SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 8/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW ZA OKRES OD 13 SIERPNIA 2015 R. DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2015R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW : I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA : 1. Zarządzenie Nr 234/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna. 2. Zarządzenie Nr 235/2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Sianów na 2015 r. 3. Zarządzenie Nr 236/2015 w sprawie kontroli w Stowarzyszeniu Sianowska Akademia Seniora. 4. Zarządzenie Nr 237/2015 w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum. 5. Zarządzenie Nr 238/2015 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla niepublicznych przedszkoli. 6. Zarządzenie Nr 239/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 164/2 w Węgorzewie. 7. Zarządzenie Nr 240/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia w formie darowizny na mienie komunalne nieruchomości stanowiących udziały w drogach położonych w Skwierzynce. 8. Zarządzenie nr 241/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul.plac pod Lipami 5/7. 9. Zarządzenie Nr 242/2015 w sprawie umownego ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sianów. 1

2 10. Zarządzenie nr 243/2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy i Miasta Sianów za I półrocze 2015 r. 11. Zarządzenie Nr 244/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie. 12. Zarządzenie Nr 245/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie. 13. Zarządzenie nr 246/2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sianów na 2015 r. 14. Zarządzenie Nr 247/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty. 15. Zarządzenie Nr 248/2015 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży działek pod budowę garaży w Sianowie ul. Słowackiego. 16. Zarządzenie Nr 249/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 241/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Plac pod Lipami 5/4. 17.Zarządzenie Nr 250/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Plac pod Lipami 5/ Zarządzenie Nr 251/2015 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności drogi koniecznej na działkach 971 i 973 w Sianowie ul. Łubuszan. 19. Zarządzenie Nr 252/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Szóstka na szóstkę w roku Zarządzenie Nr 253/2015 w sprawie odmowy umorzenia zaległości czynszowych za lokal mieszkalny w Ratajkach 3/ Zarządzenie Nr 254/2015 w sprawie określenia wskazówek do sporządzenia projektu budżetu Gminy i Miasta Sianów na 2016 r. oraz wysokości środków na 2016 r. dla jednostek pomocniczych Sołectw oraz Osiedli. 22. Zarządzenie Nr 255/2015 w sprawie ustalenia poziomu dochodów i wydatków sołectw i osiedli na rok

3 23. Zarządzenie Nr 256/2015 w sprawie ustalenia poziomu dochodów dla sołectw i osiedli na rok Zarządzenie Nr 257/2015 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla niepublicznych przedszkoli. 25. Zarządzenie Nr 258/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Koszalińska 40/ Zarządzenie Nr 259/2015 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia dróg kategorii powiatowych. II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: Podczas posiedzenia w dniach 13 i 14 sierpnia 2015 r.: 1. wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków dotacji na prowadzenie rejestru wyborców, urządzeń klimatyzujących do Referatu Spraw Obywatelskich. 2. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w zabiegach rehabilitacyjnych. 3. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych niebędących publicznymi działkach nr 81/12 i 81/17 w Sianowie, kabla energetycznego. Podczas posiedzenia w dniu 17 sierpnia 2015 r.: 1. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną działce nr 160 w Kleszczach przyłącza kablowego. 2. wyraził zgodę na usunięcie 2 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 3504 w Kleszczach, oraz odmówił wycinki 5 drzew rosnących przy drodze powiatowej 3504 w Kleszczach i 1 drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej w Skibnie. 3. nie wyraził zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego w Sianowie ul. Koszalińska 9/6 z uwagi na zadłużenie, wyznaczył trzymiesięczny termin do uregulowania zaległych opłat za lokal. 4. skierował do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Plac pod Lipami 7/1 rodzinę Pani Marii Sieńkowskiej. 3

4 5. zlecił firmie AMT Trans Progres sp. z o.o. z Poznania wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Sianów za kwotę zł brutto. 6. zlecił Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Sianów na lata za kwotę zł brutto. 7. wyraził zgodę na przedłużenie do dnia r. terminu wykonania opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Sianów. Podczas posiedzenia w dniu 20 sierpnia 2015 r.: 1. wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków przyznanych jako dotację na remonty budynków komunalnych kosztów remontu pustostanu lokalu przy ul. Koszalińskiej 9/5 w Sianowie. 2. wyraził zgodę na odpłatny wynajem boiska piłkarskiego i szatni na Stadionie Miejskim przez LKS Wicher Mierzyn, Strażak Świeszyno. Podczas posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2015 r.: 1. przyjął ofertę KS Skibno w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie sportu w gminie Sianów i przyznał stowarzyszeniu dotację w kwocie 4000 zł. 2. zatwierdził sprawozdanie z realizacji przez Sianowską Akademię Seniora zadania pn. Akademia Seniora. 3. przyjął ofertę Stowarzyszenia Sianowska Akademia Seniora w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Akademia Seniora ( kolejna edycja) i przyznał stowarzyszeniu dotację w kwocie zł. 4. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1600 zł kosztów udziału rolników z gminy Sianów w XXVIII Targach Rolnych Agro Pomerania. 5. pozytywnie zaopiniował zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Malechowo. 4

5 6. zlecił firmom ROMEX Roman Różański z Sianowa i PLASTICS GROUP Sp. z o.o. z Koszalina remont wiat przystankowych za łączną kwotę 2 808,74 zł brutto. 7. przyjął ofertę firmy Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Robót Budowlanych Wiesława Dobijata na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej (dz. Nr 180) w Maszkowie. 8. skierował Pana Stanisława Banaśkiewicza do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Kopernika 8/5. 9. podpisał z trzema osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. Podczas posiedzenia w dniu 31 sierpnia 2015 r.: wydał Zarządzenia od nr 243/2015 do 247/2015. Podczas posiedzenia w dniu 2 września 2015 r.: 1. podpisał z jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 2. wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu kosztów organizacji imprezy sportowej Masters po latach w kwocie 2500 zł. 3. przyjął wnioski do budżetu Gminy na 2015 r. dotyczące: - wykonanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w Sianowie ul. Koszalińska 5 za kwotę zł, -remont bramy zabytkowej w Parku Miejskim, opracowanie programu prac konserwacyjnych i wykonanie robót budowlanych za kwotę zł. 4. wyraził zgodę na czasowe umieszczenie banera reklamowego Centrum Języków Obcych hi school Anna Jesionowska na działce gminnej nr 125 ul. Morska w Sianowie. 5. wyraził zgodę na umieszczenie w działce nr 153/2 w Bielkowie linii kablowej. 5

6 Podczas posiedzenia w dniu 8 września 2015 r.: 1. zrezygnował z prawa pierwokupu wobec działki nr 491 w Sianowie ul. Słoneczna. 2. przyjął ofertę PHU PETER s.c. z Koszalina w sprawie wykonania iniekcji krystalicznej (osuszania) materiałem Remmrsa (korytarz do Sali posiedzeń) w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie za kwotę 960 zł brutto. 3. wyraził zgodę na przedłużenie o kolejne 3 lata umowy dzierżawy lokalu użytkowego przeznaczonego na gabinet weterynaryjny, Sianów ul. Plac pod Lipami. 4. wyraził zgodę na wydłużenie o kolejne 3 lata umowy dzierżawy garażu znajdującego się w Sianowie przy ul. Armii Polskiej przyjął wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 r. 6. przyjął ofertę Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego ROMEX w Sianowie w sprawie wykonania remontu odcinka drogi gminnej (dz. nr 348) w Dąbrowie za kwotę zł brutto. 7. zaopiniował pozytywnie wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dla ulic w Sianowie : Plac pod Lipami,Tylnej, Strzeleckiej i Spółdzielczej. 8. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych działkach 172 i 207/3 w Szczeglinie linii kablowej średniego napięcia wraz ze złączem kablowym. 9. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w zabiegach specjalistycznych. 10. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów związanych z likwidacją barier architektonicznych i urbanistycznych. 11. przyjął ofertę firmy Usługi Transportowe Ogólnobudowlane,Roboty Melioracyjne Marek Wal ze Staniewic w sprawie wykonania konserwacji rowu na działce nr 9/2 w Bielkowie za kwotę zł brutto. 6

7 12. wyraził zgodę na sfinansowanie w kwocie 1000 zł ( ze środków rezerwy ogólnej budżetu Gminy Sianów na 2015 r.) kosztów zakupu sprzętu ogrodniczego w związku z uroczystościami dożynkowymi organizowanymi przez Rodzinny Ogród Działkowy Słoneczny w Sianowie. Podczas posiedzenia w dniu 15 września 2015 r.: 1. wyraził zgodę na aneksowanie umowy z KS Skibno w zakresie zmiany konta na które ma zostać przekazana dotacja. 2. wyraził zgodę na przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację zadania Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów. 3. przyjął zmiany w planie wydatków realizowanych przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w 2015 r. 4. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 700 zł kosztów organizacji XV Formu Sołtysó, które odbędzie w Koszalinie. 5. przyjął ofertę firmy UNIFLOR Wojciech Radzicki z Białogardu w sprawie wymiany wykładziny w pok. nr 3 i 3a w budynku B Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie za kwotę 4 810,43 zł brutto. 6. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną działce nr 222 w Szczeglinie kabla energetycznego. 7. wyraził zgodę na zmiany w planie wydatków budżetowych przeznaczonych na utrzymanie przystanków autobusowych. 8. przyjął ofertę Adama Maciejewskiego w sprawie malowania artystycznego przystanków w Trawicy i Mokrem za kwotę zł brutto. 9. wyraził zgodę na awaryjną wymianę okna w lokalu mieszkalnym w Wierciszewie 54/ przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego Anna Bluma z Dobrzycy w sprawie wykonania odwiertu studni wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji do lokalu mieszkalnego w Ratajkach 3/2 za kwotę zł. 7

8 11. przyjął wniosek w sprawie ujęcia w wydatkach budżetu na 2016 r. kosztów zakupu krzeseł i wieszaków do holu w budynku przy ul. Słowackiego 3a (I piętro) za kwotę zł. 12. podpisał z czterema osobami umowy w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 13. przyjął wniosek w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sianów na 2015 r. w związku z wprowadzeniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2012 r. oraz wydatków na wynagrodzenie Kancelarii Doradztwa Podatkowego SIMLEX. Podczas posiedzenia w dniu 22 września 2015 r.: 1. wydał obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2. wyraził zgodę na zmiany w planie wydatków sołeckich miejscowości Szczeglino. 3. wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1200 zł kosztów organizacji przez Szkołę Podstawową w Szczeglinie Lwowskich spotkań. 4. wyraził zgodę na umieszczenie na cmentarzu komunalnym w Sianowie tablicy reklamowej. 5. wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania projektu technicznego dla zadania Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Sianów w obrębie ulic Plac pod Lipami, Spółdzielczej, Strzeleckiej i Tylnej poprzez ich przebudowę i remont. Podczas posiedzenia w dniu 24 wrzesnia 2015 r.: 1.wyraził zgodę na zwiększenie wydatków budżetu Referatu Rozwoju na sfinansowanie opracowania wniosków aplikacyjnych i studium wykonalności dla zadania budowa magistrali wodnej oraz II etapu kanalizacji zachód za kwotę zł. 2.. zatwierdził wyniki konkursu na wybór realizatorów programu zdrowotnego Szóstka na szóstkę. W otwartym konkursie wpłynęły dwie 8

9 oferty: Roberta Jackowskiego i Tomasza Karpowicza stomatologów prowadzących indywidualną praktykę lekarską w Sianowie. III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ: 1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie ustalenia jednorazowej dodatkowej składki członkowskiej Gminy Sianów w GOT w Sianowie. 2. zaopiniował pozytywnie pod względem prawnym projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Koszalinie na kadencję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany Statutu Gminy Sianów. 4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie zmieniający uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE: 1) Uchwała Nr XI/60/2015 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Mielno dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów realizowanego na terenie gminy Sianów i gminy Mielno. Uchwała będzie podstawą do zawarcia porozumienia z Gminą Mielno została skierowana do Referatu Rozwoju. 2) Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 3) Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 9

10 4) Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza GiM Sianów. 5) Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2015 rok. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 6) Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. V. W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I MANDATOWYM WYDAŁ: decyzji administracyjnych, zaświadczenia, 3. 7 postanowienia, 4. 1 opinię, wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania, wpisów do CEIDG, kart dużej rodziny ( 4 wnioski ), upomnień, tytułów wykonawczych, zmian deklaracji w sprawie opłat za odbiór odpadów, wydanych książeczek opłat za odpady, dowodów osobistych, wniosków o dowody osobiste, unieważnień dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego ( migrowanych 37 ), odpisów aktów stanu cywilnego, poświadczeń i powiadomień o aktach stanu cywilnego, postępowań mandatowych SM, postępowań sądowych SM, interwencji ze zgłoszeń. VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH : 10

11 1. z Renatą Bąk dyrektorem Przedszkola Gminnego w Sianowie w sprawie funkcjonowania placówki, 2. z projektantami dokumentacji technicznej dot. budowy ścieżek rowerowych i poprawy układu komunikacyjnego Sianowa, 3. w imprezach w ramach II Folk Film Festiwalu, 4. w prezentacji wizualizacji projektowanych zmian na Stadionie Miejskim w Sianowie, przedstawionej przez projektantkę Katarzynę Karwiecką Kołaczek, 5. w Starostwie Powiatowym w naradzie na temat inwestycji drogowych, 6. w sprawie organizacji imprezy motoryzacyjnej pn. Pomerania Classic Rajd Pojazdów Zabytkowych, 7. z Sebastianem Boberem oraz Anną Walińską, 8. w posiedzeniu Rady Pedagogicznej SP Nr 1 w Sianowie, 9. z radnym Maciejem Lewandowskim w sprawie remontu ulic w Sianowie, 10. z Kamilem Pawlakiem, właścicielem firmy Globmetal z Sianowa, 11. z dyrektorem SP Nr 2 w Sianowie Sebastianem Boberem, 12. w uroczystości Dożynek Gminnych w Bielkowie, 13. w uroczystościach z okazji 76 rocznicy II wojny światowej, 14. z Adamem Maciejewskim w sprawie malowania przystanków, 15. w Koszalinie w podpisaniu aneksu do umowy ZIT. 16. z Józefem Lewandowskim z firmy AGROKOM w Kłosie, 17. w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Miejskiej w Sianowie, 18. z uczestnikami wyścigu rowewrowego pn. Masters po latach, 19. w Siecieminie w dożynkach sołeckich, 20. w Osiekach w dożynkach parafialnych, 21. w Łodzi w V Kongresie Urbanistyki Polskiej, 11

12 22. z Tomaszem Strońskim prezesem PKS Koszalin w sprawie dowozu dzieci do szkół, ( dot. Sieciemina, Sowna,Kędzierzyna, Grabówka na zgłoszenia sołtysów wsi) 23. z przedstawicielami organizatorów imprezy motoryzacyjnej pn. Pomerania Classic Rajd Pojazdów Zabytkowych, 24. z dyrektorem Zespołu Szkół w Dąbrowie Marią Ignatowicz. 25. w Łazach w otwarciu XIII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych, 26. w Szczecinie w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego. 27. z Kierownikiem Posterunku Policji w Sianowie Arturem Jabłońskim i Komendantem Straży Miejskiej w Sianowie Zbigniewem Stopą w sprawie poprawy bezpieczeństwa w mieście i gminie Sianów. 28. w Koszalinie w uroczystościach Dożynek Powiatowych, 29. w Koszalinie w uroczystościach istnienia Zachodniopomorskiego Hospicjum oraz 70 lecia Zakonu Franciszkanów, 30. w uroczystościach dożynkowych ogrodów działkowych w Sianowie, 31. z Komendantem SM w Sianowie Zbigniewem Stopą w sprawie aktów wandalizmu w Parku Miejskim w Sianowie. 32. w Słupsku w konferencji pn. S6 Nadmorski Szlak Inwestycyjny, 33. w ZAOO podpisał roczne zestawienie Systemu Informacji Oświatowej. 34. w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sianów z wykonawcami opracowania przedstawicielami Fundacji Nauka dla Środowisko. 35. w Przytoku z uczestnikami imprezy integacyjnej osób niepełnosprawnych pn. Grzybobranie. 36. w cyklicznym posiedzeniu Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie z sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli, 12

13 37. z przedstawicielami firmy INWOD ze Szczecina wykonawcą projektu magistrali wodociągowej i kanalizacyjnej w Rzepkowie, 38. z przedstawicielami firm ENERCO i MARWIT w sprawie biogazowni, 39. w Przytoku z uczestnikami imprezy pn. W poszukiwaniu Kajetana Borowika organizowanej przez Przedszkole Gminne w Sianowie, 40. z właścicielem firmy edata z Koszalina Stanisławem Olek w sprawie dostawy internetu do wsi Dąbrowa, 41. w Iwięcinie w uroczystości z okazji 70 lecia istnienia Szkoły Podstawowej, 42. w sprawie DPS w Sianowie z ks. Dyrektorem Domu Miłosierdzia Bożęgo w Koszalinie, 43. z dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie w sprawie Jubileuszu 70 lecia szkoły, 44. z prezesem SM Bratek Mariuszem Rezmere, 45. z Marcinem Ryndziewiczem w sprawie wniosków o dofinansowanie projektów do RPO, 46. z Ireneuszem Megielem. 47. w spotkaniu z przedsiębiorcami z gminy Sianów w sprawie Strategi Rozwoju Gminyi Miasta Sianów na lata , 48. w Koszalinie z Henrykiem Grzybowskim prezesem SM Jutrzenka. 49. w Kielcach w Targach Rowerowych w uroczystości odebrania certyfikatu Gmina przyjazna rowerzystom. 50. w Koszalinie w konferencji Koszalińskie Forum Gospodarcze. Sporządziła Teresa Soróbka. 13

14 SPRAWOZDANIE NR 7/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 20 CZERWCA 2015 R. DO 12 SIERPNIA 2015 r. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA : 1. Zarządzenie Nr 191/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie. 2. Zarządzenie Nr 192/2015 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Sianów na lata Zarządzenie Nr 193/2015 w sprawie ustanowienia służebności na rzecz Gminy Sianów. 4. Zarządzenie nr 194/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 151/ Zarządzenie Nr 195/2015 w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy Sianów odpłatnej służebności przesyłu. 6. Zarządzenie nr 196/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działek nr 65, 66, 67 i nr 68/2. 7. Zarządzenie Nr 197/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi ZAOO w Sianowie. 8.Zarządzenie Nr 198/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia procedury awansu zawodowego. 9. Zarządzenie Nr 199/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia procedury awansu zawodowego. 10. Zarządzenie Nr 200/2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sianów na 2015 r. 14

15 11. Zarządzenie Nr 201/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. 12. Zarządzenie Nr 202/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie. 13. Zarządzenie Nr 203/2015 w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 314/2011 z r. 14. Zarządzenie Nr 204/2015 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż działek. 15. Zarządzenie Nr 205/2015 w sprawie ustalenia ceny dla działki nr 52 w Sianowie ul. Dworcowej przeznaczonej do sprzedaży w III przetargu nieograniczonym. 16. Zarządzenie Nr 206/2015 w sprawie ustalenia ceny dla działek budowlanych przy ul. Tylnej do sprzedaży w IV przetargu nieograniczonym. 17. Zarządzenie Nr 207/2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli w OSP Osieki. 18. Zarządzenie Nr 208/2015 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie. 19. Zarządzenie Nr 209/2015 w sprawie przekazania w eksploatację urządzeń wodociągowych na terenie m. Skwierzynka. 20.Zarządzenie Nr 210/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania kontroli. 21. Zarządzenie Nr 211/2015 w sprawie powołania Sądu Konkursowego i ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. Zagospodarowanie centrum miasta w pasie drogi krajowej Nr 6 wraz układem komunikacyjnym dróg powiatowych i gminnych. 22. Zarządzenie Nr 212/2015 w sprawie przekazania w eksploatację pompowni centralnej w Sianowie i urządzeń kanalizacyjnych obejmujących: kolektor tłoczny Sianów-Jamno i sieć kanalizacji sanitarnej w m. Skwierzynka. 15

16 23. Zarządzenie Nr 213/2015 w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji Gminnego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. 24. Zarządzenie Nr 214/2015 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 17/ Zarządzenie Nr 215/2015 w sprawie przekazania w eksploatację urządzeń wodociągowych w m. Skwierzynka. 26. Zarządzenie nr 216/2015 w sprawie przekazania urządzeń zabawowych na rzecz Żłobka Gminnego Skrzat w Sianowie ul. Słowackiego 3 działka nr 678 obręb 7 Sianów. 27. Zarządzenie Nr 217/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie. 28. Zarządzenie nr 218 /2015 w sprawie uzupełnienia składu sądu konkursowego na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla zadnia pn. Zagospodarowanie centrum miasta w pasie drogi krajowej Nr 5 wraz z układem komunikacyjnym dróg powiatowych i gminnych. 29. Zarządzenie nr 219/2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie zadania: Koncepcja oraz dokumentacja techniczna: Część I Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy i miasta Sianów. Część II Utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego na stadionie miejskim w Sianowie 30. Zarządzenie Nr 220/2015 w sprawie kontroli obiektu Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. 31. Zarządzenie Nr 221/2015 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu opłat za lokal mieszkalny w Sownie 5/ Zarządzenie Nr 222/2015 w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal mieszkalny w Kościerzy 2/5. 16

17 33. Zarządzenie Nr 223/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu nagłaśniającego do sołectwa Sieciemin. 34. Zarządzenie Nr 224/2015 w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury. 35. Zarządzenie nr 225/2015 w sprawie przejęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 11B/ Zarządzenie nr 226/2015 w sprawie opróżnienia części lokalu komunalnego (pokój) przy ul. Dębowej 38B/ Zarządzenie Nr 227/2015 w sprawie ustalenia ceny zabudowanej działki nr 761 w Sianowie ul. Łubuszan. 38. Zarządzenie Nr 228/2015 w sprawie ustalenia ceny dla działek nr 27 i 34 położonych w Siecieminie. 39. Zarządzenie Nr 229/2015 w sprawie ustalenia ceny dla działki nr 42/2 w Sianowie ul. Tylna. 40. Zarządzenie Nr 230/20145 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dla działek nr 65,66,67 i 68/2 w Sianowie ul. Kwiatowa. 41.Zarządzenie Nr 231/2015 w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży dla działek nr 65,66,67 i68/2 w Sianowie ul. Kwiatowa. 42. Zarządzenie Nr 232/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok. 17

18 II. ROZSTRZYGNĄŁ NASTĘPUJĄCE SPRAWY: Podczas posiedzenia w dniu 23 czerwca 2015 r.: 1. zatwierdził wyniki przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania Budynek mieszkalny w Sianowie, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe KĘBUD z Kepic, która wykona zadanie za kwotę , 62 zł brutto. 2. zatwierdził wyniki przetargu na wybór dostawcy sprzętu komputerowego: Najkorzystniejszą ofertę realizacji I części zadania Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów złożyła firma Global Technology z Milejewa, która wykona zadanie za kwotę ,32 zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę realizacji II części zadania na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie złożyła firma EL TORO ze Stargardu Szczecińskiego, która wykona zadanie za kwotę ,40 zł brutto. 3. w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na dowóz uczniów do szkół podstawowych zatwierdził zmiany do budżetu Gminy Sianów na 2015 r. 4. podpisał umowę w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sianów V etap. 5. wyraził zgodę na dzierżawę ogródka przydomowego w Sianowie ul. Morska wyraził zgodę na dzierżawę ogródka przydomowego w Sianowie ul. Dworcowa 4. Podczas posiedzenia w dniu 30 czerwca 2015 r.: 1.przyjął ofertę firmy TRANSACKTA Sp. z o.o. z Katowic w sprawie przeprowadzenia szkolenia e-learningowego grupy pracowników w zakresie jezyka angielskiego za kwotę 3069 zł. 18

19 2. zatwierdził treść regulaminu konkursu Najbardziej zadbana posesja i Najpiękniejsza wieś. 3. wyraził zgodę na wydzierżawienie na kolej ne 3 lata działki nr 82 w Sianowie ul. Kościelna z przeznaczeniem n a ogród przydomowy. 4. wyraził zgodę na wydzierżawienie na kolejne 3 lata pomieszczenia w budynku przy ul. Słowackiego 3 a. 5. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 18 w Karnieszewicach przyłącza wodociągowego. 6. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną, działce nr 250 w Sianowie rusztowania budowlanego. 7. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 481 w Sianowie przyłącza kablowego. 8. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działce nr 109 w Kłosie przyłącza kablowego. 9. ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji Zagospodarowania centrum miasta w pasie drogi nr 6 wraz z układem komunikacyjnym dróg powiatowych i gminnych. 10.przyjął wniosek w sprawie dokonania przesunięć wydatków w związku z ogłoszeniem konkursu Zagospodarowania centrum miasta w pasie drogi nr 6 wraz z układem komunikacyjnym dróg powiatowych i gminnych. 11. postanowił o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze negocjacji bez ogłoszenia na realizację zadania pn: Koncepcja oraz dokumentacja techniczna: Część I - rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy i miasta Sianów, Część II utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego na stadionie miejskim w Sianowie. 12. wyraził zgodę na podpisanie z PKS Sp. z o.o. w Koszalinie na okres od r. do r. umowy użyczenia autobusu szkolnego. 19

20 13. zwiększył o kwotę zł wydatki Referatu Rozwoju w związku z organizacją 25 lecia samorządu terytorialnego i obchodami 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 14. wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu prac nad Gminnym Programem Opieki Nad Zabytkami na lata dla Gminy i Miasta Sianów oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Sianów o opracowanie kart stanowisk archeologicznych. Pracę tą wykona Jakub Danielski za kwotę zł. 15. wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu Gminy Sianów na rok 2015 zwrotu kosztów realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów w wysokości zł. 16. zlecił Grupie Rekonstrukcji Historycznej GRYF organizację obozu powstańczego w parku miejskim w Sianowie oraz widowiska historycznego w ramach obchodów 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, za kwotę zł. Podczas posiedzenia w dniu 7 lipca 2015 r.: 1. nie wyraził zgody na przeznaczenie do adaptacji strychu w budynku komunalnym położonym w Bielkowie wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną działce nr 81/12 w Sianowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. 3. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o kwotę 8000 zł środków na realizację przez organizacje pozarządowe tzw. małych projektów. 4. przyjął wniosek w sprawie umieszczenia w budżecie Gminy Sianów na 2015 r. dotacji w kwocie zł na realizację prac konserwatorskich w kościele w Osiekach. 5. wyraził zgodę na przedłużenie do dnia umów dzierżaw na ogrody przydomowe. 6. podpisał z czterema osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 20

21 7. podpisał z jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 8. podpisał z jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów likwidacji barier architektonicznych. Podczas posiedzenia w dniu 14 lipca 2015 r: 1. wyraził zgodę na zakup dodatkowego dostępu do oprogramowania PB- USC za kwotę 553,50 zł brutto. 2. wyraził zgodę na zakup za kwotę 5569 zł brutto, urządzenia STORMSHIELD SN 200, które wraz z pakietem serwisowym, szkoleniem, konfiguracją i utworzeniem tunelu VPN zapewni ochronę danych przesyłanych drogą elektroniczą przez Straż Miejską w Sianowie. 3. zwiększył o kwotę 1599 zł wydatki budżetowe z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za skradziony w SP w Suchej Koszalińskiej sprzęt komputerowy. 4. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 5. podpisał z osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 6. zatwierdził strukturę organizacyjną Zakładu Budżetowego Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie po dokonanych zmianach. Podczas posiedzenia w dniach 20, 21 i 22 lipca 2015 r.: 1. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o zł wydatków budżetowych na 2015 r. przeznaczonych na realizację zadania Koncepcja oraz dokumentacja techniczna: Część I Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy i miasta Sianów, Część II Utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego na stadionie miejskim w Sianowie. 21

22 2. przyjął wniosek w sprawie zwołania na dzień 21 lipca 2015 r. X Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w trybie określonym 15 ust.3 Statutu Gminy Sianów. 3. zlecił firmie ROMEX z Sianowa oraz firmie PLASTICS GROUP Sp. z o.o. z Koszalina wykonanie remontu wiat przystankowych w Skibienku,Skibnie i Suchej Koszalińskiej za łączną kwotę 1672,52 zł brutto. 4. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych działkach 320/2, 318/1 i 160 położonych w obrębie ewidencyjnym Bielkowo linii kablowej. 5. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną działce nr 224 położonej w Siecieminie, kabla energetycznego. 6. wyraził zgodę na budowę na terenie drogi gminnej działce nr 301 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Sianowa, przyłącza gazowego. 7. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie dróg gminnych niebędących publicznymi, działkach nr 81/17 i nr 38 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Sianowa, linii kablowej. 8. zatwierdził wyniki postępowania (w trybie naboru ofert bez ogłoszenia) dla realizacji zadania Koncepcja oraz dokumentacja techniczna: Część I Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy i miasta Sianów, Część II Utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego na stadionie miejskim w Sianowie.. Wykonawcą I części zadania zostało Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Danuta Zubrzycka Koszalin, które wykona zadanie za kwotę zł brutto. Wykonawcą II części zadania została firma ARCHIKO Pracownia Projektowa Katarzyna Krawiecka Kołaczek z Sianowa, która wykona zadanie za kwotę zł brutto. Podczas posiedzenia w dniu 28 lipca 2015 r.: 1. przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno Budowlanego MAGRO z Koszalina w sprawie wykonania chodnika o pow. 11,6 m 2 za kwotę 2300 zł brutto. 22

23 2. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną działce nr 245/2 w Skwierzynce, przyłącza wodociągowego. 3. nie wyraził zgody na lokalizację złącza kablowego w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną, działce nr 132 w Kędzierzynie. 4. przyjął wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 r. 5. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia wydatków w dziale Administracja Publiczna w związku z wypłatą wynagrodzenia Kancelarii Doradztwa Podatkowego Sp. zo.o. w Szczecinie w kwocie ,34 zł. 6. dokonał zmiany w wydatkach Referatu Rozwoju. 7. w związku z obchodami 5 lecia istnienia zespołu ludowego Kwiat Paproci z Wierciszewa wyraził zgodę na zakup strojów, sprzętu muzycznego za łączną kwotę zł. ( ze środków rezerwy ogólnej budżetu). 8. zatwierdził wyniki kontroli z wykonania zadania zleconego OSP w Osiekach pn. Przystań wodna dla żeglarzy nad Jeziorem Jamno. 9. zwiększył wydatki Referatu Rozwoju o kwotę zł w związku z koniecznością zlecenia opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata unieważnił konkurs na wybór wykonawcy zadania pn.: Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla zadania - zagospodarowanie centrum miasta w pasie drogi krajowej nr 6 wraz z układem komunikacyjnym dróg powiatowych i gminnych. 11. podpisał trzema osobami niepełnosprawnymi umowy w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w badaniach specjalistycznych. 12. podpisał z jedną osobą niepełnosprawną umowę w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w zabiegach rehabilitacyjnych. 13. w związku z realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami placów zabaw na terenach wiejskich dokonał zmiany w planie wydatków stanowiska ds. rolnictwa. 23

24 14. przyjął wniosek Pełnomocnika ds. uzależnień w sprawie zwiększenia funduszu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015 o kwotę ,02 zł ( środki niewykorzystane w 2014 r.). 15. przyjął wniosek w sprawie zwiększenia o kwotę zł. wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego w związku z zatrudnieniem zastępcy kierownika. 16. w związku z dokonaną korektą decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dokonał zwiększenia środków w dziale 010 budżetu Gminy Sianów na rok 2015 o kwotę 4 863,10 zł. Podczas posiedzenia w dniu 4 sierpnia 2015 r.: 1. wyraził zgodę na przedłużenie o kolejne 3 lata umów dzierżaw ogrodów przydomowych w Skibienku. 2. wyraził zgodę na przeniesienie urządzeń alarmowych DSP z budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie do remizy strażackiej OSP w Sianowie. Koszt operacji wyniesie około 1000 zł. 3. wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej niebędącej publiczną działce nr 593 w Sianowie, przyłącza kanalizacji sanitarnej. 4. wyraził zgodę na zwiększenie wydatków Referatu Rozwoju w związku z koniecznością pokrycia kosztów organizacji zajęć i imprez sportowych 5. przyjął wniosek w sprawie ujęcia w budżecie Gminy Sianów dotacji w kwocie zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sianowie przeznaczonej na remont zabytkowego kościoła. 6. wyraził zgodę na przeniesienie kwoty 1066,85 zł na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów dla pracowników fizycznych zatrudnionych w ramach robót publicznych. III. PRZYJĄŁ PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w SIANOWIE: 1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 24

25 Projekt ten został przyjęty przez Radę Miejską w Sianowie podczas IX Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 23 czerwca 2015 r. 2. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany budżetu Gminy Sianów na 2015 r. 3. projekt uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata Powyższe projekty zostały przyjęte przez Radę Miejskąw Sianowie podczas Sesji w dniu 21 lipca 2015 r. 4. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Mielno dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn.: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów realizowanego na terenie gminy Sianów i gminy Mielno. 5. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.( dot. kościoła w Osiekach). 6. projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.( dot. kościoła w Sianowie). 7. zaopiniował pozytywnie pod względem prawnym projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Sianów. 8. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie określenia wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej w Sianowie. 9. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Sianowie. 10. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2015 r. 11. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata

26 IV. WYKONAŁ UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ w SIANOWIE: 7) uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sianów za 2014 rok oraz Sprawozdania finansowego Gminy Sianów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 8) uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 9) Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2015 rok. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 10) Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 11) Uchwała Nr IX/52/2015 w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych niewykorzystanych wydatków, które podlegają przekazaniu na dochody budżetu. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 12) Uchwała Nr IX/53/2015 w sprawie wspólnej realizacji zadania w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 3597Z (Plac pod Lipami), Nr 3594Z (ulica Spółdzielcza), Nr 3595Z (ulica Strzelecka), Nr 3596Z (ulica Tylna) w Sianowie. Uchwała jest podstawą do podpisania przez Burmistrza i Miasta Sianów porozumienia z Powiatem Koszalińskim. 13) Uchwała Nr IX/54/2015 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała została skierowania do realizacji przez Referat Rozwoju. 14) Uchwała Nr IX/55/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 15) Uchwała Nr IX/56/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 10) Uchwała Nr IX/57/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 26

27 wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 11) Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany budżetu Gminy Sianów na 2015 r. Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. 12) Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata Uchwałę przesłano do RIO ZZ Koszalin. V. W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I MANDATOWYM WYDAŁ: decyzji administracyjnych, zaświadczenia, postanowienia, 4. 2 opinie, wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania, wpisów do CEIDG, kart dużej rodziny ( 7 wniosków ), upomnienia, tytułów wykonawczych, zmian deklaracji w sprawie opłat za odbiór odpadów, wydanych książeczek opłat za odpady, dowodów osobistych, wniosków o dowody osobiste, unieważnień dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego ( migrowanych 124), odpisów aktów stanu cywilnego, poświadczeń i powiadomień o aktach stanu cywilnego, postępowań mandatowych SM, postępowań sądowych SM, interwencji ze zgłoszeń. 27

28 VI. UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIACH: 1. w ZS w Dąbrowie w otwarciu XIX Międzynarodowego Turnieju Judo im.e.l.krause. 2. w sprawie opracowania strategii rozwoju Gminy Sianów. 3. na terenie centralnej przepompowni ścieków w Sianowie w uroczystym zakończeniu inwestycji Kanalizacja Zachód. 4. z przedstawicielem Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie. 5. z prezesem SM Bratek w Sianowie w sprawie dodatków mieszkaniowych dla członków spółdzielni. 6. z dyrektorem SP Nr 1 Sebastianem Boberem. 7. w uroczystym spotkaniu z najlepszymi absolwentami szkół wspólnym z ich rodzicami, wychowawcami i dyrektorami szkół. 8. w zakończeniu roku szkolnego w Żłobku Gminnym Skrzat. 9. w Suchej Koszalińskiej w zakończeniu roku szkolnego uczniów kl. VI. 10. w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie z Komendantem płk dypl. Dariuszem Sienkiewiczem. 11. w Gimnazjum Gminnym w Sianowie w zakończeniu roku szkolnego kl. III. 12. w zakończeniu roku szkolnego w SP w Szczeglinie, SP w Iwięcinie,SP nr 1 w Sianowie, ZS w Dąbrowie, w Gimnazjum Gminnym w Sianowie i SP nr 2 w Sianowie. 13. z radnym Maciejem Lewandowskim w sprawie remontu kamienic komunalnych przy ul. Tylnej w Sianowie. 14. w Festynie Parafialnym w Sianowie. 15. w festynie na obiekcie sportowym Łemblej w Sianowie. 16. w Kinie Zorza w konferencji podsumowującej projekt Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów. 17. w Gościnie w spotkaniu gmin partnerskich projektu ZIT. 28

29 18. w sprawie organizacji zajęć przedszkolnych w miesiącu lipcu. 19. z radnym Ryszardem Sochą w sprawie remontu drogi do Płonki. 20. w Przytoku z uczestnikami imprezy integracyjnej osób niepełnosprawnych pn. Powitanie Lata. 21. w podsumowaniu sezonu piłkarskiego oraz awansu zespołu Victoria SP 2 Sianów. 22. w Parku Miejskim im. Powstanców Warszawskich w imprezie z cyklu Sfera Kultury. 23. w Koszalinie w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. 24. z Komendantem CSSP płk dypl. Dariuszem Sienkiewiczem. 25. w wyjazdowym posiedzeniu komisji Rolnej i Społeczno Oświatowej Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie Dożynek Gminnych w Bielkowie. 26. z przedstawicielem firmy AGROKOM w Kłosie. 27. w Koszalinie w posiedzeniu członków ZIT. 28. w Koszalinie w uroczystościach z okazji Święta Policji. 29. z dyrektorem GWiK w Sianowie Aleksandrem Janowskim w sprawie awarii sieci wodociągowej w Kłosie. 30. wizytował teren awarii sieci wodociągowej w Kłosie. 31. z Tadeuszem Barczem w sprawie zagospodarowania brzegu Jeziora Jamno w Osiekach. 32. z Kazimierzem Grzywaczem w sprawie konkursu Ukwiecony Sianów. 33. z Grzegorzem Pecoltem dyrektorem Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Koszalinie. 34.z radną sołtysem wsi Haliną Gnacińską w sprawach sołectwa Skwierzynka. 35. udzielił wywiadu TV MAX w sprawie konkursu Rzeczpospolitej. 36. z przedstawicielami CSSP w sprawach organizacyjnych. 29

30 37. z Kazimierzem Grzywaczem w sprawie protestu mieszkańców przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej. 38. z dyrektorem TPD oddział w Koszalinie w sprawie oddziału przedszkolnego w Szczeglinie 39. w Koszalinie w spotkaniu członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. 40. w Koszalinie w uroczystościach z okazji Święta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. 41. w festynie wiejskim w Szczeglinie. 42. w posiedzeniu Sądu Konkursowego w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno przestrzennej zagospodarowania centrum Sianowa. 43. z Piotrem Jaśkiewiczem w sprawie świetlicy w Kłosie. 44. udzielił wywiadu TK Koszalin w sprawie planowanych uroczystosci z okazji 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 45. z Kazimierzem Grzywaczem przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 1 w Sianowie. 46.z radnym Andrzejem Danielewiczem, 47. z właścicielami POLO Marketu Hanna Pawlak i Adamem Bonną w sprawie planów inwestycyjnych, 48. spotkał się z dziecmi i młodzieżą z partnerskiej Gminy Wöhrden uczestnikami wymiany młodzieży z ZS w Dabrowie, 49. w Osiekach z Ks. Proboszczcem Parafii w Suchej Koszalińskiej, 50. w Kędzierzynie w podsumowaniu wakacyjnej akcji Cudze chwalicie swego nie znacie półkolonii dla dzieci organizowanych przez Fundację Jesteśmy Razem Macieja Lewandowskiego. 51. w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich w uroczystościach z okazji 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 52. w Centrum Kultury z sprawie organizacji Folk Film Festiwalu, 30

31 53. w sprawie projektu przebudowy Stadionu Miejskiego w Sianowie, 54. w przekazaniu kolejnych komputerów beneficjentom projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów, 55. z Andrzejem Turczynem w sprawie terenu pod budowę strzelnicy sportowej, 56.z radnym Grzegorzem Kowalczykiem, 57. w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sianowie, 58. z dyrektorem SP nr 2 w Sianowie Irenenuszem Megielem oraz dyrektorem SP Nr 1 w Sianowie Sebastianem Boberem. 59. z uczestnikami biegu na trasie PZU Trasa Zdrowia. 60. w festynie wiejskim pn. Wierciszewo wczoraj i dziś. 61. w Warszawie z przedstawicielami firmy ENERCO w sprawie budowy farmy wiatrowej. Sporządziła Teresa Soróbka. 31

32 SPRAWOZDANIE NR 6/2015 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD DNIA 23 MAJA DO DNIA 19 CZERWCA 2015 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA: 1.Zarządzenie Nr 170/2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 2. Zarządzenie Nr 171/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego w Skibienku 6/4. 3. Zarządzenie Nr 172/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1195/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sianowie ul. Dworcowa 11/2. 4. Zarządzenie Nr 173/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa działki nr 178 w Dąbrowie. 5. Zarządzenie Nr 174/2015 w sprawie rozłożenia na raty należności za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 44/1. 6. Zarządzenie Nr 175/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok 2014 zgodnie z art. 37 ust.1 pkt Zarządzenie Nr 176/2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sianów na rok Zarządzenie Nr 177/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej. 9. Zarządzenie Nr 178/2015 w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny w Sianowie ul. Koszalińska 34/ Zarządzenie Nr 179/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 73 w Sianowie. 32

33 11.Zarządzenie nr 180/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dla działki nr 73 w Sianowie. 12. Zarządzenie Nr 181/2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania Budynek mieszkalny w Sianowie. 13. Zarządzenie Nr 182/2015 w sprawie powołania komisji odbierającej zadanie Kanalizacja Zachód- skanalizowanie miejscowości w Gminie Sianów wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej I etap. 14. Zarządzenie Nr 183/2015 w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszowych w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów. 15. Zarządzenie Nr 184/2015 w sprawie dofinansowania do przedszkoli niepublicznych. 16. Zarządzenie Nr 185/2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sianów na 2015 r. 17. Zarządzenie Nr 186/2015 w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy Sianów nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych w Skibienku. 18. Zarządzenie Nr 187/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 126/2015 z dnia r. 19.Zarządzenie Nr 188/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. 20. Zarządzenie nr 189/2015 w sprawie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Sianów dla samorządowych instytucji kultury. 21. Zarządzenie Nr 190/2015 w sprawie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Sianów dla samorządowych zakładów budżetowych. II. ROZSTRZYGNĄŁ SPRAWY: Podczas posiedzenia w dniu 26 maja 2015 r.: 33

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz L.p. Nr uchwały Data podjęcia 1 I/1/10 29.11.2010 Tytuł uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz Uwagi 2 I/2/10 29.11.2010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Burmistrza Miasta Nowy Staw za okres od 01 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. W zakresie s p r a w, które należą do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Lp. Dział Zmiany / zł / Rozdział Podstawa dokonania zmiany w budżecie zwiększ.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r.

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja Gminny Zespół Obsługi Szkół: Zarządzeniem Nr 53/2015 z dnia 29.04.2015r. Wójt Gminy Bełchatów ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 marca 2011 r. w godz. od 8 00 do 13 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. W omawianym okresie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem DOTACJE DROGI PUBLICZNE 1. Kategorie dróg publicznych

ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem DOTACJE DROGI PUBLICZNE 1. Kategorie dróg publicznych ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem 1.UCHWAŁA Nr V/25/2001 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ (1 luty 17 marzec)

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ (1 luty 17 marzec) SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ (1 luty 17 marzec) Czernica, marzec 2015 Od ostatniej sesji Rady, tj. od 30 stycznia br. wydano 28 zarządzeń, które dotyczyły spraw finansowych, komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.:

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 2007 rok (NB) 2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 1. Treść UCHWAŁY NR IV/27/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r.

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.06.2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 31 sierpnia do 14 września 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 31 sierpnia do 14 września 2015 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 31 sierpnia do 14 września 2015 roku 1 Plan sprawozdania 1. Zarządzenia Burmistrza 2. Ważne informacje 3. Zadania realizowane

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo