Sprawozdanie z działalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2014 Lublin, luty 2015 r. 1

2 Spis treści I WSTĘP... 3 II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE Funkcjonowanie Okręgowych Organów Statutowych Stany Organizacyjne... 5 III. JUBILEUSZ 95-LECIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA... 6 IV. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA Działania promocyjne Działalność w środowisku dzieci i młodzieży Świetlice środowiskowe PCK Współpraca międzynarodowa Promocja zdrowia PCK Seniorom Honorowe Krwiodawstwo Pierwsza pomoc Działalność Opiekuńcza Pomoc socjalna Pomoc ofiarom klęsk i katastrof IV. SPRAWY ZATRUDNIENIA I KADR Zatrudnienie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych V. SPRAWY ADMINISTARCYJNO-GOSPODARCZE ZAŁĄCZNIKI

3 I WSTĘP Szanowni Paostwo! Przekazuję do wykorzystania przyjęte przez Zarząd Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Okręgowego w 2014 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera podstawowe dane dotyczące stanu organizacyjnego struktur Polskiego Czerwonego Krzyża działających na terenie Lubelskiego Oddziału Okręgowego oraz opisuje najważniejsze działania wykonane przez oddziały rejonowe. Ogólna ocena naszej działalności w 2014 roku, dokonana przez Zarząd Lubelskiego Oddziału Okręgowego jest oceną pozytywną. Istotną informacja jest fakt, iż w roku ubiegłym udało się nam powstrzymad występujący od wielu lat spadek ilości jednostek podstawowych tj. kół i klubów oraz doprowadzid do wzrostu ilości członków Polskiego Czerwonego Krzyża. Organy statutowe działające na terenie naszego oddziału okręgowego tj. zarządy i komisje rewizyjne realizują swoje zadania we właściwy sposób, podejmując stosowne decyzje, postanowienia i działania. Działalnośd programowa prowadzona jest zgodnie ze Statutem. Z treści sprawozdania wynika generalny wniosek, iż działalnośd programową w wielu obszarach prowadzimy w szerszym zakresie, a wartośd merytoryczna tych zadao jest większa niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Dotyczy to np. działalności promocyjnej, działalności w środowisku dzieci i młodzieży, programów dla seniorów, działalności opiekuoczej, pomocy socjalnej i organizacji zbiórek publicznych. Cieszy wzrastająca ilośd programów realizowanych przez nas na zlecenie rządu, władz samorządowych wojewódzkich i lokalnych. Sądzę jednak, że nie w pełni wykorzystujemy możliwości uzyskiwania tych programów od władz samorządowych na szczeblu powiatów i gmin. Właśnie rozpoczęła się nowa kadencja władz samorządowych, konieczne jest więc nawiązanie kontaktów, informowanie o naszej działalności, przedstawianie możliwości i potrzeb. W wysoce pozytywny sposób w naszej działalności skutkuje spotkanie działaczy, pracowników i wolontariuszy na Zlocie z okazji 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Zarówno praca w grupach w ramach przeprowadzonych warsztatów szkoleniowych, wymiana doświadczeo jak i bezpośrednie rozmowy oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów wzbudziło wzajemne zaufanie, ułatwiło rozwiązywanie problemów oraz pobudziło aktywnośd. Jeszcze raz składam podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania i efektywnego przebiegu zlotu. Rok bieżący jest okresem wprowadzającym w kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Konieczne więc jest dokonanie przez zarządy oddziałów rejonowych analizy działalności i wyników pracy poszczególnych jednostek podstawowych, a więc kół i klubów, biur zarządów oraz pracy własnej. Wydaje się również niezbędnym przeanalizowanie możliwości usprawniania pracy oraz tworzenia lepszych warunków funkcjonowania poszczególnych oddziałów rejonowych. W roku bieżącym rozpoczyna się realizacja nowego unijnego programu pomocy żywnościowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej gwarantując środki finansowe na pokrycie kosztów dystrybucji żywności czyni starania, aby nasze stowarzyszenie obsłużyło około 30% tego programu. Z naszej strony koniecznym byłoby przygotowanie magazynów i transportu, przygotowanie punktów 3

4 wydawania żywności w oddziałach rejonowych oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi które podjęłyby się rozprowadzania żywności do beneficjentów. Aktualnie prowadzone są negocjacje pomiędzy MPPS i Zarządem Głównym PCK. W Biurze Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK trwają prace przygotowawcze do prowadzenia we własnym zakresie zbiórki odzieży używanej. Działalnośd ta powinna przynieśd istotne polepszenie stanu finansów naszego oddziału okręgowego. Liczymy na współpracę oddziałów rejonowych w zorganizowaniu tej działalności m.in. na pomoc w uzyskaniu lokalizacji kontenerów. W czerwcu bieżącego roku w Lublinie odbędzie się Etap Centralny Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Będzie to dla nas duży wysiłek organizacyjny ale i duża promocja Stowarzyszenia na terenie Lubelszczyzny. W imieniu Zarządu Lubelskiego Oddziału Okręgowego składam serdeczne podziękowania prezesom i członkom zarządów oddziałów rejonowych, członkom komisji rewizyjnych, działaczom, pracownikom i wolontariuszom za wykonaną pracę, za zrozumienie trudności występujących w naszej działalności oraz dobrą atmosferę współpracy. Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem Jerzy Bisek Prezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK 4

5 II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE 1. Funkcjonowanie Okręgowych Organów Statutowych a) Zjazd Lubelskiego Oddziału Okręgowego odbył jedno posiedzenie w dniu10 maja 2014 roku. Zjazd przyjął sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2013, a także przyjął sprawozdanie z realizacji Strategii Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na lata za rok b) Zarząd Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w 2014 roku odbył 8protokołowanych zebrao, w trakcie których podjęto 9uchwał oraz szereg decyzji i postanowieo w sprawach ważnych dla funkcjonowania PCK na terenie województwa lubelskiego; c) Komisja Rewizyjna Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w roku 2014 funkcjonowała w 5 osobowym składzie. Członkowie Komisji uczestniczyli we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK. Przewodniczący Komisji brał udział w zebraniach Zarządu LOO PCK. W roku 2014 Komisja przeprowadziła kontrolę w Biurze LOO PCK. Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pod nazwą Senior FIT Fitness i Turystyka dla Seniorów. Komisja stwierdziła, że wszystkie zadania określone w Umowie na realizację projektu zostały prawidłowo zrealizowane. 2. Stany Organizacyjne Na koniec okresu sprawozdawczego na terenie Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża funkcjonowało: 15 Oddziałów Rejonowych PCK (w tym 4 niespełniające warunków określonych w Statucie PCK: Dęblin, Lubartów, Opole Lubelskie, Włodawa); 13kół zakładowych, środowiskowych PCK zrzeszających 196 członków; 37 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszających 485 członków; 131 Kół PCK: szkolnych, akademickich, zrzeszających 2000 członków; 1 Grupa SIM licząca 25członków (OR PCK Lublin); 1 Grupa Pomocy Humanitarnej licząca 11 członków (OR PCK Lublin). Ogółem na terenie województwa lubelskiego przynależnośd do Polskiego Czerwonego Krzyża deklarowało członków. Dodatkowo w realizacji czerwonokrzyskich działao udział brało ponad wolontariuszy. 5

6 III. JUBILEUSZ 95-LECIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Zlot z okazji 95-lecia PCK 3 dni, ponad 200 uczestników, kilkadziesiąt osób odznaczonych i wyróżnionych, 15 warsztatów, wspaniała atmosfera, konstruktywne wnioski i dużo słooca. Tak jednym zdaniem można podsumowad Okręgowy Zlot z okazji 95 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Lubelszczyźnie, który odbył się w dniach września nad jeziorem Zagłębocze. Uroczystą Galę rozpoczął Prezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Jerzy Bisek. W uroczystościach uczestniczyło wielu znamienitych gości, m. in. Prezes PCK Stanisław Kracik, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, przedstawiciele instytucjii przedsiębiorstw, współpracujących i wspierających działalnośd PCK. Drugiego dnia Zlotu przeprowadziliśmy warsztaty szkoleniowe dot. zwiększenia efektywności działania naszej organizacji. Zajęcia dotyczyły m. in. zintensyfikowania działao w środowisku szkolnym, honorowego krwiodawstwa, pozyskiwania dochodów, funkcjonowania komisji rewizyjnych, przyciągnięcia do PCK młodych ludzi. Niedziela była przeznaczona na warsztaty tematyczne - każdy mógł wybrad interesujący go temat, a do wyboru były: kurs szybkiego zapamiętywania, opracowanie newslettera z przebiegu Zlotu, charakteryzacja pozorantów w czasie mistrzostw pierwszej pomocy, Międzynarodowe Prawo Humanitarne. PanZdzisław Kardasiewicz ze Świdnika przygotował wystawę emblematów związanych z honorowym krwiodawstwem. Przy podsumowaniu Zlotu wszyscy zgodnie twierdzili, że wydarzenie było udane i warto by częściej organizowad podobne przedsięwzięcia. Wizyta na grobie Pawła Sapiehy Władze PCK w związku z obchodami rocznicy postanowiły odwiedzid grób pierwszego prezesa Czerwonego Krzyża - Pawła Jana Sapiehy, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Siedliskach (gmina Lubycza Królewska). W uroczystości na cmentarzu w Siedliskach uczestniczyli m. in. Prezes Zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik, Prezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego Jerzy Bisek, Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Marceli Kuca, dyrektorzy Lubelskiego, Podkarpackiego i Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.W asyście pocztu sztandarowego działacze PCK złożyli wieniec i zapalili znicze na grobie Pawła Sapiehy. Podczas krótkiej rozmowy postanowiono, że na obchody 100-lecia PCK po uzgodnieniu z rodziną Pawła Sapiehy na jego grobie wmurowana zostanie okolicznościowa tablica informująca o tym, że było on pierwszym Prezesem Czerwonego Krzyża. Grobowiec zostanie też wyremontowany ze środków organizacji. Goście przybyli do Siedlisk zwiedzili też miejscowe Muzeum Skamieniałych Drzew oraz inne ciekawe miejsca znajdujące się w tej miejscowości. Paweł Sapieha z początkiem 1913 r. został wybrany Prezesem Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża dla Galicji i to zadanie pochłaniało go całkowicie. Widoczne to było szczególnie w czasie I wojny światowej. Rodzina Sapiehów przeniosła się wówczas z Siedlisk do Lwowa, gdzie Paweł rozpoczął organizację szpitali, sprowadzał bieliznę i leki dla chorych. W czasie ofensywy rosyjskiej, która zagrażała miastu, Sapiehowie wyjechali do Krakowa, gdzie do armii austrowęgierskiej wstąpił starszy z synów Pawła Alfred. W dniu 5 czerwca 1916 pod Sapanowem koło Krzemieoca zginął on podczas kierowania ogniem I Dywizji Artylerii Konnej. A możliwośd powrotu do zniszczonego i rozgrabionego majątku w Siedliskach nadarzyła się dopiero w połowie lipca 1915 r. 6

7 Po zakooczeniu wojny, z początkiem roku 1919, Paweł ustąpił ze stanowiska Prezesa Czerwonego Krzyża i poświęcił się całkowicie pracy w majątku. Odbudował młyny na Racie i Borowym, a w 1921 r. sprzedał przynoszący straty majątek Mosty Wielkie. W 1920 r. nastąpiła ewakuacja z Siedlisk, które zostały zagrożone przez zbliżającą się armię sowiecką. W tym też roku drugi z synów Pawła i Matyldy por. 8 pułku ułanów Paweł (junior) - został poważnie ranny w bitwie kawaleryjskiej z oddziałami Budionnego pod Komarowem k. Zamościa. IV. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA 1. Działania promocyjne Media tradycyjne i internet W ciągu roku w lokalnych mediach opublikowano 145 informacji o działaniach podejmowanych przez Lubelski Oddział Okręgowy oraz poszczególne Oddziały Rejonowe PCK. Na bieżąco były aktualizowane nasze strony internetowe: (62 wpisy w ciągu roku, odwiedzin), (20 wpisów, 1400 odwiedzin) oraz profil na portalu społecznościowym facebook.com/pcklublin (1069 osób śledzących). W minionym roku własną stronę prowadził również Oddział Rejonowy w Biłgoraju (www.pckbilgoraj.pl) oraz w Kraśniku (www.facebook.com/pckkrasnik). Informacje o naszej działalności były również publikowane na portalu organizacji pozarządowych Informacje przesyłane przez oddziały rejonowe były na bieżąco zamieszczane na naszych stronach. W 2014 roku rozpoczęliśmy wydawanie newslettera. Opracowano i rozesłano dwa wydania, poświęcone 95-leciu PCK oraz Honorowemu Krwiodawstwu. Inne działania W minionym roku nawiązaliśmy współpracę z siecią sklepów Stokrotka, która zaowocowała promocją naszych akcji i zbiórek w sklepach tej sieci na terenie całego województwa. Lubelski Oddział Okręgowy PCK po raz drugi został uhonorowany przez Społeczną Radę Seniorów Miasta Lublin tytułem Miejsce Przyjazne Seniorom. Podobne wyróżnienie Zamojskie Centrum Wolontariatu przyznało Oddziałowi Rejonowemu PCK w Zamościu. Ponadto Oddział ten został wyróżniony w konkursie inicjatywa pozarządowa roku przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych za prowadzenie Klubu fitness dla Seniora. Regularnie uczestniczyliśmy w różnych wydarzeniach, na których prowadziliśmy pokazy udzielania pierwszej pomocy. 7

8 2. Działalność w środowisku dzieci i młodzieży Jednym z głównych celów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża jest rozwijanie działalności wśród dzieci i młodzieży poprzez ich edukację w duchu humanitaryzmu. Podejmowane przez nas działania zachęcają do aktywności młodzież i zmierzają do pozyskania nowych członków szkolnych kół PCK. W tym roku kontynuowano realizację programu Super wiewiórka przyjaciółka Oli ikuby, którego celem było wykształcenie u dzieci w wieku szkolnymi przedszkolnym nawyków dbałości o bezpieczeostwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym. Kolejne programy, które były realizowane to: Dbam o swoje zdrowie dot. zdrowego odżywiania adresowane do przedszkoli i pierwszych klas szkoły podstawowej oraz Ratowniczek nauka pierwszej pomocy w klasach I i II oraz III i IV szkół podstawowych, Chroo Dziecięce Uśmiechy dot. higieny jamy ustnej i zębów dla dzieci w wieku 6-12 lat. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zdobywa umiejętności udzielania pierwszej pomocy, organizuje warsztaty szkoleniowe na temat przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi, zapobiegania AIDS a także akcje i imprezy związane z ochroną zdrowia i ekologią. Starsi wiekiem i doświadczeniem czerwonokrzyskim działają w grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK starając się pomagad w pozyskiwaniu funduszy na działalnośd statutową PCK i w promowaniu dobrego wizerunku Stowarzyszenia. Młodzież szkolna poprzez aktywny udział w różnych akcjach takich jak: Wielkanoc z PCK, Gorączka Złota, Wyprawka dla Żaka, Godne Dzieciostwo, Czerwonokrzyska Gwiazdka uczy się wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. W 2014 roku stan organizacyjny ruchu dziecięco młodzieżowego przedstawiał się następująco: - koła w szkołach podstawowych -66 kół; 843 członków; 617 wolontariuszy; - koła w gimnazjach 27 kół; 443 członków; 192 wolontariuszy; - koła w szkołach ponadgimnazjalnych 17 kół; 263 członków; 248 wolontariuszy; - koła w zespołach szkół - 18 kół; 401 członków; 170 wolontariuszy - koła w szkołach wyższych i pomaturalnych 3 koła; 50 członków; 16 wolontariuszy; - kluby Wiewiórka w szkołach 34 kluby; 619 członków; -kluby Wiewiórka w przedszkolach 8 klubów; 335 członków; -Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK 1 grupa; 25 członków; W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił niewielki wzrost w ilości kół w szkołach gimnazjalnych (wzrost o 6), wyższych i pomaturalnych (wzrost o 2), spadek zaś odnotowano wśród szkół ponadgimnazjalnych i zespołach szkół ( spadek o 4 i 6 kół). Wzrosła również znacznie ilośd członków grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK z 10 do 25. Lubelski Oddział Okręgowy PCK we współpracy z Małopolskim i Podkarpackim Oddziałem Okręgowym PCK oraz w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Krakowie oraz Rzeszowie realizuje pilotażowy program Wzrastanie.Zadanie polega na zwiększeniu zaangażowania dzieci i młodzieży w działalnośd wolontariacką w swoich środowiskach lokalnych. Celem projektu jest 8

9 rozwój wolontariatu w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale rezultaty projektu m.in. opracowania dot. pracy z uczniami metodą projektową, jak organizowad koła wolontariatu w szkołach będą miały charakter uniwersalny i będą mogły byd wykorzystane przez inne organizacje pozarządowe prowadzące działalnośd statutową w obszarze m.in. pomocy społecznej.cele zostaną zrealizowane poprzez szkolenia dla opiekunów szkolnych kół wolontariatu, opracowanie podręcznika dla nauczycieli, publikację portalu społecznościowego dla wolontariuszy, realizację programu wolontariatu międzypokoleniowego.w 2014 roku w ramach realizacji zadania opracowano treśd podręcznika dla nauczycieli, przeprowadzono inwentaryzację szkolnych kół PCK oraz przygotowano projekt portalu internetowego. Projekt będzie kontynuowany w latach Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża po raz kolejny uczestniczyłw Ogólnopolskiej Akcji pod hasłem Godne dzieciostwo, której celem była zbiórka środków pieniężnych w sklepach Tesco na terenie województwa lubelskiego. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy udało nam się zebrad kwotę ,36 zł, Została ona wydatkowana między innymi na: dofinansowanie akcji letniej PCK, paczek świątecznych, wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych. W 2014 roku z inicjatywy naszego okręgu nawiązaliśmy współpracę z siecią sklepów Stokrotka, która umożliwiła nam przeprowadzanie na terenie całego kraju zbiórek środków finansowychi rzeczowych przeznaczonych na pomoc rodzinom wielodzietnym. W wyniku tych akcji zebraliśmy kwotę ,64 zł oraz dary rzeczowe na wartośd ,16 zł. Tradycyjnie jak co roku Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża był organizatorem akcji letniej PCK dla dzieci i młodzieży. W 2014 roku z tej formy wypoczynku skorzystało ogółem 288 uczestników, którzy wypoczywali na dwutygodniowych koloniach w Ośrodkach Wypoczynkowych: w Mszanie Dolnej oraz w Murzasichlu w województwie małopolskim; 173 dzieci skorzystało ze zorganizowanych przez Oddział Rejonowy PCK w Hrubieszowie 7 turnusach półkolonii. Fundusze na ten cel pozyskaliśmy z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Urzędu Miasta Dęblin, Urzędu Miasta Kraśnik, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz dochodów własnych Oddziałów Rejonowych PCK. Głównym sponsorem letniego wypoczynku była Fundacja Velux, która w ramach realizowanego projektu dot. prowadzenia świetlic środowiskowych przeznaczyła w swoim budżecie środki na ten cel. 3. Świetlice środowiskowe PCK Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy w 2014 roku kontynuował program prowadzenia 18 świetlic środowiskowych PCK na terenie województwa lubelskiego: - Świetlica środowiskowa PCK w Dęblinie (MDK), gmina Dęblin, powiat Ryki; - Świetlica środowiskowa PCK w Dęblinie (os. Wiślana), gmina Dęblin, powiat Ryki; - Świetlica środowiskowa PCK w Brzeźcach, gmina Stężyca, powiat Ryki; - Świetlica środowiskowa PCK w Przybysławicach, gmina Garbów, powiat Lublin; - Świetlica środowiskowa PCK w Sobianowicach, gmina Wólka, powiat Lublin; - Świetlica środowiskowa PCK w Siedliszczu (ZS), gmina Siedliszcze, powiat Chełm; - Świetlica środowiskowa PCK w Siedliszczu (LO), gmina Siedliszcze, powiat Chełm; - Świetlica środowiskowa PCK w Rejowcu, gmina Rejowiec, powiat Chełm; - Świetlica środowiskowa PCK w Moniatyczach, gmina Hrubieszów, powiat Hrubieszów; 9

10 - Świetlica środowiskowa PCK w Mienianach, gmina Hrubieszów, powiat Hrubieszów; - Świetlica środowiskowa PCK w Kryłowie, gmina Mircze, powiat Hrubieszów; - Świetlica środowiskowa PCK w Dołhobyczowie, gmina Dołhobyczów, powiat Hrubieszów; - Świetlica środowiskowa PCK w Rossoszu, gmina Rossosz, powiat Biała Podlaska; - Świetlica środowiskowa PCK w Połoskach, gmina Piszczac, powiat Biała Podlaska; - Świetlica środowiskowa PCK w Drelowie, gmina Drelów, powiat Biała Podlaska; - Świetlica środowiskowa PCK w Śniadówce, gmina Baranów, powiat Puławy; - Świetlica środowiskowa PCK w Kraśniku, gmina Kraśnik, powiat Kraśnik; - Świetlica środowiskowa PCK w Lisowie, gmina Lubartów, powiat Lubartów. Kontynuacja programu możliwa była głównie dzięki środkom finansowym przekazanym przez Fundację Velux oraz niewielkiej dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w wysokości ,00 zł. Dużym wsparciem na działania świetlicowe okazały się środki finansowe przekazane w ramach dotacji przez Urząd Miasta Kraśnik ,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ,00 zł, Urząd Gminy Lubartów ,00 zł. Do świetlic środowiskowych PCK uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 18 lat wywodzące się ze środowisk ubogich, pochodzących z małych miejscowości i wsi. Dzieci i młodzież, których rodzice ze względu na pracę, problem alkoholowy, bądź nieudolnośd wychowawczą nie mogą zająd się nimi w godzinach popołudniowych. W prowadzonych świetlicach otrzymują szerokie wsparcie dla swego rozwoju oświatowego i społecznego, procesu kształcenia, nabywania i utrwalania umiejętności związanych z życiem społecznym poprzez oferowanie im alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu wobec czynników negatywnych. Zapewniamy również codzienny, drobny poczęstunek oraz opiekę pedagogiczno wychowawczą. Zatrudnieni tam kierownicy świetlic oraz wychowawcy oferują dzieciom pomoc przy odrabianiu lekcji, a także szereg zajęd edukacyjnych, plastycznych, muzycznych czy sportowych. Dzięki uzyskanemu z fundacji Velux wsparciu, świetlice zorganizowały dla swoich podopiecznych wycieczki krajoznawcze (Kraków, Zakopane, Mazury, Sandomierz, Warszawa) Kontynuujemy również pracę z rodziną poprzez cykl spotkao i szkoleo aktywizujących rodziców do pracy na rzecz swoich pociech i miejsca w którym na co dzieo po lekcjach przebywają. Prowadzimy również szkolenia wolontariuszy, którzy czynnie wspierają kierowników i wychowawców w świetlicowych zajęciach na temat pierwszej pomocy przedmedycznej czy organizacji czasu wolnego w oparciu o pedagogikę zabawy. Funkcjonowanie naszych świetlic nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i oświatowymi. Samorządy gminne wspomagają nasz projekt zapewniając lokal i koszty jego utrzymania, zatrudniając jednego z wychowawców, wspierając własnymi środkami inicjatywy świetlicowe oraz letni wypoczynek. 4. Współpraca międzynarodowa W roku 2014 kontynuowaliśmy współpracę partnerską z Wołyoską Obwodową Organizacją Towarzystwa Czerwonego Krzyża Ukrainy. W ramach tej współpracy wspólnie zrealizowaliśmy projekt wymiany młodzieżowej Akademia Wolontariatu 2, w którym uczestniczyło 55 osób. Młodzi wolontariusze z obydwu paostw uczyli się o działalności czerwonokrzyskiej, opracowali pomysły na 10

11 wspólne działania, poznali program Super Wiewiórka oraz poznawali kulturę kraju sąsiadów. Zadanie było współfinansowane w kwocie ,00 zł ze środków programu Polsko-Ukraioska Współpraca Młodzieży Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto przedstawiciele Ukraioskiego Czerwonego Krzyża z Wołynia uczestniczyli w Okręgowym Zlocie z okazji Jubileuszu 95-lecia PCK. 5. Promocja zdrowia W 2014 roku przeprowadzono ogółem 808 akcji prozdrowotnych adresowanych głównie do środowiska dziecięco-młodzieżowego, w których uczestniczyło osób Wśród form i metod promocji zdrowia najczęściej występowały pogadanki i prelekcje (505 spotkao), które objęły osób. Ponadto odbyło się 145 konkursów, 51 szkoleo oraz 88 innych akcji prozdrowotnych. Tematyka organizowanych akcji dotyczyła następujących zagadnieo: - higiena; - profilaktyka antynikotynowa; - profilaktyka antynarkotykowa; - profilaktyka antyalkoholowa; - zasady zdrowego żywienia; Prowadzone były także działania prozdrowotne o zasięgu ogólnopolskim, których przykładem jest Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W Olimpiadzie wzięło udział ponad1 657 uczniów z 77 szkół województwa lubelskiego. Do Etapu Centralnego zakwalifikowali się reprezentanci Oddziałów Rejonowych PCK w Kraśnika i Zamościa. Kontynuowaliśmy również program Chroomy dziecięce uśmiechy, który objął w tym roku blisko uczniów klas szkoły podstawowej. Realizatorami powyższych zadao na szczeblach lokalnych byli opiekunowie Szkolnych Kół PCK i pracownicy biur Oddziałów Rejonowych i Okręgowych PCK. Ponadto Lubelski Oddział Okręgowy PCK oraz Oddziały Rejonowe promowały zdrowy styl życia i aktywnośd fizyczną wśród osób starszych. 11

12 6. PCK Seniorom Rok 2014 był szczególnie obfitujący w programy skierowane do osób starszych. W wyniku aplikowania Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża o środki zewnętrzne pozyskano do realizacji 4 projekty: Wartośd projektu w 2014 roku w zł Dofinansowanie w zł do , ,00 0, do , , ,00 3. Wspieranie inicjatyw służących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych (realizacja działao wynikających z Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata ) SENIOR FIT FITNESS I TURYSTYKA DLA SENIORÓW Regionalny Ośrodek Polityki do Społecznej w Lublinie , , ,43 4. Prowadzenie Klubu Fitness dla osób Urząd Miasta do Biłgoraj , ,00 941, , , ,77 Lp Nazwa projektu Organ dofinansowu jący Miejski Prowadzenie Świetlicy dla Ośrodek Seniorów mieszkaoców Pomocy Miasta Lublin 10 miejsc Rodzinie w Lublinie Realizacja inicjatyw angażujących osoby starsze do działao na rzecz otoczenia, Miejski promujących aktywny styl Ośrodek życia, współpracę Pomocy międzypokoleniową, ideę Rodzinie wolontariatu oraz w Lublinie promujących twórczośd Seniorów Termin realizacji RAZEM Wkład własny PCK w zł W ramach realizacji powyższych projektów podjęte zostały następujące działania dla Seniorów: Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 1. Cykl warsztatów obejmujących między innymi zajęcia z psychologiem, teatrologiem, muzykologiem, warsztaty komputerowe. 2. Cykl zajęd Senior z Pasją zajęcia rękodzielnicze itp. 12

13 3. Warsztaty kulinarne z dietetykiem. 4. Zajęcia z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej. 5. Zajęcia z NordicWalking. 6. Zajęcia na basenie (SPA ORKANA AQUA FITNESS) 7. Kino Seniora. 8. Imprezy okolicznościowe takie jak imieniny, Dzieo Seniora, Dzieo Kobiet, spotkania z okazji świąt (Wielkanoc i Boże Narodzenie Wigilia dla Seniorów). 9. Imprezy wspomnieniowo taneczne ( Piosenki mojej młodości, Majówka z PCK). 10. Spotkanie z okazji Andrzejek. Spotkanie uświetniał zespół muzyczny. Uczestnicy mieli możliwośd wzięcia udziału we wspominaniu wycieczek, wyjśd, wspólnie spędzonych chwil, taoczyli i bawili się przy dźwiękach swojej muzyki i przy suto zastawionych stołach. 11. Wycieczka do NBP 12. Wyjazd integracyjny na grzybobranie. W okresie jesiennym zorganizowano wyjazd na grzybobranie do Suchawy koło Włodawy. 13. Wyjścia do placówek kultury Lublina (kino i teatr) 14. Wycieczka dwudniowa do Białowieży. Zorganizowano wyjazd dla 30 osób. Seniorzy mieli okazję zwiedzid Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego, Rezerwat Żubrów, Miejsce Mocy, Szlak Dębów Królewskich, odbyd przejażdżkę Expresem Białowieskim. 15. Seniorzy mogli także uczestniczyd w innych działaniach statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża jako wolontariusze, m.in. pomagali przy organizacji mistrzostw pierwszej pomocy, brali udział w zbiórce darów w sklepach Stokrotka. Oddział Rejonowy PCK w Biłgoraju: Przy Oddziale Rejonowym PCK w Biłgoraju funkcjonuje Klub FITNESS dla Seniorów. Odbyło się 50 spotkao (dwa razy w tygodniu) podczas których odbywały się zajęcia - dwiczenia ogólnorozwojowe dla seniorów (rozciągające m.in. kręgosłup, łopatki, wzmacniające obręcz barkową, lędźwiową, dwiczenia oddechowe itp.) oraz dwiczenia na przyrządach. Od września 2014 r. raz w tygodniu wprowadzono Aqua Fitness. We wszystkich zajęciach uczestniczyło średnio 16 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Ponadto zostały zorganizowane spotkania okolicznościowe; - spotkanie kolędowe, - święto pieczonego ziemniaka, - uczestnicy prezentowali swój dorobek podczas miejskiego "Dnia Seniora", festynu prozdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 5 ph "Czas na zdrowie" oraz przy otwarciu ścieżki zdrowia w Biłgoraju. Oddział Rejonowy PCK w Chełmie: Seniorzy uczestniczyli w zajęciach na basenie (Aqua Fitness) 17 zajęd w których brało udział ok. 14 podopiecznych. Oprócz tego Seniorzy poprawiali swoją kondycję fizyczną na zajęciach z NordicWalking (20 zajęd, na których maszerowało średnio 15 Seniorów). Oddział Rejonowy PCK w Kraśniku: W okresie od maja do listopada 2014 r. (z wyjątkiem czerwca, lipca i sierpnia ) na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku odbywały się zajęcia z AQUA Fitness dla Seniorów. Zajęcia odbywały się w każdy czwartek o godzinie W zajęciach na basenie uczestniczyło 13

14 30seniorów mieszkaoców Kraśnika. Celem zajęd była aktywizacja i integracja społeczna osób starszych. Dwiczenia w wodzie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i były bardzo lubiane przez seniorów. Zajęcia poprowadził doświadczony instruktor fitness Pani Katarzyna Hajdenraich. Oddział Rejonowy PCK w Radzyniu Podlaskim: W Oddziale Rejonowym PCK w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje Klub Seniora Podróżnika, w ramach którego Seniorzy organizują różne wycieczki, spotykają się cyklicznie, uczą się korzystad z zakupionych tabletów. Ponadto chętnie uczestniczą w zajęciach z NordicWalking. Oddział Rejonowy PCK w Zamościu: Na bazie powstałego w 2013 r Klubu Fitness dla seniorów kontynuowano jego działalnośd w 2014 r. W okresie styczeo - sierpieo zajęcia w klubie prowadziło dwoje seniorów przeszkolonych przez instruktora fitness w ramach programu w 2013 r. Od miesiąca września do połowy grudnia ponownie seniorzy dwiczyli pod kierunkiem instruktora fitness. Korzystali również z basenu krytej pływalni. Przed świętami Bożego Narodzenia seniorzy zorganizowali spotkanie opłatkowe z udziałem pracowników i członków Oddziału Rejonowego. Ogółem w spotkaniach w Klubie w ciągu roku uczestniczyło 21 osób. Wszystkie wyżej wymienione projekty zostały w całości zrealizowane i rozliczone. Dzięki programom wzbogaciliśmy ofertę Polskiego Czerwonego Krzyża skierowaną do osób starszych, poprawiliśmy wizerunek organizacji oraz posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe. 7. Honorowe Krwiodawstwo Realizacja zadania wynikającego z ustawy o Publicznej służbie krwi w zakresie nadawania tytułu i odznaki honorowej Zasłużony Honorowy dawca Krwi w roku 2014 podobnie jak w latach ubiegłych, oparta była na realizowaniu umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Polskim Czerwonym Krzyżem. W roku 2014 Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża dla Okręgu Lubelskiego przekazał kwotę ,00 zł. na wykonanie zadao rzeczowych w tym: 8.250,00 zł na koszty bezpośrednie, tj. koordynację zadania i kwotę 5.122,00 zł na pokrycie kosztów administracyjnych, tj. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych do przygotowania drobnego poczęstunku dla ZHDK, zakup energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.wszystkie środki przekazane wg umowy zostały w całości wydatkowane na realizację zadania. Na terenie Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK działa 37 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, które zrzeszają 485 członków i wolontariuszy. W roku sprawozdawczym powstały dwa Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK: przy Placówce Straży Granicznej w Terespolu na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Radzyniu Podlaskim i Urzędzie Gminy w Hannie, na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK we Włodawie. W roku 2014 w ramach pozyskiwania krwi w różnych środowiskach, realizowane były ogólnopolskie przedsięwzięcia: Turniej Młoda krew ratuje życie, Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie. Ognisty 14

15 Ratownik Gorąca Krew, Motoserce Motocykliści dzieciom i Zbieramy krew dla Polski organizowanie otwartych akcji poboru krwi i pokazów pierwszej pomocy przed sklepami INTERMARCHE. Na terenie naszego Okręgu akcje, zostały zorganizowane przed sklepami: w Bełżycach, Białej Podlaskiej, Dęblinie, Rykach, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Akcje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkaoców miast. Turniej Młoda krew ratuje życie prowadzony był od września 2013 roku do maja 2014 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych. W Turnieju udział wzięło 25 szkół. Przeprowadzono 35 akcji, pozyskano blisko 917 litrów krwi od uczniów. Największą ilośd szkół zgłosiły Oddziały Rejonowe PCK w: Chełmie 7 szkół, Łukowie 7 szkół i Zamościu 7 szkół.w Turnieju nie uczestniczyły szkoły z Oddziałów: w Biłgoraju, Hrubieszowie, Kraśniku, Lublinie, Opolu Lubelskiem, Radzyniu Podlaskim, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim i Włodawie.W Okręgu Lubelskim, we wszystkich kategoriach tj.: największa ilośd oddanej krwi, najwyższy wskaźnik aktywności uczniów i najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa pierwsze miejsca zdobył Zespół Szkół Technicznych w Chełmie. Wysokie, drugie i trzecie miejsca zdobyły szkoły: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie oraz Centrum Szkół Mundurowych i Zespół Szkół Nr 3 w Zamościu. Przedstawiciele wyróżnionych szkół odebrali Lublinie dyplomy i statuetki,podczas uroczystego spotkania z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Zespół Szkół Technicznych z Chełma,w etapie ogólnopolskim zajął drugie miejsce w kategorii Najwyższy wskaźnik aktywności i wyróżnienie w kategorii najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa. W miesiącach styczeo - grudzieo 2014 roku prowadzona była IX edycja Ogólnopolskiego Programu Ognisty Ratownik Gorąca Krew. Program, zgodnie z Regulaminem, zrealizowało6 Komend Powiatowych PSP, 15 Jednostek OSP i jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza.Dzięki prowadzonym akcjom, od strażaków oraz mieszkaoców miejscowości, w których prowadzone były otwarte akcje poboru krwi, pozyskano 760 litrów krwi.na szczeblu okręgowym I miejsca zdobyły: Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju i Jednostka OSP w Łukowej. Kolejne miejsca zajęły: Komendy Powiatowe PSP w Opolu Lubelskim i Hrubieszowie oraz Jednostki OSP w Bełżcu i Krzywdzie. W dniu 26 kwietnia 2014 roku w Łęcznej odbyła się VI Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa MOTOSERCE Motocykliści dzieciom. Akcja, jak w każdym roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem samych motocyklistów, a także mieszkaoców. Kontynuując coroczną kampanię Polskiego Czerwonego Krzyża Wakacyjna kropla krwi w dniu 24 maja 2014 roku w Białej Podlaskiej odbył się pierwszy w województwie festyn rodzinny zorganizowany przez sied sklepów Intermarche i Polski Czerwony Krzyż. Z udziałem ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, została przeprowadzona akcja poboru krwi. Do udziału w akcji zgłosiło się blisko 50 osób. Dla uatrakcyjnienia festynu, organizatorzy dodatkowo zorganizowali badania ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi,a także pokazy i naukę udzielania pierwszej pomocy. Podobne festyny odbyły się w Bełżycach, Dęblinie, Rykach, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. W miesiącu grudniu 2014 roku odbyło się spotkanie Prezesów Oddziałów Rejonowych i Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, dotyczące Ruch Honorowego Krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu. Omawiano sprawy dotyczące działalności Klubów HDK PCK, współpracy z Regionalnym 15

16 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także projekt nowelizacji Ustawy o publicznej służbie krwi. Powołane zostały dwa Zespoły do opracowania jednolitych materiałów dla Klubów HDK PCK i opracowania wzoru legitymacji Honorowego Dawcy Krwi PCK. Zdecydowano, że podobne spotkania będą odbywały się dwa razy w roku tj. w miesiącu marcui grudniu. W roku 2014 obchodziliśmy Jubileusz 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji, na wnioski Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, szczególnie Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi nadano: * 1 Srebrny Krzyż Zasługi * 9 Brązowych Krzyży Zasługi * 10 Odznak Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu * 5 wyróżnieo Kryształowe Serce. Honorowym Krwiodawcom nadano łącznie tytułów Zasłużony Honorowy Dawca Krwi w tym: * 262 złote odznaki ZHDK * 435 srebrnych odznak ZHDK * brązowych odznak ZHDK Łącznie w roku 2014 odznaczonych zostało Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2014 roku Oddziały Rejonowe PCK i Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK organizowały uroczyste spotkania z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie inaugurujące obchody Dni HDK PCK na Lubelszczyźnie odbyło się w 22 listopada 2014 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu udział wzięło blisko 200 osób. W roku sprawozdawczym liczba Klubów Honorowych Dawców Krwi i ich członków utrzymała się na tym samym poziomie co w roku Znacznie, bo o 200, zwiększyła się liczba wolontariuszy zrzeszonych w Klubach HDK PCK. Również o ponad 200, zwiększyła się liczba krwiodawców, którym nadano tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Wszystkie Programy i akcje ogólnopolskie, podobnie jak w roku ubiegłym zostały zrealizowane. Dążymy do utrzymania na tym samym poziomie ilości Klubów HDK PCK, a także do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy członkami i wolontariuszami zrzeszonymi w Klubach HDK PCK. Kontynuujemy współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymii uczelniami wyższymi w ramach Turnieju Młoda krew ratuje życia, a także promujemy honorowe krwiodawstwo wśród służb mundurowych i w lokalnych środowiskach. 8. Pierwsza pomoc Realizacja zadao z zakresu udzielania pierwszej pomocy wynika aktualnie z zapisów uchwały Nr 248/2014 Zarządu Głównego PCK z dnia 09 września 2014 roku.polski Czerwony Krzyż posiada wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia kursów i szkoleo.na terenie 0kręgu Lubelskiego uprawnienia do prowadzenia szkoleo posiada 31 Instruktorów PP PCK, szkolenia prowadzi 15 Instruktorów. Najwięcej osób szkoli się na podstawowych 16-godzinnych kursach udzielania pierwszej pomocy oraz kursach elementarnych 5-godzinnych. W roku 2014 został wprowadzony nowy rodzaj kursu. Jest to kurs bazowy 8-godzinny. Dotychczas żadna z firm nie skorzystała z nowej proponowanej oferty. W 2014 roku na 31 kursach podstawowych przeszkolono 342 osoby.najwięcej osób zostało przeszkolonych w Oddziale Rejonowym PCK w Lublinie. Na podstawie Umowy zawartej z Portem Lotniczym Lublin, na 10 kursach zostało przeszkolonych 117 osób. Instruktorzy PP PCK przeprowadzili 18 elementarnych kursów w których uczestniczyło 212 osób. Uczestnikami kursów byli m.in. 16

17 nauczyciele wychowania przedszkolnego, a także szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, pracownicy sądu i prokuratury, stacji paliw, opiekunki PCK,opiekunowie osób starszych pracujący w Niemczech a także rodzice zastępczy. Kursy odbyły się w Oddziałach Rejonowych PCK w Chełmie, Kraśniku, Lublinie, Puławach, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Lubelskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Ponadto, Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK, przeprowadzili 108 pokazów i innych form działalności edukacyjnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyło ponad osób. Pokazy i krótkie kursy organizowane były najczęściej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, a także podczas ogólnopolskiej akcji MOTOSERCE, Zbieramy krew dla Polski, Domach Kultury oraz podczas festynów i Dni Miejscowości. W roku 2014 został przeprowadzony Etap Rejonowy i Okręgowy Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Mistrzostwa zorganizowało 8 Oddziałów Rejonowych PCK: Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Lublin, Puławy, Tomaszów Lubelski i Zamośd. Udział wzięły 43 młodzieżowe zespoły ratownicze. W 2014 roku Etap Okręgowy Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, ze względu na warunki atmosferyczne został przeprowadzony w Zespole Szkół Chemicznychi Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Uczestniczyło 8 zespołów ratowniczych, które zajęły pierwsze miejsca w etapie rejonowym.pierwsze miejsce zdobył zespół I Liceum Ogólnokształcącego z Chełma.Zespół reprezentował Okręg Lubelski Polskiego Czerwonego Krzyża w Etapie Centralnym XXII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Łodzi gdzie zajął trzecie miejsce. Oddziały Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyż dysponują pomocami dydaktycznymi w postaci: 19 fantomów typ dorosły, 5 typ dziecko, 3 defibrylatorami, 5 laptopami i 6 rzutnikami multimedialnymi. Od kilku lat liczba kursów prowadzonych z wolnego naboru pozostaje na tym samym poziomie. Liczba ta w poszczególnych latach zwiększa się, kiedy realizowane są Umowy z różnymi firmami na przeszkolenie większej liczby pracowników. W roku 2013 przeprowadziliśmy 43 kursy podstawowe (o 12 więcej niż w roku sprawozdawczym) w tym, na zlecenie Powiatu Tomaszewskiego, 260 osób zostało przeszkolonych na 18 kursach.w roku 2014 na kursach podstawowych przeszkoliliśmy o 148 osób mniej w porównaniu do roku ubiegłego.podobna tendencja występuje w organizacji kursów elementarnych. W roku 2014 przeprowadziliśmy o 12 kursów mniej, a liczba osób przeszkolonych zmniejszyła się o 250. W roku 2013 otrzymaliśmy zlecenia od Poczty Polskiej, Banków Pekao i Agricole oraz Straży Miejskiej w Świdniku na przeszkolenie łącznie 110 pracowników na 10 kursach.spadek ilości organizowanych kursów jest spowodowany brakiem zainteresowania ze strony pracodawców. Nie kierują oni na szkolenia większej liczby pracowników, tylko pojedyncze osoby, a także brakiem środków finansowych na prowadzenie szkoleo w ramach działalności nieodpłatnej. W latach ubiegłych, znaczna liczba kursów, głównie elementarnych była finansowana ze środków pochodzących z nawiązek sądowych. 17

18 9. Działalność Opiekuńcza Wśród zadao programowych bardzo ważne miejsce zajmuje świadczenie usług opiekuoczych w domu chorego. Świadczenie usług opiekuoczych na zlecenie samorządów w znacznej mierze decyduje o funkcjonowaniu rejonu opłaceniu kosztów utrzymania i wynagrodzeo. Na terenie Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża ta forma działalności prowadzona była przez Oddziały Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w: 1. Biłgoraju 2. Chełmie 3. Hrubieszowie 4. Lubartowie 5. Kraśniku 6. Puławach 7. Zamościu 8. Lublinie (Lubelski Oddział Okręgowy PCK) Działalnośd w zakresie opieki nad chorym w domu w omawianym okresie realizowana była na zlecenie samorządów miejskich i gminnych w oparciu o formę konkursu i przetargów w zakresie opieki nad chorym w domu.w Punktach Opieki PCK w Hrubieszowie, Lublinie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu prowadzona była działalnośd gospodarcza w zakresie świadczenia prywatnych usług opiekuoczych i usług opiekuoczych specjalistycznych na podstawie otrzymywanych zleceo od osób prywatnych. Z usług tych korzysta coraz więcej osób, są to osoby które ze względu na kryteria dochodowe nie kwalifikują się do otrzymania usług opiekuoczych z Ośrodków Pomocy Społecznej. W roku 2014 w/w usługi świadczone były u 87 osób. Poniższe zestawienie przedstawia stan czerwonokrzyskich działao w zakresie usług opiekuoczych zleconych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Oddział PCK Liczba Podopiecznych Liczba sióstr PCK Liczba godzin świadczonych usług Usługi opiekuocze Specjalistyczne usługi opiekuocze Biłgoraj Chełm Hrubieszów Kraśnik Lubartów Lublin (LOO PCK) Puławy ,5 Zamośd Ogółem ,5 18

19 Dzięki złożonym w roku 2014 przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK ofertom narealizację usług opiekuoczych, specjalistycznych opiekuoczych oraz specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi udało się uzyskad na kolejne lata opiekę w: Mieście Hrubieszów na okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Mieście Biłgoraj - na okres 01 lipca 2014roku do 30 czerwca 2017 roku Gminie Hrubieszów na okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Gminie Werbkowice na okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Mieście Puławy na okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Została złożona również oferta do MOPR w Chełmie na świadczenie usług opiekuoczych na terenie miasta Chełm na okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Rozpatrzona została odmownie. W związku z powyższym osoby zatrudnione do świadczenia usług opiekuoczych jak i Kierownik Punktu Opieki PCK zakooczyły pracę z dniem 31 grudnia 2014 roku. Siostry PCK sprawujące opiekę nad chorym w domu wykonują zadania z zakresu usług opiekuoczych i specjalistycznych usług opiekuoczych. W tym zakresie ukooczyły szkolenia profilowane oraz szkołę policealną o kierunku opiekunka środowiskowa umożliwiające sprawowanie opieki specjalistycznej u osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby świadczące usługi opiekuocze zatrudnione były na podstawie umów cywilno- prawnych z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne. Niepokojącą sytuacją są oszczędności, jakich kosztem zadao z zakresu pomocy społecznej dokonują samorządy gminne. Wyższa odpłatnośd ustalana dla osób korzystających z usług opiekuoczych. jest często powodem zmniejszenie ilości godzin lub rezygnacją z opieki.w stosunku do lat ubiegłych znacząco spadła ilośd zleconych PCK godzin usług opiekuoczych i usług opiekuoczych specjalistycznych w Biłgoraju i Hrubieszowie. W roku 2014 coraz większe zainteresowanie miały usługi opiekuocze zlecone przez osoby prywatne. Informacje o nowym rodzaju usług są zamieszczone na stronie internetowej LOO PCK, a także na ulotkach i plakatach umieszczanych głównie w placówkach służby zdrowia. 10. Pomoc socjalna Jednym z zadao Polskiego Czerwonego Krzyża jest pomoc żywnościowa na rzecz rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, osób starszych, samotnych i bezdomnych.w latach poprzednich w realizacji tego zadania pomagał unijny program pomocy żywnościowej na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Z różnych przyczyn (niezależnych od Polskiego czerwonego Krzyża) w 2014 roku program nie rozpoczął się. Termin rozpoczęcia został przełożony na 2015 r. Z uwagi na liczne interwencje organizacji pozarządowych w miesiącu grudniu w ramach tzw. podprogramu, MPiPSwprowadziło świątecznąpomoc żywnościową dla osób najbardziej potrzebujących. 19

20 Przydział dla 1 osoby wynosił 7,30 kg : makaron 1,5 kg, mleko UHT 2l, cukier biały 2 kg, olej rzepakowy 1l, konserwa mięsna 2 szt. Tę formę pomocy zrealizowały następujące Oddziały Rejonowe PCK: -OR PCK w Biłgoraju 150 osób - OR PCK w Kraśniku osób - OR PCK w Lubartowie 250 osób - OR PCK w Puławach 50 osób - OR PCK w Tomaszowie Lub 472 osoby - Świetlica PCK w Rejowcu 312 osób - LOO PCK 440 osób Ogółem: osoby x 7,30 kg = ,20 kg na wartośd ,00zł W miesiącach wrzesieo-grudzieo otrzymaliśmy nieodpłatnie od indywidualnych sadowników kg jabłek oraz od Grupy Producentów Owoców i Warzyw Wilga Fruit kg jabłek. Całośd wydaliśmy osobom zgłaszającym się do Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK po pomoc.wartośd udzielonej pomocy to ,80 zł.do akcji pomocy sadownikom włączyły się Oddziały Rejonowe PCK w: Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, Kraśniku, Lubartowie, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Tomaszowie Lubelskim a także Świetlica PCK w Rejowcu oraz Lubelski Oddział Okręgowy PCK. Naszą działalnośd prowadziliśmy dzięki środkom finansowym z realizacji zadao zleconych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Gminę Lublin oraz ze środków własnych.w miesiącu wrześniu zawarliśmy Umowę o współpracy z siecią sklepów Stokrotka. Dzięki zawartej umowie zorganizowaliśmy zbiórki żywności na terenie województwa lubelskiego podczas których zebraliśmy i następnie wydaliśmy około 7,6 ton żywności na wartośd ,59 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 837 osób.nasi beneficjenci uczestniczyli również w innych formach naszej działalności np. 470 dzieci otrzymało wyprawki szkolne na ogólną wartośd ,18 zł. Jak co roku Polski Czerwony Krzyż organizuje dla swoich podopiecznych oraz innych osób samotnych oraz starszych Wigilię. Spotkania są bardzo uroczyste i odbywają się w świątecznie przystrojonych restauracjach wrazz oprawą muzyczną w postaci pięknych kolęd, wykonywanych przez uczniów szkół muzycznych. W tym roku wwieczerzy wigilijnej Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczyło ponad 300 osób podczas spotkao zorganizowanych w Lublinie i Zamościu.Uczestnicy otrzymali wówczas paczki świąteczne w postaci środków czystości i owoców. Świadczona pomoc obejmowała także porady, informacje i wsparcie psychiczne. Osoby zgłaszające się po pomoc żywnościową często przy okazji korzystali z porady gdzie się udad w danej sprawie lub jak napisad podanie, pozew lub inne pismo urzędowe. W miesiącu sierpniu dzięki staraniom Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK otrzymaliśmy pomieszczenie magazynowe usytuowane przy siedzibie biura. Także OR PCK w Kraśniku postarał się o magazyn do przechowywania owoców. Ogółem Lubelski Oddział Okręgowy PCK posiada 7 magazynów doraźnej pomocy.dodatkowa powierzchnia pozwoliła na przyjmowanie i dystrybucję owoców i artykułów żywnościowych. 20

21 11. Pomoc ofiarom klęsk i katastrof Realizacji tego celu służą m.in. zapasy zgromadzone w Magazynie Interwencyjnym, który Lubelski Oddział Okręgowy PCK prowadzi od 1992 roku. Zapasy magazynowe są w stanie pomóc ok osobom poszkodowanym podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Wartośd zapasów magazynowych wynosi ,00 zł. Magazyn Interwencyjny PCK mieści się w Bychawie przy ul. Armii Krajowej 2 w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP i zajmuje powierzchnię 250,31 m.kw.dzięki życzliwości i wieloletniej współpracy z Komendą Miejską Paostwowej Straży Pożarnej w Lublinie uzyskaliśmy ten lokal nieodpłatnie. W roku bieżącym umowa nieodpłatnego użyczenia została przedłużona na kolejne lata.jest to jedyny Magazyn Interwencyjny na całą południowowschodnią Polskę.Znajdują się w nim wyłącznie rzeczy nowe i są to najpotrzebniejsze przedmioty dla osób poszkodowanych w wyniku działao wojennych, katastrof budowlanych czy klęsk żywiołowych. W 2014 roku miało miejsce 6 pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz podtopienia w wyniku ulewnych deszczów. Udzielaliśmy wówczas pomocy wydając zapasy Magazynu Interwencyjnego oraz wypożyczając nieodpłatnie osuszacze pomieszczeo.urządzenia te są niezbędne do szybkiego osuszenia tynków i podłóg po zalaniu w wyniku ulewnych deszczów czy akcji ratunkowych w czasie pożaru.ogółem osobom indywidualnym bezpośrednio oraz poprzez Urząd Miasta Krasnystaw i Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim dostarczyliśmy 19 urządzeo osuszających Natychmiastowej pomocy rzeczowej udzieliliśmy: Luty pożar gospodarstwa w Rąblowie, Zajączkowie i mieszkania w Lublinie przy ul.leśnej pomoc rzeczowa o wartości 1 724,00 zł Marzec 2014 pożar domu przy ul. Dzierżawnej w Lublinie pomoc rzeczowa o wartości 1 340,00 zł Maj 2014 powódź w rejonie Krasnegostawu oraz podtopienia w gminie Bychawa oraz przy ul. Nadbystrzyckiej i na Franciszkowie w Lublinie, ulewa w Zamościu - wypożyczono urządzenia osuszające szt.13 Czerwiec 2014 podtopienia domów w powiecie Opole Lub., w rejonie ul. Żytniej w Lublinie wypożyczono urządzenia osuszające 3 szt. Lipiec 2014 podtopienia w okolicach Świdnika i Bełżyc wypożyczono urządzenia osuszające 2 szt. Wrzesieo 2014 podtopienia domów w rejonie Puław i Kraśnika wypożyczono urządzenia osuszające szt. 2 Nadal opiekowaliśmy się rodziną z Dęblina gdzie w wyniku pożaru domu została poparzona dwójka dzieci. Zakupiliśmy dla nich leki i środki opatrunkowe. W 2014 r.ich wartośd wyniosła 6 386,00 zł. Pomoc rzeczową otrzymała również rodzina pogorzelców z Zamościa wartośd 1 214,00 zł. Szacunkowa wartośd udzielonej pomocy w postaci nieodpłatnie wypożyczonych osuszaczy wyniosła 9 650,00 zł, a wartośd pomocy rzeczowej to ,00 zł. Koszty utrzymania Magazynu Interwencyjnego finansowane są w części przez Wojewodę Lubelskiego dzięki realizacji zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy 21

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Na podstawie materiałów z internetu i pracy Pani Gabrieli Członki Opracował Danuta Zielińska Zbigniew Herbut Początki w Bolesławcu Na Dolnym Śląsku tuż po zajęciu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2013. Lublin, marzec 2014 r.

Sprawozdanie. z działalności Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2013. Lublin, marzec 2014 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2013 Lublin, marzec 2014 r. Spis treści I WSTĘP... 3 II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE... 4 1. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

W Zespole Szkół nr1 im. St. Staszica działa. Krzyża

W Zespole Szkół nr1 im. St. Staszica działa. Krzyża W Zespole Szkół nr1 im. St. Staszica działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża Hasła programowe SK PCK to: - humanitaryzm niesienie pomocy, ochrona życia i zdrowia, poszanowanie drugiego człowieka,

Bardziej szczegółowo

Placówki w województwie

Placówki w województwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: Publiczna placówka oświatowa, świadcząca bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i uczniom. Zakres działań: - doradztwo psychologiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w zakresie działalności merytorycznej na 2015 r.

PLAN Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w zakresie działalności merytorycznej na 2015 r. PLAN Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w zakresie działalności merytorycznej na 2015 r. Plan został opracowany w oparciu o: 1. Strategię Polskiego Czerwonego

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Kiedy jesteś z drugimi i dla drugich, jesteś pięknym człowiekiem, jesteś naprawdę Jan Paweł II DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU "Są ludzie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

PLAN Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w zakresie działalności merytorycznej na 2017 r.

PLAN Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w zakresie działalności merytorycznej na 2017 r. PLAN Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w zakresie działalności merytorycznej na 2017 r. Plan został opracowany w oparciu o: 1. Uchwałę Programową Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności. Lubelskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2012. Lublin, styczeń 2013 r.

Sprawozdanie. z działalności. Lubelskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2012. Lublin, styczeń 2013 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego u Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2012 Lublin, styczeń 2013 r. Spis treści I WSTĘP... 3 II. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE... 4 1. Kampania sprawozdawczo-wyborcza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP na rok 2015

PLAN PRACY Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP na rok 2015 PLAN PRACY Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP na rok 2015 Zatwierdzony przez: Zarząd Oddziału ZNP w dniu 23 lutego 2015 r. 1 Podstawą do opracowania planu pracy Zarządu Oddziału ZNP na 2015 r. są: Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

POLSKI CZERWONY KRZYŻ PCK

POLSKI CZERWONY KRZYŻ PCK POLSKI CZERWONY KRZYŻ PCK 18 stycznia 1919r. utworzone zostało Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża Narada odbywała się pod patronatem żony Ignacego Paderewskiego Heleny Paderewskiej, która w latach 1919-1926

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia POMOC DORAŹNA

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia POMOC DORAŹNA VI POMOC DORAŹNA VI POMOC DORAŹNA Na terenie województwa lubelskiego w 2008 r. funkcjonowały: 1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie z trzema podstacjami

Bardziej szczegółowo

koła zainteresowań (Koło Plastyczne, Słowno-Muzyczne, Strzeleckie).

koła zainteresowań (Koło Plastyczne, Słowno-Muzyczne, Strzeleckie). Hufiec Pracy w Nysie jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży od 15 do 18 roku życia. Uczestnicy w naszej placówce uczęszczają do Gimnazjum dla Dorosłych w Paczkowie oraz do Zespołu Szkól

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie L.p. Obszar pracy Zadania Sposób realizacji Termin 1. ZADANIA OGÓLNO- WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 Elbląg, 2011-03-11 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini w roku 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini w roku 2014 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini w roku 2014 Praca Zarządu Stowarzyszenia w 2014 roku ukierunkowana była na realizację Uchwały nr 4/23/2014 Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Dzierżoniów, dnia 01.09.2016 r. SO.523.2.2016 SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m

Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m Piława Górna 18.02.2016r Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m Sprawozdanie przekazanych środków finansowych zgodnie z Ustawą pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach dotacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZENIA DIABETYKÓW NA 2017 ROK I. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI

PROGRAM DZIAŁANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZENIA DIABETYKÓW NA 2017 ROK I. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI PROGRAM DZIAŁANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZENIA DIABETYKÓW NA 2017 ROK Lp. ZAGADNIENIE TERMIN SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY UWAGI I. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Promowanie aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN

Promowanie aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN Promowanie aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN I. CELE: wyłonienie najciekawszych projektów promujących

Bardziej szczegółowo

Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN

Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim I. CELE: REGULAMIN wyłonienie najciekawszych projektów upowszechniających aktywność

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA. Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA. Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA za 2010 rok Załącznik do Uchwały nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 marca 2011 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA

Bardziej szczegółowo

CEL I ORGANIZACJA INSPIRATORIUM

CEL I ORGANIZACJA INSPIRATORIUM 1 CEL I ORGANIZACJA INSPIRATORIUM 1. Celem Młodzieżowego Inspiratorium Aktywności MŁODZI W AKCJI, zwanego dalej Inspiratorium, jest inspirowanie młodych ludzi do realizowania projektów społecznych; tworzenie

Bardziej szczegółowo

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Źródło: http://kow.strazgraniczna.pl/kar/aktualnosci/10807,gala-honorowych-dawcow-krwi.html Wygenerowano: Poniedziałek, 10 października 2016, 12:55 Gala Honorowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Na lata 2011-2015 Okres sprawozdawczy 2011-2013 Grodzisko Dolne 25 marzec 2014 r. Opracowanie merytoryczne: członkowie Zespołu Koordynującego

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK REGULAMIN KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996. I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK KLUBY HONOROWYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 05 czerwca 2013r.

WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 05 czerwca 2013r. WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 05 czerwca 2013r. PS-IV.431.2.2013.EMusz. Pan Zdzisław Martyniuk Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK na rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Szkolnego Koła PCK na rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Szkolnego Koła PCK na rok szkolny 2012 / 2013 Opiekunowie: mgr Urszula Kowalska mgr Joanna Baran 1 Założenia ogólne Promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 3669 UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45 /XXIV/2012 z dnia r. w sprawie przyjęcia budżetu ZR

Uchwała nr 45 /XXIV/2012 z dnia r. w sprawie przyjęcia budżetu ZR Uchwała nr 45 /XXIV/2012 z dnia 02.04.2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu ZR Zarząd Regionu przyjmuje przedłożony, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. Budżetu projekt budżetu ZR na rok 2012. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele nagród:

Postanowienia ogólne. Cele nagród: Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym,, Nagroda Trzeciego Sektora przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Postanowienia ogólne 1. Nagroda przyznawana

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji kierunków działań przyjętych w harmonogramie Strategii na lata

Informacja o realizacji kierunków działań przyjętych w harmonogramie Strategii na lata Informacja o realizacji kierunków działań przyjętych w harmonogramie Strategii na lata 2014-2015 Nr KIERUNKI DZIAŁAŃ WSKAŹNIKI REALIZACJA WSKAŹNIKÓW REALIZATORZY FINANSOWANIE I CEL ZAPOBIEGANIE KRYZYSOM

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Misja placówki: Dajemy dzieciom radość tworzenia. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 1. Integracja środowiska lokalnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach. Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba

Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach. Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba Status Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach Rozdział I Nazwa Klubu i jego siedziba Klub przyjmuje nazwę: Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2531 UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/238/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/177/09

Uchwała Nr XXXIII/177/09 Uchwała Nr XXXIII/177/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013 WSTĘP Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ. z dnia. r.

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ. z dnia. r. Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ z dnia. r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 12 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 12 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 25 września 2014 roku

Kraków, dnia 8 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 25 września 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 października 2014 r. Poz. 5559 UCHWAŁA NR L-474-14 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania Statutu Centrum

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA "Czerwony Krzyż to symbol jest miłości on nie zna granic lądów ani mórz. Niech żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości, Vive Internationale Croix Rougr!..." (fragment

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze PROJEKT Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Wiązowna z dnia... Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze Podstawa prawna: Art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I ZASADY DZIAŁANIA RUCHU MŁODZIEŻOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA CZĘŚĆ I

STRUKTURA I ZASADY DZIAŁANIA RUCHU MŁODZIEŻOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA CZĘŚĆ I STRUKTURA I ZASADY DZIAŁANIA RUCHU MŁODZIEŻOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA (zatwierdzone uchwałą nr. Zarządu Głównego PCK z dnia 2013 r.) CZĘŚĆ I Rozdział 1 Postanowienia Ogólne 1. Ruch Młodzieżowy Polskiego

Bardziej szczegółowo

Z działalności statutowej odpłatnej Pożytku Publicznego 7 036,50 zł Pozostałe przychody określone statutem (składki członkowskie) 5 090,00 zł

Z działalności statutowej odpłatnej Pożytku Publicznego 7 036,50 zł Pozostałe przychody określone statutem (składki członkowskie) 5 090,00 zł Stowarzyszenie Rodzin Otwarty Umysł realizowało zadnia w 2013 r w oparciu o cele statutowe. Środki finansowe na realizację tych celów pozyskane zostały w ramach projektów: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W OKRESIE KADENCYJNYM ( 2008-2011). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus"

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr Quercus Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu Partnerstwo zapisane w dokumentach USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 2a. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Załącznik do Uchwały Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2014r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza XXXV Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Mamy nadzieję, że i w tym roku Mały Konkurs

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚD

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS

Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS Instytucja Zadania Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdynia 1. Utworzenie i koordynacja

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r.

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r. Informacja o realizacji innych zadań w roku szkolnym 2014/2015 Sierpień 2015 r. Awans zawodowy nauczycieli Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 r. wpłynęło 375 wniosków

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/276/14 RADY POWIATU W LUBARTOWIE. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/276/14 RADY POWIATU W LUBARTOWIE. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR XL/276/14 RADY POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubartowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Indywidualne wsparcie uczniów i ich rodziców Programy wieloletnie adresowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis projektu:

Szczegółowy opis projektu: W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Misja placówki: Dajemy dzieciom radość tworzenia. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 1. Integracja środowiska lokalnego

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity zadania [zł.] Wnioskowana kwota dotacji [zł.]

Koszt całkowity zadania [zł.] Wnioskowana kwota dotacji [zł.] Wykaz ofert, które wpłynęły w wyniku ogłoszonego w dniu 07 kwietnia 0 roku przez Burmistrza Miasta Malborka otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 0 roku w obszarze:. OCHRONA I PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 Regulamin Olimpiady Zdrowy Styl Życia został opracowany w 2003 roku i pozytywnie oceniony przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty. O ZDROWIE SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPORTOWA GWIAZDA. Konkurs na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim REGULAMIN KONKURSU

SPORTOWA GWIAZDA. Konkurs na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim REGULAMIN KONKURSU SPORTOWA GWIAZDA Konkurs na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim REGULAMIN KONKURSU I. CELE: - wyłonienie najciekawszych projektów z zakresu upowszechniania sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

Sprawozdanie. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 1 ROZDZIAŁ I Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo