Manual TPA Portabel Luftkonditionering Portable Air Conditioning Portabelt Air Condition Anlegg Klimatyzator przenośny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manual TPA-2700. Portabel Luftkonditionering Portable Air Conditioning Portabelt Air Condition Anlegg Klimatyzator przenośny"

Transkrypt

1 Manual TPA-2700 Portabel Luftkonditionering Portable Air Conditioning Portabelt Air Condition Anlegg Klimatyzator przenośny SE GB NO PL ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL BRUKERMANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9440 Norresundby, Denmark

2 Bruksanvisning (SE) Specifikation Konstruktion Installation Viktiga säkerhetsregler Kontroller och användning... 6 Kontrollpanel:... 6 Handhavande Dränering Felsökning Underhåll Garantivillkor Miljöskydd... 9 USER MANUAL (GB) Specification Design Installation Safety warnings Control panel and use Control Panel Operation Drainage Troubleshooting Maintenance Warranty Provisions Environmental Protection Brukermanual (NO) Spesifikasjon Design Installasjon Sikkerhetsadvarsler Kontrollpanel og bruk Kontrollpanel Betjening Drenering Feilsøking VEDLIKEHOLD Garantibestemmelser Miljøvern INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Dane techniczne Konstrukcja Montaż Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Panel sterowniczy oraz sposób korzystania z urządzenia Panel sterowniczy Obsługa Usuwanie wody z urządzenia Rozwiązywanie problemów Konserwacja Postanowienia gwarancyjne Ochrona środowiska SE GB Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. The features described in this manual are published with reservation to modifications. 2

3 Bruksanvisning (SE) Tack för att du valt den här nya modellen portabel luftkonditionering. Denna produkt är endast avsedd för inomhus användning i hushållet. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida behov. 1. Specifikation Modell TecLime TPA-2700 Kylkapacitet 9000 Btu/h Kylmedel/mängd R410A/390g Spänning V, 50 Hz Effekt in 1000W Luftflöde 260m 3 /h Ljudnivå 52dB(A) Vikt 27 kg Mått (BxHxD) 480x510x430 mm 2. Konstruktion 1 Hjul 2 Vänster Handtag 3 Kontrollpanel 4 Utblåsjalusi 5 Intagsgaller 6 Luftintag 7 Fjärrkontroll 8 Luftutblås 9 Höger Handtag 10 Utblåsslang 11 Fönsterbricka 3

4 3. Installation Placering Innan du använder apparaten, låt den stå upprätt i minst 2 timmar. Placera apparaten så att den har minimum 50 cm fritt utrymme runt om. Montera slangen Dra ut en ända på slangen, skruva in den i enheten motsols. Installation av fönster kit Öppna fönstret så mycket som behövs och fixera sedan fönsterskenan i fönstret. Fönstersatsen kan installeras på de flesta skjutbara och vertikala fönster och är justerbar i längd Fäst andra änden av utloppsslangen till fönsterbrickan. Viktigt! Längden på utloppsslangen är speciellt anpassad till denna produkts specifikation. Byt inte ut den mot annan slang eller förläng den, det kan orsaka funktionsproblem. Slangen kan kortas av vid behov. Observera: Böj inte slangen i skarpa vinklar utan försök ha slangen i horisontell position. Använd kortast möjliga längd på slangen. Utloppsluften skall ha så lite hinder som möjligt för bästa funktion. 4

5 4. Viktiga säkerhetsregler Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten. Använd endast apparaten för hushållsändamål och på det sätt som anges i dessa anvisningar. Använd den aldrig för något annat ändamål. Använd inte apparaten utomhus och placera den alltid i en torr miljö. Kontrollera regelbundet sladden. Använd aldrig apparaten om sladden eller kontakten visar några tecken på skador. Räcker inte kabellängden kan en förlängningskabel, som har samma elektriska specifikation som apparaten, användas. Vid tveksamhet rådfråga en kvalificerad elektriker eller leverantören. Dra aldrig i sladden för att koppla bort eller flytta apparaten. Undvik att placera apparaten nära värmekällor eller i direkt solljus. Stäng alltid av maskinen med strömbrytaren innan du drar ur stickkontakten. Koppla alltid ur apparaten innan rengöring eller ändring av några delar av apparaten, samt när den inte används. Rengör apparaten regelbundet enligt underhållsanvisningarna. Se till att spänningen på typskylten överensstämmer med nätspänningen. Eventuella fel i hur apparaten ansluts ogiltigförklarar garantin. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används. Stäng av apparaten om du måste gå iväg även för en kort stund. Håll apparaten borta från vatten och andra vätskor. Stoppa inte in vassa metallföremål eller fingrar i öppningar eller svängande fenor på apparaten. Reparera aldrig apparaten själv. Alla ingrepp som görs av en icke-kvalificerad person kan vara farliga. Eventuellt utbyte av nätkabeln måste utföras av en behörig elektriker. Använd aldrig tillbehör som inte levererats av leverantören. Detta kan vara farligt och kan skada apparaten. Användningsområde: Temperatur 17~35 C, Fuktighet RH 10~80% Särskilda rekommendationer: Installera den portabla luftkonditioneringen på en plan plats utan hinder för luftströmmen. Lämna minst 50 cm fritt utrymme mellan enheten och väggen. Placera alltid apparaten i vertikalt läge, för att kompressorn inte skall skadas. Använd inte apparaten i närheten av gas eller andra brännbara vätskor. Blockera inte luftutsläppet och inloppsventilationen. Använd inte spray (insektsmedel, målning) eller andra brandfarliga produkter nära apparaten då plastdelar kan deformeras. Enhetens elektronik kan också skadas. Strömkällor Kontakten måste vara väl isatt och får inte skadas. Sätt i kontakten i vägguttaget först och tryck sedan på ON/OFF knappen. Vid avstängning, stäng av med ON/OFF först och drag sedan ur kontakten. 5

6 5. Kontroller och användning Kontrollpanel: 1 Strömbrytare för att sätta på eller stänga av apparaten 2 Funktionsväljare för val mellan kylning/enbart fläkt/automode. En indikatorlampa visar valt läge. 3 Minskar inställningen, temperatur vid kylning, tid vid timer mode Down+Up samtidigt växlar mellan C/ F 4 Display för inställd temperatur och tid 5 Ökar inställningen, temperatur vid kylning, tid vid timer mode 6 Fläkthastighet, välj mellan hög/mellan/låg 7 Timer Tryck, när apparaten är avstängd (stand-by) för att ställa in när apparaten skall starta När apparaten går, tryck för att ställa in när apparaten skall stängas av 8 Mottagarfönster för fjärrkontroll 9 Omkopplare Celsius/Farenheit Tryck för att växla mellan C/ F 10 Auto-swing Tryck för att sätta på den automatiska swing-funktionen Handhavande Kyl-läge Indikatorn för kylläge (Cool) lyser då A/C n automatiskt går in i detta läge eller då kylning väljs efter start. Tryck på upp eller ner (Up/Down) knapparna för att ställa in önskad temperatur. Tryck på knappen för fläkthastighet (Speed) för att välja hastighet (High/Mid/Low) Fläkt-läge Vid val av fläkt-läge kommer indikatorn för fläktläge (Fan) att lysa. Enbart fläkten används nu. Välj fläkthastighet med knappen (Speed). Välj mellan hög/mellan/låg hastighet. Motsvarande indikator tänds. Temperaturinställingen fungerar inte i detta arbetsläge. 6

7 Auto-läge Auto-läget väljs med knappen (Mode). Indikatorlampan för Auto kommer att lysa. I Auto-läge kommer funktionen att styras av omgivningstemperaturen. Vid temperaturer över 25 C kommer A/C n att arbeta i kyl-läge och vid temperaturer under 25 C kommer endast fläktläget att vara aktiverat. Max kyl-läge (option) Tryck på (Timer) och (Up) samtidigt när A/C n går i kyl-läge (Cool) för max kyla. I detta läge kyler A/C n kontinuerligt. Fläkten går med hög hastighet och kan inte ändras. Sleep-läge (option) Tryck på (Timer) och (Down) samtidigt när A/C n går i kyl-läge för att ställa in denna funktion. Nu kommer den inställda temperaturen att ökas med 1 grad efter 2 timmars drift. Eter ytterligare 2 timmar ökas temperaturen ytterligare 1 grad. Efter denna tid görs inga mer ändringar. Fläkten går med låg hastighet och kan inte ändras. Timer-läge För att ställa in starttid tryck på (Timer) när apparaten är i stand-by läge. Önskad tid tills apparaten skall starta ställs in med (Up) och (Down) tim. Indikatorlampan för timer tänds. För att ställa in stopptid tryck på (Timer) när apparaten går. Önskad tid tills apparaten skall stängas av ställs in med (Up) och (Down) tim. Indikatorlampan för timer tänds. Observera! Om maskinen stängs av när den gått på kylning går det inte att starta kylnings-funktionen igen inom 3 minuter. 6. Dränering Denna produkt är försedd med ett automatiskt avdunstningssystem. Kondensvattnet används för att kyla kondensorn. Detta förbättrar inte bara kylning, utan sparar också energi för dig. Om det blir för mycket kondensvatten i apparaten kommer displayen att visa FL och kompressorn kommer att stanna. Stäng av maskinen och flytta maskinen till en plats där vattnet kan tömmas. Öppna vattenpluggen och töm apparaten. Efter dränering kan du slå på den och apparaten kommer att fungera igen. 7. Felsökning Reparera inte eller ta isär enheten själv. Felaktig reparation kan sätta inbyggda skyddsfunktioner ur funktion och även orsaka skada för användaren. Garantin på produkten upphör också att gälla. Fel Orsak Åtgärd Ingen strömförsörjning Kontrollera att spänning finns, starta igen Enheten Displayen visar FL Tappa ut vattnet fungerar inte Vänta i 3 minuter och sätt sedan på Timer-off är aktiv apparaten igen 7

8 Apparaten står i direkt solljus Dra för gardinerna Apparaten Fönster eller dörr öppen, många människor eller en värmekälla i Stäng fönster och avlägsna värmekällan startar om ofta rummet. Filtren är igensatta Rengör eller byt luftfilter Luftintag eller utblås är blockerat Kontrollera och åtgärda Hög ljudnivå Apparaten står inte stadigt Ställ enheten på hårt jämt underlag Kompressorn Starta om efter 3 min eller när Överhettningsskydd aktivt går inte temperaturen sänkts Om lösningarna ovan inte fungerar för störningarna, vänligen kontakta service agent för hjälp. Följande felkoder kan visas i displayen FL För mycket kondensvatten i apparaten. Töm den på vatten och starta igen. E1 Fel på kondensorns temperatursensor E2 Fel på sensorn för rumstemperatur Frostskyddet är aktiverat och A/C n har stannat. Temperaturen är för låg. När E4 temperaturen stiger till 8 C avaktiveras frostskyddet och A/C n återgår till tidigare arbetsläge. 8. Underhåll Rengöring. Stäng av enheten och dra ur kontakten före rengöring eller underhåll Yttre ytor: Rengör höljet med en dammtrasa eller en mjuk fuktig trasa. Använd inte kemiska lösningsmedel (såsom bensen, alkohol, bensin) inte heller några slipande medel. Ytan kan skadas. Spruta inte vatten på apparaten. Rengöring av luftfilter Rengör luftfiltren varannan vecka. Om luftfiltret är igensatt med damm, kommer effektiviteten att minska. 1. Öppna luftfilterluckan och ta ut det stora och det lilla filtret. 2. Tvätta luftfiltren genom att lägga dem i varmt (ca 40 ) vatten med ett neutralt rengöringsmedel, skölj dem och låt dem torka ordentligt innan de sätts tillbaka. Efter säsongen: 1. Öppna pluggen för dräneringen och töm ut ev. vatten. 2. Kör sedan enheten i Fläkt-läge. Kör i detta läge i 2 timmar tills innanmätet torkat. 3. Stäng av enheten och dra ur kontakten. 4. Gör rent luftfiltren och sätt tillbaka dem när de torkat. 5. Lossa luftslangen och fönsterbrickan och lägg undan för förvaring. 6. Sätt in enheten i en plastpåse och förvara den på en torr plats. 8

9 9. Garantivillkor Garantitiden för denna produkt är 1 år från och med inköpsdatum. Under denna period repareras alla defekter i material eller utförande kostnadsfritt. Följande villkor gäller rörande denna garanti: 1. Vi tillbakavisar uttryckligen alla övriga ersättningskrav, inklusive ersättning för följdskador. 2. Garantin förlängs inte i samband med reparationer eller byten av delar som sker inom garantiperioden. 3. Om produkten modifieras, tillförs delar som inte är original eller repareras av en tredje part gäller inte garantin längre. 4. Garantin gäller endast om daterat köpebevis i original visas upp och om detta köpebevis inte innehåller några ändringar. 5. Garantin täcker inte skador som uppstått genom hantering som inte är i enlighet med bruksanvisningen, försummelse eller skadegörelse 6. Köparen står för transportkostnader och ansvarar för eventuella risker i samband med att produkten eller dess delar förflyttas. För att undvika onödiga kostnader rekommenderar vi att du alltid först läser igenom bruksanvisningen noga. Om denna inte erbjuder någon lösning bör du ta med produkten till återförsäljaren för reparation. 10. Miljöskydd När apparaten inte längre fungerar måste den kasseras på ett sådant sätt att den skadar miljön i minsta möjliga mån och i enlighet med de regler som gäller i din kommun. 9

10 USER MANUAL (GB) Thank you for selecting this super quality air conditioner. The air-conditioner is intended for indoor household use and is not recommended for commercial usage. Read this manual carefully before you are using the appliance and keep it for future reference. 1. Specification Model TecLime TPA-2700 Cooling capacity 9000 Btu/h Refridgerant/charge R410A/390g Voltage V, 50 Hz Rated input 1000W Air flow 260m 3 /h Noise 52dB(A) Weight 27 kg Dimensions (WxHxD) 480x510x430 mm 2. Design 1 Caster 2 Handle (L) 3 Control Panel 4 Wind Louver 5 Air inlet grille 6 Air inlet 7 Remote Control 8 Air outlet 9 Handle (R) 10 Exhaust pipe assembly 11 Window sealing plate assembly 10

11 3. Installation Select location Place the unit on a flat stable surface and dry place. Leave at least 50cm space all around the unit. Before you are using the unit let it be standing upright for minimum 2 hours. Assemble the hose Pull out the end of the hose and fasten it to the unit by screwing it anticlockwise Installation of window kit Partially open the window and then fix the window kits to the window The window kits can be installed on most normal and vertical windows, and it is adjustable Fasten the adapter to the window kit Important! The length of the exhaust pipe is specially designed according to the specification of this product. Do not replace or prolong it with your own private hose as this could cause malfunction. The hose can be shortened if needed. Bending of the exhaust pipe is very critical. Incorrect mounting can prevent the machine from working correctly. Take care to prevent any sharp bows or bends of the exhaust pipe. The exhaust air must flow freely 11

12 4. Safety warnings Read them carefully before using the appliance. This machine is for household use only and in the manner specified in these instructions. Never use for any other purpose. Do not use outdoors and place it always in a dry environment. Check the cord regularly. Never use the appliance if the cord or plug is showing no signs of damage. Extension cord that has the same electrical specifications as the unit can be used. If in doubt consult a qualified electrician or service provider. Never pull the cord to disconnect or move the unit. Keep the appliance away from heat sources and direct sunlight. Always switch off the machine with the power switch before unplugging. Always switch off and unplug the appliance before cleaning or modification of some parts of the apparatus, and when not in use. Clean the A/C according tyo the manual. Ensure that the voltage on the rating plate match the supply voltage. Any error in how the apparatus is connected voids your warranty. Children should be supervised so they do not play with the appliance. Never leave the appliance unattended when in use. Turn the unit off if you have to go away even for a short while. Do not place the unit at places where there is water or other liquids. Prevent water or liquid from entering the A/C. Do not insert sharp metal objects or fingers into openings or oscillating fins of the device. Never repair the unit yourself. Any action taken by a non-qualified person can be dangerous. Any replacement of the power cord must be performed by a qualified electrician. Do not use accessories not supplied by the supplier. This can be dangerous and can damage the unit. Suggested operation environment. Temperature: 17~35 C, humidity: RH 10~80%. Never pull the cord to disconnect or move the unit. Special recommendations: Always place the unit in a vertical position, to give the compressor good working condition. Install the portable air conditioner on a flat site with a lot of room, notwithstanding. Leave 50cm minimum space to the walls. Do not use near gas or other flammable liquids. Do not use aerosol spray (insecticides, paint) or other flammable products near the appliance as plastic parts can be deformed. The unit's electronics can also be damaged. Do not block the air outlet and inlet ventilation. Power sources The plug must be properly installed and not damaged. Plug the power cord first, then press the power key to operate the A/C. The manufacturer will not assume any responsibility in case of non-adherence to these instructions. 12

13 5. Control panel and use Control Panel 1 Power key Press the key to turn ON/OFF the A/C 2 Mode key Press the key to choose cooling, fan or auto-mode. 3 DOWN key Press the key at cooling mode to reduce the setting temperature; Press it at timing mode to adjust timing ON/OFF time. Press Up and Down keys simultaneously to switch between C/ F 4 Temperature/ time display window This window displays the adjusted temperature and time 5 UP key Press the key at cooling mode to increase the setting temperature; press it at timing mode to adjust timing ON/OFF time. 6 Speed key Press the key to choose high/ mid/ low fan speed 7 Timer key Press the key at standby mode to set TURN-ON time. Press this key set TURN-OFF time when the unit is on 8 Remote controller receiving window Recieving sensor for the remote control 9 / switching key Press the key to switch between and. 10 Auto-swing key Press this key at any time after turning on the A/C to swing the wind louvers automatically 13

14 Operation Cooling mode When the A/C enters cooling mode automatically or cooling mode is selected after it s turned on, the cooling indicator lamp lights up. Press Up/Down key to adjust setting temperature (17 ~30 ). Press Speed key to choose High/Low fan speed. Fan mode When pressing mode key or choosing fan mode by pressing the remote control, the wind indicator lamp lights up, the unit will run under fan mode. Press Speed key to choose High/Low fan speed. Temperature cannot be set. Auto- mode Press mode key from control panel or choose auto-mode from remote control to enter automode. The indicator lamp will light up when under auto-mode. After choosing auto mode, operation state is determined by ambient temperature: when ambient temperature is higher than 25, the operation state is the same as that of cooling mode; when it is lower than 25, the operation state is the same as that of fan mode. Max cool mode (optional) Under cooling mode press TIMER and UP buttons at the same time to enter Max. cool mode. In Max. Cool mode, the A/C will cool in regardless of temperature restriction. In Max. Cool mode, fan speed is high, and it can t be adjusted. Sleep mode (optional) Press TIMER and DOWN button at the same time under cooling to enter sleep mode. Under this mode, the set temperature increases by 1 after the unit running for 2 hours, and 2 hours later it ll increase by another 1, after that it won t change any more. Under this mode, the fan blows at low speed and fan speed can not be adjusted. Timer mode In standby state, press the key to set TURN ON time. Press Up and Down keys to set TURN ON time (0~24H), and the timer indicator lamp lights up. Press timer key to set TURN OFF time when the unit is on. Press Up and Down keys to set TURN OFF time (0~24H), and the timer indicator lamp lights up. 6. Drainage This product is equipped with an evaporation system. The condensing water is used to cool the condenser. This not only improves cooling but also saves energy for you. If it becomes too much condensate water in the apparatus, the display will show FL and the compressor will stop working. After power off, unscrew the water cover, pull out the water plug to drain off water, and it will become normal after being restarted. After draining, you can turn it on and the device will work again. 14

15 7. Troubleshooting Problem Cause Solution The A/C does not function The A/C restarts frequently The unit is too noisy No work of compressor No power supply. Water full The display show FL Timer-off is running. In direct sunlight. Windows or doors open, many people or a heat source in the room. Dirty filter. Air inlet or air outlet blocked. Unit stands uneven. Self-protect of compressor Connect to power supply outlet and switch on. Drain water and restart The A/C can be restarted three minutes after it has been turned off. Close curtains. Close doors and windows, remove the heat source. Clean or replace the filter(s). Remove the blockage. Place on an even, solid surface (less vibration). If the solutions above not solve the problem please call the service center. Wait for 3 minute and restart again after the temperature decreases Following fault codes can be shown in the display: FL Too much water in the unit, drain it and restart E1 Error of the coil s temperature sensor E2 Error of the ambient temperature sensor E4 Anti-frozen protection: temperature of the coil is too low and the A/C is off. When temperature re-increases to 8, the protection is released and previous working state is recovered. Cautions: Switch off the unit and unplug it immediately if anything abnormal happens. Then contact a qualified electrician. 8. Maintenance Cleaning. 1. Unplug the unit before any cleaning. 2. Clean the housing with a soft moisture cloth. Do not use chemical solvent (such as benzene, alcohol, gasoline). The surface may be damaged or even the whole case may be deformed. 3. Do not sprinkle water on the unit. Cleaning of the filters 1. Clean the air filter every 2 weeks. If the air filter is blocked with dust, the efficiency will be reduced. 2. Pull out the big and small filters as shown. 3. Wash the air filter by immersing it gently into warm (about 40 ) water with a neutral detergent, rinse it and dry it thoroughly in a shaded place. 15

16 End of season: 1. Pull out the water plug and drain the water. 2. Run the A/C in Fan mode for 2 hours until the inside of the unit is dry. 3. Turn off the unit and unplug it. 4. Clean the air filter and after dry it thoroughly, reinstall it. 5. Remove the exhaust pipes and store them carefully. 6. Wrap the unit with the plastic bag and keep it in a dry place. 9. Warranty Provisions This product comes with a 12-month warranty starting on the date of purchase. Within this period any defects in material or workmanship will be repaired without any charge. The following provisions shall apply regarding this warranty: 1. We expressly dismiss all other claims for damage, including consequential damages; 2. Any repairs or replacements of components within the term of the warranty will not result in an extension of the term of the warranty; 3. The warranty will no longer apply if the product has been modified, non-original parts have been used, or if it has been repaired by third parties; 4. The warranty will only apply, when you present the original, dated proof of purchase, provided no changes have been made to it; 5. The warranty will not apply to damage caused by actions not in compliance with the Directions for Use, neglect, vandalism; 6. Transportation costs and the risk involved during the transportation of the product or its components will always be the responsibility of the purchaser. In order to avoid unnecessary costs, we recommend that you always read the Directions for Use carefully first. If they offer no solution, please take the product to your dealer for repair. 10. Environmental Protection Waste electrical products should not be disposed of with household waste.please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. 16

17 Brukermanual (NO) Takk for at du valgte dette høykvalitets klimaanlegget. Anlegget er beregnet for innendørs bruk i husholdninger, anbefales ikke for kommersiell bruk. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og oppbevar den for fremtidig referanse. 1. Spesifikasjon Modell Kjølekapasitet Kjølemedium / mengde Spenning Nominelt Luftstrøm Støy Vekt Dimensjoner (BxHxD) TecLime TPA Btu/t R410A / 390 g V~, 50 Hz 1000 W 260 m3/t 52 db(a) 27 kg 480x510x430 mm 2. Design 1 Caster 2 Håndtak (L) 3 Kontrollpanel 4 Luftlamell 5 Luftinntaksgitter 6 Luftinntak 7 Ekstern kontroll 8 Luftutløp 9 Håndtak (R) 10 Utløpsrørets montering 11 Tetningsplate for vindu, sammensetning 17

18 3. Installasjon Velg sted Sett enheten på et flatt og stabilt underlag og et tørt sted. La det vćre minst 50cm fri plass rundt hele enheten. Før du bruker enheten, la den stå oppreist i minimum 2 timer. Sett sammen slangen Trekk ut enden av slangen, og fest den til enheten ved å skru den mot klokken Sett for installasjon av vindu Åpne vinduet delvis, og fest settene til vinduet Vindussettene kan monteres på de fleste normale og vertikale vinduer, og de er justerbare Fest adapteren til vindussettet Viktig! Lengden på utløpsrøret er spesielt utformet i overensstemmelse med spesifikasjonene for dette produktet. Ikke bytt det ut eller forleng den med din egen private slange, da dette kan føre til feil. Slangen kan kortes ned hvis dette er nødvendig. Bøyningen på utløpsrøret er svćrt kritisk. Feilmontering kan hindre at maskinen fungerer. Pass på å unngå skarpe svinger eller bøy på utløpsrøret. Utblåsningsluften må kunne flyte fritt. 18

19 4. Sikkerhetsadvarsler Les disse nøye før du bruker dette apparatet. Denne maskinen er kun for husholdningsbruk, og bare for bruk som angitt i denne bruksanvisningen. Den skal aldri brukes til andre formål. Må ikke brukes utendørs, og skal alltid plasseres i et tørt miljø. Sjekk ledningen regelmessig. Bruk aldri apparatet hvis ledningen eller støpselet viser ingen tegn til skader. Skjøteledning med samme elektriske spesifikasjoner som selve enheten kan brukes. Hvis du er i tvil, kontakt en kvalifisert elektriker eller serviceleverandøren. Trekk aldri i ledningen for å koble fra eller flytte enheten. Hold enheten unna varmekilder og direkte sollys. Slå alltid av maskinen med strømbryteren før frakobling. Slå alltid av og koble ut apparatet før rengjøring eller modifisering av apparatet, og når det ikke er i bruk. Rengjør A/C anlegget i henhold til bruksanvisningen. Pass på at spenningen på typeskiltet stemmer overens med nettspenningen. Eventuelle feil i tilkobling av apparatet vil ugyldiggjøre garantien. Barn må holdes under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet. Ikke gå fra apparatet mens det er i bruk. Slå av enheten hvis du må forlate det, selv for en kort stund. Ikke plasser apparatet på steder der det finnes vann eller andre vćsker. Hindre at vann eller vćske trenger inn i A/C anlegget. Ikke stikk skarpe metallgjenstander eller fingre inn i åpningene eller på de bevegelige finnene på enheten. Reparer aldri enheten selv. Enhver reparasjon forsøkt av en ukvalifisert person kan vćre farlig. Enhver utskifting av strømledningen må utføres av en kvalifisert elektriker. Ikke bruk tilbehør som ikke er levert av leverandøren. Dette kan vćre farlig og kan skade enheten. Anbefalt driftsmiljø. Temperatur: 17 ~ 35 C, fuktighet: RH 10~80%. Trekk aldri i ledningen for å koble fra eller flytte enheten. Spesielle anbefalinger: Alltid plasser enheten vertikalt, for å gi kompressoren gode arbeidsforhold. Installer det bćrbare klimaanlegget på en jevn flate med mye plass. La det vćre minimum 50 cm plass mellom enheten og vegger. Ikke bruk nćr gass eller andre brennbare vćsker. Ikke bruk aerosol spray (insektmidler, maling) eller andre brennbare produkter i nćrheten av apparatet, ettersom det kan deformere plastdeler. Enhetens elektronikk kan også bli skadet. Ikke blokker luftutløpet eller luftinntaket. Strømkilder Pluggen må vćre riktig installert og uskadet. Plugg inn strømledningen først, og trykk deretter på tasten for å betjene A/C anlegget. Produsenten vil ikke påta seg noe ansvar i tilfeller der disse instruksjonene ikke er fulgt. 19

20 5. Kontrollpanel og bruk Kontrollpanel 1 Av/På tast Trykk på knappen for å slå på/av A/C anlegget 2 Modustast Trykk på tasten for å velge kjøling, vifte eller auto-modus. 3 "DOWN"-tasten Trykk på knappen i kjølemodus for å redusere temperaturinnstillingen; Trykk på den i timing-modus for å justere timingens av/på tid. Trykk på "Opp" og "Ned"-tastene samtidig for å bytte mellom C/ F 4 Temperatur / tid visning Dette vinduet viser den innstilte temperatur og tid 5 "UP"-tasten Trykk på knappen i kjølemodus for å øke temperaturinnstillingen; Trykk på den i timing-modus for å justere timingens av/på tid. 6 Speed-tasten Trykk på tasten for å velge høy / middels / lav viftehastighet 7 Tidsurtasten Trykk på knappen i standby-modus for å stille inn på-tid. Trykk på denne tasten i aktiv modus for stille inn av-tid 8 Mottaker for fjernkontrollen Mottakersensor for fjernkontrollen 9 Tast for C/ F bytte Trykk på tasten for å veksle mellom C og F. 10 Auto-swing-tasten Trykk på denne tasten når som helst etter at du har slått på A/C for at den skal svinge luftstrømmen automatisk Betjening Kjølemodus Når A/C anlegget går i automatisk kjølemodus eller kjølemodus velges etter at det er slått på, vil indikatorlampen for kjøling lyse. Trykk Opp / ned-tastene for å justere innstillingen av temperatur (17 C ~ 30 C). Trykk på speed-tasten for å velge høy / middels / lav viftehastighet 20

21 Vifte-modus Når du trykker MODE-tasten eller velger vifte-modus ved å trykke på fjernkontrollen, vil vifteindikatoren lyse, og enheten kjører i vifte-modus. Trykk på speed-tasten for å velge høy / middels / lav viftehastighet Temperaturen kan ikke stilles inn. Auto-modus Trykk på mode-tasten på kontrollpanelet eller velge auto-modus på fjernkontrollen for å angi auto-modus. Indikatorlampen vil lyse opp når enheten er i auto-modus. Etter å ha valgt automodus vil driften bestemmes av omgivelsestemperaturen: når omgivelsestemperaturen er høyere enn 25 C, er driftsmodus den samme som i kjølemodus, og når det er mindre enn 25 C, er driftsmodus samme som for viftemodus. Max kjølemodus (valgfritt) I kjølemodus, trykk TIMER og OPP knappene samtidig for å velge Max. kjølemodus. I Max. kjølemodus vil A/C anlegge avkjøle uavhengig av temperaturbegrensninger. I Max. kjølemodus, er viftehastighet høy, og dette kan ikke endres. Hvilemodus (valgfritt) Trykk TIMER og NED-knappen samtidig når i kjølemodus for å velge hvilemodus. I denne modusen vil den innstilte temperaturen øke med 1 C etter at enheten har kjørt i 2 timer, og 2 timer senere dette vil øke med ytterligere 1 C. Deretter ingen flere endringer. I denne modusen vil viften blåse på lav hastighet, og viftehastigheten kan ikke justeres. Timer-modus I ventemodus trykker du på tasten for å angi PÅ-tid. Trykk Opp og Ned tastene for å stille inn PÅ-tid (0~24t), og tidsurindikatoren lyser opp. Trykk på denne tasten i aktiv modus for stille inn av-tid. Trykk Opp og Ned tastene for å stille inn AV-tid (0~24t), og tidsurindikatoren lyser opp. 6. Drenering Dette produktet er utstyrt med et fordampningssystem. Det kondenserte vannet brukes til å kjøle kondensatoren. Dette forbedrer ikke bare kjølingen, men sparer også energi for deg. Hvis det blir for mye kondensvann i apparatet, vil displayet vise "FL" og kompressoren vil slutte å fungere. Etter å ha slått av enheten, skru av vanndekselet, trekk ut pluggen for å tappe av vannet, og enheten vil vćre normal etter å ha blitt startet på nytt. Etter tappingen kan du slå enheten på, og den vil fungere igjen. 7. Feilsøking Problem Årsak Løsning A/C anlegget fungerer ikke Ingen strømforsyning Koble til strømforsyningens stikkontakt og slå på. "Vann full" Displayet viser "FL" Tapp av vannet og start på nytt A/C-anlegget starter ofte Timer-av er i gang. I direkte sollys. Vinduer eller dører er åpne, mange mennesker i nćrheten, eller en varmekilde A/C anlegget kan startes tre minutter etter at det er slått av. Trekk for gardinene. Lukk dører og vinduer, fjern varmekilden. 21

22 Enheten er for bråkete Kompressoren arbeider ikke i rommet. Skittent luftfilter. Luftinntak eller luftutløp er blokkert. Enheten står ujevnt. Selvvernet kompressor Rengjør eller skift filtrene. Fjern blokkeringen. Hvis løsningene ovenfor ikke løser problemet, kan du ringe servicesenteret. Plasser på jevnt, fast underlag (mindre vibrasjon). Vent 3 minutter, og restart etter temperaturen har sunket Følgende feilkoder kan vises i displayet: FL For mye vann i enheten, tøm og start på nytt E1 Feil i spolens temperatursensor E2 Feil i romtemperatursensor E4 Anti-frost beskyttelse: temperaturen til spolen er for lav og A/C anlegget er av. Når temperaturen øker til 8 C, vil beskyttelsen slås av og tidligere arbeidstilstand gjenopprettes. Advarsler: Slå av enheten og ta ut kontakten hvis noe unormalt skjer. Kontakt en autorisert elektriker. 8. VEDLIKEHOLD Rengjøring 1. Trekk ut støpselet til apparatet før det rengjøres. 2. Rengjør med en myk, fuktig klut. Ikke bruk løsemidler (så som benzen, alkohol, bensin). Overflaten kan bli skadet eller til og med deformere skallet. 3. Ikke søl vann på enheten. Rengjøring av filtrene 1. Rengjør filteret hver andre uke. Hvis luftfilteret er blokkert med støv, vil effektiviteten reduseres. 2. Trekk ut de store og små filtrene som vist. 3. Vask luftfilteret ved å dyppe det forsiktig i varmt (ca. 40 C) vann med et nøytralt vaskemiddel, skyll det og tørk grundig på et skyggefullt sted. Sesongslutt: 1. Trekk ut vannpluggen og tapp av vannet. 2. Kjør A/C anlegget i viftemodus i 2 timer, inntil innsiden av enheten er tørr. 3. Slå av enheten og trekk ut kontakten. 4. Rengjør luftfilteret og tørke grundig, installer så filteret igjen. 5. Fjern utløpsrøret og lagre det skånsomt. 6. Pakk enheten ned i plastposen og oppbevar den på et tørt sted. 9. Garantibestemmelser Dette produktet leveres med en 12-måneders garanti som gjelder fra kjøpsdato. Innenfor denne perioden vil defekter i materiale eller utførelse repareres uten kostnad. Følgende bestemmelser skal gjelde for denne garantien: 22

23 1. Vi avviser uttrykkelig alle andre krav for påført skade, inkludert følgeskade; 2. Eventuelle reparasjoner eller bytte av komponenter innenfor garantiperioden vil ikke føre til en forlengelse av garantiperioden; 3. Garantien vil ikke lenger gjelde dersom produktet er blitt endret, ikke-originale deler er blitt brukt, eller hvis det har blitt reparert av tredjeparter; 4. Garantien gjelder kun når du viser den originale, daterte kvitteringen, forutsatt at ingen endringer er gjort; 5. Garantien vil ikke gjelde for skader forårsaket av handlinger som ikke er i samsvar med bruksanvisningene, forsømmelse, vandalisme; 6. Transportkostnadene og risikoen involvert i transport av produktet eller dets komponenter vil alltid vćre kjøperens ansvar. For å unngå unødvendige kostnader, anbefaler vi at du alltid leser instruksjonene nøye først. Hvis de ikke løser eventuelle problemer, kan du ta produktet med til forhandleren for reparasjon. 10. Miljøvern Elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler der det finnes anlegg for dette. Sjekk med lokale myndigheter eller forhandler for råd om resirkulering. 23

24 INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Dziękujemy za wybranie tego klimatyzatora. Urządzenie to charakteryzuje się doskonałą jakością. Klimatyzator jest przeznaczony do stosowania w mieszkaniach i nie zaleca się wykorzystywania go w pomieszczeniach firmowych. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. 1. Dane techniczne Model Wydajność chłodzenia Czynnik chłodniczy/wsad Napięcie Znamionowa moc wejściowa Przepływ powietrza Hałas Waga Wymiary (szer. x wys. x gł.) TecLime TPA Btu/godz. R410A / 390 g V, ~ 50 Hz 1000 W 260 m 3 /godz. 52 db(a) 27 kg 480 x 510 x 430 mm 2. Konstrukcja 1 Kółko samonastawne 2 Uchwyt (lewy) 3 Panel sterowniczy 4 Żaluzja powietrzna 5 Kratka wlotowa powietrza 6 Wlot powietrza 7 Pilot 8 Wylot powietrza 9 Uchwyt (prawy) 10 Przewód wyciągowy 11 Płytka uszczelniająca okno 24

25 3. Montaż Wybieranie miejsca Urządzenie należy ustawić na płaskim i stabilnym podłożu, w suchym miejscu. Pozostawić przynajmniej 50 cm wolnego miejsca wokół urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia ustawić je w pozycji pionowej i odczekać przynajmniej 2 godziny. Montaż węża Wyciągnąć końcówkę węża i przymocować ją do urządzenia, wkręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Montaż zestawu okiennego Otworzyć częściowo okno i przymocować zestaw do szyby Zestaw ten można montować na większości okien normalnych i pionowych. Istnieje możliwość regulacji tego zestawu Przymocować adapter do zestawu okiennego Ważne! Długość przewodu wyciągowego jest specjalnie dobrana pod kątem właściwości tego urządzenia. Nie wymieniać oraz nie przedłużać tego przewodu, dołączając do niego własny wąż, ponieważ spowoduje to niewłaściwe funkcjonowanie przewodu. W razie potrzeby wąż można skrócić. Sposób zginania przewodu wyciągowego ma bardzo duże znaczenie. Nieprawidłowy montaż może uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia. Uważać, aby przewód wyciągowy nie był mocno zginany. Należy zapewnić swobodny przepływ wyciąganego powietrza. 25

26 4. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Prosimy zapoznać się nimi dokładnie przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone tylko do stosowania w mieszkaniach, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie należy używać urządzenia w innym celu. Nie używać urządzenia na zewnątrz. Umieszczać go zawsze w miejscu suchym. Regularnie sprawdzać przewód zasilający. Nigdy nie korzystać z urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Można stosować przedłużacz o takiej samej charakterystyce elektrycznej, jak urządzenie. W przypadku wątpliwości prosimy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub dostawcą energii. Nie odłączać urządzenia oraz nie przesuwać go, ciągnąć za przewód zasilający. Urządzenie powinno znajdować się z dala od źródeł ciepła i nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przed wyciągnięciem wtyczki z gniazda urządzenie należy zawsze wyłączyć za pomocą wyłącznika zasilania. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub modyfikacji pewnych elementów urządzenia, a także wtedy, gdy urządzenie nie jest używane, należy je zawsze wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Klimatyzator należy czyścić w sposób opisany w instrukcji obsługi. Upewnić się, że napięcie określone na tabliczce znamionowej jak takie samo, jak napięcie prądu zasilającego. Wszelkie wadliwe podłączenie urządzenia powoduje utratę gwarancji. Pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Nigdy nie należy zostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru. Urządzenie należy wyłączyć, gdy pojawia się konieczność wyjścia nawet na krótką chwilę. Nie ustawiać urządzenia w miejscu, w którym znajduje się woda lub inne płyny. Uważać, aby do klimatyzatora nie przedostała się woda lub inne płyny. Nie wkładać palców oraz ostrych metalowych przedmiotów w otwory i drgające żeberka urządzenia. Nigdy nie podejmować samodzielnej próby naprawy urządzenia. Każde działanie podjęte przez osobę niewykwalifikowaną może być niebezpieczne. Wymianę przewodu zasilającego może przeprowadzić jedynie wykwalifikowany elektryk. Nie stosować akcesoriów, których nie udostępnił dostawca. Mogą one być niebezpieczne i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Sugerowane warunki eksploatacji urządzenia: temperatura - 17~35 C, wilgotność - 10~80% wilgotności względnej. Nie odłączać urządzenia oraz nie przesuwać go, ciągnąć za przewód zasilający. Zalecenia specjalne: Urządzenie powinno być zawsze ustawione w pozycji pionowej, aby zapewnić właściwe warunki do pracy sprężarki. Pomimo tego urządzenie należy montować na płaskim podłożu, w przestronnym miejscu. Zachować przynajmniej 50-centymetrowy odstęp od ścian. Nie używać gazu oraz cieczy łatwopalnych w pobliżu urządzenia. Nie rozpylać aerozoli (farb, środków owadobójczych) oraz nie używać innych łatwopalnych produktów w pobliżu urządzenia, ponieważ mogą one doprowadzić do deformacji elementów plastikowych. Może również dojść do uszkodzenia układów elektronicznych urządzenia. Nie zatykać wentylacyjnych otworów wlotowych i wylotowych powietrza. Źródła zasilania Prawidłowo wkładać wtyczkę do gniazda, uważając, aby jej nie uszkodzić. Aby uruchomić klimatyzator, należy najpierw podłączyć przewód zasilający, po czym wcisnąć przycisk zasilania. Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy instrukcje te nie będą przestrzegane. 26

27 5. Panel sterowniczy oraz sposób korzystania z urządzenia Panel sterowniczy 1 Przycisk zasilania (Power) Przycisk ten służy do włączania/wyłączania klimatyzatora 2 Przycisk wyboru trybu (Mode) Przycisk ten służy do wyboru następującego trybu: Chłodzenie (Cool), Wentylator (Fan) lub Tryb automatyczny (Auto). 3 Przycisk W DÓŁ ( DOWN ) W trybie Chłodzenie (Cool) przycisk ten umożliwia zmniejszenie nastawionej temperatury; W trybie ustawiania zegara przycisk ten umożliwia ustawienie czasu włączenia (ON)/wyłączenia (OFF) urządzenia. Jednoczesne wciśnięcie przycisków W górę ( Up ) oraz W dół ( Down ) umożliwia przełączenie jednostek temperatury ( C/ F). 4 Okno, w którym wyświetlane są godzina i temperatura W tym oknie wyświetlana jest nastawiona godzina i temperatura. 5 Przycisk W GÓRĘ ( UP ) W trybie Chłodzenie (Cool) przycisk ten umożliwia zwiększenie nastawionej temperatury; w trybie ustawiania zegara przycisk ten umożliwia ustawienie czasu włączenia (ON)/wyłączenia (OFF) urządzenia. 6 Przycisk ustawiania prędkości (Speed) Przycisk ten służy do wyboru następującej prędkości wentylatora: Duża (High), Średnia (Mid), Mała (Low). 7 Przycisk ustawiania zegara (Timer) W trybie czuwania przycisk ten służy do ustawiania czasu WŁĄCZENIA (TURN-ON) urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone, przycisk ten można wcisnąć, aby ustawić czas WYŁĄCZENIA (TURN-OFF) urządzenia. 8 Okno odbiorcze sygnału z pilota Czujnik odbierający sygnał wysyłany z pilota. 9 Przycisk do przełączania C/ F Wcisnąć ten przycisk, aby przełączyć jednostki temperatury ( C/ F). 10 Przycisk automatycznego ruchu żaluzji Wcisnąć ten przycisk w dowolnej chwili po uruchomieniu klimatyzatora, aby włączyć automatyczny ruch żaluzji. 27

28 Obsługa Tryb Chłodzenie (Cool) Po automatycznym uruchomieniu trybu Chłodzenie (Cool) w klimatyzatorze lub wybraniu tego trybu po jego włączeniu, zaświeci się lampka trybu chłodzenia. Za pomocą przycisków W górę (Up)/W dół (Down) ustawić wartość temperatury (17 C~30 C). Wcisnąć przycisk ustawiania prędkości (Speed), aby ustawić dużą (High)/małą (Low) prędkość wentylatora. Tryb Wentylator (Fan) Po wciśnięciu przycisku wyboru trybu (Mode) lub wybraniu tego trybu za pomocą pilota, zaświeci się lampka sygnalizująca pracę z powietrzem, a urządzenie zostanie ustawione w trybie wentylatora. Wcisnąć przycisk ustawiania prędkości (Speed), aby ustawić dużą (High)/małą (Low) prędkość wentylatora. Nie można ustawić wartości temperatury. Tryb automatyczny (Auto) Aby włączyć ten tryb, należy wcisnąć przycisk wyboru trybu (Mode) na panelu sterowniczym lub wybrać go za pomocą pilota. Gdy tryb ten zostanie uaktywniony, zaświeci się odpowiednia lampka. Po wybraniu Trybu automatycznego (Auto) praca urządzenia jest uzależniona od temperatury otoczenia: jeżeli temperatura ta przekracza 25 C, urządzenie pracuje tak samo, jak w trybie Chłodzenie (Cool); jeżeli temperatura ta nie przekracza 25 C, urządzenie pracuje tak samo, jak w trybie Fan (Wentylator). Tryb Maks. chłodzenie (Max. Cool) (opcjonalny) Po włączeniu trybu Chłodzenie (Cool), wcisnąć jednocześnie przyciski ZEGAR (TIMER) oraz W GÓRĘ (UP), aby uruchomić tryb maksymalnego chłodzenia. Gdy tryb ten zostanie włączony, klimatyzator będzie chłodził powietrze niezależnie od ograniczeń w zakresie temperatury. W trybie tym wentylator pracuje z dużą prędkością, której nie można regulować. Tryb Sleep (Uśpienie) (opcjonalny) Po włączeniu trybu Chłodzenie (Cool), wcisnąć jednocześnie przyciski ZEGAR (TIMER) oraz W DÓŁ (DOWN), aby uruchomić tryb uśpienia. Gdy tryb ten zostanie włączony, po 2 godzinach pracy urządzenia wartość temperatury wzrośnie o 1 C, po kolejnych 2 godzinach pracy temperatura znowu wzrośnie o 1 C. Później wartość temperatury nie będzie się zmieniała. W przypadku tego trybu wentylator pracuje z małą prędkością, której nie można regulować. Tryb Zegar (Timer) W trybie czuwania wcisnąć przycisk umożliwiający ustawianie czasu WŁĄCZENIA (TURN-ON) urządzenia. Za pomocą przycisków W górę (Up) oraz W dół (Down) ustawić czas WŁĄCZENIA (TURN-ON) urządzenia (0~24 godz.), po czym zaświeci się odpowiednia lampka. Gdy urządzenie jest włączone, wcisnąć przycisk umożliwiający ustawienie czasu WYŁĄCZENIA (TURN-OFF) urządzenia. Za pomocą przycisków W górę (Up) oraz W dół (Down) ustawić czas WYŁĄCZENIA (TURN-OFF) urządzenia (0~24 godz.), po czym zaświeci się odpowiednia lampka. 6. Usuwanie wody z urządzenia Urządzenie jest wyposażone w układ odparowywania wody. Skraplająca się woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza. W ten sposób zwiększa się wydajność chłodzenia, jak również zmniejsza się zużycie energii. 28

29 Jeżeli w urządzeniu znajduje się zbyt duża ilość skroplonej wody, na wyświetlaczu pojawi się napis FL a sprężarka zostanie wyłączona. Po wyłączeniu zasilania należy odkręcić pokrywę zbiornika wody, wyciągnąć korek i spuścić wodę. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, będzie ono pracowało normalnie. Po usunięciu wody z urządzenia należy włączyć zasilanie, aby uruchomić urządzenie. 7. Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Klimatyzator nie działa Brak zasilania. Podłączyć przewód zasilający do gniazda i włączyć urządzenie. Pełny zbiornik wody, na wyświetlaczu pojawia się napis FL Usunąć wodę i ponownie uruchomić urządzenie Zegar - uruchomiona funkcja wyłączenia urządzenia. Po upływie trzech minut od momentu wyłączenia klimatyzatora urządzenie można włączyć Klimatyzator często uruchamia się ponownie Urządzenie jest zbyt głośne Sprężarka nie uruchamia się Urządzenie jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Otworzone okna lub drzwi, duża liczba ludzi w pomieszczeniu, w pomieszczeniu znajduje się źródło ciepła. Zabrudzony filtr. Zapchany wlot lub wylot powietrza. Urządzenie jest nierówno ustawione. Funkcja samoochrony sprężarki ponownie. Zasunąć zasłony. Zamknąć drzwi i okna, usunąć źródło ciepła. Wyczyścić lub wymienić filtry(-y). Odblokować. Ustawić urządzenie na równym i mocnym podłożu (aby zmniejszyć drgania). Odczekać 3 minut i uruchomić ją ponownie, gdy wartość temperatury ulegnie zmniejszeniu Jeżeli powyższe rozwiązania nie umożliwiają naprawienia problemu, prosimy skontaktować się z centrum serwisowym. Na wyświetlaczu mogą pojawić się następujący kody błędów: FL Zbyt duża ilość wody w urządzeniu, usunąć wodę i uruchomić urządzenie ponownie E1 Błąd czujnika temperatury cewki E2 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej E4 Zabezpieczenie przed zamarzaniem: zbyt niska temperatura cewki, klimatyzator zostaje wyłączony. Jeżeli temperatura wzrośnie ponownie do poziomu 8 C, zabezpieczenie zostanie wyłączone i przywrócony zostanie poprzedni stan roboczy urządzenia. Uwaga: Gdy urządzenie zachowuje się inaczej niż zwykle należy je natychmiast wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Następnie należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. 29

30 8. Konserwacja Czyszczenie 1. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. 2. Obudowę urządzenia należy czyścić miękką wilgotną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników chemicznych (benzenu, alkoholu, benzyny). Może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni urządzenia lub nawet deformacji całej obudowy. 3. Nie oblewać urządzenia wodą. Czyszczenie filtrów 1. Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Jeżeli filtr zostanie zapchany przez kurz, jego skuteczność będzie ograniczona. 2. Wyciągnąć duży i mały filtr w przedstawiony sposób. 3. Filtr powietrza należy umyć, zanurzając go delikatnie w ciepłej (około 40 C) wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu, po czym należy go wypłukać i dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu. Koniec sezonu: 1. Wyciągnąć korek i spuścić wodę. 2. Uruchomić klimatyzator w trybie Wentylator (Fan) i pozostawić na 2 godziny, aby wysuszyć jego wnętrze. 3. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. 4. Wyczyścić dokładnie filtr powietrza i założyć go ponownie. 5. Wyciągnąć przewody wyciągowe i ostrożnie je schować. 6. Włożyć urządzenie do torby z tworzywa sztucznego i schować w suchym miejscu. 9. Postanowienia gwarancyjne Producent udziela 12-miesięcznej gwarancji na urządzenie, która płynie od daty jego zakupu. W tym okresie wszelkie wady materiałowe lub wykonawstwa będą usuwane bez żadnych opłat. W przypadku wspomnianej gwarancji zastosowanie mają następujące postanowienia: 1. Producent wyraźnie informuje, iż nie będzie uznawał żadnych innych roszczeń z tytułu szkód, w tym z tytułu szkód wynikowych; 2. Wszelkie naprawy lub wymiany podzespołów, dokonywane w okresie gwarancyjnym, nie będą wpływały na przedłużenie tego okresu; 3. Gwarancja straci ważność, gdy urządzenie zostanie zmodyfikowane, zastosowane zostaną w nim części nieoryginalne lub jeżeli jego naprawa zostanie zlecona innym osobom; 4. Gwarancja zostanie uznana tylko wtedy, gdy użytkownik przedstawi oryginalny dowód zakupu, na którym określona będzie data zakupu urządzenia, a także wtedy, gdy dokument ten będzie miał oryginalną formę; 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbań, aktów wandalizmu oraz działań niezgodnych ze wskazówkami dotyczącymi korzystania z urządzenia; 6. Kupujący będzie zawsze ponosił koszty transportu oraz ryzyko związane z transportem urządzenia lub jego elementów. W celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów, sugerujemy, aby zawsze najpierw przeczytać dokładnie wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia. Jeżeli wskazówki te nie będą pomocne, prosimy zwrócić urządzenie do najbliższego dilera, który zajmie się jego naprawą. 30

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-17 Jula AB

Date of production: 2015-04-17 Jula AB 422-487 Bruksanvisning för julgran med belysning Bruksanvisning for juletre med belysning Instrukcja obsługi choinki z oświetleniem User instructions for christmas tree with lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp 423-481 Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Manual TTF-8011. Elektrisk Vertikalfläkt Electric Tower fan Elektrisk Tornventilator Wieża elektryczne wentylatora

Manual TTF-8011. Elektrisk Vertikalfläkt Electric Tower fan Elektrisk Tornventilator Wieża elektryczne wentylatora 20120116 Manual TTF-8011 Elektrisk Vertikalfläkt Electric Tower fan Elektrisk Tornventilator Wieża elektryczne wentylatora SE GB NO PL ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Feiyue

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dammsugare 12 V. Bruksanvisning for støvsuger 12 V. Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V

Bruksanvisning för dammsugare 12 V. Bruksanvisning for støvsuger 12 V. Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V Bruksanvisning för dammsugare 12 V Bruksanvisning for støvsuger 12 V Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V Operating instructions for Vacuum Cleaner, 12V 604-075 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales Bruksanvisning för köksvåg Bruksanvisning for kjøkkenvekt Instrukcja obsługi wagi kuchennej User Instructions for Kitchen Scales 821-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster nstrukcja obsługi reflektora LED Operating nstructions for LED Floodlight 427-599 27.12.2010 Jula Postorder AB SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVSNNGAR

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR PRZENOŚNY MODEL: MPM-09-KPO-02 MPM-07-KPO-01. instrukcja_mpm-09-kpo-02.indd...1 2011-01-10...

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR PRZENOŚNY MODEL: MPM-09-KPO-02 MPM-07-KPO-01. instrukcja_mpm-09-kpo-02.indd...1 2011-01-10... INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR PRZENOŚNY MODEL: MPM-09-KPO-02 MPM-07-KPO-01 Przed PIerWSzYM użyciem zapoznaj SIĘ z INStrukcJĄ ObSługI instrukcja_mpm-09-kpo-02.indd...1 2011-01-10...11:16:20 spis treści

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth User Instructions for Bluetooth Keyboard 924-829 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set 422-584 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights Monteringsanvisning för LED-ljus Monteringsanvisning for LED-lys Instrukcja montażu świateł LED Assembly Instructions for LED lights 602-164 / 602-165 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table Bruksanvisning för tapetserarbord Bruksanvisning for tapetbord Instrukcja montażu stołu do tapetowania Operating instructions for Wallpaper Table 556-003 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio Bruksanvisning för FM/AM radio Bruksanvisning for FM/AM-radio Instrukcja obsługi radia FM/AM User Instructions for FM/AM radio 920-095 920-098 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight. Bruksanvisning for decklight. Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej. Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi lampy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-261 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 405-058 Bruksanvisning för vägguttagsprovare Bruksanvisning for stikkontaktstester Instrukcja obsługi próbnika gniazdek elektrycznych User instructions for wall socket tester SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb Bruksanvisning för RGB-lampa LED Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED Instrukcja obsługi żarówki RGB LED User Instructions for RGB LED Bulb 420-608 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego Bruksanvisning för universal bilhållare Bruksanvisning for universal bilholder Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego User Instructions for Universal Car Holder 934-012 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer Bruksanvisning för insektsdödare Bruksanvisning for insektdreper Instrukcja obsługi lampy owadobójczej Operating Instructions for Insect Killer 429-018 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-556 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED User Instructions for LED Strip, Extension 423-309 SV NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-420 Bruksanvisning för batteridriven ljusslinga Bruksanvisning for batteridrevet lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na baterie Operating instructions for battery-powered string light

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W 424-055 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 716-032 Bruksanvisning för tak till robotgräsklippare Bruksanvisning for tak til robotgressklipper Instrukcja użytkowania zadaszenia do kosiarki samojezdnej User Instructions for robot mower roof SE -

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 423-340 Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadssett Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingsset Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight,

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för personvåg. Bruksanvisning for personvekt. Instrukcja obsługi wagi osobowej. Installation instructions for personal scales

Bruksanvisning för personvåg. Bruksanvisning for personvekt. Instrukcja obsługi wagi osobowej. Installation instructions for personal scales Bruksanvisning för personvåg Bruksanvisning for personvekt Instrukcja obsługi wagi osobowej Installation instructions for personal scales 820-188 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem Bruksanvisning för tvålpump med sensor Bruksanvisning for såpedispenser med sensor Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem User Instructions for Soap Dispenser with Sensor 431-113 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual

Selfie Monopod MA426. Instrukcja obsługi User s Manual Selfie Monopod MA426 Instrukcja obsługi User s Manual PL Selfie Monopod Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem oraz zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Zestaw: 1x mobile phone

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo