INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Wydano za zgodą Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT Wydział Mechaniczny WAT Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 tel. +48 (22) ; fax. +48 (22) Warszawa, 2007r.

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE O WYDZIALE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ WYDZIAŁU KIEROWNICTWO WYDZIAŁU STRUKTURA WYDZIAU OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU POTENCJAŁ NAUKOWO DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU...3 II. INFORMACJE O STUDIOWANIU FORMY I STRUKTURA STUDIÓW ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE MODELU KSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MODEL KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW...8 A. KWALIFIKACJE WOJSKOWE...8 B. KWALIFIKACJE HUMANISTYCZNO-PRZYWÓDCZE...9 C. KWALIFIKACJE TECHNICZNE...10 III. INFORMACJE O PLANACH I PRZEDMIOTACH ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO W WYDZIALE MECHANICZNYM SKALA OCEN PRZEDMIOTY TWORZĄCE PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA BLOK EDUKACYJNY OGÓLNOAKADEMICKI BLOK EDUKACYJNY POLITECHNICZNY PRAKTYKI ZAWODOWE / SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE...16 IV. ŻYCIE STUDENCKIE STUDENCKI RUCH NAUKOWY SAMORZĄD STUDENCKI DOSTĘP DO KOMPUTERÓW I INTERNETU FORMY POZADYDAKTYCZNE DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE OPIEKA ZDROWOTNA I UBEZPIECZENIE...19 V. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKA GŁÓWNA WAT BIBLIOTEKA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO...20 VI. INNE INFORMACJE HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2007/ DZIEKANAT WYDZIAŁU OTOCZENIE EDUKACYJNE I SOCJALNE UWAGI...23 VII. WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW WAT...24 VIII. ŚLUBOWANIE AKADEMICKIE...32 IX. GAUDEAMUS IGITUR...33 Pok. 43/62 tel. (0-22) dziekan wydziału; Pok. 40/62 tel. (0-22) prodziekan ds. naukowych; Pok. 41/62 tel. (0-22) prodziekan ds. studenckich Pok. 20/62 tel. (0-22) kierownik dziekanatu; Pok. 16/62 tel. (0-22) dziekanat - sprawy studenckie studiów niestacjonarnych Pok. 17/62 tel./fax (0-22) dziekanat - sprawy studenckie studiów niestacjonarnych Pok. 18/62 tel./fax (0-22) dziekanat planowanie zajęć ; Pok. 19/62 tel. (0-22) dziekanat ewidencja ocen, sprawy studenckie studiów stacjonarnych ===================================================== Na podstawie materiałów WME informator opracował mgr inż. Robert KOSSOWSKI

3 I. INFORMACJE O WYDZIALE 1. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ WYDZIAŁU Wydział Mechaniczny jest jednym z siedmiu wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Powstał na przełomie 1959/1960 roku w rezultacie połączenia między innymi: Fakultetu Wojsk Pancernych i Samochodowych, Fakultetu Wojsk Lotniczych oraz Katedry Maszyn Inżynieryjnych, wydzielonej z Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych. Osiągnięty w fakultetach stopień rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz zbudowana baza laboratoryjna umożliwiły powołanie Wydziału Mechanicznego, który w korzystny sposób objął organizacyjnie całokształt działalności i specjalności mechanicznych. W początkowym okresie działalności wydziału prowadzono równolegle studia inżynierskie i magisterskie, a także dodatkowe formy kształcenia: zaoczne studia I i II stopnia, wyższe kursy doskonalenia oficerów (WKDO) oraz różnego rodzaju kursy specjalistyczne. W 1975 roku przeprowadzono gruntowną modernizację planów studiów i na wszystkich kierunkach wprowadzono jednolite studia magisterskie. Wprowadzono nowe treści do programów studiów, a szczególnie wzbogacono szereg przedmiotów w zagadnienia z zakresu informatyki, elektroniki, automatyki, mechaniki ciała stałego itp. Ponadto w planie studiów więcej czasu przeznaczono na naukę własną studentów. Miało temu służyć między innymi tzw. programowane studiowanie indywidualne (PSI). W tym samym czasie dla zdolniejszych słuchaczy utworzono studia według indywidualnych programów, które są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Od połowy lat siedemdziesiątych wydział prowadził studia inżynierskie i magisterskie dla obcokrajowców (Niemcy, Libijczycy, Wietnamczycy, Węgrzy), które trwały do 1989 roku. W 1998 roku dokonano w całej uczelni aktualizacji planów studiów i programów nauczania, której celem było dostosowanie tych programów kształcenia do wymogów MNISW i FEANI oraz do nowych potrzeb wojska, wynikających między innymi z planów wstąpienia Polski do NATO. Studia w Wydziale gwarantują wysoką jakość kształcenia, sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz życzliwą wobec studentów atmosferę. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminariów a także spotkań z udziałem kadry dydaktycznej Wydziału i innych uczelni, pracowników przemysłu, ludzi biznesu. W okresie 47 lat istnienia Wydziału ponad 5800 absolwentów Wydziału Mechanicznego otrzymało dyplom magistra inżyniera lub inżyniera, 823 absolwentów kończących fakultety o specjalnościach mechanicznych (do 1959r.) otrzymało dyplom inżyniera, 44 absolwentów ukończyło studia z wyróżnieniem, 25 absolwentów uzyskało stopnie generalskie, 25 pracowników uzyskało tytuł profesora, 44 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego a 398 pracowników uzyskało stopień doktora.

4 2. KIEROWNICTWO WYDZIAŁU Prodziekan ds. studenckich dr inż. Stanisław KOWALCZYK tel.: ( ) Dziekan dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI prof. WAT tel.: ( ) Prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ prof. WAT tel.: ( ) Kierownik Dziekanatu mgr inż. Robert KOSSOWSKI tel.: ( ) Kierownik Administracyjny mgr inż. Władysław HETNERSKI tel.: ( ) STRUKTURA WYDZIAU Aktualna struktura Wydziału to 4 Katedry: Pojazdów Mechanicznych i Transportu; Budowy Maszyn; Logistyki; Mechaniki i Informatyki Stosowanej. 2

5 4. OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU Oferta dydaktyczna Wydziału na rok akademicki 2007/2008 to dwa kierunki studiów: mechanika i budowa maszyn oraz logistyka w 9 specjalnościach na studiach cywilnych i 2 specjalnościach dla studiów wojskowych, a także szereg studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych przystosowanych zarówno dla studentów cywilnych jak i studentów w mundurze Kierunek Mechanika i budowa maszyn Kierunek Logistyka Specjalności cywilne - Inżynieria eksploatacji pojazdów mechanicznych; - Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe; - Mechatronika i diagnostyka samochodowa; - Pojazdy mechaniczne; - Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej; - Urządzenia i zastosowania produktów naftowych. - Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych; - Logistyka w motoryzacji; - Logistyka przedsiębiorstw. Specjalności wojskowe Eksploatacja sprzętu inżynieryjnego Logistyka wojskowa Logistyka wojskowa 5. POTENCJAŁ NAUKOWO DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU Potencjał dydaktyczny i naukowy Wydziału to obecnie 10 profesorów, 8 doktorów habilitowanych i 45 doktorów. Uprawnia to Wydział do prowadzenia trójstopniowych studiów wyższych (I stopnia - inżynierskich, II stopnia -magisterskich i III stopnia - doktoranckich) oraz do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych oraz do wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinach: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn. magistrowie 30% doktorzy 48% profesorowie 12% doktorzy habilitowani 10% 6. INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU Wydział Mechaniczny dysponuje dobrze wyposażonymi: - salami wykładowymi ( 4 aule miejsc), - salami audytoryjnymi ( do ćwiczeń komputerowych i rachunkowych), - nowoczesnymi laboratoriami dydaktycznymi (audytoryjnymi i technicznymi) - nowoczesnymi stanowiskami badawczo naukowymi wyposażonymi w unikatową aparaturę i urządzenia badawcze. 3

6 II. INFORMACJE O STUDIOWANIU 1. FORMY I STRUKTURA STUDIÓW Wydział Mechaniczny specjalizuje się w dwóch dyscyplinach nauki: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika. Prowadzi studia stacjonarne (cywilne i wojskowe) i niestacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn i logistyka. Na Wydziale funkcjonują następujące typy studiów: 5 letnie jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne; 7 semestralne zawodowe studia inżynierskie (I stopnia) stacjonarne i niestacjonarne; 3 semestralne studia II stopnia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne; 4 letnie studia doktoranckie (III stopnia) stacjonarne i niestacjonarne; niestacjonarne studia podyplomowe. W Wydziale Mechanicznym są prowadzone różnorodne formy kształcenia ustawicznego, wśród których można wymienić: studia drugiego stopnia (magisterskie), studia trzeciego stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, wszechnica akademicka. Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zarówno w przedsiębiorstwach branżowych, zakładach usługowych jak i uczelniach technicznych, a także w instytutach i ośrodkach badawczo-rozwojowych. 2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE MODELU KSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Na potrzeby kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych został opracowany we współpracy z Dowództwem Wojsk Lądowych nowy model studiów, łączący kształcenie politechniczne, realizowane zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku studiów zatwierdzonymi przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego oraz kształcenie i szkolenie wojskowe w specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej. Kandydaci na żołnierzy zawodowych są kształceni zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na dwustopniowych studiach stacjonarnych, na kierunkach kształcenia do których Akademia posiada uprawnienia. Po ukończeniu 7 semestralnych studiów inżynierskich (studia I stopnia) podchorążowie kontynuują kształcenie na 3 semestralnych studiach magisterskich (studia drugiego stopnia), prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra. Promocja na pierwszy stopień oficerski odbywa się po ukończeniu studiów magisterskich, zdaniu egzaminów oficerskich oraz odbyciu praktyki w jednostce wojskowej na stanowisku dowódcy plutonu. Podstawowe szkolenie wojskowe, kończące się przysięgą wojskową, realizowane jest według oddzielnego programu, w okresie 4 tygodni bezpośrednio przed immatrykulacją. 4

7 3. MODEL KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH Model kształcenia podchorążych składa się z dwóch zintegrowanych ze sobą modułów - moduł politechniczny indywidualny dla każdego kierunku studiów obejmujący treści i efekty kształcenia określone przez standardy kształcenia. W opracowanych planach studiów moduł politechniczny ma następującą strukturę: o przedmioty ogólne o przedmioty podstawowe o przedmioty kierunkowe o przedmioty specjalistyczne o projekt inżynierski i praca dyplomowa - moduł wojskowy wspólny dla wszystkich podchorążych; obejmujący przedmioty niezbędne do uzyskania stopnia oficerskiego, zapewniający wykształcenie oficera dowódcy, organizatora i menedżera posiadającego odpowiednią wiedzę o systemach i procesach dowodzenia, zgodnie z procedurami NATO, znającego moralno-bojowe i psychologiczne aspekty dowodzenia pododdziałami, posiadającego niezbędną znajomość języków obcych do funkcjonowania w strukturach międzynarodowych, w tym i NATO. Struktura modułu wojskowego w planach studiów ma następującą postać: o szkolenie ogólnowojskowe, o kształcenie humanistyczno-przywódcze, o szkolenie sportowo-językowe Szkolenie wojskowe oraz specjalistyczne zostało podzielone na trzy zasadnicze etapy: - szkolenie żołnierza specjalisty, pierwsze cztery semestry studiów, - szkolenie dowódcy drużyny rodzaju wojsk, zakończone po 6 semestrze, - szkolenie dowódcy plutonu określonego korpusu, grupy osobowej i specjalności, zakończone praktyką po ukończeniu studiów. 5

8 KSZTAŁCENIE POLITECHNICZNE Wojskowa Akademia Techniczna SZKOLENIE WOJSKOWE I SPECJALISTYCZNE Centra Szkolenia, Jednostki wojskowe praktyka d-cy plutonu JW- 2 mce Studia pierwszego stopnia - inżynierskie Studia II stopnia mgr III semestr II semestr I semestr VII semestr VI semestr V semestr IV semestr III semestr II semestr I semestr szkolenie, egzamin ofic. CS 1 miesiąc szkolenie specjalistyczne CS 1 miesiąc obóz sportowo-językowy - 1 miesiąc szkolenie specjalistyczne CS 1 miesiąc praktyka d-cy drużyny CS 1 miesiąc szkolenie specjalistyczne CS 1 miesiąc szkolenie specjalistyczne CS 1 miesiąc obóz sportowo-językowy - 1 miesiąc szkolenie wojskowe JW, WAT 6 tygodni prz Dowódca plutonu Dowódca drużyny Żołnierz specjalista Kurs PSW 4 tyg Rys. Model kształcenia dla specjalności eksploatacja sprzętu inżynieryjnego 6

9 Szkolenie ogólnowojskowe odbywa się zasadniczo w Akademii, natomiast szkolenie specjalistyczne w Centrach szkolenia oraz jednostkach wojskowych. W planach studiów założono w trakcie wybranych semestrów (4-6. tygodniowe) praktyczne szkolenie podchorążych we wskazanych centrach szkolenia, realizujących szkolenie na potrzeby określonego rodzaju wojsk. Łączny czas szkolenia realizowanego w JW. i CS wynosi 8 miesięcy, a harmonogram szkolenia jest realizowany według schemat: Opracowano specjalnie odrębne plany studiów, zorientowane na realizację praktycznego szkolenia dowódczego. Zgodnie z tą ideą, podchorążowie po pierwszym roku studiów realizują 6. tygodniowe szkolenie JW, po drugim roku uczestniczą w obozie sportowo-językowym, po czym zgodnie z modelem ogólnym realizują szkolenie specjalistyczne w JW i CS w semestrach: 5,6,7, oraz 9 i 10. W planach studiów przyjęto tygodniowo cztery godziny zajęć wychowania fizycznego, co daje łącznie 600 godzin dydaktycznych uzupełnionych 120 godzinami realizowanymi w ramach obozów wakacyjnych. Model zakłada także 480 godzin kształcenia z języka angielskiego oraz 120 godzin konwersatorium lub wojskowego języka specjalistycznego przygotowującego do udziału w strukturach NATO. Dla podchorążych, którzy już posiadają wystarczająca znajomość języka angielskiego są przewidziane zajęcia z innego języka. W planach studiów przewidziano dwa obozy sportowo-językowe, na których podchorążowie zrealizują program szkolenia specjalistycznego oraz konwersatorium języka angielskiego. Plany studiów dla modułu politechnicznego zostały opracowane na podstawie aktualnie dostępnych projektów standardów kształcenia MNiSW dla poszczególnych kierunków studiów dwustopniowych. Strukturę planu studiów, z pokazanymi blokami kształcenia i grupami przedmiotowymi przedstawia poniżej schemat blokowy. 7

10 blok kształcenia i szkolenia wojskowego I. szkolenie ogólnowojskowe - W II. kształcenie humanistyczno-przywódcze - W III. szkolenie sportowo-językowe - W blok kształcenia politechnicznego kierunkowego A. przedmioty ogólne C i W B. przedmioty podstawowe C i W C. przedmioty kierunkowe C i W blok kształcenia specjalistycznego D. przedmioty specjalistyczne - W E. praca dyplomowa W F. praktyki / szkolenia specjalistyczne - W gdzie: A,B,C,D,E,F,I-III grupy przedmiotowe C grupa przedmiotowa dla studentów cywilnych W grupa przedmiotowa dla studentów wojskowych Rys. Struktura planu studiów, z pokazanymi blokami kształcenia i grupami przedmiotowymi 4. SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW A. KWALIFIKACJE WOJSKOWE Znajomość: - regulaminów i przepisów wojskowych; - przepisów dotyczących gospodarki mieniem wojskowym; - zasad dowodzenia pododdziałem oraz organizacji i szkolenia w pododdziale; - ogólnej charakterystyki współczesnego pola walki; - organizacji i przeznaczenia pododdziałów, oddziałów i ZT ogólnowojskowych wojsk własnych i obcych; - ogólnej charakterystyki działań bojowych na szczeblach taktycznych; - zasad współdziałania na polu walki; 8

11 - zasad i metod zabezpieczenia działań bojowych; - budowy i eksploatacji podstawowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdującego się na szczeblu pododdziału; - procesu dowodzenia i obiegu informacji w systemie dowodzenia; - zasad i sposobów prowadzenia działań w zakresie umożliwiającym wykorzystanie plutonu zgodnie z jego przeznaczeniem i otrzymanym zadaniem; - zasad budowy i eksploatacji sprzętu łączności i informatyki znajdującego się na wyposażeniu dowodzonego pododdziału; - organizacji i sposobów zabezpieczenia logistycznego w pododdziałach i oddziałach wojsk inżynieryjnych; - zasad eksploatacji indywidualnych i zbiorowych środków ochrony przed skażeniami oraz sprzętu rozpoznawania i likwidacji skażeń; - zasad mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk oraz umiejętność osiągania wyższych stanów gotowości bojowej dowodzonego pododdziału. Umiejętność: - stosowania regulaminów i przepisów wojskowych; - dowodzenia pododdziałem oraz organizacji i realizacji szkolenia w pododdziale; - planowania, organizowania i kierowania walką plutonu w wypadku bezpośredniego zagrożenia; - organizowania systemu ognia i kierowania nim w walce plutonu; - opracowywania i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i materiałowej; - organizacji i realizacji zadań inżynieryjnych zgodnie z przeznaczeniem plutonu; - posługiwania się środkami uzbrojenia będącymi na wyposażeniu plutonu; - organizacji łączności przy pomocy środków technicznych; - dbania o stan fizyczny i kondycję fizyczną u siebie i podwładnych; - realizowania zadań pokojowych i stabilizacyjnych; - poruszania się i orientowania w trudno dostępnym terenie, w różnych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy; - pomiarów skażeń promieniotwórczych i oceny wielkości dawek promieniowania jonizującego; - opracowania dokumentów bojowych w formie graficznej; B. KWALIFIKACJE HUMANISTYCZNO-PRZYWÓDCZE Znajomość: - podstawowych wartości i norm moralnych oraz etyki zawodowej; - problematyki zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi; - metod pedagogicznych i socjologicznych oraz wychowania wojskowego; - zasad polityki obronnej państwa i filozofii bezpieczeństwa międzynarodowego; - historii wojskowości oraz prawa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych; - elementarnych zasad ekonomii oraz ergonomii i ochrony pracy; - zasad współpracy z ludnością cywilną i wojskami sojuszniczymi; - języka angielskiego na poziomie III wg STANAG 6001; - podstawowych zasad prawa pracy; umiejętność: 9

12 - realizacji procesu wychowawczego i organizacji toku służby; - stawiania i egzekwowania realizacji postawionych zadań; - kształtowania pożądanych cech u podwładnych; - pracy i działania w zespole; - koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawiedliwego oceniania podwładnych; - podejmowania decyzji w różnych warunkach; - współpracy z ludnością cywilną oraz wojskami sojuszniczymi; - przestrzegania zasad prawa; - posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie kierunku kształcenia; C. KWALIFIKACJE TECHNICZNE Znajomość: - aparatu matematycznego do opisu zagadnień fizycznych i mechanicznych; - wiedzy koniecznej do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn; - zasad mechaniki i opisu dynamiki układów oraz projektowania układów mechanicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych; - zasad zapisu i odczytywania kształtu geometrycznego i oraz postaci konstrukcyjnej elementów i zespołów maszyn; - budowy i zasady działania zespołów i układów maszyn; - budowy w zakresie umożliwiającym poprawną eksploatację sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu dowodzonego pododdziału (plutonu); - zasad utrzymania w stałej sprawności technicznej sprzętu będącego na wyposażeniu plutonu; Umiejętność: - pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; - rozpoznawania zależności w relacjach człowiek-maszyna-środowisko; - posługiwania się środkami walki oraz kontroli ich stanu technicznego i pomiaru parametrów technicznych; - wykorzystania możliwości technicznych środków stanowiących wyposażenie plutonu w zakresie umożliwiającym skuteczne organizowanie realizowanych przedsięwzięć; - utrzymania w stałej sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu będącego na wyposażeniu plutonu; - kierowania obsługiwaniem technicznym uzbrojenia i sprzętu podczas pokoju, warunkach działań bojowych i stabilizacyjnych; 10

13 III. INFORMACJE O PLANACH I PRZEDMIOTACH 1. ZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO W WYDZIALE MECHANICZNYM Wdrożony w Wydziale Mechanicznym system punktowy ECTS jest zgodny z Uchwalą Senatu WAT nr 7/99 z dnia r., której wybrane fragmenty zamieszczono poniżej. Wstęp. W tradycyjnym systemie kształcenia w Wydziale Mechanicznym WAT zaliczenie semestru lub roku studiów polega na zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem zaś uzyskanie dyplomu wymaga ponadto złożenia i obrony pracy dyplomowej. Od roku akademickiego 2002/2003 równolegle z istniejącym systemem wprowadza się system punktowy, w którym student zobowiązany jest do zgromadzenia określonej liczby punktów przypadających na kolejne okresy rozliczeniowe (semestry, lata). System punktowy pozwala w sposób jasny i przejrzysty określić zasady odbywania studiów i docelowo będzie służył wymianie studentów z innymi uczelniami jak i przenoszeniu na inne uczelnie. Podstawową cechą tego systemu jest przyjęcie zasady, zgodnie z którą uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia przedmiotu, a nie ma nic wspólnego z otrzymaną oceną. System punktowy polega na przyporządkowaniu każdemu przedmiotowi określonej liczby punktów, która odzwierciedla znaczenie wynikające z rygorów danego przedmiotu i nakładu pracy, jaki jest wymagany do zaliczenia przedmiotu, w stosunku do całkowitego nakładu pracy wymaganego do zaliczenia semestru. Należy podkreślić, że nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego, jak też jego pracę własną na uczelni i w domu. Zatem punkty odnoszą się do wkładu pracy studenta, /zdobywanie punktów stanowi mechanizm dokumentowania postępów studenta, natomiast nie wiąże się z systemem oceniania w ujęciu tradycyjnym, który istnieje niezależnie od systemu punktowego i jest miarą w jakim stopniu student opanował określoną wiedzę. Ustalenia podstawowe. 1. System punktowy wprowadzono na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2003/2004 tylko dla studentów I roku studiów dziennych w oparciu o istniejące programy spełniające standardy MNISW, a w latach następnych wdrożenie systemu obejmie inne rodzaje i formy kształcenia. System punktowy będzie prowadzony równolegle z systemem funkcjonującym dotychczas, dotyczy to okresu przejściowego. 2. Punkty są przyporządkowane wszystkim przedmiotom występującym w planie studiów, które podlegają ocenie. 3. Punktów nie przyporządkowuje się: egzaminowi dyplomowemu, zajęciom z wychowania fizycznego (z wyjątkiem semestru l i II). 4. Punkty są przyporządkowane w zasadzie całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć, takim jak: wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne. Przyporządkowanie punktów części przedmiotu dokonywane jest wówczas, gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr lub stanowi odrębną jednostkę dydaktyczną. 5. Decyzje o przyporządkowaniu punktów określonym zajęciom podejmuje powołany przez Dziekana zespół wydziałowy. Przyporządkowanie punktów podlega akceptacji Rady Wydziału. 6. Przyporządkowanie punktów poszczególnym przedmiotom dokonuje się według następującego algorytmu: 30 Gi wi Pi =, n G w å i=1 gdzie: P i - liczba punktów i-tego przedmiotu; G i - liczba godzin i-tego przedmiotu; w i - współczynnik wagowy i-tego przedmiotu; n - liczba przedmiotów w semestrze. 11 i i

14 a) Uzyskany wynik zaokrąglany jest do całkowitej liczby punktów, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się liczby połówkowe. b) Ustala się następujące wartości punktowe dla przedmiotów: - seminaria dyplomowe - 1 pkt., - praca inżynierska - 20 pkt. realizowana w VII semestrze: - praca dyplomowa (magisterska) 20 pkt. realizowana w III semestrze. c) Wartości współczynników wagowych ustala zespół wydziałowy w zakresie od 0 do 3: dla przedmiotu język obcy: - w semestrach od I do VI włącznie 2, - w pozostałych semestrach 1; dla przedmiotu wychowanie fizyczne: - w semestrach od I do II włącznie 1, - w semestrach pozostałych 0; dla przedmiotów, w których występuje rygor zaliczenia wykładów i ćwiczeń audytoryjnych/laboratoryjnych -od 1,5 do 2; dla przedmiotów podlegających egzaminowi - od 2 do 2,5; dla przedmiotów, w których występują rygory: egzamin i zaliczenie ćwicz./lab. - od 2,5 do 3. d) Ustala się, że maksymalną liczba punktów przypisywana w danym semestrze przedmiotowi nie powinna przekraczać Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem przez studenta punktów przyporządkowanych temu przedmiotowi. 8. Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom każdego nominalnego semestru studiów wynosi 30, natomiast w roku akademickim Uzyskanie dyplomu, poza spełnieniem wymagań programowych, wymaga zdobycia liczby punktów wynikającej z czasu trwania studiów, to jest równej liczbie semestrów pomnożonej przez Opracowany system punktowy jest systemem otwartym i może ulec modyfikacji. 2. SKALA OCEN ECTS Ekwiwalent ocen w WME WAT A Bardzo dobry 5,0 B Dobry plus 4,5 C Dobry 4,0 D Dostateczny y plus 3,5 E Dostateczny 3,0 F Niedostateczny 2,0 12

15 3. PRZEDMIOTY TWORZĄCE PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 3.1. BLOK EDUKACYJNY OGÓLNOAKADEMICKI Blok przedmiotów przeznaczonych dla studentów studiów wojskowych, realizowanych wspólnie na wszystkich kierunkach studiów w Akademii. Przedmioty nie mają przypisanych punktów ECTS. 13

16 3.2. BLOK EDUKACYJNY POLITECHNICZNY Grupa przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych 14

17 Grupa przedmiotów specjalistycznych 15

18 Grupa przedmiotów specjalistycznych- praktycznych w JW i CS 3.3. PRAKTYKI ZAWODOWE / SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 16

19 IV. ŻYCIE STUDENCKIE 1. STUDENCKI RUCH NAUKOWY Studenci Wydziału Mechanicznego swoje zainteresowania naukowe i zawodowe mogą realizować w ramach Koła Naukowego. Koło Naukowe liczy sobie już ponad 38 lat. Koło naukowe jest szkołą samodzielności i dociekliwości badawczej studentów, sprzyja krzewieniu kultury technicznej i zainteresowań zawodowych studentów. Prowadzenie samodzielnych eksperymentów i analiz wyrabia zdolności planistyczne i organizacyjne, a przede wszystkim uczy krytycznej oceny swoich działań i osiągnięć. W Kole Naukowym studenci mogą realizować swoje prace mając do dyspozycji pracownie i laboratoria wydziału. Do największych corocznych przedsięwzięć Koła należy organizacja Międzynarodowego Sympozjum Naukowego podczas którego studenci prezentują swoje osiągnięciach. W roku 2007 w XXVI Seminarium wygłoszono 25 referatów i wzięli w nim udział przedstawiciele ruchu studenckiego z The Academy of the Armed Forces (Liptovsky Mikulasz, Slovak Reublic) i University of Defence (Brno, Czech Republic) oraz z uczelni krajowych: Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Akademii Morskiej ze Szczecina i Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego z Bydgoszczy. Ich prace drukowane są w materiałach konferencyjnych. Wielu studentów Wydziału Mechanicznego prezentuje opracowane tematy na wydziałowych seminariach, a także na seminariach krajowych i zagranicznych. 2. SAMORZĄD STUDENCKI Jest organem wybranym przez studentów, który opiniuje wszelkie sprawy dotyczące toku studiów oraz spraw studenckich. Zajmuje się codziennymi sprawami studentów, organizuje między innymi różnego rodzaju imprezy np. andrzejki, otrzęsiny, itp. Skład Wydziałowego Samorząd Studenckiego jest obecnie następujący: Przewodniczący: vacat Z-ca przewodniczącego: Jarosław 17 JASIECZEK Członkowie: Joanna KUMOR Michał Agnieszka LIPIŃSKI PIETRZAK Członkowie samorządu pełnią dyżury w czwartki w godz w pok. 38 w bud DOSTĘP DO KOMPUTERÓW I INTERNETU Wydział dysponuje następującymi, dobrze wyposażonymi laboratoriami komputerowymi,., w których studenci mogą realizować proces dydaktyczny przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i najnowocześniejszego oprogramowania: Laboratorium Komputerowe Modelowania Ruchu Maszyn - wyposażone w 12 stanowisk komputerowych, Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania - wyposażone w 25 stanowisk komputerowych, Laboratorium Komputerowych Metod w Mechanice - wyposażone w 24 stanowiska komputerowe, Pracownia Obliczeń Inżynierskich- wyposażona w 4 stanowiska komputerowe o dużej mocy obliczeniowej, Laboratorium Komputerowe Logistyki. Budynki Wydziału Mechanicznego posiadają sieć internetową (ASK) i wszystkie pomieszczenia, w których znajdują się komputery posiadają do niej dostęp.

20 4. FORMY POZADYDAKTYCZNE Studenci Wydziału Mechanicznego mają do dyspozycji szereg różnego rodzaju form pozadydaktycznych, które sprzyjają podniesieniu atrakcyjności studiowania. Chór Akademicki WAT istnieje od 1995 r. umożliwiając studentom samorealizację, oraz samodoskonalenie się. Swoimi występami uświetnia nie tylko uroczystości uczelniane w WAT (promocje oficerskie, Dzień Podchorążego), ale również reprezentuje uczelnię poza jej granicami. W jego dorobku znajdują się już dwie płyty CD. Jedna zawiera kolędy, druga hymny, pieśni patriotyczne i wojskowe. Klub Wojskowej Akademii Technicznej odgrywa istotną rolę w życiu uczelni. Tutaj odbywają się inauguracje roku akademickiego, sympozja naukowe oraz spotkania Komendanta Rektora ze studentami, kadrą dydaktyczną i pracownikami wojska. Zasadniczą rolą Klubu WAT jest praca kulturalno-oświatowa na rzecz środowiska uczelni i mieszkańców Bemowa. W Klubie działają: Kabaret studencki Szatnia założony m.in. przez studenta Wydziału Mechanicznego WAT Jędrzeja DECA. Kontakt: Koło Plastyczne - zajęcia koła plastycznego odbywają się w Klubie WAT we wtorki i czwartki w godz Tematy zajęć to malarstwo inspirowane pejzażem, dziełami wielkich mistrzów, szkice z natury, rysunki a stosowane techniki to pastel, akwarela, olej. Koło Fotograficzne - ma do dyspozycji w pełni wyposażoną ciemnię fotograficzną gdzie członkowie koła wykonują zdjęcia czarno-białe i kolorowe. Czynne - czwartki i piątki godz Kontakt Sekcja szachowa - działa w ścisłej współpracy z Klubem WAT. W każdą środę w godzinach 16: w Klubie odbywają się treningi, w czasie których każdy może przyjść i spróbować swoich sił. Zawodnicy sekcji biorą udział w różnych turniejach: w rozgrywkach ligowych w ramach AZS, mistrzostw Wojska Polskiego, Ligi Garnizonu Warszawa Sekcja Tańca Towarzyskiego - prowadzi kursy tańca i zajęcia indywidualne dla studentów WAT i innych uczelni oraz wszystkich zainteresowanych tańcem. W programie min. rock 'n' roll, jive, cha cha, mambo, salsa, samba, rumba, tango argentino, walc wiedeński, walc angielski, foxtrot, paso doble, reggae itd. Informacje o terminach zajęć na stronie internetowej Klubu lub pod telefonem: instruktor: tel.: , klub WAT: tel.: ; W Klubie znajduje się również Kino Akademickie oraz kawiarnia studencka. Studenckie Koło Historyczne - powstało na początku 2005r. Obecnie liczy ponad dwudziestu członków. Wywodzi się z Kompanii Honorowej WAT. Koło tworzą studenci, którzy mimo, że nie mają żadnych zobowiązań wobec wojska, noszą mundury! Koło umożliwia studentom rozszerzenie wiedzy historycznej z okresu powstania listopadowego oraz z historii polskiego munduru wojskowego. Swoimi wystąpieniami w historycznych mundurach uświetniają nie tylko uroczystości uczelniane w WAT (promocje oficerskie, Dzień Podchorążego), ale także uczestniczą w inscenizacjach historycznych na terenie Warszawy (Inscenizacja Powstania Listopadowego, Obchody 3 Maja), województwa mazowieckiego (Olszynka Grochowska, Bitwa pod Raszynem i Pułtuskiem), w kraju (w Częstochowie, Nysie i Poznaniu) oraz poza krajem (Reggio di Emila Włochy, Detling Anglia i inne). Koło współdziała z zaprzyjaźnionym warszawskim stowarzyszeniem historycznym - 1 Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej. Przynależność do SKH to nie tylko musztra, dyscyplina ale także wspaniała zabawa i możliwość poznania historii od tej drugiej strony, oraz wielu ludzi z różnych zakątków świata. Oficjalny adres pocztowy SPORT I REKREACJA Uczelniany Wojskowy Klub Sportowy działający przy Akademii od 1979r. UWKS-WAT zrzesza studentów, kadrę i pracowników wojska oraz uzdolnioną sportowo młodzież Bemowa. Kilkuset zawodników trenuje w sekcjach: piłkę siatkową, nożną, koszykową, pływanie, judo, strzelectwo sportowe, bieg na orientację, lekkoatletykę, tenis stołowy, badminton i żeglarstwo. 18

21 Treningi na nowoczesnych, będących własnością Akademii obiektach sportowych, prowadzi doświadczona kadra trenerska. Przy Studium Wychowania Fizycznego działa: Studenckie Koło Sportów Zimowych - Umożliwia wszechstronny rozwój popularności sportów zimowych wśród studentów WAT, organizuje zawody i imprezy sportowe w różnych formach, reprezentuje Wojskową Akademie Techniczną podczas zawodów sportowych, zapewnia studentom WAT odpowiednie warunki do uprawiania sportów zimowych. W KSZ studenci poprawiają sprawność fizyczną i zdrowotną, poznają walory turystyczne różnych regionów górskich w kraju i za granicą. Opiekunem jest mgr Sylwester WÓJCIK. Kontakt. Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy pok.73, tel Studenckie Koło Żeglarskie - Opiekunem jest mgr inż. Zdzisław CZAJKO. Kontakt. Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy pok.68, tel Studencki Klub Rowerowy Voyager - Opiekunem jest mgr Krzysztof KĘPNIAK. Kontakt. Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy pok.71, tel Ośrodki szkoleniowe Ośrodek szkoleniowy WAT ZEGRZE położony jest nad Zalewem Zegrzyńskim, w pobliżu dużych kompleksów leśnych, 35 km na północ od Warszawy. Ośrodek przeznaczony jest do szkolenia studentów WAT w zakresie: podstawowego szkolenia żeglarskiego, turystyki kajakowej, turystyki pieszej, organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Poza okresem szkoleniowym, w dni wolne od zajęć oraz miesiącach wakacyjnych, baza Ośrodka wykorzystywana jest jako miejsce wypoczynku studentów WAT, kadry, pracowników cywilnych, oraz ich rodzin. Ośrodek jest także bazą szkoleniową dla Klubu Żeglarskiego WAT. Ośrodek Szkoleniowy WAT ŻORLINA w ŻEGIESTOWIE usytuowany jest w miejscowości uzdrowiskowej Żegiestów. W ośrodku organizowane są obozy szkoleniowe szkolenia ogólnowojskowego, obozy kondycyjne, kursy języków obcych dla studentów WAT, ponadto szkolenia i kursy słuchaczy studiów podyplomowych i kadry Akademii oraz konferencje. 5. DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE Na terenie uczelni funkcjonuje duszpasterstwo akademickie. Kapelanem WAT jest ks. ppor. dr Witold MACH. Tel. kancelarii (Akademik 01) (+48) (022) OPIEKA ZDROWOTNA I UBEZPIECZENIE Studenci mają zapewnione leczenie stacjonarne i ambulatoryjne, które zapewniają zakłady służby zdrowia na powszechnie obowiązujących zasadach. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kartezjusza 2 udziela świadczeń zdrowotnych studentom w zakresie: podstawowej, specjalistycznej, stomatologicznej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, Studenci mają możliwość badań diagnostycznych i analitycznych wykonywanych w gabinetach, w poradni i laboratorium. Studenci mają możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) po uiszczeniu stosownych opłat. V. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 1. BIBLIOTEKA GŁÓWNA WAT Każdy student otrzymuje kartę biblioteczną. Karta jest dokumentem imiennym i nie może być udostępniana osobom trzecim. Ważna karta biblioteczna pozwala jej posiadaczowi na korzystanie ze zbiorów biblioteki (książek, czasopism) określonych jako wydawnictwa jawne. Największe możliwości dostępu do zasobów uzyskują czytelnicy w czytelniach (głównej i czasopism). Inną formą udostępnienia zbiorów są wypożyczenia. Przy wypożyczeniach pozycji literatury podstawowej i zalecanej do prowadzonych przedmiotów przyjmuje się zasadę, że limit (suma dokumentów wypożyczonych, zarezerwowanych i zamówionych) i okresy wypożyczeń dla studentów wszystkich wynosi - 30 woluminów na semestr. Osoby korzystające z zasobów biblioteki powinny pamiętać, że zbiory są ograniczone i dlatego każdy 19

22 egzemplarz po jego wykorzystaniu należy zwrócić do biblioteki. Po zakończeniu semestru, każdy student jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych książek. Szczegółowe informacje dotyczące biblioteki, czytelni, wypożyczalni, katalogów, regulaminu i sposobu korzystania z księgozbioru są przedmiotem zajęć (szkolenia bibliotecznego) na początku pierwszego semestru oraz pod adresem Godziny udostępniania zbiorów - wypożyczalnia akademicka Poniedziałek - Wtorek Środa - Piątek Dzień przedświąteczny Przerwy świąteczne i wakacyjne Informacje o pracy działów biblioteki można uzyskać również telefonicznie (w godzinach ich pracy) pod numerami telefonów: - wypożyczalnia książek ośrodek informacji naukowej czytelnia główna czytelnia czasopism BIBLIOTEKA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Zbiory biblioteki znajdują się w budynku głównym WME (bud. 62 pom. 57 II p.) i dostępne są na miejscu dla każdego studenta Wydziału Mechanicznego za okazaniem dowodu tożsamości. Wypożyczenia na zewnątrz tylko dla posiadaczy kart bibliotecznych. VI. INNE INFORMACJE Środa, Czwartek Piątek Sobota / jedna w miesiącu/ Telefon: (022) HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2007/08 Zajęcia programowe Termin Semestr zimowy od r. do r. Zimowa sesja egzaminacyjna (zasadnicza) od r. do r. Zimowa sesja egzaminacyjna (poprawkowa) od r. do r. Zajęcia programowe Termin Semestr letni od r. do r. Letnia sesja egzaminacyjna (zasadnicza) od r. do r. Letnia sesja egzaminacyjna (poprawkowa) od r. do r. Przerwy w zajęciach Termin Semestr zimowy Przerwa świąteczna od r. do r. Przerwa międzysemestralna od r. do r. Semestr letni Przerwa świąteczna od r. do r. Przerwa wakacyjna od r. do r. 20

23 2. DZIEKANAT WYDZIAŁU Bieżące sprawy administracyjne studentów załatwiane są w dziekanacie. Pomieszczenia dziekanatu znajdują się w budynku głównym Wydziału Mechanicznego bud. 62 w niżej wymienionych pomieszczeniach: pok. 20/62 tel. (0-22) kierownik dziekanatu; pok. 16/62 tel. (0-22) sprawy studenckie i administracyjne studiów niestacjonarnych pok. 17/62 tel./fax (0-22) sprawy studenckie i administracyjne studiów niestacjonarnych pok. 18/62 tel./fax (0-22) planowanie zajęć; pok. 19/62 tel. (0-22) Dziekanat otwarty dla studentów w godzinach: ewidencja ocen, sprawy administracyjne i studenckie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Poniedziałek, Czwartek Wtorek, Środa Piątek Sobota, niedziela Dziekanat nieczynny dla studentów w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych według grafiku dyżurów 3. OTOCZENIE EDUKACYJNE I SOCJALNE Zajęcia dla studentów Wydziału Mechanicznego odbywają się w budynkach usytuowanych na terenie zamkniętym WAT. Sale wykładowe, laboratoria oraz laboratoria komputerowe są dobrze wyposażone. Zamiejscowi studenci korzystają z zakwaterowania w domach studenckich. Studenci mają możliwość korzystania ze stołówek studenckich będących w dyspozycji Akademii. Lokalizację budynków Wydziału Mechanicznego oraz jego otoczenia edukacyjnego i socjalnego przedstawiono na poniższym planie sytuacyjnym. 21

24 Bud Kierownictwo Wydziału Mechanicznego (Dziekan, Dziekanat, Biblioteka, Katedra Budowy Maszyn, Kierownictwo Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej) Bud. 54 Katedra Budowy Maszyn (Kierownik Katedry) Bud. 13 Katedra Logistyki (Kierownik Katedry) Bud. 23 Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu (Kierownik Katedry), Bud.19, 20, 68 - Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Bud. 21 Stacja Diagnostyczna Pojazdów (Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu) Bud. 17 Laboratorium Badań w Niskiej Temperaturze (Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu) Bud. 15 Laboratorium Pojazdów Kołowych - stanowiska do badania ogumienia (Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu) Bud. 100/301 Aula Wydziału Mechanicznego. Bud. 4, 1, 8, 8a Domy Studenckie Bud. 6 Klub WAT Bud. 7 Hotel Asystencki Bud. 10 Biblioteka Główna WAT 22

25 4. UWAGI a) Przepisy ogólne, procedura realizacji studiów oraz podstawowe prawa i obowiązki studentów zawarte są w dokumentach REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego. Każdy student jest zobowiązany do ścisłego respektowania uregulowań zawartych w tych dokumentach. Pełny tekst tych dokumentów jest dostępny w dziekanacie Wydziału Mechanicznego. b) Komunikaty, ogłoszenia, zarządzenia i informacje dot. studiów podawane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń w dziekanacie Wydziału Mechanicznego (budynek 62); c) Studenci otrzymują elektroniczne legitymacje studenckie, które pełnią również rolę przepustki umożliwiającej wejście na teren zamknięty WAT. Na terenie zamkniętym Akademii obowiązuje noszenie legitymacji jako identyfikatora w sposób umożliwiający identyfikację noszącego. d) Student jest zobowiązany do dbałości o dokumenty studenta (indeks, legitymacja). W przypadku ich utraty lub kradzieży należy natychmiast powiadomić organ wydający dokument oraz właściwy dla miejsca zdarzenia posterunek policji. Za skutki ich zagubienia lub zniszczenia student ponosi odpowiedzialność finansową i prawną. Procedurę wydania duplikatu dokumentu regulują wewnętrzne przepisy uczelni; e) Po zakończeniu semestru odbywa się rejestracja na kolejny semestr. Kryteria, terminy i procedura rejestracji (uzyskania wpisu) na kolejny semestr, podawane są w zarządzeniach i decyzjach dziekana Wydziału Mechanicznego. Brak rejestracji skutkuje skreśleniem z listy studentów. Studenci ubiegający się o rejestrację warunkową na kolejny semestr, powinni przed terminem rejestracji, złożyć pisemny wniosek w tej sprawie z wyszczególnieniem zaległych rygorów. Wniosek należy adresować do dziekana Wydziału Mechanicznego. 23

26 VII. WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW WAT Załącznik do uchwały Senatu WAT Nr 51/II/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin studiów wyższych, zwany dalej regulaminem, dotyczy studiów wyższych, zwanych dalej studiami, prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej Akademią, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej ustawą Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, a studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra. 2. Studia w Akademii prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych są płatne. 2. Warunki odpłatności za studia niestacjonarne określa umowa zawarta między Akademią a studentem w formie pisemnej. Umowę w imieniu Akademii podpisuje dziekan. 3. Na studiach stacjonarnych opłaty - zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie - pobierane są jedynie za niektóre usługi edukacyjne. 4. Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Senat Akademii, a ich wysokość - rektor Przyjęcie w poczet studentów Akademii następuje z dniem immatrykulacji i złożenia ślubowania akademickiego. Treść ślubowania określa Statut WAT (zwany dalej statutem) 2. Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i jest własnością studenta. Do czasu ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów student zobowiązany jest do przedstawiania indeksu na każde wezwanie organów Akademii. 7. Przełożonym wszystkich studentów Akademii jest rektor, a w wydziale - dziekan. 8. Studenci Akademii tworzą samorząd studencki. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy, statutu oraz własnego regulaminu. Organy samorządu studenckiego są jedynym reprezentantem ogółu studentów Akademii. II. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO Rok akademicki w Akademii rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. 2. Rok akademicki obejmuje: 1) dwa semestry: zimowy i letni, 2) dwie zasadnicze sesje egzaminacyjne: zimową i letnią, 3) dwie poprawkowe sesje egzaminacyjne: zimową i letnią, 4) praktyki zawodowe, jeżeli przewiduje je plan studiów, 5) przerwy w zajęciach: a) wakacyjną: letnią - co najmniej 6-tygodniową, b) świąteczne: zimową - około 2-tygodniową oraz wiosenną - około 1-tygodniową, c) międzysemestralną: 1 tygodniową po semestrze zimowym, d) dni rektorskie i godziny dziekańskie: ustalane doraźnie w razie potrzeb organizacyjnych - odpowiednio - przez rektora lub dziekana. III. ORGANIZACJA STUDIÓW Student studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, po ukończeniu drugiego roku studiów (student studiów drugiego stopnia - po zaliczeniu pierwszego semestru), po spełnieniu wymagań ustalonych przez radę wydziału, może ubiegać się o kontynuowanie 24

27 studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania (zwanych dalej studiami indywidualnymi). 2. W wyniku studiów indywidualnych może nastąpić skrócenie czasu trwania studiów nie więcej niż o dwa semestry. 3. Zasady i warunki odbywania studiów indywidualnych określają rady wydziałów, a zgodę na ich odbywanie wydaje dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału Przeniesienie studenta na inny kierunek studiów lub specjalność może nastąpić: w wyniku likwidacji kierunku studiów lub specjalności lub na jego wniosek. 2. Przeniesienie studenta na inny kierunek studiów prowadzony przez inny wydział odbywa się za zgodą rektora po zasięgnięciu opinii obu dziekanów. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje dziekan. 17. Student może ubiegać się o zmianę formy studiów (ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie). Zgodę na zmianę formy studiów, jeżeli skutkuje ona zmianą wydziału, wydaje rektor po zasięgnięciu opinii obu dziekanów, w pozostałych przypadkach - dziekan. Zmiana formy studiów może być obwarowana koniecznością wyrównania różnic programowych Przeniesienie studenta do Akademii z innej uczelni, w tym także zagranicznej, może nastąpić po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. O przeniesienie może ubiegać się student, który posiada zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Zgodę na przyjęcie, wyrażoną w formie decyzji oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic wynikających z planów studiów i programów nauczania ustala dziekan. 2. Przeniesienie się studenta Akademii do innej uczelni może nastąpić pod warunkiem wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w Akademii. Zgodę na przeniesienie wyraża dziekan, a w przypadku studenta - kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierza zawodowego - rektor. 19. Zmiana uczelni, wydziału, kierunku studiów lub specjalności odbywa się wyłącznie w przerwach pomiędzy semestrami Podziału studentów na grupy studenckie oraz wyznaczenia starostów grup studenckich dokonuje dziekan. Dziekan może powołać dodatkowo starostów roczników lub potoków. Szczegółowy zakres obowiązków starostów określa dziekan Student w trakcie zajęć podlega prowadzącemu zajęcia. 2. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przedstawić studentom, najpóźniej na pierwszych zajęciach, informacje zawarte w syllabusie przedmiotu oraz inne ustalenia (np. terminy konsultacji, przepisy bhp) Obecność studenta na wszystkich zajęciach, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 2. W uzasadnionych przypadkach student może być zwolniony z obowiązku obecności na zajęciach przez dziekana lub osoby przez niego upoważnione, a w nagłych przypadkach - prowadzącego zajęcia lub starostę. 3. Sposób i terminy usuwania zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach określa prowadzący zajęcia. 4. Za nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach mogą być stosowane sankcje, o których mowa w 28 ust. 1. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 23. Student Akademii ma prawo do: 1) zdobywania wiedzy w wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń, środków, zbiorów bibliotecznych Akademii, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów Akademii, 2) wyboru kierunku studiów i specjalności, z uwzględnieniem możliwości techniczno - organizacyjnych Akademii, a w przypadku studenta - kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierza zawodowego skierowanego na studia w trybie służbowym - według potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej, 3) ubiegania się o przeniesienie na inny kierunek studiów lub zmianę specjalności, 25

28 4) ubiegania się o zmianę formy studiów, 5) wyboru przedmiotów wybieralnych, według zasad przyjętych przez radę wydziału, 6) studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, 7) studiowania, poza swoim kierunkiem podstawowym, na dowolnej liczbie kierunków lub studiowania dodatkowych przedmiotów, także w innych uczelniach, 8) realizowania, za zgodą dziekana, części studiów w innej uczelni, w ramach programu wymiany studentów, za zgodą dziekana, 9) ubiegania się o przeniesienie do innej uczelni, 10) uczestniczenia w konsultacjach, 11) uczestniczenia w pracach badawczych prowadzonych przez Akademię, 12) ubiegania się o staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego według zasad określonych w statucie, 13) występowania, za pośrednictwem organów samorządu studenckiego, z wnioskami do organów Akademii w zakresie wszystkich spraw studenckich, 14) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 15) otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki w nauce według zasad określonych przez rektora, dziekana lub odrębne przepisy, 16) otrzymywania pomocy materialnej według zasad określonych w ustawie i odrębnych przepisach, 17) ubiegania się o urlopy od zajęć w Akademii, 18) ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 19) korzystania z ulg w opłatach za przejazdy środkami publicznymi komunikacji miejskiej, kolejowej i autobusowej na zasadach określonych w ustawie i odrębnych przepisach, 20) rezygnacji ze studiów Student Akademii posiada prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia: ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. 2. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, obowiązany jest zwrócić ją Akademii. 3. W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia dziekana. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, zawierać okoliczności utraty oraz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej Studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce może być udzielona następująca nagroda lub wyróżnienie: pochwała, nagroda rzeczowa, dyplom uznania, inne nagrody i wyróżnienia. 2. Studentowi - kandydatowi na żołnierza zawodowego oraz żołnierzowi zawodowemu mogą być także udzielane nagrody i wyróżnienia w związku z pełnieniem służby wojskowej. 3. Decyzja o udzieleniu nagrody lub wyróżnienia (nie dotyczy wyróżnień udzielanych w związku z pełnieniem służby wojskowej) odnotowywana jest w indeksie oraz włączana jest do teczki akt osobowych studenta Student - osoba cywilna - może otrzymać urlop: 1) zdrowotny - na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, 2) losowy - w przypadku wystąpienia ważnych udokumentowanych okoliczności losowych, 3) nieuwarunkowany - bez podania przyczyny, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów i tylko jeden raz w okresie studiów. 2. Szczegółowe zasady udzielania i powrotu z urlopu określa dziekan. 3. Studentowi - kandydatowi na żołnierza zawodowego oraz żołnierzowi zawodowemu skierowanemu na studia w trybie służbowym urlopu udziela się według zasad zawartych w przepisach wojskowych. 27. Student Akademii obowiązany jest do: 1) postępowania zgodnego z treścią ślubowania akademickiego, 2) przestrzegania zapisów statutu, regulaminu studiów oraz innych przepisów obowiązujących w Akademii, 3) przestrzegania dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej, 26

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW 2012 1 1. Studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze dalej zwanej Uczelnią, odbywają się zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Elektronika i Telekomunikacja

Elektronika i Telekomunikacja Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki Pakiet informacyjny Elektronika i Telekomunikacja nabór 2010 Europejski System Transferu Punktów ECTS Pakiet informacyjny ECTS Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo