ZAKŁAD POD GOŁYM NIEBEM cz.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD POD GOŁYM NIEBEM cz.2"

Transkrypt

1 ZAKŁAD POD GOŁYM NIEBEM cz.2 str. 9 Wywiad z wiceministrem Tadeuszem Nalewajkiem NR 29 WRZEŚNIA 2015 nr 37 str. 5

2 2 29 WRZEŚNIA 2015 Wyszków, dn r. BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków położonych w Kamieńczyku, dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OS1W/ /1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi: - 299/8 o pow. 1614m2 - cena wywoławcza ,00zł. (wadium 8.000,00zł.) - 299/9 o pow. 1614m2 - cena wywoławcza ,00zł. (wadium 8.000,00zł.) Ceny wywoławcze nieruchomości stanowią 90% cen wywoławczych z I przetargu. Wyszków, dn r. BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2015, poz. 782 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: - nr 2379/5 położona w Wyszkowie przy Alei Marszałka J. Piłsudskiego, - nr 3932/1 położona w Wyszkowie przy ul. Robotniczej, - nr 1723/18 położona w Wyszkowie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego i nr 1715/6 położona w Wyszkowie przy ul. Pięknej, - nr 1027/4 położona w Kamieńczyku, - nr 1027/5 położona w Kamieńczyku, - nr 1027/6 położona w Kamieńczyku, - nr 2039 położona w Natalinie. BEZPŁATNA REHABILITACJA w Cechu ul. Białostocka 9, Wyszków, tel Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2015r. o godz w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A sala ślubów). Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach oraz podać numer nieruchomości, której dotyczy wpłata, najpóźniej do dnia 29 października 2015r. na konto nr w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty: 1) Dokument tożsamości. 2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz potwierdzeniem własnoręczności podpisu. 3) W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego należy okazać oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu. 5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców). Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z 12 ust.1 pkt 1 uchwały Nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

3 WYSZKÓW l I Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami TAŃCZĄ, RECYTUJĄ, ŚPIEWAJĄ, GRAJĄ, PISZĄ WIERSZE I PIOSENKI NIEPEŁNOSPRAWNI, ALE WYJĄTKOWI bardziej, że niespodziewanie pojawił się solista - raper. Pomysłowa i edukacyjna okazała się scenka o uzależnieniach z udziałem puszki Pandory, którą wykonali podopieczni wyszkowskiej świetlicy Soteria. Dom Pomocy Społecznej z Brańszczyka rozbawił spektaklem pt. Mąż i żona. Zaprezentowały się również : Środowiskowy Dom Sa- Na naszym terenie działa wiele placówek, szkół i domów samopomocy, a ich działalność nakierowana jest na umożliwienie rozwoju osobom niepełnosprawnym. I Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 23 września w Wyszkowskim Ośrodku Kultury Hutnik pokazał jak bardzo utalentowani są niepełnosprawni. Po raz kolejny Wyszków okazał się miejscem, w którym ludzie wykazują się wielką empatią i w sposób niewiarygodnie troskliwie pochylają się nad osobami niepełnosprawnymi. I Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami odbył się pod patronatem Burmistrza Wyszkowa. Przegląd zorganizowały Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez PSOUU Koło w Wyszkowie oraz Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik. Obserwując uczestników Przeglądu promocja talentów i umiejętności osób z niepełnosprawnościami spełniła swoje główne zadanie - dała im mnóstwo emocji, energii i niezapomnianych wrażeń związanych z publicznym występem na scenie i przed tak duża publicznością. W Przeglądzie udział wzięli podopieczni 10 różnych placówek, w których przebywają, uczą się i bawią osoby niepełnosprawne. Środowiskowy Dom Samopomocy z Miedznej zachwycił wszystkich gitarowym duetem i niezwykle barwnym kostiumem wykonawczyni. Piosenka była również wyjątkowa - autorska. Środowiskowy Dom Samopomocy Soteria z Wyszkowa swoją prezentację rozpoczął od piosenki wspólnie wykonanej wraz z uczniami III a Szkoły Podstawowej w Lucynowie. Później obejrzeliśmy program poetycko - muzyczny wg poezji ks. J. Twardowskiego. Przepięknie wypadło wykonanie piosenki Ciągle pada wychowanków Domu Pomocy Społecznej z Niegowa. Kolorowe i w kropeczki parasolki, z którymi tańczyły i śpiewały dziewczęta i panie wyglądały niezwykle pogodnie. Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Starych Pieścirogów działające przy placówce teatralnej pochwaliły się wierszem swojego poety. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Drogowskaz z Wyszkowa miał bardziej rozbudowany program i wystąpił dwa razy. Przedstawił fragment przedstawienia pt. Bardzo trudna układanka. Taniec ze wstęgami udał się znakomicie, tym mopomocy z Pułtuska, Środowiskowy Dom Samopomocy z Makowa Mazowieckiego, Zespół Szkół Specjalnych z Brańszczyka i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wyszkowa. Imponujące wrażenie wywołał poetycki, taneczny spektakl grupy z Pułtuska o człowieku rozdartym pomiędzy dobrem i złem. Występom scenicznym towarzyszy również Wystawa Prac w Galerii Hutnik. /J.Cz./

4 4 29 WRZEŚNIA WYSZKÓW l XIV Sesja Rady Powiatu PIENIĄDZE WYNEGOCJOWANE CZERWCOWYM STRAJKIEM CZĘŚCIOWO WYPŁACONE, CZYLI SPÓR WYSZKOWSKICH PIELĘGNIAREK Z DYREKCJĄ SZPITALA NADAL TRWA Na sesji Rady Powiatu Wyszkowskiego w dniu 23 września 2015 r. starały się racje dwóch stron: związkowej i pracodawcy. Zabrakło wywiązania się z obietnicy i zapewnienia środków przez Ministra Zdrowia. W czerwcu bieżącego roku wyszkowskie pielęgniarki podjęły akcję strajkowa, która zakończyła się podpisaniem porozumienia. Dochodzenie do tego było bardzo burzliwe i z udziałem posłów, negocjatorów, a na końcu z obecnością ministra zdrowia Mariana Zembali. Swoje racje również w tym okresie przedstawiały obie strony m.in. na sesji Rady Powiatu, więc nie ma co się dziwić, że obecnie pielęgniarki na czele z przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek Anestezjologicznych Jadwigą Pyt tłumnie przybyły przedstawić swoje stanowisko radnym i staroście w obecności dyrektor SP ZZOZ Cecylii Domżały. Żądaniem głównym ze strony pielęgniarek było wypłacenie wynegocjowanych w czerwcu podwyżek, których jak twierdziły nie otrzymały. Termin wypłaty wywalczonych pieniędzy minął 10 września. Jak się nieco później okazało całości nie otrzymały, ale część tej kwoty pracodawca im przekazał. Jak wyjaśniała dyrektor Cecylia Domżała część pielęgniarek odebrała 300 zł lub wpłacono im pieniądze na konto. Z informacji dyrektor szpital było to 104 pielęgniarki. Zmiana wynagrodzenia wymaga podpisania dokumentów, kadrowa ze szpitala osobiście musi dostarczyć je pracownikowi, ale panie pielęgniarki nie chciały ich podpisać. Jak informowała dyrektor od 1 lipca setka pracowników, która wcześniej nie zgodziła się na wprowadzenie nowego regulaminu wynagradzania, otrzymała podwyżki w wysokości 60 zł. Pielęgniarkom wypłacono też jednorazowo po i 400 zł. Większość postulatów i uzgodnień dyrekcja szpitala dotrzymała - tak uważa dyrektor Domżała. Porozumienie kończące strajk zostało podpisane 20 czerwca przez Zarząd Związku Zawodowego Pielęgniarek Anestezjologicznych, dyrektor szpitala Cecylię Domżałę i dyrektor ds. ekonomicznych Agnieszkę Ogonowską oraz ministra zdrowia Mariana Zembalę, starostę Bogdana Pągowskiego i ustanowionego przez wojewodę mediatora Pawła Galca. Jak wielokrotnie podkreślała dyrektor Domżała podwyżka miała wynieść 700 zł, ale 300 zł miało pochodzić z budżetu szpitala, a 400 zł gwarantował minister zdrowia. Minister w/w 400 zł miał przekazać w ramach programu podwyżek, które otrzymają pielęgniarki w całej Polsce od września. Pielęgniarki zobowiązały się do nieroszczenia pretensji do tej wrześniowej podwyżki. Problemem, więc jest brak pieniędzy w części deklarowanej przez Ministra Zembalę. Kiedy okazało się, że 22 września trwały negocjancie ze związkami ogólnopolskimi i ministrem zdrowia dyrektor Cecylia Domżała przedstawiła dokument: oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, w którym wymówiła w części zapisy postrajkowego porozumienia Gdyby nie osobiste i publiczne zapewnienia Ministra Zdrowia o szybkim wdrożeniu rozwiązań prawnych finansujących 400 złotych miesięcznej podwyżki dla pielęgniarek, nigdy bym takiego porozumienia nie podpisała, ponieważ przerasta ono możliwości finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Proponowała podpisanie z pielęgniarkami dokumentu - nowego porozumienia, aby szpital mógł wypłacić zadeklarowaną przez siebie kwotę oraz uzyskać możliwość otrzymania środków z porozumienia ogólnopolskiego. Oczywiście zaogniło to sytuację i na sesji Rady Powiatu 23 września przyczyniło się do ostrego w tonie wystąpienia przewodniczącej Jadwigi Pyt, która odczytała w imieniu pielęgniarek oświadczenie z żądaniem natychmiastowego wypłacenia kwoty zapisanej w porozumieniu. Na stronie internetowej naszej gazety: www. kurier-w.pl zamieścimy wypowiedzi przewodniczącej Jadwigi Pyt oraz odczytanego przez nią oświadczenia pielęgniarek i wypowiedzi dyrektor Cecylii Domżała. Pielęgniarki stanowczo stwierdzały, że Porozumienie jest świętością i apelowały do radnych i Zarządu Powiatu o podjęcie działań, które doprowadzą do wypłacenia należnych pieniędzy. Nie są też winne temu, że dyrekcja szpitala wraz ze starosta nie zagwarantowali sobie zapewnienia potrzebnych środków stosownym porozumieniem z Ministrem Zdrowia. Ich zdaniem minister nie był stroną porozumienia i w całości powinny otrzymać 700 zł od pracodawcy. Na początku też twierdziła, że w porozumieniu nie ma nic o podziale pieniędzy. Jednak w dalszych swoich sformowaniach potwierdzały takie uzgodnienia, co nieco zachwiało wiarygodnością Pań Pielęgniarek. Wystąpienia Przewodniczącej Związku Zawodowego Pielęgniarek Anestezjologicznych Jadwigi Pyt było bardzo emocjonalne, a obok wtórowały jej półgłosem siedzące wkoło pielęgniarki. Wielokrotnie też przewodniczący Rady Jacek Bachański prosił o uciszenie się pań i nie zabieranie głosu w trakcie wypowiedzi radnych czy dyrekcji szpitala. Mieszane uczucia może też wzbudzić fakt upierania się pielęgniarek na wypłacenie natychmiastowe 700 zł od szpitala, który przecież tych pieniędzy nie ma. Padła też wypowiedz, że pielęgniarki jeśli przyjmą 300 zł, to blokują sobie możliwość otrzymania 700 zł od szpitala. Rodzi to przypuszczenie (może nieuprawnione), że panie rozważały wyegzekwowanie od pracodawcy 700 zł, a następnie przyjęcie ogólnopolskiej podwyżki 400 zł. - Koleżanki nie chcą się pogodzić, że otrzymają 300 zł, jeśli mają gwarantowane na podstawie tego porozumienia 700 zł. Nikt nie jest w stanie teraz zapanować nad tym wszystkim. Jest podpisywane lista dotycząca wotum nieufności wobec dyrekcji, bo pani dyrektor nadużyła pracowniczego zaufania mówiła Jadwiga Pyt. Wypłynęła również kolejna sprawa dot. zapłaty pielęgniarkom 50% wynagrodzenia za strajk przez dyrektor szpitala, a zdaniem pielęgniarek Cecylia Domżała nie chce tego zrobić. Dłuższy czas dyskutowano czy kwota 700 zł dotyczy kwoty netto, czy brutto. W tej i innych sprawach emocje tonował przewodniczący Rady oraz starosta Bogdan Pągowski proponując podjęcie spokojnych rozmów obu stron. Uważa również, ze dyrekcja szpitala pozytywnie podejdzie i wycofa potrącenie za strajk. Dla ustabilizowania sytuacji przekaże te pieniądze. Radni też zwracali uwagę, że 300 zł to jedyne, na co obecnie stać szpital, ale nie spotkało się z akceptacją pielęgniarek. Sama dyrektor Domżała tłumaczyła zebranym, że na dziś szpital nie posiada żadnych dodatkowych pieniędzy na realizację postrajkowych porozumień. Jedyna szansa to otrzymanie środków za nadwykonania, a z tego co wie, nie będzie to kwota 1 mln 200 tys., ale zwykle NFZ wypłaca ok. 50%, więc może tys. Czy to coś da, a koszt do końca roku na te potrzeby to 1 mln 200 tys. - tłumaczy dyrektor szpitala. Na podwyżki dla pielęgniarek w Wyszkowie nie wiadomo ile będzie. W skali ogólnopolskiej minister przeznaczy znaczne kwoty, ale większość na lecznictwo szpitalne. Minister nie ma możliwości alokować środki bezpośrednio na szpital w Wyszkowie. Bez aktów prawnych, czyli rozporządzenia ministra nie ma pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek. Jak wyjaśniała nam dyrektor szpitala Cecylia Domżała miesięcznie na podwyżki dla pielęgniarek musiłaby mieć ok zł (700 zł do zasadniczej pensji to 1032 zł, z kosztami 1239 zł). O tym, ze sytuacja szpitala nie jest zbyt różowa świadczy to, że obecnie samych zobowiązań wymagalnych szpital ma na kwotę 1 mln 300 tys. zł. Zadajmy, więc sobie pytanie: komu nie płaci szpital, aby stabilizować konflikt płacowy z pielęgniarkami? Naszym zdaniem dopóki systemowo nie zostanie rozwiązana sytuacja wynagrodzeń w polskiej służbie zdrowia, takie drastyczne spory będą się powtarzać. Nikt nie wątpi, że odpowiednie wynagrodzenia powinny pielęgniarki otrzymywać i podwyżki się należą. Z drugiej strony nie powinno stawiać się prowadzących szpitale w sytuacji, gdzie muszą bronić się przed słusznymi postulatami pracowników. Nasz powiatowy, wyszkowski szpital od lat jest zażarcie broniony przed upadkiem i dyrektor Cecylia Domżała od lat skutecznie pracuje nad jego trwaniem w Wyszkowie, a nawet rozwojem. Cała sytuacja jest wysoce krzywdząca dla Cecylii Domżały, ale również nie do przyjęcia ze względu na nisko opłacane pielęgniarki. Jednak należy rozważnie postępować, bo tak wiele szpitali ma ogromne kłopoty, więc nie doprowadzajmy naszego do finansowej plajty. /Janina Czerwińska/

5

6 6 29 WRZEŚNIA 2015 REKLAMY JUŻ OD 13 ZŁ ZADZWOŃ TEL

7 GMINA ŁOCHÓW l Spotkanie z autorem książki pt. Helena Paderewska. Wspomnienia Maciejem Siekierskim WSPOMNIENIA HELENY PADEREWSKIEJ CENNYM PODARUNKIEM DLA JULINA, ŁOCHOWA I ZIEMI WĘGROWSKIEJ Niezwykle trafionym miejscem na prezentacje nowej książki pt. Helena Paderewska. Wspomnienia autorstwa Macieja Siekierskiego, okazał się pałacyk w Julinie, gdzie obecnie znajduje się Dom Dziecka. W Pałacyku w Julinie, gdzie mieszkała, założyła szkołę i prowadziła swoją społeczną działalność Helena Paderewska, 23 września 2015 r. odbyła się prezentacja nowej książki pt. Helena Paderewska. Wspomnienia autorstwa Macieja Siekierskiego. Tłumaczenie na język polski wykonała Ludmiła Bachurska. Helena Paderewska ( ), tak jak jej mąż, Ignacy Jan Paderewski, była osobą niepospolitą i niewątpliwie była jedną z najwybitniejszych Polek swej generacji. Przez blisko czterdzieści lat towarzyszyła wspierając działalność niepodległościową Ignacego Jana Paderewskiego naszego najbardziej zasłużonego dla Polski pianisty, artysty, polityka i Polaka. Wiosną 1920 roku Helena spisała swoje wspomnienia z lat , chyba najważniejszej dekady życia i działalności Paderewskich. Odnalezione przed paru laty w zbiorach Instytutu Hoovera w Kalifornii, stanowią swoistą kronikę zabiegów jej męża o zwrócenie uwagi Zachodu na sprawę Polski, zorganizowanie mocnego polskiego stronnictwa w Stanach Zjednoczonych oraz rozwinięcie skutecznej kampanii na rzecz jej niepodległości. Zawsze była w cieniu męża, ale zawsze też inspirowało, go do działania. Świetnie tą zależność 29 WRZEŚNIA męża. Jak informował podczas spotkania Maciej Siekierski, był też niechlubny okres, gdy wyśmiewano jej osobę ze względów politycznych, a przecież była kobietą zasiadającą przy stole z monarchami, królami, możnymi tego świata. Osobą władającą czterema językami, wykształconą, podróżującą po świecie przez 40 lat, z własnymi zainteresowaniami, konsekwentnie prowadząc i wspierając szkoły, ochronki, dom dla zasłużonych staruszek, oddaną pracy w hodowli drobiu, rasowych kur, itp. Taką niezwykłą kobietę przybliżył uczestnikom spotkania w Julinie autor książki podczas promocji publikacji. Maciej Siekierski jest kuratorem zbiorów europejskich w Instytucie Hoovera w Kalifornii. Doktorat z historii uzyskał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest autorem bądź redaktorem szeregu prac, w tym monumentalnego dzieła Wiktora Sukiennickiego East Central Europe during World War I wydanego przez Columbia University Press z przedmową Czesława Miłosza. Podczas spotkania w Julinie opisał ze szczegółami koleje losu Heleny Paderewskiej, chcąc jakby odkłamać i w odpowiednim świetle przedstawić wyjątkowo zasłużona kobietę dla Julina i Łochowa. W prezentacji książki wziął udział syn autora - Maciej Woliński, dzięki któremu udało się wydać książkę. Gościa na początku spotkania przedstawiła organizatorka dyrektor biblioteki w Łochowie - mgr Beata Załecka. Przywitała również gości: starostę węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka, wicestarostę Halinę Ulińską, wiceburmistrz Łochowa Urszulę Kalinowską, skarbnik Marię Komudę, i wsparcie przedstawia okładka książki. Pani Helena siedzi w samochodzie na tylnym siedzeniu, a małżonek I.J. Paderewski jest zwrócony całym sobą w jej kierunku. To oddaje, jak wielki wpływ miała na swojego wybitnego dyrektor Domu Dziecka Agatę Kuczyńską, przedstawicieli duchowieństwa, radnych powiatowych na czele z przewodniczącą Lidią Siuchta, radnych gminnych na czele z przewodniczącym Andrzejem Suchenkiem oraz Stanisława Grądzkiego - lokalnego poetę i pisarza. Po prezentacji książki przez jej autora, na początku opisu życia Heleny Paderewskiej, przedstawił zdjęcia ilustrujące poszczególne wydarzenia, ludzi i miejsca, z którymi Państwo Paderewscy mieli do czynienia. Następnie zebrani mieli możliwość wysłuchania fragmentów wspomnień Heleny Paderewskiej w wykonaniu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie. Podziękowano młodzieży oklaskami, a Macieja Siekierskiego uhonorowano upominkami, które wręczył najpierw starosta Krzysztof Fedorczyk, a następnie w imieniu samorządu i mieszkańców: wiceburmistrz Urszula Kalinowska i Stanisław Grądzki. Jak stwierdził starosta węgrowski obecny rok jest wyjątkowy jeśli chodzi o Helenę i Ignacego J. Paderewskich. Przeprowadzono wiele działań związanych z uhonorowaniem znakomitych postaci. To jest miód na nasze serce, bo nikt nam o Paderewskich nie mówił Odkrywaliśmy Państwo Paderewskich poprzez Julin i szkołę katolicką. Publikacji było mało, a oto mieszkańcy otrzymali trzecią w tym roku książkę o znakomitych mieszkańcach Julina i Łochowa. - mówił Starosta zapraszając autora do współpracy w przyszłości. W kolejnej części zadawano wiele pytań o bohaterkę książki, wyjaśniano sporne kwestie lub dopytywano o nieznane szerzej fakty oraz o historię powstania publikacji. Spotkanie zakończona indywidualnymi rozmowami w kuluarach podczas poczęstunku przygotowanego przez gospodarzy. /Janina Czerwińska/

8 8 29 WRZEŚNIA 2015 PUŁTUSK l Inauguracja kampanii wyborczej PSL TADEUSZ NALEWAJK ROZPOCZĄŁ KAMPANIĘ PIKNIKIEM W RYTMIE DISCO POLO Tadeusz Nalewajk, chociaż startuje z drugiej pozycji na liście PSL, podczas inauguracji kampanii wyborczej 25 września 2015 r. w Pułtusku był zdecydowanie Numerem 1. Z wielkim hukiem i z gwiazdami disco polo rozpoczęła się w ubiegły piątek kampania wyborcza Tadeusza Nalewajka. Obecny wiceminister i wieloletni samorządowiec oraz znaczący działacz PSL-u mógł być bardzo zadowolony z przybycia dużej reprezentacji ludowców, przyjaciół i sympatyków. Sala Maneż na terenie Domu Polonii w Pułtusku zapełniła się uczestnikami chcącymi dać wyraz poparcia kandydatowi na posła do Sejmu RP - Tadeuszowi Nalewajk. Burmistrz Pułtuska Krzysztof Nuszkiewicz w superlatywach opisywał osobę, zalety i kompetencję kandydata. Swoje poparcie wyrazili m.in.: poseł Bartłomiej Bodio - kandydat do Senatu z PSL, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wójtowie gmin z powiatów wyszkowskiego: Andrzej Żołyński (gmina Somianka) i Mieczysław Pękul (gmina Brańszczyk) oraz gminy Łyse i Lelis (powiat ostrołęcki). Nie zabrakło wójtów z powiatu pułtuskiego. O tym, że odpowiednim kandydatem jest Tadeusz Nalewajk nie miał wątpliwości Witold Chrzanowski - prezes Zarządu Powiatowego PSL i radny sejmiku Województwa Mazowieckiego. Podkreślano także wielkie zaangażowanie Tadeusza Nalewajka w sprawy społeczne. Dbał o rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wspierał stowarzyszenia i działał na rzecz osób niepełnosprawnych. Wszyscy mówcy zapewniali o swoim wsparciem i wyrażali się jak najlepiej o kandydującym. Tadeusz Nalewajk oprócz zapewnienia, że wybór kandydata PSL do Sejmu będzie z korzyścią dla miasta i regionu, to również przedstawił program Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kolejna część Pikniku po części oficjalnej odbyła się w amfiteatrze Domu Polonii. Koncert, którego gwiazdą był zespół AKCENT oraz IMPERIUM, przy udziale zespołów FACTOR, TEAM, PLAY BOYS przyciągnęła tłumy uczestników. Gwiazdy disco polo wystąpiły w towarzystwie tancerzy grupy Temptation Olgi Nitkowskiej-Brejnak. Trzeba przyznać, że frekwencja była imponująca, a zabawa w związku z inauguracją kampanii wyborczej wyjątkowo udana. /K.W./

9 29 WRZEŚNIA ZAKŁAD POD GOŁYM NIEBEM cz. 2 Wywiad z wiceministrem Tadeuszem Nalewajkiem Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk odwiedził redakcję KURIERA W w dniu 11 września 2015 r. Rozmawialiśmy o ogólnej sytuacji rolników i gospodarstw rolnych i nasi czytelnicy mieli okazję pierwszą część wywiadu przeczytać w nr 35 w dniu 15 września. Obecnie kontynuujemy wypowiedz wiceministra w drugiej części. KURIER W - Polaków niepokoi możliwość sprzedaży ziemi obcokrajowcom i nie rolnikom. Wiceminister Tadeusz Nalewajk: W dniu 27 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, której projekt został przygotowany przez posłów PSL. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Warto nadmienić, iż nowe regulacje ustawowe są wzoro- misji należeć będzie wybór sposobu zagospodarowania nieruchomości Zasobu, wybór rodzaju przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Zasobu, określenie kryteriów przetargów ofertowych, czy też opiniowanie zasadności wykonywania przez Agencję prawa odkupu, pierwokupu lub wykupu nieruchomości na rynku prywatnym. Obawy, iż ziemia będzie sprzedawana obcokrajowcom czy też nie rolnikom są bezpodstawne. Rozwiązania zawarte w ustawie zapewnią, że szczególne dobro, jakim są nie- wane na prawodawstwie francuskim (SAFER), a ich głównym celem jest zapobieganie spekulacjom na rynku nieruchomości, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz rozwinięcie zasady określonej w art. 23 Konstytucji RP, zgodnie z którą podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne. Nowymi, a zarazem odgrywającymi istotną rolę na rynku nieruchomości (zarówno prywatnym jak i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) instytucjami będą, komisje do spraw kształtowania ustroju rolnego, powoływane przez dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych, w skład których wejdą: przedstawiciel izby rolniczej, gminy, powiatu, Agencji oraz dwóch przedstawicieli wybranych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związków zawodowych rolników indywidualnych i innych organizacji rolniczych działających na terenie oddziału terenowego Agencji. Do zadań ko- ruchomości rolne, będzie nabywane - zarówno w obrocie prywatnym jak i z Zasobu - głównie przez rolników indywidualnych, którzy rzeczywiście zamierzają uprawiać te grunty, a nie przez osoby nabywające je jedynie w celach spekulacyjnych. Rzecz jasna, przepisy tej ustawy nie przewidują wprowadzenia ograniczeń dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie nabywania nieruchomości rolnych, gdyż byłoby to sprzeczne z prawem. Status rolnika indywidualnego w rozumieniu tej ustawy nie jest uzależniony od posiadanego obywatelstwa, rolnikiem indywidualnym może być nie tylko obywatel polski, jednak, aby mógł on zostać uznany za rolnika indywidualnego musi spełniać kryteria wskazane w ustawie (np., co najmniej od 5 lat zamieszkiwać w gminie na obszarze, której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego). Aby cele zakładane w ustawie mogły zostać zrealizowane, Agencja będzie stosowała prawa pierwokupu i wykupu nieruchomości rolnych na rynku prywatnym. W tym też celu Agencja wyposażona zostanie w znaczne środki finansowe (w wysokości 30 % wydatków określonych w planie finansowym Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa). Stosowanie w-w. uprawnień dotyczyć będzie nieruchomości o pow. nie mniejszej niż 1 ha, a nie tak jak obecnie, nie mniejszej niż 5 ha. Nabyte przez Agencję nieruchomości wejdą do Zasobu, a następnie wspomniana komisja ds. kształtowania ustroju rolnego zdecyduje o formie ich zagospodarowania. Podkreślenia wymaga, że po 1 stycznia 2016 r. Agencja będzie gospodarowała Zasobem w pierwszej kolejności poprzez wydzierżawienie lub sprzedaż nieruchomości rolnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Dziękuję za rozmowę. Z wiceministrem Tadeuszem Nalewajkiem rozmawiała Janina Czerwińska

10 10 29 WRZEŚNIA 2015 W Republice Alternatywy może zdarzyć się wszystko! REKLAMY JUŻ OD 13 ZŁ ZADZWOŃ TEL OSTRÓW MAZOWIECKA l Sesja Rady Powiatu PODZIĘKOWANIA, KWIATY I PAMIĄTKOWA STATUETKA DLA BYŁEGO JUŻ DYREKTORA SZPITALA ANDRZEJA SAWONI 3. Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie przeszła już do historii. Tegoroczna edycja wrześniowego festiwalu obfitowała nie tylko w znakomite spektakle i zaskakujące występy kabaretowe, ale również w nieprzewidziane sytuacje. 3. edycja wyszkowskiego festiwalu pod hasłem Republika Alternatywy rozpoczęła się warsztatami teatralnymi, które poprowadzili Kamil Gęsicki i Anna Mikołajczyk-Kłębek w sali Społeczności Chrześcijańskiej w Wyszkowie. W sobotę 12 września dzieci wykonywały ćwiczenia aktorskie zadawane przez Jacka Kwietnia podczas porannych warsztatów. Kolejnym punktem programu był pokaz krótkometrażowych filmów Sashimodo Pictures. Widzowie mogli obejrzeć m.in. filmy nagrodzone podczas 48 Hour Film Project oraz zabawną produkcję Pan Mietek od pecha. Przez cały czas trwania festiwalu przed Restauracją Wyszkowianka wystawiona była ekspozycja zdjęć Mariny Tokarevej pt. Byt pomiędzy. Z uwagi na deszczową pogodę wernisaż zewnętrznej wystawy Galerii Przechodniej został podzielony na dwie części kilka słów o zdjęciach powiedziano wewnątrz restauracji, a na oglądanie przyszedł czas później. Następnie pojawił się znany wyszkowianom młody Teatr Farsa ze swoim spektaklem On-line, poruszającym tematykę zagrożeń związanych z wirtualną rzeczywistością. Wykorzystujące techniczne nowinki przedstawienie kontrastowało z bardziej kameralnym występem Teatru Pierwsze Słyszę. Ten ostatni spektakl zatytułowany Za czym Kolejka ta stoi? osadzony był w Moskwie w latach 80. Opowieść o Wadimie i jego burzliwych miłosnych relacjach to nowatorska interpretacja prozy Władimira Sorokina, poszukująca odpowiedzi na pytanie, czy da się coś zrobić z ludzkim poczuciem osamotnienia. W niedzielę na widzów czekały dwa monodramy: Sprawozdanie Teatru TATA i Będziemy zawsze Wiesława B. Bołtryka. Pierwszy z nich oparty na opowiadaniu Franza Kafki przedstawiał historię małpy, która w szybkim tempie została człowiekiem, a nawet kimś ważnym. Natomiast poetycki spektakl Bołtryka został stworzony na bazie wierszy Rafała Wojaczka. Druga część festiwalowego dnia to dwa wybitne występy kabaretowe. Kabaret 7 minut postawił sobie za cel zaskoczenie i sprowokowanie widzów, co też uczynił z bezbłędną bezwzględnością. Z kolei grupa Paszkot opowiedziała dowcipną historię Adasia zagubionego Podczas sesji Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka, która odbyła się 24 września 2015 r. władze samorządowe oraz radni powiatowi oficjalnie podziękowali dotychczasowemu dyrektorowi szpitala za wieloletnia pracę. Dr Andrzej Sawoni w ostrowskim szpitalu pracował od podjęcia pracy w służbie zdrowia tj. przez 36 lat, 10 miesięcy i 27 dni. Z dniem 1 września przeszedł na emeryturę i zakończył pracę po 8 latach pełnienia funkcji dyrektora Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. W imieniu zarządu i Rady Powiatu na ostatniej sesji za pracę ciężką i długą na rzecz szpitala, podziękował starosta Zbigniew Kamiński wraz z przewodniczącym Rady Dariuszem Stanisławem Rafalikiem. Wręczył odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi pamiątkową statuetkę wraz ze słowami podziękowania. Podkreślał, jak wiele dla szpitala zrobił dr Andrzej Sawoni i nie sposób wymienić całej listy inwestycji oraz wyposażenia, które dzięki zabiegom dyrektora wzbogaciły placówkę. Jak się okazuje, nie do końca dr Sawoni opuszcza służbę zdrowia, gdyż nadal pełni funkcję prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i zamierza tam pozostać. Jak wiadomo, mam czworo dzieci: dwoje biologicznych i dwoje instytucjonalnych: ostrowski szpital i Okręgową Izbę Lekarską. Trudno się rozstawać z dziećmi, ale taki czas przychodzi. W szpitalu udało się tak dużo zrobić tylko dzięki temu, że było ogromne zrozumienie dla potrzeb szpitala w zarządzie powiatu i wśród radnych. Szpital to nie tylko budynki i wyposażenie, ale to także ludzie. Zostawiam szpital w dobrej kondycji, dlatego, że jest tu bardzo dobry zespół lekarski i pielęgniarski. Obecnie czasy są bardzo trudne, zwłaszcza dla szpitali powiatowych. Zachęcam państwa do odważnych decyzji, które będą służyły pacjentom. - zwracał się do radnych i uczestników sesji dr Andrzej Sawoni. Obecne obowiązki dyrektora szpitala pełni Elżbieta Malec naczelna pielęgniarka, ale jak poinformował starosta Zbigniew Kamiński tylko do czasu ogłoszenia konkursu i wybrania nowego dyrektora. Podczas sesji radni powołali komisję konkursową do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora ostrowskiego szpitala. Przegłosowano i przejęto skład komisji: 1 przedstawiciel Rady Społecznej SPZZOZ - Waldemar Wojtkowski + 6 przedstawicieli powiatu ostrowskiego. Starosta Zbigniew Kamiński został wybrany przewodniczącym komisji, funkcję członków pełnić będą: Elżbieta Szymańska - prawnik, Jolanta Ugniewska - sekretarz powiatu, Marek Ciężki - lekarz, Urszula Wołosiewicz - wicestarosta, Mieczysław Szymalski - radny powiatu. Podczas sesji radni przyjęli również informację o wykonaniu budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze 2015 roku, z wykonania planu finansowego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informację z realizacji przedsięwzięć powiatowych za pierwsze półrocze 2015 roku. Zapraszamy na stronę internetową naszej gazety: gdzie zamieścimy wypowiedz odchodzącego na emeryturę dr Andrzeja Sawoniego. /J.Cz./ Główna część festiwalu teatralnego została zainaugurowana przez hipnotyczny koncert Joanny Vorbrodt. Znana słuchaczom Programu 3. Polskiego Radia wokalistka zaśpiewała m.in. piosenkę Zagraj osła. Po subtelnych dźwiękach przyszedł czas na Old Jamajka Stand Up, ale w wykonaniu samego tylko Marka Grabie, gdyż zapowiadany Krzysztof Szubzda nie wystąpił. Niemniej ojciec polskiej improwizacji Marek Grabie nawet w pojedynkę doskonale wywiązał się z zadania rozbawienia publiczności do łez. na klatce schodowej poszukującego rodziców i własnej tożsamości. Ostatni z planowanych występów spektakl Teatro Comunale ale został odwołany ze względu na chorobę aktorki. Choć 3. edycja festiwalu Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie nie odbyła się bez turbulencji, to pozostaną po niej głównie niezapomniane wrażenia i chwile wzruszeń pełne myśli o alternatywnych sztukach. Agnieszka Szymanik letniascenateatralna.pl.tl

11 WOŁOMIN l Będzie można załatwiać sprawy w urzędzie przez interent CENTRUM INFORMACJI CYFROWEJ W WOŁOMINIE - PIERWSZY TAKI PUNKT DLA MIESZKAŃCÓW W NASZYM REGIONIE JUŻ DZIAŁA! W piątek r. o godz w Urzędzie Miejskim w Wołominie na I piętrze Urzędu Miejskiego (obok sali konferencyjnej) zostało otwarte Centrum Informacji Cyfrowej. Uroczystego otwarcia dokonał wi- - Realna staje się - odległa kiedyś - wizja powszechnego załatwiania spraw urzędowych przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu i stania w kolejce mówił wiceminister Grabiec podczas uroczystości otwarcia Centrum Aktywności Cyfrowej. - Centra zwiększą liczbę obywateli korzysta- przez co najmniej mieszkańców i w jego skład wchodzi miasto na prawach powiatu, będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Utworzenia związku będzie wymagało pozytywnej opinii rad:, co najmniej 70 proc. gmin, co najmniej 70 proc. miast na prawach powiatu i co najmniej 50 ceminister Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Jan Grabiec i senator Anna Aksamit oraz burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i wicestarosta wołomiński Adam Łossan. Centra Aktywności Cyfrowej (CAC), które już powstają na terenie kraju, mają zachęcać do korzystania z tzw. e-administracji. To jedno- lub dwuosobowe stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których mogą korzystać mieszkańcy. Centra zapewniają możliwość składania przez internet wniosków o wydanie dowodu osobistego, wyrejestrowania samochodu czy korzystania z systemu e- konsultacje społeczne, e-zdrowie oraz udostępniania cyfrowych zasobów kultury. W centrach można potwierdzić m.in. Profil Zaufany, a Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-puap) umożliwi każdemu, kto uzyska dostępny po zarejestrowaniu profil zaufany, na załatwianie przez internet wielu spraw wymagających dotychczas wizyty w urzędzie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji planuje przekazać samorządom 2 mln zł na tworzenie Centrów Aktywności Cyfrowej. W tym celu resort ogłosił konkurs, w którym o dofinansowanie swoich działań zmierzających do budowy CAC mogą się ubiegać powiaty oraz gminy miejskie. jących z e-administracji, co wpłynie na zmniejszenie kolejek w urzędach wyjaśniał. Podczas spotkania minister Jan Grabiec zachęcał do tworzenia punktów CAC i wyposażania ich w niezbędne urządzenia, ze środków oferowanych w konkursie. Wspomniał również o najświeższej wiadomości dobrej dla mieszkańców Wołomina i nie tylko. Sejm przyjął ustawę o związkach metropolitalnych. Zadania związku metropolitalnego koncentrują się przede wszystkim na problematyce zagospodarowania przestrzennego oraz komunikacji publicznej. Związek powstanie, jeżeli obejmuje on obszar zamieszkały, proc. powiatów. - Ustawa metropolitalna to niższe ceny biletów komunikacji publicznej w aglomeracji, i bilety strefowe obejmujące nie tylko duże miasta, ale również gminy i podmioty leżące w ich sąsiedztwie To szansa na szybszy rozwój wsi i małych miejscowości leżących w odległości kilkudziesięciu kilometrów od dużych miast - wyjaśniał Wiceminister. Całość wypowiedzi wiceministra Jana Grabca zamieścimy na stronie internetowej naszej gazety: O pozytywnych efektach powstania Centrum mówiła również burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, gdyż jest to rozwiązanie niezwykle dobre i usprawniające kontakt mieszkańców z urzędem. Wiele spraw można załatwić przez Internet, z własnego laptopa - podkreślała Burmistrz. Zamiast dwóch wizyt w urzędzie będzie potrzebna tylko jedna - na zarejestrowanie się i uzyskanie dostępu na profil zaufany. Tłumaczyła, że nie jest to coś wyjątkowego, gdyż obecnie w bankach, aby korzystać z bankowości internetowej również należy otrzymać hasła i kody podczas wizyty w placówce. Po to jest stworzone Centrum pomagające mieszkańcom w przejściu na korzystanie z e-administracji i innych możliwości, jakie daje system elektroniczny. Utworzenie punktu burmistrz Elżbieta Radwan traktuje, jako wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Wołomina. Niezmiernie jest też ucieszona z wiadomości o ustawie metropolitalnej. Wspominała, że rozmawiano o tym 6-7 lat temu, kiedy była jeszcze sekretarzem w Gminie Jabłonna. Warto marzyć, ale i warto konsekwentnie działać. Rozpoczęliśmy od powiatu legionowskiego, kończymy w wołomińskim. Zapewniała, że doskonale wie jak ważną sprawą jest wspólny bilet. W budżetach rodzin mieszkańców Wołomina przejazdy są znaczącą pozycją: dojeżdżają rodzice do pracy, dzieci do szkoły, młodzież na studia. Jeśli więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeniach będzie to z korzyścią dla nich i miasta. Gość specjalny i zaprzyjaźniony - Pani senator Anna Aksamit, zauważyła, godną pochwały postawę burmistrz Wołomina, która nie boi się weryfikacji pracy swoich urzędników, swojej i szerokiego kontaktu z mieszkańcami. Jej zdaniem bardzo potrzeba jest otwartości wobec mieszkańców, ale też potrzeba szacunku dla drugiego człowieka. Jeżeli zaś chodzi o ustawy stwierdziła: Człowiek robi ustawy, a nie ustawa człowieka Ċałość wypowiedzi senator Anny Aksamit oraz burmistrz Elżbiety Radwan zamieścimy na stronie internetowej naszej gazety: Przecięcia wstęgi dokonali: senator Anna Aksamit, wiceminister Jan Grabiec, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, wicestarosta Adam Łossan, wiceburmistrzowie: Edyta Zbieć i Sylwester Jagodziński. /Janina Czerwińska/

12 12 29 WRZEŚNIA 2015 REKLAMY JUŻ OD 13 ZŁ ZADZWOŃ TEL RADZYMIN, CIEMNE l V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają W ubiegły piątek 25 września, w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. J. Januszewskiej w Ciemnem (gm. Radzymin), odbyła się już po raz kolejny bezpłatna akcja edukacyjna, z okazji obchodzonego po raz piąty Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. ten, kto nie popełnił żadnego błędu i nie przekroczył limitu czasu). W ramach akcji, odwiedziliśmy Urząd Miasta i Gminy Radzymin. Pierwszym honorowym egzaminowanym był pan burmistrz Krzysztof Chaciński, który wypadł perfekcyjnie i zdobył tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. (Kolejnymi egzaminowanymi byli dzonych 29 egzaminów ustnych. Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia zdobyło 17 osób. Z kolei uczniowie z klas: 3-6 wzięli udział w egzaminach pisemnych. (Chętny uczeń losował zagadkę z pięcioma przykładami z tabliczki mnożenia i dzielenia. Na napisanie odpowiedzi była nie więcej niż jedna minuta). Wyzwanie podjęło 31 uczniów, z których 12-stu nie popełniło żadnego błędu i zdobyło tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Oto oni: Jan Chorzępa, Bartosz Zych, Aleksandra Reterska, Aleksandra Giera, Zofia Gnatkowska, Natalia Gastoł, Karolina Waś, Kacper Floryszczyk, Daniel Szczęsny, Wiktoria Kamińska, Maciej Rosiński, Ignacy Naszemu Koledze Robertowi Nogalskiemu wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci Małżonki Ś.P. Hanny Nogalskiej składają: Burmistrz Radzymina, Radni Rady Miejskiej oraz Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Jak nietrudno jest się domyślić, akcja miała na celu zachęcenie do powtórzenia i odświeżenia znajomości tabliczki mnożenia. Wyłoniona komisja egzaminacyjna złożona z chętnych uczniów klas: IV i V w składzie: Jan Chorzępa, Aleksandra Reterska, Aleksandra Giera i Zofia Gnatkowska, przeprowadzała egzaminy ustne zgodnie z hasłem Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają. (Chętny dorosły wyciągał los, na którym było pięć zagadek z mnożenia i dzielenia. Na udzielenie odpowiedzi było nie więcej niż trzy minuty. Zwycięzcą zostawał m.in.: wiceburmistrz Jarosław Grenda, skarbnik Artur Goryszewski oraz inni współpracownicy burmistrza, którzy w większości również zostali Ekspertami Tabliczki Mnożenia :). Przeegzaminowani zostali także chętni rodzice uczniów naszej placówki oraz pani dyrektor Grażyna Wardak-Dymek, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Zabawa wywoływała mnóstwo pozytywnej energii. Towarzyszył jej dreszczyk emocji oraz wspomnień własnych z czasów szkolnych, bądź doświadczeń dzieci czy wnuków. W sumie zostało przeprowa- OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Radzymina ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 52,40 m2 położonego w budynku przy ul. Stary Rynek 23 w Radzyminie. Milewski. Ekspertom Tabliczki Mnożenia składam gratulacje. Wszystkim dziękuję za udział w akcji i zachęcam do trenowania mnożenia i dzielenia poprzez wspólna zabawę. Dziękuję Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Chacińskiemu za aktywny udział w zabawie. Dziękuję również przewodniczącej Rady Rodziców naszej placówki Pani Iwonie Giera za pomoc w przygotowaniu akcji edukacyjnej. /Paulina Mroczek/ 1. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz sanitarną. 2. Ze względu na położenie lokalu - w centrum miasta Wynajmujący dopuszcza prowadzenie w lokalu następujących działalności gospodarczych: handel, usługi bankowe, ubezpieczeniowe, turystyczne. 3. Cena wywoławcza wynosi 27,00 zł netto za 1 m2 powierzchni magazynu. 4. Termin przetargu- otwarcia ofert: r.- godz Przetarg- otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 23 (sala konferencyjna) w ww. terminie. 6. Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń tj. za wodę, ścieki, nieczystości stałe i energię elektryczną, według wskazań liczników zamontowanych w lokalu oraz podatku od nieruchomości. 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób prawnych konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną. 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: - wpłacenie przelewem wadium w wysokości zł do roku na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Nr: BPH O/Radzymin z dopiskiem wadium przetarg na lokal użytkowy i okazaniu komisji przetargowej, - złożenie pisemnej oferty cenowej wraz z informacją o sposobie zagospodarowania lokalu, - złożenie pisemnego wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności czynszu wekslem In blanco, o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu, - złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu warunków w nich zawartych bez zastrzeżeń - złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu. 9. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie wraz z opisem: Przetarg na wynajem magazynu- nie otwierać przed dniem roku do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 24 (sekretariat-ii piętro) w terminie do dnia roku do godziny Przetarg będzie ważny, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty. 11. Po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Burmistrza Radzymina wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po zabezpieczeniu należności czynszowych Wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu. 12. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i zabezpieczeniu należności czynszowych wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu. 13. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie do 10 dni, licząc od dnia przetargu. 14. W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy wierzytelności wynajmującego ww. wekslem, wadium ulega przepadkowi. 15. Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat z możliwością jej przedłużenia na wniosek najemcy o ile najemca będzie regularnie wywiązywał się z opłacania czynszu i opłat dodatkowych związanych z eksploatacją lokalu. 16. Wylicytowana stawka czynszu z tytułu najmu lokalu będzie corocznie rewaloryzowana przez Wynajmującego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 17. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania. 18. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg parter, pokój nr 6 lub 9, tel w.142 lub 149 Radzymin, dnia r. Burmistrz /-/ mgr Krzysztof Chaciński Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. Jan Paweł II Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie Prezes Fundacji Jana Pawła II Nasz Papież przy parafii Świętego Jana Pawła II w Radzyminie mają zaszczyt zaprosić do udziału w IX Sesji popularnonaukowej: Nieskończona dziejów jeszcze praca Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi Cyprian Kamil Norwid i Jan Paweł II która odbędzie się 1 października 2015 roku o godz w auli Kurii Diecezji Warszawsko Praskiej ul. Floriańska 3 w Warszawie Program sesji Uroczyste otwarcie sesji: powitanie Gości przez dr Urszulę Zimińską Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie oraz Katarzynę Figurę Wiceprezes Fundacji Jana Pawła II Nasz Papież przy parafii Świętego Jana Pawła II w Radzyminie wystąpienie ks. dr Andrzeja Dobrzyńskiego Dyrektora Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie wystąpienia Gości Dr Marta Burghardt pracownik naukowy Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesorów Języka Włoskiego (AIPI) wykład: Zauroczenie Norwidem u Karola Wojtyły-Jana Pawła II Prof. dr hab. Wiesław Rzońca -pracownik naukowy Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wykład: Patriotyzm w rozumieniu Cypriana Kamila Norwida Finał konkursu: Tradycje Norwidowskie w nauczaniu Jana Pawła II w kategoriach: prezentacja multimedialna, praca plastyczna Program artystyczny: Serce, ty czujesz strony rodzinne Cyprian Kamil Norwid Dyskusja i podsumowanie sesji Poczęstunek O SKARBACH NA MIEDZY Mozaika pól i łąk, śródpolne zadrzewienia, samotne drzewa dla jednych to codzienny krajobraz towarzyszący pracom agrotechnicznym, dla innych widok kojarzący się z czasem wakacji i urlopów. Wszystkich zachęcamy do spojrzenia na niego innym okiem - odkrycia niezwykłego skarbu jakim jest przyroda krajobrazu rolniczego. To właśnie nasz kraj, a szczególnie jego wschodnia część jest tego skarbu depozytariuszem. Turystów z Europy Zachodniej często w zachwyt wprawiają widoki dla nas spowszedniałe: bocianich gniazd, szpalerów wierzb głowiastych Zachęcamy abyście tym razem zamiast spoglądać z zazdrością w kierunku Zachodu poczuli dumę z unikatowego dziedzictwa przyrodniczego polskiej wsi. Przyjrzyjmy mu się bliżej. O tym, jak ważna dla zachowania światowej populacji bociana białego jest Polska słyszał niemal każdy. Wszak co czwarty bocian biały jest Polakiem. Warto dodać, że w skali Unii Europejskiej nasz kraj jest ważną ostoją dla szeregu innych gatunków związanych z krajobrazem rolniczym. Gniazduje u nas 30% unijnych derkaczy, pokląskw czy żurawi, 40% pliszek żółtych Liczby te świadczą o tym, że środowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich jest w Polsce wciąż bardzo dobrze zachowane. Co trzeci europejski skowronek wychowuje swoje młode w Polsce. Ten jeden z pierwszych zwiastunów wiosny, który już w marcu wszem i wobec oznajmia swoją obecność donośnym śpiewem, wydaje nam się pospolity. Tymczasem w Wielkiej Brytanii czy Niemczech liczebność skowronka w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszyła się tak drastycznie, że konieczne okazało się wprowadzenie specjalnie na niego nakierowanych działań ochronnych. Polegają one m.in. na promocji upraw zbóż jarych i tworzeniu luk skowronkowych (czyli pozbawionych roślinności fragmentów gleby umożliwiających ptakom poszukiwanie owadów) wśród upraw zbóż ozimych. Kolejnym zaskoczeniem może być dla nas fakt, że w krajach takich jak Holandia prowadzi się programy polegające na obsiewaniu chwastami miedz, przydroży czy wyrobisk surowców mineralnych. Zwyczajny dla nas widok porośniętych chabrami, makami, rumianami pól i miedz jest tam czymś niezwykłym. Dziś, po wielu latach wytrwałej walki człowieka z chwastami wiele z nich możemy uznać za gatunki silnie zagrożone, inne wręcz za wymarłe. Lnicznika właściwego - gatunku związanego z uprawami lnu nie spotkamy już nigdzie na świecie! Choć sytuacja rodzimych chwastów przedstawia się lepiej niż na Zachodzie, spróbujmy odszukać wśród pól tak pospolite niegdyś kąkole polne. Nie będzie to zadanie łatwe bowiem w wielu rejonach kraju gatunek ten już nie występuje. Spójrzmy więc na chwasty łaskawszym wzrokiem, zostawmy im choć kawałek ziemi miedzy czy ugoru. Być może kolejnego lata uda nam się tam wypatrzeć pospolitego w krajobrazie rolniczym motyla - rusałkę osetnika. Wielu z nas słyszało o wędrówkach ptaków, a mało kto wie, że niewielka, delikatna rusałka jest w stanie odbyć 3-4 tysięczną wędrówkę z północnej Afryki do Polski! Miedze stanowią ważną ostoję dla szeregu innych gatunków zwierząt. Tam mogą się one skryć przed maszynami rolniczymi, drapieżnikami, wychowywać młode i znaleźć obfitą stołówkę złożoną z nasion dziko rosnących roślin. Nasza pospolita wiejska przyroda przy bliższym spotkaniu naprawdę zadziwia. Jej walory staramy się promować realizując projekt edukacyjny Pola tętniące życiem skierowany przede wszystkim do tych, od których zależy jej przetrwanie do rolników, dzieci i młodzieży. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do odwiedzenia strony: pola. bocian.org.pl. Aleksandra Wierzbicka, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian Projekt Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym dofinansowany jest przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG.

13 29 WRZEŚNIA WOŁOMIN l Inauguracja kampanii wyborczej Piotra Uścińskiego Chcę być posłem dla TEJ ziemi zapowiada Piotr Uściński lokalnych. Z najważniejszych takich spraw, które wymagają wsparcia wymienił m.in.: przydzielenie szpitalowi w Wołominie wyższego, sprawiedliwego kontraktu, który zapewni mieszkańcom powiatu dostęp do świadczeń medycznych na odpowiednim poziomie czy też budowę dróg krajowych: S8 (obwodnica Marek) i S17. W minioną środę 23 września wieczorem w wołomińskiej bibliotece odbyła się inauguracja kampanii wyborczej Piotra Uścińskiego, który ubiega się o mandat posła z pozycji 10. listy PiS w okręgu podwarszawskim. Były starosta, a obecnie radny sejmiku mazowieckiego zapowiedział, że jako poseł będzie przede wszystkim zajmował się polityką prorodzinną oraz zabiegał o kluczowe sprawy dla ziemi wołomińsko radzymińskiej. Otwierająca spotkanie Iwona Bajkowska przypomniała zebranym życiorys i sylwetkę kandydata. Wspomniała także o licznych wyróżnieniach przyznanych Piotrowi Uścińskiemu, tj.: Ambasador Życia i Rodziny 2013, Odznaczenie honorowe Krzyż Sybiraka czy Odznaka Totus Tuus. Były starosta wołomiński, a obecnie radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego opowiedział o swojej 17-letniej karierze samorządowej oraz o sukcesach ostatniej kadencji, gdy jako starosta zmodernizował 58 km dróg powiatowych, pozyskał 60 mln zł środków zewnętrznych, znacząco ograniczył zadłużanie powiatu i wołomińskiego szpitala oraz zatrzymał rozrost biurokracji w starostwie. Piotr Uściński opowiedział także o tym, jak stał się politykiem prorodzinnym, o wprowadzonym przez niego programie polityki prorodzinnej w powiecie, o swoim pomyśle na certyfikaty Szkół Przyjaznych Rodzinie (przypomnijmy, że jest ich już około 250 w całej Polsce). Mówiąc bardzo obrazowo, przedstawił obecne problemy demograficzne Polski i podkreślił konieczność prowadzenia przez Państwo szerokiej polityki prorodzinnej. Zaznaczył, że jako poseł chciałby zajmować się głównie właśnie polityką prorodzinną i wspieraniem spraw Wystąpienie Piotra Uścińskiego przeplatane było wypowiedziami gości. Głos zabrał prof. Jan Żaryn, kandydat PiS do Senatu, który opowiedział o swoich priorytetach w przyszłej pracy parlamentarnej. Profesor największy nacisk położył na polską politykę historyczną. Poparcia Piotrowi Uścińskiemu udzielił szef wołomińskiej Solidarności Józef Radzio, który ciepło wspominał współpracę z byłym starostą. W samych superlatywach wypowiadał się o dokonaniach Uścińskiego także Robert Perkowski, burmistrz Ząbek, który z Piotrem zna się od pierwszej klasy podstawówki. Z kolei prezes Fundacji Centrum Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak opowiedział o wielu projektach, przy okazji których współpracował z kandydatem i poinformował, że Piotr Uściński (jako jeden z najbardziej znanych w Polsce prorodzinnych samorządowców), jest redaktorem przygotowywanego właśnie przez fundację Vademecum Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Największe jednak brawa otrzymała mama Piotra pani Anna Uścińska, która zaskoczona nieco wywołaniem do mikrofonu opowiedziała m.in. o dzieciństwie syna, który jak się okazało był grzecznym i ułożonym dzieckiem. Na zakończenie Piotr Uściński poczęstował gości pysznym tortem oraz wręczył zgromadzonym w sali konferencyjnej wołomińskiej biblioteki po bochenku chleba twierdząc, że uznał to za lepszy upominek niż np. długopis czy kubek z nadrukiem wyborczym. /opr. R.L./ TŁUSZCZ l Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia jednostki OSP RYCERZE ŚW. FLORIANA Z TŁUSZCZA OD STU LAT CZUWAJĄ NAD BEZPIECZEŃSTWEM MIESZKAŃCÓW W obecności Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza i licznie przybyłych gości, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuszczu świętowali jubileusz 100-lecia funkcjonowania swojej jednostki. Uroczystości z okazji tak doniosłego jubileuszu odbyły się w niedzielę 20 września. Obchody zainaugurowała okolicznościowa Msza Święta w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego. Następnie, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej odbył się przemarsz paradny ulicami miasta na plac przed remizą przy ul. Wiejskiej. Tam też odbyła się dalsza część uroczystości pod dowództwem dh Tomasza Kruka, którą poprowadziła Wioleta Kur. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m.in.: Komendant Główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Józef Galica, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Uściński, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Ilona Nasiadka, starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, wicestarosta Wołomiński Adam Łossan, radni powiatowi: Janusz Tomasz Czarnogórski i Robert Szydlik, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jacek Pietranik, zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Leszek Czaplicki, burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy, kierownictwo urzędu, radni miejscy, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Tłuszczu druh Jacek Szymański, Komendant Posterunku Policji w Tłuszczu Janusz Ołdak, Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka wraz z radnymi, wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, przedstawiciele jednostek OSP Gminy Tłuszcz oraz gmin sąsiednich, przedsiębiorcy z terenu gminy, rodziny strażaków oraz licznie przybyli mieszkańcy. Po złożeniu meldunku Komendantowi Głównemu PSP oraz przeglądzie pododdziałów nastąpiło podniesienie flagi związkowej przy Hymnie ZOSP RP. Druhna Kinga Zielińska odczytała rys historyczny jednostki, zaś tłuszczańscy druhowie dumnie prezentowali swój sztandar, który został udekorowany Złotym Znakiem Związku. Tego dnia najbardziej zasłużonym druhom nadano Złote, Srebrne i Brązowe Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaki Strażaka Wzorowego. Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Marian Białek, Stanisław Roguski i Józef Zieliński. Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Marian Kruk, Marian Marcinkiewicz i Stanisław Sieradzki. Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie i druhny: Kamil Gzowski, Kinga Zielińska, Łukasz Kiziński, Rafał Rosa, Robert Rosa, Katarzyna Mirkowska i Michał Piekut. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: Robert Patoka, Kamil Sycik, Leszek Oniśk i Marcin Pakuła. - Dziś w imieniu wszystkich obywateli naszej gminy składam Wam podziękowanie i hołd. Można spać spokojnie, gdy ma się świadomość, że są ludzie, którzy w razie tragedii, pożaru, wypadku czy kataklizmu, rzucą wszystko, by spieszyć nam z pomocą. I zrobią co tylko w ich mocy, aby ocalić ludzkie życie i mienie powiedział burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk dziękując druhom za ofiarną służbę. (Warto nadmienić, że burmistrz Paweł Bednarczyk i Rada Miejska od początku swojej kadencji mocno wspierają jednostki OSP w gminie. Tylko w Tłuszczu, dzięki jego staraniom oraz wsparciu Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza, Prezesa Zarządu WFOŚiGW Artura Dąbrowskiego oraz Radnych Rady Miejskiej, zakupiono samochód Mercedes Benz o wartości ponad 600 tys. zł, nadwozie pożarnicze na podwoziu samochodu Jelcz za ponad 64 tys. zł, zmodernizowano dach oraz strażnicę za kwotę ponad 35 tys. zł, wykonano liczne remonty m.in. kuchni, łazienek, klatki schodowej, położono kostkę przed budynkiem OSP oraz zakupiono niezbędny sprzęt, co w latach kosztowało gminę ponad 50 tys. zł). Z okazji jubileuszu, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik nadał jednostce OSP w Tłuszczu Medal Pamiątkowy Pro Masovia oraz nagrodził zasłużonych strażaków Dyplomami Uznania. Ponadto druhowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy otrzymali pamiątkowe dyplomy przygotowane przez wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Oficjalną część obchodów uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Zaprezentowano także jubileuszową tablicę, w którą gwoździe wbili fundatorzy i osoby związane z OSP Tłuszcz. Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek! / info + R.L./

14 14 29 WRZEŚNIA 2015 REKLAMY JUŻ OD 13 ZŁ ZIELONKA l Rodzinny piknik z Funduszami Europejskimi w tle ZIELONKA GMINĄ DOBRZE WYKORZYSTUJĄCĄ ŚRODKI UNIJNE Rodzinny Piknik z Innowacyjną Gospodarką i Funduszami Europejskimi jest formą docenienia gminy, która w doskonały sposób poradziła sobie bądź radzi sobie z realizacją projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Piknik w Zielonce jest jednym z sześciu, które promują efekty wdrażania projektów w ramach działania 8.3 oraz 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz pogłębiają wiedzę społeczeństwa na temat Funduszy Europejskich. Miejscowości wyłoniono spośród 634 botę 26 września 2015 r. w godz na placu Jana Pawła II w Zielonce. Podczas Rodzinnego Pikniku przekazywano informacje o efektach w/w działań, jak również propagowana była ogólna wiedza na temat funduszy europejskich. Podczas imprezy przewidziano konkursy z nagrodami dla dzieci i dla dorosłych z wiedzy o Internecie, e-administracji oraz o funduszach unijnych. Na najmłodszych przygotowano liczne atrakcje: gry i zabawy ruchome, wata cukrowa, zabawa na urządzeniach pneumatycznych, malowanie buziek, zajęcia plastyczne. Na scenie mogliśmy podziwiać utalentowana uczestniczkę The Voice of LEGIONOWO l Uniwersytet ma 10 lat INAUGURACJA W WIELKIM STYLU Ponad 700 studentów zrzesza działający od 10 już lat Legionowski Uniwersytet III Wieku. Swój nowy rok akademicki zainaugurował przed tygodniem- 22 września w wielkim stylu w towarzystwie znamienitych gości. Dziarskich studentów odwiedziła premier Ewa Kopacz. Uroczystość rozpoczęło krótkie wystąpienie pani premier, która podkreślała, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają aktywni seniorzy. Jestem pełna podziwu dla waszych chęci i energii, tego jak bardzo Wam się chce. Jak nie siedzicie w domu i nie myślicie co wam się należy. Sami wzięliście sprawy w swoje ręce Ewa Kopacz zwróciła się do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jeździcie, zwiedzacie, a wasz chór, który zdobył nagrodę w Wenecji, jest dobrą wizytówką Polski przekonywała szefowa rządu. Dodała, że zależy jej na tym, by aktywni seniorzy mieli tych sił jeszcze więcej i znajdzie to odzwierciedlanie w budżecie na rok Oprócz Prezes Rady Ministrów na uroczystości pojawiło się wielu wyjątkowych gości, m.in. wiceminister Jan Grabiec, senator Anna Aksamit, poseł na Sejm RP Artur Dębski, prezydent Roman Smogorzewski oraz starosta Robert Wróbel. Jubileusz został uczczony poprzez występy studentów, zwłaszcza chóru Belcanto, który zupełnie niedawno zdobył Diamentową Koronę Orfeusza, główną nagrodę VII Światowego Festiwalu - Karnawał Młodzieży Orfeusz w Italii w Lido di Jesolo, który odbywał się 8-14 września w Wenecji. W tym roku w festiwalu wzięło udział ponad 60 uczestników. Na scenie zaprezentowali się wykonawcy m.in. z Bułgarii, Włoch, Rumunii, Polski, Szwecji i Rosji. Także jury było międzynarodowe - zasiedli w nim przedstawiciele m.in. Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Polski, Włoch. Diamentowa korona to główna nagroda festiwalu. Jak co roku poziom był bardzo wysoki. Na tyle rywalizacja była wyrównana, że oprócz Diamentowej Korony przyznano także Kryształową Koronę. - Zaprezentowaliśmy zróżnicowany repertuar: hiszpańską Vaya con dios, walc z operetki Księżniczka Czardasza oraz 2 włoskie piosenki: Funiculì, Funiculà oraz L Italiano - mówi Marek Pawłowicz dyrygent chóru. Odbyły się prelekcje, dotyczące sytuacji seniorów oraz ich potrzeb. Uniersytet III Wieku rozwija się dynamicznie w Legionowie od 2006 r. Od tamtej chwili, z roku na rok powiększa się liczba studentów. Jest to spowodowane coraz bogatszym programem zajęć, w którym odnaleźć można m.in. kursy językowe, taneczne, sportowe, fotograficzne, brydżowe. Seniorzy bardzo aktywnie korzystają ze specjalnie im dedykowanego Parku Seniora przy legionowskiej arenie. rc beneficjentów projektów unijnych. Organizatorami pikniku byli: Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz burmistrz Miasta Zielonka - Grzegorz Dudzik. W pikniku udział wzięli m.in.: Michał Boni - poseł do Parlamentu Europejskiego i byłym ministrem Administracji i Cyfryzacji oraz Jane Grabiec - obecny wiceminister Administracji i Cyfryzacji. Impreza odbyła się w ubiegłą so- Poland - Ewelinę Kordę. Fragmenty występu zamieścimy na stronie internetowej naszej gazety: pl. Zapraszamy do obejrzenia. Dla wszystkich uczestników pikniku przewidziano darmowe zestawy grillowe i inne przekąski. Piknik w Zielonce poprowadził aktor Robert Moskwa. /K.W./ JABŁONNA - LEGIONOWO FESTIWAL NAUKI ZA NAMI ca i dyrektor pałacowego kompleksu Magdaleny Grzeleckiej zwiedzała stoiska. Dwudniowy festiwalowy program był bardzo bogaty i ciekawy. Tak dla dorosłych jak i dla najmłodszych i młodych zwiedzających. Tłumnie brano udział w prezentacjach, wspólnie wykonywano wiele doświadczeń chemicznych, fizycznych. Bawiono się w konserwatorów zabytków, jak również podziwiano piękne prezentacje polskiej fauny i flory. Poza stoiskami, w których można było dowiedzieć się o tajnikach renowacji zabytkowych obiektów czy znaleziskach archeologicznych ze średniowiecza, samodzielnie przeprowadzić doświadczenie chemiczne czy poznać proces produkcji miodu, organizatorzy przygotowali też koncerty muzyki poważnej. W niedzielę zainaugurowany został kolejny sezon Pałacowych spotkań z muzyką. Odbyły się też koncerty Letniego festiwalu im. Bogny Sokorskiej. W galerii Oranżeria otwarto nową wystawę, a w niedzielne popołudnie odbył się finał Mazowieckiego Konkursu Nalewka Księcia Pepi. Najmłodsi z wielkim zachwytem reagowali szczególnie na stoisko Związku Kynologicznego, w którym mogli zaprzyjaźniać się z psią arystokracją oraz konnymi przejażdżkami. Powodzeniem cieszyła się wystawa kur ras wszelakich- dla dzieci miastowych to wielka atrakcja, oraz stoisko sokolnicze. Program festiwalu skrojony jest pod gusta i potrzeby widzów w każdym wieku i każdej profesji. Kolejny i zapewnie równie bogaty wystartuje już za rok rc Przez dwa piękne wrześniowe dni- 19 i 20 września Pałac w Jabłonnie stał się najlepszą wizytówką nauki. Już po raz XIX. Przez dwa dni ciekawscy mogli oglądać dosłownie wszystko, co w nauce ciekawe oraz brać udział w znakomitych wydarzeniach artystycznych. W niedzielne popołudnie gościła Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa- Błońska, która w asyście miejscowych władz oraz ministra Jana Grab-

15 REKLAMY JUŻ OD 13 ZŁ ZADZWOŃ TEL WRZEŚNIA ZAMÓW OGŁOSZENIE DROBNE Ogłoszenie drobne nadasz wysyłając SMS na numer: Ogłoszenia zawierające do 80 znaków. Opłata za emisję tylko 4,00 zł + VAT (4,97 zł brutto) Ogłoszenie zawierające do 160 znaków. Opłata za emisję tylko 9,00 zł + VAT (11,07 zł brutto) Aby nadać ogłoszenie drobne należy w treści SMS a wpisać słowo KURIER następnie podać kod rubryki np. 01 oraz treść ogłoszenia i wysłać pod wybrany numer jak w poniższym przykładzie: KURIER01 MUROWANY DOM W WYSZKOWIE (29) » NIERUCHOMOŚCI Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie, I piętro, ul. 1 Maja, Wyszków, (1) Wynajmę mieszkanie umeblowane pow. 50m2 w Zwierzyńcu k/radzymina (p+k+ł) dla 2-4 osób. Cena 800 zł + światło. Tel (4) Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, Wyszków, ul. 1 Maja. Opłaty: 1200 zł + woda i prąd. Tel (4) Sprzedam gospodarstwo 4,23ha z domem 104m2, cena do negocjacji, Ogrodniki k. Łochowa, tel (1)» ROLNICZE Skup bydła pourazowego tel do konca roku Sprzedam pługi 3 skibowe. Grudziądz dobra cena. Tel (?)» USŁUGI Usługi dekarskie, dachówka i blacha. Tel (+) Wynajem osuszaczy, osuszanie pomieszczeń, pomiary wilgotności. Tel (3) Wykopy pod budynki, fundamenty, szamba, równanie terenu, wyburzenia i kucie młotem hydraulicznym tel (4) Elewacje, docieplenia budynków (5) Malarz uczynny uczciwy (1) Posadzki miksokretem zacierane mechanicznie (5)» RÓŻNE Sprzedaz drewna opałowego. Tel (5) Sprzedam projektor z ekranem 2000 x 2000 cm tel Cegła biała silikatowa 6x12x24cm, 7000 sztuk, na paletach, cena 0,50zł/sztuka do negocjacji, Łochów, tel (1) PILNE! ZATRUDNIĘ OSOBY DO PRACY DO CUKIERNI w Karpinie, k. Trojan. Tel » ZATRUDNIĘ Zatrudnię mechanika/wulkanizatora w Wyszkowie. Dobre warunki pracy i płacy. Tel. : (d.od.) ZATRUDNIĘ PIELĘGNIARKĘ po kursie kwalifikacyjnym paliatywnym, (ew. możliwość kursu w dn sob., niedz. zjazdy) do pracy dodatkowej w domu pacjenta. TEL (2) KODY RUBRYK 01 - Nieruchomości - Sprzedam 02 - Nieruchomości - Kupię 03 - Wynajem - Zamiana 04 - Auto - Moto Sprzedam 05 - Auto - Moto Kupię 06 - Rolnicze - Sprzedam 07 - Rolnicze - Kupię 08 - Usługi 09 - Nauka 10 - Różne - Sprzedam 11 - Różne - Kupię 12 - Szukam Pracy 13 - Zatrudnię 14 - Turystyka / Wypoczynek 15 - Lekarskie 16 - Zguby Przyjmę pracowników do prac wykończeniowych i budowlanych z doświadczeniem. Tel (3) Zatrudnię osoby do pracy w cukierni na NOC. Karpin, K. Trojan (1) Firma zatrudni kierowców w transporcie międzynarodowym (C+E), EU - Wschód, możliwość przyuczenia. Tel.: (6)» ZWIERZĘTA Sprzedam tanio ratlerki. Tel (3)

16 16 29 WRZEŚNIA 2015 REKLAMY JUŻ OD 13 ZŁ DOLCAN ARENA W ZĄBKACH ROZBŁYŚNIE JUŻ 2 X Na stadionie miejskim Dolcan Arena w Ząbkach zakończyła się budowa czterech masztów oświetleniowych. Dzięki tej inwestycji stadion zyskał profesjonalne oświetlenie, a ząbkowska pierwszoligowa drużyna Dolcan Ząbki będzie mogła rozgrywać mecze na własnym boisku, przed własną publicznością. Realizacja tej inwestycji jest niezwykle istotna. Takie są bowiem obecnie wymogi licencyjne PZPN dla pierwszej ligi oraz ekstraklasy. Oświetlenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, szczególnie podczas imprez masowych. Maszty oświetleniowe są wysokie na ok. 45 m., z iglicą na ok. 49 m. Każdy z masztów uzbrojony jest w 62 projektory z automatyką, pozwalającą na sekcjonowanie poziomami świecenia. Oświetlenie ma 5 poziomów intensywności: treningi i rekreacja, (podstawowy - najsłabszy przy użyciu 20 projektorów 200 lx z 248 projektorów), zawody bez TV, awaryjna transmisja telewizyjna, zawody z transmisją CTV oraz zawody z transmisją HDTV ( najmocniejsza 248 projektorów 2000 lx). Podstawowy poziom intensywności zasilany jest z istniejącej stacji transformatorowej. Kolejne poziomy muszą być już obsłużone przez zewnętrzne generatory prądu, które będzie musiał zapewnić organizator odbywających się imprez masowych. Fundament pod wieżę oświetleniową ma ok. 2,5 m średnicy oraz 10 m głębokości. Wykonawcą inwestycji jest firma Ada Light Sp. z o.o. z Gostynina. Iwona Potęga POWIAT WOŁOMIŃSKI l VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Drużyn OSP STRAŻACKIE ZMAGANIA W DESZCZU I CHŁODZIE W minioną, deszczową i chłodną sobotę 26 września, na terenie Akademii Piłkarskiej Marcovia w Markach rozegrane zostały już po raz ósmy Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wołomińskiego. W zawodach powiatowych, stanowiących eliminacje do wojewódzkich zawodów sportowo pożarniczych, wzięło udział 11 drużyn, w tym: Grupa A 10 drużyn - męskie drużyny pożarnicze wiek powyżej 16 lat, z wyjątkiem mechanika i dowódcy wszyscy powyżej 18 lat, oraz Grupa C 1 drużyna - kobiece drużyny pożarnicze - wiek powyżej 16 lat, z wyjątkiem funkcji mechanika (może być mężczyzna), rozdzielaczowego i dowódcy - wymagany wiek ukończone 18 lat. W tegorocznych zawodach gościnnie brała udział również jednostka OSP Dzierzby, gm. Jabłonna Lacka, powiat Sokołów Podlaski. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Jacek Pietranik, a Sędzią Głównym był mł. bryg. Andrzej Wysocki. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Strażackim zmaganiom kibicowali licznie zgromadzeni sympatycy pożarnictwa oraz znamienici goście, a wśród Pamiątkowe zdjęcie z nowym mistrzem powiatu nich m.in.: burmistrz Marek Jacek Orych, wójt Dąbrówki Radosław Korzeniewski, wójt Klembowa Rafał Mathiak, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, radny sejmiku mazowieckiego Piotr Uściński, wiceszef OCK gen. Ryszard Grosset, Komendant Miejsko -Gminny ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak oraz byli Komendanci Powiatowi PSP: Cezary Pietruch i Bogdan Jarczewski. Trzeba przyznać, że tegoroczne Klasyfikacja generalna VIII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych: Grupa C Drużyny Żeńskie : 1.miejsce OSP Kobyłka Grupa A Drużyny Męskie : 1. miejsce OSP Roszczep (gm. Klembów), 2. miejsce OSP Zawady (gm. Radzymin), 3. miejsce OSP Ślężany (gm. Dąbrówka), 4. miejsce OSP Marki, 5. miejsce OSP Ruda (gm. Radzymin), 6. miejsce OSP Myszadła (gm. Jadów), 7. miejsce OSP Zagościniec (gm. Wołomin), 8. miejsce OSP Kobyłka, 9. miejsce OSP Poświętne, 10. miejsce OSP Chrzęsne (gm. Tłuszcz) Zdobywcy III miejsca OSP Ślężany z wójtem Dąbrówki Radosławem Korzeniewskim zawody dostarczyły kibicom wielu emocji. Niesprzyjające warunki atmosferyczne stanowiły bowiem dodatkowe utrudnienie dla występujących drużyn i właściwie do końca nie było wiadomo, kto zwycięży. W roli faworyta obstawiano rokrocznego zwycięzcę - drużynę OSP Zawady, ale także z uwagą przyglądano się drużynom z OSP Ślężany i OSP Ruda. Ostatecznie, decyzją składu sędziowskiego laur zwycięstwa przypadł jednak drużynie OSP Roszczep. Zwycięzcy zawodów i zdobywcy miejsc na podium otrzymali cenne strażackie nagrody, które wręczyli: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jacek Pietranik, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wiesław Gręda wraz z dh Grzegorzem Mianowskim, oraz burmistrz Marek Jacek Orych. Specjalną nagrodą uhonorowano także najlepszą drużynę w tegorocznej sztafecie OSP Myszadła. Wszystkim Drużynom OSP serdecznie gratulujemy! /R.L./ A TAK BYŁO NA ZAWODACH MIEJSKO GMINNYCH W RADZYMINIE Drużyna OSP Zawady Warto przypomnieć, że VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze poprzedziło rozegranie zawodów gminnych w poszczególnych gminach powiatu wołomińskiego. 5 września odbyły się Zawody Miejsko-Gminne w Radzyminie, w których udział wzięła i zwyciężyła drużyna OSP Zawady wielokrotny zdobywca mistrzostwa powiatu, zwyciężający niemal we wszystkich dotychczasowych edycjach zawodów powiatu wołomińskiego. Przywilej obrońcy tytułu sprawił, że na Zawody Powiatowe zakwalifikowała się także druga w tegorocznej klasyfikacji miejsko-gminnej drużyna OSP Ruda. Wyniki Zawodów Miejsko-Gminnych w Radzyminie przedstawiały się następująco: I miejsce OSP Zawady (czas łączny 95,4 sek.); II miejsce OSP Ruda (111,53 sek.); III miejsce OSP Radzymin (111,97 Drużyna OSP Ruda sek.); IV miejsce OSP St. Załubice (144,49 sek.); V miejsce OSP Nadma (145,37 sek.); VI miejsce OSP Mokre (151,87 sek.). Drużyna OSP Radzymin

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Jeżowe Na podstawie art. 18 ust. 1 i art

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Nowego Sącza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o sprzedaży w pierwszym, pisemnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Jarosław, ul. Jana Pawła II 10 powiat jarosławski, województwo podkarpackie POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 85,14

Bardziej szczegółowo

Tradycje Norwidowskie w nauczaniu Jana Pawła II

Tradycje Norwidowskie w nauczaniu Jana Pawła II REGULAMIN KONKURSU Tradycje Norwidowskie w nauczaniu Jana Pawła II POD PATRONATEM MEDIALNYM RADIA WARSZAWA ORAZ TELEWIZJI INTERNETOWEJ DIECEZJI WARSZAWSKO - PRASKIEJ w roku szkolnym 2015/2016 I. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE BIECZ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9 (gmina Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: I PIĘTRO: 1. Lokal użytkowy (świetlica

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu w MGSM "Perspektywa" przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/08 z dnia 30.09.2008 (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar I. Przepisy ogólne. 1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Żarach, zwany dalej Zakładem, jako

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego Nr sprawy: ZZN/T/23/2014 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego PRZEDMIOT PRZETARGU: lokal użytkowy w budynku przy ul.3 Maja 51 w Koninie o pow. 49,95 m2. RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego 1 1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin.

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/08 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2008 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. 1 Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 72/2013. Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie

OGŁOSZENIE NR 72/2013. Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie Szczecin, dnia 05 lipca 2013r. Przetarg nr :.../Nd/Nu/OTS/13 OGŁOSZENIE NR 72/2013 Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Przetarg na wynajem lokali użytkowych i garaży ma charakter ofertowego przetargu nieograniczonego, przy czym oferty składa się na piśmie.

Przetarg na wynajem lokali użytkowych i garaży ma charakter ofertowego przetargu nieograniczonego, przy czym oferty składa się na piśmie. Regulamin przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży w zasobach Gminy Sosnowiec zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy Gminy Sosnowiec 1 Przetarg na wynajem lokali

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Orzechowej 20 w Poznaniu,

Warunki przetargu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Orzechowej 20 w Poznaniu, Warunki przetargu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Orzechowej 20 w Poznaniu, o powierzchni użytkowej 51,09 m2 (III piętro) składającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

ZSOMS II.1/2013 OGŁOSZENIE

ZSOMS II.1/2013 OGŁOSZENIE ZSOMS II.1/2013 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM 6 SAL LEKCYJNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 360 m² Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany

Bardziej szczegółowo

2. Godziny udostępnienia : w dni robocze od godz. 16.00 do 22.00, a w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 22.00.

2. Godziny udostępnienia : w dni robocze od godz. 16.00 do 22.00, a w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 22.00. Białystok, dn. 18.08.2015. ZSOMSVIII/1/2015 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, ADMINISTRACYJNYCH LUB REKREACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz.

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. I. Zasady ogólne. 1. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.2013 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Art. 1.

USTAWA z dnia.2013 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Art. 1. Projekt USTAWA z dnia.2013 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Art. 1. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin Przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. - TEKST JEDNOLITY- Regulamin Przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 lutego 2016 r. projekt ustawy o wstrzymaniu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 15 (gmina: m.st. Warszawa, powiat Warszawa M., województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy/ o powierzchni użytkowej 235,70 m 2 /miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym. Przedmiot przetargu stanowią : Działka L.p. Lokalizacja Położenie, ulica

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

- TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

- TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 188

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości OGŁOSZENIE Nasz znak:irg. 72241-14/ 44 /04 Maniowy, dnia 04.02.2005 r. Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie)

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: - LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W WAŁBRZYCHU PRZY UL. GENERAŁA ANDERSA 140

Bardziej szczegółowo

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne AO- IV.272.28.2014 REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ POWIATU KIELECKIEGO ZLOKALIZOWANYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2011r. Regulamin Przetargu Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony Jeżowe dnia 2012-08-10 Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jeżowe oznaczonej numerem ewidencyjnym 7011/7

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA. ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę terenu w okolicy Parku Wodnego na Stawach w Starym Sączu pod lokalizację Parku Linowego

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA. ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę terenu w okolicy Parku Wodnego na Stawach w Starym Sączu pod lokalizację Parku Linowego BURMISTRZ STAREGO SĄCZA ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę terenu w okolicy Parku Wodnego na Stawach w Starym Sączu pod lokalizację Parku Linowego 1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/11 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 października 2011 roku Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1701/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1701/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 1701/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 2 marca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia szóstego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1161/2009 P R E Z Y D E N T A M I A S T A R A C I B Ó R Z ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z d n i a 4 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1161/2009 P R E Z Y D E N T A M I A S T A R A C I B Ó R Z ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z d n i a 4 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1161/2009 P R E Z Y D E N T A M I A S T A R A C I B Ó R Z ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY z d n i a 4 czerwca 2009r. w sprawie: określenia zasad organizowania przetargów na dzierżawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r.

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r. OGŁOSZENIE Dyrekcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego PEUGEOT Partner typ

Bardziej szczegółowo

I;~;,::;~";;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... :

I;~;,::;~;;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... : r~'i ZARZĄDZENIE NR.J.//J... /14 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dni "la..\.o ~() '. '{ /"'..v-.

Bardziej szczegółowo

III. Podmiot przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia:

III. Podmiot przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia: Bytów, dnia 30.12.2015 r. Burmistrz Bytowa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu wraz z budynkiem gospodarczym i użyczenie budynku przedszkola I. Przedmiot przetargu Przedmiotem przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 2A należącego do Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-5-01/2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu ustnego na

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE O SZPITALU

I. INFORMACJE O SZPITALU ISTOTNE WARUNKI PRZETARGU NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW (JEDNEGO AUTOMATU DO NAPOI GORĄCYCH I JEDNEGO AUTOMATU DO NAPOI ZIMNYCH) I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy: Prezydent Miasta Radomia ogłasza Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81.2013. WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 2 stycznia 2013r

ZARZĄDZENIE NR 81.2013. WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 2 stycznia 2013r ZARZĄDZENIE NR 81.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 2 stycznia 2013r w sprawie ustalenia regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Białowieża Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego. samochód osobowy - Daewoo Lanos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

O G Ł O S Z E N I E. Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego. samochód osobowy - Daewoo Lanos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu O G Ł O S Z E N I E Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego rodzaj transakcji sprzedaż przedmiot ogłoszenia samochód osobowy - Daewoo Lanos rodzaj nadwozia limuzyna 4-drzwiowa (sedan) pojemność/moc

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Śremskie TBS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Grota Roweckiego 31 Tel./fax 61 28-30-020 NIP 785-10-01-405; Regon 630266138 61 28-39-289

Śremskie TBS Sp. z o.o. 63-100 Śrem, ul. Grota Roweckiego 31 Tel./fax 61 28-30-020 NIP 785-10-01-405; Regon 630266138 61 28-39-289 ŚREMSKIE TBS SP. Z O.O. o g ł a s z a przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaŝ nieruchomości niezabudowanej połoŝonej w Śremie przy ul. Kopernika 23A numer geodezyjny 2794/16, 2794/18, 2794/21 powierzchnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR l w Sieradzu REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Sieradz 2003 Regulamin przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM Perspektywa tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej nr 29 z dnia 30.03.2004r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Gryfino, ul.sprzymierzonych 2 LOKAL UŻYTKOWY Niewyodrębniony lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 39,70 m 2. Na przedmiotowy lokal składają się trzy pomieszczenia o charakterze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 1655 UCHWAŁA NR 342.XXXV.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 24 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 1655 UCHWAŁA NR 342.XXXV.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 24 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 1655 UCHWAŁA NR 342.XXXV.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. Załącznik Nr 1 do Informatora przetargowego Regulamin przetargu Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. SWY 4939 Sporządziła: Katarzyna Kołaszewska Dnia: Zatwierdził:. Dnia: Przeglądu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

w nowo wybudowanym budynku hali sportowej w Bilczy lokalu użytkowego Nr II lokalu użytkowego Nr III lokalu użytkowego Nr IV lokalu użytkowego Nr VI

w nowo wybudowanym budynku hali sportowej w Bilczy lokalu użytkowego Nr II lokalu użytkowego Nr III lokalu użytkowego Nr IV lokalu użytkowego Nr VI O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Morawica ogłasza pierwsze pisemne przetargi nieograniczone (ofertowe) na wydzierżawienie na okres 10 lat przeznaczonych na prowadzenie określonej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania Przy przeprowadzaniu przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych i

Bardziej szczegółowo

POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2. ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO

POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2. ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO I. Przedmiot przetargu POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2 ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO NR_INW GRUPA Nazwa Cena wywoławcza brutto w

Bardziej szczegółowo

KNG szary Kasjopea Rok produkcji: 2010 r.

KNG szary Kasjopea Rok produkcji: 2010 r. Dyrekcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego RENAULT FLUENCE EXPRESSION Marka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna REGULAMIN w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze Część I Podstawa prawna 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustnego i jest jawne.

REGULAMIN. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustnego i jest jawne. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2015 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 9 czerwca 2015 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodu specjalnego

Bardziej szczegółowo