UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SZKOLENIOWA Nr.."

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. w ramach realizacji projektu nr POKL /14 pt. Akademia Kompetencji Językowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych), realizowanego w okresie: , pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (Jednostka Wdrażająca), zwanego dalej Projektem, zawarta w Warszawie w dniu..r. pomiędzy firmą The Challenge Group A.J. Molscy Sp.j., mającą siedzibę w: Warszawa, ul. Długa 44/50, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ; posiadającą NIP oraz posługującą się numerem statystycznym REGON , reprezentowaną przez: Annę Molską - Wspólnika Spółki Jawnej, zwaną dalej "Organizatorem Projektu", a.., zamieszkałym/ą w, ul., legitymującym/ą się dowodem osobistym seria..., numer, posiadającym/ą nr PESEL.., zwanym/ą dalej "Uczestnikiem Projektu" o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Organizatora Projektu wsparcia w postaci kursu języka angielskiego oraz egzaminu TOEIC na rzecz Uczestnika Projektu w ramach projektu Akademia Kompetencji Językowych, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie stanowiącym integralną część niniejszej umowy - Załącznik Terminy i miejsce realizacji wsparcia: Rodzaj wsparcia SZKOLENIA (kurs) z języka angielskiego poziom od. DO.; Egzamin TOIEC poziom A2 po zakończonym kursie 3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 1. Uczestnik projektu oświadcza, iż: Ilość semestrów 2 OŚWIADCZENIA a) z własnej inicjatywy deklaruje chęć uczestnictwa w Projekcie; Termin realizacji/g odziny Miejsce realizacji Nie dotyczy b) zapoznał się z dokumentem Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia Kompetencji Językowych i akceptuje jego warunki; c) należy do grupy osób uprawnionych do skorzystania ze wsparcia zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, tj. na dzień przystąpienia do projektu: zamieszkuje na terenie woj. mazowieckiego; jest osobą zatrudnioną / niezatrudnioną, nie posiada znajomości języka angielskiego lub posiada znajomość j. angielskiego na poziomie nie wyższym niż A2.

2 d) na dzień podpisania niniejszej umowy podane w Karcie zgłoszenia dane są zgodne ze stanem faktycznym. e) zobowiązuje się do obecności na przynajmniej 80% zajęć oraz do przystąpienia do wszystkich egzaminów, testów i uzupełniania ankiet oraz list wymaganych przez Organizatora Projektu. f) został poinformowany, że projekt Akademia Kompetencji Językowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 2. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z 233 Kodeksu Karnego Uczestnik projektu oświadcza, że powyższe oświadczenia są zgodne z prawdą. 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki, które muszą być dostarczone Zleceniobiorcy wraz z podpisaną umową: - Załącznik nr 1:Wypełniona karta zgłoszenia (oryginał) - Załącznik nr 2: Zakres danych osobowych Uczestnika Projektu powierzonych do przetwarzania - Załącznik nr 3: Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 4: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą stosowne przepisy prawa. 3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ORGANIZATOR PROJEKTU (podpis i pieczątka firmowa) UCZESTNIK PROJEKTU

3 Załącznik Nr 2 do Umowy nr.. z dnia r. Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy Dane wspólne Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Akademia Kompetencji Językowych 2 Nr projektu POKL /14 3 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX 4 Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt działanie Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt Poddziałanie Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Lp. Nazwa 1 Imię (imiona): 2 Nazwisko: 3 Płeć: Dane uczestnika 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu: 5 PESEL: 6 Wykształcenie: 7 8 Ulica: 9 Nr domu: 10 Nr lokalu: Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną 11 Miejscowość: TAK NIE Dane kontaktowe Dane dodatkowe 12 Obszar: Miejski Wiejski 13 Kod pocztowy: 14 Województwo: 15 Powiat: 16 Telefon stacjonarny: 17 Telefon komórkowy: 18 Adres poczty elektronicznej 19 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 20 Rodzaj przyznanego wsparcia: szkolenia / warsztaty / kursy 21 Wykorzystanie we wsparciu technik e-learning/blended learning: NIE 22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie: 23 Data zakończenia udziału w projekcie: 24 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa: 25 Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia:

4 Załącznik Nr 3 do Umowy nr z dnia r. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu pt.: Akademia Kompetencji Językowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu pt. Akademia Kompetencji Językowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL); moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej, tj. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, ul. Jagiellońska Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - The Challenge Group A.J. Molscy Sp.j., ul. Długa 44/50, Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu; Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

5 Załącznik Nr 4 do Umowy nr. z dnia r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Akademia Kompetencji Językowych Numer identyfikacyjny Projektu: POKL /14 1 DEFINICJE Projekt - oznacza przedsięwzięcie pt. Akademia Kompetencji Językowych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych), na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Organizator Projektu The Challenge Group A. J. Molscy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie ul. Długa 44/ Warszawa, będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu Uczestnik projektu (UP) - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie w procesie rekrutacji, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Osoba zatrudniona- Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) oraz rolników oraz domowników Osoba pozostająca bez zatrudnienia - Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: - niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, - nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, - zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, - ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Wsparcie: Kursy językowe (kurs języka angielskiego 4-semestralny lub 2 semestralny w zależności od poziomu uczestnika) oraz egzamin TOIEC poziom A2 Zespół projektowy zespół osób powołany przez Projektodawcę, odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, w skład którego wchodzą: Koordynatorka projektu i Asystentka projektu. Koordynatorka projektu - osoba zarządzająca projektem. Asystentka projektu - osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji projektu oraz organizacyjną i techniczną obsługę wsparcia. Biuro Projektu - ul. Długa 44/ Warszawa. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Projektu i Organizatora Projektu, warunki uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji oraz zawiera informacje o projekcie. 2. Udział UP w Projekcie jest bezpłatny, a wszystkie koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu.

6 3 INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Celem Projektu jest nabycie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego na pełnym poziomie biegłości językowej A (A2) potwierdzone certyfikatem TOEIC w okresie przez 90% (135K, 45M) spośród 200 (150K, 50M) osób w wieku lata, w tym: 180 osób w wieku lata, 100 osób po 50 r.ż. zamieszkałe (zgodnie z KC) na terenie województwa mazowieckiego, które nie posiadają umiejętności języka angielskiego na tym poziomie i są z własnej inicjatywy zainteresowane ich nabyciem. 2. W projekcie przewidziane jest poniższe wsparcie: a) kurs języka angielskiego poziom od A1 DO A2 [4 semestry; 240 godzin] - dla osób nie znających języka angielskiego lub b) kurs języka angielskiego na poziomie A2 [2 semestry;120 godzin] - dla osób, posługujących się językiem angielskim, osoba na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy oraz c) egzamin TOIC z zakresu znajomości języka angielskiego na poziomie A2 3. Kurs języka angielskiego realizowany będzie w dni robocze w godzinach porannych i popołudniowych oraz w weekendy w godzinach porannych w systemie: a) dwa razy w tygodniu: poniedziałek i środa; wtorek i czwartek; sobota i niedziela b) trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek 4. Każde zajęcia realizowane będą ilości 4h lekcyjnych plus 15 minut przerwy. 5. Łącznie przewidziano realizację kursu z języka angielskiego dla 20 grup (liczebność grup: od 8 do 12 osób) stąd: ilość miejsc w projekcie:200 dla osób w wieku lata w tym 180 miejsc dla osób w wieku lata w tym 100 miejsc dla osób powyżej 50 roku życia 6. Jednocześnie założono: Ilość miejsc dla kobiet:150: Ilość miejsc dla mężczyzn:50 Ilość miejsc dla osób zatrudnionych:100 Ilość miejsc dla osób niezatrudnionych: Terminy realizacji egzaminu będą podane na koniec kursu i będą one dopasowane do potrzeb uczestników projektu. 8. Projekt będzie realizowany w Warszawie, w siedzibie Organizatora Projektu oraz w innym miejscu na terenie województwa mazowieckiego w przypadku zebrania się grupy. 9. Uruchomienie kursu zaplanowane jest na I-szy tydzień lipca (tj. od 7 lipca); w przypadku niezrekrutowania wszystkich grup do tego momentu kolejne grupy uruchamiane będą sukcesywnie w kolejnych tygodniach. Uruchomienie ostatniej grupy nastąpi nie później niż ostatni pełny tydzień września (tj. od 22 września)

7 4 WARUNKI UCZESTNICTWA PROJEKCIE 1. Do Projektu mogą przystąpić osoby zwane dalej Uczestnikami Projektu (UP), spełniające: a) KRYTERUM DOSTĘPU (warunki spełnione łącznie): - Miejsce zamieszkania na terenie woj. mazowieckiego, - Wiek lata, - Udział w projekcie z własnej inicjatywy, - Brak znajomości języka angielskiego lub znajomość j. angielskiego na poziomie nie wyższym niż A2. b) KRYTERUM CIĄGŁOŚCI - uczestnictwo w 4 semestrach kursu [240h] osoby z poziomem A1 lub - uczestnictwo w 2 semestrach kursu [120h] osoby z poziomem A2 c) KRYTERUM PIERWSZEŃSTWA [Z uwagi na konieczność spełnienia przez Projektodawcę Kryterium Strategicznego tj. 50% Uczestników stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia] - osoby w wieku powyżej 50 lat 5 REKRUTACJA DO PROJEKTU 1. Rekrutację prowadzi Asystentka projektu pod nadzorem Koordynatorki Projektu w Biurze Projektu. 2. Proces rekrutacji rozpoczyna się w dniu r. i kończy r. Lp. 1 ETAPY PROCESU REKRUTACJI Dostarczenie do Biura Projektu (pocztą, faksem, mailem) wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego [Załącznik nr 2], pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w 4 niniejszego regulaminu. 2 Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń 3 Testy kwalifikacyjne (weryfikacja zadeklarowanego poziomu) przez uczestnika. 4 Utworzenie wstępnej Listy Głównej (i ewentualnie wstępnej Listy Rezerwowej). 5 Wysyłanie umów szkoleniowych 6 Weryfikacja nadsyłanych umów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność załączników) i kwalifikacja UP do Projektu. Uwaga: O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie kolejność złożenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów [umowa wraz z załącznikami]. Przy czym osoby w wieku powyżej 50 lat przyjmowane są w pierwszej kolejności zgodnie z KRYTERIUM PIERWSZEŃSTWA. 7 Utworzenie Listy Głównej (i ewentualnie Listy Rezerwowej). 3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. 4. Sposoby informowania o Projekcie i prowadzonej rekrutacji: - kolportaż plakatów i ofert rekrutacyjnych do wybranych instytucji (US, ZUS, UM, PUP.WUP, UG, OPS) z terenu województwa mazowieckiego, - komunikaty na stronie internetowej www Organizatora Projektu, - informacje o wsparciu na - telemarketing i mailing (własna baza).

8 5. Wszelkie dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu po zakończeniu rekrutacji, zostaną złożone do akt projektu bez rozpatrzenia. 6 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów prawidłowo wypełnionych i zawierających informacje zgodne z prawdą, b) wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę The Challenge Group A.J. Molscy Sp.j. oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych lub inną upoważnioną przez nią instytucję w celach związanych rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją programu POKL (zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 101 z 2002 r. poz 926 z późniejszymi zmianami), c) przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie, d) punktualnej obecności na zajęciach, która będzie potwierdzona podpisami na liście obecności, e) wypełniania ankiet szkoleniowych, f) udziału w min 80% czasu trwania kursu, g) zwrotu podręczników w przypadku rezygnacji z kursu przed jego zakończeniem. 2. Warunkiem ukończenia udziału w Projekcie jest min 80% frekwencja na kursie oraz obecność na egzaminie. 3. W przypadku przerwania uczestnictwa w projekcie w wyniku przekroczenia dopuszczalnej ilości nieobecności z przyczyn innych niż ważne sytuacje losowe, Organizator Projektu zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o ewentualnym obciążeniu Uczestnika Projektu całością lub częścią kosztów wsparcia. 4. Uczestnik ma prawo do: a) otrzymania materiałów szkoleniowych: podręczniki, b) zapewnienia przez Projektodawcę wyżywienia (przerwa kawowa), c) otrzymania po zakończeniu wsparcia i zdaniu egzaminu stosownego zaświadczenia, d) zgłaszania uwag i dokonania oceny kursu, e) rezygnacji z udziału we wsparciu bez skutków finansowych w przypadku zgłoszenia na piśmie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu (przesłanej faxem i pocztą tradycyjną). f) przerwania uczestnictwa w projekcie bez skutków finansowych w przypadku pisemnie podanej przyczyny losowej. 7 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANIZATORA PROJEKTU 1. Organizator Projektu jest uprawniony do zmiany terminu i miejsca realizacji poszczególnych zajęć nie później niż na 1 dzień przed dniem ich rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej. W takim wypadku Organizator Projektu zaproponuje nowy termin, w którym zajęcia mogłoby się odbyć. Informacja o zmianie terminu zajęć nie wymaga formy pisemnej. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu oraz podpisanej umowy uczestnictwa w projekcie. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2014 roku. 3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania Projektu. 4. Sprawy sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu.

9 ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie (wzór) 2. Załącznik nr 2 - Umowa szkoleniowa (wzór) Warszawa, dn. 2014r. Miejscowość, Data Podpis Koordynatora Projektu

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Bim Bam Bom przedszkole drugi dom 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt Bim Bam Bom przedszkole

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo