LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny"

Transkrypt

1

2 2 Anna Rogut, Bogdan Piasecki LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa: Oksana Hałatyn-Burda Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ISBN: Druk i oprawa: Drukarnia GREEN, Plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel , faks , kom ,

3 Spis treści Wprowadzenie. 5 1 Metodologia 9 2 Wiodące siły: egzogeniczne determinanty tempa i kierunków zmian technologicznych gospodarki województwa łódzkiego Wiedza jako paradygmat nowej teorii wzrostu Ścieżki dostosowań strukturalnych Profil przemysłowy i specjalizacja technologiczna Kierunki rozwoju technologii do 2020 roku Mechatronika Technologie informacyjne Usługi dla ochrony zdrowia, przemysł farmaceutyczny, biotechnologie Ekobiznes Trendy i słabe sygnały w obszarze mechatroniki, usług dla ochrony zdrowia, technologii informacyjnych i ekobiznesu Mechatronika Trendy Słabe sygnały Instrumenty wsparcia Technologie informacyjne Trendy Słabe sygnały Instrumenty wsparcia Usługi dla ochrony zdrowia, przemysł farmaceutyczny, biotechnologie Trendy Słabe sygnały Instrumenty wsparcia 69

4 4 3.4 Ekobiznes Trendy Słabe sygnały Instrumenty wsparcia 77 4 Kierunki transformacji przemysłu spożywczego i włókienniczo- -odzieżowego Przetwórstwo rolno-spożywcze Kierunki rozwoju technologicznego do roku Trendy Słabe sygnały Przemysł włókienniczy i odzieżowy Kierunki rozwoju technologicznego do roku Trendy Słabe sygnały 90 5 Krótkie podsumowanie Bibliografia Załączniki Hipotezy technologiczne w podziale na obszary Rozkład ocen ekspertów w odniesieniu do poszczególnych hipotez Mechatronika. Zestawienia tabelaryczne Mechatronika. Podsumowanie ocen cząstkowych Technologie informacyjne Technologie informacyjne. Podsumowanie ocen cząstkowych Usługi dla ochrony zdrowia, przemysł farmaceutyczny, biotechnologia Usługi dla ochrony zdrowia. Podsumowanie ocen cząstkowych Ekobiznes Ekobiznes. Podsumowanie ocen cząstkowych 143

5 Delphi. Technologie przyszłości 5 Wprowadzenie W raporcie europejskiej High Level Group on Key Technologies mówi się, że Europa stoi przed koniecznością rewizji i restrukturyzacji swojego modelu społecznego i ekonomicznego. Jej gospodarka bazuje na starych paradygmatach a działalność badawczo-rozwojowa w zbyt małym stopniu podlega bezpośredniej komercjalizacji. Postęp wymaga twórczej dezorganizacji systemu opartej na długookresowych, spójnych inwestycjach w kluczowe technologie. To z kolei narzuca bardziej proaktywne, inteligentne podejście do osiągania długookresowych celów z wykorzystaniem już istniejących aktywów, gdzie Europa ma ugruntowaną pozycję, którą może utrzymać i wzmacniać aby osiągnąć przywództwo (European Communities, 2006c). To samo można powiedzieć o województwie łódzkim, które choć nie ma wyjątkowych atutów dysponuje ogromnym potencjałem zgromadzonym w zasobach intelektualnych, naukowo-badawczych i materialnych, tradycji oraz kulturze przemysłowej. Odpowiednie wykorzystanie tego potencjału może stworzyć nową jakość, kładącą podwaliny pod silną, międzynarodową pozycję województwa. Jakość, która będzie czerpać zarówno z tradycyjnych, jak i z wyłaniających się obszarów regionalnych kompetencji 1 (tab. 1), już dziś obrastających szeregiem pokrewnych działalności. 1 Oznaczających koncentrację przemysłów/grup pokrewnych przemysłów, charakteryzujących się wysoką synergią czynników ekonomicznych i instytucjonalnych, prowadzącą do efektywnego powstawania oraz dyfuzji wiedzy i technologii, Rogut, Piasecki (2007).

6 6 Anna Rogut, Bogdan Piasecki Tabela 1 Aktualne kompetencje technologiczne województwa łódzkiego Tradycyjne obszary regionalnych kompetencji produkcja i przetwórstwo rolno- -spożywcze włókiennictwo, produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich oraz produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych produkcja z surowców niemetalicznych (ceramika, materiały budowlane) i budownictwo wydobycie węgla brunatnego, energetyka i produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Źródło: Rogut, Piasecki Wyłaniające się obszary regionalnych kompetencji transport/logistyka/ handel usługi oparte na wiedzy (telefoniczne centra obsługi klientów, bankowość internetowa, centra rozliczeniowe, obsługa nieruchomości i firm, w tym obsługa prawna, usługi B+R itd.) ochrona zdrowia (usługi zdrowotne) wraz z towarzyszącymi przemysłami: farmaceutycznym, produkcją instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, produkcją sprzętu medycznego i Znaki zapytania* oraz ortope- chirurgicznego przyrządów dycznych produkcja sprzętu AGD produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych produkcja nadwozi pojazdów samochodowych oraz produkcja przyczep i naczep produkcja z tworzyw sztucznych, produkcja motocykli i rowerów produkcja zegarów i zegarków produkcja mebli, odlewnictwo metali produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia produkcja artykułów kosmetycznych przemysły kreacyjne (przemysł filmowy, public relation itd.) Potencjalne obszary regionalnych kompetencji 1 ekobiznes (ochrona środowiska i alternatywne źródła energii, odzysk i zagospodarowanie odpadów, usługi B+R) turystyka rozwój oprogramowania/ przemysł komputerowy * Łódź ma już pod tym względem pewne sukcesy w postaci kilku znaczących inwestorów. Jednak jak na razie ograniczają oni swą działalność głównie do montażu. Stąd znak zapytania, czy w przyszłości, w miarę wzrostu kosztów siły roboczej, produkcja będzie się przenosić dalej w poszukiwaniu tańszych pracowników, czy wprost przeciwnie, rozwinie się w regionie, stworzy sieć powiązań kooperacyjnych i przesunie się w górę łańcucha wartości. Inny znak zapytania to przemysły kreacyjne, zwłaszcza przemysł filmowy czerpiący z niegdysiejszej tradycji Łodzi filmowej. Rundy delfickie są anonimową interakcją opartą na kilku seriach badań ankietowych umożliwiających reprezentantom różnych środowisk (ekspertom) wyrażenie swojej opinii co do prawdopodobieństwa zaistnienia określonych

7 Delphi. Technologie przyszłości 7 zdarzeń opisujących poszczególne trendy rozwoju (hipotezy Delphi). Każda kolejna seria badań poprzedzona jest prezentacją wyników wcześniejszej serii. W efekcie wszyscy uczestnicy badań porównują swoje odpowiedzi z poglądami większości i decydują o modyfikacji lub nie swoich pierwotnych opinii. W ten sposób rundy delfickie (Kuhlmann i in., 1999): tworzą forum do interakcji, negocjacji, podejmowania decyzji; włączają do dyskusji setki reprezentantów wszystkich środowisk i przekształcają dyskusję w pewien proces mediacyjny obejmujący wszystkie grupy interesu; umożliwiają obiektywizację poglądów przez prezentację innych opinii, wskaźników, analiz, wzorców opracowywania/przetwarzania informacji; uświadamiają uczestnikom dyskusji wielopodmiotowość procesu decyzyjnego i różnorodność interesów, jakie kryją się za każdym z jego uczestników; stają się instrumentem docierania do rozproszonej strategicznej mądrości, ułatwiającej dokonywanie racjonalnych wyborów technologicznych. Dalsza część raportu prezentuje rezultaty ostatniego ze wspomnianych projektów (LORIS Wizja), szukającego odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: 1. Co dzisiaj decyduje o naszej przewadze, gdzie będziemy za kilka lat kontynuując aktualne trendy, co powinno być nową wizytówką naszego województwa, w czym możemy, chcemy i powinniśmy się specjalizować, gdzie możemy być liderami itp.? 2. Co leży to w zasięgu naszych możliwości a co nam w tym przeszkadza (zdiagnozowanie potrzeb technologicznych)? 3. Co w regionie możemy zrobić, aby pójść w kierunku, jaki sobie wytyczyliśmy (jak możemy zarządzać procesem pożądanej transformacji)? Uzupełnieniem tych wyników są kierunki transformacji technologicznej przemysłu spożywczego i włókienniczo-odzieżowego, zaprezentowane na podstawie materiału przygotowanego w ramach projektu LORIS PLUS i LORIS TEX.

8 8 Anna Rogut, Bogdan Piasecki

9 Delphi. Technologie przyszłości 9 1. Metodologia Możliwości i kierunki transformacji tradycyjnych obszarów regionalnych kompetencji były przedmiotem ożywionych dyskusji prowadzonych w ramach wcześniej wspomnianych projektów LORIS TEX i LORIS PLUS. Transformacja energetyki stała się przedmiotem dwóch odrębnych, branżowych foresightów 2. Dlatego w ramach projektu LORIS Wizja dyskusję skoncentrowano na kolejnych obszarach, tym razem łączących tradycję i nowe perspektywy, a mianowicie na mechatronice, ochronie zdrowia, technologiach informacyjnych i ekobiznesie. Celem rund delfickich było: uzyskanie konsensusu społecznego co do perspektywicznych obszarów regionalnych kompetencji, dla każdego z wytypowanych obszarów regionalnych kompetencji: - identyfikacja (na podstawie studiów literaturowych i paneli eksperckich) kluczowych technologii (technologii decydujących o bliższej i dalszej konkurencyjności obszarów regionalnych kompetencji); - diagnoza luki technologicznej i uwarunkowań zmian w rozwoju produktów i technologii w tych obszarach; - analiza wiodących sił, trendów i słabych sygnałów. Łącznie przeprowadzono dwie rundy delfickie, w których uczestniczyło około 650 ekspertów. Drugą rundę ograniczono do hipotez wywołujących najwięcej kontrowersji w pierwszej rundzie. Obie rundy przeprowadzono w systemie online, wykorzystując platformę internetową dla regionalnego foresightu technologicznego. Do przygotowania hipotez i kryteriów ich oceny powołano branżowe zespoły eksperckie poszerzone o przedstawicieli najważniejszych środowisk społecznych. Pracami zespołów kierowali: prof. dr hab. Piotr Kula, prof. dr hab. Konrad Rydzyński, dr Stanisław Starzak i prof. dr hab. Maciej Zalewski. 2 Więcej informacji na stronach:

10 10 Anna Rogut, Bogdan Piasecki Hipotezy objęły technologie kluczowe dla udanej transformacji regionalnych zasobów intelektualnych, naukowo-badawczych i materialnych w każdym z analizowanych obszarów (tab. 2). Szczegółowy wykaz hipotez zamieszczony jest w załączniku 1. Tabela 2 Obszary regionalnych kompetencji będące przedmiotem projektu LORIS Wizja, rundy delfickie Obszary przyszłych regionalnych kompetencji Podobszary regionalnych kompetencji Mechatronika Potencjał intelektualny w zakresie projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji inteligentnych urządzeń i podzespołów mechatronicznych Potencjał wytwórczy w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji inteligentnych urządzeń i podzespołów mechatronicznych Źródła przewag konkurencyjnych w mechatronice Automatyzacja i robotyzacja Kooperacja, sieci współpracy Zmiany w zarządzaniu i organizacji pracy Nowe możliwości biznesowe Nowe obszary zastosowań dla mechatroniki Ochrona zdrowia Prewencja Diagnostyka Leczenie Rehabilitacja Nanotechnologie Biotechnologie Zaplecze naukowo-badawcze i kadrowe Zmiany systemowe Technologie informacyjne Systemy produkcji Logistyka Nowy model biznesu Usługi oparte na wiedzy Edukacja i szkolnictwo wyższe Ekobiznes Technologie przyjazne środowisku Zaplecze naukowo-badawcze Zarządzanie środowiskiem Kapitał ludzki i kształcenie Nowe obszary działalności gospodarczej

11 Delphi. Technologie przyszłości 11 Każda z hipotez była oceniana z punktu widzenia okresu realizacji, innowacyjności rozwiązania oraz znaczenia dla wzrostu: konkurencyjności firm, dynamiki gospodarczej województwa i zatrudnienia, a także barier i pożądanych instrumentów wsparcia (tab. 3). Tabela 3 Kryteria oceny hipotez Samoocena wiedzy eksperta na temat zagadnień zawartych w danej hipotezie (0 brak wiedzy; 1 niewielki poziom wiedzy, 2 średni poziom wiedzy; 3 duży poziom wiedzy) Innowacyjność rozwiązania opisanego w hipotezie (0 brak innowacyjności; 1 niski poziom innowacyjności; 2 średni poziom innowacyjności; 3 wysoki poziom innowacyjności) Okres realizacji zdarzenia opisanego w hipotezie (0- nigdy w dającym się przewidzieć okresie; 1 przed 2013 rokiem; 2 w okresie ; 3 po 2020 roku) Konkurencyjność regionalnych firm działających w obszarze objętym hipotezą (0 niekonkurencyjne, 1 konkurencyjne w skali kraju; 2 konkurencyjne w skali Europy; 3 konkurencyjne w skali świata) Znaczenie zdarzenia opisanego w hipotezie dla wzrostu konkurencyjności firm działających w danym obszarze (0 nie ma znaczenia, 1 małe znaczenie; 2 umiarkowane znaczenie; 3 duże znaczenie) Znaczenie dla wzrostu dynamiki rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego (0 nie ma znaczenia, 1 małe znaczenie, 2 umiarkowane znaczenie, 3 duże znaczenie) Znaczenie dla wzrostu zatrudnienia w regionie (0 nie ma znaczenia, 1 małe znaczenie, 2 umiarkowane znaczenie, 3 duże znaczenie) Bariery realizacji zdarzenia opisanego w hipotezie. Każdą z barier proszę ocenić w skali od 0 do 3, gdzie 0 oznacza neutralność, 1 niski poziom bariery, 2 średni poziom bariery, 3 wysoki poziom bariery: potencjał wytwórczy regionalnych firm regionalny kapitał ludzki (kadry, kwalifikacje) ekonomiczna opłacalność regionalny potencjał badawczo-rozwojowy możliwości finansowe przedsiębiorstw infrastruktura biznesu (usługi doradcze, szkoleniowe itp.) standardy legislacyjne i regulacje prawne postawa władz regionalnych Rodzaj pomocy oczekiwanej ze strony władz publicznych Znaczenie każdej z form pomocy proszę ocenić w skali od 0 do 3, gdzie 0 oznacza bez znaczenia; 1 małe znaczenie; 2 umiarkowane znaczenie; bardzo duże znaczenie: wsparcie finansowe typu venture capital, seed capital itp. granty/kredyty na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach granty na współpracę gospodarki i nauki granty/kredyty inwestycyjne

12 12 Anna Rogut, Bogdan Piasecki wzmocnienie regionalnych jednostek badawczo-rozwojowych rozbudowa instytucji transferu technologii (parki przemysłowe, naukowe, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności itp.) rozwój instytucji otoczenia biznesu zajmujących się szkoleniem i doradztwem granty na szkolenia/doradztwo Całość rezultatów przedstawiono w postaci analizy wiodących sił, trendów i słabych sygnałów (rys. 1). Analiza wiodących sił objęła główne czynniki zewnętrzne określające kierunki i tempo zmian technologicznych gospodarki województwa łódzkiego. Trendy i słabe sygnały określono na podstawie wartości współczynnika potencjału zrównoważonego rozwoju, obliczonego jako suma ocen ekspertów odpowiadających na pytania dotyczące znaczenia każdej technologii będącej przedmiotem rund delfickich dla: wzrostu konkurencyjności firm działających w danym obszarze, dynamiki rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego i wzrostu zatrudnienia w regionie. Rysunek 1: Analiza wiodących sił, trendów i słabych sygnałów Kierunki przyszłego rozwoju Wiodące siły Przyszłość (alternatywa 1) Przyszłość (alternatywa 2) Trendy Teraźniejszość Słabe sygnały Przyszłość (alternatywa 3) Przeszłość Realizowane kierunki rozwoju Źródło: M. Toivonen Do szczegółowej analizy hipotez wchodzących w obręb trendów i słabych sygnałów wykorzystano, oprócz wskaźnika potencjału zrównoważonego rozwoju, wskaźnik dojrzałości technologii, instrumentów finansowych i wskaźnik instrumentów infrastruktury (tab. 4). Analizy barier rozwoju poszczególnych tech-

13 Delphi. Technologie przyszłości 13 nologii dokonano na podstawie analizy czynnikowej 3 (factor analysis) przy wykorzystaniu metody analizy głównych składowych. Syntetyczny wskaźnik Wskaźnik potencjału zrównoważonego rozwoju Wskaźnik dojrzałości technologii Tabela 4: Wykaz wskaźników syntetycznych Składowe znaczenie technologii dla wzrostu konkurencyjności firm działających w danym obszarze znaczenie dla wzrostu dynamiki rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego znaczenie dla wzrostu zatrudnienia w regionie (do oceny zastosowano 4-punktową skalę, gdzie 0 oznaczało bez znaczenia; 1 małe znaczenie; 2 umiarkowane znaczenie; 3 bardzo duże znaczenie) innowacyjność rozwiązania opisanego w hipotezie (do oceny zastosowano 4- punktową skalę, gdzie 0 oznaczało bez znaczenia; 1 małe znaczenie; 2 umiarkowane znaczenie; 3 bardzo duże znaczenie) okres realizacji zdarzenia opisanego w hipotezie (do oceny zastosowano 4- punktową skalę, gdzie 1 oznacza technologie, dla których przewidywany okres realizacji obejmuje czas przed 2013 r.; 2 okres ; 3 okres po 2020; 4 nigdy w dającym się przewidzieć okresie) Interpretacja Wskaźnik (o maksymalnej wartości 9 punktów) wykorzystany do określenia trendów i słabych sygnałów. W obszar trendów wchodzą technologie o wartości współczynnika przekraczającej średnią dla całej populacji technologii. W obszar słabych sygnałów wchodzą technologie o wartości współczynnika równej lub niższej od średniej. Maksymalna wartość wskaźnika wynosi 7 punktów. Najniższe wartości wskaźnika charakteryzują najbardziej dojrzałe technologie 3 Analiza czynnikowa to zespół metod i procedur statystycznych pozwalających na sprowadzenie dużej liczby badanych zmiennych do znacznie mniejszej liczby wzajemnie niezależnych (nieskorelowanych) czynników. Wyodrębnione czynniki mają inną interpretację merytoryczną, a jednocześnie zachowują znaczną część informacji zawartych w zmiennych pierwotnych.

14 14 Anna Rogut, Bogdan Piasecki Wskaźnik instrumentów finansowych Wskaźnik instrumentów infrastruktury Znaczenie następujących form pomocy oczekiwanej ze strony władz publicznych: wsparcie finansowe typu venture capital, seed capital itp. granty/kredyty na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach granty na współpracę gospodarki i nauki granty/kredyty inwestycyjne granty na szkolenia/doradztwo (do oceny zastosowano 4-punktową skalę, gdzie 0 oznaczało bez znaczenia; 1 małe znaczenie; 2 umiarkowane znaczenie; 3 bardzo duże znaczenie) Znaczenie następujących form pomocy oczekiwanej ze strony władz publicznych: wzmocnienie regionalnych jednostek badawczo-rozwojowych rozbudowa instytucji transferu technologii (parki przemysłowe, naukowe, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności itp.) rozwój instytucji otoczenia biznesu zajmujących się szkoleniem i doradztwem (do oceny zastosowano 4-punktową skalę, gdzie 0 oznaczało bez znaczenia; 1 małe znaczenie; 2 umiarkowane znaczenie; 3 bardzo duże znaczenie) Maksymalna wartość wskaźnika wynosi 15 punktów. Rosnąca wartość wskaźnika odzwierciedla większe w opinii ekspertów znaczenie tego typu wsparcia Maksymalna wartość wskaźnika wynosi 9 punktów. Rosnąca wartość wskaźnika odzwierciedla większe w opinii ekspertów znaczenie tego typu wsparcia Przegląd ocen cząstkowych składających się na każdy z syntetycznych wskaźników zawiera załącznik 2.

15 Delphi. Technologie przyszłości Wiodące siły. Determinanty tempa i kierunków zmian technologicznych gospodarki województwa łódzkiego 2.1. Wiedza jako paradygmat nowej teorii wzrostu Wiedza i technologia to fundamenty współczesnego rozwoju, zwłaszcza że inwestycje w produkcję i wykorzystanie wiedzy charakteryzują się rosnącymi przychodami 4, gwarantującymi długookresowy rozwój (OECD, 1996; Falk, 2007). Miarą wiedzochłonności poszczególnych gospodarek może być sumaryczny wskaźnik innowacji (SII), charakteryzujący intensywność nakładów i skalę efektów innowacji (ramka 1). Zmiany wartości SII w okresie ostatnich pięciu lat są podstawą wyodrębnienia czterech grup krajów (European Commission, 2008): liderów innowacji 5, osiągających SII na poziomie znacznie przewyższającym średnią dla Unii Europejskiej (27 krajów UE27) i wartości osiągane przez wiele innych krajów; zwolenników innowacji 6, mających SII na poziomie zbliżonym do średniej UE27; umiarkowanych innowatorów 7, z wartością SII poniżej średniej UE27; 4 W odróżnieniu od neoklasycznych funkcji produkcji, uwzględniającej głównie ograniczone zasoby kapitału i pracy. Więcej na temat nowych teorii wzrostu w: Cortright, Należą do nich: Dania, Finlandia, Niemcy, Izrael, Japonia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA. 6 W tej grupie znajdują się: Austria, Belgia, Kanada, Francja, Islandia, Irlandia, Luksemburg i Holandia. 7 Obejmujących: Australię, Cypr, Czechy, Estonię, Włochy, Norwegię, Słowenię i Hiszpanię.

16 16 Anna Rogut, Bogdan Piasecki krajów doganiających 8, w których SII osiąga wartości znacznie poniżej średniej UE27, choć wykazuje relatywnie wysoką dynamikę wzrostu. W tej ostatniej grupie, i to od kilku lat, znajduje się także Polska 9 (European Commission 2003, 2004a, 2005a, 2006a). Ramka 1 Składowe SII Wskaźniki nakładów: motory innowacji (liczba absolwentów studiów w zakresie nauki i techniki na 1000 mieszkańców w wieku 20 29; liczba osób z wykształceniem wyższym na 100 mieszkańców w wieku 25 64; dostęp do internetu mierzony liczbą linii internetowych na 100 mieszkańców; liczba osób korzystających z różnych form kształcenia ustawicznego na 100 mieszkańców w wieku lata; odsetek mieszkańców w wieku mających co najmniej wykształcenie licealne) produkcja wiedzy (publiczne nakłady na B+R jako % PKB; nakłady sektora prywatnego na B+R jako % PKB; nakłady na B+R w sektorach średnich i wysokich technologii jako % ogólnych nakładów na B+R w przemyśle; odsetek firm korzystających ze środków publicznych na innowacje) innowacje i przedsiębiorczość (odsetek MSP prowadzących własną działalność B+R; odsetek innowacyjnych MSP współpracujących z innymi firmami; nakłady na innowacje jako % obrotów; kapitał wysokiego ryzyka na finansowanie wczesnych etapów działalności jako % PKB; wydatki na technologie informacyjne jako % PKB; odsetek MSP wprowadzających innowacje organizacyjne) Wskaźniki rezultatów: zastosowania (zatrudnienie w usługach zaawansowanych technologicznie jako % ogółu zatrudnionych; udział eksportu produktów wysokich technologii w eksporcie ogółem; sprzedaż produktów nowych dla rynku jako % obrotów ogółem; sprzedaż produktów nowych dla firmy jako % obrotów ogółem; zatrudnienie w przemysłach średnich i wysokich technologii jako % ogółu zatrudnionych) własność intelektualna (liczba patentów europejskich na milion ludności; liczba patentów amerykańskich na milion ludności; liczba rodzin patentów uznawanych w Europie, USA i Japonii (tzw. patenty Triad) na milion ludności; liczba marek na milion ludności; liczba wzorów użytkowych na milion ludności) Źródło: European Commission, Oprócz Polski znajdują się tutaj: Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia i Słowacja. 9 Por. też: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006, 2007), Ministerstwo Gospodarki (2006), Rzeczpospolita Polska (2004), Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2004), Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2005).

17 Delphi. Technologie przyszłości 17 Trzeba jednak przyznać, że w ostatnim okresie zauważa się proces konwergencji 10, zwłaszcza między liderami i zwolennikami innowacji oraz umiarkowanymi innowatorami. Jeśli chodzi o kraje doganiające, to zaczynają one zmniejszać dystans do umiarkowanych innowatorów. Jednak pełne zamknięcie luki innowacyjności zajmie im blisko 30 lat. Kolejnych 10 lat będą potrzebować do zbliżenia się do grupy zwolenników innowacji zaś nastepnych 25 lat do zbliżenia się do liderów innowacji (European Commission, 2008). Długość procesu konwergencji jest także miarą luki technologicznej charakteryzującej polską gospodarkę. Ta z kolei rzutuje na charakter inwestycji zagranicznych (BIZ) i tempo dyfuzji technologii. Siła i kierunki BIZ są pochodną głębszych procesów reorganizacji europejskiego łańcucha wartości (zmiany w profilu specjalizacyjnym poszczególnych krajów, lokalizacja działalności badawczo-rozwojowej, przemieszczenia przemysłów itp.). Przyjmuje się, że dzięki BIZ lub współpracy krajowych kooperantów z zagranicznymi firmami można rozwinąć nowe obszary kompetencji i specjalizacji. Jednak niska intensywność technologiczna i relatywne zacofanie polskich producentów sprawiają, że większość BIZ koncentruje się, jak na razie, na działalności montażowej, co znacznie osłabia tempo modernizacji bazy techniczno-technologicznej (European Commission, 2006b). Istnieją co prawda pierwsze oznaki odwracania tej tendencji, jednak szerszy napływ BIZ związanych z działalnością badawczą i rozwojową wymaga podjęcia bardziej zdecydowanych kroków (United Nations, 2005). Jak bowiem wynika z wielu badań, przejęcie i zastosowanie nowych technologii (importowanych do kraju za pośrednictwem BIZ lub zakupu know-how na prawach licencji) nie jest procesem automatycznym, wolnym od kosztów. Przedsiębiorstwa i państwo muszą zainwestować w rozwój zdolności do absorbowania wiedzy czy też ogólnonarodowej gotowości do przyswajania wiedzy, która z kolei jest pochodną wydatków na badania i rozwój (Goldberg, 2004). Potwierdza to tezę, w myśl której BIZ same w sobie nie gwarantują korzyści wzrostowych. Warunkiem osiągnięcia maksimum korzyści z takich inwestycji jest utrzymanie lokalnej bazy przemysłowej i promowanie powiązań między krajowymi firmami i zagranicznymi inwestorami (Siler i in., 2003; Phelps i in. 2003). W przeciwnym wypadku pojawia się prawdopodobieństwo powstania dychotomicznej struktury przemysłu, mającej po jednej stronie zdominowany przez firmy międzynarodowe efektywny sektor wysokich technologii z szybko rosnącą produkcją, po drugiej zaś znacznie mniej konkurencyjny przemysł lokalny (Buigues i in., 1990). Na realność takiego niebezpieczeństwa zwracał uwagę Porter (2001), pisząc, że BIZ mogą zagrażać wzrostowi efektywności gospodarki krajowej. Dzieje się tak wówczas, gdy wydajność producentów krajowych działających w sektorach, w których lokują się BIZ, nie przewyższa wy- 10 Zmniejszania różnic w poziomie innowacyjności.

18 18 Anna Rogut, Bogdan Piasecki dajności zagranicznych konkurentów na tyle, aby zrównoważyć ewentualną przewagę, jaką ci ostatni osiągają, wykorzystując lokalne stawki płac. W takim przypadku krajowe firmy nie przejdą sprawdzianu międzynarodowych standardów wydajności. Taka diagnoza stawia Polskę (i każde polskie województwo) w obliczu podwójnego wyzwania: dokonania zmian strukturalnych inspirowanych globalnymi trendami 11 i zamknięcia luki technologicznej. Globalne trendy to zwłaszcza ciągła integracja globalnego łańcucha produkcji, pociągająca za sobą delokalizację, deindustrializację, offshoring, przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ogólne przemiany strukturalne; postępująca złożoność modelu handlu i układu przewag komparatywnych krajów/regionów oraz rosnące znaczenie decyzji lokalizacyjnych ponadnarodowych i globalnych firm (Pilat i in., 2006). W takich warunkach wyzwaniem dla każdego regionu staje się osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Wyzwanie tym istotniejsze, że globalizacja zmienia rolę i model (współ)działania lokalnych gospodarek. Pociąga to za sobą nowe formy konkurencji oparte na wiedzy i technologii i powoduje, że najbardziej efektywnymi gospodarkami są te, które najskuteczniej organizują proces tworzenia i przyswajania wiedzy (Porter, 2001; ESPON, 2007) Ścieżki dostosowań strukturalnych Istnieją dwie możliwe ścieżki zmian strukturalnych. Pierwsza z nich to ścieżka dolnych dostosowań, koncentrująca się na obniżce kosztów produkcji, zwłaszcza wynagrodzeń, jako instrumencie utrzymania międzynarodowej konkurencyjności. Ta droga pociąga za sobą niebezpieczeństwo równania w dół, przyciągania mało lojalnych inwestorów zagranicznych, zawsze gotowych do dalszego przemieszczania do jeszcze tańszych lokalizacji i niechętnych poważniejszym inwestycjom w lokalne otoczenie. Druga to ścieżka górnych dostosowań, stawiająca na wzrost efektywności wykorzystania zasobów przez inwestycje w produkty, procesy, innowacje technologiczne i podnoszenie kwalifikacji pracowników 12. Ta droga mobilizuje i modernizuje lokalne zasoby w celu wzrostu gospodarczego. W połączeniu z rozwiniętą kulturą przedsiębiorczości prowadzi do powstania tzw. przylepnej gospodarki (sticky economy) o dużej sile przyciągania i zatrzymywania firm oraz przemysłów (Davies, 1995). 11 Szerszy opis trendów [w:] Rogut, Piasecki Więcej na temat wpływu kwalifikacji siły roboczej na produktywność gospodarki i akcelerację procesu doganiania [w:] Crespi, Patel 2007.

19 Delphi. Technologie przyszłości 19 Rzeczywiste zmiany strukturalne mieszczą się pomiędzy tymi biegunami. Jednak w przypadku Polski można powiedzieć, że jesteśmy bliżej ścieżki dolnych dostosowań. Dotychczasowa adaptacja strukturalna wykazuje cechy pewnej dwubiegunowości. Efektem jest stosunkowo duży postęp w sektorach tradycyjnych (oparty głównie na wykorzystaniu kwalifikacji i kompetencji technicznotechnologicznych siły roboczej nie zaś na badaniach i rozwoju) i zbyt słaby rozwój sektorów wysokich technologii. (Weber i inni, 1999; Ministerstwo Gospodarki 2006; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006; Wojnicka i in., 2006) Rzutuje to na charakter wymiany towarowej z Unią Europejską, która wykazuje poprawę struktury przedmiotowej eksportu lecz jest nadal oparta na zbyt wąskiej grupie produktów, w których dysponujemy wysokimi lub rosnącymi wartościami wskaźników ujawnionej przewagi komparatywnej (Ministerstwo Gospodarki, 2007). Taką diagnozę potwierdzają także dane dotyczące niskiej intensywności patentowej. (GUS, 2006). Choć trzeba przyznać, że statystyka nie oddaje całej intensywności działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Głównie dlatego, że część wynalazców ma ograniczoną skłonność do zgłaszają swojego dzieła do ochrony patentowej (dotyczy to zwłaszcza MSP). Poza tym część innowacji (np. oprogramowanie) nie spełnia kryteriów umożliwiających ich zgłoszenie do ochrony patentowej (Hall i in., 2003; Macdonald, Lefang, 2003; Drucker, Goldstein, 2007). Podobną sytuację obserwujemy w województwie łódzkim, należącym do regionów zdominowanych przez przemysły tradycyjne, często określane przemysłami schyłkowymi, które mogą być stopniowo eliminowane i przenoszone do regionów/krajów o niższych kosztach siły roboczej, o stosunkowo słabej obecności przemysłów średnich i wysokich technologii i usług zaawansowanych technologicznie oraz niskim udziale publicznych i prywatnych nakładów na działalność badawczo-rozwojową (Rogut, Piasecki, 2008) Profil przemysłowy i specjalizacja technologiczna Wybór ścieżki zmian strukturalnych decyduje o rozwijanym profilu przemysłowym i specjalizacyjnym 13, będącym efektem wzajemnego oddziaływania cech przemysłu i cech kraju, w którym dany przemysł się rozwija (tab. 5). W dostępnych danych statystycznych trudno jednak znaleźć jednoznaczne potwierdzenia takiej tezy (Hallet, 2000; Dierx i in., 2003; Midelfart-Knarvik i in., 2003). 13 k k Profil przemysłowy określa się na podstawie równania ( ICB i ( t) k vi ( t) z ), gdzie v k i (t) oznacza udział przemysłu k w PKB kraju i a z k oznacza charakterystykę przemysłu k.. Metodologia wyznaczania profilu przemysłowego kraju opisana [w:] Midelfart-Knarvik i in

20 20 Anna Rogut, Bogdan Piasecki Tabela 5 Determinanty profilu specjalizacyjnego poszczególnych gospodarek Cechy przemysłu Korzyści skali Potencjał rynku Poziom technologiczny (udział przemysłów wysokich, średnich i niskich technologii) Cechy kraju Relacja kapitał praca Intensywność działalności badawczo-rozwojowej Średnie wynagrodzenia w przemyśle Kapitałochłonność Relatywny poziom płac Pracochłonność Kadra naukowo-badawcza Intensywność wykorzystania kwalifikacji i wysokich kwalifikacji Kształcenie Intensywność wykorzystania surowców rolnych Wielkość produkcji rolnej Intensywność wykorzystania półproduktów Wielkość pomocy regionalnej Powiązania wewnątrzgałęziowe Ogólna wielkość dostępnej pomocy publicznej Powiązania międzygałęziowe Przeznaczenie produkcji finalnej (spożycie krajowe a eksport) Sprzedaż dla przemysłu Wzrost produkcji przemysłowej Źródło: Na podstawie: Midelfart-Knarvik i in Mniej wątpliwości budzi natomiast: utrwalanie się specjalizacji technologicznych poszczególnych krajów, mierzonej indeksem specjalizacji technologicznej 14 lub indeksem ujawnionej przewagi technologicznej 15 (Laursen 1998); korelacja między typem specjalizacji technologicznej a strukturą eksportu poszczególnych krajów (Uchida, Cooke 2004; Andersson, Ejermo 2006); korelacja między jakością specjalizacji technologicznej a dynamiką wzrostu (Meliciani, Simonetti 1997). 14 Określającym udział patentów (zgłoszeń patentowych) danego kraju w pewnym obszarze technologicznym do ogólnej liczy patentów (zgłoszeń patentowych) tego kraju we wszystkich obszarach. 15 RTD (Revealed Technological Advantage Index) może być interpretowany jako indeks przewagi komparatywnej. Obszary, w których RTD przyjmuje wartości powyżej jedności są relatywnymi silnymi stronami, a obszary, w których przyjmuje on wartość poniżej 1, wskazują na słabe strony. Zmiany RTD w czasie są miarą trwałości specjalizacji technologicznej poszczególnych krajów (Crespi i in. 2007).

21 Delphi. Technologie przyszłości 21 W tym ostatnim przypadku zwraca się uwagę na dwa możliwe typy specjalizacji: smithowską i ricardiańską (Buchanan, Yong, 2000; Jungmittag, 2004; Andersson, Ejermo, 2006; Yew-Kwang, Guang-Zhen, 2007). Pierwsza z nich bazuje na skumulowanym doświadczeniu i rosnących korzyściach skali, osiąganych niezależnie od obszaru technologicznego, w którym zachodzi. Druga wywodzi się z naukochłonnego modelu wzrostu i podkreśla istotność specjalizacji w tych obszarach technologicznych, które tworzą więcej szans na wyższy wzrost produktywności. Są to obszary o dużej liczbie okazji innowacyjnych (naukowych i technologicznych), determinujących zdolność innowacyjną tak firmy, jak i regionu oraz kraju. Częstotliwość okazji jest pochodną profilu przemysłowego kraju i poziomu dojrzałości dominujących technologii. Wprowadzenie nowych znajdujących się na wczesnych etapach technologii szybko zwiększa liczbę okazji innowacyjnych, co znajduje wyjaśnienie w teorii cyklu życia produktu (Poti & Basile 2000; Palmberg 2001; Khan, Luintel 2006). Dodatkowe czynniki to podobieństwa i różnice występujące między różnymi obszarami technologicznymi w odniesieniu do: struktury wiedzy i kompetencji (analityczny, syntetyczny lub symboliczny charakter wiedzy i rodzaj powiązań poszczególnych typów wiedzy w obrębie poszczególnych sektorów i między nimi), co podkreśla rolę sektorowych systemów innowacji w kształtowaniu specjalizacji technologicznej poszczególnych regionów/krajów 16 i zwraca uwagę na odrębne wzorce sektorowe regulujące zależność między wielkością inwestycji w działalność badawczo- -rozwojową a charakterem i intensywnością innowacji (Crespi i in. 2007); koncentracji działalności innowacyjnej. W zależności od obszaru technologicznego działalność innowacyjna może być skoncentrowana w niewielkiej liczbie firm lub rozproszona w wielu. Różnice w organizacji działalności innowacyjnej związane są z rozróżnieniem między dwoma modelami innowacji. Pierwszy z nich (model Schumpeter Mark I) charakteryzuje się kreatywną destrukcją związaną z technologiczną łatwością wejścia do sektora i decydującą rolą, jaką w procesie innowacji odgrywają przedsiębiorcy i nowe firmy. Natomiast drugi (model Mark Schumpeter II) charakteryzuje się kreatywną akumulacją wynikającą z dominacji dużych, ustabilizowanych firm, istnienia ustabilizowanej grupy innowatorów i istotnych barier wejścia dla nowych innowatorów (Malerba, Montobbio 2000); 16 Sektorowy system innowacji pokrywa się z rozwiniętą ideą klastra. Z badań wynika, że może być bardziej efektywnym podejściem do wzrostu potencjału innowacyjnego niż klasyczny klaster, będący głównie geograficzną koncentracją firm. Więcej na ten temat w: Mytelka & Farinelli (2000), Breschi & Lissoni (2000), Smith (2000), Adame-Sanchez, Escrig-Tena (2001), OECD (2001, 2007), Becattini i in. (2003), Asheim, Coenen (2004).

22 22 Anna Rogut, Bogdan Piasecki charakteru współpracy technologicznej opartej na rynkowych i/lub pozarynkowych relacjach i gwarantującej komplementarność wiedzy, umiejętności i specjalizacji. Dynamika wzrostu gospodarczego jest ściślej związana ze specjalizacją typu ricardiańskiego niż smithowskiego. Potwierdzają to badania skoncentrowane na analizie zależności między specjalizacją technologiczną, innowacjami a wzrostem gospodarczym i procesem konwergencji typu δi β, gdzie (Wodon, Yitzhaki 2005): δ-konwergencja oznacza zmniejszanie różnic w poziomie PKB na głowę mieszkańca, β-konwergencja analizuje (negatywny) związek między tempem wzrostu PKB per capita a wyjściowym poziomem dobrobytu i oznacza, że kraje biedniejsze mogą osiągać wyższe tempo wzrostu gospodarczego niż kraje bogatsze i w ten sposób doganiać je. Równie istotne jest to, że w przypadku krajów doganiających (w więc i Polski) istotniejsza (niż typ specjalizacji) jest akumulacja kapitału i dyfuzja technologii (Jungmittag 2004). Jednak w przypadku Polski oba te czynniki tworzą, jak na razie, bariery, nie zaś stymulatory rozwoju. Przełamanie tych barier może otworzyć interesującą perspektywę rozwoju, wykorzystującą rentę zacofania, w myśl której takie kraje jak Polska, charakteryzujące się dużą początkową luką w produktywności i jakości produktów, dysponują także dużym potencjałem doganiania (Landesmann 2003). Faktyczna rata wzrostu będzie różna od potencjalnej, i będzie pochodną umiejętnego połączenia ścieżki górnych dostosowań z umiejętnością identyfikacji nowych możliwości, mających jednak swoje korzenie w istniejących silnych stronach regionu (Uchida, Cooke 2004; European Commission 2006c) Kierunki rozwoju technologii do 2020 roku Rozwój technologiczny XXI wieku obejmuje trzy grupy kluczowych technologii (rys. 2). Pierwsza z nich to technologie systemowe, tworzące ramy rozwoju społeczno-technologicznego. Ta grupa obejmuje całą złożoność nauk społecznych, humanistycznych i kognitywnych. Nauki społeczne i humanistyczne, to meta kategoria pokrywająca szeroki obszar, poczynając od filozofii i historii, poprzez pojedyncze dyscypliny typu ekonomia, socjologia, politologia, antropologia, psychologia społeczna i pokrewne im takie jak statystyka, demografia, nauki prawnicze i polityka społeczna aż po różnorodność obszarów interdyscyplinarnych, jak: społeczeństwo a zdrowie, dobrobyt i zrównoważony rozwój, włączając rozwój technologiczny, demokracja, rządzenie i współzarządzanie,

23 Delphi. Technologie przyszłości 23 obywatelstwo, kultura, migracje, rasizm, ksenofobie i dyskryminacja, etyka i prawa człowieka, bezpieczeństwo (Gaskell 2005). Nauki kognitywne z kolei obejmują szerokie studia interdyscyplinarne nad mózgiem i umysłem, łączące koncepcje, metody i dorobek psychologii, neurologii, biologii ewolucyjnej, lingwistyki, filozofii, antropologii i innych nauk społecznych oraz metod formalnych stosowanych w informatyce, matematyce i fizyce (Andler 2005). Drugą grupę tworzą technologie transwersalne, do których zalicza się bioi nanotechnologie, technologie informacyjne i wytwórczość. Stanowią one bazę technologiczną dla trzeciej grupy, którą są technologie sektorowe (European Commission, 2006c). W tym ostatnim przypadku chodzi o rolnictwo, energię, transport, środowisko, opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo i usługi. Rysunek 2 Kluczowe technologie podejście klasterowe Nauki społeczne, humanistyczne i kognitywne Biotechnologie Technologie informacyjne Wytwórczość Nanotechnologie Rolnictwo Energia Transport Środowisko Ochrona zdrowia Bezpieczeństwo Usługi Źródło: European Commission 2006c, s. 20. Jednak podstawowym rysem współczesnego rozwoju jest i nadal będzie zlewanie się koncepcji pochodzących z różnych systemów wiedzy, łączenie oddzielnych wcześniej dziedzin badań, wykształcanie wspólnych wzorców i sposobów działania, często dążenie do wspólnego celu osiąganego różnymi sposobami. Prowadzi to do dominacji technologii łącznych (converging technologies), często określanych mianem technologii NBIC (nano-, bio-, technologie informacyjne i nauki kognitywne), pod którym to pojęciem kryją się systemy wiedzy naukowej i technologie wspomagające się nawzajem w osiąganiu wspólnego celu (Anton i in. 2001; Nordmann 2004) Mechatronika Wszechobecność technologii łącznych to także cecha współczesnego przemysłu, a mechatronika jest jednym z bardziej znamiennych przykładów (synergia połączenia technologii mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych

24 24 Anna Rogut, Bogdan Piasecki i komputerowych w celu uzyskania systemów i podsystemów mechatronicznych obecnych we wszystkich innych przemysłach) 17. Dla mechatroniki, podobnie jak dla całego przemysłu 18, najważniejszymi motorami przyszłego rozwoju są (Committee on Visionary Manufacturing Challenges, 1998): szybka reakcja na potrzeby rynku stymulowana silną konkurencją, wzmaganą przez powszechną dostępność wiedzy i informacji (technologie informacyjne), innowacja i kreatywność jako podstawy konkurencji we wszystkich obsza- rach działalności przemysłowej, Ramka 2: Związki między nat ężeniem konkurencji a strumieniem innowacji Związki między konkurencją a innowacjami nie są liniowe i przybierają kształt litery U. Istnieje pewien optymalny poziom konkurencji, poza którym konkurencja ma odwrotny efekt w odniesieniu do innowacji, ze względu na trudności w alokacji zysku i większe ryzyko istniejące w bardzo konkurencyjnym środowisku. Źródło: Crespi, Patel wymagający klient oczekujący spersonalizowanego produktu, innowacje procesowe zmieniające skalę i zakres przemysłu, bezwzględny wymóg ochrony środowiska (napięcia w globalnym ekosystemie i rozwój nowych zaawansowanych technologicznie gospodarek), globalna dystrybucja wysoce konkurencyjnych zasobów produkcyjnych, włączając wykwalifikowaną siłę roboczą jako czynnik o decydującym znaczeniu dla organizacji procesu produkcji. To stawia przemysł przed nowymi wyzwaniami w postaci (tab. 6): osiągnięcia współbieżności wszystkich procesów, integracji zasobów ludzkich i uprzedmiotowionych (technicznych) dla wzrostu produktywności i satysfakcji z pracy, natychmiastowej transformacji różnorodnych informacji w wiedzę potrzebną do podejmowania efektywnych decyzji, redukcji odpadów produkcyjnych i negatywnego oddziaływania na środowisko do wielkości bliskich zeru, 17 Więcej na temat definicji mechatroniki [w:] Vossler, Dutt Ekonomiczna charakterystyka sektorów wchodzących w obręb mechatroniki [w:] European Commission 2005b; Recon LLP Więcej na temat przyszłości przemysłu m.in. [w:] Coates i in. 1996; FutMaN 2003; European Commission 2004b;, Costa 2005; Dreher 2005; The Economist 2006.

25 Delphi. Technologie przyszłości 25 Tabela 6 Nowe wyzwania dla przemysłu w świetle europejskich foresightów Manufuture challenges for 2020 IMTI manu- facturing roadmap Szczupłe, sprawne firmy szybkiej rekonfiguracji produkcji w zależności od nowych potrzeb i możliwości, rozwoju innowacyjnych procesów i produktów skoncentrowanych na małych seriach. Osiągnięcie współ- b ieżności wszystkich procesów Integracja zasobów ludzkich i uprzedmiotowionych (technicznych) dla wzrostu produktywności i satysfakcji z pracy Natychmiastowa transformacja różno- rodnych informacji w wiedzę potrzebną do podejmowania efektywnych decyzji Redukcja odpadów produkcyjnych i negatywnego oddziaływania na środowisko do wielkości bliskich zeru Szybka rekonfiguracja produkcji w zależności od nowych potrzeb i możliwości Rozwój innowacyjnych procesów i produktów skoncentrowanych na małych seriach Źródło: Costa 2005, s Integracja zasobów ludzkich i tech- nicznych Firmy żywo reagujące na potrzeby klientów W pełni połą- czone firmy (połączenie wewnętrznych funkcji i zewnętrznych partnerów i interesariuszy) Nienaruszanie równowagi ekologicznej Zarządzanie wiedzą Pełne wykorzystanie możliwości technologicznych FutMan Środowisko i zrównoważony rozwój Otoczenie regulacyjne i europejski model współ- zarządzania Postęp nauki i technologii Manufuture 2003 Rosnący rozwój badań i technologii Międzynarodowa współpraca w badaniach przemysłowych Wiodąca rola kształcenia i szkolenia Konieczność stymulowania rozwoju otoczenia pracują- cego na rzecz innowacji przemysłowych Rosnąca konkurencyjność europejskich badań IMS Vision 2020 Globalizacja i rosnąca konkurencja Zmiany społeczno- -demograficzne Współ- bieżność Przejście od informacji do tworzenia wartości Wartości społeczne i społeczna akceptacja technologii Zrównoważone systemy zarządzania Elastyczne, poddające się rekonfiguracji firmy Innowacyjne procesy

26 26 Anna Rogut, Bogdan Piasecki Dodatkowe wyzwania dla mechatroniki wynikają ze specyfiki głównych sek- na techno- torów wchodzących w obręb mechatroniki, w tym zwłaszcza produkcji: maszyn i urządzeń, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia oraz systemów do sterowania procesami przemysłowymi. Związane są one z dominacją małych firm, rozwojem nowych paradygmatów technologicznych, jak chociażby nanotechnologia, i dużym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną siłę roboczą. Konieczność sprostania tym wyzwaniom tworzy zapotrzebowanie logie zabezpieczające (Pedersen, 2008): elastyczne, zintegrowane wyposażenie, procesy i systemy łatwo poddające się rekonfiguracji, energooszczędność i zero odpadowość, rozwój nowych materiałów i komponentów, wykorzystanie biotechnologii w procesie produkcji, modelowanie i symulacje dla każdej operacji produkcyjnej, różnorodność metod projektowania procesów i produktów odpowiadających na szerokie spektrum wymagań, rozszerzoną komunikację człowiek maszyna, nowe metody kształcenia i szkolenia umożliwiające szybkie przyswajanie wiedzy, oprogramowanie dla inteligentnych systemów współpracy. Rozwój i upowszechnienie nowych technologii będzie pochodną modelu in- nowacji, który w przypadku mechatroniki charakteryzuje się następującymi cechami 19 (Heneric i in., 2006): 1. Decydująca rola popytu w generowaniu innowacji 20 źródłem wielu pomysłów innowacyjnych jest specyfikacja techniczna produktu przygotowana przez odbiorcę, a większość nowych produktów wykonywana jest najczęściej na indywidualne zamówienie. 2. Znaczne wahania popytu na innowacje podporządkowane cyklom produkcyjnym w sektorze (duży popyt na innowacje w okresie koniunktury i słaby w okresie stagnacji i recesji). 3. W zdecydowanej mierze monopolistyczny charakter konkurencji większość specjalizuje się w produktach niszowych, a główną cechą odróż- 19 Więcej na temat potencjału innowacyjnego [w:] Falk Więcej na temat specyfiki innowacji inspirowanej przez odbiorcę/użytkownika [w:] NESTA (2008).

27 Delphi. Technologie przyszłości 27 niającą je od produktów konkurenta jest jakość 21. To określa kluczową rolę ciągłej innowacji skierowanej na utrzymanie zróżnicowania produktu w walce konkurencyjnej. 4. Orientacja globalna wysoki stopień specjalizacji produkcji skłania do silnej orientacji na rynki globalne jako jedyne, umożliwiające pełną komercjalizację potencjału zainwestowanego w poszczególne nisze. 5. Trudność zarządzania procesem innowacji kombinacja globalnej orientacji i ścisłej współpracy z odbiorcą stawia przed zarządzaniem procesem innowacji szczególne wyzwania, zwłaszcza dla mniejszych firm, mających ograniczone zasoby utrudniające im działanie na wielu krajowych rynkach. 6. Trudność czerpania korzyści ze skali działania powszechna współpraca technologiczna z klientem/odbiorcą i produkcja małych, zindywidualizowanych serii ogranicza korzyści ze skali. Z drugiej strony jest to czynnik podnoszący dynamikę innowacji i umożliwiający mniejszym firmom efektywną rywalizację z większymi konkurentami. 7. Inkrementalny charakter innowacji rozwój technologiczny w dużej mierze opiera się na specyficznej wiedzy, dostępnej w poszczególnych obszarach mechatroniki. Produkty innowacyjne są próbą polepszenia określonych parametrów maszyn/urządzeń/podzespołów (np. szybkość, elastyczność, precyzja) przez systematyczne doskonalenie poszczególnych komponentów. Radykalne innowacje są mniej powszechne. 8. Interdyscyplinarność główny nurt rozwoju technologicznego tworzą technologie łączne, co wymaga ścisłej współpracy specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy. 9. Rosnące nasycenie usługami rosnące znaczenie w obrotach sektora mają usługi związane z utrzymaniem maszyn/urządzeń/podzespołów, przeglądem, konserwacją, naprawą, adaptacją do nowych potrzeb, szkoleniem personelu obsługującego urządzenie, leasingiem czy innymi usługami finansowymi. Od producenta wymaga to wykształcania nowych kompetencji i metod zarządzania. 21 Więcej na temat jakości jako podstawy konkurencji [w:] Aiginger 2000.

28 28 Anna Rogut, Bogdan Piasecki Technologie informacyjne Technologie informacyjne obejmują zarówno technologie informatyczne, jak i komunikacyjne. Same technologie informatyczne, włącznie ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, zajmują się głównie zbieraniem, tworzeniem i przetwarzaniem oraz interpretowaniem informacji. Ich przyszły rozwój będzie szedł w kierunku (Bibel, 2005): wysokiej autonomii programowania (przekształcenie programowania w odrębną dyscyplinę wiedzy włącznie z nowymi paradygmatami dekodowania i interpretacji informacji oraz wysokim poziomem automatyzacji i autonomii systemów); pełnej wirtualizacji wszystkich obszarów działalności (nauki, techniki, konstrukcji i projektowania, produkcji i usług, transportu, kształcenia, administracji publicznej itd.), co będzie oznaczać dalszy rozwój w obszarach sztucznej inteligencji, łączenia systemów inteligentnych, człowieka i infrastruktury technicznej, wirtualnej rzeczywistości, systemów komunikacji na linii człowiek maszyna, robotów humanoidalnych i godzenia realności z wirtualnością (rzeczywistości rozszerzonej). Ich uzupełnieniem są technologie komunikacyjne, gwarantujące dialog i transmisję różnych informacji. Główne kierunki ich dalszego rozwoju to (Kavassalis, 2005): infrastruktura komunikacyjna i bezpieczeństwo danych, nowe obszary aplikacji, współpraca różnych systemów, architektura sieci, cyberinfrastruktura, sieci cyfrowe i gospodarka informacyjna, internet, telefonia komórkowa, sieci bezprzewodowe (poza trzecią generację) Usługi dla ochrony zdrowia, przemysł farmaceutyczny, biotechnologie Technologie łączne przygotowują grunt pod przyszłe zmiany w systemie ochrony zdrowia (ramka 3). Główne wyzwania w tym przypadku, to prewencja, informacja i innowacja (DTI, 2000; Matczewski, 2005).

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny.

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny. . Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, czyli jak określić kierunki rozwoju technologicznego województwa łódzkiego. Przewodnik metodologiczny Przygotowany pod kierunkiem Anny Rogut i Bogdana Piaseckiego Łódź,

Bardziej szczegółowo

Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier

Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Anna Rogut Bogdan Piasecki Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Łódź - 2007 2 Bogdan Piasecki, Anna Rogut Recenzent: Łukasz Sułkowski Projekt okładki: Monika

Bardziej szczegółowo

Potencjał absorpcyjny firm

Potencjał absorpcyjny firm Potencjał absorpcyjny firm Anna Rogut, Bogdan Piasecki Łódź, luty 2011 Copyright by SWSPiZ ISBN 978-83-62916-23-8 Spis treści WPROWADZENIE... 4 POTENCJAŁ ABSORPCYJNY PRZETWÓRSTWA ROLNO SPOŻYWCZEGO. REZULTATY

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Anna Rogut i Bogdan Piasecki Łódź, Sierpień 2009 Spis treści Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalna. Strategia Innowacji. dla Województwa Łódzkiego. RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki

Regionalna. Strategia Innowacji. dla Województwa Łódzkiego. RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki 6th

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62916-19-1

ISBN 978-83-62916-19-1 Możliwości wdrożenia nowych technologii w przetwórstwie rolno-spożywczym w świetle foresightu Żywność i żywienie w XXI w. - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Potencjał absorpcyjny firm i założenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Warszawa 2012 Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny 2 Bogdan Mazurek LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ B+R W FIRMIE?

DZIAŁALNOŚĆ B+R W FIRMIE? 1 ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. (48 58) 524 49 00 fax (48 58) 524 49 08 http://www.ibngr.edu.pl ibngr@ibngr.pl JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ B+R W FIRMIE? PORADNIK PORADNIK opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

ROLA PRZEMYSŁU ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM

ROLA PRZEMYSŁU ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE Maciej Gurbała ROLA PRZEMYSŁU ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM Praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Gospodarczej pod kierunkiem naukowym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

Anna Rogut. Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Anna Rogut. Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 2 Anna Rogut Recenzent: Bogdan Piasecki Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa: Oksana Hałatyn-Burda Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski Zeszyty Naukowe nr 741 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Ryszarda Bolonek Katedra Ekonomii Stosowanej Dariusz Firszt Katedra Ekonomii Stosowanej Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo