DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020"

Transkrypt

1 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego na lata , polskie przedsiębiorstwa, staną przed szansą na pozyskanie zewnętrznych form finansowania, w nowych wymiarach funkcjonalnych. Dlatego też, oddajemy w Państwa ręce kompendium wiedzy o programach, w ramach których będziecie mogli starać się o wsparcie dla własnych projektów. W zestawieniu znajda Państwo informacje uszeregowane, według typów projektów możliwych do sfinansowania ze środków unijnych, a będą to: przedsięwzięcia ekologiczne, inwestycje w rozwój produktów i usług, promocja na rynkach zagranicznych, a także działania o charakterze B+R oraz informatyzacja. Mamy nadzieję, że nasz biuletyn stanie się dla Państwa swoistą nawigacją po mapie programów operacyjnych, umożliwiającą swobodne odnajdywanie konkretnych potrzeb i ich finansowanie z prawidłowo dobranych źródeł. Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej - Henry Ford - W tym wydaniu Nowe rozdanie środków unijnych Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców

2 Informacje podstawowe Pula środków z budżetu UE, jaką przyznano Polsce na dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych UE na lata , będzie o 10 mld EURO większa w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej ( ) i zamyka się w kwocie 82,5 mld EUR. Środki te będą trafiały w formie dotacji i preferencyjnych instrumentów zwrotnych do ostatecznych odbiorców za pośrednictwem 4 Programów Operacyjnych wdrażanych na szczeblu krajowym oraz 16 regionalnych programów operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego. Alokacja Program Operacyjny (w mld Charakterystyka EUR) PO Inteligentny Rozwój 8,6 POIR jest następcą realizowanego w latach PO Innowacyjna Gospodarka, który w odróżnieniu od poprzednika kładł będzie szczególny nacisk na wspieranie działalności B+R. Program Inteligentny Rozwój, przewiduje również, wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach, aczkolwiek na mniej- PO Cyfrowa Polska 2,3 Program Polska Cyfrowa na lata wspierał będzie rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych (m.in. e-integracja i e- aktywizacja). PO Infrastruktura i Środowisko 27,5 POIŚ jest kontynuacją programu obowiązującego w latach poprzednich i jego zadaniem będzie wspieranie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, transportowej oraz gospodarki odpadami. Dodatkowo jego celem będzie ograniczanie negatywnego oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko oraz wzrost zainteresowania OZE, jak również wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w wysokopasmowej kogeneracji. PO Polska Wschodnia 2,1 PO PW jest bezpośrednią kontynuacją realizowanego we wcześniejszej perspektywie finansowej UE programu i stanowi odpowiedz na zidentyfikowane na tym obszarze potrzeby w zakresie wzrostu innowacyjności firm oraz przedsiębiorczości, jak i rozwoju infrastruktury transportowej i kolejowej, PO Wiedza Edukacja i Rozwój 4,4 Program jest następcą PO Kapitał Ludzki, z tą jednak różnicą że w mniejszym stopniu nastawiony jest na wspieranie projektów szkoleniowych, na rzecz dofinansowania projektów systemowych, polegających m.in. na budowie konstrukcji, wpierającej inicjatywy szkoleniowe przyznawane w Regionalnych Programach Operacyjnych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 31,3 RPO na lata będzie w odróżnieniu od jego poprzednika, programem dwufunduszowym, tj. współfinansowanym z EFRR i EFS, ukierunkowanym w szczególności na zintegrowane interwencje terytorialne, wykorzystujące specjalizację regionalną, a także zaangażowanie naturalnych potencjałów rozwojowych (społecznych, gospodarczych, środowiskowych). Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

3 Informacje podstawowe Przedsiębiorstwa spełniające poniższe progi: Wielkość przedsiębiorstwa Zatrudnienie* Progi finansowe* Mikro < 10 pracowników Obrót 2 mln EUR lub suma bilansowa 2 mln EUR Małe < 50 pracowników Obrót 10 mln EUR lub suma bilansowa 10 mln EUR Średnie <250 pracowników Obrót 50 mln EUR lub suma bilansowa 43 mln EUR Duże >250 pracowników Obrót > 50 mln EUR lub suma bilansowa 43 mln EUR *Informacje uwzględniają dane przedsiębiorstw partnerskich i zależnych będą mogły aplikować o unijne wsparcie przede wszystkim w ramach włączeń blokowych pomocy publicznej oraz w formie pomocy de minimis. W ramach tej pierwszej, istotne znaczenie dla szacowania wielkości wsparcia, będzie miała zweryfikowana mapa pomocy regionalnej:

4 EKOLOGIA Wielkie szanse szanse biznesowe biznesowe kryją kryją się się w znajdowaniu w zrówno- zrównoważonych rozwiązań rozwiązań codziennycdziennych problemów. problemów. Dlatego Dlatego też co- eko-innowacje, też czyli czyli wszelkie wszelkie nowe produkty, produkty, usługi i procesy usługi i nowe sprzyjające procesy sprzyjające środowisku środowisku to fundamentalny element celu ele- to fundamentalny UE, ment jakim celu jest UE, tworzenie jakim jest zrównoważonegrzenie zrównoważonego wzrostu wzro- oraz two- miejsc stu oraz pracy miejsc w nowej pracy perspek- w nowej perspektywie finansowej finansowej lata na lata Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata (POIŚ) Ekologia W ramach PO IŚ, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie m.in. na następujące rodzaje projektów z dziedziny eko. Oś I I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 1. Audyty energetyczne: Audyty energetyczne (przemysłowe) dużych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na identyfikację obszarów usprawnień w sferze oszczędzania energii. Projekty doradcze realizowane w ramach ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla przedsiębiorców (duże przedsiębiorstwa oraz MŚP) w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Projekty promujące zagadnienia związane z efektywnym wykorzystaniem energii oraz OZE z uwzględnieniem zasad zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 2. Inwestycje (duże przedsiębiorstwa): Modernizacja rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie. Budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE. Zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacja budynków. Wprowadzania systemów zarządzania energią, w tym audyty (przemysłowe). Typy projektów ( Smart grid inteligentne sieci elektroenergetyczne): Priorytet inwestycyjny 4.4 Rozwijanie i i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji dystrybucji na niskich na niskich i śred-i średnich poziomach poziomach napięcia działających napięcia Budowa/przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów. Kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii, (programy/aplikacje zarządzania popytem). Inteligentny system pomiarowy - (jako element uzupełniający), aplikacje do monitoro-

5 Ekologia Oś I, Priorytet inwestycyjny 4.7 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Budowa/przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE. Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii i ciepła w skojarzeniu. W ramach PI wsparcie przewidziane jest m.in. dla działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będących przedsiębiorcami. Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet inwestycyjny 6.1 i 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej/odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie Typy projektów (6.1): Rozwój infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów. Inwestycje w instalacje do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii. Absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji. Racjonalizacja gospodarki odpadami, przez przedsiębiorców. Typy projektów (6.2): Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej RLM (próg RLM nie dotyczy regionów lepiej rozwiniętych), w tym wyposażenie ich w: systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków; systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (w ramach kompleksowych projektów); infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych; Racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych. W ramach PI wsparcie przewidziane jest m.in. dla działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będących przedsiębiorcami. Oś II, Priorytet inwestycyjny 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (...) Typy projektów (duże przedsiębiorstwa): Projekty dotyczące ograniczenia zanieczyszczeń generowanych przez przemysł, (instalacje i urządzenia do redukcji zanieczyszczeń powietrza np. filtry) Projekty zmierzające do wdrożenia w przedsiębiorstwach mniej emisyjnych nowoczesnych technologii produkcji skutkujących zmniejszeniem zanieczyszczeń. Projekty dotyczące rekultywacji obszarów zanieczyszczonych/zdegradowanych. Oś III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej, wykorzystywanej w systemie tych intermodalnych (usytuowanej na sieci AGTC oraz na kolejowej sieci towarowej TEN-T). Modernizacja i rozbudowa istniejących terminali, a także zwiększenia ich liczby, w

6 PO IŚ Oś III, Priorytet inwestycyjny 7.3 Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej Ekologia Wdrażanie systemów telematycznych i satelitarnych, dostarczających użytkownikom informacji o aktualnym miejscu przewożonego ładunku, a przez to optymalizujące i sterujące procesami transportowymi. Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego (dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. Wsparcie skierowane do operatorów terminali intermodalnych i przedsiębiorców świadczący lub zamierzający świadczyć działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego oraz podmiotów zajmujących się wynajmowaniem/leasingiem taboru kolejowego. Oś V: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Priorytet inwestycyjny 7.5 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wspierającą, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart. Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart. Budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego. Rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG. Wsparcie skierowane będzie dla przedsiębiorstw energetycznych, prowadzących działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przeszyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Regionalny Program Operacyjny na lata (RPO) W ramach RPO, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje projektów z dziedziny eko. Oś III Czysta energia Priorytet inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Oś IV Ochrona środowiska Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, (energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy). Inwestycje mające na celu wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wytwarzania, Inwestycje mające na celu wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Zmiana jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy projektu) Typy projektów (6.2): Inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków celem spełnienia wymagań dyrektywy

7 Ekologia Oś IV, Priorytet inwestycyjny 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie Budowa kanalizacji ściekowej dla aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM. Budowa systemów gospodarki ściekowej z uwzględnieniem indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków w terenach zabudowy rozproszonej nie znajdujących się w aglomeracji, zapewniających stopień oczyszczania ścieków jaki jest wymagany dla aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM. Realizacja projektów dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (ujęcia, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe) w przypadku realizacji projektów kompleksowych. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe). W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest m.in. dla działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będących przedsiębiorcami Oś IV, Priorytet inwestycyjny 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska (...), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu Typy projektów (6.5): Działania służące poprawie jakości powietrza dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: instalacje i urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza (pyłowe, gazowe). INNOWACJE I INWESTYCJE W NOWE PRODUKTY Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce uzyskać większy udział w lokalnych rynkach, rozszerzyć skalę działalności w UE, czy też spróbować sił na rynkach wschodzących, jego sukces często zależy od posiadania innowacyjnego produktu. Innowacja ta wiąże się z posiadaniem produktów zaawansowanych technologicznie, jak również obejmuje zastosowanie nowych modeli biznesowych, projektów, marek czy usług. Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębior- Innowacje i inwestycje w nowe produkty Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata (PO IR) W ramach PO IR, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje innowacyjnych projektów. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - wdrożenie technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej (posiadającej postać wyników prac B+R) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Elementem projektu może być przeprowadzenie prac rozwojowych w celu dostosowania technologii do indywidu-

8 Oś II, Priorytet inwestycyjny 1.2 Innowacje i inwestycje w nowe produkty Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa - inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Kredyt na innowacje technologiczne - jako wsparcie o charakterze dotacyjnym, udzielane w celu częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, przyznanego przedsiębiorstwu przez bank komercyjny (tzw. premia technologiczna) lub w formie wsparcia zwrotnego, finansującego częściowo koszty projektu inwestycyjnego. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Działania uzupełniające: internacjonalizacja wyników wdrożenia B+R, związana z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych, tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, ochrona własności intelektualnej (w tym poza granicami kraju), wzornictwo, rozwój kadr (w ramach cross financingu). Oś II, Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości Typy projektów (MŚP): Wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja). Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego - wspierające powstawanie i rozwój nowych firm (tworzenie sieci współpracy). Wspieranie inwestycji dokonywanych przez fundusze koinwestycyjne. Prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych dla przedsiębiorców i inwestorów o korzyściach płynących z pozyskania kapitałów o charakterze udziałowym. Kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacji wśród inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect (finansowanie usług doradczych, analiz rynkowych i finansowych). Oś III: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw innowacyjnych Priorytet inwestycyjny 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji otwartych innowacji), poprzez pokrycie kosztów usług pośrednictwa i doradztwa oraz kosztów prowadzenia i zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce gospodarczej. Tworzeniu platform współpracy, które przyczynią się do pobudzenia i ułatwienia transferu technologii oraz know-how pomiędzy dużymi firmami, a sektorem MŚP. Stymulowanie współpracy nauki z biznesem bony na innowacje (zakup usługi opracowania nowego produktu/usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczące ulepszenie wyrobu lub technologii produkcji). Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych (Horyzont 2020, COSME), poprzez pokrycie kosztów przygotowania aplikacji do programów międzynarodowych ( granty na granty ) oraz kosztów współpracy z europejskimi platformami technologicznymi i innymi organizacjami europejskimi. Regionalny Program Operacyjny na lata (RPO)

9 Innowacje i inwestycje w nowe produkty Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów (...) Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką. Wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych firm/start-up. Tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego np. uporządkowanie, przygotowanie, czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Priorytet inwestycyjny 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Wsparcie nowych firm, w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw społecznych. Wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych. Rozwój klastrów regionalnych i lokalnych. Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe). Oś VI Regionalny Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8.7 Praca na własny rachunek i tworzenie, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Wsparcie w postaci dotacji dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wsparcie pomostowe dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku do 30 i powyżej 50 roku życia, kobiet oraz osób niepełnosprawnych. Wsparcie zwrotne przyznawane na warunkach preferencyjnych dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na spłatę pożyczki do 20% wartości pożyczki. Wsparcie doradczo szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych niniejszym priorytecie, w początkowym okresie działalności uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników. Oś VI Regionalny Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników firm. Podnoszenie świadomości kadr zarządzających przedsiębiorstw w zakresie korzyści płynących z inwestycji w kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, (np.: wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej; wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie opracowania i wdrożenia planu/strategii restrukturyzacji; podnoszenie świadomości kadr zarządzających restrukturyzowanych przedsiębiorstw; kompleksowe wsparcie outplacementowe - szkolenia, poradnictwo psychologiczno-zawodowe, staże, praktyki, pośrednictwo pracy, wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej.

10 Innowacje i inwestycje w nowe produkty Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata (PO PW) W ramach PO PW, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje innowacyjnych projektów. Oś I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet inwestycyjny 1.2 Oś II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości Typy projektów (przedsiębiorcy i ich konsorcja): Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I, w tym: zakup oraz montaż maszyn, jak i urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów oraz wyposażenia, o ile służyć to będzie wdrażaniu innowacji, będących przedmiotem przeprowadzanych prac B+R, stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej oraz związanej z wdrażaną innowacją, rozwój technologii zero- i niskoemisyjnych oraz racjonalne wykorzystanie zasobów (eko-innowacyjność i ekoefektywnych). Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej poprzez: wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorców, wynikające z ich indywidualnego zapotrzebowania, których animatorem będą ośrodki innowacji, poszerzenie wachlarza i profesjonalizacja usług ośrodków innowacji (np. audyt innowacyjności w powiązaniu ze specjalistycznym doradztwem lub usługi asystentów lub brokerów innowacji dla przedsiębiorstw, wsparcie transferu technologii, tworzenia firm technologicznych, stymulowanie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami B+R, wsparcie prowadzenia B+R w firmach, zakup niezbędnego wyposażenia i rozbudowę infrastruktury ośrodków innowacji pod warunkiem, że wiązać się to będzie z rozwojem usług dedykowanych przedsiębiorstwom, utworzenie i wdrożenie ponadregionalnej sieci współpracy ośrodków innowacji, konsolidującej i integrującej istniejącą infrastrukturę B+R i innowacyjną. Wsparciem objęte będą projekty badawczo-rozwojowe, realizowane przez inicjatywy o ponadregionalnym charakterze, w szczególności projekty badawczo-rozwojowe w klastrach ponadregionalnych. Platformy startowe dla nowych pomysłów - oferta skierowana będzie w szczególności do absolwentów szkół wyższych (do 35. roku życia) oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących rozwinąć swój pomysł. W ramach platform startowych zapewnione zostanie: indywidualne wsparcie doradcze, opieka w formie mentoringu, wsparcie w zakresie m. in. specjalistycznych konsultacji i usług, pozyskania niezbędnych umiejętności i wiedzy. Pomysły rozwinięte w platformach startowych będą mogły uzyskać wsparcie inwestycyjne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa (typu startup) w makroregionie (etap działalności biznesowej). Wsparcie skierowane będzie do: ośrodków innowacji (typu parki naukowo-

11 PROMOCJA, SPRZEDAŻ, RYNKI ZAGRANICZNE Produkty i usługi polskich firm są coraz bardziej konkurencyjne. Tradycyjnie są atrakcyjne cenowo w stosunku do zachodnich odpowiedników, a obecnie z powodzeniem rywalizują z nimi również pod względem kryteriów jakości i innowacyjności. Mamy zatem dobre produkty oraz ułatwioną drogę do atrakcyjnych europejskich odbiorców. Jak podbić serca (i portfele) kontrahentów - zarówno zagranicznych, jak i krajowych? W marketingu najbardziej liczą się bezpośrednie kontakty, a te najlepiej nawiązać na targach, wystawach lub w trakcie misji gospodarczych. Znacznym wsparciem finansowym, a często również impulsem do zainicjowania takich projektów, są dotacje dla przedsiębiorców współfinansowane przez fundusze europejskie. Oś II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Priorytet inwestycyjny 3.2 Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Promocja, sprzedaż, rynki zagraniczne Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata (PO PW) W ramach PO PW, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje projektów z dziedziny promocji, sprzedaży i rynków zagranicznych. Typy projektów (przedsiębiorcy, ponadregionalne inicjatywy klastrowe): 1. Wsparcie internacjonalizacji MŚP, w tym: Działania obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej związane m. in. z: analizą rynku docelowego z przedstawieniem optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowaniem i nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi, organizacją spotkań z partnerami zagranicznymi (z obsługą asysty oraz tłumacza), usługą marketingową oraz certyfikacją na danym rynku. Wsparcie MŚP chcących rozpocząć lub rozszerzyć działalność eksportową poprzez doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych, pomocy m.in. z usługami PR i marketingowymi, pomocą przy uzyskaniu certyfikatów, doradztwem prawnym i handlowym. Wsparcie w zakresie udziału przedsiębiorców w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych. 2. Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie B+R+I Tworzenie sieci międzynarodowych powiązań kooperacyjnych z wymianą specjalistów. Udział w międzynarodowych zespołach badawczych. Opracowanie międzynarodowych projektów, prowadzących do przygotowania i złożenia wspólnych wniosków do programów międzynarodowych. Organizacja lub udział uczestników konsorcjum członków klastra w międzynarodowych seminariach, konferencjach, giełdach technologii lub warsztatach, związanych tematycznie z profilem działalności klastra. Oś II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Priorytet inwestycyjny 3.3 Typy projektów (klastry bądź inicjatywy klastrowe): Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej: projekty inwestycyjne (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), projekty mające na celu zwiększenie innowacyjności klastra, nie związane z wdrożeniem wyników własnych prac B+R ani kreatywną imitacją,

12 Promocja, sprzedaż, rynki zagraniczne Regionalny Program Operacyjny na lata (RPO) W ramach RPO, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje innowacyjnych projektów z dziedziny promocji, sprzedaży i rynków zagranicznych. Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 3.2: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Na poziomie regionalnym przewidziano wsparcie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą i turystyczną regionu poprzez: Wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu. Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw - finansowanie misji gospodarczych, wizyt studyjnych, itp. Promocję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych - finansowanie udziału przedsiębiorstw na wystawach, targach, itp. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata (PO IR) W ramach POIR, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje innowacyjnych projektów z dziedziny promocji, sprzedaży i rynków zagranicznych. Oś III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet inwestycyjny 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji. Typy projektów (MŚP): Programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków. Świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów). Prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP. Zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning u. Prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji.

13 B+R I OCHRONA W Ł A S N OŚCI INTELEKTUAL- NEJ Najcenniejszym zasobem MŚP często nie są środki materialne, lecz własność intelektualna. Jej ochrona ma zasadnicze znaczenie w przypadku ekspansji na nowe rynki. Dlatego też nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata przewiduje wsparcie dla firm w zakresie badań B+R oraz ochrony własności intelektualnej Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet inwestycyjny 1.2 B+R i ochrona własności intelektualnej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata (PO IR) W ramach PO IR, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje projektów z dziedziny B+R i ochrony własności intelektualnej. Wsparcie realizacji prac B+R przez konsorcja naukowo-przemysłowe (programy sektorowe, projekty aplikacyjne). Wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) - od początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować w postaci produktu/usługi/ technologii/ procesu. Wsparcie prowadzenia prac B+R z udziałem funduszy kapitałowych. Działania uzupełniające, m.in. w zakresie: internacjonalizacji wyników działalności B+R, związanych z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych, tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R, ochrony własności intelektualnej, wzornictwa, rozwoju kadr. Oś III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet inwestycyjny 1.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, w tym: wsparcie kierowane na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to-operate). wsparcie popularyzacji korzyści wynikających z ochrony własności przemysłowej oraz działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących ochrony własności przemysłowej w sądach międzynarodowych. Oś IV Zwiększenie potenc j a ł u n a u k o w o - badawczego Priorytet inwestycyjny 1.1 Typy projektów (konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych): Finansowanie badań naukowych, w tym: strategiczne programy badawcze dla gospodarki; regionalne agendy naukowo-badawcze; programy badawcze wirtualnych instytutów. W ramach projektów możliwe jest ponoszenie wydatków na zakup infrastruktury B+R.

14 GOSPODARKA CYFROWA I ICT Gospodarka cyfrowa oferuje wielkie możliwości innowacyjne MŚP z branży wysokich technologii, jednocześnie umiejętności cyfrowe umożliwiają zwiększenie konkurencyjności firmom tradycyjnym. Dlatego też Europa podejmuje działania, aby ograniczyć bariery na rynkach cyfrowych, zbudować zaufanie w sieciach, zapewnić interoperacyjność usług cyfrowych oraz podnieść poziom umiejętności cyfrowych. Gospodarka cyfrowa i ICT Regionalny Program Operacyjny na lata (RPO) W ramach RPO, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje projektów. Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Wsparcie rozwoju nowopowstałych firm, w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych. Wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata (POIŚ) W ramach POIŚ, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje projektów. Oś I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia Typy projektów ( Smart grid inteligentne sieci elektroenergetyczne): Kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii, (w tym programy/aplikacje zarządzania popytem). Inteligentny system pomiarowy - (jako element uzupełniający), aplikacje do monitorowania poszczególnych obciążeń oraz działania informacyjno-szkoleniowe.

15 Podsumowanie Przedstawione przykłady działań oraz finansowania w ramach funduszy opracowano w sposób skrócony i uproszczony. W celu poszerzenia wiedzy oraz dokładnego wskazania rozwiązań, konieczny jest osobisty kontakt pomiędzy zainteresowanym przedsiębiorcą, a doradcą. Możliwe będzie wówczas przygotowanie indywidualnego dla danego przedsiębiorstwa pakietu rozwiązań związanych z finansowaniem zewnętrznym. Nasi doradcy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z przygotowywaniem oraz wdrażaniem projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstw z różnego rodzaju środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Kontakt z nami Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. ul. Ułanów Rzeszów Odwiedź nas w Internecie na: Świat na wyciągnięcie ręki dzięki PCDB Copyright Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego W Biuletynie użyto zdjęć udostępnionych bezpłatnie na stronie internetowej:

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2020 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 2020 INFORMACJE OGÓLNE Jeden z sześciu programów krajowych Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata 2014-2020 Łódź, 13 listopada 2014 r. Nowa perspektywa 2014-2020 Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04.

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04. Spotkanie informacyjne Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020 01.04.2015 Kielce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Plan finansowy RPO WD 2014-2020 w podziale na osie priorytetowe Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Aleksandra Mania Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Aleksandra Mania Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Aleksandra Mania Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Główne cele: wsparcie skoncentrowane na pracach B+R

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Numer działania 2.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Nazwa działania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finasowania projektów przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Rafał Czerkawski 06.06.

Możliwości finasowania projektów przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Rafał Czerkawski 06.06. Możliwości finasowania projektów przedsiębiorstw z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Rafał Czerkawski 06.06.2014 Plan prezentacji: 1. Wybrane przykłady programów na lata

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Anita Wesołowska Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Katowice, 2

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE" Dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r..

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Strategia Europa 2020 Realizacja polityki spójności w perspektywie na lata 2014-2020 opiera się o Priorytety

Bardziej szczegółowo

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE F U N D U S Z E EUROPEJSKIE w nowej perspektywie 2014-2020 Izabela Byzdra Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Głównym celem rozwojowym Polski na najbliższe lata jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Szanse na dofinansowaniei nwestycji z dotacji Unii Europejskiej Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na dofinansowaniei nwestycji z dotacji Unii Europejskiej Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na dofinansowaniei nwestycji z dotacji Unii Europejskiej 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice,22.10.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy wsparcia polskich przedsiębiorców. PERSPEKTYWA 2014-2020 Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. PARP zakontraktowała

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2015 Radosław Runowski Dyrektor Departamentu Wsparcia e-gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo