2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe (Dyrektywa 2004/17/WE) Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul.m.skłodowskiej-curie 30 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Chorzów Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: CEZ Polska Sp. z o.o. Tel.: Osoba do kontaktów: Marcin Rejdych Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) elektrocieplownia-chorzow-elcho-spzoo.html Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I ) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II ) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III ) I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 26

2 Sektor wodny Działalność dotycząca portów lotniczych Inny: I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 2 / 26

3 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Kompleksowa obsługa nawęglania. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: 27 Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, Chorzów, POLSKA Kod NUTS: PL22A II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Wykonanie w Elektrociepłowni Chorzów ELCHO Sp. z o.o. prac obejmujących Kompleksową obsługę nawęglania, w tym: Podawanie węgla na składowisko i produkcję, PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 3 / 26

4 Formowanie i obsługa składowisk węgla, Odbiory i rozładunek dostaw, podawanie biomasy na składowisko i produkcję, Pobieranie próbek handlowych biomasy, Rozładunek dostaw mączki wapiennej i usuwanie zatorów na rurociągach transportowych maczki wapiennej, Nadzór nad instalacją załadunku popiołów na środki transportu, usuwanie zatorów na rurociągach transportowych popiołu lotnego i dennego, Rozładunek dostaw oleju opałowego i oleju napędowego, ELCHO przewiduje przejście na mocy Umowy na wykonawcę części zakładu pracy ELCHO w rozumieniu art. 23(1)K.P. wykonującą zadania (funkcje) objęte przedmiotem zamówienia wraz z dotychczas realizującymi je w strukturze ELCHO pracownikami tj. pracownikami wydziału nawęglania, Wykonawca w celu świadczenia usługi będzie zobowiązany do wynajmu pomieszczeń, Wykonawca w celu świadczenia usług będzie zobowiązany do zakupu lub dzierżawy środków trwałych. Szczegółowy opis zakresu prac oraz opis pomieszczeń i środków trwałych zostanie ujęty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia dodatkowego w przypadku konieczności udzielenia takiego zamówienia. Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia: Kompleksowa obsługa nawęglania od dnia do dnia lecz nie wcześniej niż od dnia przekazania WYKONAWCY zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 23(1) KP. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych : Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Obsługa instalacji nawęglania wraz z instalacją podawania biomasy oraz pobór próbek. 1. Zakres usług: Rozładunek dostaw, podawanie węgla i innych paliw węglowych na składowisko i produkcję, 1.1. obsługa wagi samochodowej (obejmującą ważenie wszystkich rodzajów paliw, odpadów energetycznych, mączki wapiennej i innych materiałów ), 1.2. obsługa komputerowego systemu sterującego ROXON PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 4 / 26

5 1.3. obsługa układu rozładunku wagonów (łącznie 3 taśmociągi wraz z ładozwałowarką kołowo-szynową, formowanie i zagęszczanie węgla na składowiskach (spychacze), 1.4. obsługę 2 linii podawania paliwa do 4 zasobników przykotłowych (łącznie 11 taśmociągów wraz z ładozwałowarką kołowo-szynową, wagami i próbopobierakami), 1.5. czyszczenie na każdej zmianie roboczej kruszarki węgla, czyszczenie przesypów taśmociągów 1.6. codzienne tarowanie wagi taśmowej na układzie podawania węgla 1.7. utrzymanie w czystości rejonu od budynku rozładunku węgla do punktu przesypowego W3 (część zewnętrzna) 1.8. udział w obmiarach zwałów węglowych pomiar gęstości węgla metodą skrzyniową w razie potrzeby inicjowanie i podejmowanie działań przeciwdziałających samozapłonowi węgla Granica prac jest wyznaczona na podstawie dotychczasowej eksploatacji i obejmuje: wagę samochodową, układ rozładunku węgla od budynku rozładunku węgla do punktu przesypowego W3 układ transportu paliwa od punktu przesypowego W3 do poziomu 36m w budynku pośrednim składowiska węgla. Prace muszą być prowadzone w każdych warunkach atmosferycznych w szczególności chodzi o uwzględnienie pracy w zimie w niskich temperaturach, przez wszystkie dni, w tym także soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy w Polsce oraz zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić stałą dostępność węgla w zasobnikach przykotłowych umożliwiającą stały oraz terminowy rozładunek węgla. Dotychczasowa organizacja pracy przewiduje pracę na I i II zmianie roboczej w systemie 3 brygadowym. Waga samochodowa standardowo czynna w dni robocze na I i II zmianie roboczej oraz w razie potrzeby w soboty na I zmianie roboczej. Wymagana maksymalna dzienna ilość podawanego węgla na produkcję wynosi do 2500 Mg. Wymagana maksymalna dzienna ilość rozładowywanego węgla wynosi 4200 Mg. Rozładunek prowadzony w zależności od potrzeb na składowisko, bezpośrednio na zbiorniki przykotłowe lub w relacji pośredniej z podziałem strugi na składowisko i zbiorniki przykotłowe. Średnioroczna przewidywana ilość węgla do rozładunku oraz podania na składowisko i produkcję wynosi około Mg, przy czym specyfika planu produkcji Elektrociepłowni ELCHO Sp. z o.o. kształtuje dostawy węgla w taki sposób, że na I kw i IV kw przypada większość dostaw węgla. W zależności od przyjętego planu produkcji ilość węgla do rozładunku i podania na produkcję może zawierać się w przedziale Mg rocznie. Pracownicy Wykonawcy i/lub jego podwykonawców muszą posiadać wszystkie niezbędne (aktualne) pozwolenia, a w szczególności: uprawnienia do obsługi ładozwałowarki (ŁZKS) (uprawnienia operatora koparek wielonaczyniowych), uprawnienia do pobierania próbek dla dostaw biomasy uprawnienie do obsługi taśmociągów, uprawnienia operatora spychacza i ładowarki jednonaczyniowej zaświadczenie zdrowotne dopuszczające do pracy w środowisku występującym w danym obszarze, zaświadczenia kwalifikacyjne typu D lub E dla podległych pracowników. Prace wykonywane przy użyciu spychaczy wynoszą średnio 1250 mth/rok Dostawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom swoim i/lub podwykonawcy wszystkie niezbędne maszyny i narzędzia (poza dostarczonymi przez Elektrociepłownie ELCHO), materiały i części, materiały specjalistyczne, środki ochrony osobistej, także te, które wynikają ze specyficznych uprawnień, pozwoleń i certyfikatów (w szczególności: ubrania ochronne, kaski, okulary, ochronniki słuchu, rękawice, latarki, maski p.pyłowe, kamizelki ostrzegawcze, łopaty, miotły, kilofy, łopatki do przebijania i czyszczenia przesypów). 2. Odbiory dostaw, podawanie biomasy na składowisko i produkcję, Planowane przez Elektrociepłownie ELCHO Sp. z o.o.. do spalania rodzaje biomasy: biomasa leśna (trociny, pelety), biomasa agro (pelety, postać luźna). PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 5 / 26

6 Prace obejmują następujące czynności: 2.1. wskazanie miejsca oraz nadzór nad rozładowywaniem biomasy, 2.2. pobór próbek handlowych biomasy 2.3. obsługę wagi samochodowej, 2.4. formowanie i zagęszczanie hałdy, 2.5. podawanie biomasy ładowarką kołową na instalację podawania biomasy, 2.6. obsługę jednego z dwóch układów podawania biomasy (układ z podajnikami ślimakowymi lub układ z podajnikiem zgrzebłowym) do punktu przesypowego W3, 2.7. każdorazowe czyszczenie silników i rejonu instalacji podawania biomasy na koniec każdej zmiany roboczej, 2.8. codzienne tarowanie wagi na wagoprzenośniku Prace prowadzone przy użyciu ładowarki wynoszą około 16 mth dziennie. Aktualnie prace ładowarką wykonywane są przez firmę zewnętrzną. Granica prac jest wyznaczona na podstawie dotychczasowej eksploatacji i obejmuje: składowisko biomasy, całą infrastrukturę dedykowaną do transportu biomasy, 2 układy podawania biomasy do punktu przesypowego W3.. Prace muszą być prowadzone w każdych warunkach atmosferycznych (w szczególności chodzi o uwzględnienie prac w zimie w niskich temperaturach), przez wszystkie dni, w tym także soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy w Polsce oraz zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić stałe podawania biomasy razem z podawanym węglem na produkcję (dotychczasowa organizacja pracy przewiduje pracę na I i II zmianie roboczej w systemie 3 brygadowym) oraz terminowy rozładunek biomasy, przy czym przyjmowanie biomasy ograniczone jest do dni roboczych na i i II zmianie roboczej i w razie potrzeby sobót na I zmianie roboczej. Maksymalna dzienna ilość podawanej biomasy na produkcję wynosi 900 ton. Maksymalna dzienna ilość rozładowywanej biomasy wynosi 1400 ton. Średnioroczna przewidywana ilość biomasy do rozładunku oraz podania na składowisko i produkcję wynosi około Mg, przy czym specyfika planu produkcji Elektrociepłowni ELCHO. kształtuje dostawy biomasy w taki sposób, że na Ikw i IVkw przypada większość dostaw Pracownicy dostawcy i/lub jego podwykonawców muszą posiadać wszystkie niezbędne pozwolenia niezbędne do pracy, a w szczególności: przeszkolenie w zakresie obsługi instalacji podawania biomasy, uprawnienia operatora ładowarki jednonaczyniowej zaświadczenie zdrowotne dopuszczające do pracy w środowisku występującym w danym obszarze, przeszkolenie w zakresie pobierania próbek biomasy (próbki handlowe). Dostawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom swoim i/lub podwykonawcy wszystkie niezbędne maszyny i narzędzia (poza posiadanymi przez Elektrociepłownię ELCHO opisanymi w niemniejszym dokumencie), materiały i części, materiały specjalistyczne, środki ochrony osobistej, także te, które wynikają ze specyficznych uprawnień, pozwoleń i certyfikatów (w szczególności: ubrania ochronne, kaski, okulary, ochronniki słuchu, rękawice, latarki, maski p.pyłowe, łopaty, miotły, łopatki do przebijania i czyszczenia przesypów, wiadra, worki foliowe,). 3. Pobieranie próbek handlowych biomasy. Praca polega na fizycznym pobieraniu próbek handlowych biomasy z dostaw. Dostawca musi zabezpieczyć możliwość prowadzenia prac w każdych warunkach atmosferycznych w dni dostaw. (większość dostaw w dni robocze), Średnioroczna przewidywana ilość pobieranych próbek biomasy wynosi około próbek. Pracownicy dostawcy i/lub jego podwykonawców muszą posiadać wszystkie niezbędne pozwolenia, a w szczególności: zaświadczenie zdrowotne dopuszczające do pracy na danym stanowisku pracy. Granica prac jest wyznaczona na podstawie dotychczasowej eksploatacji i obejmuje: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 6 / 26

7 pobieranie próbek z każdego transportu zgodnie z procedurą, dostarczanie próbek do laboratorium węglowego znajdującego się na terenie budynku pośredniego. Dostawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom swoim i/lub podwykonawcy wszystkie niezbędne narzędzia, materiały, środki ochrony osobistej, także te które wynikają ze specyficznych uprawnień, pozwoleń i certyfikatów, w szczególności: ubrania ochronne, kaski, okulary, rękawice, latarki, kamizelki ostrzegawcze oraz narzędzia do pobierania próbek: łopatki, wiadra, metalowe naczynia do przechowywania próbek. Prace muszą być prowadzone przy zachowaniu najwyższej jakości oraz staranności i zapewniać ciągłość pracy Elektrociepłowni ELCHO Sp. z o.o.. zgodnie z obowiązującym dobowym/miesięcznym planem produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i/lub planami dostaw. 4. Rozładunek dostaw maczki wapiennej, likwidacja zatorów na rurociągach transportowych Dostawy mączki kamienia wapiennego prowadzone są transportem samochodowym. Każda cysterna jest ważona na wadze samochodowej przed i po rozładunku. Rozładunek cystern samochodowych prowadzą kierowcy, Funkcje obsługi sprowadzają się do nadzoru. Granica prac jest wyznaczona na podstawie dotychczasowej eksploatacji i obejmuje: stanowisko rozładunku maczki wapiennej, pompy zbiornikowe pod zbiornikami magazynowymi maczki wapiennej Możliwe są również dostawy mączki kamienia wapiennego transportem kolejowym. Prace obejmują następujące czynności: a. Przegląd wagonów. Po podłączeniu powietrza rozładunkowego dokonywana jest kontrola szczelności rurociągów, zamknięć i armatury, b. Podłączenie węży rozładunkowych - opróżnianie cystern na zbiorniki magazynowe mączki wapiennej. c. Po rozładunku i odpięciu węży rozładunkowych czyszczone są nieużyte króćce rozładunkowe z drugiej strony wagonu, a mączka z czyszczenia odwożona jest taczkami na składowisko węgla. d. W przypadku zatoru na rurociągu transportowym maczki wapiennej miejscowe spiętrzanie i rozprężanie powietrza w rurociągu celem usunięcia zatoru. e. Sprzątanie kanałów pod stanowiskiem rozładunkowym Zamawiana ilość wynosi 800 Mg tygodniowo. Rozładunek wagonów prowadzony jest w poniedziałek i wtorek każdego tygodnia w ilości 16 sztuk wagonów typu 408s. Pracownicy dostawcy i/lub jego podwykonawców muszą posiadać wszystkie niezbędne pozwolenia, a w szczególności: świadectwo kwalifikacyjne E dla podległych pracowników zaświadczenie zdrowotne dopuszczające do pracy na danym stanowisku pracy. Dostawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom swoim i/lub podwykonawcy wszystkie niezbędne narzędzia, materiały, środki ochrony osobistej, także te które wynikają ze specyficznych uprawnień, pozwoleń i certyfikatów, w szczególności: ubrania ochronne, kaski, okulary, rękawice, latarki 5. Rozładunek i obsługa transportu popiołu lotnego i dennego Prace obejmują następujące czynności: 5.1Usuwanie zatorów (metoda sprężania powietrza lub rozkręcanie i przetykanie rurociągów) na układzie transportu popiołu lotnego i dennego, kontroli szczelności układu rurociągów 5.2Nadzór nad układem aeracji dna zbiornika magazynowego, systemem odpowietrzeń i stacją odpylania zbiornika oraz udrażnianie i ustawianie regulatorów Mollera. Nadzór nad prawidłową pracą wciągarek linowych rękawów rozładowczych. 5.3 Nadzór nad prawidłową obsługą urządzeń przez kierowców autocystern. Obsługa awaryjnego zrzutu popiołu dennego do kontenera (rozgarnianie i wymiana kontenera), sprzątanie terenu pod zbiornikami magazynowymi, pod elektrofiltrami i pomieszczeń pomp zbiornikowych popiołu dennego. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 7 / 26

8 5.4 W przypadku odbioru popiołów transportem kolejowym załadunek popiołów do wagonów. 5.5 Przeprowadzanie ważeń kontrolnych oraz autoryzowanie wydruków wagowych. Tworzenie baz danych: odbiorców, spedytorów oraz archiwizacja ważeń. 5.6 Waga samochodowa czynna w dni robocze na I i II zmianie roboczej oraz w dni wolne od pracy w przypadku wyraźnego wskazania odbiorcy popiołów (aktualnie CEZ PE Polska). Granica prac jest wyznaczona na podstawie dotychczasowej eksploatacji i obejmuje: stanowisko załadunku popiołu lotnego i dennego, pompy zbiornikowe popiołu lotnego i dennego wraz z rurociągami transportowymi zbiorniki magazynowe popiołów Pracownicy dostawcy i/lub jego podwykonawców muszą posiadać wszystkie niezbędne pozwolenia, a w szczególności: świadectwo kwalifikacyjne E dla podległych pracowników zaświadczenie zdrowotne dopuszczające do pracy na danym stanowisku pracy. Dostawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom swoim i/lub podwykonawcy wszystkie niezbędne narzędzia, materiały, środki ochrony osobistej, także te które wynikają ze specyficznych uprawnień, pozwoleń i certyfikatów, w szczególności: ubrania ochronne, kaski, okulary, rękawice, latarki 6. Odbiór, rozładunek i gospodarka paliwami płynnymi. Olej rozpałkowy: praca polega na nadzorze rozładunku samochodowych dostaw oleju opałowego (przeznaczonego do rozpalania kotłów) do zbiornika magazynowego (poj. 300 m3) i spisaniu stosownego protokołu, przewidywana ilość to około 10 transportów rocznie, Olej napędowy do spychaczy; praca polega na nadzorze rozładunku samochodowych dostaw oleju napędowego (przeznaczonego do spycharek) do zbiornika magazynowego (poj. 5 m3). Sporadycznie uzupełniany jest poziom oleju napędowego w zbiornikach paliwa pomp ppoż. Dostawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom swoim i/lub podwykonawcy wszystkie niezbędne narzędzia, materiały, środki ochrony osobistej, także te które wynikają ze specyficznych uprawnień, pozwoleń i certyfikatów, w szczególności: ubrania ochronne, kaski, okulary, rękawice, latarki 7. Dopuszczanie do prac na polecenie pisemne i ustne, przygotowanie miejsca pracy : Praca polega na rejestracji i otwarciu poleceń pisemnych i ustnych. W ramach dopuszczenia zgłoszenie do Dyżurnego Inżyniera Ruchu a następnie dokonanie niezbędnych przełączeń i odstawień, przygotowanie bezpiecznego miejsca pracy a po zakończeniu likwidację miejsca pracy, kontrola jakości wykonanych prac i przygotowanie urządzeń do ruchu. Pracownicy dostawcy i/lub jego podwykonawców dopuszczający do prac na polecenie pisemne muszą posiadać wszystkie niezbędne pozwolenia, a w szczególności: świadectwo kwalifikacyjne E dla podległych pracowników znajdować się na liście osób dopuszczających na polecenia pisemne zgodnie z zasadami Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Elektrociepłowni Chorzów ELCHO Sp. z o.o.. 8. Wykaz urządzeń NAWĘGLANIA do obsługi. Urządzenia do rozładunku węgla 0_EAA10_AF501 wózek wygarniający 501 0_EAA10_AF502 wózek wygarniający 502 0_EAC10_AF101 taśma pod zbiornikami zasypowymi węgla 0_EAC20_AF101 taśma skośna do placowej 0_EAC30_AF101 taśma placowa 0_EAC40_AA101 dzwon rozdzielający LINIA 1 PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 8 / 26

9 0_EBA10_AF101 taśma pod kratą zwał 1 0_EBA15_AF101 taśma skośna do kruszarki 1 0_EBA15_AT401 separator magnetyczny 0_EBA15_AT402 urządzenie-taśma czyszcząca 0_EBD15_AT( ) przesiewacz eliptyczny 0_EBD10_AT401 przesiewacz rolkowy 0_EBC10_AJ101 kruszarka węgla 1 0_EBD10_AT201 wentylator główny stacja odpylania kruszarkowni 0_EBD10_AT203 Przenośnik ślimakowy 0_EBD10_AT202 zawór obrotowy linii 1 0_EBD10_AT204 zawór obrotowy linii 2 0_ECA10_AF101 taśma skośna za kruszarka 1 0_ECA10_AT201 stacja odpylania na wieży przesypowej 0_ECA15_AF101 taśma nad zbiornikami 0_ECA15_AF901 pług zrzutowy do zbiornika 2.2 0_ECA15_AF902 pług zrzutowy do zbiornika 2.1 0_ECA15_AF903 pług zrzutowy do zbiornika 1.1 0_ECA25_AT202 odpylanie zbiornika 2.2 0_ECA25_AT203 odpylanie zbiornika 2.1 0_ECA25_AT204 odpylanie zbiornika 1.1 0_ECA25_AT205 odpylanie zbiornika 1.2 LINIA 2 0_EBA20_AF101 taśma pod kratą zwał II 0_EBA25_AF101 taśma skośna do kruszarki 2 0_EBA25_AT401 separator magnetyczny 0_EBA25_AT402 urządzenie-taśma czyszcząca 0_EBD25_AT( ) przesiewacz rolkowy 0_EBD20_AT401 przesiewacz eliptyczny 0_EBC20_AJ101 kruszarka węgla 2 0_ECA20_AF101 taśma skośna za kruszarka 2 0_ECA20_AT201 stacja odpylania wieży przesypowej 0_ECA25_AF101 taśma nad zbiornikami 0_ECA25_AF901 pług zrzutowy do zbiornika 2.2 0_ECA25_AF902 pług zrzutowy do zbiornika 2.1 0_ECA25_AF903 pług zrzutowy do zbiornika 1.1 Urządzenia do skladowania i zagęszczania węgla na zwałach węglowych 0_EAD10_AE101 zwałoładowarka 0_EAD20 spycharka gąsienicowa B _EAD30 spycharka gąsienicowa T-170 Instalacja centralnego odkurzania 0_SDA01 S-10 Instalacja odkurzacza przemysłowego przy kruszarkowni 0_SDA02 S-8 Instalacja odkurzacza przemysłowego w budynku rozładunku węgla 0_SDA01_AN701 Sprężarka odkurzacza przy kruszarkowni 0_SDA01_AT201 Cyklon odkurzacza przy kruszarkowni PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 9 / 26

10 0_SDA01_AP601 Pompa podciśnieniowa odkurzacza przy kruszarkowni 0_SDA01_AT301 Osuszacz powietrza odkurzacza przy kruszarkowni 0_SDA02_AN701 Sprężarka odkurzacza w budynku rozładunku węgla 0_SDA02_AT301 Cyklon odkurzacza w budynku rozładunku węgla 0_SDA02_AP601 Pompa podciśnieniowa odkurzacza w budynku rozładunku węgla 0_SDA02_AT201 Osuszacz powietrza odkurzacza w budynku rozładunku węgla 0_EBA04_AF101 Urządzenie do podawania biomasy-ogólnie 0_EBA05_AF101 tasma do usuwania odpadów biomasy 0_EBA06_AF101 Krata wibracyjna lewa 0_EBA07_AF101 Krata wibracyjna prawa 0_EBA08_AF101 Przenośnik zgrzebłowy 0_EBA09_AF101 wagoprzenośnik 0_EBA03_AF101 taśma łącznikowa na przesyp W-3 0_EBA23_AF201 Wygarniak ślimakowy WS1 0_EBA23_AF101 Przenośnik taśmowy PT1 wraz z wagą 0_EBA23_AF102 Przenośnik taśmowy PT2 Wagi do węgla i biomasy Waga taśmowa na tasmie placowej (0_EBA09_AF101) Waga taśmowa na tasmie placowej (0_EAC30_AF101) Waga taśmowa na tasmie skośnej do kruszarki (0_EBA15_AF101) typ Schenck BEP Instalacja rozładunku i podawania maczki kamienia maczki wapiennej Zbiornik retencyjny Bloku 1 (1_HTK05_BB101) wraz z przyległymi urządzeniami Zbiornik retencyjny Bloku 1 (2_HTK05_BB101) wraz z przyległymi urządzeniami Instalacja do rozładunku oleju opalowego Taca rozładunkowa Pompa rozładunkowa Zbiornik magazynowy V= 300 m3 9. Wykaz dodatkowych pomieszczeń. Pomieszczenie budynku obsługi gospodarki surowcowej - szatnia brudna 6 szafek, - szatnia czysta 6 szafek, - 2 kabiny prysznicowe, - 2 WC, - 1 pisuar, - 4 umywalki - suszarnia - jadalnia Łączna powierzchnia budynku ok. 95 m2 Pom. Socjalne przy mączce wapiennej: - 1 umywalka, - WC wraz z pisuarem, - pomieszczenie biurowe, Łączna powierzchnia ok.24 m2 Pomieszczenie (kontener) do obsługu wagi samochodowej: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 10 / 26

11 - pomieszczenie biurowe wraz z ubikacją, Łączna powierzchnia mistrzówki ok.13 m2 Szatnia operatorów spycharek przy mag. olejowym: - pomieszczenie szatni (6 szafek ubraniowych) - pomieszczenie łażni (2 natryski i 1 umywalka i ubikacja), Łączna powierzchnia szatni operatorów ok. 24 m2 Pomieszczenie gospodarcze przy magazynie olejowym: - pomieszczenie wraz z węzłem cieplnym dla całego magzynu, Łączna powierzchnia pomieszczenia ok.24 m2 Pomieszczenie zaplecza technicznego (wiata spycharek): Łączna powierzchnia pomieszczenia ok.67 m2 Szatnia Główna : Łączna liczba pracowników korzystających 13 osób 10. Zamówienia dodatkowe Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych w wysokości do 50% wartości umowy brutto w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia określonego powyżej wystąpią nieprzewidziane sytuacje, które będą miały wpływ na prawidłowe wykonanie zakresu podstawowego. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu : tak nie Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i : (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji : Okres w miesiącach : 48 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 11 / 26

12 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie S.A Ul. Senatorska 16, Warszawa IBAN z wpisaniem na dowodzie wpłaty oznaczeniem: wadium w przetargu /ELC/2012/MR Wraz z ofertą należy złożyć kserokopię przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się faktycznie na koncie Zamawiającego. b. poręczeniach bankowych; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w pkt Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt zostanie wykluczony z postępowania Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: a. upłynie termin związania ofertą; b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c. Zamawiający unieważni postępowanie Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy: a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert; b. który został wykluczony z postępowania; c. którego oferta została odrzucona. Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia środka zaskarżenia Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę W przypadku zaskarżenia decyzji Zamawiającego w postępowaniu, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 12 / 26

13 b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Środki własne Zamawiającego. Płatności - sukcesywnie w trakcie realizacji umowy. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:(jeżeli dotyczy) Konsorcjum. III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: Wymagania w stosunku do oferentów odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisem ujętym w Instrukcji dla Wykonawców. III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca na potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej, powinien dołączyć do wniosku wymagane dokumenty: Warunek 1: Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na realizacji : a. obsługi nawęglania, W przypadku Konsorcjum, uczestnicy konsorcjum powinni łącznie posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 1: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku. Warunek 2: Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadku, gdy: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek jawnych, partnerzy spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych oraz urzędujący członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 13 / 26

14 Ponadto podmioty zbiorowe, tj. przedsiębiorstwa będą podlegały wykluczeniu w przypadku, których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ponadto wykluczeniu z postępowania podlegać będą Wykonawcy: którzy w ciągu ostatnich trzech lat (tzn. w latach 2009, 2010, 2011) przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w stosunku do których otwarto likwidację lub upadłość ogłoszono, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, którzy uczestniczyli bezpośrednio w przygotowaniu postępowania w taki sposób, że ich udział w postępowaniu utrudni uczciwą konkurencję. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 2: - wypełnione oświadczenie wg wzoru nr 2, - aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku,. - aktualna informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby dotycząca osób wchodzących w skład organu zarządzającego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. - aktualna informacja z krajowego rejestru karnego dotycząca przedsiębiorstwa (podmiot zbiorowy), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków. Warunek 6: W przypadku, gdy ze strony Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą występować osoby, które nie są uprawnione do jego reprezentacji w sposób bezpośredni, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwa. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 6: - pełnomocnictwa szczególne udzielone osobom fizycznym jeżeli nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie danych z właściwego rejestru (w przypadku Konsorcjum). Warunek 7 Przy pierwszej czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, czyli przy złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest (i) złożyć oświadczenie o akceptacji treści Procedury udzielania zamówień przez spółki Grupy CEZ w Polsce przy zastosowaniu zasad Dyrektywy 2004/17/WE ; (ii) podpisać zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w toku postępowania; oraz (iii) podpisać klauzulę arbitrażową zgodnie z którą strony oświadczyłyby, że spory wynikające z prowadzonego postępowania lub związane z tym postępowaniem będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek 3: Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 14 / 26

15 a. obroty z działalności podstawowej w każdym roku tzn. w latach 2009,2010, 2011, nie mniejsze niż ,00 PLN.W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej powyższe przychody muszą wynikać z nieskonsolidowanego sprawozdania finansowego Wykonawcy. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca powinien wykazać ww. przychody za 3 ostatnie zaudytowane lata obrotowe, b. zdolność kredytową na kwotę minimum PLN. Zdolność kredytowa może być wykazana poprzez posiadane środki, w tym także środki posiadane w ramach kredytu odnawialnego lub poprzez inne instrumenty finansowe charakteryzujące zdolność kredytową. c. polisa Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę min PLN (słownie: cztery miliony złotych) w tym polisa OC Pracodawcy na min PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Franszyzy redukcyjne maksymalnie PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) tylko w odniesieniu do szkód rzeczowych, dla szkód osobowych brak franszyzy d. Powyższy zakres zostanie rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe: d1. ubezpieczonymi będą Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, którym wykonanie Kontraktu powierzają, d2. ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z wykonywaniem Kontraktu, d3. ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, d4. ubezpieczone będą szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem, d5. ubezpieczone będą szkody wyrządzone z winy umyślnej przez pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, z wyłączeniem Członków Zarządu. d6. ubezpieczone będą czyste straty finansowe nie będące następstwem szkód osobowych ani szkód rzeczowych, w tym czyste straty wynikające ze świadczonej usługi oraz z uwzględnieniem szkód będących wynikiem przerwania dostawy energii elektrycznej (dopuszczalny jest sublimit w wysokości nie niższej niż ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych), d7. ubezpieczone będą szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, d8. ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do realizacji Kontaktu, PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 15 / 26

16 w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, d9. ubezpieczone będą szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach i urządzeniach, w tym podziemnych, d10. wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych, d11. ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy, d12. ubezpieczone będą szkody wynikające z wibracji, osunięcia się ziemi, osłabienia elementów nośnych, d13. ubezpieczone będą szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, d14. odpowiedzialnością ponad sumę gwarancyjną objęte są koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony, d15. ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu będącym w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Wykonawcy, d16. ubezpieczone będą szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Wykonawcę, d17. triggerem polisy może być błędne działanie lub zaniechanie, zdarzenie bezpośrednio powodujące szkodę bądź szkoda, a roszczenia poszkodowanych będą mogły zostać zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 3: - bilans, rachunek zysków i strat za lata 2009, 2010, 2011 a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca powinien przedłożyć w/w dokumenty za 3 ostatnie zaudytowane lata obrotowe. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, - opinia banku dotycząca zdolności kredytowej Wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia wniosków zawierająca informacje o wartości dostępnych linii kredytowych lub potencjalnej zdolności kredytowej wyrażonej w kwocie. - kopia posiadanych polis Odpowiedzialności Cywilnej (warunek 3 ppkt c ) oraz oświadczenie o zdolności zawarcia polisy (warunek 3 ppkt d) przed dniem podpisania umowy. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 16 / 26

17 Warunek 4: Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania umowy tzn.: wykazać się zakończoną wynikiem pozytywnym realizacją prac w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania tj. w okresie w okresie od dnia od do , której przedmiotem była: - obsługa eksploatacyjna stanowiącego technologiczną całość zespołu urządzeń nawęglania w elektrowni o mocy co najmniej 50 MWe lub elektrociepłowni o mocy co najmniej 50 MWt o wartości zrealizowanych prac co najmniej PLN; lub - obsługa eksploatacyjna urządzeń transportu energetycznego paliwa stałego i innych komponentów do produkcji w zakładach produkcyjnych: połączona z obsługą urządzeń odprowadzania odpadów poprodukcyjnych; połączona z obsługą (załadunkiem/wyładunkiem) i zarządzaniem składowiskami paliw stałych, przy czym wartość wymienionych powyżej prac wykonanych przez wykonawcę nie może być niższa niż PLN. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 4: - wykaz wykonanych z wynikiem pozytywnym w/w prac, - pozytywne referencje dotyczące realizacji wymienionych w pkt poprzednim prac. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata należy przedstawić realizacje wykonane w okresie działalności firmy, z podaniem ich zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania, nazwy odbiorcy. W przypadku Konsorcjum: a. jeżeli Konsorcjum złoży referencje swoich członków, przy czym referencje te będą odnosiły się do tego samego przedmiotu zamówienia i wystawione będą przez tego samego zamawiającego, a Konsorcjum to przystępuje do niniejszego przetargu w tym samym składzie podmiotowym, co u innego zamawiającego, o którym mowa wyżej, to w tym przypadku referencje te nie będą podlegały sumowaniu, b. jeśli referencje składa Konsorcjum w różnym składzie podmiotowym, wówczas referencje przedłożone przez poszczególnych członków Konsorcjum będą zaliczone jako suma referencji wszystkich członków Konsorcjum pod warunkiem, że nie dotyczą tego samego przedmiotu prac. Referencje powinny być potwierdzone przez podmiot udzielający zamówienia na realizację prac oraz zawierać następujące informacje: przedmiot zamówienia zakres prac, PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 17 / 26

18 termin realizacji, oceny jakości wykonanych prac. Warunek 5: W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), powinni we wniosku poinformować o tym fakcie. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 5: - oświadczenie członków Konsorcjum, które winno zawierać między innymi następujące informacje: wskazanie podmiotów tworzących Konsorcjum, określenie celu wspólnych działań jak złożenie wspólnej oferty oraz realizacja przedmiotu zamówienia, określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do dokonywania czynności oraz składania oświadczeń woli dotyczących niniejszego postępowania względem Zamawiającego jako pełnomocnik wszystkich uczestników konsorcjum (tzw. lider Konsorcjum ). podział obowiązków członków Konsorcjum przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązanie uczestników konsorcjum do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za zobowiązania wynikające z udzielenia zamówienia. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu : tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi : tak nie PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 18 / 26

19 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:(jeżeli dotyczy) 185/ELC/2012/MR IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 19 / 26

20 IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Data: 29/08/2012 Godzina: 11:00 Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Podać cenę: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:(jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: 03/09/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: Data : _ (dd/mm/rrrr) Godzina: (jeżeli dotyczy)miejscowość : Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak)dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia : PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 20 / 26

21 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Procedury udzielania zamówień przez spółki Grupy CEZ w Polsce przy zastosowaniu zasad Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Udzielanie zamówień nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 Dz.U. Nr 113 poz.759). Szczegółowe informacje na temat złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnienia warunków udziału, a także oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ujęte są w "Instrukcji dla Wykonawców składających wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu" udostępnionej na stronie w zakładce dotyczącej zamówień publicznych u Zamawiającego. Zamawiający zamierza zaprosić do składnia ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu Wykonawców w liczbie nie większej niż 5, którzy otrzymają najwyższą ocenę według kryterium kwalifikacyjnego, które stanowi ocena przedłożonych referencji dotyczących zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania tj. w okresie od do z należytą starannością zamówień polegających na wykonaniu prac w zakresie określonym w postanowieniach Warunku 4 w punkcie III.2.3) niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe zasady kwalifikacji określa Instrukcji dla Wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu udostępniona na stronie w zakładce dotyczącej zamówień publicznych u Zamawiającego. Procedurę odwoławcza realizowana jest przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z informacjami zawartymi w Instrukcji dla Wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych w wysokości do 50% wartości umowy brutto w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia określonego powyżej wystąpią nieprzewidziane sytuacje, które będą miały wpływ na prawidłowe wykonanie zakresu podstawowego. Dokumenty zamawiającego, o których mowa w niniejszej informacji dodatkowej dostępne są na stronie VI.4) Procedury odwoławcze: VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 21 / 26

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Tel.: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Tel.: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Tel.: Faks: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7125-2014:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29243-2014:text:pl:html Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365428-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi sprzątania i zamiatania ulic 2011/S 225-365428 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39205-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Sochaczew: Olej napędowy 2015/S 204-370143. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Sochaczew: Olej napędowy 2015/S 204-370143. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370143-2015:text:pl:html Polska-Sochaczew: Olej napędowy 2015/S 204-370143 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:36868-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394308-2012:text:pl:html PL-Poznań: Usługi ochroniarskie 2012/S 239-394308 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Katowice: Olej napędowy 2011/S 166-274923

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Katowice: Olej napędowy 2011/S 166-274923 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274923-2011:text:pl:html PL-Katowice: Olej napędowy 2011/S 166-274923 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412313-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks:

Tel.: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349363-2014:text:pl:html Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295192-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S

PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S 1/5 PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S 204-293844 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227062-2015:text:pl:html Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389438-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi związane z odpadami 2011/S 240-389438 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254334-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85259-2013:text:pl:html PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S 052-085259 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2010/S 31-044776 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Olej napędowy 2009/S 169-243846 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Katowice: Olej napędowy 2009/S 169-243846 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Katowice: Olej napędowy 2009/S 169-243846 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice

Bardziej szczegółowo

Polska-Konin: Usługi udzielania kredytu 2014/S 070-120805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Konin: Usługi udzielania kredytu 2014/S 070-120805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120805-2014:text:pl:html Polska-Konin: Usługi udzielania kredytu 2014/S 070-120805 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe

Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Jelenia Góra: Olej napędowy 2012/S 136-227627. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jelenia Góra: Olej napędowy 2012/S 136-227627. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227627-2012:text:pl:html PL-Jelenia Góra: Olej napędowy 2012/S 136-227627 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360824-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2011/S 222-360824

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340598-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2011/S 209-340598 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Suwałki: Olej napędowy 2010/S 181-276233

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Suwałki: Olej napędowy 2010/S 181-276233 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276233-2010:text:pl:html PL-Suwałki: Olej napędowy 2010/S 181-276233 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Komunikacja Miejska

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Bochnia: Spoiwa 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bochnia: Spoiwa 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125665-2016:text:pl:html Polska-Bochnia: Spoiwa 2016/S 072-125665 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131519-2013:text:pl:html PL-Krasnystaw: Usługi udzielania kredytu 2013/S 078-131519 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392527-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 222-392527 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407566-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132740-2012:text:pl:html PL-Szczecin: Odczynniki chemiczne 2012/S 81-132740 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Śrem: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Śrem: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195804-2015:text:pl:html Polska-Śrem: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2015/S 108-195804 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387297-2015:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265680-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Radzyń Podlaski: Olej napędowy 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Radzyń Podlaski: Olej napędowy 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325534-2012:text:pl:html PL-Radzyń Podlaski: Olej napędowy 2012/S 198-325534 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17512-2013:text:pl:html PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Produkty farmaceutyczne 2015/S 057-098998. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Produkty farmaceutyczne 2015/S 057-098998. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98998-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Produkty farmaceutyczne 2015/S 057-098998 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383325-2016:text:pl:html Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2016/S 210-383325 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311388-2013:text:pl:html Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, ul. Balonowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:289783-2015:text:pl:html Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Tel.: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Tel.: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warka: Paliwa 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warka: Paliwa 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451457-2015:text:pl:html Polska-Warka: Paliwa 2015/S 248-451457 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Elektroniczne tablice informacyjne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Łódź: Elektroniczne tablice informacyjne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330277-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Elektroniczne tablice informacyjne 2013/S 191-330277 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288143-2014:text:pl:html Polska-Dąbrowa Górnicza: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2014/S

Bardziej szczegółowo

PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:188835-2012:text:pl:html PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80402-2011:text:pl:html PL-Poznań: Elektryczność 2011/S 49-080402 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo