WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 2 czerwca 2005 r. Nr 133

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 2 czerwca 2005 r. Nr 133"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 czerwca 2005 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1579 Nr 202/05 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 roku Nr 195/05 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok Nr 65/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r ZARZĄDZENIE NR 202/05 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005, Nr 14, poz. 114) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok, według którego: 1. Plan dochodów po zmianach wynosi zł, wykonanie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków po zmianach wynosi zł, wykonanie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Ciechanowca Stanisław Łapiak SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC ZA 2004 ROK I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU Budżet Gminy Ciechanowiec na 2004 rok został przyjęty uchwałą Nr 90/XIV/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2004 roku po stronie dochodów w wysokości zł, z tego zł przeznaczono na spłatę kredytów, a po stronie wydatków w wysokości zł. Źródło sfinansowania deficytu w kwocie zł stanowiły wolne środki. W ciągu roku Rada Miejska dokonywała zmian w budżecie w wyniku czego zwiększono plan dochodów o kwotę zł oraz plan wydatków o kwotę zł. Wydatki w stosunku do dochodów zwiększyły się o zł, ponieważ uchwałą Nr 113/XVI/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. Rady Miejskiej w Ciechanowcu zwiększono o taką kwotę wydatki budżetu zwiększając tym samym deficyt z zł na zł. Jednocześnie postanowiono zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Uchwałą Nr IV/2/56/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku pozytywnie zaopiniowano możliwość sfinansowania deficytu budżetu Miasta Ciechanowiec na 2004 r. Po dokonanych zmianach budżet wynosił: 1) dochody ogółem zł (w tym spłata rat kredytów zł); 2) wydatki ogółem zł; 3) źródło sfinansowania deficytu w kwocie zł stanowiły następujące przychody: - wolne środki zł, - pożyczka długoterminowa zł. W bieżącym roku spłacono kredyty w wysokości zł, w tym: zł do Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w Warszawie, zł do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu, zł do Banku Spółdzielczego w Zambrowie. Wykonanie budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco: 1) dochody na plan zł, wykonano na kwotę zł, co stanowi 93,59 %; 2) wydatki na plan zł, wykonano na kwotę zł, co stanowi 92,44 %. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiło zł, w tym:

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na budowę Gimnazjum w Ciechanowcu, zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane w ramach programu "SAPARD", zł - kredyt w BS Zambrów zaciągnięty na dokończenie budowy sportowej hali namiotowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu, zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dworskiej i Parkowej w Ciechanowcu, zł pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Na dzień 31 grudnia 2004 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły ,41 zł z tego: ,13 zł - faktura za modernizację oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (termin płatności 30 listopada 2005 r.), ,92 zł faktura za przebudowę układu technologicznego ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu (termin płatności do 29 stycznia 2005 r.), ,01 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2004 rok pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Miejski oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2004 roku (termin płatności do 5 stycznia 2005 roku) i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatek dochodowy od płac za miesiąc grudzień 2004 r. (termin płatności do 20 stycznia 2005 r.), ,35 zł - pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii elektryczneji usług. Zobowiązania niewymagalne, w tym pochodne od płac za miesiąc grudzień 2004 r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne jednostek budżetowych, tj. 3 szkół podstawowych i Gimnazjum w Ciechanowcu wynosiły ,60 zł. Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił ,44 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 rokuw wysokości zł (zaciągnięte kredyty i pożyczki). Za 2004 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości ,56 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2004 roku wolne środki stanowią kwotę zł. II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości zł wykonano w wysokości zł, co stanowi 93,59 %.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów 936 zł i wykonanie wynosi 936 zł, co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt zł i wpłaty mieszkańców wsi na budowę wodociągów wiejskich w wysokości 600 zł. Dział Leśnictwo Planowane dochody ustalono w kwocie zł, wykonanie wynosi zł, co stanowi 101,73 % i są to dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan dochodów w wysokości zł wykonano na kwotę zł, co stanowi 47,53 %. Dochody w tym dziale stanowią wpływy z dostaw wody oraz usług za wykonane naprawy i przyłącza wodociągowe. Środki z funduszu SAPARD w wysokości zł na przebudowę układu technologicznego ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu wpłyną w I kwartale 2005 roku co ma istotny wpływ na procentowe wykonanie dochodów w tym dziale. Dział Transport i łączność Plan dochodów zł, wykonanie wynosi zł, co stanowi 100,52 % i są to wpływy z usług i wynajmu sprzętu. Ponadto otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Łempice. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w wysokości zł wykonano na kwotę zł, co stanowi 91,64 %. Dochody realizowane były w następujący sposób: zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami (do osób zalegających z opłatami za wieczyste użytkowanie wysłano upomnienia), zł za dzierżawę gruntów pod działalność handlową, usługową, rolniczą oraz najem lokali mieszkalnych i usługowych, zł uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym sprzedano: działkę przy ulicy Klonowej za kwotę zł, działkę zabudowaną przy ul. Mickiewicza za kwotę zł, niezabudowaną działkę przy ulicy Kościuszki za kwotę zł, działkę zabudowaną w Kozarzach za kwotę zł, nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem murowanym (magazyn baza przy ulicy Wojska Polskiego) za kwotę zł, działkę przy ulicy Wojska Polskiego za kwotę zł, nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną we wsi Kozarze za kwotę zł, nieruchomość zabudowaną budynkiem parterowym drewnianym i budynkiem murowanym gospodarczym przy ulicy Mickiewicza za kwotę zł, nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ulicy Łomżyńskiej za kwotę zł, nieruchomość gruntową

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz niezabudowaną położoną na terenie miasta Ciechanowiec za kwotę zł, lokale mieszkalne za kwotę zł, zł zaliczono na poczet wpłat ze sprzedaży mienia na rozstrzygnięte przetargi (działki przyul. Wojska Polskiego) oraz za zamianę nieruchomości gruntowej położonej w ograniczeniu wsi Radziszewo Króle uzyskano kwotę zł i otrzymano zwrot odszkodowania za wywłaszczoną działkę przy ulicy Drohickiej w wysokości zł. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ciechanowcu w drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 29 lokali mieszkalnych za kwotę zł, zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat oraz koszty upomnień. Dział Administracja publiczna Plan dochodów wynosił zł, wykonanie zł, co stanowi 100,26 % planu rocznego. Dochody to: dotacja celowa na zadania zlecone dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zł oraz wpływy z tytułu usług zł. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Plan dochodów przyjęto w wysokości zł a wykonano w wysokości zł co stanowi 99,06 %. Dochody w tym dziale stanowią dotacje przeznaczone na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł i sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zł. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan dochodów uchwalony w wysokości zł a wykonanie wynosi zł, co stanowi 98,01 % wykonania planu rocznego. Informacja z realizacji podatków i opłat lokalnych: - podatek od nieruchomości zrealizowany został w 100,86 % gdzie na plan zł wykonanie wynosi zł, - podatek rolny zrealizowany został w 95,57 % gdzie na plan zł, wykonanie wynosi zł, - podatek leśny zrealizowano na kwotę zł co stanowi 98,78 % planu rocznego, - podatek od środków transportowych zrealizowano na kwotę zł, co stanowi 96,66 % wykonania planu rocznego. Ponadto uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości zł, z opłaty administracyjnej w wysokości zł, z opłaty parkingowej i kosztów upomnień w wysokości zł, z podatku od posiadania psów w wysokości zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości zł.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Na niższe wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez tutejszy Urząd miały wpływ przejściowe kłopoty finansowe podatników. Świadczą o tym złożone w ciągu roku wnioski o odroczenie terminu płatności oraz o rozłożenie na raty zaległości. W okresie sprawozdawczym o umorzenie zaległości podatkowych wpłynęło ogółem 118 podań, z czego wydano 108 decyzji pozytywnych na kwotę zł. Ponadto do podatników opóźniających się z opłatami wysłano ogółem upomnień na kwotę zaległości zł, w wyniku czego część zaległości wpłynęła do budżetu po okresie sprawozdawczym. Na zaległości nie uregulowane po upomnieniach sporządzono 22 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę zł. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę zł. Niższe od planowanych są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanych przez Ministerstwo Finansów gdzie na plan zł przekazano zł, co stanowi 97,66 % i podatków realizowanych przez urzędy skarbowe (na roczny plan zł wpłynęło zł, co stanowi 84,76 %), na wykonanie których samorząd nie ma wpływu. Natomiast wpływy z opłaty skarbowej wynoszą zł, co stanowi 99,46 % wykonania planu rocznego. Ponadto uzyskano zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 95,39 % wykonania planu rocznego. Dział Różne rozliczenia Plan dochodów wynosił zł a wykonano na kwotę zł. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa ( zł 100 % realizacji), uzupełniająca ( zł % realizacji), wyrównawcza ( zł % realizacji i rekompensująca ( zł % realizacji) oraz odsetki dopisane przez Bank Spółdzielczy z tytułu kapitalizacji odsetek, gdzie na plan uchwalony w wysokości zł wykonanie wynosi zł co stanowi 111,50 %. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów został uchwalony na kwotę zł, a wykonano w wysokości zł, co stanowi 101,41 % planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią: czynsze mieszkaniowe zł, wynajem autobusów zł, środki ze źródeł pozabudżetowych pozyskane przez Szkołę Podstawową w Łempicach, Szkołę Podstawową w Starym Radziszewie i Gimnazjum w Ciechanowcu na szkolenia rolników zł, dotacja na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych zł, dotacja na dofinansowanie dowożenia uczniów do szkół zł, dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczyciela w Gimnazjum w Ciechanowcu zł, nagroda Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu zł oraz różne dochody zł. Dział Pomoc społeczna Plan dochodów uchwalony w wysokości zł i został zrealizowany w wysokości zł co stanowi 86,88 % w stosunku do planu rocznego. Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym: zł na świadczenia rodzinne oraz składki na

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego; zł na zakup sprzętu komputerowego; zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne; zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze; zł na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu; zł na dofinansowanie dożywiania dzieci. Ponadto zł uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z usług opiekuńczych. Dział Gospodarka komunalna Plan dochodów uchwalono w wysokości zł i został wykonany na kwotę zł, co stanowi 102,05 %. W ramach tych dochodów pozyskano: - wpływy za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w wysokości zł, - środki z funduszu PHARE 2000 (20 % przyznanej w 2003 r. dotacji - płatność końcowa) stanowiące dofinansowanie budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odbudową nawierzchni ulicy Dworskiej w Ciechanowcu zł, - wpływy za wywóz nieczystości stałych zł, - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w Warszawie na zakup pojemników na odpady stałe zł, - zwrot środków finansowych z budżetu państwa stanowiących spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą zł, - wpływ należności zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu w wysokości zł, - wpłaty mieszkańców Ciechanowca na budowę kanalizacji zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan dochodów uchwalono i wykonano w wysokości zł zgodnie z porozumieniem Nr 342 z dnia 5 listopada 2004 roku zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Ciechanowiec w sprawie udzielenia dotacji na program Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia. III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy na 2004 rok w wysokości zł wykonanie wynosi zł co stanowi 92,44 %. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków uchwalony wynosi zł a wykonanie zł co stanowi 97,53 %. W dziale tym finansowane jest: funkcjonowanie zbiornicy padłych zwierząt zł (płace i pochodne od płac pracownika zatrudnionego w Zbiornicy Padłych Zwierząt w Ciechanowcu i na wysypisku zł, prowizja dla sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz zwierząt zł oraz wypłata rolnikom za padłe zwierzęta i koszty odbioru padłych zwierząt zł); 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku zł. Ponadto partycypowano w kosztach utrzymania i eksploatacji węzła hydrotechnicznego na rzece Nurzec w kwocie zł oraz dofinansowano koszt konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych na kwotę zł. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę zł, co stanowi 42,58 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne na plan zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 4,75 %. Ponadto wydatki tego działu obejmują funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu i przepompowni wiejskich, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup paliwa, ubrań roboczych, artykułów hydraulicznych, części zamiennych, narzędzi, opału i materiałów biurowych zł; opłata za energię elektryczną zł; monitorowanie systemu alarmowego, dozór techniczny, naprawy sprzętu, umowy - zlecenia związane z bieżącą działalnością, usługi telekomunikacyjne, konserwacja gaśnic, badania lekarskie zł; opłaty do ochrony środowiska za pobór wody i emisję zanieczyszczeń zł; podatek od nieruchomości zł i pozostałe wydatki zł. Dział Transport i łączność Plan wydatków uchwalono w wysokości zł a wykonanie wynosi zł, co stanowi 91,87 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne na plan zł, wykonano w kwocie zł, co stanowi 89,49 %. Ponadto wydatki tego działu stanowiły koszty funkcjonowania bazy transportowej i bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup paliwa, masy asfaltowej, znaków drogowych, olejów silnikowych, przepustów drogowych, części zamiennych zł; remonty samochodów i pozostałego sprzętu, naprawy i remonty dróg i przepustów (nawieziono żwir na drogi we wsiach: Kosiorki, Przybyszyn, Kostuszyn, Koce Schaby, Koce Piskuły oraz wykonano profilowanie dróg gminnych równiarką we wsiach: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje Bagno, Czaje Wólka, Dąbczyn, Kobusy, Koce Basie, Koce Schaby, Koce Piskuły, Kosiorki, Kozarze, Kułaki, Łempice, Malec, Nowodwory, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo Króle, Radziszewo Sieńczuch, Stare Radziszewo, Radziszewo Sobiechowo, Skórzec, Tworkowice, Trzaski, Winna Chroły, Winna Poświętna, Winna Wypychy, Wojtkowie Glinna, Wojtkowie Dady, Stare Wojtkowice, Zadobrze) zł; umowy-zlecenia związane z projektowaniem dokumentacji technicznej, transport ziemi i żwiru do równania dróg, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników zł; opłaty do ochrony środowiska za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenie pojazdów zł. Ponadto wykonano projekt techniczny chodnika na ulicy Czyżewskiej na kwotę zł.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę zł, co stanowi 92,66 % planu rocznego, w tym: - płace i pochodne od płac pracowników ADM zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, - zakup oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych zł, - zakup energii elektrycznej zł, - usługi związane z bieżącym utrzymaniem ADM zł, - operaty szacunkowe nieruchomości zł, - podziały, rozgraniczenia, ogłoszenia i inna dokumentacja geodezyjna zł, - opłaty notarialne i inne zł, - sporządzenie podkładów geodezyjnych pod potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego i aktualizacji oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zł, - opłaty za emisję zanieczyszczeń zł, - podatek od nieruchomości zł, - w ramach przyznanych środków finansowych w rozdziale pozostała działalność zakupiono wiązanki kwiatów i znicze na groby, mogiły wojenne i pomniki pamięci narodowej zł. Dział Działalność usługowa Plan wydatków uchwalono w kwocie zł i wykonano w 100 %. W dziale tym finansowany był remont cmentarza wojennego zlokalizowanego w Ciechanowcu przy ulicy Sienkiewicza. Dział Administracja publiczna Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę zł, co stanowi 98,04 %, w tym wydatki inwestycyjne na plan zł wykonano w kwocie zł, co stanowi 98,57 %. Wydatki tego działu przedstawiają się następująco: - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano zł, w tym: płace i pochodne od płac zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism zł, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe zł, - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano zł, w tym: diety radnych, przewodniczących komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zł, zakup wieńca pogrzebowego i materiałów biurowych zł, szkolenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zł,

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz na funkcjonowanie administracji samorządowej i obsługi wydatkowano kwotę zł, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, oprogramowania komputerowego, sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, środków czystości i bhp, prenumerata czasopism zł; zakup energii i wody zł: remont sali konferencyjnej, łazienek łącznie z wymianą instalacji wodnokanalizacyjnej zł; monitorowanie systemu alarmowego, usługi serwisowe, oprawa Dzienników Ustaw, opłata za przesyłki pocztowe, usługa związana z wymianą posadzki na korytarzu Urzędu Miejskiego, szkolenia pracowników, konserwacja i naprawy kserokopiarki, obsługa prawna, należności telekomunikacyjne zł; podróże służbowe zł; ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz składki członkowskie gminy zł; podatek od nieruchomości za budynki pozostałe będące własnością gminy zł; wydatki na zakupy inwestycyjne , - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu zł; utrzymanie czystości na targowicy i "zieleniaku ", koszty budowy Pomnika Jana Pawła II oraz inne usługi - 56,949 zł; zakup biletów opłaty targowej, kamizelek, kurtek i obuwia dla inkasentów, oleju opałowego do budynków pozostałych, zakup materiałów budowlanych na budowę Pomnika Jana Pawła II oraz zakupy związane z promocją miasta zł; zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy zł; zapłata zobowiązań podatkowych zgodnie z decyzjami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem Nr US.PP-III/ /MK/04 i Nr US.PP-III/ /MK/ zł; wydatki inwestycyjne na targowicy miejskiej zł. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Plan wydatków w kwocie zł został wykonany w wysokości zł, co stanowi 99,06 %. Dotacja na zadania zlecone w wysokości zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym: zł na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dodatki wyborcze, zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, zł na sporządzenie spisu wyborców, wynajem lokali i inne usługi, 721 zł na wypłatę za delegacje, natomiast niewykorzystana dotacja w wysokości 280 zł 16 czerwca 2004 roku została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży. Ponadto dotacja w wysokości zł została wykorzystana na płace i pochodne od płac osoby prowadzącej stałą aktualizację rejestru wyborców a kwotę 187 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków uchwalono na kwotę zł, wykonanie wynosi zł, co stanowi 98,14 % planu rocznego. Wydatki tego działu obejmują funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego na płace i pochodne od płac, wypłatę "13" i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zł; zakup paliwa, materiałów na remonty, wyposażenia, motopompy,

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz umundurowania, drobnego sprzętu, akumulatorów i innych materiałów zł; opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w akcjach ratowniczych zł; remont samochodu strażackiego, remont budynku OSP w Ciechanowcu (zakup i montaż drzwi garażowych) oraz budynków we wsi Malec i Koce Basie zł; umowa-zlecenie za konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów, usługi telekomunikacyjne, konserwacja gaśnic, badania lekarskie zł; ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, podróże służbowe zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych zł. Ponadto kwotę zł wydatkowano na zakup paliwa do samochodów patrolowych Komisariatu Policji w Ciechanowcu oraz zakup materiałów do remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę zł co stanowi 99,51 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego zł; zakup papieru komputerowego, druków nakazów podatkowych i innych zł; aktualizacja programów komputerowych oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne zł; koszty komornicze i egzekucyjne - 92 zł. Dział Obsługa długu publicznego Plan wydatków wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 99,60 %, w tym: na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z podpisanymi umowami zł, za prowadzenie rachunku w walucie EUR zł oraz na opłaty związane z podpisaniem umów kredytowych zł. Dział Oświata i wychowanie Plan wydatków wynosił zł a wykonano na kwotę zł co stanowi 99,49 %, w tym wydatki inwestycyjne na plan zł wykonano w wysokości 963 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą projektowania hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty" przedstawiają się następująco: - plan uchwalony dla 3 szkół podstawowych wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 99,72 %, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli zł; płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup węgla, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów bhp, prenumerata czasopism zł; zakup podręczników szkolnych w ramach wyprawki dla pierwszoklasisty zł (zakupiono 28 kompletów książek, w tym 22 komplety dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, 4 komplety dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łempicach oraz 2 komplety podręczników dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Radziszewie); zakup książek, słowników, zestawów komputerowych zł; zakup energii elektrycznej i wody zł; usługi

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu, monitorowanie systemu alarmowego, naprawy, badania lekarskie i inne zł; podróże służbowe zł oraz ubezpieczenie mienia i emisja zanieczyszczeń zł. Ponadto przekazano dotację w wysokości zł dla Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego "EDUKATOR" w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Publicznej w Kocach Schabach. Podstawę wyliczenia miesięcznej dotacji stanowiła liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na płace i pochodne od płac, zakup węgla, energii, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, badania lekarskie pracowników i opłaty telekomunikacyjne zł - dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola w Ciechanowcu, - plan uchwalony dla Gimnazjum w Ciechanowcu wynosił zł i wykonany został na kwotę zł co stanowi 99,39 %, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli zł; płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup oleju opałowego, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów bhp, prenumerata czasopism zł; zakup zestawów komputerowych, informatora ekologicznego, sprzętu sportowego zł; zakup energii elektrycznej i wody zł; usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne kotła olejowego i przewodów kominowych, monitorowanie systemu alarmowego, naprawy, badania lekarskie, umowy - zlecenia i inne zł; podróże służbowe zł oraz ubezpieczenie mienia i emisja zanieczyszczeń zł, - plan uchwalony na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wynosił zł i został wykonany na kwotę zł co stanowi 97,98 %, w tym: płace i pochodne od płac kierowców i opiekunek zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup oleju napędowego, wyposażenia do autobusów, materiałów do drobnych napraw zł; remonty autobusów zł; usługi wulkanizacyjne, dowóz dzieci do szkół specjalnych, badania okresowe pracowników, przeglądy gwarancyjne i badania techniczne zł; ubezpieczenia autobusów i emisja zanieczyszczeń zł, - na kursy i szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowano kwotę zł, - na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano zł (środki te zostały wykorzystane na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, zorganizowanie spotkania integracyjnego emerytów i pracowników szkół oraz wypłatę zapomóg). Dział Ochrona Zdrowia Plan wydatków wynosił zł i wykonany został na kwotę zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego. Wydatki tego działu to: dotacja dla Klubu Rodzin Abstynenckich Łabędź w Wysokiem Mazowieckiem zł; diety członków komisji zł; zakup pomocy dydaktycznych, artykułów sportowych, materiałów biurowych zł; koszty udziału dzieci z rodzin patologicznych w koloniach zimowych, szkolenia członków komisji, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, przeprowadzenie programów profilaktycznych, dofinansowanie urządzenia świetlicy sportowo - rekreacyjnej zł.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Pomoc społeczna Plan wydatków uchwalono na kwotę zł, wykonanie wynosi zł, co stanowi 89,88 % wykonania planu rocznego, w tym: - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł została przeznaczona na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego dla 270 osób na kwotę zł; zasiłki pielęgnacyjne dla 23 osób na kwotę zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 14 osób na kwotę zł; składki emerytalno - rentowe za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę zł; wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się naliczaniem świadczeń rodzinnych zł; zakup materiałów biurowych i wyposażenia zł, usługi (szkolenia, instalacja programu) zł; podróże służbowe zł oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł została wykorzystana na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób. Niewykorzystana dotacja w kwocie 260 zł w dniu 13 stycznia 2005 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł. W ramach tych środków zasiłki stałe, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa oraz zasiłki stałe wyrównawcze (obecnie stałe) otrzymało 36 osób na kwotę zł. Ponadto 167 rodzin otrzymało zasiłki okresowe (do 30 kwietnia 2004 r.) na łączną kwotę zł. Za 6 osób otrzymujących zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane opłacono (za 4 miesiące) składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie zł w dniu 13 stycznia 2005 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, - dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków okresowych od 1 maja 2004 roku dla 208 osób. Niewykorzystana dotacja w kwocie zł w dniu 13 stycznia 2005 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ponadto zł (środki własne) wydatkowano na pomoc rodzinom najuboższym. Z pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, odzieży, lekarstw i opału skorzystało 127 osób. - dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości zł zostały wykorzystane na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2004 roku wydano 318 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 20 decyzji odmownych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych, z tego dla użytkowników mieszkań komunalnych na kwotę zł, mieszkań spółdzielczych na kwotę zł, mieszkań zakładowych - 44 na kwotę zł i innych na kwotę zł, - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł wykorzystana została na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 3 osób i jeden zasiłek rodzinny,

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz ośrodki pomocy społecznej - środki finansowe w wysokości zł zostały wykorzystane na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: zł na wypłatę ekwiwalentu, zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych zł, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, podróże służbowe, wynajem samochodu do wyjazdów w teren, naprawy sprzętu elektronicznego zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, - na usługi opiekuńcze wydatkowano zł i jest to koszt wydatków płacowych. Usługi te wykonuje 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba na 1/2 etatu, - pozostała działalność - środki finansowe w kwocie zł zostały wykorzystane na dożywianie 126 dzieci z terenu miasta i gminy Ciechanowiec. Dział Gospodarka Komunalna Plan uchwalony wynosił zł, a wykonanie zł, co stanowi 98,14 %, w tym wydatki inwestycyjne na plan zł, wykonane zostały na kwotę zł, co stanowi 99,83 %. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu koparki, wozu asenizacyjnego i sprzętu specjalistycznego do rozbudowy systemu zbiórki, segregacji i transportu odpadów komunalnych, opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej, spłaty kolejnej raty niewymagalnych zobowiązań od inwestycji zrealizowanej w 2001 roku (modernizacja oświetlenia ulicznego). Ponadto wydatki tego działu obejmują: - funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup paliwa, części zamiennych, ubrań i obuwia roboczego, narzędzi, węgla opałowego i materiałów biurowych zł; opłata za energię elektryczną i wodę zł; monitorowanie systemu alarmowego, umowy-zlecenia związane z bieżącą działalnością, nadzór nad pracą Oczyszczalni, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy, badania lekarskie zł; opłaty do ochrony środowiska za odprowadzanie ścieków i emisję zanieczyszczeń zł; podatek od nieruchomości zł, - oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów, skwerów będących w zarządzie gminy a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup 5 tablic ogłoszeniowych, 3 szt. ulicznych koszy betonowych oraz nóg żeliwnych do ławek parkowych, kosiarki spalinowej i wykaszarki, materiałów służących do wyposażenia wysypiska, paliwa i części zamiennych do ciągników wywożących śmieci, worków na odpady, soli do zwalczania gołoledzi zł; opłata za zakup wody ze zdroju ulicznego zł; prace remontowe na wysypisku śmieci zł; zimowe utrzymanie ulic w mieście, odśnieżanie dróg gminnych, sprzątanie miasta, wynajem zamiatarki, usługi transportowe związane z przygotowaniem mieszanki piaskowo-solnej, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników zł; opłaty środowiskowe z tytułu składowania odpadów na wysypisku śmieci zł oraz podróże służbowe zł,

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz utrzymanie zieleni miejskiej zł (zakup sadzonek krzewów, trawy, ziemi, kwiatów rabatowych, nawozów ogrodniczych oraz nagród do konkursu "Wzorowa posesja 2004 roku"), - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: za energię oświetlenia ulicznego zł, za konserwację oświetlenia ulicznego zł oraz drobne naprawy oświetlenia i zakupy z tym związane zł, - spłatę podatku VAT od usług świadczonych w latach przez zlikwidowany w 2003 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Ciechanowcu (zgodnie z decyzjami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz wnioskami pokontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku) zł. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę zł co stanowi 100 %, w tym: - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ciechanowcu zł, - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu zł. Realizację wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia. IV. WYDATKI NA INWESTYCJE Plan wydatków uchwalony został w wysokości zł. W 2004 roku wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości zł co stanowi 67,95 % wykonania planu rocznego. Wydatki inwestycyjne stanowią 12,51 % wydatków budżetu i obejmują: zł - opracowanie studium wykonalności do wniosku na dofinansowanie projektu pod nazwą Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec, zł - przebudowę układu technologicznego ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu. (Wymiana 2 pomp głębinowych w studniach i obudowy głowicy, wymiana 264 mb rur odprowadzających wodę ze studni do hydroforni i z hydroforni do zbiorników wyrównawczych, wymiana filtrów do uzdatniania wody, zamontowanie nowego areatora ze stali nierdzewnej ze sprężarką i zbiornikiem sprężonego powietrza, zamontowanie nowego dwustopniowego zestawu hydroforowego oraz osuszaczy powietrza, wyposażenie stacji w pełną automatykę i monitoring. Całkowita wartość zadania wynosi zł, w tym dofinansowanie z programu SAPARD zł i środki z budżetu gminy zł), zł - współfinansowanie budowy chodnika przy ulicy Czyżewskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku 437 mb, zł - współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2039B Ciechanowiec - Kozarze na odcinku od ulicy Czyżewskiej do ulicy Kozarskiej o długości 500 mb, zł - przebudowa drogi gminnej we wsi Łempice (wykonanie podbudowy żwirowej i nawierzchni asfaltowej na odcinku 1,3 km, odwodnienie drogi kanałem z rur PCV na odcinku 89 mb oraz wyprofilowanie pobocza na odcinku 1,3 km),

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz zł - przebudowa drogi gminnej we wsi Antonin (wykonanie podbudowy żwirowej i nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,68 km), zł - spłata końcowej należności dla wykonawcy za przebudowę drogi gminnej we wsi Przybyszyn, zł - wykonanie wtórników geodezyjnych i projektów technicznych na przebudowę dróg w miejscowościach: Koce Schaby, Malec, Kułaki, Przybyszyn - Kosiorki, Koce Basie - Winna Poświętna, Zadobrze, Skórzec, Pobikry i ul. Mickiewicza w Ciechanowcu, zł - wykonanie zasilenia energetycznego kablem podziemnym oraz zamontowanie dwóch skrzynek z gniazdami siłowymi na targowicy, zł - opracowanie wtórnika geodezyjnego pod budowę hali sportowej pełnowymiarowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu, zł - opracowanie wtórników geodezyjnych pod projektowanie oczyszczalni ścieków z przepompownią i drogą dojazdową, przyłącza wodociągowego do stadionu, wodociągu i kanalizacji na ulicy Polskiej w Ciechanowcu; opracowanie projektów technicznych na budowę kanalizacji i wodociągu w ulicy Mickiewicza, kanalizacji i wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Kuczyńskiej, kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kozarska, Wspólna, Plac 3-go Maja, Polska, zł - spłatę niewymagalnych zobowiązań od inwestycji zrealizowanej w 2001 roku - modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (zgodnie z umową zawartą z wykonawcą spłata zobowiązań nastąpi w latach ), zł - zakup wozu asenizacyjnego, zł - zakup samochodu śmieciarki marki Volvo i zakup spycharki gąsienicowej DT 75, zł - zakup koparko-ładowarki, zł - zakup samochodu ciężarowego marki Volkswagen, zł - zakup pojemników plastikowych na odpady, zł - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, transformatora, betoniarki, motoreduktora) Wydatki na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. V. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Na terenie miasta Ciechanowiec działa Przedszkole oraz 2 instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Zakłady te funkcjonują w oparciu o plany finansowe. Przedszkole Plan przychodów własnych wynosił zł, wykonano na kwotę zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego. Przychody własne uzyskane były z wpłat za wyżywienie dzieci, opłat stałych, czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego, prowizji bankowych. Plan dotacji w wysokości zł wykonany został w 100 %. Rozchody na plan zł wykonano na kwotę zł co stanowi 99,91 %. Rozchody stanowią: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli zł; płace i pochodne od płac nauczycieli i personelu pomocniczego zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, prasa,

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz poradniki, środki czystości, odkurzacz, kosiarka, materiały biurowe) zł; zakup środków żywności zł; zakup energii, wody i gazu zł; usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy, badania lekarskie i szkolenia pracowników zł; podróże służbowe zł, ubezpieczenie mienia zł. Należności na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiły 243 zł a zobowiązania zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - minus zł. Miejski Ośrodek Kultury Plan przychodów własnych wynosił zł i został wykonany w 100 %. Przychody własne uzyskane były z dofinansowania imprez i prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej. Plan dotacji wynosił zł i został wykonany na kwotę zł, co stanowi 100 %. Koszty poniesione w celu uzyskania przychodu wynosiły zł, w tym: płace i pochodne od płac zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup materiałów i wyposażenia (zakup instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego, kamery cyfrowej, aparatów telefonicznych, artykułów biurowych, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, środków czystości, nagród, itp.) zł; zakup energii, wody i gazu zł; usługi (naprawy instrumentów muzycznych, szkolenia, płace zlecone instruktorów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, koszty wynajmu sceny i zadaszenia, umowy związane z organizacją imprez) zł; podróże służbowe zł i podatek VAT zł. Miejska Biblioteka Publiczna Plan dotacji uchwalony został na kwotę zł i został wykonany w 100 %. Rozchody natomiast na plan zł wykonano w wysokości zł co stanowi 99,90 %, w tym: płace i pochodne od płac zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup materiałów biurowych, niszczarki do papieru, odkurzacza, środków czystości oraz prenumerata 15 tytułów czasopism zł; zakup księgozbioru (309 woluminów) zł; usługi pocztowe i telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, badania lekarskie, monitorowanie systemu alarmowego zł; podróże służbowe zł i ubezpieczenie mienia zł. VI. FUNDUSZE I ŚRODKI SPECJALNE 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił zł. Do dnia 31 grudnia 2004 roku wpłynęła kwota ,89 zł, z tytułu przekazywanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery oraz kar z tytułu samowolnego usuwania drzew i odsetki bankowe od prowadzonego rachunku. W 2004 roku z Funduszu została wydatkowana kwota w wysokości ,81 zł ( zł - zakupy, w tym: brama wjazdowa na wysypisko, materiały budowlane, sadzonki drzew i krzewów, łódź z wyposażeniem z przeznaczeniem na monitorowanie rzeki Nurzec oraz zbiornika wodnego położonego na tej rzece, piezometr kontrolny na miejskie wysypisko odpadów; zł - usługi: opracowanie Programu

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ochrony Środowiska i szkolenie w zakresie ochrony środowiska; zł - zakup wagi na miejskie wysypisko śmieci). W związku z powyższym stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 857,08 zł. 2. Środki specjalne W 2004 roku funkcjonowały następujące środki specjalne: - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu - stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił zł. Plan przychodów na 2004 rok zł, do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 609 zł. Na przychody składają się wpłaty sponsorów na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych. Rozchody natomiast na plan zł wykonano w kwocie zł na zakup artykułów żywnościowych. W związku z powyższym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 932 zł, - Gimnazjum w Ciechanowcu - stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił 34 zł. Plan przychodów na 2004 rok zł i do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 2 zł. Na przychody składa się kapitalizacja odsetek. Rozchody natomiast na plan zł wykonano w kwocie 0 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 36 zł.

19 Załącznik Nr 1 do sprawozdania WYKAZ ZADAŃ INWESTYCJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2004 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (w zł) Środki % W tym: Nakłady wynikające wykonan. poniesione do z planów na Środki z w stosunku Środki własne r r. innych źródeł do planu 1 Projekt techniczny pod inwestycję wodociągi Przebudowa Układu Technologicznego Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu ,75 3 Budowa chodnika przy ulicy Czyżewskiej w Ciechanowcu Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi gminnej we wsi Łempice Przebudowa drogi gminnej we wsi Antonin Modernizacja dróg gminnych oraz projekty techniczne pod przyszłe inwestycje ,86 8 Remont targowicy ,01 9 Projektowanie hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu ,30 10 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej: osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Kuczyńskiej, ul. Kozarska, ul. Wspólna, ul. Plac ,93 3-go Maja, ul. Polska i ul. Mickiewicza 11 Przebudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (spłata niewymagalnych zobowiązań od inwestycji zrealizowanej w 2001 r.) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup: sprzętu komputerowego, transformatora, motoreduktora, koparki, wozu asenizacyjnego, sprzętu specjalistycznego do ,73 rozbudowy systemu zbiórki, segregacji i transportu odpadów komunalnych) Razem: ,95

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW W 2004 ROKU Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 202/05 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 lutego 2005 r. DZ. ROZ. NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU PLAN NA WYKONA r NIE % BUDŻET OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z naj. i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednost. samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6291 powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka Mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste 0470 nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. terytor. lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 nieruchomości Pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin Wpływy z usług URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Budżet 2004 Załącznik Nr 9 WYDATKI W ZŁ

Budżet 2004 Załącznik Nr 9 WYDATKI W ZŁ Budżet 2004 Załącznik Nr 9 WYDATKI W ZŁ Nazwa działu i opis Kwoty zaplanowane 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa 28.000 Izby rolnicze /Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie 3 %. Powodem wzrostu jest zwiększenie subwencji dla

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo