Raport HUTMEN S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 w 2007 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport HUTMEN S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 w 2007 roku"

Transkrypt

1 Raport HUTMEN S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 w 2007 roku Wstęp Zarząd Hutmen S.A, działając na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zgodnie z uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, przedstawia raport o stosowaniu przez Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku. Niniejszy raport stanowi załącznik do rocznego sprawozdania finansowego Hutmen S.A., sporządzonego za rok obrotowy Zarząd Hutmen S.A. oświadcza, ze zarówno Spółka jak i jej organy statutowe przestrzegały w 2007 roku zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 w zakresie i sposób zgodny z oświadczeniem zawartym w raporcie bieżącym nr 54/2007, opublikowanym w dniu 29 czerwca 2007 roku. I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, które nie były stosowane przez Remitenta w 2007 roku wraz określeniem okoliczności ich nie stosowania oraz kroków podjętych w celu usunięcia skutków ich niestosowania. Dobre praktyki Rad Nadzorczych Zasada nr 20 a) Przynajmniej połowę Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółka i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego Członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

2 b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut Spółki; c) bez zgody większości niezależnych Członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółka na rzecz Członków Zarządu; wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółka, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych Członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony. 1. Zasada 20 może zostać przez Spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2005 r. 2. Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte w Commission Recommendation on strenghtenning the role of non-executive or supervisory directors Zasada ta nie była stosowana przez Emitenta w 2007 roku. Do składu Rady Nadzorczej powoływani są obowiązkowo przedstawiciele pracowników Spółki w proporcji określonej ustawą. Wobec czego akcjonariusze w celu zapewnienia swojej reprezentacji w Radzie Nadzorczej adekwatnej do ilości zainwestowanego kapitału oraz możliwości korzystania ze swoich praw do wglądu w sprawy Spółki, nie widzą możliwości powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę wyżej opisane uwarunkowania, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości zastosowania tej zasady. Jednakże, w przypadku, gdy zostaną zmienione przepisy prawa dotyczące powoływania przedstawicieli pracowników do składu Rady Nadzorczej, zostaną podjęte działania zmierzające do wdrożenia tej zasady do stosowania. Oceniając skutki niestosowania powyższej zasady, zdaniem Zarządu, nie występują istotne ryzyka i zagrożenia dla interesów spółki i jej wszystkich akcjonariuszy, mogące mieć źródło w potencjalnym braku niezależności któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej. Zarówno przepisy prawa stanowionego, wewnętrzne unormowania w zakresie stosunków wewnętrznych Spółki oraz bardziej lub mniej sformalizowane

3 procedury i zasady postępowania, w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi i etycznymi, które reprezentują członkowie Rady Nadzorczej, dają pewność należytej dbałości o interesy Spółki jak i jej wszystkich akcjonariuszy. Zasada nr 24 Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonych akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej i ich upubliczniania. Zasada ta nie była stosowana przez Emitenta w 2007 roku. Spółka nie udostępnia publicznie informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członków Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem. Członkowie Rad Nadzorczych składają natomiast oświadczenia o powiązaniach ze swoimi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informacje te są przekazywane na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę aktualną strukturę akcjonariatu i wielkość udziału w kapitale zakładowym będącego własnością podmiotu dominującego, a także fakt zasiadania w Radzie Nadzorczej członków powoływanych na podstawie innych przepisów, należy przyjąć, że członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Zgromadzenie są powiązani z podmiotem dominującym. Informacja ta wynika również z charakterystyk zawodowych członków Rady Nadzorczej, publikowanych po ich powołaniu do jej składu. Zdaniem Zarządu, to rozwiązanie pozwala akcjonariuszom na ocenę charakteru powiązań danego członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem. Biorąc pod uwagę wnioski z oceny skutków niestosowania zasady dotyczącej powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej, Zarząd nie identyfikuje istotnych ryzyk i zagrożeń wynikających z istnienia powiązań danego członka Rady Nadzorczej z jakimkolwiek akcjonariuszem. Zasada nr 26 Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym terminie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub spółki wobec niej

4 dominującej lub zależnej, jak również o transakcji z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Zasada ta nie była stosowana przez Emitenta w 2007 roku w pełnym zakresie. Dotychczasowe uregulowania dla spółek giełdowych, tj. przepisy dotyczące publicznego obrotu papierami wartościowym, zdaniem Zarządu Hutmen S.A. w sposób wystarczający i precyzyjny regulują zakres informacji przekazywanych przez Spółkę, a dotyczących zbycia lub nabycia akcji Spółki. Zarząd Hutmen S.A. stoi na stanowisku, iż powyższy obowiązek informacyjny dotyczący transakcji o wartości co najmniej EURO jest bardziej precyzyjny niż pojęcie istotne dla jego sytuacji materialnej. Spółka nie przewiduje, aby członkowie jej organów posiadali akcje jej spółek zależnych albo spółki dominującej, ale w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Spółka wypełniać będzie jedynie obowiązki informacyjne określane przepisani prawa. Zarząd informuję, iż spółka 2007 roku wypełniła wszystkie obowiązki informacyjne dotyczące transakcji związanych z akcjami Emitenta, zgodnie z przepisami prawa. Umożliwiło to wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji o tych transakcjach, a także pozwoliło na ich ocenę pod kątem indywidualnych decyzji inwestycyjnych poszczególnych akcjonariuszy. Zasada nr 28 Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch Członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać Regulamin Rady Nadzorczej. Komitety Rady powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka powinna udostępnić akcjonariuszom. Zasada ta nie była stosowana przez Emitenta w 2007 roku. Rada Nadzorcza Hutmen S.A. działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Spółki.

5 Ze względu na określone w treści zasady wymaganie, aby w skład komitetu powoływanego ze składu Rady Nadzorczej wchodził przynajmniej jeden członek niezależny, co biorąc pod uwagę wyjaśnienie do zasady 20, jest w obecnej sytuacji w istotny sposób uniemożliwione, nie zostały powołane wyodrębnione komitety tematyczne. Również obowiązujący regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje możliwości powoływania takich komitetów. Istotną przesłanką do stosowania takiego rozwiązania jest również względnie mała liczebność Rady Nadzorczej, która biorąc pod uwagę koszty jej funkcjonowania i reprezentatywność adekwatną do struktury akcjonariatu, została ustalona na 6 osobową. Zarząd ocenia, że z wyżej wymienionych powodów powoływanie wyodrębnionych komitetów byłoby niecelowe. Jednakże, o ile nastąpią zmiany przepisów, struktury akcjonariatu lub inne okoliczności, które umożliwią lub uzasadnią powołanie do składu Rady Nadzorczej członków niezależnych i zapewnienie reprezentacji akcjonariuszy odpowiedniej do ich zaangażowania inwestycyjnego w instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę, zostaną podjęte działania zmierzające do zmiany wewnętrznych uregulowań korporacyjnych oraz powołania komitetów określonych w treści zasady. Oceniając skutki niestosowania tej zasady, Zarząd nie identyfikuje istotnych ryzyk i zagrożeń dla zapewnienia możliwości efektywnego sprawowania funkcji nadzoru oraz prowadzenia i monitorowania skuteczności prowadzonych operacji gospodarczych i finansowych. Funkcje określonych w treści zasady komitetów sprawują członkowie Rady Nadzorczej kolegialnie, opierając swoje oceny i decyzje na podstawie informacji i analiz przedstawianych przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonując swoje zadania statutowe obejmuje nimi wszystkie obszary działalności Spółki, posiłkując się w tym celu zarówno analizami i opracowaniami syntetycznymi i statystycznymi jak i również analitycznymi o wysokim stopniu szczegółowości. Istotnym elementem wspomagającym realizację zadań Rady Nadzorczej jest możliwość monitorowania działań audytora wewnętrznego, którego zakres kompetencji i umocowania zapewnia wysoki stopień niezależności od wewnętrznych podmiotów organizacyjnych Spółki. Audytor wewnętrzny sporządza raporty z przeprowadzanych audytów wewnętrznych, uzgadnia i wstępnie akceptuje plany naprawcze w zakresie eliminacji lub zminimalizowania możliwości wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk lub nieprawidłowości oraz monitoruje stan realizacji planów

6 oraz skuteczność wdrażanych rozwiązań i zmian. Raporty sporządzane przez Audytora wewnętrznego są przekazywane do wiadomości Rady Nadzorczej. Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sytuacji Spółki były udostępniane akcjonariuszom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi Zasada nr 43 Wybór podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta powinien być dokonany przez Radę Nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji Rady Nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez Rade Nadzorcza lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym. Zasada ta nie była stosowana przez Emitenta w 2007 roku. Ze względu na fakt, iż w Spółce nie występuje komitet audytu, wybór biegłego rewidenta nie może odbyć się z uwzględnieniem rekomendacji komitetu audytu. Wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. Informację na tematu wyboru biegłego rewidenta Spółka zamieszcza w raporcie rocznym oraz przekazuje do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązków informacyjnych. II. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień i praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Działanie i uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), zgodnie z Regulaminem WZA odbywa się w Warszawie lub w siedzibie spółki a zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem WZA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA) zwołuje Zarząd

7 Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Informacja o zwołaniu WZA przekazywana jest w formie raportu bieżącego do publicznej wiadomości. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji Statutem Spółki oraz przepisami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2, 4-10 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Uchwały WZA zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. Głosowanie na WZA odbywa się jawnie. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. Jeżeli uchwała WZ powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu. Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Zarząd Spółki w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,

8 osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej repliki nie dłuższej niż 3 minuty, każda akcja daje akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania zarządza się tajne głosowanie, na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, prawo zaskarżania uchwał zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników III. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów Skład osobowy Zarządu Hutmen S.A. w okresie sprawozdawczym Piotr Górowski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny od 1 maja 2007 roku Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Jan Sendal Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Rozwoju Marcin Walczak Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy od 1 maja 2007 roku Andrzej Libold Prezes Zarządu do 30 kwietnia 2007 roku Zasady działania Zarządu Hutmen S.A. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu na okres trwającej trzy lata kadencji. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu, a w szczególności: zaciąganie zobowiązań do wysokości 1/2 kapitału zakładowego oraz

9 zaciąganie zobowiązań powyżej 1/2 kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje i kieruje posiedzeniami Zarządu, a podczas jego nieobecności wyznaczony członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. Szczegółowe obowiązki Zarządu określa Statut oraz Regulamin Zarządu. Skład osobowy Rady Nadzorczej Hutmen S.A. w okresie sprawozdawczym Arkadiusz Krężel Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Szeliga Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 21 września 2007r.) Kamil Dobies (od 21 września 2007r.) Lucjan Ciastek Dariusz Grzyb Zygmunt Urbaniak Krzysztof Adamski (do 16 lutego 2007 r.) Rafał Świstak (od 16 lutego 2007 r. do 21 września 2007r.) Adam Chełchowski (do 21 września 2007r.) Zasady działania Rady Nadzorczej Hutmen S.A. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na kadencję trwającą 3 lata przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

10 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej określonych w Statucie oraz Regulaminie Rady Nadzorczej należą: badanie bilansu rachunku zysków i strat, przepływów środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa wyżej, odwoływanie Prezesa, członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki przed upływem kadencji, powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, zawieranie umów o pracę z Prezesem i członkami Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki, dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, badanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności spółki. Ponadto poniższe działania Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej: wniesienie mienia Spółki do innej Spółki, zaciąganie zobowiązań powyżej 1/2 kapitału akcyjnego, zaciąganie kredytów bankowych bądź pożyczek powyżej 20 % kapitałów własnych, dokonywanie inwestycji jednostkowej o wartości przekraczającej 1/20 wysokości kapitału akcyjnego,

11 na wniosek Zarządu udzielanie zezwoleń na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/10 kapitału akcyjnego, wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego z wyjątkiem sytuacji, gdy obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów następuje w wyniku realizacji przepisów ustawy z dnia r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 118, poz. 561 z póź. zm.). Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członów Rady biorących udział w posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Za bezwzględną większość głosów uznaje się więcej niż 50 % głosów oddanych za uchwałą członków Rady biorących udział w głosowaniu. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach: w sprawach powołania i odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady, powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszenia członków w wykonywaniu ich czynności a także na żądanie któregokolwiek z członków Rady uczestniczących w posiedzeniu W 2007 roku Rada Nadzorcza ze swojego składu nie wyłoniła komitetów tematycznych. Funkcje i zadania komitetów wskazanych w treści zasady ładu korporacyjnego były realizowane kolegialnie, a sposób ich realizacji został opisany we wcześniejszych częściach niniejszego raportu. IV. Stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Zarząd Hutmen S.A. stoi na stanowisku, że warunkiem prawidłowej realizacji procesu, rozumianej jako sporządzenie kompletnego i wiarygodnie oddającego sytuację spółki sprawozdania finansowego, jest efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej prowadzonej w sposób ciągły na wszystkich poziomach identyfikacji i ewidencji operacji gospodarczych. Jej wielokierunkowość, hierarchiczność i niezależności kluczowych elementów ma na celu nie tylko zapewnienie sprawnego systemu eliminującego ewentualne błędy i nieprawidłowości, ale również umożliwiać monitorowanie działań w

12 zidentyfikowanych obszarach funkcjonalnych o podwyższonym ryzyku błędu lub o szczególnym znaczeniu dla efektywności Spółki. Podstawowymi elementami systemu kontroli wewnętrznej w Hutmen S.A. są: System kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień opisany w Księdze Służb, Procedury opisujące sposób podejmowania decyzji co do realizacji operacji gospodarczych, ich prowadzenia, ewidencji i oceny efektywności wraz z określeniem poszczególnych ról organizacyjnych i odpowiedzialności osób funkcyjnych, Sformalizowany system obiegu dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji finansowo - księgowej, Wdrożona Polityka Rachunkowości wraz z Instrukcją Księgowań, Procedury i instrukcje Polityki Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Instrukcje normujące zagadnienia inwentaryzacji aktywów, Procedury sporządzania okresowych informacji finansowych, Instytucjonalna kontrola wewnętrzna realizowana przez audytora wewnętrznego, Zintegrowany System Informatyczny z wbudowanym systemem uprawnień i automatycznej weryfikacji poprawności wprowadzanych danych, Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem. W procesie sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki głównym elementem kontroli jest ich weryfikacja przeprowadzana przez niezależnego audytora. Niezależny audytor obok dokonywania przeglądów półrocznych i badania rocznych sprawozdań, o których wydaje opinie i sporządza raport z wykonanych prac, dokonuje również miedzy innymi oceny skuteczności stosowanego systemu kontroli wewnętrznej. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza spośród ofert firm audytorskich o ugruntowanej renomie, dających gwarancję wysokiego standardu usług i wymaganej niezależności. Za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Finansowy działający pod nadzorem Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE HELIO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2007/2008 trwającym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Sporządzony na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W 2012 ROKU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W 2012 ROKU Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2012 roku OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2013 roku

Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2013 roku Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2013 roku Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zgodnie z 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Elektrociepłowni Będzin S.A. Uwzględniający zmiany zatwierdzone Uchwałą nr 13/VII/2009 Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z dnia 23 września 2009r. oraz Uchwałą nr 15/VIII/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę działania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą BIOTON S.A. ( Spółka ), zwanej dalej Radą, stanowią: przepisy Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Rozdział I. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Zarząd Zarząd

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia r. a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Załącznik do Uchwały nr /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET -BIAŁE BŁOTA S.A. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA. Rozdział I. Przepisy ogólne 1

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA. Rozdział I. Przepisy ogólne 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Statutu Spółki, 2. Uchwał Walnego Zgromadzenia, 3. Kodeksu Spółek Handlowych, 4. Niniejszego Regulaminu. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad

Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MABION S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MABION S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MABION S.A. przyjęty Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 2010-06-14 I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej.

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej. REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Spółki, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna, zwany dalej Zarządem, działa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach nr 2/2010 podjętej w dniu 11.02.2010 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRAGMA INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH

Bardziej szczegółowo

Raport. Dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Lentex S.A. w 2007 r.

Raport. Dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Lentex S.A. w 2007 r. Raport Dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Lentex S.A. w 2007 r. Realizując postanowienia uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A.

Regulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A. Regulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A. PREAMBUŁA Rada nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki, wykonując swoje obowiązki i uprawnienia w sposób przewidziany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 18 pkt. 5 Statut spółki Trakcja Polska S.A. ( Spółka ) w Warszawie, Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące zapisy 29 ust Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.

Dotychczas obowiązujące zapisy 29 ust Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Zmiany w Statucie Hollywood SA podjęte uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2016 roku zarejestrowane przez KRS w dniu 21 lipca 2016 roku Dotychczas obowiązujące zapisy 24 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Załącznik do uchwały nr 01/09/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2013 r. REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, dnia 27.09.2013r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1 1. Zarząd Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym Spółki, reprezentującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 1. Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INDOS S.A. W CHORZOWIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki INDOS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli działalności Spółki.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki Grupa Konsultingowo-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy ZT Kruszwica S.A. str. 1 REGULAMIN Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy 1 1. Rada Nadzorcza ZT Kruszwica S.A. zwana w dalszej części Regulaminu Radą jest

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki akcyjnej ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ).

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEśĄCY NR 41/08

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEśĄCY NR 41/08 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEśĄCY NR 41/08 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 01-07-08 w Kuźni Raciborskiej Temat: Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Zarząd BIOMED -LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kielce, 31 marca 2010 r.

Kielce, 31 marca 2010 r. Kielce, 31 marca 2010 r. 1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ŁRPN-T sp. z o.o. nr 10 z dnia 22 czerwca 2007 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 6 Rady Nadzorczej ŁRPN-T sp. z o.o. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Prime Minerals Spółka Akcyjna, zwany dalej także Zarządem, jest organem statutowym Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Warszawa, dnia 29.11.2006 Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. REGULAMIN ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1/7 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację prac Zarządu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Altus TFI

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 1 strona z 9 Rada Nadzorcza Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach zwana dalej Radą działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie R E G U L A M I N ZARZĄDU Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Wprowadzenie 1. Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 r. przez Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 r. przez Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 r. przez Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu działając na podstawie uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego w osobie... 1 Uchwała Nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku 2. Zarząd działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI UNIBEP S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI UNIBEP S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI UNIBEP S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa organizację i tryb pracy oraz zasady działania Zarządu spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, zwanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1 Projekty uchwał NWZA Projekt Uchwała nr 1 wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 1 Ksh postanawia o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej PC Guard z siedziba w Poznaniu zwanej dalej Spółką, jest organem powołanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT W SPRAWIE STOSOWNANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SYNTHOS S.A. W 2007 ROKU

RAPORT W SPRAWIE STOSOWNANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SYNTHOS S.A. W 2007 ROKU RAPORT W SPRAWIE STOSOWNANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SYNTHOS S.A. W 2007 ROKU Zgodnie z 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. Zarząd Synthos

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 1/2016 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data: 28.01.2016r. 14:15 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Bardziej szczegółowo