Uczelnia Pracodawca. studia a kariera zawodowa. Jerzy Świątek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczelnia Pracodawca. studia a kariera zawodowa. Jerzy Świątek"

Transkrypt

1 Uczelnia Pracodawca studia a kariera zawodowa Jerzy Świątek 1

2 Społeczeństwo wiedzy ERA AGRARNA PRZEMYSŁOWA INFORMACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA WALUTA ZIEMIA SUROWCE, ENERGIA WIEDZA NARZĘDZIA 2

3 Porównanie Czynnik Społeczeństwo Przemysłowe Społeczeństwo Wiedzy organizacja hierarchiczna sieciowa ogniskowanie uwagi instytucja osoba działania biurokratyczne elastyczne siła stabilność zmiana struktura samopodtrzymująca sprzęŝona kierownictwo dogmatyczne inspiracyjne oczekiwania bezpieczeństwo rozwój osobisty zasoby kapitał, surowce informacja, wiedza konkurencja lepiej niŝ inni inaczej 3

4 Karta Bolońska Ministerstwo Program nauczania Politycy Region Kraj Rektor Dziekan Uczelnia Pracodawca 4

5 Otwarty system zapewnienia jakości Monitorowanie wejścia - licencjonowanie Okresowe monitorowanie głównych standardów akademickich Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania Student i Program studiów Absolwent 5

6 Kilka pytań: Czy uczelnia spełnia rolę Uczelni Europejskiej? Czy uczelnia oferuje kształcenie w głównych dyscyplinach potrzebnych do rozwoju regionu, kraju? Czy uczelnia współpracuje z ośrodkami kultury, nauki poprzez realizacje zadań, projektów badawczych z udziałem studentów? Czy funkcjonuje centrum kształcenia ustawicznego reagujące na potrzeby rynku pracy? Czy uczelnia współpracuje z ośrodkami popularyzacji i upowszechniania wiedzy? Czy istnieje polityka pozwalająca na podnoszenie poziomu wykształcenia w regionie? Na ile tworzenie nowych, kierunków, specjalności uwzględnia zapotrzebowanie regionu? Czy uczelnia jest zaangaŝowana w tworzenie polityki regionalnej? Czy uczelnia współpracuje z lokalnymi władzami w opracowaniu strategii? 6

7 Główni gracze Kształcenie Elit Region Kraj Świat Rektor Dziekan Uczelnia Globalny Pracodawca 7

8 Zamknięty system zapewnienia jakości Cel Programu Składowa I Monitorowanie głównych standardów akademickich Składowa II Ciągły proces poprawy jakości kształcenia Program nauczania Sylwetka absolwenta Wydział Zaplecze techniczne Administracja Działania Student i Program studiów Wyjścia Absolwent Pracodawca Wyjścia Proces oceny wyników - przegląd wyników - ocean wyników - działania korygujące 8

9 ZATRUDNIENIE 2002 STATYSTYKA Studia wyŝsze (bez wskazania kierunku) 30.4% Kierunki politechniczne 22.5% Kierunki ekonomiczne (finanse, bankowość, itp.) 22.2% Zarządzanie i marketing 4.2% Kierunki medyczne (medycyna, farmacja) 6.7% Informatyka 7.1% Kierunki humanistyczne 4.9% Kierunki ścisłe (biologia, chemia, fizyka, matematyka) 1.4% Kierunki rolnicze 0.6% 9

10 OFERTY PRACY WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA KANDYDATÓW 2007 Wykształcenie kierunki studiów Udział w ofertach pracy Bez podania kierunku 30% Techniczne 24% Ekonomiczne 18% Zarządzanie i marketing 5% Medyczne 7% Informatyka i telekomunikacja 8% Humanistyczne 1% Ścisłe 1% Rolnicze 2% Prawo 4% Nauki społeczne 1% SUMA 100% 10

11 Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą Zasadnicze pytania: Czy? 1. ma ukończone studia (100%), 2. posiada chęć i umiejętność szybkiego uczenia się (75%), 3. wykazuje duŝą samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów (67%), 4. będzie zaangaŝowany w pracę i lojalny wobec pracodawcy (48%), 5. będzie młody, ale ma jakieś doświadczenie zawodowe (42%), 6. zna języki obce (39%), 7. łatwo nawiązuje dobre kontakty z ludźmi (35%), 8. sprawnie posługuje się komputerem (32%), 9. będzie dyspozycyjny (28%). 11

12 Oczekiwane umiejętności nabyte w czasie studiów Porządek wg studentów Porządek wg pracodawców myślenie strategiczne systematyczność umiejętność rozwiązywania problemów umiejętność rozwiązywania problemów kreatywność łatwość przystosowania do nowych sytuacji umiejętność negocjacji opanowanie w sytuacjach stresowych umiejętność wykorzystania teorii w praktyce operatywność łatwość przystosowania do nowych sytuacji umiejętność pracy w zespole operatywność realizacja złoŝonych celów umiejętność pracy w zespole umiejętność wykorzystania teorii w praktyce realizacja złoŝonych celów zorientowanie na wyniki i jakość opanowanie w sytuacjach stresowych myślenie strategiczne niezaleŝność działania zdolności analityczne zdolności analityczne kreatywność zorientowanie na wyniki i jakość umiejętność negocjacji myślenie w kategoriach globalnych niezaleŝność działania zdolność do podejmowania ryzyka umiejętność samooceny umiejętność samooceny zdolność do podejmowania ryzyka systematyczność umiejętność przekazywania wiedzy asertywność zaufanie we własne osądy przemawianie publiczne asertywność zaufanie we własne osądy myślenie w kategoriach globalnych zdolności przywódcze zdolności przywódcze umiejętność przekazywania wiedzy przemawianie publiczne 12

13 Dodatkowe oczekiwane działania uczelni Porządek wg studentów Porządek wg pracodawców praktyki zagraniczne współpraca z lokalnymi pracodawcami współpraca z lokalnymi pracodawcami praktyki zagraniczne studia za granicą studia za granicą zapraszanie wykładowców z zagranicy projekty badawcze z udziałem studentów Targi Pracy na uczelniach dodatkowe seminaria przedmiotowe projekty badawcze z udziałem studentów Targi Pracy na uczelniach wspólne projekty międzynarodowe współpraca z uczelniami w kraju dodatkowe seminaria przedmiotowe zapraszanie wykładowców z zagranicy współpraca z uczelniami w kraju konferencje konferencje wspólne projekty międzynarodowe 13

14 Na drodze do społeczeństwa uczącego się Podnoszenie ogólnego poziomu wykształcenia kształcenie podstawowe, uznawanie nabytych umiejętności technicznozawodowych, kształcenie ustawiczne. ZbliŜanie uczelni i przedsiębiorstwa (pracodawcy) Walka z marginalizacją w regionie szkoła drugiej szansy Znajomość trzech języków Równouprawnienie inwestycji materialnych i nakładów na wykształcenie 14

15 Proces Boloński Podstawowymi celami kształcenia wyŝszego w Europie wg Deklaracji Bolońskiej są: przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, takŝe europejskim, rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka wiedzy) rozwój osobowy kształconych Realizacji powyŝszych celów słuŝy Proces Boloński. 15

16 Czy i jak to robimy? Perspektywa Dolny Śląsk, Wrocław Politechnika Wrocławska Wydział 16

17 Dolny Śląsk, Wrocław Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze stały panel dyskusyjny Edukacja i Szkolnictwo WyŜsze a Rynek Pracy na Dolnym Śląsku. Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola stały udział przedstawicieli Regionu 17

18 Politechnika Wrocławska (WCTT) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Misja Podniesienie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacje Cel Stymulowanie przedsiębiorczości i kreowanie nowych przedsiębiorstw opartych na innowacjach 18

19 Politechnika Wrocławska (WCTT) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Transfer technologii Doradztwo Szkolenia 19

20 Politechnika Wrocławska (WCTT) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Transfer technologii Promocja lokalnych rozwiązań za granica Poszukiwania zagranicznych technologii dla dolnośląskich firm Partnerstwo w procesie negocjacji umów Partnerstwo w sieci Enterprises Europe Network 20

21 Politechnika Wrocławska (WCTT) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Doradztwo Wybór narzędzia finansowania, Oceny moŝliwości aplikowania do wybranych funduszy, Przygotowania wniosku i innych dokumentów niezbędnych do poprawnego złoŝenia aplikacji. 21

22 Politechnika Wrocławska (WCTT) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Szkolenia Innowacyjność i kreatywność, Przedsiębiorczość, Zarządzanie i jakość, Kursy językowe, SprzedaŜ i negocjacje, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing. 22

23 Politechnika Wrocławska (WCTT) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 23

24 Politechnika Wrocławska (WCTT) Wrocławskie Centrum Transferu Technologii BiTT (Badania i Transfer Technologii) Cel: Podnoszenie świadomości potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych. Zwiększenie wiedzy pracowników naukowych w dziedzinie transferu wiedzy i technologii, Podniesienie świadomości znaczenia ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, Integracja pracowników naukowych z róŝnych dziedzin pomiędzy sobą oraz światem przemysłu, Zwiększenie świadomości roli uniwersytetu, scalającego przedsiębiorczość uniwersytecką, transfer technologii, współpracę z biznesem 24

25 Politechnika Wrocławska (AIP) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY generowanie przedsiębiorstw certyfikaty SZEROKA EDUKACJA otwarte szkolenia i e-learninge biznes i innowacyjność ść INKUBACJA PRZEDSIĘBIORSTW doradztwo i wsparcie materialne 25 PO OKRESIE INKUBACJI dalsza współpraca praca z firmami

26 Program działalności AIP Szeroka edukacja zainteresowanie biznesem i innowacyjności cią otwarte wykłady dotyczące biznesu i innowacji prowadzone przez zaproszonych fachowców seminaria i konferencje dla szerokiego grona odbiorców e-learning dzięki istniejącej platformie PWr (WCSS): e-kursy, e-wykłady, e-warsztaty, przygotowane i prowadzone przez specjalistów internetowa baza szkoleń 26

27 Program działalności AIP Studia podyplomowe i kursy szkolenie przedsiębiorc biorców w i generowanie przedsiębiorstw cykliczne kursy i szkolenia specjalistyczne w formie studium prowadzone przez specjalistów nadanie dyplomu lub certyfikatu konkurs pomysł na biznes i zakwalifikowanie najlepszych projektów do realizacji w AIP oferta w postaci katalogu kursów tematycznych 27

28 Program działalności AIP Inkubacja przedsiębiorstw przedsiębiorca otrzyma wyposaŝone pomieszczenie biurowe będące własnością AIP przedsiębiorca będzie miał zapewnione doradztwo finansowe i prawne w postaci np. voucheru oraz przydzielonego opiekuna firmy będą promowane przez AIP (targi, wystawy na konferencjach, www AIP) umoŝliwienie dostępu do bazy materialnej PWr 28

29 Program działalności AIP Okres po inkubacji promocja idei inkubacji poprzez prezentację firm które powstały dzięki AIP i odniosły sukces dalsza współpraca na zasadach komercyjnych z firmami wywodzącymi się z AIP zapraszanie firm wywodzących się z AIP na targi, seminaria i konferencje AIP 29

30 Zaplecze kadrowe AIP Obecnie Rada Konsultacyjna AIP! Rada Nadzorująca AIP Dyrektor AIP W przyszłości pracownicy etatowi AIP w liczbie odpowiadającej bieŝącym potrzebom kierownicy projektów doradcy wykładowcy 30

31 Politechnika Wrocławska (CKU) Centrum Kształcenia Ustawicznego Oferta studiów podyplomowych Kierunki, Wydziały Badanie Rynku Pracy Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku, Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje, Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej 31

32 Wydział Społeczne Rady Konsultacyjne m.in. Mechaniczny Mechaniczno Energetyczny Chemiczny GeoinŜynierii, Górnictwa i Geologii Informatyki i Zarządzania Zasadnicze zadania Kierunki badań, Program nauczania, Praktyki, Koła zainteresowań, Absolwenci. 32

33 Wydział działania dotyczące kształcenia Oferta pracy, praktyk, staŝy, tematów prac dyplomowych, Współudział w realizacji programu nauczania, wybrane formy realizowane przez przedstawicieli pracodawcy, ZaangaŜowanie pracodawców w aktywność kół naukowych studentów, Informatyka w Biznesie wykłady, seminaria szkolenia dotyczące najnowszym osiągnięciom IT, Forum Firm Informatycznych platforma wymiany doświadczeń, Program wybranych zajęć podstawą do certyfikacji, Program nauczania akredytowany przez IBM, 33

34 Promocja najlepszych Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień z Dolny Ślązak Konkurs Top 10 Konkurs Pomysł na biznes 34

35 Dziękuję za uwagę 35

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda

Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda Metodologia badań Struktura opracowania Prezentacja załoŝeń celu strategicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia Na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku

Bardziej szczegółowo

Monika Hardygóra. Politechnika nieograniczonych moŝliwości

Monika Hardygóra. Politechnika nieograniczonych moŝliwości Monika Hardygóra Politechnika nieograniczonych moŝliwości To hasło, które jest mottem promocyjnym Politechniki Wrocławskiej, przyjmuję za swoje wyzwanie wyborcze. Chciałabym w nim wyrazić moją opinię,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1

Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1 dr Anna Kaczmarek Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1 Potrzeba wszechstronnego i trwałego połączenia uczelni oraz środowiska

Bardziej szczegółowo

2. Zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych:

2. Zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych: Zarządzenie Nr 43/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdania RB-WS w zakresie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MISJA WYDZIAŁU 4 3. WIZJA WYDZIAŁU 5 4. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 6

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

www.wsb.pila.pl /wsbpila

www.wsb.pila.pl /wsbpila Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pilew partnerstwie z Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski www.wsb.pila.pl /wsbpila STUDIA DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ INFORMATOR 2013/2014 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODRĘCZNIK WPROWADZAJĄCY DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI Uchwała Senatu nr 10/S/2009 z dnia 27 maja 2009 r. KRAKÓW 2009 1

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo