Oferta publiczna New World Resources publikacja przedziału cenowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta publiczna New World Resources publikacja przedziału cenowego"

Transkrypt

1 MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB WYDAWANIA, POREDNIO LUB BEZPOREDNIO, NA TERENIE LUB DO, AFRYKI POŁUDNIOWEJ, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB STANÓW ZJEDNOCZONYCH 23 kwietnia 2008 Oferta publiczna New World Resources publikacja przedziału cenowego Amsterdam: New World Resources N.V. ( New World Resources, NWR lub Spółka ), czołowy producent wgla w Czechach i Europie rodkowej, ogłasza dzisiaj przedział cenowy w zwizku z ofert istniejcych Akcji, a take nowych zwykłych Akcji A. Przedział cenowy z zwizku z pierwsz ofert publiczn (IPO) zwykłych akcji serii A New World Resources został wyznaczony na 10,75GBP do 13,25GBP (funtów brytyjskich) za Akcj zwykł A; Notowanie Akcji A NWR planowane jest na rynkach podstawowych Giełdy Papierów Wartociowych w Londynie, Giełdy Papierów Wartociowych w Pradze oraz Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie; Oferta składa si z Akcji zwykłych A, z których bdzie sprzedawane przez RPG Industries SE, akcjonariusza NWR, a do akcji bd to nowoemitowane akcje przez NWR; Oferta reprezentuje łcznie do 31,5% akcji NWR z wyłczeniem Opcji Dodatkowego Przydziału, która moe zawiera łcznie do 15% oferowanych Akcji A; Biorc pod uwag przedział cenowy ustalony na 10,75 GBP -13,25 GBP oraz łczn liczb akcji oferowanych, to łczna warto oferty wyniesie 892 mln GBP 1 mld GBP (w przyblieniu 1,2-1,4 mld EUR). W efekcie kapitalizacja NWR wyniesie 2,8 mld EUR -3,5 mld GBP (w przyblieniu 3,5 mld EUR - 4,4 mld EUR); Dzi został opublikowany prospekt, a take rozpoczły si spotkania z inwestorami; Dzi rozpoczyna si budowa ksigi popytu wród inwestorów instytucjonalnych. Jej zamknicie planowane jest najpóniej 7 maja 2008 lub około tej daty. Zapisy wród inwestorów indywidualnych w Czechach rozpoczn si 24 kwietnia 2008 i potrwaj do 6 maja Zapisy wród inwestorów indywidualnych w Polsce rozpoczn si 29 kwietnia 2008 r. i potrwaj do 6 maja 2008; Ogłoszenie ceny oraz przydziału spodziewane jest 7 maja 2008 lub około tej daty. Debiut akcji na giełdzie w Londynie planowane jest na 8 maja. Pierwsze notowanie na giełdzie w Pradze nastpi dzie póniej, a w Warszawie akcje zadebiutuj 14 maja. Mike Salamon, Prezes New World Resources komentujc publikacj przedziału cenowego powiedział: Nasza działalno koncentruje si na rynku charakteryzujcym si silnym wzrostem. Mamy ambitne plany rozwoju oraz szanse aby zmaksymalizowa korzyci wynikajce z naszej biecej działalnoci. Jestemy gotowi aby spotka si z potencjalnymi inwestorami w celu przedstawienia im naszych planów zwizanych ze wzrostem i rozwojem naszej Grupy.

2 Zdenk Bakala, wiceprezes New World Resources powiedział: Oferta globalna jest odzwierciedleniem wysokiego poziom rozwoju New World Resources. Spółka naley do sektora wglowego. Nasz pozycj zawdziczamy efektywnemu zarzdzaniu oraz wysokiemu zapotrzebowaniu na wgiel jakie wystpuje w Europie rodkowej. Jest to spowodowane m.in. utrzymujcym si rozwojem przemysłu stalowego. rodki z oferty pozwol nam osign nasze cele zwizane ze zwikszeniem rezerw surowca oraz wykorzystywaniem dodatkowych szans rozwoju w regionie. Oferta Globalna ( Oferta ) Jak wynika z przedziału cenowego, warto oferty, moe wynie 892 mln GBP 1mld GBP. Oznacza to, e bdzie to najwiksza w tym roku oferta w Londynie, a take najwiksza w historii w Pradze oraz jedna z najwikszych dotychczas ofert w Warszawie. Oferta podzielona jest na midzynarodow ofert skierowan do inwestorów instytucjonalnych w Wielkiej Brytanii, Czechach, Polsce, a take w innych krajach poza USA w oparciu o Regulacj S, a w USA o Regulacj 144A oraz ofert publiczn skierowan do inwestorów indywidualnych w Czechach i Polsce. Akcje w oddzielnej ofercie zostan w pierwszej kolejnoci zaoferowane pracownikom New World Resources w Czechach i Polsce. W ramach tej puli do 5% akcji bdzie zaoferowane wybranym: dyrektorom NWR, dostawcom, kontrahentom, podmiotom zaprzyjanionym z NWR, a take akcjonariuszom sprzedajcym ( Selling Shareholders) w ramach skierowanego do nich programu akcyjnego. Oferta składa si z istniejcych i nowych akcji A. Przed ofert, spółka wydzieliła dwa piony działajce jako odrbne jednostki ksigowe i sprawozdawcze: pion górniczy, z którym s powizane Akcje serii A, które bd notowane na rynku giełdowym oraz pion nieruchomoci, z którym s powizane Akcje serii B. Akcje serii B nie bd notowane na rynku giełdowym i znajd si w wyłcznym posiadaniu akcjonariusza sprawujcego kontrol nad Spółk, tj. spółki RPG Industries SE. Obecni bezporedni i poredni akcjonariusze New World Resources sprzedadz cz swoich akcji reprezentujcych do 26,4% akcji. Ponadto akcjonariusze sprzedajcy jako Globalni Współkoordynatorzy (Joint Global Coordinators) maj opcj zakupu akcji w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału w celu pokrycia ewentualnego dodatkowego popytu lub przeprowadzenia działa stabilizacyjnych. Po ofercie akcjonariusze sprzedajcy zachowaj wikszociowy pakiet akcji NWR. Oferta nowych Akcji A umoliwi Spółce finansowanie dodatkowych przedsiwzi wykorzystujcych moliwoci rozwoju (w tym dalsze działania wydobywcze, przedsiwzicia joint venture lub strategiczne przejcia nowych i nieeksploatowanych kopalni) oraz finansowanie programu inwestycyjnego. Wszystkie Akcje A sprzedane w ofercie, a take pozostałe akcje bd w równym stopniu uprawnione do udziału w przyszłych dywidendach, które mog by wypłacane przez spółk. Intencj New World Resources jest przeznaczanie na dywidend około 50% zysku netto wypracowanego przez pion górniczy Grupy. Dzi (23 kwietnia 2008 r.) rozpoczyna si budowa ksigi popytu wród inwestorów instytucjonalnych. Jej zamknicie planowane jest najpóniej 7 maja Zapisy wród inwestorów indywidualnych w Czechach rozpoczn si 24 kwietnia 2008 i potrwaj do 6 maja Zapisy wród inwestorów indywidualnych w Polsce rozpoczn si 29 kwietnia 2008 r. i potrwaj do 6 maja Ogłoszenie ostatecznej ceny oraz przydziału spodziewane jest najpóniej 7 maja 2008 lub około tej daty. Debiut akcji na giełdzie w Londynie planowany jest na 8 maja. Pierwsze notowanie na praskiej giełdzie nastpi dzie póniej, a w Warszawie akcje zadebiutuj 14 maja. Morgan Stanley, Goldman Sachs International i JP Morgan Cazenove pełni rol Głównych Menederów Oferty (Joint Sponsors), Współkoordynatorów Globalnych (Joint Global Coordinators) i Współbudujcych ksig popytu (Bookrunners). Citigroup Global Markets Limited pełni rol Współzarzdzajcego Ofert (Joint- Lead Manager). Barclays Capital, Erste Bank, Patria Finance oraz Wood & Company s Współmenederami Oferty (Co-lead Manager). eská Spoitelna oraz Patria Finance wystpuj jako Menederowie Oferty (Lead Managers) i Koordynatorzy Oferty Detalicznej (Retail Coordinators) w Czechach. UniCredit Markets & Investment Banking (UniCredit CAIB UK Ltd I UniCredit CAIB Polska SA) jest Wspołmenederem (Co-Lead Manager) oraz Menederem Oferty (Lead Manager) w Polsce. 2

3 Prospekt Elektroniczne wersje prospektu dostpne s na stronach internetowych: New World Resources (www.newworldresources.eu), dla inwestorów w Czechach: i oraz dla inwestorów w Polsce na: Darmowa wersja drukowana prospektu dostpna jest w biurach w siedzibie UniCredit CAIB Poland S.A. ( Oferujcy ) w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstaców Warszawy 1, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie, ul. Ksica 4, w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przyjmujcych zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej; Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Pekao przyjmujcych zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej oraz punktach przyjmowania zlece Pekao w całej Polsce. Ponadto prospekt dostpny jest w biurach: New World Resources (Fred. Roeskestraat 123-3, 1076 EE, Amsterdam, Holandia), Morgan Stanley & Co. International plc (25 Cabot Square Canary Wharf, Londyn E14 4QA, Wielka Brytania), Goldman Sachs International (Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londyn EC4A 2BB, Wielka Brytania), JP Morgan Cazenove Limited (20 Moorgate, Londyn EC2R 6DA, Wielka Brytania) oraz w biurach pozostałych menederów, Głównego Agenta Płatnoci i czeskiego Agenta Sprzedajcego. Informacje / Zapytania: New World Resources Tel: Marek Jelínek Jennifer Martin Tel: Morgan Stanley Tel: Gergely Voros Katarina Kohlmayer Peter Bacchus Alastair Cochran Goldman Sachs International Tel: Richard Cormack Klaus Umek Philip Lindop JPMorgan Cazenove Tel: Charles Harman Ian Hannam Adam Brett James Taylor Citigate Dewe Rogerson Tel: Andrew Hey Toby Moore Kate Delahunty Sandra Novakov 3

4 Cook Communications Tel: Joe Cook NBS Public Relations Tel Anna Krajewska Łukasz Wójcik DODATKOWE INFORMACJE Informacje o Spółce New World Resources, działajc poprzez spółk zalen OKD, jest czołowym producentem wgla kamiennego w Europie rodkowej i najwikszym w Czechach (pod wzgldem przychodów i wielkoci wydobytego wgla). Spółka posiada odbiorców w Czechach, Słowacji, Austrii, Polsce, na Wgrzech i w Niemczech. Pi działajcych kopalni Spółki oraz jej pozostałe jednostki prowadzce działalno w ramach sektora wglowego, połoone s w północno-wschodnim rejonie Czech graniczcym z Polsk. OKD to jedna z najwikszych grup przemysłowych w Czechach pod wzgldem wartoci aktywów, przychodów oraz wielkoci zatrudnienia. Wród jej najwaniejszych klientów znajduj si: Arcelor Mittal Steel, U.S. Steel, Voestalpine Stahl, Dalkia R, Moravia Steel oraz EZ. Spółka, bdca wyłcznym udziałowcem spółki zalenej OKK, posiada dwa zakłady koksownicze, które obsługuj pi baterii koksowniczych połoonych w pobliu prowadzonych prac kopalnianych. Na dzie 1 stycznia 2008 r. udokumentowane i prawdopodobne rezerwy wglowe Spółki wynosiły około 419 milionów ton. Ponad połow stanowił wgiel wysokiej jakoci, który mona sprzedawa jako wgiel koksujcy. W 2007 r. Spółka sprzedała około 13,1 mln ton wgla, z czego ponad 7,8 mln ton stanowił wgiel koksujcy a około 1,3 mln ton, koks. Historia Obecne aktywa wgla i koksu Spółki zostały utworzone pod koniec XIX w. przez rodzin Rothschildów. W póniejszym czasie przechodziły pod kontrol kolejnych włacicieli. Czeski przemysł górniczy został znacjonalizowany w 1946 r. w ówczesnej Czechosłowacji i ponownie sprywatyzowany w dwóch etapach w 1994 r. i 2004 r. Obecny właciciel Spółki, RPG Industries SE, przejł aktywa zwizane z wydobyciem wgla i przetwórstwem wgla koksujcego w

5 Najwaniejsze wyniki NWR za 2007 r. główne informacje Skonsolidowane wyniki wg MSSF za rok 2007 wykazuj wyrany wzrost zysków i rentownoci. Przychody skonsolidowane z działalnoci kontynuowanej wzrosły o 10,7% do 1,367 mld Euro (2006, 1,235 mld Euro), a wynik EBITDA wzrósł w przyblieniu o około 24,2% do 351 mln Euro (2006, 283 mln Euro). Mara EBITDA za cały rok wyniosła 26% (2006, 23%). Strategia rozwoju Strategia rozwoju New World Resources zakłada zwikszenie wydajnoci produkcji i przepływów pieninych w krótkim horyzoncie czasowym oraz powikszenie bazy surowcowej Spółki w perspektywie długoterminowej. Spółka zamierza zwikszy dostp do złó poprzez rozbudow istniejcych kopal Spółki oraz aktywne poszukiwanie nowych moliwoci rozwoju w Europie rodkowej, a take na innych rynkach, które uzupełniałyby obecne działania Spółki. Naley podkreli, e obecnie Spółka aktywnie prowadzi dwa projekty górnicze w Polsce w rejonie wydobywczym Dbiesko i Morcinek. Spółka próbuje utrzyma zarówno poziom szybkiej reakcji na wymagania swoich odbiorców, jak i produkcj wysokogatunkowych produktów wglowych; obecnie prowadzi inwestycje w zakresie sprztu i technologii w celu zwikszenia efektywnoci operacyjnej. Przewagi konkurencyjne Według Spółki, jej główne mocne strony to: Czołowa pozycja na rynkach Czech i Europy rodkowej pod wzgldem osiganych przychodów oraz iloci sprzedanego wgla; Odbiorcy z krajów nie majcych dostpu do morza oraz bliskie połoenie kopal wzgldem odbiorców i infrastruktury transportowej; Wysokiej jakoci wgiel (pod wzgldem kalorycznoci i niskiego poziomu siarki), w tym wgiel koksujcy, stanowicy ponad połow całkowitej produkcji w 2007 r. oraz dua i zrónicowana baza rezerw odpowiadajca zapotrzebowaniu odbiorców; Wieloletnie relacje z klientami, trwajce nawet 50 lat, czego wynikiem jest stabilna baza klientów; Wzrost zapotrzebowania na stal, pozytywne trendy w produkcji stali oraz wzrost przemysłowy w Europie rodkowej; Połczenie wydobycia wgla i produkcji koksu; Znaczce udoskonalenia operacyjne (bdce efektem restrukturyzacji, redukcji kosztów oraz inwestycji kapitałowych); Dowiadczona i dysponujca du wiedz kadra zarzdzajca oraz zespół operacyjny majcy dowiadczenie w pracy ze spółkami notowanymi na giełdzie oraz przedsibiorstwami górniczymi; Pozytywne relacje z regulatorami rynku oraz z władzami regionalnymi i miejskimi; Wsparcie inwestora strategicznego poprzez wykorzystanie dowiadczenia w regionie i przemyle. 5

6 Odbiorcy Pod wzgldem wielkoci sprzeday Spółka jest czołowym dostawc wgla koksujcego do stalowni i odlewni połoonych na terytorium Czech. Wród klientów Spółki s due firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, w tym globalni i regionalni producenci stali, zakłady energetyczne oraz due spółki przemysłowe w Czechach, Austrii, Niemczech, na Wgrzech, w Polsce i Słowacji. Spółka spodziewa si skorzysta na dalszym wzrocie produkcji stali w regionie, nastpujcym w odpowiedzi na popyt ze strony przemysłu samochodowego, produkcji artykułów gospodarstwa domowego, budownictwa i innych gałzi przemysłu w Europie rodkowej. Spółka odnosi znaczne korzyci z połoenia swoich zasobów i zakładów w pobliu zakładów produkcyjnych swoich odbiorców w Czechach i innych krajach Europy rodkowej. Nalece do Spółki kopalnie s zlokalizowane nieopodal stalowni i elektrowni działajcych w regionie. Restrukturyzacja i inwestycje Od czasu przejcia czeskich aktywów zwizanych z wydobyciem wgla i koksu w 2004 r., Spółka została poddana znaczcej restrukturyzacji i reorganizacji; wdroono równie program zwikszenia wydajnoci. Proces ten polegał na zbyciu aktywów i przedsibiorstw nie zwizanych z podstawow działalnoci, w wyniku czego Spółka jest teraz bardziej sprawnym przedsibiorstwem o prostszej strukturze korporacyjnej holdingu, prowadzcym wydajn działalno wydobywcz i dysponujc wydajn sił robocz. Spółka jest take przekonana, e jej jednostkowe koszty produkcji i koszty logistyczne pozostan wzgldnie niskie w porównaniu z takimi krajami jak Niemcy czy Polska. Ostatnio ogłoszony przez Spółk program inwestycyjny powinien zaowocowa podniesieniem rentownoci Spółki dziki zwikszeniu wydobycia surowców z wikszej głbokoci oraz eksploatowaniu cieszych pokładów złó przy uyciu nowego sprztu, a w konsekwencji zwikszy wydobycie wgla koksujcego zapewniajcego wysze mare ni wgiel energetyczny. Nowy sprzt ma zwikszy produktywno, przyczyniajc si do zminimalizowania iloci wgla pozostawionego w kopalni. Kadra zarzdzajca We wrzeniu 2007 r. Spółka wzmocniła swój zespół kierowniczy najwyszego szczebla powołujc Mike a Salamona, byłego dyrektora w BHP Billiton, na stanowisko dyrektora generalnego NWR i Klausa-Dietera Ralfa Becka, pełnicego dotychczas funkcj starszego wiceprezesa zarzdu ds. planowania i spraw technicznych w Foundation Coal Holdings, Inc., na stanowisko prezesa (CEO) spółki wglowej OKD. Nowo powołani menaderowie wyszego szczebla wnosz do Spółki znaczne midzynarodowe i regionalne dowiadczenie, wiedz w zakresie marketingu na rynku wglowym, redukcji kosztów, kierowania produkcj wgla, finansów i rozwoju działalnoci. 6

7 Ład korporacyjny Spółka pragnie przestrzega i utrzymywa standardów ładu korporacyjnego zgodnych z najlepszymi praktykami midzynarodowymi, powołujc Zarzd z równym udziałem dyrektorów zarzdzajcych i dyrektorów niewykonawczych oraz dyrektorów niezalenych, co ma efektywnie sprzyja realizacji celów korporacyjnych, ochronie interesów akcjonariuszy i interesariuszy oraz wspiera zarzdzanie grup. W chwili obecnej wród niezalenych dyrektorów niewykonawczych (Non-Executive) znajduj si: Bessel Kok, wczeniej prezes i dyrektor generalny SWIFT, systemu obsługujcego rozliczenia midzybankowe, prezes Belgacom i wiceprezes oraz dyrektor operacyjny Czeskiego Telecomu; Hans-Jörg Rudloff, obecnie prezes Barclays Capital, a wczeniej prezes i dyrektor generalny Credit Suisse First Boston Ltd; Steven Schuit, obecnie radca prawny dla Allen & Overy LLP w biurze spółki w Amsterdamie, niepełnoetatowy profesor handlu midzynarodowego i prawa handlowego na Uniwersytecie w Utrechcie, niepełnoetatowy profesor Corporate Governance and Responsibility w Strategy Centre Uniwersytetu Nyenrode, oraz członek rad nadzorczych ZBG Finance N.V., Amodo N.V., Breevast B.V. oraz Numico N.V.; Barry Rourke, obecnie prezes zarzdu 3Legs Resources plc, niezaleny dyrektor Columbus Acquisition Corp., niezaleny członek komitetu audytowego w Ministerstwie ds. Biznesu, Przedsibiorstw i Reformy Regulacji (Department of Business Enterprise and Regulatory Reform), a wczeniej partner w PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił róne funkcje, w tym prezesa UK Construction & Property Group oraz członka Oil and Gas Industry Group; Paul Everard, który do czasu przejcia na emerytur w 2005r był zastpc prezesa Aluminium w BHP Billiton, a wczeniej pełnił funkcje kierownicze w obrbie pionów aluminium i metali spółki Billiton. Aby wszystkie transakcje i zwizki zachodzce pomidzy Spółk i jej głównym akcjonariuszem, RPGI, mogły przebiega według zasad dotyczcych transakcji na warunkach rynkowych, Spółka zamierza podpisa z RPGI umow regulujc wzajemne relacje. W przypadku potencjalnego konfliktu interesów pomidzy RPGI i Spółk, dyrektorzy spółki mianowani przez RPGI nie bd mieli wpływu na decyzje zarzdu w tej kwestii. Zgodnie z polityk zarzdzania, zarzd ustalił zasady polityki wydzielenia, okrelajce relacje pomidzy pionem górniczym i pionem nieruchomoci. Postanowienia polityki wydzielenia zostały przygotowane i przyjte w takiej postaci, e pion górniczy ma prawo do (i) niezakłóconego prowadzenia prac górniczych, produkcji koksu i podobnych prac prowadzonych na aktywach pionu nieruchomoci; take (ii) nieograniczony dostp do aktywów nalecych do pionu nieruchomoci w zwizku z w/w pracami górniczymi, produkcj koksu i podobnymi pracami. Ponadto, zarzd ustanowił Komisj ds. Nieruchomoci (Real Estate Committee), w której skład wchodzi bd niezaleni dyrektorzy niewykonawczy Spółki. Komitet ten bdzie sprawował kontrol nad nieruchomociami Spółki oraz bdzie pełni funkcj doradcz dla zarzdu w kwestiach zwizanych ze współdziałaniem obu pionów. 7

8 Obecni bezporedni i poredni akcjonariusze RPG Industries SE to spółka inwestycyjna koncentrujca swoje inwestycje w Europie rodkowo-wschodniej. 81% kapitału zakładowego spółki naley do RPG Partners oraz posiadaczy RPG Partners; 19% kapitału zakładowego znajduje si porednio w rkach First Reserve Corporation oraz American Metals and Coal International, Inc. Porednimi włacicielami RPG Partners s: Pan Zdenk Bakala, urodzony w Czechach finansista i przedsibiorca, oraz Crossroads Capital Investments Inc., dom inwestycyjny koncentrujcy swoje inwestycje w Europie rodkowo-wschodniej. First Reserve Corporation jest amerykask firm specjalizujc si w inwestycjach w sektorze elektroenergetycznym, zarzdzajc aktywami o wartoci 12,5 mld dolarów. American Metals and Coal International, Inc. to prywatna spółka górniczo-marketingowa posiadajca udziały w przedsibiorstwach górnictwa wglowego w Stanach Zjednoczonych, Australii, Afryce Płd., Wenezueli i Chinach. 8

9 Niektóre informacje zawarte w niniejszym komunikacie mog zawiera prognozy lub inne owiadczenia/wypowiedzi prognozujce, odnoszce si do wydarze przyszłych lub przyszłych wyników finansowych Spółki. Owiadczenia prognozujce charakteryzuj si uyciem takich zwrotów jak oczekiwa, wierzy, spodziewa si, szacowa, zamierza, bdzie, mogłoby, moe lub moliwe, e lub innych podobnych wyrae. Spółka pragnie przestrzec, e powysze owiadczenia maj wyłcznie charakter prognozujcy i e rzeczywiste zdarzenia i wyniki mog znacznie róni si od tych przedstawionych w niniejszym komunikacie. Spółka nie bdzie aktualizowa tych wypowiedzi tak, by odzwierciedlały one zdarzenia i okolicznoci powstałe po dacie publikacji niniejszego komunikatu lub tak, by przedstawiały one zdarzenia, których w niniejszym komunikacie wczeniej nie przewidziano. Na znaczne rónice pomidzy faktycznymi wynikami a wynikami zawartymi w prognozach lub wypowiedziach prognozujcych moe mie wpływ wiele czynników, w tym ryzyko szczególnie powizane ze Spółk i jej działalnoci. Ani niniejszy komunikat ani jego kopia nie mog by przekazywane ani wysyłane na terenie, lub do, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Afryki Południowej, Australii, Kanady lub Japonii. Niniejszy komunikat nie stanowi, ani nie jest te czci oferty czy zaproszenia do sprzeday, lub te zaproszenia do zakupu, ani te niniejszy komunikat (ani adna jego cz), ani sam fakt rozpowszechnienia tego komunikatu, nie bdzie stanowił podstaw ani był wykorzystywany w zwizku z, jakkolwiek umow, w zwizku z czym Oferta i rozpowszechnianie niniejszego komunikatu oraz innych informacji w zwizku z wprowadzeniem do obrotu oraz Ofert w niektórych jurysdykcjach moe podlega ograniczeniom wynikajcym z przepisów prawa, w zwizku z czym osoby, które wejd w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innej informacji powołanej w niniejszym komunikacie powinny zasign informacji o takich ograniczeniach i zastosowa si do nich. Niezastosowanie si do wskazanych ogranicze stanowi naruszenie przepisów dotyczcych papierów wartociowych obowizujcych w takiej jurysdykcji. Niniejszy komunikat skierowany jest wyłcznie do osób z krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bdcych inwestorami kwalifikowanymi w myl art.2 ust.1 lit. e Dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego ( Inwestorzy Kwalifikowani ). Niniejszy komunikat skierowany jest wyłcznie do (i)osób mieszkajcych poza terytorium Wielkiej Brytanii lub (ii) osób spełniajcych wymogi definicji profesjonalnego inwestora zgodnie z definicj zawarta w art. 19(5) Rozporzdzenia z 2005 roku (Promocja finansowa) ( Rozporzdzenie ) lub (iii) podmiotów o wysokiej wartoci aktywów netto, i innych osób, do których mona zgodnie z prawem niniejsze informacje skierowa zgodnie z art. 49(2)lit.od a do d w/w Rozporzdzenia (wszystkie te osoby łcznie z Inwestorami Kwalifikowanymi bd okrelane jako właciwe osoby ). Akcje Serii A bd wyłcznie dostpne dla właciwych osób, a wszelkie zaproszenia, propozycje złoenia zapisu na akcje, zakupu, lub nabycia w inny sposób Akcji bd kierowane wyłcznie do właciwych osób. Osoby nie bdce właciwymi osobami nie powinny podejmowa jakichkolwiek działa, ani opiera si na tym komunikacie ani na adnej z informacji tu zawartych. Komunikat ten nie stanowi oferty sprzeday akcji Spółki na terenie Stanów Zjednoczonych. Akcje Spółki nie mog by oferowane lub sprzedawane inaczej ni na podstawie rejestracji lub zwolnienia z obowizku z 9

10 rejestracji w oparciu o Amerykask Ustaw o Papierach Wartociowych z 1933r. Spółka nie dokonała rejestracji Oferty ani jakiejkolwiek jej czci w Stanach Zjednoczonych ani te nie zamierza przeprowadzi oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych. Kopie tego komunikatu nie s i nie powinny by rozpowszechniane ani te wysyłane do Stanów Zjednoczonych. Komunikat ten nie stanowi prospektu emisyjnego, ani te nie zawiera i nie stanowi, ani nie jest czci oferty czy zaproszenia do sprzeday akcji i nie powinien w adnym wypadku by podstaw podjcia decyzji w sprawie jakiejkolwiek umowy lub zobowizania. Jedynym prawnie wicym dokumentem zawierajcym informacje o Spółce i akcjach Spółki jest prospekt emisyjny, który został sporzdzony w zwizku z publiczn ofert akcji Spółki oraz zamiarem ubiegania si o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartociowych w Londynie, Giełdy Papierów Wartociowych w Pradze, oraz Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny w jzyku angielskim wraz w tłumaczeniem podsumowania na jzyk polski został udostpniony do publicznej wiadomoci w formie drukowanej w siedzibie UniCredit CAIB Poland S.A. ( Oferujcy ) w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, pl. Powstaców Warszawy 1, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie, ul. Ksica 4, w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przyjmujcych zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej; Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Pekao przyjmujcych zapisy na akcje Spółki w ramach oferty publicznej oraz punktach przyjmowania zlece Pekao w całej Polsce. Dodatkowo Prospekt Emisyjny Spółki został udostpniony do publicznej wiadomoci w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: oraz na stronie internetowej Oferujcego Inwestorzy nie powinni zapisywa si na adne akcje Spółki, o których mowa w tym komunikacie, chyba e uczyni to na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym. Niniejszy dokument ma wyłcznie charakter promocyjny. W adnym wypadku nie naley opiera si, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym komunikacie ani w omówieniu jego treci, a wszelkie takie informacje mog by niepełne lub niedokładne. Oferta akcji Spółki na terenie Republiki Czeskiej oraz wprowadzenie do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartociowych podlega prawu czeskiemu i odbdzie si na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego i opublikowanego zgodnie z prawem czeskim. Oferta akcji Spółki na terenie Polski oraz wprowadzenie do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartociowych podlega prawu polskiemu i odbdzie si na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego i opublikowanego zgodnie z prawem polskim. Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan Cazenove Limited oraz pozostali Menederowie działaj w zwizku z Ofert wyłcznie na rzecz Spółki, i nie bd ponosili odpowiedzialnoci wobec kogokolwiek innego ni Spółka za ochron udzielan swoim klientom, ani za porady udzielane w zwizku z niniejsz Ofert. 10

11 W zwizku z niniejsz Ofert, Goldman Sachs International ( Podmiot Stabilizujcy ) lub jakakolwiek inna osoba działajca w imieniu Podmiotu Stabilizujcego, moe dokona nadprzydziału i przeprowadza transakcje, których celem bdzie wspieranie rynkowej ceny akcji na poziomie wyszym ni ten, który mógłby w przeciwnym razie pozosta. Nie ma jednak pewnoci, e Podmiot Stabilizujcy (lub te osoba działajca w imieniu Podmiotu Stabilizujcego) podejmie działania stabilizacyjne. Jakiekolwiek działania stabilizacyjne, jeli zostan rozpoczte, mog zakoczy si o kadym czasie, ale musz zakoczy si nie póniej ni 30 dni po dacie zamknicia. 11

Komentując dzisiejsze oświadczenie, Prezes NWR, Mike Salamon, powiedział:

Komentując dzisiejsze oświadczenie, Prezes NWR, Mike Salamon, powiedział: MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB WYDAWANIA, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERENIE LUB DO, AFRYKI POŁUDNIOWEJ, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB STANÓW ZJEDNOCZONYCH Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Do natychmiastowej publikacji ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Bad Dürkheim, 30 marca 2015: UNIWHEELS

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii oraz Republice Południowej Afryki. Warszawa, 4.10.2010 Komunikat prasowy

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. kontynuuje projekt Jednego Pfleiderera

Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. kontynuuje projekt Jednego Pfleiderera Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, w całości lub w części, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. Informacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2009 ROKU ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WŁOSZCZOWA, KWIECIE 2010 R

RAPORT DOTYCZCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2009 ROKU ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WŁOSZCZOWA, KWIECIE 2010 R RAPORT DOTYCZCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2009 ROKU ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WŁOSZCZOWA, KWIECIE 2010 R 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjtego przez ZPUE S.A. ZPUE S.A. przyjła

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE KOMUNIKAT PRASOWY 18 grudnia 2013 MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE STOPA REDUKCJI W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH WYNIOSŁA 81,5% MFO SA, lider polskiego rynku zimnogiętych profili stalowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

Zakłada się, że w wyniku przeprowadzenia Oferty liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie będzie stanowić ponad 50%.

Zakłada się, że w wyniku przeprowadzenia Oferty liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie będzie stanowić ponad 50%. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM MATERIALE PRASOWYM NIE STANOWIĄ OFERTY SPRZEDAŻY, SUBSKRYPCJI ANI JAKIEGOKOLWIEK ZAPROSZENIA DO OBEJMOWANIA LUB NABYWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, JAK RÓWNIEŻ NIE STANOWIĄ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

NWR nabywa 25% akcji Ferrexpo

NWR nabywa 25% akcji Ferrexpo Komunikat prasowy NWR nabywa 25% akcji Ferrexpo Sposobność do zbudowania silnej regionalnej platformy dostarczającej materiały niezbędne do produkcji stali węglowej Amsterdam, 20 października 2008 r. New

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna Informacja o publicznej ofercie akcji Węglowa Spółka Akcyjna 2011-06-13 www.bm.aliorbank.pl 1 Podstawowe informacje o Ofercie Na podstawie Prospektu w ramach pierwszej oferty publicznej oferowanych jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozpoczyna się pierwsza oferta publiczna akcji ZE PAK

Rozpoczyna się pierwsza oferta publiczna akcji ZE PAK Strona znajduje się w archiwum. Rozpoczyna się pierwsza oferta publiczna akcji ZE PAK NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały Zarzdu Banku BPH S.A. Nr 20/2007

Załcznik do Uchwały Zarzdu Banku BPH S.A. Nr 20/2007 Sprawozdanie Zarzdu Banku BPH S.A. uzasadniajce podział Banku BPH S.A. przez przeniesienie czci majtku Banku BPH S.A. w postaci zorganizowanej czci przedsibiorstwa na Bank Pekao S.A., sporzdzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

REKOMENDOWANA OFERTA NA ZAMIANĘ AKCJI. spółki. New World Resources N.V. ( Istniejąca NWR ) na akcje spółki. New World Resources Plc ( Nowa NWR )

REKOMENDOWANA OFERTA NA ZAMIANĘ AKCJI. spółki. New World Resources N.V. ( Istniejąca NWR ) na akcje spółki. New World Resources Plc ( Nowa NWR ) NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO OGŁOSZENIA, PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W/DO/Z JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, GDZIE DZIAŁANIE TAKIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE PRZEPISÓW

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Fortuna Entertainment Group rozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce, Czechach i na Słowacji Publikacja prospektu i ceny maksymalnej

Fortuna Entertainment Group rozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce, Czechach i na Słowacji Publikacja prospektu i ceny maksymalnej INFORMACJA PRASOWA Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Business Angels oraz fundusze zalkowe (seed capital), VC oraz PE jako alternatywne ródła finansowania rozwoju przedsibiorstw innowacyjnych

Business Angels oraz fundusze zalkowe (seed capital), VC oraz PE jako alternatywne ródła finansowania rozwoju przedsibiorstw innowacyjnych Business Angels oraz fundusze zalkowe (seed capital), VC oraz PE jako alternatywne ródła finansowania rozwoju przedsibiorstw innowacyjnych Sylwester Janik Taurus Partners Plan spotkania Business Angels

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego MediaTel SA za IV kwartał 2007 r.

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego MediaTel SA za IV kwartał 2007 r. Warszawa, 14 luty 2008 r. Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego MediaTel SA za IV kwartał 2007 r. Działajc na podstawie 91 ust. 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) amerykańska firma z siedzibą w Peorii (stan Illinois). Jeden z największych producentów maszyn budowlanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZASADA TAK / NIE ZASADY OGÓLNE. Tak. Tak

ZASADA TAK / NIE ZASADY OGÓLNE. Tak. Tak Warszawa, 12 czerwca 2007 r. MEDIATEL SA Owiadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Raport biecy nr 19/2007 Zgodnie z 29 Regulaminu Giełdy, Zarzd MediaTel SA ( Spółka ) składa owiadczenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NABYCIA AKCJI W GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.

OFERTA NABYCIA AKCJI W GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Ruszyła oferta publiczna BNP Paribas Bank Polska S.A.

Ruszyła oferta publiczna BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. KOMUNIKAT PRASOWY Ruszyła oferta publiczna BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A. ( Bank ), będący częścią Grupy BNP Paribas, opublikował dziś prospekt

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

WEJCIE DO GENERAL ELECTRIC COMPANY

WEJCIE DO GENERAL ELECTRIC COMPANY WEJCIE DO GENERAL ELECTRIC COMPANY Konferencja prasowa Warszawa, 30 lipca 2008 xxx Strona 1 Najwaniejsze osignicia Załczniki Jako portfela kredytowego Rozwój biznesu Strona 2 ! dane skonsolidowane wg MSSF

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 Do Prospektu Emisyjnego BUDVAR Centrum S.A. przygotowanego w zwizku z Ofert publiczn Akcji serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B i C oraz praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku Historia Emitenta Początki Grupy ENERGA SA sięgają 2004 r., kiedy to w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Przedsprzedaż Lokum Deweloper. 2012 2013 2014 I-III kw. 2015

Przedsprzedaż Lokum Deweloper. 2012 2013 2014 I-III kw. 2015 Lokum Deweloper kluczowe informacje październik 215 r. Lokum Deweloper S.A. ( Lokum Deweloper, Spółka, Grupa Lokum ) to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003. z dnia 27 czerwca 2003 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003. z dnia 27 czerwca 2003 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1685/2000 w odniesieniu do zasad kwalifikowania do współfinansowania z funduszy strukturalnych KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Do natychmiastowej publikacji 9 marca 2015 r.

Do natychmiastowej publikacji 9 marca 2015 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ORAZ REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A.

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Korporacji KGL SA prowadzi działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

Pfleiderer Grajewo S.A. określa przedział cenowy od 27 PLN do 31 PLN za akcję

Pfleiderer Grajewo S.A. określa przedział cenowy od 27 PLN do 31 PLN za akcję Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, w całości lub w części, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. Informacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 [ Streszczenie ] Warszawa 16.01.2014 r. Niniejszy dokument został przygotowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2014 prezentacja wyników za 1Q 2014 roku 1Q 2014 - wyniki Grupy ROPCZYCE przychody ze sprzedaży niższe r/r 58,6 mln PLN -7,1%

Bardziej szczegółowo