Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006"

Transkrypt

1 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego 2. Siedziba Fundacji Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. Biuro Fundacji: Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW, ul. Dobra 68/70, Warszawa. 3. Data i numer rejestracji Fundacji: Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejestrowym dla Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94. Dnia 11 października 2004 r. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS jako organizacja pożytku publicznego. 4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: Zarząd Fundacji: Skład Zarządu Fundacji UW, powołany przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 17 z dnia 16 listopada 2005 roku: Prof. dr hab. Hubert Izdebski Przewodniczący Zarządu Adres: ul. Wiśniowa 57 m 6, Warszawa Prof. dr Elizabeth Emma Harris Członek Zarządu Adres: ul. Hoża 7 m 17, Warszawa Mgr Michał Król Członek Zarządu Adres: ul. Piłsudskiego 32a m 1, Stoczek Łukowski Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski Członek Zarządu Adres: ul. Grębałowska 27, Warszawa Prof. dr hab. Andrzej Malinowski Członek Zarządu Adres: ul. Zdrojowa 25, Warszawa Prof. dr hab. Michał Nawrocki Członek Zarządu Adres: ul. Zuga 33, Warszawa Mgr inż. Robert Rzesoś Członek Zarządu Adres: ul. Mokotowska 46 m 27, Warszawa Prof. dr hab. Kazimierz Ryć Członek Zarządu Adres: ul. Bacha 14 m 38, Warszawa Prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski Członek Zarządu

2 Adres: ul. Sielecka 59/63 m 22, Warszawa 2 Komisja Rewizyjna Fundacji: Skład Komisji Rewizyjnej UW: Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego powołani przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 17 z dnia 16 listopada 2005 roku: Prof. dr hab. Adam Hulanicki Dr Piotr Lehr-Spławiński Mgr Katarzyna Metelska-Szaniawska Prof. dr hab. Michał Pietrzak Prof. dr hab. Kazimierz Stępień Przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa powołany decyzją z dnia 6 marca 2006 r. na podstawie 9 pkt 4 Statutu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego: Dr Maksymilian Marek Cherka Na posiedzeniu w dniu 8 maja 2006 r. Komisja Rewizyjna wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Michała Pietrzaka. 6. Cele statutowe Fundacji: Celem Fundacji jest finansowanie: 1. uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, 2. rozwoju kadry naukowej, 3. naukowych badań własnych Uczelni. B. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Cele statutowe Fundacji UW są realizowane w szczególności przez: a) kompletowanie i przekazywanie na własność lub do korzystania przez Uniwersytet Warszawski (w tym także jego filie i stacje terenowe) nowoczesnej aparatury, książek, zwartych zespołów bibliotecznych, czasopism i publikacji elektronicznych, b) wyposażenie uniwersyteckich stacji badawczych, laboratoriów, oraz zakładanie takich stacji stanowiących własność Fundacji a udostępnianym jednostkom badawczym lub grupom pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, c) finansowanie badań naukowych własnych Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli brak jest na nie środków z innych źródeł, d) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród młodej kadry, e) finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z działalnością Uniwersytetu Warszawskiego, f) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów, g) finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego, h) pomoc w rozwoju bazy socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego przez budowę i pozyskiwanie domów wczasowych, domów pracy twórczej itp. dla pracowników i studentów,

3 3 i) pomoc w rozwoju bazy materialnej poprzez budowę nowych gmachów przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz remonty budynków istniejących, j) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub organizacje lub grupy studenckie, k) finansowanie lub wspieranie finansowe innych form ruchu naukowego i kulturalnego studentów Uniwersytetu Warszawskiego, l) finansowanie lub wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju uniwersyteckiej bazy materialnej i kadry naukowej m) finansowanie i wspieranie w miarę środków finansowych innych publicznych instytucji edukacyjnych w zakresie odpowiadającym pkt Formy działalności statutowej Fundacji UW. W działalności statutowej Fundacji UW w 2006 roku należy wyróżnić dwie dominujące dziedziny: 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. 2. Sprawy Kompleksu Biblioteki UW, eksploatacja budynków i spłata kredytu, wspomaganie UW w przygotowywaniu i realizacji nowych inwestycji. Ad 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych UW prowadzona jest ze środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji UW, pochodzących z otrzymanych dotacji i darowizn oraz odsetek od lokat. Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla wielu jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymują za pośrednictwem FUW środki z przeznaczeniem na cel określony przez sponsorów, w tej liczbie znajduje się 8 nagród i stypendiów naukowych. Ponadto ze środków własnych FUW finansuje inne rodzaje wspierania działalności uczelni. Ad 2. Sprawy związane ze spłatą kredytu zaciągniętego na BUW, sprawy współfinansowania z UW kosztów napraw i modernizacji w budynku BUW, sprawy związane z bieżącą eksploatacją Kompleksu BUW, a także wynajmem powierzchni komercyjnych, sprawy współorganizowania z UW konkursów i realizacji kolejnych planów inwestycyjnych UW. 3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych: W roku 2006 wystąpiły następujące zdarzenia istotne dla Fundacji UW : 1. Rozpoczęcie na prośbę Uniwersytetu Warszawskiego prac przygotowawczych do budowy budynku dydaktycznego UW przy ul. Dobrej 55 podpisanie w dniu roku umowy na wykonanie kompleksowego projektu budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 dla potrzeb Wydziału Neofilologii UW i Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW z wybraną w wyniku konkursu architektonicznego zorganizowanego przez Oddział Warszawski SARP Autorską Pracownią Architektury Kuryłowicz & Associates Sp z o.o. W dniu 4 kwietnia 2007 roku uzyskano Decyzję Nr 245/A/ŚRD/2007 o pozwoleniu na budowę. 2. Rozpoczęcie na prośbę Uniwersytetu Warszawskiego prac przygotowawczych (sfinansowanie badań geologicznych oraz sporządzenia mapy numerycznej) oraz

4 4 zlecenie kompleksowego projektu Centrum Nowoczesnych Technologii UW CENT, finansowanie kompleksowego projektu Centrum Nowoczesnych Technologii UW podpisanie umowy w dniu roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia roku z firmą Arch Magic Paweł Graliński Sp z o.o. W dniu roku uzyskano Decyzję Nr 564/OCH/A/2006 o pozwoleniu na budowę. Obecnie Architekt przygotowuje projekt wykonawczy i specyfikacje i przedmiary do przetargu. Przewidywany termin przedłożenia kompletu dokumentacji projektu wykonawczego i specyfikacji i przedmiarów do przetargu na generalnego wykonawcę przewiduje się na koniec maja 2007 roku. 3. Rozpoczęcie na prośbę Uniwersytetu Warszawskiego prac przygotowawczych do konkursu SARP na koncepcję architektoniczną terenu Zgrupowania Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, sfinansowanie uzupełnienia mapy numerycznej i badań geologicznych terenu oraz sfinansowaniae konkursu architektonicznego na projekt koncepcyjno realizacyjny dla części Zgrupowania Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. Podpisanie umowy z Oddziałem Warszawskim SARP na przeprowadzenie konkursu architektonicznego nastąpiło w dniu 8 listopada 2006 roku. C. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej. D. UCHWAŁY ZARZĄDU Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego odbył w 2006 roku 10 protokołowanych posiedzeń, podjął 56 uchwał. Dotyczyły one głównie wydatkowanych przez Fundację środków, upoważnień dla członków Zarządu Fundacji do przeprowadzania w imieniu Fundacji negocjacji i zawierania w jej imieniu umów oraz spraw organizacyjnych. Kopie uchwał w załączeniu. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji omawiane były w 2006 roku głównie sprawy dotyczące Kompleksu BUW stanu kredytu zaciągniętego na budowę, pozyskiwania środków na spłatę kolejnych rat kredytu, pozyskiwania środków na wyposażenie budynku oraz sprawy administrowania nowym gmachem BUW poprzez powołaną dla tego celu Spółkę Fundacji i Uniwersytetu Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW Sp z o.o.. Zarząd FUW omawiał sprawy związane z wynajmem części komercyjnej nowego gmachu biblioteki. Omawiane były sprawy związane z wysokością czynszów oraz pozyskiwaniem nowym najemców wolnych powierzchni, a także kwestie związane z renegocjacjami warunków umów i przedłużania umów najmu. Należy tu nadmienić, że środki uzyskane z wynajmu są przeznaczone na dopłaty do eksploatacji Biblioteki oraz na spłatę zaciągniętego na budowę kredytu, a także na prace remontowe i modernizacyjne w Kompleksie BUW. Na posiedzeniach Zarządu omawiane też były sprawy przydziału stypendiów i nagród naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników naukowych Uczelni na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie działalności naukowej i wydawniczej kół naukowych i jednostek UW. Członkowie Zarządu Fundacji utrzymują stały kontakt z administratorem gmachu BUW, Spółką Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW, oraz z władzami Uniwersytetu Warszawskiego.

5 5 Członkowie Zarządu Fundacji prowadzą sprawy związane z udzielonym przez Bank PEKAO SA na budowę Kompleksu BUW kredytem, rozliczają jego spłaty, utrzymują stały kontakt z kredytującym budowę bankiem. Szczegółowe dane dotyczące kredytu zawarte są w dalszej części sprawozdania. W posiedzeniach Zarządu Fundacji z ramienia Uniwersytetu uczestniczyli delegowany przez Rektora UW przedstawiciel władz rektorskich UW oraz Kanclerz UW. Członkowie Zarządu Fundacji UW nie pobierają za pracę na rzecz Fundacji wynagrodzeń w żadnej formie. Wynagrodzenia z tytułu udziału z ramienia Fundacji przedstawicieli Fundacji Panów Huberta Izdebskiego, Roberta Rzesosia, Wojciecha Maciejewskiego i Jerzego Wilkina w radach nadzorczych innych podmiotów są przekazywane jako darowizny na cele statutowe Fundacji. W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w 2006 roku: Lp. Data Numer Zakres decyzji 1. 1 lutego 1 Dofinansowanie kwotą 3.350,00 zł objazdu naukowego po kolekcjach egipskich w Londynie i Oksfordzie, organizowanego przez Koło Naukowe Starożytnego Egiptu KeMeT UW lutego 2 Dofinansowanie kwotą ,00 zł wyjazdu naukowo-badawczego studentów UW do Strasburga i Luksemburga, organizowanego przez Seminarium Prawnych Zagadnień Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UW marca 1 Sfinansowanie łączną kwotą ,00 zł netto badań geologicznych oraz sporządzenia mapy numerycznej do realizacji projektu Centrum Nowoczesnych Technologii UW marca 2 Sfinansowanie projektu budowlanego Centrum Nowoczesnych Technologii UW marca 3 Dofinansowanie kwotą 6.800,00 zł koncertu Stabat Mater Dolorosa, organizowanego przez Chór Akademicki UW marca 4 Upoważnienie prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, prof. dr hab. Michała Nawrockiego i prof. dr hab. Andrzeja Malinowskiego do reprezentowania Fundacji UW w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CBF Nowy Świat SA z kadencji Zarządu Fundacji UW marca 1 Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł druku Księgi Jubileuszowej prof. Joanny Mantel-Niećko, wydawanej przez Zakład Języków i Kultur Afryki Instytutu Orientalistycznego UW marca 2 Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł konferencji naukowej Perspektywy współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi współczesne metody badania kultury antycznej, organizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej UW marca 3 Dofinansowanie kwotą ,00 zł projektu Lotnicze badania archeologiczne na wybranych stanowiskach w Polsce, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej UW Wod.o.Lot marca 4 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł projektu badawczego Macedonia kraj wielu kultur, religii, języków. Czy może również tolerancji?, organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów UW kwietnia 1 Dofinansowanie kwotą 1.100,00 zł udziału mgr Ewy Tuz, doktorantki WGiSR UW, w 52nd International Congress of Americanists kwietnia 2 Dofinansowanie kwotą 3.000,00 zł udziału mgr Łukasza Dziewita, doktoranta Wydziału Biologii UW, w międzynarodowej konferencji naukowej Plasmid Biology kwietnia 3 Dofinansowanie kwotą 1.000,00 zł wydania majowego numeru czasopisma studentów i sympatyków Archeologii UW Wykop kwietnia 4 Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł międzynarodowej konferencji naukowej Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i Świata, organizowanej przez Instytut Rusycystyki UW.

6 kwietnia 5 Dofinansowanie kwotą ,00 zł wykopalisk archeologicznych w Peru, realizowanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Puerta del Sol UW kwietnia 6 Zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2005 r kwietnia 7 Skierowanie do Komisji Rewizyjnej sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2005 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat i informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2005 rok maja 1 Upoważnienie prof. dr hab. Huberta Izdebskiego i mgr inż. Roberta Rzesosia do podpisania umowy z Autorską Pracownią Architektury KURYŁOWICZ & Associates w sprawie wykonania projektu budowlanego i technicznego kompleksu budynków naukowo-dydaktycznych UW przy ul. Dobrej maja 2 Dofinansowanie kwotą 6.200,00 zł organizacji II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS czerwca 1 Dofinansowanie kwotą 3.441,00 zł studenckiego projektu badawczego Sarajewo miasto wielu kultur, religii, języków. Czy również tolerancji?, organizowanego przez Koło Inicjatyw Studenckich/Społecznych Studentów ISNS UW czerwca 2 Dofinansowanie kwotą 3.466,00 zł badań terenowych mgr Anny Dudek, doktorantki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, w ramach projektu Uwarunkowania ochrony przyrody w rezerwatach i parkach narodowych Afryki czerwca 3 Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł badań na terenie doliny rzeki Auali (Liban) Śladami boga Eszmuna, prowadzonych przez Misję Archeologiczną Doliny Eszmuna Instytutu Archeologii UW czerwca 4 Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł projektu Stosunki wyznaniowe w Langwedocji od wczesnego średniowiecza po schyłek epoki nowożytnej: arianie katarzy hugenoci, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW czerwca 5 Oddelegowanie ze strony Fundacji UW do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat SA prof. dr hab. Andrzeja Malinowskiego czerwca 1 Dofinansowanie kwotą ,00 zł organizacji VII Międzynarodowego Kongresu Jurajskiego, współorganizowanego przez Instytut Geologii Podstawowej UW czerwca 2 Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na UW), organizowanej przez Katedrę Białorutenistyki UW czerwca 3 Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej GlobE 2006, organizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW czerwca 4 Dofinansowanie kwotą 3.300,00 zł publikacji materiałów pokonferencyjnych I Ogólnopolskiej Konferencji Judaistycznej Młodych Naukowców, wydawanych przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW czerwca 5 Dofinansowanie kwotą ,00 zł organizacji XII Międzynarodowego Kongresu Muzyki Barokowej, organizowanego przez Instytut Muzykologii UW czerwca 6 Dofinansowanie kwotą 2.201,68 zł wydania książki Zapiski ze stuletniego życia, związanej z obchodami 95 rocznicy urodzin Pani Prof. Aliny Skirgiełło, wydawanej przez Wydział Biologii UW czerwca 7 Dofinansowanie kwotą 3.000,00 zł udziału dr Laury Łykowskiej z Instytutu Orientalistycznego UW w V Światowym Kongresie Językoznawstwa Afrykanistycznego w Addis Abebie czerwca 8 Dofinansowanie kwotą 800,00 zł udziału mgr Danijeli Popović i mgr Hanny Panagiotopoulou z Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW w Otto Warburg International Summer School and Workshop on Evolutionary Genetics w Berlinie. Uchwała nie została zrealizowana czerwca 9 Dofinansowanie kwotą 1.973,00 zł wyprawy naukowej Państwo i sfera publiczna w oczach studentów armeńskich, azerbejdżańskich i gruzińskich badanie porównawcze, organizowanej przez Koło Naukowe Kaukazu i Azji Środkowej Caucasia UW.

7 czerwca 10 Dofinansowanie kwotą 9.000,00 zł udziału przedstawicieli Studenckiego Klubu Islandzkiego UW w Festiwalu Kultury Polskiej na Islandii czerwca 11 Wskazanie mgr inż. Roberta Rzesosia na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW Sp. z o.o czerwca 12 Wskazanie prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW Sp. z o.o lipca 1 Dofinansowanie kwotą ,00 zł zakupu zespołu XVII-wiecznych prac graficznych wg Antoona van Dycka dla Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie października 1 Sfinansowanie prac odtworzeniowych i modernizacyjnych w Kompleksie BUW w roku 2006 do kwoty ,00 zł października 2 Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł publikacji poświęconej prof. Nancy Burke października 3 Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł warsztatów naukowych European Schools of Ethiopian Studies: Poland and Germany, organizowanych przez Instytut Orientalistyczny UW października 4 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł wyjazdu naukowego Rzymska Dalmacja i Panonia antyczne miasta i cesarskie rezydencje, organizowanego przez Sekcję Starożytniczą Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW października 5 Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł projektu Objazd naukowy po stanowiskach antycznej Betyki, organizowanego przez Koło Naukowe Archeologii Prowincji Rzymskich UW Hispania października 6 Zawarcie umowy lokaty dewizowej na rachunku depozytu zablokowanego Fundacji UW w Banku PEKAO SA października 7 Sfinansowanie kwotą do ,00 zł kosztów likwidacji studni oligoceńskiej na terenie inwestycji przy ul. Dobrej listopada 1 Sfinansowanie kwotą do ,00 zł netto konkursu SARP na koncepcję architektoniczną terenu Zgrupowania Ochota Uniwersytetu Warszawskiego listopada 2 Sfinansowanie do łącznej kwoty ,00 zł netto uzupełnienia mapy numerycznej i badań geologicznych terenu Zgrupowania Ochota Uniwersytetu Warszawskiego listopada 3 Dofinansowanie kwotą 5.500,00 zł konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych Ideology and Rhetoric: Constructing America, organizowanej przez Instytut Anglistyki UW listopada 4 Dofinansowanie kwotą 4.990,00 zł konferencji naukowej Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano w hrvatskoj kulturi, organizowanej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW listopada 5 Dofinansowanie kwotą 8.300,00 zł Koncertu Galowego Jubileuszu 85-lecia Chóru Akademickiego UW Najpiękniejsze chóry i arie operowe listopada 6 Dofinansowanie kwotą 530,00 zł hydrologicznych badań naukowych studenta Instytutu Nauk Fizycznogeograficznych UW, p. Mariusza Samulskiego grudnia 1 Dofinansowanie kwotą 1.600,00 zł warsztatów naukowych Nanoworld 2007, organizowanych przez Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW grudnia 2 Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł wydania publikacji Z języka wszystko pochodzi Materiały z konferencji z okazji 5-lecia istnienia Językoznawczego Koła Naukowego UW, przygotowanej przez Językoznawcze Koło Naukowe UW grudnia 3 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł badań wykopaliskowych na stanowisku La Joya w stanie Veracruz (Meksyk), organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Puerta del Sol UW grudnia 4 Sfinansowanie przez Fundację UW dodatkowej instalacji klimatyzacji dla serwerowni BUW grudnia 5 Zwiększenie o ,00 zł kwoty przeznaczonej przez Fundację UW na unowocześnienie systemu CCTV w Kompleksie BUW grudnia 6 Wybór firmy Finansier-SFK Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Fundacji UW za rok 2006.

8 E. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH 8 Przychody Fundacji UW można podzielić na następujące rodzaje: 1. Darowizny Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat SA na finansowanie budowy BUW ,00 zł 2. Pozostałe darowizny i dotacje* ,87 zł 3. Uzyskane dotacje ,52 zł 4. Przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe, wycena kredytu inwestycyjnego) ,05 zł 5. Przychody finansowe odsetki od rachunków ,65 zł 6. Przychody finansowe niezapadłe odsetki od lokat ,29 zł 7. Przychody finansowe z obrotu papierami wartościowymi ,00 zł 8. Dywidenda z CBF ,00 zł 9. Pozostałe przychody (dyskonto bonów) ,25 zł 10. Pozostałe przychody - 10,05 zł RAZEM ,68 zł * w tym kwota w wysokości ,66 zł z tytułu wpłat 1 % od PDOF. Ad 1. Do darowizn otrzymanych od CBF zaliczono następujące wpłaty (kurs ustalono na podstawie tabeli NBP z dnia wpłaty): DATA WPŁATY Kwota w PLN Kurs Kwota w USD ,00 3, , ,00 3, , ,00 3, , ,00 3, , ,00 2, ,84 RAZEM , ,64 Łącznie zatem darowizny CBF w 2006 roku wyniosły ,00 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość ,64 USD. Łączne wpłaty CBF wynikające z Porozumienia wyniosły na dzień roku kwotę ,80 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość ,44 USD, a zatem w przyszłych latach CBF powinien dokonać jeszcze wpłaty kwoty w wysokości stanowiącej równowartość ,56 USD. Ad 2. Pozostałe darowizny i dotacje obejmują wszystkie wpłaty dokonane przez różne podmioty i osoby fizyczne jako darowizny na rzecz Fundacji UW. W kwocie tej były też darowizny członków Zarządu FUW z tytułu wynagrodzeń w Radach Nadzorczych podmiotów, w których udziały posiada Fundacja UW. Wpłaty darowizn na rzecz FUW wyniosły ,87 zł. Ad 3. Uzyskane dotacje w roku 2006 Fundacja UW uzyskała następujące dotacje na łączną kwotę ,52 zł : a) dotacja Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Republiki Islandii w wysokości 7.467,60 zł (równowartość 2.000,00 EUR) na polskie prawykonanie Requiem

9 9 Szymona Kurana, organizowane przez COLLEGIUM MUSICUM UW w dniu ( wpłata w dniu ), b) dotacja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO w wysokości ,92 zł (równowartość 5.000,00 USD) na organizację międzynarodowej konferencji Logic and Belief in Indian Philosophy. The Impact of Indian Thought in Asia and Europe, organizowanej przez Zakład Indologii UW ( wpłata w dniu ), c) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł na koncerty chóralne z cyklu Goście Jubileuszu 10-lecia COLLEGIUM MUSICUM UW ( wpłata w dniu ), d) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł na koncerty towarzyszące XII Międzynarodowemu Kongresowi Muzyki Baroku, organizowanemu przez Instytut Muzykologii UW, e) dotacja Ambasady USA w Warszawie w wysokości ,00 z (równowartość 4.690,00 USD) na zakup książek i subskrypcji dla Biblioteki Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW (wpłata w dniu ), f) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł na koncert Requiem Szymona Kurana, organizowany przez COLLEGIUM MUSICUM UW w dniu ( wpłata w dniu ), g) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł ( wpłata w dniu ) wykorzystana w kwocie ,00 zł ( zwrot kwoty w wysokości 3.130,00 zł w dniu ) na Koncert Galowy Jubileuszu 85-lecia Chóru Akademickiego UW Najpiękniejsze chóry i arie operowe. h) dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ,00 zł na zakup archiwaliów Karola Szymanowskiego na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby s w Londynie dla Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ( wpłata w dniu ). Ad 4. Przychody finansowe dodatnie różnice kursowe z wyceny kredytu według kursu na dzień roku wyniosły ,37 zł, a różnice kursowe dla dokonanych w 2006 roku spłat rat kredytu inwestycyjnego na dzień roku wyniosły ,68 zł, czyli łącznie dodatnie różnice kursowe wyniosły ,05 zł, co wynikało z obniżenia kursu USD. Ad 5. Fundacja UW posiada rachunki bieżące w bankach: PKO Bank Polski SA, PEKAO SA Środki FUW lokowane są na lokatach terminowych, a część wolnych środków lokowana jest na lokatach overnight. Łączne przychody z tytułu odsetek od rachunków bieżących, lokat terminowych oraz lokat na overnight w 2006 roku wyniosły ,65 zł. Ad 6. Z tytułu lokat terminowych lokowanych w bankach niezapadłe odsetki wyliczone na dzień roku wyniosły ,29 zł, Ad 7. W roku 2006 Fundacja UW lokowała wolne środki (zobowiązania) w wiarygodnych instrumentach finansowych. Koszty zakupu wyniosły w 2006 roku ,29 zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły ,00 zł. Łącznie wynik per saldo z obrotu papierami dłużnymi wyniósł w 2006 roku ,71 zł.

10 10 Ad 8. Dywidenda z CBF, w którym FUW posiada 10 % akcji za 2006 rok wyniosła ,00 zł Ad 9. Pozostałe przychody dyskonto bonów dotyczyły kwoty w wysokości ,25 zł, która to kwota stanowi wycenę wzrostu wartości bonów, które FUW posiadała w dniu roku na ten dzień. Ad 10. Pozostałe przychody wynikające z zaokrągleń drobnych sald i spisania przeterminowanych wierzytelności wyniosły 10,05 zł. F. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 1. Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez Fundację dofinansowywano w roku 2006 sympozja, konferencje, działalność naukową, zakupy aparatury, komputerów, książek i pomocy naukowych, działalność kulturalną, a także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW. Działania Fundacji UW w 2006 r.: 1. Zakup archiwaliów Karola Szymanowskiego na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby s w Londynie z przyznanej dotacji celowej Ministerrstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ,00, dofinansowanie zakupu i transportu archiwaliów kwotą 1.854,10 zł. 2. Współfinansowanie międzynarodowej konferencji Logic and Belief in Indian Philosophy. The Impact of Indian Thought in Asia and Europe, organizowanej przez Zakład Indologii UW, z przyznanej dotacji UNESCO w wysokości ,92 zł. 3. Współfinansowanie koncertu Requiem Szymona Kurana ( ), organizowanego przez COLLEGIUM MUSICUM UW, z przyznanej dotacji celowej Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Republiki Islandii w wysokości 7.467,60 zł. 4. Współfinansowanie zakupu książek i subskrypcji dla biblioteki Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW z przyznanej dotacji Ambasady USA w Warszawie w wysokości ,00 zł. 5. Współfinansowanie koncertów towarzyszących XII Międzynarodowemu Kongresowi Muzyki Baroku, organizowanego przez Instytut Muzykologii UW, z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości ,00 zł; dofinansowanie koncertów kwotą ,00 zł. 6. Współfinansowanie koncertów chóralnych z cyklu Goście Jubileuszu 10-lecia COLLEGIUM MUSICUM UW, z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości ,00 zł. 7. Współfinansowanie koncertu Requiem Szymona Kurana ( ), organizowanego przez COLLEGIUM MUSICUM UW, z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości ,00 zł. 8. Współfinansowanie Koncertu Galowego Jubileuszu 85-lecia Chóru Akademickiego UW Najpiękniejsze chóry i arie operowe, organizowanego przez Chór Akademicki UW, z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości ,00 zł; dofinansowanie koncertu kwotą 8.300,00 zł.

11 11 9. Dofinansowanie kwotą ,00 zł zakupu zespołu XVII-wiecznych prac graficznych wg Antoona van Dycka dla Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 10. Dofinansowanie kwotą 3.350,00 zł objazdu naukowego po kolekcjach egipskich w Londynie i Oksfordzie, organizowanego przez Koło Naukowe Starożytnego Egiptu KeMeT UW. 11. Dofinansowanie kwotą ,00 zł wyjazdu naukowo-badawczego studentów UW do Strasburga i Luksemburga, organizowanego przez Seminarium Prawnych Zagadnień Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UW. 12. Dofinansowanie kwotą 6.800,00 zł koncertu Stabat Mater Dolorosa, organizowanego przez Chór Akademicki UW. 13. Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł druku Księgi Jubileuszowej prof. Joanny Mantel-Niećko, wydawanej przez Zakład Języków i Kultur Afryki Instytutu Orientalistycznego UW. 14. Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł konferencji naukowej Perspektywy współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi współczesne metody badania kultury antycznej, organizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej UW 15. Dofinansowanie kwotą ,00 zł projektu Lotnicze badania archeologiczne na wybranych stanowiskach w Polsce, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej UW Wod.o.Lot. 16. Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł projektu badawczego Macedonia kraj wielu kultur, religii, języków. Czy może również tolerancji?, organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów UW. 17. Dofinansowanie kwotą 1.100,00 zł udziału mgr Ewy Tuz, doktorantki WGiSR UW, w 52nd International Congress of Americanists. 18. Dofinansowanie kwotą 3.000,00 zł udziału mgr Łukasza Dziewita, doktoranta Wydziału Biologii UW, w międzynarodowej konferencji naukowej Plasmid Biology Dofinansowanie kwotą 1.000,00 zł wydania majowego numeru czasopisma studentów i sympatyków Archeologii UW Wykop. 20. Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł międzynarodowej konferencji naukowej Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i Świata, organizowanej przez Instytut Rusycystyki UW. 21. Dofinansowanie kwotą ,00 zł wykopalisk archeologicznych w Peru, realizowanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Puerta del Sol UW. 22. Dofinansowanie kwotą 6.200,00 zł organizacji II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS Dofinansowanie kwotą 3.441,00 zł studenckiego projektu badawczego Sarajewo miasto wielu kultur, religii, języków. Czy również tolerancji?, organizowanego przez Koło Inicjatyw Studenckich/Społecznych Studentów ISNS UW. 24. Dofinansowanie kwotą 3.466,00 zł badań terenowych mgr Anny Dudek, doktorantki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, w ramach projektu Uwarunkowania ochrony przyrody w rezerwatach i parkach narodowych Afryki. 25. Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł badań na terenie doliny rzeki Auali (Liban) Śladami boga Eszmuna, prowadzonych przez Misję Archeologiczną Doliny Eszmuna Instytutu Archeologii UW. 26. Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł projektu Stosunki wyznaniowe w Langwedocji od wczesnego średniowiecza po schyłek epoki nowożytnej: arianie

12 12 katarzy hugenoci, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW. 27. Dofinansowanie kwotą ,00 zł organizacji VII Międzynarodowego Kongresu Jurajskiego, współorganizowanego przez Instytut Geologii Podstawowej UW. 28. Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na UW), organizowanej przez Katedrę Białorutenistyki UW. 29. Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej GlobE 2006, organizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. 30. Dofinansowanie kwotą 3.300,00 zł publikacji materiałów pokonferencyjnych I Ogólnopolskiej Konferencji Judaistycznej Młodych Naukowców, wydawanych przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW. 31. Dofinansowanie kwotą 2.201,68 zł wydania książki Zapiski ze stuletniego życia, związanej z obchodami 95 rocznicy urodzin Pani Prof. Aliny Skirgiełło, wydawanej przez Wydział Biologii UW. 32. Dofinansowanie kwotą 1.973,00 zł wyprawy naukowej Państwo i sfera publiczna w oczach studentów armeńskich, azerbejdżańskich i gruzińskich badanie porównawcze, organizowanej przez Koło Naukowe Kaukazu i Azji Środkowej Caucasia UW. 33. Dofinansowanie kwotą 9.000,00 zł udziału przedstawicieli Studenckiego Klubu Islandzkiego UW w Festiwalu Kultury Polskiej na Islandii. 34. Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł publikacji poświęconej prof. Nancy Burke. 35. Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł warsztatów naukowych European Schools of Ethiopian Studies: Poland and Germany, organizowanych przez Instytut Orientalistyczny UW. 36. Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł wyjazdu naukowego Rzymska Dalmacja i Panonia antyczne miasta i cesarskie rezydencje, organizowanego przez Sekcję Starożytniczą Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW. 37. Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł projektu Objazd naukowy po stanowiskach antycznej Betyki, organizowanego przez Koło Naukowe Archeologii Prowincji Rzymskich UW Hispania. 38. Dofinansowanie kwotą 5.500,00 zł konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych Ideology and Rhetoric: Constructing America, organizowanej przez Instytut Anglistyki UW. 39. Dofinansowanie kwotą 4.990,00 zł konferencji naukowej Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano w hrvatskoj kulturi, organizowanej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. 40. Dofinansowanie kwotą 530,00 zł hydrologicznych badań naukowych studenta Instytutu Nauk Fizycznogeograficznych UW, p. Mariusza Samulskiego. 41. Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł badań wykopaliskowych na stanowisku La Joya w stanie Veracruz (Meksyk), organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Puerta del Sol UW. 42. Sfinansowanie z dotacji celowych zakupu aparatury do celów dydaktycznych dla Wydziału Geologii UW. 43. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe, zakupów książek oraz przygotowania prac doktorskich pracowników naukowych Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa UW. 44. Dotowanie z dotacji celowych drobnych zakupów sprzętu, książek i pomocy dydaktycznych dla Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW.

13 Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe pracowników naukowych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je, realizowała i nadzorowała prawidłowość ich wykorzystania. Darowizny otrzymane przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami i poleceniami darczyńców. Realizację zadań statutowych można podzielić na 4 grupy : a) stypendia naukowe ,00 zł, b) koszty finansowania prac naukowo badawczych ,31 zł, c) koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW ,99 zł, d) koszty finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych UW, konferencje, sympozja ,55 zł, e) koszty remontów Kompleksu BUW ,00 zł, f) pozostałe koszty działalności statutowej - 0,00 zł, Razem ,95 zł Ad a) koszty stypendiów naukowych i nagród dotyczyły 4 osób i wyniosły łącznie ,00 zł, Ad b) koszty finansowania prac naukowo badawczych dotyczyły 3 projektów i wyniosły łącznie 8.364,31 zł, Ad c) koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego, multimedialnego, książek naukowych i wyposażenia dla potrzeb jednostek organizacyjnych UW za kwotę łączną ,99 zł, Ad d) finansowanie i współfinansowanie działań statutowych wymienionych w punkcie 1 powyżej za łączną kwotę w wysokości ,55 zł, Ad e) koszty remontów, napraw i modernizacji Kompleksu BUW sfinansowanych na podstawie Uchwał Zarządu FUW w 2006 roku wyniosły ,00 zł. Do kosztów tych zaliczono : a) Remont podłogi w pom. Holding Liwa ,00 zł, b) Ekspertyza instalacji elektrycznej w BUW ,00 zł, c) Ekspertyza instalacji elektrycznej w BUW ,00 zł, d) Zakup odtworzeniowy monitora do komputera Ochrony w dyspozytorni garażu - 956,90 zł, e) Refundacja kosztów remontu budynku ul. Wybrzeże Kościuszkowskie ,54 zł, d) Modernizacja stacji uzdatniania wody zaliczka ,60 zł, e) Remont podłogi w budynku BUW ,69 zł, f) Wykonanie blokad mechanizmów napędowych w regałach przesuwnych w BUW ,00 zł, f) Wymiana kratek odwodnienia liniowego przy przy wjeździe do garażu BUW ,25 zł, g) Wynajem wózka widłowego do wymiany kratek - 732,00 zł, h) Remont lamp oświetlenia awaryjnego w BUW ,06 zł, i) Zasilanie napięciem z UPS inst. bezpiecz. BUW ,50 zł, j) Wymiana sprężarki w instalacji klimatyzacji ,00 zł, k) Modernizacja stacji uzdatniania wody rozliczenie końcowe ,40 zł,

14 14 l) Filtry uzdatniania wody na dachu zaliczka ,00 zł, m) Filtry uzdatniania wody na dachu rozliczenie ,00 zł, n) Wymiana kratek odwodnienia liniowego przy przy wjeździe do garażu BUW ,00 zł, o) Wykonanie sieci obserwacyjnej reperów ,00 zł, p) Rozliczenie powykonawcze prac ,06 zł, r) Wymiana kratek wewnętrznych w garażu ,00 zł, RAZEM ,00 zł Razem koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych UW w 2006 roku wyniosły ,95 zł. 2. Koszty administracyjne. Koszty administracyjne można podzielić na 6 grup: Rodzaj kosztów Koszty w zł 1. Zużycie materiałów i energii 2.096,57 2. Usługi obce I (księgowe, komput. itp.) ,35 3. Amortyzacja 1.847,70 4. Usługi obce II ( ekspertyzy, ksero itp.) 651,48 5. Koszty reprezentacji i reklamy 7.439,71 6. Prowizje i opłaty bankowe 8.316,34 7. Usługi obce III (czynsz i koszty eksploat.) ,67 8. Opłaty sądowe ( ogłoszenia ) 490,00 RAZEM ,82 Ad 1. Obejmuje koszty zakupu materiałów biurowych (papier, toner do drukarki, segregatory itp.), materiały eksploatacyjne itp. w wysokości 2.096,57 zł. Ad 2. Usługi obce I obejmuje między innymi: koszty prowadzenia księgowości FUW (Fundacja zawarła umowę na prowadzenie usług księgowych z firmą Bilans Consulting Sp. z o.o.), usługi komputerowe FUW, koszty badania sprawozdania finansowego za 2005 rok, naprawy sprzętu biurowego, które w roku 2006 wyniosły łącznie ,35 zł. Ad 3 Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW, które omówione zostały szczegółowo w rozdziale Majątek łącznie amortyzacja wliczona w koszty w 2006 roku wyniosła 1.847,70 zł. Ad 4 Usługi obce II obejmują inne koszty usługi ksero, transportowe itp. w wysokości 651,48 zł, Ad 5. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami FUW, a także wykonanie kalendarzy reklamowych Fundacji UW łączna kwota wyniosła 7.439,71 zł. Limit wynikający z obowiązujących przepisów wynosi 0,25 % przychodów, a zatem w roku 2006 wynosił ,68 zł * 0,25 % = ,31 zł wykorzystano 2,75 % limitu. Ad 6. Koszty prowizji i opłat bankowych FUW wyniosły łącznie w roku 2006 kwotę 8.316,34 zł i dotyczyły opłat za rachunki FUW.

15 15 AD 7. Usługi obce III obejmuje koszty eksploatacyjne siedziby FUW w budynku SAT na łączną kwotę ,67 zł Ad 8. Koszty opłat sądowych, skarbowych i za wpisy do KRS wyniosły łącznie w 2006 roku 490,00 zł. Razem koszty administracyjne FUW w 2006 roku wyniosły ,82 zł. 2. Koszty operacyjne i finansowe. Rodzaj kosztów Koszty w zł 1. Koszt zakupu bonów handl. ( weksli ) ,29 2. Ujemne różnice kursowe ,29 3. Odsetki od spłaty kredytu ,84 4. Spisane należności 12,01 RAZEM ,43 Ad. 1 Jak już wspomniano w części E pkt. 7 w roku 2006 Fundacja UW lokowała wolne środki (zobowiązania) w wiarygodnych instrumentach finansowych. Koszty zakupu wyniosły w 2006 roku ,29 zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły ,00 zł. Łącznie wynik per saldo z obrotu papierami dłużnymi wyniósł w 2006 roku ,71 zł plus dyskonto bonów na dzień wyniosło ,25, czyli łącznie ,96 zł. Ad. 2 Koszty ujemnych różnic kursowych wynikają z różnicy wyceny lokat na kontach w USD ( w tym lokata w USD z depozytu zablokowanego na zabezpieczenie ostatniej raty kredytu ) na dzień roku wyniosły ,29 zł. Ad. 3 Odsetki od spłaty kredytu dotyczącą odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę BUW, które zapłacono w roku 2006 w wysokości ,84 zł. Ad. 4 Pozostałe przychody wynikające z zaokrągleń drobnych sald i spisania przeterminowanych wierzytelności wyniosły 12,01 zł. G. INNE DANE O FUNDACJI 1. Osoby zatrudnione w Fundacji Fundacja nie zatrudnia pracowników. 2. Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji. Fundacji w roku 2006 nie wypłacono żadnych wynagrodzeń pracownikom. 3. Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków Zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali żadnych wynagrodzeń. 4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło.

16 16 W ramach działalności statutowej zawarte zostały umowy zlecenia i umowy o przekazanie praw autorskich w ramach finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych uczelni i realizacji celów statutowych Fundacji UW. 5. Udzielone pożyczki. Fundacja UW nie udzieliła żadnych pożyczek. 6. AKTYWA TRWAŁE 6.1. Wartości niematerialne i prawne. Fundacja UW na dzień roku nie posiadała żadnych nie zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe FUW Zmiany w stanie środków trwałych w cenach zakupu przedstawiono w poniższej tabeli : Stan na Zakupy 2006 Zmniejszenia 2006 Stan na Grupa IV-VI ,95 Grupa VII 0, , , ,00 Grupa VIII , ,20 0,00 Razem , , , ,00 Naliczenie amortyzacji za lata ubiegłe i za 2006 rok oraz wartość netto posiadanych środków trwałych na dzień przedstawiono w poniższej tabeli : Stan na Amortyzacja Zmniejszenia Stan na Wartość netto na Grupa IV-VI , , , , ,30 Grupa VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa VIII , ,20 0,00 0,00 Razem , , , , ,30 Łączna wartość netto środków trwałych na dzień roku wynosiła 4.311,30 zł Środki trwałe w budowie Stan na Zakupy 2006 Zmniejszenia 2006 Stan na Budynek SAT , , ,34 2 Nakłady na , , ,14 BUW 3 Rampa w BUW , ,00 4 Projekt Dobra , , ,93 5 Projekt CENT , ,48 6 Projekt , ,00 OCHOTA Razem , , ,89

17 17 Ad. 1. Budynek SAT wartość środków trwałych w budowie zwiększono o koszty ubezpieczenia budynku SAT za 2006 rok w kwocie 2.578,00 zł. Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt SAT na dzień roku wynosił ,34 zł. Ad. 2. Nakłady na BUW zwiększono o następujące pozycje wykonane w 2006 roku : a) Koszty zakupu osuszaczy dla pomieszczeń restauracji ,00 zł b) Koszty wykonania systemu gaszenia gazem w Serwerowni BUW ,00 zł, c) Wykonanie dodatkowej instalacji klimatyzacji w Serwerowni BUW ,00 zł RAZEM ,00 zł Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt BUW na dzień roku wynosił ,14 zł. Ad. 3. Nakłady na wykonanie ekspertyz i projektu naprawy rampy zjazdowej poniesione w 2006 roku wyniosły : a) Ekspertyza uszkodzeń rampy zjazdowej w BUW ,00 zł b) Ekspertyza w sprawie stanu technicznego rampy ,00 zł b) Wykonanie projektu naprawy rampy ,00 zł RAZEM ,00 zł Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt Rampa - BUW na dzień roku wynosił ,00 zł. Ad. 4. Na prośbę władz Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja UW zobowiązała się do sfinansowania konkursu SARP oraz kompleksowego projektu budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55. W roku 2005 sfinansowano przygotowanie mapy numerycznej oraz częściowo dokumentacji geotechnicznej oraz częściowo kosztów konkursu SARP za łączną kwotę w wysokości ,00 zł. W roku 2006 poniesiono następujące koszty : a) Uzupełnienie mapy numerycznej do celów projektowych ,11 zł, b) Koszty konkursu SARP ( II rata ) ,00 zł, c) Dokumentacja geotechniczna ,00 zł, d) Wykonanie projektu budowlanego ,40 zł, e) Uzgodnienia ZUD ,42 zł, f) Dokumentacja geologiczno inżynierska ,00 zł, g) Inwentaryzacja istniejącej zieleni - 732,00 zł, h) Przecinki pielęgnacyjne zieleni ,00 zł, i) Likwidacja studni oligoceńskiej przy ul. Dobrej ,00 zł, RAZEM ,93 zł, Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt Dobra 55 na dzień roku wynosił ,93 zł. Ad. 5. Na prośbę władz Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja UW zobowiązała się do sfinansowania kompleksowego projektu wykonawczego budynku Centrum

18 18 Nowoczesnych Technologii CENT Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Zgrupowania Ochota W roku 2006 poniesiono następujące koszty : a) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej ,00 zł, b) Projekt budowlany ( I rata ) ,72 zł, c) Wykonanie mapy numerycznej do celów projektowych ,00 zł, d) Wykonanie odbitek ksero dla użytkowników - 283,30 zł, d) Rozszerzenie zakresu mapy numerycznej dla uzgodnień Projektu zagospodarowania terenu z halą sportową ,57 zł, e) Rozszerzenie dokumentacji geotechnicznej dla Potrzeb nowej lokalizacji PZO ,00 zł, f) Opracowanie opinii p.poż. do projektu ,00 zł, g) Projekt budowlany ( II rata ) ,45 zł, h) Opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej ,00 zł, i) Rozszerzenie mapy numerycznej dla potrzeb PZO ,00 zł, j) Uzupełnienie mapy numerycznej trasy kabli ,00 zł, k) Projekt budowlany ( III rata ) ,32 zł, l) Opracowanie technologii laboratoriów ,00 zł, m) Projekt budowlany ( IV rata ) ,65 zł, n) Projekt budowlany ( dopłata z Aneksu Nr 1 ) ,47 zł, RAZEM ,48 zł Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt CENT na dzień roku wynosił ,48 zł. Ad. 6. Na prośbę władz Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja UW zobowiązała się do sfinansowania prac przygotowawczych i konkursu SARP na wykonanie projektu zagospodarowania dla Zgrupowania Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2006 poniesiono następujące koszty : a) Inwentaryzacja zieleni na terenie Zgrupowania ,00 zł, b) Konkurs SARP ( I rata ) ,00 zł, c) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej ,00 zł, RAZEM ,00 zł Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na Zgrupowanie Ochota na dzień roku wynosił ,00 zł. Łącznie zatem nakłady inwestycyjne na środki trwałe w budowie w roku 2006 wyniosły ,41 zł, a stan środków trwałych w budowie na roku wynosił ,89 zł Należności długoterminowe W bilansie za rok 2006 nie wystąpiły Inwestycje długoterminowe Fundacja UW na dzień roku posiadała następujące udziały w spółkach prawa handlowego: a) Spółka Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW Sp. z o.o. 51% udziałów o wartości łącznej ,00 zł. Spółka założona przez FUW (51%) i

19 19 Uniwersytet Warszawski (49%) w celu pełnienia funkcji administratora Kompleksu BUW. b) Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat SA 10 akcji, co stanowi 10% wszystkich akcji CBF Nowy Świat SA, o łącznej wartości ,00 zł. Łączna wartość finansowego majątku trwałego na dzień roku wynosiła ,00 zł Długoterminowe rozliczenia okresowe Do tej pozycji zaliczono niespłacone zobowiązania UW z tytułu czynszów w budynku BUW, które w umowie darowizny ustalono na kwotę w wysokości zł. a) w roku 2004 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości ,74 zł, b) w roku 2005 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości ,78 zł, ale w rozliczeniach z UW kwotę tą pomniejszono o faktury wystawione przez IiEN na konto czynszowe FUW w grudniu, a zapłacone z konta czynszowego w styczniu 2006 roku na kwotę ,35 zł, czyli po stronie UW zaksięgowano kwotę w wysokości ,03 zł. c) w roku 2006 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości ,45 zł, ale kwotę tę powiększono o faktury z roku z 2006 wystawione przez IiEN na konto czynszowe FUW w grudniu, a zapłacone z konta czynszowego w styczniu 2006 roku na kwotę ,35 zł, czyli po stronie UW zaksięgowano kwotę w wysokości ,80 zł. Łącznie zatem do dnia roku Uniwersytet Warszawski spłacił kwotę w wysokości ,57 zł. Do wpłaty z czynszów w kolejnych latach pozostała kwota w wysokości ,43 zł do rozliczenia z przychodów z tytułu czynszów w latach przyszłych. 7. AKTYWA OBROTOWE 7.1. Aktywa obrotowe należności i roszczenia Według stanu na dzień roku należności i roszczenia nie występują Aktywa obrotowe inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych Rachunki bieżące Według stanu na dzień roku Fundacja posiadała rachunki bieżące w: a) w XIV Oddziale PKO BP SA ,48 zł b) podstawowy w III O/PEKAO SA Nr ,52 zł c) depozyt zablokowany w III Oddziale PEKAO S.A. Nr ,31 zł RAZEM ,31 zł

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Przedmiot działalności... 3 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych...

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych... LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK Bogdanka,, marrzec 2009 rr.. strona 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Dane o spółce...1

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2009. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku

Raport roczny za rok 2009. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku Raport roczny za rok 2009 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku 1 SPIS TREŚCI: I PISMO ZARZĄDU... 3 II WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2008. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku

Raport roczny za rok 2008. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku Raport roczny za rok 2008 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r.

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. 1 Zawartość raportu rocznego Spółki SIMPLE S.A. 1. Pismo Prezesa Zarządu SIMPLE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A.

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU Katowice, marzec 2014 BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Raport za I półrocze 2009

Raport za I półrocze 2009 Raport za I półrocze 2009 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2009 roku Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2013 do 30.09.2013 wraz z oświadczeniami Zarządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ jest dynamicznie rozwijającym się konsorcjum

Bardziej szczegółowo

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2006 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA CIECH Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok 2011. Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011

Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok 2011. Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011 Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011 Spis treści 1. List Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Cele szkolenia: Na szkoleniu dowiesz się: Jak wybrać politykę rachunkowości i jak

Bardziej szczegółowo