I EDYCJA KURSU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I EDYCJA KURSU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO"

Transkrypt

1 I EDYCJA KURSU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research S.A. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Termin: 23 lipiec grudzień 2011

2 Psychologia rynków kapitałowych Dr Monika Czerwonka, adiunkt SGH 2 Cele warsztatu Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi mechanizmami psychologicznymi w dziedzinie inwestowania 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, analitycy finansowi i inwestorzy 4 Korzyści dla uczestników Słuchacze poznają deskryptywne modele rynku finansowego oraz nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania pułapek psychologicznych związanych z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych. Słuchacze analizują przyczyny kryzysu finansowego sub-prime z perspektywy finansów behawioralnych oraz poznają szereg anomalii związanych z nieefektywnością informacyjną rynków kapitałowych. 5 Ramowy program 1. Krótka historia ryzyka, od Pascala do von Neumanna i Morgensterna 2. Teoria perspektywy 3. Wybrane inklinacje poznawcze i motywacyjne w procesie inwestowania nadmierna pewność własnej wiedzy i umiejętności pułapka zakotwiczenia błąd gracza efekt dyspozycji efekt posiadania 4. Behawioralne aspekty kryzysu finansowego sub-prime 5. Efektywność rynków kapitałowych w kontekście finansów behawioralnych Anomalie sezonowe Anomalie fundamentalne Anomalie związane z nadreaktywnością i subreaktywnością rynku

3 Prawo rynku kapitałowego Termin: ; Cena: 2080 netto*; Liczba godzin: 32 Izabella Żyglicka, Leszek Paterek, Monika Deorowicz, Jarosław Rudy 2 Cele warsztatu Wskazanie kluczowych z punktu widzenia egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego regulacji prawnych normujących funkcjonowanie rynku kapitałowego. 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych i na Maklerów Papierów Wartościowych. 4 Korzyści dla uczestników Umiejętność rozpoznania kluczowych dla funkcjonowania rynku kapitałowego regulacji prawnych. 5 Ramowy program 1. Zagadnienia prawa cywilnego Osobowość prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, czynności prawne, umowy, pełnomocnictwa, zobowiązania, pojęcie szkody. 2. Zagadnienia prawa handlowego Działalność gospodarcza, spółka akcyjna, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego. 3. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych Wybrane aspekty procesów prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych istotne z punktu widzenia obrotu na rynku kapitałowym 4. Zagadnienia dotyczące majątku i finansów publicznych 5. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne Formy prawne prowadzenia działalności, zakres działalności maklerskiej, maklerzy i doradcy, tajemnica zawodowa i informacje poufne, etyka zawodowa, manipulacja i przyjęte praktyki rynkowe, banki powiernicze, pranie brudnych pieniędzy 6. Zasady tworzenia, działania i funkcjonowania towarzystw i funduszy inwestycyjnych 7. Wykonywanie zleceń w obrocie zorganizowanym 8. Szczegółowe zasady opodatkowania na rynku finansowym 9. Zagadnienia dotyczące pozostałych segmentów rynku finansowego 10. Nadzór nad rynkiem kapitałowym Wybrane aspekty działalności nadzoru finansowego (KNF). 11. System depozytowo rozliczeniowy Wybrane aspekty funkcjonowania KDPW, uczestnictwo w depozycie, organizacja rozliczeń i rozrachunków, realizacja zobowiązań emitentów wobec właściciela papierów wartościowych, wystawianie świadectw depozytowych.

4 Rachunkowość finansowa Termin: i i ; Cena: 1300 netto*; Liczba godzin: 20 dr Anna Białek Jaworska 2 Cele warsztatu Zapoznanie z zagadnieniami związanymi ze sprawozdawczością finansową Uzyskanie wiedzy o rachunkowości finansowej oraz szczególnymi zasadami rachunkowości 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych, Maklerów Papierów Wartościowych, pracownicy działów finansowych oraz księgowych, osoby zainteresowane tematyką rachunkowości. 4 Korzyści dla uczestników Umiejętność odczytywania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Umiejętność tworzenia dokumentów finansowych i gospodarczych do wykorzystania przez przedsiębiorstwo 5 Ramowy program 1. Podstawowe koncepcje, zasady, definicje, zakres i źródła standaryzacji rachunkowości finansowej 2. Sprawozdawczość finansowa 3. Badanie, przegląd, ogłaszanie sprawozdań finansowych 4. Metody wyceny składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 5. Obowiązki informacyjne emitentów 6. Analiza finansowa z uwzględnieniem banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 7. Konsolidacja sprawozdań finansowych, inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, udziały we wspólnych przedsięwzięciach 8. Zagadnienia szczegółowe rachunkowości finansowej 9. Szczególne zasady rachunkowości banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i biur maklerskich banków

5 Matematyka Finansowa Termin: ; Cena: 260 netto*; Liczba godzin: 4 dr Adrian Kulczycki 2 Cele warsztatu Zdobycie wiedzy o matematyce finansowej Nabycie umiejętności analizy i wyceny instrumentów dłużnych Poznanie sposobu konstrukcji i oceny strategii inwestycyjnych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, pracownicy działów finansowych i księgowych, menedżerowie średniego i wyższego szczebla zarządzania. 4 Korzyści dla uczestników Zrozumienie i umiejętność stosowania w praktyce obliczeń finansowych Zastosowanie technik obliczeniowych do analizy i wyceny instrumentów dłużnych Umiejętność stworzenia lub optymalizacji strategii inwestycyjnych 5 Ramowy program 1. Koszt finansowania dłużnego - kredyt: metody spłat kredytu: równych rat kapitałowych, równych rat płatności kredytu oprocentowanie kredytu: nominalne, efektywne 2. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych: wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji wartość bieżąca netto inwestycji 3. Analiza i wycena rentowności dłużnych papierów wartościowych: bony skarbowe (dyskonto, stopa dyskonta, stopa zwrotu) wartość obligacji zerokuponowej, kuponowej stopa dochodu obligacji w terminie do wykupu zmienność cenowa obligacji czas trwania

6 Analiza fundamentalna i teoria wyceny akcji Termin: ; Cena: 260 netto*; Liczba godzin: 4 dr Marcin Lewandowski 2 Cele warsztatu Zdobycie wiedzy o analizie fundamentalnej Nabycie umiejętności analizy i wyceny akcji 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, średni i wyższy szczebel zarządzania, piony ekonomiczno finansowe 4 Korzyści dla uczestników Zrozumienie i umiejętność analizy różnych aspektów składających się na analizę fundamentalną Poznanie modeli potrzebnych do wyceny akcji 5 Ramowy program 1. Analiza fundamentalna Analiza kraju Analiza branży Analiza sytuacyjna spółki Analiza rynkowej i ekonomicznej wartości dodanej Analiza porównawcza Analiza indeksów giełdowych Zagadnienia szczególne 2. Teoria wyceny akcji Podstawowy model wyceny (wartość bieżąca przyszłych dochodów) Model kapitalizacji dywidend (Williamsa - Gordona) Model uproszczony kapitalizacji dywidend Model "ptaka w garści" Gordona (bird in hand) Podejście do wyceny akcji wykorzystanie przepływów pieniężnych, dywidend i strumieni zysku

7 Ekonomia mikro i makroekonomia Termin: ; Cena: 1040 netto*; Liczba godzin: 16 dr Jacek Tomkiewicz 2 Cele warsztatu przekazanie uczestnikom wiedzy ekonomicznej oraz jej zastosowania przy analizach finansowych przygotowanie do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych, pracownicy działów finansowych. 4 Korzyści dla uczestników umiejętność powiązania aktywności gospodarczej z procesem inwestycyjnym możliwość przeprowadzania analiz mikro- i makroekonomicznych związanych z pracą Doradcy Inwestycyjnego 5 Ramowy program 1. Mikroekonomia determinanty popytu i podaży krzywa możliwości produkcyjnych definicja i klasyfikacje rynków elastyczność popytu (cenowa, dochodowa i mieszkana) i elastyczność podaży teoria produkcji koszty przedsiębiorstwa funkcjonowanie przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej monopol i oligopol (model złamanej krzywej popytu) regulacja państwa 2. Makroekonomia rachunek dowodu narodowego, jego składniki i determinanty system pieniężny polityka fiskalna państwa definicja, znaczenie i kształtowanie się podstawowych parametrów gospodarczych (bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy) cykle koniunkturalne makroekonomia gospodarki zamkniętej a gospodarki otwartej porownanie z wykorzystaniem modelu IS-LM 3. Ekonomia międzynarodowa i międzynarodowy system finansowy handel międzynarodowy systemy kursów walutowych 4. Związek aktywności gospodarczej z procesem inwestycyjnym

8 Strategie Inwestycyjne Termin: i ; Cena: 1300 netto*; Liczba godzin: 20 2 Cele warsztatu dr Kamil Liberadzki Poznanie sposobu konstrukcji i oceny strategii inwestycyjnych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych i Maklerów Papierów Wartościowych, pracownicy instytucji finansowych, osoby powiązane z rynkiem kapitałowym, inwestorzy indywidualni 4 Korzyści dla uczestników Zdywersyfikowanie ryzyka inwestycyjnego Umiejętność stworzenia lub optymalizacji strategii inwestycyjnych 5 Ramowy program 1. Pomiar ryzyka oraz ich klasyfikacja w kontekście stopy zwrotu z inwestycji 2. Omówienie rodzajów dywersyfikacja ryzyka, wliczając korelacje pomiędzy stopami zwrotów z aktywów portfela 3. Model jednowskaźnikowy Sharpe'a 4. Model wyceny aktywów kapitałowych (capital asset pricing model, CAPM) 5. Teoria arbitrażu cenowego APT i porównanie z modelem CAPM 6. Rodzaje i zarządzanie portfelami (portfele zdominowany, efektywny, rynkowy, lewarowany, dobrze zdywersyfikowany) 7. Cele i ograniczenia inwestycyjne klienta: oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji akceptowany poziom ryzyka oczekiwana płynność inwestycji zakładany horyzont inwestycyjny cele i ograniczenia klientów rodzaje klientów instytucjonalnych pozostałe uwarunkowania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 8. Podstawowe strategie zarządzania portfelami: Mechaniczne metody inwestowania Zarządzanie aktywne i pasywne Zarządzanie krótko- i długookresowe Rodzaje portfeli i strategie zarządzania nimi 9. Ocena efektywności zarządzania portfelami

9 Obrót giełdowy i pozagiełdowy Termin: ; Cena: 520 netto*; Liczba godzin: 8 Witold Szymański 2 Cele warsztatu Celem zajęć jest omówienie funkcjonowania obrotu giełdowego oraz pozagiełdowego 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Maklerów Papierów Wartościowych i Doradców Inwestycyjnych; pracownicy sektora finansowego; inwestorzy indywidualni 4 Korzyści dla uczestników Poznanie zasad notowań i zawierania transakcji na giełdzie oraz rynku pozagiełdowym, podniesienie indywidualnych umiejętności inwestycyjnych 5 Ramowy program 1. Regulowany rynek giełdowy Warunki i tryb wprowadzania papierów wartościowych do obrotu giełdowego Szczegółowe zasady obrotu na rynku instrumentów pochodnych Członkowie giełdy, maklerzy giełdowi i animatorzy rynku Zasady przyjmowania, realizacji oraz modyfikacji i anulowania zleceń maklerskich Systemu notowań giełdowych i klasyfikacja instrumentów do nich Sesje giełdowe Sposób określania kursów na giełdzie Określanie dokładności kursów papierów wartościowych Transakcje pakietowe i nabycie znacznych pakietów akcji Zasady przekazywania raportów bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych 2. Zagadnienia dotyczące regulowanego rynku pozagiełdowego zasady funkcjonowania obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego obowiązującego na BondSpot SA warunki i tryb dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych do obrotu oraz obowiązki emitentów klasyfikacja papierów wartościowych na rynku pozagiełdowym dopuszczenie do działania na rynku pozagiełdowym Obowiązki członków i uczestników rynku pozagiełdowego zasady obrotu i transakcji na rynku, zawieszenia i wykluczenia papierów wartościowych z obrotu określenie przedziałów wartości i stopnia dokładności przy określaniu cen papierów wartościowych postępowanie w przypadku wystąpienia na rynku sytuacji nadzwyczajnych 3. Członkowie i uczestnicy rynku 4. Organizator rynku 5. Podstawowe indeksy giełdowe

10 Statystyka Termin ; Cena: 520 netto*; Liczba godzin: 8 dr Łukasz Delong 2 Cele warsztatu Zapoznanie się z teoria statystki i jej wykorzystaniem w zawodach związanych z rynkiem kapitałowym. 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych, finansiści zainteresowani wykorzystaniem narzędzi statystycznych. 4 Korzyści dla uczestników Umiejętności związane ze zbieraniem, prezentacją i analizą danych statystycznych Poznanie zagadnień statystycznych pozwalających na przewidywanie 5 Ramowy program 1. Wycena przepływów pieniężnych 2. Statystyka opisowa rozkłady częstości, diagramy i histogramy średnie rozproszenie współczynniki korelacji, kowariancja zbieranie danych i prezentacja 3. Prawdopodobieństwo i wnioskowanie statystyczne teoria prawdopodobieństwa zmienne losowe rozkłady prawdopodobieństwa teoria próbkowania i rozkład prób wnioskowanie statystyczne 4. Analiza regresji i przewidywanie regresja i korelacja szeregi czasowe i przewidywanie metody wielowymiarowe

11 Analiza instrumentów pochodnych Termin: i ; Cena: 1040 netto*; Liczba godzin: 16 Krzysztof Mejszutowicz, Bogdan Kornacki 2 Cele warsztatu Omówienie notowanych na GPW instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zagadnień stawianych przed kandydatami na Doradców Inwestycyjnych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, osoby pragnące zapoznać się z zagadnieniem instrumentów pochodnych 4 Korzyści dla uczestników Przygotowanie do egzaminu KNF na Doradcę Inwestycyjnego w zakresie wyceny, obrotu oraz konstrukcji instrumentów pochodnych 5 Ramowy program 1. Zagadnienia podstawowe Podniesienie indywidualnych umiejętności inwestycyjnych Mechanizm działania instrumentów pochodnych Operacje typu zabezpieczającego, spekulacyjnego i arbitrażowego Krótka sprzedaż 2. Kontrakty futures 3. Opcje Rodzaje kontraktów futures oraz zasady i metody wyceny Czynnik warunkujące ceny kontraktów Kontrakty futures a kontrakty forward Strategie spekulacyjne i hedgingowe, arbitraż Zasady notować stosowane na GPW oraz zasady rozliczeń w KDPW Rodzaje opcji oraz zasady i modele ich wyceny Czynniki warunkujące cenę opcji i ich pomiar Zasady notować stosowane na GPW oraz zasady rozliczeń w KDPW Wykorzystanie i strategie handlu opcjami Zastosowanie wyceny opcji do analizy wyników aktywów i pasywów spółki 4. Złożone instrumenty pochodne Kontrakty wymiany ( swaps) Instrumenty typu cap, floor, collar

12 Analiza instrumentów alternatywnych Termin: ; Cena: 260 netto*; Liczba godzin: 4 dr Marcin Lewandowski 2 Cele warsztatu Omówienie notowanych na GPW instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zagadnień stawianych przed kandydatami na Doradców Inwestycyjnych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, osoby pragnące zapoznać się z zagadnieniem instrumentów pochodnych 4 Korzyści dla uczestników Przygotowanie do egzaminu KNF na Doradcę Inwestycyjnego w zakresie wyceny, obrotu oraz konstrukcji instrumentów pochodnych Podniesienie indywidualnych umiejętności inwestycyjnych 5 Ramowy program 1. Fundusze inwestycyjne Rodzaje funduszy inwestycyjnych Organizacja funduszy inwestycyjnych Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy Zasady obrotu jednostkami i certyfikatami Opłaty pobierane przez fundusze Zasady ustalania wartości netto aktywów funduszu Fundusze inwestycyjne a fundusze emerytalne 2. Instrumenty i inwestycje alternatywne Inwestycje w nieruchomości Rodzaje nieruchomości Czynniki wpływajace na cenę nieruchomości Metoda oceny inwestycji w nieruchomości Sposoby i możliwości inwestowania na rynku nieruchomości 3. Inwestycje w spółki niepubliczne (private equity) Metody inwestycji w spółki prywatne Charakterystyka inwestycji w spółki prywatne Czynniki wpływające na wycenę spółek prywatnych Wycena inwestycji w spółki prywatne 4. Inne inwestycje Inwestycje w fundusze typu hedge funds Inwestycje w instrumenty finansowe rynku towarowego

13 Rynki i instrumenty finansowe Termin: ; Cena: 260 netto*; Liczba godzin: 4 dr Rafał Kusy 2 Cele warsztatu Zdobycie wiedzy o rynkach i instrumentach finansowych Poznanie teorii i implikacji hipotez efektywności rynku 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, osoby zainteresowane rynkami finansowymi 4 Korzyści dla uczestników Umiejętność zawierania i rozliczania transakcji na rynkach finansowych Nabycie kompetencji z zakresu rozpoznania rodzajów i określenia cech instrumentów finansowych 5 Ramowy program 1. Podział rynków na: Pierwotne i wtórne Kierowane cenami i kierowane zleceniami Regulowane i nieregulowane Giełdy a rynki pozagiełdowe 2. Funkcje i organizacja rynków kapitałowych rynku papierów wartościowych, papierów dłużnych, instrumentów pochodznych oraz rynków powiązanych. Główne rynki, indeksy i instrumenty pochodne. 3. Rynki powiązane: Rynki pieniężne i walutowe Rynki kontraktów wymiany (swaps) Rynki towarowe Rynki nieruchomości 4. Hipotezy efektywności rynku Rynek o efektywności słabej Rynek o efektywności pół-mocnej Rynek o efektywności mocnej Implikacje hipotez efektywności rynku

14 Analiza techniczna Termin: ; Cena: 260 netto*; Liczba godzin: 4 Roland Paszkiewicz 2 Cele warsztatu Celem zajęć jest prezentacja metod, teorii i narzędzi analizy technicznej, na podstawie których dokonywane są inwestycje na współczesnych rynkach kapitałowych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Maklerów Papierów Wartościowych; studenci ostatnich lat studiów o profilu ekonomicznym i matematycznym; pracownicy sektora finansowego 4 Korzyści dla uczestników Umiejętność skonstruowania wariantowej prognozy na podstawie dokonanej analizy, która pozwoli uzyskać informację na temat możliwych wariantów kształtowania się ceny analizowanego instrumentu w długim, średnim, jak i krótkim terminie 5 Ramowy program 1. Wprowadzenie do tematu analizy technicznej. Przedstawienie najczęściej używanych wykresów (wykresy liniowe, słupkowe, wykresy punktowo-symboliczne i świecowe). Podstawowe narzędzia analizy technicznej 2. Teoria Dowa - początki analizy technicznej pod koniec ubiegłego stulecia 3. Teoria fal Elliotta. Wykorzystanie liczb Fibonacciego 4. Formacje cenowe zapowiadające kontynuację i odwrócenie trendu 5. Konstrukcja, sposób obliczania i metody podejmowania decyzji na podstawie średnich kroczących 6. Oscylatory krótkoterminowe i długoterminowe zasady ich konstrukcji i interpretacji przedstawienie podstawowych wskaźników formuły obliczeniowe interpretacja podstawowych oscylatorów 7. Wskaźniki analizy technicznej wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) średni ruch kierunkowy (ADX) indeks Kanałowy (CCI) krzywe paraboliczne (SAR) Systemy oparte na zmienności 8. Międzyrynkowa analiza techniczna. Omówienie podstawowych założeń analizy międzyrynkowej, ukazującej powiązanie i wzajemne zależności pomiędzy różnymi rynkami: akcji, towarów, obligacji i walut

15 Analiza i wycena instrumentów dłużnych Termin: i ; Cena: 780 netto*; Liczba godzin: 12 2 Cele warsztatu dr Kamil Liberadzki Nabycie umiejętności analizy i wyceny instrumentów dłużnych 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych i Maklerów Papierów Wartościowych, pracownicy działów finansowych i księgowych, menedżerowie średniego i wyższego szczebla zarządzania 4 Korzyści dla uczestników poznanie teorii instrumentów dłużnych i związanych z nim ryzyk zastosowanie technik obliczeniowych do analizy i wyceny instrumentów dłużnych 5 Ramowy program 1. Omówienie wszelkiego rodzaju ryzyk związanych z instrumentami dłużnymi. 2. Klasyfikacja stóp zwrotu z instrumentów dłużnych nominalna i bieżąca stopa zwrotu stopa zwrotu w terminie do wykupu 3. Rodzaje instrumentów dłużnych 4. Analiza obligacji samorządowych i korporacyjnych 5. Poziom i struktura terminowa stóp procentowych krzywa rentowności teorie kształtowania sie krzywej rentowności (oczekiwań, płynności, segmentacji rynku) oczekiwania inflacyjne; popyt i podaż kredytu 6. Analiza obligacji skarbowych cena obligacji a stopa zwrotu z obligacji czas trwania (duration) i zmodyfikowany czas trwania (modified duration) obligacji wypukłość obligacji analiza wrażliwości na zmiany stóp procentowych 7. Analiza obligacji z opcjami dodatkowymi typy i zasady realizacji opcji metody wyceny obligacji z opcją efektywny czas trwania i wypukłość obligacji analiza wrażliwości na zmiany stóp procentowych 8. Obligacje zabezpieczone aktywami typy zabezpieczenia i charakterystyka przepływów pieniężnych rodzaje ryzyka i zasady wyceny obligacji zabezpieczonych aktywami

16 Analiza finansowa przedsiębiorstwa i wycena akcji Termin: i ; Cena: 1300 netto*; Liczba godzin: 20 dr Tomasz Jachna 2 Cele warsztatu Zdobycie wiedzy o fundamentalnej analizie finansowej przedsiębiorstwa Poznanie nowych narzędzi i rozwój umiejętności potrzebnych do wyceny akcji 3 Adresaci warsztatu Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych oraz Maklerów Papierów Wartościowych, średni i wyższy szczebel zarządzania, piony ekonomiczno finansowe 4 Korzyści dla uczestników Powiększenie liczby narzędzi służących do analizy finansowej przedsiębiorstwa Ulepszenie wykorzystywania danych finansowych do oceny sytuacji firmy Nabycie umiejętności wyceny wartości przedsiębiorstwa 5 Ramowy program 1. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych: kryteria oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych klasyfikacja i analiza ryzyka projektów inwestycyjnych obliczanie przepływów pieniężnych 2. Długoterminowe decyzje finansowe źródła finansowania długoterminowego struktura kapitału i wyznaczanie jego kosztu polityka dywidendy 3. Krótkoterminowe decyzje finansowe 4. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw 5. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw 6. Ocena sprawozdań finansowych bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych 7. Analiza finansowa przy użyciu wskaźników płynności, efektywności, zadłużenia, rentowności, wyceny rynkowej, wypłacalności oraz model Du Ponta. 8. Dźwignie operacyjne i finansowe, analiza struktury kapitałowej.

17 Etyka Termin: 8.10 i ; Cena: 780 netto*; Liczba godzin: 12 Dr Kazimierz Nalepa 2 Cele warsztatu zrozumienie wagi etyki w zawodzie Doradcy Inwestycyjnego 3 Adresaci warsztatu pozyskanie wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących etyki Kandydaci na Doradców Inwestycyjnych 4 Korzyści dla uczestników Umiejętność interpretacji zasad etyki oraz umiejętność zastosowania ich w codziennej pracy zawodowej 5 Ramowy program omówienie zasad etyki zawodowej Maklerów i Doradców statut związki Maklerów i Doradców omówienie Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich obowiązki doradcy wobec pracodawcy i klienta zasady przygotowywania rekomendacji decyzji inwestycyjnych oraz zarządzania portfelem korzystanie z różnych źródeł informacji oraz jawność konfliktów przyjmowanie dodatkowych korzyści materialnych zachowanie tajemnicy zawodowej oraz kwestie ochrony danych osobowych przez pryzmat środków masowego przekazu przestępstwa na rynku kapitałowym i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

18 Egzamin, Ocena i analiza wyników Termin: , Cena: 400 netto*, 8h 2 Cele warsztatu Ekspert Egzamin oraz omówienie wyników 3 Ramowy program Analiza testów KNF z poprzednich lat Odpowiedzi na pytania uczestników Rozwiązywanie problemów wskazanych przez uczestników Test końcowy Omówienie wyników testów oraz wskazanie głównych błędów popełnianych przez uczestników Podsumowanie Kursu oraz wręczenie certyfikatów zakończenia Kursu * Do podanych cen netto należy doliczyć 23% VAT

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 4 63 Poz. 22 22 KOMUNIKAT Nr 92 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11 Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I EDYCJA Plan Kursu Sala Catalyst GPW, Warszawa, ul. Książęca 4 22 stycznia 2011 19 marca 2011 2011 Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. 1 Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo