INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Wydano za zgodą Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT Wydział Mechaniczny WAT Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 tel. +48 (22) ; fax. +48 (22) Warszawa, 2007r.

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE O WYDZIALE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ WYDZIAŁU KIEROWNICTWO WYDZIAŁU STRUKTURA WYDZIAU OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU POTENCJAŁ NAUKOWO DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU...3 II. INFORMACJE O STUDIOWANIU FORMY I STRUKTURA STUDIÓW ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE MODELU KSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MODEL KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW...8 A. KWALIFIKACJE WOJSKOWE...8 B. KWALIFIKACJE HUMANISTYCZNO-PRZYWÓDCZE...9 C. KWALIFIKACJE TECHNICZNE...10 III. INFORMACJE O PLANACH I PRZEDMIOTACH ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO W WYDZIALE MECHANICZNYM SKALA OCEN PRZEDMIOTY TWORZĄCE PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA BLOK EDUKACYJNY OGÓLNOAKADEMICKI BLOK EDUKACYJNY POLITECHNICZNY PRAKTYKI ZAWODOWE / SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE...16 IV. ŻYCIE STUDENCKIE STUDENCKI RUCH NAUKOWY SAMORZĄD STUDENCKI DOSTĘP DO KOMPUTERÓW I INTERNETU FORMY POZADYDAKTYCZNE DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OPIEKA ZDROWOTNA I UBEZPIECZENIE...19 V. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKA GŁÓWNA WAT BIBLIOTEKA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO...20 VI. INNE INFORMACJE HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2007/ DZIEKANAT WYDZIAŁU OTOCZENIE EDUKACYJNE I SOCJALNE UWAGI...23 VII. WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW WAT...24 VIII. ŚLUBOWANIE AKADEMICKIE...32 IX. GAUDEAMUS IGITUR...33 Pok. 43/62 tel. (0-22) dziekan wydziału; Pok. 40/62 tel. (0-22) prodziekan ds. naukowych; Pok. 41/62 tel. (0-22) prodziekan ds. studenckich Pok. 20/62 tel. (0-22) kierownik dziekanatu; Pok. 16/62 tel. (0-22) dziekanat - sprawy studenckie studiów niestacjonarnych Pok. 17/62 tel./fax (0-22) dziekanat - sprawy studenckie studiów niestacjonarnych Pok. 18/62 tel./fax (0-22) dziekanat planowanie zajęć ; Pok. 19/62 tel. (0-22) dziekanat ewidencja ocen, sprawy studenckie studiów stacjonarnych ===================================================== Na podstawie materiałów WME informator opracował mgr inż. Robert KOSSOWSKI

3 I. INFORMACJE O WYDZIALE 1. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ WYDZIAŁU Wydział Mechaniczny jest jednym z siedmiu wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Powstał na przełomie 1959/1960 roku w rezultacie połączenia między innymi: Fakultetu Wojsk Pancernych i Samochodowych, Fakultetu Wojsk Lotniczych oraz Katedry Maszyn Inżynieryjnych, wydzielonej z Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych. Osiągnięty w fakultetach stopień rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz zbudowana baza laboratoryjna umożliwiły powołanie Wydziału Mechanicznego, który w korzystny sposób objął organizacyjnie całokształt działalności i specjalności mechanicznych. W początkowym okresie działalności wydziału prowadzono równolegle studia inżynierskie i magisterskie, a także dodatkowe formy kształcenia: zaoczne studia I i II stopnia, wyższe kursy doskonalenia oficerów (WKDO) oraz różnego rodzaju kursy specjalistyczne. W 1975 roku przeprowadzono gruntowną modernizację planów studiów i na wszystkich kierunkach wprowadzono jednolite studia magisterskie. Wprowadzono nowe treści do programów studiów, a szczególnie wzbogacono szereg przedmiotów w zagadnienia z zakresu informatyki, elektroniki, automatyki, mechaniki ciała stałego itp. Ponadto w planie studiów więcej czasu przeznaczono na naukę własną studentów. Miało temu służyć między innymi tzw. programowane studiowanie indywidualne (PSI). W tym samym czasie dla zdolniejszych słuchaczy utworzono studia według indywidualnych programów, które są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Od połowy lat siedemdziesiątych wydział prowadził studia inżynierskie i magisterskie dla obcokrajowców (Niemcy, Libijczycy, Wietnamczycy, Węgrzy), które trwały do 1989 roku. W 1998 roku dokonano w całej uczelni aktualizacji planów studiów i programów nauczania, której celem było dostosowanie tych programów kształcenia do wymogów MNISW i FEANI oraz do nowych potrzeb wojska, wynikających między innymi z planów wstąpienia Polski do NATO. Studia w Wydziale gwarantują wysoką jakość kształcenia, sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz życzliwą wobec studentów atmosferę. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminariów a także spotkań z udziałem kadry dydaktycznej Wydziału i innych uczelni, pracowników przemysłu, ludzi biznesu. W okresie 47 lat istnienia Wydziału ponad 5800 absolwentów Wydziału Mechanicznego otrzymało dyplom magistra inżyniera lub inżyniera, 823 absolwentów kończących fakultety o specjalnościach mechanicznych (do 1959r.) otrzymało dyplom inżyniera, 44 absolwentów ukończyło studia z wyróżnieniem, 25 absolwentów uzyskało stopnie generalskie, 25 pracowników uzyskało tytuł profesora, 44 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego a 398 pracowników uzyskało stopień doktora.

4 2. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU Prodziekan ds. studenckich dr inż. Stanisław KOWALCZYK tel.: ( ) Dziekan dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI prof. WAT tel.: ( ) Prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ prof. WAT tel.: ( ) Kierownik Dziekanatu mgr inż. Robert KOSSOWSKI tel.: ( ) Kierownik Administracyjny mgr inż. Władysław HETNERSKI tel.: ( ) STRUKTURA WYDZIAU Aktualna struktura Wydziału to 4 Katedry: Pojazdów Mechanicznych i Transportu; Budowy Maszyn; Logistyki; Mechaniki i Informatyki Stosowanej. 2

5 4. OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU Oferta dydaktyczna Wydziału na rok akademicki 2007/2008 to dwa kierunki studiów: mechanika i budowa maszyn oraz logistyka w 9 specjalnościach na studiach cywilnych i 2 specjalnościach dla studiów wojskowych, a także szereg studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych przystosowanych zarówno dla studentów cywilnych jak i studentów w mundurze Kierunek Mechanika i budowa maszyn Kierunek Logistyka Specjalności cywilne - Inżynieria eksploatacji pojazdów mechanicznych; - Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe; - Mechatronika i diagnostyka samochodowa; - Pojazdy mechaniczne; - Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej; - Urządzenia i zastosowania produktów naftowych. - Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych; - Logistyka w motoryzacji; - Logistyka przedsiębiorstw. Specjalności wojskowe Eksploatacja sprzętu inżynieryjnego Logistyka wojskowa Logistyka wojskowa 5. POTENCJAŁ NAUKOWO DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU Potencjał dydaktyczny i naukowy Wydziału to obecnie 10 profesorów, 8 doktorów habilitowanych i 45 doktorów. Uprawnia to Wydział do prowadzenia trójstopniowych studiów wyższych (I stopnia - inżynierskich, II stopnia -magisterskich i III stopnia - doktoranckich) oraz do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych oraz do wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinach: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn. magistrowie 30% doktorzy 48% profesorowie 12% doktorzy habilitowani 10% 6. INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU Wydział Mechaniczny dysponuje dobrze wyposażonymi: - salami wykładowymi ( 4 aule miejsc), - salami audytoryjnymi ( do ćwiczeń komputerowych i rachunkowych), - nowoczesnymi laboratoriami dydaktycznymi (audytoryjnymi i technicznymi) - nowoczesnymi stanowiskami badawczo naukowymi wyposażonymi w unikatową aparaturę i urządzenia badawcze. 3

6 II. INFORMACJE O STUDIOWANIU 1. FORMY I STRUKTURA STUDIÓW Wydział Mechaniczny specjalizuje się w dwóch dyscyplinach nauki: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika. Prowadzi studia stacjonarne (cywilne i wojskowe) i niestacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn i logistyka. Na Wydziale funkcjonują następujące typy studiów: 5 letnie jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne; 7 semestralne zawodowe studia inżynierskie (I stopnia) stacjonarne i niestacjonarne; 3 semestralne studia II stopnia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne; 4 letnie studia doktoranckie (III stopnia) stacjonarne i niestacjonarne; niestacjonarne studia podyplomowe. W Wydziale Mechanicznym są prowadzone różnorodne formy kształcenia ustawicznego, wśród których można wymienić: studia drugiego stopnia (magisterskie), studia trzeciego stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, wszechnica akademicka. Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zarówno w przedsiębiorstwach branżowych, zakładach usługowych jak i uczelniach technicznych, a także w instytutach i ośrodkach badawczo-rozwojowych. 2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE MODELU KSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Na potrzeby kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych został opracowany we współpracy z Dowództwem Wojsk Lądowych nowy model studiów, łączący kształcenie politechniczne, realizowane zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku studiów zatwierdzonymi przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego oraz kształcenie i szkolenie wojskowe w specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej. Kandydaci na żołnierzy zawodowych są kształceni zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na dwustopniowych studiach stacjonarnych, na kierunkach kształcenia do których Akademia posiada uprawnienia. Po ukończeniu 7 semestralnych studiów inżynierskich (studia I stopnia) podchorążowie kontynuują kształcenie na 3 semestralnych studiach magisterskich (studia drugiego stopnia), prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra. Promocja na pierwszy stopień oficerski odbywa się po ukończeniu studiów magisterskich, zdaniu egzaminów oficerskich oraz odbyciu praktyki w jednostce wojskowej na stanowisku dowódcy plutonu. Podstawowe szkolenie wojskowe, kończące się przysięgą wojskową, realizowane jest według oddzielnego programu, w okresie 4 tygodni bezpośrednio przed immatrykulacją. 4

7 3. MODEL KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH Model kształcenia podchorążych składa się z dwóch zintegrowanych ze sobą modułów - moduł politechniczny indywidualny dla każdego kierunku studiów obejmujący treści i efekty kształcenia określone przez standardy kształcenia. W opracowanych planach studiów moduł politechniczny ma następującą strukturę: o przedmioty ogólne o przedmioty podstawowe o przedmioty kierunkowe o przedmioty specjalistyczne o projekt inżynierski i praca dyplomowa - moduł wojskowy wspólny dla wszystkich podchorążych; obejmujący przedmioty niezbędne do uzyskania stopnia oficerskiego, zapewniający wykształcenie oficera dowódcy, organizatora i menedżera posiadającego odpowiednią wiedzę o systemach i procesach dowodzenia, zgodnie z procedurami NATO, znającego moralno-bojowe i psychologiczne aspekty dowodzenia pododdziałami, posiadającego niezbędną znajomość języków obcych do funkcjonowania w strukturach międzynarodowych, w tym i NATO. Struktura modułu wojskowego w planach studiów ma następującą postać: o szkolenie ogólnowojskowe, o kształcenie humanistyczno-przywódcze, o szkolenie sportowo-językowe Szkolenie wojskowe oraz specjalistyczne zostało podzielone na trzy zasadnicze etapy: - szkolenie żołnierza specjalisty, pierwsze cztery semestry studiów, - szkolenie dowódcy drużyny rodzaju wojsk, zakończone po 6 semestrze, - szkolenie dowódcy plutonu określonego korpusu, grupy osobowej i specjalności, zakończone praktyką po ukończeniu studiów. 5

8 KSZTAŁCENIE POLITECHNICZNE Wojskowa Akademia Techniczna SZKOLENIE WOJSKOWE I SPECJALISTYCZNE Centra Szkolenia, Jednostki wojskowe praktyka d-cy plutonu JW- 2 mce Studia pierwszego stopnia - inżynierskie Studia II stopnia mgr III semestr II semestr I semestr VII semestr VI semestr V semestr IV semestr III semestr II semestr I semestr szkolenie, egzamin ofic. CS 1 miesiąc szkolenie specjalistyczne CS 1 miesiąc obóz sportowo-językowy - 1 miesiąc szkolenie specjalistyczne CS 1 miesiąc praktyka d-cy drużyny CS 1 miesiąc szkolenie specjalistyczne CS 1 miesiąc szkolenie specjalistyczne CS 1 miesiąc obóz sportowo-językowy - 1 miesiąc szkolenie wojskowe JW, WAT 6 tygodni prz Dowódca plutonu Dowódca drużyny Żołnierz specjalista Kurs PSW 4 tyg Rys. Model kształcenia dla specjalności eksploatacja sprzętu inżynieryjnego 6

9 Szkolenie ogólnowojskowe odbywa się zasadniczo w Akademii, natomiast szkolenie specjalistyczne w Centrach szkolenia oraz jednostkach wojskowych. W planach studiów założono w trakcie wybranych semestrów (4-6. tygodniowe) praktyczne szkolenie podchorążych we wskazanych centrach szkolenia, realizujących szkolenie na potrzeby określonego rodzaju wojsk. Łączny czas szkolenia realizowanego w JW. i CS wynosi 8 miesięcy, a harmonogram szkolenia jest realizowany według schemat: Opracowano specjalnie odrębne plany studiów, zorientowane na realizację praktycznego szkolenia dowódczego. Zgodnie z tą ideą, podchorążowie po pierwszym roku studiów realizują 6. tygodniowe szkolenie JW, po drugim roku uczestniczą w obozie sportowo-językowym, po czym zgodnie z modelem ogólnym realizują szkolenie specjalistyczne w JW i CS w semestrach: 5,6,7, oraz 9 i 10. W planach studiów przyjęto tygodniowo cztery godziny zajęć wychowania fizycznego, co daje łącznie 600 godzin dydaktycznych uzupełnionych 120 godzinami realizowanymi w ramach obozów wakacyjnych. Model zakłada także 480 godzin kształcenia z języka angielskiego oraz 120 godzin konwersatorium lub wojskowego języka specjalistycznego przygotowującego do udziału w strukturach NATO. Dla podchorążych, którzy już posiadają wystarczająca znajomość języka angielskiego są przewidziane zajęcia z innego języka. W planach studiów przewidziano dwa obozy sportowo-językowe, na których podchorążowie zrealizują program szkolenia specjalistycznego oraz konwersatorium języka angielskiego. Plany studiów dla modułu politechnicznego zostały opracowane na podstawie aktualnie dostępnych projektów standardów kształcenia MNiSW dla poszczególnych kierunków studiów dwustopniowych. Strukturę planu studiów, z pokazanymi blokami kształcenia i grupami przedmiotowymi przedstawia poniżej schemat blokowy. 7

10 blok kształcenia i szkolenia wojskowego I. szkolenie ogólnowojskowe - W II. kształcenie humanistyczno-przywódcze - W III. szkolenie sportowo-językowe - W blok kształcenia politechnicznego kierunkowego A. przedmioty ogólne C i W B. przedmioty podstawowe C i W C. przedmioty kierunkowe C i W blok kształcenia specjalistycznego D. przedmioty specjalistyczne - W E. praca dyplomowa W F. praktyki / szkolenia specjalistyczne - W gdzie: A,B,C,D,E,F,I-III grupy przedmiotowe C grupa przedmiotowa dla studentów cywilnych W grupa przedmiotowa dla studentów wojskowych Rys. Struktura planu studiów, z pokazanymi blokami kształcenia i grupami przedmiotowymi 4. SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW A. KWALIFIKACJE WOJSKOWE Znajomość: - regulaminów i przepisów wojskowych; - przepisów dotyczących gospodarki mieniem wojskowym; - zasad dowodzenia pododdziałem oraz organizacji i szkolenia w pododdziale; - ogólnej charakterystyki współczesnego pola walki; - organizacji i przeznaczenia pododdziałów, oddziałów i ZT ogólnowojskowych wojsk własnych i obcych; - ogólnej charakterystyki działań bojowych na szczeblach taktycznych; - zasad współdziałania na polu walki; 8

11 - zasad i metod zabezpieczenia działań bojowych; - budowy i eksploatacji podstawowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdującego się na szczeblu pododdziału; - procesu dowodzenia i obiegu informacji w systemie dowodzenia; - zasad i sposobów prowadzenia działań w zakresie umożliwiającym wykorzystanie plutonu zgodnie z jego przeznaczeniem i otrzymanym zadaniem; - zasad budowy i eksploatacji sprzętu łączności i informatyki znajdującego się na wyposażeniu dowodzonego pododdziału; - organizacji i sposobów zabezpieczenia logistycznego w pododdziałach i oddziałach wojsk inżynieryjnych; - zasad eksploatacji indywidualnych i zbiorowych środków ochrony przed skażeniami oraz sprzętu rozpoznawania i likwidacji skażeń; - zasad mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk oraz umiejętność osiągania wyższych stanów gotowości bojowej dowodzonego pododdziału. Umiejętność: - stosowania regulaminów i przepisów wojskowych; - dowodzenia pododdziałem oraz organizacji i realizacji szkolenia w pododdziale; - planowania, organizowania i kierowania walką plutonu w wypadku bezpośredniego zagrożenia; - organizowania systemu ognia i kierowania nim w walce plutonu; - opracowywania i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i materiałowej; - organizacji i realizacji zadań inżynieryjnych zgodnie z przeznaczeniem plutonu; - posługiwania się środkami uzbrojenia będącymi na wyposażeniu plutonu; - organizacji łączności przy pomocy środków technicznych; - dbania o stan fizyczny i kondycję fizyczną u siebie i podwładnych; - realizowania zadań pokojowych i stabilizacyjnych; - poruszania się i orientowania w trudno dostępnym terenie, w różnych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy; - pomiarów skażeń promieniotwórczych i oceny wielkości dawek promieniowania jonizującego; - opracowania dokumentów bojowych w formie graficznej; B. KWALIFIKACJE HUMANISTYCZNO-PRZYWÓDCZE Znajomość: - podstawowych wartości i norm moralnych oraz etyki zawodowej; - problematyki zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi; - metod pedagogicznych i socjologicznych oraz wychowania wojskowego; - zasad polityki obronnej państwa i filozofii bezpieczeństwa międzynarodowego; - historii wojskowości oraz prawa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych; - elementarnych zasad ekonomii oraz ergonomii i ochrony pracy; - zasad współpracy z ludnością cywilną i wojskami sojuszniczymi; - języka angielskiego na poziomie III wg STANAG 6001; - podstawowych zasad prawa pracy; umiejętność: 9

12 - realizacji procesu wychowawczego i organizacji toku służby; - stawiania i egzekwowania realizacji postawionych zadań; - kształtowania pożądanych cech u podwładnych; - pracy i działania w zespole; - koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawiedliwego oceniania podwładnych; - podejmowania decyzji w różnych warunkach; - współpracy z ludnością cywilną oraz wojskami sojuszniczymi; - przestrzegania zasad prawa; - posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie kierunku kształcenia; C. KWALIFIKACJE TECHNICZNE Znajomość: - aparatu matematycznego do opisu zagadnień fizycznych i mechanicznych; - wiedzy koniecznej do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn; - zasad mechaniki i opisu dynamiki układów oraz projektowania układów mechanicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych; - zasad zapisu i odczytywania kształtu geometrycznego i oraz postaci konstrukcyjnej elementów i zespołów maszyn; - budowy i zasady działania zespołów i układów maszyn; - budowy w zakresie umożliwiającym poprawną eksploatację sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu dowodzonego pododdziału (plutonu); - zasad utrzymania w stałej sprawności technicznej sprzętu będącego na wyposażeniu plutonu; Umiejętność: - pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; - rozpoznawania zależności w relacjach człowiek-maszyna-środowisko; - posługiwania się środkami walki oraz kontroli ich stanu technicznego i pomiaru parametrów technicznych; - wykorzystania możliwości technicznych środków stanowiących wyposażenie plutonu w zakresie umożliwiającym skuteczne organizowanie realizowanych przedsięwzięć; - utrzymania w stałej sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu będącego na wyposażeniu plutonu; - kierowania obsługiwaniem technicznym uzbrojenia i sprzętu podczas pokoju, warunkach działań bojowych i stabilizacyjnych; 10

13 III. INFORMACJE O PLANACH I PRZEDMIOTACH 1. ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO W WYDZIALE MECHANICZNYM Wdrożony w Wydziale Mechanicznym system punktowy ECTS jest zgodny z Uchwalą Senatu WAT nr 7/99 z dnia r., której wybrane fragmenty zamieszczono poniżej. Wstęp. W tradycyjnym systemie kształcenia w Wydziale Mechanicznym WAT zaliczenie semestru lub roku studiów polega na zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem zaś uzyskanie dyplomu wymaga ponadto złożenia i obrony pracy dyplomowej. Od roku akademickiego 2002/2003 równolegle z istniejącym systemem wprowadza się system punktowy, w którym student zobowiązany jest do zgromadzenia określonej liczby punktów przypadających na kolejne okresy rozliczeniowe (semestry, lata). System punktowy pozwala w sposób jasny i przejrzysty określić zasady odbywania studiów i docelowo będzie służył wymianie studentów z innymi uczelniami jak i przenoszeniu na inne uczelnie. Podstawową cechą tego systemu jest przyjęcie zasady, zgodnie z którą uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia przedmiotu, a nie ma nic wspólnego z otrzymaną oceną. System punktowy polega na przyporządkowaniu każdemu przedmiotowi określonej liczby punktów, która odzwierciedla znaczenie wynikające z rygorów danego przedmiotu i nakładu pracy, jaki jest wymagany do zaliczenia przedmiotu, w stosunku do całkowitego nakładu pracy wymaganego do zaliczenia semestru. Należy podkreślić, że nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego, jak też jego pracę własną na uczelni i w domu. Zatem punkty odnoszą się do wkładu pracy studenta, /zdobywanie punktów stanowi mechanizm dokumentowania postępów studenta, natomiast nie wiąże się z systemem oceniania w ujęciu tradycyjnym, który istnieje niezależnie od systemu punktowego i jest miarą w jakim stopniu student opanował określoną wiedzę. Ustalenia podstawowe. 1. System punktowy wprowadzono na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2003/2004 tylko dla studentów I roku studiów dziennych w oparciu o istniejące programy spełniające standardy MNISW, a w latach następnych wdrożenie systemu obejmie inne rodzaje i formy kształcenia. System punktowy będzie prowadzony równolegle z systemem funkcjonującym dotychczas, dotyczy to okresu przejściowego. 2. Punkty są przyporządkowane wszystkim przedmiotom występującym w planie studiów, które podlegają ocenie. 3. Punktów nie przyporządkowuje się: egzaminowi dyplomowemu, zajęciom z wychowania fizycznego (z wyjątkiem semestru l i II). 4. Punkty są przyporządkowane w zasadzie całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć, takim jak: wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne. Przyporządkowanie punktów części przedmiotu dokonywane jest wówczas, gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr lub stanowi odrębną jednostkę dydaktyczną. 5. Decyzje o przyporządkowaniu punktów określonym zajęciom podejmuje powołany przez Dziekana zespół wydziałowy. Przyporządkowanie punktów podlega akceptacji Rady Wydziału. 6. Przyporządkowanie punktów poszczególnym przedmiotom dokonuje się według następującego algorytmu: 30 Gi wi Pi =, n G w å i=1 gdzie: P i - liczba punktów i-tego przedmiotu; G i - liczba godzin i-tego przedmiotu; w i - współczynnik wagowy i-tego przedmiotu; n - liczba przedmiotów w semestrze. 11 i i

14 a) Uzyskany wynik zaokrąglany jest do całkowitej liczby punktów, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się liczby połówkowe. b) Ustala się następujące wartości punktowe dla przedmiotów: - seminaria dyplomowe - 1 pkt., - praca inżynierska - 20 pkt. realizowana w VII semestrze: - praca dyplomowa (magisterska) 20 pkt. realizowana w III semestrze. c) Wartości współczynników wagowych ustala zespół wydziałowy w zakresie od 0 do 3: dla przedmiotu język obcy: - w semestrach od I do VI włącznie 2, - w pozostałych semestrach 1; dla przedmiotu wychowanie fizyczne: - w semestrach od I do II włącznie 1, - w semestrach pozostałych 0; dla przedmiotów, w których występuje rygor zaliczenia wykładów i ćwiczeń audytoryjnych/laboratoryjnych -od 1,5 do 2; dla przedmiotów podlegających egzaminowi - od 2 do 2,5; dla przedmiotów, w których występują rygory: egzamin i zaliczenie ćwicz./lab. - od 2,5 do 3. d) Ustala się, że maksymalną liczba punktów przypisywana w danym semestrze przedmiotowi nie powinna przekraczać Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem przez studenta punktów przyporządkowanych temu przedmiotowi. 8. Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom każdego nominalnego semestru studiów wynosi 30, natomiast w roku akademickim Uzyskanie dyplomu, poza spełnieniem wymagań programowych, wymaga zdobycia liczby punktów wynikającej z czasu trwania studiów, to jest równej liczbie semestrów pomnożonej przez Opracowany system punktowy jest systemem otwartym i może ulec modyfikacji. 2. SKALA OCEN ECTS Ekwiwalent ocen w WME WAT A Bardzo dobry 5,0 B Dobry plus 4,5 C Dobry 4,0 D Dostateczny y plus 3,5 E Dostateczny 3,0 F Niedostateczny 2,0 12

15 3. PRZEDMIOTY TWORZĄCE PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 3.1. BLOK EDUKACYJNY OGÓLNOAKADEMICKI Blok przedmiotów przeznaczonych dla studentów studiów wojskowych, realizowanych wspólnie na wszystkich kierunkach studiów w Akademii. Przedmioty nie mają przypisanych punktów ECTS. 13

16 3.2. BLOK EDUKACYJNY POLITECHNICZNY Grupa przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych 14

17 Grupa przedmiotów specjalistycznych 15

18 Grupa przedmiotów specjalistycznych- praktycznych w JW i CS 3.3. PRAKTYKI ZAWODOWE / SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 16

19 IV. ŻYCIE STUDENCKIE 1. STUDENCKI RUCH NAUKOWY Studenci Wydziału Mechanicznego swoje zainteresowania naukowe i zawodowe mogą realizować w ramach Koła Naukowego. Koło Naukowe liczy sobie już ponad 38 lat. Koło naukowe jest szkołą samodzielności i dociekliwości badawczej studentów, sprzyja krzewieniu kultury technicznej i zainteresowań zawodowych studentów. Prowadzenie samodzielnych eksperymentów i analiz wyrabia zdolności planistyczne i organizacyjne, a przede wszystkim uczy krytycznej oceny swoich działań i osiągnięć. W Kole Naukowym studenci mogą realizować swoje prace mając do dyspozycji pracownie i laboratoria wydziału. Do największych corocznych przedsięwzięć Koła należy organizacja Międzynarodowego Sympozjum Naukowego podczas którego studenci prezentują swoje osiągnięciach. W roku 2007 w XXVI Seminarium wygłoszono 25 referatów i wzięli w nim udział przedstawiciele ruchu studenckiego z The Academy of the Armed Forces (Liptovsky Mikulasz, Slovak Reublic) i University of Defence (Brno, Czech Republic) oraz z uczelni krajowych: Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Akademii Morskiej ze Szczecina i Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego z Bydgoszczy. Ich prace drukowane są w materiałach konferencyjnych. Wielu studentów Wydziału Mechanicznego prezentuje opracowane tematy na wydziałowych seminariach, a także na seminariach krajowych i zagranicznych. 2. SAMORZĄD STUDENCKI Jest organem wybranym przez studentów, który opiniuje wszelkie sprawy dotyczące toku studiów oraz spraw studenckich. Zajmuje się codziennymi sprawami studentów, organizuje między innymi różnego rodzaju imprezy np. andrzejki, otrzęsiny, itp. Skład Wydziałowego Samorząd Studenckiego jest obecnie następujący: Przewodniczący: vacat Z-ca przewodniczącego: Jarosław 17 JASIECZEK Członkowie: Joanna KUMOR Michał Agnieszka LIPIŃSKI PIETRZAK Członkowie samorządu pełnią dyżury w czwartki w godz w pok. 38 w bud DOSTĘP DO KOMPUTERÓW I INTERNETU Wydział dysponuje następującymi, dobrze wyposażonymi laboratoriami komputerowymi,., w których studenci mogą realizować proces dydaktyczny przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i najnowocześniejszego oprogramowania: Laboratorium Komputerowe Modelowania Ruchu Maszyn - wyposażone w 12 stanowisk komputerowych, Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania - wyposażone w 25 stanowisk komputerowych, Laboratorium Komputerowych Metod w Mechanice - wyposażone w 24 stanowiska komputerowe, Pracownia Obliczeń Inżynierskich- wyposażona w 4 stanowiska komputerowe o dużej mocy obliczeniowej, Laboratorium Komputerowe Logistyki. Budynki Wydziału Mechanicznego posiadają sieć internetową (ASK) i wszystkie pomieszczenia, w których znajdują się komputery posiadają do niej dostęp.

20 4. FORMY POZADYDAKTYCZNE Studenci Wydziału Mechanicznego mają do dyspozycji szereg różnego rodzaju form pozadydaktycznych, które sprzyjają podniesieniu atrakcyjności studiowania. Chór Akademicki WAT istnieje od 1995 r. umożliwiając studentom samorealizację, oraz samodoskonalenie się. Swoimi występami uświetnia nie tylko uroczystości uczelniane w WAT (promocje oficerskie, Dzień Podchorążego), ale również reprezentuje uczelnię poza jej granicami. W jego dorobku znajdują się już dwie płyty CD. Jedna zawiera kolędy, druga hymny, pieśni patriotyczne i wojskowe. Klub Wojskowej Akademii Technicznej odgrywa istotną rolę w życiu uczelni. Tutaj odbywają się inauguracje roku akademickiego, sympozja naukowe oraz spotkania Komendanta Rektora ze studentami, kadrą dydaktyczną i pracownikami wojska. Zasadniczą rolą Klubu WAT jest praca kulturalno-oświatowa na rzecz środowiska uczelni i mieszkańców Bemowa. W Klubie działają: Kabaret studencki Szatnia założony m.in. przez studenta Wydziału Mechanicznego WAT Jędrzeja DECA. Kontakt: Koło Plastyczne - zajęcia koła plastycznego odbywają się w Klubie WAT we wtorki i czwartki w godz Tematy zajęć to malarstwo inspirowane pejzażem, dziełami wielkich mistrzów, szkice z natury, rysunki a stosowane techniki to pastel, akwarela, olej. Koło Fotograficzne - ma do dyspozycji w pełni wyposażoną ciemnię fotograficzną gdzie członkowie koła wykonują zdjęcia czarno-białe i kolorowe. Czynne - czwartki i piątki godz Kontakt Sekcja szachowa - działa w ścisłej współpracy z Klubem WAT. W każdą środę w godzinach 16: w Klubie odbywają się treningi, w czasie których każdy może przyjść i spróbować swoich sił. Zawodnicy sekcji biorą udział w różnych turniejach: w rozgrywkach ligowych w ramach AZS, mistrzostw Wojska Polskiego, Ligi Garnizonu Warszawa Sekcja Tańca Towarzyskiego - prowadzi kursy tańca i zajęcia indywidualne dla studentów WAT i innych uczelni oraz wszystkich zainteresowanych tańcem. W programie min. rock 'n' roll, jive, cha cha, mambo, salsa, samba, rumba, tango argentino, walc wiedeński, walc angielski, foxtrot, paso doble, reggae itd. Informacje o terminach zajęć na stronie internetowej Klubu lub pod telefonem: instruktor: tel.: , klub WAT: tel.: ; W Klubie znajduje się również Kino Akademickie oraz kawiarnia studencka. Studenckie Koło Historyczne - powstało na początku 2005r. Obecnie liczy ponad dwudziestu członków. Wywodzi się z Kompanii Honorowej WAT. Koło tworzą studenci, którzy mimo, że nie mają żadnych zobowiązań wobec wojska, noszą mundury! Koło umożliwia studentom rozszerzenie wiedzy historycznej z okresu powstania listopadowego oraz z historii polskiego munduru wojskowego. Swoimi wystąpieniami w historycznych mundurach uświetniają nie tylko uroczystości uczelniane w WAT (promocje oficerskie, Dzień Podchorążego), ale także uczestniczą w inscenizacjach historycznych na terenie Warszawy (Inscenizacja Powstania Listopadowego, Obchody 3 Maja), województwa mazowieckiego (Olszynka Grochowska, Bitwa pod Raszynem i Pułtuskiem), w kraju (w Częstochowie, Nysie i Poznaniu) oraz poza krajem (Reggio di Emila Włochy, Detling Anglia i inne). Koło współdziała z zaprzyjaźnionym warszawskim stowarzyszeniem historycznym - 1 Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej. Przynależność do SKH to nie tylko musztra, dyscyplina ale także wspaniała zabawa i możliwość poznania historii od tej drugiej strony, oraz wielu ludzi z różnych zakątków świata. Oficjalny adres pocztowy SPORT I REKREACJA Uczelniany Wojskowy Klub Sportowy działający przy Akademii od 1979r. UWKS-WAT zrzesza studentów, kadrę i pracowników wojska oraz uzdolnioną sportowo młodzież Bemowa. Kilkuset zawodników trenuje w sekcjach: piłkę siatkową, nożną, koszykową, pływanie, judo, strzelectwo sportowe, bieg na orientację, lekkoatletykę, tenis stołowy, badminton i żeglarstwo. 18

21 Treningi na nowoczesnych, będących własnością Akademii obiektach sportowych, prowadzi doświadczona kadra trenerska. Przy Studium Wychowania Fizycznego działa: Studenckie Koło Sportów Zimowych - Umożliwia wszechstronny rozwój popularności sportów zimowych wśród studentów WAT, organizuje zawody i imprezy sportowe w różnych formach, reprezentuje Wojskową Akademie Techniczną podczas zawodów sportowych, zapewnia studentom WAT odpowiednie warunki do uprawiania sportów zimowych. W KSZ studenci poprawiają sprawność fizyczną i zdrowotną, poznają walory turystyczne różnych regionów górskich w kraju i za granicą. Opiekunem jest mgr Sylwester WÓJCIK. Kontakt. Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy pok.73, tel Studenckie Koło Żeglarskie - Opiekunem jest mgr inż. Zdzisław CZAJKO. Kontakt. Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy pok.68, tel Studencki Klub Rowerowy Voyager - Opiekunem jest mgr Krzysztof KĘPNIAK. Kontakt. Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy pok.71, tel Ośrodki szkoleniowe Ośrodek szkoleniowy WAT ZEGRZE położony jest nad Zalewem Zegrzyńskim, w pobliżu dużych kompleksów leśnych, 35 km na północ od Warszawy. Ośrodek przeznaczony jest do szkolenia studentów WAT w zakresie: podstawowego szkolenia żeglarskiego, turystyki kajakowej, turystyki pieszej, organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Poza okresem szkoleniowym, w dni wolne od zajęć oraz miesiącach wakacyjnych, baza Ośrodka wykorzystywana jest jako miejsce wypoczynku studentów WAT, kadry, pracowników cywilnych, oraz ich rodzin. Ośrodek jest także bazą szkoleniową dla Klubu Żeglarskiego WAT. Ośrodek Szkoleniowy WAT ŻORLINA w ŻEGIESTOWIE usytuowany jest w miejscowości uzdrowiskowej Żegiestów. W ośrodku organizowane są obozy szkoleniowe szkolenia ogólnowojskowego, obozy kondycyjne, kursy języków obcych dla studentów WAT, ponadto szkolenia i kursy słuchaczy studiów podyplomowych i kadry Akademii oraz konferencje. 5. DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE Na terenie uczelni funkcjonuje duszpasterstwo akademickie. Kapelanem WAT jest ks. ppor. dr Witold MACH. Tel. kancelarii (Akademik 01) (+48) (022) OPIEKA ZDROWOTNA I UBEZPIECZENIE Studenci mają zapewnione leczenie stacjonarne i ambulatoryjne, które zapewniają zakłady służby zdrowia na powszechnie obowiązujących zasadach. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kartezjusza 2 udziela świadczeń zdrowotnych studentom w zakresie: podstawowej, specjalistycznej, stomatologicznej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, Studenci mają możliwość badań diagnostycznych i analitycznych wykonywanych w gabinetach, w poradni i laboratorium. Studenci mają możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) po uiszczeniu stosownych opłat. V. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 1. BIBLIOTEKA GŁÓWNA WAT Każdy student otrzymuje kartę biblioteczną. Karta jest dokumentem imiennym i nie może być udostępniana osobom trzecim. Ważna karta biblioteczna pozwala jej posiadaczowi na korzystanie ze zbiorów biblioteki (książek, czasopism) określonych jako wydawnictwa jawne. Największe możliwości dostępu do zasobów uzyskują czytelnicy w czytelniach (głównej i czasopism). Inną formą udostępnienia zbiorów są wypożyczenia. Przy wypożyczeniach pozycji literatury podstawowej i zalecanej do prowadzonych przedmiotów przyjmuje się zasadę, że limit (suma dokumentów wypożyczonych, zarezerwowanych i zamówionych) i okresy wypożyczeń dla studentów wszystkich wynosi - 30 woluminów na semestr. Osoby korzystające z zasobów biblioteki powinny pamiętać, że zbiory są ograniczone i dlatego każdy 19

22 egzemplarz po jego wykorzystaniu należy zwrócić do biblioteki. Po zakończeniu semestru, każdy student jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych książek. Szczegółowe informacje dotyczące biblioteki, czytelni, wypożyczalni, katalogów, regulaminu i sposobu korzystania z księgozbioru są przedmiotem zajęć (szkolenia bibliotecznego) na początku pierwszego semestru oraz pod adresem Godziny udostępniania zbiorów - wypożyczalnia akademicka Poniedziałek - Wtorek Środa - Piątek Dzień przedświąteczny Przerwy świąteczne i wakacyjne Informacje o pracy działów biblioteki można uzyskać również telefonicznie (w godzinach ich pracy) pod numerami telefonów: - wypożyczalnia książek ośrodek informacji naukowej czytelnia główna czytelnia czasopism BIBLIOTEKA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Zbiory biblioteki znajdują się w budynku głównym WME (bud. 62 pom. 57 II p.) i dostępne są na miejscu dla każdego studenta Wydziału Mechanicznego za okazaniem dowodu tożsamości. Wypożyczenia na zewnątrz tylko dla posiadaczy kart bibliotecznych. VI. INNE INFORMACJE Środa, Czwartek Piątek Sobota / jedna w miesiącu/ Telefon: (022) HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2007/08 Zajęcia programowe Termin Semestr zimowy od r. do r. Zimowa sesja egzaminacyjna (zasadnicza) od r. do r. Zimowa sesja egzaminacyjna (poprawkowa) od r. do r. Zajęcia programowe Termin Semestr letni od r. do r. Letnia sesja egzaminacyjna (zasadnicza) od r. do r. Letnia sesja egzaminacyjna (poprawkowa) od r. do r. Przerwy w zajęciach Termin Semestr zimowy Przerwa świąteczna od r. do r. Przerwa międzysemestralna od r. do r. Semestr letni Przerwa świąteczna od r. do r. Przerwa wakacyjna od r. do r. 20

23 2. DZIEKANAT WYDZIAŁU Bieżące sprawy administracyjne studentów załatwiane są w dziekanacie. Pomieszczenia dziekanatu znajdują się w budynku głównym Wydziału Mechanicznego bud. 62 w niżej wymienionych pomieszczeniach: pok. 20/62 tel. (0-22) kierownik dziekanatu; pok. 16/62 tel. (0-22) sprawy studenckie i administracyjne studiów niestacjonarnych pok. 17/62 tel./fax (0-22) sprawy studenckie i administracyjne studiów niestacjonarnych pok. 18/62 tel./fax (0-22) planowanie zajęć; pok. 19/62 tel. (0-22) Dziekanat otwarty dla studentów w godzinach: ewidencja ocen, sprawy administracyjne i studenckie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Poniedziałek, Czwartek Wtorek, Środa Piątek Sobota, niedziela Dziekanat nieczynny dla studentów w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych według grafiku dyżurów 3. OTOCZENIE EDUKACYJNE I SOCJALNE Zajęcia dla studentów Wydziału Mechanicznego odbywają się w budynkach usytuowanych na terenie zamkniętym WAT. Sale wykładowe, laboratoria oraz laboratoria komputerowe są dobrze wyposażone. Zamiejscowi studenci korzystają z zakwaterowania w domach studenckich. Studenci mają możliwość korzystania ze stołówek studenckich będących w dyspozycji Akademii. Lokalizację budynków Wydziału Mechanicznego oraz jego otoczenia edukacyjnego i socjalnego przedstawiono na poniższym planie sytuacyjnym. 21

24 Bud Kierownictwo Wydziału Mechanicznego (Dziekan, Dziekanat, Biblioteka, Katedra Budowy Maszyn, Kierownictwo Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej) Bud. 54 Katedra Budowy Maszyn (Kierownik Katedry) Bud. 13 Katedra Logistyki (Kierownik Katedry) Bud. 23 Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu (Kierownik Katedry), Bud.19, 20, 68 - Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Bud. 21 Stacja Diagnostyczna Pojazdów (Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu) Bud. 17 Laboratorium Badań w Niskiej Temperaturze (Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu) Bud. 15 Laboratorium Pojazdów Kołowych - stanowiska do badania ogumienia (Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu) Bud. 100/301 Aula Wydziału Mechanicznego. Bud. 4, 1, 8, 8a Domy Studenckie Bud. 6 Klub WAT Bud. 7 Hotel Asystencki Bud. 10 Biblioteka Główna WAT 22

25 4. UWAGI a) Przepisy ogólne, procedura realizacji studiów oraz podstawowe prawa i obowiązki studentów zawarte są w dokumentach REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego. Każdy student jest zobowiązany do ścisłego respektowania uregulowań zawartych w tych dokumentach. Pełny tekst tych dokumentów jest dostępny w dziekanacie Wydziału Mechanicznego. b) Komunikaty, ogłoszenia, zarządzenia i informacje dot. studiów podawane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń w dziekanacie Wydziału Mechanicznego (budynek 62); c) Studenci otrzymują elektroniczne legitymacje studenckie, które pełnią również rolę przepustki umożliwiającej wejście na teren zamknięty WAT. Na terenie zamkniętym Akademii obowiązuje noszenie legitymacji jako identyfikatora w sposób umożliwiający identyfikację noszącego. d) Student jest zobowiązany do dbałości o dokumenty studenta (indeks, legitymacja). W przypadku ich utraty lub kradzieży należy natychmiast powiadomić organ wydający dokument oraz właściwy dla miejsca zdarzenia posterunek policji. Za skutki ich zagubienia lub zniszczenia student ponosi odpowiedzialność finansową i prawną. Procedurę wydania duplikatu dokumentu regulują wewnętrzne przepisy uczelni; e) Po zakończeniu semestru odbywa się rejestracja na kolejny semestr. Kryteria, terminy i procedura rejestracji (uzyskania wpisu) na kolejny semestr, podawane są w zarządzeniach i decyzjach dziekana Wydziału Mechanicznego. Brak rejestracji skutkuje skreśleniem z listy studentów. Studenci ubiegający się o rejestrację warunkową na kolejny semestr, powinni przed terminem rejestracji, złożyć pisemny wniosek w tej sprawie z wyszczególnieniem zaległych rygorów. Wniosek należy adresować do dziekana Wydziału Mechanicznego. 23

26 VII. WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW WAT Załącznik do uchwały Senatu WAT Nr 51/II/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin studiów wyższych, zwany dalej regulaminem, dotyczy studiów wyższych, zwanych dalej studiami, prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej Akademią, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej ustawą Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, a studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra. 2. Studia w Akademii prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych są płatne. 2. Warunki odpłatności za studia niestacjonarne określa umowa zawarta między Akademią a studentem w formie pisemnej. Umowę w imieniu Akademii podpisuje dziekan. 3. Na studiach stacjonarnych opłaty - zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie - pobierane są jedynie za niektóre usługi edukacyjne. 4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Senat Akademii, a ich wysokość - rektor Przyjęcie w poczet studentów Akademii następuje z dniem immatrykulacji i złożenia ślubowania akademickiego. Treść ślubowania określa Statut WAT (zwany dalej statutem) 2. Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i jest własnością studenta. Do czasu ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów student zobowiązany jest do przedstawiania indeksu na każde wezwanie organów Akademii. 7. Przełożonym wszystkich studentów Akademii jest rektor, a w wydziale - dziekan. 8. Studenci Akademii tworzą samorząd studencki. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy, statutu oraz własnego regulaminu. Organy samorządu studenckiego są jedynym reprezentantem ogółu studentów Akademii. II. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO Rok akademicki w Akademii rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. 2. Rok akademicki obejmuje: 1) dwa semestry: zimowy i letni, 2) dwie zasadnicze sesje egzaminacyjne: zimową i letnią, 3) dwie poprawkowe sesje egzaminacyjne: zimową i letnią, 4) praktyki zawodowe, jeżeli przewiduje je plan studiów, 5) przerwy w zajęciach: a) wakacyjną: letnią - co najmniej 6-tygodniową, b) świąteczne: zimową - około 2-tygodniową oraz wiosenną - około 1-tygodniową, c) międzysemestralną: 1 tygodniową po semestrze zimowym, d) dni rektorskie i godziny dziekańskie: ustalane doraźnie w razie potrzeb organizacyjnych - odpowiednio - przez rektora lub dziekana. III. ORGANIZACJA STUDIÓW Student studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, po ukończeniu drugiego roku studiów (student studiów drugiego stopnia - po zaliczeniu pierwszego semestru), po spełnieniu wymagań ustalonych przez radę wydziału, może ubiegać się o kontynuowanie 24

27 studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania (zwanych dalej studiami indywidualnymi). 2. W wyniku studiów indywidualnych może nastąpić skrócenie czasu trwania studiów nie więcej niż o dwa semestry. 3. Zasady i warunki odbywania studiów indywidualnych określają rady wydziałów, a zgodę na ich odbywanie wydaje dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału Przeniesienie studenta na inny kierunek studiów lub specjalność może nastąpić: w wyniku likwidacji kierunku studiów lub specjalności lub na jego wniosek. 2. Przeniesienie studenta na inny kierunek studiów prowadzony przez inny wydział odbywa się za zgodą rektora po zasięgnięciu opinii obu dziekanów. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje dziekan. 17. Student może ubiegać się o zmianę formy studiów (ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie). Zgodę na zmianę formy studiów, jeżeli skutkuje ona zmianą wydziału, wydaje rektor po zasięgnięciu opinii obu dziekanów, w pozostałych przypadkach - dziekan. Zmiana formy studiów może być obwarowana koniecznością wyrównania różnic programowych Przeniesienie studenta do Akademii z innej uczelni, w tym także zagranicznej, może nastąpić po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. O przeniesienie może ubiegać się student, który posiada zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Zgodę na przyjęcie, wyrażoną w formie decyzji oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic wynikających z planów studiów i programów nauczania ustala dziekan. 2. Przeniesienie się studenta Akademii do innej uczelni może nastąpić pod warunkiem wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w Akademii. Zgodę na przeniesienie wyraża dziekan, a w przypadku studenta - kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierza zawodowego - rektor. 19. Zmiana uczelni, wydziału, kierunku studiów lub specjalności odbywa się wyłącznie w przerwach pomiędzy semestrami Podziału studentów na grupy studenckie oraz wyznaczenia starostów grup studenckich dokonuje dziekan. Dziekan może powołać dodatkowo starostów roczników lub potoków. Szczegółowy zakres obowiązków starostów określa dziekan Student w trakcie zajęć podlega prowadzącemu zajęcia. 2. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przedstawić studentom, najpóźniej na pierwszych zajęciach, informacje zawarte w syllabusie przedmiotu oraz inne ustalenia (np. terminy konsultacji, przepisy bhp) Obecność studenta na wszystkich zajęciach, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 2. W uzasadnionych przypadkach student może być zwolniony z obowiązku obecności na zajęciach przez dziekana lub osoby przez niego upoważnione, a w nagłych przypadkach - prowadzącego zajęcia lub starostę. 3. Sposób i terminy usuwania zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach określa prowadzący zajęcia. 4. Za nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach mogą być stosowane sankcje, o których mowa w 28 ust. 1. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 23. Student Akademii ma prawo do: 1) zdobywania wiedzy w wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń, środków, zbiorów bibliotecznych Akademii, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów Akademii, 2) wyboru kierunku studiów i specjalności, z uwzględnieniem możliwości techniczno - organizacyjnych Akademii, a w przypadku studenta - kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierza zawodowego skierowanego na studia w trybie służbowym - według potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej, 3) ubiegania się o przeniesienie na inny kierunek studiów lub zmianę specjalności, 25

28 4) ubiegania się o zmianę formy studiów, 5) wyboru przedmiotów wybieralnych, według zasad przyjętych przez radę wydziału, 6) studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, 7) studiowania, poza swoim kierunkiem podstawowym, na dowolnej liczbie kierunków lub studiowania dodatkowych przedmiotów, także w innych uczelniach, 8) realizowania, za zgodą dziekana, części studiów w innej uczelni, w ramach programu wymiany studentów, za zgodą dziekana, 9) ubiegania się o przeniesienie do innej uczelni, 10) uczestniczenia w konsultacjach, 11) uczestniczenia w pracach badawczych prowadzonych przez Akademię, 12) ubiegania się o staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego według zasad określonych w statucie, 13) występowania, za pośrednictwem organów samorządu studenckiego, z wnioskami do organów Akademii w zakresie wszystkich spraw studenckich, 14) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 15) otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki w nauce według zasad określonych przez rektora, dziekana lub odrębne przepisy, 16) otrzymywania pomocy materialnej według zasad określonych w ustawie i odrębnych przepisach, 17) ubiegania się o urlopy od zajęć w Akademii, 18) ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 19) korzystania z ulg w opłatach za przejazdy środkami publicznymi komunikacji miejskiej, kolejowej i autobusowej na zasadach określonych w ustawie i odrębnych przepisach, 20) rezygnacji ze studiów Student Akademii posiada prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia: ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. 2. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, obowiązany jest zwrócić ją Akademii. 3. W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia dziekana. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, zawierać okoliczności utraty oraz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej Studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce może być udzielona następująca nagroda lub wyróżnienie: pochwała, nagroda rzeczowa, dyplom uznania, inne nagrody i wyróżnienia. 2. Studentowi - kandydatowi na żołnierza zawodowego oraz żołnierzowi zawodowemu mogą być także udzielane nagrody i wyróżnienia w związku z pełnieniem służby wojskowej. 3. Decyzja o udzieleniu nagrody lub wyróżnienia (nie dotyczy wyróżnień udzielanych w związku z pełnieniem służby wojskowej) odnotowywana jest w indeksie oraz włączana jest do teczki akt osobowych studenta Student - osoba cywilna - może otrzymać urlop: 1) zdrowotny - na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, 2) losowy - w przypadku wystąpienia ważnych udokumentowanych okoliczności losowych, 3) nieuwarunkowany - bez podania przyczyny, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów i tylko jeden raz w okresie studiów. 2. Szczegółowe zasady udzielania i powrotu z urlopu określa dziekan. 3. Studentowi - kandydatowi na żołnierza zawodowego oraz żołnierzowi zawodowemu skierowanemu na studia w trybie służbowym urlopu udziela się według zasad zawartych w przepisach wojskowych. 27. Student Akademii obowiązany jest do: 1) postępowania zgodnego z treścią ślubowania akademickiego, 2) przestrzegania zapisów statutu, regulaminu studiów oraz innych przepisów obowiązujących w Akademii, 3) przestrzegania dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej, 26

Ponadto Wydział korzysta z sal wykładowych ogólnie dostępnych w WAT.

Ponadto Wydział korzysta z sal wykładowych ogólnie dostępnych w WAT. 1. FORMY STUDIÓW Wydział Mechaniczny specjalizuje się w dwóch dyscyplinach nauki: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika. Prowadzi studia stacjonarne (dla osób cywilnych i kandydatów na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

STUDIA MUNDUROWE KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

STUDIA MUNDUROWE KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) STUDIA MUNDUROWE KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) Wiedza Ambicja Technologia Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół średnich!!! Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW

INFORMATOR DLA STUDENTÓW INFORMATOR DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK LOGISTYKA Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Wydano za zgodą Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława DĄBROWSKIEGO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZASADY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH

INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Wydano za zgodą Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW

INFORMATOR DLA STUDENTÓW INFORMATOR DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Wydano za zgodą Dziekana Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6.

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6. Drodzy Studenci! W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ Regulamin Studiów. Zmiany obowiązują od 1 października 2012 r. W procesie uchwalania Regulaminu Studiów aktywny

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH

INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK LOGISTYKA SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA WOJSKOWA Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Wydano za zgodą Dziekana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ zatwierdzone przez Radę WA PK w dniu 26 września 2012 roku do REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora KWSPZ z dnia 5.07.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia Z Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Wymagane nabycie kompetencji inżynierskich na studiach pierwszego stopnia. Zasady rekrutacji:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Akademii Ignatianum w Krakowie

z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Akademii Ignatianum w Krakowie Zarządzenie nr 4/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 marca 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA STUDIÓW 9 III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Lublin Rok akademicki 2015/2016 Drodzy Studenci! Informator ten przygotowaliśmy, aby pomóc Wam stawiać pierwsze kroki na uczelni, a konkretnie na Wydziale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) i studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 4 SPIS TREŚCI 1. Przepisy ogólne...7 2. Tworzenie i likwidacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2013 r. Zatwierdzony Uchwałą Senatu w dniu 4 lipca 2013 r. Wprowadzony Zarządzeniem Rektora KWSPZ nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. 1 Wstęp

Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. 1 Wstęp Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej 1 Wstęp Załącznik do Uchwały nr 371/ XLVII /2011 Senatu PW z dnia 23 listopada 2011 r. 1. Politechnika Warszawska, zgodnie z art. 8 ust.7 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./20 o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych

UMOWA nr./20 o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych UMOWA nr./20 o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu. we Wrocławiu, pomiędzy: Zał. do ZW 89/2014 POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: LOGISTYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

KIERUNEK: LOGISTYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) KIERUNEK: LOGISTYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKIE) Wiedza Ambicja Technologia Drodzy Kandydaci, absolwenci szkół średnich!!! Zapraszamy WAS do studiowania na jednym z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH IV. ZALICZENIE SEMESTRU STUDIÓW DOKTORANCKICH V. URLOPY VI. OPIEKA

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.1, 2,3, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w.

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59 z dnia 7 lipca 2010 r. Rektora UŚ Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji i warunków

Bardziej szczegółowo

R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia w War sz a w i e

R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia w War sz a w i e Z a ł ą c z n i k d o U c h w a ł y S e n a t u W S E i Z n r 1 /09 / 2 0 1 4 z d n i a 1 w r z e ś n i a 2014 r. R e g u l a min Studiów Podyp lomo w ych w W yż sz ej Sz kol e Ekol o gii i Zarządzan ia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/06/2015 z dnia 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ AKADEMIĘ MUZYCZNĄ im. STANISŁAWA MONIUSZKI w GDAŃSKU obowiązuje od 1 października 2015 roku SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3 II. TWORZENIE I LIKWIDACJA

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2013 roku (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo