DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020"

Transkrypt

1 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego na lata , polskie przedsiębiorstwa, staną przed szansą na pozyskanie zewnętrznych form finansowania, w nowych wymiarach funkcjonalnych. Dlatego też, oddajemy w Państwa ręce kompendium wiedzy o programach, w ramach których będziecie mogli starać się o wsparcie dla własnych projektów. W zestawieniu znajda Państwo informacje uszeregowane, według typów projektów możliwych do sfinansowania ze środków unijnych, a będą to: przedsięwzięcia ekologiczne, inwestycje w rozwój produktów i usług, promocja na rynkach zagranicznych, a także działania o charakterze B+R oraz informatyzacja. Mamy nadzieję, że nasz biuletyn stanie się dla Państwa swoistą nawigacją po mapie programów operacyjnych, umożliwiającą swobodne odnajdywanie konkretnych potrzeb i ich finansowanie z prawidłowo dobranych źródeł. Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej - Henry Ford - W tym wydaniu Nowe rozdanie środków unijnych Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców

2 Informacje podstawowe Pula środków z budżetu UE, jaką przyznano Polsce na dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych UE na lata , będzie o 10 mld EURO większa w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej ( ) i zamyka się w kwocie 82,5 mld EUR. Środki te będą trafiały w formie dotacji i preferencyjnych instrumentów zwrotnych do ostatecznych odbiorców za pośrednictwem 4 Programów Operacyjnych wdrażanych na szczeblu krajowym oraz 16 regionalnych programów operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego. Alokacja Program Operacyjny (w mld Charakterystyka EUR) PO Inteligentny Rozwój 8,6 POIR jest następcą realizowanego w latach PO Innowacyjna Gospodarka, który w odróżnieniu od poprzednika kładł będzie szczególny nacisk na wspieranie działalności B+R. Program Inteligentny Rozwój, przewiduje również, wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach, aczkolwiek na mniej- PO Cyfrowa Polska 2,3 Program Polska Cyfrowa na lata wspierał będzie rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych (m.in. e-integracja i e- aktywizacja). PO Infrastruktura i Środowisko 27,5 POIŚ jest kontynuacją programu obowiązującego w latach poprzednich i jego zadaniem będzie wspieranie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, transportowej oraz gospodarki odpadami. Dodatkowo jego celem będzie ograniczanie negatywnego oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko oraz wzrost zainteresowania OZE, jak również wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w wysokopasmowej kogeneracji. PO Polska Wschodnia 2,1 PO PW jest bezpośrednią kontynuacją realizowanego we wcześniejszej perspektywie finansowej UE programu i stanowi odpowiedz na zidentyfikowane na tym obszarze potrzeby w zakresie wzrostu innowacyjności firm oraz przedsiębiorczości, jak i rozwoju infrastruktury transportowej i kolejowej, PO Wiedza Edukacja i Rozwój 4,4 Program jest następcą PO Kapitał Ludzki, z tą jednak różnicą że w mniejszym stopniu nastawiony jest na wspieranie projektów szkoleniowych, na rzecz dofinansowania projektów systemowych, polegających m.in. na budowie konstrukcji, wpierającej inicjatywy szkoleniowe przyznawane w Regionalnych Programach Operacyjnych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 31,3 RPO na lata będzie w odróżnieniu od jego poprzednika, programem dwufunduszowym, tj. współfinansowanym z EFRR i EFS, ukierunkowanym w szczególności na zintegrowane interwencje terytorialne, wykorzystujące specjalizację regionalną, a także zaangażowanie naturalnych potencjałów rozwojowych (społecznych, gospodarczych, środowiskowych). Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

3 Informacje podstawowe Przedsiębiorstwa spełniające poniższe progi: Wielkość przedsiębiorstwa Zatrudnienie* Progi finansowe* Mikro < 10 pracowników Obrót 2 mln EUR lub suma bilansowa 2 mln EUR Małe < 50 pracowników Obrót 10 mln EUR lub suma bilansowa 10 mln EUR Średnie <250 pracowników Obrót 50 mln EUR lub suma bilansowa 43 mln EUR Duże >250 pracowników Obrót > 50 mln EUR lub suma bilansowa 43 mln EUR *Informacje uwzględniają dane przedsiębiorstw partnerskich i zależnych będą mogły aplikować o unijne wsparcie przede wszystkim w ramach włączeń blokowych pomocy publicznej oraz w formie pomocy de minimis. W ramach tej pierwszej, istotne znaczenie dla szacowania wielkości wsparcia, będzie miała zweryfikowana mapa pomocy regionalnej:

4 EKOLOGIA Wielkie szanse szanse biznesowe biznesowe kryją kryją się się w znajdowaniu w zrówno- zrównoważonych rozwiązań rozwiązań codziennycdziennych problemów. problemów. Dlatego Dlatego też co- eko-innowacje, też czyli czyli wszelkie wszelkie nowe produkty, produkty, usługi i procesy usługi i nowe sprzyjające procesy sprzyjające środowisku środowisku to fundamentalny element celu ele- to fundamentalny UE, ment jakim celu jest UE, tworzenie jakim jest zrównoważonegrzenie zrównoważonego wzrostu wzro- oraz two- miejsc stu oraz pracy miejsc w nowej pracy perspek- w nowej perspektywie finansowej finansowej lata na lata Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata (POIŚ) Ekologia W ramach PO IŚ, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie m.in. na następujące rodzaje projektów z dziedziny eko. Oś I I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 1. Audyty energetyczne: Audyty energetyczne (przemysłowe) dużych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na identyfikację obszarów usprawnień w sferze oszczędzania energii. Projekty doradcze realizowane w ramach ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla przedsiębiorców (duże przedsiębiorstwa oraz MŚP) w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Projekty promujące zagadnienia związane z efektywnym wykorzystaniem energii oraz OZE z uwzględnieniem zasad zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 2. Inwestycje (duże przedsiębiorstwa): Modernizacja rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie. Budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE. Zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacja budynków. Wprowadzania systemów zarządzania energią, w tym audyty (przemysłowe). Typy projektów ( Smart grid inteligentne sieci elektroenergetyczne): Priorytet inwestycyjny 4.4 Rozwijanie i i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji dystrybucji na niskich na niskich i śred-i średnich poziomach poziomach napięcia działających napięcia Budowa/przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów. Kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii, (programy/aplikacje zarządzania popytem). Inteligentny system pomiarowy - (jako element uzupełniający), aplikacje do monitoro-

5 Ekologia Oś I, Priorytet inwestycyjny 4.7 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Budowa/przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE. Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii i ciepła w skojarzeniu. W ramach PI wsparcie przewidziane jest m.in. dla działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będących przedsiębiorcami. Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Priorytet inwestycyjny 6.1 i 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej/odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie Typy projektów (6.1): Rozwój infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów. Inwestycje w instalacje do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii. Absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji. Racjonalizacja gospodarki odpadami, przez przedsiębiorców. Typy projektów (6.2): Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej RLM (próg RLM nie dotyczy regionów lepiej rozwiniętych), w tym wyposażenie ich w: systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków; systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (w ramach kompleksowych projektów); infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych; Racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych. W ramach PI wsparcie przewidziane jest m.in. dla działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będących przedsiębiorcami. Oś II, Priorytet inwestycyjny 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (...) Typy projektów (duże przedsiębiorstwa): Projekty dotyczące ograniczenia zanieczyszczeń generowanych przez przemysł, (instalacje i urządzenia do redukcji zanieczyszczeń powietrza np. filtry) Projekty zmierzające do wdrożenia w przedsiębiorstwach mniej emisyjnych nowoczesnych technologii produkcji skutkujących zmniejszeniem zanieczyszczeń. Projekty dotyczące rekultywacji obszarów zanieczyszczonych/zdegradowanych. Oś III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej, wykorzystywanej w systemie tych intermodalnych (usytuowanej na sieci AGTC oraz na kolejowej sieci towarowej TEN-T). Modernizacja i rozbudowa istniejących terminali, a także zwiększenia ich liczby, w

6 PO IŚ Oś III, Priorytet inwestycyjny 7.3 Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej Ekologia Wdrażanie systemów telematycznych i satelitarnych, dostarczających użytkownikom informacji o aktualnym miejscu przewożonego ładunku, a przez to optymalizujące i sterujące procesami transportowymi. Zakup i modernizacja lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego (dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. Wsparcie skierowane do operatorów terminali intermodalnych i przedsiębiorców świadczący lub zamierzający świadczyć działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego oraz podmiotów zajmujących się wynajmowaniem/leasingiem taboru kolejowego. Oś V: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Priorytet inwestycyjny 7.5 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wspierającą, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart. Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart. Budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego. Rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG. Wsparcie skierowane będzie dla przedsiębiorstw energetycznych, prowadzących działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przeszyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Regionalny Program Operacyjny na lata (RPO) W ramach RPO, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje projektów z dziedziny eko. Oś III Czysta energia Priorytet inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Oś IV Ochrona środowiska Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, (energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy). Inwestycje mające na celu wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wytwarzania, Inwestycje mające na celu wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Zmiana jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy projektu) Typy projektów (6.2): Inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków celem spełnienia wymagań dyrektywy

7 Ekologia Oś IV, Priorytet inwestycyjny 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie Budowa kanalizacji ściekowej dla aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM. Budowa systemów gospodarki ściekowej z uwzględnieniem indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków w terenach zabudowy rozproszonej nie znajdujących się w aglomeracji, zapewniających stopień oczyszczania ścieków jaki jest wymagany dla aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM. Realizacja projektów dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (ujęcia, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe) w przypadku realizacji projektów kompleksowych. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe). W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest m.in. dla działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będących przedsiębiorcami Oś IV, Priorytet inwestycyjny 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska (...), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu Typy projektów (6.5): Działania służące poprawie jakości powietrza dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: instalacje i urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza (pyłowe, gazowe). INNOWACJE I INWESTYCJE W NOWE PRODUKTY Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce uzyskać większy udział w lokalnych rynkach, rozszerzyć skalę działalności w UE, czy też spróbować sił na rynkach wschodzących, jego sukces często zależy od posiadania innowacyjnego produktu. Innowacja ta wiąże się z posiadaniem produktów zaawansowanych technologicznie, jak również obejmuje zastosowanie nowych modeli biznesowych, projektów, marek czy usług. Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębior- Innowacje i inwestycje w nowe produkty Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata (PO IR) W ramach PO IR, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje innowacyjnych projektów. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - wdrożenie technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej (posiadającej postać wyników prac B+R) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Elementem projektu może być przeprowadzenie prac rozwojowych w celu dostosowania technologii do indywidu-

8 Oś II, Priorytet inwestycyjny 1.2 Innowacje i inwestycje w nowe produkty Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa - inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Kredyt na innowacje technologiczne - jako wsparcie o charakterze dotacyjnym, udzielane w celu częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, przyznanego przedsiębiorstwu przez bank komercyjny (tzw. premia technologiczna) lub w formie wsparcia zwrotnego, finansującego częściowo koszty projektu inwestycyjnego. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Działania uzupełniające: internacjonalizacja wyników wdrożenia B+R, związana z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych, tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, ochrona własności intelektualnej (w tym poza granicami kraju), wzornictwo, rozwój kadr (w ramach cross financingu). Oś II, Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości Typy projektów (MŚP): Wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja). Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego - wspierające powstawanie i rozwój nowych firm (tworzenie sieci współpracy). Wspieranie inwestycji dokonywanych przez fundusze koinwestycyjne. Prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych dla przedsiębiorców i inwestorów o korzyściach płynących z pozyskania kapitałów o charakterze udziałowym. Kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacji wśród inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect (finansowanie usług doradczych, analiz rynkowych i finansowych). Oś III: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw innowacyjnych Priorytet inwestycyjny 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji otwartych innowacji), poprzez pokrycie kosztów usług pośrednictwa i doradztwa oraz kosztów prowadzenia i zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce gospodarczej. Tworzeniu platform współpracy, które przyczynią się do pobudzenia i ułatwienia transferu technologii oraz know-how pomiędzy dużymi firmami, a sektorem MŚP. Stymulowanie współpracy nauki z biznesem bony na innowacje (zakup usługi opracowania nowego produktu/usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczące ulepszenie wyrobu lub technologii produkcji). Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych (Horyzont 2020, COSME), poprzez pokrycie kosztów przygotowania aplikacji do programów międzynarodowych ( granty na granty ) oraz kosztów współpracy z europejskimi platformami technologicznymi i innymi organizacjami europejskimi. Regionalny Program Operacyjny na lata (RPO)

9 Innowacje i inwestycje w nowe produkty Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów (...) Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką. Wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych firm/start-up. Tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego np. uporządkowanie, przygotowanie, czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Priorytet inwestycyjny 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Wsparcie nowych firm, w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw społecznych. Wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych. Rozwój klastrów regionalnych i lokalnych. Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe). Oś VI Regionalny Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8.7 Praca na własny rachunek i tworzenie, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Wsparcie w postaci dotacji dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wsparcie pomostowe dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku do 30 i powyżej 50 roku życia, kobiet oraz osób niepełnosprawnych. Wsparcie zwrotne przyznawane na warunkach preferencyjnych dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na spłatę pożyczki do 20% wartości pożyczki. Wsparcie doradczo szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych niniejszym priorytecie, w początkowym okresie działalności uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników. Oś VI Regionalny Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników firm. Podnoszenie świadomości kadr zarządzających przedsiębiorstw w zakresie korzyści płynących z inwestycji w kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, (np.: wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej; wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie opracowania i wdrożenia planu/strategii restrukturyzacji; podnoszenie świadomości kadr zarządzających restrukturyzowanych przedsiębiorstw; kompleksowe wsparcie outplacementowe - szkolenia, poradnictwo psychologiczno-zawodowe, staże, praktyki, pośrednictwo pracy, wsparcie rozpoczynania działalności gospodarczej.

10 Innowacje i inwestycje w nowe produkty Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata (PO PW) W ramach PO PW, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje innowacyjnych projektów. Oś I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet inwestycyjny 1.2 Oś II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości Typy projektów (przedsiębiorcy i ich konsorcja): Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I, w tym: zakup oraz montaż maszyn, jak i urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów oraz wyposażenia, o ile służyć to będzie wdrażaniu innowacji, będących przedmiotem przeprowadzanych prac B+R, stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej oraz związanej z wdrażaną innowacją, rozwój technologii zero- i niskoemisyjnych oraz racjonalne wykorzystanie zasobów (eko-innowacyjność i ekoefektywnych). Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej poprzez: wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorców, wynikające z ich indywidualnego zapotrzebowania, których animatorem będą ośrodki innowacji, poszerzenie wachlarza i profesjonalizacja usług ośrodków innowacji (np. audyt innowacyjności w powiązaniu ze specjalistycznym doradztwem lub usługi asystentów lub brokerów innowacji dla przedsiębiorstw, wsparcie transferu technologii, tworzenia firm technologicznych, stymulowanie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami B+R, wsparcie prowadzenia B+R w firmach, zakup niezbędnego wyposażenia i rozbudowę infrastruktury ośrodków innowacji pod warunkiem, że wiązać się to będzie z rozwojem usług dedykowanych przedsiębiorstwom, utworzenie i wdrożenie ponadregionalnej sieci współpracy ośrodków innowacji, konsolidującej i integrującej istniejącą infrastrukturę B+R i innowacyjną. Wsparciem objęte będą projekty badawczo-rozwojowe, realizowane przez inicjatywy o ponadregionalnym charakterze, w szczególności projekty badawczo-rozwojowe w klastrach ponadregionalnych. Platformy startowe dla nowych pomysłów - oferta skierowana będzie w szczególności do absolwentów szkół wyższych (do 35. roku życia) oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących rozwinąć swój pomysł. W ramach platform startowych zapewnione zostanie: indywidualne wsparcie doradcze, opieka w formie mentoringu, wsparcie w zakresie m. in. specjalistycznych konsultacji i usług, pozyskania niezbędnych umiejętności i wiedzy. Pomysły rozwinięte w platformach startowych będą mogły uzyskać wsparcie inwestycyjne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa (typu startup) w makroregionie (etap działalności biznesowej). Wsparcie skierowane będzie do: ośrodków innowacji (typu parki naukowo-

11 PROMOCJA, SPRZEDAŻ, RYNKI ZAGRANICZNE Produkty i usługi polskich firm są coraz bardziej konkurencyjne. Tradycyjnie są atrakcyjne cenowo w stosunku do zachodnich odpowiedników, a obecnie z powodzeniem rywalizują z nimi również pod względem kryteriów jakości i innowacyjności. Mamy zatem dobre produkty oraz ułatwioną drogę do atrakcyjnych europejskich odbiorców. Jak podbić serca (i portfele) kontrahentów - zarówno zagranicznych, jak i krajowych? W marketingu najbardziej liczą się bezpośrednie kontakty, a te najlepiej nawiązać na targach, wystawach lub w trakcie misji gospodarczych. Znacznym wsparciem finansowym, a często również impulsem do zainicjowania takich projektów, są dotacje dla przedsiębiorców współfinansowane przez fundusze europejskie. Oś II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Priorytet inwestycyjny 3.2 Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Promocja, sprzedaż, rynki zagraniczne Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata (PO PW) W ramach PO PW, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje projektów z dziedziny promocji, sprzedaży i rynków zagranicznych. Typy projektów (przedsiębiorcy, ponadregionalne inicjatywy klastrowe): 1. Wsparcie internacjonalizacji MŚP, w tym: Działania obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej związane m. in. z: analizą rynku docelowego z przedstawieniem optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowaniem i nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi, organizacją spotkań z partnerami zagranicznymi (z obsługą asysty oraz tłumacza), usługą marketingową oraz certyfikacją na danym rynku. Wsparcie MŚP chcących rozpocząć lub rozszerzyć działalność eksportową poprzez doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych, pomocy m.in. z usługami PR i marketingowymi, pomocą przy uzyskaniu certyfikatów, doradztwem prawnym i handlowym. Wsparcie w zakresie udziału przedsiębiorców w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych. 2. Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie B+R+I Tworzenie sieci międzynarodowych powiązań kooperacyjnych z wymianą specjalistów. Udział w międzynarodowych zespołach badawczych. Opracowanie międzynarodowych projektów, prowadzących do przygotowania i złożenia wspólnych wniosków do programów międzynarodowych. Organizacja lub udział uczestników konsorcjum członków klastra w międzynarodowych seminariach, konferencjach, giełdach technologii lub warsztatach, związanych tematycznie z profilem działalności klastra. Oś II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Priorytet inwestycyjny 3.3 Typy projektów (klastry bądź inicjatywy klastrowe): Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej: projekty inwestycyjne (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), projekty mające na celu zwiększenie innowacyjności klastra, nie związane z wdrożeniem wyników własnych prac B+R ani kreatywną imitacją,

12 Promocja, sprzedaż, rynki zagraniczne Regionalny Program Operacyjny na lata (RPO) W ramach RPO, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje innowacyjnych projektów z dziedziny promocji, sprzedaży i rynków zagranicznych. Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 3.2: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Na poziomie regionalnym przewidziano wsparcie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą i turystyczną regionu poprzez: Wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu. Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw - finansowanie misji gospodarczych, wizyt studyjnych, itp. Promocję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych - finansowanie udziału przedsiębiorstw na wystawach, targach, itp. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata (PO IR) W ramach POIR, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje innowacyjnych projektów z dziedziny promocji, sprzedaży i rynków zagranicznych. Oś III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet inwestycyjny 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji. Typy projektów (MŚP): Programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków. Świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów). Prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP. Zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning u. Prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji.

13 B+R I OCHRONA W Ł A S N OŚCI INTELEKTUAL- NEJ Najcenniejszym zasobem MŚP często nie są środki materialne, lecz własność intelektualna. Jej ochrona ma zasadnicze znaczenie w przypadku ekspansji na nowe rynki. Dlatego też nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata przewiduje wsparcie dla firm w zakresie badań B+R oraz ochrony własności intelektualnej Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet inwestycyjny 1.2 B+R i ochrona własności intelektualnej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata (PO IR) W ramach PO IR, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje projektów z dziedziny B+R i ochrony własności intelektualnej. Wsparcie realizacji prac B+R przez konsorcja naukowo-przemysłowe (programy sektorowe, projekty aplikacyjne). Wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) - od początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować w postaci produktu/usługi/ technologii/ procesu. Wsparcie prowadzenia prac B+R z udziałem funduszy kapitałowych. Działania uzupełniające, m.in. w zakresie: internacjonalizacji wyników działalności B+R, związanych z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych, tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R, ochrony własności intelektualnej, wzornictwa, rozwoju kadr. Oś III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet inwestycyjny 1.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, w tym: wsparcie kierowane na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to-operate). wsparcie popularyzacji korzyści wynikających z ochrony własności przemysłowej oraz działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących ochrony własności przemysłowej w sądach międzynarodowych. Oś IV Zwiększenie potenc j a ł u n a u k o w o - badawczego Priorytet inwestycyjny 1.1 Typy projektów (konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych): Finansowanie badań naukowych, w tym: strategiczne programy badawcze dla gospodarki; regionalne agendy naukowo-badawcze; programy badawcze wirtualnych instytutów. W ramach projektów możliwe jest ponoszenie wydatków na zakup infrastruktury B+R.

14 GOSPODARKA CYFROWA I ICT Gospodarka cyfrowa oferuje wielkie możliwości innowacyjne MŚP z branży wysokich technologii, jednocześnie umiejętności cyfrowe umożliwiają zwiększenie konkurencyjności firmom tradycyjnym. Dlatego też Europa podejmuje działania, aby ograniczyć bariery na rynkach cyfrowych, zbudować zaufanie w sieciach, zapewnić interoperacyjność usług cyfrowych oraz podnieść poziom umiejętności cyfrowych. Gospodarka cyfrowa i ICT Regionalny Program Operacyjny na lata (RPO) W ramach RPO, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje projektów. Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Wsparcie rozwoju nowopowstałych firm, w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych. Wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata (POIŚ) W ramach POIŚ, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na następujące rodzaje projektów. Oś I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet inwestycyjny 4.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia Typy projektów ( Smart grid inteligentne sieci elektroenergetyczne): Kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii, (w tym programy/aplikacje zarządzania popytem). Inteligentny system pomiarowy - (jako element uzupełniający), aplikacje do monitorowania poszczególnych obciążeń oraz działania informacyjno-szkoleniowe.

15 Podsumowanie Przedstawione przykłady działań oraz finansowania w ramach funduszy opracowano w sposób skrócony i uproszczony. W celu poszerzenia wiedzy oraz dokładnego wskazania rozwiązań, konieczny jest osobisty kontakt pomiędzy zainteresowanym przedsiębiorcą, a doradcą. Możliwe będzie wówczas przygotowanie indywidualnego dla danego przedsiębiorstwa pakietu rozwiązań związanych z finansowaniem zewnętrznym. Nasi doradcy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z przygotowywaniem oraz wdrażaniem projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstw z różnego rodzaju środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Kontakt z nami Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. ul. Ułanów Rzeszów Odwiedź nas w Internecie na: Świat na wyciągnięcie ręki dzięki PCDB Copyright Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego W Biuletynie użyto zdjęć udostępnionych bezpłatnie na stronie internetowej:

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020. Anna Ober 10.12.2013

Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020. Anna Ober 10.12.2013 Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020 Anna Ober 10.12.2013 1 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014 _2020/Strony/konsultacje_spoleczne_projek tow_programow_2014_2020.aspx

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Plan prezentacji Osie priorytetowe i Priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo