INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015

2 Spis treści: 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Informacje dla absolwenta szkoły podstawowej Informacje dla absolwenta gimnazjum Informacje dotyczące placówek oświatowych Informacje dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie ZSZ i dla dorosłych wszelkich typów oraz szkół policealnych Informacje dla gimnazjalisty dot. naboru elektronicznego

3 Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści! Stoicie u progu jednej z najważniejszych decyzji wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest przecież pierwszą decyzją dorosłego życia. Wiemy, jak bardzo przeżywacie nową dla siebie sytuację i rolę. Rozumiemy, jak ważny jest ten moment dla Was, dla rodziców, dla nauczycieliwychowawców. Chcemy Wam w tym pomóc. Wzorem lat ubiegłych i w tym roku przygotowaliśmy informator mający na celu przedstawienie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Jak co roku dążymy do tego, aby oferta była dostosowana do potrzeb rynku pracy oraz preferencji edukacyjnych młodzieży. W informatorze znajdziecie informację na temat terminów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, kierunków kształcenia w poszczególnych szkołach oraz zasad elektronicznego naboru. Już po raz dziewiąty nabór do szkół ponadgimnazjalnych będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Zachęcam do wyboru 3 szkół ponadgimnazjalnych oraz oddziałów w każdej z nich. Należy jednak pamiętać, aby w pierwszej kolejności dokonać wyboru szkół i oddziałów, w których uczeń chce kontynuować naukę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Proszę pamiętać, że system elektroniczny wspomagający nabór dokonuje przydziału zgodnie z uzyskaną przez ucznia liczbą punktów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na str. 47. Zachęcam również do odwiedzania internetowych witryn szkolnych, gdzie można zapoznać się ze szczegółową ofertą danej szkoły oraz warunkami rekrutacji. Informator wzbogacono o krótką notkę informacyjną na temat reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zarówno ogólnokształcącego, jak i zawodowego. Od 01 września 2012r. gruntownej zmianie uległ model kształcenia zawodowego poczynając od wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach i zmodyfikowania klasyfikacji zawodów szkolnych, a na zmianie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego kończąc. Punktem wyjścia do reformy kształcenia zawodowego jest wyodrębnienie w ramach zawodów szkolnych poszczególnych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Kwalifikacja stanowi wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Każda z kwalifikacji będzie oddzielnie potwierdzana w systemie egzaminów zewnętrznych. W nowym systemie młodzież będzie się uczyć zawodu w szkole, przystępując w trakcie kształcenia do -3-

4 egzaminów zewnętrznych z poszczególnych kwalifikacji. Będzie także możliwość uzyskiwania kwalifikacji z innych zawodów na kwalifikacyjnych kursach zawodowych organizowanych przez szkoły naszego Powiatu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na tych kursach kwalifikacje będą mogli zdobywać także dorośli chcący się przekwalifikować lub zdobyć dodatkowe umiejętności. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mieli możliwość uzupełnienia brakujących kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Dotychczas absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w celu uzyskania tytułu technika musiał ukończyć 3 - letnie technikum uzupełniające lub 4 letnie technikum dla dorosłych. Kształcenie zawodowe będzie realizowane na poziomie ponadgimnazjalnym w następujących typach szkół dla młodzieży: - 3 letniej zasadniczej szkole zawodowej, - 4 letnim technikum, - szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki będzie można spełnić przez: - uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, - realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy, - uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej będzie mógł uzyskać : - wykształcenie średnie poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, - kwalifikacje zawodowe na poziomie technikum poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdanie egzaminów przed okręgową komisją egzaminacyjną oraz uzyskanie wykształcenia średniego. Gruntowne zmiany następują również w systemie kształcenia ustawicznego dorosłych. Osoby dorosłe będą miały możliwość: - uzyskania kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, - uzyskania wyższego poziomu wykształcenia ogólnego (gimnazjalne lub średnie) w drodze kształcenia formalnego (odpowiednio: w gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych). -4-

5 Zmianie uległo również kształcenie ogólnokształcące. Ważną zmianą jest powiązanie programowe gimnazjum i liceum. Oznacza to, że pewne treści nauczane będę tylko w gimnazjum, a kolejne w liceum. Pierwsza klasa liceum jest poświęcona kontynuowaniu podstawowego kształcenia ogólnego rozpoczętego w gimnazjum. Ten układ nauczania przedmiotów pozwoli uczniom przez dwa ostatnie lata liceum skoncentrować się na tym, czego będą potrzebowali w dalszym kształceniu. Oferta szkoły będzie w większym stopniu dostosowana do indywidualnych zainteresowań uczniów. Zwiększy się liczba godzin na przedmioty rozszerzone, co pozwoli uczniom na pogłębione uczenie się ulubionych dziedzin i lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów. W zależności od rozwiązań przyjętych w szkole, uczeń będzie mógł: wybierać przedmioty rozszerzone pod koniec nauki w klasie pierwszej (z propozycji przedstawionej przez szkołę) lub wybrać przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w trakcie rekrutacji do liceum. Podniesiona zostanie ranga nauczania języków obcych, które będą realizowane w grupach uwzględniających poziom umiejętności językowych uczniów. Liceum będzie dawało większe szanse zarówno uczniowi zdolnemu, jak i temu, który ma trudności w nauce. Indywidualne plany działań, tworzone przez nauczycieli, spowodują, że nie zostanie zgubiony żaden uczeń. Nowa podstawa programowa wymaga, aby nauka była poparta doświadczeniami i eksperymentami wykonywanymi osobiście przez uczniów. Preferuje ona zajęcia terenowe z przyrody, geografii i biologii, itd. Nowa podstawa programowa to również inne podejście do nauczania. Zaleca ona stosowanie na poszczególnych przedmiotach dyskusji, debaty, dramy, organizowanie wycieczek edukacyjnych, uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i w życiu społeczności lokalnej. Liczę, iż oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu spełni Wasze oczekiwania. Jednocześnie życzę jak najlepszych ocen na świadectwach oraz pomyślnego wyniku z egzaminu gimnazjalnego. Serdecznie zapraszam do naszych szkół. -5-

6 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014 / Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) art. 9-15) ustalam, co następuje: 1. Określam na terenie województwa śląskiego terminy postępowania rekrutacyjnego i sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014 / 2015, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia. 2. Wykonanie postanowienia powierzam dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji. 3. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Otrzymują do wiadomości: 1) wicekuratorzy, 2) dyrektorzy delegatur i wydziałów, 3) organy prowadzące szkoły, 4) dyrektorzy szkół wszystkich typów w województwie śląskim. Załącznik do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO z dnia 5 lutego 2014 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego i sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014 /

7 I. Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży: 1. wnioski - wraz z dokumentacją - o przyjęcie do gimnazjum rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem składa: od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r. 2. wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży składa się: od 12 maja do 25 czerwca 2014 r. do godz II. Terminy postępowania rekrutacyjnego: 1. do klas pierwszych gimnazjów: 1) od 26 maja do 12 czerwca 2014 r. na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do gimnazjów dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawnościowych należy ogłosić w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub próby sprawności 2) do 1 lipca 2014 r. do godz dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 3) 3 lipca 2014 r. godz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ; 4) do 7 lipca 2014 r. godz potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia. 5) 8 lipca 2014 r. godz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum. 6) W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 2. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wszystkich typów (w tym szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego, w publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkole ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej) 1) od 27 maja do 12 czerwca 2014 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych do szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej oraz próba sprawności fizycznej do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej) 2) od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. godz kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 3) 4 lipca 2014 r. do godz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych -7-

8 do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; 4) do 8 lipca 2014 r termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 5) 9 lipca 2014 r. do godz ) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 6) W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 3. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, na terenie działania których nie będzie przeprowadzana rekrutacja elektroniczna scentralizowana, zobowiązane są poinformować o tym Kuratorium Oświaty w Katowicach do dnia 31 marca 2014 r., przesyłając szczegółowy wykaz szkół nieuczestniczących w systemie. 4. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna dopuszczający 0 punktów dostateczny 9 punktów Język polski dobry 13 punktów bardzo dobry 16 punktów 19 punktów celujący 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego jak w przypadku języka polskiego jak w przypadku języka polskiego Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2 punkty 19 punktów 19 punktów 19 punktów 5 punktów 12 punktów -8-

9 Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę. Egzamin gimnazjalny 100 punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*: język polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów -9-

10 *Uwaga 1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej poświadczenia. Zgodnie z 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji elektronicznej. 5. do 28 lutego 2014 r. kurator oświaty poda do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określi miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2014 r. Śląski Kurator Oświaty mgr Stanisław Faber Pod niżej wymienionym adresem znajduje się informacja na temat konkursów wiedzy oraz zawodach sportowych i artystycznych =1-10-

11 I. Informacje dla absolwenta szkoły podstawowej. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Josepha von Eichendorffa Dyrektor szkoły: mgr Wojciech Janiczko tel Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Josepha von Eichendorffa wchodzi w skład ZSO nr 1 w Raciborzu, z siedzibą przy ul. Kasprowicza 11. Językiem obcym, będącym drugim językiem nauczania, jest język niemiecki. W klasie trzeciej uczniowie gimnazjum mają możliwość nieodpłatnego uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego (DSD). Kandydaci mogą się ubiegać o miejsca w dwóch oddziałach dwujęzycznych z językiem niemieckim: dla kontynuujących naukę tego języka po szkole podstawowej (w której uczyli się go w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo), dla początkujących. Kandydaci do pierwszej klasy gimnazjum powinni składać następujące dokumenty: wniosek wraz z załącznikami (do pobrania na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu legitymacyjnego), kartę zdrowia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, dokumentację dodatkowych osiągnięć, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Kryteria przyjęć: O przyjęciu do Gimnazjum decyduje dostarczenie odpowiednich dokumentów. W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w klasach o przyjęciu zadecyduje postępowanie rekrutacyjne. Terminy rekrutacji: Termin składania dokumentów: od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego do 1 lipca 2014 r. do godz Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 3 lipca 2014 r. godz Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do 7 lipca 2014 r. godz Nieprzekazanie przez kandydata oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy uczniów. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum 8 lipca 2014 r. godz W terminach określonych w art. 20zc Ustawy o systemie oświaty (Dz. U nr 256 poz. -11-

12 2572 z późn. zm.): składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Co nas charakteryzuje? dbamy o każdego ucznia, szkoła jest bezpieczna i przyjazna, w trzeciej klasie gimnazjum przeprowadzamy bezpłatnie egzamin DSD, od lat uczniowie naszej szkoły osiągają na egzaminie gimnazjalnym wyniki, które znacznie przekraczają średnią województwa i powiatu, organizujemy wycieczki, warsztaty przedmiotowe i językowe, krajowe i zagraniczne, uczniowie otrzymują zwrot kosztów dojazdu do szkoły za bilety miesięczne. Spotkanie z kandydatami i ich rodzicami odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. o godz Szczegółowe warunki rekrutacji podane są na stronie internetowej ZSO Nr 1 w Raciborzu (www.zso1raciborz.pl) Zegar słoneczny wykonany w ramach realizacji projektu gimnazjalnego przez uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi -12-

13 II. Informacje dla absolwenta gimnazjum. Zespół Szkół Ogólnokształcących n r 1 w Raciborzu ul. Kasprowicza Ra cibórz Dyrektor szkoły: mgr Wojciech Janiczko tel Drogi Trzecioklasisto, przed Tobą kolejny, bardzo ważny etap życia. Dokonujesz wyboru, który zdecyduje o Twojej przyszłości. Nauka w naszej szkole ułatwi Ci dostosowanie się do zmian zachodzących w świecie, przygotuje do zdobywania nowych kwalifikacji i pozwoli z wiarą w siebie i swoje możliwości patrzeć w przyszłość. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA Rozszerzenie humanistyczne matematycznofizyczne matematycznofizyczne biologicznochemiczne chemicznobiologiczne matematycznogeograficzne Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015: Przedmioty Język polski+ do wyboru* dwa z następujących przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy Matematyka, fizyka+ do wyboru* jeden z następujących przedmiotów: informatyka albo język obcy obcy (można wybrać dwa języki) * uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka Cykl kształceni a 3 lata Planowana liczba oddziałów Liczba uczniów 0, Matematyka, fizyka, język obcy 0,5 16 Chemia, biologia+ do wyboru* jeden z następujących przedmiotów: język obcy, matematyka, fizyka, geografia, Chemia, biologia+ do wyboru* jeden z następujących przedmiotów: język obcy, matematyka, fizyka, geografia, Matematyka, geografia, przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce+ do wyboru* jeden lub dwa z następujących przedmiotów: informatyka albo język

14 Informacja o przedmiotach wliczanych w poszczególnych oddziałach do punktacji za świadectwo znajduje się na stronie szkoły. Języki obce: W I LO im. Jana Kasprowicza oraz w Liceum Plastycznym proponujemy uczniom naukę następujących języków: język angielski * język rosyjski ** język francuski * język włoski ** język niemiecki * * Zakres podstawowy lub rozszerzony ** Zakres podstawowy UWAGA - Utworzenie określonej grupy (wybrany język obcy i jego poziom) uzależnione będzie od liczby chętnych i możliwości organizacyjnych szkoły, a zostanie przeprowadzone na początku roku szkolnego. Nasze liceum oferuje ponadto: możliwość uzyskania certyfikatów z języka niemieckiego (DSDI i DSDII) i z języka francuskiego (DELF) oraz ECDL - certyfikat obsługi komputera, liczne, różnorodne zajęcia pozalekcyjne, wycieczki klasowe i przedmiotowe, wymiany międzynarodowe i zagraniczne warsztaty językowe. Spotkanie z kandydatami i ich rodzicami odbędzie się 12 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz w auli ZSO nr 1. LICEUM PLASTYCZNE Liceum Plastyczne specjalności (jedna do wyboru) Cykl kształcenia Planowana liczba oddziałów Liczba uczniów fotografia techniki graficzne 4 lata 1 32 Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy plastyka o specjalności fotografia lub techniki graficzne. Warunki przyjęcia: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego składają wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do dnia 25 maja 2014 r., w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Egzamin wstępny: Kwalifikacja kandydatów do liceum plastycznego odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje: a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. Szczegółowe warunki rekrutacji i egzaminu wstępnego, który zostanie przeprowadzony 29 i 30 maja 2014 r., podane są na stronie internetowej ZSO nr 1 w Raciborzu (www.zso1raciborz.pl). -14-

15 -15-

16 Zespół Szkół Ogólnokształ cących nr 2 w Raciborzu ul. Kard. S. Wy szyńs kiego Ra cibórz Dyrektor szkoły: mgr Herbert Dengel Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 tel Szkoła II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Rozszerzenie* Matematyka, fizyka, język obcy* Informatyka, matematyka, język obcy* Biologia, chemia, język obcy* Wiedza o społeczeństwie (w tym program Elementy prawa ), język polski, historia* Geografia, matematyka, 0,5 16 język obcy* Biologia, geografia, język 0,5 16 obcy* *Uwaga: Od drugiego roku nauczania szkoła umożliwia naukę trzech przedmiotów rozszerzonych w ilości 5-4 godzin tygodniowo. Główny przedmiot rozszerzony (pogrubiony w tabelce) jest obowiązkowy. Pozostałe dwa przedmioty rozszerzone uczniowie wybiorą spośród: język polski, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia sztuki, filozofia. Jednym z tych trzech przedmiotów musi być wybrany z grupy: historia, fizyka, geografia, biologia, chemia. Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo rozszerzenie Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 Przedmiot 4 Matematyka, fizyka, j. obcy Język polski matematyka fizyka język obcy Informatyka, matematyka, j. Język polski informatyka matematyka język obcy obcy Biologia, chemia, j. obcy Język polski biologia chemia język obcy WOS, j. polski, historia Język polski wos historia język obcy Geografia, matematyka, j. Język polski geografia matematyka język obcy obcy Biologia, geografia, j. obcy Język polski biologia geografia język obcy Proponowane języki obce (nauczane w zakresie podstawowym lub rozszerzonym) - angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski Cykl kształcenia 3 lata Planowana liczba oddziałów Liczba miejsc

17 DRODZY GIMNAZJALIŚCI, II LO W RACIBORZU TO DOBRY WYBÓR NA LATA Nie tylko na 3 lata nauki w liceum, ale też w konsekwencji na okres studiów i na życiową karierę. Nasi absolwenci świetnie zdają maturę i dostają się na studia. Jesteśmy szkołą otwartą, tradycyjnie budujemy życzliwe relacje między młodzieżą a nauczycielami. Wymagamy, ale i pomagamy w trudnościach. Preferujemy nowoczesne metody nauczania w klasie i poza nią. Reformę edukacji dostosowujemy do potrzeb uczniów. Promujemy ludzi z pasją albo tę pasję pomagamy odnaleźć naukową, artystyczną, sportową i inne; pasję niekoniecznie zgodną ze sztywnymi programami nauczania. Fajną atmosferę szkoły tworzą wszyscy, ale szczególnie młodzież. Bo II LO to szkoła dla ucznia, a nie odwrotnie! Dlatego: 1. Oferujemy szeroki wybór języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski); Uzyskaliśmy certyfikat Najlepszej w Polsce Szkoły z Językiem Hiszpańskim 2. Organizujemy zagraniczne wymiany młodzieży (Niemcy, Ukraina) i warsztaty językowe, projekty międzynarodowe, ostatnio wyjazdy do Grecji, Londynu, Barcelony, Paryża. 3. Proponujemy dodatkowe zajęcia dla chętnych, m. in. dla maturzystów z praktycznie wszystkich przedmiotów, ostatnio też dla pasjonatów fizyki, chemii, biologii, języków obcych w ramach projektów unijnych oraz zajęcia sportowe, np. bezpłatna nauka jazdy na nartach i snowboardzie, kajaki na Mazurach, zajęcia na siłowni i aerobik w ramach WF. 4. Z sukcesami przygotowujemy uczniów do licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu międzynarodowym, centralnym i wojewódzkim. 5. Wspomagamy młodzież w staraniach o różnego rodzaju stypendia naukowe i socjalne; Nasza Rada Rodziców ufundowała stypendium dla uczniów dojeżdżających Bilet miesięczny za wyniki w nauce. 6. Staramy się skutecznie łączyć na lekcjach teorię z praktyką, stąd liczne zajęcia z fachowcami typu: samorządowcy, poseł na sejm RP, lekarz, psycholog, policjant, adwokat, prokurator, seksuolog, misjonarz, doradca zawodowy, naukowcy z różnych dziedzin. 7. Jesteśmy znakomicie przygotowani do rewolucji informatycznej w nauczaniu. Wszystkie pracownie mają dostęp do Internetu i są wyposażone w sprzęt do korzystania z podręczników multimedialnych. 8. Po pierwszym roku nauki dajemy możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych. 9. Wspieramy liczne inicjatywy młodzieży, w tym Samorządu Uczniowskiego, ostatnio otwarcie klubu uczniowskiego Azyl, sklepik z ciepłymi posiłkami, dyskoteki, happeningi i imprezy okolicznościowe. To uczniowie na co dzień decydują o atmosferze szkoły. 10. Redagujemy odnowioną, dynamiczną stronę internetową www. zso2rac.info, jesteśmy obecni na Facebooku i Twitterze. Drogi Gimnazjalisto, parafrazując Juliusza Cezara: Przyjdź Zobacz Zwyciężysz i zostaniesz tu na 3 lata. NAPRAWDĘ WARTO! Serdecznie zapraszamy: * Szanownych Rodziców z Gimnazjalistami na spotkanie z dyrekcją szkoły 10 kwietnia 2014 r. o godz ; * młodzież gimnazjalną do odwiedzenia szkoły w ramach Dni Otwartych stale; * materiały informacyjne na temat szkoły i rekrutacji do klas pierwszych publikujemy na szkolnej stronie * na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji odpowiadamy też telefonicznie pod numerem ; * w czasie trwania rekrutacji elektronicznej (12 maja 25 czerwca br.) umożliwiamy zainteresowanym uczniom wprowadzenia podania do systemu w sekretariacie szkoły. -17-

18 -18-

19 Zespół Szkół Ekono micznych w Raciborzu ul. Gi mnazja lna Ra cibórz Dyrektor szkoły: mgr Zenon Sochacki Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Szkoła Technikum Nr 1 Profil/zawód technik ekonomista tel Cykl kształcenia Planowana liczba oddziałów Liczba miejsc 1,5 48 technik handlowiec 0,5 16 technik spedytor 4 lata 0,5 16 technik logistyk 0,5 16 technik organizacji reklamy 1 32 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 sprzedawca 3 lata 1 32 UWAGA! Uczniowie, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkole zasadniczej winni posiadać na składanym podaniu potwierdzenie praktyki od pracodawcy (w każdym wybranym zawodzie) bez względu na kolejność wyboru szkoły. Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo profil / zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik logistyk technik organizacji reklamy sprzedawca Nauka w Ekonomiku dlaczego warto? max (geografia, historia) max(geografia, historia, informatyka) max (geografia, historia) język obcy język obcy język obcy informatyka sztuka (plastyka/ muzyka) informatyka Zdobędziesz wykształcenie na poziomie średnim, uzyskasz tytuł technika oraz zdasz maturę, W przyszłości z łatwością będziesz prowadzić własną firmę, Możesz podjąć pracę biurową w różnych dziedzinach gospodarki, Możesz kontynuować naukę na studiach, kursach kwalifikacyjnych, nie tylko ekonomicznych, Egzaminy zawodowe i maturalne przeprowadzane są w szkole. DLATEGO! WYBIERZ ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH! -19-

20 PROPONUJEMY KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE: TECHNIKUM NR 1 Technik ekonomista- to absolwent charakteryzujący się skrupulatnością i precyzją myślenia, umiejętnością posługiwania się narzędziami ekonomicznymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, (program InsERT). Praca: we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, jednostki budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting. Technik handlowiec- absolwent przygotowany jest do podejmowania własnej działalności handlowej, obsługi kasy fiskalnej, prowadzenia negocjacji handlowych. Praca: absolwenci mogą być zatrudnieni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza handlowa z zakresu sprzedaży i negocjacji np. znajdą zatrudnienie jako przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy lub kierownicy działów sprzedaży oraz mogą prowadzić własną działalność handlową. Technik spedytor- kształcenie w zawodzie technik spedytor ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań w zakresie transportu i spedycji. Praca: w firmach z branży transportowej, przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatycznej i telekomunikacji. To niewątpliwie zawód przyszłości. Technik logistyk- absolwent posiada umiejętności z zakresu: organizacji i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta i dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem klienta. Praca: w najpopularniejszych branżach, które poszukują logistyków przede wszystkim w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach oraz informatyce i telekomunikacji. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w logistyce i spedycji krajowej i międzynarodowej. Technik organizacji reklamy- po ukończeniu szkoły absolwent posiada umiejętności z zakresu: przygotowania ofert handlowych, tworzenia reklamy radiowej i TV, stosowania różnorodnych technik reklamy wizualnej, organizacji sesji fotograficznych, wystaw, pokazów, public relations. Praca: w agencjach reklamowych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations), biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych oraz w działach reklamy i marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 Wymagane jest zawarcie umowy z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego. Szkoła zawodowa jest trzyletnią szkołą przygotowującą do podjęcia pracy zawodowej. Praca: w sklepach, hurtowniach, magazynach, punktach sprzedaży, dużych i małych korporacjach handlowych, przedsiębiorstwach handlowych itp. Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi handlowe. DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNA SZKOŁY W szkole działają: Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK i Koło Turystyczne, Szkolny Klub Sportowy, Szkolne Koło Języków Obcych (j. niemiecki, j. angielski) oraz kółka zainteresowań pozalekcyjnych przygotowujące do egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. Biblioteka szkolna wyposażona jest w INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ. Szkoła organizuje kilka imprez cyklicznych pod patronatem Starosty Raciborskiego: Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI przy ZSE stale współpracuje z Zespołem Placówek Szkolno- Wychowawczych i Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Organizowanie są akcje charytatywne. Szkoła realizuje projekt Leonardo da Vinci finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Tytuł: Doskonalenie zawodowe ekonomistów w warunkach niemieckich. W ramach projektu uczniowie odbywają praktyki w ośrodku szkoleniowym w Chemnitz w Niemczech. Po zakończeniu praktyki uczniowie otrzymują certyfikat tzw. Europass, który potwierdza odbywanie praktyki zagranicznej i jest uznawany na terenie całej Unii Europejskie. -20-

21 Występ uczniów kierunku technik organizacji reklamy w TVS Wystawa plakatu autorstwa uczniów kierunku technik organizacji reklamy na Zamku Piastowskim Wycieczka do firmy logistycznej Zajęcia w pracowni rachunkowości Zajęcia w pracowni multimedialnej Boisko szkolne i sala gimnastyczna -21-

22 Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu ul. Wileńska Ra cibórz Dyrektor szkoły: mgr Bożena Chudzińska - Latacz tel Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Nazwa szkoły Zawód / przedmioty rozszerzone Cykl kształcenia Liczba oddziałów Liczba miejsc technik żywienia i usług gastronomicznych 1 32 technik analityk 1 32 Technikum Nr 3 technik hotelarstwa 4 lata 1 32 technik obsługi turystycznej 0,5 16 kelner 0,5 16 fryzjer 1 32 Zasadnicza Szkoła kucharz 1 32 Zawodowa Nr 3 cukiernik 0, lata wielozawodowa 1 32 wędliniarz 0,5 16 UWAGA! Uczniowie, którzy zamierzają kontynuować naukę w klasach zawodowych, oprócz zawodu kucharz i rolnik winni posiadać na składanym podaniu potwierdzenie praktyki od pracodawcy bez względu na kolejność wyboru szkoły Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner j.obcy biologia informatyka technik analityk j.obcy chemia matematyka technik hotelarstwa j.obcy geografia informatyka technik obsługi turystycznej j.obcy geografia informatyka fryzjer, klasa wielozawodowa j.obcy geografia informatyka kucharz, wędliniarz, cukiernik j.obcy biologia informatyka -22-

23 Masz zawód-masz pracę TECHNIKUM Nr 3 Technikum Nr 3 to kierunki: technik hotelarstwa, technik analityk, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik obsługi turystycznej. W czasie trwania nauki przywiązujemy bardzo dużą wagę do kształcenia praktycznego, czego przejawami są praktyki zawodowe, pracownie (np. gastronomiczne, językowe, informatyczne) i laboratoria (chemiczne) na terenie szkoły. Nasza oferta edukacyjna zorientowana jest na potrzeby rynku pracy, co przejawia się współpracą z różnego typu placówkami i zakładami, gdzie nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe. technik hotelarstwa-hotele technik analityk-laboratoria technik żywienia i usług gastronomicznych- restauracje kelner-restauracje technik obsługi turystycznej- biura podróży, agencje turystyczne Uważamy, że w naszym technikum każdy może wybrać coś dla siebie interesującego. Jedni nauczą się odkrywania świata i pokazywania go innym, drudzy rozwiną pasję pracy laboratoryjnej, kolejni będą w przyszłości mistrzami kulinarnymi i organizatorami niezapomnianych imprez. To z pewnością jest ciekawa ofertą na przyszłe dorosłe życie. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 oferuje, podobnie jak technikum, szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych - w czasie 3 lat nauki zdobywa się wykształcenie i zawód. Na dzień dzisiejszy kształcimy rolników, blacharzy samochodowych, lakierników, krawców, monterów-elektroników, kucharzy, cukierników, wędliniarzy, fryzjerów, fotografów i w wielu innych zawodach. Nasi uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy jako młodociani pracownicy. Wyjątkiem są kucharze i rolnicy, którzy część zajęć praktycznych odbywają w szkole. Dzięki takiemu systemowi posiadamy bardzo dużą sieć zakładów pracy które z nami współpracują, co umożliwia nam wymianę doświadczeń i podnoszenia jakości kształcenia. Niespotykanym w innych szkołach rozwiązaniem jest klasa wieleozawodowa, która umożliwia zdobywanie wykształcenia uczniom w zawodach, które dzisiaj rzadko występują (np. kominiarz, szewc, złotnik-jubiler). W takich przypadkach uczniowie w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, a zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają na kursie zawodowym (jeden miesięczny kurs w czasie każdego roku nauki), na który są przez szkołę delegowani. System klas o określonych kierunkach kształcenia plus klasy wielozawodowe umożliwiają bardzo elastyczną ofertę i objęcie swoją ofertą każdego zainteresowanego. Jednak nie samą nauką uczeń żyje. Zespół Szkół Zawodowych ma w swojej ofercie także działania pozalekcyjne, umożliwiające rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. W naszych murach działają; Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, koła o profilach artystycznych, gazetka szkolna Feniks, koło strzeleckie, Organizujemy także liczne wycieczki turystyczne, dydaktyczne oraz wyścia na imprezy kulturalne. Jednak najlepszym rozwiązaniem, by nas dobrze poznać jest odwiedzenie strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu (www.zespolrac.republika.pl) -23-

24 -24-

25 Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu ul. Wileńska Ra cibórz Dyrektor szkoły: mgr Jacek Kąsek Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Szkoła Technikum Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Zawód tel./fax Liczba oddziałów Liczba miejsc technik ochrony środowiska 0,5 16 technik architektury krajobrazu 0,5 16 technik geodeta 1 32 technik budownictwa 1 32 murarz-tynkarz 0,5 16 monter zabudowy i robót wykończeniowych 0,5 16 w budownictwie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 0,5 16 stolarz 0,5 16 cieśla, dekarz, ogrodnik, monter konstrukcji budowlanych, betoniarzzbrojarz, tapicer, kamieniarz, zdun, kowal i inne zawody branży budowlanej Uczniowie przyjmowani dodatkowo w ramach wolnych miejsc UWAGA! Uczniowie, którzy zamierzają kontynuować naukę z praktyką u pracodawcy powinni dostarczyć zaświadczenie o możliwości odbywania praktyki. Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo: zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 technik ochrony środowiska technik budownictwa technik geodeta technik architektury krajobrazu najlepszy wynik z: biologia, informatyka, chemia najlepszy wynik z: matematyka, informatyka, fizyka najlepszy wynik z: biologia, chemia, matematyka wyższa ocena z: (j. angielski, j. niemiecki) wyższa ocena z: (j. angielski, j. niemiecki) wyższa ocena z: (j. angielski, j. niemiecki) II najlepszy wynik z: biologia, informatyka, chemia II najlepszy wynik z: matematyka, informatyka, fizyka II najlepszy wynik z: biologia, chemia, matematyka -25-

26 murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz (cieśla, dekarz, ogrodnik, monter konstrukcji budowlanych, betoniarzzbrojarz, tapicer, kamieniarz, zdun, kowal i inne zawody branży budowlanej) najlepszy wynik z: technika, informatyka, matematyka wyższa ocena z: (j. angielski, j.niemiecki) II najlepszy wynik z: technika, informatyka, matematyka Drodzy Gimnazjaliści! Jesteśmy szkołą o długoletnich tradycjach. W 2015 roku będziemy obchodzić Jubileusz 70-lecia istnienia. Naszymi atutami są: doświadczona kadra pedagogiczna, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe do projektowania architektonicznego i dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej, sale audiowizualna, sale z tablicami interaktywnymi oraz projektorami, sala gimnastyczna z siłownią, kompleks boisk ORLIK. Oprócz tradycyjnych metod nauczania uczniowie zapoznają się i pracują z profesjonalnymi programami komputerowymi do projektowania, konstruowania oraz kosztorysowania (m.in. AUTOCAD, SPECBUD, WINBUD, C-GEO). Dzięki środkom unijnym prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego oraz kursy zawodowe np.: obsługi wózków widłowych, artystycznego układania roślin, obsługi aparatu tynkarskiego, spawania, prawa jazdy i inne. W roku 2013 Raciborska Budowlanka zdobyła tytuł najlepszej szkoły budowlanej w Polsce Turnieju Złota Kielnia. Wszystkie nasze działania skierowane są na ciągłe podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez stwarzanie dobrego klimatu w szkole, dbałość o poziom kształcenia, różnorodność oferowanych zajęć i współpracę z pracodawcami. Jesteśmy otwarci na oczekiwania naszych uczniów, których wszechstronny rozwój jest dla nas najważniejszy. Współpraca szkoły z: przedstawicielami firm branży budowlanej i geodezyjnej (m.in. WIENEBERGER POLSKA, KBBLOK, FAKRO, Akademia Technik Malarskich Dekoral Professional, TPI), Cechem Rzemiosł Różnych w Raciborzu, pracodawcami, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Politechniką Opolską, Střední odborné učilistě stavební, Opava, příspěvková organizace, Republika Czeska. Efekty współpracy: - sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, turnieju Złota Kielnia, turnieju Buduj z Pasją oraz Międzynarodowych zawodach w Ostrawie, Pradze i Raciborzu, - organizacja Międzynarodowego Turnieju Budowlanego w Raciborzu poda patronatem Starosty Raciborskiego, - poszerzenie wiedzy uczniów o nowoczesnych materiałach i technologiach budowlanych, także spoza kraju, - organizacja szkoleń, wyjazdy na zajęcia laboratoryjne, - kształcenie w poszukiwanych na rynku pracy zawodach branży budowlanej i rzemieślniczej. Sprawdź nas. Zapraszamy! -26-

27 -27-

28 Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu ul. Za mkowa Racibórz Dyrektor szkoły: dr Sławomir Janowski Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Szkoła Technikum Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Zawód technik mechanik Cykl kształcenia tel Planowana liczba oddziałów Liczba miejsc 1 32 technik elektryk 1 32 technik elektronik 0,5 16 technik informatyk 4 lata 1,5 48 technik mechatronik 0,5 16 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0,5 16 mechanik pojazdów samochodowych 0,5 16 elektromechanik pojazdów samochodowych 0,5 16 operator obrabiarek skrawających przy 0,5 16 współpracy z TBI Technology, Domgos 3 lata elektryk 1 32 ślusarz przy współpracy z firmami: Staltech, Eko-Okna, Sunex 0,5 16 ślusarz/spawacz przy współpracy z RAFAKO 2 64 UWAGA! Uczniowie, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkole zasadniczej winni posiadać na składanym podaniu potwierdzenie praktyki od pracodawcy (w każdym wybranym zawodzie) bez względu na kolejność wyboru szkoły. Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo rozszerzenie / profil / zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających,elektryk, ślusarz / spawacz język obcy matematyka informatyka -28-

29 Zespół Szkół Mechanicznych to blisko 70 lat wspaniałej tradycji i doświadczenia. Nasze największe atuty to: - najlepsze technikum w Powiecie Raciborskim w rankingu Perspektyw w roku 2011, 2013 i 2014, - doświadczona i wykwalifikowana kadra, w tym 3 nauczycieli z tytułem naukowym doktora, - bardzo dobrze wyposażone pracownie, - 5 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, - 2 hot spoty, - najbogatsza oferta współpracy zagranicznej, nasi partnerzy to: 1) Integrovana Středni Škola COP Opava (Czechy) - Zespół Szkół Technicznych, 2) Heinrich Bussing Schule Braunschweig (Niemcy), 3) Siemens AG Transportation Systems Braunschweig (Niemcy) - Zespół Szkół Technicznych, 4) BBS I Mainz (Niemcy), 5) Berufliche Schulen Rendsburg Europaschule 6) BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA (Węgry) Zespół Szkół Technicznych SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM w TATA 7) Ventspils 20 arodvidusskola Saules ielā 15, Ventspils (Łotwa) - Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, 8) IES Serrallarga EDU SCHVoc średnia szkoła zawodowa (Hiszpania) Blanes, - możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: kursy spawacza, SEP, kursy informatyczne, - organizowanie zajęć z języka hiszpańskiego oraz języka angielskiego i niemieckiego zawodowego, udział w programie finansowanym ze środków EFS Mam zawód mam pracę w regionie, - możliwość rozwijania swoich zainteresowań (m.in. pokazy umiejętności uczniowskich, udziały w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, itd.); nasi uczniowie odnieśli w roku 2013 zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie Nowatorska elektryka organizowanym przez firmę CHINT z Łodzi. Zwycięski projekt nosił tytuł Odzyskiwanie energii traconej przy otwieraniu i zamykaniu drzwi, - umowa o współpracy między ZSM a Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz między ZSM a PWSZ w Raciborzu, - zajęcia praktyczne i specjalizacyjne w zakładach pracy: RAFAKO S.A. (ślusarz / spawacz, technik mechanik), współpraca z firmami Koltech, Prevac, Sunex, Ensol, TBI Technology, Domgos, Eko- Okna, Staltech, FDPm (Wodzisław Śląski) - liczne programy europejskie. ZSM w ciągu ostatnich lat pozyskał ponad zł. z różnych programów europejskich. Środki te pozwoliły na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, umożliwiły wyjazd już ponad 100 naszym uczniom na zagraniczne praktyki (Niemcy, Czechy, Anglia, Irlandia Płn.), a także doskonalenie kompetencji językowych, rozwijanie wzajemnego zrozumienia, poznanie kultury innych krajów. Programy, które realizujemy to: Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, Comenius, Interreg IIIa. Vetpro, - przygotowujemy do podjęcia nauki na studiach wyższych, - nasi absolwenci są cenionymi i uznanymi fachowcami w kraju i za granicą, - dwie sale gimnastyczne, siłownia, - jako jedyna szkoła Powiatu Raciborskiego uczestniczymy w projekcie Eduscience realizowanym przez Polską Akademię Nauk, - jako jedyna szkoła w Powiecie Raciborskim posiadamy obserwatorium astronomiczne, - jesteśmy współorganizatorem Raciborskich Dni Nauki i Techniki, a także ogólnopolskiego Festiwalu Nauki i Techniki, który miał miejsce w Raciborzu w roku 2013, - kształcimy w poszukiwanych na rynku pracy zawodach, m.in.: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, informatyk, elektryk, mechatronik, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych. -29-

30 -30-

31 W ramach promocji szkolnictwa zawodowego w Powiecie Raciborskim od 1 września 2011 r. do nadal uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie systemowym pn. Mam zawód mam pracę w regionie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w województwie śląskim, natomiast cele szczegółowe to: podniesienie jakości i zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki rozwoju zawodowego; poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych, staży/praktyk i kursów/kursów certyfikowanych; podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych; poprawa kontaktu uczeń /szkoła/pracodawca; poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego. Cele te są realizowane w ramach projektu poprzez następujące działania: konsultacje zawodowe indywidualne i grupowe dla uczniów; kursy/ kursy certyfikowane takie jak np.: kurs prawa jazdy kat. B, kurs MAG 135, kurs SEP do 1 kv, kurs florystyczny, barmański, fryzjerski, carvingu, kurs obsługi wózka widłowego, kurs obsługi kasy fiskalnej oraz kursy komputerowe; dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne; doposażenie szkół w pracownie praktycznej nauki zawodu; wizyty studyjne u pracodawców np. do: EKO-OKIEN, RAFAKO, Hotelu BELWEDER w Ustroniu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Gospodarstwa Szkółkarskiego KAPIAS Goczałkowice Zdrój, Akademii Szkoleniowej Berendowicz & Kublin Katowice. W chwili obecnej w projekcie bierze udział 422 uczniów. -31-

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2013/2014 www.zspg4.wejher.pl e-mail: zspg4.wejherowo@interia.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

Starosta Kościerski Alicja Żurawska

Starosta Kościerski Alicja Żurawska Gimnazjalisto, przed Tobą bardzo ważny moment, kiedy w porozumieniu z Rodzicami będziesz musiał zdecydować o dalszych losach swojej ścieżki edukacyjnej. Nauka ponadgimnazjalnej może potrwać trzy lub cztery

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŚWIATOWY

INFORMATOR OŚWIATOWY Powiat Biłgorajski INFORMATOR OŚWIATOWY OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIŁGORAJSKI na rok szkolny 2013/2014 Biłgoraj 2013 Powiat Biłgorajski to region ludzi

Bardziej szczegółowo

INFOR MATOR OŚWI ATOWY

INFOR MATOR OŚWI ATOWY INFORMATOR OŚWIATOWY Dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego Rok szkolny 2009/2010 Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe Szkoły dla Dorosłych - 1 - cc DANE TELEADRESOWE

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo