I EDYCJA KURSU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I EDYCJA KURSU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO"

Transkrypt

1 I EDYCJA KURSU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research S.A. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Termin: 23 lipiec grudzień 2011

2 Psychologia rynków kapitałowych Dr Monika Czerwonka, adiunkt SGH 2 Cele warsztatu Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi mechanizmami psychologicznymi w dziedzinie inwestowania 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, analitycy finansowi i inwestorzy 4 Korzyści dla uczestników Słuchacze poznają deskryptywne modele rynku finansowego oraz nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania pułapek psychologicznych związanych z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych. Słuchacze analizują przyczyny kryzysu finansowego sub-prime z perspektywy finansów behawioralnych oraz poznają szereg anomalii związanych z nieefektywnością informacyjną rynków kapitałowych. 5 Ramowy program 1. Krótka historia ryzyka, od Pascala do von Neumanna i Morgensterna 2. Teoria perspektywy 3. Wybrane inklinacje poznawcze i motywacyjne w procesie inwestowania nadmierna pewność własnej wiedzy i umiejętności pułapka zakotwiczenia błąd gracza efekt dyspozycji efekt posiadania 4. Behawioralne aspekty kryzysu finansowego sub-prime 5. Efektywność rynków kapitałowych w kontekście finansów behawioralnych Anomalie sezonowe Anomalie fundamentalne Anomalie związane z nadreaktywnością i subreaktywnością rynku

3 Prawo rynku kapitałowego Termin: ; Cena: 2080 netto*; Liczba godzin: 32 Izabella Żyglicka, Leszek Paterek, Monika Deorowicz, Jarosław Rudy 2 Cele warsztatu Wskazanie kluczowych z punktu widzenia egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego regulacji prawnych normujących funkcjonowanie rynku kapitałowego. 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych i na Maklerów Papierów Wartościowych. 4 Korzyści dla uczestników Umiejętność rozpoznania kluczowych dla funkcjonowania rynku kapitałowego regulacji prawnych. 5 Ramowy program 1. Zagadnienia prawa cywilnego Osobowość prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, czynności prawne, umowy, pełnomocnictwa, zobowiązania, pojęcie szkody. 2. Zagadnienia prawa handlowego Działalność gospodarcza, spółka akcyjna, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego. 3. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych Wybrane aspekty procesów prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych istotne z punktu widzenia obrotu na rynku kapitałowym 4. Zagadnienia dotyczące majątku i finansów publicznych 5. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne Formy prawne prowadzenia działalności, zakres działalności maklerskiej, maklerzy i doradcy, tajemnica zawodowa i informacje poufne, etyka zawodowa, manipulacja i przyjęte praktyki rynkowe, banki powiernicze, pranie brudnych pieniędzy 6. Zasady tworzenia, działania i funkcjonowania towarzystw i funduszy inwestycyjnych 7. Wykonywanie zleceń w obrocie zorganizowanym 8. Szczegółowe zasady opodatkowania na rynku finansowym 9. Zagadnienia dotyczące pozostałych segmentów rynku finansowego 10. Nadzór nad rynkiem kapitałowym Wybrane aspekty działalności nadzoru finansowego (KNF). 11. System depozytowo rozliczeniowy Wybrane aspekty funkcjonowania KDPW, uczestnictwo w depozycie, organizacja rozliczeń i rozrachunków, realizacja zobowiązań emitentów wobec właściciela papierów wartościowych, wystawianie świadectw depozytowych.

4 Rachunkowość finansowa Termin: i i ; Cena: 1300 netto*; Liczba godzin: 20 dr Anna Białek Jaworska 2 Cele warsztatu Zapoznanie z zagadnieniami związanymi ze sprawozdawczością finansową Uzyskanie wiedzy o rachunkowości finansowej oraz szczególnymi zasadami rachunkowości 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych, Maklerów Papierów Wartościowych, pracownicy działów finansowych oraz księgowych, osoby zainteresowane tematyką rachunkowości. 4 Korzyści dla uczestników Umiejętność odczytywania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Umiejętność tworzenia dokumentów finansowych i gospodarczych do wykorzystania przez przedsiębiorstwo 5 Ramowy program 1. Podstawowe koncepcje, zasady, definicje, zakres i źródła standaryzacji rachunkowości finansowej 2. Sprawozdawczość finansowa 3. Badanie, przegląd, ogłaszanie sprawozdań finansowych 4. Metody wyceny składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 5. Obowiązki informacyjne emitentów 6. Analiza finansowa z uwzględnieniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 7. Konsolidacja sprawozdań finansowych, inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, udziały we wspólnych przedsięwzięciach 8. Zagadnienia szczegółowe rachunkowości finansowej 9. Szczególne zasady rachunkowości banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i biur maklerskich banków

5 Matematyka Finansowa Termin: ; Cena: 260 netto*; Liczba godzin: 4 dr Adrian Kulczycki 2 Cele warsztatu Zdobycie wiedzy o matematyce finansowej Nabycie umiejętności analizy i wyceny instrumentów dłużnych Poznanie sposobu konstrukcji i oceny strategii inwestycyjnych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, pracownicy działów finansowych i księgowych, menedżerowie średniego i wyższego szczebla zarządzania. 4 Korzyści dla uczestników Zrozumienie i umiejętność stosowania w praktyce obliczeń finansowych Zastosowanie technik obliczeniowych do analizy i wyceny instrumentów dłużnych Umiejętność stworzenia lub optymalizacji strategii inwestycyjnych 5 Ramowy program 1. Koszt finansowania dłużnego - kredyt: metody spłat kredytu: równych rat kapitałowych, równych rat płatności kredytu oprocentowanie kredytu: nominalne, efektywne 2. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych: wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji wartość bieżąca netto inwestycji 3. Analiza i wycena rentowności dłużnych papierów wartościowych: bony skarbowe (dyskonto, stopa dyskonta, stopa zwrotu) wartość obligacji zerokuponowej, kuponowej stopa dochodu obligacji w terminie do wykupu zmienność cenowa obligacji czas trwania

6 Analiza fundamentalna i teoria wyceny akcji Termin: ; Cena: 260 netto*; Liczba godzin: 4 dr Marcin Lewandowski 2 Cele warsztatu Zdobycie wiedzy o analizie fundamentalnej Nabycie umiejętności analizy i wyceny akcji 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, średni i wyższy szczebel zarządzania, piony ekonomiczno finansowe 4 Korzyści dla uczestników Zrozumienie i umiejętność analizy różnych aspektów składających się na analizę fundamentalną Poznanie modeli potrzebnych do wyceny akcji 5 Ramowy program 1. Analiza fundamentalna Analiza kraju Analiza branży Analiza sytuacyjna spółki Analiza rynkowej i ekonomicznej wartości dodanej Analiza porównawcza Analiza indeksów giełdowych Zagadnienia szczególne 2. Teoria wyceny akcji Podstawowy model wyceny (wartość bieżąca przyszłych dochodów) Model kapitalizacji dywidend (Williamsa - Gordona) Model uproszczony kapitalizacji dywidend Model "ptaka w garści" Gordona (bird in hand) Podejście do wyceny akcji wykorzystanie przepływów pieniężnych, dywidend i strumieni zysku

7 Ekonomia mikro i makroekonomia Termin: ; Cena: 1040 netto*; Liczba godzin: 16 dr Jacek Tomkiewicz 2 Cele warsztatu przekazanie uczestnikom wiedzy ekonomicznej oraz jej zastosowania przy analizach finansowych przygotowanie do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych, pracownicy działów finansowych. 4 Korzyści dla uczestników umiejętność powiązania aktywności gospodarczej z procesem inwestycyjnym możliwość przeprowadzania analiz mikro- i makroekonomicznych związanych z pracą Doradcy Inwestycyjnego 5 Ramowy program 1. Mikroekonomia determinanty popytu i podaży krzywa możliwości produkcyjnych definicja i klasyfikacje rynków elastyczność popytu (cenowa, dochodowa i mieszkana) i elastyczność podaży teoria produkcji koszty przedsiębiorstwa funkcjonowanie przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej monopol i oligopol (model złamanej krzywej popytu) regulacja państwa 2. Makroekonomia rachunek dowodu narodowego, jego składniki i determinanty system pieniężny polityka fiskalna państwa definicja, znaczenie i kształtowanie się podstawowych parametrów gospodarczych (bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy) cykle koniunkturalne makroekonomia gospodarki zamkniętej a gospodarki otwartej porownanie z wykorzystaniem modelu IS-LM 3. Ekonomia międzynarodowa i międzynarodowy system finansowy handel międzynarodowy systemy kursów walutowych 4. Związek aktywności gospodarczej z procesem inwestycyjnym

8 Strategie Inwestycyjne Termin: i ; Cena: 1300 netto*; Liczba godzin: 20 2 Cele warsztatu dr Kamil Liberadzki Poznanie sposobu konstrukcji i oceny strategii inwestycyjnych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych i Maklerów Papierów Wartościowych, pracownicy instytucji finansowych, osoby powiązane z rynkiem kapitałowym, inwestorzy indywidualni 4 Korzyści dla uczestników Zdywersyfikowanie ryzyka inwestycyjnego Umiejętność stworzenia lub optymalizacji strategii inwestycyjnych 5 Ramowy program 1. Pomiar ryzyka oraz ich klasyfikacja w kontekście stopy zwrotu z inwestycji 2. Omówienie rodzajów dywersyfikacja ryzyka, wliczając korelacje pomiędzy stopami zwrotów z aktywów portfela 3. Model jednowskaźnikowy Sharpe'a 4. Model wyceny aktywów kapitałowych (capital asset pricing model, CAPM) 5. Teoria arbitrażu cenowego APT i porównanie z modelem CAPM 6. Rodzaje i zarządzanie portfelami (portfele zdominowany, efektywny, rynkowy, lewarowany, dobrze zdywersyfikowany) 7. Cele i ograniczenia inwestycyjne klienta: oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji akceptowany poziom ryzyka oczekiwana płynność inwestycji zakładany horyzont inwestycyjny cele i ograniczenia klientów rodzaje klientów instytucjonalnych pozostałe uwarunkowania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 8. Podstawowe strategie zarządzania portfelami: Mechaniczne metody inwestowania Zarządzanie aktywne i pasywne Zarządzanie krótko- i długookresowe Rodzaje portfeli i strategie zarządzania nimi 9. Ocena efektywności zarządzania portfelami

9 Obrót giełdowy i pozagiełdowy Termin: ; Cena: 520 netto*; Liczba godzin: 8 Witold Szymański 2 Cele warsztatu Celem zajęć jest omówienie funkcjonowania obrotu giełdowego oraz pozagiełdowego 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Maklerów Papierów Wartościowych i Doradców Inwestycyjnych; pracownicy sektora finansowego; inwestorzy indywidualni 4 Korzyści dla uczestników Poznanie zasad notowań i zawierania transakcji na giełdzie oraz rynku pozagiełdowym, podniesienie indywidualnych umiejętności inwestycyjnych 5 Ramowy program 1. Regulowany rynek giełdowy Warunki i tryb wprowadzania papierów wartościowych do obrotu giełdowego Szczegółowe zasady obrotu na rynku instrumentów pochodnych Członkowie giełdy, maklerzy giełdowi i animatorzy rynku Zasady przyjmowania, realizacji oraz modyfikacji i anulowania zleceń maklerskich Systemu notowań giełdowych i klasyfikacja instrumentów do nich Sesje giełdowe Sposób określania kursów na giełdzie Określanie dokładności kursów papierów wartościowych Transakcje pakietowe i nabycie znacznych pakietów akcji Zasady przekazywania raportów bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych 2. Zagadnienia dotyczące regulowanego rynku pozagiełdowego zasady funkcjonowania obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego obowiązującego na BondSpot SA warunki i tryb dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych do obrotu oraz obowiązki emitentów klasyfikacja papierów wartościowych na rynku pozagiełdowym dopuszczenie do działania na rynku pozagiełdowym Obowiązki członków i uczestników rynku pozagiełdowego zasady obrotu i transakcji na rynku, zawieszenia i wykluczenia papierów wartościowych z obrotu określenie przedziałów wartości i stopnia dokładności przy określaniu cen papierów wartościowych postępowanie w przypadku wystąpienia na rynku sytuacji nadzwyczajnych 3. Członkowie i uczestnicy rynku 4. Organizator rynku 5. Podstawowe indeksy giełdowe

10 Statystyka Termin ; Cena: 520 netto*; Liczba godzin: 8 dr Łukasz Delong 2 Cele warsztatu Zapoznanie się z teoria statystki i jej wykorzystaniem w zawodach związanych z rynkiem kapitałowym. 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych, finansiści zainteresowani wykorzystaniem narzędzi statystycznych. 4 Korzyści dla uczestników Umiejętności związane ze zbieraniem, prezentacją i analizą danych statystycznych Poznanie zagadnień statystycznych pozwalających na przewidywanie 5 Ramowy program 1. Wycena przepływów pieniężnych 2. Statystyka opisowa rozkłady częstości, diagramy i histogramy średnie rozproszenie współczynniki korelacji, kowariancja zbieranie danych i prezentacja 3. Prawdopodobieństwo i wnioskowanie statystyczne teoria prawdopodobieństwa zmienne losowe rozkłady prawdopodobieństwa teoria próbkowania i rozkład prób wnioskowanie statystyczne 4. Analiza regresji i przewidywanie regresja i korelacja szeregi czasowe i przewidywanie metody wielowymiarowe

11 Analiza instrumentów pochodnych Termin: i ; Cena: 1040 netto*; Liczba godzin: 16 Krzysztof Mejszutowicz, Bogdan Kornacki 2 Cele warsztatu Omówienie notowanych na GPW instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zagadnień stawianych przed kandydatami na Doradców Inwestycyjnych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, osoby pragnące zapoznać się z zagadnieniem instrumentów pochodnych 4 Korzyści dla uczestników Przygotowanie do egzaminu KNF na Doradcę Inwestycyjnego w zakresie wyceny, obrotu oraz konstrukcji instrumentów pochodnych 5 Ramowy program 1. Zagadnienia podstawowe Podniesienie indywidualnych umiejętności inwestycyjnych Mechanizm działania instrumentów pochodnych Operacje typu zabezpieczającego, spekulacyjnego i arbitrażowego Krótka sprzedaż 2. Kontrakty futures 3. Opcje Rodzaje kontraktów futures oraz zasady i metody wyceny Czynnik warunkujące ceny kontraktów Kontrakty futures a kontrakty forward Strategie spekulacyjne i hedgingowe, arbitraż Zasady notować stosowane na GPW oraz zasady rozliczeń w KDPW Rodzaje opcji oraz zasady i modele ich wyceny Czynniki warunkujące cenę opcji i ich pomiar Zasady notować stosowane na GPW oraz zasady rozliczeń w KDPW Wykorzystanie i strategie handlu opcjami Zastosowanie wyceny opcji do analizy wyników aktywów i pasywów spółki 4. Złożone instrumenty pochodne Kontrakty wymiany ( swaps) Instrumenty typu cap, floor, collar

12 Analiza instrumentów alternatywnych Termin: ; Cena: 260 netto*; Liczba godzin: 4 dr Marcin Lewandowski 2 Cele warsztatu Omówienie notowanych na GPW instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zagadnień stawianych przed kandydatami na Doradców Inwestycyjnych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, osoby pragnące zapoznać się z zagadnieniem instrumentów pochodnych 4 Korzyści dla uczestników Przygotowanie do egzaminu KNF na Doradcę Inwestycyjnego w zakresie wyceny, obrotu oraz konstrukcji instrumentów pochodnych Podniesienie indywidualnych umiejętności inwestycyjnych 5 Ramowy program 1. Fundusze inwestycyjne Rodzaje funduszy inwestycyjnych Organizacja funduszy inwestycyjnych Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy Zasady obrotu jednostkami i certyfikatami Opłaty pobierane przez fundusze Zasady ustalania wartości netto aktywów funduszu Fundusze inwestycyjne a fundusze emerytalne 2. Instrumenty i inwestycje alternatywne Inwestycje w nieruchomości Rodzaje nieruchomości Czynniki wpływajace na cenę nieruchomości Metoda oceny inwestycji w nieruchomości Sposoby i możliwości inwestowania na rynku nieruchomości 3. Inwestycje w spółki niepubliczne (private equity) Metody inwestycji w spółki prywatne Charakterystyka inwestycji w spółki prywatne Czynniki wpływające na wycenę spółek prywatnych Wycena inwestycji w spółki prywatne 4. Inne inwestycje Inwestycje w fundusze typu hedge funds Inwestycje w instrumenty finansowe rynku towarowego

13 Rynki i instrumenty finansowe Termin: ; Cena: 260 netto*; Liczba godzin: 4 dr Rafał Kusy 2 Cele warsztatu Zdobycie wiedzy o rynkach i instrumentach finansowych Poznanie teorii i implikacji hipotez efektywności rynku 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, osoby zainteresowane rynkami finansowymi 4 Korzyści dla uczestników Umiejętność zawierania i rozliczania transakcji na rynkach finansowych Nabycie kompetencji z zakresu rozpoznania rodzajów i określenia cech instrumentów finansowych 5 Ramowy program 1. Podział rynków na: Pierwotne i wtórne Kierowane cenami i kierowane zleceniami Regulowane i nieregulowane Giełdy a rynki pozagiełdowe 2. Funkcje i organizacja rynków kapitałowych rynku papierów wartościowych, papierów dłużnych, instrumentów pochodznych oraz rynków powiązanych. Główne rynki, indeksy i instrumenty pochodne. 3. Rynki powiązane: Rynki pieniężne i walutowe Rynki kontraktów wymiany (swaps) Rynki towarowe Rynki nieruchomości 4. Hipotezy efektywności rynku Rynek o efektywności słabej Rynek o efektywności pół-mocnej Rynek o efektywności mocnej Implikacje hipotez efektywności rynku

14 Analiza techniczna Termin: ; Cena: 260 netto*; Liczba godzin: 4 Roland Paszkiewicz 2 Cele warsztatu Celem zajęć jest prezentacja metod, teorii i narzędzi analizy technicznej, na podstawie których dokonywane są inwestycje na współczesnych rynkach kapitałowych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Maklerów Papierów Wartościowych; studenci ostatnich lat studiów o profilu ekonomicznym i matematycznym; pracownicy sektora finansowego 4 Korzyści dla uczestników Umiejętność skonstruowania wariantowej prognozy na podstawie dokonanej analizy, która pozwoli uzyskać informację na temat możliwych wariantów kształtowania się ceny analizowanego instrumentu w długim, średnim, jak i krótkim terminie 5 Ramowy program 1. Wprowadzenie do tematu analizy technicznej. Przedstawienie najczęściej używanych wykresów (wykresy liniowe, słupkowe, wykresy punktowo-symboliczne i świecowe). Podstawowe narzędzia analizy technicznej 2. Teoria Dowa - początki analizy technicznej pod koniec ubiegłego stulecia 3. Teoria fal Elliotta. Wykorzystanie liczb Fibonacciego 4. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację i odwrócenie trendu 5. Konstrukcja, sposób obliczania i metody podejmowania decyzji na podstawie średnich kroczących 6. Oscylatory krótkoterminowe i długoterminowe zasady ich konstrukcji i interpretacji przedstawienie podstawowych wskaźników formuły obliczeniowe interpretacja podstawowych oscylatorów 7. Wskaźniki analizy technicznej wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) średni ruch kierunkowy (ADX) indeks Kanałowy (CCI) krzywe paraboliczne (SAR) Systemy oparte na zmienności 8. Międzyrynkowa analiza techniczna. Omówienie podstawowych założeń analizy międzyrynkowej, ukazującej powiązanie i wzajemne zależności pomiędzy różnymi rynkami: akcji, towarów, obligacji i walut

15 Analiza i wycena instrumentów dłużnych Termin: i ; Cena: 780 netto*; Liczba godzin: 12 2 Cele warsztatu dr Kamil Liberadzki Nabycie umiejętności analizy i wyceny instrumentów dłużnych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych i Maklerów Papierów Wartościowych, pracownicy działów finansowych i księgowych, menedżerowie średniego i wyższego szczebla zarządzania 4 Korzyści dla uczestników poznanie teorii instrumentów dłużnych i związanych z nim ryzyk zastosowanie technik obliczeniowych do analizy i wyceny instrumentów dłużnych 5 Ramowy program 1. Omówienie wszelkiego rodzaju ryzyk związanych z instrumentami dłużnymi. 2. Klasyfikacja stóp zwrotu z instrumentów dłużnych nominalna i bieżąca stopa zwrotu stopa zwrotu w terminie do wykupu 3. Rodzaje instrumentów dłużnych 4. Analiza obligacji samorządowych i korporacyjnych 5. Poziom i struktura terminowa stóp procentowych krzywa rentowności teorie kształtowania sie krzywej rentowności (oczekiwań, płynności, segmentacji rynku) oczekiwania inflacyjne; popyt i podaż kredytu 6. Analiza obligacji skarbowych cena obligacji a stopa zwrotu z obligacji czas trwania (duration) i zmodyfikowany czas trwania (modified duration) obligacji wypukłość obligacji analiza wrażliwości na zmiany stóp procentowych 7. Analiza obligacji z opcjami dodatkowymi typy i zasady realizacji opcji metody wyceny obligacji z opcją efektywny czas trwania i wypukłość obligacji analiza wrażliwości na zmiany stóp procentowych 8. Obligacje zabezpieczone aktywami typy zabezpieczenia i charakterystyka przepływów pieniężnych rodzaje ryzyka i zasady wyceny obligacji zabezpieczonych aktywami

16 Analiza finansowa przedsiębiorstwa i wycena akcji Termin: i ; Cena: 1300 netto*; Liczba godzin: 20 dr Tomasz Jachna 2 Cele warsztatu Zdobycie wiedzy o fundamentalnej analizie finansowej przedsiębiorstwa Poznanie nowych narzędzi i rozwój umiejętności potrzebnych do wyceny akcji 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, średni i wyższy szczebel zarządzania, piony ekonomiczno finansowe 4 Korzyści dla uczestników Powiększenie liczby narzędzi służących do analizy finansowej przedsiębiorstwa Ulepszenie wykorzystywania danych finansowych do oceny sytuacji firmy Nabycie umiejętności wyceny wartości przedsiębiorstwa 5 Ramowy program 1. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych: kryteria oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych klasyfikacja i analiza ryzyka projektów inwestycyjnych obliczanie przepływów pieniężnych 2. Długoterminowe decyzje finansowe źródła finansowania długoterminowego struktura kapitału i wyznaczanie jego kosztu polityka dywidendy 3. Krótkoterminowe decyzje finansowe 4. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw 5. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw 6. Ocena sprawozdań finansowych bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych 7. Analiza finansowa przy użyciu wskaźników płynności, efektywności, zadłużenia, rentowności, wyceny rynkowej, wypłacalności oraz model Du Ponta. 8. Dźwignie operacyjne i finansowe, analiza struktury kapitałowej.

17 Etyka Termin: 8.10 i ; Cena: 780 netto*; Liczba godzin: 12 Dr Kazimierz Nalepa 2 Cele warsztatu zrozumienie wagi etyki w zawodzie Doradcy Inwestycyjnego 3 Adresaci warsztatu pozyskanie wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących etyki Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych 4 Korzyści dla uczestników Umiejętność interpretacji zasad etyki oraz umiejętność zastosowania ich w codziennej pracy zawodowej 5 Ramowy program omówienie zasad etyki zawodowej Maklerów i Doradców statut związki Maklerów i Doradców omówienie Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich obowiązki doradcy wobec pracodawcy i klienta zasady przygotowywania rekomendacji decyzji inwestycyjnych oraz zarządzania portfelem korzystanie z różnych źródeł informacji oraz jawność konfliktów przyjmowanie dodatkowych korzyści materialnych zachowanie tajemnicy zawodowej oraz kwestie ochrony danych osobowych przez pryzmat środków masowego przekazu przestępstwa na rynku kapitałowym i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

18 Egzamin, Ocena i analiza wyników Termin: , Cena: 400 netto*, 8h 2 Cele warsztatu Ekspert Egzamin oraz omówienie wyników 3 Ramowy program Analiza testów KNF z poprzednich lat Odpowiedzi na pytania uczestników Rozwiązywanie problemów wskazanych przez uczestników Test końcowy Omówienie wyników testów oraz wskazanie głównych błędów popełnianych przez uczestników Podsumowanie Kursu oraz wręczenie certyfikatów zakończenia Kursu * Do podanych cen netto należy doliczyć 23% VAT

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 5. uchwały i decyzje:

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 5. uchwały i decyzje: DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: uchwały i decyzje: 23 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DPF/476/15/20/09/JW uchwała Nr 223/2009 Komisji

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I EDYCJA Plan Kursu Sala Catalyst GPW, Warszawa, ul. Książęca 4 22 stycznia 2011 19 marca 2011 2011 Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. 1 Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego kursu na Maklera Papierów Wartościowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego kursu na Maklera Papierów Wartościowych załącznik nr 4 do postępowania nr K-DZP.362.1.015.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego kursu na Maklera Papierów Wartościowych 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Kurs maklerski Maklers.pl

Kurs maklerski Maklers.pl Kurs maklerski Maklers.pl Serdecznie zapraszamy na profesjonalny kurs maklerski Maklers.pl. Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na Maklera Papierów Wartościowych, organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Rafał Kusy Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Witold Małecki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Nr 8 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 51. Warszawa, dnia 14 grudnia 2007 r. Nr 8

Nr 8 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 51. Warszawa, dnia 14 grudnia 2007 r. Nr 8 Nr 8 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 51 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 grudnia 2007 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKAT KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2010 r. Nr 4

Warszawa, dnia 16 lipca 2010 r. Nr 4 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 lipca 2010 r. Nr 4 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych: 21 Komunikat Nr 91 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 4 63 Poz. 22 22 KOMUNIKAT Nr 92 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 24. KOMUNIKAT Nr 131 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 24. KOMUNIKAT Nr 131 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 24 KOMUNIKAT Nr 131 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 13. z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 13. z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 13 Komunikat Nr 124 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 158 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 158 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 158 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek pieniężny i kapitałowy Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-313-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 21

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 21 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 21 KOMUNIKAT Nr 2/2013 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 58. KOMUNIKAT Nr 181 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 58. KOMUNIKAT Nr 181 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 58 KOMUNIKAT Nr 181 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 8

Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 8 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 29 Uchwała Nr 153/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK W związku z rozszerzeniem działalności Spółki przygotowana została nowa strategia polegająca na wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego. Działalność związana

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Sprawy organizacyjne

Wykład 1 Sprawy organizacyjne Wykład 1 Sprawy organizacyjne 1 Zasady zaliczenia Prezentacja/projekt w grupach 5 osobowych. Każda osoba przygotowuje: samodzielnie analizę w excel, prezentację teoretyczną w grupie. Obecność na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Autor: Adam Zaremba Do rozważnych zysk należy! Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? Jak niwelować ryzyko? Czym jest system notowań?

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych I Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych Efektywność inwestycji rzeczowych Inwestycje - aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu wartości tych aktywów. Efektywność inwestycji

Bardziej szczegółowo