WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 2 czerwca 2005 r. Nr 133

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 2 czerwca 2005 r. Nr 133"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 czerwca 2005 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1579 Nr 202/05 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 roku Nr 195/05 Wójta Gminy Czyżew Osada z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok Nr 65/05 Wójta Gminy Rutki z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r ZARZĄDZENIE NR 202/05 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005, Nr 14, poz. 114) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok, według którego: 1. Plan dochodów po zmianach wynosi zł, wykonanie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków po zmianach wynosi zł, wykonanie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Ciechanowca Stanisław Łapiak SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC ZA 2004 ROK I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU Budżet Gminy Ciechanowiec na 2004 rok został przyjęty uchwałą Nr 90/XIV/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2004 roku po stronie dochodów w wysokości zł, z tego zł przeznaczono na spłatę kredytów, a po stronie wydatków w wysokości zł. Źródło sfinansowania deficytu w kwocie zł stanowiły wolne środki. W ciągu roku Rada Miejska dokonywała zmian w budżecie w wyniku czego zwiększono plan dochodów o kwotę zł oraz plan wydatków o kwotę zł. Wydatki w stosunku do dochodów zwiększyły się o zł, ponieważ uchwałą Nr 113/XVI/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. Rady Miejskiej w Ciechanowcu zwiększono o taką kwotę wydatki budżetu zwiększając tym samym deficyt z zł na zł. Jednocześnie postanowiono zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Uchwałą Nr IV/2/56/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku pozytywnie zaopiniowano możliwość sfinansowania deficytu budżetu Miasta Ciechanowiec na 2004 r. Po dokonanych zmianach budżet wynosił: 1) dochody ogółem zł (w tym spłata rat kredytów zł); 2) wydatki ogółem zł; 3) źródło sfinansowania deficytu w kwocie zł stanowiły następujące przychody: - wolne środki zł, - pożyczka długoterminowa zł. W bieżącym roku spłacono kredyty w wysokości zł, w tym: zł do Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w Warszawie, zł do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu, zł do Banku Spółdzielczego w Zambrowie. Wykonanie budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco: 1) dochody na plan zł, wykonano na kwotę zł, co stanowi 93,59 %; 2) wydatki na plan zł, wykonano na kwotę zł, co stanowi 92,44 %. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiło zł, w tym:

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na budowę Gimnazjum w Ciechanowcu, zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane w ramach programu "SAPARD", zł - kredyt w BS Zambrów zaciągnięty na dokończenie budowy sportowej hali namiotowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu, zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dworskiej i Parkowej w Ciechanowcu, zł pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Na dzień 31 grudnia 2004 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły ,41 zł z tego: ,13 zł - faktura za modernizację oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (termin płatności 30 listopada 2005 r.), ,92 zł faktura za przebudowę układu technologicznego ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu (termin płatności do 29 stycznia 2005 r.), ,01 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2004 rok pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Miejski oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2004 roku (termin płatności do 5 stycznia 2005 roku) i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatek dochodowy od płac za miesiąc grudzień 2004 r. (termin płatności do 20 stycznia 2005 r.), ,35 zł - pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii elektryczneji usług. Zobowiązania niewymagalne, w tym pochodne od płac za miesiąc grudzień 2004 r. i dodatkowe wynagrodzenie roczne jednostek budżetowych, tj. 3 szkół podstawowych i Gimnazjum w Ciechanowcu wynosiły ,60 zł. Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił ,44 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 rokuw wysokości zł (zaciągnięte kredyty i pożyczki). Za 2004 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości ,56 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2004 roku wolne środki stanowią kwotę zł. II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości zł wykonano w wysokości zł, co stanowi 93,59 %.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów 936 zł i wykonanie wynosi 936 zł, co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt zł i wpłaty mieszkańców wsi na budowę wodociągów wiejskich w wysokości 600 zł. Dział Leśnictwo Planowane dochody ustalono w kwocie zł, wykonanie wynosi zł, co stanowi 101,73 % i są to dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan dochodów w wysokości zł wykonano na kwotę zł, co stanowi 47,53 %. Dochody w tym dziale stanowią wpływy z dostaw wody oraz usług za wykonane naprawy i przyłącza wodociągowe. Środki z funduszu SAPARD w wysokości zł na przebudowę układu technologicznego ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu wpłyną w I kwartale 2005 roku co ma istotny wpływ na procentowe wykonanie dochodów w tym dziale. Dział Transport i łączność Plan dochodów zł, wykonanie wynosi zł, co stanowi 100,52 % i są to wpływy z usług i wynajmu sprzętu. Ponadto otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Łempice. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w wysokości zł wykonano na kwotę zł, co stanowi 91,64 %. Dochody realizowane były w następujący sposób: zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami (do osób zalegających z opłatami za wieczyste użytkowanie wysłano upomnienia), zł za dzierżawę gruntów pod działalność handlową, usługową, rolniczą oraz najem lokali mieszkalnych i usługowych, zł uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym sprzedano: działkę przy ulicy Klonowej za kwotę zł, działkę zabudowaną przy ul. Mickiewicza za kwotę zł, niezabudowaną działkę przy ulicy Kościuszki za kwotę zł, działkę zabudowaną w Kozarzach za kwotę zł, nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem murowanym (magazyn baza przy ulicy Wojska Polskiego) za kwotę zł, działkę przy ulicy Wojska Polskiego za kwotę zł, nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną we wsi Kozarze za kwotę zł, nieruchomość zabudowaną budynkiem parterowym drewnianym i budynkiem murowanym gospodarczym przy ulicy Mickiewicza za kwotę zł, nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ulicy Łomżyńskiej za kwotę zł, nieruchomość gruntową

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz niezabudowaną położoną na terenie miasta Ciechanowiec za kwotę zł, lokale mieszkalne za kwotę zł, zł zaliczono na poczet wpłat ze sprzedaży mienia na rozstrzygnięte przetargi (działki przyul. Wojska Polskiego) oraz za zamianę nieruchomości gruntowej położonej w ograniczeniu wsi Radziszewo Króle uzyskano kwotę zł i otrzymano zwrot odszkodowania za wywłaszczoną działkę przy ulicy Drohickiej w wysokości zł. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ciechanowcu w drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 29 lokali mieszkalnych za kwotę zł, zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat oraz koszty upomnień. Dział Administracja publiczna Plan dochodów wynosił zł, wykonanie zł, co stanowi 100,26 % planu rocznego. Dochody to: dotacja celowa na zadania zlecone dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zł oraz wpływy z tytułu usług zł. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Plan dochodów przyjęto w wysokości zł a wykonano w wysokości zł co stanowi 99,06 %. Dochody w tym dziale stanowią dotacje przeznaczone na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł i sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zł. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan dochodów uchwalony w wysokości zł a wykonanie wynosi zł, co stanowi 98,01 % wykonania planu rocznego. Informacja z realizacji podatków i opłat lokalnych: - podatek od nieruchomości zrealizowany został w 100,86 % gdzie na plan zł wykonanie wynosi zł, - podatek rolny zrealizowany został w 95,57 % gdzie na plan zł, wykonanie wynosi zł, - podatek leśny zrealizowano na kwotę zł co stanowi 98,78 % planu rocznego, - podatek od środków transportowych zrealizowano na kwotę zł, co stanowi 96,66 % wykonania planu rocznego. Ponadto uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości zł, z opłaty administracyjnej w wysokości zł, z opłaty parkingowej i kosztów upomnień w wysokości zł, z podatku od posiadania psów w wysokości zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości zł.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Na niższe wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez tutejszy Urząd miały wpływ przejściowe kłopoty finansowe podatników. Świadczą o tym złożone w ciągu roku wnioski o odroczenie terminu płatności oraz o rozłożenie na raty zaległości. W okresie sprawozdawczym o umorzenie zaległości podatkowych wpłynęło ogółem 118 podań, z czego wydano 108 decyzji pozytywnych na kwotę zł. Ponadto do podatników opóźniających się z opłatami wysłano ogółem upomnień na kwotę zaległości zł, w wyniku czego część zaległości wpłynęła do budżetu po okresie sprawozdawczym. Na zaległości nie uregulowane po upomnieniach sporządzono 22 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę zł. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę zł. Niższe od planowanych są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanych przez Ministerstwo Finansów gdzie na plan zł przekazano zł, co stanowi 97,66 % i podatków realizowanych przez urzędy skarbowe (na roczny plan zł wpłynęło zł, co stanowi 84,76 %), na wykonanie których samorząd nie ma wpływu. Natomiast wpływy z opłaty skarbowej wynoszą zł, co stanowi 99,46 % wykonania planu rocznego. Ponadto uzyskano zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 95,39 % wykonania planu rocznego. Dział Różne rozliczenia Plan dochodów wynosił zł a wykonano na kwotę zł. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa ( zł 100 % realizacji), uzupełniająca ( zł % realizacji), wyrównawcza ( zł % realizacji i rekompensująca ( zł % realizacji) oraz odsetki dopisane przez Bank Spółdzielczy z tytułu kapitalizacji odsetek, gdzie na plan uchwalony w wysokości zł wykonanie wynosi zł co stanowi 111,50 %. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów został uchwalony na kwotę zł, a wykonano w wysokości zł, co stanowi 101,41 % planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią: czynsze mieszkaniowe zł, wynajem autobusów zł, środki ze źródeł pozabudżetowych pozyskane przez Szkołę Podstawową w Łempicach, Szkołę Podstawową w Starym Radziszewie i Gimnazjum w Ciechanowcu na szkolenia rolników zł, dotacja na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych zł, dotacja na dofinansowanie dowożenia uczniów do szkół zł, dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczyciela w Gimnazjum w Ciechanowcu zł, nagroda Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu zł oraz różne dochody zł. Dział Pomoc społeczna Plan dochodów uchwalony w wysokości zł i został zrealizowany w wysokości zł co stanowi 86,88 % w stosunku do planu rocznego. Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym: zł na świadczenia rodzinne oraz składki na

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego; zł na zakup sprzętu komputerowego; zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne; zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze; zł na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu; zł na dofinansowanie dożywiania dzieci. Ponadto zł uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z usług opiekuńczych. Dział Gospodarka komunalna Plan dochodów uchwalono w wysokości zł i został wykonany na kwotę zł, co stanowi 102,05 %. W ramach tych dochodów pozyskano: - wpływy za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w wysokości zł, - środki z funduszu PHARE 2000 (20 % przyznanej w 2003 r. dotacji - płatność końcowa) stanowiące dofinansowanie budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odbudową nawierzchni ulicy Dworskiej w Ciechanowcu zł, - wpływy za wywóz nieczystości stałych zł, - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w Warszawie na zakup pojemników na odpady stałe zł, - zwrot środków finansowych z budżetu państwa stanowiących spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą zł, - wpływ należności zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu w wysokości zł, - wpłaty mieszkańców Ciechanowca na budowę kanalizacji zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan dochodów uchwalono i wykonano w wysokości zł zgodnie z porozumieniem Nr 342 z dnia 5 listopada 2004 roku zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Ciechanowiec w sprawie udzielenia dotacji na program Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia. III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy na 2004 rok w wysokości zł wykonanie wynosi zł co stanowi 92,44 %. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków uchwalony wynosi zł a wykonanie zł co stanowi 97,53 %. W dziale tym finansowane jest: funkcjonowanie zbiornicy padłych zwierząt zł (płace i pochodne od płac pracownika zatrudnionego w Zbiornicy Padłych Zwierząt w Ciechanowcu i na wysypisku zł, prowizja dla sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz zwierząt zł oraz wypłata rolnikom za padłe zwierzęta i koszty odbioru padłych zwierząt zł); 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku zł. Ponadto partycypowano w kosztach utrzymania i eksploatacji węzła hydrotechnicznego na rzece Nurzec w kwocie zł oraz dofinansowano koszt konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych na kwotę zł. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę zł, co stanowi 42,58 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne na plan zł, wykonanie wynosi zł co stanowi 4,75 %. Ponadto wydatki tego działu obejmują funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu i przepompowni wiejskich, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup paliwa, ubrań roboczych, artykułów hydraulicznych, części zamiennych, narzędzi, opału i materiałów biurowych zł; opłata za energię elektryczną zł; monitorowanie systemu alarmowego, dozór techniczny, naprawy sprzętu, umowy - zlecenia związane z bieżącą działalnością, usługi telekomunikacyjne, konserwacja gaśnic, badania lekarskie zł; opłaty do ochrony środowiska za pobór wody i emisję zanieczyszczeń zł; podatek od nieruchomości zł i pozostałe wydatki zł. Dział Transport i łączność Plan wydatków uchwalono w wysokości zł a wykonanie wynosi zł, co stanowi 91,87 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne na plan zł, wykonano w kwocie zł, co stanowi 89,49 %. Ponadto wydatki tego działu stanowiły koszty funkcjonowania bazy transportowej i bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup paliwa, masy asfaltowej, znaków drogowych, olejów silnikowych, przepustów drogowych, części zamiennych zł; remonty samochodów i pozostałego sprzętu, naprawy i remonty dróg i przepustów (nawieziono żwir na drogi we wsiach: Kosiorki, Przybyszyn, Kostuszyn, Koce Schaby, Koce Piskuły oraz wykonano profilowanie dróg gminnych równiarką we wsiach: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje Bagno, Czaje Wólka, Dąbczyn, Kobusy, Koce Basie, Koce Schaby, Koce Piskuły, Kosiorki, Kozarze, Kułaki, Łempice, Malec, Nowodwory, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo Króle, Radziszewo Sieńczuch, Stare Radziszewo, Radziszewo Sobiechowo, Skórzec, Tworkowice, Trzaski, Winna Chroły, Winna Poświętna, Winna Wypychy, Wojtkowie Glinna, Wojtkowie Dady, Stare Wojtkowice, Zadobrze) zł; umowy-zlecenia związane z projektowaniem dokumentacji technicznej, transport ziemi i żwiru do równania dróg, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników zł; opłaty do ochrony środowiska za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenie pojazdów zł. Ponadto wykonano projekt techniczny chodnika na ulicy Czyżewskiej na kwotę zł.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę zł, co stanowi 92,66 % planu rocznego, w tym: - płace i pochodne od płac pracowników ADM zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, - zakup oleju opałowego, materiałów do remontów, artykułów biurowych zł, - zakup energii elektrycznej zł, - usługi związane z bieżącym utrzymaniem ADM zł, - operaty szacunkowe nieruchomości zł, - podziały, rozgraniczenia, ogłoszenia i inna dokumentacja geodezyjna zł, - opłaty notarialne i inne zł, - sporządzenie podkładów geodezyjnych pod potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego i aktualizacji oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zł, - opłaty za emisję zanieczyszczeń zł, - podatek od nieruchomości zł, - w ramach przyznanych środków finansowych w rozdziale pozostała działalność zakupiono wiązanki kwiatów i znicze na groby, mogiły wojenne i pomniki pamięci narodowej zł. Dział Działalność usługowa Plan wydatków uchwalono w kwocie zł i wykonano w 100 %. W dziale tym finansowany był remont cmentarza wojennego zlokalizowanego w Ciechanowcu przy ulicy Sienkiewicza. Dział Administracja publiczna Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę zł, co stanowi 98,04 %, w tym wydatki inwestycyjne na plan zł wykonano w kwocie zł, co stanowi 98,57 %. Wydatki tego działu przedstawiają się następująco: - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano zł, w tym: płace i pochodne od płac zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism zł, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe zł, - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano zł, w tym: diety radnych, przewodniczących komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zł, zakup wieńca pogrzebowego i materiałów biurowych zł, szkolenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zł,

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz na funkcjonowanie administracji samorządowej i obsługi wydatkowano kwotę zł, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, oprogramowania komputerowego, sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, środków czystości i bhp, prenumerata czasopism zł; zakup energii i wody zł: remont sali konferencyjnej, łazienek łącznie z wymianą instalacji wodnokanalizacyjnej zł; monitorowanie systemu alarmowego, usługi serwisowe, oprawa Dzienników Ustaw, opłata za przesyłki pocztowe, usługa związana z wymianą posadzki na korytarzu Urzędu Miejskiego, szkolenia pracowników, konserwacja i naprawy kserokopiarki, obsługa prawna, należności telekomunikacyjne zł; podróże służbowe zł; ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz składki członkowskie gminy zł; podatek od nieruchomości za budynki pozostałe będące własnością gminy zł; wydatki na zakupy inwestycyjne , - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu zł; utrzymanie czystości na targowicy i "zieleniaku ", koszty budowy Pomnika Jana Pawła II oraz inne usługi - 56,949 zł; zakup biletów opłaty targowej, kamizelek, kurtek i obuwia dla inkasentów, oleju opałowego do budynków pozostałych, zakup materiałów budowlanych na budowę Pomnika Jana Pawła II oraz zakupy związane z promocją miasta zł; zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy zł; zapłata zobowiązań podatkowych zgodnie z decyzjami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem Nr US.PP-III/ /MK/04 i Nr US.PP-III/ /MK/ zł; wydatki inwestycyjne na targowicy miejskiej zł. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Plan wydatków w kwocie zł został wykonany w wysokości zł, co stanowi 99,06 %. Dotacja na zadania zlecone w wysokości zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym: zł na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dodatki wyborcze, zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, zł na sporządzenie spisu wyborców, wynajem lokali i inne usługi, 721 zł na wypłatę za delegacje, natomiast niewykorzystana dotacja w wysokości 280 zł 16 czerwca 2004 roku została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży. Ponadto dotacja w wysokości zł została wykorzystana na płace i pochodne od płac osoby prowadzącej stałą aktualizację rejestru wyborców a kwotę 187 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków uchwalono na kwotę zł, wykonanie wynosi zł, co stanowi 98,14 % planu rocznego. Wydatki tego działu obejmują funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego na płace i pochodne od płac, wypłatę "13" i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zł; zakup paliwa, materiałów na remonty, wyposażenia, motopompy,

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz umundurowania, drobnego sprzętu, akumulatorów i innych materiałów zł; opłata za energię elektryczną i wodę zużytą w akcjach ratowniczych zł; remont samochodu strażackiego, remont budynku OSP w Ciechanowcu (zakup i montaż drzwi garażowych) oraz budynków we wsi Malec i Koce Basie zł; umowa-zlecenie za konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów, usługi telekomunikacyjne, konserwacja gaśnic, badania lekarskie zł; ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, podróże służbowe zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych zł. Ponadto kwotę zł wydatkowano na zakup paliwa do samochodów patrolowych Komisariatu Policji w Ciechanowcu oraz zakup materiałów do remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę zł co stanowi 99,51 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego zł; zakup papieru komputerowego, druków nakazów podatkowych i innych zł; aktualizacja programów komputerowych oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne zł; koszty komornicze i egzekucyjne - 92 zł. Dział Obsługa długu publicznego Plan wydatków wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 99,60 %, w tym: na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z podpisanymi umowami zł, za prowadzenie rachunku w walucie EUR zł oraz na opłaty związane z podpisaniem umów kredytowych zł. Dział Oświata i wychowanie Plan wydatków wynosił zł a wykonano na kwotę zł co stanowi 99,49 %, w tym wydatki inwestycyjne na plan zł wykonano w wysokości 963 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą projektowania hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty" przedstawiają się następująco: - plan uchwalony dla 3 szkół podstawowych wynosił zł, wykonanie zł co stanowi 99,72 %, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli zł; płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup węgla, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów bhp, prenumerata czasopism zł; zakup podręczników szkolnych w ramach wyprawki dla pierwszoklasisty zł (zakupiono 28 kompletów książek, w tym 22 komplety dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, 4 komplety dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łempicach oraz 2 komplety podręczników dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Radziszewie); zakup książek, słowników, zestawów komputerowych zł; zakup energii elektrycznej i wody zł; usługi

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu, monitorowanie systemu alarmowego, naprawy, badania lekarskie i inne zł; podróże służbowe zł oraz ubezpieczenie mienia i emisja zanieczyszczeń zł. Ponadto przekazano dotację w wysokości zł dla Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego "EDUKATOR" w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Publicznej w Kocach Schabach. Podstawę wyliczenia miesięcznej dotacji stanowiła liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na płace i pochodne od płac, zakup węgla, energii, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, badania lekarskie pracowników i opłaty telekomunikacyjne zł - dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola w Ciechanowcu, - plan uchwalony dla Gimnazjum w Ciechanowcu wynosił zł i wykonany został na kwotę zł co stanowi 99,39 %, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli zł; płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup oleju opałowego, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów bhp, prenumerata czasopism zł; zakup zestawów komputerowych, informatora ekologicznego, sprzętu sportowego zł; zakup energii elektrycznej i wody zł; usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne kotła olejowego i przewodów kominowych, monitorowanie systemu alarmowego, naprawy, badania lekarskie, umowy - zlecenia i inne zł; podróże służbowe zł oraz ubezpieczenie mienia i emisja zanieczyszczeń zł, - plan uchwalony na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wynosił zł i został wykonany na kwotę zł co stanowi 97,98 %, w tym: płace i pochodne od płac kierowców i opiekunek zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup oleju napędowego, wyposażenia do autobusów, materiałów do drobnych napraw zł; remonty autobusów zł; usługi wulkanizacyjne, dowóz dzieci do szkół specjalnych, badania okresowe pracowników, przeglądy gwarancyjne i badania techniczne zł; ubezpieczenia autobusów i emisja zanieczyszczeń zł, - na kursy i szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowano kwotę zł, - na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano zł (środki te zostały wykorzystane na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, zorganizowanie spotkania integracyjnego emerytów i pracowników szkół oraz wypłatę zapomóg). Dział Ochrona Zdrowia Plan wydatków wynosił zł i wykonany został na kwotę zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego. Wydatki tego działu to: dotacja dla Klubu Rodzin Abstynenckich Łabędź w Wysokiem Mazowieckiem zł; diety członków komisji zł; zakup pomocy dydaktycznych, artykułów sportowych, materiałów biurowych zł; koszty udziału dzieci z rodzin patologicznych w koloniach zimowych, szkolenia członków komisji, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, przeprowadzenie programów profilaktycznych, dofinansowanie urządzenia świetlicy sportowo - rekreacyjnej zł.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Pomoc społeczna Plan wydatków uchwalono na kwotę zł, wykonanie wynosi zł, co stanowi 89,88 % wykonania planu rocznego, w tym: - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł została przeznaczona na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego dla 270 osób na kwotę zł; zasiłki pielęgnacyjne dla 23 osób na kwotę zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 14 osób na kwotę zł; składki emerytalno - rentowe za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę zł; wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się naliczaniem świadczeń rodzinnych zł; zakup materiałów biurowych i wyposażenia zł, usługi (szkolenia, instalacja programu) zł; podróże służbowe zł oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł została wykorzystana na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób. Niewykorzystana dotacja w kwocie 260 zł w dniu 13 stycznia 2005 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł. W ramach tych środków zasiłki stałe, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa oraz zasiłki stałe wyrównawcze (obecnie stałe) otrzymało 36 osób na kwotę zł. Ponadto 167 rodzin otrzymało zasiłki okresowe (do 30 kwietnia 2004 r.) na łączną kwotę zł. Za 6 osób otrzymujących zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane opłacono (za 4 miesiące) składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie zł w dniu 13 stycznia 2005 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, - dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków okresowych od 1 maja 2004 roku dla 208 osób. Niewykorzystana dotacja w kwocie zł w dniu 13 stycznia 2005 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ponadto zł (środki własne) wydatkowano na pomoc rodzinom najuboższym. Z pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, odzieży, lekarstw i opału skorzystało 127 osób. - dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości zł zostały wykorzystane na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2004 roku wydano 318 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 20 decyzji odmownych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych, z tego dla użytkowników mieszkań komunalnych na kwotę zł, mieszkań spółdzielczych na kwotę zł, mieszkań zakładowych - 44 na kwotę zł i innych na kwotę zł, - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja na zadania zlecone w wysokości zł wykorzystana została na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 3 osób i jeden zasiłek rodzinny,

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz ośrodki pomocy społecznej - środki finansowe w wysokości zł zostały wykorzystane na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: zł na wypłatę ekwiwalentu, zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych zł, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, podróże służbowe, wynajem samochodu do wyjazdów w teren, naprawy sprzętu elektronicznego zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, - na usługi opiekuńcze wydatkowano zł i jest to koszt wydatków płacowych. Usługi te wykonuje 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba na 1/2 etatu, - pozostała działalność - środki finansowe w kwocie zł zostały wykorzystane na dożywianie 126 dzieci z terenu miasta i gminy Ciechanowiec. Dział Gospodarka Komunalna Plan uchwalony wynosił zł, a wykonanie zł, co stanowi 98,14 %, w tym wydatki inwestycyjne na plan zł, wykonane zostały na kwotę zł, co stanowi 99,83 %. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu koparki, wozu asenizacyjnego i sprzętu specjalistycznego do rozbudowy systemu zbiórki, segregacji i transportu odpadów komunalnych, opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej, spłaty kolejnej raty niewymagalnych zobowiązań od inwestycji zrealizowanej w 2001 roku (modernizacja oświetlenia ulicznego). Ponadto wydatki tego działu obejmują: - funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup paliwa, części zamiennych, ubrań i obuwia roboczego, narzędzi, węgla opałowego i materiałów biurowych zł; opłata za energię elektryczną i wodę zł; monitorowanie systemu alarmowego, umowy-zlecenia związane z bieżącą działalnością, nadzór nad pracą Oczyszczalni, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy, badania lekarskie zł; opłaty do ochrony środowiska za odprowadzanie ścieków i emisję zanieczyszczeń zł; podatek od nieruchomości zł, - oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów, skwerów będących w zarządzie gminy a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym: płace i pochodne od płac zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup 5 tablic ogłoszeniowych, 3 szt. ulicznych koszy betonowych oraz nóg żeliwnych do ławek parkowych, kosiarki spalinowej i wykaszarki, materiałów służących do wyposażenia wysypiska, paliwa i części zamiennych do ciągników wywożących śmieci, worków na odpady, soli do zwalczania gołoledzi zł; opłata za zakup wody ze zdroju ulicznego zł; prace remontowe na wysypisku śmieci zł; zimowe utrzymanie ulic w mieście, odśnieżanie dróg gminnych, sprzątanie miasta, wynajem zamiatarki, usługi transportowe związane z przygotowaniem mieszanki piaskowo-solnej, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników zł; opłaty środowiskowe z tytułu składowania odpadów na wysypisku śmieci zł oraz podróże służbowe zł,

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz utrzymanie zieleni miejskiej zł (zakup sadzonek krzewów, trawy, ziemi, kwiatów rabatowych, nawozów ogrodniczych oraz nagród do konkursu "Wzorowa posesja 2004 roku"), - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: za energię oświetlenia ulicznego zł, za konserwację oświetlenia ulicznego zł oraz drobne naprawy oświetlenia i zakupy z tym związane zł, - spłatę podatku VAT od usług świadczonych w latach przez zlikwidowany w 2003 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Ciechanowcu (zgodnie z decyzjami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz wnioskami pokontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku) zł. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę zł co stanowi 100 %, w tym: - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ciechanowcu zł, - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu zł. Realizację wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia. IV. WYDATKI NA INWESTYCJE Plan wydatków uchwalony został w wysokości zł. W 2004 roku wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości zł co stanowi 67,95 % wykonania planu rocznego. Wydatki inwestycyjne stanowią 12,51 % wydatków budżetu i obejmują: zł - opracowanie studium wykonalności do wniosku na dofinansowanie projektu pod nazwą Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec, zł - przebudowę układu technologicznego ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu. (Wymiana 2 pomp głębinowych w studniach i obudowy głowicy, wymiana 264 mb rur odprowadzających wodę ze studni do hydroforni i z hydroforni do zbiorników wyrównawczych, wymiana filtrów do uzdatniania wody, zamontowanie nowego areatora ze stali nierdzewnej ze sprężarką i zbiornikiem sprężonego powietrza, zamontowanie nowego dwustopniowego zestawu hydroforowego oraz osuszaczy powietrza, wyposażenie stacji w pełną automatykę i monitoring. Całkowita wartość zadania wynosi zł, w tym dofinansowanie z programu SAPARD zł i środki z budżetu gminy zł), zł - współfinansowanie budowy chodnika przy ulicy Czyżewskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku 437 mb, zł - współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2039B Ciechanowiec - Kozarze na odcinku od ulicy Czyżewskiej do ulicy Kozarskiej o długości 500 mb, zł - przebudowa drogi gminnej we wsi Łempice (wykonanie podbudowy żwirowej i nawierzchni asfaltowej na odcinku 1,3 km, odwodnienie drogi kanałem z rur PCV na odcinku 89 mb oraz wyprofilowanie pobocza na odcinku 1,3 km),

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz zł - przebudowa drogi gminnej we wsi Antonin (wykonanie podbudowy żwirowej i nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,68 km), zł - spłata końcowej należności dla wykonawcy za przebudowę drogi gminnej we wsi Przybyszyn, zł - wykonanie wtórników geodezyjnych i projektów technicznych na przebudowę dróg w miejscowościach: Koce Schaby, Malec, Kułaki, Przybyszyn - Kosiorki, Koce Basie - Winna Poświętna, Zadobrze, Skórzec, Pobikry i ul. Mickiewicza w Ciechanowcu, zł - wykonanie zasilenia energetycznego kablem podziemnym oraz zamontowanie dwóch skrzynek z gniazdami siłowymi na targowicy, zł - opracowanie wtórnika geodezyjnego pod budowę hali sportowej pełnowymiarowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu, zł - opracowanie wtórników geodezyjnych pod projektowanie oczyszczalni ścieków z przepompownią i drogą dojazdową, przyłącza wodociągowego do stadionu, wodociągu i kanalizacji na ulicy Polskiej w Ciechanowcu; opracowanie projektów technicznych na budowę kanalizacji i wodociągu w ulicy Mickiewicza, kanalizacji i wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Kuczyńskiej, kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kozarska, Wspólna, Plac 3-go Maja, Polska, zł - spłatę niewymagalnych zobowiązań od inwestycji zrealizowanej w 2001 roku - modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (zgodnie z umową zawartą z wykonawcą spłata zobowiązań nastąpi w latach ), zł - zakup wozu asenizacyjnego, zł - zakup samochodu śmieciarki marki Volvo i zakup spycharki gąsienicowej DT 75, zł - zakup koparko-ładowarki, zł - zakup samochodu ciężarowego marki Volkswagen, zł - zakup pojemników plastikowych na odpady, zł - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, transformatora, betoniarki, motoreduktora) Wydatki na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. V. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Na terenie miasta Ciechanowiec działa Przedszkole oraz 2 instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Zakłady te funkcjonują w oparciu o plany finansowe. Przedszkole Plan przychodów własnych wynosił zł, wykonano na kwotę zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego. Przychody własne uzyskane były z wpłat za wyżywienie dzieci, opłat stałych, czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego, prowizji bankowych. Plan dotacji w wysokości zł wykonany został w 100 %. Rozchody na plan zł wykonano na kwotę zł co stanowi 99,91 %. Rozchody stanowią: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli zł; płace i pochodne od płac nauczycieli i personelu pomocniczego zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, prasa,

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz poradniki, środki czystości, odkurzacz, kosiarka, materiały biurowe) zł; zakup środków żywności zł; zakup energii, wody i gazu zł; usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy, badania lekarskie i szkolenia pracowników zł; podróże służbowe zł, ubezpieczenie mienia zł. Należności na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiły 243 zł a zobowiązania zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - minus zł. Miejski Ośrodek Kultury Plan przychodów własnych wynosił zł i został wykonany w 100 %. Przychody własne uzyskane były z dofinansowania imprez i prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej. Plan dotacji wynosił zł i został wykonany na kwotę zł, co stanowi 100 %. Koszty poniesione w celu uzyskania przychodu wynosiły zł, w tym: płace i pochodne od płac zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup materiałów i wyposażenia (zakup instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego, kamery cyfrowej, aparatów telefonicznych, artykułów biurowych, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, środków czystości, nagród, itp.) zł; zakup energii, wody i gazu zł; usługi (naprawy instrumentów muzycznych, szkolenia, płace zlecone instruktorów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, koszty wynajmu sceny i zadaszenia, umowy związane z organizacją imprez) zł; podróże służbowe zł i podatek VAT zł. Miejska Biblioteka Publiczna Plan dotacji uchwalony został na kwotę zł i został wykonany w 100 %. Rozchody natomiast na plan zł wykonano w wysokości zł co stanowi 99,90 %, w tym: płace i pochodne od płac zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; zakup materiałów biurowych, niszczarki do papieru, odkurzacza, środków czystości oraz prenumerata 15 tytułów czasopism zł; zakup księgozbioru (309 woluminów) zł; usługi pocztowe i telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, badania lekarskie, monitorowanie systemu alarmowego zł; podróże służbowe zł i ubezpieczenie mienia zł. VI. FUNDUSZE I ŚRODKI SPECJALNE 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił zł. Do dnia 31 grudnia 2004 roku wpłynęła kwota ,89 zł, z tytułu przekazywanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery oraz kar z tytułu samowolnego usuwania drzew i odsetki bankowe od prowadzonego rachunku. W 2004 roku z Funduszu została wydatkowana kwota w wysokości ,81 zł ( zł - zakupy, w tym: brama wjazdowa na wysypisko, materiały budowlane, sadzonki drzew i krzewów, łódź z wyposażeniem z przeznaczeniem na monitorowanie rzeki Nurzec oraz zbiornika wodnego położonego na tej rzece, piezometr kontrolny na miejskie wysypisko odpadów; zł - usługi: opracowanie Programu

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ochrony Środowiska i szkolenie w zakresie ochrony środowiska; zł - zakup wagi na miejskie wysypisko śmieci). W związku z powyższym stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 857,08 zł. 2. Środki specjalne W 2004 roku funkcjonowały następujące środki specjalne: - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu - stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił zł. Plan przychodów na 2004 rok zł, do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 609 zł. Na przychody składają się wpłaty sponsorów na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych. Rozchody natomiast na plan zł wykonano w kwocie zł na zakup artykułów żywnościowych. W związku z powyższym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 932 zł, - Gimnazjum w Ciechanowcu - stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił 34 zł. Plan przychodów na 2004 rok zł i do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 2 zł. Na przychody składa się kapitalizacja odsetek. Rozchody natomiast na plan zł wykonano w kwocie 0 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 36 zł.

19 Załącznik Nr 1 do sprawozdania WYKAZ ZADAŃ INWESTYCJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2004 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (w zł) Środki % W tym: Nakłady wynikające wykonan. poniesione do z planów na Środki z w stosunku Środki własne r r. innych źródeł do planu 1 Projekt techniczny pod inwestycję wodociągi Przebudowa Układu Technologicznego Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu ,75 3 Budowa chodnika przy ulicy Czyżewskiej w Ciechanowcu Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi gminnej we wsi Łempice Przebudowa drogi gminnej we wsi Antonin Modernizacja dróg gminnych oraz projekty techniczne pod przyszłe inwestycje ,86 8 Remont targowicy ,01 9 Projektowanie hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu ,30 10 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej: osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Kuczyńskiej, ul. Kozarska, ul. Wspólna, ul. Plac ,93 3-go Maja, ul. Polska i ul. Mickiewicza 11 Przebudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Ciechanowiec (spłata niewymagalnych zobowiązań od inwestycji zrealizowanej w 2001 r.) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup: sprzętu komputerowego, transformatora, motoreduktora, koparki, wozu asenizacyjnego, sprzętu specjalistycznego do ,73 rozbudowy systemu zbiórki, segregacji i transportu odpadów komunalnych) Razem: ,95

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120 Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 1 2 3 4 5 6 5. 710 Działalność usługowa 111.866 79.479 71,1 6. 750 Administracja publiczna 1.274.070 1.112.288 87,3 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK. Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado!

BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK. Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado! 1 BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado! Budżet gminy na 2005 rok opracowano na podstawie: - Ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo