GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM"

Transkrypt

1 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Wrocław, 14 listopada 2014 roku 1/48

2 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku 1. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RAPORTU KWARTALNEGO Wybrane dane finansowe Struktura Grupy Kapitałowej Istotne wydarzenia w raportowanym okresie Czynniki i wydarzenia wpływające na wynik finansowy Grupy Sezonowość i cykliczność Realizacja prognoz Emisja, wykup i spłata instrumentów nieudziałowych i kapitałowych Wypłata dywidendy Akcjonariusze jednostki dominującej Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Postępowania sądowe Transakcje z jednostkami powiązanymi Udzielone poręczenia i gwarancje Zdarzenia po dniu bilansowym Czynniki wpływające na wyniki finansowe w kolejnym kwartale Pozostałe istotne informacje SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I NOTY OBJAŚNIAJĄCE Informacje o Grupie Kapitałowej Dane objęte sprawozdaniem finansowym Polityki rachunkowości Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Segmenty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne Przychody i koszty finansowe Podatek dochodowy Zysk na akcję Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Zapasy Należności handlowe Pozostałe należności krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwy Zadłużenie netto Transakcje z jednostkami powiązanymi Działalność zaniechana Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Zdarzenia następujące po dniu bilansowym KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA SELENA FM S.A RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH Dane objęte sprawozdaniem finansowym Pozostałe koszty operacyjne Przychody i koszty finansowe Podatek dochodowy Zysk na akcję Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty /48

3 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku 3.7 Udziały i akcje w jednostkach zależnych Udzielone pożyczki i pozostałe aktywa finansowe Należności handlowe Pozostałe krótkoterminowe należności Kredyty i pożyczki otrzymane Zobowiązania handlowe Transakcje z jednostkami powiązanymi Zdarzenia następujące po dniu bilansowym /48

4 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku 1. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RAPORTU KWARTALNEGO 1.1 Wybrane dane finansowe Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej tys. zł tys. euro Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) 1,38 1,11 0,33 0,26 31 grudnia grudnia 2013 Suma aktywów Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Dane finansowe Jednostki Dominującej tys. zł tys. euro Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Całkowite dochody Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) -1,16-1,19-0,28-0,28 31 grudnia grudnia 2013 Suma aktywów Zobowiązania Kapitał własny Kapitał zakładowy /48

5 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku 1.2 Struktura Grupy Kapitałowej Struktura Grupy Kapitałowej oraz zmiany w niej zostały przedstawione w nocie niniejszego raportu. 1.3 Istotne wydarzenia w raportowanym okresie Realizacja strategii Realizacja strategii rynkowej closer to the user W ramach realizacji podejścia segmentowego do rynków Grupy Selena, potrzeby użytkowników zostały zdefiniowane w segmentach okna i drzwi oraz dachy dla kilku kluczowych rynków geograficznych Seleny. W rezultacie, do portfolio produktowego dla tych rynków wprowadzono dodatkowe produkty dla instalatorów okien i drzwi oraz dla dekarzy. Zidentyfikowano także nowe zastosowania kotew chemicznych. Działania te będą oznaczać możliwość realizacji zwiększonych przychodów ze sprzedaży produktów Grupy Selena. Projekt ERP Grupa Selena FM W ramach projektu ERP Selena, którego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy Selena na świecie, zakończony został etap tworzenia koncepcji wdrożenia systemu na bazie wypracowanego wcześniej modelu biznesowego. W przyjętym modelu biznesowym opisane i uporządkowane zostały kluczowe dla Seleny procesy biznesowe, a w odniesieniu do nich stworzone zostały dedykowane funkcje dystrybucyjne, produkcyjne i sprzedażowe. Obecnie Projekt ERP Selena wchodzi w fazę wdrożenia. Zakup spółki TOO Big Elit - rozwój grupy produktowej systemów ociepleń Zakup 100% udziałów w spółce TOO Big Elit umożliwi Grupie realizację jednego z elementów strategii Grupy związanego z rozwojem grupy produktowej systemów ociepleń i suchych zapraw Nowe produkty w portfolio Rosja Do oferty wprowadzono uszczelniacz neutralny Neutral Pro, linię taśm okiennych oraz nowy ekonomiczny pistolet do piany poliuretanowej Caliber 30. Hiszpania Porftolio produktowe na rynek iberyjski poszerzone zostało o niskorozprężną pianę poliuretanową Puertas y Ventanas, a w ramach rozpoznania potrzeb dla budownictwa niskoenergetycznego wprowadzono produkt wspierający efektywność energetyczną budynków i pozwalający redukować do 60% straty energii cieplnej w montażu stolarki otworowej pianę Energy 2020, pod hiszpańską marką Quilosa Professional. Europa Centralna Oferta produktowa dla krajów Europy Centralnej poszerzona została o uszczelniacze i kleje dekarskie, tzw. czarna linia, odświeżona została obecność rynkowa kotew chemicznych EV1 i EV2. 5/48

6 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku Promocja Grupy W trzecim kwartale 2014 roku, w krajach Europy Centralnej, Półwyspu Iberyjskiego i w Rosji prowadzona była kampania online wykorzystująca filmy instruktażowe, optymalizację SEO i SEM. Dodatkowo kampania została wzmocniona fizycznie przez działania u klientów Grupy Selena, czyli w punktach sprzedaży. Przemodelowano obecność marek produktowych Grupy Selena w serwisie YouTube dla rynków lokalnych stworzone zostały dedykowane kanały dla obszarów geograficznych Projekty inwestycyjne Dnia 27 sierpnia 2014 roku spółka Libra Sp. z o.o. dokonała zakupu niezabudowanej nieruchomości sąsiadującej z obecnym zakładem produkcyjnym w Dzierżoniowie. Spółka planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie nowych hal produkcyjnych i rozbudowie parku maszynowego. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalono na 2021 rok. 1.4 Czynniki i wydarzenia wpływające na wynik finansowy Grupy Wyniki finansowe Poniższe tabele przedstawiają wybrane wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat za oraz odpowiednio roku i 2013 roku oraz wybrane wskaźniki finansowe. Zmiana kwotowa Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,0% Koszt własny sprzedaży ,1% Zysk brutto ze sprzedaży ,8% Koszty sprzedaży ,6% Koszty ogólnego zarządu ,7% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Udział w wynikach jednostki stowarzyszonej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto Całkowite dochody razem EBITDA zysk operacyjny powiększony o amortyzację Zmiana w p.p. Rentowność brutto sprzedaży 29,9% 29,1% 0,8 Koszty sprzedaży / przychody ze sprzedaży 15,5% 15,0% 0,5 Koszty zarządu / przychody ze sprzedaży 6,9% 6,9% 0,0 Rentowność EBITDA % 8,5% 7,6% 0,9 Rentowność działalności operacyjnej (EBIT%) 6,3% 5,3% 1,0 Rentowność netto 3,8% 3,0% 0,7 EBIT% zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży EBITDA% - EBITDA / przychody ze sprzedaży 6/48

7 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku Zmiana kwotowa Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,6% Koszt własny sprzedaży ,0% Zysk brutto ze sprzedaży ,8% Koszty sprzedaży ,5% Koszty ogólnego zarządu ,8% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Wynik na działalności finansowej Udział w wynikach jednostki stowarzyszonej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody netto Całkowite dochody razem EBITDA zysk operacyjny powiększony o amortyzację Zmiana w p.p. Rentowność brutto sprzedaży 30,7% 29,7% 1,0 Koszty sprzedaży / przychody ze sprzedaży 13,2% 13,0% 0,3 Koszty zarządu / przychody ze sprzedaży 5,5% 5,6% -0,1 Rentowność EBITDA % 13,1% 12,2% 0,9 Rentowność działalności operacyjnej (EBIT%) 11,3% 10,2% 1,1 Rentowność netto 9,2% 6,3% 2,8 EBIT% zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży EBITDA% - EBITDA / przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży W okresie 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 840,3 mln zł i były o 1% (tj. o 8,3 mln zł) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2014 roku wyniosły 337,5 mln zł i były o 3,0 mln zł niższe od przychodów zrealizowanych w III kwartale 2013 roku. Grupa utrzymała przychody ze sprzedaży w okresie 2014 roku na poziomie sprzedaży z analogicznego okresu roku Niekorzystna sytuacja makroekonomiczna na rynkach Europy Wschodniej (Rosja i Ukraina) oraz niekorzystne kształtowanie się kursów walut lokalnych względem euro miały negatywny wpływ na poziom realizacji sprzedaży na tych rynkach. Przychody ze sprzedaży Grupy Selena prezentowane są w trzech segmentach geograficznych: Unia Europejska (w tym Polska), Europa Wschodnia i Azja (obejmuje m.in. Rosję i Chiny) oraz Ameryka Północna i Południowa (USA i Brazylia). Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na segmenty zmieniła się nieznacznie w porównaniu do 2013 roku. Kluczowym segmentem pozostaje segment Unii Europejskiej. Wypracował on 62% przychodów ze sprzedaży. Segment geograficzny Europa Wschodnia i Azja zanotował niewielki spadek udziału do 34%. Segment Ameryka Północna i Południowa mający 4% udział w przychodach Grupy odnotował najwyższą dynamikę wzrostu (na poziomie 26%). 7/48

8 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku Segment Udział segmentu w przychodach Grupy Unia Europejska, w tym: 62% 62% 1% Dynamika przychodów 2014 / 2013 Polska 43% 43% 0% Pozostałe kraje 19% 19% 2% Europa Wsch. i Azja 34% 35% -1% Ameryka Pn. i Pd. 4% 3% 26% Zysk brutto ze sprzedaży Grupa Selena wygenerowała w okresie 2014 roku zysk brutto na sprzedaży w wysokości 251,5 mln zł, tj. o 9,1 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym. W III kwartale 2013 roku nastąpił wzrost zysku brutto z 102,9 mln zł odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego do poziomu 103,6 mln zł. Rentowność brutto sprzedaży wyniosła 29,9%, czyli o 0,8 p.p. więcej niż w roku ubiegłym. Rentowność brutto sprzedaży w III kwartale 2014 roku poprawiła się w stosunku do III kwartału 2013 roku i wyniosła 30,7%. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Koszty sprzedaży w okresie 2014 roku wyniosły 130,2 mln zł i wzrosły o 5,7 mln zł (tj. o 4,6%) w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost kosztów w analizowanym okresie jest wynikiem wprowadzonych zmian w strukturach sprzedażowych Grupy mających na celu rozwój lokalnych sił dystrybucyjnych w takich krajach jak: Brazylia, Hiszpania i Rumunia. Wpływ na wzrost kosztów sprzedaży miał również wzrost udziału sprzedaży grupy produktów wysokotonażowych hydroizolacji w Polsce, co przełożyło się na wzrost kosztów transportu. W kosztach sprzedaży w roku 2014 ujęte są także koszty organizacji wydarzenia szkoleniowo-integracyjnego dla największych dystrybutorów Grupy które miało miejsce w Brazylii. W III kwartale 2014 roku koszty sprzedaży wyniosły 44,7 mln zł i były na poziomie analogicznym jak w okresie III kwartału w roku Koszty ogólnego zarządu w okresie 2014 roku wyniosły 57,8 mln zł i wzrosły o 0,4 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Koszty zostały utrzymane na poziomie kosztów poniesionych w analogicznym okresie w 2013 roku. W III kwartale 2014 roku koszty zarządu wyniosły 18,7 mln zł i były niższe o 0,7 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zysk/strata operacyjna W okresie 2014 roku Grupa wygenerowała zysk operacyjny w wysokości 52,8 mln zł wobec 43,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie, zysk na działalności operacyjnej osiągnięty w III kwartale 2014 roku wyniósł 38,1 mln zł i był wyższy o 2,7 mln zł od zysku operacyjnego osiągniętego w III kwartale roku ubiegłego. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł 10,6 mln zł. Negatywny wpływ na saldo pozostałej działalności operacyjnej miały koszty niewykorzystanych mocy (łącznie w kwocie 3,0 mln zł) oraz utworzone netto odpisy aktualizujące wartość należności oraz zapasów (łączny wpływ na wynik z pozostałej działalności operacyjnej w kwocie -6,1 mln zł, wobec -10,8 mln zł w analogicznym okresie roku 2013). W III kwartale 2014 roku wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł -2,1 mln zł wobec -3,1 mln zł w okresie porównywalnym roku poprzedniego. Zysk/strata netto Grupa Selena w okresie 2014 roku wygenerowała zysk netto na poziomie 31,6 mln zł. W III kwartale 2014 roku zysk netto wyniósł 30,9 mln zł i był o 8,9 mln zł wyższy od zysku netto osiągniętego w okresie lipiec wrzesień 2013 roku. 8/48

9 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto Grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki). Zysk na poziomie operacyjnym został pomniejszony w analizowanym okresie 2014 roku o ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości -13,0 mln zł. Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 7,2 mln zł i było głównie efektem osłabienia się kursu koszyka walut wschodzących wobec euro w okresie od 31 grudnia 2013 do roku (w tym 10% osłabienie się rubla, 46% osłabienie się hrywny oraz 10% osłabienie się tenge) co spowodowało, przy posiadanej ekspozycji walutowej, powstanie ujemnych różnic kursowych. Koszty odsetek od kredytów oraz leasingu finansowego po pomniejszeniu o uzyskane odsetki z lokat bankowych, wyniosły 4,0 mln zł wobec 4,8 mln zł poniesionych w analogicznym okresie 2013 roku. Obciążenie z tytułu podatku dochodowego za okres 2014 roku wyniosło 8,7 mln zł. Wartość EBITDA za okres 2014 roku wyniosła 71,4 mln zł (w tym amortyzacja: 18,6 mln zł) i była o 8,1 mln zł wyższa od wartości dla analogicznego okresu roku poprzedniego Sytuacja majątkowo-finansowa Wybrane wielkości skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na roku oraz 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela. 31 grudnia 2013 Zmiana kwotowa Zmiana % Aktywa trwałe % Rzeczowe aktywa trwałe % Wartości niematerialne % Pozostałe aktywa długoterminowe % Aktywa obrotowe % Zapasy % Należności handlowe % Środki pieniężne % Pozostałe aktywa obrotowe % Kapitał własny % Zobowiązania % Kredyty i pożyczki % Zobowiązania handlowe % Pozostałe zobowiązania % 31 grudnia 2013 Wskaźnik bieżącej płynności 1,9 1,8 Wskaźnik szybkiej płynności 1,4 1,3 Wskaźnik stopy zadłużenia 50% 47% wskaźnik bieżącej płynności majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik szybkiej płynności majątek obrotowy pomniejszony o zapasy / zobowiązania krótkoterminowe Zasadniczy wpływ na zmianę sytuacji majątkowej Grupy i wzrost sumy bilansowej o 94,3 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2013 roku ma sezonowość skutkująca zwiększeniem aktywów obrotowych (zapasy, należności, zobowiązania) oraz towarzyszącym mu zwiększeniem finansowania zewnętrznego. Wzrost wartości zapasów w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 (o 30,1 mln zł) wynika przede wszystkim z czynników sezonowych: utrzymania wyższych stanów zapasu wyrobów gotowych jesienią niż w grudniu, a także z rozszerzenia oferty produktowej. 9/48

10 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku Wzrost salda należności handlowych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 (o 63,0 mln zł) spowodowany jest sezonowością. Osiągnięte wskaźniki płynności bieżącej 1,9 i szybkiej 1,4 wskazują na brak problemów z płynnością finansową w Grupie i zdolność do regulowania na bieżąco zobowiązań Zadłużenie 31 grudnia 2013 Oprocentowane kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zadłużenie netto Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał i zadłużenie netto Wskaźnik dźwigni (zadłużenie netto / kapitał własny + zadłużenie netto) 21% 18% Stopa zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem) 50% 47% Zadłużenie netto / EBITDA* 1,33 1,11 * zadłużenie na dzień bilansowy, EBITDA za ostatnie 4 kwartały Wzrost zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 roku wynikał głównie z sezonowości, z której wynika wyższe zapotrzebowanie na finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Wskaźnik stopy zadłużenia na roku wyniósł 50% i był o 3 p.p. wyższy niż na koniec 2013 roku. Zmiana wskaźnika wynika ze wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów, a także z sezonowego wzrostu zobowiązań handlowych. Wskaźnik zadłużenia netto / EBITDA wyniósł 1,33 i jest na niższym poziomie w porównaniu z końcem III kwartału 2013 roku, gdy wskaźnik ukształtował się na poziomie 1, Przepływy pieniężne Wybrane wielkości skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za odpowiednio roku i roku przedstawia poniższa tabela. Zmiana kwotowa Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Przepływy pieniężne netto w okresie 2014 roku wyniosły +2,6 mln zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 1,0 mln zł i były o 16,1 mln zł niższe niż w analogicznym okresie roku W związku z sezonowością działalności Grupa zwiększyła zaangażowanie gotówki w aktywa obrotowe netto w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku: należności (63,2 mln zł), zapasy (30,1 mln zł) oraz zobowiązania (36,5 mln zł). Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wykazały ujemne saldo -15,4 mln zł i były o 4,5 mln zł niższe niż przepływy z działalności inwestycyjnej wykazane w analogicznym okresie roku Wpływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły 17,1 mln zł. Na saldo to złożyły się głównie wpływy netto z tytułu zaciągniętych kredytów (79,4 mln zł) przeznaczonych na finansowanie kapitału obrotowego oraz działalności inwestycyjnej, 10/48

11 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku spłata kredytów i pożyczek (-49,2 mln zł), zapłacone odsetki (-4,1 mln zł), spłaty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (-2,9 mln zł) oraz wypłata dywidendy przez Selena FM S.A. (-6,4 mln zł). 1.5 Sezonowość i cykliczność Branża materiałów budowlanych, w której działa Grupa Selena, cechuje się sezonowością sprzedaży. Niższa aktywność występuje w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych, natomiast w kolejnych kwartałach sprzedaż znacząco wzrasta uzyskując z reguły swoje maksimum w III kwartale roku. Przyjmując dane za lata można stwierdzić, że sprzedaż w poszczególnych kwartałach ma następujący udział w sprzedaży rocznej: I kwartał 17%, II kwartał 27%, III kwartał 31%, IV kwartał 25%. W związku z sezonowością sprzedaży również stan należności, zapasów oraz zobowiązań podlega analogicznym wahaniom. Na zmiany w zakresie sezonowości sprzedaży Grupy mają wpływ warunki pogodowe oraz zmiany udziału sprzedaży poszczególnych rynków geograficznych w sprzedaży Grupy. 1.6 Realizacja prognoz Grupa Selena FM nie publikowała prognozy wyników na 2014 rok. 1.7 Emisja, wykup i spłata instrumentów nieudziałowych i kapitałowych W okresie objętym niniejszym raportem Selena FM S.A. nie przeprowadziła żadnych transakcji w zakresie emisji, wykupu lub spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 1.8 Wypłata dywidendy Dnia 9 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2013 przeznaczając na wypłatę dywidendy część zysku w kwocie zł, tj. 0,28 zł na akcję. Dzień dywidendy, według którego określa się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, został ustalony na 30 czerwca 2014 roku. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy. Wypłata dywidendy nastąpiła 16 lipca 2014 roku. 1.9 Akcjonariusze jednostki dominującej Udział znaczących akcjonariuszy w kapitale akcyjnym oraz w głosach Jednostki Dominującej na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia poniższa tabela. Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba objętych akcji AD Niva Sp. z o.o. * Udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów Udział w głosach na WZA Imienne uprzywilejowane ,52% ,81% Na okaziciela ,25% ,64% Syrius Investments S.a.r.l.* Na okaziciela ,25% ,00% * jednostka kontrolowana przez Krzysztofa Domareckiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej W raportowanym okresie nie miały miejsca zmiany udziału znaczących akcjonariuszy w kapitale akcyjnym Jednostki Dominującej. 11/48

12 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku 1.10 Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Zestawienie akcji Jednostki Dominującej w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Jednostkę Dominującą na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia tabela. Imię i Nazwisko Stanowisko Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna akcji (zł) AD Niva Sp. z o.o. * Syrius Investments s.a.r.l.* Krzysztof Kluza Wiceprezes Zarządu * jednostka kontrolowana przez Krzysztofa Domareckiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1.11 Postępowania sądowe Na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu spółki Grupy Selena FM nie są stroną postępowań sądowych, których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. Istotne sprawy sporne zostały opisane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Selena FM za rok 2013 (nota 32.3). W okresie do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zmiany Transakcje z jednostkami powiązanymi W okresie objętym niniejszym raportem jednostka dominująca nie zawierała ze swoimi jednostkami powiązanymi istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. Istotne transakcje spółki Selena FM S.A. z jednostkami zależnymi zostały opisane w kwartalnej informacji finansowej spółki (punkt 3.13 niniejszego raportu) Udzielone poręczenia i gwarancje Jednostka dominująca ani jednostki Grupy Kapitałowej nie udzielały jednostkom spoza Grupy poręczeń ani gwarancji, których wartość przekraczałaby poziom 10% kapitałów własnych jednostki dominującej. Spółki w Grupie, w tym Selena FM S.A., udzielają sobie wzajemnie poręczeń kredytów obrotowych, które są zaciągane wspólnie przez kilka jednostek należących do Grupy. Szczegóły tych transakcji na dzień 31 grudnia 2013 roku zostały opisane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki Selena FM S.A. za rok 2013 (nota 28.1). Udzielone jednostkom zależnym w pierwszej połowie 2014 roku przez Selena FM S.A gwarancje i poręczenia zostały opisane w nocie 18.1 skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania Spółki Selena FM S.A Zdarzenia po dniu bilansowym Istotne zdarzenia następujące w okresie po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia niniejszego raportu zostały opisane w nocie 2.22 niniejszego raportu Czynniki wpływające na wyniki finansowe w kolejnym kwartale Istotne czynniki mogące w ocenie Zarządu wpływać na wyniki Grupy w kolejnych okresach zostały opisane poniżej. 12/48

13 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie. Prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) opublikowana w dniu 7 października 2014 roku dotycząca sytuacji w gospodarce światowej w stosunku do prognozy opublikowanej w kwietniu 2014 roku wskazuje na osłabienie się pozytywnych trendów rozwoju gospodarczego. Gospodarka światowa uzyska w roku bieżącym 3,3% wzrostu PKB, a w roku 2015 aż 3,8%, w tym co szczególnie ważne kraje wysokorozwinięte uzyskają przyrost o 1,8% i 2,3% odpowiednio. Dla kluczowych rynków Grupy Selena FM, w Europie istotne jest odbicie się gospodarki hiszpańskiej z -1,2% w 2013 na +1,3% PKB w 2014 i 1,7% w 2015 roku. Dodatnie przyrosty PKB w 2015 odnotują również pozostałe europejskie kraje działania Grupy Selena FM: Rumunia +2,5%, Węgry +2,3%, Czechy +2,5%, Bułgaria +2,0% czy Włochy +0,8%. Również dla Polski IMF prognozuje dobry przyrost PKB +3,3%. Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową opublikowanych 29 października 2014 roku, w roku 2014 tempo wzrostu PKB wyniesie + 3,2 %, a na ostatnie dwa kwartały prognozowany jest wzrost PKB o 3,1%. Dla pozostałych rynków Selena FM prognozy IMF mówią o wzroście PKB w 2015 roku: USA o 3,1%, Kazachstan o 4,7%, Chiny o 7,1%, Brazylia o 1,4%. Prognozy PKB dotyczące rynku rosyjskiego stale się obniżają i oscylują około zera, a dla Ukrainy wskazują na istotny spadek -6,5%. Sytuacja w budownictwie. Według październikowego raportu IBnGR, w Polsce w 2014 roku wartość dodana w budownictwie wzrośnie o 5,3%. Tradycyjnie duży wpływ na popyt na rynku chemii budowlanej będzie miała sytuacja w budownictwie mieszkaniowym, gdzie występuje największe zużycie tych materiałów. Dane GUS z 17 października, za okres 2014 roku, odnotowują spadek o 1,9% liczby mieszkań oddanych do użytku w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku, przy jednoczesnym wzroście liczby wydanych pozwoleń na budowę o 14,8% i liczby rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych o 17,0 %. Oznacza to kontynuację wyhamowania bardzo wysokiej dynamiki z pierwszego kwartału bieżącego roku. Po 9 miesiącach 2014 roku produkcja budowlano-montażowa była o 5,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a więc o mniejszej dynamice niż w pierwszym półroczu. Wg opublikowanych przez GUS 22 października 2014 roku informacji o koniunkturze gospodarczej, w październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 11 (we wrześniu minus 7). Poprawę koniunktury sygnalizowało 11% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie aż 22%. Oczekiwane jest ograniczenie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Zróżnicowanej, ale raczej pozytywnej sytuacji w budownictwie należy oczekiwać w pozostałych krajach działania Grupy Selena FM, z wyjątkiem Rosji i Ukrainy, gdzie odnotowywane jest wyraźne spowolnienie w budownictwie. Dostępność finansowania. Według opublikowanych przez Związek Banków Polskich wyników sondażu na temat koniunktury w sektorze bankowym PENGAB w październiku bieżącego roku, w prognozach 6 miesięcznych aż 52% bankowców wskazuje na wzrost, 45% na stabilizację, a tylko 3% na spadek zaciąganych kredytów mieszkaniowych. Prognozy te są zgodne z trendem zawieranych umów hipotecznych w 2014 roku: w drugim kwartale nastąpił wzrost w stosunku do poprzedniego o 8,2%. Kursy walutowe. Z dostępnych prognoz walutowych wynika, iż w najbliższych miesiącach raczej nie należy spodziewać się gwałtownych zmian na rynkach walutowych. Według prognozy Raiffeisen Bank International z 31 października 2014 roku, w perspektywie roku 2014 należy oczekiwać w miarę stabilnych kursów walut krajów Europy Środkowej i Turcji lub ich lekkiego osłabienia. Trudna sytuacja dotyczy kursu rubla w stosunku do euro, stale słabnącego. Nadal trudne do przewidzenia będzie zachowanie się hrywny wobec euro i poziom inflacji na Ukrainie. Dla Polski, pomimo aktualnego osłabienia złotego, zakładane jest umacnianie się kursu złotówki do euro i osiągnięcie na koniec roku poziomu ok. 4,15. Ryzyko należności. W stosunku do końca pierwszego półrocza, na koniec 3 kwartału, wiekowanie należności przeterminowanych powyżej 30 dni nieznacznie wzrosło z 3,8% do 5,0%. Natomiast cykl należności za 3 kwartały w stosunku do roku ubiegłego pozostał bez zmian i wyniósł 86 dni. Dane te oraz nieznaczne, ale widoczne trendy poprawy koniunktury gospodarczej na rok 2015 pozwalają zachować optymizm co do poziomu należności handlowych z zachowaniem należnej ostrożności do rynku ukraińskiego i rosyjskiego. Ceny surowców. Trzeci kwartał 2014 roku, podobnie jak pierwsze półrocze, zachował tendencję stabilnych cen surowców z wyjątkiem sytuacji na rynku surowców do produkcji uszczelniaczy, gdzie odnotowano kilkuprocentowe podwyżki cen. W czwartym kwartale nie należy oczekiwać większych zmian. 13/48

14 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku 1.16 Pozostałe istotne informacje Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań zostały przedstawione w niniejszym raporcie. 14/48

15 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do roku 2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana Nota 30 września września 2013 Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży usług i wynajmu Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w wynikach jednostki stowarzyszonej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Strata z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym: Zysk/strata netto przypisane: akcjonariuszom jednostki dominującej udziałowcom niekontrolującym Zysk/(strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/szt.) 2.9 podstawowy 1,38 1,11 1,36 0,97 rozwodniony 1,38 1,11 1,36 0,97 15/48

16 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 30 września września września września 2013 Wynik netto Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Różnice kursowe z wyceny inwestycji w aktywa netto jednostki działającej za granicą Podatek dochodowy Pozostałe całkowite dochody za okres, po uwzględnieniu podatku Całkowite dochody razem Przypisane: akcjonariuszom jednostki dominującej udziałom niekontrolującym /48

17 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota 31 grudnia 2013 AKTYWA Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Pozostałe aktywa trwałe Inwestycje w jednostki wyceniane metodą praw własności Pozostałe długoterminowe należności Długoterminowa część pożyczek udzielonych Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe Zapasy Należności handlowe Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe krótkoterminowe należności Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał podstawowy Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Długoterminowa część kredytów bankowych i pożyczek Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania handlowe Bieżąca część kredytów bankowych i pożyczek Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW /48

18 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Nota Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej Strata brutto z działalności zaniechanej Korekty o pozycje: Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski)/ straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej Zmiana stanu należności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rezerw Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Izolmas) Nabycie obligacji Nabycie pozostałych aktywów finansowych Wpływy z tytułu spłaty obligacji Dywidendy i odsetki otrzymane Otrzymane spłaty udzielonych pożyczek 3 0 Wypływ w związku z udzieleniem pożyczek Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Spłata pożyczek/kredytów Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli Odsetki zapłacone Spłata zobowiązania z tyt. nabycia wierzytelności (Selena Romania) Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: różnice kursowe netto Środki pieniężne na początek okresu* Środki pieniężne na koniec okresu* *w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania: na dzień kwota 0,7 mln euro na dzień kwota 0,9 mln euro 18/48

19 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do roku SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU tys. zł Dane w Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Różnice kursowe Zyski zatrzymane/ Pozostałe z przeliczenia (niepokryte straty): kapitały jednostki rezerwowe z bieżącego zagranicznej z lat ubiegłych okresu Razem kapitały własne Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zysk (strata) za rok obrotowy Inne całkowite dochody netto za okres Całkowite dochody ogółem za okres Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Wypłata dywidendy (Selena FM S.A.) Wzmocnienie kontroli w spółce zależnej (Foshan Chinuri) Na dzień roku Kapitał własny ogółem ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU tys. zł Dane w Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Różnice kursowe Zyski zatrzymane/ Pozostałe z przeliczenia (niepokryte straty): kapitały jednostki rezerwowe z bieżącego z lat ubiegłych zagranicznej okresu Razem kapitały własne Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące Na dzień 1 stycznia 2013 roku Zysk (strata) za rok obrotowy Inne całkowite dochody netto za okres Całkowite dochody ogółem za okres Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Pokrycie straty z lat ubiegłych Wypłata dywidendy Wykup udziału mniejszości (Sulamericana i EURO MGA) Na dzień roku Kapitał własny ogółem 19/48

20 POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I NOTY OBJAŚNIAJĄCE 2.1 Informacje o Grupie Kapitałowej Informacje ogólne Działalność Grupy Kapitałowej Grupa Kapitałowa Selena FM S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do roku Selena prowadzi działalność od 1992 roku. Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż materiałów budowlanych do drzwi i okien oraz akcesoriów ogólnobudowlanych. Grupa posiada zakłady produkcyjne głównie w Polsce natomiast organizacje handlowe w różnych krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Jednostka dominująca Jednostką dominującą Grupy jest Selena FM S.A. Spółka została utworzona i zarejestrowana w 1993 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego. W 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki zaaprobowało zmianę nazwy Spółki na Selena FM, a następnie w 2007 roku Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Po debiucie w dniu 18 kwietnia 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje Selena FM S.A. znajdują się w publicznym obrocie. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Siedziba Spółki mieści się pod adresem ul. Strzegomska 2-4, Wrocław, Polska. Miejscem prowadzenia działalności jest Polska. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po przekształceniu pod numerem KRS (poprzedni numer KRS ). Spółce nadano numer statystyczny REGON Podstawowa działalność Spółki jako Jednostki Dominującej obejmuje: dystrybucję produktów Grupy na rynki zagraniczne, świadczenie na rzecz jednostek zależnych usług doradczych w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, IT, strategii sprzedaży oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Spółka Selena FM S.A. oraz Grupa Kapitałowa Selena FM znajdują się pod kontrolą Pana Krzysztofa Domareckiego. Zarząd jednostki dominującej Na dzień 31 grudnia 2013 roku Zarząd Jednostki Dominującej funkcjonował w składzie: Jarosław Michniuk Prezes Zarządu, Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu, Beata Pawłowska Wiceprezes Zarządu. Dnia 10 marca 2014 roku Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pani Beaty Pawłowskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołała z dniem 5 września 2014 roku Pana Roberta Konaszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży i marketingu. Dnia 24 września 2014 roku Pan Kazimierz Przełomski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza odwołała Pana Kazimierza Przełomskiego z dniem roku. Zarząd Jednostki Dominującej na dzień roku funkcjonował w składzie: Jarosław Michniuk Prezes Zarządu, Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu, Robert Konaszewski Wiceprezes Zarządu. 20/48

21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do roku Dnia 1 października Rada Nadzorcza powołała pana Andrzeja Ferugę oraz Pana Marcina Macewicza na Członków Zarządu. Z dniem 13 października 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Krzysztofa Kluzę do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. Pan Krzysztof Kluza złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A. z dniem 24 września 2014 roku. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Jednostki Dominującej Skład Grupy Kapitałowej Strukturę właścicielską i organizacyjną Grupy Kapitałowej oraz podział na segmenty operacyjne przedstawia poniższa tabela. Przedstawione dane obejmują stan na roku oraz na 31 grudnia 2013 roku. Wszystkie jednostki wykazane w tabeli są konsolidowane metodą pełną, za wyjątkiem jednostki stowarzyszonej Hamil - Selena Co. Ltd, która jest konsolidowana metodą praw własności. W kolumnie właściciel podano właściciela na dzień roku. Zmiany w strukturze Grupy Zmiana modelu dystrybucyjnego w Słowacji W celu wzmocnienia pozycji Grupy Selena FM na rynku słowackim podjęto decyzję o zmianie modelu dystrybucyjnego na tym obszarze. Została podpisana umowa z nowym dystrybutorem na sprzedaż produktów marek Grupy Selena. Obsługa operacji logistycznych i sprzedażowych na terenie Słowacji i Czech prowadzona jest w ramach wspólnego centrum operacyjnego, kierowanego przez spółkę Selenę Bohemia. Spółka Selena Slovakia przechodzi proces restrukturyzacji i stopniowego wygaszania działalności operacyjnej. Zdarzenia po dniu bilansowym Zmiana nazwy spółki zależnej Z dniem 1 października nastąpiła nazwa spółki zależnej Selena USA Real Estate Corp. na Selena USA Specialty Inc. Zmiana związana jest ze zmianą profilu działalności spółki na działalność handlową. Objęcie kontroli nad TOO Big Elit W ramach realizacji Strategii , która zakłada zwiększanie obecności Grupy Selena na kluczowych dla niej rynkach, Selena dokonała w Kazachstanie przejęcia spółki produkcyjnej wytwarzającej zaprawy suche TOO Big Elit. W dniu 2 października 2014 roku została zawarta umowa nabycia odpowiednio 75 procent a 10 października na pozostałe 25 procent udziałów w spółce TOO Big Elit z siedzibą w Astanie (Kazachstan) przez TOO Selena CA (spółka zależna od Selena FM S.A.). Z dniem 2 października 2014 roku spółka TOO Big Elit stała się spółką zależną od Selena FM S.A. Transakcja była związana z realizacją umowy podpisanej w dniu 20 lutego 2014 roku między spółką zależną TOO Selena CA a osobami fizycznymi będącymi jedynymi udziałowcami spółki TOO Big Elit. Umowa zawiera wieloletnie gwarancje na ryzyka podatkowe i prawne dotyczące działalności Spółki powstałe do dnia realizacji transakcji. TOO Selena CA objęła udziały o wartości nominalnej tenge, co stanowi 100% kapitału zakładowego, za cenę 900 mln tenge (co stanowi równowartość 3,85 mln euro). 21/48

22 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do roku Segment Region Kraj Jednostka Siedziba Działalność Udział Grupy Właściciel 31 grudnia 2013 Selena FM S.A. Wrocław Centrala Grupy - Selena S.A. Wrocław Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Orion Polyurethanes Sp. z o.o. SKA Dzierżoniów Producent pian i klejów, dystrybutor 99,95% 99,95% FM 3 Carina Sealants Sp. z o.o. SKA Siechnice Producent uszczelniaczy, dystrybutor 100,00% 100,00% FM 4 Libra Sp. z o.o. Dzierżoniów Producent uszczelniaczy i klejów, dystrybutor 100,00% 100,00% FM Polska Polska PMI "IZOLACJA - MATIZOL" S.A. Gorlice Producent pokryć dachowych i hydroizolacji, dystrybutor 100,00% 100,00% FM Tytan EOS Sp. z o.o. Wrocław Producent materiałów sypkich 100,00% 100,00% FM Selena Labs Sp. z o.o. Siechnice Badania i rozwój 99,65% 99,65% FM 1 Virgo Project Sp. z o.o. Wrocław Zarządzanie własnością intelektualną 100,00% 100,00% SA Orion Polyurethanes Sp. z o.o. Dzierżoniów Administracja prawna 100,00% 100,00% FM Carina Sealants Sp. z o.o. Siechnice Administracja prawna 100,00% 100,00% FM Unia Europejska Hiszpania Selena Iberia slu Madryt Producent uszczelniaczy i klejów, dystrybutor 100,00% 100,00% FM Europa Włochy Selena Italia srl Limena Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Zachodnia Niemcy Selena Deutschland GmbH Hagen Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Czechy Selena Bohemia s.r.o. Roudnice Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Europa Wschodnia i Azja Ameryka Pn. i Pd. Europa Środkowo- Wschodnia Europa Wschodnia Azja Bliski Wschód Ameryka Pn. i Pd. Rumunia Selena Romania SRL Ilfov Dystrybutor 100,00% 100,00% FM EURO MGA Product SRL Ilfov Producent klejów i tynków cementowych 100,00% 100,00% ROM Węgry Selena Hungária Kft. Pécs Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Bułgaria Selena Bulgaria Ltd. Sofia Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Słowacja Selena Slovakia s.r.o. Nitra Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Finlandia FinSelena Oy (spółka w procesie niewypłacalności 'konkurssi') Lammi Dystrybutor - 100,00% FM 5 Rosja Selena Vostok Moskwa Moskwa Dystrybutor 100,00% 100,00% FM 2 Selena Sever Moskwa Moskwa Dystrybutor 100,00% 100,00% SA Kazachstan Selena CA L.L.P. Ałmaty Dystrybutor 100,00% 100,00% FM TOO Selena Insulations Astana Producent systemów ociepleń 100,00% 100,00% FM Ukraina Selena Ukraine Ltd. Kijów Dystrybutor 100,00% 100,00% FM 2 Selena Shanghai Trading Co., Ltd. Shanghai Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Chiny Selena Nantong Building Materials Co., Ltd. Nantong Producent, dystrybutor 100,00% 100,00% FM Foshan Chinuri-Selena Chemical Co. Foshan Producent uszczelniaczy, dystrybutor 84,57% 77,70% SA 1 Korea Pd. Hamil - Selena Co. Ltd Kimhae Producent pian 30,00% 30,00% SA 3 Turcja Selena Malzemeleri Yapi Sanayi Tic. Ltd. Istambuł Producent pian i uszczelniaczy, dystrybutor 100,00% 100,00% FM POLYFOAM Yalitim Sanayi ve Tic Ltd. Istambuł Dystrybutor 100,00% 100,00% SA 2 Brazylia Selena Sulamericana Ltda Ponta Grossa Producent, dystrybutor 100,00% 100,00% FM USA Selena USA, Inc. Holland Dystrybutor 100,00% 100,00% FM Selena USA Real Estate Corp. * Holland Zarząd nieruchomością 100,00% 100,00% FM * zmiana nazwy spółki na Selena USA Specialty Inc. Objaśnienia do kolumny "Właściciel" FM - właścicielem 100% udziałów jest Selena FM SA - właścicielem 100% udziałów jest Selena SA FM 1 - właścicielem udziałów jest Selena FM, pozostałe udziały należą do Krzysztofa Domareckiego (Przewodniczący RN Selena FM) SA 1 - właścicielem udziałów jest Selena SA, pozostałe udziały poza Grupą FM 2 - właścicielem udziałow jest Selena FM (99%) oraz Selena SA (1%) SA 2 - właścicielem udziałów jest Selena SA (85%) i Carina Sealants sp. z o.o. SKA (15%) FM 3 - właścicielem akcji jest Selena FM (99%), wkład komplementariusza Orion Polyurethanes sp. z o.o. wynosi 100 zł, pozostałe akcje poza Grupą SA 3 - jednostka stowarzyszona - właścicielem udziałów jest Selena SA FM 4 - właścicielem akcji jest Selena FM, wkład komplementariusza Carina Sealants sp. z o.o. wynosi 500 zł ROM - właścicielem 99,87% udziałów jest Selena Romania, pozostałe udziały w posiadaniu Selena FM FM 5 - utrata kontroli od dnia 20 stycznia 2014 roku 22/48

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA ROKU Wrocław, 14 listopada roku Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do roku Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU Wrocław, 15 maja 2015 roku 1/43

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do roku GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2013 ROKU Wrocław, 14

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU Wrocław, 29 sierpnia 2014 roku 1/15 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Selena FM S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

SELENA FM S.A. Selena FM S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku od 1 stycznia do roku SELENA FM S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Wrocław, 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 214r. (tj. za okres 1.7.214 3.9.214) Poznań, 14.11.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU Wrocław, 16 listopada 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Wrocław, 23 marca 2015 roku 1/65 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 215r. (tj. za okres 1.4.215 3.6.215), 14.8.215r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 214r. (tj. za okres 1.4.214 3.6.214) Poznań, 14.8.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Wrocław, 28 sierpnia 2015 roku 1/18 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Dane finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2014 Wrocław, 23 marca 2015 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo