Uchwała Nr 84/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 84/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 84/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku zmieniajca uchwał w sprawie dochodów własnych jednostek budetowych Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm. 1 ) - uchwala si, co nastpuje: 1. W uchwale Nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie dochodów własnych jednostek budetowych Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwał Nr 136/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 wrzenia 2005 r., uchwał Nr 185/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 padziernika 2005 r., uchwał Nr 81/06 z dnia 29 maja 2006 r. oraz uchwał 92/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2007 r. załcznik otrzymuje brzmienie okrelone w załczniku do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza si Zarzdowi Województwa Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. Przewodniczcy Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyski 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz z 2006 r. Nr 126, poz.875 i Nr 227, poz oraz z 2007r. Nr 173, poz

2 Uzasadnienie W załczniku w wykazie jednostek budetowych w przeznaczeniu dochodów dodaje si pozycj zakup samochodu przez Bibliotek Pedagogiczn w Ostrołce. Wobec powyszego wnosi si o podjcie przedmiotowej uchwały. Wejcie w ycie uchwały w dniu jej podjcia konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyej zmian do uprzednio podjtej uchwały. Konieczne jest bowiem, aby ju w dacie podjcia uchwały moliwa była realizacja budetu jednostek budetu Województwa Mazowieckiego. Rozwizanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budetu zgodnie z zasadami gospodarki budetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. wanego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoj na przeszkodzie zasady demokratycznego pastwa prawnego.

3 Załcznik do uchwały Nr 84/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Szkoły medyczne i Szkoła Policealna Pracowników Słub Społecznych 1. Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 Warszawa 2. Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 Warszawa 3. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Warszawa 4. Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 Warszawa 5. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Pruszków 6. Medyczna Szkoła Policealna Otwock 7. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Ciechanów 8. Medyczna Szkoła Policealna Misk Mazowiecki 9. Medyczna Szkoła Policealna Płock 10. Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu 11. Medyczna Szkoła Policealna Sokołów Podlaski 12. Medyczna Szkoła Policealna Radom 13. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Siedlce 14. Szkoła Policealna Pracowników Słub Społecznych - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalnoci usługowej, - odsetki bankowe, - opłaty za udział w kursach, - wpływy ze sprzeday pomocy dydaktycznych, - opłaty za wyywienie i zakwaterowanie (dotyczy tylko ZMSP Przasnysz i MSP Otwock). - wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zawiadcze o przebiegu nauczania - zakup energii, - opłata za basen dla słuchaczy (dotyczy. ZMSP w Warszawie, ZMSP w Przasnyszu, MSP w Radomiu, ZMSP w Siedlcach), i rady pedagogiczne - kwiaty, - rodki czystoci. Cel: zajcia praktyczne młodziey - opłata za basen dla słuchaczy, - umowy zlecenia.

4 szkoły specjalne 1. Zespół Szkół Ogólnokształccych Otwock 2. Zespół Szkół Ogólnokształccych Józefów 3. Zespół Szkół Specjalnych Zagórze 4. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Garwolin 5. Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy Czarnia 6. Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy Gołotczyzna 7. Orodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzcych Radom 8.Orodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszcych Radom 9. Zespół Szkół w Centrum Rehabilitacji Konstancin Jeziorna - odsetki bankowe, - aukcje prac dziecicych. - wynajem basenu (dotyczy OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzcych w Radomiu) - usługi gastronomiczne (dotyczy SOSW w Gołotczynie), - usługi zakwaterowania (dotyczy SOSW w Gołotczynie). -darowizny, -wpłaty na ywienie, -obsługa KZP - zakup energii, - usługi zwizane z monitoringiem budynku, - zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Orodka, - usługi fotograficzne zwizane z prezentacj dokona Orodka, - zakup materiałów i usług zwizanych z wykonywaniem remontów w budynku Orodka, - zakup rodków chemicznych zwizanych z utrzymaniem czystoci wody basenowej, - usługi zwizane z serwisowaniem urzdze basenowych, - zakup materiałów i sprztu dla konserwatora, - zakup znaczków i usług pocztowych, - naprawa wyposaenia w Orodku, - zakup drobnych usług zwizanych z funkcjonowaniem jednostki (dorobienie kluczy, etc.), - zapłata podatku VAT od wynajmu basenu. i imprezy dla dzieci oraz rady pedagogicznej - kwiaty, - bilety na wyjcia na imprezy kulturalne, - rodki czystoci. Cel: rehabilitacja - opłata za basen dla uczniów, - hipnoterapia, - dogoterapia.

5 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie 1.Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyszków - odsetki bankowe, - wpisowe słuchaczy, - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za egzaminy (powtarzanie semestru, za dyplomy) - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalnoci usługowej, - opłaty za udział w kursach, - organizowanie zaj w ODZ, - opłaty zgodnie z regulaminem udostpnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie ksiek. - wynagrodzenie płatnika składek. - zakup energii, - opłaty za telefon, - paliwo, - ubezpieczenie praktykantów, - opłaty za wod, - opłaty zwizane z utrzymaniem Firmy Symulacyjnej Debiut przy CKU. i rady pedagogiczne - kwiaty, - rodki czystoci. Cel: zajcia praktyczne młodziey - opłata za sal gimnastyczn, - umowy zlecenia.

6 Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie 1.Zespół Szkól Nr 3 Wyszków - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalnoci usługowej, - odsetki bankowe. - zakup energii, i rady pedagogiczne - bilety komunikacji miejskiej - kwiaty, - rodki czystoci. Cel: zajcia praktyczne młodziey - opłata za sal gimnastyczn, - umowy zlecenia.

7 Kolegia nauczycielskie 1.Kolegium Nauczycielskie Warszawa 2. Kolegium Nauczycielskie Ciechanów 3. Kolegium Nauczycielskie Radom 4. Zespół Kolegiów Nauczycielskich Ostrołka 5. Nauczycielskie Kolegium Jzyków Obcych Siedlce 6. Nauczycielskie Kolegium Jzyków Obcych Ciechanów 7. Nauczycielskie Kolegium Jzyków Obcych Radom 8. Kolegium Pracowników Słub Społecznych w Warszawie - odsetki bankowe, - wpłaty za ywienie - wpłaty zwizane z zakwaterowaniem, - wpisowe słuchaczy, - opłaty za studia zaoczne i wieczorowe, - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za egzaminy poprawkowe, powtarzanie semestru - wpłaty za kursy jzykowe, - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalnoci usługowej, - wpływy ze sprzeday pomocy dydaktycznych. - opłaty za udostpnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie ksiek, zgodne z właciwym regulaminem - opłaty za egzaminy wstpne - wpłaty za duplikaty legitymacji i dyplomów. umowy o dzieło, - licencje i oprogramowania, - sprzt komputerowy, - prenumerata, - naprawy i konserwacje maszyn, urzdze i sprztu, - opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkole, - usługi pocztowe, - monitoring, - usługi informatyczne, -- wywóz mieci nieczystoci, - opłaty telefoniczne, - opłaty za Internet, - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody - zakup usług medycznych (opłata za badania kontrolne i wstpne pracowników) - pomoc materialna dla studentów (zapomogi z tytułu trudnych warunków materialnych) - ubezpieczenia mienia - opłata za opiek naukowo-dydaktyczn - zakup materiałów owietleniowych i drobnych materiałów gospodarczych, - abonament radiowo telewizyjny, - przegldy techniczne i serwisowe sprztu i urzdze, - opłaty za szkolenia pracowników, - usługi introligatorskie,usługi poligraficzne, - usługi turystyczne, - usługi wydawnicze, - usługi fotograficzne, - zakup paliwa i oleju do samochodu, - utrzymanie zieleni, - usługi pralnicze, - noclegi wykładowców, - usługi transportowe - pochodne od umów zlece (składki ZUS i Fundusz Pracy) - honoraria. Cel: praktyki studenckie - koszty dojazdów młodziey na praktyki, - wynagrodzenia z tytułu praktyk zawodowych, - umowy zlecenia wraz z pochodnymi, - umowy o dzieło, - pochodne od umów zlece (składki ZUS i Fundusz Pracy). Cel: egzaminy - usługi pocztowe, - pochodne od umów zlece (składki ZUS i Fundusz Pracy). umowy zlecenia, o dzieło, rodki czystoci, usługi transportowe,wynajem sal, bilety komunikacji miejskiej, usługi turystyczne, usługi w zakresie kultury i sztuki, zakup artykułów dekoracyjnych., pochodne od umów zlece (składki ZUS i Fundusz Pracy).

8 Biblioteki pedagogiczne - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalnoci usługowej, - odsetki bankowe, - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - opłaty za udział w kursach, - wpływy ze sprzeday pomocy dydaktycznych. - opłaty za udostpnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie ksiek, zgodne z właciwym regulaminem - za usługi internetowe, - rodki od jednostek samorzdu terytorialnego pozyskane na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z pón. zm.) 1. Biblioteka Pedagogiczna Siedlce 2. Biblioteka Pedagogiczna Płock 3.Biblioteka Pedagogiczna Radom 4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Warszawa 5.Biblioteka Pedagogiczna Ciechanów 6. Biblioteka Pedagogiczna Ostrołka - umowy o dzieło, - umowy zlecenie, - zakup art. biurowych, - zakup rodków czystoci, - zakup licencji i oprogramowania, - zakup sprztu komputerowego, - prenumerata - zakup rodków ywnoci. - zakup ksiek, - zakup pomocy dydaktycznych, - zakup sprztu audiowizualnego, - naprawa i konserwacje maszyn, urzdze i sprztu, - doskonalenie zawodowe pracowników, - prowizje i opłaty bankowe, - usługi introligatorskie, - usługi pocztowe, - konserwacja zbiorów bibliotecznych, - delegacje słubowe, - zakup tonerów i tuszy do kserokopiarek i drukarek, - opłaty za usługi internetowe, - usługi za wyywienie, - usługi informatyczne, - ubezpieczenie majtku, - przegldy techniczne, - zakup pozostałych materiałów, - zakup pozostałych pomocy naukowych, - pozostałe usługi remontowe, - pozostałe usługi, - zakup artykułów gospodarczych, - zakup artykułów konserwacyjnych, - zakup pozostałych artykułów - usługi kserograficzne, - usługi pozostałe, - pochodne od umów zlece (składki ZUS i Fundusz Pracy), - podatek od towarów i usług VAT. - zakup samochodu.

9 Kolegia nauczycielskie - internat 1.Zespół Kolegiów Nauczycielskich Ostrołka - wpłaty za ywienie, - wpłaty zwizane z zakwaterowaniem, - wpisowe słuchaczy, - odsetki bankowe. - umowy o dzieło, - licencje i oprogramowania, - sprzt komputerowy, - prenumerata, - naprawy i konserwacje maszyn, urzdze i sprztu, - opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkole, - usługi pocztowe, - monitoring, - usługi informatyczne, - usługi introligatorskie, - usługi poligraficzne, - usługi turystyczne, - usługi wydawnicze, - usługi fotograficzne, - ubezpieczenie majtku - opłaty za energi, - usługi telekomunikacyjne, - opłaty za Internet, - opłaty za wywóz mieci, - utrzymanie zieleni, - badania lekarskie pracowników, - usługi pralnicze, - pochodne od umów zlece (składki ZUS i Fundusz Pracy) - umowy o dzieło, - zakup rodków czystoci, - usługi turystyczne, - opłaty za usługi rozrywkowe, - usługi w zakresie kultury i sztuki, - pochodne od umów zlece (składki ZUS i Fundusz Pracy)

10 Inne jednostki budetowe -wpłaty za dokonywanie uzgodnie, opracowywanie ekspertyz i analiz, -odsetki bankowe, -nadzory inwestorskie - odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych wpłat za: dokonywane uzgodnienia, opracowane ekspertyzy i analizy, nadzory inwestorskie 1. Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych Warszawa 2. Krajowy Orodek Mieszkalno- Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dbku - opłaty za wiadczone usługi: basen, hipoterapia, wiczenia indiwidualne, masa, sauna, korty tenisowe, wynajem sali na kursokonferencje, -sprzeda kart i folderów Orodka, -odsetki zakupy wyposaenia i materiałów, -zakup programów komputerowych, -remonty obiektów bdcych w zarzdzie, -konsultacje i przygotowanie merytoryczne w zakresie opracowania i wdroenia systemu jakoci zgodnego z norm ISO zapłata prowizji bankowych, -termoizolacja budynku biurowego, -polisy ubezpieczeniowe samochodów, -zakup samochodów, zakup komputerów, - na sfinansowanie innych wydatków biecych i inwestycyjnych. -umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodze (ubezpieczenia społeczne. Fundusz Pracy) dla osób prowadzcych zajcia rehabilitantów, - utrzymanie koni, - utrzymanie basenu, - utrzymanie ogrodu, - pokrycie kosztów zwizanych z organizacj imprez kulturalnych dla mieszkaców, - inne koszty zwizane z kosztami uzyskania przychodów

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT OBOWIZUJCY W URZDZIE MIEJSKIM W ZIELONEJ GÓRZE

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT OBOWIZUJCY W URZDZIE MIEJSKIM W ZIELONEJ GÓRZE Załcznik do zarzdzenia nr 1137/2003 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2003.r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT OBOWIZUJCY W URZDZIE MIEJSKIM W ZIELONEJ GÓRZE SYMBOL HASŁO komórki I II III IV

Bardziej szczegółowo

X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok

X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 250 000,00 zł 250 000,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. TYTUŁY KLAS I i II RZDU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. TYTUŁY KLAS I i II RZDU JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Jednolity rzeczowy wykaz akt Akademii Rolniczej we Wrocławiu opracowany został zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Kultury, z dn. 16.09.2002r, w sprawie postpowania z dokumentacj,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 279 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A ZARZĄDU POWIATU 5197 Zarzņdu Powiatu Oławskiego nr 66/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe

Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe Z a r z ą d z e n i e n r 1/2015 z dnia 02.01.2015 roku Dyrektora Przedszkola Nr 42im.Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. Załącznik do Zarządzenia Nr 297/2004 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2004 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. DANE OGÓLNE Budżet miasta Piły na 2003 rok przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej, nr z planu kontroli, temat kontroli, kontrolujcy INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 Ustalenia kontroli Data skierowania wystpienia pokontrolnego

Bardziej szczegółowo

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok

Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2014 Planowane wydatki budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości 89 441 609,72 zł wykonano w kwocie 85 573 650,66 zł, co stanowi 95,68 %. w tym: 1. Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo