Uchwała Nr 122/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 122/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 122/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie dochodów własnych jednostek budŝetowych Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1 ) art.22 ust. 1, 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, z późn. zm. 2 ) w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706) - uchwala się, co następuje: 1. Ustala się wykaz jednostek budŝetowych, źródła dochodów własnych jednostek budŝetowych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1, 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz przeznaczenie tych dochodów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 3. Traci moc uchwała Nr 83/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budŝetowych Województwa Mazowieckiego. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego BoŜenna Pacholczak 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz z 2006 r. Nr 126, poz.875 i Nr 227, poz z 2007 r. Nr 173, poz,1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz.1370 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216,poz.1370 i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

2 Uzasadnienie W załączniku w wykazie jednostek budŝetowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie dodaje się pozycję w wydatkach: zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON. Wejście w Ŝycie uchwały w dniu jej podjęcia uzasadnione jest koniecznością realizacji dochodów i wydatków w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych Województwa Mazowieckiego. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłową realizację dochodów własnych jednostek budŝetowych i wydatków nimi realizowanych zgodnie z zasadami gospodarki pozabudŝetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. waŝnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.

3 Załącznik do uchwały Nr 122/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku Szkoły medyczne i Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb Społecznych 1. Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 Warszawa 2. Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 Warszawa 3. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Warszawa 4. Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 Warszawa 5. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Otwock 6. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Ciechanów 7. Medyczna Szkoła Policealna Mińsk Mazowiecki 8. Zespół Medycznych szkół Policealnych Płock 9. Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu 10. Medyczna Szkoła Policealna Radom 11. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Siedlce 12. Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb Społecznych Warszawa - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej, - odsetki bankowe, - opłaty za udział w kursach, - wpływy ze sprzedaŝy pomocy dydaktycznych, - opłaty za wyŝywienie i zakwaterowanie (dotyczy tylko ZMSP Przasnysz i MSP Otwock). - wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania Cel: bieŝące funkcjonowanie placówki - zakup energii, - opłata za basen dla słuchaczy (dotyczy. ZMSP w Warszawie, ZMSP w Przasnyszu, MSP w Radomiu, ZMSP w Siedlcach), i rady pedagogiczne - kwiaty, - środki czystości. Cel: zajęcia praktyczne młodzieŝy - opłata za basen dla słuchaczy, - umowy zlecenia.

4 szkoły specjalne 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Otwock 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Józefów 3. Zespół Szkół Specjalnych Zagórze 4. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Garwolin 5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Czarnia 6. Zespól Placówek w Gołotczyźnie 7. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących Radom 8.Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Radom 9. Zespół Szkół w Centrum - odsetki bankowe, - aukcje prac dziecięcych. - wynajem basenu (dotyczy OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu) - usługi gastronomiczne (w Gołotczyźnie), - usługi zakwaterowania ( w Gołotczyźnie). - z tytułu wynajmu pomieszczeń (w Gołotczyźnie) - z tytułu wynajmu środków transportu ( w Gołotczyźnie) -darowizny, -wpłaty na Ŝywienie, -obsługa KZP Rehabilitacji Jeziorna Konstancin Cel: bieŝące funkcjonowanie placówki - zakup energii, - usługi związane z monitoringiem budynku, - zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Ośrodka, - usługi fotograficzne związane z prezentacją dokonań Ośrodka, - zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Ośrodka, - zakup środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości wody basenowej, - usługi związane z serwisowaniem urządzeń basenowych, - zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora, - zakup znaczków i usług pocztowych, - naprawa wyposaŝenia w Ośrodku, - zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorobienie kluczy, etc.), - zapłata podatku VAT od wynajmu basenu. i imprezy dla dzieci oraz rady pedagogicznej - kwiaty, - bilety na wyjścia na imprezy kulturalne, - środki czystości. Cel: rehabilitacja - opłata za basen dla uczniów, - hipnoterapia, - dogoterapia.

5 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie 1.Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyszków - odsetki bankowe, - wpisowe słuchaczy, - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za egzaminy (powtarzanie semestru, za dyplomy) - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej, - opłaty za udział w kursach, - organizowanie zajęć w ODZ, - opłaty zgodnie z regulaminem udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie ksiąŝek. - wynagrodzenie płatnika składek. Cel: bieŝące funkcjonowanie placówki - zakup energii, - opłaty za telefon, - paliwo, - ubezpieczenie praktykantów, - opłaty za wodę, - opłaty związane z utrzymaniem Firmy Symulacyjnej Debiut przy CKU. i rady pedagogiczne - kwiaty, - środki czystości. Cel: zajęcia praktyczne młodzieŝy - opłata za salę gimnastyczną, - umowy zlecenia.

6 Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie 1.Zespół Szkól Nr 3 Wyszków - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej, - odsetki bankowe. Cel: bieŝące funkcjonowanie placówki - zakup energii, i rady pedagogiczne - bilety komunikacji miejskiej - kwiaty, - środki czystości. Cel: zajęcia praktyczne młodzieŝy - opłata za salę gimnastyczną, - umowy zlecenia.

7 Kolegia nauczycielskie 1.Kolegium Nauczycielskie Warszawa 2. Kolegium Nauczycielskie Ciechanów 3. Kolegium Nauczycielskie Radom 4. Zespół Kolegiów Nauczycielskich Ostrołęka 5. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Siedlce 6. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Ciechanów 7. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Radom 8. Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie - odsetki bankowe, - wpłaty za Ŝywienie - wpłaty związane z zakwaterowaniem, - wpisowe słuchaczy, - opłaty za studia zaoczne i wieczorowe, - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za egzaminy poprawkowe, powtarzanie semestru - wpłaty za kursy językowe, - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej, - wpływy ze sprzedaŝy pomocy dydaktycznych. - opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie ksiąŝek, zgodne z właściwym regulaminem - opłaty za egzaminy wstępne - wpłaty za duplikaty legitymacji i dyplomów. Cel: bieŝące funkcjonowanie placówki umowy o dzieło, - licencje i oprogramowania, - sprzęt komputerowy, - prenumerata, - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, - opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkoleń, - usługi pocztowe, - monitoring, - usługi informatyczne, -- wywóz śmieci nieczystości, - opłaty telefoniczne, - opłaty za Internet, - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody - zakup usług medycznych (opłata za badania kontrolne i wstępne pracowników) - pomoc materialna dla studentów (zapomogi z tytułu trudnych warunków materialnych) - ubezpieczenia mienia - opłata za opiekę naukowodydaktyczną - zakup materiałów oświetleniowych i drobnych materiałów gospodarczych, - abonament radiowo telewizyjny, - przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu i urządzeń, - opłaty za szkolenia pracowników, - usługi introligatorskie,usługi

8 poligraficzne, - usługi turystyczne, - usługi wydawnicze, - usługi fotograficzne, - zakup paliwa i oleju do samochodu, - utrzymanie zieleni, - usługi pralnicze, - noclegi wykładowców, - usługi transportowe - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy) - honoraria. Cel: praktyki studenckie - koszty dojazdów młodzieŝy na praktyki, - wynagrodzenia z tytułu praktyk zawodowych, - umowy zlecenia wraz z pochodnymi, - umowy o dzieło, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy). Cel: egzaminy - usługi pocztowe, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy). umowy zlecenia, o dzieło, środki czystości, usługi transportowe,wynajem sal, bilety komunikacji miejskiej, usługi turystyczne, usługi w zakresie kultury i sztuki, zakup artykułów dekoracyjnych., pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy).

9 Biblioteki pedagogiczne 1. Biblioteka Pedagogiczna Siedlce 2. Biblioteka Pedagogiczna Płock 3.Biblioteka Pedagogiczna Radom 4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Warszawa 5.Biblioteka Pedagogiczna Ciechanów 6. Biblioteka Pedagogiczna Ostrołęka - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej, - odsetki bankowe, - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - opłaty za udział w kursach, - wpływy ze sprzedaŝy pomocy dydaktycznych. - opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie ksiąŝek, zgodne z właściwym regulaminem - za usługi internetowe, - środki od jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Cel: bieŝące funkcjonowanie placówki - umowy o dzieło, - umowy zlecenie, - zakup art. biurowych, - zakup środków czystości, - zakup licencji i oprogramowania, -zakup energii, -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, -opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, -zakup usług zdrowotnych, -wpłaty na PFRON - zakup sprzętu komputerowego, - prenumerata - zakup środków Ŝywności. - zakup ksiąŝek, - zakup pomocy dydaktycznych, - zakup sprzętu audiowizualnego, - naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, - doskonalenie zawodowe pracowników, - prowizje i opłaty bankowe, - usługi introligatorskie, - usługi pocztowe, - konserwacja zbiorów bibliotecznych, - delegacje słuŝbowe, - zakup tonerów i tuszy do kserokopiarek i drukarek, - opłaty za usługi internetowe, - usługi za wyŝywienie, - usługi informatyczne, - ubezpieczenie majątku, - przeglądy techniczne, - zakup pozostałych materiałów, - zakup pozostałych pomocy naukowych, - pozostałe usługi remontowe, - pozostałe usługi, - zakup artykułów gospodarczych, - zakup artykułów konserwacyjnych, - zakup pozostałych artykułów - usługi kserograficzne, - usługi pozostałe, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy), - podatek od towarów i usług VAT. - zakup samochodu.

10 Kolegia nauczycielskie - internat 1.Zespół Kolegiów Nauczycielskich Ostrołęka - wpłaty za Ŝywienie, - wpłaty związane z zakwaterowaniem, - wpisowe słuchaczy, - odsetki bankowe. Cel: bieŝące funkcjonowanie placówki - umowy o dzieło, - licencje i oprogramowania, - sprzęt komputerowy, - prenumerata, - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, - opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkoleń, - usługi pocztowe, - monitoring, - usługi informatyczne, - usługi introligatorskie, - usługi poligraficzne, - usługi turystyczne, - usługi wydawnicze, - usługi fotograficzne, - ubezpieczenie majątku - opłaty za energię, - usługi telekomunikacyjne, - opłaty za Internet, - opłaty za wywóz śmieci, - utrzymanie zieleni, - badania lekarskie pracowników, - usługi pralnicze, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy) - umowy o dzieło, - zakup środków czystości, - usługi turystyczne, - opłaty za usługi rozrywkowe, - usługi w zakresie kultury i sztuki, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy)

11 Inne jednostki budŝetowe 1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawa 2. Krajowy Ośrodek Mieszkalno- Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku -opłaty za czynności administracyjne polegające na wykonywaniu uzgodnień i wydawaniu opinii w sprawie oddziaływania inwestycji na rzeki i urządzenia melioracyjne będące w ewidencji WZMiUW, -odsetki, -nadzory inwestorskie - opłaty za świadczone usługi: basen, hipoterapia, ćwiczenia indiwidualne, masaŝ, sauna, korty tenisowe, wynajem sali na kursokonferencje, -sprzedaŝ kart i folderów Ośrodka, -odsetki -zakupy wyposaŝenia i materiałów, -zakup programów komputerowych, -remonty obiektów będących w zarządzie, -zapłata prowizji bankowych -polisy ubezpieczeniowe samochodów, -zakup środków transportu, zakup komputerów, -opłaty za administrowanie obiektami, -umowy o dzieło, -umowy zlecenia, -pochodne od umów zleceń (składki Zus i Fundusz Pracy) - na sfinansowanie innych wydatków bieŝących i inwestycyjnych. -umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne. Fundusz Pracy) dla osób prowadzących zajęcia rehabilitantów, - utrzymanie koni, - utrzymanie basenu, - utrzymanie ogrodu, - pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców, - inne koszty związane z kosztami uzyskania przychodów

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe

Załącznik nr 1 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH. 1.Konta bilansowe Z a r z ą d z e n i e n r 1/2015 z dnia 02.01.2015 roku Dyrektora Przedszkola Nr 42im.Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Przedszkolu nr 42 im. Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok

X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 250 000,00 zł 250 000,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 października 2007 r. Nr 150 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU PISZ: 1969 Nr 13/14/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr 194/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 11.03.2008 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2007 ROK Września, dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006.

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. 1 Część opisowa. Dochody budŝetu gminy. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku

U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku U C H W A Ł A Nr 50/V/2003 =========================== Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŝetu Miasta i Gminy Woźniki za 2002 rok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo