BR Protokół Nr XXXIV/2015 porządku obrad art. 20 ust. 5 - wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr 632

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BR Protokół Nr XXXIV/2015 porządku obrad art. 20 ust. 5 - wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr wg druku Nr 632"

Transkrypt

1 BR Protokół Nr XXXIV/2015 obrad XXXIV sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 16 grudnia 2015 r. /od godz do godz. do godz / Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Obrady sesji Rady Miasta Krakowa VII kadencji ( ) otworzył o godz Przewodniczący Rady B. Kośmider stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczyło 38 Radnych (zgodnie z listą obecności). Przewodniczący obrad powitał gości. Głos zabrał nowo wybrany Wojewoda Małopolski Józef Pilch oraz dowódca okrętu OPR Kraków kapitan marynarki Paweł śal. Prowadzący obrady B. Kośmider przeczytał informacje miedzysesyjne. 1. Otwarcie sesji. W sprawie porządku obrad głos zabrali następujący Radni: A. Hawranek, W. Krzysztonek, M. Patena. Na zgłoszony wnioski Rada zdecydowała wprowadzić do porządku obrad sesji projekt uchwały: - wg druku nr "za", 1 -"przeciw", 0 -"wstrzm. się, - wg druku nr "za", 0 -"przeciw", 0 -"wstrzm. się, - wg druku nr 645-R 30 -"za", 0 -"przeciw", 1 -"wstrzm. się, W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji zostały włączone projekty uchwał Prezydenta Miasta Krakowa: - wg druku Nr 628, ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa; Druk nr 629, ustanowienie uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla pasaŝerów Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. i Kolei Małopolskich Sp. z o. o. posiadających bilety kolejowe waŝne na odcinku Kraków Główny Kraków Płaszów Kraków Główny; - wg druku Nr 630, udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury; - wg druku Nr 631, ogłoszenie zamiaru połączenia dwóch filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: filii nr 5 oraz filii nr 15 w jedną filię nr 5 oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie; - wg druku Nr 632, określenie kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niŝ szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów; - wg druku Nr 633, zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa; - wg druku Nr 634, zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian planu dochodów w działach 600, 758, 801 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 853, 854, 900, 921 i 926); -1-

2 - wg druku Nr 635, zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa; - wg druku Nr 636, zmiana Uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa; - wg druku Nr 637, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych; - wg druku Nr 638, udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury; - wg druku Nr 639, wyraŝenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu ½ części bonifikaty udzielonej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr ( )* usytuowanego w budynku połoŝonym przy ulicy Teligi 12 w Krakowie. Porządek obrad XXXIV sesji obejmował: 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 2. Interpelacje Radnych. 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 4. Informacja o wynikach badań społecznych Barometr Krakowski. 5. BudŜet Miasta Krakowa na rok 2016 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 577/. 6. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 578/. 7. Zmiana Uchwały Nr XCVII/1457/14 w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, połoŝonych w Krakowie przy ul. DoŜynkowej i DróŜnickiej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 563/. 8. WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niŝ mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 połoŝonego w budynku przy ul. Ojcowskiej Nr 27 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedaŝą udziału w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 565/. 9. WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr ( )* połoŝonego w budynku nr 18 przy ul. Teligi w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 579/. 10. WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr ( )* połoŝonego w budynku nr 13 przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 582/. 11. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŝ Gmina Miejska Kraków /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 587/. 12. Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 603/. 13. Zmieniająca uchwałę Nr XXX/487/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 604/. -2-

3 14. Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 605/. 15. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń /projekt Grupy Radnych druk nr 621/. 16. Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych /projekt Grupy Radnych druk nr 622/. 17. Zmiana uchwały Nr LXXXVII/1136/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 602/. 18. Określenie kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 612/. 19. Zmiana uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 614/. 20. Lokalizacja kasyna gry w budynku hotelu Novotel Krakow City West połoŝonym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 615/. 21. Lokalizacja kasyna gry w budynku połoŝonym w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 9 15 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 616/. 22. Regulamin budŝetu obywatelskiego Miasta Krakowa /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 623/. 23. Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 628/. 24. Skarga na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie /projekt Komisji Rewizyjnej druk nr 626/. 25. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 630/. 26. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 638/. 27. Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 635/. 28. Zmiana Uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 636/. 29. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 637/. 30. Określenie kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niŝ szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 632 /. -3-

4 31. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 643/. 32. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 633/. 33. Zmiany w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian planu dochodów w działach 600, 758, 801 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 853, 854, 900, 921 i 926) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 634/. 34. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 644/. 35. Ustanowienie uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla pasaŝerów Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. i Kolei Małopolskich Sp. z o. o. posiadających bilety kolejowe waŝne na odcinku Kraków Główny Kraków Płaszów Kraków Główny /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 629/. 36. UpowaŜnienie Prezydenta Miasta Krakowa do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu 2016 roku przejściowego deficytu budŝetowego /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 627/. 37. Ogłoszenie zamiaru połączenia dwóch filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: filii nr 5 oraz filii nr 15 w jedną filię nr 5 oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 631/. 38. Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie, os. Kolorowe 29a oraz zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 584/. 39. Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 33 oraz zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 585/. 40. Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie, ul. Krzemionki 11 oraz zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 586/. 41. Przyjęcie Programu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 601/. 42. Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2016 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 613/. 43. WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/5 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami uŝytkowymi połoŝonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 624/. 44. WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, połoŝonej w Krakowie przy ul. BieŜanowskiej Nr 32A /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 625/. -4-

5 45. WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu ½ części bonifikaty udzielonej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr ( )* usytuowanego w budynku połoŝonym przy ulicy Teligi 12 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 639/. 46. Rezolucja w sprawie nowelizacji przepisów Specustawy Telekomunikacyjnej i planów jej liberalizacji /projekt Grupy Radnych druk nr 645-R/. 47. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 647/. 48. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 646/. 49. Oświadczenia i komunikaty. 50. Zamknięcie sesji. Ad. 2. Interpelacje zgłosili następujący Radni: W. Krzysztonek, M. Gilarski, B. Nowak, E. Porębski, J. Kosek, A. Szybist, A. Miszalski, M. Jantos. Interpelacje złoŝone do protokołu zostały zgodnie z kompetencjami przekazane do Referatu Interpelacji i Realizacji uchwał Rady Miasta Krakowa w Wydziale Organizacji i Nadzoru UMK. Ad. 3. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Sekretarz MK P. Stańczyk. Ad. 4. Informacja o wynikach badań społecznych Barometr Krakowski informację przedstawił przeprowadzający badania społeczne Pan M. Chrzanowski. Przerwa w obradach. Ad. 5. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 577- w imieniu projektodawcy referował Skarbnik Miasta L. Fijał. Głos zabrali następujący radni: R. Komarewicz, A. Hawranek oraz Radny Dzielnicy XII Podgórze Duchackie, mieszkańcy Krakowa. Rada w głosowaniu: 24 -"za", 16 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr XXXIV/549/15 w sprawie BudŜet Miasta Krakowa na rok Zgodnie z 23 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa Radny M. Kękuś/ w imieniu Klubu Pis/ zgłosił votum separatum. Ad. 6. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 578- w imieniu projektodawcy referował Skarbnik Miasta L. Fijał. -5-

6 Głos zabrali następujący Radni: A. Hawranek/x 3/, W. Pietrus/x 2/s, D. Jaśkowiec/x 2/, M. Gilarski/x 2/, M. Kękuś/x 2/, M. Popławska, B. Kośmider/x 2/, K. Pabian, W. Krzysztonek, J. Jałocha/x 2/. Rada w głosowaniu: 24 -"za", 16 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła wraz z poprawkami Klubów: PiS, PO, PK uchwałę Nr XXXIV/549/15 w sprawie budŝetu Miasta Krakowa na rok Zgodnie z 23 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa Radny M. Kękuś/ w imieniu Klubu Pis/ zgłosił votum separatum. Ad. 7. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 563- w imieniu projektodawcy przedstawił prowadzący obrady Przewodniczący RMK B. Kośmider. Rada w głosowaniu: 35 -"za", 0 -"przeciw", 1 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/551/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XCVII/1457/14 w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, połoŝonych w Krakowie przy ul. DoŜynkowej i DróŜnickiej. Ad. 8. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 565- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta M. Witkowicz. Rada w głosowaniu: 37 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/552/15 w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niŝ mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 połoŝonego w budynku przy ul. Ojcowskiej Nr 27 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedaŝą udziału w nieruchomości wspólnej. Ad. 9. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 579- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta M. Witkowicz. Rada w głosowaniu: 31 -"za", 1 -"przeciw", 4 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/553/15 w sprawie wyraŝenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr ( )* połoŝonego w budynku nr 18 przy ul. Teligi w Krakowie. Ad. 10. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 582- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta M. Witkowicz. Rada w głosowaniu: 31 -"za", 0 -"przeciw", 8 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/554/15 w sprawie wyraŝenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaŝy lokalu mieszkalnego nr ( )* połoŝonego w budynku nr 13 przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie. -6-

7 Ad. 11. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 587- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji A. Korfel-Jasińska. Głos w dyskusji zabrała Z-ca Prezydenta MK K. Cięciak i następujący Radni: M. Jantos/x 3/, A. Tatara, G. Stawowy, B. Nowak/x 2/, M. Patena/x 3/, A. Szybist/x 2/, W. Pietrus, W. Wojtowicz oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych Pan W. Ligęza, mieszkanka Krakowa, przedstawiciel Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych Pan D. Legan-Zając, Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani Rezdel, Dyrektor Przedszkola Publicznego Pan Musiał, właściciel Przedszkola Prywatnego Guzikowo Pan M. Szuba, właściciel sieci Przedszkoli Niepublicznych Pan J. Pacuła, właścicielka punktu przedszkolnego, przedstawiciel Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych Pan M. Stastny. Rada w głosowaniu: 39 -"za", 1 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła wraz z autopoprawkami poprawką Radnej A. Tatary uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŝ Gmina Miejska Kraków. Ad. 12. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 603- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia M. Marszałek. Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/556/15 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Ad. 13. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 604- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat W. Krupiarz. Rada w głosowaniu: 23 -"za", 0 -"przeciw", 15 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/557/15 zmieniającą uchwałę Nr XXX/487/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ad. 14. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 605- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia M. Marszałek. Głos zabrał Radny W. Krzysztonek. Rada w głosowaniu: 39 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła wraz z poprawkami: Komisji Zdrowia i profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Radnego J. Fiedigera i Radnego A. Hawranka uchwałę Nr XXXIV/558/15 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków

8 Ad. 15. Projekt Grupy Radnych - druk nr 621- w imieniu projektodawców referował Radny S. Pietrzyk. Rada w głosowaniu: 38 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/559/15 zmieniającą uchwałę Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. Ad. 16. Projekt Grupy Radnych - druk nr 621- w imieniu projektodawców referował Radny W. Pietrus. Głos zabrali następujący Radni: Radna A. Prokop-Staszecka, B. Kośmider. Rada w głosowaniu: 39 -"za", 0 -"przeciw", 1 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/560/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych. Ad. 17. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 602- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych J. śądło. Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/561/15 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/1136/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa. Ad. 18. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 612- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji A. Korfel-Jasińska. Rada w głosowaniu: 38 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/562/15 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Ad. 19. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 614- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji A. Korfel-Jasińska. Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/563/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. -8-

9 Ad. 20. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 615- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych T. Popiołek. Rada w głosowaniu: 21 -"za", 2 -"przeciw", 11- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/564/15 w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu Novotel Krakow City West połoŝonym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11. Ad. 21. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 616- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych T. Popiołek. Rada w głosowaniu: 19 -"za", 2 -"przeciw", 12- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/565/15 w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku połoŝonym w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej Ad. 22 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 623- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych J. śądło. Głos w dyskusji zabrał Radny D. Jaśkowiec. Rada w głosowaniu: 39 -"za", 0 -"przeciw", 1- wstrzm. się - podjęła wraz z poprawką Komisji Dialogu Obywatelskiego uchwałę Nr XXXIV/566/15 w sprawie regulaminu budŝetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Ad. 23 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 628- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska E. Olszowska-Dej. Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/567/15 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa. Ad. 24 Projekt Komisji Rewizyjnej - druk nr 626- w imieniu projektodawców referował Radny A. Kalita. Rada w głosowaniu: 38 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/568/15 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie. Ad. 25 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 630- w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego K. Olesiak. Rada w głosowaniu: 38 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/569/15 w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury. -9-

10 Ad. 26 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 638- w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego K. Olesiak. Rada w głosowaniu: 39 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/570/15 w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury. Ad. 27 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 635- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska E. Olszowska-Dej. Rada w głosowaniu: 39 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/571/15 zmieniającą uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Ad. 28 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 636- w imieniu projektodawcy referował Z-ca Dyrektora ZIKiT M. Korusiewicz. Głos w dyskusji zabrał Radny M. Drewnicki. Rada w głosowaniu: 39 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła wraz z autopoprawką i poprawką Radnego M. Drewnickiego uchwałę Nr XXXIV/572/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa. Ad. 29 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 637- w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora MOPS J. Chrzanowska. Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/573/15 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Ad. 30 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 632- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji A. Korfel-Jasińska. Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/574/15 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niŝ szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Ad. 31 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 643- w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego K. Olesiak. Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła -10-

11 uchwałę Nr XXXIV/575/15 w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury. Ad. 32 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 633- w imieniu projektodawcy referowała Specjalista ds. WPF w Biurze Skarbnika Miasta Pani M. Szewczyk-Fortuna. Rada przyjmując wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do II czytania: 40 -"za", 0- "przeciw",0 - "wstrzm. się Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/576/15 w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). Ad. 33 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 634- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału BudŜetu Miasta M. Okarmus. Rada przyjmując wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do II czytania: 37 -"za", 0- "przeciw",0 - "wstrzm. się Rada w głosowaniu: 39 -"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr XXXIV/577/15 w sprawie zmian w budŝecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian planu dochodów w działach 600, 758, 801 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 853, 854, 900, 921 i 926). Ad. 34 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 644- w imieniu projektodawcy referował Z-ca ZIKiT M. Korusiewicz. Rada przyjmując wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do II czytania: 40 -"za", 0- "przeciw",0 - "wstrzm. się Rada w głosowaniu: 38 -"za", 1 -"przeciw", 1- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/578/15 w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu. Ad. 35 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 629- w imieniu projektodawcy referował Z-ca ZIKiT M. Korusiewicz. Rada przyjmując wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do II czytania: 39 -"za", 0- "przeciw",0 - "wstrzm. się Rada w głosowaniu: 39-"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/579/15 w sprawie ustanowienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla pasaŝerów Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. -11-

12 i Kolei Małopolskich Sp. z o. o. posiadających bilety kolejowe waŝne na odcinku Kraków Główny Kraków Płaszów Kraków Główny. Ad. 36 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 627- w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Biura Skarbnika Miasta A. Kwaśniak. Rada przyjmując wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do II czytania: 39 -"za", 0- "przeciw",1 - "wstrzm. się Rada w głosowaniu: 40-"za", 0 -"przeciw", 0- wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/580/15 w sprawie upowaŝnienia Prezydenta Miasta Krakowa do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu 2016 roku przejściowego deficytu budŝetowego. Ad. 37 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 631- Ogłoszenie zamiaru połączenia dwóch filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: filii nr 5 oraz filii nr 15 w jedną filię nr 5 oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego K. Olesiak. B. Kośmider stwierdził, Ŝe Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 631 wprowadzania autopoprawek r. do godz Ad. 38 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 584- Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie, os. Kolorowe 29a oraz zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji A. Korfel-Jasińska. B. Kośmider stwierdził, Ŝe Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 584 wprowadzania autopoprawek r. do godz Ad. 39 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 33 oraz zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji A. Korfel-Jasińska. B. Kośmider stwierdził, Ŝe Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr

13 wprowadzania autopoprawek r. do godz Ad. 40 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie, ul. Krzemionki 11 oraz zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji A. Korfel-Jasińska. B. Kośmider stwierdził, Ŝe Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 586 wprowadzania autopoprawek r. do godz Przerwa w obradach Ad. 41 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr Przyjęcie Programu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego K. Olesiak. Głos w dyskusji zabrał Radny T. Urynowicz. Następnie prowadzący obrady Przewodniczący Rady B. Kośmider stwierdził, Ŝe Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 601 wprowadzania autopoprawek r. do godz Ad. 42 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2016 w imieniu projektodawcy referowała z ZIKiT Pani A. Szlachta. B. Kośmider stwierdził, Ŝe Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 613 wprowadzania autopoprawek r. do godz Ad. 43 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/5 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami uŝytkowymi połoŝonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta M. Witkowicz. B. Kośmider stwierdził, Ŝe Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr

14 wprowadzania autopoprawek r. do godz Ad. 44 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr WyraŜenie zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, połoŝonej w Krakowie przy ul. BieŜanowskiej Nr 32A w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta M. Witkowicz. B. Kośmider stwierdził, Ŝe Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 625 wprowadzania autopoprawek r. do godz Ad. 45 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr WyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu ½ części bonifikaty udzielonej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr ( )* usytuowanego w budynku połoŝonym przy ulicy Teligi 12 w Krakowie w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta M. Witkowicz. B. Kośmider stwierdził, Ŝe Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 639 wprowadzania autopoprawek r. do godz Ad. 46 Projekt Grupy Radnych - druk nr 645-R- w imieniu projektodawców referowała Radna M. Patena. Rada w głosowaniu: 35 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła rezolucję Nr 26/XXXIV/15 w sprawie nowelizacji przepisów Specustawy Telekomunikacyjnej i planów jej liberalizacji. Ad. 47 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 647- w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego K. Olesiak. Rada przyjmując wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do II czytania: 25 -"za", 0- "przeciw",0 - "wstrzm. się Rada w głosowaniu: 39 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/581/15 w sprawie Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury. Ad. 48 Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 646- w imieniu projektodawcy referował Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Ł. Szewczyk. Rada przyjmując wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do -14-

15 II czytania: 28-"za", 0- "przeciw",0 - "wstrzm. się Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się - podjęła uchwałę Nr XXXIV/582/15 w sprawie Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski. Ad. 49. Oświadczenia i komunikaty. Głos zabrali następujący Radni: T. Maliszewska, S. Zięba, A. Migdał, B. Kosior, K. Pabian, M. Lasota, A. Hawranek, W. Pietrus. Ad. 50. Zamknięcie sesji. ******************************************************************************************************* O godz prowadzący obrady Przewodniczący Rady B. Kośmider wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa w kadencji VII / /. ******************************************************************************************** Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się w stenogramie XXXIV sesji zwyczajnej. Przewodniczący Rady Bogusław KOŚMIDER Wiceprzewodniczący Rady Sławomir PIETRZYK Załącznik Wyniki głosowań XXXIV sesji RMK znajdują się na stronie internetowej: Protokół sporządziła: Joanna Górska Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa -15-

BR CV.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa:

BR CV.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa: BR-01. 0002.CV.14 Protokół Nr CV/2014 Obrad CV sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 7 maja 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 13.45/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

- wg druku Nr 455, zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

- wg druku Nr 455, zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. BR-01. 0002.XXX.11 Protokół Nr XXX/2011 obrad XXX sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 9 listopada 2011 r. /od godz. 10.00 do godz. 15.00/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 13 stycznia 2016 r. godz. 10.00 15.50 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/15. Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

Protokół Nr 22/15. Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych. BR.01.0012.1.5.22.2115 Protokół Nr 22/15 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 15 grudnia 2015 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

BR C.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa:

BR C.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa: BR-01. 0002.C.14 Protokół Nr C/2014 Obrad C sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 26 marca 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 18.10/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

obszaru Tonie-Park Rzeczny /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1705/.

obszaru Tonie-Park Rzeczny /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1705/. BR-01. 0002.XCIX.14 Protokół Nr XCIX/2014 Obrad XCIX sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 12 marca 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 18.40/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz

PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 7 maja 2014 r. w godz. 10.00 13.45 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-22/11 AKTUALNOŚCI PODSUMOWANIE VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-208/10 AKTUALNOŚCI PODSUMOWANIE III sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 15 grudnia 2010 r. w godz. 11.00-13.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-215/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. w godz. 10.00-17.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 24 września 2008 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-224/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 lutego odbyły się wybory do krakowskich Rad Dzielnic. Frekwencja w całym mieście wyniosła 12,74 % - nieco więcej niż wynikało z pierwotnych

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz

PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej.

poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej. poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 AKTUALNOŚCI NOWOŚĆ! RADNI W PLEBISCYTACH Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej. Bogusław Kośmider,

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 35/16

BR Protokół Nr 35/16 BR.01.0012.1.5.35.2016 Protokół Nr 35/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 5 lipca 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 11 stycznia 2017 r. godz. 10.00 21.55 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r.

Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r. BR-01-1. 0052/XCVII/02 Protokół nr XCVII/2001 obrad XCVII sesji Rady Miasta Krakowa Kraków, 9 styczeń 2002 r. 1. Otwarcie sesji. Obrady dziewięćdziesiątej siódmej zwyczajnej sesji Rady miasta Krakowa III

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 37/16

BR Protokół Nr 37/16 BR.01.0012.1.5.37.2016 Protokół Nr 37/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 13 września 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 AKTUALNOŚCI: NOWOŚĆ! O ZANIECZYSZCZENIU NA SESJI 43. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się 11 maja (środa), jak zwykle o godz. 10:00. W porządku obrad znalazło się

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 25 kwietnia 2012 r. w godz. 10.00-16.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku BR-02.0623-1-228/14 AKTUALNOŚCI PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

XXXI SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XXXI SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XXXI SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 10-15 2. Interpelacje Radnych

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

S P I S UCHWAŁ rok

S P I S UCHWAŁ rok aktualizacja XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa16 września 2015 r. S P I S UCHWAŁ R AD Y M I AS T A K R AK O W A VII kadencji 2014-2018 2014 rok Uchwała Nr I/1/14 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa 1-2 lipca 2009 r. (godz. 10.00 00.30) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie sesji,

Bardziej szczegółowo

XXXIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XXXIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XXXIV SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 8-14 2. Interpelacje Radnych

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO BR x*

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO BR x* 2014 rok Uchwała Nr IV/50/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 22 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

LXVIII nadzwyczajna SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 29 marca 2017 r. STENOGRAM. LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI

LXVIII nadzwyczajna SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 29 marca 2017 r. STENOGRAM. LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI STENOGRAM LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 29 marca 2017 roku 1 SPIS TREŚCI Lp. Tytuł Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2

Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 Protokół nr 43/2014 Obrad sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 8 kwietnia 2014 r. godz.18:00 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 I. Otwarcie sesji. Obrady XLIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza (kadencja

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dyżury Radnych Miasta Krakowa VII kadencja

Dyżury Radnych Miasta Krakowa VII kadencja Dyżury Radnych Miasta Krakowa VII kadencja Data Imię i Nazwisko Godziny dyżuru Miejsce dyżuru - siedziba adres 12 maja - Barbara Nowak 10.00 11.30 Wojciech Kolarski 15.00 Sławomir Pietrzyk 15.00 Marta

Bardziej szczegółowo

LIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

LIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM LIII SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 16-22 2. Interpelacje Radnych.

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r.

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Dz.18.0020.1.32.2013 Podsumowanie: XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4. Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-20/11 AKTUALNOŚCI PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.3.2014.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXVI sesji Rady N R XXXVI/2014 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r.

XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r. Dz.18.0020.1.30.2013 Podsumowanie: XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 4. Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 11 czerwca 2008 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA wtorek, 15 listopada 2011 r. 196/11 AKTUALNOŚCI XXXII sesja Rady Miasta Krakowa Zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta Krakowa została zwołana XXXII sesja Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA poniedziałek, 9 stycznia 2012 r. BR-02.0623-1-5/10 AKTUALNOŚCI Medal w słusznej sprawie 255 zł to cena jaką osiągnął do tej pory medal przekazany przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa na aukcję Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78 PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ DĄBROWY GÓRNICZEJ W DNIU 16 MARCA 2016 ROKU O GODZ. 10 00. I. Wręczenie podziękowań dla zawodników i trenerów, nagrodzonych przez Prezydenta Miasta za wysokie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Uchwałę Nr XXXIII/202/2017 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 29 maja 2017 roku.

Uchwałę Nr XXXIII/202/2017 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 29 maja 2017 roku. Protokół z XXXIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 29 maja 2017 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.12 20.50 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO BR x*

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO BR x* 2014 rok Uchwała Nr IV/50/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 22 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dyżur odwołany. Dyżury Radnych Miasta Krakowa VI kadencja. Data Imię i Nazwisko Godziny dyżuru Miejsce dyżuru - siedziba adres

Dyżur odwołany. Dyżury Radnych Miasta Krakowa VI kadencja. Data Imię i Nazwisko Godziny dyżuru Miejsce dyżuru - siedziba adres Dyżury Radnych Miasta Krakowa VI kadencja Data Imię i Nazwisko Godziny dyżuru Miejsce dyżuru - siedziba adres 10 lipca środa 11 lipca 12 lipca 15 lipca Włodzimierz Pietrus 8.30 9.30 Bolesław Kosior W przerwie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA środa, 4 maja 2011 r. 87/11 AKTUALNOŚCI XIV sesja Rady Miasta Krakowa Zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta Krakowa została zwołana XIV sesja Rady Miasta Krakowa na środę,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA czwartek, 3 listopada 2011 r. 189/11 PATRONATY Konferencja Straszyć czy nie?, czyli o skutecznej profilaktyce" 7 listopada w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się konferencja

Bardziej szczegółowo

LXV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

LXV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM LXV SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 01 marca 2017 roku 1 SPIS TREŚCI Lp. Tytuł Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 14 19 i 58

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

piątek, 21 sierpnia /15

piątek, 21 sierpnia /15 piątek, 21 sierpnia 2015 138/15 AKTUALNOŚCI POWAKACYJNE OBRADOWANIE 26 sierpnia (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 65. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 21 października 2009 r.

PROTOKÓŁ 65. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 21 października 2009 r. BR-01.0063-1-18/09 PROTOKÓŁ 65. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 12 października 2009 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji oraz

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15

poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15 poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15 AA AKTUALNOŚCI NOWOŚĆ! POD ZNAKIEM PODATKÓW 4 listopada (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 29. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 33 punkty.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-8/10 BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI RMK Poniedziałek 16 stycznia Komisja Praworządności, godz. 14, sala Dietla pl. Wszystkich Świętych 3-4 1. Omówienie działań i potrzeb Karpackiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r.

XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. Dz.18.0021.27.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 25 maja 2005 r. godz. 10.00 Sala Obrad RMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek uzgodniony na posiedzeniu Komisji Głównej 16 maja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-191/10 AKTUALNOŚCI Ostatni raz Rada Miasta Krakowa V kadencji wczoraj zebrała się po raz ostatni. Z tej okazji Przewodniczący Rady Miasta Józef Pilch zaprosił prezydenta, radnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-6/10 AKTUALNOŚCI PORZĄDEK OBRAD XXXVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 11 stycznia 2012 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA czwartek, 5 stycznia 2012 r. BR-02.0623-1-4/10 AKTUALNOŚCI Medal w słusznej sprawie Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider przekazał na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pamiątkowy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego 1 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji Dz.16.0021.14.2014 PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji 2014-2018 XIV sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce odbyła się w dniu 24 września 2015 r. w godz.17.35-21.40 w siedzibie Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący:

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący: BRM.0012.4.9.2016 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 18 marca 2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 w opolskim ratuszu i trwało od godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

LVIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

LVIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM LVIII SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 17-25 2. Interpelacje Radnych.

Bardziej szczegółowo

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 2 lutego 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.10 21.25 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r.

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r. BRM.0012.5.52.2015 Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opole, 11 grudnia 2015 r. Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

ad. 1. Otwarcie sesji, ustalenie porządku

ad. 1. Otwarcie sesji, ustalenie porządku 1 Dz.01.0021.4.2015 PROTOKÓŁ Nr IV/2015 IV sesji Rady Dzielnicy I Stare Miasto w dniu 30 stycznia 2015 r. (od godz. 18:10 do godz. 21:15) w sali konferencyjnej w siedzibie Dzielnicy I, ul. Rynek Kleparski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/11 z posiedzenia Komisji BudŜetowej w dniu 24 maja 2011 r.

Protokół Nr 9/11 z posiedzenia Komisji BudŜetowej w dniu 24 maja 2011 r. Protokół Nr 9/11 z posiedzenia Komisji BudŜetowej w dniu 24 maja 2011 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Golińskiego,

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r.

XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r. Dz.18.0020.1.47.2014 Podsumowanie: XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji. 4. Fundacja

Bardziej szczegółowo