Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006"

Transkrypt

1 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego 2. Siedziba Fundacji Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. Biuro Fundacji: Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW, ul. Dobra 68/70, Warszawa. 3. Data i numer rejestracji Fundacji: Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejestrowym dla Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94. Dnia 11 października 2004 r. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS jako organizacja pożytku publicznego. 4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: Zarząd Fundacji: Skład Zarządu Fundacji UW, powołany przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 17 z dnia 16 listopada 2005 roku: Prof. dr hab. Hubert Izdebski Przewodniczący Zarządu Adres: ul. Wiśniowa 57 m 6, Warszawa Prof. dr Elizabeth Emma Harris Członek Zarządu Adres: ul. Hoża 7 m 17, Warszawa Mgr Michał Król Członek Zarządu Adres: ul. Piłsudskiego 32a m 1, Stoczek Łukowski Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski Członek Zarządu Adres: ul. Grębałowska 27, Warszawa Prof. dr hab. Andrzej Malinowski Członek Zarządu Adres: ul. Zdrojowa 25, Warszawa Prof. dr hab. Michał Nawrocki Członek Zarządu Adres: ul. Zuga 33, Warszawa Mgr inż. Robert Rzesoś Członek Zarządu Adres: ul. Mokotowska 46 m 27, Warszawa Prof. dr hab. Kazimierz Ryć Członek Zarządu Adres: ul. Bacha 14 m 38, Warszawa Prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski Członek Zarządu

2 Adres: ul. Sielecka 59/63 m 22, Warszawa 2 Komisja Rewizyjna Fundacji: Skład Komisji Rewizyjnej UW: Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego powołani przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 17 z dnia 16 listopada 2005 roku: Prof. dr hab. Adam Hulanicki Dr Piotr Lehr-Spławiński Mgr Katarzyna Metelska-Szaniawska Prof. dr hab. Michał Pietrzak Prof. dr hab. Kazimierz Stępień Przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa powołany decyzją z dnia 6 marca 2006 r. na podstawie 9 pkt 4 Statutu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego: Dr Maksymilian Marek Cherka Na posiedzeniu w dniu 8 maja 2006 r. Komisja Rewizyjna wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Michała Pietrzaka. 6. Cele statutowe Fundacji: Celem Fundacji jest finansowanie: 1. uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, 2. rozwoju kadry naukowej, 3. naukowych badań własnych Uczelni. B. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Cele statutowe Fundacji UW są realizowane w szczególności przez: a) kompletowanie i przekazywanie na własność lub do korzystania przez Uniwersytet Warszawski (w tym także jego filie i stacje terenowe) nowoczesnej aparatury, książek, zwartych zespołów bibliotecznych, czasopism i publikacji elektronicznych, b) wyposażenie uniwersyteckich stacji badawczych, laboratoriów, oraz zakładanie takich stacji stanowiących własność Fundacji a udostępnianym jednostkom badawczym lub grupom pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, c) finansowanie badań naukowych własnych Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli brak jest na nie środków z innych źródeł, d) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród młodej kadry, e) finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z działalnością Uniwersytetu Warszawskiego, f) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów, g) finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego, h) pomoc w rozwoju bazy socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego przez budowę i pozyskiwanie domów wczasowych, domów pracy twórczej itp. dla pracowników i studentów,

3 3 i) pomoc w rozwoju bazy materialnej poprzez budowę nowych gmachów przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz remonty budynków istniejących, j) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub organizacje lub grupy studenckie, k) finansowanie lub wspieranie finansowe innych form ruchu naukowego i kulturalnego studentów Uniwersytetu Warszawskiego, l) finansowanie lub wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju uniwersyteckiej bazy materialnej i kadry naukowej m) finansowanie i wspieranie w miarę środków finansowych innych publicznych instytucji edukacyjnych w zakresie odpowiadającym pkt Formy działalności statutowej Fundacji UW. W działalności statutowej Fundacji UW w 2006 roku należy wyróżnić dwie dominujące dziedziny: 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. 2. Sprawy Kompleksu Biblioteki UW, eksploatacja budynków i spłata kredytu, wspomaganie UW w przygotowywaniu i realizacji nowych inwestycji. Ad 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych UW prowadzona jest ze środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji UW, pochodzących z otrzymanych dotacji i darowizn oraz odsetek od lokat. Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla wielu jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymują za pośrednictwem FUW środki z przeznaczeniem na cel określony przez sponsorów, w tej liczbie znajduje się 8 nagród i stypendiów naukowych. Ponadto ze środków własnych FUW finansuje inne rodzaje wspierania działalności uczelni. Ad 2. Sprawy związane ze spłatą kredytu zaciągniętego na BUW, sprawy współfinansowania z UW kosztów napraw i modernizacji w budynku BUW, sprawy związane z bieżącą eksploatacją Kompleksu BUW, a także wynajmem powierzchni komercyjnych, sprawy współorganizowania z UW konkursów i realizacji kolejnych planów inwestycyjnych UW. 3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych: W roku 2006 wystąpiły następujące zdarzenia istotne dla Fundacji UW : 1. Rozpoczęcie na prośbę Uniwersytetu Warszawskiego prac przygotowawczych do budowy budynku dydaktycznego UW przy ul. Dobrej 55 podpisanie w dniu roku umowy na wykonanie kompleksowego projektu budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 dla potrzeb Wydziału Neofilologii UW i Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW z wybraną w wyniku konkursu architektonicznego zorganizowanego przez Oddział Warszawski SARP Autorską Pracownią Architektury Kuryłowicz & Associates Sp z o.o. W dniu 4 kwietnia 2007 roku uzyskano Decyzję Nr 245/A/ŚRD/2007 o pozwoleniu na budowę. 2. Rozpoczęcie na prośbę Uniwersytetu Warszawskiego prac przygotowawczych (sfinansowanie badań geologicznych oraz sporządzenia mapy numerycznej) oraz

4 4 zlecenie kompleksowego projektu Centrum Nowoczesnych Technologii UW CENT, finansowanie kompleksowego projektu Centrum Nowoczesnych Technologii UW podpisanie umowy w dniu roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia roku z firmą Arch Magic Paweł Graliński Sp z o.o. W dniu roku uzyskano Decyzję Nr 564/OCH/A/2006 o pozwoleniu na budowę. Obecnie Architekt przygotowuje projekt wykonawczy i specyfikacje i przedmiary do przetargu. Przewidywany termin przedłożenia kompletu dokumentacji projektu wykonawczego i specyfikacji i przedmiarów do przetargu na generalnego wykonawcę przewiduje się na koniec maja 2007 roku. 3. Rozpoczęcie na prośbę Uniwersytetu Warszawskiego prac przygotowawczych do konkursu SARP na koncepcję architektoniczną terenu Zgrupowania Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, sfinansowanie uzupełnienia mapy numerycznej i badań geologicznych terenu oraz sfinansowaniae konkursu architektonicznego na projekt koncepcyjno realizacyjny dla części Zgrupowania Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. Podpisanie umowy z Oddziałem Warszawskim SARP na przeprowadzenie konkursu architektonicznego nastąpiło w dniu 8 listopada 2006 roku. C. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej. D. UCHWAŁY ZARZĄDU Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego odbył w 2006 roku 10 protokołowanych posiedzeń, podjął 56 uchwał. Dotyczyły one głównie wydatkowanych przez Fundację środków, upoważnień dla członków Zarządu Fundacji do przeprowadzania w imieniu Fundacji negocjacji i zawierania w jej imieniu umów oraz spraw organizacyjnych. Kopie uchwał w załączeniu. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji omawiane były w 2006 roku głównie sprawy dotyczące Kompleksu BUW stanu kredytu zaciągniętego na budowę, pozyskiwania środków na spłatę kolejnych rat kredytu, pozyskiwania środków na wyposażenie budynku oraz sprawy administrowania nowym gmachem BUW poprzez powołaną dla tego celu Spółkę Fundacji i Uniwersytetu Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW Sp z o.o.. Zarząd FUW omawiał sprawy związane z wynajmem części komercyjnej nowego gmachu biblioteki. Omawiane były sprawy związane z wysokością czynszów oraz pozyskiwaniem nowym najemców wolnych powierzchni, a także kwestie związane z renegocjacjami warunków umów i przedłużania umów najmu. Należy tu nadmienić, że środki uzyskane z wynajmu są przeznaczone na dopłaty do eksploatacji Biblioteki oraz na spłatę zaciągniętego na budowę kredytu, a także na prace remontowe i modernizacyjne w Kompleksie BUW. Na posiedzeniach Zarządu omawiane też były sprawy przydziału stypendiów i nagród naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników naukowych Uczelni na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie działalności naukowej i wydawniczej kół naukowych i jednostek UW. Członkowie Zarządu Fundacji utrzymują stały kontakt z administratorem gmachu BUW, Spółką Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW, oraz z władzami Uniwersytetu Warszawskiego.

5 5 Członkowie Zarządu Fundacji prowadzą sprawy związane z udzielonym przez Bank PEKAO SA na budowę Kompleksu BUW kredytem, rozliczają jego spłaty, utrzymują stały kontakt z kredytującym budowę bankiem. Szczegółowe dane dotyczące kredytu zawarte są w dalszej części sprawozdania. W posiedzeniach Zarządu Fundacji z ramienia Uniwersytetu uczestniczyli delegowany przez Rektora UW przedstawiciel władz rektorskich UW oraz Kanclerz UW. Członkowie Zarządu Fundacji UW nie pobierają za pracę na rzecz Fundacji wynagrodzeń w żadnej formie. Wynagrodzenia z tytułu udziału z ramienia Fundacji przedstawicieli Fundacji Panów Huberta Izdebskiego, Roberta Rzesosia, Wojciecha Maciejewskiego i Jerzego Wilkina w radach nadzorczych innych podmiotów są przekazywane jako darowizny na cele statutowe Fundacji. W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w 2006 roku: Lp. Data Numer Zakres decyzji 1. 1 lutego 1 Dofinansowanie kwotą 3.350,00 zł objazdu naukowego po kolekcjach egipskich w Londynie i Oksfordzie, organizowanego przez Koło Naukowe Starożytnego Egiptu KeMeT UW lutego 2 Dofinansowanie kwotą ,00 zł wyjazdu naukowo-badawczego studentów UW do Strasburga i Luksemburga, organizowanego przez Seminarium Prawnych Zagadnień Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UW marca 1 Sfinansowanie łączną kwotą ,00 zł netto badań geologicznych oraz sporządzenia mapy numerycznej do realizacji projektu Centrum Nowoczesnych Technologii UW marca 2 Sfinansowanie projektu budowlanego Centrum Nowoczesnych Technologii UW marca 3 Dofinansowanie kwotą 6.800,00 zł koncertu Stabat Mater Dolorosa, organizowanego przez Chór Akademicki UW marca 4 Upoważnienie prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, prof. dr hab. Michała Nawrockiego i prof. dr hab. Andrzeja Malinowskiego do reprezentowania Fundacji UW w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CBF Nowy Świat SA z kadencji Zarządu Fundacji UW marca 1 Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł druku Księgi Jubileuszowej prof. Joanny Mantel-Niećko, wydawanej przez Zakład Języków i Kultur Afryki Instytutu Orientalistycznego UW marca 2 Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł konferencji naukowej Perspektywy współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi współczesne metody badania kultury antycznej, organizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej UW marca 3 Dofinansowanie kwotą ,00 zł projektu Lotnicze badania archeologiczne na wybranych stanowiskach w Polsce, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej UW Wod.o.Lot marca 4 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł projektu badawczego Macedonia kraj wielu kultur, religii, języków. Czy może również tolerancji?, organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów UW kwietnia 1 Dofinansowanie kwotą 1.100,00 zł udziału mgr Ewy Tuz, doktorantki WGiSR UW, w 52nd International Congress of Americanists kwietnia 2 Dofinansowanie kwotą 3.000,00 zł udziału mgr Łukasza Dziewita, doktoranta Wydziału Biologii UW, w międzynarodowej konferencji naukowej Plasmid Biology kwietnia 3 Dofinansowanie kwotą 1.000,00 zł wydania majowego numeru czasopisma studentów i sympatyków Archeologii UW Wykop kwietnia 4 Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł międzynarodowej konferencji naukowej Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i Świata, organizowanej przez Instytut Rusycystyki UW.

6 kwietnia 5 Dofinansowanie kwotą ,00 zł wykopalisk archeologicznych w Peru, realizowanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Puerta del Sol UW kwietnia 6 Zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2005 r kwietnia 7 Skierowanie do Komisji Rewizyjnej sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2005 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat i informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2005 rok maja 1 Upoważnienie prof. dr hab. Huberta Izdebskiego i mgr inż. Roberta Rzesosia do podpisania umowy z Autorską Pracownią Architektury KURYŁOWICZ & Associates w sprawie wykonania projektu budowlanego i technicznego kompleksu budynków naukowo-dydaktycznych UW przy ul. Dobrej maja 2 Dofinansowanie kwotą 6.200,00 zł organizacji II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS czerwca 1 Dofinansowanie kwotą 3.441,00 zł studenckiego projektu badawczego Sarajewo miasto wielu kultur, religii, języków. Czy również tolerancji?, organizowanego przez Koło Inicjatyw Studenckich/Społecznych Studentów ISNS UW czerwca 2 Dofinansowanie kwotą 3.466,00 zł badań terenowych mgr Anny Dudek, doktorantki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, w ramach projektu Uwarunkowania ochrony przyrody w rezerwatach i parkach narodowych Afryki czerwca 3 Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł badań na terenie doliny rzeki Auali (Liban) Śladami boga Eszmuna, prowadzonych przez Misję Archeologiczną Doliny Eszmuna Instytutu Archeologii UW czerwca 4 Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł projektu Stosunki wyznaniowe w Langwedocji od wczesnego średniowiecza po schyłek epoki nowożytnej: arianie katarzy hugenoci, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW czerwca 5 Oddelegowanie ze strony Fundacji UW do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat SA prof. dr hab. Andrzeja Malinowskiego czerwca 1 Dofinansowanie kwotą ,00 zł organizacji VII Międzynarodowego Kongresu Jurajskiego, współorganizowanego przez Instytut Geologii Podstawowej UW czerwca 2 Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na UW), organizowanej przez Katedrę Białorutenistyki UW czerwca 3 Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej GlobE 2006, organizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW czerwca 4 Dofinansowanie kwotą 3.300,00 zł publikacji materiałów pokonferencyjnych I Ogólnopolskiej Konferencji Judaistycznej Młodych Naukowców, wydawanych przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW czerwca 5 Dofinansowanie kwotą ,00 zł organizacji XII Międzynarodowego Kongresu Muzyki Barokowej, organizowanego przez Instytut Muzykologii UW czerwca 6 Dofinansowanie kwotą 2.201,68 zł wydania książki Zapiski ze stuletniego życia, związanej z obchodami 95 rocznicy urodzin Pani Prof. Aliny Skirgiełło, wydawanej przez Wydział Biologii UW czerwca 7 Dofinansowanie kwotą 3.000,00 zł udziału dr Laury Łykowskiej z Instytutu Orientalistycznego UW w V Światowym Kongresie Językoznawstwa Afrykanistycznego w Addis Abebie czerwca 8 Dofinansowanie kwotą 800,00 zł udziału mgr Danijeli Popović i mgr Hanny Panagiotopoulou z Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW w Otto Warburg International Summer School and Workshop on Evolutionary Genetics w Berlinie. Uchwała nie została zrealizowana czerwca 9 Dofinansowanie kwotą 1.973,00 zł wyprawy naukowej Państwo i sfera publiczna w oczach studentów armeńskich, azerbejdżańskich i gruzińskich badanie porównawcze, organizowanej przez Koło Naukowe Kaukazu i Azji Środkowej Caucasia UW.

7 czerwca 10 Dofinansowanie kwotą 9.000,00 zł udziału przedstawicieli Studenckiego Klubu Islandzkiego UW w Festiwalu Kultury Polskiej na Islandii czerwca 11 Wskazanie mgr inż. Roberta Rzesosia na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW Sp. z o.o czerwca 12 Wskazanie prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW Sp. z o.o lipca 1 Dofinansowanie kwotą ,00 zł zakupu zespołu XVII-wiecznych prac graficznych wg Antoona van Dycka dla Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie października 1 Sfinansowanie prac odtworzeniowych i modernizacyjnych w Kompleksie BUW w roku 2006 do kwoty ,00 zł października 2 Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł publikacji poświęconej prof. Nancy Burke października 3 Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł warsztatów naukowych European Schools of Ethiopian Studies: Poland and Germany, organizowanych przez Instytut Orientalistyczny UW października 4 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł wyjazdu naukowego Rzymska Dalmacja i Panonia antyczne miasta i cesarskie rezydencje, organizowanego przez Sekcję Starożytniczą Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW października 5 Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł projektu Objazd naukowy po stanowiskach antycznej Betyki, organizowanego przez Koło Naukowe Archeologii Prowincji Rzymskich UW Hispania października 6 Zawarcie umowy lokaty dewizowej na rachunku depozytu zablokowanego Fundacji UW w Banku PEKAO SA października 7 Sfinansowanie kwotą do ,00 zł kosztów likwidacji studni oligoceńskiej na terenie inwestycji przy ul. Dobrej listopada 1 Sfinansowanie kwotą do ,00 zł netto konkursu SARP na koncepcję architektoniczną terenu Zgrupowania Ochota Uniwersytetu Warszawskiego listopada 2 Sfinansowanie do łącznej kwoty ,00 zł netto uzupełnienia mapy numerycznej i badań geologicznych terenu Zgrupowania Ochota Uniwersytetu Warszawskiego listopada 3 Dofinansowanie kwotą 5.500,00 zł konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych Ideology and Rhetoric: Constructing America, organizowanej przez Instytut Anglistyki UW listopada 4 Dofinansowanie kwotą 4.990,00 zł konferencji naukowej Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano w hrvatskoj kulturi, organizowanej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW listopada 5 Dofinansowanie kwotą 8.300,00 zł Koncertu Galowego Jubileuszu 85-lecia Chóru Akademickiego UW Najpiękniejsze chóry i arie operowe listopada 6 Dofinansowanie kwotą 530,00 zł hydrologicznych badań naukowych studenta Instytutu Nauk Fizycznogeograficznych UW, p. Mariusza Samulskiego grudnia 1 Dofinansowanie kwotą 1.600,00 zł warsztatów naukowych Nanoworld 2007, organizowanych przez Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW grudnia 2 Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł wydania publikacji Z języka wszystko pochodzi Materiały z konferencji z okazji 5-lecia istnienia Językoznawczego Koła Naukowego UW, przygotowanej przez Językoznawcze Koło Naukowe UW grudnia 3 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł badań wykopaliskowych na stanowisku La Joya w stanie Veracruz (Meksyk), organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Puerta del Sol UW grudnia 4 Sfinansowanie przez Fundację UW dodatkowej instalacji klimatyzacji dla serwerowni BUW grudnia 5 Zwiększenie o ,00 zł kwoty przeznaczonej przez Fundację UW na unowocześnienie systemu CCTV w Kompleksie BUW grudnia 6 Wybór firmy Finansier-SFK Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Fundacji UW za rok 2006.

8 E. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH 8 Przychody Fundacji UW można podzielić na następujące rodzaje: 1. Darowizny Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat SA na finansowanie budowy BUW ,00 zł 2. Pozostałe darowizny i dotacje* ,87 zł 3. Uzyskane dotacje ,52 zł 4. Przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe, wycena kredytu inwestycyjnego) ,05 zł 5. Przychody finansowe odsetki od rachunków ,65 zł 6. Przychody finansowe niezapadłe odsetki od lokat ,29 zł 7. Przychody finansowe z obrotu papierami wartościowymi ,00 zł 8. Dywidenda z CBF ,00 zł 9. Pozostałe przychody (dyskonto bonów) ,25 zł 10. Pozostałe przychody - 10,05 zł RAZEM ,68 zł * w tym kwota w wysokości ,66 zł z tytułu wpłat 1 % od PDOF. Ad 1. Do darowizn otrzymanych od CBF zaliczono następujące wpłaty (kurs ustalono na podstawie tabeli NBP z dnia wpłaty): DATA WPŁATY Kwota w PLN Kurs Kwota w USD ,00 3, , ,00 3, , ,00 3, , ,00 3, , ,00 2, ,84 RAZEM , ,64 Łącznie zatem darowizny CBF w 2006 roku wyniosły ,00 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość ,64 USD. Łączne wpłaty CBF wynikające z Porozumienia wyniosły na dzień roku kwotę ,80 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość ,44 USD, a zatem w przyszłych latach CBF powinien dokonać jeszcze wpłaty kwoty w wysokości stanowiącej równowartość ,56 USD. Ad 2. Pozostałe darowizny i dotacje obejmują wszystkie wpłaty dokonane przez różne podmioty i osoby fizyczne jako darowizny na rzecz Fundacji UW. W kwocie tej były też darowizny członków Zarządu FUW z tytułu wynagrodzeń w Radach Nadzorczych podmiotów, w których udziały posiada Fundacja UW. Wpłaty darowizn na rzecz FUW wyniosły ,87 zł. Ad 3. Uzyskane dotacje w roku 2006 Fundacja UW uzyskała następujące dotacje na łączną kwotę ,52 zł : a) dotacja Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Republiki Islandii w wysokości 7.467,60 zł (równowartość 2.000,00 EUR) na polskie prawykonanie Requiem

9 9 Szymona Kurana, organizowane przez COLLEGIUM MUSICUM UW w dniu ( wpłata w dniu ), b) dotacja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO w wysokości ,92 zł (równowartość 5.000,00 USD) na organizację międzynarodowej konferencji Logic and Belief in Indian Philosophy. The Impact of Indian Thought in Asia and Europe, organizowanej przez Zakład Indologii UW ( wpłata w dniu ), c) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł na koncerty chóralne z cyklu Goście Jubileuszu 10-lecia COLLEGIUM MUSICUM UW ( wpłata w dniu ), d) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł na koncerty towarzyszące XII Międzynarodowemu Kongresowi Muzyki Baroku, organizowanemu przez Instytut Muzykologii UW, e) dotacja Ambasady USA w Warszawie w wysokości ,00 z (równowartość 4.690,00 USD) na zakup książek i subskrypcji dla Biblioteki Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW (wpłata w dniu ), f) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł na koncert Requiem Szymona Kurana, organizowany przez COLLEGIUM MUSICUM UW w dniu ( wpłata w dniu ), g) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł ( wpłata w dniu ) wykorzystana w kwocie ,00 zł ( zwrot kwoty w wysokości 3.130,00 zł w dniu ) na Koncert Galowy Jubileuszu 85-lecia Chóru Akademickiego UW Najpiękniejsze chóry i arie operowe. h) dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ,00 zł na zakup archiwaliów Karola Szymanowskiego na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby s w Londynie dla Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ( wpłata w dniu ). Ad 4. Przychody finansowe dodatnie różnice kursowe z wyceny kredytu według kursu na dzień roku wyniosły ,37 zł, a różnice kursowe dla dokonanych w 2006 roku spłat rat kredytu inwestycyjnego na dzień roku wyniosły ,68 zł, czyli łącznie dodatnie różnice kursowe wyniosły ,05 zł, co wynikało z obniżenia kursu USD. Ad 5. Fundacja UW posiada rachunki bieżące w bankach: PKO Bank Polski SA, PEKAO SA Środki FUW lokowane są na lokatach terminowych, a część wolnych środków lokowana jest na lokatach overnight. Łączne przychody z tytułu odsetek od rachunków bieżących, lokat terminowych oraz lokat na overnight w 2006 roku wyniosły ,65 zł. Ad 6. Z tytułu lokat terminowych lokowanych w bankach niezapadłe odsetki wyliczone na dzień roku wyniosły ,29 zł, Ad 7. W roku 2006 Fundacja UW lokowała wolne środki (zobowiązania) w wiarygodnych instrumentach finansowych. Koszty zakupu wyniosły w 2006 roku ,29 zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły ,00 zł. Łącznie wynik per saldo z obrotu papierami dłużnymi wyniósł w 2006 roku ,71 zł.

10 10 Ad 8. Dywidenda z CBF, w którym FUW posiada 10 % akcji za 2006 rok wyniosła ,00 zł Ad 9. Pozostałe przychody dyskonto bonów dotyczyły kwoty w wysokości ,25 zł, która to kwota stanowi wycenę wzrostu wartości bonów, które FUW posiadała w dniu roku na ten dzień. Ad 10. Pozostałe przychody wynikające z zaokrągleń drobnych sald i spisania przeterminowanych wierzytelności wyniosły 10,05 zł. F. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 1. Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez Fundację dofinansowywano w roku 2006 sympozja, konferencje, działalność naukową, zakupy aparatury, komputerów, książek i pomocy naukowych, działalność kulturalną, a także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW. Działania Fundacji UW w 2006 r.: 1. Zakup archiwaliów Karola Szymanowskiego na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby s w Londynie z przyznanej dotacji celowej Ministerrstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ,00, dofinansowanie zakupu i transportu archiwaliów kwotą 1.854,10 zł. 2. Współfinansowanie międzynarodowej konferencji Logic and Belief in Indian Philosophy. The Impact of Indian Thought in Asia and Europe, organizowanej przez Zakład Indologii UW, z przyznanej dotacji UNESCO w wysokości ,92 zł. 3. Współfinansowanie koncertu Requiem Szymona Kurana ( ), organizowanego przez COLLEGIUM MUSICUM UW, z przyznanej dotacji celowej Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Republiki Islandii w wysokości 7.467,60 zł. 4. Współfinansowanie zakupu książek i subskrypcji dla biblioteki Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW z przyznanej dotacji Ambasady USA w Warszawie w wysokości ,00 zł. 5. Współfinansowanie koncertów towarzyszących XII Międzynarodowemu Kongresowi Muzyki Baroku, organizowanego przez Instytut Muzykologii UW, z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości ,00 zł; dofinansowanie koncertów kwotą ,00 zł. 6. Współfinansowanie koncertów chóralnych z cyklu Goście Jubileuszu 10-lecia COLLEGIUM MUSICUM UW, z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości ,00 zł. 7. Współfinansowanie koncertu Requiem Szymona Kurana ( ), organizowanego przez COLLEGIUM MUSICUM UW, z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości ,00 zł. 8. Współfinansowanie Koncertu Galowego Jubileuszu 85-lecia Chóru Akademickiego UW Najpiękniejsze chóry i arie operowe, organizowanego przez Chór Akademicki UW, z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości ,00 zł; dofinansowanie koncertu kwotą 8.300,00 zł.

11 11 9. Dofinansowanie kwotą ,00 zł zakupu zespołu XVII-wiecznych prac graficznych wg Antoona van Dycka dla Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 10. Dofinansowanie kwotą 3.350,00 zł objazdu naukowego po kolekcjach egipskich w Londynie i Oksfordzie, organizowanego przez Koło Naukowe Starożytnego Egiptu KeMeT UW. 11. Dofinansowanie kwotą ,00 zł wyjazdu naukowo-badawczego studentów UW do Strasburga i Luksemburga, organizowanego przez Seminarium Prawnych Zagadnień Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UW. 12. Dofinansowanie kwotą 6.800,00 zł koncertu Stabat Mater Dolorosa, organizowanego przez Chór Akademicki UW. 13. Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł druku Księgi Jubileuszowej prof. Joanny Mantel-Niećko, wydawanej przez Zakład Języków i Kultur Afryki Instytutu Orientalistycznego UW. 14. Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł konferencji naukowej Perspektywy współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi współczesne metody badania kultury antycznej, organizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej UW 15. Dofinansowanie kwotą ,00 zł projektu Lotnicze badania archeologiczne na wybranych stanowiskach w Polsce, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej UW Wod.o.Lot. 16. Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł projektu badawczego Macedonia kraj wielu kultur, religii, języków. Czy może również tolerancji?, organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów UW. 17. Dofinansowanie kwotą 1.100,00 zł udziału mgr Ewy Tuz, doktorantki WGiSR UW, w 52nd International Congress of Americanists. 18. Dofinansowanie kwotą 3.000,00 zł udziału mgr Łukasza Dziewita, doktoranta Wydziału Biologii UW, w międzynarodowej konferencji naukowej Plasmid Biology Dofinansowanie kwotą 1.000,00 zł wydania majowego numeru czasopisma studentów i sympatyków Archeologii UW Wykop. 20. Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł międzynarodowej konferencji naukowej Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i Świata, organizowanej przez Instytut Rusycystyki UW. 21. Dofinansowanie kwotą ,00 zł wykopalisk archeologicznych w Peru, realizowanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Puerta del Sol UW. 22. Dofinansowanie kwotą 6.200,00 zł organizacji II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS Dofinansowanie kwotą 3.441,00 zł studenckiego projektu badawczego Sarajewo miasto wielu kultur, religii, języków. Czy również tolerancji?, organizowanego przez Koło Inicjatyw Studenckich/Społecznych Studentów ISNS UW. 24. Dofinansowanie kwotą 3.466,00 zł badań terenowych mgr Anny Dudek, doktorantki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, w ramach projektu Uwarunkowania ochrony przyrody w rezerwatach i parkach narodowych Afryki. 25. Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł badań na terenie doliny rzeki Auali (Liban) Śladami boga Eszmuna, prowadzonych przez Misję Archeologiczną Doliny Eszmuna Instytutu Archeologii UW. 26. Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł projektu Stosunki wyznaniowe w Langwedocji od wczesnego średniowiecza po schyłek epoki nowożytnej: arianie

12 12 katarzy hugenoci, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW. 27. Dofinansowanie kwotą ,00 zł organizacji VII Międzynarodowego Kongresu Jurajskiego, współorganizowanego przez Instytut Geologii Podstawowej UW. 28. Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na UW), organizowanej przez Katedrę Białorutenistyki UW. 29. Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej GlobE 2006, organizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. 30. Dofinansowanie kwotą 3.300,00 zł publikacji materiałów pokonferencyjnych I Ogólnopolskiej Konferencji Judaistycznej Młodych Naukowców, wydawanych przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW. 31. Dofinansowanie kwotą 2.201,68 zł wydania książki Zapiski ze stuletniego życia, związanej z obchodami 95 rocznicy urodzin Pani Prof. Aliny Skirgiełło, wydawanej przez Wydział Biologii UW. 32. Dofinansowanie kwotą 1.973,00 zł wyprawy naukowej Państwo i sfera publiczna w oczach studentów armeńskich, azerbejdżańskich i gruzińskich badanie porównawcze, organizowanej przez Koło Naukowe Kaukazu i Azji Środkowej Caucasia UW. 33. Dofinansowanie kwotą 9.000,00 zł udziału przedstawicieli Studenckiego Klubu Islandzkiego UW w Festiwalu Kultury Polskiej na Islandii. 34. Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł publikacji poświęconej prof. Nancy Burke. 35. Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł warsztatów naukowych European Schools of Ethiopian Studies: Poland and Germany, organizowanych przez Instytut Orientalistyczny UW. 36. Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł wyjazdu naukowego Rzymska Dalmacja i Panonia antyczne miasta i cesarskie rezydencje, organizowanego przez Sekcję Starożytniczą Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW. 37. Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł projektu Objazd naukowy po stanowiskach antycznej Betyki, organizowanego przez Koło Naukowe Archeologii Prowincji Rzymskich UW Hispania. 38. Dofinansowanie kwotą 5.500,00 zł konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych Ideology and Rhetoric: Constructing America, organizowanej przez Instytut Anglistyki UW. 39. Dofinansowanie kwotą 4.990,00 zł konferencji naukowej Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano w hrvatskoj kulturi, organizowanej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. 40. Dofinansowanie kwotą 530,00 zł hydrologicznych badań naukowych studenta Instytutu Nauk Fizycznogeograficznych UW, p. Mariusza Samulskiego. 41. Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł badań wykopaliskowych na stanowisku La Joya w stanie Veracruz (Meksyk), organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Puerta del Sol UW. 42. Sfinansowanie z dotacji celowych zakupu aparatury do celów dydaktycznych dla Wydziału Geologii UW. 43. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe, zakupów książek oraz przygotowania prac doktorskich pracowników naukowych Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa UW. 44. Dotowanie z dotacji celowych drobnych zakupów sprzętu, książek i pomocy dydaktycznych dla Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW.

13 Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe pracowników naukowych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je, realizowała i nadzorowała prawidłowość ich wykorzystania. Darowizny otrzymane przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami i poleceniami darczyńców. Realizację zadań statutowych można podzielić na 4 grupy : a) stypendia naukowe ,00 zł, b) koszty finansowania prac naukowo badawczych ,31 zł, c) koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW ,99 zł, d) koszty finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych UW, konferencje, sympozja ,55 zł, e) koszty remontów Kompleksu BUW ,00 zł, f) pozostałe koszty działalności statutowej - 0,00 zł, Razem ,95 zł Ad a) koszty stypendiów naukowych i nagród dotyczyły 4 osób i wyniosły łącznie ,00 zł, Ad b) koszty finansowania prac naukowo badawczych dotyczyły 3 projektów i wyniosły łącznie 8.364,31 zł, Ad c) koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego, multimedialnego, książek naukowych i wyposażenia dla potrzeb jednostek organizacyjnych UW za kwotę łączną ,99 zł, Ad d) finansowanie i współfinansowanie działań statutowych wymienionych w punkcie 1 powyżej za łączną kwotę w wysokości ,55 zł, Ad e) koszty remontów, napraw i modernizacji Kompleksu BUW sfinansowanych na podstawie Uchwał Zarządu FUW w 2006 roku wyniosły ,00 zł. Do kosztów tych zaliczono : a) Remont podłogi w pom. Holding Liwa ,00 zł, b) Ekspertyza instalacji elektrycznej w BUW ,00 zł, c) Ekspertyza instalacji elektrycznej w BUW ,00 zł, d) Zakup odtworzeniowy monitora do komputera Ochrony w dyspozytorni garażu - 956,90 zł, e) Refundacja kosztów remontu budynku ul. Wybrzeże Kościuszkowskie ,54 zł, d) Modernizacja stacji uzdatniania wody zaliczka ,60 zł, e) Remont podłogi w budynku BUW ,69 zł, f) Wykonanie blokad mechanizmów napędowych w regałach przesuwnych w BUW ,00 zł, f) Wymiana kratek odwodnienia liniowego przy przy wjeździe do garażu BUW ,25 zł, g) Wynajem wózka widłowego do wymiany kratek - 732,00 zł, h) Remont lamp oświetlenia awaryjnego w BUW ,06 zł, i) Zasilanie napięciem z UPS inst. bezpiecz. BUW ,50 zł, j) Wymiana sprężarki w instalacji klimatyzacji ,00 zł, k) Modernizacja stacji uzdatniania wody rozliczenie końcowe ,40 zł,

14 14 l) Filtry uzdatniania wody na dachu zaliczka ,00 zł, m) Filtry uzdatniania wody na dachu rozliczenie ,00 zł, n) Wymiana kratek odwodnienia liniowego przy przy wjeździe do garażu BUW ,00 zł, o) Wykonanie sieci obserwacyjnej reperów ,00 zł, p) Rozliczenie powykonawcze prac ,06 zł, r) Wymiana kratek wewnętrznych w garażu ,00 zł, RAZEM ,00 zł Razem koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych UW w 2006 roku wyniosły ,95 zł. 2. Koszty administracyjne. Koszty administracyjne można podzielić na 6 grup: Rodzaj kosztów Koszty w zł 1. Zużycie materiałów i energii 2.096,57 2. Usługi obce I (księgowe, komput. itp.) ,35 3. Amortyzacja 1.847,70 4. Usługi obce II ( ekspertyzy, ksero itp.) 651,48 5. Koszty reprezentacji i reklamy 7.439,71 6. Prowizje i opłaty bankowe 8.316,34 7. Usługi obce III (czynsz i koszty eksploat.) ,67 8. Opłaty sądowe ( ogłoszenia ) 490,00 RAZEM ,82 Ad 1. Obejmuje koszty zakupu materiałów biurowych (papier, toner do drukarki, segregatory itp.), materiały eksploatacyjne itp. w wysokości 2.096,57 zł. Ad 2. Usługi obce I obejmuje między innymi: koszty prowadzenia księgowości FUW (Fundacja zawarła umowę na prowadzenie usług księgowych z firmą Bilans Consulting Sp. z o.o.), usługi komputerowe FUW, koszty badania sprawozdania finansowego za 2005 rok, naprawy sprzętu biurowego, które w roku 2006 wyniosły łącznie ,35 zł. Ad 3 Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW, które omówione zostały szczegółowo w rozdziale Majątek łącznie amortyzacja wliczona w koszty w 2006 roku wyniosła 1.847,70 zł. Ad 4 Usługi obce II obejmują inne koszty usługi ksero, transportowe itp. w wysokości 651,48 zł, Ad 5. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami FUW, a także wykonanie kalendarzy reklamowych Fundacji UW łączna kwota wyniosła 7.439,71 zł. Limit wynikający z obowiązujących przepisów wynosi 0,25 % przychodów, a zatem w roku 2006 wynosił ,68 zł * 0,25 % = ,31 zł wykorzystano 2,75 % limitu. Ad 6. Koszty prowizji i opłat bankowych FUW wyniosły łącznie w roku 2006 kwotę 8.316,34 zł i dotyczyły opłat za rachunki FUW.

15 15 AD 7. Usługi obce III obejmuje koszty eksploatacyjne siedziby FUW w budynku SAT na łączną kwotę ,67 zł Ad 8. Koszty opłat sądowych, skarbowych i za wpisy do KRS wyniosły łącznie w 2006 roku 490,00 zł. Razem koszty administracyjne FUW w 2006 roku wyniosły ,82 zł. 2. Koszty operacyjne i finansowe. Rodzaj kosztów Koszty w zł 1. Koszt zakupu bonów handl. ( weksli ) ,29 2. Ujemne różnice kursowe ,29 3. Odsetki od spłaty kredytu ,84 4. Spisane należności 12,01 RAZEM ,43 Ad. 1 Jak już wspomniano w części E pkt. 7 w roku 2006 Fundacja UW lokowała wolne środki (zobowiązania) w wiarygodnych instrumentach finansowych. Koszty zakupu wyniosły w 2006 roku ,29 zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły ,00 zł. Łącznie wynik per saldo z obrotu papierami dłużnymi wyniósł w 2006 roku ,71 zł plus dyskonto bonów na dzień wyniosło ,25, czyli łącznie ,96 zł. Ad. 2 Koszty ujemnych różnic kursowych wynikają z różnicy wyceny lokat na kontach w USD ( w tym lokata w USD z depozytu zablokowanego na zabezpieczenie ostatniej raty kredytu ) na dzień roku wyniosły ,29 zł. Ad. 3 Odsetki od spłaty kredytu dotyczącą odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę BUW, które zapłacono w roku 2006 w wysokości ,84 zł. Ad. 4 Pozostałe przychody wynikające z zaokrągleń drobnych sald i spisania przeterminowanych wierzytelności wyniosły 12,01 zł. G. INNE DANE O FUNDACJI 1. Osoby zatrudnione w Fundacji Fundacja nie zatrudnia pracowników. 2. Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji. Fundacji w roku 2006 nie wypłacono żadnych wynagrodzeń pracownikom. 3. Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków Zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali żadnych wynagrodzeń. 4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło.

16 16 W ramach działalności statutowej zawarte zostały umowy zlecenia i umowy o przekazanie praw autorskich w ramach finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych uczelni i realizacji celów statutowych Fundacji UW. 5. Udzielone pożyczki. Fundacja UW nie udzieliła żadnych pożyczek. 6. AKTYWA TRWAŁE 6.1. Wartości niematerialne i prawne. Fundacja UW na dzień roku nie posiadała żadnych nie zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe FUW Zmiany w stanie środków trwałych w cenach zakupu przedstawiono w poniższej tabeli : Stan na Zakupy 2006 Zmniejszenia 2006 Stan na Grupa IV-VI ,95 Grupa VII 0, , , ,00 Grupa VIII , ,20 0,00 Razem , , , ,00 Naliczenie amortyzacji za lata ubiegłe i za 2006 rok oraz wartość netto posiadanych środków trwałych na dzień przedstawiono w poniższej tabeli : Stan na Amortyzacja Zmniejszenia Stan na Wartość netto na Grupa IV-VI , , , , ,30 Grupa VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa VIII , ,20 0,00 0,00 Razem , , , , ,30 Łączna wartość netto środków trwałych na dzień roku wynosiła 4.311,30 zł Środki trwałe w budowie Stan na Zakupy 2006 Zmniejszenia 2006 Stan na Budynek SAT , , ,34 2 Nakłady na , , ,14 BUW 3 Rampa w BUW , ,00 4 Projekt Dobra , , ,93 5 Projekt CENT , ,48 6 Projekt , ,00 OCHOTA Razem , , ,89

17 17 Ad. 1. Budynek SAT wartość środków trwałych w budowie zwiększono o koszty ubezpieczenia budynku SAT za 2006 rok w kwocie 2.578,00 zł. Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt SAT na dzień roku wynosił ,34 zł. Ad. 2. Nakłady na BUW zwiększono o następujące pozycje wykonane w 2006 roku : a) Koszty zakupu osuszaczy dla pomieszczeń restauracji ,00 zł b) Koszty wykonania systemu gaszenia gazem w Serwerowni BUW ,00 zł, c) Wykonanie dodatkowej instalacji klimatyzacji w Serwerowni BUW ,00 zł RAZEM ,00 zł Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt BUW na dzień roku wynosił ,14 zł. Ad. 3. Nakłady na wykonanie ekspertyz i projektu naprawy rampy zjazdowej poniesione w 2006 roku wyniosły : a) Ekspertyza uszkodzeń rampy zjazdowej w BUW ,00 zł b) Ekspertyza w sprawie stanu technicznego rampy ,00 zł b) Wykonanie projektu naprawy rampy ,00 zł RAZEM ,00 zł Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt Rampa - BUW na dzień roku wynosił ,00 zł. Ad. 4. Na prośbę władz Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja UW zobowiązała się do sfinansowania konkursu SARP oraz kompleksowego projektu budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55. W roku 2005 sfinansowano przygotowanie mapy numerycznej oraz częściowo dokumentacji geotechnicznej oraz częściowo kosztów konkursu SARP za łączną kwotę w wysokości ,00 zł. W roku 2006 poniesiono następujące koszty : a) Uzupełnienie mapy numerycznej do celów projektowych ,11 zł, b) Koszty konkursu SARP ( II rata ) ,00 zł, c) Dokumentacja geotechniczna ,00 zł, d) Wykonanie projektu budowlanego ,40 zł, e) Uzgodnienia ZUD ,42 zł, f) Dokumentacja geologiczno inżynierska ,00 zł, g) Inwentaryzacja istniejącej zieleni - 732,00 zł, h) Przecinki pielęgnacyjne zieleni ,00 zł, i) Likwidacja studni oligoceńskiej przy ul. Dobrej ,00 zł, RAZEM ,93 zł, Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt Dobra 55 na dzień roku wynosił ,93 zł. Ad. 5. Na prośbę władz Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja UW zobowiązała się do sfinansowania kompleksowego projektu wykonawczego budynku Centrum

18 18 Nowoczesnych Technologii CENT Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Zgrupowania Ochota W roku 2006 poniesiono następujące koszty : a) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej ,00 zł, b) Projekt budowlany ( I rata ) ,72 zł, c) Wykonanie mapy numerycznej do celów projektowych ,00 zł, d) Wykonanie odbitek ksero dla użytkowników - 283,30 zł, d) Rozszerzenie zakresu mapy numerycznej dla uzgodnień Projektu zagospodarowania terenu z halą sportową ,57 zł, e) Rozszerzenie dokumentacji geotechnicznej dla Potrzeb nowej lokalizacji PZO ,00 zł, f) Opracowanie opinii p.poż. do projektu ,00 zł, g) Projekt budowlany ( II rata ) ,45 zł, h) Opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej ,00 zł, i) Rozszerzenie mapy numerycznej dla potrzeb PZO ,00 zł, j) Uzupełnienie mapy numerycznej trasy kabli ,00 zł, k) Projekt budowlany ( III rata ) ,32 zł, l) Opracowanie technologii laboratoriów ,00 zł, m) Projekt budowlany ( IV rata ) ,65 zł, n) Projekt budowlany ( dopłata z Aneksu Nr 1 ) ,47 zł, RAZEM ,48 zł Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt CENT na dzień roku wynosił ,48 zł. Ad. 6. Na prośbę władz Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja UW zobowiązała się do sfinansowania prac przygotowawczych i konkursu SARP na wykonanie projektu zagospodarowania dla Zgrupowania Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2006 poniesiono następujące koszty : a) Inwentaryzacja zieleni na terenie Zgrupowania ,00 zł, b) Konkurs SARP ( I rata ) ,00 zł, c) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej ,00 zł, RAZEM ,00 zł Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na Zgrupowanie Ochota na dzień roku wynosił ,00 zł. Łącznie zatem nakłady inwestycyjne na środki trwałe w budowie w roku 2006 wyniosły ,41 zł, a stan środków trwałych w budowie na roku wynosił ,89 zł Należności długoterminowe W bilansie za rok 2006 nie wystąpiły Inwestycje długoterminowe Fundacja UW na dzień roku posiadała następujące udziały w spółkach prawa handlowego: a) Spółka Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW Sp. z o.o. 51% udziałów o wartości łącznej ,00 zł. Spółka założona przez FUW (51%) i

19 19 Uniwersytet Warszawski (49%) w celu pełnienia funkcji administratora Kompleksu BUW. b) Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat SA 10 akcji, co stanowi 10% wszystkich akcji CBF Nowy Świat SA, o łącznej wartości ,00 zł. Łączna wartość finansowego majątku trwałego na dzień roku wynosiła ,00 zł Długoterminowe rozliczenia okresowe Do tej pozycji zaliczono niespłacone zobowiązania UW z tytułu czynszów w budynku BUW, które w umowie darowizny ustalono na kwotę w wysokości zł. a) w roku 2004 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości ,74 zł, b) w roku 2005 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości ,78 zł, ale w rozliczeniach z UW kwotę tą pomniejszono o faktury wystawione przez IiEN na konto czynszowe FUW w grudniu, a zapłacone z konta czynszowego w styczniu 2006 roku na kwotę ,35 zł, czyli po stronie UW zaksięgowano kwotę w wysokości ,03 zł. c) w roku 2006 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości ,45 zł, ale kwotę tę powiększono o faktury z roku z 2006 wystawione przez IiEN na konto czynszowe FUW w grudniu, a zapłacone z konta czynszowego w styczniu 2006 roku na kwotę ,35 zł, czyli po stronie UW zaksięgowano kwotę w wysokości ,80 zł. Łącznie zatem do dnia roku Uniwersytet Warszawski spłacił kwotę w wysokości ,57 zł. Do wpłaty z czynszów w kolejnych latach pozostała kwota w wysokości ,43 zł do rozliczenia z przychodów z tytułu czynszów w latach przyszłych. 7. AKTYWA OBROTOWE 7.1. Aktywa obrotowe należności i roszczenia Według stanu na dzień roku należności i roszczenia nie występują Aktywa obrotowe inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych Rachunki bieżące Według stanu na dzień roku Fundacja posiadała rachunki bieżące w: a) w XIV Oddziale PKO BP SA ,48 zł b) podstawowy w III O/PEKAO SA Nr ,52 zł c) depozyt zablokowany w III Oddziale PEKAO S.A. Nr ,31 zł RAZEM ,31 zł

20 Lokaty terminowe w PLN Według stanu na dzień roku Fundacja posiadała następujące lokaty terminowe w bankach lokaty terminowe roczne : a) Lokata roczna / ,00 zł, b) Lokata roczna / ,00 zł, c) Lokata roczna / ,00 zł, d) Lokata roczna / ,00 zł, e) Lokata roczna / ,00 zł, f) Lokata roczna / ,00 zł, g) Lokata roczna / ,00 zł, h) Lokata roczna ,00 zł, i) Lokata roczna ,37 zł, RAZEM lokaty terminowe roczne ,37 zł Według stanu na dzień roku Fundacja posiadała następujące lokaty terminowe w bankach lokaty terminowe 3-miesięczne : a) Lokata ,00 zł b) Lokata ,00 zł RAZEM lokaty terminowe 3-miesięczne ,00 zł Według stanu na dzień roku Fundacja posiadała następujące lokaty terminowe w bankach lokaty terminowe negocjowane : a) Lokata negocjowana MM ,00 zł a) Lokata negocjowana MM ,00 zł Razem lokaty terminowe w PLN na wyniosły ,37 zł Rachunki i lokaty dewizowe. Według stanu na dzień roku Fundacja posiadała środki na rachunkach dewizowych: a) w PKO BP SA Nr w kwocie ,10 USD przeliczone na PLN według kursu z roku: lokata roczna ,86 zł b) w PKO BP SA Nr w kwocie 0,28 USD przeliczone na PLN według kursu z roku - 0,81 zł c) w PEKAO SA Nr w kwocie ,93 USD - przeliczone na PLN według kursu z roku na spłatę kredytu ,28 zł, d) w PEKAO SA Nr w kwocie ,00 USD - przeliczone na PLN według kursu z rok lokata 90-dniowa ,48 zł RAZEM ,43 zł

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku Sprawozdanie finansowe z działalności w 2006 roku Sprawozdanie składa się z: 1. Informacji dodatkowej 2. Bilansu 3. Rachunku zysków i strat INFORMACJA DODATKOWA 2006 ROK Fundacja CIVIS POLONUS Fundacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012 Spis tabel: 1. Zmiany w ciągu roku wartości

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2007

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2007 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Załącznik do Uchwały Nr /XXII/05 z dnia 8..05 Państwowa Wyższ Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień 31 XII 2006r.

BILANS na dzień 31 XII 2006r. BILANS na dzień 31 XII 2006r. Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK PRZYCHODY OGÓŁEM (A + B)... 303 959,48 zł A. DOTACJE I GRANTY NA DZIAŁALNOŚĆ... 232 500,00 zł 1. Województwo Podkarpackie w Rzeszowie - Mecenat Kulturalny Program Mecenat

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 1. (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa na dzień

Informacja dodatkowa na dzień Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 1. Spis tabel: (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień

Bardziej szczegółowo

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA 40129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2014 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENE NEZALEŻNE ZRZESZENE STUDENTÓW UNWERSYTETU GDAŃSKEGO SPRAWOZDANE FNANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok 1 Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.005 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2013 R.

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2013 R. SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2013 R. W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Otwocka Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Jaworzno, dnia 25.06.2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. ... (pieczątka uczelni) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Projekt planu rzeczowo-finansowego na 07 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki SPKIN 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27 NIP 526-16-97-669 Za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Wariant porównawczy Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE Za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r.

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE KANTYLENA Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r. STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS 0000222991 NIP 9462442323 Regon 430484338 Informacja dodatkowa za 2007r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul.

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul. Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Strona 1/7 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774 (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dn. 312.2008 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 12. 13. 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 34 tel. 365 39 46, 365 38 30 Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr 96124012131111000023794850 STATUS ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2012 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2005

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2005 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2005 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 04-543 WARSZAWA, UL. BOTANICZNA 68A Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2011 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 rok

Informacja dodatkowa za 2013 rok Informacja dodatkowa za 01 rok Informacja dodatkowa za 013 rok 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów usługi i dostawy rzeczowe aktywa obrotowe należności i zobowiązania pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Michał Chylak - dyr. Fundacji, Prezes Zarządu Sylwester Pudło - z-ca dyr. Fundacji,Członek Zarządu Fundacji

Michał Chylak - dyr. Fundacji, Prezes Zarządu Sylwester Pudło - z-ca dyr. Fundacji,Członek Zarządu Fundacji INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2012 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 V.1. Bilans i rachunek wyników 2 3 4 5 6 V.2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008r. 1.Środki pochodzące ze źródeł publicznych ogółem 941.410,83 a.1 dotacja Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczno finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za rok obrotowy 2012

Sprawozdanie merytoryczno finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za rok obrotowy 2012 Sprawozdanie merytoryczno finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za rok obrotowy 2012 Informacja dodatkowa Wprowadzenie. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2010 1. Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji. Fundacja Badawcza Nutricia za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji. Fundacja Badawcza Nutricia za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji. Fundacja Badawcza Nutricia za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Siedzibą Fundacji jest 00-728 Warszawa ul. Bobrowiecka Nr 6 Fundacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i dane o jednostce Fundacja Naszym Dzieciom 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 16 NIP: 527-10-97-913 REGON: 010143022 KRS: 0000218408 2. Czas

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe United Nations Association Poland ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa KRS: 0000395887 NIP: 7010315068 REGON: 145232650 Sprawozdanie Finansowe za okres: 13.09.2011r. 31.12.2012r. Data sporządzenia: 20.03.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa i siedziba organizacji: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nowy Świat 72/9 00-330 Warszawa 2. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30A/4 02-463 Warszawa styp.1rok@fejj.pl www.fejj.pl Sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa w roku 2011 Dane organizacji: Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest rozwój lokalny poprzez

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny) BILANS... REGON: 001108544 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.011 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Proszę wpisać nazwę uczelni nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 06 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa w roku 2010 Dane organizacji: Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest rozwój lokalny poprzez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego w Elblągu REGON: 280086177 sporządzona zgodnie z art.45 ust.2 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo