KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Regionalne: 50% Zbiory: etnografia tradycyjne narzêdzia u ywane w regionie Puszczy Kozienickiej oraz eksponaty z zakresu sztuki ludowej bogaty zbiór drewnianej rzeÿby ludowej. Kozienice, Parkowa 5B, tel Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: wejœcie bezp³atne Siedziba: zespó³ zabytkowy pozosta³oœci zamku gotyckiego z prze³omu XIV i XV w. oraz dworku barokowego z 1784 r. Zbiory: broñ i uzbrojenie ochronne od XV do XX w., meble, tkaniny, obrazy oraz kolekcja portretu sarmackiego. Liw, Batorego 2, tel Muzeum Diecezjalne: 50% Siedziba: budynek z pocz. XX wieku. Wystawy: rzeÿby ze œredniowiecza i XVI XVII w., regionalna rzeÿba ludowa XVII XX w., malarstwo polskie XVII w., malarstwo obcych szkó³ XVI XX w. w³oskiej, hiszpañskiej, francuskiej, flamandzkiej i holenderskiej. P³ock, Tumska 3A, tel Muzeum Mazowieckie w P³ocku Kamienica Secesyjna: 50% Siedziba: zamek ksi¹ ¹t mazowieckich. Wystawy: Secesja odtworzone wnêtrza jadalni, sypialni, salonów, pracowni krawieckich, moda, rzemios³o artystyczne, bi- uteria, numizmaty, malarstwo i rzeÿba m³odopolska, kolekcja szk³a, cyny i srebra (srebra warszawskie z prze³omu XVIII/ XIX w.), historia P³ocka. P³ock, Tumska 2, tel Muzeum Mazowieckie w P³ocku Spichlerz: 50% Wystawa: kolekcja sztuki ludowej z terenu Mazowsza. P³ock, Kazimierza Wielkiego 11B tel Muzeum Wsi Radomskiej: 50% Czynne: IV X, wt pt 9 17, sb i nd XI III przyjmowane s¹ tylko umówione telefonicznie grupy wt pt Muzeum skansenowskie obiekty architektury wiejskiej (kuÿnie, wiatraki, wnêtrza cha³up i budynków inwentarskich) i dworskiej z XIX/XX w. Jedyna w Polsce kolekcja bryczek, sañ i wózków ch³opskich; ule od form najdawniejszych po wspó³czesne i kolekcja sztuki ludowej (ceramika, kowalstwo, rzeÿba). Radom, Szyd³owiecka 30 tel Muzeum Regionalne w Siedlcach: 50% Czynne: IV IX wt i pt 10 18, pn, œr, czw, nd 10 16; X III codziennie Sb nieczynne. Siedziba: Ratusz Miejski z II po³. XVIII w. Zbiory: malarstwo g³ównie portret i pejza XIX i XX w., a tak e prace wspó³czesnych siedleckich artystów, zabytki etnograficzne i archeologiczne z terenu Podlasia oraz szklane negatywy fotografii z XIX/XX w. Siedlce, Pi³sudskiego 1, tel Muzeum Po arnictwa w Kotuniu Oddz. Muzeum Regionalnego w Siedlcach: 50% Wystawa sta³a: Dzieje techniki i kultury polskiego po arnictwa. W muzeum mo na zobaczyæ sikawki z prze³omu XIX i XX w., historyczne motopompy z XX w., sprzêt gaœniczy, alarmowy i oœwietleniowy, aparaty oddechowe, uzbrojenie osobiste i umundurowanie, podrêczny sprzêt gaœniczy i inne przedmioty obrazuj¹ce technikê i kulturê polskiego po arnictwa. Kotuñ, Wiejska 9, tel Muzeum Wsi Mazowieckiej: bilet ulgowy Czynne: codziennie. Pn wstêp wolny bez mo liwoœci zwiedzania wnêtrz. Liczne imprezy. W ka d¹ nd i œwiêta (1.V 30.IX) Niedziele w Skansenie popularyzacja ycia codziennego na wsi. 4.V Gotowanie na polanie, 1.VI Dzieñ Dziecka w Skansenie, 6.VII Miodobranie, 3.VIII niwa, 7.IX Wykopki. Sierpc, Narutowicza 64, tel Muzeum Wsi Mazowieckiej Ratusz: 50% Siedziba: XIX-w. ratusz. Wystawy czasowe. Sierpc, pl. Wyszyñskiego 1, tel Muzeum F. Chopina w Zamku Ostrogskich: 50% Zbiory: autografy F. Chopina i osób z jego krêgu, dokumenty i pami¹tki zwi¹zane z osob¹ i twórczoœci¹ kompozytora, jak portrety, plakaty, przedmioty u ytkowe. Wystawy sta³e i czasowe. Ekspozycja sta³a: Chopin w kraju rodzinnym i na obczyÿnie zawiera przedmioty osobiste, dokumenty, rêkopisy muzyczne, rzeÿby i grafiki poœwiêcone kompozytorowi. W Muzeum mieœci siê równie Fototeka gromadz¹ca m.in. dokumentacjê fotograficzn¹ Miêdzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina. Zwiedzaj¹cym Zamek Ostrogskich udostêpniany jest tak e gabinet prof. J. urewlewa, wybitnego pianisty, inicjatora Miêdzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina. Warszawa, Okólnik 1, tel Muzeum Sportu i Turystyki: 50% Na wstêp. Warszawa, Wybrze e Gdyñskie 4, Centrum Olimpijskie, tel Muzeum Azji i Pacyfiku: 50% Zbiory: ok obiektów sztuki i rzemios³a artystycznego m.in. z Indonezji, Indii, Nepalu, Wietnamu, Laosu, Mongolii i Afganistanu, eksponowanych na wystawach czasowych. Warszawa, Solec 24, tel Wystawy Muzeum mo na ogl¹daæ tylko w jego dwóch galeriach: Galeria Nusantara Czynna: pn pt Wystawy roczne poœwiêcone wybranym krajom lub regionom Azji, Australii i Oceanii. Warszawa, Nowogrodzka 18A Galeria Azjatycka Czynna: wt nd Wystawy 2 3-miesiêczne, zgodnie z programem publikowanym w prasie. Warszawa, Freta 5 Muzeum Cechu Rzemios³ Skórzanych im. J. Kiliñskiego: 100% Siedziba: kamieniczka staromiejska z XVII w. nale ¹ca do Cechu Szewców Warszawy. Wystawa: warsztat szewski i rymarski z narzêdziami z XIX w. oraz wyroby (obuwie i uprz¹ z XVIII, XIX i XX w.), archiwalia i dokumenty cechu skórzanego szewców i rymarzy, wyroby wspó³czesne wyposa enie myœliwego, galanteria skórzana i przedmioty u ytkowe. Warszawa, W¹ski Dunaj 10 tel Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: 100% Siedziba: zabytkowy budynek z po³. XIX w. zwany potocznie ó³t¹ Karczm¹. Zbiory: pami¹tki zwi¹zane z histori¹ polskiej wsi, ch³opów i ruchu ludowego. Warszawa, al. Wilanowska 204 tel , Muzeum Historyczne Miasta St. Warszawy: 50% Siedziba: 11 kamienic mieszczañskich z XVII w. Wystawa sta³a: Siedem wieków Warszawy. Zbiory: archeologia, malarstwo, rzeÿba, grafika, rzemios³o artystyczne, militaria, numizmaty i medale, pami¹tki z okresu powstañ narodowych. Warszawa, Rynek Starego Miasta 28/42 tel , Zamek Królewski w Warszawie: bilet ulgowy Na wstêp na ekspozycje sta³e i czasowe, wystawy oraz koncerty. Siedziba: zamek królewski wybudowany w koñcu XIII w. jako gród kasztelañski, rozbudowany w XIV i XV w., w XVI w. przekszta³cony w renesansow¹ rezydencjê królewsk¹, przebudowany przez Augusta III w XVIII w., z póÿniejszymi zmianami elewacji. W czasie II wojny œw. zbombardowany i wysadzony w powietrze. Odbudowany w 1974 r. Wystawy: sale zamkowe stanowi¹ce rezydencjê króla i w³adz Rzeczypospolitej od czasów Jagiellonów do koñca panowania Stanis³awa Augusta. Prezentowane zespo- ³y wnêtrz: Apartamenty Wielki i Królewski, Sala Sejmowa, Pokoje Dworskie, Izby Grodzkie, Biblioteka Królewska, Skarbiec, Sale 110

2 Matejkowskie, Gabinet Numizmatyczny, Mieszkanie S. eromskiego, Gabinet Prezydenta Moœcickiego, Pokój W³adz Rzeczpospolitej na UchodŸstwie, Pokój Orderowy. W piwnicach sta³a wystawa archeologiczna Rzeczy codzienne z wykopalisk zamkowych i staromiejskich. Warszawa, pl. Zamkowy 4, tel Muzeum M. Sk³odowskiej-Curie: bilet ulgowy Dla posiadaczy do 26 lat. Czynne: wt , œr pt , sb 10 16, nd 10 15, pn i œwiêta nieczynne. Siedziba: staromiejska kamieniczka, miejsce urodzenia M. Sk³odowskiej-Curie. Wystawa: fotografie, listy, dokumenty, prace naukowe, aparatura, przedmioty osobiste, rzeÿby, obrazy, medale, monety zwi¹zane z osob¹ M. Sk³odowskiej-Curie dwukrotn¹ noblistk¹. Warszawa, Freta 16, tel Muzeum Wojska Polskiego: bilet ulgowy Wystawa: dzieje si³ zbrojnych w Polsce od X w. na przyk³adach autentycznego uzbrojenia, umundurowania, wyposa enia, ze szczególnym uwzglêdnieniem momentów prze³omowych w historii Polski powstañ narodowych, odzyskiwania niepodleg³oœci, udzia³u w wojnach œwiatowych; uzbrojenie orientalne i egzotyczne, broñ sportowa i myœliwska; przy muzeum wystawa plenerowa sprzêtu wojskowego. Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 tel Pañstwowe Muzeum Etnograficzne: bilet ulgowy Czynne: wt, czw, pt 9 16, sb, nd 10 17, œr wstêp wolny. Wystawy sta³e: Rzemios³o i sztuka ludowa, Polskie zwyczaje ludowe, Galeria polskiej sztuki ludowej, Afryka, Australia i Oceania, Ameryka aciñska. Warsztaty edukacyjne. Warszawa, Kredytowa 1, tel Muzeum im. Z. i W. Na³kowskich: 50% Dla posiadaczy do 26 lat. Siedziba: dom rodzinny Na³kowskich zbudowany II po³. XIX w. Wystawa: muzeum, odremontowane i otwarte w 1992 r. poœwiêcone g³ównie Z. Na³kowskiej wybitnej pisarce XX w., gromadzi pami¹tki z tego okresu. W muzeum organizowane s¹ wystawy, koncerty, spotkania literackie. Wo³omin, Na³kowskiego 17 tel Dom Urodzenia F. Chopina: 50% Miejscowoœæ po³o ona w pobli u Sochaczewa, w odleg³oœci 54 km od Warszawy. Szczególne miejsce kultu F. Chopina. Tu znajduje siê dom, w którym w 1810 r. urodzi³ siê najwiêkszy polski kompozytor. Dom zrekonstruowany po II wojnie œw., ostatecznie zyska³ formê tradycyjnego dworku polskiego. Zbiory: meble, tkaniny dekoracyjne, instrumenty muzyczne z epoki. Piêkny park otaczaj¹cy budynek zosta³ za³o ony w okresie miêdzywojennym. elazowa Wola, tel Galeria C CKiS: 100% Ciechanów, Stra acka 5 tel P³ocka Galeria Sztuki: 50% P³ock, Nowy Rynek 11, tel Narodowa Galeria Sztuki ZACHÊTA: bilet ulgowy Dla posiadaczy do 26 lat. Warszawa, pl. Ma³achowskiego 3 tel filharmonie, opery teatry i kina Teatr Polski: bilet ulgowy Warszawa, Karasia 2 tel Kino ATLANTIC Bilet w cenie 13 z³ pn czw, 14 z³ pt nd. Nie dotyczy pokazów przedpremierowych. Warszawa, Chmielna 33 tel , Kino FEMINA: bilet studencki Warszawa, al. Solidarnoœci 115 tel , SILVER SCREEN: bilet studencki Warszawa, G³êbocka 15, tel Warszawa, Górczewska 124 tel Warszawa, Pu³awska 17, tel ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Wiêcej informacji i g³osowanie na repertuar: Dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. Radom, Poniatowskiego 3, Kino HELIOS Warszawa, pl. Defilad 1, Kinoteka tel Warszawa, G³êbocka 15 Kino SILVER SCREEN Targówek Warszawa, Górczewska 124 Kino SILVER SCREEN Wola Warszawa, Pu³awska 17 Kino SILVER SCREEN Wola KINOPLEX FEMINA: bilet studencki Warszawa, al. Solidarnoœci 115 tel kluby i dyskoteki Klub TANGO & CASH Wstêp za 10 z³ na wszystkie imprezy. Warszawa, Al. Jerozolimskie 6 tel Dyskoteka-Klub TRANS CLUB & RESTAURANT: 10% Przy barze i na gastronomiê. Warszawa, Nowy Œwiat 54/56 tel Klub Muzyczny INDEKS: 10% Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 24 tel Klub HARLEM Wstêp wolny na weekendowe imprezy. Warszawa, Kolejowa 8/10, Klub Studencki METRO: 10% Na wstêp na imprezy cykliczne. Warszawa, Narbutta 87 tel Piwnica POD HAREND : 50% Na wstêp na pi¹tkowe i sobotnie imprezy. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 4/6 tel kultura i rozrywka inne Ostro³êckie Centrum Kultury: 20% Dla posiadaczy do 26 lat. Na imprezy w³asne. Ostro³êka, Inwalidów Wojennych 23 tel EDUKACJA EDUCATION nauka jazdy Szko³a Nauki Jazdy: 8% Na kursy prawa jazdy kat. B. Gostynin, Polna 36, Gimnazjum nr 1 tel , AUTO-KOS: 5% Na kursy prawa jazdy kat. A, B. Warszawa, Odlewicza 7, tel Warszawa, Rzymowskiego 38 tel Zak³ad Doskonalenia Zawodowego II: 5% Na kurs kierowcy wózków jezdniowych z napêdem silnikowym. Warszawa, Odrowê a 75, tel

3 Zak³ad Kszta³cenia Kandydatów na Kierowców nr I: 10 15% 15% na kursy prawa jazdy kat. B, 10% na kursy instruktora jazdy. Warszawa, Wiœniowa 56, tel OSK ABC: 5% Na kurs prawa jazdy kat. B w trybie podstawowym i rozszerzonym. Warszawa, Tarnowiecka 54/17 tel , AUTO KURS Szko³a Bezpiecznej Jazdy: 5% Na kursy prawa jazdy. Warszawa, Górczewska 62/64 tel Nauka Jazdy MDK: 5% Od ceny kursu podstawowego. Warszawa, eromskiego 81 tel OSK GABI: 10% Na kursy prawa jazdy kat. B oraz na doskonalenie techniki jazdy. Warszawa, Czarnomorska 3 tel OSK 7-ka: 9% Na kursy prawa jazdy kat. B. Warszawa, Cio³ka 16, tel OSK BEMOT: 7% Na kursy prawa jazdy kat. B, B+E, C C+E. Kursy dla instruktorów na wszystkie kategorie. Szkolenia na przewóz osób i rzeczy, kursy dla kierowców wózków wid³owych. Warszawa, Nowolipki 15, tel OSK DUET: 10% Warszawa, ywnego 25, tel OSK HOSSA: 10% Na kursy prawo jazdy kat. B. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79, lok. 7, tel Kursy na Prawo Jazdy ISKRA: 15% Na kursy prawa jazdy kat. B. Warszawa, Wawelska 5, sektor S tel , OSK JAR: 5% Na kursy prawa jazdy kat. A, B. Warszawa, Hawajska 7, tel Warszawa, Hirszfelda 11, tel Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 15, tel OSK UNIA: 15% Na kursy prawa jazdy kat. B. Warszawa, Motycka 19, lok. 6 tel kursy jêzykowe Centrum Jêzyka Niemieckiego SPRACHCAFE: 5% Na kursy jêzykowe, t³umaczenia, korekty jêzykowe. Zajêcia odbywaj¹ siê w Skórzewie, D¹browie, D¹brówce. D¹brówka, Kolejowa 28D/3 tel , LLOYDS LANGUAGE CENTER: 10% Na kursy jêz. angielskiego, niemieckiego i japoñskiego. Radom, Okulickiego 83, tel EDUCATIONAL TESTING SERVICE: 10 15% 10% na materia³y przygotowuj¹ce do egzaminu TOEFL, TOEIC i TFI (w wersji drukowanej). 15% na egzamin TOEIC. Warszawa, Œwiêtokrzyska 31/33A tel Centrum Jezyków Obcych EURO-LANGUAGE: 10% Na wszystkie kursy. Warszawa, Bracka 25, tel GB ENGLISH: 5% Na kursy jêzykowe. Nie sumuje siê z innymi promocjami. Warszawa, Podwale 13, tel HAPPY HOURS: 5% Na indywidualny kurs jêz. angielskiego. Warszawa, Jankowska 3/46 tel INTERNATIONAL STUDY CONSULTANTS: 3 5% 3% na kursy 2 4-tyg., 5% na kursy powy- ej 4 tyg. Warszawa, Obserwatorów 3 tel LANGUAGE REPUBLIC: 20% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Koszykowa 59/2 tel Szko³a Jêzyka Hiszpañskiego MACHINA EDUKACYJNA: 10% Na naukê jêz. hiszpañskiego. Warszawa, Bracka 25, lok. 500 tel OXFORD COLLEGE OF ENGLISH Przedstawiciel: 10% Od ceny katalogowej, na kursy jêz. angielskiego. Warszawa, Borowej Góry 4, lok. 80 tel TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES: 5% Na naukê jêz. obcych. Warszawa, Boduena 4, tel Warszawa, Nowogrodzka 15 tel W³oski Instytut Kultury: 10% Na kurs jêz. w³oskiego. Warszawa, Marsza³kowska 72 tel College of Foreign Languages LEXIS: 5 10% 10% na kursy jêzykowe: angielski, niemiecki, francuski, hiszpañski, w³oski w Warszawie; 5% za granic¹: USA, Wlk. Brytania, Kanada, Australia, Szwajcaria, Malta, Hiszpania, Niemcy, Austria, Francja, W³ochy, Afryka P³d. Nie dotyczy kursów organizowanych w ramach wymiany zagranicznej uczniów i studentów. Warszawa-Jelonki, Brygadzistów 18, SP nr 301, tel godz Warszawa, Marsza³kowska 60 lok. 34 tel , , Warszawa, Szolc-Rogoziñskiego 4 tel Szko³a Jêzyków BABEL: 5% Na kursy jêz. angielskiego, niemieckiego, w³oskiego, francuskiego. Warszawa, Nowolipie 20/96 tel , ACADEMIA DE LA LENGUA: 5% Na kursy jêz. angielskiego, hiszpañskiego, w³oskiego, francuskiego, portugalskiego. Warszawa, Chmielna 7/9 tel Nauczanie Jêzyków ALBION: 3 5% 3% na kursy zagraniczne, 5% na kursy indywidualne. Warszawa, Noakowskiego 26/26 tel Szko³a Jêzyka Angielskiego ARCHIBALD: 10% Dotyczy tylko osób prywatnych. Warszawa, Widok 26, tel Centrum Edukacyjno-Jêzykowe NORMAN: 7% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Elektoralna 13 tel , GREENWICH SCHOOL OF ENGLISH: 5 10% 5% na kursy wyjazdowe krajowe i zagraniczne, 10% na kursy stacjonarne. Komorów, Spacerowa 12, tel Warszawa, Gdañska 2 tel , Warszawa, Polna 48/24 tel , Warszawa, Stryjeñskich 21 tel IKO The Institute of Polish for Foreigners: 10% Na kursy grupowe jêz. polskiego jako obcego. Warszawa, Kopernika 3 tel , Centrum Jêzyków Obcych INTERNATIONAL HOUSE: 7 10% 7% od cen organizowanych kursów jêzykowych, 10% od cen innych zajêæ pozalekcyjnych. 112

4 Warszawa, Noakowskiego 3 tel KLUB DIALOGU: 10% Na kursy jêz. polskiego dla obcokrajowców. Kursy indywidualne i grupowe, regularne, intensywne oraz wyjazdowe, u klienta lub w szkole. Pierwsza lekcja gratis. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 13, pok. 160, tel , Studenckie Centrum Nauczania Jêzyków Obcych INTEGRACJA: 5% Dla osób zapisuj¹cych siê na kurs po raz pierwszy. Osoby kontynuuj¹ce naukê objête s¹ niezale nym systemem zni ek. Warszawa, Kawêczynska 36, wejœcie od Otwockiej 1, tel , Szko³a Jêzykowa GERMANICUS: 20% Na naukê jêz. niemieckiego i angielskiego. Warszawa, Œliska 3/145, tel Szko³a Jêzyków Obcych CAMPUS: 10% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Pu³awska 49/9 tel Warszawa, Waryñskiego 12 BELL WARSZAWA: 3% ¹czy siê ze zni k¹ studenck¹. Warszawa, Nowy Œwiat 2, tel Centrum Jêzykowe THE TOWER: 10% Warszawa, Marsza³kowska 34/50 tel , INFOR-TRAINING: 5 10% 5% na kursy jêzykowe w grupach maks. 3 os., 10% na kursy jêzykowe w grupach min. 4-os., 10% na t³umaczenia. Warszawa, Bracka 22 tel , MOOSE Centrum Jêzyków Obcych: 3% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Smolna 15/9, tel PERITUS SPEED SCHOOL: 5% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Bajkowa 17/21, SP nr 204 Warszawa, Bro ka 15, SP nr 225 Warszawa, Czarnomorska 3, SP nr 212 Warszawa, Fontany 3, SP nr 133 Warszawa, Gubinowska 28/30, Zespó³ Szkó³ Sportowych nr 2 Warszawa, Jasielska 49/53, SP nr 10 Warszawa, Krakusa 2, SP nr 298 Warszawa, Majewskiego 17, SP nr 264 Warszawa, Marynarska 2/6, Zespó³ Szkó³ nr 20, Warszawa, P³ocka 30, SP nr 63 Warszawa, Rakowiecka 61, Kolegium Ksiêzy Jezuitów, Warszawa, Roz³ogi 10, Gimnazjum nr 81 Warszawa, Strumykowa 21, Gimnazjum nr 123, Warszawa, Umiñskiego 12, XCIX LO Warszawa, Walerego S³awka 9, SP nr 4 Warszawa, Z³ota 9/15 Warszawa, Zoltana Balo 1, SP nr 47 SZANSA: 5% Na wyjazdowe kursy jêzykowe oraz na wyjazdy au pair. Warszawa, Wa³brzyska 11 lok. 59 tel BALTIC SCHOOL OF ENGLISH: 10% Na wszystkie kursy prowadzone w szkole. Grodzisk Mazowiecki, Ba³tycka 33 tel ENGLISH BEST WAY: 10% Na wszystkie kursy. Legionowo, Pi³sudskiego 4, tel Pruszków, Nieca³a 10, tel Sochaczew, Staszica 12, tel Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel Wo³omin, Legionów 8, tel yrardów, al. Partyzantów 7 tel AP EDUKACJA: 7% Na 2-semestralne kursy filologii angielskiej. Zni ka na I semestr. Warszawa, urawia 24A/1 parter tel BRITISH SCHOOL: 5% Na wszystkie kursy jêzykowe. ¹czy siê ze zni kami dla studentów, nie mo e jednak przekroczyæ 10% wartoœci kursu. Ciechanów, pl. Koœciuszki 9A tel , Grodzisk Mazowiecki, Zondka 3 tel Legionowo, Kopernika 9 tel omianki, Warszawska 109 tel Otwock, Powstañców Warszawy 3 tel Piaseczno, Powstañców Warszawy 21 tel P³ock, Jachowicza 38, tel P³oñsk, Kolejowa 1, tel Pruszków, Kraszewskiego 48, lok.1a tel Siedlce, Soko³owska 47, tel Sochaczew, Reymonta 10 tel Warszawa, Bolkowska 2D tel , Warszawa, Grochowska 14E tel Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel Warszawa, Malborska 1 tel , Warszawa, Powsiñska 34 tel ,

5 JDJ BACHALSKI: 5% Na kursy jêzykowe w kraju. Suma wszystkich rabatów nie mo e przekroczyæ 18% wartoœci kursu. Warszawa, Piêkna 20, tel edukacja inne Centrum Technik Sieciowych: 20% Na szkolenia informatyczne. Od cen standardowych. Warszawa, Dzielna 60, tel Szko³a Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Siê TUBAJ: 10% Na kursy szybkiego czytania. Kontakt telefoniczny z osob¹ prowadz¹c¹ kursy. Warszawa, Dubois 4/19, tel STUD-TOUR 5% na kursy stacjonarne, 150 z³ na kursy wyjazdowe, 200 z³ na Au-Pair oraz 100 z³ na programy edukacyjno-sta owe inne ni Au Pair. Warszawa, Tamka 34, tel GULIWER EXCHANGES 100 z³ na kursy jêzykowe, 50 z³ na programy praktyk i pracy. Nie dotyczy programu Work & Travel. Warszawa, Nowy Œwiat 54/56, I p. tel NESTOR TRAVEL: 5% Na kurs jêzykowy na Malcie w szkole Berlioz. Warszawa, urawia 32/34, tel Centrum Informacji Prawno- Finansowej: 10% Na us³ugi szkoleniowe w zakresie prawa i finansów oraz na ksi¹ ki. Warszawa, Grodzieñska 21/29 tel Wy sza Szko³a Handlu i Finansów Miêdzynarodowch: 10% Na wpisowe. Warszawa, Nowogrodzka 56 tel Zak³ad Doskonalenia Zawodowego II: 3 5% 3% na kursy barman i kelner z modu³em jêz. angielskiego w gastronomii, kucharz; 5% na kursy: magazynier, sprzedawca z u- miejêtnoœci¹ obs³ugi kasy fiskalnej i komputera. Warszawa, Odrowê a 75, tel Zak³ad Doskonalenia Zawodowego IV: 5% Na kurs: eksploatacja urz¹dzeñ, instalacji i sieci o napiêciu do 1 kv. Warszawa, Wiœniowa 56, tel Zak³ad Doskonalenia Zawodowego IV: 10% Na kursy: ADR: przewóz towarów niebezpiecznych w innych pojazdach ni cysterny podstawowy, przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach specjalistyczny, przewóz towarów wybuchowych KL I specjalistyczny,przewóz towarów promieniotwórczych KL VII specjalistyczny. Warszawa, Wiœniowa 56, tel Zak³ad Doskonalenia Zawodowego V: 5% Na kurs: opiekunka dzieciêca. Warszawa, ywnego 25, tel AKADEMIA LINUKSA: 5% Na wszystkie rodzaje szkoleñ. Nie ³¹czy siê z innymi promocjami. Warszawa, Skwer Wyszyñskiego 9 tel Europejski Oœrodek Szkoleniowy ZDROWIE i URODA: 20 30% 30% na kurs kosmetyczny i kurs masa u. 20% na pozosta³e kursy: fryzjerski, wiza, manicure, tipsy- el-akryl. Warszawa, P³owiecka 5E, tel Instytut Metod Edukacji IMPULS: 10% Na kursy szybkiego czytania, technik zapamiêtywania oraz mind maping. Warszawa, Bednarska 24, lok. 2 tel SOFT.KOMP.S.K.: 20% Na kursy komputerowe zgodne z aktualn¹ ofert¹. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79, lok. 408/409 tel , SOFTRONIC: 10% Na kursy komputerowe. Warszawa, Siedmiogrodzka 3A tel Centrum Nauki i Biznesu AK: 5% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB ak: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce. M³awa, Warszawska 52, III p., pok. 213 tel P³ock, Bielska 1, tel Pruszków, al. Wojska Polskiego 16A, paw. 37B, I p., tel Siedlce, Kiliñskiego 16, I p., tel Wo³omin, Wileñska 43, tel TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia organizowane we wszystkich filiach TEB. Nie dotyczy op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. P³ock, Ma³achowskiego 1 tel , Radom, S³owackiego 84, tel Warszawa, Chmielna 9 tel , WESCO TICKETPLUS 100 z³ od op³aty serwisowej na program Work & Travel i Praktyki Zawodowe w USA. 5% na kursy jêzykowe za granic¹. Nie dotyczy zakwaterowania i wy ywienia. Warszawa, Armii Ludowej 16 tel , Warszawa, Chmielna 30, tel ZAKWATEROWANIE PLACES TO STAY hotele REST HOTEL: 10% Na noclegi. Mory k. Warszawy, Poznañska 33 Hotel LA-MUSICA: 10% Na us³ugi hotelarskie. Piaseczno- abieniec, Asfaltowa 27 tel W poni szych hotelach 10% zni ki na noclegi. ARAMIS Warszawa, Mangalia 3B tel , ATOS Warszawa, Mangalia 1 tel , PORTOS Warszawa, Mangalia 3A, tel

6 Hotel FELIX: 10% Na noclegi. Warszawa, Omulewska 24, tel Hotel HARCTUR: 5% Warszawa, Niemcewicza 17 tel Hotel HETMAN***: 10% Na noclegi ze œniadaniem od aktualnie obowi¹zuj¹cych cen standardowych. Warszawa, K³opotowskiego 36 tel Warszawskie Hotele SYRENA: 10 60% Na noclegi ze œniadaniem. Nie dotyczy innych promocji. 10% od cen brutto pn czw, 50% (60% w Hotelu Metropol) pt nd. Hotel MDM*** Warszawa, pl. Konstytucji 1 tel Hotel METROPOL*** Warszawa, Marsza³kowska 99A tel Hotel PRASKI**: 10% Na noclegi ze œniadaniem od aktualnie obowi¹zuj¹cych cen standardowych. Warszawa, al. Solidarnoœci 61 tel Hotel RAPSODIA: 5% Warszawa, Fort Wola 22 tel rezerwacja Hotel TINA**: 30% Na noclegi. Warszawa, Górczewska 212 tel , recepcja pensjonaty Oœrodki Szkoleniowo-Wypoczynkowe: 10% Na noclegi 1.VII 31VIII. Rezerwacje przyjmowane s¹ na 7 dni wczeœniej. HETMAN ¹ck, Koszelówka, tel LEŒNA OAZA Urle Borzymy, Nielubowicza 5 tel BUKOWIANKA: 10% Na noclegi. Warszawa, Grodzieñska 21/29 tel agroturystyka SMOLARNIA: 10% Na noclegi i wy ywienie w miejscowoœci po³o onej ok. 60 km od Warszawy Smolarnia 1, gm. Wiskitki, tel Gospodarstwo Goœcinne PODBÓR: 10% Na noclegi. Szla 13, gm. Przasnysz, tel hostele Schronisko M³odzie owe AGRYKOLA: 10% Na pokoje w czêœci turystycznej. Warszawa, Myœliwiecka 9 tel /11 Szkolne Schronisko M³odzie owe SYRENKA: 10% W pokojach wieloosobowych. Warszawa, Karolkowa 53A tel Hostel GARDEN VILLA: 10% Na noclegi. Warszawa, Dolna 42, tel Hostel KANONIA: 10% Na us³ugi. Warszawa, Jezuicka 2, tel JUMP INN HOSTEL: 10% Warszawa, Prokuratorska 2 tel DIZZY DAISY HOSTEL: 5% Na noclegi 5.VII 25VIII. Warszawa, Górnoœl¹ska 14 tel Hostel OKI DOKI: 5 10% 5% na noclegi, 10% przy barze w hostelu. Pralnia w hostelu i internet gratis. Warszawa, pl. D¹browskiego 3 tel Hostel BOTEL: 10% Na noclegi. Warszawa, Wybrze e Koœciuszkowskie tel campingi Camping WOK: 10% Na noclegi. Warszawa, Odrêbna 16, tel wonder.com.pl/wok GASTRONOMIA PLACES TO EAT restauracje JADALNIA TURECKA: 10% Na menu w lokalu i z dostaw¹ do domu. Specjalnoœæ: oryginalny kebab turecki. Warszawa, Pu³awska 52, tel Karczma U DEDKA: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, al. Zieleniecka 6/8, Park Skaryszewski, tel MARAK POLSKA: 10% Specjalnoœæ: zupy z ró nych stron œwiata. marak.pl Warszawa, Nowowiejska 10 tel Warszawa, Nowy Œwiat 22 tel Warszawa, Piêkna 20, tel Warszawa, Œwiêtokrzyska 18 tel MIRADOR: 15% Nie dotyczy art. tytoniowych. Warszawa, Grzybowska 2, lok. 20 tel Restauracja PIEROGERIA: 10% Warszawa, Krzywe Ko³o 30 tel DOPPIO ZERO LOUNGE BAR & PIZZA: 10% Warszawa, Z³ota 59, tel Pizzeria GAGA: 10% Przy zamówieniu dania gor¹cego. Warszawa, Zgoda 6, tel pizzeria.warszawa.pl Pizzeria POD WIE : 10% Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 68 tel Pizzeria CASA Di SOLE: 10% Na gastronomiê w lokalu. Warszawa, Stêpiñska 6/8, tel Pizzeria PRIMA: 20% Na gastronomiê i napoje w lokalu. Rabaty nie ³¹cz¹ siê. Warszawa, Pu³awska 82, tel Pizzeria TIFONE: 10% Na menu w lokalu lub z dostaw¹ do domu. Warszawa, Pu³awska, róg D¹browskiego tel , Pizzeria UFO: 10% Najstarsza pizzeria w stolicy. Warszawa, Kiliñskiego 1, tel Restauracja CASTELLO: 10% Warszawa, Wiertnicza 96, tel Restauracja CASA TO TU: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu i art. tytoniowych. Warszawa, Nowy Swiat 54/56 tel

7 Restauracja CEPROWNIA: 10% Nie dotyczy promocji. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 7 tel Restauracja Club Galeria EUFORIA: 10 15% 10% przy barze, 15% na gastronomiê. Warszawa, Z³ota 11, tel Restauracja FRETA 33: 10% Warszawa, Freta 33/35, tel Restauracja HOANG KIM: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Freta 20/24, tel Restauracja PASIEKA: 10% Warszawa, Freta 7/9, tel Restauracja PRIMA VERA: 10% Warszawa, Grójecka 28/30 tel Restauracja STAROŒWIECKA: 10% Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 54 Restauracja Taqueria MEXICANA: 10% Warszawa, Zgoda 5, tel Restauracja-Cafe MOZAIKA: 10% Warszawa, Pu³awska 53, tel Restauracja Arabska FAYEZ: 20% Warszawa, Pasa Stok³osy 11, stacja Metra Ursynów, tel Restauracja BORUTA: 10% Warszawa, Freta 38, tel Restauracja DONG NAM: 10% Na menu oraz wynajem sali na imprezy grupowe. Warszawa, Marsza³kowska 45 tel , Restauracja FRASCATI: 10% Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Wiejska 13, tel Restauracja GOŒCINIEC OPOLSKI: 20% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Pu³awska 104, tel gosciniecopolski.prx.pl Restauracja Karczma BANJA LUKA: 10% Na menu w lokalu. Orygnalna kuchnia ba³kañska. Warszawa, Pu³awska 101, tel Restauracja LANSE: 10% Warszawa, pl. Konstytucji 1 tel , Restauracja ROYAL CAFE: 10% Na konsumpcjê. Nie dotyczy alkoholu wysokoprocentowego i art. tytoniowych. Warszawa, Kostki-Potockiego 14/16 Restauracja STOP KLATKA: 10% Warszawa, Wspólna 27, tel THE GARDEN BRASSERIE: 10% Warszawa, Koœciuszki 5, Hotel Novotel tel SKORUPKA SUSHI CAFE: 10% Warszawa, pl. D¹browskiego 2/4 tel SPI ARNIA WARSZAWSKA 2002: 10% Warszawa, Ho a 61, wejœcie od E. Plater tel T.G.I. FRIDAY S: 20% Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, al. Jana Paw³a II 29 tel Restauracja Moliera 6: 20% Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Moliera 4/6, tel DOMINIUM PIZZA: 25% Nie ³¹czy siê z innymi promocjami i jest udzielana tylko na pizzê. warszawska linia tel Grodzisk Mazowiecki, Grabowa 18 Janki, Mszczonowska 3/B89 Józefów, Polna 5B Koby³ka, Zagañczyka 20 Legionowo, al. 3 Maja 22 Piaseczno, Sierakowskiego 23A Pruszków, Koœciuszki 15 Warszawa, Modliñska 144 Warszawa, Francuska 10/6 Warszawa, Grochowska 19 Warszawa, Grójecka 22/24 Warszawa, al. Jana Paw³a II 52/54 Warszawa, Al. Jerozolimskie/Jana Paw³a II Warszawa, Al. Jerozolimskie 54, Dw. Centralny Hala G³ówna Warszawa, Kolorowa 19 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 54 Warszawa, Kondratowicza 27A Warszawa, Krucza 16/22 Warszawa, Malborska 47, CH Marki Warszawa, Po aryskiego 24C Warszawa, Rakowiecka 41 Warszawa, Reymonta 12 Warszawa, Wa³brzyska 11, DH Land Warszawa, róg Wroc³awskiej i Powstañców Œl¹skich Warszawa, Zgoda 5 PIZZA HUT: 10% Aktualna lista restauracji na stronie: Zamówienia telefoniczne: tel Piaseczno, Powstañców Warszawy 17 Warszawa, Dereniowa 9, PH Ursynów 2 Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, PH Arkadia Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, PH Blue City Warszawa, Al. Jerozolimskie 184, Makro Warszawa, abiszyñska 25, PH Toruñska Warszawa, Ostrobramska 75, PH Promenada Warszawa, Powstañców Œl¹skich 126, Carrefour Bemowo Warszawa, Pu³awska 14, PH Pu³awska Warszawa, al. Solidarnoœci 68A, PH GK & Iceland Warszawa, al. Solidarnoœci 104, PH Wola 1 Warszawa, Waszyngtona 98A Warszawa, Widok 26, PH Zodiak Warszawa, Wo³oska 12, PH GTC Mokotów Warszawa, pl. Zamkowy 10, PH Zamek TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. Koby³ka, Rêczajska 6 Legionowo, Reymonta 12/16 tel omianki, Warszawska 125 tel Otwock, Ko³³¹taja 61, tel Piaseczno, Okulickiego 10, tel Pruszków, Dzia³kowa 4A, tel Radom, Toruñska 1, tel Radom, ó³kiewskiego 4, tel Warszawa, Bazyliañska 1, tel Warszawa, Bia³ostocka 9, tel Warszawa, Czerniakowska 145 tel Warszawa, Górczewska 137 tel Warszawa, Grochowska 12 tel Warszawa, Kochanowskiego 23 tel Warszawa, Lechicka 18, tel Warszawa, Malczewskiego 56 tel Warszawa, Marsza³kowska 18 tel

8 Warszawa, Miodowa 23, tel Warszawa, pl. Mirowski 14 tel Warszawa, Nugat 4, tel Warszawa, Prosta 2/14, tel Warszawa, Przy Agorze 13 tel Warszawa, Radiowa 18, tel Warszawa, Rakietników 52 tel Warszawa, Rogalskiego 1, tel Warszawa-Janki, pl. Szwedzki 3, IKEA tel Warszawa, Œwiatowida 36, tel Warszawa, Trakt Brzeski 68, tel Wo³omin, Wileñska 39, tel Z¹bki, Orla 6/71, tel bary, puby i kluby KICZ PUB: 10% Warszawa, Nowogrodzka 22 tel Klub Muzyczny HARLEM: 10% Warszawa, Kolejowa 8/10 Tawerna CZARNA PER A: 10% Warszawa, Kolejowa 8/10 BUFFETA BISTRO: 10% Nie dotyczy alkoholu i lodów. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 7 COCTAIL BAR: 10% Warszawa, Nowy Œwiat 33 tel Pub CEGIELNIA: 10% Warszawa, Marsza³kowska 4 tel Pub KRÓLEWSKI: 10% Warszawa, pl. Zamkowy 1/13 tel Restauracja & Klub ORANGE: 10% Wstêp do lokalu od 21 r.. Warszawa, Krucza 6/14, tel TOPAZ BAR: 15% Nie dotyczy art. tytoniowych. Warszawa, Grzybowska 2, lok. 16 tel kawiarnie PRESTO CAFE: 10% Warszawa, Krucza 16/22, od Wilczej tel , Herbaciarnia OGRÓD: 10% Warszawa, Piwna 46, tel Cafe FURKOT: 10% Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, al. Jana Paw³a II 52/54 tel Kawiarnia ALHAMBRA: 10% Warszawa, Al. Jerozolimskie 32 tel Kawiarnia DOMEK CAFE: 10% Nie dotyczy alkoholu wysokoprocentowego i art. tytoniowych. Warszawa, Kostki Potockiego 14/16 Kawiarnia TOK CAFE: 15% Warszawa, urawia 32/34, tel Cafe Bar DRUKARNIA: 10% Warszawa, Noakowskiego 12 tel , Cafe BIBA!: 10% Nie dotyczy art. tytoniowych. Warszawa, al. Jana Paw³a II 52/54 tel MODULOR CAFE BAR: 10% Na menu i przy barze. Warszawa, pl. Trzech Krzy y 8 tel Cafe SENTYMENT: 10% Warszawa, Lanciego 11, tel Herbaciarnia SIKKIM: 10% Warszawa, al. Niepodleg³oœci 88 Herbaciarnia i Kawiarnia SAME FUSY: 10% Warszawa, Nowomiejska 10 tel MOTTO CAFE: 10% Nie dotyczy art. tytoniowych. Warszawa, Ordynacka 10/12 tel COFFEEHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. Warszawa, Chmielna 33, Atlantic tel Warszawa, Dobra 56/56, Biblioteka UW tel Warszawa, Górczewska 124, Wola Park tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie/Marsza³kowska Underground, podziemia ronda Dmowskiego paw. 34, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 54, PKP Dworzec Centralny, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, Centrum Reduta, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, Blue City tel Warszawa, Królewska 16, Saski Crescent tel Warszawa, Nowy Œwiat 15/17 tel Warszawa, Nowy Œwiat 46 tel Warszawa, Okopowa 58/72, Klif tel Warszawa, rondo ONZ 1, tel Warszawa, Ostrobramska 75C, Promenada tel Warszawa, Powsiñska 31, Sadyba Best Mall tel Warszawa, Pu³awska 15, CF Pu³awska tel Warszawa, Œwiêtokrzyska 31/33A tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, Z³ota 59, Z³ote Tarasy tel Warszawa, wirki i Wigury 1, Port Lotniczy strefa odlotów, tel Warszawa, wirki i Wigury 1, Terminal Etiuda, tel FLERYNKA: 10% Radom, eromskiego 36, tel Radom, ó³kiewskiego 4, Ahold tel fast-foody Gospoda Pizzeria ANWAR: 10% Na posi³ki i organizacjê imprez okolicznoœciowych. Konik Stary 66, poczta Halinów tel Restauracja U KUBARY: 10% Nie dotyczy napojów i alkoholu. M³awa, Stary Rynek 7 tel

9 EXTRA KEBAB TURECKI: 10% Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 tel GINGER 24H RESTAURANT & BAR: 10% Warszawa, Zgoda 12 tel Naleœnikarnia NASZ NALEŒNIK: 10% Warszawa, Kabacki Dukt 18, lok. 1 tel , SURF SPOT DRINK & TAPAS BAR: 20% Warszawa, Sienkiewicza 3 tel Bar OKR GLAK LUKSOR-KEBAB: 10% Nie dotyczy napojów. Warszawa, róg E. Plater i Œwiêtokrzyskiej tel Bar U PANA KEJKA: 10% Na gastronomiê i napoje. Warszawa, Nowy Œwiat 22/28 tel Grill Bar EGIPT: 15% Na gastronomiê powy ej 15 z³. Nie dotyczy napojów. Warszawa, Nowogrodzka 22 tel Warszawa, Rac³awicka, pasa handlowy, paw. 39, 40, tel Pizza PRZY POLITECHNICE: 10% Warszawa, Noakowskiego 12 tel , SKLEPY SHOPPING kwiaty i upominki Kwiaciarnia ZACZAROWANY OGRÓD: 10% Radom, Traugutta 47, tel ksiêgarnie i art. papiernicze Ksiêgarnia Amerykañska AMERICAN BOOKSTORE: 5% Na ksi¹ ki anglojêzyczne. Konstancin-Jeziorna, Wojska Polskiego 3, Stara Papiernia, tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, Arkadia Shopping Mall, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, Blue City tel Warszawa, Koszykowa 55, tel Warszawa, Nowy Œwiat 61 tel Warszawa, Powsiñska 31, Sadyba Best Mall tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel BOOKLAND: 10% Warszawa, Garibaldiego 4, lok. 14 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 61 tel Warszawa, Al. Niepodleg³oœci 121/123 tel Ksi¹garnia PELTA TRAVEL: 10% Bogaty wybór ksi¹ ek dotycz¹cych m.in. motoryzacji i modelarstwa. Warszawa, Œwiêtokrzyska 16 tel Ksiêgarnia Ekonomiczna: 5% Warszawa, Grójecka 67/69 tel G³ówna Ksiêgarnia Naukowa im. B. Prusa: 7% Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 7 tel GOLDGRAF: 10% Na artyku³y biurowe. Nie dotyczy druków. Warszawa, elazna 82/84 tel , Ksiêgarnia Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim: 10% Na ksi¹ ki. Nie ³¹czy siê z innymi promocjami. Warszawa, Marsza³kowska 74 tel Ksiêgarnio-Kawiarnia TARBUK: 10% Na ksi¹ ki i na menu w kawiarni. Nie dotyczy promocji. Warszawa, Browarna 6 tel AKADEMIA: 15% Dla posiadaczy do 26 lat. Na ksi¹ ki. Warszawa, Garibaldiego 4, lok.12, rondo Wiatraczna, tel Warszawa, Grójecka 34 tel Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 36A, Galeria Ursynów, tel Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 5/ Traugutta, tel , Warszawa, Niepodleg³oœci 145 tel Warszawa, pl. Wilsona 4 tel Warszawa, urawia 24 A tel EMPiK: 5% Nie dotyczy: zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Janki k. Warszawy, Mszczonowska 3, CH Janki, tel Legionowo, Pi³sudskiego 33 P³ock, pl. Narutowicza 5, tel P³ock, Wyszogrodzka 140, tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel , Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park tel , Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, Blue City tel , Warszawa, Marsza³kowska 116/122 tel , Warszawa, Mickiewicza 27 tel , Warszawa, Nowy Œwiat 15/17 tel Warszawa, Ostrobramska 75C Warszawa, Powsiñska 31, CH Sadyba Best Mall, tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel , empik.com Warszawa, Al. Zjednoczenia 25 tel , Warszawa, Z³ota 59, Z³ote Tarasy tel SZAWAL: 15% Dla posiadaczy do 26 lat. Na ksi¹ ki. Ostro³êka, Kopernika 7, lok. 28 tel Radom, eromskiego 23, tel

10 sklepy kosmetyczne Perfumeria DIORA: 5% Na kosmetyki. Radom, Focha 11 tel AYLA BIOLABS INTERNATIONAL: 10% Na kosmetyki. Zni ka dostêpna tak e na stronie internetowej Warszawa, Grochowska 316/320 tel Salon Piêknoœci MILORD: 10% Na kosmetyki. Warszawa, al. Jana Paw³a II 12 tel odzie i obuwie Sklep autoryzowany THE ORIGINAL DR. MARTENS: 5% Na obuwie, odzie, akcesoria. Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 tel Sklep z Odzie ¹ U ywan¹ HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Polska: 15% Warszawa, Dobra 4, tel Warszawa, Z¹bkowska 18 tel Z¹bki, Targowa 4, tel ESPRIT: 5 10% 5% na ca³¹ kolekcjê. 10% na zakupy powy- ej 350 z³. Nie dotyczy promocji i przecen. Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada Warszawa, Powsiñska 31, Sadyba Best Mall Warszawa, Z³ota 59, Z³ote Tarasy Warszawa, Marsza³kowska 104/122, Galeria Centrum Sawa, tel Warszawa, Wo³oska 12 Galeria Mokotów tel Warszawa, Górczewska 124, Wola Park tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, Centrum Arkadia, tel Gino Rossi GEOX: 5% Na obuwie GEOX. Nie dotyczy promocji i przecen. Warszawa Ursus, pl. Czerwca 6, lok. 36, CH Outlet Factory, tel HD HEAVY DUTY: 6% Nie dotyczy promocji i przecen. P³ock, Tumska 14, tel Piaseczno, Pu³awska 42E, Fashion House Outlet Center, tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, Arkadia tel Warszawa, Targowa 72, CH Wileñska tel Warszawa, Z³ota 59, Z³ote Tarasy tel RIVER ISLAND: 5% Nie dotyczy promocji i przecen. Warszawa, Marsza³kowska 104/122, Galeria Centrum Sawa Warszawa, Wo³oska12, Galeria Mokotów SMITH S: 5 10% 10% na towary z regularnej kolekcji, 5% na towary z kolekcji przecenionej. P³ock, Przemys³owa 1, CH Echo Raszyn, Mszczonowska, CH Janki Warszawa, Po³czyñska 4, CH Fort Wola WOJAS: 5% Nie dotyczy promocji i przecen. Dwa razy w roku akcje specjalne: kupony rabatowe na ³amach Przewodnika. P³ock, Przemys³owa 1, CH Echo tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City, tel Warszawa, Jubilerska 1/3, CH King Cross Praga, tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel Warszawa, Pu³awska 427, CH Ursynów tel Warszawa, Targowa 72, CH Warszawa Wileñska, tel sklepy muzyczne Salon Muzyczny RIFF: 5% Na towary. Promocje nie ³¹cz¹ siê. Warszawa, Andersa 21A, tel Warszawa, Bokserska 62A, tel Warszawa, pl. Konstytucji 5 tel Warszawa, Nowy Œwiat 55 tel komputery i audio-video HST COMPUTERS: 3 20% 3% na towary, 20% na us³ugi serwisowe. Radom, eromskiego 4, tel MIP Sklep Firmowy Warszawa: 15% 15% na playery iriver od cen na stronie Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 tel MP3 STORE: 5% 5% na multimedia przenoœne audio MP3/ MP4/PMP, nawigacjê satelitarn¹ GPS PND/ PNA, Smartphone, akcesoria. Warszawa, Al. Jerozolimskie 51 tel , , odzie i sprzêt sportowy ELBE stoisko sportowo-turystyczne w DT Senior: 5% Radom, pl. Jagielloñski 8, tel FREESTYLE: 5% Na odzie i obuwie sportowe firm Nike, Reebok, Adidas, Fila. Nie dotyczy przecen i promocji. Warszawa, Grójecka 67/69 tel GEO-GRAF: 5% Warszawa, Pu³awska 84, tel SKI TEAM: 5% Rabaty nie ³¹cz¹ siê. Warszawa, Karolkowa 17/19 tel Warszawa, 17 Stycznia 36/38 tel Sklep Turystyczny WIATA: 5% Warszawa, Z³ota 69, tel SCUBA TEAM: 10% Na sprzêt i serwis sprzêtu do nurkowania oraz nape³nianie butli (powietrze, tlen, nitrox, trimix). Warszawa, al. Prymasa Tysi¹clecia 66 tel

11 PLANET OUTDOOR: 10 15% 10% na produkty firm CampuS i Alpinus w sklepie, 15% na ofertê sklepu internetowego pod adresem: Promocje i rabaty nie ³¹cz¹ siê. Warszawa, pl. Czerwca 1976/6, CH Faktory, tel Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 tel Warszawa, Modliñska 244A tel HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy promocji i przecen. Zni ka równie na stronie internetowej Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 146B, CH Reduta, tel HORYZONT: 5% Nie dotyczy wyprzeda y i promocji. Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek Carrefour, tel Warszawa, Mariensztat 8, tel sklepy inne E-SHOPS: 5% Na suplementy dla sportowców i preparaty odchudzaj¹ce. Gostynin, Wojska Polskiego 27 tel SOLUX: 5% Na lampki biurowe, pokojowe, akcesoria. Ostro³êka, Hallera 15 Od ywki i Suplementy PROGRESS: 5% Na asortyment. Warszawa, Al. Jerozolimskie 54, Dw. Centralny PKP, paw. 174, tel AJ DIAMENT: 10% Na wyroby jubilerskie i brylanty. Warszawa, Waliców 9/11, budynek Aurum, tel Sklep i Pracownia Jubilerska KRUGERAND: 10 20% 10% na z³oto, 20% na srebro. Nie dotyczy promocji. Warszawa, Narbutta 4, tel TIME TREND: 5% Rabaty nie ³¹cz¹ siê. Marki k. Warszawy, Pi³sudskiego 1, CH M1 tel Piaseczno, Pu³awska 46, Auchan P³ock, Wyszogrodzka 140, Auchan tel Warszawa, Chmielna 35, Salon wzorcowy tel Warszawa, pl. Czerwca 176/6, Outlet Ursus Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, CH Arkadia Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City, tel Warszawa, Jubilerska 1/3, CH King Cross, paw.13, tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park, tel Warszawa, Mszczonowska 3, CH King Cross Janki, tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, Z³ota 59, CH Z³ote Tarasy US UGI SERVICES us³ugi prawne Biuro Pomocy Prawnej: 5% Na porady prawne z zakresu prawa cywilnego. Gostynin, Kiliñskiego 7 A/20 tel , kafejki internetowe Internet Cafe E-XTREME: 10% Na skanowanie, wydruki komputerowe, ksero, bindowanie. Nie dotyczy dostêpu do internetu. Promocje i zni ki nie ³¹cz¹ siê. Warszawa, al. Niepodleg³oœci 177 tel Kawiarenka Internetowa GRYNET: 20% Warszawa, Dw. Centralny Galeria Pó³nocna, lok. 121, tel Klub Internetowy SONATA: 10% Na dostêp do Internetu. Warszawa, Z¹bkowska 18, tel us³ugi fotograficzne AKM-FOTO: 10% Na us³ugi fotograficzne. Warszawa, Kinowa 19, tel Pracownia Fotograficzna: 10% Na us³ugi (odbitki zdjêæ). Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 81 tel FOTO MONTE COLOR: 15 20% 15% na odbitki, 20% na zdjêcia paszportowe i legitymacyjne. Warszawa, Koszykowa 30, przy pl. Konstytucji 4, tel Warszawa, Wa³brzyska 11, CH Land tel FOTO STUDIO: 10% Na wykonanie odbitek amatorskich. Warszawa, Pu³awska 82, tel Profesjonalne Laboratorium Fotograficzne PROLAB: 10% Na us³ugi. Czynne ca³¹ dobê. Warszawa, Zgoda 13, tel RAPID FOTO RELAX: 10% Na us³ugi. Warszawa, Z³ota 8, tel FOTOGRAF: 10 15% 15% na studyjne zdjêcia œlubne, 10% na pozosta³e us³ugi fotograficzne i ksero. Radom, Kusociñskiego 16, tel Radom, Policka 2, tel W poni szych punktach ADVERT-TV udziela 10% zni ki na us³ugi fotograficzne. Nie dotyczy innych promocji. FOTOSKLEP EDI FUJIFILM Grodzisk Mazowiecki, pl. Wolnoœci 5 tel KONTRAST Ostro³êka, Kopernika 4D, tel FOTOGENERACJA Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel W poni szych salonach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Bia³obrzegi, Spacerowa 2 Józefów, Wyszyñskiego 6A omianki, Warszawska 85, lok. 9 Milanówek, Pi³sudskiego 33 Miñsk Mazowiecki, Konstytucji 3 Maja 12 Otwock, Powstañców Warszawy 19 P³ock, Tysi¹clecia 10 P³oñsk, Braci Wieczorków 1 Radom, Traugutta 7 Radom, ó³kiewskiego 4, Hypernova Siedlce, Pi³sudskiego 21 Sierpc, Narutowicza 3B, tel Warszawa, Boya 2 Warszawa, Czerniakowska 143 Warszawa, Dereniowa 6 Warszawa, Górczewska 124, Wola Park Warszawa, Grójecka 79 Warszawa, Grójecka 105 Warszawa, Jana Paw³a II 18 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 tel

12 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 36, Galeria Ursynów Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 7 Warszawa, Marsza³kowska 62 Warszawa, Nowy Œwiat 66 Warszawa, Okopowa 58/72, Klif Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada Warszawa, P³ocka 1 Warszawa, Powsiñska 31, paw.134, Sadyba Best Mall Warszawa, Pu³awska 3 Warszawa, Pu³awska 96 Warszawa, Senatorska 26 Warszawa, Surowieckiego 8 Warszawa, Szko³y Orl¹t 4/4 Warszawa, pl. Trzech Krzy y 16 Warszawa, W¹wozowa 31/14 Warszawa, Z³ota 59, CH Z³ote Tarasy Wyszków, W¹ska 14 drukowanie i kopiowanie Zak³ad Ma³ej Poligrafii: 10% Na ksero, oprawê prac, piecz¹tki, wizytówki, bindowanie, foliowanie, wydruki. Warszawa, Pu³awska 74, paw. 1 tel EWA GRAFIA: 10 15% 10% na ksero, 15% na oprawê prac, bindowanie, laminowanie. Warszawa, Bracka 2 tel Warszawa, Grójecka 59/63 tel MAX COPY: 10% Na us³ugi kserograficzne przez ca³¹ dobê. Warszawa, Dobra 11, tel us³ugi inne V-NET.PL: 20% Na us³ugi komputerowe: serwery wirtualne, konta . Warszawa, Drapiñska 1 tel PPHU ELEKTRO: 4% Na naprawê sprzêtu RTV i AGD. M³awa, Narutowicza 2 tel POLTAX: 15% Od prowizji za rozliczenie nadp³aconego podatku w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Rozliczanie podatku nadp³aconego w Wielkiej Brytanii P³ock, Jachowicza 47, Hotel Petropol Orbis tel Warszawa, Obozowa 82A/17 tel CODZIENNOŒÆ LIVING wypo yczalnie DVD/video VIDEO CONCERT Posiadacz Karty EURO<26, który wyrazi chêæ wst¹pienia do klubu VIDEO-CONCERT, otrzyma bezp³atn¹ kartê klubowicza i 10% zni ki na wszystkie wypo yczane kasety. Warszawa, Górczewska 80 tel Warszawa, Grójecka 65, Kino Ochota tel Warszawa, Œwiatowida 41, tel pralnie chemiczne Ekologiczne Pralnie Chemiczne PANDA: 10% Na czyszczenie odzie y. Konstancin-Jeziorna, al. Wojska Polskiego 3, CH Stara Papiernia, tel Radom, ó³kiewskiego 4, CH Echo tel Warszawa, al. Krakowska 61, Real tel Warszawa, Po³czyñska 121, Tesco tel Warszawa, Powsiñska 31, CH Sadyba Best Mall, tel Warszawa, Œwiatowida 41, Leader Price tel ZDROWIE I URODA HEALTH & BEAUTY salony kosmetyczne Akademia Urody AMANDA: 10% Na us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne i solarium. Radzymin, Jana Paw³a II 12E tel LUNCH SPA CONCEPT: 10% Na us³ugi. Kartê nale y okazaæ przed wykupieniem us³ugi. Nie dotyczy innych promocji. Wiêcej informacji na: Warszawa, pl. Przymierza 6 tel Salon Piêknoœci MILORD: 10% Na us³ugi. Warszawa, al. Jana Paw³a II 12 tel Salon Piêknoœci TAIS: 5 10% 5% na kosmetyki, 10% na zabiegi. Warszawa, Grzybowska, 2 lok. 32 tel Studio Figury i Relaksu SILUETTA: 10% Na zabiegi wyszczuplaj¹ce i modeluj¹ce sylwetkê. Warszawa, Sady oliborskie 13A tel Gabinet Odnowy Biologicznej HEDER: 20% Nie dotyczy manicure, pedicure, tipsów, wizyt i zabiegów lekarskich, dietetycznych, psychotronicznych, kolczykowania, makija- u, biotatua u. Warszawa, Abrahama 18, lok. 322 tel , Salon Zdrowia i Urody LAVENDA: 10% Warszawa, Lisowska 26/1 tel Studio Urody i Zdrowia KOS MED: 10% Na depilacjê laserow¹ oraz peelingi medyczne. Warszawa, pl. Konstytucji 4/1 tel SysTech SPA BioMen: 10 15% 10% na kosmetyki, 15% na zabiegi kosmetyczne i masa tylko dla mê czyzn. Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A tel salony fryzjerskie HAIR STUDIO: 10% Na strzy enie, koloryzacjê oraz inne us³ugi fryzjerkie. Warszawa, Leszno 34/36, tel Salon Fryzjerski METAMORFOZA: 15% Na wszystkie us³ugi. Warszawa, Smoleñska 82 tel Salon Fryzjerski RYSZARD: 20% Na fryzjerstwo,manicure, pedicure, makija, hennê, tipsy, elowanie. Warszawa, Marsza³kowska 18 tel GALERIA FRYZUR 99: 10 15% 15% na strzy enie, 10% na koloryzacjê i inne us³ugi kosmetyczne. Warszawa, Orla 13 tel , Salon Fryzjerski NEW FASHION: 10% Na us³ugi fryzjerskie. Warszawa, Nowogrodzka 15 tel

13 Salon Fryzjersko Kosmetyczny PERFEKT: 10% Na us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, solarium. Nie dotyczy karnetów. Warszawa, Pu³awska 108/112 tel Salony Urody GABRIEL: 10% Na us³ugi fryzjerskie. Warszawa, Okopowa 58/72, lok. 41, Klif tel Warszawa, Powsinska 31, lok. 127 tel Salony JEAN LOUIS DAVID Quick Service: 20% Na us³ugi fryzjerskie. Pruszków, Zimiñskiej-Sygietyñskiej 1 tel Warszawa, Aspekt 79, CH Leclerc tel Warszawa, Boh. Warszawy 26 tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel , Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 113/115 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City, tel Warszawa, Moliera 8, tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel Warszawa, Pas³êcka 8, Galeria Pod Dêbami, tel Warszawa, Plater 28, Warsaw Corporate Center, tel Warszawa, Po³czyñska 4, CH Fort Wola tel Warszawa, Pu³awska 12A tel Warszawa, al. Solidarnoœci 129/131 tel Warszawa-Janki, pl. Szwedzki 3, przy IKEA tel Warszawa, Œwiêtokrzyska 32 tel Warszawa, Tamka 40 tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel opieka zdrowotna Centrum Medyczne GAJDA-MED: 10% Na us³ugi medyczne. Pu³tusk, P. Skargi 23/29 tel Instytut Po³o nictwa i Ginekologii HYPPOCRATES: 10% Na porady i konsultacje. Warszawa, Popie³uszki 17, metro Marymont, tel Centrum Medyczne MAVIT: 5 10% 5% na zabiegi laserowej korekcji wzroku, 10% na podstawowe konsultacje. Warszawa, Migda³owa 4 tel Warszawa, Podleœna 61, tel Centrum Psychoterapii INTEGRUM: 30% Na pomoc psychologiczn¹, psychoterapiê indywidualn¹ oraz psychoterapiê par. Warszawa, al. Wyzwolenia 10/116 tel Gabinet MASA U: 10 20% 20% na masa cia³a w gabinecie, 10% na zabiegi z dojazdem do klienta. Warszawa, Pu³awska 529 tel Klinika NASZE ZDROWIE: 10% Na us³ugi medyczne. Warszawa, Czerniakowska 161 tel Pracownia Psychologii ANIMA: 10% Na pomoc psychologiczn¹ i psychoterapiê oraz badania: psychologiczne kierowców, operatorów, do pracy na wysokoœci, do posiadania broni i stanowisko kuratora. Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. m. 11, tel Warszawa, Odlewnicza 8, tel Specjalistyczna Przychodnia Lekarska T i M: 10% Na wszystkie us³ugi medyczne i korzystanie z poradni psychologicznej. Warszawa, D³uga 44/50, tel gabinety stomatologiczne Lecznica Stomatologiczna POLDENTAL: 10 29% 10% na stomatologiê zachowawcz¹ oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie, 29% na zabiegi wybielania zêbów. Warszawa, Bora-Komorowskiego 33 tel , SOLDENT: 10% Na profesjonalne czyszczenie, wybielanie oraz leczenie zachowawcze. Warszawa, Spiska 2A, tel Centrum Stomatologiczne ADENT: 15% Na leczenie stomatologiczne. Warszawa, Rakowiecka 39/2, Pole Mokotowskie, tel Warszawa, Rodziewiczówny 7/5, Ostrobramska, tel Centrum Stomatologii Kosmetycznej i Implantologii IMPLADENT: 10% Na stomatologiê zachowawcz¹. Warszawa, ytnia 16 tel , Centrum Stomatologii UNI-DENT: 10% Na us³ugi stomatologiczne. Darmowe konsultacje i porady. Warszawa, Literacka 19, tel ESTE-DENT Prywatna Praktyka Lekarska: 10% Na wszelkie us³ugi w zakresie stomatologii i ortodoncji. Nie dotyczy ceny metali szlachetnych. Warszawa, Bukowiñska 22A, lok. 6U tel Gabinet Stomatologiczny: 10% Warszawa, Nowolipie 26/57 tel Lecznica Stomatologiczno-Lekarska DEMETER: 10% Na stomatologiê zachowawcz¹ oraz specjalistyczne konsultacje medyczne. Warszawa, Bia³ostocka 7, tel Warszawa, Potocka 14, tel Warszawa, Targowa 2, tel optycy Zak³ad OPTYKA: 20% Na produkty. Warszawa, Nowogrodzka 12 tel TWÓJ OPTYK: 13 26% 13% na szk³a okularowe, 26% na oprawy, bezp³atne badanie wzroku przy zakupie okularów lub soczewek kontaktowych. Warszawa, Broniewskiego 28, Elea tel Warszawa, Czumy 1, Przychodnia tel VISION EXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych na ³amach Przewodnika. P³ock, Wyszogrodzka 140, Auchan tel Radom, Grzecznarowskiego 28 CH M1 Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek 2 salony, tel Warszawa, Górczewska 124, Wola Park tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia 2 salony, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, CH Reduta 2 salony, tel Warszawa, Jubilerska 1/3, CH King Cross tel Warszawa, Mszczonowska 3, Centrum Janki, tel Warszawa, Okopowa 58/72, CH Klif tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel Warszawa, Po³czyñska 121/125, Tesco tel

14 Warszawa, Powstañców Œl¹skich 126, CH Bemowo, tel Warszawa, Pu³awska 42E, Factory Outlet tel Warszawa, Pu³awska 427, Real tel Warszawa, pl. Szwedzki 3, Janki CH IKEA tel Warszawa, Targowa 72, CH Warszawa Wilenska 2 salony, tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, Z³ota 59, Z³ote Tarasy tel , zdrowie i uroda inne Studio Terapii i Medycyny Alternatywnej GLORIOUS: 10% Na wszystkie us³ugi. Warszawa, Broniewskiego 28 tel urody.pl BODYLASER Gabinet Depilacji Laserowej: 30% Na us³ugi. Warszawa, Smolna 38, lok. 10C tel Salon Odnowy Biologicznej BEST BEAUTY: 15% Na us³ugi. Warszawa, Morcinka 5, lok. 8, Bemowo tel Studio Tatua u Artystycznego GULESTUS: 15% Na tatua i kolczykowanie cia³a. Warszawa, Strumykowa 40D tel Salon Zdrowia i Kondycji EFEKT: 10% Warszawa, Garibaldiego 4, tel salon.com Oœrodek Hipnozy i Psychoterapii GUTKOWSKI: 10% Dla posiadaczy do 26 lat. Na sesje indywidualne, grupowe, treningi i kursy. Warszawa, Nowogrodzka 56, lok. 8 tel SPORT I REKREACJA SPORTS & LEISURE parki rozrywki PEPELAND: 10% Miasteczko rozrywki usytuowane 20 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Gdañsk. Na wstêp, jazdê konn¹ i inne atrakcje m.in.: samochody bojowe, winda desantowa, most linowy, mini zoo, wioska indiañska, helikopter i czo³g. Dziekanów Nowy, Kolejowa 378 tel Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie: bilet ulgowy Warszawa, Ratuszowa 1/3, tel HULAKULA Rodzinne Centrum Rozrywki: 10% Na bowling obejmuje tory wykupione na godzinê, a tak e pojedyncze gry. Warszawa, Dobra 56/66 tel , FANTASY PARK: 10% Na godzinê gry w bowling i bilard oraz mo liwoœæ korzystania z rabatowych akcji specjalnych przewidzianych dla studentów. Warszawa, Powsiñska 31, tel sport, fitness Studio Tañca GRACE: 10% Na karnet miesiêczny lub dwumiesiêczny (tylko zajêcia grupowe). Warszawa, Barkociñska 6 tel Warszawa, Laurowa 39, tel Szko³a Tañca REPUBLIKA RUCHU: 10% Warszawa, Czumy 8 Akademia Tañca M&I SULEWSCY: 15% Nie ³¹czy siê z innymi promocjami. Warszawa, Ch³odna 3, tel Warszawa, pl. Defilad 1, tel Warszawa, S³owackiego 19A, obok Teatru Komedia, tel Akademia Tañca T. Potockiego: 15% Warszawa, Wolnoœæ 2A Fitness Klub PLATINUM: 10% Na fitness, si³owniê, solarium. Warszawa, Waryñskiego 9 tel ATHLETIC STUDIO: 10% Na karnet miesiêczny na si³owniê. Warszawa, Dembowskiego 4 tel Centrum Sportowo-Rekreacyjne LECH KORT: 10% Na tenis, si³owniê, aerobic, taniec. Warszawa, Kazubów 14, tel DIAMOND STUDIO PILATES: 15% Na treningi grupowe prowadzone w studio. Warszawa, Powsiñska 106, tel Instytut KRAV MAGA: 20% Na treningi systemu Krav Maga. Treningi odbywaj¹ siê w Warszawie w ró nych miejscach. Kontakt z trenerem telefoniczny lub przez stronê www. Warszawa, tel JOGA OLIBORZ: 30% Od ceny karnetu o wartoœci 130 z³. Nie ³¹czy siê z innymi zni kami. Warszawa, Mickiewicza 72 tel , Warszawa, Paska 10 tel , Klub Aikido SOTO: 10% Na treningi aikido i ken-jutsu. Warszawa, Smolna 30, XVIII LO, II p., sala gimn., tel , Klub ATMOSFERA RUCHU: 10% Na karnety miesiêczne na fitness. Nie dotyczy samby brazylijskiej oraz tañca brzucha. Warszawa, Mariañska 5, tel Warszawa, Warecka 8, tel NASTULA JUDO FITNESS CLUB: 10% Warszawa, Ogólna 9, tel Oœrodek Hatha Jogi: 20% Warszawa, Œwiêtokrzyska 31/33A tel Pracownia ASAN: 10% Na zajêcia jogi. Warszawa, Raszyñskiej 22, tel Pracownia Dobrego Zdrowia: 15% Na karnety na zajêcia jogi. Warszawa, Rac³awicka 28, tel PRO FIT CLUB: 10% Na si³owniê, aerobik, saunê, solarium. Warszawa, Grottgera 12A, tel Szko³a JOGA na FOKSAL: 9% Na karnety miesiêczne dla uczniów i studentów. Warszawa, Foksal 10 Szko³a Tañca Irlandzkiego UA NIALL: 10% Na naukê tañca irlandzkiego. Kursy odbywaj¹ siê w wynajêtych pomieszczeniach. Miejsca mog¹ ulegaæ zmianie. Warszawa tel , Szko³a Tañca TANCERZE.PL: 10% Na kursy tañca. Nie dotyczy innych promocji. Warszawa, Marsza³kowska 3/5 tel

15 124 przygoda TBE THRUSTERS: 5 80% Na imprezy paintballowe, survivalowe, integracyjne, zielone szko³y. Osoba z Kart¹ EURO<26, wprowadzaj¹ca grupê powy ej 5 osób otrzymuje 20% rabatu, grupê powy ej 30 osób 80% rabatu. Pozosta³e osoby w grupie (nie posiadaj¹ce Karty) otrzymuj¹ 5% zni ki. Warszawa, Sienna 63/65 sport inne MOTO PRZYSTAÑ: 10% Na sp³ywy kajakowe. Plecewice 78, gm. Brochów tel , Ognisko PODKOWA: 10% Na jazdê konn¹ pn pt od godz Podkowa Leœna, G³ogów 11 tel SCUBA TEAM: 10% Na kursy nurkowania i wyjazdy dla nurków organizowane i dostêpne na: Warszawa, al. Prymasa Tysi¹clecia 66 tel Hostel OKI DOKI: 10% Na wypo yczanie rowerów. Warszawa, D¹browskiego 3 tel SPORTY ZIMOWE WINTER SPORTS sporty zimowe inne SKI TEAM: 25% Na serwis sprzêtu narciarskiego i snowboardowego. Warszawa, Karolkowa 17/19 tel Warszawa, 17 Stycznia 36/38 tel PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podró y Biuro Turystyki i Podró y JUVENTUS: 2 5% 2% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, 5% na imprezy w³asne. Ostro³êka, Koœciuszki 3, tel BP ALFA STAR: 3 10% 3% na bilety lotnicze, 5% na imprezy obce, 5% na imprezy w³asne w sieci agentów turystycznych w ca³ym kraju (rezerwacja online lub w siedzibie biura), 10% na imprezy w³asne. Radom, Niedzia³kowskiego 8/10 tel BP SUN TOURS: 3% Na zakup imprez turystycznych: obozy m³odzie owe, wycieczki krajowe i zagraniczne. Radom, eromskiego 34, tel BT UNI-TUR: 3 5% 3% na bilety lotnicze, 5% na bilety autokarowe relacji miêdzynarodowych, 5% na imprezy sprzedawane w BT UNI-TUR. Radom, Kiliñskiego 21, tel uni-tur.com.pl ADRIATYK Bezpoœredni Touroperator Turystyki do Chorwacji i S³owenii: 5% Warszawa, Wa³brzyska 11, lok. 82 tel BP SUN KISS: 5 10% 5% na wyjazdy do Turcji, 10% na wyjazdy do Bu³garii. Warszawa, Odyñca 69/71, tel BP ŒWIÊCKI TRAVEL: 5% Na wyjazdy turystyczne. Warszawa, Waryñskiego 9, tel PTTK MAZOWSZE: 5% Na imprezy w³asne: kolonie, obozy, sp³ywy kajakowe, wycieczki. Warszawa, Litewska 11/13 tel , PTTK Oddzia³ oliborski: 5% Na imprezy w³asne. Warszawa, Kasprowicza 40 tel Warszawskie Biuro Turystyki Zagranicznej: 40% Na op³atê transakcyjn¹ na zakup biletów lotniczych. Warszawa, Jana Paw³a II 15 tel , Warszawa, Marsza³kowska 124 tel , BP BEST HARCTUR: 3 5% 5% na imprezy w³asne do 1000 z³ netto, 3% powy ej 1000 z³ netto. Warszawa, Niemcewicza 17 tel BP KOMPAS POLAND: 6% Na wycieczki w³asne. Warszawa, P³ocka 17, lok. 4 tel Biuro Turystyki Krajowej i Zagranicznej CENTAUR: 5% Na wszystkie us³ugi wycieczki. Warszawa, Brzeska 29/31, tel Centrum Turystyki OSKAR: 5% Na wyjazdy do Bu³garii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Czarnogóry, Albanii i Rumunii organizowane przez biuro (istnieje ok. 2,5 tys. biur agencyjnych OSCAR). Warszawa, Al. Jerozolimskie 59 tel SUPERTOUR LUFTHANSA CITY CENTER: 50% Na op³atê za wystawienie biletu lotniczego. Warszawa, al. Jana Paw³a II 27, Centrum Atrium, tel BP TUR-WOLA: 5% Na us³ugi turystyczne. Warszawa, Fort Wola 22, tel WIRTUR: 3% Na wycieczki, kolonie i zimowiska organizowane przez Biuro. Warszawa, Marsa 130, lok. 4 tel BT NATURA TOUR: 10 25% Na pobyt w oœrodkach wypoczynkowych NATURA TOUR. 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. Warszawa, Chmielna 106, tel WESCO TICKETPLUS: 30 z³ Na wszystkie bilety lotnicze. Warszawa, Armii Ludowej 16 tel , Warszawa, Chmielna 30, tel transport EURO TAXI tel , : 10% Na wszystkie us³ugi. Warszawa, Kordyñskiego 23 tel INTERCARS INTERNATIONAL FRANCE: 10% Na bilety INTERCARS kupowane w biurach INTERCARS.

16 Warszawa, urawia 20 A, tel Agencja Turystyki WIKEL: 10 15% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Warszawa, Chmielna 98, I p., pok. 35 tel EUROBUS: 10% Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Ciechanów, Warszawska 34 tel Ostro³êka, Bogus³awskiego 23 tel P³ock, Jachowicza 47, tel P³oñsk, Warszawska 10, tel Radom, pl.konstytucji 3 Maja 5 tel Radom, Pra mowskiego 2, tel Siedlce, pl. Zdanowskiego 1 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 54, lok. 20 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel Warszawa, Miarki 11D, tel Warszawa, Œwiêtojañska 23/25 tel Warszawa, Targowa 35, tel Wyszków, 3 Maja 14A, tel ORBIS TRANSPORT: 10% Dla posiadaczy do 26 lat. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Bilety dostêpne w ponad 1400 biurach w ca³ej Polsce i za granic¹. Najbli szy punkt sprzeda y mo na znaleÿæ na: INTER BUS Warszawa, Nowogrodzka 27 tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Biuro Podró y M³awa, Stary Rynek 11, tel BP ORBITA Ostro³êka, Gorbatowa 7A/8A tel EURO-TUR Ostro³êka, Bogus³awskiego 23 tel Biuro Podró y P³ock, Jachowicza 47, tel Biuro Podró y Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 5 tel GRAND TOUR & TRAVEL Radom, 25 Czerwca 63, tel BP EUREKA Siedlce, Pi³sudskiego 60, tel AIR CLUB Warszawa, Senatorska 28, tel EVENTUR Warszawa, Roentgena 23/34 tel BP ORBIS Warszawa, Kolejowa 5/7, tel SKANDYNAWSKIE BP Warszawa, Cienista 67, tel BP JANUS Warszawa, al. Jana Paw³a II 46/48, paw.19 tel FLY AWAY TRAVEL Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79 tel MBP P B POLFERRIES Warszawa, Cha³ubiñskiego 8 tel ORBIS TRAVEL Warszawa, Bracka 16, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 tel Warszawa, pl. Konstytucji 4 tel Warszawa, Mickiewicza 27 tel Warszawa, Pu³awska 31, tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. BP M AWA M³awa, Stary Rynek 11, tel EURO-TUR Ostro³êka, Bogus³awskiego 23 tel , PBP P OCK P³ock, Jachowicza 47, tel BP E. DYMKOWSKA Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 5 tel AGA TOUR Siedlce, Pu³askiego 43, tel EUREKA Siedlce, Pi³sudskiego 60, tel HALLA Siedlce, Zdanowskiego 1 tel , AIR CLUB Warszawa, Senatorska 28, tel BP JANUS Warszawa, al. J. Paw³a II 46/48, paw. 19 tel , BP OCHOTA Warszawa, Grójecka 56/58 tel , FIRST CLASS Warszawa, Nowowiejska 5 tel FLY AWAY TRAVEL Warszawa, Po³czyñska 31A tel , HOLIDAY TRAVEL Warszawa, Nowowiejska 10 tel INTERCHANGE POLAND Warszawa, Ch³odna 51, tel MBP P B POLFERRIES Warszawa, Cha³ubiñskiego 8 tel PBP ORBIS Warszawa, Bracka 16, tel Warszawa, Kolejowa 5/7 tel Warszawa, pl. Konstytucji 4 tel Warszawa, Mickiewicza 27 tel , Warszawa, Pu³awska 31 tel RAJBM-IKARIA TOURS Warszawa, Piêkna 66/1 tel SKANDYNAWSKIE BP Warszawa, Cienista 67, tel TAU Warszawa, pl. Trzech Krzy y 16 tel TRAVEL EXPRESS Warszawa, Al. Jerozolimskie 56C tel Poni sze biura udzielaj¹ 3 % zni ki na bilety promowe IRISH FERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. POLSKIE BIURO PODRÓ Y P³ock, Jachowicza 47, tel BP SIGMA Radom, Mickiewicza 15 tel ST TURYSTA Radom, eromskiego 62 tel UNI-TUR Radom, Kiliñskiego 21, tel BP EUREKA Siedlce, Pi³sudskiego 60 tel HOLIDAY TOUR Warszawa, Bohdanowicza 9 tel MBP P B POLFERRIES Warszawa, Cha³ubiñskiego 8 tel ORBIS TRAVEL Warszawa, Bracka 16, tel PZM TRAVEL Warszawa, Pu³awska 28, tel Biuro Sprzeda y i Rezerwacji PLL LOT: 10% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 wypo yczalnie TRANS-IMPEX: 10% Na wynajem mikrobusów. Warszawa, Igañska 2, tel

17 AVIS Rent-a-car: 25 30% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Warszawa, al. wirki i Wigury 1, Port Lotniczy hala przylotów, terminal 1 tel /73 EUROPCAR: 10% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. tel , Warszawa, al. Jana Paw³a II 22 tel Warszawa, al. wirki i Wigury 1 tel

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Regionalne: 50% Zbiory: etnografia tradycyjne narzêdzia u ywane w regionie Puszczy Kozienickiej oraz eksponaty z zakresu sztuki ludowej; bogaty

Bardziej szczegółowo

Dla posiadaczy do 26 lat.

Dla posiadaczy do 26 lat. 102 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Regionalne w Kozienicach: Zbiory: z dziedziny etnografii, wśród nich przeważają tradycyjne narzędzia używane w regionie Puszczy Kozienickiej

Bardziej szczegółowo

www.mwmskansen.pl Na wstęp do poniższych oddziałów: Siedziba Główna Czynne: codziennie oprócz pn. Wystawa w Skansenie: Rok polski w tradycyjnych

www.mwmskansen.pl Na wstęp do poniższych oddziałów: Siedziba Główna Czynne: codziennie oprócz pn. Wystawa w Skansenie: Rok polski w tradycyjnych 92 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Regionalne w Kozienicach: Zbiory: z dziedziny etnografii, wśród nich przeważają tradycyjne narzędzia używane w regionie Puszczy Kozienickiej

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY?

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro, ul. Okrzei 35, II p., pokój 207, Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów tel. (+23)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2008 roku

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2008 roku Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2008 roku SZPZLO Warszawa Bemowo; ul. Wrocławska 19; 01-493 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty SALONY W.KRUK Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Niedz. i święta Wałbrzych CH Victoria ul. 1 Maja 64 58-300 783-782-612 Warszawa CH King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM. Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie

MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM. Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie 1. A Modo Mio ul. Grójecka 110, WARSZAWA 2. Absynt ul. Wspólna 35, WARSZAWA 3. Al Pomodoro ul. Dzieci Warszawy 27A,

Bardziej szczegółowo

Badania lekarskie kandydatów na studia

Badania lekarskie kandydatów na studia Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia

Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia W najbliższą środę (29 lutego), na Stadionie Narodowym zostanie rozegrane towarzyskie spotkanie pomiędzy reprezentacjami Polski i Portugalii. Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie 19.03.2009r. PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro I. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu

Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu Warszawa, 22 czerwca 2016 r. Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu W dniach 8 i 9 lipca w Warszawie odbędzie się szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W tych dniach wprowadzone będą

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2013 roku

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. Zdrowie, Mama i Ja - II etap w 2013 roku Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2013 roku SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy; ul. Wrocławska 19; 01-493 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: ZP.271.17.2014 Obryte 06 maja 2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10

Strona 1 z 10 Nazwa organizatora Akt o utworzeniu Akt o nadaniu statutut 1/99 12.07.1999 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie "Mazowsze" Karolin 05-805 Otrębusy ul. Świerkowa

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2014" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 06 maja 2014 roku)

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergia Astma Immunologia Kliniczna, Łódź 17-19.06.2010 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAGIIZPD272662012MK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul Jagiellońska 26 ul Jagiellońska 26 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 79980000-7 usługi prenumeraty załącznik nr 2 do SIWZ Tabela 1 1 Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku

Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku Frezowanie ul. Mehoffera W związku z wymianą nawierzchni bitumicznej ulicy Mehoffera na odc. Modlińska Zawiślańska, od 5 października br. od godz. 22.00 (po komisji)

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzielnica Lokal Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzielnica Lokal Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Załącznik do zarządzenia nr 715/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 16 maja 2016 r. MIEJSKIE LOKALE, W KTÓRYCH BĘDĄ USYTUOWANE PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ HARMONOGRAM WSKAZUJĄCY DNI I

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi 11/01/2014 S8 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta Polska-: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 41/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.01.2016 r.

Załącznik do zarządzenia nr 41/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.01.2016 r. Załącznik do zarządzenia nr 41/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 15.01.2016 r. Miejskie lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2011 roku

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2011 roku Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2011 roku SZPZLO Warszawa Bemowo; ul. Wrocławska 19; 01-493 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym - czasowe zmiany w komunikacji

Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym - czasowe zmiany w komunikacji Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym - czasowe zmiany w komunikacji logoztm.jpg [1] 1 maja 2014 od 02.05.2014 (piątek) od godz. 16:00 do 03.05.2014 (sobota) do godz. 01:00 W związku z organizacją

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

Wydział Adres Nieruchomości

Wydział Adres Nieruchomości MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Centrala Wydział Adres Nieruchomości 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9 Warszawa ul. Solec 57 Siedziba w budynku Zespołu Medycznych Szkół Policealnych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY Załącznik nr 1a do SIWZ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zamawiających w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015-31.12.2015 Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I O ODRZUCENIU OFERT I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I O ODRZUCENIU OFERT I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Radzyń Podlaski, 18 lipca 2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I O ODRZUCENIU OFERT I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Stosownie do art. 92

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka WTOREK 15 października Andrychów 10.00 Zajęcia "Odkryj swoją pasję" 9.00 do 14.00 8.00 do 13.30 "Kilka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA

Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA 3-5 czerwca 2011 Rocznice: - 190. rocznica powołania Muzeum Mazowieckiego - 110. rocznica urodzin Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej - 90. rocznica odznaczenia Płocka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis

REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Torba gratis ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> www.catpress.pl - CatPress - Katalog stron nowej generacji CatPress - Katalog stron nowej generacji Katalog stron internetowych nowej generacji nie,8211;,bull;, 282 33 nie 18 8211; 16 bull; 2 stron Outbound

Bardziej szczegółowo

Szkoły zapraszają MARZEC:

Szkoły zapraszają MARZEC: Szkoły zapraszają MARZEC: We wszystkich dzielnicach szkoły oferują dni otwarte dla rodziców i dzieci oraz zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego w szkołach dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRÓD - Edycja obywatelska 2009. 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS

LISTA NAGRÓD - Edycja obywatelska 2009. 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS NAGRODA 1 1. ZŁOTY GDAŃSKI KLUCZ OLIMPIJSKI 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS 3. Zestaw talarów gdańskich: srebrny i mosięŝny, wybitych z okazji 20. rocznicy odzyskania

Bardziej szczegółowo

Protokół Odbioru ... 1. Zadania wchodzące w skład realizacji przedmiotu umowy:

Protokół Odbioru ... 1. Zadania wchodzące w skład realizacji przedmiotu umowy: Protokół Odbioru sporządzony w dniu... 2013 roku w sprawie organizacji i obsługi konferencji informacyjno-inauguracyjnej wraz z konferencją prasową i branżowym panelem eksperckim w ramach realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora Badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg)

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) 1. Pl. Pi sudskiego 2 (Metropolitan) 00-073 Warszawa tel. (022) 354 0500 2. A-Z Finanse SA ul. Ruska 51B/317 50-079 Wroc

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na rok 2013

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na rok 2013 Nazwa Zgłoszenia do potwierdzającego kifikacje w zawodzie OzK 333106 Technik eksploatacji portów i terminali K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach A.33. Zaoczna Policealna Siedlce Szkoła "COSINUS

Bardziej szczegółowo

Trans Opera Jesień/Zima

Trans Opera Jesień/Zima Trans Opera Jesień/Zima Małopolskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na jesienno zimową edycje, transmisji i retransmisji oper i baletów z renomowanych europejskich teatrów i festiwali. Szczegółowy program

Bardziej szczegółowo

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne Jesteś tu: Bossafx.pl Szkolenia stacjonarne kiedy gdzie temat prowadzący szczegóły 17.01.2012 15:30-18:00 Łódź- Centrum Biznesowe SYNERGIA, ul. Wólczańska 128/134 Harmoniczna strategia rynkowa rejestracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305 BZP. 271-33/PRF/12 Piekary Śląskie, dnia 17.05.2012 r. O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity)

Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity) Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity) w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia i wskazania jednostek budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz (zwana dalej Akcją ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI

L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI 1 Carrefour Express Warszawa;00-867;ul. Jana Pawła II 27 2 Carrefour Express Zurawica;37-710;ul. Rzeszowska 2 3 Carrefour Express Zurawica;37-710;ul. Bankowa 8 4 Carrefour Express

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

CENTRUM. Budowa II linii metra Jak poruszać się po. Dworzec. Gdański. Dworzec. Wileński. Ratusz Arsenał Stadion. Powiśle. Nowy Świat.

CENTRUM. Budowa II linii metra Jak poruszać się po. Dworzec. Gdański. Dworzec. Wileński. Ratusz Arsenał Stadion. Powiśle. Nowy Świat. Dworzec Gdański Dworzec Wileński Ratusz Arsenał Stadion Powiśle Rondo Rondo ONZ Daszyńskiego Świętokrzyska Nowy Świat Centrum Budowa II linii metra Jak poruszać się po CENTRUM Projekt II linia metra w

Bardziej szczegółowo

Sylwester 2009 zmiany w komunikacji miejskiej

Sylwester 2009 zmiany w komunikacji miejskiej Sylwester 2009 zmiany w komunikacji miejskiej W celu zapewnienia komunikacji uczestnikom imprezy, uruchomione zostaną w nocy z 31.12.2009 r. na 1.01.2010 r. od ok. godz. 22.00 kursy dodatkowych składów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa firmy Adres KURS KOMPUTEROWY Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW DO KOSZTORYSOWANIA

Lp. Nazwa firmy Adres KURS KOMPUTEROWY Z OBSŁUGĄ PROGRAMÓW DO KOSZTORYSOWANIA ZPS.S.01154-57/10 LISTA OFERENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych/podnoszących kwalifikacje dla uczestników projektu Koszaliński Program Integracji

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Miasto Centrum handlowe Ulica Kod pocztowy WYKAZ SKLEPÓW FIRMOWYCH HI-MOUNTAIN 1. BIELSKO BIAŁA CECHOWA 2 43-300 2.

Lista sklepów Miasto Centrum handlowe Ulica Kod pocztowy WYKAZ SKLEPÓW FIRMOWYCH HI-MOUNTAIN 1. BIELSKO BIAŁA CECHOWA 2 43-300 2. Lista sklepów Miasto Centrum handlowe Ulica Kod pocztowy WYKAZ SKLEPÓW FIRMOWYCH HI-MOUNTAIN 1. BIELSKO BIAŁA CECHOWA 2 43-300 2. BIELSKO BIAŁA CH SFERA MOSTOWA 5 43-300 3. BYDGOSZCZ CH RONDO KRUSZWICKA

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy biżuteria zegarki biżuteria zegarki

Kod pocztowy biżuteria zegarki biżuteria zegarki Nazwa salonu Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Nd W.KRUK Poznań ul.paderewskiego ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki pn.-pt. 11:00-19:00, so. 11:00-15:00 W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2016" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 23 marca 2016 roku)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CORTEN MEDIC Tomasz Sikora ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

CORTEN MEDIC Tomasz Sikora ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2016" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 23 marca 2016 roku)

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Pl. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 Warszawa STRONA INTERNETOWA:

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi.

z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. DrukNr 330/20 1 W Projekt z dnia Ar;,',. ;~_" ) 'Y/'N~~~ UCHWAŁA NR.... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH Analiza wybranych zmian w przepisach ustawy o VAT wprowadzonych w 2015 r. oraz tych, które weszły

Bardziej szczegółowo

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie.

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Ruciane Nida ul. Gałczyńskiego 11 Pisz ul. Wołodyjowskiego Pisz ul. Olsztyńska 2 Pisz Piecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów

REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów 1. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem Promocji -40% na drugi produkt (zwanej dalej: promocją ) jest Marketing Investment Group Sp. z o.o z siedzibą: 31-871

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KO.ES.2714.2.2015.15 Kłodzko, dnia 27.07.2015r. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 40 osób bezrobotnych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Informacja ZTM o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie W dniu 11 listopada 2014 r.

Informacja ZTM o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie W dniu 11 listopada 2014 r. Informacja ZTM o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie W dniu 11 listopada 2014 r. W związku z obchodami Święta Niepodległości planowane są następujące uroczystości i imprezy: 1. w godzinach 11.00

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki)

BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki) BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki) Bielsko-Biała Zatoka Dworca PKS, vis a vis BP 04:30 21:30 60 Bydgoszcz Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 20:15 06:00 140 Częstochowa McDonald's, Al. Wojska

Bardziej szczegółowo

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51 LP Nazwa acówki Zawód Adres acówki Kod i Miasto Telefony Email Strona WWW 1 Academus Policealna Szkoła Grafiki i Zaawansowanych Technologii Informatycznych Wólczańska 210 90-531 Łódź 042 633 68 24 042

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/134/2011 Rady Powiatu w z dnia 30 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

>/ ^WK^M > Ɖ >K< >/ : / >E/

>/ ^WK^M > Ɖ >K< >/ : / >E/ 1 Człuchowska 25 Bemowo Powiatowa 2 Prostopadłe Nie 2 Kocjana vis a vis 3 Bemowo Powiatowa 2 Sko ne Nie 3 Piastów Sl skich 31 Bemowo Powiatowa 1 Prostopadłe Nie 4 Powsta ców Sl skich 123 Bemowo Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego

Specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego Specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego 1. Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego Chatka Puchatka, ul. Stachiewicza 33 w Krakowie. Oferta: zajęcia:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Kancelaria EURO CONSULTING dr Marek Wiszniewski k Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Ekskluzywna oferta dla inwestora

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

LICEA AKADEMICKIE WSAP

LICEA AKADEMICKIE WSAP LICEA AKADEMICKIE WSAP Liceum Ogólnokształcące Kreatywności i Biznesu Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych Licea WSAP gwarantują Ci: zdanie matury (program Akademia Maturalna ; w wypadku niezdania

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo