1 Podstawa prawna rekrutacji uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Podstawa prawna rekrutacji uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu:"

Transkrypt

1 Regulamin Rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu na rok szkolny 2014/ Podstawa prawna rekrutacji uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu: Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/ Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna i jej zadania 1. Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, zwana dalej komisją, równocześnie Dyrektor Szkoły wyznacza przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 2. Zadania komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej: prowadzenie akcji propagującej szkołę, określenie zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, określenie łącznej liczby punktów uprawniających do przyjęcia, ustalenie dodatkowych kryteriów przyjęć na poszczególne kierunki, ustalenie wzoru podania o przyjęcie do szkoły, ustalenie wymaganych dokumentów przy składaniu podania do szkoły, ustalenie listy kandydatów mających pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły na podstawie preferencji, ustalenie listy kandydatów, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskali wymaganą do przyjęcia liczbę punktów, ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów przyjętych do szkoły sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego, informowanie organu nadzorującego i kierującego szkołą o wynikach naboru. 3. Odwołanie od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej do Dyrektora Szkoły mogą złożyć na piśmie rodzice (prawni opiekunowie) ucznia w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 3 Warunki rekrutacji 1. Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmowani są absolwenci szkół gimnazjalnych. 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

2 za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum pkt za oceny z j. polskiego, języka obcego (obowiązkowego) i dwóch przedmiotów (w zależności od ukierunkowania) realizowanych w liceum jako rozszerzone oraz inne osiągnięcia pkt 3. Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum: a. celujący - 20 punktów, b. bardzo dobry - 16 punktów, c. dobry - 12 punktów, d. dostateczny - 8 punktów. 4. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 20 punktów za: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów, uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty (5 punktów), za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty - 8 punktów, uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół - do 3 punktów: I miejsce (tytuł laureata) - 3 punkty, II miejsce (tytuł finalisty) - 2 punkty, III miejsce (wyróżnienie) - 1 punkt. 5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - do 3 punktów. 6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci będą przyjmowani do wybranej klasy od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc (liczba przyjętych do każdego oddziału nie może być większa niż 24 uczniów). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, kandydaci legitymujący się osiągnięciami artystycznymi i sportowymi dzieci nauczycieli 7. Kandydat, o którym mowa w 3 ust. 1, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

3 8. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do szkoły, w terminie do 7 lipca 2014 r. do godz. 15 ej, składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia. 9. Niezależnie od w/w kryteriów przyjmowani są laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu. 10. Na wniosek ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. W roku szkolnym 2014/2015 planuje się nabór do następujących klas I: A. Humanistyczna z elementami prawa nauka języka polskiego, historii oraz wos-u w zakresie rozszerzonym dodatkowy przedmiot: elementy wiedzy o prawie zapoznanie z prawami młodych ludzi w sądzie i urzędzie udział w rozprawach sądowych i w spotkaniach z przedstawicielami zawodów prawniczych Klasa dla uczniów uzdolnionych humanistycznie, zainteresowanych językiem polskim, literaturą, historią, wiedzą o społeczeństwie. Daje możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego. W ramach wos-u i przedmiotu elementy wiedzy o prawie realizowane są zagadnienia obejmujące edukację prawno-obywatelską przygotowującą do Olimpiad o Unii Europejskiej i Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. filologia polska, historia, prawo, socjologia, dziennikarstwo, archeologia, pedagogika, filozofia, psychologia i inne. B. Społeczno - artystyczna nauka języka polskiego, historii oraz wos-u w zakresie rozszerzonym dodatkowy przedmiot: zajęcia muzyczno - plastyczne udział w życiu kulturalnym szkoły i regionu rozwój uzdolnień plastycznych, tanecznych oraz aktorskich możliwość redagowania gazetki szkolnej oraz audycji w szkolnym radiu

4 Klasa dla uczniów, których interesuje współczesny świat i niepokoją jego problemy. Otwartych na kontakty i współpracę z ludźmi zatrudnionymi w instytucjach kultury oraz mediach, pragnących rozwijać zdolności i pasje artystyczne. Uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach z przedmiotów humanistycznych, przygotowują programy artystyczne i wystawy okolicznościowe, rozwijają swoje zdolności recytatorskie i teatralne poprzez udział w konkursach, przedstawieniach teatralnych i wieczorkach poetyckich, są również uczestnikami wielu wyjazdów krajoznawczych i kulturoznawczych. politologia, socjologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, polityka społeczna, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, aktorstwo i inne. C. Biologiczno - chemiczna nauka biologii, chemii i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dodatkowy przedmiot: ekonomia w praktyce udział w zajęciach laboratoryjnych i terenowych samodzielna praca projektowa w zakresie hodowli i doświadczeń z wykorzystaniem szkolnych pracowni: biologicznej, chemicznej, multimedialnej udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych z zakresu biologii, chemii, profilaktyki zdrowotnej oraz ekologii Klasa dla uczniów zainteresowanych nowoczesnymi dziedzinami biologii i chemii: biotechnologią, genetyką, profilaktyką i ochroną zdrowia, ochroną środowiska i ekologią, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę przez zastosowanie jej w ćwiczeniach praktycznych. Umożliwia rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań ucznia jak również rozwój własnych pasji. Pozwala na odnalezienie się we współczesnym świecie nowoczesnych technologii, zwraca uwagę na zachowanie różnorodności biologicznej i znaczenie życia jako podstawowego przedmiotu badań biologa. biotechnologia, medycyna, farmacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, biologia, chemia, psychologia, weterynaria, ekologia i ochrona środowiska.

5 D. Geograficzno - językowa nauka geografii, matematyki i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dodatkowy przedmiot: ekonomia w praktyce udział w wyjazdach językowo-edukacyjnych do krajów europejskich (np. Anglia, Szkocja, Norwegia, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Austria) udział w zajęciach terenowych, rajdach, wyjazdach turystycznych doskonalenie języka obcego poprzez kontakty edukacyjne z rówieśnikami z innych krajów przez Internet oraz poprzez wymiany międzynarodowe. Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, turystyką, ochroną środowiska i ekologią. Rozszerza horyzonty oraz rozwija zainteresowania. Uczy ciekawej i praktycznej wiedzy o otaczającym świecie. Dla osób, które interesują się klimatologią, turystyką czy globalnymi problemami środowiskowymi. To nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno-ekonomiczna, która jest zaczątkiem do współczesnych procesów cywilizacyjnych, urbanizacyjnych i kulturowych. etnografia, etnologia, geodezja, geografia, geologia, inżynieria środowiska, nawigacja, oceanologia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, europeistyka, filologia obca i inne. E. Pożarnicza nauka matematyki i języka angielskiego oraz chemii lub fizyki w zakresie rozszerzonym dodatkowy przedmiot: przysposobienie pożarnicze znajomość etyki, obyczajów, zadań i tradycji państwowej i ochotniczej straży pożarnej pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu pozyskanie wiedzy z zakresu wyposażenia technicznego używanego w pracy strażaków oraz taktyki działań gaśniczych i ratowniczych udział w zawodach pożarniczych, przygotowanie do dalszej edukacji w szkolnictwie pożarniczym.

6 Klasa dla uczniów zainteresowanych szeroko pojętą wiedzą pożarniczą, udziałem w szeregach ochotniczych staży pożarnych oraz podjęciem dalszej edukacji w szkolnictwie pożarniczym i zdobyciem zaszczytnego, szanowanego zawodu strażaka. Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. Zajęcia programowe realizowane będą na terenie szkoły i w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Jarosławiu. Program kształcenia będzie zawierał treści obejmujące działania ratownicze w zakresie: ratownictwa drogowego, ratownictwa chemicznego i ekologicznego, ratownictwa medycznego, przygotowujące do podjęcia studiów w następujących uczelniach: studia dzienne Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. 4 Postanowienia końcowe Odwołanie od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej do Dyrektora Szkoły mogą złożyć na piśmie rodzice (prawni opiekunowie) ucznia w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do gimnazjum rozstrzyga dyrektor szkoły.

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie Jest w czołówce najlepszych liceów w Polsce. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 Dlaczego powinieneś wybrać naszą szkołę?

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Wprowadzenie INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami: przeanalizuj

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo