WYDANIE SPECJALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIC@ WYDANIE SPECJALNE"

Transkrypt

1 WYDANIE SPECJALNE ISSN Numer 8 (VI 2011)

2 Czasopismo naukowe doktorantów historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Zespół redakcyjny: Bartłomiej Szegda (redaktor naczelny), Justyna Krawiecka, Małgorzata Mika, Marcin Krzanicki, Damian Knutel Projekt graficzny: Marcin Krzanicki, Bartłomiej Szegda Korekta: Justyna Krawiecka, Małgorzata Mika Skład i łamanie: Bartłomiej Szegda, Damian Knutel Adres: Instytut Historii, Al. Rejtana 16 c, Rzeszów tel. (0-17) , fax. (0-17) e mail: 2

3 VALIVADE POLSKIE OSIEDLE W INDIACH NA PODSTAWIE WSPOMNIEŃ HALINY I ZOFII SIKONA Andrzej Juda Recenzent naukowy studium prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak 3

4 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 Rozdział 1. Polskie ośrodki w Indiach Losy ludności polskiej po ewakuacji z ZSRR Bombaj centrala polskich placówek Rozdział 2. Valivade Utworzenie osiedla Valivade Zakwaterowanie i utrzymanie Szkolnictwo Harcerstwo Rozrywka Koniec wojny i rejestracja przez UNRRA Zakończenie Spis map Bibliografia

5 W STĘP Lo s y p o l s kiej ludności c yw i l nej deportowanej w głąb Związku R a dzieckiego, a n as t ępnie e w ak uowanej w 1942 r. b ył y p rz ez w iele l at niem al niez n an e. K ilkadziesiąt t ys i ę c y, w p r z e w ażającej mierze k obiet i d z i e ci, dz i ęki determinacji d o wó d c y A r m ii P olskiej w Związku R a dzieckim - gen. W ł ad ys ł a w a A n d ersa o r az pom oc y w i e l u p ań stw sojusz nicz yc h, z o stał a e w ak uowana z ZSRR w r az z w ojskiem polskim i r ozmieszcz ona w b ez pieczn yc h r e gionach ś wi at a: In d i a c h, Afryc e, M e ks yk u, N o w ej Zelandii oraz n a Bliskim i Ś ro dkow ym W s ch odzie. Piecz ę n ad m łodym i l udźmi sprawował Rząd Polski na U c hodźstwi e d a j ąc gwaran cj ę pat ri ot yc z n e go wyc h owania. M i eszkańcy p o l skich o sied li p rz ez l at a utwi e rdz al i się w p rz ek onaniu, ż e p o skończ onej w ojnie w ró c ą w r odzinne strony. N i e stet y i c h z i em i e ojcz ys t e z n a laz ł y s i ę w granicach ZSRR, a Polska stał a s i ę k r aj em rz ą dzonym p r z ez k om unistów. Baga ż d oświ ad cz e ń w yw i e z i on yc h z e Związku R a dzieckiego spowo d ował, że większość wyb r a ł a emigracj ę. W n iniejsz ej p r a cy s t a r a ł em s i ę p rzedstawi ć co dzien ne ż yc i e w n a jwiększ ym p o lskim o sied lu w In d i a c h V al ivade, p rz ez p r yz mat o sobistyc h p r z eż yć H al in y i Zofii Sikona. C ał ość opraco w a nia uz upełnia z a r ówn o m a t eriał i lustracyj n y - w wi ę ksz ości publikowan y p o r az p i erwsz y - j a k i relacj e H aliny i Zofii Sikona. Il u s t r a cj e z ostały u d ostępnione z e z biorów H al in y i Zofii Sikona, z a czerpnięte z p r a c y T ułacz e dzieci. Fundacja A r ch iwum Fotograficzne Tułaczy. W a r sz aw a 1995 o r az z p r a c y z b iorowej Koła P olak ó w w In d i ach Polacy w I n diach w ś w i etle d o kum e ntów i wspomnień, Lo n d yn

6 ROZDZIAŁ I. POLSKIE OŚRODKI W INDIACH Losy ludności polskiej po ew akuacji z ZSRR P o n aj eździe A r mii Cz e rwonej w dniu 17 w rz eś nia ro ku, w s c hodnia cz ęść Polski z o stał a w ci e lona d o Związku Radz ieckiego. N a z a jętyc h t e r e nach n aj eźdźcy r o z p o cz ęli nisz cz en ie p olskiego s połecz e ństwa p oprzez m a sowe a r esztowania i w yw ó z k i w gł ą b Związ ku R adz ieckiego. W t r a kcie pierwsz ej m as owej w yw ó z ki z 10 l utego r oku z o stał a w yw i e z iona p od A rchan gielsk ro dzina H a liny i Zofii S ikona. Z p o w odu n i ezwyk l e t r udnyc h w a r unków, w yc i e ń c z e nia i c horób o raz b ezlitosnego traktowania z n a cz na cz ę ść z esłańcó w z m arła. J e dn ym z n i eo cz ekiwan yc h w yn i k ó w n a p ad u Ni em i e c na ZS R R b ył o wznowi en i e 3 0 lipca r oku stosunków d yp l om at yc z n yc h m iędz y p a ń s twem Stalina a Rz ą d em Polskim n a U c hodźstwi e. Na m o c y t e go p o r ozumienia Polac y w Związku R adzieckim z o stal i o bjęci am nestią, z acz ęto t eż f o rmować Armię P olską pod d o wó dztwem gen. W ł ad ys ł a w a A n d ersa. J ed n ak trwałe p o rozumien ie p om iędz y P olską, a Związkiem R a dzieck im o kazało się niem ożliwe. R óżnice d ot yc z ył y s p r a w u strojowyc h, graniczn yc h o r a z sposobu uż yc i a A r mii P olskiej n a f ro n ci e w s c hodnim. Ni e u fn ość wz budzały t r u d n e w arunki b yt o w e ż ołnierz y i l udności c yw i l nej p rz yc z yn i a j ą c e się d o śmierci w yc i e ń c z o n yc h l u dz i, sprawa z a ginion yc h o f i c e ró w p olskich o raz s t al e z mniejsz an e r a c je ż yw n o ś ciowe p rzez n a czone d l a polskiego w o jska. D l at e go po uz ys k a n iu z god y Stal ina n a e wakuację w ojska p olskiego, generał A n d e rs podjął d ec yz j ę w yp r o w a dz en i a żołnierz y i t owarz ys z ą c e j j e j l udności cyw i l nej na Bliski Wschód. M a sowa ak cj a e w ak u a cji polskiego wo jska i l udności cyw i l nej n a stąpiła dro gą morską z Krasnowodzka w r a dzieckim Turkm en istanie d o P ah lawi n a w yb r z eżu i r ań skim. Odb ył a s ię ona w dwó c h et ap a ch, w marcu-kwi et niu i sierp niu-wrz eś niu 1942 r. 6

7 P o b r yt yj s k o - r adzieckiej i nwaz ji w s i erpniu 1941 r oku Ir a n z n a jdował się p od o k upacj ą, a p o rt w P a hlawi ( Az ali) położon y b ył w s trefi e r a dzieck i ej. Ze w z ględu n a t ru dności stwarz a n e p rzez R osjan, e w ak uowani w ys t a wi e ni b yl i n a d odat kowe c ierpien ia i niew ygody. W takich warunkach p o wstały n a w yb r z eżu K azian w P a hlawi t ym c z a s o we o boz y p r z e j ściowe z wojskową o bsad ą b r yt yj s k ą, polską i hinduską 1. D o P ahlawi w yj e c hał polski sztab e wakuacyj n y p o d d o wó dztwem gen. Bolesława Szareckiego i płk. Le o p o l da O k ulickiego, którego główn ym z a d an i em b ył o prz ygo t o wanie baz e w a k uacyj n yc h. Polacy n i e m o gli licz yć n a pomoc o k upacyj n yc h w ł adz r adz ieckich w północn ym Ir a n i e, k tóre z achowało biern ą p ostaw ę. W i el k ą r o l ę w sprawnym p r z e p ro w adz en iu e w a kuacji o d e gral i n at om iast Br yt yj c z yc y. A b y s t wo rz yć w a r u n ki d o p rz yj ę c i a l udności cyw i l nej, podjęto niezwłocznie rozmow y z rządem sz a ch a marca n a r edzie p o rt u w P a hlawi pojaw ił się pierwsz y s t at ek z ew a kuowanym i. D o podstawo w yc h z ad a ń stojącyc h p r z ed wł adz ami p olskimi i b r yt yj s k imi n al eż ał o d ostarcz enie ż yw n o ś ci dla wi elu t ys i ę c y w ygłodniał yc h l udzi. P omimo t ru dności s yt u a cj a a p r owizacyj n a z a ró w no żołnierz y, jak i c yw i l ów w p o ró wn a niu z o kresem p ob yt u w Związku R adzieckim b ył a z n a cznie l ep sz a, co p o dkreślali u cz es tnicy e w a k u a cji, u p rz ed nio nierz ad ko z n a jdujący s i ę n a granicy ś m i e rci głodowej. T r udnym z a d aniem b ył o z ap e wn i enie w sz ys t kim prz yb ys z o m d a ch u n ad głową. P o niew aż n ie u d ało się p rz ygotować stałyc h k water n a w yb r z eżu Morz a K a spijskiego, starano s i ę jak n aj sz yb c i e j w yw i e ź ć e w ak uowan yc h d o T e heranu. N aj wi ększą t r oskę budził j ed nak stan z d ro wi a e w a k uowan yc h, w t ym d z i e ci. W i el e osób p rz yb ył yc h z e Związku Radz ieckiego l ed w o t rz ym a ł o się n a n o gach. P rz yc z yn ą b ył o n i e t yl k o niedoż yw i e nie, a l e r ównież c h o ro b y, c z ę sto z r esz tą wyw o ł a ne brakiem odpowi e dniego pożyw i e n ia i prz es trz e gania z as a d higien y 3. 1 L. Bełdowski, Przyczyny i trasa wędrówki, [w:] Polacy w Indiach w świetle dokumentów i wspomnień, praca zbiorowa Koła Polaków w Indiach , Londyn 2000, s J. Wróbel, Rozproszeni po świecie. Polskie dzieci w osiedlach na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii, [w:] Polskie dzieci na tułaczach szlakach , Warszawa 2008, s Tamże, s

8 W i es ł aw Ad a mcz yk ws pomina: Po p rzyb y c iu d o Pahlawi p o cz uliśmy się b ezpieczni p o raz pier wszy od cz asu d ep ortacj i. Nie m i eliśmy z e sobą p r awie nic oprócz z b yt e cz n eg o b a gażu w szy, p luski ew i trapiących n as ch orób. Rozebrano n as i s palono wszystko, w c o b y liśmy ubrani, i o trzymaliśmy c ałkow i ci e nową odzież. Z arządzono, co najmniej d wutygodniową kw arantannę d la k ażdego. S p aliśmy wprost na p iasku pod matami z p almow y c h liści, k t óre mi ały c h ronić n as p rzed słońcem. Radosny n astrój w yw ołany o dzys k aniem w olności w k rótce p rzyhamo wały n i eco d e szcz e. Wa r u n k i sprzyjały s z er zeniu się dyzenterii, t yf usu, duru brzusznego oraz najróżniejszych w y sypek. Ci, którym zakończyła się k w arantanna, p rzes i edlani b yli w pobliże T eh er anu 4. Stan z drowotny t yc h l u dzi b ył p onur ym ś w i ad e c twem w a r unków, w j ak ich p rz eb yw a l i w ZS RR. Spośród ew a k uowan yc h z m a rł o w P ahlawi osób. P o p rz en i esieniu l u dności d o T e h eranu r oztoczono n ad n ią o piek ę, j ak a t yl k o b ył a m ożliwa do osiągnięcia w w a ru nkach w o jenn yc h, p rz y r ozmai t yc h o granicz eniach z ao p at rz eniowyc h. D o k o ń ca ro k u z m a rł o j e dnak osób. P ob yt p olskiej ludności c yw i l n ej w T e h eranie m usiał b yć k r ótkotrwał y z e wz ględu n a niewyr a ź n ą s yt u a c ję p olityc z n ą, t r udności a p ro wiz ac yj n e, a t a kże, dlat e go, ż e n i esłusz nie o bwiniano P olak ó w z a b raki n a r yn k u ż yw n o ś ci o w ym s powo dowan e n i eu dolności ą miejscowej a dministracj i. Rz ąd i r a ński d om a gał się od Br yt yj c z yk ó w sz yb k i e go wyj a z du ewak u owanyc h 5. Zarówno w ź ró dłach a rchiwal n yc h, j ak i w l iteraturze z n a jdujem y r ó ż ne l i czb y e w a k u o wan yc h w o j skow yc h i c yw i l ów. W yd a j e s i ę, ż e na n a jwiększe z a ufanie z a sługują dane z a w a rte w p odsumowu jącym e w ak u a cj ę r ap orcie br yt yj s k i e go płk. Al ex a ndra R ossa. U wz gl ę dnia o n o bie f az y e w a k u a cji i w sz ys t k ie j e j kieru nki. P odkreślić n a l eży p o n a dto, iż a utor r a port u miał w gląd w d o kum e ntacj ę nie t yl k o b r yt yj s k ą, a l e i polską. W ed ług s z acunków Br yt yj c z yk a o d marca do wrz e śnia 1942 r. z e Związku R adz i eckiego 4 W. Adamczyk, Kiedy Bóg odwrócił wzrok, Poznań 2010, s L. Bełdowski, Przyczyny i trasa wędrówki, dz. cyt., s

9 w yj e c h a ło ł ą cznie ob yw a teli p olskich, w t ym w o jskowyc h i c yw i lów. P odcz as p i erwszej wi osen n ej e w a k uacji w yj e c hało osób ( w ojskow yc h i c yw i l ó w ), n atomias t p odcz as e w ak uacji w sierp niu i p o cz ątkach w rz e śnia o sób ( w ojskowyc h i c yw i l ów). P onadto p rzez M eszhed w yj e c h a ł y osob y, w w i ększości c yw i l e. Bez obawy p o p e łnienia poważniej sz e go b ł ędu można, wi ęc p rz yj ą ć, iż o gólna l i czba dz ieci i młodzież y d o l at 18 e w ak uowanyc h d o Ir a n u w yn i o sła ok. 20 t ys. osób, cz yl i blisko połowę wsz ys t kich cyw i l ów 6. H a lina Sikona ws pomina: W s i e r pniu roku d otarłyśmy do K rasnowodzka n ad M o r zem Kaspijskim. S p ędziłyś m y tam c a ł y dzień w wielkim upale wraz z o gromnym t łumem i nnych Polaków. Mi e jsco wi c h odzili z workami żądając p i eniędzy, k tóre nie b ędą nam j uż p otrzebne. Zami ast t eg o wrzuciłam d o w orka m oje r a dzieckie ś wiadectwo szkolne, bo nie ch c iałam mi e ć z tym k rajem n i c w spólnego. N astępnie k a zano n a m w siąść na w i el ką b arkę, na k tórej p a now ał s traszny ś c isk. Wi e l e o sób w nocy w y padło za burtę i u tonęło, bo statek s i ę nie zatrzym y wał. Na ś rodku b a r ki b ył a u bikacja, do k tórej u stawiała się b ardzo długa ko l ej ka. J e ż el i ktoś z niej w y ch odził, to o d r azu staw ał na j ej k ońcu. Os oby n i em ające sił z ałatwiały swoje potrzeb y wprost z krawędzi statku. To między innymi b y ło przycz y ną wyp a dnięci a za b urtę w i el u d zieci i starszych o sób. W k o ń c u po 24 godzinach dopłynęliśmy do Pahlawi w Ir anie. W m i e j s cow ości t ej nie b ył o p ortu, d latego b arka n ie m o gła d o płyn ą ć d o samego b rzegu. Wy s ł ano, więc po n as m ałe ł odzie. Na b rzegu przyg otowano dla nas z asłony, k tóre mi ały c hronić p rzed s łońcem. Ws z y s cy b y li t a k z m ę cz en i, ż e szybko z asypiali n a piasku. G d y się obudziłam okazało się, że z niewiadomych powodów straciłam w zrok. P rzez trzy m i esiące strasznie b olały m nie o c zy, z k tórych s ą cz ył a się w y dzielina. Nazywano t o eg ipską ch orobą, którą zaraziła s i ę również m oja m a ma i dw ie siostry. P óźniej zach orowałyśmy na d y z enterię. W o b ozie był a opieka lekarska oraz w y starczająca i lość 6 J. Wróbel, Rozproszeni po świecie, dz. cyt., s

10 p osiłkó w w yd awanych z w ojskow y ch k o tłów. N i kt n i e był już głodny. G d y zrobiło się zimno, wojsko p ostawiło d la wszystki c h n a mioty. P rzebywałyś m y t a m przez trzy mi es iące 7. W p a mięci Zofi i Sikony p o z ostały j e d yn i e strz ę p y w s p o mnień. J e dnak p rz yj a z d do Ir a n u w r ył się głęboko w j ej p a mięć: P amiętam b rzeg w P ahlawi, o lbrzymi ą j asną plażę, z niemal b iałym p iaskiem. Ws z y s c y tam ch orowali. Mo je siostry c horowały n a jaglicę, k tóra b y ła łatwo r ozprzestrzeniającą i niebezpieczną ch orobą oczu. Ja c h orow ałam na d yz e nter i ę. Spaliśmy n a piasku, pod rozci ągniętymi z materiału daszka m i, n i e m ając nic d o p rzykr y ci a. W n o c y b yło z imno. Nasz p rowizoryczny o bóz b ył o grodzony drutem k olczastym. I r ańczycy p rzychodzili pod ogrodzenie i p róbow ali sprzedawać o woce i i nne tow ary. N ie m i ałyś m y już pieniędzy, b y c o kolwiek ku pić. S z cz e gólnie zależało nam na ow ocach, k tóre m ogły m i pomóc w w yl e c z eniu d y zenterii. Na szcz ę ś ci e z abrałam z Polski m a łą ś winkę s k arbonkę, którą jakimś c udem d owiozłam aż d o I ranu. B ył o w niej t rochę p olskich mo n et. T e pieniądze n i e b ył y tutaj nic w arte, ale p e wna mo n eta b y ła b ardzo podobna d o t ej o bowiązującej w Ir anie. D l ateg o zgodzono s i ę sprzedać n am jabłka za t e mo n et y. Dz i ęki t emu m a ma w yl e c zyła mnie z t ej choroby 8. H a lina S ikona t ak opisuje dalsz y o kres pobyt u w Ir a n i e: Następnie d żipami przewieźli nas do T eh e ranu. W n a s z ym o siedlu b y ł y długie b araki, w kt órych przyd ziel ono k ażdem u m i ejsce na p r y cz y. N a j e dną osobę przyp adały dwie d es k i, na których m o żna było s pać. W c e l u zapewnienia większej i zolacyj ności baraki zostały w k rótce o budowane c eg łami. P ożywienia w obozie b ył o p od d ostatkiem. Posiłki r ozdaw ano z k otłów w ojskowych, c hoci aż w o bozie p rzeb yw ali t y l ko cywile. T akich osiedli w T eheranie b yło c z tery. 7 Wywiad z Haliną Sikoną (Jandą). W niniejszej pracy posługuję się nazwiskiem panieńskim Sikona. 8 Wywiad z Zofią Sikoną (Kurasiewicz ). W niniejszej pracy posługuję się nazwiskiem panieńskim Sikona. 10

11 Il u s t r a cj e nr 1 i 2 N r 1 ( po l e w ej ) - G r upa polskich u c hodźcó w na granicy ZS RR i Ir a n u. N r 2 (p o praw ej ) - Obóz prz ej ś ci ow y d l a polskich dzieci w Teheranie. Ź r ó d ł o : T u ł a c z e d z i e c i, F u n d a c j a A r c h i w u m F o t o g r a f i c z n e T u ł a c z y, W a r s z a w a , s. 2 6 i 2 8. W n a s z y m o sied lu z a łożono polską s z k ołę. Zapisałyśmy s ię z siostrą Alicj ą do pierw szej kl asy gimn azjum. Naszym i naucz y ci e lami b y ł y o soby p o u niwersytecie l wow s ki m o raz k rakowskim. P rzebywałyś m y t a m trzy mi es iące. Następnie z awiez iono n as d o A hwazu na g ranicy i racko - irańskiej, g dzie z ostałyśmy z a kw aterow ane w n amiotach. P a now ały t am straszne upały. Do piero w t ym obozie zacz ę łyśmy j eść p rzy s tołach t rzy r azy d zien nie. W A h wazie p rzebywałyś m y dw a m i es iące spędzając również Wi e l k anoc r. 9. O gółem w T e h e ranie i j e go okolicach p o wstały c z t er y o b oz y, oz n a czone num e r am i 1, 2, 3 i 5. O b oz y n r 1 i 2 z l okal izowano w D o shan T a ppeh, o k. 8 k m n a północny - z a c hód od T e h e r an u, n a t e r en a c h lotniska w o jskowego. O bóz n r 3 miał n ajlepsz e warunki k limatyc z n e dzięki t em u, iż p o wstał w Y usufabadz ie, p o łożon ym p o w yż e j Teheranu, co spraw iało, iż l atem b ył o t am nieco chłodniej. O b óz n r 5 um i ejscowiono w budyn k a ch siero ci ń c a, gdzie p ostan owiono u rzą dz ić szpital. Poniew aż wsz ys t kie w ym i e n ione 9 Wywiad z Haliną Sikoną. 11

12 o b oz y t e h e r ań skie z w yj ą t kiem n r 5 s kład ał y s i ę w d użej części z n amiotów, i c h w ielkość ł at wo d a w ała s i ę d ostosować do a ktual n yc h p otrz eb 10. W a ru nki życ i a w o b oz a ch t eh e r a ńskich, z e wz ględu n a ich p r o wizoryc z n y c h a r a kter i u ci ążliwy k limat, b ył y t r u dne, z wł a szcza d l a osób c horyc h i w yc i e ń cz on yc h, a t a kie p rz ew aż ał y w ś r ód e w a k uowan yc h c yw i l ó w. P om imo w i el u niedogodności o soby w s pom inaj ą c e ten o k r es podkreślaj ą poz yt yw n e s t ro n y p o b yt u w T eh e r an ie 11. O b oz y u c h o dźcó w p olskich z n aj dowały s i ę r ó wn i eż p oz a T e h e r an em, w A h wazie i M esz hedzie. Obóz w A hwaz ie miał ch a r a kter p rz ej ś ciowy ( t r a nz yt o w y) i s ł użył głównie u c hodźcom, któr yc h p rz ygotowyw a n o d o prz e nies i enia d o innyc h k r a jów. P ołożon y w p obliżu Zatoki Perskiej, u możliwiał sz yb k i e p rzerz u can i e l udzi do p o rt ów w Kh o rramshah rz e i Basrz e. Założono go w lipcu 1942 r. n a t e r en i e kosz ar a rm ii i r ań skiej. N ajpoważniej sz ą w a dą o boz u b ył n i es prz yj a j ą c y k l imat, gd yż l e tnie upały b ył y t r u d n e do w yt r z ym a n i a d l a Europej cz yk ó w, z wł asz cz a osłabion yc h głodem i choro b ami. T r a nz yt o w y c h a r a k t er miał r ó wnież obóz w M eszhedzie, p ołożony w p ółnocn o w s ch odniej części Ir a n u, w p obliżu granicy z e Związ kiem R adzieckim. Powstał w m a r c u 1942 r. w z wi ąz ku z e w a kuacj ą sierot p olskich z Asz ch ab a du prz ez ek spedyc j ę p rz yb ył ą z In d ii. P o niew aż e w a kuowane dzieci b ył y w yn ę d z niał e i i stniał a o b a w a z a wl e cz enia d o Bo mbaj u c horób z ak aź n yc h, z d e c yd o w a no o i c h prz ej ś ciowym um i esz cz eniu w p rz ygranicz n ym M e sz h edzie, już n a t erenie Ir a n u, gdz i e miał y n a b r a ć s ił i odbyć k w a r a n t a nnę. Rząd i r ań ski z godził się udostępnić nieo d płatnie część m iejscowego s i eroci ńca 12. P oza w ym i e nion ym i o boz a mi, które m o gły p o m i eścić od k ilkuset d o kilku t ys i ę c y o s ó b, w Ir a n i e utwo rz ono inne, mniejsz e p olskie placó wk i o piekuńcze, p rz eznaczone dla o sób wym a gającyc h sz cz e gólnej t r oski. W T e h e ranie powstał t ak z w an y s i e ro ci niec s a p e ró w, gdz ie z n a l azło się 60 dz i eci ad optowan yc h p r z ez 10 J. Wróbel, Rozproszeni po świecie, dz. cyt., s I. Beaupre - Stankiewicz, Przez pustynię i morze, [w:] Isfahan miasto polskich dzieci, Londyn 1987, s J. Wróbel, Rozproszeni po świecie, dz. cyt., s

13 żołnierz y p o lskich i p rz yw i e z i on yc h w t r an sport a ch wo jskowyc h d o Iranu. In n y o ś r o dek p olski z ostał z a ł ożony w Is f a h a nie - d a wn ej s tolicy Ir a n u. W yr óżniał się d obrą organiz a cj ą, j ak r ównież d użym i o siągnięci a mi n a p olu oświ at o w ym i k ultural n ym. U p o cz ątków k olonii dzieci ę c ej w Is f a h a nie l eż ał y c h a r yt a t yw n e i nicj at yw y K o ś ciołów a n glikań skiego i rz ym s kokatolickiego. Z czasem liczba p l a có w ek polskich w daw n ej stolicy Ir a n u rozrosła się do J e sz cze w cz e r w cu rz ąd bryt yj s k i, wespół z rz ą dami swyc h k olonii w A f r yc e W s ch odniej, n a k onferen c ji gubernatorów w N ai r obi, z d e c yd o w ał się n a umieszcz e nie Polaków w K en ii, U gandzie, T a n ganice i Ni as i e. Ob i e R odezje i U nia P ołudniowej A f r yk i p rz ył ą c z ył y s ię r ównież d o t ego p ostanowi e nia. D o prz yj ę c i a P olak ó w z obowiązał s i ę t akże M ek s yk, a p olskich dzieci rz ąd In d ii. Zarówno w ładz e w p osz cz e gólnyc h k r a j a ch A f r yk i, j ak i rz ąd In d i i z godz iły s i ę n a p rz yj ę c i e l udności polskiej z duż ym i oporami. Rz ąd In d i i ostatecznie z godz ił s ię n a p rz yj ę c i e Polaków, a l e s t an d ard m ieszkaniowy o s i ed li b ył z d e c yd o w an i e niższ y o d o b ozów w cz eś niej w yb u d o w an yc h d l a j eń c ó w o r az i ntern o w an yc h o b yw a t e l i p ań stw Osi Berlin - Rz ym T o kio. Ni e b ył o w n i ch el e ktryc z n o ś ci o raz nie t w orz ono i c h w m iejscowo ś ci a ch o klimacie z n ośnym w e w sz ys t kich p o r a ch roku 14. O gółem w l at a ch w Afr yc e W s c hodniej ( K e nia, U ganda, T an ganika) rozmiesz czono ponad 1 3 t ys. Polak ów, a w A f r yc e P o łudniowej (Północna R odezja, P ołudniowa R odezja i Un i a Południowej A f r yk i ) ok. 5 t ys. Ł ą cz nie z n al azło s ię t am ponad 1 8 t ys. osób. W t ak i ch k r aj ach jak U ganda, T a n ganika i obie Rodezje licz ba Polaków dwukrotnie prz e w yższ ył a licz bę l udności b iałej miesz k aj ą c ej t u p rz ed r. B ył o to w yd a rz en i e b ez p r e c ed e nsu w całej historii kontyn e n t u afryk a ń skiego D. Waszczuk Kamieniecka, S. Kowalska Jasik, Geneza i dzieje polskiego Isfahanu, [w:] Isfahan miasto polskich dzieci, Londyn 1987, s Tamże, s W. Korabiewicz, Gdzie słoń a gdzie Polska, Warszawa 1980, s

14 Il u s t r a cj a nr 3 Zaświad cz en i e Ko misji W e r yf i k ac yj n e j Rodzin W ojskowyc h w T eh e r an ie dot yc z ą c e Emilii Sikony 16. Ź r ó d ł o : Z e z b i o r ó w Z o f i i S i k o n y. Il u s t r a cj e nr 4 i 5 N r 4 ( po l e w ej ) - M a h aradża N a v an a garu J e go W ys o k o ś ć J am S a heb. N r 5 ( po p r a wej) - D rużyn a h a r c erska im. Tadeu sza K ości usz ki w M alir koło Karaczi w 1943 r. Ź r ó d ł o : T u ł a c z e d z i e c i, F u n d a c j a A r c h i w u m F o t o g r a f i c z n e T u ł a c z y, W a r s z a w a , s. 9 3 ( p o l e w e j s t r o n i e ). Z e z b i o r ó w H a l i n y S i k o n y ( p o p r a w e j s t r o n i e ). Pierwsz y t r a n sport u c hodźców p olskich z Związku R a dzieckiego, któr y d o t a rł 13 m a rca r. drogą l ą dową do i r ań skiego M esz h ed u, s kierowan o d o In d ii. W t ym s a mym k i e r unku w yj e c h a ł y k o l ejne t r a nsport y p o lskich siero t, organizowane p rzez 16 Emilia Sikona matka Zofii, Alicji i Haliny Sikona. 14

15 K o nsulat G en e r al ny R P w Bom b aju p rz y p o m o c y Br yt yj c z yk ó w i Hi ndusów. Pierwsz a grupa polskich u ch odźców d otarł a do m iejscowości Q u etta n a p o graniczu i r ań sko-i nd yj s kim 1 1 kwietnia r. Pracownicy D e l e gatury P o lskiego Cz e r wo nego K rz yż a w Bombaju i t amtejsz y k o n s ul E u gen iusz Banasiński z a p r oponowali w ł adz om i nd yj s kim u rządz enie domu w yp o cz yn k o w e go w Bandrz e, m odnej miejscowości, p ołożonej wó w cz as w o dległ ości ok. 10 km o d Bombaju. Gd y d z i eci polskie w Bandrz e powo li dochodził y d o s i eb ie, r z ąd i nd yj s ki z aj ął się i ch d alsz ym l osem. O d rzucono ostat e cznie p om ys ł u lokowan ia i c h w miej s co w yc h sz kołach n a rzecz utwo rz en i a p olskiego o sied la, w k t ór ym m o gł yb y c z u ć się j ak u s i eb i e, pod o pieką wł adz i instyt u c ji p olskich. P o dłuższ yc h p osz ukiwaniach w ł aś ci w e go miej s ca s k o rz ys t a n o w k o ńcu z p ro poz yc j i utworzenia o siedla w miej s cowości Balach ad i pod J a mnagarem, z głoszonej p rz ez m a h aradżę księstwa N a v an a garu J am S ah e b a Di gvijaya Sinhjiego. M a h a radża N av a nagaru p rz e wo dnicz ył w ó wcz a s R a dzie In d yj s k i ch K siążąt, a ponadto b ył j ed n ym z d wó c h indyj s k i ch p rzedstawi ci eli w R a dzie W ojen n ej w Lo n d yn i e. B ył o n p rz yc h yl n i e n as t aw iony d o P olak ó w, cz em u s przyj a ł a z n aj om ość z Ignacym J an e m Paderews kim, d a tującą się j e szcze z okres u ws pólnego pob yt u w Szwajcarii w l a tach d w udziest yc h. J uż p o d czas wojny p oznał w Lo n d yn i e p r emiera W ł a d ys ł a w a Sikorskiego, k tórego c e nił i sz an o w ał. Os obisty p r z yk ł ad m a h aradży N a v a n a garu s kłonił do świad cz e nia n a rz ecz p olskich dz i eci p onad 4 0 u tyt u ł o w an yc h o f i arodawców, w t ym 2 5 m a h aradżów i 4 n a w ab ów 17. P rz en i esienie dzieci p olskich z Bandry d o Balachadi n a stąpiło w d niach lipca 1942 r. 18. Os iedle, w Balachadi p rz e wi dzian o na ok dzieci, dlatego t eż k i erowan o tu k olej ne t r an sport y p r z yb ywające z Asz ch ab a du d o i r ań skiego M e szhedu i dal e j do In d ii 19. U l okowanie w In d i a c h k ilkuset polskich siero t nie oznacz ało sz e r okiego o twarci a b r am t e go k raju dla p olskich u c hodźców c yw i l n yc h. W r ę cz p rz e ci wn i e, wł adz e b r yt yj s k i e, wł aś nie w połowi e r., nie widz iał y m o żliwo ś ci e w ak u a cji Polaków n a s ubkont yn e nt 17 J. Wróbel, Rozproszeni po świecie, dz. cyt., s M. Berch, Polacy w Indiach w akcji pomocy Polakom w ZSRR, cz. 7, Polak w Indiach, 1 VI F. J. Pluta, Młody las, Nasza Droga. Kwartalnik Chłopców z Polski 1955, nr

16 i nd yj s ki z e wz ględu n a s yt u a c j ę m ilitarną. T r w ał a wó w cz as o f en s yw a w o jsk j ap ońskich, k tóre o d ws chodu p ró bował y z a grozić t ej n a jwiększej kolonii Im p e r i um Br yt yj s k i e go 20. M ożliwość skierowania t r an sportów d o In d ii b ył a p om imo w sz ys t ko d a lej r ozpatr yw a n a. Do s p r aw y w r ó c o no w sierp niu 1942 r., k i ed y t o n a skutek interwen c ji m inistra s praw z a graniczn yc h A n thon y e go E d e na w In d i a O f fi c e z a d e c yd o w a no o skierowan iu do In d i i k ilku t ys i ę c y p o lskich dzieci. N a podjęcie d e c yz ji o s kiero w an iu Polaków d o In d i i miał o wp ł yw n i e w ą tpliwi e i t o, że o siedla a f r yk a ń s kie n i e b ył y p r z ys t o s o w an e do p rz yj ę c i a d użej i ch l icz b y 21. K o lejne gru p y P o laków z Ir a n u p rz yb ył y d o i nd yj s kiego portu w K a r a czi ( obecn ie P ak istan) j uż w k o ńcu s i erpnia r. P olak ów u lokowan o w H aji Pilgri ms C a mp, p ołożon ym w d z i el nicy b a z a r o w ej. Z c z as e m kilkan a ś ci e k ilom et ró w o d Karacz i utwo rz ono jesz cz e j ed en o b óz t r anz yt o w y d l a Polaków n az w any C o u n t r y C l ub C am p. Zaczęto t u kiero w a ć transporty u c h o dźców przyb ył e w e w rz eś niu 1942 r. 22 H a lina S ikona ws pomina: Pociągiem towarow y m dotarłyśmy do p ortu A ma dan n ad Z atoką P e rską. Tam w siadłyśmy na p olski s tatek Kości uszko, kt órym p rzez dziesięć d ni płynęłyś m y w k o nw oju do K araczi. Cały cz as o baw iałyśmy się o n asze życie, b owiem transporty m o rski e w Zatoce P e rski e j i na O c e anie In d yjski m narażone b ył y na a taki niem i eckich i japoński c h łodzi podw odnych. P o przybyci u n a m i ej s c e z akwater ow ano n as w namiotach w p obliski ej b azie w ojskow ej Country C lub, g dzie w kr ótce j a i m oje s iostry zachorow ałyśmy na m alarię. Najpierw najmłodsza Zosia, p otem ja i na ko ń cu Alicja. Przebieg c h oroby b y ł na t y le p oważny, że p rzez dw a t y godnie l e żałam w śpiącz ce w szpitalu w Karaczi. Leczono m n ie ch ininą. M oja mł odsza s iostra Z osia mi ała t y l ko 6 l at. Ma ma d ostała wtedy awitaminozy i mi ała wrzody n a całym c i ele. C ała mo ja r odzina przeb yw ała j es z cz e w s zpitalu, k i ed y ja już jako w yl e cz ona z ostałam przenies iona do k olej n eg o obozu - Malir. Początkow y p obyt w obozie p rzypadł n a wiel k i e upały. Pewnego razu p oszłam ochłodzić 20 J. Wróbel, Rozproszeni po świecie, dz. cyt., s Tamże, s Z. Birar, Pożegnanie obozu w Karaczi, Polak w Indiach, listopad

17 s i ę pod zimn y p rysznic. N i estet y moja nierozwaga p rzyczyniła s i ę do k o l ejnej c horoby - z apalenia oskrzeli. W o b ozie przebywałyś m y d o s i er pnia 1943 r. W t r a k c i e naszeg o p obyt u wrył m i się w p amięć p e wien l ipcow y dzień. Zwołano wszys t ki ch na g łów n y p lac obozu, g dzie o znajmi ono nam o śmier ci g en er ała Siko rski e go, co wszystkich b ardzo poruszył o 23. W końcu 1942 r. w ł adz e br yt yj s k i e, d ążąc do sz yb kiego r ozładowania polskich o boz ów u c hodźcz yc h w Ir a n i e, z d e c yd o w a ł y s i ę n a skierowanie k olej n yc h t r a nsport ów do In d ii. 2 5 listopad a w i c ek r ól In d i i otrzym a ł t e l e gram z Londyn u z inform a cj ą, ż e plan y t r an s f eru Polaków d o M ek s yk u i A fr yk i W s ch odniej nie m o gą b yć z r ealizowane z powo d u braku śro dków t r an sport ow yc h. W k r ótce z a p adła decyz j a wł adz i nd yj s kich o p rz yj ę c i u 5 t ys. s i erot polskich i 5 tys. d z i e ci z m at kam i i u miesz cz eniu ich w stał yc h o siedlach, gdzie m o głyb y p r z e b yw a ć d o k ońca w ojny. W s t ępnie u stal ono, ż e s i eroty z o staną um i esz czone w Ks i ęstwi e N a v a nagaru, gdzie z ał ożono j uż w cz e śniej o sied le p olskie w Bal a c hadi. Ko biet y z dziećmi z am i erzano n atomiast s kierować d o Ks ięstwa K olhap u ru l ub t eż w o kolice Bombaju. Zdaj ąc s o bie s p r aw ę z e w sz ys t kich t r udności i o gran icz eń, wł adz e polskie p odjęły p r ó b ę uzys k a n i a do c z as u w yb u d o w an ia s t ał yc h o s iedli j e dnego z istniejącyc h j uż a lianck ich obozów w o jskowyc h. W yb ó r padł n a Malir, p ołożon y w o dległości 24 km od K a r a czi, gdzie b ył y z a b u dowania oddan e do d ys p oz yc j i w ojsk a m e r yk a ń s k ich, a l e d otąd niez aj ęte. R ozmow y w t ej s p r aw i e p ro w adziła p rz ed stawi ci elka M PiOS Ki r a Banasińska. Br yt yj c z yc y o s t r z egali, iż klimat sprzyj a e p i d em iom, a le o k olicz ność t a nie t r woż ył a z b yt nio w ł adz polskich, które ż yw i ł y p r z e k onanie, ż e p rz e d l et nimi upał am i z d ążą p rz enieść u c h odźców d o now yc h, s t ał yc h o siedli. Ob óz w Malirz e stał s i ę głównie s kupiskiem dzieci i k obiet, p o dobnie z r esz tą jak i wi el e innyc h o b ozów rozsian yc h n a o bsz a rze Iranu i In d ii Wywiad z Haliną Sikoną. 24 J. Wróbel, Rozproszeni po świecie, dz. cyt., s

18 Il u s t r a cj e nr 6 i 7 N r 6 (p o l e w ej ) Skierowanie Zofii Sikon y n a t r an sport do Br yt yj s k i ej Afryk i W s c hodniej. N r 7 (p o p r a w ej ) - Zewnętrz n a strona skierowania n a t r an sport do Br yt yj s k i ej A f r yk i W s ch odniej potwi e rdz a jąca p rz yb yc i e d o o boz u C ountry C l ub w pobliżu Karaczi. Ź r ó d ł o : Z e z b i o r ó w Z o f i i S i k o n y. D l a wi ększości m ał yc h d z i e ci, podróże poz ostały j e d yn i e m glist ym w s pomnieniem, bez w yr a źn yc h p u n któw o d niesienia - o braz y w o jskowyc h k o sz a r, kolejn yc h s z k ół i n amiotów 25. Tak r ó w nież był o w przyp a d k u Zofii Sikony. P o p rz eż yc i u gehenn y n a r a dz i eckiej z i em i w łagrach, w i ęzien i a ch i domach dziecka, um ę cz en i ro d a c y z n al eźli w r e sz cie w o lność w In d i ach. 25 L. Taylor, Polskie sieroty z Tangeru, od Syberii przez Afrykę do Kanady , Poznań 2010, s

19 1. 2. Bomb aj cen trala polskich placów ek. P olska, po odz ys k a n iu niepodległości w ro ku, miał a s poro s e nt ym e n tu d o In dii, k tóre a kt yw n ie z m a gały s i ę z rz ądem Br yt yj s k i e go Im p e ri um. W yr a z e m w spóln yc h d ążeń był o u stanowi e nie w styc z n i u 1933 r. osobnego Ko nsulatu R P w Bom b aju, gdyż j ak d otąd t eren In d i i podlegał K onsulatowi G e n eralnem u RP w Lo n d yn i e. Placówką k i erował konsul d r E u ge n iusz Ban as iński. W l at ach t rz yd z i es t yc h z a p oczątkowan e z ostały k o ntakty n a u k owe i k ultural ne m iędz y o b u kraj a mi 26. W r az z w yb u c h em wo jn y, z ad a nia k onsulatu z mieniły s i ę d i am et r al nie. S etki o b yw a t e li polskich, u ci ek aj ą c o d p ożogi w o jennej, t r a fi ało c z ęsto d o In d i i i korz ys t a ło z opieki i s k rom n yc h f u ndusz y k o n sulatu. Dz i ał al ność K onsulatu n ieocz ekiwanie stał a się w 1941 r. z b aw ien i em dla t w orz onej w ZSRR a rm ii ge n. A nders a. C hoci aż Stalin o biecał pom o c w s fo rm o waniu, uz b rojeniu i w ye k w i powaniu w o jska, żołnierz e o t rz ym yw a l i j ą w stopniu b a rdzo o granicz on ym. Ko nieczne b ył o p rz e kaz a nie i m n i ezbędnego w yp o s aż e nia z m a gaz yn ó w a rm ii b r yt yj s k i ej. N aj bliższe z aś z n a jdował y s i ę w In d i a c h. U cz estnicy t r a n s port ó w i n fo rm o wali p olskie w ł adz e w In diach o b iedzie w t w o rzącej s ię a r mii, o s etkach k o czującyc h k obiet i dzieci. D l at e go t eż j e dn ym z n aj wi ększ yc h o s i ą gnięć K onsulatu, c h o ci aż p od a uspicj a mi P CK, b ył o p o djęci e się z o r ganiz o w ania e kspedyc j i z pomocą m at e ri a lną dla P olak ó w w ZSRR w 1941 i 1942 r. 27. K o nsul E u geniusz Banasiński w r az z e s w ą żoną K irą z o r ganiz o wali w Bo mbaj u p l a có wkę PCK, której celem był o n i es i enie p om o c y p o l s kim s i e rotom. Dzieci n al eż ał o z a w sz el k ą c enę s p ro w adz ić do In d ii i p ozwolić n a p owrót d o n ormalnego ż yc i a. K o rz ys t a j ą c z k rótkotrwał ej j a k się w k r ótce o k az ało n o rm al izacji s tosunków p olsko r a dzieckich, w ys ył a l i n a p rzełomie /1942 r. k olum n y c i ę ż arówek z ż yw n o ś ci ą i l e kami dla P olak ów p rz e b yw a j ą c yc h w p ołudniowyc h r ej onach ZSRR. Ciężaró wk i nie 26 Tamże, s L. Bełdowski, Bombaj. Centrala polskich placówek [w:] Polacy w Indiach w świetle dokumentów i wspomnień, praca zbiorowa Koła Polaków w Indiach , Londyn 2000, s

20 w r a c ał y j e d n a k p uste k ażda z n i ch w iozła polskie dzieci z grom adz one w sieroci ń cu w A sz ch a badz ie. Tras a b ył a b a r dz o t r udna, b o wi em wiodła szlakiem licz ą c ym kilka t ys i ę c y k ilometró w p rz ez n i eb ezpieczne p asma górskie, oddzielaj ą c e A szchab a d o d p e rs kiego m iasta M esz h ed o raz przez niez w yk l e u c i ążliwe pust yn n e b e z d roża na p o graniczu A f ganistan u. Ki e r ownikiem e ksped yc j i r a tunkowyc h P CK b ył w i c ek onsul T ad e usz Li s i ecki. W r oli o piek unki j echała t akże j e dna z e w spółorganizatorek w yp r a w y, s ł yn n a a k t o rk a i piosenkarka H a n k a O rd onówna 28. O gromn ym w ys i łkiem u d ało s i ę s two rz yć Banasińskim kilka o b ozów d l a p olskich sierot, w któryc h działały s z k oł y i i ntern at y. K i r a Banas ińska objęła r ó wnież fu nkcję d e legata Ministerstwa P r ac y i Op ieki S połecz nej (MP ios ) t j. resortu p e łniącego k lucz o wą rolę w r at owaniu l udności polskiej z ZSRR 29. W ro ku w raz z n a pływ e m d o In dii c o r az wi ę ksz ej ilości p olskich u c hodźców, ówcz es n y M i n ister P r a c y i O p i eki S połecz n ej, J a n Stańcz yk z d aj ąc s obie s p rawę z ogromu p r a c y i z a d ań, j a kie stoją p rz e d Delegat u rą M PiOS w In d i a ch roz sz erz ył j e j s kład o s obow y. D o głównyc h z a d a ń Delegatury n a l eż a ło u t rz ym a n i e d obryc h s tosunków z l okal n ym i w ł a dz ami indyj s k imi i b r yt yj s k imi o r az z ap e wn i enie t r w ał ej opiek i nad uchodźcami 30. D e l e gat u r a MP ios r oz t acz a ła o piek ę n a d pięci om a ośro d kami u c hodźcz ym i, n ie obejmując Bom b aju, gdz i e w a ru nki b ył y o d m i en ne, a stat us uchodźców b a rdz o specyf i c z n y s kupiał głównie P olak ó w n a r odowości ż yd o w s kiej, n i eraz dobrz e s yt u o w a n yc h, k t órz y n i e k o rz ys t a li z opieki społecz n ej 31. Pierwsz ą troską Delegatury w Bombaju, b ył o o b j ę ci e n a dzoru n a d p o wstałym j uż w m aj u r. o boz em w J amnagar, który gromadz ił dzieci z p ierwsz yc h e w a kuacji z ZS RR. W lipcu r. dz i eci z p rzejści owego o środka w Bandrz e k. Bo mbaj u p rz yj e c h a ł y d o o siedla i w ci ą gnęły n a m a s z t b i ało-czerwoną fl a gę o fi a ro w a ną im 28 Tamże, s Tamże, s W. Stypuła, W drodze do Balachadi i Valivade, [w:] Archiwum Fotograficzne Tułaczy, Warszawa 1995, s. 84, L. Bełdowski, Bombaj. Centrala polskich placówek, dz. cyt., s

21 p rz ez polskich m a ryn a r z y z e statku Kościuszko. W ślad z a pierwszą grupą d o k ońca r. p rz yj e c h a ł y n a s tępne kilkuset osobowe t r an sport y d z i e ci polskich. Z cz as em o b óz t e n licz ył w r a z z obsługą sierot i półsiero t 32. K o lejn y o b óz z z a k w at e ro w a niem pod n am iotami o k az ał s ię n i ew ys t a r cz aj ą c y i b ył t r a ktowan y j a ko t ym c z as o wy. P o łożon y w miejscowości pust yn n e j w p obliżu K araczi, powstał 4 wrz e śnia r. p od n az w ą O bóz Polskich E w ak uowan yc h, ch o ciaż p o wsz e ch nie funkcjonował a naz w a C ountry C l ub. T e r e n n as t ępnego o boz u w M alir b ył w ł as ności ą w ojska a m e r yk a ń s kiego, o d k tórego b ył t ym c z as owo dzierż aw iony. M u ro w an e, przewi ew n e domki, m o gł y p om ieści ć osób. W miejscowości P an c h gani D el e gatura d z i e rż aw iła szereg w i lli, tz w. d om ki sanatoryj n e m i esz cz ące z al ed wi e 3 0 o sób, p rz eznacz aj ą c j e gł ó wnie dla p e rs onelu D el e gatury, a z a raz e m dla p o drat o w ania ch or yc h i wątłyc h n a z dro w iu ze wsz ys t k i ch obozów 33. K o lejn ym p i ąt ym o b i ektem p od o p i ek ą d el e gatury b ył n a jwiększ y o b óz w In d i a c h w Valivad e, któr y p o mieści ł u c hodźcó w prz ekształ c a jąc się wk ró t ce w m ał e mias t ecz ko W. Stypuła, W drodze do Balachadi i Valivade, dz. cyt., s. 92, Tamże, s E. Maresch, Bombaj centrala polskich placówek, [w:] Polacy w Indiach w świetle dokumentów i wspomnień, Praca zbiorowa Koła Polaków w Indiach , Londyn 2000, s

22 ROZDZIAŁ II. VALIVADE Utworzenie osied la Valivade D e c yz j ę o l okal izacji nowego osied l a dla p olskich t ułacz y p o prz e dzono dokładnym p r z e glądem t erenów n ad ającyc h s i ę z e w z gl ę dów klimatyc z n yc h i z d ro w otn yc h n a m iejsce z amieszkan ia E u ro p ej cz yk ó w. W yb ó r p a dł n a V a livad e w p obliżu Ko lhap u ru, s tolicy k s i ęstwa h induskiego o tej s am ej n azwi e. N o w e osiedle p ołożone b ył o w o dległości o k k m n a południe o d Bombaju i ok k m o d w yb r z eż y M o rz a Arabskiego, n a w ys o k ości 7 00 m n. p.m. Pofal owane, pokr yt e u p r aw n ym i o grodam i okolice V al ivade m iały n i e c o lepszy k l i m a t n iż n adm o rs ki Bom b aj, gdz i e panował y w yż sz e ś r ed nie t em p eratury. Zaletą l o kaliz a cji osiedla b ył a t e ż u r odz aj ność gleby, k t ó r a n ad a w ał a się pod u p rawy o w o c ów i warz yw 35. H a lina Sikona wspomina: Po przewiezieniu naszeg o t ransportu z obozu w Ma lir, z atrzymaliśmy się n a kilka g odzin w K araczi, po c z y m hinduskim statki e m przez trzy dni płyn ęliśmy do Bombaju. Był to o k r es mo nsunu i m o rze było bardzo w zburzone, dlateg o przez ca łą p o dróż wszys c y cierpiel i z p owodu c h oroby mo rski ej. Trudno b yło p oruszać się po pokładzie. Nieo c e nioną pomo c ą były z amontowane n a p o kł adach s p e cjalne m aterace i s znurki. P amiętam j a k statek stanął w porci e w Bomb aju i w szyscy m ogli w r eszcie o detch nąć. Pi erw sze w rażenie z wiel ki eg o mi asta, kt óre traktow aliśmy jako właści we I ndie n i e b yło z a ch ę ca jące. N a brzeg u zobaczyłam b osonogiego, u m undurow anego p olicjanta pod p arasolem. Ws z y stkich t o b ardzo z askocz ył o. Nikt nie spodziew ał się, że taki e j bied y. Z B ombaju p o ciągiem osobow y m przewieziono nas do m i ej scow ości Poona. Tam dostaliśmy ś niadanie i przesied liśmy s i ę do n astępneg o p o ci ągu. J e c haliśmy ca ł y d zień i n o c d o ci er ając w r eszcie 35 J. Wróbel, Rozproszeni po świecie, dz. cyt., s

23 d o mi ej s cow ości V a liva d e, w kt órej s pędziłam 5 l at mo jej m ł odości 36. Zofia Sikona: Pamiętam, ż e w c zasie p odróży d o I ndii, m iałam c h orobę m orską i c z ułam się b ardzo ź l e. Były t o dla m n ie b ardzo m o c n e p rzeżycia. Na m orzu b ył s ztorm i s tatek c ały c zas f alował. Nie t yl k o j a źle znosiłam p odróż, ale rów nież s pora c zęść p o zostałych p asażerów. Na b rzegu w Bombaju c zekały na n as karetki p ogotowia. M n ie t eż c h ci eli zabrać, ale ma m a n i e p ozw oliła na to, bojąc się o m nie. Byłam bardzo zżyt a z ma mą i siostrami, nie odstępując ich na k r o k. Pami ętam n aw et, j a k w ysiadałyś m y z e statku. D la m n ie to b yło n ormalne, ż e j a tam j e stem, ż e znowu g dzieś j ed ziemy. M y ślałam, ż e t a k wygląda ż y ci e. P a mi ętam, ż e z Bombaju d o V alivade j e ch ałyś m y b ardzo długo. P ociąg j e ch ał p owoli, Hi ndusi c ały cz as w siadali i w ys iadali, wszędzie był o ich peł no, nawet na dach u 37. Il u s t r a cj e nr 8, 9 i 10 N r 8 (p o lew ej ) Droga z osiedla na stację kolejową Val ivade. N r 9 ( n a ś ro dku) Szczęśliwe lata w V a livade. Po l e w ej H al ina Sikona. Po prawej Alicj a Sikona. N r 10 (po prawej ) - N a spacerz e w pobliżu osiedla Valivad e. Ź r ó d ł o : Z e z b i o r ó w H a l i n y S i k o n y. S e kret a rz D el e gatury M P i OS w Bombaj u b ędący z a r az em k o r es pondentem P olak a w In d i a ch w s wej r e l acji z V a livade p oz yt yw n i e o pisuje p o łożen i e o siedla: D ojeż dżając do K olhapur, w odleg łości 6 mi l od miastecz ka widać z okn a w agonu nasze osiedle. 36 Wywiad z Haliną Sikoną. 37 Wywiad z Zofią Sikoną. 23

24 L eż y ono n a pagórku w ł adnej o k olicy, otocz one uprawnymi polami, w śród k ępek drzew. Kolhapur j e st r ów nież szcz ę śliwie p ołożony pod w zględem klimatycz n y m. L eż y na w ys o ko ś ci o ko ło 7 00 m et rów nad p oziomem m orza, c z yl i n a w ys o ko ś ci prawie naszego Z a ko panego. W K o l hapur nie ma w ielki ch u pałów, nie m a r ów nież i d otkl iwych c h łodów. T oteż uchodźcy n asi c zują się bardzo d obrze p od t y m w zględem w Kolhapur, a stan t e n n i e u l eg nie z mianie rów nież i w i nnych porach roku 38. N ie wsz ys t k i e t e spostrz eż e nia okazał y s i ę t r a fn e. Choć w a r unki klimatyc z n e b ył y z d e c yd o w a nie lepsz e niż w s trefi e n ad mors kiej to z a budowania o sied la nie z ap e w niał y s kutecz n ej o ch ro ny p r z e d letnimi u p ał am i: W d o m a c h n i e b yło s ufitu, a p omieszczenia b ył y z a ko ń cz one b e zpośred nio dachem p rzykrytym d a ch ów k ami. R es zta konstrukcji d o mu b ył a drew niana. W c z a s i e upałów, zwłaszcz a w k wiet niu, maju oraz do połow y c z erw ca d a ch ów ki nagrzewały się bardzo m o c no pow odując t rudne do w yt rzyma nia gorąco. Było t o dla nas b ardzo uciążliwe i w y cz e rpujące 39. P r a c e n ad budową osiedla w V a livad e roz poczęły s i ę p r a wd opodobnie już w p o czątkach 1943 r., c o stwarz ał o sz ansę n a j e go ukończ e nie p rz e d prz yb yc i e m u ch odźców. Budownicz ym p rz yś w i e c ał a idea wz nies ienia o sied l a, w którym tułacze m i eliby w miarę n ormalne w a r unki b yt o w e. Zr e z ygnowano, w ięc z a d ap tacji p om iesz czeń k oszarowyc h n a rz e cz budowy n o w yc h, l ek kich b u d yn k ó w, p odz iel on yc h w e w n ątrz n a niewi el kie miesz k ania dla r o dzin i pojedyn c z e pokoje dla o sób s am otnyc h. W yp o s aż e nie m ieszkania r odzinnego b ył o skro mne, l e cz z a spokaj ało podstawo w e p otrz eb y. W d wó ch p okoikach s t ał y ł óżka, s toły, k r z e s ła, toal et k a z lustrem, a w kuchni piecyk d o gotowania 40. O siedle w V al ivade, c hoci aż l e piej p rz ygotowane i d ogodniej p ołożone od z ał ożonyc h w cz eś niej skupisk polskich w Balach adi, K a r a czi i Mal irz e, w ym a gało dużo prac y, a b y u c h o dźc y r z e cz yw i ś c i e 38 M. Berch, Wrażenia z podróży do Kolhapur, Polak w Indiach, 15 X Wywiad z Haliną Sikoną. 40 J. Wróbel, Rozproszeni po świecie, dz. cyt., s

25 m o gli się w n im p ocz u ć j ak u siebie w domu. W pierwsz yc h m iesiącach i stnien i a jego w ygląd b yn a j mniej nie w yw o ł yw a ł z a ch w yt u p rz yb ys z ó w z M aliru i Country C lub C amp. Ic h o c z om u k az yw a ł s i ę rz ą d t o n ąc yc h w b ł o cie b a r a ków, s k r yt ych w c i e niu n i elicz n yc h d r z e w i k rzewów. Jed n ak dz i ęki p racy s a m yc h u ch odźców o tocz en i e domostw sz yb k o uległo poprawie. Zakupiono nasiona ro ślin oz dobn yc h, p o ws t ał y grządki i klomb y n i c z ym w w o ł yń s k i c h cz y p o dolskich w ioskach. Z cz as em z i el one ś ci a n y p n ą cz y i innyc h r oślin o d dzielił y b a r a k i od ulic, k r yj ą c n i ezbyt c i e k a w e f as a d y, u w yp u k lając n a tom i ast cz e rwień d a ch ówek. W o siedlu n arodz iła s ię z drowa r yw a l iz a cj a o pierwsz eń stwo w u rz ądz an iu o gródków i obejść, dzięki c z emu n ab r ał y o n e indyw i d u a lnego c h a r akteru. Nie b ez dumy s twierdz an o, iż zasadz ono w o siedlu ok d rzew i krzewów, które m iejscowej ludności b ędą prz yp o minały P o l a ków nawet wó w cz as, gdy z at a rt e z o stan ą i nne ślady i c h p ob yt u w V al ivad e 41 : Po p rzyjeździe d o Valivade osiedle wyglądało ponuro bez kw iatów, drzew i krzew ów. Zieleń b yła j ed y nie d o okoła o siedla. N a polach uprawiano o rzes zki z i em n e, rosły t eż d rzew a c yt r yn ow e, f igi, trzcina cu k rowa. Przez t e p ola k rajobraz wydawał mi się nieco jednostajny. Rzuca ła s i ę w o czy m a ła ilość drzew. O s i ed le p o łożone b y ł o n a wzniesieniu, dzięki c z e mu w t rakci e opadów d e szcz u nie z bier ała się woda. P omiędzy b u dynka mi w y s yp ano p iasek i żwir, c o b yło przyczyn ą u n oszenie się k u rzu w cz asie u pałów. Chcąc przyozdobić otocz e nie naszego d omu z apłaci ł yś m y Hi ndusom z a p rzywiezienie ziemi, kt órą w y sypałyś my w o kół w erandy. Tam stworzyłyś m y m a ły o gródek s adząc k rzewy i drzew ka, kt óre d awały u pragniony w o kr es ie upałów c i eń. Z asadziłyś m y naw et drzewo b ananow ca, z kt óreg o mi ałyśmy n a drugi r o k owoce. N a w e randzie w ci e niu d rzewek, kr z ewów i p n ączy panie c h ę tnie wdaw ały się w rozmow y z sąsiadka mi 42. Zofia S ikona ws pom ina: Po dotarciu n a mi ej s c e u dałyśmy się d o p unkt u zbiorczeg o, gdzie przydzielono nam mi e szka nie o numerze 4 4. N asz now y dom położony b ył na wzgórzu. Na dole były pola 41 A. Kisielnicka, Dorobek jednego roku, Polak w Indiach, 15 IX-1X Wywiad z Haliną Sikoną. 25

26 t rzci n y cu k row e j, s a dzono o rzes z ki z i e mn e. W t e trzci ny c z ęsto w c hodziłyśmy z i nnymi dziećmi. Musiałyśmy się t am zakradać, bo były p ilnow ane p rzez H i ndusów. Tam nie t yl ko b awiłyśmy s i ę, ale ł a małyśmy poszczeg ólne sztuki trzciny zjadając i c h słodki środek. B lisko o siedla b yła hinduska wioska. Wm a w iano n a m, ż e j est t a m nieb e zpiecznie i nie pow innyśmy t a m c hodzić. Takż e m oja m ama z abraniała m i ch odzen ia do t ej wioski i o ddalania s ię o d osiedla. M i mo zakazu w yp rawiałyś m y s ię n a ca łodzienne e s ka pady. B awiłyśmy s i ę na otaczających osiedle p olach, p rzyglądałyś m y się p racującym H i ndusom, z zacieka wien i em obserwow ałyś m y baw oły, k tóre p oruszały się w k i er a ci e w y ci ągając wodę d o n awadniania p ól. Z aglądałyśmy również d o h induskiej wioski z aprzyjaźniając się z m ałymi d ziećmi. N i e które naucz ył y s i ę troch ę po p olsku. S tarsze d zieci przyn osiły do n aszego o sied la r ozmaite produkt y, k t óre starały s i ę s przedać. Dostarczały j e w ko szach noszonych n a głowie, a w m osiężnych d zbanach nosiły wodę. M nie j a ko dziecko to wszystko b ardzo ciekawiło 43. Budowa osiedla, położonego z al e dwie o kilka k ilomet ró w od K o lhap u r, p ostępowała w niez w yk l e s z yb k i m t em pie. Z c h w ilą p rz yb yc i a do o sied l a pierwsz e go większ e go t r a nsport u w cz erwcu r. roz pocz ęła się gigantyc z n a p r a c a. O niez w yk ł ym z m yś l e o r ganiz a c yj n ym i d yn a m izmie s połeczności p olskiej, w ś ró d której z d e c yd o w a n ą w iększ ość s t an owiły s a m otne kobiet y z dziećm i bądź s a me dzieci, obszernie r e l a cjonuje dwutygodnik P olak w In d i a c h w 2 9 n um e rze z dn. 15 IX r. W ci ą gu z al ed wi e j e dnego r oku z o r ganiz o wano: a parat a dministrac yj n y o s i e dla i pięci u w yd z i el on yc h dz i elnic, s traż ogniową, stałą i o c hotnicz ą, O b yw a t el ską Straż Bezpieczeństwa, z ak ł ad w yc h o w a w cz y d l a s am otnyc h d z ieci, szpital, p o cztę, c z t e r y s z k oł y p o w sz e c hne dla dz i eci oraz szkołę p o wsz e ch ną d l a d orosłyc h I i II s t opnia, G imnazjum i Li c e um O gólnokształ c ą c e, Szkołę In s t ru ktorek Go spodars twa W i ejskiego, w raz z m ał ym gospodarstwem warzyw n i cz o -h a ndlow ym, Li c e u m Pedagogiczne, G imnazjum Ku pieck i e, t rz y p r z ed szkola, sześciomies i ęczn y k u r s 43 Wywiad z Zofią Sikoną. 26

27 k r oju i sz yc i a, trzym i e s i ęcz n y k u r s tr yk o t a r ski, k u rs p sz cz el a rstwa, p r a c ownię r obót r ę cz n yc h d l a d oro sł yc h i starsz ej młodzież y, sz e ś ciomiesięcz n y k u rs p r a co w ników s półdzielcz ości, t rz ym i e s ięcz n y k u rs sióstr pogotowia s an itarn e go PCK, k u rs j ęz yk a a n giel skiego. P óźniej z ai nicj owan o t akże m.in.: k urs y m o toro w e, i ntro ligators kie i r ad iotechnicz n e. D z i ał ał y 2 4 d ruż yn y s p o r towe sz kolne o r az cztery p oz asz kolne, k tóre u c z estnicz ył y w 2 9 o fi cj a ln yc h r o z gryw k a c h s portowyc h, o dbył o s ię wi el e w yc i e c z ek k rajoznawcz yc h s a moch o dowo - ro w erowyc h, w yb u d o w an o i w yp o s aż ono d uży k o ś c iół z wi eż ą, z e składek mieszkańców i n a k ł ad em i ch w łasnej p r a c y, p osadzono t ys i ą c e d rz e w i k rzewów oraz założono trz y g ł ó wn e boiska o gólnodostępne i d w a n aś ci e boisk p rz ys z koln yc h. W sz ys t kie te d o konania są i mponujące i budz iły s z c z er y p o dziw i uznanie, z arówno u wł a dz a n gielskich, j ak i hinduskich. Osiedle w V alivade u w ażano z a j ed n o z n ajlep i ej z o r ganiz owanyc h i d yn a m i cz n yc h polskich o ś ro dków uchodźczyc h w ś wi e ci e Zakw aterowanie i u trzyman ie P omieszcz e nia ind yw i d u al n e u ch odźców b ył y b u d yn k a m i, k tóryc h sz cz yt o w e ś c iany z b u dowan o z k am i enia, z aś ś cian y b o c z n e, z asłon y o k i e nne i d rz wi b ył y z m a t. Bloki b ył y p r z e ważnie 1 0-cio m ieszkaniowe. Każde m ieszkanie skład a ło się z 2-ch iz b i kuch ni. Dla s a motnyc h b ył y b l oki o p ojedyn c z yc h pokojach z j ed n ą, ws pólną k u ch nią. W z dłuż k aż d e go b loku ciągnął się k r użganek p rz yk r yt y p rz e dłużeniem d achu. W sz ys t k i e budyn k i k r yt e b ył y d a c h ó w k ą. P odłogę w pokojach tworz ył o k l episko z gliny, a w k u c hni z cementu. P al e nisko obm u ro wano cegłą W. Stypuła: W krainie Marathów, [w:] Archiwum Fotograficzne Tułaczy, Warszawa 1995, s J. K. Siedlecki, Geneza osiedla Valivade, [w:] Polacy w Indiach w świetle dokumentów i wspomnień, praca zbiorowa Koła Polaków w Indiach , Londyn 2000, s

Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Praca doktorska. Muzyka w Biblii Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i'

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i' 977023929430302 7702 9"294 STRONA 9 Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i R E K L A M A S z a n o w n y c h K lie n tó w u p r z e j m i e z a w ia d a m ia m y o w z n o

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

B ezd om n i w Jarocin ie. J a ro cin ia n in R oku. Nagrody w ojew ody. M acie JOB-a. R ocznik G azety. D ziś 24 stro n y. Szesnastu zablokowanych

B ezd om n i w Jarocin ie. J a ro cin ia n in R oku. Nagrody w ojew ody. M acie JOB-a. R ocznik G azety. D ziś 24 stro n y. Szesnastu zablokowanych TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ NUMER 42 (160) IV Jaradn, 22 października 1993 r. Cena 4.000 zl B ezd om n i w Jarocin ie J a ro cin ia n in R oku D o re d a k c ji n aszej G azety w p ły n ę ły p ie rw sze

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

===================================~

===================================~ Nr ts (ELCE DNA POŚ\J~CONA SPPAWO/V\ 29 (WJETNA 1934 RO(U ROt( v QElGJN~ OS\llATO\J~/\ sdoł::ec2n~m Cena jednego eg~emplarza 10 groszy Z przesyłką: p ółro c znie 3 zł o t e rocznie 5 zł otyc h (ooto P

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / 9 7 9 ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

a r c li i tek fu i Imi «łomnic fmo

a r c li i tek fu i Imi «łomnic fmo a r c li i tek fu i Imi «łomnic fmo architektura i budownictwo L. 1 ' - hrchitektiini i budownictwo architektura i budownictwo Architektura i budownictwo architektura i budownictwo Architektura i budownictwo

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie 17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki Świętuj z nami. Czytaj! 2+1 na książki z tego Tomu Kultury ponad 100 tytułów w ofercie Czytaj! Światowy Dzień Książki 23 kwietnia 2+1 na książki z tego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło .. miesięcznik nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad VVartą RoklV Cena 3000 zł { I 0[aszym Czy te {n i/(gm, naswięta Zmartwychwstania PańsRjego naj{epsze życzenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

20 OOO. Jarocińska FMR JAROCIN '92 WYGRAŁY ZESPOŁY GA-GA - NAGRODA 20 MILIONÓW THE BILL 10 MILIONÓW NAGRODĘ DZIENNIKARZY- DUM-DUM-10 MILIONÓW

20 OOO. Jarocińska FMR JAROCIN '92 WYGRAŁY ZESPOŁY GA-GA - NAGRODA 20 MILIONÓW THE BILL 10 MILIONÓW NAGRODĘ DZIENNIKARZY- DUM-DUM-10 MILIONÓW Jarocińska NUMER 33 (97) 111 11 Jarocin, 8 sierpnia 1992~ 20 OOO W ID Z Ó W 3 6 0 Z E S P O Ł O W 4 2 0 0 N A P O L U N A M I O T O W Y M CENA 2000 zl ROCK AND ROLL UZDRAWIA Dzisiaj jest wreszcie noc tajemnicza,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 :50 000 Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo