Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji"

Transkrypt

1 Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN Podr cznik instalacji

2 Podr cznik ten mo e byç wykorzystywany wy àcznie w celach informacyjnych. Wszystkie podane w nim informacje mogà ulec zmianie bez wczeêniejszego powiadomienia. Firma Samsung Electronics nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za szkody, zarówno bezpoêrednie jak poêrednie, wynikajàce z u ycia tego podr cznika lub z nim zwiàzane Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrze one. ML-2550, ML-255 1N oraz logo Samsung sà znakami handlowymi Samsung Electronics Co., Ltd. PCL oraz PCL 6 sà znakami handlowymi Hewlett-Packard Company. Centronics jest znakiem handlowym Centronics Data Computer Corporation. IBM oraz IBM PC sà znakami handlowymi International Business Machines Corporation. Apple, AppleTalk, TrueType, LaserWriter oraz Macintosh sà znakami handlowymi Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT oraz Windows XP sà znakami zarejestrowanymi handlowymi Microsoft Corporation. PostScript 3 jest znakiem handlowym firmy Adobe System, Inc. UFST i MicroType sà zarejestrowanymi znakami firmowymi oddzia u Agfa firmy Bayer Corp. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów sà w asnoêcià odpowiednich firm lub organizacji. i

3 SPIS TREÊCI Rozdzia 1: WPROWADZENIE W aêciwoêci drukarki Komponenty drukarki Widok z przodu Widok z ty u Rozdzia 2: KONFIGUROWANIE DRUKARKI Rozpakowywanie drukarki Wybór lokalizacji Instalowanie zasobnika z tonerem adowanie papieru Zmiana rozmiaru papieru w podajniku Pod àczanie kabla drukarki Drukowanie z poziomu komputera Drukowanie w sieci W àczanie drukarki Drukowanie strony próbnej Zmiana j zyka Instalacja oprogramowania drukarki Cechy sterownika drukarki Instalacja oprogramowania drukarki dla systemu Windows Instalacja sterownika USB dla systemu Windows 98/Me ii Rozdzia 3: KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA Zapoznanie si z panelem sterowania WyÊwietlacz Przyciski Korzystanie z menu panelu sterowania Dost p do menu panelu sterowania Przeglàd menu panelu sterowania

4 Menu Information Menu Paper Menu Layout Menu Graphics Menu Printer Menu Setup Menu PLC Menu PostScript Menu EPSON Menu Network Rozdzia 4: WYKORZYSTANIE MATERIA ÓW DO DRUKU Wybór papieru oraz innych materia ów Rozmiary i pojemnoêci Wytyczne dotyczàce papieru oraz materia ów specjalnych Wybór podajnika wyjêciowego Drukowanie do górnego podajnika wyjêciowego (drukiem do do u) Drukowanie do tylnego podajnika wyjêciowego (drukiem do góry) adowanie papieru Korzystanie z podajnika 1 lub dodatkowego podajnika Korzystanie z podajnika uniwersalnego Korzystanie z trybu r cznego podawania papieru Drukowanie na kopertach Drukowanie na etykietach Drukowanie na folii przezroczystej Drukowanie na wst pnie zadrukowanym papierze Drukowanie na papierze pocztówkowym lub papierze o dowolnym rozmiarze Rozdzia 5: ZADANIA WYDRUKU Drukowanie dokumentu Anulowanie zadania wydruku Korzystanie z ustawieƒ Ulubione (Favorite) Korzystanie z systemu pomocy Konfiguracja w aêciwoêci papieru Korzystanie z trybu oszcz dnoêci toneru Drukowanie po obu stronach papieru Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (wydruk N stron na kartce) iii

5 Drukowanie pomniejszonego lub powi kszonego dokumentu Dopasowanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru Drukowanie plakatów Drukowanie broszur Drukowanie znaków wodnych Wykorzystanie istniejàcego znaku wodnego Tworzenie znaku wodnego Edycja znaku wodnego Usuwanie znaku wodnego Drukowanie papieru firmowego Czym jest papier fiormowy? Tworzenie nowego papieru firmowego Korzystanie z papieru firmowego Usuwanie papieru firmowego Konfiguracja ustawieƒ graficznych Korzystanie z opcji wydruku Rozdzia 6: OBS UGA DRUKARKI Drukowanie strony próbnej Obs uga zasobnika z tonerem Sprawdzanie iloêci pozosta ego toneru Roz o enie tonera w zasobniku Wymiana zasobnika z tonerem Czyszczenie drukarki Czyszczenie obudowy Czyszczenie wn trza Materia y eksploatacyjne oraz cz Êci zamienne Rozdzia 7: ROZWIÀZYWANIE PROBLEMÓW Wykrywanie i usuwanie usterek Rozwiàzywanie ogólnych problemów z drukowaniem Usuwanie zablokowanego papieru W obszarze podawania papieru Dooko a zasobnika z tonerem W obszarze wyjêciowym papieru W obszarze wydruku dwustronnego (duplex) Wskazówki, jak unikaç zablokowania papieru Rozwiàzywanie problemów z jakoêcià wydruku Zapoznanie si z komunikatami wyêwietlacza Cz sto spotykane problemy z systemem Windows iv

6 Cz sto spotykane problemy z systemem Macintosh Problemy z programem Chooser B dy podczas drukowania Rozwiàzywanie problemów zwiàzanych z b dami PS Cz sto spotykane problemy z systemem Linux Cz sto spotykane problemy z systemem DOS Dodatek A: KORZYSTANIE Z DRUKARKI W SYSTEMIE MACINTOSH Instalowanie oprogramowania dla systemu Macintosh... A.2 Tworzenie drukarki na pulpicie... A.4 Tworzenie drukarki pulpitowej dla sterownika SPL... A.4 Tworzenie drukarki pulpitowej dla sterownika PS... A.4 Drukowanie dokumentu... A.6 Korzystanie z zaawansowanych opcji wydruku... A.8 Dodatek B: KORZYSTANIE ZE STEROWNIKA POSTSCRIPT DLA SYSTEMU WINDOWS Instalacja plików PPD... B.2 Reinstalacja sterownika PS (Windows 2000/XP)... B.4 Deinstalacja sterownika PS... B.5 Korzystanie z w aêciwoêci sterownika drukarki PS... B.6 Korzystanie z w aêciwoêci papieru... B.6 Dodatek C: KORZYSTANIE Z DRUKARKI W SYSTEMIE LINUX Instalowanie sterownika drukarki... C.2 Wymagania systemowe... C.2 Instalowanie sterownika drukarki... C.2 Zmiana sposobu pod àczenia drukarki... C.6 Deinstalacja sterownika drukarki... C.7 Korzystanie z narz dzia konfiguracji... C.8 Zmiana w aêciwoêci LLPR... C.10 Dodatek D: DRUKOWANIE Z POZIOMU APLIKACJI DOS Narz dzie Remote Control Panel... D.2 Instalowanie narz dzia Remote Control Panel... D.2 Deinstalacja narz dzia Remote Control Panel... D.3 Wybór ustawieƒ wydruku... D.4 v

7 Uruchomienie narz dzia Remote Control Panel... D.4 Korzystanie z zak adek Remote Control Panel... D.5 Dodatek E: KORZYSTANIE Z DRUKARKI W SIECI O dzieleniu udost pnianiu drukarki w sieci... E.2 Konfiguracja lokalnie udost pnionej drukarki... E.3 W systemie Windows 9x/Me... E.3 W systemie Windows NT 4.0/2000/XP... E.4 Konfiguracja drukarki pod àczonej do sieci... E.5 Konfiguracja parametrów sieciowych na panelu sterowania... E.6 Dodatek F: INSTALACJAPROGRAMU OPCJE DRUKARKI Ârodki ostro noêci podczas instalacji opcji drukarki... F.2 Instalacja pami ci i PostScript DIMMs... F.3 Usuwanie pami ci lub PS DIMM... F.6 Instalacja karty portu sieciowego lub szeregowego... F.6 Instalacja dodatkowego podajnika papieru... F.10 Dodatek G: SPECYFIKACJE Specyfikacje techniczne drukarki... G.2 Specyfikacje papieru... G.3 Informacje ogólne... G.3 Obs ugiwane rozmiary papieru... G.4 Wytyczne dotyczàce u ywania papieru... G.5 Specyfikacje papieru... G.6 PojemnoÊç wyjêciowa papieru... G.6 Ârodowisko drukarki oraz sk adowania papieru... G.7 Koperty... G.8 Etykiety... G.10 Folia przezroczysta.... G.10 vi

8 Aspekty zwiàzane z bezpieczeƒstwem oraz ochronà Êrodowiska Deklaracja bezpieczeƒstwa urzàdzenia z laserem Drukarka posiada amerykaƒski certyfikat na zgodnoêç z wymaganiami DHHS 21 CFR, rozdzia 1, podrozdzia J dla urzàdzeƒ laserowych klasy I(1), a w innych krajach posiada certyfikat dla urzàdzeƒ laserowych klasy I, zgodnych z wymaganiami standardu IEC 825. Urzàdzenia laserowe klasy I nie sà uwa ane za urzàdzenia niebezpieczne. Konstrukcja systemu lasera oraz drukarki sprawia, e u ytkownik podczas normalnej eksploatacji, obs ugi lub czynnoêci serwisowych nigdy nie jest wystawiony na dzia anie promieniowania laserowego powy ej poziomu przewidzianego dla klasy I. OSTRZE ENIE Eksploatacja lub serwisowanie drukarki bez zamkni tej pokrywy ochronnej modu u lasera/skanera jest zabroniona. Odbita wiàzka niewidocznych promieni laserowych mo e spowodowaç obra enia oczu. Podczas eksploatacji drukarki nale y przestrzegaç podstawowych zasad bezpieczeƒstwa w celu zredukowania zagro enia po aru, pora enia elektrycznego oraz mo liwoêci spowodowania obra eƒ u osób: vii

9 Wytwarzanie ozonu OZONE Podczas normalnej eksploatacji drukarka wytwarza ozon. Wytworzony ozon nie jest niebezpieczny dla u ytkownika. Zaleca si jednak u ytkowanie drukarki w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. JeÊli potrzebujà Paƒstwo dodatkowych informacji na temat ozonu, prosimy o kontakt z najbli szym dealerem firmy Samsung. Oszcz dnoêç energii Drukarka jest wyposa ona w zaawansowany modu oszcz dzania energii, który redukuje pobór mocy, gdy urzàdzenie jest nieaktywne. Gdy drukarka nie odbiera danych w d u szym okresie czasu, pobór mocy jest automatycznie obni any. Symbol Energy Star nie reprezentuje poparcia EPA dla jakiegokolwiek produktu czy us ugi. Emisja cz stotliwoêci radiowych Regulacje FCC To urzàdzenie zosta o poddane testom, które wykaza y jego zgodnoêç z ograniczeniami dla urzàdzeƒ cyfrowych klasy B, zgodnie z cz Êcià 15 regulacji FCC. Ograniczenia te zapewniajà odpowiednia ochron przed szkodliwymi zak óceniami radiowymi w budynkach mieszkalnych. To urzàdzenie generuje, wykorzystuje oraz mo e promieniowaç fale radiowe, jeêli nie jest zainstalowane i eksploatowane zgodnie z tymi instrukcjami, mo e powodowaç zak ócenia komunikacji radiowej. Nie mo na jednak zagwarantowaç, e w danej lokalizacji oraz instalacji nie wystàpià zak ócenia radiowe. JeÊli drukarka zak óca odbiór transmisji radiowej lub telewizyjnej, co mo na stwierdziç poprzez w àczenie/wy àczenie drukarki, u ytkownik mo e wyeliminowaç wp yw zak óceƒ w nast pujàcy sposób: 1. Zmieniç po o enie anteny odbiorczej. 2. Zwi kszyç odleg oêç pomi dzy drukarkà a odbiornikiem. 3. Pod àczyç drukark do gniazdka w innym obwodzie zasilania, ni jest pod àczony odbiornik. 4. Skonsultowaç si z doêwiadczonym technikiem radio/tv. UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, niezatwierdzone wyraênie przez producenta odpowiedzialnego za zgodnoêç, mogà uniewa niç uprawnienia u ytkownika do u ytkowania drukarki. viii

10 Kanadyjskie regulacje dotyczàce zak óceƒ radiowych To urzàdzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeƒ klasy B dla emisji zak óceƒ radiowych, zgodnie ze standardem zatytu owanym "Urzàdzenia cyfrowe", ICES-003 Industry and Science Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'industrie et Sciences Canada. Stany Zjednoczone Federalna Komisja Komunikacyjna (FCC) Urzàdzenie emitujàce zak ócenia zgodnie z cz Êcià 15 regulacji FCC System drukarki mo e posiadaç (mieç wbudowane) urzàdzenia ma ej mocy wykorzystujàce LAN radiowà (urzàdzenia bezprzewodowej àcznoêci radiowej (RF) operujàce w paêmie 2,4 GHz. Ta cz Êç dotyczy wy àcznie drukarek z takimi urzàdzeniami. Informacja o tym, czy drukarka posiada urzàdzenia bezprzewodowe jest umieszczona na etykiecie systemowej. Do u ytku w Stanach Zjednoczonych sà dopuszczone tylko te urzàdzenia bezprzewodowe, na których etykiecie systemowej jest podany numer identyfikacyjny FCC. W przypadku korzystania z urzàdzenia bezprzewodowego, wytyczne FCC stanowià, e odleg oêç pomi dzy tym urzàdzeniem a cia em cz owieka powinna wynosiç 20 cm (za wyjàtkiem przypadków szczególnych). Niniejsze urzàdzenie musi znajdowaç si ponad 20 cm (8 cali) od cia a cz owieka, jeêli w àczone sà urzàdzenia bezprzewodowe. Moc wyjêciowa urzàdzenia (lub urzàdzeƒ) bezprzewodowych, które mo e zawieraç drukarka, jest o wiele ni sza od norm emisji RF regulacji FCC. Nie wolno umieszczaç niniejszego nadajnika w pobli u innej anteny lub nadajnika tudzie u ywaç go àcznie z tymi urzàdzeniami. Niniejsze urzàdzenie musi spe niaç dwa nast pujàce warunki: (1) Urzàdzenie nie mo e powodowaç szkodliwych zak óceƒ (2) urzàdzenie musi akceptowaç zak ócenia z zewnàtrz, àcznie z tymi, którego mogà powodowaç jego niepo àdane dzia anie. Urzàdzenia bezprzewodowe nie mogà byç naprawiane samodzielnie przez u ytkownika. Nie wolno ich w aden sposób modyfikowaç. Modyfikacja urzàdzenia bezprzewodowego spowoduje utrat przez u ytkownika uprawnieƒ do korzystania z tego urzàdzenia. W sprawie serwisu urzàdzenia, skontaktuj si z jego producentem. OÊwiadczenie FCC w sprawie korzystania z bezprzewodowej LAN: "Podczas instalacji i obs ugi zestawu nadajnik - antena, w lokalizacjach po o onych blisko zainstalowanej anteny mo e nastàpiç przekroczenie limitu napromieniania falami radiowymi równego 1mW/cm 2. W zwiàzku z tym u ytkownik musi bezwzgl dnie przestrzegaç zachowania minimalnej 20- centymetrowej odleg oêci od anteny. To urzàdzenie nie mo e byç instalowane wspólnie z innym nadajnikiem lub antenà nadawczà." ix

11 Deklaracja zgodnoêci (kraje europejskie) Dopuszczenia oraz homologacje (certyfikacje) Oznaczenie CE na tym produkcie symbolizuje deklaracj zgodnoêci Samsung Electronics Co., Ltd. z nast pujàcymi dyrektywami Unii Europejskiej 93/68/EEC z dnia: 1 stycznia 1995 roku: Dyrektywa Rady 73/23/EEC, przybli enie praw krajów cz onkowskich, zwiàzanych z urzàdzeniami niskonapi ciowymi. 1 stycznia 1996 roku: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC), przybli enie praw krajów cz onkowskich, zwiàzanych z kompatybilnoêcià elektromagnetycznà. 9 marca 1999 roku: Dyrektywa Rady 1999/5/EC, dotyczàca sprz tu radiowego oraz koƒcowego sprz tu telekomunikacyjnego (terminali), oraz wzajemne uznanie ich kompatybilnoêci. Pe nà deklaracj, definiujàcà odpowiednie dyrektywy oraz standardy referencyjne, mo na uzyskaç u przedstawiciela Samsung Electronics Co., Ltd. Certyfikacja EC Certyfikacja dla Dyrektywy dotyczàcej sprz tu radiowego oraz koƒcowego sprz tu telekomunikacyjnego (terminali) 1999/5/EC (FAX) Ten produkt zosta certyfikowany we w asnym zakresie przez firm Samsung dla pojedynczego pan-europejskiego po àczenia terminala do publicznej analogowej telefonicznej sieci komutowanej (PSTN) zgodnie z dyrektywà 1999/5/EC. Produkt jest przeznaczony do wspó pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz kompatybilnymi centralami PBX w krajach europejskich: W przypadku problemów nale y w pierwszej kolejnoêci skontaktowaç si z Europejskim Laboratorium Zapewniania JakoÊci (QA) firmy Samsung Electronics Co., Ltd.. Produkt zosta przetestowany dla TBR21 i/lub TBR 38. W celu zapewnienia wsparcia podczas eksploatacji oraz stosowania urzàdzeƒ koƒcowych zgodnych z tym standardem, ETSI opracowa dokument pomocniczy (EG ), zawierajàcy uwagi oraz dodatkowe wymagania w celu zapewnienia zgodnoêci sieciowej dla terminali TBR21. Produkt ten zosta zaprojektowany i jest w pe ni kompatybilny z wszystkimi odpowiednimi zaleceniami w tym dokumencie. Informacja na temat europejskich dopuszczeƒ dla urzàdzeƒ radiowych (dla produktów wyposa onych w urzàdzenia radiowe dopuszczone do u ytku w UE) Niniejszy produkt jest drukarkà; o niskim poborze mocy; system drukarki przeznaczony do u ytku domowego lub biurowego mo e posiadaç (mieç wbudowane) urzàdzenia ma ej mocy wykorzystujàce radiowà sieç LAN (urzàdzenia bezprzewodowej àcznoêci radiowej (RF) operujàce w paêmie 2,4 GHz. Ta cz Êç dotyczy wy àcznie drukarek z takimi urzàdzeniami Informacja o tym, czy drukarka posiada urzàdzenia bezprzewodowe jest umieszczona na etykiecie systemowej. Do u ytku w Unii Europejskiej lub obszarach stowarzyszonych sà dopuszczone tylko te urzàdzenia, które na etykiecie systemowej posiadajà oznaczenie CE z numerem rejestracyjnym organu zg oszeniowego oraz symbol ostrze enia. x

12 Moc wyjêciowa urzàdzenia lub urzàdzeƒ bezprzewodowych, które mo e zawieraç drukarka, jest o wiele ni sza od norm emisji RF ustalonych w dyrektywie R&TTE Komisji Europejskiej. Paƒstwa europejskie, w których obowiàzujà dopuszczenia urzàdzeƒ bezprzewodowych: EU Poza UE Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja (z ograniczeniami cz stotliwoêci), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Italia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Stany Zjednoczone oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria Paƒstwa europejskie, w których u ytkowanie jest ograniczone: UE Poza UE We Francji, zakres cz stotliwoêci jest ograniczony do: 2446,5-2483,5 MHz dla urzàdzeƒ o mocy nadawczej powy ej 10 mw, takich jak bezprzewodowe W chwili obecnej - brak ograniczeƒ. OÊwiadczenia o zgodnoêci z przepisami prawa Przewodnik po urzàdzeniach bezprzewodowych System drukarki mo e posiadaç (mieç wbudowane) urzàdzenia ma ej mocy wykorzystujàce LAN radiowà (urzàdzenia bezprzewodowej àcznoêci radiowej (RF) operujàce w paêmie 2,4 GHz. W poni szej cz Êci omówiono ogólne aspekty korzystania z urzàdzenia bezprzewodowego. Dodatkowe ograniczenia, ostrze enia i zagadnienia obowiàzujàce w konkretnych krajach sà wymienione w cz sci dotyczàcej danego kraju (lub grupy paƒstw). Urzàdzenia bezprzewodowe zainstalowane w sytemie drukarki sà dopuszczone do u ytku wy àcznie w krajach uzwgl dnionych w oznaczeniu dopuszczenia sprz tu radiowego na tabliczce znamionowej systemu. JeÊli kraj, w którym b dzie stosowane urzàdzenie bezprzewodowe nie jest wymieniony na tej tabliczce, skontaktuj si z lokalnà agencjà dopuszczeƒ sprz tu radiowego celem uzyskania informacji na temat wymagaƒ obowiàzujàcych w tym kraju. Stosowanie urzàdzeƒ bezprzewodowych jest obwarowane Êcis ymi przepisami prawnymi i mo e byç niedozwolone. Moc wyjêciowa urzàdzenia lub urzàdzeƒ bezprzewodowych, które mo e zawieraç drukarka, jest o wiele ni sza od obecnie obowiàzujàcych norm emisji RF. Jako e urzàdzenia bezprzewodowe (którego mogà znajdowaç si w Twojej drukarce) emitujà mniej energii ni dopuszczono w radiowych normach bezpieczeƒstwa i zaleceniach, producent uznaje, e u ytkowanie tego urzàdzenia jest bezpieczne. Niezale nie od poziomu emisji energii, nale y przedsi wziàç wszelkie Êrodki, celem ograniczenia kontaktu cz owieka z pracujàcym urzàdzeniem. W przypadku korzystania z urzàdzenia bezprzewodowego w bliskiej odleg oêci od u ytkownika, ogólne wytyczne stanowià, e odleg oêç pomi dzy tym urzàdzeniem a cia em cz owieka powinna wynosiç 20 cm (za wyjàtkiem przypadków szczególnych). Niniejsze urzàdzenie musi znajdowaç si ponad 20 cm (8 cali) od cia a cz owieka, jeêli urzàdzenia bezprzewodowe sà w àczone i nadajà. Nie wolno umieszczaç niniejszego nadajnika w pobli u innej anteny lub nadajnika tudzie u ywaç go àcznie z tymi urzàdzeniami. W niektórych okolicznoêciach niezb dne sà ograniczenia u ytkowania urzàdzeƒ bezprzewodowych. Przyk ady typowych ograniczeƒ podano poni ej: xi

13 Bezprzewodowa àcznoêç radiowa mo e zak ócaç dzia anie urzàdzeƒ pok adowych w samolotach. Aktualnie obowiàzujàce przepisy radiowe nakazujà wy àczanie urzàdzeƒ bezprzewodowej podczas podró y samolotem. Przyk adem urzàdzeƒ korzystajàcych z àcznoêci bezprzewodowej sà urzàdzenia korzystajàce z àcznoêci B (czyli bezprzewodowego Ethernetu) oraz technologii Bluetooth. Korzystanie z urzàdzenia bezprzewodowego mo e byç ograniczone lub zabronione w Êrodowiskach, gdzie potencjalne zak ócenia pracy innych urzàdzeƒ lub us ug mogà byç szkodliwe lub zauwa alne. Przyk adowymi miejscami, gdzie stosowanie urzàdzeƒ bezprzewodowych mo e byç ograniczone lub wykluczone sà lotniska, szpitale tudzie miejsca o du ym st eniu tlenu lub atwopalnego gazu w atmosferze. Przed w àczeniem lub u ytkowaniem urzàdzenia bezprzewodowego w miejscach, gdzie ewentualne ograniczenia u ytkowania takiego sprz tu nie sà znane, spytaj o zgod uprawniony organ w adzy. W ka dym kraju obowiàzujà inne ograniczenia korzystania z urzàdzeƒ bezprzewodowych. Poniewa drukarka jest wyposa ona w urzàdzenie bezprzewodowe, przed zabraniem jej do innego kraju sprawdê obowiàzujàce w tym kraju przepisy odnoênie dopuszczeƒ urzàdzeƒ radiowych i upewnij si, czy nie istniejà adne ograniczenia ich stosowania. JeÊli dostarczony system posiada wewn trzne wbudowane urzàdzenie bezprzewodowe, nie wolno z niego korzystaç przed pe nym zmontowaniem systemu i zainstalowaniem wszystkich os on i pokryw. Urzàdzenia bezprzewodowe nie mogà byç naprawiane samodzielnie przez u ytkownika. Nie wolno ich w aden sposób modyfikowaç. Modyfikacja urzàdzenia bezprzewodowego spowoduje utrat przez u ytkownika uprawnieƒ do korzystania z tego urzàdzenia. W sprawie serwisu urzàdzenia, skontaktuj si z jego producentem. Stosuj wy àcznie sterowniki dopuszczone do u ytku w kraju, w którym bedzie pracowaç urzàdzenie. Dodatkowe informacje mo na znaleêç w pakiecie przywracania systemu lub w dziale pomocy technicznej producenta. xii

14 xiii

15 UWAGA Nie wolno demontowaç drukarki. Demonta drukarki mo e spowodowaç pora enie elektryczne. Podczas ciàg ego wydruku du ej iloêci stron powierzchnia podajnika wyjêciowego mo e byç goràca. Nie wolno dotykaç tego miejsca - dotyczy zw aszcza dzieci. xiv

16 1 WPROWADZENIE Dzi kujemy za zakup naszej drukarki! Rozdzia ten zawiera nast pujàce podrozdzia y: W aêciwoêci drukarki Komponenty drukarki

17 W aêciwoêci drukarki Drukarka zosta a wyposa ona w szereg udogodnieƒ, które majà wp yw na popraw jakoêci wydruku. Dzi ki temu mo esz: Drukowaç szybko dokumenty o wysokiej jakoêci Mo esz drukowaç z rozdzielczoêcià 1200 (dpi). Patrz strona SzybkoÊç drukowania 21 stron na minut (rozmiar Letter), 20 stron na minut (rozmiar A4). Stosowaç elastycznà obs ug papieru 100-kartkowy podajnik uniwersalny zapewnia obs ug papieru firmowego, kopert, etykiet, folii przezroczystych, materia ów, pocztówek oraz ci kiego papieru. Standardowy podajnik na 500 arkuszy (podajnik 1) oraz dodatkowy podajnik r czny na 500 arkuszy (podajnik 2) zapewniajà obs ug wszystkich standardowych rozmiarów papieru. Dwa podajniki wyjêciowe; w zale noêci od potrzeb mo na wybraç górny podajnik (drukiem do do u) lub tylny podajnik (drukiem do góry). Mo liwoêç bezpoêredniego przekazywania papieru z podajnika uniwersalnego do podajnika tylnego. 8 9 Tworzyç profesjonalne dokumenty Mo esz dostosowaç dokumenty do w asnych potrzeb przy pomocy znaków wodnych, jak np. "Poufne." Patrz strona Drukowanie broszur. Ta w aêciwoêç pozwala na atwe drukowanie stron w uk adzie ksià kowym. Po wydrukowaniu, wystarczy z o yç strony i zszyç je, by powsta a broszura. Drukowanie plakatów. Tekst oraz grafika na ka dej stronie dokumentu sà powi kszone i drukowane na kolejnych arkuszach papieru. Po zakoƒczeniu wydruku wystarczy z o yç arkusze w ca oêç. Po ich sklejeniu taêmà klejàcà uzyskujemy plakat. 1.2 WPROWADZENIE

18 Zaoszcz dziç czas i pieniàdze Mo na w àczyç tryb oszcz dnoêci toneru (Toner Save). Patrz strona 5.9. Mo na zadrukowywaç arkusze papieru obustronnie (drukowanie dwustronne). Patrz strona Mo na wydrukowaç wiele stron na jednym arkuszu papieru (N stron na jednej). Patrz strona Wst pnie zadrukowane formularze i papier firmowy mo na drukowaç na zwyk ym papierze. Patrz "Drukowanie papieru firmowego" na stronie Drukarka automatycznie oszcz dza pràd znaczàco obni ajàc zu ycie mocy, w czasie kiedy nie drukuje. Drukarka ta spe nia wymagania i wytyczne Energy Star w zakresie oszcz dnoêci energii. Zwi kszyç wydajnoêç drukarki Drukarka posiada 16 MB pami ci, którà mo na rozszerzyç do 144 MB. Opcjonalna pami ç PostScript 3 Emulation* (PS) DIMM uzupe nia drukowanie PS. Modele ML-2551N i ML-2552W sà dostarczane z PostScript 3 Emulation. Opcjonalna karta portu szeregowego umo liwia wykorzystanie po àczenia szeregowego. Port sieciowy umo liwia drukowanie w sieci. Do modelu ML-2550 mo na dodaç opcjonalnà kart portu sieciowego. Modele ML-2551N i ML-2552W posiadajà wbudowany port sieciowy, 10/100 Base TX. Drukarka ML-2552W posiada ponadto port sieci bezprzewodowej. * PostScript 3 Emulation IPS-PRINT_Printer language Emulation(c) Copyright , Oak Technology, Inc., Wszystkie prawa zastrze one * 136 PS3 czcionek Zawiera UFST i MicroType firmy Agfa Monotype Corporation. WPROWADZENIE 1.3

19 Drukowaç w ró nych systemach operacyjnych Mo na drukowaç w systemach Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. Drukarka jest kompatybilna z systemami Linux oraz Macintosh. Drukarka jest wyposa ona w port równoleg y oraz port USB. Mo na tak e korzystaç z portu sieciowego. Modele ML-2551N oraz Model ML-2552W posiada wbudowany port sieciowy, 10/100 Base TX. Drukarka ML-2552W posiada ponadto port sieci bezprzewodowej. Jednak e nale y dodaç opcjonalnà kart portu sieciowego do modelu ML W aêciwoêci drukarki Zamieszczona poni ej tabela przedstawia ogólne informacje dotyczàce funkcji drukarki. (S: Standard, O: Opcja) W aêciwoêci ML-2550 ML-2551N ML-2552W IEEE S S S USB 2.0 S S S Port sieciowy O S S Bezprzewodow a LAN Emulacja PostScript O O S O S S Port szeregowy O O O 1.4 WPROWADZENIE

20 Komponenty drukarki Widok z przodu 1 Wspornik zadrukowanych kartek Górny wyjêciowy podajnik papieru (drukiem do do u) Panel sterowania (patrz strona 3.2) Górna pokrywa Zasobnik z tonerem Podajnik uniwersalny Podajnik 1 (500-arkuszowy podajnik papieru) Dodatkowy podajnik 2 (500-arkuszowy podajnik papieru) Wskaênik poziomu papieru Pokrywa panelu sterowania (zapewniajàca dost p do panelu sterowania w celu instalacji opcji drukarki) WPROWADZENIE 1.5

21 Widok z ty u Wy àcznik zasilania Port anteny sieci bezprzewodowej (ML-2550, ML-2551N: Opcja ML-2552W standard) Port sieci (ML-2550: Opcja ML-2551N, ML-2552W : Standard) Port USB Port równoleg y Z àcze kabla podajnika opcjonalnego 2 Gniazdko zasilania Tylny wyjêciowy podajnik papieru (drukiem do góry) * Na powy szym rysunku pokazano ML-2152W. 1.6 WPROWADZENIE

22 2 KONFIGUROWANIE DRUKARKI Rozdzia ten zapewnia szczegó owe informacje dotyczàce konfigurowania drukarki. Rozdzia ten zawiera nast pujàce podrozdzia y: Rozpakowywanie drukarki Instalowanie zasobnika z tonerem adowanie papieru Pod àczanie kabla drukarki W àczanie drukarki Drukowanie strony próbnej Zmiana j zyka Instalacja oprogramowania drukarki

23 Rozpakowywanie drukarki 1 Wyjmij drukark oraz wszystkie akcesoria z opakowania. Upewnij si, e opakowanie zawiera nast pujàce elementy: Zasobnik z tonerem Kabel zasilajàcy CD-ROM Podr cznik instalacji UWAGI: JeÊli brakuje jakiegokolwiek z powy szych elementów lub sà one uszkodzone, powiadom natychmiast dealera. W zale noêci od kraju, zawartoêç opakowania mo e byç ró na. CD-ROM zawiera sterownik drukarki, podr cznik u ytkownika oraz program Adobe Acrobat Reader. 2 Usuƒ wszystkie taêmy zabezpieczajàce z drukarki. 2.2 KONFIGUROWANIE DRUKARKI

24 3 Wyciàgnij podajnik z drukarki. Usuƒ taêmy zabezpieczajàce z podajnika. 2 Wybór lokalizacji Wybierz równe, stabilne miejsce, o powierzchni zapewniajàcej dostatecznà cyrkulacj powietrza. Wszystkie otwierajàce si pokrywy oraz zasobniki wymagajà dodatkowego miejsca. Wybrany obszar powinien zapewniaç dobrà wentylacj oraz byç oddalony od êróde ciep a, zimna i wilgoci. Nie umieszczaj drukarki w pobli u kraw dzi biurka lub sto u! Wymagana wolna przestrzeƒ Z przodu: 482,6 mm (przestrzeƒ umo liwiajàca wyj cie podajnika) Z ty u: 320 mm (przestrzeƒ umo liwiajàca otwarcie tylnej pokrywy) Z prawej: 100 mm Z lewej: 100 mm (przestrzeƒ umo liwiajàca wentylacj ) KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.3

25 Instalowanie zasobnika z tonerem 1 Otwórz górnà pokryw. Aby otworzyç pokryw pociàgnij za ràczk. 2 Wyjmij zasobnik z tonerem z opakowania. Nie u ywaj w tym celu no a ani innego ostrego przedmiotu, który móg by zarysowaç obudow zasobnika. 3 Znajdê taêm zabezpieczajàcà umieszczonà na koƒcu zasobnika z tonerem. Ostro nie wyciàgnij jà w ca oêci z zasobnika i wyrzuç. UWAGA: D ugoêç prawid owo zdj tej taêmy zabezpieczajàcej powinna przekraczaç 550 mm. Trzymajàc zasobnik z tonerem, wyciàgaj taêm zabezpieczajàcà równolegle do powierzchni zasobnika. Nale y uwa aç, aby nie przeciàç taêmy. JeÊli do tego dojdzie, zasobnik z tonerem jest bezu yteczny. 2.4 KONFIGUROWANIE DRUKARKI

26 4 WstrzàÊnij delikatnie zasobnik na boki, co pozwoli na równomierne roz o enie toneru wewnàtrz zasobnika. 2 OSTRZE ENIA: Aby zapobiec uszkodzeniu zasobnika z tonerem nie nale y wystawiaç go na dzia anie Êwiat a d u ej ni kilka minut. JeÊli zasobnik z tonerem ma pozostaç w Êwietle d u ej ni kilka minut, nale y go nakryç papierem. JeÊli toner dostanie si odzie, zetrzyj go suchà szmatkà i wypierz odzie w zimnej wodzie. Ciep a woda utrwala toner. 5 Zlokalizuj szczeliny zasobnika z tonerem wewnàtrz drukarki - po jednej z ka dej strony. 6 Chwyç zasobnik za uchwyt i wsuwaj go do drukarki, a wskoczy na swoje miejsce. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.5

27 7 Zamknij górnà pokryw. Upewnij si, e pokrywa jest dok adnie zamkni ta. UWAGA: Przy 5% pokryciu strony tekstem mo na si spodziewaç, e zasobnik z tonerem wystarczy na wydruk oko o stron (4 000 stron w przypadku zasobnika dostarczonego wraz z drukarkà). adowanie papieru Do podajnika mo na za adowaç oko o 500 arkuszy papieru. 1 Wyciàgnij podajnik z drukarki. 2.6 KONFIGUROWANIE DRUKARKI

28 2 Przygotuj stos papieru do za adowania, wertujàc go i wyginajàc w przód i w ty. Wyrównaj kraw dzie poszczególnych kartek papieru na równej powierzchni. 2 3 Za aduj papier tak, by zadrukowywana strona znalaz a si u do u. Mo na za adowaç uprzednio zadrukowany papier. Strona zadrukowana powinna byç skierowana do góry, nieskr conà cz Êcià na wierzchu. JeÊli jest problem z podawaniem papieru, obróç go. Upewnij si, e wszystkie cztery rogi stosu papieru le à p asko w podajniku. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.7

29 4 Zwróç uwag na znak ograniczenia iloêci papieru na lewej wewn trznej Êciance podajnika. Zbyt du a iloêç papieru w podajniku mo e powodowaç zablokowanie papieru. UWAGA: JeÊli chcesz zmieniç rozmiar papieru w podajniku, zapoznaj si z rozdzia em "Zmiana rozmiaru papieru w podajniku". 5 Wsuƒ podajnik z powrotem do drukarki. Zmiana rozmiaru papieru w podajniku JeÊli w podajniku umieszczasz d ugi papier, dostosuj prowadnice papieru do jego d ugoêci. 1 Otwórz tylnà p ytk podajnika na pe nà szerokoêç, tak by stanowi a jego przed u enie. 2.8 KONFIGUROWANIE DRUKARKI

30 2 ÂciÊnij suwak prowadnicy tylnej i dopasuj jej ustawienie do àdanego rozmiaru papieru, oznaczonego na dnie podajnika. 2 3 ÂciÊnij prowadnic bocznà i dopasuj jej ustawienie do àdanego rozmiaru papieru, oznaczonego na dnie podajnika. UWAGI: Zbyt mocne dociêni cie prowadnicy bocznej powoduje pofa dowanie papieru. Zbyt s abe dociêni cie prowadnicy bocznej mo e spowodowaç zablokowanie papieru. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.9

31 Pod àczanie kabla drukarki Drukowanie z poziomu komputera Aby mo na by o wykonywaç wydruki z poziomu komputera, drukark nale y pod àczyç do niego przy pomocy kabla równoleg ego lub kabla USB (Universal Serial Bus). U ytkownicy komputerów Macintosh mogà u ywaç wy àcznie kabla USB. Korzystanie z kabla równoleg ego UWAGA: Do po àczenia portu równoleg ego komputera z drukarkà wymagany jest certyfikowany kabel równoleg y. Nale y zaopatrzyç si w kabel zgodny ze standardem IEEE Upewnij si, e komputer i drukarka sà wy àczone. 2 Pod àcz kabel równoleg y do z àcza w tylnej cz Êci drukarki. ZaciÊnij metalowe klipsy tak, by zacisn y si na wg bieniach na wtyczce kabla. Do portu równoleg ego w komputerze 3 Pod àcz drugi koniec kabla do portu równoleg ego w komputerze i dokr ç Êrubki. Wi cej informacji na ten temat mo na znaleêç w podr czniku u ytkownika Twojego komputera KONFIGUROWANIE DRUKARKI

32 Korzystanie z kabla USB UWAGA: Do po àczenia portu USB komputera z drukarkà wymagany jest certyfikowany kabel USB. Nale y zaopatrzyç si w kabel zgodny ze standardem USB 2.0, o d ugoêci do 3 m. 1 Upewnij si, e komputer i drukarka sà wy àczone. 2 2 Pod àcz kabel USB do z àcza w tylnej cz Êci drukarki. Do portu USB w komputerze 3 Pod àcz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze. Wi cej informacji na ten temat mo na znaleêç w podr czniku u ytkownika Twojego komputera. UWAGI: Do zastosowania kabla USB wymagany jest komputer PC z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP lub komputer Macintosh z systemem OS 8.6 oraz procesorem G3 lub wy szym. JeÊli chcesz drukowaç przy pomocy portu USB w przypadku systemu Windows 98/Me, musisz zainstalowaç sterownik USB, aby dodaç port USB. Patrz strona KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.11

33 Drukowanie w sieci Drukark ML-2551N lub ML-2552W mo na pod àczyç do sieci za pomocà kabla ethernetowego (kabel UTP ze z àczem RJ.45). Model ML-2552W posiada tak e anten sieciowà umo liwiajàcà korzystanie z interfejsu bezprzewodowej LAN. U ytkownicy modelu ML-2550 muszà zainstalowaç dodatkowà kart sieciowà. W modelu ML-2551N kart portu bezprzewodowej LAN mo na zainstalowaç w miejsce karty sieciowej. Wi cej informacji na temat instalacji karty mo na znaleêç w strona F.6. Korzystanie z kablaethernetowego 1 Upewnij si, e komputer i drukarka sà wy àczone. 2 Pod àcz jeden koniec kabla ethernetowego do portu sieci Ethernet w drukarce. Po àczenie z siecià LAN 3 Pod àcz drugi koniec kabla do gniazdka sieci LAN. Wi cej informacji na ten temat mo na znaleêç w podr czniku u ytkownika Twojego komputera. Korzystanie z anteny sieciowej 1 Wkr ç anten sieci bezprzewodowej do gniazdka w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara KONFIGUROWANIE DRUKARKI

34 2 Ustaw anten pionowo. 2 UWAGA: Po pod àczeniu drukarki nale y skonfigurowaç parametry sieciowe na panelu sterowania. Patrz strona E.6. Mo esz skorzystaç z oprogramowania do àczanego do karty. Patrz podr cznik u ytkownika oprogramowania. W àczanie drukarki 1 Pod àcz kabel zasilajàcy do gniazdka zasilania z ty u drukarki. 2 Pod àcz drugi koniec kabla do odpowiednio uziemionego gniazdka sieciowego i w àcz zasilanie drukarki. Do gniazdka OSTRZE ENIA: Modu utrwalajàcy, znajdujàcy si w tylnej cz Êci wn trza drukarki, jest goràcy po w àczeniu zasilania. Podczas obs ugi tej cz Êci drukarki nale y post powaç szczególnie ostro nie - dotkni cie grozi poparzeniem. Nie wolno demontowaç komponentów drukarki, gdy jest ona pod napi ciem. Mo e to spowodowaç pora enie elektryczne. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.13

35 Drukowanie strony próbnej Wydrukuj stron próbnà, aby sprawdziç, czy drukarka pracuje prawid owo. 1 Wciskaj przycisk Menu ( ) na panelu sterowania do momentu, a w najni szej linii wyêwietlacza pojawi si napis "Information". 2 Aby wejêç do menu, naciênij przycisk Enter ( ). 3 Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), dopóki w najni szej linii wyêwietlacza nie pojawi si napis "Demo Page". 4 NaciÊnij klawisz Enter ( ). Zostanie wydrukowana strona próbna prezentujàca funkcje i mo liwoêci drukarki. Zmiana j zyka Aby zmieniç j zyk komunikatów wyêwietlanych na panelu sterowania, wykonaj nast pujàce czynnoêci: 1 Wciskaj przycisk Menu ( ) na panelu sterowania, do momentu a w najni szej linii wyêwietlacza pojawi si napis "Setup". 2 Aby wejêç do menu, naciênij przycisk Enter ( ). 3 Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), dopóki w najni szej linii wyêwietlacza nie pojawi si napis "LCD LLanguage". 4 Aby potwierdziç wybór, naciênij przycisk Enter ( ). 5 Naciskaj przycisk przewijania ( lub ) aby wybraç j zyk komunikatów wyêwietlacza. 6 Aby zapisaç wybór, naciênij przycisk Enter ( ) KONFIGUROWANIE DRUKARKI

36 Instalacja oprogramowania drukarki Dostarczony wraz z drukarkà dysk CD zawiera oprogramowanie do drukowania dla systemów Windows, Macintosh oraz Linux, Win RCP, elektroniczny podr cznik u ytkownika, a tak e program Adobe Acrobat Reader do przeglàdania podr cznika. 2 Drukowanie w systemie Windows Z za àczonego dysku CD-ROM, mo esz zainstalowaç: Sterownik drukarki SPL dla systemu Windows. Sterownik ten pozawala na pe ne wykorzystanie funkcji drukarki. Wi cej informacji na temat instalacji sterownika drukarki Samsung SPL II mo na znaleêç w rozdziale strona Plik tekstowy PostScript (PPD) dla systemu Windows umo liwiajàcy instalacj sterownika PostScript. Wi cej informacji na temat instalacji sterownika PostScript mo na znaleêç w rozdziale Dodatek B, "Korzystanie ze sterownika PostScript dla systemu Windows". Narz dzie Remote Control Panel (zdalny panel sterowania) dla aplikacji systemu DOS. Wi cej informacji na temat instalacji oprogramowania oraz drukowania w systemie DOS mo na znaleêç w rozdziale Dodatek D, "Drukowanie z poziomu aplikacji DOS". Sterownik USB dla dodania portu USB w systemie Windows 98/Me. Najpierw nale y zainstalowaç sterownik USB dla po àczenia USB w systemie Windows 98/Me. Wi cej informacji na ten temat mo na znaleêç w rozdziale "Instalacja sterownika USB dla systemu Windows 98/Me" na stronie JeÊli chcesz drukowaç przy pomocy portu USB w przypadku systemu 2000/XP, nie musisz zainstalowaç sterownika drukarki. Wystarczy, e zainstalujesz sterownik drukarki. Drukowanie w systemie Macintosh Wi cej informacji na temat instalacji oprogramowania oraz drukowania w systemie Macintosh mo na znaleêç w rozdziale Dodatek A, "Korzystanie z drukarki w systemie Macintosh". Drukowanie w systemie Linux Wi cej informacji na temat instalacji sterownika w systemie Linux mo na znaleêç w rozdziale Dodatek C, "Korzystanie z drukarki w systemie Linux". KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.15

37 Cechy sterownika drukarki Sterowniki drukarki Samsung ML-2150 obs ugujà nast pujàce podstawowe funkcje: Wybór êród a papieru Rozmiar papieru, jego orientacja oraz typ noênika Wybór iloêci kopii. Zamieszczona poni ej tabela przedstawia ogólne informacje dotyczàce funkcji sterowników drukarki. Funkcja sterownika Win 2000/XP Win 9x SPL Win NT4.0 Mac Win 2000/XP PostScript Win 9x Win NT4.0 Mac Oszcz dnoêç toneru (Toner Save) Opcja jakoêci wydruku Drukowanie dwustronne Drukowanie broszur Drukowanie plakatów Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru Skalowanie wydruku Wydruk z dopasowaniem do strony Drukowanie pierwszej strony z innego êród a Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak Znak wodny Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Papier firmowy Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Opcja czcionek typu TrueType Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie 2.16 KONFIGUROWANIE DRUKARKI

38 Instalacja oprogramowania drukarki dla systemu Windows Wymagania systemowe Upewnij si, e system posiada nast pujàcà konfiguracj : Pozycja Wymagania 2 system operacyjny Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP RAM IloÊç potrzebnego miejsca na dysku 95/98/Me NT 4.0/2000 XP 95/98/Me NT 4.0/2000 XP 32 MB 64 MB 128 MB 200 MB 200 MB 200 MB Przeglàdarka WWW Internet Explorer w wersji co najmniej 5.0. Przed rozpocz ciem instalacji nale y zamknàç wszystkie uruchomione aplikacje. Instalacja oprogramowania drukarki Samsung ML-2150 Series 1 W o dysk CD do nap du CD-ROM. Instalacja rozpocznie si automatycznie. JeÊli dysk CD nie uruchomi si automatycznie: Wybierz opcj Uruchom w menu Start i wpisz x:\cdsetup.exe w polu Otwórz (gdzie x jest literà nap du CD-ROM), i kliknij OK. UWAGA: JeÊli podczas instalacji pojawi si okno "Znaleziono nowy sprz t", kliknij pole w prawym górnym rogu okna lub kliknij Anuluj. 2 Po wyêwietleniu okna wyboru j zyka wybierz odpowiedni j zyk. JeÊli nie mo esz znaleêç àdanego j zyka, przewiƒ zawartoêç ekranu przy pomocy przycisku przewijania, znajdujàcego si w prawym dolnym rogu ekranu. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.17

39 3 Kliknij Install the Samsung Software on your PC. 4 Kliknij Next. 5 Po zakoƒczeniu instalacji kliknij Finish KONFIGUROWANIE DRUKARKI

40 Ponowna instalacja oprogramowania drukarki 1 W menu Start wybierz opcj Programy. 2 Wybierz Samsung ML-2150 Series, a nast pnie Samsung ML-2150 Series Driver Maintenance. 3 Zostanie otwarte okno Samsung ML-2150 Series Maintenance. Kliknij Repair, a nast pnie Next. 2 4 Po zakoƒczeniu ponownej instalacji kliknij Finish. Deinstalacja oprogramowania drukarki 1 W menu Start wybierz opcj Programy. 2 Wybierz Samsung ML-2150 Series, a nast pnie Samsung ML-2150 Series Driver Maintenance. 3 Zostanie otwarte okno Samsung ML-2150 Series Maintenance. Zaznacz opcj Remove, a nast pnie kliknij Next. 4 Gdy zostaniesz zapytany o potwierdzenie, kliknij OK. Sterownik drukarki Samsung ML-2150 Series oraz jego wszystkie komponenty zostanà usuni te z komputera. 5 Po zakoƒczeniu deinstalacji kliknij Finish. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.19

41 Zmiana j zyka Po zainstalowaniu oprogramowania mo esz zmieniç j zyk. 1 W menu Start wybierz opcj Programy. 2 Wybierz opcj Samsung ML-2150 Series, a nast pnie Language Selection. 3 Wybierz àdany j zyk z listy rozwijanej Printer Driver i kliknij OK. Lista ta jest dost pna po zainstalowaniu programu Remote Control Panel. Ta opcja umo liwia ustawienie j zyka programu. Instalacja sterownika USB dla systemu Windows 98/Me 1 Pod àcz drukark do komputera przy pomocy kabla USB i w àcz oba urzàdzenia. Wi cej informacji na ten temat znajduje si na strona Zostanie wyêwietlone okno Kreator dodawania nowego sprz tu. Kliknij Next. Samsung ML-2150 Series 3 UmieÊç dysk CD w nap dzie CD-ROM i zaznacz opcj Wyszukaj najlepszy sterownik dla sprz tu i kliknij Next KONFIGUROWANIE DRUKARKI

42 4 Zaznacz opcj Nap d CD-ROM, a nast pnie kliknij Przeglàdaj. Wybierz opcj x:\usb (gdzie x odpowiada oznaczeniu literowemu nap du CD-ROM) i kliknij Next. 2 5 Kliknij Next. Sterownik USB zostanie zainstalowany. 6 Po zakoƒczeniu instalacji kliknij Finish. 7 Po wyêwietleniu okna wyboru j zyka wybierz odpowiedni j zyk. UWAGA: Gdy ju zainstalowa eê oprogramowanie drukarki, ten ekran nie zostanie wyêwietlony. 8 Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakoƒczyç instalacj oprogramowania drukarki. Wi cej informacji na ten temat mo na znaleêç na strona UWAGI: JeÊli chcesz pod àczyç drukark przy pomocy kabla równoleg ego, wyjmij kabel USB i pod àcz kabel równoleg y. Nast pnie zainstaluj ponownie sterownik drukarki. JeÊli drukarka nie dzia a prawid owo, zainstaluj ponownie sterownik drukarki. KONFIGUROWANIE DRUKARKI 2.21

43 2.22 KONFIGUROWANIE DRUKARKI NOTATKI

44 3 KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA Rozdzia ten przedstawia informacje na temat korzystania z panelu sterowania. Rozdzia ten zawiera nast pujàce podrozdzia y: Zapoznanie si z panelem sterowania Korzystanie z menu panelu sterowania

45 Zapoznanie si z panelem sterowania Panel sterowania w górnej prawej cz Êci drukarki posiada wyêwietlacz i dziewi ç przycisków. WyÊwietlacz: wyêwietla status drukarki i post p zadaƒ. Przyciski WyÊwietlacz READY OFFLINE Komunikat PRINTING XXX * xxx to aktualna emulacja. SLEEPING... Opis Drukarka znajduje si w trybie on-line lub gotowa do drukowania. JeÊli wciêniesz przycisk On Line/Continue drukarka prze àczy si do trybu off-line. Drukarka znajduje si w trybie off-line i nie mo e drukowaç. JeÊli wciêniesz przycisk On Line/Continue drukarka prze àczy si do trybu on-line. Drukarka drukuje. JeÊli chcesz anulowaç drukowanie, wciênij przycisk Cancel. Drukarka znajduje si w trybie oszcz dzania energii I zu ywa mniej mocy. Po przes aniu zadania drukowania z komputera lub wciêni ciu dowolnego przycisku, drukarka prze àcza si na tryb on-line. Wi cej informacji na temat wy àczania trybu oszcz dzania energii lub zmiany czasu pracy w tym trybie mo na znaleêç w strona Pe en wykaz komunikatów drukarki mo na znaleêç w "Zapoznanie si z komunikatami wyêwietlacza" na stronie KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

46 3 Przyciski Przycisk Opis WciÊnij, by prze àczaç si miedzy trybem on-line i offline. NaciÊni cie w trybie menu powoduje powrót do trybu gotowoêci. Kolor podêwietlenia przycisku informuje o statusie drukarki. Zielony W àczony Miga Drukarka jest on-line i mo e odbieraç dane z komputera. JeÊli podêwietlenie przycisku wolno miga, drukarka odbiera dane z komputera. JeÊli podêwietlenie przycisku miga szybko, drukarka odbiera i drukuje dane. JeÊli chcesz przerwaç drukowanie, prze àcz drukark na tryb off-line. 3 W àczony Miga Z powodu du ego b du drukarka przerywa drukowanie. Sprawdê komunikat na wyêwietlaczu. Wi cej informacji na temat komunikatów o b dach mo na znaleêç w dziale strona Wystàpi drobny b àd i drukarka czeka na jego usuni cie. Sprawdê komunikat na wyêwietlaczu. Po usuni ciu problemu, drukarka wznowi drukowanie. WciÊnij ten przycisk, jeêli chcesz zignorowaç ostrze enie. Pomaraƒczwy Wy àczony Drukarka znajduje si w trybie off-line i nie mo e drukowaç. Drukarka znajduje si w trybie oszcz dzania energii. Po odebraniu danych prze àcza si do trybu on-line WciÊnij by przejêç do trybu menu. W trybie menu wciskaj, by przechodziç pomi dzy poszczególnymi menu. W trybie menu wciskaj, eby wyêwietliç element podmenu lub zatwierdziç zmian ustawienia. Wybrana wartoêç zostaje oznaczona *. KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA 3.3

47 Przycisk Opis W trybie menu wciskaj, eby przechodziç mi dzy elementami podmenu lub wybieraç opcje. WciÊni cie ❿ powoduje przejêcie do kolejnej opcji, a wciêni cie powrót do poprzedniej opcji. WciÊnij, aby anulowaç bie àce zadanie wydruku. NaciÊni cie w trybie menu powoduje powrót do trybu gotowoêci. NaciÊni cie w trybie menu powoduje powrót do menu wy szego poziomu. WciÊnij by w àczyç lub wy àczyç tryb oszcz dnoêci toneru. JeÊli przycisk jest podêwietlony, tryb oszcz dnoêci toneru jest aktywny i drukarka zu ywa mniej toneru podczas drukowania. JeÊli podêwietlenie przycisku jest wy àczone, tryb oszcz dnoêci toneru jest nieaktywny i drukarka zu ywa normalnà iloêç toneru. Wi cej informacji na temat trybu oszcz dzania toneru mo na znaleêç na strona 5.9. WciÊnij, aby w àczyç lub wy àczyç drukowanie obustronne. JeÊli przycisk jest podêwietlony, drukarka drukuje po obu stronach papieru z marginesem do oprawy. JeÊli podêwietlenie przycisku jest wy àczone, opcja druku obustronnego jest wy àczona i zadrukowywana jest tylko jedna strona arkusza. Uwaga: Ustawienie wydruku obustronnego w sterowniku drukarki znosi ustawienia wprowadzone na panelu sterowania. 3.4 KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

48 3 Korzystanie z menu panelu sterowania Do zmiany ustawieƒ drukarki s u y kilka menu. Schemat na strona 3.6 prezentuje wszystkie menu oraz ich elementy. Wi cej informacji na temat ka dego menu oraz wybieralnych wartoêci mo na znaleêç w tabelach poczynajàc od strony strona 3.7. Dost p do menu panelu sterowania Funkcjami drukarki mo na sterowaç z panelu sterowania. W trakcie korzystania z drukarki mo na ponadto ustawiç menu panelu sterowania. 3 1 Wciskaj przycisk Menu ( ), a w najni szej linii wyêwietlacza poka e si àdane menu albo wciskaj przycisk przewijania ( lub ), a w najni szej linii wyêwietlacza poka e si àdane menu. 2 Aby wejêç do menu, naciênij przycisk Enter ( ). 3 Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), dopóki w najni szej linii wyêwietlacza nie pojawi si àdany element menu. 4 Aby potwierdziç wybór, naciênij przycisk Enter( ). 5 JeÊli wybrane menu posiada podmenu, powtórz kroki 3 I 4. 6 Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), dopóki w najni szej linii wyêwietlacza nie pojawi si àdana opcja ustawieƒ lub wpisz àdanà wartoêç. 7 Aby zapisaç wprowadzonà wartoêç lub zatwierdziç wybór, naciênij przycisk Enter ( ). Na wyêwietlaczu ko o wybranej opcji pojawi si gwiazdka ( * ), wskazujàca, e jest to obecnie opcja domyêlna. 8 Aby wyjêç z menu, wciskaj przycisk Upper Level ( ) lub przycisk Cancel ( ). JeÊli przez 60 sekund drukarka jest nieaktywna (nie zostanie wciêni ty aden przycisk), drukarka powróci automatycznie do trybu gotowoêci. UWAGA: Ustawienia wydruku w sterowniku drukarki, które pokrywajà si z ustawieniami wprowadzonymi na panelu sterowania, znoszà te ostatnie. KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA 3.5

49 Przeglàd menu panelu sterowania Menu panelu sterowania s u à do skonfigurowania drukarki do danego Êrodowiska pracy. Nast pujàce menu sà dost pne z panelu sterowania. Information (Patrz strona 3.7.) Configuration Menu Map Demo Page PS3 Font List PCL Font List EPSON Fonts Paper (Patrz strona 3.7.) Tray Source Media Size Custom Width Custom Height Media Type Tray Chaining Layout (Patrz strona 3.10) Orientation Duplex Duplex Margin Simplex Margin Copies Setup Printer Graphics (Patrz strona 3.13.) LCD Language Emulation Power Save Auto Continue Jam Recovery Altitude Adj. Auto CR Job Time Out RS-232C Maintenance (Patrz strona 3.13.) Default Set Current Job (Patrz strona 3.12.) Resolution Image Enhance Toner Save Density PCL PostScript EPSON (Patrz strona 3.16.) Typeface Symbol Lines Pitch Point Size Courier (Patrz strona 3.17.) Print PS. Error (Patrz strona 3.18.) Font Auto Wrap Character set Character Tab. LPI Pitch NETWORK (Patrz strona 3.19.) Config Network Config TCP IP Get Method IP Address Subnet Mask Gateway AppleTalk Netware Config Netware IPX Frame Type Reset Network Default Set Print Net CFG 3.6 KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

50 3 Menu Information Niniejsze menu zawiera informacje na temat drukarki i jej konfiguracji. Pozycja Configuration Menu Map Demo Page PS3 Font List PCL Font List EPSON Fonts WyjaÊnienie Strona konfiguracji pokazuje aktualnà konfiguracj drukarki. Patrz strona 6.2. Mapa menu pokazuje uk ad i aktualne ustawienia elementów menu panelu sterowania. Strona próbna umo liwia sprawdzenie, czy drukarka drukuje prawid owo. Wykaz przyk adowych czcionek pokazuje wszystkie czcionki aktualnie dost pne dla wybranego j zyka. W drukarce ML-2550 element PS3 Font list jest dost pny wy àcznie po zainstalowaniu dodatkowego modu u PS DIMM. 3 Menu Paper Za pomocà tego menu mo esz okreêlaç wszystkie ustawienia zwiàzane z papierem oraz noênikami specjalnymi stosowanymi w drukarce. ( * : ustawienie domyêlne) Pozycja WyjaÊnienie WartoÊci: Auto Select*, Tray 1, MP Tray, Tray 2, Manual Tray Tray Source Za pomocà tego menu mo na wybraç podajnik papieru. Wybór Auto Select powoduje automatyczne okreêlenie przez drukark êród a papieru. Aby skorzystaç z podajnika uniwersalnego, wybierz opcj MP Tray lub Manual Tray. Wybierajàc opcj Manual Tray, musisz wciskaç przycisk On-Line/Continue ka dorazowo drukujàc stron. Opcja Tray 2 jest dost pna tylko, jeêli zainstalowany jest dodatkowy Podajnik2. KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA 3.7

51 Pozycja WyjaÊnienie Media Size WartoÊci: Letter, Legal, A4, Executive, JIS B5, ISO B5, No. 10 Env., Monarch Env., DL Env., C5 Env., C6 Env., Folio, A5, A6, Custom * Rozmiar Letter w USA, A4 w Europie i Azji Wybierz rozmiar papieru znajdujàcego si aktualnie w podajniku. Custom Width WartoÊci:A4:210 mm/ Letter:215 mm * Rozmiar Letter w USA, A4 w Europle i Azji Wybierz rozmiar papieru znajdujàcego si aktualnie w podajniku. To menu pokazuje si, gdy wartoêç rozmiaru noênika wybierzesz za pomocà opcji wyboru dowolnego rozmiaru. Custom Width: Ustaw dowolnà szerokoêç od 76 do 216 mm Custom Height WartoÊci: A4:297 mm/ Letter:279 mm * Rozmiar Letter w USA, A4 w Europle i Azji Wybierz rozmiar papieru znajdujàcego si aktualnie w podajniku. To menu pokazuje si, gdy wartoêç rozmiaru noênika wybierzesz za pomocà opcji wyboru dowolnego rozmiaru. Custom Height: Ustaw dowolnà wysokoêç od 127 do 356 mm WartoÊci: Off *, Plain Paper, Thick, Thin, Bond, Color Paper, Card Stock, Labels, Transparency, Envelope, Preprinted Ustawienie typu noênika umo liwia okreêlenie rodzaju noênika, który najlepiej sprawdzi si w danym typie wydruku. 3.8 Media type KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA Plain Paper: Wybór zwyk ego papieru. Thick: Wybór grubego papieru Thin: Wybór cienkiego papieru Bond: Wybór grubego papieru. Color Paper: Wybór papieru kolorowego. Card Stock: Wybór kartek pocztowych. Labels: Wybór etykiet. Transparency: Wybór folii przezroczystej. Envelope: Wybór kopert. Preprinted: Opcja Preprinted pozwala na wybór papieru z nadrukiem, na przyk ad papieru firmowego.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH Kolorowe urzàdzenia wielofunkcyjne WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH PRINT COPY CZARNO-BIA E CZY KOLOROWE Nowe urzàdzenia wielofunkcyjne firmy Sharp MX-2700N i MX-2300N sprostajà

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Seria 3000 Instrukcja instalacji

Seria 3000 Instrukcja instalacji Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia.

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI

Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Warszawa, paêdziernik 2003 Spis treêci I. WST P 4 II. OPIS TECHNICZNY TERMINALA Dowtel WS- 2100 5 III. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo