PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY Informacja dla rodziców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Informacja dla rodziców"

Transkrypt

1 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y PIERWSZY ZAPIS NA ROK SZKOLNY Informacja dla rodziców Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu dokumenty zapisowe do Szkoły Francuskiej w Warszawie na rok szkolny Dokumenty składają się z umowy pomiędzy Szkołą a rodziną ucznia, zawierającej warunki finansowe przyjęcia i uczęszczania do naszej szkoły. Umowa ta musi być obowiązkowo podpisana przez opiekuna prawnego (lub opiekunów prawnych) ucznia i stanowi prawne zobowiązanie obu stron. Nauka w naszej szkole jest płatna. Uczniowie posiadający obywatelstwo francuskie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium (bourse scolaire) ze strony rządu francuskiego (składanie wniosków w konsulacie Ambasady Francji). Szkoła nie przyjmie zapisu ucznia, którego sytuacja finansowa nie jest uregulowana (tak w stosunku do naszej szkoły, jak i szkoły poprzedniej). W Szkole Francuskiej w Warszawie pobierają naukę, zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji, uczniowie francuscy i polscy oraz uczniowie wszystkich innych narodowości, chcący do niej się zapisać. Językiem wykładowym i używanym na codzień w szkole jest język francuski. Uczniowie, którzy nie znają języka francuskiego, są przyjmowani od klas przedszkolnych po spotkaniu z dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej. Zapisy odbywać się będą od kwietnia 2015: -do przedszkola i szkoły podstawowej w sekretariacie szkoły (ul. Konstancińska 13; Sadyba) -do gimnazjum i liceum w sekretariacie dyrektora, budynek C (ul. Walecznych 4/6, Saska Kepa) Dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej dokumenty należy składać po spotkaniu z Dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej. Jedynie nowe zapisy mogą być nadsyłane pocztą. Prosimy o składanie kompletnych dokumentów. W przeciwnym razie zapis nie zostanie potwierdzony (patrz verso : lista dokumentów stanowiących komplet papierów zapisowych). Rok szkolny rozpoczyna się w środę 2 września 2015, nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w tym dniu w szkole będzie skutkowała skreśleniem go z listy uczniów. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań. Z wyrazami szacunku Dyrektor Daniel Raynal

2 JAK WYPEŁNIĆ KARTĘ ZAPISOWĄ Dokumenty informacyjne znajdują się na stronie internetowej Szkoły rubryka ZAPISY Kalendarz na rok szkolny Lista przyborów szkolnych dla przedszkola i szkoły podstawowej Informacja o transporcie szkolnym i stołówce szkolnej Opis aktualnych zajęć dodatkowych : zapisy na te zajęcia będą odbywać się we wrześniu 2015 Formularz propozycji współpracy Pierwszy zapis : lista dokumentów Wypelniona i podpisana umowa (w2 egzemplarzach, z których jeden zachowuje rodzina) wraz z aneksami 1, 2 i 3 Karta zdrowia ucznia Ksero paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego narodowość ucznia Podpisane zdjęcia ucznia : (przedszkole i szkoła podstawowa : 2 ; gimnazjum : 3 ; liceum : 4) W przypadku płatnika innego niż wymieniony w karcie zapisowej opiekun główny, zgoda na pokrycie przez niego kosztów nauki (na załączonym formularzu) Tylko uczniowie przedszkola i szkoły podstawowej : Zapis jest ważny jedynie po dostarczeniu wypisu z poprzedniej szkoły (przedszkola) (l exeat/certificat de radiataion) oraz wyników w nauce (ksero) z ostatniego roku szkolnego z informacją o przejściu do następnej klasy lub powtarzaniu roku Wypelniona i podpisana umowa dla rodzin niefrancuskojęzycznych. Tylko uczniowie gimnazjum i liceum : Zapis jest ważny jedynie po dostarczeniu wypisu z poprzedniej szkoły (l exeat/certificat de radiataion) oraz kopii wyników w nauce z ostatniego roku szkolnego z informacją o przejściu do następnej klasy lub powtarzaniu roku Karta wyboru opcji (obowiązkowych lub fakultatywnych w programie nauki danej klasy) Z dodatkowymi pytaniami prosimy zgłaszać się do sekretariatu, księgowości liceum oraz konsulatu przy Ambasadzie Francji. Zapisy uczniów : Pani Ewa Koziarska/Katarzyna Zaborek-Denis (gimnazjum-liceum) i Pani Monika Przychodzien (przedszkole-szkoła podstawowa) : o (gimnazjum-liceum tel. : Fax : ) o (przedszkole-szkoła podstawowa tel. : Fax : ) Księgowość : Pani Katarzyna Olender, Pani Paulina Kleiman-Szarow i Pani Katarzyna Kaniewska o (Tel. : /06 Fax : ) Wnioski o stypendia dla uczniów narodowości francuskiej : konsulat przy Ambasadzie Francji o (Tel. : Fax : )

3 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y UMOWA ZAPISU Niniejsza UMOWA PIERWSZEGO ZAPISU do Lycée Français de Varsovie (zwana wraz z załącznikami, w dalszej części umowy Umową ), została zawarta w w dniu 2015 pomiędzy: 1) Lycée Français de Varsovie, instytucja szkolna zarządzana przez rodziców, wspierana przez Agencję Nauczania Języka Francuskiego za Granicą oraz zatwierdzona przez Francuskie Ministerstwo Edukacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 4/6, ( Warszawa), (zwana w dalszej części Umowy Liceum Francuskie ), reprezentowana przez Pana RAYNAL, Dyrektora oraz przez Pana/Panią THEBAULT, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Zarządzającego Liceum Francuskim w Warszawie; 2) Panią, zamieszkałą w, legitymującą się [dowodem osobistym / paszportem francuskim / polskim / [inny] o numerze, którego kopia stanowi Załącznik 1 do niniejszej Umowy; 3) Panem, zamieszkałym w, legitymującym się [dowodem osobistym / paszportem francuskim / polskim / [inny] o numerze, którego kopia stanowi Załącznik 2 do niniejszej Umowy; Pani oraz Pan w dalszej części Umowy są zwani łącznie Opiekunami Prawnymi, a każde z nich Opiekunem Prawnym, Liceum Francuskie oraz Opiekunowie Prawni w dalszej części Umowy są zwani łącznie Stronami, a każde z nich Stroną. Strony zgodnie postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przyjęcie [imię i nazwisko ucznia] do Liceum Francuskiego w roku szkolnym 2015/2016 do jednego z poniższych programów (zaznaczyć właściwe): - Szkoła Podstawowa - Gimnazjum - Liceum. 2. WPISOWE

4 2.1. Wpisowe w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 1600 złotych. W przypadku nowych uczniów wpisowe powiększone jest o opłatę rejestracyjną w wysokości 300 złotych. Wpisowe i opłatę rejestracyjną należy wnieść wraz z pierwszą ratą czesnego, której termin płatności znajduje się poniżej. 3. CZESNE (opłaty za dwoje pierwszych dzieci) Wysokość czesnego zależy od wybranego poziomu nauczania : Przedszkole i Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum 1 kwartał : wrzesień grudzień : termin płatności : 30 wrzesień pln pln pln 2 kwartał : styczeń marzec : termin płatności : 31 styczeń pln pln pln 3 kwartał : kwiecień maj : termin płatności : 31 marzec pln pln pln Czesne roczne pln pln pln Czesne w roku szkolnym 2015/2016 wynosi złotych : proszę uzuełnić zgodnie z wybranym poziomem nauczania CZESNE (opłaty obowiązujące przy zapisie trzeciego i kolejnych dzieci. Zniżka 10% jest przyznawana najmłodszym dzieciom) Wysokość czesnego zależy od wybranego poziomu nauczania : Przedszkole i Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum 1 kwartał : wrzesień grudzień : termin płatności : 30 wrzesień pln pln pln 2 kwartał : styczeń marzec : termin płatności : 31 styczeń pln pln pln 3 kwartał : kwiecień maj : termin płatności : 31 marzec pln pln pln Czesne roczne pln pln pln Czesne w roku szkolnym 2015/2016 wynosi złotych : proszę uzuełnić zgodnie z wybranym poziomem nauczania Opiekunowie Prawni są zobowiązani do zapłacenia czesnego w trzech ratach według następującego harmonogramu: września: termin płatności faktury za czesne za okres wrzesień-grudzień, powiększone o wpisowe i opłatę rejestracyjną oraz, dla uczniów, których to dotyczy, o koszt ubezpieczenia oraz o opłatę za wypożyczenie książek, styczeń: termin płatności faktury za czesne za okres styczeń-marzec, ewentualnie powiększone o opłaty za egzaminy, marzec: termin płatności faktury za czesne za okres kwiecień-lipiec.

5 3.2. Czesne jest przeznaczone na pokrycie wydatków związanych wyłącznie z obowiązkowym programem nauczania, określonym przez francuskie Ministerstwo Edukacji i nie obejmuje: opłat za świadczenia dodatkowe i nieobowiązkowe (transport oraz stołówka szkolna), opłat związanych z zajęciami pozalekcyjnymi, okazjonalnych wydatków proponowanych grupom uczniów (wycieczki szkolne wraz z noclegiem), innych opłat zwyczajowo powiązanych z nauką (ksiązki do ćwiczeń, kalkulatory,...). Opiekunowie Prawni zostaną poinformowani o kwotach i terminach płatności wyżej wymienionych kosztów dodatkowych w późniejszym czasie Opiekunowie Prawni nie powinni przyjmować wniosków o zapłatę niezawierających podpisu uprawnionych osób, to jest Prezesa i Skarbnika Zarządu, Dyrektora i Księgowego Pod warunkiem uzyskania zgody Liceum Francuskiego, czesne może być opłacane przez podmiot gospodarczy. W tym celu, należy złożyć pisemne oświadczenie zawierające nazwisko ucznia i zakres opłacanych przez taki podmiot opłat. W takim przypadku, Liceum Francuskie wystawiać będzie faktury na podmiot gospodarczy Przejęcie obowiązku opłacania czesnego przez podmiot gospodarczy nie zwalnia Opiekuna Prawnego z obowiązku zapłaty czesnego, jeżeli nie zostało ono zapłacone przez podmiot gospodarczy w odpowiednim terminie Opłaty szkolne są określane i płatne w polskich złotych. Waluty obce są akceptowane, a ich wartość zostanie przeliczona według kursu Ministerstwa Finansów (informacje na stronie Płatności: w gotówce: w kasie Liceum od poniedziałku do czwartku od godziny 8: 15 do 12:15, czekiem w euro na rzecz Liceum Francuskiego, przelewem bankowym: w Polsce do banku Bank Société Générale S.A. ul. Marszalkowska 111, Warszawa konto w zlotych: n PL SWIFT : SOGEPLPW konta w euro: n PL we Francji do banku Banque Postale Centre de Paris Paris chèques IBAN : FR N clé RIB : 41 BIC PSSTFRPPPAR Czesne za każdy rozpoczęty kwartał jest należne w całości. Jednakże, w przypadku przyjazdu lub wyjazdu z Polski, który nastąpiłby w trakcie kwartału, czesne zostanie obliczone proporcjonalnie do czasu nauki w stosunku miesięcznym. 4. OPŁATY ZA EGZAMINY 4.1. Oprócz opłat wymienionych powyżej, podlegają opłatom następujące egzaminy: 450 złotych za egzamin ukończenia gimnazjum brevet (trzecia klasa), 450 złotych za próbny egzamin maturalny (pierwsza klasa), 950 złotych za egzamin maturalny (klasa maturalna) Opłaty za egzaminy są płatne wraz z drugą fakturą, o której mowa w punkcie powyżej. 5. PODRĘCZNIKI SZKOLNE

6 5.1. Podręczniki szkolne są bezpłatnie udostępniane uczniom klas szkoły podstawowej Podręczniki szkolne są udostępniane uczniom gimnazjum i liceum za opłatą w wysokości 150 złotych (płatne wraz z pierwszą fakturą, o której mowa w punkcie powyżej). Za każdą zgubioną lub zniszczoną książkę zostanie doliczona opłata w wysokości ceny zakupu książki. 6. ZNISZCZENIA Koszty związane z naprawą zniszczeń dokonanych przez ucznia, a także z wymianą uszkodzonych lub zniszczonych przez niego rzeczy obciążają jego Opiekunów Prawnych. 7. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH 7.1. W przypadku opóźnienia w płatnościach którejkolwiek z rat czesnego, zostanie naliczona kara za opóźnienie w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty miesiąc opóżnienia Liceum Francuskie zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty oraz przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, na rzecz osoby trzeciej specjalizującej się w windykacji należności. 8. ROZWIĄZANIE UMOWY Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej Umowy może spowodować, oprócz wszczęcia postępowania sądowego, nieprzedłużenie Umowy w roku następnym. 9. POZOSTAŁE 9.1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy Wszelkie zmiany Umowy, wymagają, dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności Niniejsza Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej i dwóch we francuskiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W razie jakichkolwiek rozbieżności, rozstrzygająca jest wersja francuska. W DOWÓD CZEGO, Strony podpisały niniejszą Umowę w powyżej wskazanym terminie. Opiekun Prawny Liceum Francuskie Podpis: Imię i Nazwisko: [ ] Podpis: Imię i Nazwisko: Daniel RAYNAL Stanowisko: Dyrektor Podpis: Imię i Nazwisko: [ ] Podpis: Imię i Nazwisko: Anne THEBAULT Stanowisko: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zarządzającego

7 ZAŁĄCZNIK 1 Kopia dowodu osobistego / paszportu Pani ZAŁĄCZNIK 2 Kopia dowodu osobistego / paszportu Pan

8 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y ZAŁĄCZNIK 3 Podanie o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2015/2016 Nazwisko :...Imiona :...Płeć :... Data urodzenia :... Miejsce urodzenia :... Departament :... Kraj :... Obywatelstwo 1 :... Obywatelstwo 2 :... Status szkolny w roku bieżącym (wypełnia administracja) Data zapisu Data wypisu Klasa Powód Przebieg nauki rok klasa dyplom placówka Ostatnia placówka szkolna, do której uczeń uczęszczał: Nazwa : Adres : Miasto :... Rodzaj/ prywatna publiczna * Kraj : Klasa :

9 Znajomość języków przez ucznia (proszę odpowiedzieć tak lub nie): Francuski Polski Dyplomy Język ojczysty Zaawansowany Średnio zaawansowany Początkujący Angielski Ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe, jeśli nie posiadają Państwo indywidualnej polisy ubezpieczeniowej. Jesteśmy w posiadaniu indywidualnej polisy ubezpieczeniowej : tak(*) nie(*) (jeżeli tak, załączyć obowiązkowo kopię polisy; w przypadku braku kopii polisy, dziecko zostanie ubezpieczone w ramach ubezpieczenia szkolnego oferowanego przez Liceum). Nie posiadamy indywidualnej polisy ubezpieczeniowej : Państwa dziecko zostanie ubezpieczone w ramach ubezpieczenia szkolnego w cenie 100 zł rocznie. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia szkolnego są wypłacane dopiero po uzyskaniu zwrotów z podstawowego i dodatkowego ubezpieczenia społecznego i/lub jakichkolwiek innych form ubezpieczeń. W przypadku ich braku, zwrotowi podlega 50% poniesionych kosztów, do wysokości kwoty gwarantowanej w polisie. Prosimy zapoznać się ze szczegółami umowy na naszej stronie internetowej w dziale Zapisy. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w dziale księgowości. Przekazywanie danych osobowych: zgadzam się, tak(*) nie(*), aby administracja Liceum Francuskiego przekazała mój adres i numer telefonu stowarzyszeniom rodziców uczniów już istniejących lub mogących się zawiązać, jak również rodzicom reprezentantom klas w gimnazjum i liceum. Pierwszy opiekun prawny (rodzic lub opiekun) Nazwisko : Imię :... Stopień pokrewieństwa : Adres : Kod pocztowy : Miasto :..Kraj :. Telefon : Inny telefon w razie nagłego wypadku Zawód : Nr zawodu wg klasyfikacji zawodów i specjalności... Miejsce pracy: Telefon służbowy. prywatny (obowiązkowy) :

10 Drugi opiekun prawny Nazwisko : Imię :... Stopień pokrewieństwa : Adres : Kod pocztowy : Miasto :..Kraj :. Telefon : Inny telefon w razie nagłego wypadku Zawód : Nr zawodu wg klasyfikacji zawodów i specjalności... Miejsce pracy: Telefon służbowy. prywatny (obowiązkowy) : Sytuacja rodzinna małżeństwo po rozwodzie wdowiec/wdowa inna Adres ucznia, jeśli jest inny niż głównego opiekuna Adres : Kod pocztowy : Miasto :..Kraj :. Telefon : (*) Niepotrzebne skreślić

11 ZAŁĄCZNIK 4 LICEUM FRANCUSKIE W WARSZAWIE : CZESNE ZA SZKOŁĘ Opłaty za dwoje pierwszych dzieci Przedszkole i Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum kwartał : Wrzesień - grudzień: termin płatności : 30 wrzesień 2 kwartał : Styczeń - marzec termin płatności : 31 styczeń 3 kwartał : Kwiecień maj termin płatności : 31 marzec PLN PLN PLN Wypożyczenie książek: 150 PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 4 Czesne roczne PLN PLN PLN Wpisowe 1600 PLN + (opłata rejestracyjna dla nowych uczniów : 300 PLN) Ewentualne ubezpieczenie 100 PLN Opłaty za egzaminy Klasy 3 ème (egzamin gimnazjalny) 450 PLN Klasy 1 ère ( matura z francuskiego ) 450 PLN Klasy Terminale ( matura ) 950 PLN

12 ZAŁĄCZNIK 4 LICEUM FRANCUSKIE W WARSZAWIE : CZESNE ZA SZKOŁĘ CZESNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZAPISIE TRZECIEGO I KOLEJNYCH DZIECI. ZNIŻKA 10% JEST PRZYZNAWANA NAJMŁODSZYM DZIECIOM PRZEDSZKOLE SZKOLA PODSTAWOWA GIMNAZJUM LICEUM kwartał : Wrzesień - grudzień: termin płatności : 30 wrzesień 2 kwartał : Styczeń - marzec termin płatności : 31 styczeń 3 kwartał : Kwiecień maj termin płatności : 31 marzec PLN PLN PLN Wypożyczenie książek: 150 PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 4 Czesne roczne PLN PLN PLN

13 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y Dossier de santé Karta zdrowia ucznia 1 ère inscription Pierwszy zapis Année scolaire / Rok szkolny Renseignements administratifs PHOTO IND ISPENSABLE Z D J Ę C I E O B O W I Ą Z K O W E NOM / Nazwisko :... PRENOM / Imiona :... CLASSE / Klasa :... DATE DE NAISSANCE / Data urodzenia :... SEXE / Płeć :... NATIONALITE(S)/ Obywatelstwo :... ADRESSE / Adres :... TEL :... PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D URGENCE : W razie nagłej konieczności powiadomić : MEDECIN TRAITANT EN POLOGNE/Lekarz prowadzący w Polsce: Nom/Nazwisko:... Adresse/Adres: tél./tel.: ATTENTION UWAGA BESOINS SPECIFIQUES de l ELEVE INDYWIDUALNE POTRZEBY DZIECKA Si votre enfant suit un protocole médical vous devez demander au secrétariat un dossier «Projet d accueil individualisé». Aucun médicament ne peut être délivré par les services médicaux du Lycée si ce document n est pas rempli et signé par la famille. Jeśli Państwa dziecko wymaga indywidualnego leczenia, prosimy odebrać w sekretariacie dokument «Indywidualny projekt opieki». Bez tego dokumentu, wypełnionego i podpisanego przez rodzinę, żadne lekarstwo nie zostanie podane dziecku przez szkolne służby medyczne.

14 Renseignements médicaux VACCINS (date des derniers rappels) - SZCZEPIENIA (daty ostatnich szczepień) diphtérie-tenatos (dyfteryt-tężec)... POLIOMYELITE (polio) BCG(gruźlica).... R.O.R. (rougeole-oreillons-rubéole) (odra-świnka-różyczka)... HEPATITE B (żółtaczka B)... ENCEPHALITE A TIQUES (odkleszczowe zapalenie opon mózgowych)... AUTRES (inne)... ANTECEDENTS MEDICAUX - CHOROBY PRZEWLEKŁE... MALADIES INFECTIEUSES DEJA CONTRACTEES - PRZEBYTE CHOROBY ZAKAŹNE OREILLONS COQUELUCHE ROUGEOLE ŚWINKA KOKLUSZ ODRA RUBEOLE VARICELLE SCARLATINE AUTRES (A PRECISER) RÓŻYCZKA OSPA WIETRZNA SZKARLATYNA INNE - WYSZCZEGÓLNIĆ ALLERGIES CONNUES ET CONTRE-INDICATIONS MEDICAMENTS ZNANE ALERGIE I PRZECIWSKAZANIA DOTYCZĄCE LEKÓW... OBSERVATIONS PARTICULIERES (lunettes - appareils dentaires...) UWAGI DODATKOWE (okulary - aparat ortodontyczny...).... Votre enfant, a-t-il fréquenté les cours d EPS Oui Non en 2014/2015? Si non, pourquoi? Dispense médicale Dispense médicale inférieure à 30 jours supérieure à 30 jours Remarques des parents : Autre raison Czy dziecko uczestniczyło w lekcjach WF-u Tak Nie roku 2014/2015? Jeśli nie, dlaczego? Zwolnienie lekarskie Zwolnienie lekarskie na mniej niż 30 dni na dłużej niż 30 dni Uwagi rodziców : Inny powód INTERVENTIONS CHIRURGICALES? LESQUELLES? (przebyte zabiegi chirurgiczne? jakie?)... ANESTHESIE/ANESTEZJA OUI/NON TAK/NIE Je soussigné(e)... responsable légal de l enfant autorise les responsables de l Etablissement s ils ne peuvent me joindre et si un état d urgence absolue le nécessite lors de sa présence dans l établissement scolaire, à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par son état, autorise qu il (elle) soit transporté(e) en ambulance en urgence à l hôpital, soit endormi(e) et opéré(e) le cas échéant. Ja, niżej podpisany/a......prawny opiekun dziecka... upowazniam wladze szkoly w razie absolutnej koniecznosci i braku kontaktu ze mna w czasie jego obecnosci na terenie szkoly do podjecia wszelkich medycznych srodkow wymaganych przez jego stan;upowazniam do przewiezienia karetka mego dziecka do szpitala oraz uspienia i operowania go w razie absolutnej koniecznosci. Date / Data Signature / Podpis

15 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y Convention de prise en charge directe des frais de scolarité par une société Umowa dotycząca pokrywania czesnego przez firmę Un ou plusieurs de vos enfants vont être scolarisés au lycée français René Goscinny de Varsovie. Państwa dziecko ( dzieci) uczeszcza(ją) do Liceum Francuskiego w Warszawie. Quelques informations sur la prise en charge directe par la société : Oto kilka ważnych informacji dotyczących pokrywania kosztów szkoły przez firmę : - Les parents restent toujours responsables financièrement des frais de scolarité de leurs enfants - Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za oplaty czesnego swoich dzieci - Le conseil d administration du lycée français de Varsovie accepte le règlement direct de votre société - Rada Zarządu Liceum Francuskiego akceptuje bezpośrednie rozliczenia z Państwa firmą - Cette procédure nécessite la connaissance des informations suivantes : - Taka procedura wymaga znajomości następujących informacji : o Identification exacte de la société (partie à compléter ci-dessous) o Dokładnych i pełnych danych Państwa firmy ( ta cześć do wypełnienia poniżej) o Signature de ce document par la société et le représentant légal de l enfant o Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy i podpis opiekuna prawnego dziecka o Retour de ce document au service comptable du lycée o Zwrotu tego dokumentu do księgowości Liceum - Sans retour de ce document, les factures et relances seront établies au nom de la famille - Brak zwrotu dokumentu spowoduje, iż faktury i wezwania do zapłaty wystawiane będą bezpośrednio rodzicom. Nom, prénom des enfants scolarisés : Imię i nazwisko ucznia : Nom et signature du représentant légal : Imię i nazwisko opiekuna prawnego :

16 IDENTIFICATION DE LA SOCIETE Dane adresowe firmy Dénomination : Nazwa Adresse de facturation : Adres do faktrurowania : Adresse d envoi de la facture Adres wysyłki faktury Nom, coordonnées téléphoniques et adresse mail du service payeur et de la personne à contacter en cas de problème concernant le règlement des factures : Imię, dane telefoniczne, adres osoby z ramienia firmy upoważnionej do kontaktów z liceum w przypadku problemów dotyczących płatności faktur: Nature des frais pris en charge : Rodzaj oplat pokrywanych przez firme : - Frais dossier 1 ère inscription OUI / NON - Opłata rejestracyjna TAK / NIE - Droits d écolage OUI / NON - Czesne TAK / NIE - Droit annuel OUI / NON - Opłata Wpisowa TAK / NIE - Droits d examen OUI / NON - Opłaty za egzaminy TAK / NIE - Assurance OUI / NON - Ubezpieczenie TAK / NIE - Location livres OUI / NON - Wypożyczenie podręczników TAK / NIE - Activités péri-scolaires OUI / NON - Zajęcia dodatkowe TAK / NIE - Voyages scolaires OUI / NON - Wycieczki Szkolne TAK / NIE Fonction, nom, cachet et signature du représentant de la société : Stanowisko, nazwisko pieczątka i podpis osoby reprezentującej firme :

17 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y GIMNAZJUM Klasa 6ème OPCJE DO WYBORU W ROKU SZKOLNYM Nazwisko i imię ucznia :... Klasa w roku szkolnym :..Szkoła :... Języki i opcje w roku szkolnym : Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranych opcji Więcej na stronie internetowej: (podany wymiar godzin jest wymiarem tygodniowym) Klasa 6 ème Opcje obowiązkowe : język angielski (język nowożytny 1) + język polski Język polski jako obcy 2 godz. lub Język polski jako ojczysty 5 godz. Jezyk polski jest nauczany od przedszkola do klasy maturalnej. Począwszy od klasy 6ème, dla uczniów, których językiem ojczystym (lub jednym z języków ojczystych) jest język polski, przewidziane jest : 4 godz. tygodniowo nauki języka (gramatyka, słownictwo, literatura) oraz 1 godz. historii w języku polskim. Opcja fakultatywna : Matematyka po angielsku 1 godz. Założeniem jest jednoczesne pogłębianie znajomości jęz. angielskiego i matematyki. Polega na realizacji projektów i opiera się na czynnym udziale uczniów, przygotowujących exposé, dyskusje, podcastingi audio i video. Zajęcia pozaszkolne: W zależności od planu lekcji: Siatkówka lub koszykówka (niepotrzebne skreślić) Lego technic Chór lub Warsztaty fotograficzne lub Warsztaty plastyczne (niepotrzebne skreślić) Wushu Pianino Gitara (niepotrzebne skreślić) Przygotowanie egzaminu PET (British Council) Podpis opiekuna(ów) prawnego(nych): Prosimy o uważne dokonywanie wyboru opcji, po rozpoczęciu roku szkolnego żadna zmiana nie będzie możliwa. Zajęcia pozaszkolne: zapisy odbędą się w pierwszej połowie września, a zajęcia rozpoczną się pod koniec września 2015.

18 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y GIMNAZJUM Klasa 5ème OPCJE DO WYBORU W ROKU SZKOLNYM Nazwisko i imię ucznia :... Klasa w roku szkolnym :..Szkoła :... Języki i opcje w roku szkolnym : Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranych opcji Więcej na stronie internetowej: (podany wymiar godzin jest wymiarem tygodniowym) Klasa 5 ème Opcje obowiązkowe : język angielski (język nowożytny 1) + język polski Język polski jako obcy 2 godz. lub Język polski jako ojczysty 5 godz. (4 godz/tydz. nauka języka (gramatyka, słownictwo, literatura) i 1 godz. historii w języku polskim) Opcje fakultatywne : podstawy łaciny 2 godz. i/lub Matematyka po angielsku 1godz. Zajęcia pozaszkolne: W zależności od planu lekcji: Siatkówka lub koszykówka (niepotrzebne skreślić) Chór lub Warsztaty fotograficzne lub Warsztaty plastyczne (niepotrzebne skreślić) Przygotowanie do egzaminu PET (British Council), sobota rano lub w tygodniu w zależności od planu lekcji Wushu Pianino Gitara (niepotrzebne skreślić) Podpis opiekuna(nów) prawnego(nych): Prosimy o uważne dokonywanie wyboru opcji, po rozpoczęciu roku szkolnego żadna zmiana nie będzie możliwa. Zajęcia pozaszkolne: zapisy odbędą się w pierwszej połowie września, a zajęcia rozpoczną się pod koniec września A m b a s s a d e d e F r a n c e e n P o l o g n e - u l. P i e k n a V a r s o v i e A d m i n i s t r a t i o n, c o l l è g e, l y c é e u l. W a l e c z n y c h 4 / V a r s o v i e P o l o g n e Tél. : Fax : Internet : http ://www.lfv.pl Eco le m ater nel le et él émen tair e ul. Kon st anc in sk a Varsovi e Tél. :

19 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y GIMNAZJUM Klasa 4ème OPCJE DO WYBORU W ROKU SZKOLNYM Nazwisko i imię ucznia :... Klasa w roku szkolnym :..Szkoła :... Języki i opcje w roku szkolnym : Więcej na stronie internetowej: Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranych opcji (podany wymiar godzin jest wymiarem tygodniowym) Klasa 4 ème Opcje obowiązkowe : język nowożytny 1 angielski język nowożytny 2 do wyboru: hiszpański lub Opcje fakultatywne : Mogą być wybrane wszystkie 3 opcje fakultatywne. Język angielski «opcja europejska» 2 godz. niemiecki Język polski jako obcy 2 godz. lub Język polski jako ojczysty 5 godz. (Język polski jako ojczysty : 4 godz/tydz. nauka języka (gramatyka, słownictwo, literatura) i 1 godz/tydz historii w języku polskim) Łacina 3 godz. ZAJĘCIA POZASZKOLNE: W zależności od planu lekcji : Siatkówka lub koszykówka (niepotrzebne skreślić) Chór lub Warsztaty fotograficzne lub Warsztaty plastyczne (niepotrzebne skreślić) Przygotowanie do egzaminu PET lub FCE (British Council), sobota rano lub w tygodniu w zależności od planu lekcji Wushu Pianino Gitara (niepotrzebne skreślić) Podpis opiekuna(nów) prawnego(nych) : Prosimy o uważne dokonywanie wyboru opcji, po rozpoczęciu roku szkolnego żadna zmiana nie będzie możliwa. Zajęcia pozaszkolne: zapisy odbędą się w pierwszej połowie września, a zajęcia rozpoczną się pod koniec września A m b a s s a d e d e F r a n c e e n P o l o g n e - u l. P i e k n a V a r s o v i e A d m i n i s t r a t i o n, c o l l è g e, l y c é e u l. W a l e c z n y c h 4 / V a r s o v i e P o l o g n e Tél. : Fax : Internet : http ://www.lfv.pl Eco le m ater nel le et él émen tair e ul. Kon st anc in sk a Varsovi e Tél. :

20 A M B A S S A D E D E F R A N C E E N P O L O G N E LYCEE FRANÇAIS DE VARSOVIE R e n é G o s c i n n y GIMNAZJUM Klasa 3ème OPCJE DO WYBORU W ROKU SZKOLNYM Nazwisko i imię ucznia :... Klasa w roku szkolnym :..Szkoła :... Języki i opcje w roku szkolnym : Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranych opcji Więcej na stronie internetowej: (podany wymiar godzin jest wymiarem tygodniowym) Klasa 3 ème Opcje obowiązkowe : język nowożytny 1 angielski język nowożytny 2 (kontynuacja od kl. 4 ème ) do wyboru: hiszpański lub niemiecki Opcje fakultatywne : Mogą być wybrane wszystkie 3 opcje fakultatywne. Język angielski «opcja europejska» 2 godz. (kontynuacja od kl. 4ème) Język polski jako obcy 2 godz. lub Język polski jako ojczysty 5 godz. (Język polski jako ojczysty : 4 godz/tydz. nauka języka (gramatyka, słownictwo, literatura) i 1 godz/tydz historii w języku polskim) Łacina 3 godz. (jeśli kontynuacja od kl. 5 ème lub 4 ème ) Zajęcia pozaszkolne: W zależności od planu lekcji : Siatkówka lub koszykówka (niepotrzebne skreślić) Chór lub Warsztaty fotograficzne lub Warsztaty plastyczne (niepotrzebne skreślić) Przygotowanie do egzaminu PET lub FCE (British Council), sobota rano lub w tygodniu w zależności od planu lekcji Wushu Pianino Gitara (niepotrzebne skreślić) Podpis opiekuna(nów) prawnego(nych) : Prosimy o uważne dokonywanie wyboru opcji, po rozpoczęciu roku szkolnego żadna zmiana nie będzie możliwa. Zajęcia pozaszkolne: zapisy odbędą się w pierwszej połowie września, a zajęcia rozpoczną się pod koniec września A m b a s s a d e d e F r a n c e e n P o l o g n e - u l. P i e k n a V a r s o v i e A d m i n i s t r a t i o n, c o l l è g e, l y c é e u l. W a l e c z n y c h 4 / V a r s o v i e P o l o g n e Tél. : Fax : Internet : http ://www.lfv.pl Eco le m ater nel le et él émen tair e ul. Kon st anc in sk a Varsovi e Tél. :

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW

PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa SYSTEM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH COMENIUSA PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW Administrator systemu: European Benefits Administrators (Plan Comenius) 82, rue Villeneuve 92587

Bardziej szczegółowo

1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym

1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym ZAGRANICZNE KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU COMENIUS Informujemy, że rozpoczyna się nabór na kursy doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej w roku 2007 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.;

jeżeli posiadasz prześlij dowody opłacania składek zdrowotnych wyciągi z konta, potwierdzenia od ubezpieczyciela itp.; HOLANDIA ZGŁOSZENIE ZWROTU PODATKU ZA 2012 / ZORGTOESLAG INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE 1 Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa dalej zwany "Uczelnią"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015

PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015 PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015 Politechnika Śląska (PL GLIWICE01) Adres: Akademicka 2A, 44-100 Gliwice dalej zwana Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku...

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka 38D 20-618 Lublin dalej zwana Uczelnią, reprezentowana do celów podpisania niniejszej Umowy przez Panią Profesor Marzennę R. Dudzińską, Prorektora

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO INFORMACJE OGÓLNE

SZKOLNICTWO INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE SZKOLNICTWO Szkolnictwo we Francji (nauczanie i organizacja) pozostaje pod ścisłą kontrolą państwa. Francja zapewnia obywatelom swobodę wyboru pomiędzy oświatą publiczną i prywatną. Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

R e n é G o s c i n n y

R e n é G o s c i n n y LYCEE FRANÇAIS DEVARSOVIE R e n é G o s c i n n y ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROWADZENIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W LYCEE FRANÇAIS RENÉ GOSCINNY DE VARSOVIE (LICEUM FRANCUSKIE IM. RENÉ GOSCINNY W WARSZAWIE)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo