Odpowiedź: Zamawiający prostuje pomyłkę pisarską w Części I, rozdziale XII, pkt 3 SIW- Z. Winno być 15 %.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź: Zamawiający prostuje pomyłkę pisarską w Części I, rozdziale XII, pkt 3 SIW- Z. Winno być 15 %."

Transkrypt

1 Włocławek, dnia 01 czerwca 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 Wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę tomografu komputerowego (TED PL) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców udziela następujących odpowiedzi: Pytanie 1: Zgodnie z Częścią I, rozdziałem XII, pkt 1 SIWZ, przy ocenie złoŝonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami: Cena 80%, ocena techniczna 15 %, warunki gwarancji 5 % natomiast w Części I, rozdziale XIII, pkt 3 SIWZ Zamawiający stwierdza, Ŝe Kryterium oceny technicznej oceniane będzie według parametrów ocenianych i ilości punktów podanej w Załączniku Nr 1 T do niniejszej SIWZ. Wykonawca otrzyma iloczyn sumy punktów przyznanych przez Komisję Przetargową dla poszczególnych parametrów i znaczenia procentowego (wagi) danego kryterium (20%). Prosimy o doprecyzowanie jaką wartość procentową kryterium Zamawiający przyznał rodzajowi kryterium jakim jest Ocena techniczna? Odpowiedź: Zamawiający prostuje pomyłkę pisarską w Części I, rozdziale XII, pkt 3 SIW- Z. Winno być 15 %. Pytanie 2 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, pkt 13. Prosimy o doprecyzowanie na jakiej zasadzie będą przyznawane punkty w parametrze Minimalne połoŝenie stołu do badań max. 55 cm punktacja [3,1]. Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe Wykonawca, który w pkt 13 zadeklaruje wartość graniczną 55 cm otrzyma 1 pkt, a Wykonawca, który zadeklaruje wartość niŝszą otrzyma 3 pkt? Odpowiedź: Sposób punktacji [3,1] określony przez Zamawiającego (np. w poz. 13) określa, Ŝe za zaoferowanie granicznej wartości w danym parametrze technicznym (w poz. 13: 55 [cm]) Wykonawca otrzyma 1 pkt., za technicznie najlepszy parametr (najniŝsze połoŝenie stołu) Wykonawcy zostaną przyznane 3 pkt, pozostałym wartościom (pomiędzy wartością graniczną a technicznie najlepszą) zostaną przydzielone proporcjonalnie punkty (od 1 pkt do 3 pkt) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (setne części punktu). Pytanie 3 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ., pkt 19 Prosimy o doprecyzowanie na jakiej zasadzie będą przyznawane punkty w parametrze Najkrótszy czas scanu spiralnego (śrubowego) przy akwizycji min. 32 warstw max. 0,4 [s] - punktacja [2,1]. Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe Wykonawca, który w pkt 19 zadeklaruje wartość graniczną 0,4 sek otrzyma 1 pkt, a Wykonawca, który zadeklaruje wartość niŝszą otrzyma 2 pkt? Odpowiedź: Sposób punktacji [2,1] określony przez Zamawiającego w niniejszym punkcie określa, Ŝe za zaoferowanie granicznej wartości w danym parametrze technicznym (w poz. 19: 0,4 [s]) Wykonawca otrzyma 1 pkt., za technicznie najlepszy parametr (najkrótszy czas scanu) Wykonawcy zostaną przyznane 2 pkt, pozostałym wartościom (pomiędzy wartością graniczną a technicznie najlepszą) zostaną przydzielone proporcjonalnie punkty (od 1 pkt do 2 pkt) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (setne części punktu).

2 Pytanie 4 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, pkt 14 Prosimy o doprecyzowanie na jakiej zasadzie będą przyznawane punkty w parametrze Średnica otworu w gantry min. 70 [cm] - punktacja [1,2]. Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe Wykonawca, który w pkt 14 zadeklaruje wartość graniczną 70 cm otrzyma 1 pkt, a Wykonawca, który zadeklaruje wartość wyŝszą otrzyma 2 pkt? Odpowiedź: Sposób punktacji [1,2] określony przez Zamawiającego w niniejszym punkcie określa, Ŝe za zaoferowanie granicznej wartości w danym parametrze technicznym (w poz. 14: średnica gantry 70 [cm]) Wykonawca otrzyma 1 pkt., za technicznie najlepszy parametr (największa średnica) Wykonawcy zostaną przyznane 2 pkt, pozostałym wartościom (pomiędzy wartością graniczną a technicznie najlepszą) zostaną przydzielone proporcjonalnie punkty (od 1 pkt do 2 pkt) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (setne części punktu). Pytanie 5 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, pkt 16 Zamawiający oczekując od Wykonawców zaoferowania aparatu, który będzie miał moŝliwość sterowania pochyleniem gantry zarówno z konsoli jak i z panelu sterującego na gantry słusznie dba o ergonomię pracy i wygodę personelu. Czy zatem Zamawiający zechciałby dodatkowo premiować rozwiązania, które umoŝliwiają sterowanie pochyleniem zarówno z przodu, jak i z tyłu gantry po obu stronach stołu (4 panele sterujące). Takie rozwiązanie dodatkowo podnosi komfort i szybkość pracy. Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia opis parametru technicznego w poz. 16 bez Pytanie 6 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, pkt 28. Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe parametr opisuje pole widzenia do zastosowań klinicznych? Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie nie wiąŝe się z opisem parametru w poz. 28, w którym Zamawiający wymaga aby oferowany tomograf charakteryzował się min. 50 [cm] maksymalnym polem widzenia (FOV). Pytanie 7 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, części Właściwości techniczne urządzenia pkt 30. Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe pod pojęciem trybu stand-by rozumie tryb, kiedy tomograf jest włączony, ale nie skanuje czy tryb, w którym tomograf jest całkowicie wyłączony? Odpowiedź: Tryb Stand by to tryb, w którym tomograf jest w trybie czuwania. Kiedy tomograf jest całkowicie wyłączony nie pobiera mocy. Pytanie 8 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, części Właściwości techniczne urządzenia pkt 31. Czy Zamawiający wprowadzi modyfikację, zrezygnuje z oceny punktowej ww. parametru i potraktuje parametr jako graniczny o wartości 150 kva. Moc przyłączeniowa nie ma Ŝadnego znaczenia dla kosztów eksploatacji, poniewaŝ nie wpływa na zuŝycie energii. W tym przypadku naleŝałoby punktować zuŝycie energii, ale taki parametr Zamawiający przewidział w pkt 30. Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia opis parametru technicznego w poz. 31 bez Pytanie 9 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, w części Konsola operatora 1 zest. pkt. 58 Wyświetlanie obrazów na monitorach w rozdzielczości min x 1200 pikseli oraz w części Konsola lekarska 2 zestaw. (niezaleŝne od konsoli operatora) pkt 71 Wyświetlanie obrazów na monitorach w rozdzielczości min x 1200 pikseli Na wymaganej przez Zamawiającego rozdzielczości monitora 1600 x 1200, którego zadaniem będzie wyświetlanie całkowitych obrazów 512x512, będzie moŝna wyświetlić łącznie 6 obrazów w formacie 512 x 512 tj. 3 (obrazy w poziomie) x 2 (obrazy w pionie). Rozdzielczość potrzebna do wyświetlenia tych obrazów to 1536 pikseli (3 x 512 pikseli) na 1024 (2 x 512 pikseli)

3 Oferowana przez nas konsola operatorska wyposaŝona jest w dwa monitory pozwalające na uzyskanie łącznej powierzchni o rozdzielczości 2560 x 1024, która wystarcza na wyświetlanie nawet 10 obrazów w rozdzielczości 512 x 512 (5 obrazów w poziomie x 2 obrazy w pionie), a standardowo słuŝy do wyświetlenia 8 obrazów w rozdzielczości 512 x 512. Wymaganie pionowej rozdzielczości obrazu większej niŝ 1024 piksele, dla wyświetlania obrazów w rozdzielczości 512x512, jest całkowicie bezzasadne. Wymóg powstał najprawdopodobniej w wyniku błędnego zastosowania normy dla monitorów przeznaczonych do oceny badań z radiografii cyfrowej. Dlatego wnosimy o zmianę wartości parametru w pkt 58 i pkt 71 na Wyświetlanie obrazów na monitorze/ach o łącznej rozdzielczości min x 1024 pikseli Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia opis parametru technicznego w poz. 58 i 71 bez Pytanie 10 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, w części Konsola operatora 1 zest. pkt. 59 min. jeden monitor monochromatyczny do zastosowania w medycynie o przekątnej min. 20'' oraz w części Konsola lekarska 2 zestaw. (niezaleŝne od konsoli operatora) pkt 72 min. jeden monitor monochromatyczny do zastosowania w medycynie o przekątnej min. 20'' Zamawiający wymaga dostarczenia monitora do konsoli operatorskiej i konsol lekarskich o przekątnej 20. Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 12 maja 2009, Zamawiający dopuścił zaoferowanie monitorów kolorowych (barwnych) które pozwolą Zamawiającemu, w pełni wykorzystać moŝliwości nowoczesnej tomografii wielorzędowej. Oferowane przez wszystkich producentów konsole operatorskie jak i konsole lekarskie znakomitej większości producentów pracują w systemie dwumonitorowym, z wykorzystaniem monitorów LCD, a sposób połączenia monitorów pozwala na uzyskanie jednego monitora, którego przekątna widzialna obrazu wynosi co najmniej 32,4 Dlatego wnosimy o zmianę wartości parametru w pkt 59 i pkt 72 na min. jeden monitor barwny, LCD, do zastosowania w medycynie, o łącznej przekątnej obszaru widzialnego min. 20 Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia opis parametru technicznego w poz. 59 i 72 bez Pytanie 11 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, pkt 64 Prosimy o doprecyzowanie na jakiej zasadzie będą przyznawane punkty w parametrze Pojemność pamięci obrazowej na dysku twardym [...] - punktacja [1,3]. Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe Wykonawca, który w pkt 64 zadeklaruje wartość graniczną otrzyma 1 pkt, a Wykonawca, który zadeklaruje wartość wyŝszą otrzyma 3 pkt? Odpowiedź: Sposób punktacji [1,3] określony przez Zamawiającego w niniejszym punkcie określa, Ŝe za zaoferowanie granicznej wartości w danym parametrze technicznym (w poz. 64: pojemności obrazów pamięci obrazowej na dysku twardym obrazy nieskompresowane w rozdzielczości 512x512) Wykonawca otrzyma 1 pkt., za technicznie najlepszy parametr (największa pojemność) Wykonawcy zostaną przyznane 3 pkt, pozostałym wartościom (pomiędzy wartością graniczną a technicznie najlepszą) zostaną przydzielone proporcjonalnie punkty (od 1 pkt do 3 pkt) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (setne części punktu). Pytanie 12 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, pkt 75 Co zamawiający rozumie pod pojęciem zakresu prezentacji gęstości optycznej? Odpowiedź: Zakres prezentacji gęstości optycznej moŝliwej do prezentacji na monitorze konsoli lekarskiej.

4 Pytanie 13 Dotyczy załącznika nr T1 do SIWZ, pkt 97 Zamawiający w tym parametrze nie określił jak wysokich pacjentów zamierza badać. Sformułowanie na całej długości ciała pacjenta nie opisuje moŝliwości urządzenia, poniewaŝ Wykonawcy mogą zadeklarować funkcjonalność np. dla niskich pacjentów o wzroście 160 cm. Dlatego prosimy o doprecyzowanie jak długi ma być zakres badania. Odpowiedź: Według Zamawiającego pytanie nie wiąŝe się z opisem parametru w poz. 100 (nr po modyfikacji SIWZ), w którym Zamawiający zwraca się z pytaniem do wykonawców, czy oferowany tomograf posiada/nie posiada oprogramowanie do badania pacjentów z urazami wielonarządowymi na całej długości ciała pacjenta. Pytanie 14 Dotyczy punktacji za funkcjonalności kliniczne. Zamawiający wybiórczo punktuje niektóre parametry techniczne aparatu, które nie opisują w pełni wartości klinicznych (chociaŝby ze względu na niekompletność analizy). Zdecydowanie niŝej Zamawiający premiuje rozwiązania kliniczne, które dla niego są najistotniejsze. Nawet wyŝej są punktowane rozwiązania archiwizacyjne. Skutkiem takiej punktacji moŝe być zaoferowanie aparatu o doskonałych parametrach technicznych, ale bez oprogramowania. Czy zatem zamawiający w trosce o dobrze rozumiany interes pacjenta nie wprowadzi modyfikacji i nie podwyŝszy punktacji za wartości kliniczne co najmniej do poziomu punktacji za wartości techniczne. Odpowiedź: Nie. Pytanie 15: Wnioskując na podstawie wymaganego wyposaŝenia w monitory diagnostyczne, konsola lekarska (2 szt.) ma być stacją słuŝącą do wykonywania opisów, czyli stacją diagnostyczną. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby oprogramowanie tej stacji posiadało certyfikat medyczny w klasie 2A niezbędny dla potrzeb diagnostyki? Odpowiedź: Zamawiający nie moŝe udzielić odpowiedzi na pytanie, które jest nieprecyzyjnie sformułowane, np. jeŝeli na stacji będzie zainstalowany pakiet Microsoft Office to jasnym jest, Ŝe nie jest moŝliwe wymaganie certyfikowania tego oprogramowania w klasie 2A. Pytanie 16: Czy Zamawiający zgodzi się, aby prezentacja obliczonej całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP i/lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania dostępna była w zintegrowanym programowo z tą stacją systemie RIS jako rozwiązanie bardziej typowe i nie sugerujące rozwiązań wybranego producenta (np. firmy PIXEL współpracującej z firmą TMS Sp. z o.o.)? Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia opis parametru technicznego w poz. 62 i 76 bez Pytanie 17: Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z systemu archiwizacji BlueRay, jako Ŝe nie jest to nośnik przyjęty jako właściwy dla standardu zapisów obrazów diagnostycznych DICOM? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w poz. 66 i 79 systemu archiwizacji BlueRay, zaoferowanie tego systemu przez Wykonawcę jest moŝliwe ale nie konieczne (fakultatywne). Pytanie 18: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z załącznikiem nr 3b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ dotyczącym Wymagań wobec pracowni diagnostycznych, dodatkowe konsole lekarskie (2 szt.), w ww. dokumencie dotyczącym pracowni 3 typu posiadających aparat spiralny wielowarstwowy (o jednoczesnej akwizycji od 16 warstw submilimetrowych w czasie 1 pełnego obrotu włącznie ) zwane dodatkowo klauzulą robocza, spełniały określone w nim funkcje, tzn. MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT, analiza naczyniowa, wirtualna endoskopia? Odpowiedź: Zamawiający, wyraŝa zdziwienie, Ŝe Wykonawca planuje za niego typ pracowni diagnostycznej jaką będzie miał w swojej strukturze Zamawiający, Zamawiający pragnie poinformować, Ŝe dobrze znana jest mu treść załącznika nr 3b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ.

5 Pytanie 19: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu dystrybucji obrazów medycznych WEB jako równoległego rozwiązania do posiadanego systemu WEB 1000, czy teŝ spodziewa się zaoferowania nowego równowaŝnego systemu tylko w przypadku nieotrzymania oferty na rozbudowę systemu WEB 1000 firmy Agfa, co wynikać moŝe równieŝ z zapisu w punkcie 16? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyposaŝył oferowany zestaw tomograficzny w System dystrybucji obrazów medycznych WEB, będący rozbudową systemu Web1000 f-my AGFA posiadanego przez Zamawiającego (wg punktów technicznych opisanych w SIWZ) lub system równowaŝny WEB (wg punktów technicznych opisanych w SIWZ). Pytanie 20: JeŜeli Zamawiający dopuszcza zachowanie systemu WEB 1000 jako Systemu Dystrybucji obrazów medycznych to czy wymaga on rozbudowy lub modyfikacji? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 19. Pytanie 21: Czy Zamawiający przeniesie zapis punktu 184 mówiący o wymogu rejestracji systemu PACS jako wyrobu medycznego do rozdziału dotyczącego Systemu dystrybucji obrazów medycznych WEB (punkty ) poniewaŝ to ten system wymaga certyfikatu medycznego i rejestracji jako wyrób medyczny, a nie system archiwum PACS? Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia opis parametru technicznego w poz. 186 bez Pytanie 22: Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia: moŝliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (obecnie pracujący system to INFOMEDICA ABG S.A) wymaga zaoferowania integracji w cenie oferty? Jeśli tak to czy tylko po stronie RIS a i PACS a czy teŝ równieŝ po stronie INFOMEDICA? Odpowiedź: MoŜliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (poz. 130 i 169) naleŝy rozumieć jako zobligowanie się do zintegrowania z systemem HIS (zawarte w cenie oferty) za potwierdzenie takiej funkcjonalności (w poz. 130 i 169) Wykonawca otrzyma po 2 pkt, w przypadku wykazania braku takiej funkcjonalności Wykonawca otrzyma 0 pkt (jego oferta nie zostanie odrzucona). Pytanie 23: PoniewaŜ system PACS dla serwera obrazów ma zadanie przyjmować, archiwizować i udostępniać obrazy badań diagnostycznych w związku z tym funkcja Print nie jest zwyczajowo przypisana dla tego elementu systemu radiologicznego. Jest ona natomiast niezbędna jako funkcja stacji lekarskich (opisowych) na których lekarz decyduje jakie obrazy i przy jakich ustawieniach naleŝy wydrukować w formacie DICOM. W związku z tym czy Zamawiający zgodzi się na przeniesienie funkcji Print z opisu serwera obrazowego do opisu funkcji stacji lekarskich? Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia opis parametru technicznego w poz. 173 bez Pytanie 24: Czy Zamawiający potwierdzi, Ŝe 15 punktów jest nieadekwatnie niską oceną w stosunku do róŝnic klasy i jakości między akwizycją 64 a 32 warstwową. Uznajemy to takŝe w porównaniu o inne, mało znaczące parametry, które określane SA 3 pkt. W związku z powyŝszym proponujemy zapis dla Lp.4 tabeli SIWZ jako 30 pkt. Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia opis parametru technicznego w poz. 4 bez Pytanie 25: (dot. Lp.13). Czy Zamawiający dopuści minimalne połoŝenie stołu 578 mm? Jest to znikoma róŝnica między wartością wymaganą przez Zamawiającego, poza tym nie wpływa na jakość i ergonomiczność systemu? Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia opis parametru technicznego w poz. 13 bez

6 Pytanie 26: (dot. Lp. 58). Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie obrazów na monitorach konsoli operatora 1280 x 1024? Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia opis parametru technicznego w poz. 58 bez Pytanie 27: (dot. Lp.59). UwaŜamy, Ŝe zastosowanie monitora monochromatycznego do zastosowań w medycynie do konsoli operatorskiej jest zbędnym wydatkiem. Wnosimy o rezygnację z danego wymogu. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 12 maja monitor opisany w poz. 59 powinien być barwny. Pytanie 28: Oprogramowanie dostępne na konsoli operatora i/lub konsolach lekarskich: Zamawiający winien wymagać, jako podstawę do prawidłowej diagnostyki: MIP ( Maximum Intensity Projection ) z regulacją grubości warstwy, SSD ( Surface Shaded Display ), VRT ( Volume Rendering Technique ). Odpowiedź: Tak, te rekonstrukcje muszą być na wszystkich konsolach. Pytanie 29: Zamawiający mało precyzyjnie określił wymagania co do norm jakie winien spełniać oferowany sprzęt medyczny. W związku z tym wnosimy o rozpatrywanie wysokiej jakości klasy skanerów CT, złoŝonych przez jednego producenta i poddanych testom kompatybilności, a nie składanych z pojedynczych podzespołów na system CT. Odpowiedź: W związku z mało precyzyjnym sformułowaniem pytania Zamawiający nie jest wstanie do niego się ustosunkować. Pozostałe ustalenia SIWZ, łącznie z niniejszymi odpowiedziami zachowują moc obowiązującą. Z powaŝaniem

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy)

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Tomograf

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg. Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

TOMOGRAF KOMPUTEROWY ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH TOMOGRAF KOMPUTEROWY Nazwa i typ / model / wersja: Producent: Kraj pochodzenia: Rok produkcji: Wartość L.p. Opis parametru wymagana Wartość oferowana

Bardziej szczegółowo

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l 1 Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, 2013-02-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/3/2013. Nazwa zadania: Zakup systemu radiografii

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 393599-2014

Zamówienie public... - 393599-2014 Page 1 of 12 Zamówienie public... - 393599-2014 19/11/2014 S223 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura przyspieszona ograniczona Polska-Łódź: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5.

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr wymagany,gr aniczny 1 Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji 2014 2 Urządzenie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/ Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 521 fax 052/36-55-752 NZZ/53/P60/06 Bydgoszcz, dnia 09.01.2007r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

GMINA BOGATYNIA ul.daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia tel. (075) 7733961 fax (075) 7733961 wew.42. Uczestnicy postępowania

GMINA BOGATYNIA ul.daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia tel. (075) 7733961 fax (075) 7733961 wew.42. Uczestnicy postępowania GMINA BOGATYNIA ul.daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia tel. (075) 7733961 fax (075) 7733961 wew.42 IZP.341-34/09 dot. pism (fax) z dnia: 20.10.2009r. 21.10.2009r. i 26.10.2009r. Bogatynia, dnia. 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N.270.11.2016 Łódź, 06.05.2016 r. ZAMAWIAJĄCY Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi ul. Legionów 113 91-073 Łódź, tel.(42) 632-26-47 fax. (42) 632-58-41 dot. zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 19.12.2014 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/51/2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZP/ 155 /04/09 Warszawa, dnia

DZP/ 155 /04/09 Warszawa, dnia Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Dział Zamówień Publicznych 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37 www.zakazny.pl fax: (22) 33 55 214 tel.: (22) 33 55 212, 214 NIP 527-21-53-938 REGON 000297945 DZP/ 155

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 7/2010

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 7/2010 Koszalin, 7.XII.2010r L.dz. /2010 Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: 7/2010 Przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 2010 S 222-3401199 2010 z dnia 16.11.2010r TELEMEDYCYNA

Bardziej szczegółowo

Pyt dot. SIWZ Parametry techniczne USG pkt I.9

Pyt dot. SIWZ Parametry techniczne USG pkt I.9 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Sokoła19 tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15 Chrzanów 2014-05-07 dotyczy: Dostawy i montaŝ

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/ /11/09 Warszawa, dnia

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/ /11/09 Warszawa, dnia SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ /11/09 Warszawa, dnia 26.11.2009 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i

Bardziej szczegółowo

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR Procedury TK i MR - zalecenia PLTR ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA: PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. (CPV: 38.00.00.00-5)

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RSS/ZPFSiZ/P-84/../12 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

II. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 10 grudnia.

II. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 10 grudnia. 1 Katowice 14.10.2016r. Zapytanie ofertowe Zakup przełączników sieciowych, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej Pracownia tomografii komputerowej wyposażona w tomograf komputerowy co najmniej 128-rzędowy umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - DA-ZP /13. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania techniczne, warunki graniczne

Załącznik nr 1 do SIWZ - DA-ZP /13. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania techniczne, warunki graniczne Załącznik nr 1 do SIWZ - DA-ZP-252-38/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania techniczne, warunki graniczne Oferowane urządzenie medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego. Nazwa/

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

FAX/WIADOMOŚĆ DATA: 02/11/2010 LICZBA STRON: 6

FAX/WIADOMOŚĆ DATA: 02/11/2010 LICZBA STRON: 6 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ UL. śelazna 90, 01-004 WARSZAWA, TEL.CENTR. 53-69-300, SEKR.DYR. 53-69-301, FAX 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, pacjent@szpitalzelazna.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Lidzbark Warmiński 15.12.2009r Wszyscy Wykonawcy, którzy złoŝyli oferty OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów Załącznik nr 1B do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Rozbudowa systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów wraz z modułem teleradiologii Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 2 do SIWZ (modyfikacja) Tomograf komputerowy 16-rzędowy ze strzykawką automatyczną, drugą niezależną stacją lekarską oraz z pelną integracją tomografu z istniejącym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie: Dopuszczenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności ofert.

Uzasadnienie: Dopuszczenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności ofert. Szp-DN/ZP/../VII/2014 Miechów, 11.07.2014 r. /... / /wszyscy uczestnicy postępowania/ Dotyczy: Nr sprawy 24/2014 Dostawa fabrycznie nowego tomografu komputerowego i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ)

TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) TAK (PODAĆ) Szczecin, dnia 24.07.2017r ORG-GT.3710/30-17/ 9952 /17 Według rozdzielnika www.szpital-zdroje.szczecin.pl Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego Bogatynia tel. (075) fax. (075) wew.42

GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego Bogatynia tel. (075) fax. (075) wew.42 GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia tel. (075) 7733961 fax. (075) 7733961 wew.42 IZP.341-13-6/ /10 Bogatynia, dnia 24.05.2010r. dot. pisma (fax.) z dnia: 17.05.2010r dot. pisma (fax.) z

Bardziej szczegółowo

OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wg Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 10 Formularz cenowy Zadanie Nr 2 - Zakup sprzętu medycznego było:

W załączniku nr 10 Formularz cenowy Zadanie Nr 2 - Zakup sprzętu medycznego było: Parczew 22.02.2011 oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/17/2010 dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/089/ 353 /2014 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/089/ 353 /2014 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/089/ 353 /2014 Rzeszów, 2014.11.07 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie systemu tomografii komputerowej wraz z wyposażeniem dla Klinicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007]. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania

Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Włocławek, dnia 22 października 2009 Sz.W./DIZ/51/2009 Wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę leków ( TED 2009/S 169-243849) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy NIP:... REGON:...

Formularz ofertowy NIP:... REGON:... . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Numer sprawy: III/DT/23110/pn-6/2010 Kalisz, dnia 5 lipca 2010 r. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy : dostawy wraz z montaŝem sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ocena ofert w kryterium termin realizacji zamówienia podstawowego zostanie dokonana w następujący sposób:

Ocena ofert w kryterium termin realizacji zamówienia podstawowego zostanie dokonana w następujący sposób: Gdańsk, dnia 14.06.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/86/055/D/17 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 6 listopada 2014r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.21.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do wideokonferencji oraz sprzętu multimedialnego dla pracowni teatralnej i filmowofotograficznej dla Państwowej WyŜszej Szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA O PRODUKCIE. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 5 do siwz... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA O PRODUKCIE Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu,

Bardziej szczegółowo

Legnica, dnia 4 lipca 2008 r. WSzSL/FAZ/076-255/08. Do wszystkich zainteresowanych

Legnica, dnia 4 lipca 2008 r. WSzSL/FAZ/076-255/08. Do wszystkich zainteresowanych Legnica, dnia 4 lipca 2008 r. WSzSL/FAZ/076-255/08 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu kardiologicznego z kolorowym Dopplerem z głowicami do badań

Bardziej szczegółowo

G M I N A S O S N O W I E C

G M I N A S O S N O W I E C G M I N A S O S N O W I E C Znak sprawy: WZP.271.1.54.2015 Sosnowiec, dnia 25.06.2015 r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

ABC tomografii komputerowej

ABC tomografii komputerowej ABC tomografii komputerowej Tomografia (od gr.: tome cięcie i grafein pisanie) metoda pozwalająca na uzyskiwanie obrazów przekrojów badanej okolicy ciała. Określenie o szerokim znaczeniu, najczęściej kojarzone

Bardziej szczegółowo

fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 04 sierpnia 2009 r Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. Ul. 28 Czerwca 19S6 r. nr 19 61-485 POZNAŃ fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na: Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów,

Bardziej szczegółowo

Dot. zał. nr 2 do SIWZ specyfikacja techniczna Punkt III trzymonitorowa stacja lekarska ogólno diagnostyczna z oprogramowaniem

Dot. zał. nr 2 do SIWZ specyfikacja techniczna Punkt III trzymonitorowa stacja lekarska ogólno diagnostyczna z oprogramowaniem Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem. Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO Warszawa, 2009-08- 04 EDUKACJI NARODOWEJ 00 918 WARSZAWA AL. SZUCHA 25

MINISTERSTWO Warszawa, 2009-08- 04 EDUKACJI NARODOWEJ 00 918 WARSZAWA AL. SZUCHA 25 MINISTERSTWO Warszawa, 2009-08- 04 EDUKACJI NARODOWEJ 00 918 WARSZAWA AL. SZUCHA 25 DE-WZP-BS-321-27/09 (44) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniopolowy otwarty system do obrazowania rezonansem

Bardziej szczegółowo

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących fakturowania i zmianę brzmienia na poniższe:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących fakturowania i zmianę brzmienia na poniższe: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, Nr sprawy: 9/PN/2015 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI PZS-O/IV/01/../2010 r. Wszyscy Wykonawcy Oleśnica, dnia 07 czerwca 2010 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zuŝywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE DZP/ 20/10/2016 Warszawa, dn. 04.10.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/18AM/08/2016 na dostawę aparatury medycznej. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

DZ 271/20/189/2013 Kraków, dnia 24.04.2013

DZ 271/20/189/2013 Kraków, dnia 24.04.2013 DZ 271/20/189/2013 Kraków, dnia 24.04.2013 Szanowni Wykonawcy Dotyczy: zmiany siwz oraz odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego nr DZ 271/20/2013 - WyposaŜenie budynków w sprzęt informatyczny

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gryfice: Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji oraz aktualizacją oprogramowania i integracją

Bardziej szczegółowo