SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w latach dydaktycznych 2005/ /2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w latach dydaktycznych 2005/2006 2010/2011"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalnści Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w latach dydaktycznych 2005/ /2011 Mininy kres sprawzdawczy t czas wytężnej pracy Zarządu i Współpracwników Fundacji Linguae Mundi, t czas zmian persnalnych, rganizacyjnych i merytrycznych pdejmwanych w kntekście nwych rzwiązań gspdarczych raz zmieniających się w kraju i na świecie uwarunkwań plitycznych. Zmiany persnalne dknane w Fundacji przedstawiamy pniżej. Kalendarz zmian persnalnych w rganach Fundacji: 19 XII 2009 zrzeczenie się przez Włdzimierza Ławniczaka funkcji Wiceprezesa Zarządu FNJO LM, (którą pełnił d 1989 rku) z pwdu bjęcia funkcji Prezesa Zarządu Telewizji Plskiej S.A. 30 XII 2009 rezygnacja Michała Sajkwskieg z funkcji Prezesa Zarządu FNJO LM. Decyzja uzasadnina ilścią i zakresem aktualnych bwiązków zawdwych. 30 XII 2009 Zgrmadzenie Fundatrów, działąjąc na pdstawie 9 ust. 1 Statutu Fundacji, w parciu pzytywną pinię przedstawiną przez Prezydium Rady Fundacji, pwłuje Urszulę Sajkwską na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji z dniem 1 stycznia 2010 rku. 27 VI 2011 Zgrmadzenie Fundatrów, działając na pdstawie 9 ust. 1 Statutu Fundacji, pwłuje panią Annę Jurek i pana Adama Sajkwskieg na funkcję Człnka Zarządu Fundacji z dniem 1 lipca 2011 rku. Zmiany rganizacyjne: Kierwnictw Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi pdjęł decyzję rewitalizacji dtychczasweg lgtypu Fundacji raz stwrzeniu nwej strny internetwej w celu dświeżenia wizerunku firmy i przystswaniu jej d współczesnych trendów, tak, aby Fundacja Linguae Mundi była pstrzegana jak nwczesna, innwacyjna, dynamiczna i idąca z duchem czasu pmim swjej wielletniej tradycji. P dświeżeniu lgtypu Fundacji zstała stwrzna nwa strna internetwa Fundacji która kmpnuje się i współgra z klrystyką raz układem graficznym nweg lgtypu, jak również stanwi nwczesne, przejrzyste raz funkcjnalne narzędzie marketingwe, służące dtarciu d jak największej grupy nwych ptencjalnych klientów Fundacji. Wprwadzn prgramwanie Schl Manager fr Net, które wspmaga zarządzanie kursami raz ich rzliczanie w Fundacji. Wykrzystujemy i mdernizujemy również ANK++ - system zarządzania dydaktyką, który służy Fundacji, działm szkleń w instytucjach i uczestnikm szkleń. Bibliteka jest również zarządzana elektrnicznie. W jej zasbach znajdują się aktualnie 6453 pzycje - pdręczniki, CD, DVD, pzycje metdyczne raz literackie różnym stpniu 1

2 zaawanswania językweg - przeznaczne d wypżyczania przez lektrów i słuchaczy Fundacji. Fundacja w trakcie statnich pięciu lat swjej działalnści zakupiła ze śrdków własnych raz ze śrdków pchdzących z dtacji Unii Eurpejskiej następujący sprzęt: 10 zestawów kmputerwych, 4 laptpy, 3 drukarki, 2 rzutniki multimedialne. ekran, 6 telewizrów, 6 dtwarzaczy VHS/DVD, 25 magnetfnów, aparat ftgraficzny, kamerę, zmywarkę, kuchenkę mikrfalwą, ldówkę. Ddatkw Fundacja dpsażyła sale dydaktyczne w sprzęt i meble, przystswując ich standard d przeprwadzania międzynardwych egzaminów językwych. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Zakres działań Fundacji: Nauczanie języków bcych, w tym języka plskieg jak bceg, w zakresie specjalistycznym i gólnym, Kursy prfilwane d ptrzeb słuchaczy - główny kierunek działań, Kursy przygtwujące d egzaminów językwych, Certyfikacja zewnętrzna Fundacja jak Centrum Egzaminacyjne, Twrzenie i realizacja prjektów unijnych. Języki nauczane: W kresie sprawzdawczym prwadziliśmy kursy językwe z następujących 18 języków: angielski, bułgarski, chiński, czeski, dari, francuski, hiszpański, japński, niderlandzki, niemiecki, nrweski, pasht, perski, plski jak bcy, rsyjski, szwedzki, węgierski, włski, Odbircy: Osby drsłe, pracujące; migranci, studenci raz młdzież w wieku d 15 lat Przeszł 3000 sób reprezentujących 63 nardwści z pnad 50 krajów Eurpy, Azji, Afryki i bu Ameryk uczył się na kursach języka plskieg rganizwanych w Fundacji. Ich satysfakcja i sukcesy językwe są naszą chlubą. Zespół: Stały zespół pracwników etatwych: 7 sób. Osby zatrudniane ddatkw d realizacji prjektów: 5 sób. Zespół lektrów współpracujących w kresie sprawzdawczym t k. 340 lektrów języków bcych i języka plskieg jak bceg, w tym w skali rku średni k. 120 sób. Trzeba zaznaczyć, że wielu lektrów współpracuje z Fundacją d lat, c stanwi dużą wartść (stabilnść i zaangażwanie kadry). Nasi Klienci: Współpracwaliśmy z ministerstwami, szkłami wyższymi i śrdkami akademickimi, urzędami i instytucjami państwwymi, bankami, ambasadami raz sbami prywatnymi. Wśród nich znajdują się: Akademickie Inkubatry Przedsiębirczści Ambasada Arabii Saudyjskiej Ambasada Hlandii Ambasada Libii w Plsce Ambasada Niemiec Ambasada Nrwegii w Plsce Ambasada Syrii Bank BPH Bank Gspdarki Żywnściwej S.A. 2

3 Bank Gspdarstwa Krajweg Bank Millennium S.A. BNP Paribas S.A. Oddział w Plsce Bank Plska Kasa Opieki S.A. Biur Wjskweg Dzru Techniczneg Biur Gedety Wjewództwa Mazwieckieg Biur Planwania Reginalneg Brg Media Biznesu Sp. z.. Centrum Bankw Finanswe NOWY ŚWIAT Sp. z.. Cca-Cla HBC Plska Sp. z.. Dental Excellence Sp. z.. Dwództw Garniznu w Warszawie Dlnśląska Szkła Bankwa Sp. z.. Dwództw Wjsk Lądwych Dwództw Wjsk Technicznych Eur Agr Centrum S.A. Frntex - Eurpejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Człnkwskich Grupa Inwestycyjna NYWIG S.A. Handlwy Heller S.A. HDI Asekuracja Twarzystw Ubezpieczeń S.A. ING Bank Śląski S.A. Intrum Justitia Sp. z.. Intrum Justitia TFI S.A. IOM Międzynardwa Organizacja ds. Migracji Jednstka Wjskwa 2399 w Świętszwie Jednstka Wjskwa 2649 w Żaganiu Krycka, Budziak & Audytrzy Sp. z.. Kulczyk Hlding S.A. Legrand Plska Sp. z.. Lux Med Sp. z.. Makr Cash and Carry Plska S.A. Mazwiecki Zarząd Dróg Wjewódzkich Mazwiecki Urząd Wjewódzki Mazwieckie Biur Planwania Przestrzenneg i Rzwju Reginalneg Wjewództwa Melln Pland Sp. z.. Ministerstw Edukacji Nardwej Ministerstw Nauki i Infrmatyzacji Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Ministerstw Obrny Nardwej Ministerstw Rlnictwa i Rzwju Wsi Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstw Skarbu Państwa Mbitel Sp. z.. Naftbazy Sp. z.. Najwyższa Izba Kntrli Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Operatr Lgistyczny Paliw Płynnych S.A. Perelingua-Sprachreisen Pfizer Trading Plska Sp. z.. Plska Agencja Żeglugi Pwietrznej Plski Czerwny Krzyż Przedsiębirstw Państwwe,,Prty Ltnicze Rachunkwść Weryfikacja Sp. z.. Ruch S.A. Seminarium Misyjne,,Redemptris Mater Spłeczna Wyższa Szkła Przedsiębirczści i Zarządzania Techfilm Sp. z.. Uniwersytet Śląski Uniwersytet Wrcławski Uniwersytet Lubelski UMCS Urząd Kmisji Nadzru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Urząd Marszałkwski Wjewództwa Mazwieckieg Urząd Miasta st. Warszawy Urząd Gminy Zielnka 3

4 Urząd Służby Cywilnej Urząd Transprtu Klejweg Warszawskie Centrum Pmcy Rdzinie Wjewódzki Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Wjewódzki Urząd Pracy Wyższa Szkła Bezpieczeństwa i Ochrny im. Marszałka Józefa Piłsudskieg Wyższa Szkła Organizacji Turystyki i Htelarstwa Związek Banków Plskich Osby indywidualne / zgłszenia prywatne PROJEKTY EUROPEJSKIE Fundacja Linguae Mundi jak jedna z pierwszych rganizacji pzarządwych zaangażwała się w twrzenie i realizację prjektów unijnych. Przystępwaliśmy d wielu knkursów głaszanych przez: Wjewdę Mazwieckieg, Urząd Marszałkwski, MSWiA (Władza Wdrażająca Prgramy Unijne). Zrealizwaliśmy 22 prjekty: 16 jak lider lub partner, a w 6 prjektach byliśmy pdwyknawcą, mając jednak wpływ na kształt i załżenia prgramwe prjektów. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie prjekty, w których Fundacja była liderem (wyknawcą) zstały pracwane przez zespły prjektwe złżne z pracwników Fundacji. Wszystkie te działania były bezksztwe. Wymagały ne d człnków zespłów wszechstrnneg przygtwania merytryczneg (udział w licznych szkleniach) i kreatywnści. W przypadku realizacji przez Fundację prjektów współfinanswanych z Eurpejskieg Funduszu na rzecz Uchdźców i z Eurpejskieg Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich, Fundacja musiała pnsić kszty wkładu własneg w wyskści 15% wartści prjektu. Był t dla Fundacji duże bciążenie i wymagał psiadania własnych rezerw finanswych. Prjekty finanswane z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg POKL: Nauka języków bcych i ich certyfikacja u pracwników samrządwych jak spsób na pdniesienie kwalifikacji i szansa awansu Z/2.14/II/2.1/8/116/05 Kmpetencje pracwników źródłem knkurencyjnści firmy GTL SA SPORZL- 2.3a /0042 (2 etapy),,bezpieczne Ltniska Przyszłści WND-POKL /2008,,Integracja dla samdzielnści" udział jak wyknawca w 3 prjektach dtyczących języków bcych: 20/10/ /12/2008, 01/07/ /08/2009, 15/02/ /03/2010,,Integracja dla samdzielnści" umwa partnerska nauka języków bcych i językla plskieg (becnie realizwana) 01/08/ /03/2012 Prjekty finanswane z Eurpejskieg Funduszu na rzecz Uchdźców: Kursy języka plskieg z elementami histrii i kultury plskiej w ramach 3 prjekty: 15/05/ /07/2006, 1/06/ /07/2007, 19/11/ /12/2007 Kursy języka plskieg dla sób z pbytem tlerwanym z elementami wiedzy Plsce i rientacji zawdwej realizwaneg w ramach piltażweg prjektu Międzynardwej Organizacji ds. Migracji (IOM): Facylitacja integracji na rynku pracy sób ze zgdą na pbyt tlerwany w Plsce prjekt piltażwy 10/ /2007 Integracja cudzziemców bjętych chrną międzynardwą. Rzwój systemu wsparcia instytucjnalneg na Mazwszu. Współfinanswane ze śrdków Wjewdy Mazwieckieg i Prgramu Współpracy Przygranicznej PHARE. 3 prjekty: 02/ /2005, 02/ / 2006, 02/ / 2007 Nauka języka plskieg płączna z elementami wiedzy Plsce i rientacji zawdwej realizwaneg w ramach prjektu Wjewdy Mazwieckieg Integracja cudzziemców bjętych chrną międzynardwą. Rzwój systemu wsparcia instytucjnalneg na Mazwszu : 1/ERF/2007 Rzwój systemu integracji uchdźców na Mazwszu : 6/ERF/2007 Integracja przez naukę języka : 5/1/EFI/2007 Wspólny cel integracja uchdźców na Mazwszu współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu na rzecz Uchdźców, budżetu państwa raz Wjewdy Mazwieckieg, prjekt trzyletni

5 Prjekty finanswane z Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich: Integracja przez naukę języka z elementami e-learningu": 10/5/EFI/2007 Badanie ptrzeb warszawskich beneficjentów EFI": 10/1/EFI/2008 Kurs języka plskieg z elementami e-learningu przygtwujący d egzaminu certyfikatweg : 46/6/EFI/2009 Kurs języka plskieg jak bceg i wiedzy kulturze Plski z elementami e-learningu przygtwujący d egzaminu certyfikatweg : 39/7/2010/EFI Łączna liczba Beneficjentów w prjektach Linguae Mundi: 3642 sby Łączna liczba gdzin dydaktycznych zrealizwanych w ramach prjektów: h W efekcie udziału w realizacji prjektów, w Zesple lektrów i pracwników Fundacji wykształciły się cechy, które wyróżniają nas wśród innych szkół językwych: dpracwaliśmy się umiejętnści skuteczneg działania w śrdwisku międzykulturwym, wśród ludzi zróżnicwanych światpglądach i wyznawanych religiach. Wszystkie sby zaangażwane w działania Fundacji cechuje: prfesjnalizm w działaniu i wyska kmpetencja merytryczna, ciekawść innych ludzi i kultur, tlerancja, gtwść d pznawania i rzumienia dmiennści. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Fundacja prwadzi działalnść statutwą, finanswaną w całści ze śrdków wypracwanych przez Fundację. Finanswaliśmy zarówn działania pwtarzające się, jak i dtyczące jednstkwych wydarzeń. D fundacyjnych działań statutwych, spłecznie użytecznych, należą: Fundwanie nagród im. dra Zbigniewa Sajkwskieg dla laureatów gólnplskiej Olimpiady Języka Angielskieg i ich nauczycieli. (crcznie). Zarząd Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w parciu 5 ust. 11 i 12 Statutu Fundacji w dniu 23 luteg 2005 rku pdjął uchwałę utwrzeniu Funduszu Stypendialneg i przyznaniu Stypendium im. dra Zbigniewa Sajkwskieg, Fundatra - Załżyciela Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi. W kresie sprawzdawczym zstały przyznane następujące stypendia: Rk Liczba uczniów Liczba nauczycieli XXX OJA 2005/ XXXI OJA 2006/ XXXII OJA 2007/ XXXIII OJA 2008/ XXXIV OJA 2009/ XXXV OJA 2010/ RAZEM Fundwanie kmpletów pmcy dydaktycznych d nauki języków bcych dla uczniów pchdzących z ubgich rdzin - VII LO im. Juliusza Słwackieg (prjekt klasa BGŻ) (crcznie). Rk Liczba książek Liczba uczniów RAZEM

6 Pmc materialna i rganizacyjna na rzecz Stwarzyszenia,,Bristl Plskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Plskiej i Języka Plskieg jak Obceg. (crcznie). Pkrycie ksztów wyjazdu d Cieszyna na,,dyktand z języka plskieg uchdźców uczęszczających na kurs języka plskieg w Fundacji,,Linguae Mundi, a skierwanych na ten kurs przez Międzynardwą Organizację d Spraw Migracji. (crcznie). Pkrycie części ksztów udziału lektrów języka plskieg w kursie dla kandydatów na lektrów zagranicznych rganizwanym przez MNiSzW. (crcznie). Pkrycie ksztów udziału lektrów w knferencjach IATEFL Pland (Międzynardweg Stwarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskieg w Plsce) (crcznie). Finanswanie udziału Fundacji w międzynardwym prgramie (crcznie). Pkrycie ksztów udziału w knferencji ESEE (nwe rzwiązania technlgiczne w dydaktyce). Pkrycie ksztów udziału lektrów w knferencjach PASE (dtyczy warsztatów psychlgiczn-metdycznych pświęcnych jakści nauczania). Udstępnienie sal, pmc w rganizacji i przeprwadzeniu egzaminów certyfikatwych z języka plskieg na rzecz Biura Uznawalnści Wykształcenia i Wymiany Międzynardwej. Pkrycie ksztów szkleń egzaminatrów TELC i TOEIC. Pkrycie ksztów udziału lektrów w Ogólnplskiej Knferencji Centrów Egzaminacyjnych LCCI IQ we Wrcławiu. Wsparcie finanswe bzu sprtw-rekreacyjneg z językiem angielskim dla dzieci ze szkły pdstawwej i gimnazjum, rganizwany przez Stwarzyszenie Sals Avanti. Pkrycie ksztów kursów języka plskieg dla uchdźców skierwanych przez NZZ,,Slidarnść Plitechniki Warszawskiej. Pkrycie ksztów egzaminu certyfikatweg dla słuchacza p. E. Davlebaeva, który uczęszczał na kurs języka plskieg w Fundacji,,Linguae Mundi. Zakup pdręczników dla grupy Niemców. Ufundwanie nagród rzeczwych (płyt) dla laureatów knkursu z kazji Rku Plsk- Niemieckieg Gethe-Zentrum Lublin, Dethlff-Deutschule. Wsparcie prjektu Teatr Anglistyki The Cheerful Hamlets. CERTYFIKACJA Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ma status Centrum Egzaminacyjneg. Oferwane egzaminy zewnętrzne rganizwane przez Linguae Mundi dtyczą następujących systemów: TELC Language Tests, egzaminy języka gólneg i języka biznesu z 9 języków bcych becnie dyspnujemy 16 własnymi egzaminatrami, TOEIC Test f English as Internatinal Language; również test języka francuskieg raz test języka niemieckieg mamy 5 własnych egzaminatrów, SSKBP System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankwści Plskiej, LCCI egzaminy typu biznes. W latach przeprwadziliśmy następujące egzaminy: TELC 577 egzaminów z języka angielskieg (gólny i biznes), niemieckieg, rsyjskieg i francuskieg na wszystkich pzimach zaawanswania d A1-B2. Płwa z nich bejmwała pzim B1 i B2, SSKBP - przeprwadzn 223 egzaminy z języka angielskieg dla Uczestników naszych kursów specjalistycznych, z teg aż 170 na pzimie B2, C1 i C2, 6

7 TOEIC prwadzimy te egzaminy d 2010 r., dtychczas przeprwadzn ich 40, W zakresie certyfikacji języka plskieg mżemy pszczycić się skutecznym przygtwaniem kandydatów d egzaminów zdawanych przed Państwwą Kmisją Pświadczania Znajmści Języka Plskieg jak Obceg. Od 2008 rku egzamin ten zdał na pzimach B1-C2 44 słuchaczy Fundacji LM. Średnia z egzaminów wynisła 4.8. Certyfikacja wewnętrzna. Egzaminy wewnętrzne są standardwym elementem prcedur dydaktycznych. W zależnści d celu, rdzaju kursu mgą mieć charakter testów pstępu, testów diagnstycznych lub plasujących. Od 2005 rku wprwadziliśmy na naszych kursach wystandaryzwane kńcwe egzaminy językwe. Wydajemy stswne zaświadczenia i certyfikaty zgdnie z 6 rzprządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 luteg 2006 r. INNOWACJE Klejny bszar działania Fundacji, t wykrzystanie nwczesnych metd i technik nauczania w płączeniu ze szkleniami tradycyjnymi. Zarząd Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi realizując pstanwienia Statutu dtyczące celów Fundacji, w parciu Uchwałę z dnia 2 października 2007, pstanwił utwrzyć Fundusz Innwacji Edukacyjnych. Pdstawwym celem Funduszu był finanswanie prac badawcz - rzwjwych związanych z nwatrskimi metdami i technikami nauczania języków i ppularyzwanie ich. Śrdki finanswe zgrmadzne w Funduszu pchdziły z rezerw finanswych Fundacji, przychdów z działalnści gspdarczej lub darwizn d sób fizycznych lub prawnych. Dzięki Funduszwi Innwacyjnemu d 2006/7 rku krzystamy z craz bardziej zaawanswanych wersji platfrmy e-learningwej. Jest t platfrma dedykwana, przeznaczna dla kreślnych grup uczestników kursów. Obecna, trzecia jej wersja, umżliwia pełne, samdzielne zarzadzanie uczestnikami i kursami, uprawnieniami, raprtwanie, twrzenie różnrdnych materiałów interaktywnych i administrację nimi, wykrzystywanie multimediów, cenianie, wspólne twrzenie słwników etc., pzstając przy tym intuicyjną i spersnalizwaną. Kmunikacja z knsultantem, lektrem i innymi uczestnikami umżliwia nwczesną naukę w frmule współpracy, współdziałania. W rku dydaktycznym 2010/11 d ferty Fundacji dłączne zstały i są realizwane zajęcia w klasach wirtualnych z wykrzystaniem technik webcastwych. Prwadzimy zajęcia zdalne, synchrniczne. Wykrzystujemy zaawanswane technlgicznie, ale przyjazne i intuicyjne narzędzie, w pełni dstswane d ptrzeb dydaktyki, które umżliwia kursantm aktywne uczestnictw w zajęciach przez cały czas sesji. Płączenie bu mżliwści: nauki asynchrnicznej przy pmcy platfrmy e-learningwej raz wykrzystanie technik klas wirtualnych, daje ptężne narzędzie dydaktyczne, które, przy dpwiednim wykrzystaniu i prmcji, mże wpływać na kierunek działalnści Fundacji. Naturalnie wymaga t wysiłku i dpwiedni dstswanych działań: wyszklenie kadry mentrów/piekunów, dpwiednie przeszklenie lektrów, pmc i nadzór nad realizacją prgramów i funkcjnwaniem systemów, a także twrzenie materiałów autrskich. Wszystkie te działania realizujemy permanentnie. Jest t znacząca zmiana w pracy dydaktycznej, w sferze kncepcji jak i praktyczneg działania w prcesie dydaktycznym. 7

8 Fundacja aktywnie uczestniczy w wydarzeniach i pracach śrdwiska firm szkleniwych i rynku języków bcych. Nasz udział w rganizacjach PIFS Plska Izba Firm Szkleniwych, PASE Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Jakści w Nauczaniu Języków Obcych t następujące aktywnści: pdpisanie i realizacja Kdeksu Dbrych Praktyk, udział w pracach Kmisji ds. e-learningu, w tym udział w wizycie studyjnej w Obserwatrium E-learningu przy Uniwersytecie w Salamance, udział w pracach Kmisji ds. jakści nad Standardem Usługi Szkleniwej (SUS) i Krajwymi Ramami Kwalifikacyjnymi (KRK), realizacją załżeń Uczenia się przez całe życie (LLL), aktywny udział w pierwszej kampanii Dni Uczenia się Drsłych w 2009 r., wspieranie kampanii Ucz się języków język t pdstawa, realizację standardów jakściwych. METODYKA Przekazujemy Uczestnikm naszych szkleń nie tylk wiedzę, ale również umiejętnści i mtywację d krzystania z rzmaitych frm samkształcenia. Stawiamy na różnrdnść działań i aktywnść językwą słuchaczy. W kresie sprawzdawczym działalnść metdyczna skupiała się na następujących działaniach: Prwadzeniu szkleń językwych w różnrdnych frmułach rganizacyjnych i czaswych, przy zachwaniu wypracwanych i utrwalnych standardów jakści, w których utrzymywaniu pmagają prcedury i narzędzia (ankiety ptrzeb, testy diagnstyczne plasujące, ankiety satysfakcji, hspitacje, bserwacje, wizytacje zajęć, knsultacje, testy pstępu, egzaminacyjne, raprtwanie, prjekcja). Twrzeniu prgramów nauczania, skryptów i materiałów własnych dstswanych d ptrzeb specjalistycznych, np. prezydencji Plski, plicji, służb chrny, wjska, przewdników turystycznych, celników, dziennikarzy, lekarzy, duchwieństwa, migrantów; językwych kursów dsknalących, kursów przygtwujących d egzaminów zewnętrznych. Twrzeniu materiałów autrskich m.in. na platfrmę e-learningwą z języka angielskieg i języka plskieg jak bceg, któreg wiele kursów wykrzystując e-learning prwadznych jest w frmule Blended. Przygtwując materiały dydaktyczne, publikacje drukwane i elektrniczne, dbamy przestrzeganie regulacji prawnych z zakresu prawa autrskieg. Dyspnujemy prcedurami pstępwania w przypadku ptrzeby wykrzystania utwru pchdząceg z internetu. Wprwadzaniu zagadnień rientacji zawdwej w kursach języka plskieg, ppularyzacja idei integracji raz pstawy tlerancji wbec zderzenia różnych nardwści i kultur, ppularyzacja języka i kultury plskiej wycieczki d ważnych miejsc w Plsce, rganizacja wieczrów nardów, mini-prjektów, które wpływają na integrację. Dsknaleniu kadry lektrskiej. Pdnszenie własnych kmpetencji, rzwój i samkształcenie są dla nas bardz ważne. Wychdzimy d lektrów z fertą glttdydaktyczną szkleń dstępnych na rynku, a także samdzielnie rganizujemy warsztaty glttdydaktyczne dla ptrzeb naszej kadry. 8

9 Jak efekt realizacji przez Fundację prjektów związanych z nauczaniem języka plskieg, pwstała seria publikacji, których autrami są lektrzy Fundacji: P plsku w Linguae Mundi (pzim A1, A2) wybór scenariuszy lekcyjnych, w których kluczem dbru tematów jest kształcenie pięciu sprawnści, z uwzględnieniem ptrzeb kmunikacyjnych słuchaczy migrantów. Jest t nwum na rynku dydaktycznym; wydane z płytą CD. Testujemy w Linguae Mundi (pzim A1, A2) zdania testwe w parciu materiały wykrzystane i ewaluwane w trakcie prjektów realizwanych przez Fundację w latach Jest t nwum na rynku dydaktycznym; wydane z płytą CD. ABC w Linguae Mundi (pzim A1, A2) ma charakter elementarza dla drsłych, jest zbirem ćwiczeń fnetycznych, a także zbirem ćwiczeń utrwalających naukę czytania i pisania. Zawiera kmentarze i klucze d ćwiczeń. W kntekście pwyższeg sprawzdania, pragnę prsić Państwa wspólne myślenie i działanie na rzecz wykrzystania ptencjału, dświadczenia i siągnięć Fundacji raz pszukiwania nwych bszarów działań. Prszę także sugestie dtyczące kreślenia kierunków rzwju Fundacji Linguae Mundi w przyszłści. Z góry serdecznie Państwu w imieniu Zarządu i własnym dziękuję! Urszula Sajkwska Prezes Zarządu Warszawa, dnia 5 grudnia 2011 rku 9

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA

CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA Fundacja Innwacyjna Edukacja ma zaszczyt zaprsić Państwa d uczestnictwa w knsultacjach spłecznych CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA Knsultacje będą miały charakter dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) pniedziałek, 8 marca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo