Makroekonomiczne. dzia³alnoœci firmy. Skoncentrujemy się teraz na makroekonomicznych uwarunkowaniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makroekonomiczne. dzia³alnoœci firmy. Skoncentrujemy się teraz na makroekonomicznych uwarunkowaniach"

Transkrypt

1 Makroekonomiczne uwarunkowania dzia³alnoœci firmy Żadne przedsiębiorstwo nie działa w próżni. Każde znajduje się pod wpływem czynników pochodzących z otoczenia, w jakim przyszło mu funkcjonować. Oznacza to, że decyzje podejmowane przez menedżerów dotyczące np. rozmiarów produkcji, cen, czy rozmiarów inwestycji nie są jedynymi czynnikami wpływającymi na sukces lub porażkę firmy. Czasami nawet racjonalne decyzje podejmowane przez zarząd firmy mogą nie wystarczyć do jej efektywnego działania. Zdarza się tak wtedy, gdy warunki w otoczeniu przedsiębiorstwa są na tyle niesprzyjające, że wywierają większy negatywny wpływ na jego działanie niż efektywna praca menedżerów. Możliwa jest także przeciwna sytuacja. Bardzo korzystne warunki panujące w otoczeniu firmy mogą przyczynić się do jej sukcesów nawet wtedy, gdy jej kierownictwo nie działa zbyt efektywnie. Oczywiście najkorzystniejsza sytuacja dla każdego przedsiębiorstwa to połączenie sprzyjających warunków panujących w otoczeniu z profesjonalnymi działaniami podejmowanymi przez menedżerów. Zastanówmy się, co należy rozumieć pod pojęciem otoczenie przedsiębiorstwa. Mówiąc najprościej, jest to całokształt warunków ekonomicznych, prawnych, społecznych i kulturowych istniejących w danej gospodarce, które wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w tej gospodarce. Skoncentrujemy się teraz na makroekonomicznych uwarunkowaniach działania przedsiębiorstw. Słowo makro oznacza, że będziemy analizować wpływ czynników ekonomicznych występujących w skali całej gospodarki (a więc w skali makro ) na działalność wszystkich przedsiębiorstw (ewentualnie na ich funkcjonowanie w danej branży), a więc na skalę mikro. Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, mających istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw, należy zaliczyć: poziom konkurencji w gospodarce, koniunkturę gospodarczą, inflację, politykę monetarną (pieniężną), kurs walutowy, politykę fiskalną (budżetową), bezrobocie. 1. POZIOM KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI Konkurencja jest jednym z fundamentów gospodarki rynkowej. Na rynku konkurencyjnym przedsiębiorcy zmuszeni są do obniżania kosztów produkcji, aby móc zaoferować cenę niższą niż inni, w ten sposób sprzedać więcej i zrealizować wyższe zyski. Nieograniczona (wolna) konkurencja na rynku wymusza także podnoszenie jakości sprzedawanych produktów, oferowanie nowych, atrakcyjnych dla konsumentów wyrobów. Jeżeli jakaś firma nie będzie stosowała tej strategii, to szybko straci klientów, co może jej zagrozić nawet całkowitą utratą rynku zbytu i upadłością. Tak więc firmy zabiegające o klienta starają się sprzedać Uwarunkowania działalności firmy 1

2 jak najszerszy asortyment wysokiej jakości produktów po możliwie niskich cenach. Niewątpliwie w sytuacji wolnej konkurencji korzyści z niej osiągają konsumenci, a więc całe społeczeństwo. Wolna, niczym nieskrępowana konkurencja na rynkach wielu produktów nie istnieje. Jedną z przyczyn takiej sytuacji mogą być porozumienia producentów, tzw. zmowy. Dotychczasowi konkurenci na rynku danego produktu czasem dochodzą do wniosku, że bardziej opłacalne dla nich będzie wspólne ustalenie cen, wielkości sprzedaży, udziału w rynku itp. Wówczas ceny są sztucznie zawyżane, a społeczeństwo traci korzyści, jakie daje konkurencja. Aby przeciwdziałać takim praktykom, wprowadzane są ustawy antymonopolowe, których głównym zadaniem jest ochrona konsumentów. Najczęściej zakazują one nadużywania pozycji rynkowej, a więc wspomnianego ustalania cen, podziału rynku, eliminowania konkurentów z rynku, tworzenia barier wejścia na rynek, dyskryminacji partnerów, np. dostawców. W Polsce przepisy antymonopolowe egzekwowane są przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ingeruje w przypadku ewidentnego stosowania praktyk monopolistycznych. Często słyszymy o przypadkach nakładania kar na przedsiębiorstwa monopolistyczne w związku z nieuzasadnionym podnoszeniem cen produktów (w otrzymywaniu takich kar celuje Telekomunikacja Polska SA, do niedawna monopolista na polskim rynku usług telekomunikacyjnych). Do czynników ograniczających konkurencję zaliczyć należy także bariery prawne. Mimo że rząd wprowadza ustawodawstwo antymonopolowe, to właśnie rząd jest odpowiedzialny za istnienie wielu monopoli, wprowadzając np. patenty, ograniczenia wejścia na rynek i w handlu zagranicznym. Patent przyznawany jest wynalazcy produktu i gwarantuje mu wyłączność (monopol) na produkowanie danego wynalazku oraz czerpanie dochodów z tytułu jego produkcji przez określony czas. Dzięki patentowi firma Polaroid przez wiele lat posiadała wyłączność na produkcję błyskawicznych aparatów fotograficznych (nazywanych potocznie polaroidami właśnie od nazwy firmy, która je opracowała). Dlaczego rząd przyznaje patenty? Podstawowym motywem jest wspieranie działalności badawczorozwojowej, która umożliwia powstawanie wynalazków. Bez ochrony patentowej wynalazcom nie opłacałoby się poświęcać czasu i zasobów finansowych na poszukiwanie nowych produktów, które natychmiast mogłyby być skopiowane przez konkurentów. Z drugiej strony jednak patenty tworzą monopole ze wszystkimi ich negatywnymi konsekwencjami. W wielu gałęziach przemysłu rząd nakłada też ograniczenia wejścia na rynek. Często chronione są tzw. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a więc dostarczające wodę, elektryczność, gaz czy umożliwiające łączność telefoniczną. Rząd często uważa, że taki monopol jest użyteczny właśnie w tych gałęziach, ponieważ osiągają one tzw. korzyści skali. Oznacza to, że przy wytwarzaniu na dużą skalę przeciętne koszty produkcji gwałtownie maleją w miarę jej wzrostu. Mówiąc inaczej, produkcja firmy rośnie szybciej niż koszty, a więc np. dwukrotny wzrost kosztów powoduje więcej niż dwukrotny wzrost produkcji. Koszt wytworzenia jednostki wyrobu jest więc coraz mniejszy w miarę zwiększania produkcji. Co byłoby, gdyby jednak w jednym mieście działały np. dwie sieci wodociągowe? (załóżmy, że nie mają one możliwości sprzedawania swojej wody innym miastom). Obydwie firmy nie mogłyby osiągać korzyści 2 Uwarunkowania działalności firmy

3 skali na tak niewielkim rynku, gdyż nie mogłyby produkować na tyle dużo, aby znacząco obniżyć jednostkowe koszty wytwarzania. Jednocześnie jednak każda z nich musiałaby ponieść bardzo duże koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności, gdyż każda powinna mieć swoją sieć wodociągów, własne ujęcia wody, wykwalifikowanych pracowników itp. Ostatecznie koszty produkcji byłyby tak duże, że nie pozwoliłyby na oferowanie konsumentom niskich cen. Sensowniejsze jest więc pozwolenie na działalność monopolu w takiej gałęzi, gdyż cena oferowana przez monopolistę będzie niższa niż cena proponowana przez większą liczbę przedsiębiorstw działających na tym rynku. Sytuacja, w której najniższą cenę zapewnia działanie jednego przedsiębiorstwa na danym rynku, nazywana jest monopolem naturalnym. W zamian za przyznanie takiego monopolu przedsiębiorstwa te pozwalają państwu regulować ceny oraz, do pewnego stopnia, wpływać na inne aspekty działalności. Monopole naturalne mogą przynosić korzyści gospodarce, są one jednak bez wątpienia potężnymi barierami dla konkurencji. Niektóre z tych przedsiębiorstw są bardzo dochodowe, np. telekomunikacja, a ponieważ w wielu krajach państwo jest właścicielem firm telekomunikacyjnych, nie chce ono pozbywać się ważnego źródła dochodów. Do barier konkurencji o charakterze prawnym zalicza się także ograniczenia w handlu zagranicznym. Wymiana handlowa między krajami napotyka najczęściej bariery w postaci ceł. Cło jest opłatą, którą importer (lub eksporter) musi wpłacić do budżetu państwa przy dokonywaniu transakcji zagranicznej. Najczęściej stosuje się cła importowe. Są one dla importera dodatkowym kosztem ponad cenę płaconą zagranicznemu sprzedawcy. Aby zrekompensować ten dodatkowy koszt, importer podnosi na rynku krajowym cenę sprowadzanego z zagranicy produktu. Tracą w ten sposób konsumenci, którzy muszą kupować produkty importowane po wyższej cenie. Dlaczego więc cło jest bardzo często stosowanym instrumentem w polityce handlowej? Jednym z ważniejszych powodów jest ochrona słabych, niekonkurencyjnych gałęzi gospodarki. Państwo, broniąc się przed upadkiem przedsiębiorstw krajowych działających w gałęziach, nie mających szans na sprostanie konkurencji firm zagranicznych, wprowadza wysokie cła na produkty zagraniczne z tych gałęzi przemysłu. Powoduje to, że ich sprowadzanie do kraju staje się często nieopłacalne, co umożliwia sprzedaż produktów na rynku przedsiębiorstwom krajowym. Taka taktyka nie rozwiązuje jednak problemu, gdyż powoduje jedynie przesunięcie w czasie niezbędnych procesów restrukturyzacyjnych w niekonkurencyjnych gałęziach przemysłu. Oprócz przedstawionych barier prawnych istnienia konkurencji występują także bariery ekonomiczne, spośród których najbardziej rozpowszechnione jest zróżnicowanie produktu. Mówimy, że wyrób danej firmy jest zróżnicowany w stosunku do innych towarów z tej samej gałęzi, gdy przy takich samych (lub bardzo zbliżonych) cenach konsument okazuje w odniesieniu do produktu tej firmy swoje preferencje lub niechęć. Np. pepsi i cola mogą być sprzedawane po takich samych cenach, a jednak niektórzy nabywcy wolą jedną od drugiej. Jakie są skutki takiego zróżnicowania wyrobów? Całkowity popyt np. na napoje chłodzące zostaje podzielony na małe rynki zróżnicowanych produktów (pepsi, cola, inne napoje). Popyt na te zróżnicowane produkty jest na tyle mały, iż nie pozwala działać większej Uwarunkowania działalności firmy 3

4 liczbie firm. Dlatego zróżnicowanie, podobnie jak bariery prawne, prowadzi do coraz bardziej niedoskonałej konkurencji. Czasami podkreśla się, że konkurencja niedoskonała przynosi także korzyść w postaci wysokich nakładów na badania i rozwój. Prowadzenie takich badań jest bardzo kosztowne i większości niewielkich firm działających w warunkach wolnej konkurencji nie byłoby stać na ich podejmowanie. Nasze rozważania dotyczące istnienia konkurencji w gospodarce prowadzą do wniosku, że cele konsumentów i przedsiębiorców w tej kwestii, niestety, nie są zbieżne. Z punktu widzenia firmy lepsza jest konkurencja niedoskonała, w której może ona osiągnąć dominującą pozycję na rynku, sprzedawać po wyższych cenach i nie obawiać się utraty udziału w rynku na rzecz konkurentów, których nie ma. 2. KONIUNKTURA GOSPODARCZA Warunki gospodarcze nigdy nie pozostają w bezruchu. Gospodarka rynkowa rozwija się cyklicznie. Oznacza to, że poziom globalnego popytu, produkcji i zatrudnienia zmienia się w czasie. Ruchy w dół i w górę globalnego popytu, a co za tym idzie produkcji i zatrudnienia, nazywają się cyklem koniunkturalnym. Ekonomiści nazwali kolejne fazy cyklu koniunkturalnego. Gospodarka wchodzi w recesję, gdy jej produkt krajowy brutto (PKB, a więc wartość wszystkich produktów i usług wyprodukowanych w gospodarce w danym okresie) spada przez co najmniej dwa kolejne kwartały. Recesja kończy się dnem, czyli depresją. Od tego momentu rozpoczyna się poprawa, czyli ożywienie (ekspansja). W końcowej fazie ekspansji gospodarka osiąga szczyt, po którym znów następuje faza recesji. Cykle koniunkturalne nie są jednakowe, można jednak określić pewne cechy charakterystyczne dla poszczególnych faz cyklu. Jeżeli ekonomiści mówią o recesji, to można zauważyć, że nastąpił spadek popytu globalnego, a więc popytu zgłaszanego przez wszystkie podmioty danej gospodarki, a także partnerów zagranicznych. Przedsiębiorstwa muszą ograniczać produkcję, bo nie mogą zbyć tylu wyrobów, ile sprzedawały dotychczas. Spadają nakłady inwestycyjne na nowe maszyny i urządzenia, maleje popyt na pracę, a więc wzrasta bezrobocie, zmniejszają się także zyski przedsiębiorstw. Natomiast w przypadku ekspansji, która jest zwierciadlanym odbiciem recesji, wszystkie wymienione zdarzenia zmierzają w przeciwnym kierunku: popyt globalny rośnie, wzrasta także produkcja, nakłady inwestycyjne, zatrudnienie i zyski przedsiębiorstw. Okres ożywienia gospodarczego (ekspansji) jest więc dla przedsiębiorstw okazją do umocnienia konkurencyjnej pozycji na rynku, o ile podjęte zostaną decyzje przyczyniające się do intensyfikacji rozwoju firm (np. trafne decyzje inwestycyjne). Natomiast w okresie recesji firmy powinny skoncentrować się głównie na utrzymaniu płynności finansowej, ograniczając produkcję stosownie do zmniejszonego popytu i kontrolując wypłacalność odbiorców. Uzasadnione są wtedy działania zmierzające do obniżki kosztów produkcji. Rząd może oddziaływać na przebieg cyklu koniunkturalnego przede wszystkim za pomocą polityki fiskalnej i monetarnej. W przypadku prowadzenia stymulującej polityki fiskalnej następuje obniżenie podatków oraz wzrost wydatków państwa. Prowadzi to do zwiększenia wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych, czego rezultatem jest wzrost produkcji i zatrudnienia. Najczęściej także rosną ceny. Restrykcyjna polityka fiskalna 4 Uwarunkowania działalności firmy

5 polega natomiast na hamowaniu tempa wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie podatków i obniżenie wydatków państwa. Rezultatem takich działań jest ograniczenie produkcji i zatrudnienia. W praktyce łatwiej jest prowadzić politykę fiskalną stymulującą niż restrykcyjną. Odwrotnie jest w przypadku polityki monetarnej. Tu prościej jest stosować politykę restrykcyjną (drogiego pieniądza), która wyraża się między innymi we wzroście stóp procentowych. Zmniejszają się rozmiary kredytów, spadają więc inwestycje i konsumpcja. Pociąga to za sobą spadek produkcji, zatrudnienia oraz poziomu cen. W przypadku łagodnej (ekspansywnej) polityki monetarnej (polityki taniego pieniądza) maleją stopy procentowe, co prowadzi do wzrostu inwestycji i konsumpcji, a następnie do zwiększenia produkcji, zatrudnienia i poziomu cen. 3. INFLACJA Panuje powszechne przekonanie, że inflacja jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki. Negatywne skutki inflacji dotyczą zarówno skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej. W skali mikro, a więc na poziomie przedsiębiorstw, inflacja powoduje wzrost niepewności i obniża aktywność przedsiębiorstw. Gdy tempo wzrostu cen jest wysokie, przedsiębiorcy mają kłopoty z prowadzeniem rachunku ekonomicznego (porównywaniem różnych alternatyw przychodów i kosztów w celu wyboru najlepszego wariantu), na którego podstawie podejmują określone decyzje. Nie wiedzą, jakie koszty przyjąć w rachunku, np. o ile wzrosną ceny nabywanych przez nich surowców, o ile będą zmuszeni podnieść ceny swoich produktów itp. Podwyższenie cen produktów może z kolei wywołać spadek popytu na nie. Niepewność przewidywań odnośnie do cen ma istotne znaczenie, zwłaszcza w podejmowaniu decyzji długookresowych, np. inwestycyjnych. Wymagają one bowiem przeprowadzenia studiów opłacalności danej inwestycji, co w przypadku inflacji i długiego okresu, na jaki inwestycja jest przewidziana, jest tym bardziej trudne. Osłabia się działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, co powoduje negatywne skutki dla całej gospodarki, spowalniając jej wzrost. Z punktu widzenia przedsiębiorstw inflacja powoduje dodatkowe koszty związane z obsługą procesów gospodarczych. Np. w sklepach trzeba często zmieniać ceny produktów (naklejać metkownicą nowe ceny, a w przypadku kas fiskalnych często należy wprowadzać zmiany cen do komputera), w restauracjach konieczne jest drukowanie nowych kart dań. Są to dodatkowe, niepotrzebne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, które zmniejszają zasoby, jakie firmy mogłyby wydawać na inne cele (np. wyższe nakłady na badania i rozwój, na działalność marketingową itp.) Generalnie więc firmy działające w warunkach silnej inflacji narażone są na jej negatywne skutki. Im tempo wzrostu cen jest szybsze, tym większa niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw i dodatkowe koszty tej działalności. Dlatego menedżerowie muszą uwzględniać ten negatywny czynnik, płynący z otoczenia firm, podejmując decyzje dotyczące ich funkcjonowania na rynku. 4. POLITYKA MONETARNA PAŃSTWA Jednym z narzędzi polityki monetarnej państwa są zmiany stóp procentowych. Skoncentrujemy się na nich z tego względu, iż poziom stóp procentowych ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. W Polsce o poziomie stóp Uwarunkowania działalności firmy 5

6 procentowych decyduje Rada Polityki Pieniężnej, której przewodniczy prezes Narodowego Banku Polskiego. Głównym zadaniem Rady jest walka z inflacją. Załóżmy, że w gospodarce występuje dosyć wysoka stopa inflacji. Wiemy już, że jest to sytuacja niekorzystna, której należy przeciwdziałać. W tym celu Rada może zadecydować o podniesieniu stóp procentowych. Spowoduje to wzrost depozytów bankowych (bo oprocentowanie jest teraz korzystniejsze) i spadek zaciąganych kredytów (bo stały się droższe). W konsekwencji zmaleje ilość pieniądza w obiegu, którego nadmiar uważany jest za jedną z przyczyn inflacji. Zmiany stóp procentowych oddziałują także na sytuację przedsiębiorstw. Aby zachęcić je do wzrostu aktywności, można obniżyć stopy procentowe. Co stanie się tym razem i jak zareagują przedsiębiorstwa? Niższe stopy procentowe oznaczają mniejsze zarobki z lokowania pieniędzy w banku. Spada więc opłacalność tych lokat i mniej przedsiębiorstw deponuje pieniądze, a więcej je wydaje, np. na zakupy niezbędnych maszyn. Z drugiej strony, niższe oprocentowanie to tańsze kredyty. Pojawia się więc okazja, aby zaciągać więcej kredytów i przeznaczyć je np. na inwestycje w nowe maszyny i urządzenia, rozbudowę przedsiębiorstwa, a dzięki temu na stworzenie nowych miejsc pracy. W konsekwencji rośnie więc poziom produkcji i zatrudnienia w przedsiębiorstwach, a tym samym w całej gospodarce. Widzimy jednak, że walka z inflacją nie idzie w parze ze stymulowaniem aktywności gospodarczej. Niższa inflacja (osiągnięta dzięki podwyżce stóp procentowych) występuje dość często razem z niezbyt wysoką aktywnością podmiotów gospodarczych, stłumioną wysokimi stopami procentowymi. Próby podnoszenia tej aktywności dzięki obniżce stóp procentowych mogą z kolei spowodować wzrost inflacji. Ustalanie poziomu stóp procentowych, który byłby optymalny z punktu widzenia realizacji obydwu celów, jest więc zadaniem bardzo trudnym i odpowiedzialnym. Nic dziwnego, że Rada Polityki Pieniężnej jest często krytykowana za podejmowane decyzje. Krytycy twierdzą, że polityka Rady jest zbyt restrykcyjna, a więc powoduje nadmierne osłabienie aktywności gospodarczej i w konsekwencji wolniejszy wzrost gospodarki jako całości. Rada broni się, twierdząc, że jej celem jest wyłącznie walka z inflacją, której narzędziem jest właśnie podnoszenie poziomu stóp procentowych. 5. KURS WALUTOWY Istotnym czynnikiem makroekonomicznym, oddziałującym na działalność przedsiębiorstw, jest poziom kursu walutowego. Ma on szczególne znaczenie dla firm importujących np. surowce do produkcji z zagranicy czy też eksportujących swoje wyroby. Poziom kursu (i jego zmiany) mają znaczenie także wtedy, gdy przedsiębiorstwa deponują swoje zasoby w banku w walutach obcych i zaciągają kredyty dewizowe. Najprościej mówiąc, kurs walutowy jest ceną danej waluty wyrażoną w innej walucie. Informuje on, ile jednostek obcej waluty (np. dolarów amerykańskich) można wymienić na jedną jednostkę waluty krajowej (złotówkę). Np. kurs: 1 dolar = 4 złote oznacza, że za jednego dolara zapłacimy cztery złote, lub też, że za jedną złotówkę kupimy tylko 25 centów. Jeżeli występuje płynny kurs walutowy (taką sytuację mamy obecnie w Polsce), to jego poziom ustala się 6 Uwarunkowania działalności firmy

7 samoistnie na rynku pod wpływem działania prawa popytu i podaży na waluty. Interwencja państwa na takim rynku może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wystąpią gwałtowne zmiany kursu, które mogą zagrozić stabilności gospodarki. Oznacza to, że cena waluty wynika z równowagi pomiędzy popytem na waluty i ich podażą. Jest to sytuacja analogiczna do rynku produktów, gdzie w warunkach konkurencji cena równowagi ustala się w sytuacji, gdy popyt jest równy podaży. Cena (kurs) waluty zależy więc jedynie od zgłoszonego popytu oraz od zgłoszonej podaży walut. Co w takim razie determinuje poziom popytu i podaży walut? Załóżmy, że rozważamy dwa kraje: Polskę i Stany Zjednoczone. W takiej sytuacji popyt na złotówki wynika z chęci kupowania przez Amerykanów polskich produktów, usług czy papierów wartościowych (obligacji skarbowych, akcji polskich przedsiębiorstw). Amerykańscy konsumenci dysponują dolarami, ale polscy przedsiębiorcy rozliczają się w złotówkach. Oznacza to, że Amerykanie muszą wymienić dolary na złotówki i zapłacić nimi przedsiębiorstwom w Polsce. W ten sposób Amerykanie zgłaszają popyt na złotówki. Natomiast podaż złotówek wynika z odwrotnej sytuacji, a więc z chęci kupowania przez Polaków produktów amerykańskich. Polacy muszą zapłacić dolarami, aby więc je zdobyć, muszą zaoferować złotówki do wymiany na dolary. W ten sposób polscy konsumenci oferują podaż złotówek. W sytuacji gdy popyt na złotówki równa się podaży złotówek, mamy do czynienia z równowagą na rynku walutowym, a kurs walutowy jest kursem równowagi. Wahanie kursu występuje zawsze wtedy, gdy ulegają zmianie czynniki określające kurs, a więc gdy zmienią się rozmiary podaży i/lub popytu na waluty. Jeżeli np. Amerykanie zwiększą popyt na polskie produkty, to wzrasta także popyt na złotówki, co w konsekwencji spowoduje podwyższenie kursu polskiej waluty. I odwrotnie, spadek popytu na polskie produkty wpłynie na zmniejszenie popytu na złotówki i spadek ich ceny. Należy tutaj wspomnieć, że zmiany stóp procentowych mają wpływ na poziom kursu walutowego. Ponieważ gospodarka jest jak system naczyń połączonych, wahania w jednym z jej obszarów nie pozostają bez znaczenia dla innych. Zastanówmy się, jakie jest przełożenie pomiędzy wysokością stóp procentowych a wysokością kursu walutowego. Jeżeli wspomniana Rada Polityki Pieniężnej dąży do obniżenia inflacji w Polsce, to podnosi stopy procentowe. Oznacza to, że rośnie atrakcyjność polskich papierów wartościowych (np. obligacji skarbowych), a także lokat bankowych, gdyż przy wysokich stopach procentowych możliwe są większe zyski. Jeśli stopy procentowe w innych krajach są niższe niż w Polsce, to inwestorzy zagraniczni chętnie kupią polskie papiery wartościowe. Żeby jednak je nabyć, muszą mieć złotówki, którymi zapłacą za zakup. Rośnie więc popyt zagranicy na złotówki, co, jak wiemy, powoduje wzrost ceny złotówek. Jak wspomnieliśmy wcześniej, zmiany kursu walutowego nie są obojętne dla przedsiębiorstw importujących i eksportujących za granicę. Załóżmy, że początkowo kurs złotówki do dolara wynosi: 1 dolar = 4 złote. Polskie przedsiębiorstwo produkujące meble sprzedaje do USA łóżka, których cena w złotówkach wynosi 2000 zł. Przy podanym kursie cena łóżka w dolarach wynosi 500 dolarów. Załóżmy następnie, że złotówka osłabła (staniała) w stosunku do dolara i obecnie kurs walutowy kształtuje się: Uwarunkowania działalności firmy 7

8 1 dolar = 4,5 zł. Oznacza to, że polskie łóżka, których cena w złotówkach nadal jest w wysokości 2000 zł, w Stanach Zjednoczonych kosztują teraz 444,4 dolara. Oznacza to, że polski producent będzie mógł eksportować do USA więcej łóżek, gdyż spadek ich dolarowej ceny zwiększy popyt amerykańskich konsumentów. Widzimy więc, że spadek kursu złotówki zwiększa opłacalność polskiego eksportu, co ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorstw, które dużą część swojej produkcji eksportują. Oczywiście umocnienie złotówki (wzrost jej ceny w stosunku do dolara) wywoła sytuację odwrotną, a więc spadek opłacalności eksportu do USA. Poziom kursu walutowego wpływa także na opłacalność importu. Jeżeli polska firma importuje surowce do produkcji z zagranicy, np. z USA, to spadek ceny złotówki, a tym samym wzrost ceny dolara, powoduje, że importowane surowce (za które polska firma płaci w dolarach) staną się dla niej droższe niż poprzednio. Zmniejszy się więc opłacalność importu. Oczywiście odwrotna sytuacja wystąpi, gdy umocni się złotówka, a osłabnie dolar. Zmiany kursu walutowego są ważne także dla tych przedsiębiorstw, które deponują swoje zasoby na kontach walutowych oraz zaciągają kredyty w walutach obcych. I tak np. jeśli przedsiębiorstwo zdeponowało swoje środki w dolarach, ponieważ kurs był korzystny (dolar był mocny, złotówka słaba), to każde umocnienie złotówki, a osłabienie dolara, powoduje, że wartość zdeponowanych środków w przeliczeniu na złotówki będzie niższa. Taka zmiana kursu jest jednak korzystna wtedy, gdy firma zaciągnęła kredyt w dolarach. Osłabienie dolara powoduje, że jego złotówkowa wartość jest niższa, a więc mniejsza jest także równowartość zaciągniętego kredytu w przeliczeniu na złotówki. Ostatnio wiele polskich firm zaciągało kredyty w walutach obcych, bo było to opłacalne ze względu na wysoką cenę złotówki. Może to jednak stać się niebezpieczne wtedy, gdy wartość złotówki znacznie spadnie. Wówczas spłacenie tych kredytów może być zbyt wielkim obciążeniem dla wielu firm. 6. POLITYKA FISKALNA Zastanówmy się teraz, jakie jest oddziaływanie polityki fiskalnej państwa na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Polityka fiskalna obejmuje decyzje dotyczące polityki podatkowej oraz wydatków państwa. To, jaką wysokość podatków ustali państwo oraz ile (i na co) będzie wydawać, ma duży wpływ na aktywność przedsiębiorstw. Załóżmy, że rząd stosuje łagodną politykę fiskalną, co oznacza, że nakłada niskie podatki oraz realizuje wysokie wydatki. Niskie podatki oznaczają, że znaczna część przychodów firmy pozostanie do jej dyspozycji, gdyż nie musi być odprowadzona do budżetu państwa w formie podatków. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Jest to dla nich korzystna sytuacja, która stymuluje zwiększenie aktywności, np. rozszerzenie dotychczasowej działalności, co z kolei przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Wyższe wydatki państwa mogą także pozytywnie wpływać na działalność firm. Jeżeli państwo wydaje np. więcej na budowę szpitali lub szkół, to pieniądze te trafią do przedsiębiorstw (tych, które produkują materiały budowlane, wyposażenie dla szkół i szpitali). Zwiększa się więc popyt na wyroby tych firm, mogą one sprzedać zapasy (jeśli takie posiadały) oraz zwiększyć produkcję. Także wydatki państwa na pomoc (np. w postaci dotacji) dla przedsiębiorstw, które znalazły się w złej sytuacji finansowej mogą umożliwić im przetrwanie najtrudniejszego okresu. 8 Uwarunkowania działalności firmy

9 A więc łagodna polityka fiskalna jest z reguły korzystna dla wzrostu gospodarczego (jak wspomnieliśmy wcześniej, jest jednym z instrumentów polityki antycyklicznej). Najczęściej jednak nie jest korzystna dla budżetu państwa. Niskie podatki (dochody budżetu) i wysokie wydatki państwa sprzyjają powstawaniu deficytu budżetowego. Ponadto, taka polityka może stworzyć groźbę inflacji, gdyż duże wydatki państwa oraz wysokie dochody podmiotów gospodarczych i ludności (wynikające z niskich podatków) oznaczają zwiększony popyt w gospodarce (a więc dużą ilość pieniądza w obiegu). Jeśli firmy będą miały kłopoty z jego zaspokojeniem, to podniosą ceny. W związku z tym uważa się, że optymalna jest raczej wysoka dyscyplina po stronie wydatków państwa i łagodna polityka monetarna. 7. BEZROBOCIE Chociaż bezrobocie jest powszechnie postrzegane jako jedno z najbardziej negatywnych zjawisk w gospodarce, to jednak z punktu widzenia przedsiębiorstw może być ono traktowane jako sytuacja korzystna. Wysoki poziom bezrobocia oznacza, że wiele osób, chcących pracować i poszukujących pracy, pozostaje bez zatrudnienia. Korzyść dla przedsiębiorstw z tego tytułu jest podwójna. Po pierwsze, mogą przebierać wśród bezrobotnych i w ten sposób łatwiej znaleźć osoby najbardziej odpowiednie na dane stanowiska pracy. Po drugie, mogą zaproponować im stosunkowo niskie wynagrodzenie. Szczęśliwcy, którzy dostali pracę, nie mają zbyt wygórowanych żądań płacowych, mając świadomość, iż na ich stanowisko czeka bardzo wielu bezrobotnych. Jest to przykład konkurencji (tym razem na rynku pracy), która doprowadza do obniżki ceny (tutaj ceny pracy, czyli płacy). Oczywiście firmy powinny dążyć do tego, aby działać efektywnie nie tylko wtedy, gdy sytuacja na rynku pracy jest dla nich korzystna. Wysokie bezrobocie na dłuższą metę jest niedopuszczalne, gdyż powoduje duże koszty ekonomiczne i społeczne. Produkcja jest niższa, wydatki socjalne państwa wyższe, zwiększa się ubóstwo i występują patologie społeczne. Wspomniane zwiększone wydatki na zasiłki dla bezrobotnych muszą mieć swoje źródło, najczęściej w dość wysokich podatkach. Wyższe podatki uderzą więc także w przedsiębiorstwa. Jest to kolejny przykład na to, że w rzeczywistości gospodarczej wiele zjawisk makroekonomicznych jest ze sobą ściśle powiązanych i korzystna sytuacja w jednym obszarze jest najczęściej związana z niezbyt dobrą sytuacją w innych dziedzinach działalności gospodarczej. Uwarunkowania działalności firmy 9

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ OŻYWIENIE I RECESJA W GOSPODARCE DR JAROSŁAW CZAJA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 października 2016 r. KONIUNKTURA GOSPODARCZA DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Ożywienie i recesja w gospodarce Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 17 listopada 2016r. Co to jest koniunktura gospodarcza? W jaki sposób ją mierzyć? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny - definicja Cykl koniunkturalny to powtarzające się okresowo

Bardziej szczegółowo

Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy.

Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy. Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy. Państwo: Sprawuje kontrolę nad stabilnością swojej waluty.(np.,

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki konomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse miedzynarodowe Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan wykładu 16 Kurs

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO. Dynamika PKB w latach 2002-2010 ROZWÓJ GOSPODARCZY

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO. Dynamika PKB w latach 2002-2010 ROZWÓJ GOSPODARCZY DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Państwem

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne WYKŁAD 2 Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne PLAN WYKŁADU Przedmiot makroekonomii Wzrost gospodarczy stagnacja wahania koniunktury Inflacja bezrobocie Krzywa Phillipsa (inflacja a bezrobocie)

Bardziej szczegółowo

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków Szoki makroekonomiczne. to nieoczekiwane zdarzenia zakłócające przewidywalny przebieg zmian produktu, bezrobocia i stopy procentowej Szoki popytowe (oddziałujące

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wahania koniunktury gospodarczej

Wahania koniunktury gospodarczej Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 20 października 2016 r. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus.

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus. Metody ustalania cen Ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji y produkcji stanowią bardzo istotny element rachunku ekonomicznego firmy, gdyż informują o wartości zużytych przez firmę

Bardziej szczegółowo

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Baza monetarna to: a) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk

Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk Polityka fiskalna (budżetowa) dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/b6mlmh Plan 1. Definicja polityki fiskalnej 2. Instrumentarium polityki fiskalnej 3. Budżet państwa - deficyt budżetowy - dług

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce Chciałbyś wiedzieć, czy twoja lokata bankowa rzeczywiście na siebie zarabia? Albo czy warto brać teraz kredyt w tej lub innej walucie? Wreszcie, czy warto w ogóle inwestować w danym momencie w akcje? Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

Ekonomia 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06. dr Adam Salomon

Ekonomia 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06. dr Adam Salomon 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06 dr Adam Salomon : ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 2 Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników, dotyczące ilości czasu, który chcą

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na egzamin ustny

Przykładowe pytania na egzamin ustny Przykładowe pytania na egzamin ustny 1. Mnożnikowe mechanizmy wzrostu gospodarczego 2. Popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego 3. Ekstensywne i intensywne czynniki wzrostu gospodarczego 4. Cykl

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Model Keynesa: wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Modele graficzne

Makroekonomia 1. Modele graficzne Makroekonomia 1 Modele graficzne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów $ Rynek finansowy $ $ Rząd $ $ $ $ $ $ $ Rynek dóbr i usług $ Firmy $ Model AD - AS Popyt zagregowany (AD) Popyt

Bardziej szczegółowo

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma Polecenia 1. Popatrz na wykresy na kolejnych slajdach? 2. Czym się różnią? 3. Co możesz z nich odczytać? 4. Jakie cechy charakterystyczne zauważyłeś?

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

grupa a Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej

grupa a Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej grupa a Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej... imię i nazwisko Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.... Za

Bardziej szczegółowo

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych.

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych. Notatka model ISLM Model IS-LM ilustruje równowagę w gospodarce będącą efektem jednoczesnej równowagi na rynku dóbr i usług, a także rynku pieniądza. Jest to matematyczna interpretacja teorii Keynesa.

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

Budżet państwa. Polityka fiskalna

Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej.

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Wykład 10 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wahania koniunktury gospodarczej Konrad Walczyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 22 maja 2013 r. Plan wykładu Co to jest koniunktura gospodarcza? W jaki sposób ją mierzyć?

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/37 Plan wykładu: Model klasyczny małej gospodarki otwartej Przepływy dóbr

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek.

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Carry trade jest jedną ze strategii arbitrażowych pozwalających na korzystanie z różnic w oprocentowaniu walut różnych krajów. Jednak

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Zadanie 1 Załóżmy, że w gospodarce ilość pieniądza rośnie w tempie 5% rocznie, a realne PKB powiększa się w tempie 2,5% rocznie. Ile wyniesie stopa inflacji w

Bardziej szczegółowo

MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014

MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 Pieniądz to powszechnie akceptowany środek wymiany towarów i usług oraz miernik ich wartości. PIENIĄDZ HISTORIA PIENIĄDZA W

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

7. Podatki Podstawowe pojęcia

7. Podatki Podstawowe pojęcia 7. Podatki - 7.1 Podstawowe pojęcia Podatki są poddzielone na dwie kategorie: 1. Bezpośrednie - nałożone bezpośrednio na dochód z pracy. 2. Pośrednie - nałożone na wydatki, np. na różne towary. 1 / 35

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna i pieniężna

Polityka fiskalna i pieniężna Ćwiczenia z akroekonomii II Polityka fiskalna i pieniężna Deficyt budżetowy i cykle koniunkturalne na wstępie zaznaczyliśmy, że wielkość deficytu powinna zależeć od tego w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Temat: System finansowy firmy

Temat: System finansowy firmy Temat: System finansowy firmy I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo powinno dysponować kapitałem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. W początkowej fazie działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne

Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne Makroekonomia 1 Wykład 13: Model ASAD i szoki makroekonomiczne Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Sytuacja na rynku pracy a położenie krzywej AS Krótko-

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Inflacja. Zgodnie z tym, co poznaliśmy już przy okazji modelu ISLM wiemy, że rynek pieniądza jest w stanie równowagi, gdy popyt jest równy podaży:

Inflacja. Zgodnie z tym, co poznaliśmy już przy okazji modelu ISLM wiemy, że rynek pieniądza jest w stanie równowagi, gdy popyt jest równy podaży: Inflacja Inflacja - wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Jeśli ceny wszystkich dóbr i czynników produkcji wzrastają w takim samym tempie to mamy do czynienia z czystą inflacją. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo