Oferta publiczna New World Resources publikacja przedziału cenowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta publiczna New World Resources publikacja przedziału cenowego"

Transkrypt

1 MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB WYDAWANIA, POREDNIO LUB BEZPOREDNIO, NA TERENIE LUB DO, AFRYKI POŁUDNIOWEJ, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB STANÓW ZJEDNOCZONYCH 23 kwietnia 2008 Oferta publiczna New World Resources publikacja przedziału cenowego Amsterdam: New World Resources N.V. ( New World Resources, NWR lub Spółka ), czołowy producent wgla w Czechach i Europie rodkowej, ogłasza dzisiaj przedział cenowy w zwizku z ofert istniejcych Akcji, a take nowych zwykłych Akcji A. Przedział cenowy z zwizku z pierwsz ofert publiczn (IPO) zwykłych akcji serii A New World Resources został wyznaczony na 10,75GBP do 13,25GBP (funtów brytyjskich) za Akcj zwykł A; Notowanie Akcji A NWR planowane jest na rynkach podstawowych Giełdy Papierów Wartociowych w Londynie, Giełdy Papierów Wartociowych w Pradze oraz Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie; Oferta składa si z Akcji zwykłych A, z których bdzie sprzedawane przez RPG Industries SE, akcjonariusza NWR, a do akcji bd to nowoemitowane akcje przez NWR; Oferta reprezentuje łcznie do 31,5% akcji NWR z wyłczeniem Opcji Dodatkowego Przydziału, która moe zawiera łcznie do 15% oferowanych Akcji A; Biorc pod uwag przedział cenowy ustalony na 10,75 GBP -13,25 GBP oraz łczn liczb akcji oferowanych, to łczna warto oferty wyniesie 892 mln GBP 1 mld GBP (w przyblieniu 1,2-1,4 mld EUR). W efekcie kapitalizacja NWR wyniesie 2,8 mld EUR -3,5 mld GBP (w przyblieniu 3,5 mld EUR - 4,4 mld EUR); Dzi został opublikowany prospekt, a take rozpoczły si spotkania z inwestorami; Dzi rozpoczyna si budowa ksigi popytu wród inwestorów instytucjonalnych. Jej zamknicie planowane jest najpóniej 7 maja 2008 lub około tej daty. Zapisy wród inwestorów indywidualnych w Czechach rozpoczn si 24 kwietnia 2008 i potrwaj do 6 maja Zapisy wród inwestorów indywidualnych w Polsce rozpoczn si 29 kwietnia 2008 r. i potrwaj do 6 maja 2008; Ogłoszenie ceny oraz przydziału spodziewane jest 7 maja 2008 lub około tej daty. Debiut akcji na giełdzie w Londynie planowane jest na 8 maja. Pierwsze notowanie na giełdzie w Pradze nastpi dzie póniej, a w Warszawie akcje zadebiutuj 14 maja. Mike Salamon, Prezes New World Resources komentujc publikacj przedziału cenowego powiedział: Nasza działalno koncentruje si na rynku charakteryzujcym si silnym wzrostem. Mamy ambitne plany rozwoju oraz szanse aby zmaksymalizowa korzyci wynikajce z naszej biecej działalnoci. Jestemy gotowi aby spotka si z potencjalnymi inwestorami w celu przedstawienia im naszych planów zwizanych ze wzrostem i rozwojem naszej Grupy.

2 Zdenk Bakala, wiceprezes New World Resources powiedział: Oferta globalna jest odzwierciedleniem wysokiego poziom rozwoju New World Resources. Spółka naley do sektora wglowego. Nasz pozycj zawdziczamy efektywnemu zarzdzaniu oraz wysokiemu zapotrzebowaniu na wgiel jakie wystpuje w Europie rodkowej. Jest to spowodowane m.in. utrzymujcym si rozwojem przemysłu stalowego. rodki z oferty pozwol nam osign nasze cele zwizane ze zwikszeniem rezerw surowca oraz wykorzystywaniem dodatkowych szans rozwoju w regionie. Oferta Globalna ( Oferta ) Jak wynika z przedziału cenowego, warto oferty, moe wynie 892 mln GBP 1mld GBP. Oznacza to, e bdzie to najwiksza w tym roku oferta w Londynie, a take najwiksza w historii w Pradze oraz jedna z najwikszych dotychczas ofert w Warszawie. Oferta podzielona jest na midzynarodow ofert skierowan do inwestorów instytucjonalnych w Wielkiej Brytanii, Czechach, Polsce, a take w innych krajach poza USA w oparciu o Regulacj S, a w USA o Regulacj 144A oraz ofert publiczn skierowan do inwestorów indywidualnych w Czechach i Polsce. Akcje w oddzielnej ofercie zostan w pierwszej kolejnoci zaoferowane pracownikom New World Resources w Czechach i Polsce. W ramach tej puli do 5% akcji bdzie zaoferowane wybranym: dyrektorom NWR, dostawcom, kontrahentom, podmiotom zaprzyjanionym z NWR, a take akcjonariuszom sprzedajcym ( Selling Shareholders) w ramach skierowanego do nich programu akcyjnego. Oferta składa si z istniejcych i nowych akcji A. Przed ofert, spółka wydzieliła dwa piony działajce jako odrbne jednostki ksigowe i sprawozdawcze: pion górniczy, z którym s powizane Akcje serii A, które bd notowane na rynku giełdowym oraz pion nieruchomoci, z którym s powizane Akcje serii B. Akcje serii B nie bd notowane na rynku giełdowym i znajd si w wyłcznym posiadaniu akcjonariusza sprawujcego kontrol nad Spółk, tj. spółki RPG Industries SE. Obecni bezporedni i poredni akcjonariusze New World Resources sprzedadz cz swoich akcji reprezentujcych do 26,4% akcji. Ponadto akcjonariusze sprzedajcy jako Globalni Współkoordynatorzy (Joint Global Coordinators) maj opcj zakupu akcji w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału w celu pokrycia ewentualnego dodatkowego popytu lub przeprowadzenia działa stabilizacyjnych. Po ofercie akcjonariusze sprzedajcy zachowaj wikszociowy pakiet akcji NWR. Oferta nowych Akcji A umoliwi Spółce finansowanie dodatkowych przedsiwzi wykorzystujcych moliwoci rozwoju (w tym dalsze działania wydobywcze, przedsiwzicia joint venture lub strategiczne przejcia nowych i nieeksploatowanych kopalni) oraz finansowanie programu inwestycyjnego. Wszystkie Akcje A sprzedane w ofercie, a take pozostałe akcje bd w równym stopniu uprawnione do udziału w przyszłych dywidendach, które mog by wypłacane przez spółk. Intencj New World Resources jest przeznaczanie na dywidend około 50% zysku netto wypracowanego przez pion górniczy Grupy. Dzi (23 kwietnia 2008 r.) rozpoczyna si budowa ksigi popytu wród inwestorów instytucjonalnych. Jej zamknicie planowane jest najpóniej 7 maja Zapisy wród inwestorów indywidualnych w Czechach rozpoczn si 24 kwietnia 2008 i potrwaj do 6 maja Zapisy wród inwestorów indywidualnych w Polsce rozpoczn si 29 kwietnia 2008 r. i potrwaj do 6 maja Ogłoszenie ostatecznej ceny oraz przydziału spodziewane jest najpóniej 7 maja 2008 lub około tej daty. Debiut akcji na giełdzie w Londynie planowany jest na 8 maja. Pierwsze notowanie na praskiej giełdzie nastpi dzie póniej, a w Warszawie akcje zadebiutuj 14 maja. Morgan Stanley, Goldman Sachs International i JP Morgan Cazenove pełni rol Głównych Menederów Oferty (Joint Sponsors), Współkoordynatorów Globalnych (Joint Global Coordinators) i Współbudujcych ksig popytu (Bookrunners). Citigroup Global Markets Limited pełni rol Współzarzdzajcego Ofert (Joint- Lead Manager). Barclays Capital, Erste Bank, Patria Finance oraz Wood & Company s Współmenederami Oferty (Co-lead Manager). eská Spoitelna oraz Patria Finance wystpuj jako Menederowie Oferty (Lead Managers) i Koordynatorzy Oferty Detalicznej (Retail Coordinators) w Czechach. UniCredit Markets & Investment Banking (UniCredit CAIB UK Ltd I UniCredit CAIB Polska SA) jest Wspołmenederem (Co-Lead Manager) oraz Menederem Oferty (Lead Manager) w Polsce. 2

3 Prospekt Elektroniczne wersje prospektu dostpne s na stronach internetowych: New World Resources (www.newworldresources.eu), dla inwestorów w Czechach: i oraz dla inwestorów w Polsce na: Darmowa wersja drukowana prospektu dostpna jest w biurach w siedzibie UniCredit CAIB Poland S.A. ( Oferujcy ) w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstaców Warszawy 1, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie, ul. Ksica 4, w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przyjmujcych zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej; Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Pekao przyjmujcych zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej oraz punktach przyjmowania zlece Pekao w całej Polsce. Ponadto prospekt dostpny jest w biurach: New World Resources (Fred. Roeskestraat 123-3, 1076 EE, Amsterdam, Holandia), Morgan Stanley & Co. International plc (25 Cabot Square Canary Wharf, Londyn E14 4QA, Wielka Brytania), Goldman Sachs International (Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londyn EC4A 2BB, Wielka Brytania), JP Morgan Cazenove Limited (20 Moorgate, Londyn EC2R 6DA, Wielka Brytania) oraz w biurach pozostałych menederów, Głównego Agenta Płatnoci i czeskiego Agenta Sprzedajcego. Informacje / Zapytania: New World Resources Tel: Marek Jelínek Jennifer Martin Tel: Morgan Stanley Tel: Gergely Voros Katarina Kohlmayer Peter Bacchus Alastair Cochran Goldman Sachs International Tel: Richard Cormack Klaus Umek Philip Lindop JPMorgan Cazenove Tel: Charles Harman Ian Hannam Adam Brett James Taylor Citigate Dewe Rogerson Tel: Andrew Hey Toby Moore Kate Delahunty Sandra Novakov 3

4 Cook Communications Tel: Joe Cook NBS Public Relations Tel Anna Krajewska Łukasz Wójcik DODATKOWE INFORMACJE Informacje o Spółce New World Resources, działajc poprzez spółk zalen OKD, jest czołowym producentem wgla kamiennego w Europie rodkowej i najwikszym w Czechach (pod wzgldem przychodów i wielkoci wydobytego wgla). Spółka posiada odbiorców w Czechach, Słowacji, Austrii, Polsce, na Wgrzech i w Niemczech. Pi działajcych kopalni Spółki oraz jej pozostałe jednostki prowadzce działalno w ramach sektora wglowego, połoone s w północno-wschodnim rejonie Czech graniczcym z Polsk. OKD to jedna z najwikszych grup przemysłowych w Czechach pod wzgldem wartoci aktywów, przychodów oraz wielkoci zatrudnienia. Wród jej najwaniejszych klientów znajduj si: Arcelor Mittal Steel, U.S. Steel, Voestalpine Stahl, Dalkia R, Moravia Steel oraz EZ. Spółka, bdca wyłcznym udziałowcem spółki zalenej OKK, posiada dwa zakłady koksownicze, które obsługuj pi baterii koksowniczych połoonych w pobliu prowadzonych prac kopalnianych. Na dzie 1 stycznia 2008 r. udokumentowane i prawdopodobne rezerwy wglowe Spółki wynosiły około 419 milionów ton. Ponad połow stanowił wgiel wysokiej jakoci, który mona sprzedawa jako wgiel koksujcy. W 2007 r. Spółka sprzedała około 13,1 mln ton wgla, z czego ponad 7,8 mln ton stanowił wgiel koksujcy a około 1,3 mln ton, koks. Historia Obecne aktywa wgla i koksu Spółki zostały utworzone pod koniec XIX w. przez rodzin Rothschildów. W póniejszym czasie przechodziły pod kontrol kolejnych włacicieli. Czeski przemysł górniczy został znacjonalizowany w 1946 r. w ówczesnej Czechosłowacji i ponownie sprywatyzowany w dwóch etapach w 1994 r. i 2004 r. Obecny właciciel Spółki, RPG Industries SE, przejł aktywa zwizane z wydobyciem wgla i przetwórstwem wgla koksujcego w

5 Najwaniejsze wyniki NWR za 2007 r. główne informacje Skonsolidowane wyniki wg MSSF za rok 2007 wykazuj wyrany wzrost zysków i rentownoci. Przychody skonsolidowane z działalnoci kontynuowanej wzrosły o 10,7% do 1,367 mld Euro (2006, 1,235 mld Euro), a wynik EBITDA wzrósł w przyblieniu o około 24,2% do 351 mln Euro (2006, 283 mln Euro). Mara EBITDA za cały rok wyniosła 26% (2006, 23%). Strategia rozwoju Strategia rozwoju New World Resources zakłada zwikszenie wydajnoci produkcji i przepływów pieninych w krótkim horyzoncie czasowym oraz powikszenie bazy surowcowej Spółki w perspektywie długoterminowej. Spółka zamierza zwikszy dostp do złó poprzez rozbudow istniejcych kopal Spółki oraz aktywne poszukiwanie nowych moliwoci rozwoju w Europie rodkowej, a take na innych rynkach, które uzupełniałyby obecne działania Spółki. Naley podkreli, e obecnie Spółka aktywnie prowadzi dwa projekty górnicze w Polsce w rejonie wydobywczym Dbiesko i Morcinek. Spółka próbuje utrzyma zarówno poziom szybkiej reakcji na wymagania swoich odbiorców, jak i produkcj wysokogatunkowych produktów wglowych; obecnie prowadzi inwestycje w zakresie sprztu i technologii w celu zwikszenia efektywnoci operacyjnej. Przewagi konkurencyjne Według Spółki, jej główne mocne strony to: Czołowa pozycja na rynkach Czech i Europy rodkowej pod wzgldem osiganych przychodów oraz iloci sprzedanego wgla; Odbiorcy z krajów nie majcych dostpu do morza oraz bliskie połoenie kopal wzgldem odbiorców i infrastruktury transportowej; Wysokiej jakoci wgiel (pod wzgldem kalorycznoci i niskiego poziomu siarki), w tym wgiel koksujcy, stanowicy ponad połow całkowitej produkcji w 2007 r. oraz dua i zrónicowana baza rezerw odpowiadajca zapotrzebowaniu odbiorców; Wieloletnie relacje z klientami, trwajce nawet 50 lat, czego wynikiem jest stabilna baza klientów; Wzrost zapotrzebowania na stal, pozytywne trendy w produkcji stali oraz wzrost przemysłowy w Europie rodkowej; Połczenie wydobycia wgla i produkcji koksu; Znaczce udoskonalenia operacyjne (bdce efektem restrukturyzacji, redukcji kosztów oraz inwestycji kapitałowych); Dowiadczona i dysponujca du wiedz kadra zarzdzajca oraz zespół operacyjny majcy dowiadczenie w pracy ze spółkami notowanymi na giełdzie oraz przedsibiorstwami górniczymi; Pozytywne relacje z regulatorami rynku oraz z władzami regionalnymi i miejskimi; Wsparcie inwestora strategicznego poprzez wykorzystanie dowiadczenia w regionie i przemyle. 5

6 Odbiorcy Pod wzgldem wielkoci sprzeday Spółka jest czołowym dostawc wgla koksujcego do stalowni i odlewni połoonych na terytorium Czech. Wród klientów Spółki s due firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, w tym globalni i regionalni producenci stali, zakłady energetyczne oraz due spółki przemysłowe w Czechach, Austrii, Niemczech, na Wgrzech, w Polsce i Słowacji. Spółka spodziewa si skorzysta na dalszym wzrocie produkcji stali w regionie, nastpujcym w odpowiedzi na popyt ze strony przemysłu samochodowego, produkcji artykułów gospodarstwa domowego, budownictwa i innych gałzi przemysłu w Europie rodkowej. Spółka odnosi znaczne korzyci z połoenia swoich zasobów i zakładów w pobliu zakładów produkcyjnych swoich odbiorców w Czechach i innych krajach Europy rodkowej. Nalece do Spółki kopalnie s zlokalizowane nieopodal stalowni i elektrowni działajcych w regionie. Restrukturyzacja i inwestycje Od czasu przejcia czeskich aktywów zwizanych z wydobyciem wgla i koksu w 2004 r., Spółka została poddana znaczcej restrukturyzacji i reorganizacji; wdroono równie program zwikszenia wydajnoci. Proces ten polegał na zbyciu aktywów i przedsibiorstw nie zwizanych z podstawow działalnoci, w wyniku czego Spółka jest teraz bardziej sprawnym przedsibiorstwem o prostszej strukturze korporacyjnej holdingu, prowadzcym wydajn działalno wydobywcz i dysponujc wydajn sił robocz. Spółka jest take przekonana, e jej jednostkowe koszty produkcji i koszty logistyczne pozostan wzgldnie niskie w porównaniu z takimi krajami jak Niemcy czy Polska. Ostatnio ogłoszony przez Spółk program inwestycyjny powinien zaowocowa podniesieniem rentownoci Spółki dziki zwikszeniu wydobycia surowców z wikszej głbokoci oraz eksploatowaniu cieszych pokładów złó przy uyciu nowego sprztu, a w konsekwencji zwikszy wydobycie wgla koksujcego zapewniajcego wysze mare ni wgiel energetyczny. Nowy sprzt ma zwikszy produktywno, przyczyniajc si do zminimalizowania iloci wgla pozostawionego w kopalni. Kadra zarzdzajca We wrzeniu 2007 r. Spółka wzmocniła swój zespół kierowniczy najwyszego szczebla powołujc Mike a Salamona, byłego dyrektora w BHP Billiton, na stanowisko dyrektora generalnego NWR i Klausa-Dietera Ralfa Becka, pełnicego dotychczas funkcj starszego wiceprezesa zarzdu ds. planowania i spraw technicznych w Foundation Coal Holdings, Inc., na stanowisko prezesa (CEO) spółki wglowej OKD. Nowo powołani menaderowie wyszego szczebla wnosz do Spółki znaczne midzynarodowe i regionalne dowiadczenie, wiedz w zakresie marketingu na rynku wglowym, redukcji kosztów, kierowania produkcj wgla, finansów i rozwoju działalnoci. 6

7 Ład korporacyjny Spółka pragnie przestrzega i utrzymywa standardów ładu korporacyjnego zgodnych z najlepszymi praktykami midzynarodowymi, powołujc Zarzd z równym udziałem dyrektorów zarzdzajcych i dyrektorów niewykonawczych oraz dyrektorów niezalenych, co ma efektywnie sprzyja realizacji celów korporacyjnych, ochronie interesów akcjonariuszy i interesariuszy oraz wspiera zarzdzanie grup. W chwili obecnej wród niezalenych dyrektorów niewykonawczych (Non-Executive) znajduj si: Bessel Kok, wczeniej prezes i dyrektor generalny SWIFT, systemu obsługujcego rozliczenia midzybankowe, prezes Belgacom i wiceprezes oraz dyrektor operacyjny Czeskiego Telecomu; Hans-Jörg Rudloff, obecnie prezes Barclays Capital, a wczeniej prezes i dyrektor generalny Credit Suisse First Boston Ltd; Steven Schuit, obecnie radca prawny dla Allen & Overy LLP w biurze spółki w Amsterdamie, niepełnoetatowy profesor handlu midzynarodowego i prawa handlowego na Uniwersytecie w Utrechcie, niepełnoetatowy profesor Corporate Governance and Responsibility w Strategy Centre Uniwersytetu Nyenrode, oraz członek rad nadzorczych ZBG Finance N.V., Amodo N.V., Breevast B.V. oraz Numico N.V.; Barry Rourke, obecnie prezes zarzdu 3Legs Resources plc, niezaleny dyrektor Columbus Acquisition Corp., niezaleny członek komitetu audytowego w Ministerstwie ds. Biznesu, Przedsibiorstw i Reformy Regulacji (Department of Business Enterprise and Regulatory Reform), a wczeniej partner w PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił róne funkcje, w tym prezesa UK Construction & Property Group oraz członka Oil and Gas Industry Group; Paul Everard, który do czasu przejcia na emerytur w 2005r był zastpc prezesa Aluminium w BHP Billiton, a wczeniej pełnił funkcje kierownicze w obrbie pionów aluminium i metali spółki Billiton. Aby wszystkie transakcje i zwizki zachodzce pomidzy Spółk i jej głównym akcjonariuszem, RPGI, mogły przebiega według zasad dotyczcych transakcji na warunkach rynkowych, Spółka zamierza podpisa z RPGI umow regulujc wzajemne relacje. W przypadku potencjalnego konfliktu interesów pomidzy RPGI i Spółk, dyrektorzy spółki mianowani przez RPGI nie bd mieli wpływu na decyzje zarzdu w tej kwestii. Zgodnie z polityk zarzdzania, zarzd ustalił zasady polityki wydzielenia, okrelajce relacje pomidzy pionem górniczym i pionem nieruchomoci. Postanowienia polityki wydzielenia zostały przygotowane i przyjte w takiej postaci, e pion górniczy ma prawo do (i) niezakłóconego prowadzenia prac górniczych, produkcji koksu i podobnych prac prowadzonych na aktywach pionu nieruchomoci; take (ii) nieograniczony dostp do aktywów nalecych do pionu nieruchomoci w zwizku z w/w pracami górniczymi, produkcj koksu i podobnymi pracami. Ponadto, zarzd ustanowił Komisj ds. Nieruchomoci (Real Estate Committee), w której skład wchodzi bd niezaleni dyrektorzy niewykonawczy Spółki. Komitet ten bdzie sprawował kontrol nad nieruchomociami Spółki oraz bdzie pełni funkcj doradcz dla zarzdu w kwestiach zwizanych ze współdziałaniem obu pionów. 7

8 Obecni bezporedni i poredni akcjonariusze RPG Industries SE to spółka inwestycyjna koncentrujca swoje inwestycje w Europie rodkowo-wschodniej. 81% kapitału zakładowego spółki naley do RPG Partners oraz posiadaczy RPG Partners; 19% kapitału zakładowego znajduje si porednio w rkach First Reserve Corporation oraz American Metals and Coal International, Inc. Porednimi włacicielami RPG Partners s: Pan Zdenk Bakala, urodzony w Czechach finansista i przedsibiorca, oraz Crossroads Capital Investments Inc., dom inwestycyjny koncentrujcy swoje inwestycje w Europie rodkowo-wschodniej. First Reserve Corporation jest amerykask firm specjalizujc si w inwestycjach w sektorze elektroenergetycznym, zarzdzajc aktywami o wartoci 12,5 mld dolarów. American Metals and Coal International, Inc. to prywatna spółka górniczo-marketingowa posiadajca udziały w przedsibiorstwach górnictwa wglowego w Stanach Zjednoczonych, Australii, Afryce Płd., Wenezueli i Chinach. 8

9 Niektóre informacje zawarte w niniejszym komunikacie mog zawiera prognozy lub inne owiadczenia/wypowiedzi prognozujce, odnoszce si do wydarze przyszłych lub przyszłych wyników finansowych Spółki. Owiadczenia prognozujce charakteryzuj si uyciem takich zwrotów jak oczekiwa, wierzy, spodziewa si, szacowa, zamierza, bdzie, mogłoby, moe lub moliwe, e lub innych podobnych wyrae. Spółka pragnie przestrzec, e powysze owiadczenia maj wyłcznie charakter prognozujcy i e rzeczywiste zdarzenia i wyniki mog znacznie róni si od tych przedstawionych w niniejszym komunikacie. Spółka nie bdzie aktualizowa tych wypowiedzi tak, by odzwierciedlały one zdarzenia i okolicznoci powstałe po dacie publikacji niniejszego komunikatu lub tak, by przedstawiały one zdarzenia, których w niniejszym komunikacie wczeniej nie przewidziano. Na znaczne rónice pomidzy faktycznymi wynikami a wynikami zawartymi w prognozach lub wypowiedziach prognozujcych moe mie wpływ wiele czynników, w tym ryzyko szczególnie powizane ze Spółk i jej działalnoci. Ani niniejszy komunikat ani jego kopia nie mog by przekazywane ani wysyłane na terenie, lub do, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Afryki Południowej, Australii, Kanady lub Japonii. Niniejszy komunikat nie stanowi, ani nie jest te czci oferty czy zaproszenia do sprzeday, lub te zaproszenia do zakupu, ani te niniejszy komunikat (ani adna jego cz), ani sam fakt rozpowszechnienia tego komunikatu, nie bdzie stanowił podstaw ani był wykorzystywany w zwizku z, jakkolwiek umow, w zwizku z czym Oferta i rozpowszechnianie niniejszego komunikatu oraz innych informacji w zwizku z wprowadzeniem do obrotu oraz Ofert w niektórych jurysdykcjach moe podlega ograniczeniom wynikajcym z przepisów prawa, w zwizku z czym osoby, które wejd w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innej informacji powołanej w niniejszym komunikacie powinny zasign informacji o takich ograniczeniach i zastosowa si do nich. Niezastosowanie si do wskazanych ogranicze stanowi naruszenie przepisów dotyczcych papierów wartociowych obowizujcych w takiej jurysdykcji. Niniejszy komunikat skierowany jest wyłcznie do osób z krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bdcych inwestorami kwalifikowanymi w myl art.2 ust.1 lit. e Dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego ( Inwestorzy Kwalifikowani ). Niniejszy komunikat skierowany jest wyłcznie do (i)osób mieszkajcych poza terytorium Wielkiej Brytanii lub (ii) osób spełniajcych wymogi definicji profesjonalnego inwestora zgodnie z definicj zawarta w art. 19(5) Rozporzdzenia z 2005 roku (Promocja finansowa) ( Rozporzdzenie ) lub (iii) podmiotów o wysokiej wartoci aktywów netto, i innych osób, do których mona zgodnie z prawem niniejsze informacje skierowa zgodnie z art. 49(2)lit.od a do d w/w Rozporzdzenia (wszystkie te osoby łcznie z Inwestorami Kwalifikowanymi bd okrelane jako właciwe osoby ). Akcje Serii A bd wyłcznie dostpne dla właciwych osób, a wszelkie zaproszenia, propozycje złoenia zapisu na akcje, zakupu, lub nabycia w inny sposób Akcji bd kierowane wyłcznie do właciwych osób. Osoby nie bdce właciwymi osobami nie powinny podejmowa jakichkolwiek działa, ani opiera si na tym komunikacie ani na adnej z informacji tu zawartych. Komunikat ten nie stanowi oferty sprzeday akcji Spółki na terenie Stanów Zjednoczonych. Akcje Spółki nie mog by oferowane lub sprzedawane inaczej ni na podstawie rejestracji lub zwolnienia z obowizku z 9

10 rejestracji w oparciu o Amerykask Ustaw o Papierach Wartociowych z 1933r. Spółka nie dokonała rejestracji Oferty ani jakiejkolwiek jej czci w Stanach Zjednoczonych ani te nie zamierza przeprowadzi oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych. Kopie tego komunikatu nie s i nie powinny by rozpowszechniane ani te wysyłane do Stanów Zjednoczonych. Komunikat ten nie stanowi prospektu emisyjnego, ani te nie zawiera i nie stanowi, ani nie jest czci oferty czy zaproszenia do sprzeday akcji i nie powinien w adnym wypadku by podstaw podjcia decyzji w sprawie jakiejkolwiek umowy lub zobowizania. Jedynym prawnie wicym dokumentem zawierajcym informacje o Spółce i akcjach Spółki jest prospekt emisyjny, który został sporzdzony w zwizku z publiczn ofert akcji Spółki oraz zamiarem ubiegania si o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartociowych w Londynie, Giełdy Papierów Wartociowych w Pradze, oraz Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny w jzyku angielskim wraz w tłumaczeniem podsumowania na jzyk polski został udostpniony do publicznej wiadomoci w formie drukowanej w siedzibie UniCredit CAIB Poland S.A. ( Oferujcy ) w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstaców Warszawy 1, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie, ul. Ksica 4, w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przyjmujcych zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej; Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Pekao przyjmujcych zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej oraz punktach przyjmowania zlece Pekao w całej Polsce. Dodatkowo Prospekt Emisyjny Spółki został udostpniony do publicznej wiadomoci w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: oraz na stronie internetowej Oferujcego Inwestorzy nie powinni zapisywa si na adne akcje Spółki, o których mowa w tym komunikacie, chyba e uczyni to na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym. Niniejszy dokument ma wyłcznie charakter promocyjny. W adnym wypadku nie naley opiera si, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym komunikacie ani w omówieniu jego treci, a wszelkie takie informacje mog by niepełne lub niedokładne. Oferta akcji Spółki na terenie Republiki Czeskiej oraz wprowadzenie do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartociowych podlega prawu czeskiemu i odbdzie si na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego i opublikowanego zgodnie z prawem czeskim. Oferta akcji Spółki na terenie Polski oraz wprowadzenie do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartociowych podlega prawu polskiemu i odbdzie si na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego i opublikowanego zgodnie z prawem polskim. Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan Cazenove Limited oraz pozostali Menederowie działaj w zwizku z Ofert wyłcznie na rzecz Spółki, i nie bd ponosili odpowiedzialnoci wobec kogokolwiek innego ni Spółka za ochron udzielan swoim klientom, ani za porady udzielane w zwizku z niniejsz Ofert. 10

11 W zwizku z niniejsz Ofert, Goldman Sachs International ( Podmiot Stabilizujcy ) lub jakakolwiek inna osoba działajca w imieniu Podmiotu Stabilizujcego, moe dokona nadprzydziału i przeprowadza transakcje, których celem bdzie wspieranie rynkowej ceny akcji na poziomie wyszym ni ten, który mógłby w przeciwnym razie pozosta. Nie ma jednak pewnoci, e Podmiot Stabilizujcy (lub te osoba działajca w imieniu Podmiotu Stabilizujcego) podejmie działania stabilizacyjne. Jakiekolwiek działania stabilizacyjne, jeli zostan rozpoczte, mog zakoczy si o kadym czasie, ale musz zakoczy si nie póniej ni 30 dni po dacie zamknicia. 11

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 Atlas Estates Limited Intertrust Funds Services (Guernsey) Limited P.O. Box 119 Martello court Admiral Park St Peter Port Guernsey GY1 3HB Company

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku URZD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY SPIS TRECI I Wstp...3 II Podstawowe uwarunkowania prawne...5 III Główni przedsibiorcy telekomunikacyjni działajcy

Bardziej szczegółowo

BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE

BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE BELVEDERE Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE Numer wpisu do RCS [Rejestr Handlu i Spółek] w BEAUNE: 380 695 213 ----------------

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU. Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku

BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU. Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku BORYSZEW SA SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI W 2007 ROKU Dzie zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 6 czerwca 2008 roku SPIS TRECI 1. WSTP... 3 2. ZATWIERDZENIE RAPORTU DO PUBLIKACJI... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie gospodarki morskiej

Raport o stanie gospodarki morskiej Ministerstwo Infrastruktury Raport o stanie gospodarki morskiej Synteza wraz z elementami Strategii rozwoju gospodarki morskiej Warszawa, listopad 2002 r. SPIS TRECI WSTP...3 1. EGLUGA MORSKA...5 2. PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13

1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3. 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13 Spis treci 1. Wstp do Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok...3 2. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej...13 3. Sytuacja gospodarcza w kraju i brany...15 4. Rynek farb i lakierów w

Bardziej szczegółowo