PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA KATOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE"

Transkrypt

1 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH WYMIANY BARDZO ZNISZCZONYCH PODŁÓG W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH I KLUBOWYCH FILII NR 1 PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA KATOWICE JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: NADZÓR INWESTORSKI AN-EL SOBERA ELŻBIETA Ul. Kijowska 51/ Katowice OPRACOWAŁ: INŻ. ELŻBIETA SOBERA Katowice, kwiecień 2012

2 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Opis projektowanych prac remontowych 2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 3. Przedmiar robót

3 3 3. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH BARDZO ZNISZCZONYCH PODŁÓG W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH I KLUBOWYCH FILII NR 1 PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH Zakres prac związanych z wymianą podłóg. - d-mż listew podłogowych - rozbiórka wykładzin podłogowych - oczyszczenie podłoża, skucie nierówności - uzupełnienie ubytków w podłożu - wykonanie wyrównania podłoża pod wykładzinę podłogową zaprawą samopoziomującą - ułożenie wykładziny podłogowej rulonowej z tworzywa - montaż cokołów z listew PCV wys 8cm, w kolorach dobranych do wykładziny Uwagi: Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty łącznie z warunkiem o braku cech szkodliwych dla zdrowia, trudno zapalne. Połączenia z powierzchniami podłóg istniejących zakończyć listwami metalowymi dobranymi do kolorów wykładziny. Stosować wykładziny o wysokim stopniu ścieralności np. GAMRAT Norma 43 lub jej równorzędną. Wzory i kolory uzgodnić z Zamawiającym. Integralną cześć opisu stanowi: 1. Załączona Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-00, 2. Przedmiar robót

4 4 SST-01 RÓŻNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontu bardzo zniszczonych podłóg w pomieszczeniach administracyjnych i klubowych Filii nr 1 przy ul. Obr. Westerplatte 10 w Katowicach 1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST Niniejsze wymagania dotyczą robót obejmujących: - rozbiórkę wykładzin podłogowych - oczyszczenie podłoża, skucie nierówności - uzupełnienie ubytków w podłożu - wykonanie wyrównania podłoża zaprawą samopoziomującą do 8mm - ułożenie wykładziny podłogowej z wywinięciem na ścianę 5cm - montaż cokolików z listew PCV wys. 8cm Rozwiązania techniczno- materiałowe oraz opis wykonania robot należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robot zawartych w opracowaniach branżowych Ogólne wymagania dotyczące robót - Wytyczne stosowania przyjętych materiałów budowlanych zawarte w materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach - normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót wykończeniowych wg niniejszej specyfikacji 1.5 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. MATERIAŁY 2.Wymagania dotyczące materiałów 2.1. Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed przemarzaniem, zawilgoceniem aby arkusze wykładziny nie uległy wybrzuszeniu, sklejaniu, kleje i zaprawy nie ulegały wyschnięciu Wszystkie materiały mogą być użyte tylko z obowiązującym oznakowaniem, bez składników szkodliwych dla zdrowia Klej stosować zgodny z technologią wybranej wykładziny bez składników szkodliwych dla zdrowia 2.2. Zastosować wykładzinę co najmniej jakości odpowiadającej Gamrat Norma SPRZĘT

5 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Używany sprzęt powinien być sprawny, bezpieczny, posiadać protokoły sprawdzań technicznych. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów W trakcie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1.Ogólne zasady wykonania Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST Wymianę podłóg należy rozpocząć od oczyszczenia podłoża po rozbiórkach, sprawdzenia czy nie występują spękania lub ubytki w podłożu. Podłoże powinno być wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg. Powierzchnia musi być sucha, gładka bez jakichkolwiek zgrubień, czysta i niepaląca. Dopuszczalne odchyłki od prostoliniowości 1mm na odcinku 1m. Materiały do montażu jak wykładzina, klej, listwy powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym panują odpowiednie warunki jak; temperatura otoczenia 17 do 25 0 C, temperatura podłoża 15do 22 0 C max 75%. Wykładzinę rozwinąć z arkuszy w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Generalnie należy przestrzegać wytycznych producenta wykładzin stosując się w pełni do zaleceń w układaniu i stosowaniu materiałów montażowych jak klej, sznurek spawalniczy itp roboty wykończeniowe podłóg z parkietu 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości robot Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie materiały mają dobrą jakość a roboty wykonane poprawnie. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań, sprawdzań ponosi Wykonawaca Badania robot powinny być przeprowadzane w zakresie: - zgodności z dokumentacją i zmianami w dokumentacji powykonawczej, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, -prawidłowości przygotowania podłoży - wyglądu zewnętrznego powierzchni 7. OBMIAR ROBÓT

6 Jednostka i zasady obmiarowania robót Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy), mb (metr bieżący) 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i zawierać: - ocenę wyników badań - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysow, które opracowane będą w oparciu parametry rzeczowe i cenowe zawarte w umowie i o obmiar wykonanych robót. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy PN-ISO Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości.

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo