od drugiego roku studiów stacjonarnych i zaocznych nie może mieć zaległości wyjazd nie jest możliwy w trakcie urlopu dziekańskiego po wiedzę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "od drugiego roku studiów stacjonarnych i zaocznych nie może mieć zaległości wyjazd nie jest możliwy w trakcie urlopu dziekańskiego po wiedzę"

Transkrypt

1 Program Erasmus Program Erasmus to europejski program wymiany studentów i pracowników uczelni, który ma na celu rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, Erazma z Rotterdamu ( ), który jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy. Program Erasmus ma już 25 lat a swoje imieniny obchodzi 25 listopada, w imieniny Erasma. W programie Erasmus uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także kraje EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) oraz państwa kandydujące do Unii (Turcja, Chorwacja). Studenci Wydziału Informatyki mają możliwość podjęcia studiów zagranicznych za pośrednictwem programu Erasmus. Wyjazd jest możliwy począwszy od drugiego roku studiów stacjonarnych i zaocznych i obejmuje wszystkie trzy stopnie kształcenia. Osoba zainteresowana wyjazdem nie może mieć zaległości w egzaminach i zaliczeniach objętych programem studiów oraz być aktywną studentką/aktywnym studentem: wyjazd nie jest możliwy w trakcie urlopu dziekańskiego. W ramach programu Erasmus istnieją dwa rodzaje wyjazdów: wyjazd po wiedzę: do zagranicznej uczelni na część studiów wyjazd po know-ow: do zagranicznego przedsiębiorstwa na praktykę Każda studentka i każdy student może tylko raz w życiu wyjechać na studia i tylko raz w życiu wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus. W chwili obecnej Politechnika Poznańska ma podpisanych ponad 130 umów bilateralnych z partnerskimi uczelniami. W ubiegłym roku studentki i studenci Wydziału Informatyki stanowili 6% ogółu wyjeżdżających z Politechniki. W skali całej uczelni najpopularniejsze kierunki wyjazdów to Portugalia, Hiszpania, Francja i Turcja. Wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich muszą trwać minimum 3 miesiące, a maksimum cały rok akademicki. Istnieje co prawda możliwość przedłużenia pobytu, ale najczęściej nadmiarowy pobyt nie jest już finansowany przez program Erasmus i studentka/student musi poszukiwać źródeł utrzymania za granicą na własną rękę. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć Learning Agreement zaliczony w toku studiów. Studenci zainteresowani wyjazdami powinni śledzić informacje na ten temat na stronach wydziałowych, bądź bezpośrednio skontaktować się z właściwym dla swojej jednostki Koordynatorem instytutowym. Student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni Unii Europejskiej, z którymi jego wydział bądź instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach programu Erasmus. Lista aktualnie dostępnych uczelni zagranicznych dla studentek/studentów Wydziału Informatyki znajduje się pod adresem: Na liście żółtym kolorem zaznaczono uczelnie, dla których nie została jeszcze odnowiona umowa bilateralna (proszę się kontaktować w tej sprawie z właściwym koordynatorem). W tabeli przyjęto następujące oznaczenia: BSc I stopień studiów, MSc II stopień studiów, PhD III stopień studiów. Kolumna sxm oznacza studentomiesiące, czyli maksymalny przewidziany umową bilateralną czas pobytu dla pojedynczej studentki/pojedynczego studenta liczony w miesiącach.

2 A co zrobić jeśli na liście nie ma uczelni, na którą studentka/student chce wyjechać? W takim przypadku istnieją dwa rozwiązania: zainteresowana osoba kontaktuje się z zewnętrzną uczelnią i namawia osobę z tej uczelni do skontaktowania się ze swoją koordynatorką/koordynatorem, dalej przygotowanie umowy bilateralnej przejmuje Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, zainteresowana osoba kontaktuje się ze swoją koordynatorką/koordynatorem i przekonuje do podjęcia kontaktu z uczelnią zewnętrzną, jeśli obie strony wyrażą chęć współpracy to przygotowanie umowy bilateralnej przejmuje Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej. Koordynatorami Programu LLP Erasmus w jednostkach wydziału są: Instytut Informatyki Dr hab. inż. Mikołaj MORZY Katedra Inżynierii Komputerowej Dr hab. inż. Andrzej RYBARCZYK, prof. nadzw. Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Dr inż. Marcin KIEŁCZEWSKI Jakie są kryteria przyznawania stypendium w programie Erasmus? Najważniejsze kryteria związane z wyjazdami w ramach programu Erasmus obejmują: średnią ocen ze studiów/danego semestru, znajomość języka obcego kraju, w którym student pragnie zrealizować część studiów bądź znajomość języka angielskiego (w przypadku uczelni prowadzących zajęcia w tym języku), aktywną działalność w studenckich kołach naukowych, zaangażowanie w działanie Erasmus Student Network (np. sprawowanie opieki nad obcokrajowcami przyjeżdżającymi do Poznania), działania w wolontariacie. Finansowanie studiów na uczelni zagranicznej Stypendium w programie Erasmus jest z założenia przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej i na pewno nie zrekompensuje wszystkich wydatków. Ma jedynie ma na celu zredukowanie do minimum różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a tym, do którego wyjeżdża student. W trakcie pobierania stypendium z programu Erasmus student(ka) nadal otrzymuje stypendia naukowe i socjalne na Politechnice Poznańskiej. Podana poniżej przykładowa kwota miesięcznego stypendium (z roku akademickiego 2011/2012) jest kwotą wyjściową, gwarantowaną i może ulec zwiększeniu, jeśli Politechnika Poznańska otrzyma dodatkowe środki finansowe z Narodowej Agencji Programu LLP Erasmus bądź będzie dysponowała wolnymi funduszami. Wówczas, po podpisaniu aneksu do umowy, każdy student, beneficjent programu Erasmus, otrzyma dodatkową kwotę stypendium, tzw. wyrównanie za każdy miesiąc pobytu w uczelni partnerskiej bądź w przedsiębiorstwie zagranicznym.w chwili obecnej trudno jest oszacować dokładną wysokość kwot stypendiów. Dokładne kwoty będą znane mniej więcej w maju 2013 r.

3 GRUPA KRAJE KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC (W EURO) WYJAZD NA STUDIA WYJAZD NA PRAKTYKI I II III Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Francja, Lichtenstein, Anglia, Irlandia Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry 500,00 600,00 450,00 500,00 400,00 400,00 W przypadku praktyk zawodowych student(ka) pobiera stypendium z programu Erasmus niezależnie od tego, czy pracodawca wypłaca praktykantce/praktykantowi wynagrodzenie za pracę. Przedłużenie pobytu na stypendium o kolejny semestr dopuszczalne jest tylko w przypadku wyjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego, gdyż zasady realizacji programu Erasmus jasno mówią o tym, iż wyjazd na stypendium musi zostać zakończony w ramach jednego roku akademickiego. Jednakże przedłużenie takie jest na Politechnice Poznańskiej z zasady finansowane przez zainteresowaną osobę, bez wsparcia w postaci stypendium z programu Erasmus. W szczególnych przypadkach dopuszcza się jednak, na specjalny wniosek studentki/studenta, przyznanie stypendium na kolejny semestr studiów za granicą bądź kolejny miesiąc praktyk w przedsiębiorstwie zagranicznym, pod warunkiem jednak, że uczelnia będzie dysponowała wolnymi środkami finansowymi. Chcę wyjechać za granicę. Co mam zrobić? Uczestnictwo w programie Lifelong Learning Programme -Erasmus musi poprzedzać właściwa procedura formalna polegająca na przygotowaniu trzech dokumentów, które podpisują wszystkie strony Programu: Politechnika Poznańska (w jej imieniu Dziekan Wydziału uczestnika), Uczelnia zagraniczna (w jej imieniu osoba upoważniona) i zainteresowana osoba. Rekrutacja studentów dokonywana jest zwykle na szczeblu Instytutu/Katedry przez poszczególnych Koordynatorów Instytutowych w oparciu o wytyczne dostarczone przez Koordynator Uczelnianą. Osoba starająca się o wyjazd zagraniczny powininna zasygnalizować chęć wyjazdu właściwemu Koordynatorowi Instytutowemu we wskazanym terminie (terminy wstępnych deklaracji ustalają niezależnie

4 Koordynatorzy na poziomie Instytutu/Katedr). Osoba, która pomyślnie przeszła przez kwalifikację i może ubiegać się o wyjazd zagraniczny przygotowuje następnie komplet dokumentów. Każda osoba zainteresowana wyjazdem w programie Erasmus musi dostarczyć Koordynatorowi Instytutowemu dwa oryginalne egzemplarze następujących dokumentów: Formularze uczelni przyjmującej Student Application Form: dokument zgłoszeniowy studenta(tki) z uwzględnieniem podstawowych danych osobowych, danych o uczelni itp. Formularz jest dostępny pod adresem: Learning Agreement: dokument zawierający nazwy przedmiotów, które student(ka) będzie studiował(a) za granicą. Jest to podstawa do zaakceptowania kandydatki/kandydata przez uczelnię zewnętrzną. Formularz jest dostępny pod adresem: Transcript of Records: formularz zawierający zestawienie przedmiotów z ostatnich dwóch semestrów wraz z ocenami, jakie student(ka) realizował(a) w Politechnice Poznańskiej. Formularz jest dostępny pod adresem: Jeśli uczelnia zagraniczna posiada własne formularze, student(ka) wypełnia właśnie je. Studenci samodzielnie poszukują na stronach uczelni zagranicznych dodatkowych wymagań dotyczących np. wymaganych dokumentów lub zaświadczeń o znajomości języka, ponieważ w przypadku niektórych uczelni wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów, np. aplikacji dotyczącej zakwaterowania. Wszystkie dokumenty są obowiązkowo wypełniane w języku angielskim. Szczegółowa instrukcja sposobu wypełniania dokumentów jest dostępna w uczelnianym serwisie Erasmus. Learning Agreement powinien być przygotowany przez każdą zainteresowaną osobę indywidualnie z udziałem Koordynatora Instytutowego lub profesor(a) prowadzącej(go). Suma punktów figurujących w opracowanym Learning Agreement musi wynosić 30. Learning Agreement podpisuje student(ka), Koordynator Instytutowy oraz Prodziekan ds. kształcenia stacjonarnego. W formularzu Learning Agreement należy wpisać wszystkie przedmioty, które student zrealizuje w trakcie semestru - także te, które planuje zaliczyć na Politechnice (coraz częściej pojawiająca się kwestia seminarium dyplomowego). W takim wypadku należy przy nazwie przedmiotu zaznaczyć, że przedmiot ten ma być zrealizowany na PP. W trakcie pobytu na uczelni zagranicznej Learning Agreement może być modernizowany, jednakże wymaga to zgody uczelni macierzystej. Po powrocie z uczelni zagranicznej student(ka) chcąc uzyskać zaliczenie odpowiedniego okresu studiów w uczelni macierzystej musi spełnić następujące warunki:

5 przedłożyć zaświadczenie podpisane przez Koordynatora Uczelnianego Erasmus w Politechnice Poznańskiej, rozliczające studenta/studentkę z umowy finansowej z uczelnią (obligatoryjnie), przedłożyć orginały dokumentów potwierdzających uzyskanie zaliczeń przedmiotów zgodnych z pierwotnym lub zmienionym Learning Agreement (obligatoryjnie). Dokumenty zostały złożone, co dalej? Po złożeniu dokumentów student(ka) może rozpocząć poszukiwania zakwaterowania oraz rozeznać się w realiach zamieszkiwania w wybranym kraju. Jednak wyjazd na stypendium będzie możliwy dopiero po potwierdzeniu przez uczelnię zagraniczną przyjęcia. Uczelnia zagraniczna potwierdza przyjęcie bezpośrednio lub za pośrednictwem Działu Kształcenia Ustawicznego i Międzynarodowego. W okresie od maja do czerwca Studium Języków Obcych organizuje dla studentek i studentów wyjeżdżających na stypendium z programu Erasmus obowiązkowe kursy językowe. Dodatkowo, można skorzystać z Erasmus Intensive Language Courses (EILC), są to kursy mniej znanych języków europejskich (kursów takich nie organizują Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania). Wyjazd na praktyki Alternatywą do wyjazdu na studia jest skorzystanie ze stypendium Erasmus w celu wyjazdu na praktykę zawodową za granicę. Zasady takich wyjazdów są następujące: praktyka zagraniczna musi być związana z kierunkiem studiów, praktyki zagraniczne mogą się odbyć w ramach praktyk obowiązkowych bądź dodatkowych, w przypadku praktyk obowiązkowych student(ka) otrzymuje punkty ECTS za praktykę zagraniczną, w przypadku praktyk dodatkowych w suplemencie do dyplomu umieszczana jest stosowna adnotacja, zasadniczo praktyki realizowane są w okresie wakacji letnich w innych przypadkach wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału, praktyka musi być odbywana w przedsiębiorstwie lub w laboratorium uczelni zagranicznej - instytucja ta musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie, nie wolno odbywać praktyk w instytucjach unijnych, polskich placówkach dyplomatycznych za granicą, oraz w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Rekrutacją na wyjazdy na praktyki zajmuje się wyłącznie Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, tam też należy kierować się po dodatkowe informacje. Do zgłoszenia chęci wyjazdu na praktykę zagraniczną potrzebne jest: formularz zgłoszenia, zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen, potwierdzenie znajomości języka obcego,

6 referencje od nauczyciela akademickiego z Wydziału macierzystego, list motywacyjny. Wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdu na praktykę zagraniczną przygotowywane są w języku polskim. Kontakt Dodatkowe informacje dotyczące programu Erasmus realizowanego na Politechnice Poznańskiej są dostępne na stronie na profilu w portalu społecznościowym oraz bezpośrednio w biurze Koordynator Uczelnianej: Magdalena Zawirska Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP Plac Marii Skłodowskiej Curie 5 budynek rektoratu, pokój 110 Poniedziałek Piątek w godz

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku Drogi Studencie ATEUENUM Szkoły Wyższej! Cieszymy się, że chcesz podjąć starania o wyjazd na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014

ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014 ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd 6 marca 2013 r. Osoby kontaktowe - CPM Studenci programu ERASMUS, studenci CEMS i

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 Praktyki zagraniczne I. Zasady ogólne 1) Praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S

INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S ROK AKADEMICKI 2010/2011 www.erasmus.us.edu.pl Dział Projektów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ZAŁĄCZNIK VI (umowa Mobilność-szkoły wyższe) ZAŁĄCZNIK V (umowa Mobilność-konsorcja) - PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ROK AKADEMICKI 2013/14 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo