WFOŚiGW w Katowicach. źródłem finansowania zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi w województwie śląskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WFOŚiGW w Katowicach. źródłem finansowania zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi w województwie śląskim"

Transkrypt

1 WFOŚiGW w Katowicach źródłem finansowania zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi w województwie śląskim

2 O FUNDUSZU WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej polityki ekologicznej. Podstawowe dokumenty, na których opiera się jego działalność, są zgodne z polityką ekologiczną państwa i województwa. Z dniem 1 stycznia 2010 r. WFOŚiGW w Katowicach zmienił status prawny z wojewódzkiego funduszu celowego na samorządową osobę prawną PODSTAWOWE PRZYCHODY WFOŚIGW: opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, odsetki od udzielonych pożyczek.

3 POMOC PUBLICZNA Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ) Fundusz jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Fundusz udziela dofinansowania na zasadach określonych w rozporządzeniach Komisji Europejskiej oraz na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską programów pomocowych w zakresie ochrony środowiska.

4 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? WFOŚiGW w Katowicach udziela dofinansowania na wspieranie działań proekologicznych podejmowanych przez ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ, PRZEDSIĘBIORCÓW, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. Wnioskodawcą może być wyłącznie inwestor bezpośredni, posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

5 Jak uzyskać dofinansowanie na zadania związane z ochroną powierzchni i gospodarką odpadami ze środków WFOŚiGW w Katowicach? Przed sporządzeniem wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z podstawowymi dokumentami obowiązującymi w WFOŚiGW w Katowicach. Są to: Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na dany rok, Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, Kryteria wyboru przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach na dany rok. (zakładka: O FUNDUSZU)

6 Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na dany rok PRIORYTET: Ograniczanie obciążenia środowiska odpadami: 1. Inwestycje zgodne z Planem Gospodarki Odpadami. 2. Inwestycje pozwalające na zapobieganie powstawaniu odpadów lub przygotowanie ich do ponownego użycia lub umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwianie odpadów. 3. Pokrywanie kosztów zagospodarowania odpadów z wypadków, zgodnie z obowiązkiem ustawowym. 4. Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego. 5. Inwestycje z zakresu gospodarki odpadami dofinansowane ze środków zagranicznych.

7 Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na dany rok PRIORYTET : Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów: 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. 2. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 3. Likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów. 4. Zamykanie składowisk odpadów. 5. Likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz dzikich wysypisk

8 Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na dany rok PRIORYTET: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych: 1. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych 2. Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi, dofinansowane ze środków zagranicznych

9 Nabory wniosków na 2015 rok Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie, w terminie: r. do r. Dla zadań związanych z realizacja inwestycji zgodnych z Planem Gospodarki Odpadami, ograniczających i zapobiegających powstawaniu odpadów, służących wykorzystaniu odpadów, unieszkodliwianiu odpadów; współfinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami uzyskujących dofinansowanie ze środków zagranicznych oraz takich jak: budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów w ramach WPGO, związanych z likwidacją zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów, zamykaniem składowisk odpadów, likwidacją mogilników i dzikich wysypisk oraz usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu. Dla zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu (realizowanych w ramach termomodernizacji obiektów) DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: r r. DLA POZOSTAŁYCH WNIOSKODAWCÓW: r r..

10 WYBRANE KRYTERIA WYBORU ZADAŃ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Kryterium legalności Zadanie musi być zgodne z wymaganiami prawa oraz aktualną, w chwili składania wniosku, Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kryterium stanu przygotowania zadania Dofinansowywane są zadania przygotowane do realizacji, w tym posiadające: niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia, zapewniony montaż finansowy, potwierdzony zawartymi umowami lub promesami dofinansowania, z udokumentowanym udziałem środków własnych.

11 Warunki udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW zadań polegających na przywracaniu terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych. Rodzaje przedsięwzięć Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu działań naprawczych lub rekultywacji powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych, w tym terenach zanieczyszczonych przez przemysł. Beneficjenci: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w tym jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego; 2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa; 3) przedsiębiorcy. Koszty kwalifikowane: roboty demontażowe i rozbiórkowe; zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów, elementów budowlanych oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi; przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji zdegradowanego terenu (oczyszczanie gleby, ziemi i wód gruntowych, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, przywracanie naturalnego ukształtowania terenu, zalesianie, zadrzewianie); Kryteria wyboru zadań Ocenie formalnej podlegają wyłącznie wnioski złożone na obowiązujących formularzach, zawierające komplet wymaganych dokumentów. Formularze wniosków wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej Funduszu Pozytywna ocena formalna pozwala na przeprowadzenie oceny merytorycznej. W przypadku negatywnej oceny formalnej Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania. Gotowość do realizacji zadania: Posiadanie wymaganej dokumentacji do realizacji przedsięwzięcia Ocenie podlegają m.in. Efekty ekologiczne zadania, zgodność zadania z wojewódzkim (gminnym) Programem Ochrony Środowiska

12 JAKIE INFORMACJE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE? Wzory wniosków wraz z załącznikami jakie należy złożyć w Biurze Funduszu, ubiegając się o dofinansowanie znajdują się na stronie (zakładka: Dofinansowanie zadań/gospodarka odpadami/wzory wniosków) Wzory niezbędnych dokumentów jakie należy złożyć w Biurze Funduszu, ubiegając się o dofinansowanie znajdują się na stronie (zakładka: Dofinansowanie zadań/gospodarka odpadami/wzory wniosków).

13 ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Zasady przyznawania pożyczek Wysokość dofinansowania (pożyczka) może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych (w zależności od efektu ekologicznego i możliwości finansowych Funduszu). W przypadku zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych zaliczonych do I stopnia pilności dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym. W przypadku zadań o wysokiej efektywności ekonomicznej Fundusz może ustalić inne oprocentowanie, jednak nie wyższe niż stopa bazowa obowiązująca 1 stycznia roku, w którym zawarto umowę, powiększona o 3 punkty procentowe. Okres spłaty pożyczki nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat od daty zakończenia zadania, w tym możliwy jest maksymalnie 12 miesięczny okres karencji. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia zadania.

14 UWARUNKOWANIA PRAWNE PRZYZNAWANIA POŻYCZKI O pożyczki może ubiegać się każdy podmiot, który: 1. ma tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 2. uzyskał wymagane pozwolenia i decyzje, 3. posiada zdolność finansową do realizacji przedsięwzięcia, 4. wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

15 ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy, jeśli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: 1. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym; 2. Efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminie umownym; 3. Dokonano terminowej spłaty co najmniej 50% wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza spłata pożyczki nie upoważnia pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie; 4. Pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze zobowiązań na rzecz Funduszu.

16 ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Częściowe umorzenie może być udzielone do wysokości: 20% wykorzystanej pożyczki, bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne, albo 40% wykorzystanej pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska. Pożyczkobiorca, składający wniosek o umorzenie pożyczki wykorzystanej na realizację zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, może ubiegać się o umorzenie w wysokości do 40% wykorzystanej pożyczki, bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne.

17 ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Zasady przyznawania dotacji Wysokość dotacji dla zadań z zakresu gospodarki odpadami: do 100% kosztów kwalifikowanych - dla zadań związanych z usuwaniem skutków zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy, do 80% kosztów kwalifikowanych dla zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest pochodzących z obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej, do 50% kosztów kwalifikowanych dla zadań związanych z likwidacją zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów przez zakłady postawione w stan likwidacji bądź zlikwidowane; likwidacja mogilników i przeterminowanych środków ochrony roślin.

18 PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKU W N I O S E K Zgodność z Listą przedsięwzięć priorytetowych Sprawdzenie kompletności wniosku oraz badanie zdolności kredytowej Wnioskodawcy i negocjacje formy zabezpieczenia pożyczki OCENA MERYTORYCZNA I STOPNIA Pismo powiadamiające o brakach we wniosku (do 30 dni od daty wpływu wniosku) W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek wygasa

19 PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKU Wniosek kompletny OCENA MERYTORYCZNA II STOPNIA 1. Sporządzenie listy rankingowej zadań ubiegających się o dofinansowanie na realizację inwestycji związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi zgodnie z obowiązującym regulaminem dofinansowania. 2. Propozycja wysokości dofinansowania Wniosek Zespołu do Zarządu o udzielenie dofinansowania zadania

20 PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKU Dofinansowanie poniżej ~ ,37 zł Dofinansowanie powyżej ~ ,37 zł Uchwała Zarządu Uchwała Zarządu WFOŚiGW o dofinansowaniu Wniosek Zarządu o skierowaniu do Rady Nadzorczej Uchwała Rady Nadzorczej WFOŚiGW o dofinansowaniu

21 PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKU Pismo powiadamiające o przyznaniu dofinansowania UMOWA POŻYCZKI / DOTACJI W przypadku niezawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały o dofinansowaniu, uchwała ta wygasa Spłata pożyczki: kapitał: kwartalnie lub miesięcznie odsetki: miesięcznie WNIOSEK O UMORZENIE spłata min. 50% kwoty pożyczki, terminowa realizacja zadania, osiągnięcie planowanych efektów ekologicznych i rzeczowych, wskazanie kolejnego zadania, na które przeznaczona zostanie umorzona kwota.

22 Wybrane zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach z zakresu ochrony powierzchni ziemi

23 Zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach Likwidacja Bomb ekologicznych W raporcie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymienionych zostało sześć takich miejsc: 1. Składowisko szlamów cynkowych po HMN Szopienice. 2. Centralne składowisko Rudna Góra przy Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie. 3. Doły kwasowe w Czechowicach Dziedzicach. 4. Pozostałości po zakładach IZOLACJA wraz z terenem składowiska odpadów azbestowych w Ogrodzieńcu. 5. Zwałowisko odpadów niebezpiecznych po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. 6. Kaletańskie Zakłady Celulozowo Papiernicze (KZCP) w likwidacji. Raport ten został przygotowany na podstawie tego samego kryterium, które stosowano podczas tworzenia, w latach osiemdziesiątych, listy największych trucicieli. Niestety, lista zagrożeń nie jest zamknięta!

24 Zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach Likwidacja Bomb ekologicznych Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach to do dziś największy i nadal nie rozwiązany problem ekologiczne w woj. Śląskim, oddziaływanie obejmuje obszar 250 hektarów. Od lat 70. XX w. gdy wokół Zakładu rozpoczęto składowanie odpadów poprodukcyjnych, do wód podziemnych przenikają związki boru, baru, cynku, glinu, kadmu i miedzi. Mimo że na rozbrojenie ekologicznej bomby wydano już ponad 200 mln złotych (w tym ze środków WFOŚiGW prawie 70 mln) pozostały do zrealizowania zakres prac jest nadal ogromny. Do unieszkodliwienia pozostały odpady zalegające na terenach które za pośrednictwem Agencja Mienia Wojskowego trafiły w ręce osób prywatnych. To rodzi poważne zagrożenie dla zakończenia zadania związanego z likwidacja bomby ekologicznej w Tarnowskich Górach.

25 Zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach Likwidacja Bomb ekologicznych Kaletańskie Zakłady Celulozowo Papiernicze (KZCP) w likwidacji Odpady poprodukcyjne zlikwidowanych Zakładów Celulozowo-Papierniczych nie zagrażają już środowisku! WFOŚiGW przekazał likwidatorowi KZCP 2 mln 382 tys. zł na rozwiązanie problemów ekologicznych

26 Zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach Likwidacja Bomb ekologicznych Składowisko odpadów zawierających azbest należących do Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w Ogrodzieńcu wraz z terenem samego zakładu - Pierwsza rozbrojona bomba ekologiczna! W efekcie realizacji zadania unieszkodliwiono ponad Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz substancje ropopochodne, usunięto i przekazano do oczyszczenia ok m 3 ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi oraz zrekultywowano teren nielegalne składowiska odpadów azbestowych o powierzchni ok. 6 ha. Teren po Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w dniu zakończenia zadania r. W realizację tego zadania WFOŚiGW w Katowicach zaangażował kwotę ponad zł. Całkowity koszt zadania wynosił zł.

27 Zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach Likwidacja Bomb ekologicznych Likwidacja osadników szlamów cynkowych nie spełniających norm ekologicznych należących do Huty Metali Nieżelaznych Szopienice Spółka Akcyjna w likwidacji w Katowicach Szopienicach oraz rekultywacja terenu po usuniętych odpadach Efekt ekologiczny i rzeczowy zadania: usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia lub wykorzystania ok Mg odpadów o zawartości cynku przekraczającej 12 %, unieszkodliwienie przez składowanie ok Mg odpadów o zawartości cynku poniżej 12 % rekultywacja techniczna i biologiczna terenu po osadnikach nr 1 i 3 o pow. ok. 8.1 ha Koszty całkowite zadania: ok zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW zł. (ok. 14% kosztów kwalifikowanych)

28 Dofinansowanie WFOŚiGW Rewitalizacja - przykłady Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie przykład krajobrazowo-przyrodniczego zagospodarowania terenu poprzemysłowego o powierzchni 3,62 ha. Zadanie współfinansowane ze środków UE (4,3 mln zł), budżetu Państwa (1 mln zł), WFOŚiGW w Katowicach (900 tys. zł).

29 Dofinansowanie WFOŚiGW Rewitalizacja - przykłady Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie Celem zadania była rewitalizacja obszaru po eksploatacji górniczej o pow. 3,65 ha w otoczeniu zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent.

30 Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2015 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, lipiec 2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu nr 216/14 z dnia 27.11.2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2014 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu Ochrona terenów przed powodzią i suszą. Retencjonowanie wód w celu ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jan Sachs Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie HIERARCHIA CELÓW wydatkowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.

PROGRAM PRIORYTETOWY. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Geologia i górnictwo ZAKRES OGÓLNY Cel programu 1) Rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013 pod redakcją EWY WILK 1 sierpnia 2009 r. Finansowane w ramach: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. 54. Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 189/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 r. 55. Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO WFOŚiGW W WARSZAWIE DO KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO WFOŚiGW W WARSZAWIE DO KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 190/11 z dnia 21.12.2011 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO WFOŚiGW W WARSZAWIE DO KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU WYKONANIA PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek

Bardziej szczegółowo