Przekazywanie niepomyślnych informacji. Opracowanie: Barbara Łatka i Dorota Uliasz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekazywanie niepomyślnych informacji. Opracowanie: Barbara Łatka i Dorota Uliasz"

Transkrypt

1 Przekazywanie niepomyślnych informacji Opracowanie: Barbara Łatka i Dorota Uliasz

2 Przekazywanie niepomyślnych informacji Jeszcze do niedawna stawiono sobie dwa pytania: CZY? i JAK? przekazywad pacjentowi złe/trudne/niepomyślne informacje związane z jego chorobą i rokowaniami na przyszłośd. Obecnie jest już jasnośd, że takie informacje trzeba przekazywad, więc tym bardziej ważne stały się pytania: 1. JAK?, 2. KONKRETNIE W JAKI SPOSÓB? 3. KIEDY? Bardzo ważne jest uczestnictwo chorego w procesie leczenia i branie odpowiedzialności za ten proces jest to tylko możliwe wtedy, gdy ma wiedzę na temat swojego stanu. Informacja (odpowiednio przekazana) jest też ważna, by pacjent mógł, przy pomocy lekarza przejśd fazy związane z przyswajaniem tego typu informacji, a w konsekwencji dojśd do akceptacji swojego stanu. Również badania prowadzone na ten temat (w opiece nad osobami nieuleczalnie chorymi) pokazały, że: Zdecydowana większośd pacjentów oczekuje takiej informacji, Chce móc rozmawiad o swoim stanie zdrowia, Tego, czego się najbardziej boi, to nie informacji, a braku zainteresowania, izolacji w takiej sytuacji (zamiast wsparcia). Jak pisze w książce: Porozumiewanie się pacjenta z rodziną. Wybrane zagadnienia M. Bujnakowska - Fedak i I. Wróblewska: Z ciężko chorym pacjentem należy przede wszystkim rozmawiad, a istota komunikacji nie tkwi w rozstrzyganiu kwestii: mówid czy nie mówid, ale w niezabijaniu nadziei. Oznacza to stworzenie takich warunków, by chory czuł wokół siebie atmosferę dobroci, miłości, spokoju, życzliwości i miał poczucie bezpieczeostwa. Jakże często jednak spotykamy się z sytuacjami, gdy lekarz, badając nieuleczalnie chorego, nie odzywa się ani słowem, pacjentka czekająca na wynik badania histopatologicznego po operacji piersi słyszy od lekarza na korytarzu zdawkowe zdanie: Proszę przyjśd jutro, zaczynamy chemię, a rutynowa poranna wizyta lekarska w szpitalu omija łóżko chorego z rozpoznaniem: ca inoperabile. 2 S t r o n a

3 Ważne zasady przy przekazywaniu niepomyślnych informacji Wybierz odpowiednie miejsce (zapewniające intymnośd) i czas (lekarz nie spieszy się, pacjent jest w miarę dobrej formie, np. nie ma ostrych bóli), tak by i pacjent i lekarz mógł się w pełni skupid się na przekazywanej informacji, Na początku zorientuj się, co pacjent już wie na temat swojej choroby / swojego stanu zdrowia, Przekaż pacjentowi tyle informacji, ile będzie w danym momencie w stanie przyjąd w (na ile będzie gotowy). W każdym przypadku informacja musi byd rzetelna. Niedopuszczalne jest oszukiwanie pacjenta co do jego stanu zdrowia (np. Proszę się nie martwid, będzie dobrze ). Wykorzystuj swoją wiedzę na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Kładź nacisk na pozytywne aspekty sytuacji (pamiętaj: nie zabijaj nadziei), Przekazywanie niepomyślnych informacji to proces, więc dawkuj informacje, tak by pacjent miał szansę oswoid się z sytuacją, Po przekazaniu informacji bądź do dyspozycji pacjenta. Nie zostawiaj go samego z tą informacją. Czego nie robić? Ponieważ sytuacja jest bardzo trudna dla lekarza przekazującego tego typu informację, mogą pojawid się u niego mechanizmy obronne. Np. odwlekanie przekazania informacji (usprawiedliwianie się typu: jeszcze nie ma pełnego obrazu choroby, trzeba zrobid dodatkowe nadania, itd.), obwinianie pacjenta ( Dlaczego pan tak późno się zgłosił? ) lub obwinianie siebie (na pewno coś przeoczyłem). Takie postawy nie pomogą choremu. Model SPIKES narzędzie ułatwiające przekazywanie niepomyślnych informacji SPIKES to akronim od angielskich słów (Setting, Perception, Information, Knowledge, Empathy, Summarize). Model ten tworzy ramy ułatwiające prowadzenie trudnych rozmów z pacjentem i jego rodziną w takich przypadkach jak np: nawrót raka lub wskazania do opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jest on wykorzystywany również w sytuacjach śmierci pacjenta (szczególnie przez lekarzy oddziałów intensywnej terapii). Ten model powstał na potrzeby pacjentów onkologicznych, obecnie (także w Polsce jest wykorzystywany szerzej). 3 S t r o n a

4 Literatura anglojęzyczna ten typ informacji określa jako Breaking Bad News. Zawiera się w nim całe spektrum kontaktu z pacjentem związany z przekazywaniem informacji choremu lub jego najbliższym o trudnej diagnozie oraz rozmowy z rodziną pacjenta po jego śmierci. ETAP I ( Setting) Wybranie właściwego miejsca rozmowy, a więc takiego, gdzie zapewniony jest spokój i prywatnośd to forma okazania szacunku i troski o pacjenta. Telefon należy wyłączyd. Osoby z rodziny uczestniczą w rozmowie tylko na życzenie pacjenta. Lekarz w tej sytuacji musi wykazad się umiejętnością aktywnego i uważnego słuchania. Uwaga powinna byd skupiona na pacjencie. ETAP II (Perception) Zanim zostanie przedstawiony plan działao, ważne jest, by ustalid, jaki jest poziom wiedzy pacjenta i jego rodziny na temat sytuacji z medycznego punku widzenia. Można zadad pytanie: Co już zostało Paostwu przekazane?, Czy wie Pan, dlaczego zalecono wykonanie PET?. ETAP III (Information) To krok, w którym lekarz wprost pyta pacjenta i jego rodzinę o to, jakie informacje mogą byd im pomocne. Należy wziąd pod uwagę potrzebę informacji i sposób, w jaki mają byd przekazywane. Proste pytania o to, jak dużo informacji potrzebują i jak zostaną one wykorzystane może poprowadzid personel lekarski do następnego etapu modelu. ETAP IV (Knowledge) W tym etapie lekarz dzieli się z rodziną złą informacją. Wiadomośd musi byd przekazana delikatnie, poprzedzona zwrotem: Mam dla Paostwa poważną informację, Muszę się z Paostwem podzielid niedobrymi wiadomościami. To pozwoli odbiorcy przygotowad się psychicznie. Informacja o zaawansowaniu choroby i S P I K E S SETTING Przygotuj się i zadbaj o spokojne miejsce. PERCEPTION Dowiedz się jak widzi sytuację pacjent (co już wie? jak to odbiera?) INFORMATION Dopytaj się pacjenta lub rodziny co chcieliby wiedzied. KNOWLEDGE Przekaż informacje używając prostego, zrozumiałego języka. EMPATHY Wyraź zrozumienie dla emocji, sytuacji, itd. SUMMARIZE Podsumuj, upewnij się, że informacja została zroumiana. 4 S t r o n a

5 planach postępowania medycznego musi byd przekazywana uczciwie i wprost, w małych dawkach. Pacjentowi i rodzinie powinny byd zadawane pytania, czy rozumieją przekazywane im informacje, czy potrzebują dodatkowych wyjaśnieo. Jasny język unikający zaawansowanej medycznej terminologii powinien byd dopasowany do poziomu odbiorcy. Po usłyszeniu niepomyślnych informacji pacjent powinien mied czas na ich przyswojenie i zareagowanie. Etap V (Empathy) Kluczem do reakcji pełnej zrozumienia jest zwrócenie uwagi na emocje i reakcje pacjenta oraz jego rodziny w tym bolesnym momencie oraz zareagowanie w odpowiedni sposób. Stwierdzenia typu: Wolałbym przekazad Panu lepsze wieści.., To przykre informacje.. okazują współczucie. Etap VI (Summarize) Finalnym krokiem jest podsumowanie przekazanych informacji językiem zrozumiałym dla pacjenta i rodziny oraz zaprezentowanie planu dalszych działao interwencyjnych. Lekarz powinien zadad pytania weryfikujące zrozumienie przez pacjenta proponowanego planu działania i decyzji pacjenta, by w tych działaniach uczestniczyd: Czy wszystko jest dla pana jasne, jeśli chodzi o dalszy sposób postępowania?, Czy ma pan wystarczające informacje, by podjąd decyzję? 5 faz przyswajania złych informacji Przekazując niepomyślne informacje przydatna jest wiedz na temat: Jak reagują ludzie na informacje o nieuleczalnej chorobie? Jak reagują na wieśd o nadchodzącej śmierci (własnej lub kogoś bliskiego)? Odpowiadając na te pytania psychiatra E. Kübler-Ross opracowała 5 faz, które według niej przechodzą ludzie w takiej sytuacji. Warto pamiętad, że nie jest to model zerojedynkowy co oznacza, że fazy te mogą się przeplatad, płynnie przechodzid jedna w drugą. Jednak jest to cenna pomoc dla lekarza, by zobaczyd, co się dzieje z pacjentem lub jego rodziną w takiej sytuacji. Etapy te można zobaczyd nie tylko w sytuacji śmiertelnej choroby pacjenta, ale różnego rodzaju straty rozumianej np. jako amputacja (mocno dosłownie), ale też strata rozumiana jako niekorzystna zmiana stylu życia (chory musi radykalnie zmienid swoje nawyki żywieniowe). 5 S t r o n a

6 Znając te fazy możesz też się zastanowid, w jaki sposób pomóc pacjentowi osiągnąd etap 5, czyli akceptację. 5 FAZ PRZYSWAJANIA NIEPOMYŚLNYCH INFORMACJI 1.Zaprzeczenie - Nie, to na pewno pomyłka! Nie, to mnie nie dotyczy 2. Gniew - Za co spotyka to akurat mnie!? 3. Negocjacje/targowanie się - Jeśli zacznę bardziej o siebie dbad, może pożyję chod rok dłużej 4. Depresja - To nie ma sensu, po co cokolwiek robid 5. Akceptacja - No cóż. Nie ma co z tym walczyd, lepiej godnie spędzid ostatnie chwile życia. Zaprzeczenie Faza zaprzeczenia jest bardzo charakterystyczną początkową reakcją. Jest to forma obrony, pozwalająca pacjentowi zebrad się w sobie. Teoretycznie zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje lecz nie wierzymy w to. Osoba skonfrontowana ze stratą przeżywa szok i potrzebuje czasu. Długośd tego etapu zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób pacjent został poinformowany o swoim stanie. Gniew Gniew, że nie jest tak jak miało byd/jak planowaliśmy. Gniew na wszystko i wszystkich wokół pacjenta. Może dotyczyd rodziny czy lekarza (bo przepisał nieskuteczny lek, za późno zdiagnozował, nie zlecił odpowiednich badao, itd.). Złośd jest naturalnym uczuciem i trzeba ją po prostu przeżyd. Nie ma nic gorszego niż jej tłumienie. Gdy pacjent ma możliwośd ekspresji, złośd szybciej mija. Pomocą lekarza w tej fazie może byd wysłuchanie pacjenta (pomimo jego złości) i poświęcenie mu czasu. Złośd i gniew mają też pozytywną stronę ponieważ niosą ze sobą duży ładunek energetyczny mogą mobilizowad do walki z chorobą. 6 S t r o n a

7 Negocjacje/targowanie się To etap pozornej zgody, a tak naprawdę próba przywrócenia sytuacji sprzed choroby/diagnozy. Pojawia się nadzieja na wyzdrowienie i to specyficzne targowanie: jeśli będę się dobrze odżywiał/przestrzegał zaleceo/rzucę palenie Depresja Smutek, rozpacz, poczucie straty, rozpacza, bezradnośd to uczucia towarzyszące pacjentowi w tej fazie. Nie należy za wszelką cenę pocieszad czy rozweselad pacjenta. Jeżeli pozwolimy pacjentowi wyrazid ból i cierpienie, to łatwiej zaakceptuje swój stan. Akceptacja Aby dojśd do tej fazy chory potrzebuje czasu i wsparcia ze strony innych (lekarza, czy szerzej mówiąc zespołu terapeutycznego oraz rodziny/bliskich). W tej fazie pacjent jest w stanie pogodzid się z tym, co nieuniknione. Jeżeli te etapy przechodzi chory, któremu nie zagraża bezpośrednio śmierd, lub przechodzi je osoba, która straciła kogoś ze swoich najbliższych, stan akceptacji przybiera formę bardziej aktywną reorganizacji. 7 S t r o n a

Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych.

Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych. Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych. Zestaw przydatnych informacji i porad dla osób z niedawno postawioną diagnozą SM. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Warszawa 2011 Poradnik

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin American Cancer Society, Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Fundacja TAM I Z POWROTEM przedstawiają: Po diagnozie 1 Poradnik dla pacjentów z chorobą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 8 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ ABC TUTORINGU w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Spis treści CO TO JEST TUTORING?... 3 CZEMU

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB W ŻAŁOBIE. Znajdują się tu informacje przydatne osobom, które straciły kogoś bliskiego oraz osobom, które je wspierają.

DLA OSÓB W ŻAŁOBIE. Znajdują się tu informacje przydatne osobom, które straciły kogoś bliskiego oraz osobom, które je wspierają. PORADNIK DLA OSÓB W ŻAŁOBIE Znajdują się tu informacje przydatne osobom, które straciły kogoś bliskiego oraz osobom, które je wspierają. Fundacja NAGLE SAMI www.naglesami.org.pl Bezpłatna linia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Program terapeutyczny - wprowadzenie

Program terapeutyczny - wprowadzenie Druga Konferencja Szkoleniowa nt. Diagnoza i terapia patologicznego hazardu, Warszawa, 19-21.10.2011 Program terapeutyczny - wprowadzenie Istnieje wiele podejść do uzależnienia od hazardu i wiele koncepcji

Bardziej szczegółowo

Wspólnie pokonajmy raka

Wspólnie pokonajmy raka Krzysztof Składowski Wspólnie pokonajmy raka Onkolog o nadziei Dostają Państwo do rąk niezwykłą książkę. Lektura każdej jej j strony to mniej strachu i mniej cierpienia. To wiedza. Na miarę zdrowia i życia.

Bardziej szczegółowo

SKRYPT. E-Samodzielni

SKRYPT. E-Samodzielni SKRYPT z materiałami dydaktycznymi do projektu E-Samodzielni Szkolenia specjalistyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

PRACA Z TŁUMACZEM W TERAPII I DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

PRACA Z TŁUMACZEM W TERAPII I DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ PRACA Z TŁUMACZEM W TERAPII I DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ Specyfika pracy oraz zalecenia dla psychologów i terapeutów pracujących z tłumaczami na rzecz osób obcojęzycznych Monika Wądołowska Praca rekomendowana

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO PODRĘCZNIK trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk

Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk 1 Wstęp Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle, że w przypadku dzieci

Bardziej szczegółowo

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY Grudzień Czerwiec ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 2011 Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Emocje w rodzinie a przebieg schizofrenii

Emocje w rodzinie a przebieg schizofrenii Praca Kultura Duchowość Życie codzienne i niecodzienne ISSN 1734-7041 nr 24 listopad 2011 Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Czego oczekujemy od psychiatrii? Emocje

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKUTECZNE POROZUMIEWANIE ZASADY OGÓLNE... 3 MODELE PROCESU KOMUNIKACJI... 5 REGUŁY RZĄDZĄCE POROZUMIEWANIEM SIĘ... 9 WYWIERANIE WRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl Ty i choroba PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ DROGA DO SIEBIE Schizofrenia, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie. Można jednak mieć wpływ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAŁOŻENIA OPIEKI PALITYWNEJ

PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAŁOŻENIA OPIEKI PALITYWNEJ Z ZAPISKÓW KAPELANA Życie to największy cud natury. Największy dar Boga. A dla istoty rozumnej - najcenniejszy skarb. I nic nad życie. Kocham cię, życie!. Można nie tylko wołać, ale i śpiewać. Do ludzi

Bardziej szczegółowo

Pełno(s)prawny Student II

Pełno(s)prawny Student II Pełno(s)prawny Student II Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Pełno(s)prawny Student II Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków 2008 Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych Choroba Parkinsona i Ty Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych 1 Poznanie diagnozy choroby Parkinsona często jest bardzo emocjonalnym przeżyciem. Niektórzy doznają szoku inni zagubienia a jeszcze

Bardziej szczegółowo

KIEDY DIAGNOZA BRZMI JAK WYROK. PROBLEMY I DYLEMATY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD TZW. PACJENTEM NIEOPERACYJNYM

KIEDY DIAGNOZA BRZMI JAK WYROK. PROBLEMY I DYLEMATY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD TZW. PACJENTEM NIEOPERACYJNYM Nowiny Lekarskie 2011, 80, 1, 64 69 MACIEJ KRAJEWSKI KIEDY DIAGNOZA BRZMI JAK WYROK. PROBLEMY I DYLEMATY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD TZW. PACJENTEM NIEOPERACYJNYM WHEN DIAGNOSIS SOUNDS LIKE A VERDICT. PROBLEMS

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Wstęp. Alkoholizm i uzależnienie od alkoholu. Jerzy Mellibruda

Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Wstęp. Alkoholizm i uzależnienie od alkoholu. Jerzy Mellibruda 1 Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu Jerzy Mellibruda Rok: 1997 Czasopismo: Alkoholizm i Narkomania Numer: 3, 28 Wstęp Od końca lat osiemdziesiątych w wielu placówkach odwykowych w

Bardziej szczegółowo

sierpień - wrzesień 2013r.

sierpień - wrzesień 2013r. W numerze: Pielęgniarka Roku 2012 Kalendarium Wymagania wobec pielęgniarek opieki paliatywnej Pielęgniarskie przemyślenia... Żywienie pozajelitowe... Zasady opieki paliatywnej Opinie i komunikaty Szanowne

Bardziej szczegółowo

Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach

Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach Strona1 Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach Materiały bezpłatne Strona2 Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja powstała w

Bardziej szczegółowo

Jak życzliwy doktor House...

Jak życzliwy doktor House... Jak życzliwy doktor House... Opinia i oczekiwania właścicieli zwierząt wobec lekarzy weterynarii Inicjator raportu: Patron merytoryczny: Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW Partnerzy: SW RESEARCH AGENCJA

Bardziej szczegółowo