NOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE NA GPW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE NA GPW"

Transkrypt

1 NOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE NA GPW Wstęp I. Produkty strukturyzowane? Co to takiego? 1. Co to jest produkt strukturyzowany? 2. Gwarancja zwrotu kapitału, czyli ochrona kapitału w produktach strukturyzowanych 3. Ustalony czas trwania inwestycji 4. Ustalona formuła wypłaty 5. Instrument pochodny w produkcie strukturyzowanym II. Zasady działania produktów struktyryzowanych 1. Obligacje 2. Opcje 3. Mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych 3.1. Współczynnik partycypacji 3.2. Poziom ochrony kapitału 3.3. Zysk emitenta III. Cechy produktów strukturyzowanych 1. Zalety produktów strukturyzowanych 1.1. Dostęp do rynków zagranicznych 1.2. Wielośd i różnorodnośd dostępnych instrumentów 1.3. Ochrona kapitału 1.4. Możliwośd osiągnięcia wysokich zysków 2. Wady produktów ustrukturyzowanych 2.1. Skomplikowane formuły wypłaty 2.2. Brak płynności 2.3. Brak ochrony przed inflacją IV. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce 1. Opakowania produktów strukturyzowanych 1.1. Obligacje strukturyzowane 1.2. Lokata strukturyzowana 1.3. Certyfikat depozytowy 1.4. Polisy strukturyzowane 1.5. Fundusze strukturyzowane i certyfikaty inwestycyjne V. Produkty strukturyzowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1. Certyfikaty 2. Obligacje VI. Analiza najnowszych produktów strukturyzowanych na GPW Zakooczenie

2 Wstęp Czynnikami motywującymi do wyboru i stworzenia referatu na temat produktów strukturyzowanych są dwa elementy. Po pierwsze rynek tych produktów w Polsce jest nowy i od ponad trzech lat funkcjonowania bardzo dynamicznie się rozwija, to zwraca uwagę zarówno obserwatora rynku jak i potencjalnego inwestora. W szybkim tempie przybywa instrumentów, coraz większe grono polskich inwestorów lokuje w tych produktach swoje oszczędności. Drugim czynnikiem motywującym jest chęd zdobycia na ten temat wiedzy, która do tej pory była niewielka. Podejrzewam, że jest wiele takich osób, biorąc pod uwagę również tych, którzy w mniejszym lub większych stopniu interesują się rynkami finansowymi. Stąd chciałbym, aby referat nie przybrał formy przekazywania wiedzy, ale wspólnego poznawania nowych produktów. Z tego powodu zanim przejdę do tematu docelowego tj. nowych produktów strukturyzowanych na GPW w Warszawie, zastanowimy się nad tym, czym są te produkty oraz omówimy zasady funkcjonowania i ich cechy. Poza tym pozwolę sobie na małą dygresję. Otóż dosyd długo zastanawiałem się nad sensem tematu niniejszego referatu. Określenie nowe w odniesieniu do produktów strukturyzowanych na polskim rynki finansowym może przybrad dwojakie znaczenie. Domyślam się, że po pierwsze mamy tutaj na myśli datę emisji obligacji czy certyfikatów. Jednak tak naprawdę, to wszystkie produkty są jeszcze nowe, dla niewielu zupełnie nieznane. Podobnie jak MS Word 2007 (tworzony w 2006 roku) podkreśla słowo strukturyzowane, jako wyraz nieznany w języku polskim i niepoprawny, tak wydaję mi się, że w naszych słownikach również to słowo wydaje się jeszcze obce. Wobec tego spróbujmy dowiedzied się czegoś więcej. Rozdział I. Produkty strukturyzowane? Co to takiego? 1. Co to jest produkt strukturyzowany? Idea produktów strukturyzowanych powstała z chęci połączenia cech różnych instrumentów finansowych tak, aby w większym stopniu spełnid oczekiwania inwestorów. Na rynku istnieje cały wachlarz instrumentów finansowych np. obligacje, akcje, czy szeroko pojęte instrumenty pochodne. Niestety każdy z tych instrumentów posiada wady. Obligacje są bezpieczną inwestycją, jednak nie pozwalają na osiąganie zbyt dużych zysków. Z kolei akcje dają możliwości osiągnięcia wysokich stóp zwrotu, ale ponosimy przy tym duże ryzyko. Wobec tego może zdywersyfikujemy portfel i kupimy akcje spółek zagranicznych? Niestety niewielu inwestorów ma do nich dostęp. W tej sytuacji instytucje finansowe wyszły inwestorom naprzeciw, tworząc produkt, będący kombinacją i połączeniem różnorakich instrumentów finansowych. Portfele, z których budowane są struktury, wykorzystują niezliczone możliwości, jakie oferuje rynek. Dzięki nim przeciętny inwestor może zarabiad na zmianach kursów walut, cen towarów, akcji czy nawet nieruchomości. Według informacji zawartych na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie produkty strukturyzowane są definiowane z punktu widzenia ceny, emitenta i sposobu rozliczenia transakcji. Cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut). Struktury najprościej jest opisad poprzez podanie ich cech charakterystycznych. Według Barclays Bank, jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie, istnieją cztery podstawowe cechy produktów strukturyzowanych. Poniżej omówię je w kilku zdaniach.

3 2. Gwarancja zwrotu kapitału, czyli ochrona kapitału w produktach strukturyzowanych Inwestycje w akcje czy fundusze inwestycyjne niosą ze sobą ryzyko utraty kapitału. Inaczej jest w przypadku produktów strukturyzowanych. Większośd w nich w większym lub mniejszym stopniu gwarantuje ochronę kapitału. GPW wyróżnia dwa podstawowe rodzaje struktur (ze względu na to kryterium): - produkty gwarantujące ochronę kapitału, występuje tutaj ochrona 100-procentowa. Oznacza to, że inwestor lokując 100zł ma pewnośd, że na koniec inwestycji otrzyma co najmniej 100zł. Oczywiście nawet całkowita ochrona nie gwarantuje ochrony przed inflacją. Załóżmy, że indeks, na podstawie którego była wyliczana wypłata zysku, nie zachował się po myśli inwestora. Otrzymuje on jedynie kwotę równą wysokości zainwestowanego kapitału. Jednak ze względu na inflację, realnie dostaje mniej środków. Gdy inflacja jest wysoka, inwestor może stracid nawet kilka procent rocznie. - produkty nie gwarantujące pełnej ochrony kapitału (ochrona częściowa) np. 90- procentowa. W tym przypadku inwestor może byd pewien, że w dniu zapadalności instrumentu na każde ulokowane 100zł zostanie mu zwrócone nie mniej niż 90 zł. Oczywiście takiej instrumenty są bardziej ryzykowne, jednak większy udział inwestora w stratach rekompensuje większy udział w potencjalnych zyskach z wbudowanego instrumentu (inwestor ma tutaj szansę na większy zarobek). - dodatkowo istnieją produkty, które gwarantują minimalną stopę zwrotu, na przykład na poziomie 10%. Ten typ inwestycji jest teoretycznie najbezpieczniejszy. Jednak w świecie nic nie ma za darmo i produkty, które gwarantują większą ochronę kapitału, będą jednocześnie dawały mniejszą szansę na osiągnięcie dużych zysków i na odwrót, mała ochrona daje większe szanse na duży zysk. Jak widzimy, żelazna zasada rządząca rynkiem pozostała zachowana. Nie ma zysku bez ryzyka! 3. Ustalony czas trwania inwestycji Wszystkie produkty strukturyzowane, bez względu na to, czy są to obligacje strukturyzowane, lokaty strukturyzowane, czy jednostki lub certyfikaty strukturyzowanych funduszy, posiadają określony zamknięty czas życia. Jego długośd może byd różna, w przypadku obligacji jest to zwykle nie więcej niż 5 lat. GPW dzieli struktury jedynie wg standardowego podziału, na krótko-, średnio- i długoterminowe. 4. Ustalona formuła wypłaty Inwestor przed zakupem produktu strukturyzowanego dobrze zdaje sobie sprawę, w jakiej sytuacji poniesie stratę, a w jakiej zarobi. Przy zakupie z góry wiadomo, od jakich czynników będzie zależał zysk. Dodatkowo dzięki formule wypłaty jest jasno określone przełożenie zmian wartości indeksu podstawowego na sytuację inwestora. Formuła ta zwykle przyjmuje formę dośd skomplikowanego wzoru matematycznego, obwarowanego dodatkowo wieloma warunkami. Zrozumienie faktu, jak liczona jest stopa zwrotu z naszej inwestycji jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

4 5. Instrument pochodny w produkcie strukturyzowanym Najprostsze produkty strukturyzowane posiadają wbudowany jeden nieskomplikowany instrument pochodny, jednak nierzadko jest to cały koszyk zróżnicowanych instrumentów. Na przykład, obligacja strukturyzowana, której funkcja wypłaty zależy od cen nieruchomości, zachowao rynków towarowych oraz indeksów akcji, może składad się z obligacji zero kuponowej oraz kilku wbudowanych opcji. Najczęściej spotykane w produktach strukturyzowanych instrumenty pochodne to zwyczajne opcje kupna lub sprzedaży. Rozdział II. Zasady działania produktów struktyryzowanych 1. Obligacje Typowy produkt strukturyzowany składa się z dwóch elementów: obligacji, która gwarantuje ochronę kapitału, oraz opcji, która daje szansę na osiąganie dużych zysków. Obligacje jak wiadomo dzielimy na zerokuponowe, o stałym oprocentowaniu i zmiennym oprocentowaniu. Do konstrukcji produktów strukturyzowanych wykorzystuje się głównie obligacje zerokuponowe. Wyróżniłbym dwie przyczyny. Dla zapewnienia ochrony kapitału przepływy generowane przez ten muszą byd znane, w przypadku np. obligacji o zmiennym oprocentowaniu nie mamy pewności, jakiej wysokości kupony otrzymamy. Obligacja zerokuponowa jest jak wiadomo sprzedawana z dyskontem, stąd przepływ w terminie wykupu jest znany i równy wartości nominalnej obligacji. Po drugie obligacje wypłacające kupony generują wiele przepływów (zależnie od długości okresu do terminu wykupu). Przy produktach strukturyzowanych oprócz momentu emisji występuje tylko jeden przepływ terminie rozliczenia. Stąd wybór obligacji zerokuponowych dla lepszego dopasowania okresów. 2. Opcje Jak już wspomniałem, opcje wbudowane w produkty strukturyzowane dają szansę na osiąganie dużych zysków, są więc kluczowym składnikiem tych produktów z punktu widzenia inwestora. W większości przypadków wykorzystywane są zwykłe opcje kupna (call) i sprzedaży (put). Instrumentami podstawowymi dla opcji wykorzystywanych do budowania produktów strukturyzowanych mogą byd kursy akcji, walut, wartości indeksów, ceny towarów i surowców, wysokośd stóp procentowych. Obecnie w Polsce najwięcej produktów strukturyzowanych ma wbudowane opcje na indeksy. 3. Mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych Wiemy, jakie instrumenty wchodzą w skład produktu strukturyzowanego i jak działają. Spróbujmy zbudowad taki produkt według prostych założeo, czysto hipotetycznych. Przewidywany jest długoterminowy trend wzrostowy indeksu WIG20. Badania rynku wskazują, że mimo przewidywao na rynku jest wielu inwestorów, którzy po ostatnim krachu boją się spadków, oczekują ochrony kapitału. Wobec tego tworzymy produkt, który zagwarantuje 100-procentową ochronę kapitału i umożliwi zarabianie na wzroście indeksu WIG20, specjaliści od marketingu gwarantują dobrą sprzedaż. Załóżmy, że tworzymy lokatę strukturyzowaną, która kosztuje 1000zł. Pieniądze inwestora mogą zostad ulokowane w następujący sposób: 800zł w obligacje zerokuponowe (pomijamy tutaj fakt, po jakiej stopie dyskontowane są obligacje i jaki jest ich okres zapadalności, ważne jest, aby był równy terminowi rozliczenia lokaty strukturyzowanej i obligacje zostały wykupione w terminie wykupu za 1000zł, co gwarantuje nam założoną 100-procentową ochronę

5 kapitału) oraz 200zł w opcję kupna na WIG20. I co teraz? Ile zarobi inwestor? Obligacja zapewni ochronę zainwestowanego kapitału (1000zł), ale nie wiadomo, ile wyniesie zysk na opcji. Zysk z instrumentu pochodnego zależy od zachowania indeksu WIG20. Im więcej wzrośnie indeks WIG20, tym większy będzie zysk (była to opcja kupna). Wobec tego inwestor w terminie rozliczenia otrzyma 1000zł plus tyle, ile zyskałby, gdyby w uproszczeniu kupił indeks WIG20 po notowaniach w wysokości z dnia uruchomienia lokaty strukturyzowanej i sprzedał po cenie z dnia zakooczenia inwestycji. Oczywiście jest to tylko przykład, w rzeczywistości mamy do czynienia często z bardzo skomplikowanymi formułami wypłaty Współczynnik partycypacji Bardzo ważnym pojęciem w budowie instrumentu pochodnego jest współczynnik partycypacji (oznaczenie procentowego udziału w zyskach z wbudowanych instrumentów pochodnych). Jego wysokośd może byd bardzo różna. Jeżeli wbudowana opcja jest bardzo skomplikowana i zawiera wiele przywilejów dla inwestora, współczynnik partycypacji może wynosid np. jedynie 30%. Odnosząc się do naszego przykładu oznacza to, że jeżeli WIG20 zyska na wartości 20%, to nabywca lokaty strukturyzowanej zarobi 30% z 20%, czyli 6%. W zależności od charakteru produktu, zyski inwestora mogą byd nielimitowane lub mogą zostad ograniczone od góry do ustalonej przez emitenta wysokości Poziom ochrony kapitału Jak już wspomniałem w początkowej części referatu ochrona kapitału może byd pełna, częściowa oraz pełna powiększona o gwarantowany zysk. Wracając do przykładu, od rodzaju ochrony zależy wielkośd kapitału zainwestowanego w obligacje i opcje. Przy niższej ochronie kapitału np. 90%, w obligacje zainwestujemy mniej niż 800 zł, a resztę w opcje, co zwiększy możliwy do uzyskania potencjalny zysk Zysk emitenta Podczas emisji np. lokaty strukturyzowanej emitent (tutaj bank) nie pobiera od klientów żadnych prowizji ani dodatkowych opłat (inaczej jest np. przy obligacjach notowanych na GPW, tutaj regułą jest pobieranie prowizji). Oczywiście nie oznacza to, że jest instytucją charytatywną, w rzeczywistości marża jest ukryta w konstrukcji produktu. Aby zapewnid ochronę kapitału, emitent nie może zmienid kwoty zainwestowanej w obligacje, wobec tego po prostu pobiera częśd środków, które normalnie byłyby zainwestowane w opcje. W przypadku naszej lokaty strukturyzowanej, w opcję byłaby zainwestowana kwota równa 200zł minus zarezerwowana marża emitenta (np. 30zł). Powyższe zależności przedstawiłem na schemacie.

6 Opcja???zł Marża 30zł Opcja 170zł Obligacja zerokuponowa 800zł Obligacja zerokuponowa 1000zł Rys. 1. Budowa lokaty strukturyzowanej Rozdział III. Cechy produktów strukturyzowanych 1. Zalety produktów strukturyzowanych 1.1. Dostęp do rynków zagranicznych Produkty strukturyzowane zapewniają inwestorom dostęp do najbardziej egzotycznych rynków, możemy inwestowad np. w Chinach czy Ameryce Południowej. W normalnych warunkach wiązałoby się to z ponoszeniem dużych kosztów, wymogiem dysponowania dużą gotówką oraz posiadana dużej wiedzy o rynkach zagranicznych Wielośd i różnorodnośd dostępnych instrumentów Przeciętny inwestor indywidualny kupuje akcje lub obligacje, jeżeli posiada trochę większą wiedzę wykorzystuje instrumenty pochodne, jednak w ograniczonym stopniu. Instrumenty pochodne wbudowane w produkty strukturyzowane są niekiedy tak skomplikowane i różnorodne, że przeciętny Kowalski nie miałby do niech dostępu lub też z braku specjalistycznej wiedzy nie wykorzystywałby ich w swojej działalności inwestycyjnej Ochrona kapitału Ta cecha była już kilkukrotnie wskazana podczas tego referatu. Pełna ochrona daje inwestorowi gwarancję zwrotu kapitału. Przy częściowej istnieje ryzyko poniesienia ograniczonej straty, jednak jej możliwa wysokośd jest z góry znana. Jest to niewątpliwa zaleta inwestowania w produkty strukturyzowane Możliwośd osiągnięcia wysokich zysków Możliwośd osiągnięcia wysokich zysków wiąże się oczywiście z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. Teoretycznie można na nich zarobid niekiedy kilkadziesiąt lub nawet kilkaset procent, co w połączeniu z ochroną kapitału wynikającą z obligacji tworzy niezwykle atrakcyjną alternatywę dla standardowych form inwestowania.

7 2. Wady produktów ustrukturyzowanych 2.1. Skomplikowane formuły wypłaty Przeciętny produkt strukturyzowany jest dużo bardziej skomplikowany w zrozumieniu niż notowana na giełdzie akcja lub obligacja. Bywa czasem tak, że dzięki łatwości inwestowania w te produkty, inwestorzy je kupują, nie rozumiejąc do kooca zawiłych formuł wypłaty lub nawet samego rynku (którego dotyczy opcja), o czym marketingowcy od sprzedaży dobrze wiedzą. Efekt jest taki, że przeciętny klient może mied mgliste pojęcie o tym, ile na prawdę może zarobid Brak płynności Inwestor chcąc zakooczyd inwestycję w akcje czy obligacje może je zbyd w każdym momencie. W przypadku produktów strukturyzowanych takie posunięcie nie zawsze jest możliwe. O ile obligacje czy certyfikaty można zbyd na rynku (chociaż ich płynnośd jest już stosunkowo mniejsza), to wycofanie pieniędzy z lokaty strukturyzowanej będzie się z reguły wiązad z utratą wypracowanych odsetek Brak ochrony przed inflacją Produkty strukturyzowane gwarantują ochronę kapitału, jednak nie chronią jego wartości realnej. Wydaje się to oczywiste, jednak należy wziąd to pod uwagę. W warunkach wysokiej inflacji zwrot nawet całości zainwestowanej kwoty może oznaczad realną stratę wysokości kilku procent rocznie. Rozdział IV. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce 1. Opakowania produktów strukturyzowanych 1.1. Obligacje strukturyzowane Są to opakowania produktów strukturyzowanych regulowane Ustawą o obligacjach. Większośd obligacji strukturyzowanych zbudowanych jest na podstawie najbardziej typowego dla struktur schematu, tj. obligacja plus opcja o takim samym terminie zapadalności. Inwestor staję się właścicielem tego instrumentu, który zostanie od niego wykupiony po ustalonym z góry okresie. Obligacje strukturyzowane są (ale nie muszą byd) notowane na GPW w Warszawie Lokata strukturyzowana Lokata strukturyzowana to depozyt bankowy z wbudowanym instrumentem pochodnym. Bank wypuszcza na rynek lokatę strukturyzowaną, a jednocześnie sam zakupuje na rynku instrument pochodny. Na przykładzie lokaty strukturyzowanej omawialiśmy wcześniej zysk emitenta. Charakterystyczną cechą jest zazwyczaj prostsza w porównaniu z obligacjami formuła obliczania zysku. Oczywiście lokata strukturyzowana jak każda lokata nie może byd przedmiotem obrotu giełdowego Certyfikat depozytowy Certyfikat depozytowy jest instrumentem dłużnym emitowanym przez bank. Zasadnicza różnica miedzy certyfikatem depozytowym a zwyczajnym depozytem bankowym polega na tym, że certyfikatem depozytowym można obracad na rynku publicznym. Co więcej, można go również

8 odsprzedad bankowi, od którego został kupiony. Instrumenty te są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Polisy strukturyzowane Polisa strukturyzowana wbrew pozorom nie ma wiele wspólnego z ubezpieczeniem. Stanowi ona po prostu dośd sprytny zabieg prawny ze strony oferującego produkt strukturyzowany. Dzięki ubezpieczeniu wypracowany zysk nie podlega obciążeniu podatkiem Belki Fundusze strukturyzowane i certyfikaty inwestycyjne Fundusze inwestycyjne, w których inwestorzy mogą lokowad swoje oszczędności, dzielą się na fundusze otwarte i zamknięte. W otwartych inwestor nabywa jednostki uczestnictwa, w przypadku zamkniętych emitowane są certyfikaty inwestycyjne (będące następnie przedmiotem obrotu na giełdzie). Certyfikaty inwestycyjne dzięki swoim cechom mogą byd dobrym opakowaniem produktu strukturyzowanego, jednak w Polsce ta forma się nie przyjęła. Niektórzy do rynku struktur zaliczają również fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. Najczęściej są to otwarte fundusze, które stosują różnego rodzaju strategie zabezpieczające przed nominalnymi stratami. Rozdział V. Produkty strukturyzowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Produkty strukturyzowane pojawiły się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2006 roku. Jako pierwsze debiutowały obligacje strukturyzowane Deutsche Bank z Londynu. Nowych instrumentów przybywa w bardzo szybkim tempie, chociaż w 2009 tempo trochę osłabło. Wyniki uzyskane na strukturach zapadających w pierwszej połowie nie były zadowalające (z powodu kryzysu w wielu przypadkach opcje przyniosły znikomy zysk), co sprawiło, że te produkty na chwilę trochę zniechęciły inwestorów. Inaczej było już w drugiej połowie 2009 roku, gdzie najlepsze struktury dały zarobid prawie 20 procent rocznie. Obecnie na GPW w Warszawie notowanych jest 17 obligacji strukturyzowanych i kilkadziesiąt certyfikatów strukturyzowanych (stan na dzieo ). 3. Certyfikaty Emitenci certyfikatów notowanych na GPW: - BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. - Deutsche Bank AG London - ERSTE Bank - Raiffeisen Centrobank AG - UniCredit 4. Obligacje Emitenci obligacji notowanych na GPW: - Deutsche Bank AG London

9 - Barclays Bank PLC - SecurAsset S.A. Rozdział VI. Analiza najnowszych produktów strukturyzowanych na GPW Najnowsze produkty strukturyzowane, które w ostatnim czasie pojawiły się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to seria obligacji WIG20 Profit emitenta SecurAsset S.A. (Obligacja WIG20 Profit, Obligacja WIG20 Profit 2 oraz Obligacja WIG20 Profit 3) oraz certyfikaty Deutsche Bank AG London pod nazwą db HSCE Express (db HSCE Express i db HSCE Express II). Chciałbym przeprowadzid krótką analizę przykładowej obligacji i certyfikatu. Obligacja WIG20 Profit 3: Cechy obligacji*: - wartośd nominalna PLN, - cena emisyjna - 100% Wartości Nominalnej, - termin wykupu - 30 listopada 2011 r., - gwarancja zwrotu 100% kapitału zainwestowanego w okresie subskrypcji, z zastrzeżeniem ryzyka inwestycyjnego i kredytowego, - notowanie na rynku równoległym w systemie kursu jednolitego (2 fixingi), - notowanie w % wartości nominalnej. Instrumentem bazowym jest WIG20. Kwotę wykupu dla inwestora w dniu rozliczenia stanowi zwrot 100% zainwestowanego kapitału wraz z kuponem w wysokości 21%, którego wypłata uzależniona jest od spełnienia jednego z dwóch warunków: - jeśli indeks WIG20 wzrośnie na koniec pierwszego roku trwania inwestycji o przynajmniej 10% w stosunku do poziomu z początku inwestycji i wzrośnie przynajmniej o kolejne 10% na koniec drugiego roku inwestycji (w stosunku do poziomu z kooca pierwszego roku) lub - jeśli indeks WIG20 wzrośnie na koniec drugiego roku inwestycji o przynajmniej 50% w stosunku do poziomu z początku inwestycji. Zgodnie z Warunkami Emisji, Ostateczna Kwota Wykupu w odniesieniu do każdego Określonego Nominału będzie stanowiła kwotę równą: N + Premia przy czym: - "N" oznacza Kwotę Obliczenia (100 zł); - "Premia" oznacza: N x WU x Max{PierwszaSzansa;DrugaSzansa} gdzie: - "WU" to Współczynnik Uczestnictwa (100%)

10 - "PierwszaSzansa" = 21%, jeśli: w przeciwnym razie "PierwszaSzansa"= 0%, lub - "DrugaSzansa" = 21%, jeśli: w przeciwnym razie "DrugaSzansa" = 0%. 1. "Indekst=0" oznacza wartośd zamknięcia indeksu WIG20 w dniu r., 2. "Indekst=1" oznacza wartośd zamknięcia indeksu WIG20 w dniu r., 3. "Indekst=2" oznacza wartośd zamknięcia indeksu WIG20 w dniu r. Krótka analiza: Pierwsza informacja jest dla nas bardzo pozytywna, kupując jedną obligację możemy zainwestowad już od 100zł!!! Budowa struktury: Jest to obligacja plus opcja na indeks podstawowy WIG20. Formuła wypłaty: Formuła wypłaty jest dosyd prosta i czytelna. Wypłatę premii otrzymamy w dwóch przypadkach: 1. Gdy wartośd indeksu WIG20 przez 2 lata będzie rosła co najmniej 10% rok do roku (2010/2009 oraz 2011/2010, kursy zamknięcia każdego roku z dnia 17 listopada) 2. Gdy wartośd indeksu WIG20 wzrośnie o co najmniej 50% w 2011 roku w stosunku do roku 2009 (notowania WIG20 również z 17 listopada odpowiedniego roku) Jeśli którykolwiek z warunków jest spełniony, otrzymujemy wypłatę premii. Wynosi ona: 100złx100%x21%=21zł Wobec tego scenariusze naszej łącznej wypłaty są 2: zł, gdy będzie spełniony przynajmniej jeden z warunków i otrzymamy premię (wtedy nasz roczny zysk z inwestycji wyniesie efektywnie (121/100)^(1/2)-1=10%) zł, gdy nie otrzymamy premii, a jedynie 100% zwrot zainwestowanego kapitału.

11 Pozostaje jedynie wątpliwości Na ile możliwe są takie wzrosty indeksu WIG20? Który przypadek realizacji premii jest bardziej prawdopodobny? Certyfikat db HSCE Express II: 2. seria 3-letnich certyfikatów strukturyzowanych (ekspresowych) związanych z indeksem HSCE (Hang Seng China Enterprises) wyemitowanych przez Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie. Główne cechy certyfikatu*: - cena emisyjna PLN, - notowanie na rynku równoległym w systemie notowao ciągłych, - notowanie w PLN. Konstrukcja certyfikatu strukturyzowanego Emitent może dokonad wcześniejszego wykupu certyfikatów. Warunkiem wcześniejszego wykupu jest tzw. wydarzenie Knock-Out. Ma ono miejsce wtedy, gdy wartośd zamknięcia indeksu HSCE w tzw. dniu obserwacji nie będzie mniejsza niż wartośd zamknięcia indeksu w dniu Knock- Out może nastąpid jedynie w dniach obserwacji, nazywanych Datami Określenia Progu, przypadających na: , , , , , Data rozliczenia certyfikatów następuje 5 dni roboczych po wydarzeniu Knock-Out lub jeśli takowe nie wystąpi 5 dni roboczych po dacie wykonania ( ). Wcześniejszy wykup odbywa się po cenie 100 zł plus liniowo wzrastający kupon: - 0,5 * 16,5% jeśli "Knock-Out" w dniu , - 16,5% jeśli "Knock-Out" w dniu , - 1,5 * 16,5% jeśli "Knock-Out" w dniu , - 2 * 16,5% jeśli "Knock-Out" w dniu , - 2,5 * 16,5% jeśli "Knock-Out" w dniu , - 3 * 16,5% jeśli "Knock-Out" w dniu Jeżeli nie nastąpi wydarzenie Knock-Out" a dodatkowo: tzw. bariera określona na poziomie 70% wartości zamknięcia indeksu HSCE w dniu (tzw. wartośd początkowa) nie zostanie nigdy przekroczona (tzn. wartośd indeksu HSCE nie spadnie poniżej 70% wartości początkowej), w terminie rozliczenia inwestorowi wypłacana jest kwota wyznaczana wg wzoru: 100 zł x 100%. w czasie życia certyfikatu, wartośd indeksu HSCE spadnie poniżej poziomu progowego wypłata w terminie rozliczenia określona jest wzorem: 100 zł x Wynik, gdzie Wynik oznacza: "HSCE koocowy/hsce początkowy"

12 Krótka analiza: Podobnie jak w przypadku obligacji, możemy zainwestowad już od 100zł!!! Budowa struktury: Jest to obligacja plus opcja na indeks podstawowy Hang Seng China Enterprises. Formuła wypłaty: W tym przypadku formuła wypłaty jest zdecydowanie bardziej rozbudowana, jednak nie powinna sprawiad większych trudności. Możliwe są różne wysokości premii zależnie od wydarzenia Knock- Out. Rysują się nam jednak 3 główne scenariusze wypłat: 1. Wydarzenie Knock-Out, gdzie wypłata w przypadku realizacji to zwrot zainwestowanego kapitału 100zł plus premia zależnie od okresu wydarzenia. Maksymalnie może to byd nawet 49,5% w przypadku realizacji Knock-Out dokładnie po trzech latach od emisji, w dniu wykonania certyfikatu. Zysk w tym przypadku wyniósłby efektywnie (149,5/100)^(1/3)- 1=14,34% rocznie. Należy dodatkowo zauważyd jedną rzecz. Może się wydawad, że najkorzystniejszy jest Knock-Out w ostatnim możliwym terminie. Jednak rozważmy taki przypadek, Knock-Out ma miejsce po pół roku od emisji, w pierwszym możliwym terminie. Otrzymamy kupon wysokości 0,5*16,5%=8,25%, czyli nasza wypłata w sumie wyniesie 108,25zł. Jednak zakładając reinwestycję otrzymanej wypłaty po takiej samej stopie, otrzymamy (108,25/100)^2-1=17,18% zysku rocznie (efektywnie), co stanowi więcej niż w pierwszym przypadku 2. Jeżeli nie wystąpi Knock-Out, a wartośd indeksu HSCE przez trzy lata nie spadnie poniżej 70% wartości tego indeksu z dnia emisji, to otrzymujemy 100-procentowy zwrot zainwestowanego kapitału, czyli 100%x100zł=100zł 3. Jeżeli nie wystapi Knock-Out, a wartośd indeksu HSCE przez trzy lata spadnie poniżej 70% wartości tego indeksu z dnia emisji, to otrzymujemy wypłatę określoną stosunkiem wartości indeksu po trzech latach do wartości indeksu w okresie zerowym razy 100zł. Przy założeniu, że np. wartośd indeksu po trzech latach będzie wynosiła 50% wartości indeksu w okresie zerowym, otrzymamy wypłatę: 0,5X100zł=50zł. Jak widzimy możliwości wypłaty jest wiele, jednak podstawowa różnica między analizowanymi produktami strukturyzowanymi polega na tym, że przy zakupie certyfikatu nie mamy całkowitej ochrony zainwestowanego kapitału. W skrajnie niepomyślnym scenariuszu (trzyletnim ciągłym załamaniu indeksu) możemy otrzymad jedynie niewielką częśd zainwestowanych środków. Oczywiście są to tylko przykłady i rozważania, indeks w rzeczywistości może się zachowad bardzo różnie i od tego uzależniona jest nasza wypłata zysku. * cechy i formuły obliczania wypłaty pobrane z

13 Zakooczenie Duży wybór rynków i instrumentów oraz zabezpieczenie kapitału to tylko niektóre spośród niewątpliwych zalet produktów strukturyzowanych. Jednak jak w przypadku wszystkich inwestycji należy zachowad chłodne spojrzenie. Powinny się liczyd tylko dwie kwestie: oczekiwany zysk oraz ryzyko. Produkty strukturyzowane dają nam często możliwości bardzo wysokich zysków, jednak na ile są one prawdopodobne? Wielu inwestorów inwestuje na giełdzie, ale ilu z nich jest milionerami? Stąd w przypadku produktów strukturyzowanych również istnieje potrzeba racjonalnej analizy opłacalności, należy odróżnid realne możliwości zysku od marketingowych sztuczek sprzedawców tych produktów. Pomimo tej dygresji mam wrażenie, że produkty strukturyzowane otwierają nowe możliwości inwestowania i cieszę się, że tyle się o nich dowiedziałem. Można ulec wrażeniu, że rynek finansowy jeszcze nigdy nie oferował tak szerokich możliwości, przeciętny inwestor z niewielkimi oszczędnościami może zmierzyd się ze światowymi rynkami. Jestem pewien, że właśnie z tego powodu w dalszym ciągu rynek produktów strukturyzowanych w Polsce będzie się rozwijał co najmniej w dotychczas obserwowanym tempie, a odsetek oszczędności Polaków lokowanych w tych instrumentach będzie się zbliżał do krajów zachodniej Europy.

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów

Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów Autor: Adam Zaremba ISBN: 978-83-246-1848-4 Format: 122x194, stron: 136 Finansowy z³oty œrodek Produkty strukturyzowane i ich mo liwoœci Budowa i mechanizm

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności

Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności Profesjonalny Inwestor 2008 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych, GPW Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia?

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? definicja produkty strukturyzowane zasada działania formy prawne przykłady według SEC (Securities and Exchange Commission, zasada 461),są to papiery wartościowe,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 2 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

5.000 PLN OKRES SUBSKRYPCJI OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ % składki na poczet certyfikatu Brak

5.000 PLN OKRES SUBSKRYPCJI OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ % składki na poczet certyfikatu Brak PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE 1/2 FORMA I NAZWA PRODUKTU HORYZONT INWESTYCYJNY WALUTA MIN. SKŁADKA NA POCZET CERTYFIKATU Grupowe Ubezpieczenie Strukturyzowane BRIC 4 Strony Zysku 2 lata PLN 5.000 PLN

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013

Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Londyńska lokata III łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1 Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Strona 1 Zalety lokaty inwestycyjnej Solidny Duet łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

zasady Lokaty Strukturyzowanej ZYSK Z EURO

zasady Lokaty Strukturyzowanej ZYSK Z EURO Lokata strukturyzowana ZYSK Z EURO Okres subskrypcji: 30.11.2012 11.12.2012 Okres trwania lokaty: 12.12.2012 12.06.2013 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN na fixingu NBP Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja z Autopilotem 2 serii PLN-100-AUTO2-20120720 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 6 Plan wykładu Cechy inwestycji finansowych: dochód ryzyko płynność Depozyty bankowe Fundusze inwestycyjne 2015-11-05 2 Najważniejszymi cechami inwestycji

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal II powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Strategie opcyjne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Europejska Banku BPH w EUR powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%.

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Choć jak to zazwyczaj bywa opinie

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A., świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

zyski chodzą parami 100% 90% LOKATA CZYM CHARAKTERYZUJą SIĘ OBLIGACJe?

zyski chodzą parami 100% 90% LOKATA CZYM CHARAKTERYZUJą SIĘ OBLIGACJe? KONIEC SUBSKRYPCJI 7 MAJA 2010! Obligacje z serii TOP5 DUO Giełda z lokatą zyski chodzą parami 100% 90% 0chrony kapitału LUB Słyszałem, że można uzyskać spore korzyści, inwestując w duże spółki giełdowe.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Rok z Dolarem II -12M

Rok z Dolarem II -12M Rok z Dolarem II -12M Subskrypcja: 01.04.2014 23.04.2014 Inwestycja: 24.04.2014 24.04.2015 Rok z Dolarem II łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku walutowym,

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 6 maja 005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 00 minut . Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestycyjne na GPW - produkty strukturyzowane

Nowe możliwości inwestycyjne na GPW - produkty strukturyzowane Nowe możliwości inwestycyjne na GPW - produkty strukturyzowane Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza Konferencja naukowo-szkoleniowa Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo