Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji"

Transkrypt

1 Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN Podr cznik instalacji

2 Podr cznik ten mo e byç wykorzystywany wy àcznie w celach informacyjnych. Wszystkie podane w nim informacje mogà ulec zmianie bez wczeêniejszego powiadomienia. Firma Samsung Electronics nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za szkody, zarówno bezpoêrednie jak poêrednie, wynikajàce z u ycia tego podr cznika lub z nim zwiàzane Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrze one. ML-2550, ML-255 1N oraz logo Samsung sà znakami handlowymi Samsung Electronics Co., Ltd. PCL oraz PCL 6 sà znakami handlowymi Hewlett-Packard Company. Centronics jest znakiem handlowym Centronics Data Computer Corporation. IBM oraz IBM PC sà znakami handlowymi International Business Machines Corporation. Apple, AppleTalk, TrueType, LaserWriter oraz Macintosh sà znakami handlowymi Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT oraz Windows XP sà znakami zarejestrowanymi handlowymi Microsoft Corporation. PostScript 3 jest znakiem handlowym firmy Adobe System, Inc. UFST i MicroType sà zarejestrowanymi znakami firmowymi oddzia u Agfa firmy Bayer Corp. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów sà w asnoêcià odpowiednich firm lub organizacji. i

3 SPIS TREÊCI Rozdzia 1: WPROWADZENIE W aêciwoêci drukarki Komponenty drukarki Widok z przodu Widok z ty u Rozdzia 2: KONFIGUROWANIE DRUKARKI Rozpakowywanie drukarki Wybór lokalizacji Instalowanie zasobnika z tonerem adowanie papieru Zmiana rozmiaru papieru w podajniku Pod àczanie kabla drukarki Drukowanie z poziomu komputera Drukowanie w sieci W àczanie drukarki Drukowanie strony próbnej Zmiana j zyka Instalacja oprogramowania drukarki Cechy sterownika drukarki Instalacja oprogramowania drukarki dla systemu Windows Instalacja sterownika USB dla systemu Windows 98/Me ii Rozdzia 3: KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA Zapoznanie si z panelem sterowania WyÊwietlacz Przyciski Korzystanie z menu panelu sterowania Dost p do menu panelu sterowania Przeglàd menu panelu sterowania

4 Menu Information Menu Paper Menu Layout Menu Graphics Menu Printer Menu Setup Menu PLC Menu PostScript Menu EPSON Menu Network Rozdzia 4: WYKORZYSTANIE MATERIA ÓW DO DRUKU Wybór papieru oraz innych materia ów Rozmiary i pojemnoêci Wytyczne dotyczàce papieru oraz materia ów specjalnych Wybór podajnika wyjêciowego Drukowanie do górnego podajnika wyjêciowego (drukiem do do u) Drukowanie do tylnego podajnika wyjêciowego (drukiem do góry) adowanie papieru Korzystanie z podajnika 1 lub dodatkowego podajnika Korzystanie z podajnika uniwersalnego Korzystanie z trybu r cznego podawania papieru Drukowanie na kopertach Drukowanie na etykietach Drukowanie na folii przezroczystej Drukowanie na wst pnie zadrukowanym papierze Drukowanie na papierze pocztówkowym lub papierze o dowolnym rozmiarze Rozdzia 5: ZADANIA WYDRUKU Drukowanie dokumentu Anulowanie zadania wydruku Korzystanie z ustawieƒ Ulubione (Favorite) Korzystanie z systemu pomocy Konfiguracja w aêciwoêci papieru Korzystanie z trybu oszcz dnoêci toneru Drukowanie po obu stronach papieru Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (wydruk N stron na kartce) iii

5 Drukowanie pomniejszonego lub powi kszonego dokumentu Dopasowanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru Drukowanie plakatów Drukowanie broszur Drukowanie znaków wodnych Wykorzystanie istniejàcego znaku wodnego Tworzenie znaku wodnego Edycja znaku wodnego Usuwanie znaku wodnego Drukowanie papieru firmowego Czym jest papier fiormowy? Tworzenie nowego papieru firmowego Korzystanie z papieru firmowego Usuwanie papieru firmowego Konfiguracja ustawieƒ graficznych Korzystanie z opcji wydruku Rozdzia 6: OBS UGA DRUKARKI Drukowanie strony próbnej Obs uga zasobnika z tonerem Sprawdzanie iloêci pozosta ego toneru Roz o enie tonera w zasobniku Wymiana zasobnika z tonerem Czyszczenie drukarki Czyszczenie obudowy Czyszczenie wn trza Materia y eksploatacyjne oraz cz Êci zamienne Rozdzia 7: ROZWIÀZYWANIE PROBLEMÓW Wykrywanie i usuwanie usterek Rozwiàzywanie ogólnych problemów z drukowaniem Usuwanie zablokowanego papieru W obszarze podawania papieru Dooko a zasobnika z tonerem W obszarze wyjêciowym papieru W obszarze wydruku dwustronnego (duplex) Wskazówki, jak unikaç zablokowania papieru Rozwiàzywanie problemów z jakoêcià wydruku Zapoznanie si z komunikatami wyêwietlacza Cz sto spotykane problemy z systemem Windows iv

6 Cz sto spotykane problemy z systemem Macintosh Problemy z programem Chooser B dy podczas drukowania Rozwiàzywanie problemów zwiàzanych z b dami PS Cz sto spotykane problemy z systemem Linux Cz sto spotykane problemy z systemem DOS Dodatek A: KORZYSTANIE Z DRUKARKI W SYSTEMIE MACINTOSH Instalowanie oprogramowania dla systemu Macintosh... A.2 Tworzenie drukarki na pulpicie... A.4 Tworzenie drukarki pulpitowej dla sterownika SPL... A.4 Tworzenie drukarki pulpitowej dla sterownika PS... A.4 Drukowanie dokumentu... A.6 Korzystanie z zaawansowanych opcji wydruku... A.8 Dodatek B: KORZYSTANIE ZE STEROWNIKA POSTSCRIPT DLA SYSTEMU WINDOWS Instalacja plików PPD... B.2 Reinstalacja sterownika PS (Windows 2000/XP)... B.4 Deinstalacja sterownika PS... B.5 Korzystanie z w aêciwoêci sterownika drukarki PS... B.6 Korzystanie z w aêciwoêci papieru... B.6 Dodatek C: KORZYSTANIE Z DRUKARKI W SYSTEMIE LINUX Instalowanie sterownika drukarki... C.2 Wymagania systemowe... C.2 Instalowanie sterownika drukarki... C.2 Zmiana sposobu pod àczenia drukarki... C.6 Deinstalacja sterownika drukarki... C.7 Korzystanie z narz dzia konfiguracji... C.8 Zmiana w aêciwoêci LLPR... C.10 Dodatek D: DRUKOWANIE Z POZIOMU APLIKACJI DOS Narz dzie Remote Control Panel... D.2 Instalowanie narz dzia Remote Control Panel... D.2 Deinstalacja narz dzia Remote Control Panel... D.3 Wybór ustawieƒ wydruku... D.4 v

7 Uruchomienie narz dzia Remote Control Panel... D.4 Korzystanie z zak adek Remote Control Panel... D.5 Dodatek E: KORZYSTANIE Z DRUKARKI W SIECI O dzieleniu udost pnianiu drukarki w sieci... E.2 Konfiguracja lokalnie udost pnionej drukarki... E.3 W systemie Windows 9x/Me... E.3 W systemie Windows NT 4.0/2000/XP... E.4 Konfiguracja drukarki pod àczonej do sieci... E.5 Konfiguracja parametrów sieciowych na panelu sterowania... E.6 Dodatek F: INSTALACJAPROGRAMU OPCJE DRUKARKI Ârodki ostro noêci podczas instalacji opcji drukarki... F.2 Instalacja pami ci i PostScript DIMMs... F.3 Usuwanie pami ci lub PS DIMM... F.6 Instalacja karty portu sieciowego lub szeregowego... F.6 Instalacja dodatkowego podajnika papieru... F.10 Dodatek G: SPECYFIKACJE Specyfikacje techniczne drukarki... G.2 Specyfikacje papieru... G.3 Informacje ogólne... G.3 Obs ugiwane rozmiary papieru... G.4 Wytyczne dotyczàce u ywania papieru... G.5 Specyfikacje papieru... G.6 PojemnoÊç wyjêciowa papieru... G.6 Ârodowisko drukarki oraz sk adowania papieru... G.7 Koperty... G.8 Etykiety... G.10 Folia przezroczysta.... G.10 vi

8 Aspekty zwiàzane z bezpieczeƒstwem oraz ochronà Êrodowiska Deklaracja bezpieczeƒstwa urzàdzenia z laserem Drukarka posiada amerykaƒski certyfikat na zgodnoêç z wymaganiami DHHS 21 CFR, rozdzia 1, podrozdzia J dla urzàdzeƒ laserowych klasy I(1), a w innych krajach posiada certyfikat dla urzàdzeƒ laserowych klasy I, zgodnych z wymaganiami standardu IEC 825. Urzàdzenia laserowe klasy I nie sà uwa ane za urzàdzenia niebezpieczne. Konstrukcja systemu lasera oraz drukarki sprawia, e u ytkownik podczas normalnej eksploatacji, obs ugi lub czynnoêci serwisowych nigdy nie jest wystawiony na dzia anie promieniowania laserowego powy ej poziomu przewidzianego dla klasy I. OSTRZE ENIE Eksploatacja lub serwisowanie drukarki bez zamkni tej pokrywy ochronnej modu u lasera/skanera jest zabroniona. Odbita wiàzka niewidocznych promieni laserowych mo e spowodowaç obra enia oczu. Podczas eksploatacji drukarki nale y przestrzegaç podstawowych zasad bezpieczeƒstwa w celu zredukowania zagro enia po aru, pora enia elektrycznego oraz mo liwoêci spowodowania obra eƒ u osób: vii

9 Wytwarzanie ozonu OZONE Podczas normalnej eksploatacji drukarka wytwarza ozon. Wytworzony ozon nie jest niebezpieczny dla u ytkownika. Zaleca si jednak u ytkowanie drukarki w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. JeÊli potrzebujà Paƒstwo dodatkowych informacji na temat ozonu, prosimy o kontakt z najbli szym dealerem firmy Samsung. Oszcz dnoêç energii Drukarka jest wyposa ona w zaawansowany modu oszcz dzania energii, który redukuje pobór mocy, gdy urzàdzenie jest nieaktywne. Gdy drukarka nie odbiera danych w d u szym okresie czasu, pobór mocy jest automatycznie obni any. Symbol Energy Star nie reprezentuje poparcia EPA dla jakiegokolwiek produktu czy us ugi. Emisja cz stotliwoêci radiowych Regulacje FCC To urzàdzenie zosta o poddane testom, które wykaza y jego zgodnoêç z ograniczeniami dla urzàdzeƒ cyfrowych klasy B, zgodnie z cz Êcià 15 regulacji FCC. Ograniczenia te zapewniajà odpowiednia ochron przed szkodliwymi zak óceniami radiowymi w budynkach mieszkalnych. To urzàdzenie generuje, wykorzystuje oraz mo e promieniowaç fale radiowe, jeêli nie jest zainstalowane i eksploatowane zgodnie z tymi instrukcjami, mo e powodowaç zak ócenia komunikacji radiowej. Nie mo na jednak zagwarantowaç, e w danej lokalizacji oraz instalacji nie wystàpià zak ócenia radiowe. JeÊli drukarka zak óca odbiór transmisji radiowej lub telewizyjnej, co mo na stwierdziç poprzez w àczenie/wy àczenie drukarki, u ytkownik mo e wyeliminowaç wp yw zak óceƒ w nast pujàcy sposób: 1. Zmieniç po o enie anteny odbiorczej. 2. Zwi kszyç odleg oêç pomi dzy drukarkà a odbiornikiem. 3. Pod àczyç drukark do gniazdka w innym obwodzie zasilania, ni jest pod àczony odbiornik. 4. Skonsultowaç si z doêwiadczonym technikiem radio/tv. UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, niezatwierdzone wyraênie przez producenta odpowiedzialnego za zgodnoêç, mogà uniewa niç uprawnienia u ytkownika do u ytkowania drukarki. viii

10 Kanadyjskie regulacje dotyczàce zak óceƒ radiowych To urzàdzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeƒ klasy B dla emisji zak óceƒ radiowych, zgodnie ze standardem zatytu owanym "Urzàdzenia cyfrowe", ICES-003 Industry and Science Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'industrie et Sciences Canada. Stany Zjednoczone Federalna Komisja Komunikacyjna (FCC) Urzàdzenie emitujàce zak ócenia zgodnie z cz Êcià 15 regulacji FCC System drukarki mo e posiadaç (mieç wbudowane) urzàdzenia ma ej mocy wykorzystujàce LAN radiowà (urzàdzenia bezprzewodowej àcznoêci radiowej (RF) operujàce w paêmie 2,4 GHz. Ta cz Êç dotyczy wy àcznie drukarek z takimi urzàdzeniami. Informacja o tym, czy drukarka posiada urzàdzenia bezprzewodowe jest umieszczona na etykiecie systemowej. Do u ytku w Stanach Zjednoczonych sà dopuszczone tylko te urzàdzenia bezprzewodowe, na których etykiecie systemowej jest podany numer identyfikacyjny FCC. W przypadku korzystania z urzàdzenia bezprzewodowego, wytyczne FCC stanowià, e odleg oêç pomi dzy tym urzàdzeniem a cia em cz owieka powinna wynosiç 20 cm (za wyjàtkiem przypadków szczególnych). Niniejsze urzàdzenie musi znajdowaç si ponad 20 cm (8 cali) od cia a cz owieka, jeêli w àczone sà urzàdzenia bezprzewodowe. Moc wyjêciowa urzàdzenia (lub urzàdzeƒ) bezprzewodowych, które mo e zawieraç drukarka, jest o wiele ni sza od norm emisji RF regulacji FCC. Nie wolno umieszczaç niniejszego nadajnika w pobli u innej anteny lub nadajnika tudzie u ywaç go àcznie z tymi urzàdzeniami. Niniejsze urzàdzenie musi spe niaç dwa nast pujàce warunki: (1) Urzàdzenie nie mo e powodowaç szkodliwych zak óceƒ (2) urzàdzenie musi akceptowaç zak ócenia z zewnàtrz, àcznie z tymi, którego mogà powodowaç jego niepo àdane dzia anie. Urzàdzenia bezprzewodowe nie mogà byç naprawiane samodzielnie przez u ytkownika. Nie wolno ich w aden sposób modyfikowaç. Modyfikacja urzàdzenia bezprzewodowego spowoduje utrat przez u ytkownika uprawnieƒ do korzystania z tego urzàdzenia. W sprawie serwisu urzàdzenia, skontaktuj si z jego producentem. OÊwiadczenie FCC w sprawie korzystania z bezprzewodowej LAN: "Podczas instalacji i obs ugi zestawu nadajnik - antena, w lokalizacjach po o onych blisko zainstalowanej anteny mo e nastàpiç przekroczenie limitu napromieniania falami radiowymi równego 1mW/cm 2. W zwiàzku z tym u ytkownik musi bezwzgl dnie przestrzegaç zachowania minimalnej 20- centymetrowej odleg oêci od anteny. To urzàdzenie nie mo e byç instalowane wspólnie z innym nadajnikiem lub antenà nadawczà." ix

11 Deklaracja zgodnoêci (kraje europejskie) Dopuszczenia oraz homologacje (certyfikacje) Oznaczenie CE na tym produkcie symbolizuje deklaracj zgodnoêci Samsung Electronics Co., Ltd. z nast pujàcymi dyrektywami Unii Europejskiej 93/68/EEC z dnia: 1 stycznia 1995 roku: Dyrektywa Rady 73/23/EEC, przybli enie praw krajów cz onkowskich, zwiàzanych z urzàdzeniami niskonapi ciowymi. 1 stycznia 1996 roku: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC), przybli enie praw krajów cz onkowskich, zwiàzanych z kompatybilnoêcià elektromagnetycznà. 9 marca 1999 roku: Dyrektywa Rady 1999/5/EC, dotyczàca sprz tu radiowego oraz koƒcowego sprz tu telekomunikacyjnego (terminali), oraz wzajemne uznanie ich kompatybilnoêci. Pe nà deklaracj, definiujàcà odpowiednie dyrektywy oraz standardy referencyjne, mo na uzyskaç u przedstawiciela Samsung Electronics Co., Ltd. Certyfikacja EC Certyfikacja dla Dyrektywy dotyczàcej sprz tu radiowego oraz koƒcowego sprz tu telekomunikacyjnego (terminali) 1999/5/EC (FAX) Ten produkt zosta certyfikowany we w asnym zakresie przez firm Samsung dla pojedynczego pan-europejskiego po àczenia terminala do publicznej analogowej telefonicznej sieci komutowanej (PSTN) zgodnie z dyrektywà 1999/5/EC. Produkt jest przeznaczony do wspó pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz kompatybilnymi centralami PBX w krajach europejskich: W przypadku problemów nale y w pierwszej kolejnoêci skontaktowaç si z Europejskim Laboratorium Zapewniania JakoÊci (QA) firmy Samsung Electronics Co., Ltd.. Produkt zosta przetestowany dla TBR21 i/lub TBR 38. W celu zapewnienia wsparcia podczas eksploatacji oraz stosowania urzàdzeƒ koƒcowych zgodnych z tym standardem, ETSI opracowa dokument pomocniczy (EG ), zawierajàcy uwagi oraz dodatkowe wymagania w celu zapewnienia zgodnoêci sieciowej dla terminali TBR21. Produkt ten zosta zaprojektowany i jest w pe ni kompatybilny z wszystkimi odpowiednimi zaleceniami w tym dokumencie. Informacja na temat europejskich dopuszczeƒ dla urzàdzeƒ radiowych (dla produktów wyposa onych w urzàdzenia radiowe dopuszczone do u ytku w UE) Niniejszy produkt jest drukarkà; o niskim poborze mocy; system drukarki przeznaczony do u ytku domowego lub biurowego mo e posiadaç (mieç wbudowane) urzàdzenia ma ej mocy wykorzystujàce radiowà sieç LAN (urzàdzenia bezprzewodowej àcznoêci radiowej (RF) operujàce w paêmie 2,4 GHz. Ta cz Êç dotyczy wy àcznie drukarek z takimi urzàdzeniami Informacja o tym, czy drukarka posiada urzàdzenia bezprzewodowe jest umieszczona na etykiecie systemowej. Do u ytku w Unii Europejskiej lub obszarach stowarzyszonych sà dopuszczone tylko te urzàdzenia, które na etykiecie systemowej posiadajà oznaczenie CE z numerem rejestracyjnym organu zg oszeniowego oraz symbol ostrze enia. x

12 Moc wyjêciowa urzàdzenia lub urzàdzeƒ bezprzewodowych, które mo e zawieraç drukarka, jest o wiele ni sza od norm emisji RF ustalonych w dyrektywie R&TTE Komisji Europejskiej. Paƒstwa europejskie, w których obowiàzujà dopuszczenia urzàdzeƒ bezprzewodowych: EU Poza UE Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja (z ograniczeniami cz stotliwoêci), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Italia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Stany Zjednoczone oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria Paƒstwa europejskie, w których u ytkowanie jest ograniczone: UE Poza UE We Francji, zakres cz stotliwoêci jest ograniczony do: 2446,5-2483,5 MHz dla urzàdzeƒ o mocy nadawczej powy ej 10 mw, takich jak bezprzewodowe W chwili obecnej - brak ograniczeƒ. OÊwiadczenia o zgodnoêci z przepisami prawa Przewodnik po urzàdzeniach bezprzewodowych System drukarki mo e posiadaç (mieç wbudowane) urzàdzenia ma ej mocy wykorzystujàce LAN radiowà (urzàdzenia bezprzewodowej àcznoêci radiowej (RF) operujàce w paêmie 2,4 GHz. W poni szej cz Êci omówiono ogólne aspekty korzystania z urzàdzenia bezprzewodowego. Dodatkowe ograniczenia, ostrze enia i zagadnienia obowiàzujàce w konkretnych krajach sà wymienione w cz sci dotyczàcej danego kraju (lub grupy paƒstw). Urzàdzenia bezprzewodowe zainstalowane w sytemie drukarki sà dopuszczone do u ytku wy àcznie w krajach uzwgl dnionych w oznaczeniu dopuszczenia sprz tu radiowego na tabliczce znamionowej systemu. JeÊli kraj, w którym b dzie stosowane urzàdzenie bezprzewodowe nie jest wymieniony na tej tabliczce, skontaktuj si z lokalnà agencjà dopuszczeƒ sprz tu radiowego celem uzyskania informacji na temat wymagaƒ obowiàzujàcych w tym kraju. Stosowanie urzàdzeƒ bezprzewodowych jest obwarowane Êcis ymi przepisami prawnymi i mo e byç niedozwolone. Moc wyjêciowa urzàdzenia lub urzàdzeƒ bezprzewodowych, które mo e zawieraç drukarka, jest o wiele ni sza od obecnie obowiàzujàcych norm emisji RF. Jako e urzàdzenia bezprzewodowe (którego mogà znajdowaç si w Twojej drukarce) emitujà mniej energii ni dopuszczono w radiowych normach bezpieczeƒstwa i zaleceniach, producent uznaje, e u ytkowanie tego urzàdzenia jest bezpieczne. Niezale nie od poziomu emisji energii, nale y przedsi wziàç wszelkie Êrodki, celem ograniczenia kontaktu cz owieka z pracujàcym urzàdzeniem. W przypadku korzystania z urzàdzenia bezprzewodowego w bliskiej odleg oêci od u ytkownika, ogólne wytyczne stanowià, e odleg oêç pomi dzy tym urzàdzeniem a cia em cz owieka powinna wynosiç 20 cm (za wyjàtkiem przypadków szczególnych). Niniejsze urzàdzenie musi znajdowaç si ponad 20 cm (8 cali) od cia a cz owieka, jeêli urzàdzenia bezprzewodowe sà w àczone i nadajà. Nie wolno umieszczaç niniejszego nadajnika w pobli u innej anteny lub nadajnika tudzie u ywaç go àcznie z tymi urzàdzeniami. W niektórych okolicznoêciach niezb dne sà ograniczenia u ytkowania urzàdzeƒ bezprzewodowych. Przyk ady typowych ograniczeƒ podano poni ej: xi

13 Bezprzewodowa àcznoêç radiowa mo e zak ócaç dzia anie urzàdzeƒ pok adowych w samolotach. Aktualnie obowiàzujàce przepisy radiowe nakazujà wy àczanie urzàdzeƒ bezprzewodowej podczas podró y samolotem. Przyk adem urzàdzeƒ korzystajàcych z àcznoêci bezprzewodowej sà urzàdzenia korzystajàce z àcznoêci B (czyli bezprzewodowego Ethernetu) oraz technologii Bluetooth. Korzystanie z urzàdzenia bezprzewodowego mo e byç ograniczone lub zabronione w Êrodowiskach, gdzie potencjalne zak ócenia pracy innych urzàdzeƒ lub us ug mogà byç szkodliwe lub zauwa alne. Przyk adowymi miejscami, gdzie stosowanie urzàdzeƒ bezprzewodowych mo e byç ograniczone lub wykluczone sà lotniska, szpitale tudzie miejsca o du ym st eniu tlenu lub atwopalnego gazu w atmosferze. Przed w àczeniem lub u ytkowaniem urzàdzenia bezprzewodowego w miejscach, gdzie ewentualne ograniczenia u ytkowania takiego sprz tu nie sà znane, spytaj o zgod uprawniony organ w adzy. W ka dym kraju obowiàzujà inne ograniczenia korzystania z urzàdzeƒ bezprzewodowych. Poniewa drukarka jest wyposa ona w urzàdzenie bezprzewodowe, przed zabraniem jej do innego kraju sprawdê obowiàzujàce w tym kraju przepisy odnoênie dopuszczeƒ urzàdzeƒ radiowych i upewnij si, czy nie istniejà adne ograniczenia ich stosowania. JeÊli dostarczony system posiada wewn trzne wbudowane urzàdzenie bezprzewodowe, nie wolno z niego korzystaç przed pe nym zmontowaniem systemu i zainstalowaniem wszystkich os on i pokryw. Urzàdzenia bezprzewodowe nie mogà byç naprawiane samodzielnie przez u ytkownika. Nie wolno ich w aden sposób modyfikowaç. Modyfikacja urzàdzenia bezprzewodowego spowoduje utrat przez u ytkownika uprawnieƒ do korzystania z tego urzàdzenia. W sprawie serwisu urzàdzenia, skontaktuj si z jego producentem. Stosuj wy àcznie sterowniki dopuszczone do u ytku w kraju, w którym bedzie pracowaç urzàdzenie. Dodatkowe informacje mo na znaleêç w pakiecie przywracania systemu lub w dziale pomocy technicznej producenta. xii

14 xiii

15 UWAGA Nie wolno demontowaç drukarki. Demonta drukarki mo e spowodowaç pora enie elektryczne. Podczas ciàg ego wydruku du ej iloêci stron powierzchnia podajnika wyjêciowego mo e byç goràca. Nie wolno dotykaç tego miejsca - dotyczy zw aszcza dzieci. xiv

16 1 WPROWADZENIE Dzi kujemy za zakup naszej drukarki! Rozdzia ten zawiera nast pujàce podrozdzia y: W aêciwoêci drukarki Komponenty drukarki

17 W aêciwoêci drukarki Drukarka zosta a wyposa ona w szereg udogodnieƒ, które majà wp yw na popraw jakoêci wydruku. Dzi ki temu mo esz: Drukowaç szybko dokumenty o wysokiej jakoêci Mo esz drukowaç z rozdzielczoêcià 1200 (dpi). Patrz strona SzybkoÊç drukowania 21 stron na minut (rozmiar Letter), 20 stron na minut (rozmiar A4). Stosowaç elastycznà obs ug papieru 100-kartkowy podajnik uniwersalny zapewnia obs ug papieru firmowego, kopert, etykiet, folii przezroczystych, materia ów, pocztówek oraz ci kiego papieru. Standardowy podajnik na 500 arkuszy (podajnik 1) oraz dodatkowy podajnik r czny na 500 arkuszy (podajnik 2) zapewniajà obs ug wszystkich standardowych rozmiarów papieru. Dwa podajniki wyjêciowe; w zale noêci od potrzeb mo na wybraç górny podajnik (drukiem do do u) lub tylny podajnik (drukiem do góry). Mo liwoêç bezpoêredniego przekazywania papieru z podajnika uniwersalnego do podajnika tylnego. 8 9 Tworzyç profesjonalne dokumenty Mo esz dostosowaç dokumenty do w asnych potrzeb przy pomocy znaków wodnych, jak np. "Poufne." Patrz strona Drukowanie broszur. Ta w aêciwoêç pozwala na atwe drukowanie stron w uk adzie ksià kowym. Po wydrukowaniu, wystarczy z o yç strony i zszyç je, by powsta a broszura. Drukowanie plakatów. Tekst oraz grafika na ka dej stronie dokumentu sà powi kszone i drukowane na kolejnych arkuszach papieru. Po zakoƒczeniu wydruku wystarczy z o yç arkusze w ca oêç. Po ich sklejeniu taêmà klejàcà uzyskujemy plakat. 1.2 WPROWADZENIE

18 Zaoszcz dziç czas i pieniàdze Mo na w àczyç tryb oszcz dnoêci toneru (Toner Save). Patrz strona 5.9. Mo na zadrukowywaç arkusze papieru obustronnie (drukowanie dwustronne). Patrz strona Mo na wydrukowaç wiele stron na jednym arkuszu papieru (N stron na jednej). Patrz strona Wst pnie zadrukowane formularze i papier firmowy mo na drukowaç na zwyk ym papierze. Patrz "Drukowanie papieru firmowego" na stronie Drukarka automatycznie oszcz dza pràd znaczàco obni ajàc zu ycie mocy, w czasie kiedy nie drukuje. Drukarka ta spe nia wymagania i wytyczne Energy Star w zakresie oszcz dnoêci energii. Zwi kszyç wydajnoêç drukarki Drukarka posiada 16 MB pami ci, którà mo na rozszerzyç do 144 MB. Opcjonalna pami ç PostScript 3 Emulation* (PS) DIMM uzupe nia drukowanie PS. Modele ML-2551N i ML-2552W sà dostarczane z PostScript 3 Emulation. Opcjonalna karta portu szeregowego umo liwia wykorzystanie po àczenia szeregowego. Port sieciowy umo liwia drukowanie w sieci. Do modelu ML-2550 mo na dodaç opcjonalnà kart portu sieciowego. Modele ML-2551N i ML-2552W posiadajà wbudowany port sieciowy, 10/100 Base TX. Drukarka ML-2552W posiada ponadto port sieci bezprzewodowej. * PostScript 3 Emulation IPS-PRINT_Printer language Emulation(c) Copyright , Oak Technology, Inc., Wszystkie prawa zastrze one * 136 PS3 czcionek Zawiera UFST i MicroType firmy Agfa Monotype Corporation. WPROWADZENIE 1.3

19 Drukowaç w ró nych systemach operacyjnych Mo na drukowaç w systemach Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. Drukarka jest kompatybilna z systemami Linux oraz Macintosh. Drukarka jest wyposa ona w port równoleg y oraz port USB. Mo na tak e korzystaç z portu sieciowego. Modele ML-2551N oraz Model ML-2552W posiada wbudowany port sieciowy, 10/100 Base TX. Drukarka ML-2552W posiada ponadto port sieci bezprzewodowej. Jednak e nale y dodaç opcjonalnà kart portu sieciowego do modelu ML W aêciwoêci drukarki Zamieszczona poni ej tabela przedstawia ogólne informacje dotyczàce funkcji drukarki. (S: Standard, O: Opcja) W aêciwoêci ML-2550 ML-2551N ML-2552W IEEE S S S USB 2.0 S S S Port sieciowy O S S Bezprzewodow a LAN Emulacja PostScript O O S O S S Port szeregowy O O O 1.4 WPROWADZENIE

20 Komponenty drukarki Widok z przodu 1 Wspornik zadrukowanych kartek Górny wyjêciowy podajnik papieru (drukiem do do u) Panel sterowania (patrz strona 3.2) Górna pokrywa Zasobnik z tonerem Podajnik uniwersalny Podajnik 1 (500-arkuszowy podajnik papieru) Dodatkowy podajnik 2 (500-arkuszowy podajnik papieru) Wskaênik poziomu papieru Pokrywa panelu sterowania (zapewniajàca dost p do panelu sterowania w celu instalacji opcji drukarki) WPROWADZENIE 1.5

21 Widok z ty u Wy àcznik zasilania Port anteny sieci bezprzewodowej (ML-2550, ML-2551N: Opcja ML-2552W standard) Port sieci (ML-2550: Opcja ML-2551N, ML-2552W : Standard) Port USB Port równoleg y Z àcze kabla podajnika opcjonalnego 2 Gniazdko zasilania Tylny wyjêciowy podajnik papieru (drukiem do góry) * Na powy szym rysunku pokazano ML-2152W. 1.6 WPROWADZENIE

22 2 KONFIGUROWANIE DRUKARKI Rozdzia ten zapewnia szczegó owe informacje dotyczàce konfigurowania drukarki. Rozdzia ten zawiera nast pujàce podrozdzia y: Rozpakowywanie drukarki Instalowanie zasobnika z tonerem adowanie papieru Pod àczanie kabla drukarki W àczanie drukarki Drukowanie strony próbnej Zmiana j zyka Instalacja oprogramowania drukarki

23 Rozpakowywanie drukarki 1 Wyjmij drukark oraz wszystkie akcesoria z opakowania. Upewnij si, e opakowanie zawiera nast pujàce elementy: Zasobnik z tonerem Kabel zasilajàcy CD-ROM Podr cznik instalacji UWAGI: JeÊli brakuje jakiegokolwiek z powy szych elementów lub sà one uszkodzone, powiadom natychmiast dealera. W zale noêci od kraju, zawartoêç opakowania mo e byç ró na. CD-ROM zawiera sterownik drukarki, podr cznik u ytkownika oraz program Adobe Acrobat Reader. 2 Usuƒ wszystkie taêmy zabezpieczajàce z drukarki. 2.2 KONFIGUROWANIE DRUKARKI

24 3 Wyciàgnij podajnik z drukarki. Usuƒ taêmy zabezpieczajàce z podajnika. 2 Wybór lokalizacji Wybierz równe, stabilne miejsce, o powierzchni zapewniajàcej dostatecznà cyrkulacj powietrza. Wszystkie otwierajàce si pokrywy oraz zasobniki wymagajà dodatkowego miejsca. Wybrany obszar powinien zapewniaç dobrà wentylacj oraz byç oddalony od êróde ciep a, zimna i wilgoci. Nie umieszczaj drukarki w pobli u kraw dzi biurka lub sto u! Wymagana wolna przestrzeƒ Z przodu: 482,6 mm (przestrzeƒ umo liwiajàca wyj cie podajnika) Z ty u: 320 mm (przestrzeƒ umo liwiajàca otwarcie tylnej pokrywy) Z prawej: 100 mm Z lewej: 100 mm (przestrzeƒ umo liwiajàca wentylacj ) KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.3

25 Instalowanie zasobnika z tonerem 1 Otwórz górnà pokryw. Aby otworzyç pokryw pociàgnij za ràczk. 2 Wyjmij zasobnik z tonerem z opakowania. Nie u ywaj w tym celu no a ani innego ostrego przedmiotu, który móg by zarysowaç obudow zasobnika. 3 Znajdê taêm zabezpieczajàcà umieszczonà na koƒcu zasobnika z tonerem. Ostro nie wyciàgnij jà w ca oêci z zasobnika i wyrzuç. UWAGA: D ugoêç prawid owo zdj tej taêmy zabezpieczajàcej powinna przekraczaç 550 mm. Trzymajàc zasobnik z tonerem, wyciàgaj taêm zabezpieczajàcà równolegle do powierzchni zasobnika. Nale y uwa aç, aby nie przeciàç taêmy. JeÊli do tego dojdzie, zasobnik z tonerem jest bezu yteczny. 2.4 KONFIGUROWANIE DRUKARKI

26 4 WstrzàÊnij delikatnie zasobnik na boki, co pozwoli na równomierne roz o enie toneru wewnàtrz zasobnika. 2 OSTRZE ENIA: Aby zapobiec uszkodzeniu zasobnika z tonerem nie nale y wystawiaç go na dzia anie Êwiat a d u ej ni kilka minut. JeÊli zasobnik z tonerem ma pozostaç w Êwietle d u ej ni kilka minut, nale y go nakryç papierem. JeÊli toner dostanie si odzie, zetrzyj go suchà szmatkà i wypierz odzie w zimnej wodzie. Ciep a woda utrwala toner. 5 Zlokalizuj szczeliny zasobnika z tonerem wewnàtrz drukarki - po jednej z ka dej strony. 6 Chwyç zasobnik za uchwyt i wsuwaj go do drukarki, a wskoczy na swoje miejsce. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.5

27 7 Zamknij górnà pokryw. Upewnij si, e pokrywa jest dok adnie zamkni ta. UWAGA: Przy 5% pokryciu strony tekstem mo na si spodziewaç, e zasobnik z tonerem wystarczy na wydruk oko o stron (4 000 stron w przypadku zasobnika dostarczonego wraz z drukarkà). adowanie papieru Do podajnika mo na za adowaç oko o 500 arkuszy papieru. 1 Wyciàgnij podajnik z drukarki. 2.6 KONFIGUROWANIE DRUKARKI

28 2 Przygotuj stos papieru do za adowania, wertujàc go i wyginajàc w przód i w ty. Wyrównaj kraw dzie poszczególnych kartek papieru na równej powierzchni. 2 3 Za aduj papier tak, by zadrukowywana strona znalaz a si u do u. Mo na za adowaç uprzednio zadrukowany papier. Strona zadrukowana powinna byç skierowana do góry, nieskr conà cz Êcià na wierzchu. JeÊli jest problem z podawaniem papieru, obróç go. Upewnij si, e wszystkie cztery rogi stosu papieru le à p asko w podajniku. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.7

29 4 Zwróç uwag na znak ograniczenia iloêci papieru na lewej wewn trznej Êciance podajnika. Zbyt du a iloêç papieru w podajniku mo e powodowaç zablokowanie papieru. UWAGA: JeÊli chcesz zmieniç rozmiar papieru w podajniku, zapoznaj si z rozdzia em "Zmiana rozmiaru papieru w podajniku". 5 Wsuƒ podajnik z powrotem do drukarki. Zmiana rozmiaru papieru w podajniku JeÊli w podajniku umieszczasz d ugi papier, dostosuj prowadnice papieru do jego d ugoêci. 1 Otwórz tylnà p ytk podajnika na pe nà szerokoêç, tak by stanowi a jego przed u enie. 2.8 KONFIGUROWANIE DRUKARKI

30 2 ÂciÊnij suwak prowadnicy tylnej i dopasuj jej ustawienie do àdanego rozmiaru papieru, oznaczonego na dnie podajnika. 2 3 ÂciÊnij prowadnic bocznà i dopasuj jej ustawienie do àdanego rozmiaru papieru, oznaczonego na dnie podajnika. UWAGI: Zbyt mocne dociêni cie prowadnicy bocznej powoduje pofa dowanie papieru. Zbyt s abe dociêni cie prowadnicy bocznej mo e spowodowaç zablokowanie papieru. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.9

31 Pod àczanie kabla drukarki Drukowanie z poziomu komputera Aby mo na by o wykonywaç wydruki z poziomu komputera, drukark nale y pod àczyç do niego przy pomocy kabla równoleg ego lub kabla USB (Universal Serial Bus). U ytkownicy komputerów Macintosh mogà u ywaç wy àcznie kabla USB. Korzystanie z kabla równoleg ego UWAGA: Do po àczenia portu równoleg ego komputera z drukarkà wymagany jest certyfikowany kabel równoleg y. Nale y zaopatrzyç si w kabel zgodny ze standardem IEEE Upewnij si, e komputer i drukarka sà wy àczone. 2 Pod àcz kabel równoleg y do z àcza w tylnej cz Êci drukarki. ZaciÊnij metalowe klipsy tak, by zacisn y si na wg bieniach na wtyczce kabla. Do portu równoleg ego w komputerze 3 Pod àcz drugi koniec kabla do portu równoleg ego w komputerze i dokr ç Êrubki. Wi cej informacji na ten temat mo na znaleêç w podr czniku u ytkownika Twojego komputera KONFIGUROWANIE DRUKARKI

32 Korzystanie z kabla USB UWAGA: Do po àczenia portu USB komputera z drukarkà wymagany jest certyfikowany kabel USB. Nale y zaopatrzyç si w kabel zgodny ze standardem USB 2.0, o d ugoêci do 3 m. 1 Upewnij si, e komputer i drukarka sà wy àczone. 2 2 Pod àcz kabel USB do z àcza w tylnej cz Êci drukarki. Do portu USB w komputerze 3 Pod àcz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze. Wi cej informacji na ten temat mo na znaleêç w podr czniku u ytkownika Twojego komputera. UWAGI: Do zastosowania kabla USB wymagany jest komputer PC z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP lub komputer Macintosh z systemem OS 8.6 oraz procesorem G3 lub wy szym. JeÊli chcesz drukowaç przy pomocy portu USB w przypadku systemu Windows 98/Me, musisz zainstalowaç sterownik USB, aby dodaç port USB. Patrz strona KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.11

33 Drukowanie w sieci Drukark ML-2551N lub ML-2552W mo na pod àczyç do sieci za pomocà kabla ethernetowego (kabel UTP ze z àczem RJ.45). Model ML-2552W posiada tak e anten sieciowà umo liwiajàcà korzystanie z interfejsu bezprzewodowej LAN. U ytkownicy modelu ML-2550 muszà zainstalowaç dodatkowà kart sieciowà. W modelu ML-2551N kart portu bezprzewodowej LAN mo na zainstalowaç w miejsce karty sieciowej. Wi cej informacji na temat instalacji karty mo na znaleêç w strona F.6. Korzystanie z kablaethernetowego 1 Upewnij si, e komputer i drukarka sà wy àczone. 2 Pod àcz jeden koniec kabla ethernetowego do portu sieci Ethernet w drukarce. Po àczenie z siecià LAN 3 Pod àcz drugi koniec kabla do gniazdka sieci LAN. Wi cej informacji na ten temat mo na znaleêç w podr czniku u ytkownika Twojego komputera. Korzystanie z anteny sieciowej 1 Wkr ç anten sieci bezprzewodowej do gniazdka w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara KONFIGUROWANIE DRUKARKI

34 2 Ustaw anten pionowo. 2 UWAGA: Po pod àczeniu drukarki nale y skonfigurowaç parametry sieciowe na panelu sterowania. Patrz strona E.6. Mo esz skorzystaç z oprogramowania do àczanego do karty. Patrz podr cznik u ytkownika oprogramowania. W àczanie drukarki 1 Pod àcz kabel zasilajàcy do gniazdka zasilania z ty u drukarki. 2 Pod àcz drugi koniec kabla do odpowiednio uziemionego gniazdka sieciowego i w àcz zasilanie drukarki. Do gniazdka OSTRZE ENIA: Modu utrwalajàcy, znajdujàcy si w tylnej cz Êci wn trza drukarki, jest goràcy po w àczeniu zasilania. Podczas obs ugi tej cz Êci drukarki nale y post powaç szczególnie ostro nie - dotkni cie grozi poparzeniem. Nie wolno demontowaç komponentów drukarki, gdy jest ona pod napi ciem. Mo e to spowodowaç pora enie elektryczne. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.13

35 Drukowanie strony próbnej Wydrukuj stron próbnà, aby sprawdziç, czy drukarka pracuje prawid owo. 1 Wciskaj przycisk Menu ( ) na panelu sterowania do momentu, a w najni szej linii wyêwietlacza pojawi si napis "Information". 2 Aby wejêç do menu, naciênij przycisk Enter ( ). 3 Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), dopóki w najni szej linii wyêwietlacza nie pojawi si napis "Demo Page". 4 NaciÊnij klawisz Enter ( ). Zostanie wydrukowana strona próbna prezentujàca funkcje i mo liwoêci drukarki. Zmiana j zyka Aby zmieniç j zyk komunikatów wyêwietlanych na panelu sterowania, wykonaj nast pujàce czynnoêci: 1 Wciskaj przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, do momentu a w najni szej linii wyêwietlacza pojawi si napis "Setup". 2 Aby wejêç do menu, naciênij przycisk Enter ( ). 3 Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), dopóki w najni szej linii wyêwietlacza nie pojawi si napis "LCD LLanguage". 4 Aby potwierdziç wybór, naciênij przycisk Enter ( ). 5 Naciskaj przycisk przewijania ( lub ) aby wybraç j zyk komunikatów wyêwietlacza. 6 Aby zapisaç wybór, naciênij przycisk Enter ( ) KONFIGUROWANIE DRUKARKI

36 Instalacja oprogramowania drukarki Dostarczony wraz z drukarkà dysk CD zawiera oprogramowanie do drukowania dla systemów Windows, Macintosh oraz Linux, Win RCP, elektroniczny podr cznik u ytkownika, a tak e program Adobe Acrobat Reader do przeglàdania podr cznika. 2 Drukowanie w systemie Windows Z za àczonego dysku CD-ROM, mo esz zainstalowaç: Sterownik drukarki SPL dla systemu Windows. Sterownik ten pozawala na pe ne wykorzystanie funkcji drukarki. Wi cej informacji na temat instalacji sterownika drukarki Samsung SPL II mo na znaleêç w rozdziale strona Plik tekstowy PostScript (PPD) dla systemu Windows umo liwiajàcy instalacj sterownika PostScript. Wi cej informacji na temat instalacji sterownika PostScript mo na znaleêç w rozdziale Dodatek B, "Korzystanie ze sterownika PostScript dla systemu Windows". Narz dzie Remote Control Panel (zdalny panel sterowania) dla aplikacji systemu DOS. Wi cej informacji na temat instalacji oprogramowania oraz drukowania w systemie DOS mo na znaleêç w rozdziale Dodatek D, "Drukowanie z poziomu aplikacji DOS". Sterownik USB dla dodania portu USB w systemie Windows 98/Me. Najpierw nale y zainstalowaç sterownik USB dla po àczenia USB w systemie Windows 98/Me. Wi cej informacji na ten temat mo na znaleêç w rozdziale "Instalacja sterownika USB dla systemu Windows 98/Me" na stronie JeÊli chcesz drukowaç przy pomocy portu USB w przypadku systemu 2000/XP, nie musisz zainstalowaç sterownika drukarki. Wystarczy, e zainstalujesz sterownik drukarki. Drukowanie w systemie Macintosh Wi cej informacji na temat instalacji oprogramowania oraz drukowania w systemie Macintosh mo na znaleêç w rozdziale Dodatek A, "Korzystanie z drukarki w systemie Macintosh". Drukowanie w systemie Linux Wi cej informacji na temat instalacji sterownika w systemie Linux mo na znaleêç w rozdziale Dodatek C, "Korzystanie z drukarki w systemie Linux". KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.15

37 Cechy sterownika drukarki Sterowniki drukarki Samsung ML-2150 obs ugujà nast pujàce podstawowe funkcje: Wybór êród a papieru Rozmiar papieru, jego orientacja oraz typ noênika Wybór iloêci kopii. Zamieszczona poni ej tabela przedstawia ogólne informacje dotyczàce funkcji sterowników drukarki. Funkcja sterownika Win 2000/XP Win 9x SPL Win NT4.0 Mac Win 2000/XP PostScript Win 9x Win NT4.0 Mac Oszcz dnoêç toneru (Toner Save) Opcja jakoêci wydruku Drukowanie dwustronne Drukowanie broszur Drukowanie plakatów Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru Skalowanie wydruku Wydruk z dopasowaniem do strony Drukowanie pierwszej strony z innego êród a Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak Znak wodny Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Papier firmowy Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Opcja czcionek typu TrueType Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie 2.16 KONFIGUROWANIE DRUKARKI

38 Instalacja oprogramowania drukarki dla systemu Windows Wymagania systemowe Upewnij si, e system posiada nast pujàcà konfiguracj : Pozycja Wymagania 2 system operacyjny Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP RAM IloÊç potrzebnego miejsca na dysku 95/98/Me NT 4.0/2000 XP 95/98/Me NT 4.0/2000 XP 32 MB 64 MB 128 MB 200 MB 200 MB 200 MB Przeglàdarka WWW Internet Explorer w wersji co najmniej 5.0. Przed rozpocz ciem instalacji nale y zamknàç wszystkie uruchomione aplikacje. Instalacja oprogramowania drukarki Samsung ML-2150 Series 1 W o dysk CD do nap du CD-ROM. Instalacja rozpocznie si automatycznie. JeÊli dysk CD nie uruchomi si automatycznie: Wybierz opcj Uruchom w menu Start i wpisz x:\cdsetup.exe w polu Otwórz (gdzie x jest literà nap du CD-ROM), i kliknij OK. UWAGA: JeÊli podczas instalacji pojawi si okno "Znaleziono nowy sprz t", kliknij pole w prawym górnym rogu okna lub kliknij Anuluj. 2 Po wyêwietleniu okna wyboru j zyka wybierz odpowiedni j zyk. JeÊli nie mo esz znaleêç àdanego j zyka, przewiƒ zawartoêç ekranu przy pomocy przycisku przewijania, znajdujàcego si w prawym dolnym rogu ekranu. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.17

39 3 Kliknij Install the Samsung Software on your PC. 4 Kliknij Next. 5 Po zakoƒczeniu instalacji kliknij Finish KONFIGUROWANIE DRUKARKI

40 Ponowna instalacja oprogramowania drukarki 1 W menu Start wybierz opcj Programy. 2 Wybierz Samsung ML-2150 Series, a nast pnie Samsung ML-2150 Series Driver Maintenance. 3 Zostanie otwarte okno Samsung ML-2150 Series Maintenance. Kliknij Repair, a nast pnie Next. 2 4 Po zakoƒczeniu ponownej instalacji kliknij Finish. Deinstalacja oprogramowania drukarki 1 W menu Start wybierz opcj Programy. 2 Wybierz Samsung ML-2150 Series, a nast pnie Samsung ML-2150 Series Driver Maintenance. 3 Zostanie otwarte okno Samsung ML-2150 Series Maintenance. Zaznacz opcj Remove, a nast pnie kliknij Next. 4 Gdy zostaniesz zapytany o potwierdzenie, kliknij OK. Sterownik drukarki Samsung ML-2150 Series oraz jego wszystkie komponenty zostanà usuni te z komputera. 5 Po zakoƒczeniu deinstalacji kliknij Finish. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.19

41 Zmiana j zyka Po zainstalowaniu oprogramowania mo esz zmieniç j zyk. 1 W menu Start wybierz opcj Programy. 2 Wybierz opcj Samsung ML-2150 Series, a nast pnie Language Selection. 3 Wybierz àdany j zyk z listy rozwijanej Printer Driver i kliknij OK. Lista ta jest dost pna po zainstalowaniu programu Remote Control Panel. Ta opcja umo liwia ustawienie j zyka programu. Instalacja sterownika USB dla systemu Windows 98/Me 1 Pod àcz drukark do komputera przy pomocy kabla USB i w àcz oba urzàdzenia. Wi cej informacji na ten temat znajduje si na strona Zostanie wyêwietlone okno Kreator dodawania nowego sprz tu. Kliknij Next. Samsung ML-2150 Series 3 UmieÊç dysk CD w nap dzie CD-ROM i zaznacz opcj Wyszukaj najlepszy sterownik dla sprz tu i kliknij Next KONFIGUROWANIE DRUKARKI

42 4 Zaznacz opcj Nap d CD-ROM, a nast pnie kliknij Przeglàdaj. Wybierz opcj x:\usb (gdzie x odpowiada oznaczeniu literowemu nap du CD-ROM) i kliknij Next. 2 5 Kliknij Next. Sterownik USB zostanie zainstalowany. 6 Po zakoƒczeniu instalacji kliknij Finish. 7 Po wyêwietleniu okna wyboru j zyka wybierz odpowiedni j zyk. UWAGA: Gdy ju zainstalowa eê oprogramowanie drukarki, ten ekran nie zostanie wyêwietlony. 8 Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakoƒczyç instalacj oprogramowania drukarki. Wi cej informacji na ten temat mo na znaleêç na strona UWAGI: JeÊli chcesz pod àczyç drukark przy pomocy kabla równoleg ego, wyjmij kabel USB i pod àcz kabel równoleg y. Nast pnie zainstaluj ponownie sterownik drukarki. JeÊli drukarka nie dzia a prawid owo, zainstaluj ponownie sterownik drukarki. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.21

43 2.22 KONFIGUROWANIE DRUKARKI NOTATKI

44 3 KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA Rozdzia ten przedstawia informacje na temat korzystania z panelu sterowania. Rozdzia ten zawiera nast pujàce podrozdzia y: Zapoznanie si z panelem sterowania Korzystanie z menu panelu sterowania

45 Zapoznanie si z panelem sterowania Panel sterowania w górnej prawej cz Êci drukarki posiada wyêwietlacz i dziewi ç przycisków. WyÊwietlacz: wyêwietla status drukarki i post p zadaƒ. Przyciski WyÊwietlacz READY OFFLINE Komunikat PRINTING XXX * xxx to aktualna emulacja. SLEEPING... Opis Drukarka znajduje si w trybie on-line lub gotowa do drukowania. JeÊli wciêniesz przycisk On Line/Continue drukarka prze àczy si do trybu off-line. Drukarka znajduje si w trybie off-line i nie mo e drukowaç. JeÊli wciêniesz przycisk On Line/Continue drukarka prze àczy si do trybu on-line. Drukarka drukuje. JeÊli chcesz anulowaç drukowanie, wciênij przycisk Cancel. Drukarka znajduje si w trybie oszcz dzania energii I zu ywa mniej mocy. Po przes aniu zadania drukowania z komputera lub wciêni ciu dowolnego przycisku, drukarka prze àcza si na tryb on-line. Wi cej informacji na temat wy àczania trybu oszcz dzania energii lub zmiany czasu pracy w tym trybie mo na znaleêç w strona Pe en wykaz komunikatów drukarki mo na znaleêç w "Zapoznanie si z komunikatami wyêwietlacza" na stronie KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

46 3 Przyciski Przycisk Opis WciÊnij, by prze àczaç si miedzy trybem on-line i offline. NaciÊni cie w trybie menu powoduje powrót do trybu gotowoêci. Kolor podêwietlenia przycisku informuje o statusie drukarki. Zielony W àczony Miga Drukarka jest on-line i mo e odbieraç dane z komputera. JeÊli podêwietlenie przycisku wolno miga, drukarka odbiera dane z komputera. JeÊli podêwietlenie przycisku miga szybko, drukarka odbiera i drukuje dane. JeÊli chcesz przerwaç drukowanie, prze àcz drukark na tryb off-line. 3 W àczony Miga Z powodu du ego b du drukarka przerywa drukowanie. Sprawdê komunikat na wyêwietlaczu. Wi cej informacji na temat komunikatów o b dach mo na znaleêç w dziale strona Wystàpi drobny b àd i drukarka czeka na jego usuni cie. Sprawdê komunikat na wyêwietlaczu. Po usuni ciu problemu, drukarka wznowi drukowanie. WciÊnij ten przycisk, jeêli chcesz zignorowaç ostrze enie. Pomaraƒczwy Wy àczony Drukarka znajduje si w trybie off-line i nie mo e drukowaç. Drukarka znajduje si w trybie oszcz dzania energii. Po odebraniu danych prze àcza si do trybu on-line WciÊnij by przejêç do trybu menu. W trybie menu wciskaj, by przechodziç pomi dzy poszczególnymi menu. W trybie menu wciskaj, eby wyêwietliç element podmenu lub zatwierdziç zmian ustawienia. Wybrana wartoêç zostaje oznaczona *. KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA 3.3

47 Przycisk Opis W trybie menu wciskaj, eby przechodziç mi dzy elementami podmenu lub wybieraç opcje. WciÊni cie ❿ powoduje przejêcie do kolejnej opcji, a wciêni cie powrót do poprzedniej opcji. WciÊnij, aby anulowaç bie àce zadanie wydruku. NaciÊni cie w trybie menu powoduje powrót do trybu gotowoêci. NaciÊni cie w trybie menu powoduje powrót do menu wy szego poziomu. WciÊnij by w àczyç lub wy àczyç tryb oszcz dnoêci toneru. JeÊli przycisk jest podêwietlony, tryb oszcz dnoêci toneru jest aktywny i drukarka zu ywa mniej toneru podczas drukowania. JeÊli podêwietlenie przycisku jest wy àczone, tryb oszcz dnoêci toneru jest nieaktywny i drukarka zu ywa normalnà iloêç toneru. Wi cej informacji na temat trybu oszcz dzania toneru mo na znaleêç na strona 5.9. WciÊnij, aby w àczyç lub wy àczyç drukowanie obustronne. JeÊli przycisk jest podêwietlony, drukarka drukuje po obu stronach papieru z marginesem do oprawy. JeÊli podêwietlenie przycisku jest wy àczone, opcja druku obustronnego jest wy àczona i zadrukowywana jest tylko jedna strona arkusza. Uwaga: Ustawienie wydruku obustronnego w sterowniku drukarki znosi ustawienia wprowadzone na panelu sterowania. 3.4 KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

48 3 Korzystanie z menu panelu sterowania Do zmiany ustawieƒ drukarki s u y kilka menu. Schemat na strona 3.6 prezentuje wszystkie menu oraz ich elementy. Wi cej informacji na temat ka dego menu oraz wybieralnych wartoêci mo na znaleêç w tabelach poczynajàc od strony strona 3.7. Dost p do menu panelu sterowania Funkcjami drukarki mo na sterowaç z panelu sterowania. W trakcie korzystania z drukarki mo na ponadto ustawiç menu panelu sterowania. 3 1 Wciskaj przycisk Menu ( ), a w najni szej linii wyêwietlacza poka e si àdane menu albo wciskaj przycisk przewijania ( lub ), a w najni szej linii wyêwietlacza poka e si àdane menu. 2 Aby wejêç do menu, naciênij przycisk Enter ( ). 3 Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), dopóki w najni szej linii wyêwietlacza nie pojawi si àdany element menu. 4 Aby potwierdziç wybór, naciênij przycisk Enter( ). 5 JeÊli wybrane menu posiada podmenu, powtórz kroki 3 I 4. 6 Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), dopóki w najni szej linii wyêwietlacza nie pojawi si àdana opcja ustawieƒ lub wpisz àdanà wartoêç. 7 Aby zapisaç wprowadzonà wartoêç lub zatwierdziç wybór, naciênij przycisk Enter ( ). Na wyêwietlaczu ko o wybranej opcji pojawi si gwiazdka ( * ), wskazujàca, e jest to obecnie opcja domyêlna. 8 Aby wyjêç z menu, wciskaj przycisk Upper Level ( ) lub przycisk Cancel ( ). JeÊli przez 60 sekund drukarka jest nieaktywna (nie zostanie wciêni ty aden przycisk), drukarka powróci automatycznie do trybu gotowoêci. UWAGA: Ustawienia wydruku w sterowniku drukarki, które pokrywajà si z ustawieniami wprowadzonymi na panelu sterowania, znoszà te ostatnie. KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA 3.5

49 Przeglàd menu panelu sterowania Menu panelu sterowania s u à do skonfigurowania drukarki do danego Êrodowiska pracy. Nast pujàce menu sà dost pne z panelu sterowania. Information (Patrz strona 3.7.) Configuration Menu Map Demo Page PS3 Font List PCL Font List EPSON Fonts Paper (Patrz strona 3.7.) Tray Source Media Size Custom Width Custom Height Media Type Tray Chaining Layout (Patrz strona 3.10) Orientation Duplex Duplex Margin Simplex Margin Copies Setup Printer Graphics (Patrz strona 3.13.) LCD Language Emulation Power Save Auto Continue Jam Recovery Altitude Adj. Auto CR Job Time Out RS-232C Maintenance (Patrz strona 3.13.) Default Set Current Job (Patrz strona 3.12.) Resolution Image Enhance Toner Save Density PCL PostScript EPSON (Patrz strona 3.16.) Typeface Symbol Lines Pitch Point Size Courier (Patrz strona 3.17.) Print PS. Error (Patrz strona 3.18.) Font Auto Wrap Character set Character Tab. LPI Pitch NETWORK (Patrz strona 3.19.) Config Network Config TCP IP Get Method IP Address Subnet Mask Gateway AppleTalk Netware Config Netware IPX Frame Type Reset Network Default Set Print Net CFG 3.6 KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

50 3 Menu Information Niniejsze menu zawiera informacje na temat drukarki i jej konfiguracji. Pozycja Configuration Menu Map Demo Page PS3 Font List PCL Font List EPSON Fonts WyjaÊnienie Strona konfiguracji pokazuje aktualnà konfiguracj drukarki. Patrz strona 6.2. Mapa menu pokazuje uk ad i aktualne ustawienia elementów menu panelu sterowania. Strona próbna umo liwia sprawdzenie, czy drukarka drukuje prawid owo. Wykaz przyk adowych czcionek pokazuje wszystkie czcionki aktualnie dost pne dla wybranego j zyka. W drukarce ML-2550 element PS3 Font list jest dost pny wy àcznie po zainstalowaniu dodatkowego modu u PS DIMM. 3 Menu Paper Za pomocà tego menu mo esz okreêlaç wszystkie ustawienia zwiàzane z papierem oraz noênikami specjalnymi stosowanymi w drukarce. ( * : ustawienie domyêlne) Pozycja WyjaÊnienie WartoÊci: Auto Select*, Tray 1, MP Tray, Tray 2, Manual Tray Tray Source Za pomocà tego menu mo na wybraç podajnik papieru. Wybór Auto Select powoduje automatyczne okreêlenie przez drukark êród a papieru. Aby skorzystaç z podajnika uniwersalnego, wybierz opcj MP Tray lub Manual Tray. Wybierajàc opcj Manual Tray, musisz wciskaç przycisk On-Line/Continue ka dorazowo drukujàc stron. Opcja Tray 2 jest dost pna tylko, jeêli zainstalowany jest dodatkowy Podajnik2. KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA 3.7

51 Pozycja WyjaÊnienie Media Size WartoÊci: Letter, Legal, A4, Executive, JIS B5, ISO B5, No. 10 Env., Monarch Env., DL Env., C5 Env., C6 Env., Folio, A5, A6, Custom * Rozmiar Letter w USA, A4 w Europie i Azji Wybierz rozmiar papieru znajdujàcego si aktualnie w podajniku. Custom Width WartoÊci:A4:210 mm/ Letter:215 mm * Rozmiar Letter w USA, A4 w Europle i Azji Wybierz rozmiar papieru znajdujàcego si aktualnie w podajniku. To menu pokazuje si, gdy wartoêç rozmiaru noênika wybierzesz za pomocà opcji wyboru dowolnego rozmiaru. Custom Width: Ustaw dowolnà szerokoêç od 76 do 216 mm Custom Height WartoÊci: A4:297 mm/ Letter:279 mm * Rozmiar Letter w USA, A4 w Europle i Azji Wybierz rozmiar papieru znajdujàcego si aktualnie w podajniku. To menu pokazuje si, gdy wartoêç rozmiaru noênika wybierzesz za pomocà opcji wyboru dowolnego rozmiaru. Custom Height: Ustaw dowolnà wysokoêç od 127 do 356 mm WartoÊci: Off *, Plain Paper, Thick, Thin, Bond, Color Paper, Card Stock, Labels, Transparency, Envelope, Preprinted Ustawienie typu noênika umo liwia okreêlenie rodzaju noênika, który najlepiej sprawdzi si w danym typie wydruku. 3.8 Media type KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA Plain Paper: Wybór zwyk ego papieru. Thick: Wybór grubego papieru Thin: Wybór cienkiego papieru Bond: Wybór grubego papieru. Color Paper: Wybór papieru kolorowego. Card Stock: Wybór kartek pocztowych. Labels: Wybór etykiet. Transparency: Wybór folii przezroczystej. Envelope: Wybór kopert. Preprinted: Opcja Preprinted pozwala na wybór papieru z nadrukiem, na przyk ad papieru firmowego.

Spis treêci. Krok 1: Rozpakowanie... 1 Wybór lokalizacji... 2

Spis treêci. Krok 1: Rozpakowanie... 1 Wybór lokalizacji... 2 Spis treêci Krok 1: Rozpakowanie... 1 Wybór lokalizacji... 2 Krok 2: Zapoznanie si z drukarkà... 3 Widok z przodu... 3 Widok z ty u... 3 Zapoznanie si z panelem sterowania... 4 Krok 3: Instalowanie zasobnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330 instrukcja przewodnik użytkownika instalacji zestaw instalacyjny usługi w systemie neostrada tp z modemem USB SpeedTouch 330 Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

Szybki start. a. Wyraê zgod na warunki umowy licencyjnej u ytkownika koƒcowego i naciênij przycisk OK.

Szybki start. a. Wyraê zgod na warunki umowy licencyjnej u ytkownika koƒcowego i naciênij przycisk OK. Cruzer Profile Szybki start Uruchomienie pami ci Cruzer Profile 1. Pod àcz pami ç Cruzer Profile do otwartego portu USB (UWAGA: port USB powinien byç portem USB Hub o du ej mocy. Nie wolno pod àczaç pami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZEBRA P110i UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEBRA P110i Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....6 1.3.1 Podłączenie drukarki....6 1.3.2 Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis treêci 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu... 8 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

2004 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one.

2004 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. Phaser 3116 Podr cznik ten mo e byç wykorzystywany wy àcznie w celach informacyjnych. Wszystkie podane w nim informacje mogà ulec zmianie bez wczeêniejszego powiadomienia. Firma Xerox Corporation nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Modem SAGEM F@st 800-840

Modem SAGEM F@st 800-840 Modem SAGEM F@st 800-840 Szybki Internet Szanowni Paƒstwo, dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie Paƒstwu

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach Garmin

Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach Garmin Podłącz urządzenie GPS do komputera za pomocą kabla USB i poczekaj, aż uruchomi się ono w trybie Mass Storage na ekranie urządzenia pojawi się obraz podobny do tego na poniższym zdjęciu. Upewnij się również,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Zestaw nr 1-3 sztuki Urządzenie wielofunkcyjne np. Canon i-sensys MF6140dn lub równoważne Oferowany typ, model,

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 INSTRUKCJA OBSŁUGI 150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 Strona 1 z 7 1. Informacje o produkcie Główne właściwości Zgodny z normami bezprzewodowymi 802.11b/g/n z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Urządzenie może być konfigurowane przy użyciu Internet Explorera 6.x lub wyższego DCS-5300G Bezprzewodowa kamera internetowa IP z ruchomą głowicą Zanim zaczniesz Musisz posiadać następujące elementy: Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo