Dzia anie 5.3. Nabycie us ug doradczych w zakresie projektowo - in ynierskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzia anie 5.3. Nabycie us ug doradczych w zakresie projektowo - in ynierskim"

Transkrypt

1 Dzia anie 5.3. Nabycie us ug doradczych w zakresie projektowo - in ynierskim Opis przedmiotu konkursu: Zamawiaj cy og asza konkurs na dostarczenie us ug doradczych w zakresie projektowo in ynierskim architektury dla Hali Lwowskiej zlokalizowanej w miejscowo ci M yny, woj. Podkarpackie. Us ugi te b polega y na wykonaniu na rzecz Zamawiaj cego: - wykonanie projektów wykonawczych niezb dnych do realizacji projektu, obs uga geotechniczna i geologiczna niezb dna do okre lenia wyj ciowych parametrów niezb dnych do analizy konstrukcyjnych i architektonicznych - przygotowanie niezb dnych instrukcji umo liwiaj cych bezpieczne u ytkowanie obiektu pod wzgl dem p.po oraz zarz dzania budynkiem - wykonanie certyfikatu energetycznego budynku - nadzór oraz doradztwo w zakresie realizacji zagadnie innowacyjnych inwestycji na podstawie dostarczanych przez Zamawiaj cego opracowa konstrukcyjno architektonicznych oraz wytycznych w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie zawartej pomi dzy Zamawiaj cym a PARP. - dokumentacja udost pniana na yczenie. Dokumentacja czyli umowa, za czniki (m.in. biznesplan), patent, projekt budowlany? W celu przed enia oferty odpowiadaj cej oczekiwaniom Zamawiaj cego prosimy o zapoznanie si z opisem inwestycji, jako elementem niezb dnym j charakteryzuj cym. Oferowana us uga doradcza musi spe nia poni sze wytyczne w zakresie projektowo wykonawczym HALI LWOWSKIEJ : Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budynek handlowo-us ugowy Hala Lwowska, zlokalizowany w miejscowo ci M yny gmina Radymno. Wolnostoj cy budynek handlowo-us ugowy - Hala Lwowska. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z antresolami handlowymi i us ugowymi, zaprojektowany jest w konstrukcji elbetowej i stalowej. Przeznaczony jest do prowadzenia handlu oraz us ug zwi zanych z jego obs ug.

2 Wolnostoj cy budynek pompowni wody p-po,. Obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony, zaprojektowany jest w konstrukcji mieszanej elbetowej i tradycyjnej. Jest budynkiem technicznym, w którym zamontowany b dzie zespó pomp s cy zasilaniu instalacji tryskaczowej i hydrantowej. Instalacje b ce przedmiotem inwestycji: Zewn trzne -sie gazowa LPG + zbiorniki -sie wodoci gowa -sie kanalizacji sanitarnej + system ostrzegawczy o przepe nieniu zbiornika -sie kanalizacji deszczowa czysta (zbiornik na wod szar ) i brudna -sie p.po (hydranty, zbiornik z przepompowni ) -sie teletechniczna -sie elektryczna Wewn trzne - instalacja gazowe -instalacja p.po tryskaczowa i hydrantów wewn trznych -instalacja wod-kan -instalacja grzewcza -instalacja wentylacji -instalacja klimatyzacji - solarna w zakresie ciep ej wody i energii elektrycznej - instalacja elektryczna i zasilanie awaryjne -Instalacja teletechniczna (telefony, Internet) - BMS, zarz dzania budynkiem -telewizji przemys owej, monitoringu -alarmowej w amaniowej - SSP, DSO nag nienie Dzia ka.

3 Inwestycj obj te s trzy parcele: zespó dzia ek Nr 94/4, 94/5, 94/6, 94/14, 94/15, 94/16, dzia ka Nr 210/5, dzia ka Nr 210/12 oraz dzia ki drogowe 93, 94/13, wszystkie dzia ki po one s w miejscowo ci M yny gmina Radymno. Dzia ki b ce przedmiotem inwestycji posiadaj kszta t wielok tów. Przylegaj do dróg gminnych 1KZ i 1KL oraz do drogi krajowej KGP. Kontekst urbanistyczny stanowi krajobraz zurbanizowany i otwarty. Teren posiada niewielk tendencj do opadania w kierunku zachodnim. Komunikacja. Obs uga komunikacyjna obj tych opracowaniem dzia ek odbywa si z drogi gminej istniej cej 1KZ Zasady bezpiecze stwa Budow nale y zabezpieczy przed dost pem osób nieuprawnionych. Pracownicy przed rozpocz ciem budowy musz przej stosowne szkolenie BHP. Roboty prowadzone by musz pod nadzorem osób posiadaj cych stosowne uprawnienia. Przygotowanie dzia ki do inwestycji. Przed przyst pieniem do inwestycji dzia ki nale y odpowiednio przygotowa. W tym celu nale y dokona niezb dnych niwelacji i stabilizacji pod a dzia ki. Etapowanie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja realizowana b dzie jednoetapowo Koncepcja zagospodarowania dzia ki. Projektowany budynek handlowo-us ugowy hali lwowskiej zaprojektowano w formie obiektu wolnostoj cego. Zlokalizowany zosta w zachodniej, przylegaj cej do 1KZ cz ci dzia ki z zachowaniem przepisowych odleg ci od istniej cych obiektów i granic posesji. Budynek otoczony zosta z trzech stron (po udniowej, wschodniej i zachodniej) wewn trznym uk adem drogowym i parkingami. Lokalizacja budynku oraz uk ad komunikacji ko owej i pieszej rozwijaj ide wewn trznego systemu komunikacji zorientowanego na osi wschód-zachód. Na parceli znajduje si obs ugiwane z placu miejsce sk adowania odpadków sta ych w formie placu utwardzonego, na którym sk adowane b odpadki sta e bytowe. mieci sk adowane b w szczelnych, oznakowanych kontenerach umo liwiaj cych ich segregacj. W tej cz ci zlokalizowane s równie elementy infrastruktury technicznej s ce obs udze obiektu. Aran acja dzia ki uzupe niona b dzie elementami zieleni i ma ej architektury. Ca a dzia ka 210/5 zagospodarowana zosta a na parking stanowi cy zaplecze dla budynku hali lwowskiej. Aran acja dzia ki uzupe niona b dzie elementami zieleni i ma ej architektury. Dzia ka 210/12 zagospodarowana zosta a jako zaplecze techniczne dla budynku hali lwowskiej. Zlokalizowano na niej elementy infrastruktury technicznej umo liwiaj ce prawid owe funkcjonowanie budynku w postaci: baterii zbiorników na gaz propan-butan, naziemnego zbiornika na wod p-po. oraz pompowni wody p-po. zwi zanej ze zbiornikiem. Aran acja dzia ki uzupe niona b dzie elementami

4 zieleni i ma ej architektury. W po udniowej cz ci dzia ki, wzd granicy s siada zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej. B dzie to szpaler g stej zieleni redniowysokiej dzia aj cej jako naturalny ekran wizualny. Dzia ki drogowe 93 i 94/13 obj te s inwestycj w sposób po redni. W liniach rozgraniczaj cych dróg zlokalizowanych na nich prowadzone s linie gazu wody do celów p-po. i wody do celów bytowych. Projektowana lokalizacja budynku i infrastruktury z nimi zwi zanej wynika z uzgodnie z inwestorem, miejscowego planu zagospodarowania gminy oraz z warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. Sposób zagospodarowania dzia ki jest zgodny z wytycznymi zawartymi w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania gminy. Komunikacja. Przedmiotowa inwestycja oparta jest na pod czeniach do zewn trznego uk adu komunikacyjnego ównymi elementami wewn trznej infrastruktury komunikacyjnej s : Droga 1KD obs uguj ca budynek i zwi zane z nim parkingi od strony po udniowej. Dwie drogi, w orientacji pó noc-po udnie zwi zane z wjazdami z drogi gminnej 1KL. Uwaga: Lokalizacja opisanych powy ej dróg wynika z miejscowego planu zagospodarowania gminy. Parkingi klientów i pracowników. Budynek otoczony zosta parkingami z trzech stron (po udniowej, wschodniej i zachodniej). Uk ad komunikacji ko owej i pieszej rozwijaj ide wewn trznego systemu komunikacji zorientowanego na osi wschód-zachód. Dodatkowe zaplecze parkingowe zrealizowano na dzia ce Nr 210/5. Utwardzenie dróg wewn trznych, parkingów i ci gów pieszych zaprojektowano w formie kostki betonowej. Utwardzenie drogi wewn trznej 1KD i dróg gminnych 1KZ i 1KL w postaci dywanika asfaltowego. Odprowadzenie wód opadowych dróg i parkingów odbywa si za po rednictwem wpustów drogowych kanalizacj do sieci kanalizacji deszczowej na dzia ce i poprzez piaskownik i separator wy apuj cy zanieczyszczenia ropopochodne do lokalnego systemu rowów na podstawie pozwolenia wodno-prawnego. Forma budynku. Obiekt zaprojektowano na planie prostok ta. Przestrzennie zamkni to go w prostych prostopad ciennej formie z mocno akcentowanymi strefami wej ciowymi. Indywidualne formalne potraktowanie stref wej ciowych uczytelnia struktur komunikacyjn obiektu Instalacje wewn trzne i obs uga medialna. Instalacje wewn trzne.

5 Budynek handlowo-us ugowy wyposa ony b dzie w instalacj : elektryczn silnopr dow elektryczn abopr dow, wodny p-po.(hydranty i tryskacze), wody do celów bytowych, kanalizacji sanitarnej bytowej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, klimatyzacji, instalacj komputerow i telefoniczn. Ogrzewanie obiektu realizowane dzie jako nadmuchowe powietrzne. Czynnik grzewczy z rooftopów, dzia aj cej w oparciu o pomp ciep a i gaz propan-butan. Odprowadzanie wód opadowych z dachu do sieci kanalizacji deszczowej. Obs uga medialna. Zasilanie w energi elektryczn z projektowanego przy cza do istniej cej sieci za po rednictwem stacji PZO i stacji trafo na podstawie warunków technicznych gestora sieci. Inwestor uzyska pisemne zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla przedmiotowej inwestycji od zak adu energetycznego. Woda do celów bytowych z projektowanego przy cza do istniej cej sieci wodoci gowej w drodze gminnej 1KL na podstawie warunków technicznych gestora sieci. Woda do celów p-po. z projektowanego na dzia ce Nr 210/12 zbiornika naziemnego, wymagane parametry wody zapewnia stacja pomp. cieki bytowe odprowadzane do projektowanego szczelnego zbiornika o pojemno ci do 50m 3 opró nianego przez firm posiadaj stosowne uprawnienia. Wody opadowe z dachów (czyste) odprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na dzia ce i dalej do lokalnego systemu rowów na podstawie pozwolenia wodno-prawnego. Wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na dzia ce i poprzez piaskownik i separator wy apuj cy zanieczyszczenia ropopochodne do lokalnego systemu rowów na podstawie pozwolenia wodno-prawnego. Gaz propan-butan z projektowanej na dzia ce Nr 210/12 baterii zbiorników naziemnych. Przy cze telekomunikacyjne wykonane b dzie przez gestora sieci na podstawie osobnego opracowania. Woda do celów p-po. Woda do celów wewn trznej ochrony p-po. (sie hydrantowa wewn trzna i instalacja tryskaczowa) z projektowanego naziemnego zbiornika o pojemno ci 945m 3 zlokalizowanego na dzia ce Nr 210/12. Wymagane parametry wody zapewnia stacja pomp. Zbiornik zasilany jest z wodoci gu lokalnego. Zapotrzebowanie na wod do zewn trznego gaszenia po aru to 40dm 3 /sekund. Opisany parametr przewiduje mo liwo zmiany funkcji obiektu na budynek magazynowy ze stref PM o g sto ci obci enia ogniowego w przedziale: 1000MJ/m 2 <Q<2000MJ/m 2. Zapotrzebowanie na wod do zewn trznego gaszenia po aru zrealizowane b dzie z wewn trznej sieci hydrantowej z hydrantami 080. Sie hydrantowa dzia a w oparciu o z projektowany naziemny zbiornik o pojemno ci 945m 3 zlokalizowany na dzia ce Nr 210/12. Wymagane parametry wody zapewnia stacja pomp. Zbiornik zasilany jest z wodoci gu lokalnego. Ustalenia wynikaj ce z miejscowego planu zagospodarowania. Przedmiotowa inwestycja polegaj ca na budowie budynku handlowo-us ugowego CENTRUM HANDLU KORCZOWA DOLINA Hala lwowska, zlokalizowana w miejscowo ci M yny gmina Radymno jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego C-M YNY", Gmina Radymno Uchwa a Nr XLII/72/02 Rady Gminy Radymno z dnia 28 sierpnia 2002r.

6 Inne ustalenia. Teren pod projektowan zabudow nie znajduje si w terenach obj tych ochron konserwatora zabytków. Teren pod projektowan zabudow nie znajduje si w terenach obj tych szkodami górniczymi. Nie okre la si innych koniecznych danych wynikaj cych ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego lub robót budowlanych. Ustalenia wynikaj ce z Decyzji o rodowiskowych Uwarunkowaniach. Przedmiotowa inwestycja polegaj ca na budowie budynku handlowo-us ugowego CENTRUM HANDLU KORCZOWA DOLINA Hala lwowska, zlokalizowana w miejscowo ci M yny gmina Radymno, jest zgodna z ustaleniami zawartymi w Decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach sygnowanej SR /09/09 z dnia r. Zagospodarowanie mas ziemnych. Masy ziemi przemieszczane wskutek realizacji obiektu podlega y b zagospodarowaniu w obr bie dzia ek b cych przedmiotem inwestycji. Zmiana rz dnych wysoko ciowych terenów nie utwardzonych pokazana b dzie na mapie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wielko ci charakterystyczne inwestycji: Powierzchnia zabudowy: 22041,85 m 2 Powierzchnia u ytkowa: ok m 2 Kubatura: ok ,64 m 2 Wysoko budynku: 12,50 m Charakterystyka ogólna i funkcja obiektu Charakterystyka ogólna obiektu Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym z antresolami u ytkowymi, niepodpiwniczonym. Zaprojektowany jest w konstrukcji mieszanej: elbetowej i stalowej z dachem w formie dachostropu niewentylowanego na konstrukcji stalowej. Obudowa hal cian z p yty warstwowej PUR lub blachy trapezowej na konstrukcji ryglowej. Struktura funkcjonalna obiektu. Budynek CENTRUM HANDLU KORCZOWA DOLINA Hala lwowska funkcjonowa b dzie jako obiekt handlowo-us ugowy lub magazynowy. Struktura programowo-funkcjonalna obiektu przedstawia si nast puj co:

7 Podstawow funkcj obiektu jest handel. Przestrze handlowa zaprojektowana jest jako komercyjna powierzchnia przeznaczona do wynaj cia potencjalnym najemcom. Podzielona b dzie na boksy handlowe o powierzchni dostosowanej do potrzeb konkretnych najemców. Funkcj wspomagaj obiektu s us ugi, w zakresie których mieszcz si zaprojektowana w strefie po udniowej antresoli restauracja oraz biura czy agencje banków równie projektowane w strefach antresol. Restauracj zaprojektowano w dwóch poziomach. Sala konsumpcyjna i wydawalnia zlokalizowane s na antresoli natomiast zaplecze kuchenne i socjale pracowników ze wzgl dów logistycznych zlokalizowano na parterze obiektu. Komunikacj pionow zapewniaj dwie windy czysta i brudna oraz klatka schodowa. Technologia kuchni restauracji wed ug za czonego opracowania. Docelowy podzia przestrzeni us ugowej dokonany zostanie na etapie projektu wykonawczego. Prawid owemu realizowaniu funkcji podstawowej i pomocniczych s zespo y sanitarne zlokalizowane na terenie ca ego obiektu w odleg ciach okre lonych przepisami. Prawid owemu realizowaniu funkcji podstawowej i pomocniczych s równie zespo y pomieszcze technicznych lokalizowane na terenie ca ego budynku. Nale do nich pomieszczenia stacji trafo i rozdzielni elektrycznych, agregatów oraz pomieszczenia porz dkowe. Ca przestrzeni handlowych na ony jest na uk ad komunikacji poziomej i pionowej zapewniaj cej jej prawid owe funkcjonowanie. Komunikacja pozioma to zespó przestronnych pasa y handlowych zapewniaj cych dost p do boksów. Komunikacj pionow zapewniaj klatki schodowe, windy oraz schody ruchome. Wszystkie pomieszczenia u ytkowe w strefach, gdzie znajduj si sta e miejsca pracy posiadaj do wietlenie wiat em dziennym w ilo ci 1/8 powierzchni pod ogi realizowane poprzez okna i wietliki dachowe. Pomieszczenia u ytkowe przeznaczone na pobyt ludzi posiadaj zaprojektowan wentylacj mechaniczn, klimatyzacje i ogrzewanie, które to instalacje zapewniaj optymalne, zgodne z przepisami warunki pracy i u ytkowania obiektu. W strefach nie obj tych instalacj wentylacji mechanicznej projektuje si wentylacj grawitacyjn. Funkcj podstawow obiektu jest handel. Sprzedawany asortyment od producentów lub z hurtowni do konkretnych najemców dostarczany jest poprzez g ówne wej cia i uk ad komunikacji poza godzinami pracy obiektu. W budynku nie przewiduje si pomieszcze magazynowych, ca y dost pny asortyment znajdowa si b dzie w sklepach na ekspozycji. Roz adunek asortymentu odbywa si w sposób r czny. Utrzymaniem czysto ci w obiekcie zajmuje si specjalny serwis. Serwis posiada specjalnie zaprojektowany zespó pomieszcze przystosowany do realizacji zada zwi zanych z utrzymaniem czysto ci w budynku. Do utrzymania czysto ci s specjalne maszyny parkowane w wydzielonym pomieszczeniu, w którym zapewniono ich obs ug. Wszystkie urz dzenia jak i rodki chemiczne ywane do utrzymania czysto ci w budynku musz posiada stosowne aprobaty i atest dopuszczaj ce ich u ywanie w tego typu obiektach.

8 W obiekcie powstaj jedynie mieci bytowe i niewielkie ilo ci papieru i folii z opakowa. mieci b sk adowane w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie dzia ki. Nale y zapewni mo liwo segregacji mieci bytowych, papieru, folii oraz odpadków niebezpiecznych (np. zu yte wietlówki). Odbiorem mieci zajmowa si musi wyspecjalizowana firma. Instalacje wewn trzne w budynku. - instalacja gazowe -instalacja p.po tryskaczowa i hydrantów wewn trznych -instalacja wod-kan -instalacja grzewcza -instalacja wentylacji -instalacja klimatyzacji - solarna w zakresie ciep ej wody i energii elektrycznej - instalacja elektryczna i zasilanie awaryjne -Instalacja teletechniczna (telefony, Internet) - BMS, zarz dzania budynkiem -telewizji przemys owej, monitoringu -alarmowej w amaniowej - SSP, DSO nag nienie Elementy wyko czenia wn trz wynikaj ce z technologii. Pod ogi w pomieszczeniach handlowych i w pasa ach komunikacyjnych - zmywalne. Wszystkie pomieszczenia nieobj te instalacj wentylacji mechanicznej i klimatyzacji musz posiada kana y wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa wentylatory mechaniczne sprz one z w cznikiem wiat a wspomagaj ce wentylacj. ciany pomieszcze sanitarnych wyko czy glazur fugowan do wysoko ci co najmniej 2,0m, sufity malowa farb wodoodporn. W miejscach, gdzie wyst puj zlewozmywaki lub umywalki ciany wyko czy glazur fugowan do wysoko ci co najmniej 1,6m z ka dej strony na szeroko 1,0m od urz dzenia. W pomieszczeniach szatni zaplecza socjalnego ciany zmywalne (farby zmywalne np.silikonowe).

9 Cz konstrukcyjno-materia owa Fundamenty. Wolnostoj cy Budynek handlowo-us ugowy. Fundamenty pod g ówn konstrukcj stalow w postaci stóp fundamentowych elbetowych Izolacje. Wolnostoj cy Budynek handlowo-us ugowy. Izolacja termiczna: -izolacja termiczna coko ów fundamentowych do g boko ci 1,00m poni ej poziomu terenu wyko czenie wed ug technologii np. "Atlas" lub "Drywit"(do docieple w cz ci podziemnej) lub inne równorz dne rozwi zanie; ciany hali handlowej - p yta warstwowa w uk adzie poziomym z rdzeniem PUR lub w uk adzie kaseta-we na-blacha trapezowa -warstwa izolacji termicznej projektowanego dachu hali - styropian 15cm uk adany na blach trapezow z podk adem z paroizolacji. Pokrycie z atestem NRO. W dachu umieszczone zostan wietliki dachowe i klapy dymowe aluzjowe na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej wg rozwi zania systemowego z u yciem bezpiecznych materia ów przeziernych tzn. szk a lub innych tworzyw o podwy szonej wytrzyma ci na uderzenia. Na dachu zaprojektowano klapy dymowe aluzjowe ciany. ciany zewn trzne os onowe hali zaprojektowano jako systemowe z p yty warstwowych PUR na konstrukcji ryglowej równie w cz ci socjalno-technicznej lub w uk adzie kaseta-izolacja-blacha trapezowa. W miejscach, które b dzie wymaga o indywidualnego potraktowania w postaci paneli stalowych lub aluminiowych. P yty hali w uk adzie poziomym. Kolor p yty od zewn trz i wewn trz do ustalenia na etapie projektu wykonawczego Uwaga: Rozwi zania techniczne monta u, czenia p yt, zachowania szczelno ci, uszczelnie, wyko cze i innych elementów wed ug systemu na podstawie katalogu technicznego a w przypadku w tpliwo ci ewentualnych ustale z doradc technicznym dostawcy. ciany dzia owe hali oddzielaj ce pomieszczenia socjalne, biurowe, klatki schodowe oraz od innych pomieszcze socjalnych i technicznych zaprojektowano jako tradycyjne murowane. W hali wykona kurtyny dymowe. Dobór kurtyn dokonany zostanie na etapie projektu wykonawczego. cianki dzia owe w cz ci socjalno-biurowej oraz pomi dzy boksami wykonane w systemie atwo demontowalnym -wspó czynnika przenikania ciep a U dla cian max wspó czynnika przenikania ciep a U dla dachu max 0.27

10 Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna. Ca y budynek wyposa ony jest w system wentylacji mechanicznej zapewniaj cy zgodny z przepisami dop yw uzdatnianego, wie ego powietrza oraz wentylacji grawitacyjnej z odzyskiem ciep a oraz. System wentylacji mechanicznej posiada równie funkcj ch odzenia. Stropy Konstrukcj stropu w cz ci gdzie znajduje si antresola nale y wykona jako monolityczn elbetow lub w postaci prefabrykowanych p yt kana owych Stropy podwieszone w cz ci socjalno-biurowej musz by podwieszone tak, aby pozostawia minimalne wiat o pomieszcze nast puj cej wysoko ci: w pomieszczeniach sanitarnych i na korytarzach minimum - 2.5m w pomieszczeniach biurowych do 4 osób u ytkuj cych minimum - 2.5m w pomieszczeniach biurowych powy ej 4 osób u ytkuj cych minimum - 3.0m w pomieszczeniach handlowych minimum - 3.0m upy, ramy hali Konstrukcj cz ci halowej budynku stanowi ramy z blachownic stalowych. Kolor konstrukcji stalowej jasno szary lub zgodny z kolorystyk wn trza wykonan odr bnym opracowaniem. Konstrukcja wed ug odr bnego projektu konstrukcyjnego. Dach Ponad ca ci budynku handlowo - us ugowego zaprojektowano przekrycie dachu w formie dachostropu niewentylowanego. Warstwa konstrukcyjna dachostropu blacha trapezowa na konstrukcji stalowej w postaci kratownic i p atwi. Warstwy dachowe z izolacj termiczn ze styropianu grubo ci: 15cm. Pokrycie dachu membran jednopow okow. W celu dodatkowego zwi zania wody opadowej wprowadzono powierzchni dachu zielonego Dach musi mie atest na "NRO" czyli nierozprzestrzeniaj cy ognia poparty stosownym wiadectwem ITB. Klatki schodowe, drabinki zewn trzne. Klatki schodowe w budynku handlowo - us ugowym monolityczne elbetowe wylewane na mokro (biegi i spoczniki) lub jako prefabrykowane. Klatki schodowe w cz ciach dwukondygnacyjnych zaprojektowano jako zamkni te z punktu widzenia przepisów p. po. i wyposa one w klap dymow

11 oraz napowietrzaj i drzwi po arowe EI 30. W budynku handlowo - us ugowym za po rednictwem drabinek zewn trznych mo na dosta si na dachy hali celem obs ugi technicznej budynku. Spe nia one musz nast puj ce obwarowania: musz by trwale zamocowane do konstrukcji, szeroko minimum 0,5m, szczeble co maksymalnie 0,3m, odleg od ciany minimum 0,15m, por cze wyprowadzone minimum 0,75m powy ej poziom pod ogi. W przypadku, gdy ró nica poziomów, na które wchodzimy przekracza 3,0m nale y dodatkowo zaopatrzy drabink w obr cze ochronne w rozstawie nie wi kszym ni 0.8m z pionowymi pr tami w rozstawie minimum 0,3m. Spocznik z balustrad musi by umieszczony co 8-10m wysoko ci drabiny. Górne ko ce pod nic (bocznic) drabiny powinny by wyprowadzone co najmniej 0,75m ponad poziom wej cia (pomostu), je eli nie zosta y zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem. Pod ogi i posadzki. Pod ogi we wszystkich pomieszczeniach handlowych i magazynowych zmywalne - beton zbrojony óknami rozproszonymi, dodatkowo uszlachetniony powierzchniowo. Stolarka okienna i drzwiowa lusarka, stolarka okienna i wietlik dachowy, klapy dymowe. Stolarka okienna na profilach PCV lub aluminiowych indywidualnie projektowana z szybami o wspó czynniku min. U - 1,1 W/m 2 K, ramy minimum U - 2,0 W/m 2 K. Rzeczywisty wspó czynnik przenikania ciep a U dla witryn minimum 1,8 W/m 2 x K. Otwieralno skrzyde okiennych w kierunku pomieszczenia, obs ugiwana z poziomu cz owieka. wietliki dachowe systemowe na konstrukcji aluminiowej, elementy przezierne np. z poliw glanu wielokana owego posiadaj cego klas "NRO". Rzeczywisty wspó czynnik przenikania ciep a U dla wietlika minimum 1,8 W/m 2 x K.W przypadku zastosowania elementów otwieralnych sterowane by one musz z poziomu cz owieka. Drzwi zewn trzne i wewn trzne, witryny i cianki dzia owe wewn trzne. cianki wewn trzne witrynowe wydzielaj ce poszczególne boksy i przestrzenie handlowe zaopatrzone w drzwi systemowe wykonane jako aluminiowe systemowe wg rozwi za producenta systemu. Drzwi do WC musz otwiera si na zewn trz i by zaopatrzone w urz dzenie samozamykaj ce. Drzwi zewn trzne oraz drzwi do zespo ów socjalnych musz zamyka si automatycznie. Drzwi zewn trzne ewakuacyjne na profilach aluminiowych zaopatrzone w automatyk p.po. Wszystkie drzwi zewn trzne musz by izolowane termicznie. Drzwi g ówne zewn trzne zaopatrzone w automatyczne otwieracze wraz z systemem p.po. Drzwi wewn trzne w cz ci socjalnej systemowe Us uga doradcza musi zapewni innowacyjno inwestycji realizowane przez: - Mobilna powierzchnia handlowo-us ugowa

12 wyposa enie elementu mobilnego w samodzielne ród o zasilania, stworzenie systemu dokuj cego w ramach powierzchni stacjonarnej oraz pe na integracja konstrukcyjna elementu mobilnego i stacjonarnego. - Technologia wi zania sk adników posadzek betonowych (nanolithium) lub równowa na, (uzyskanie efektu po ysku powierzchni) - Dymowe klapy aluzjowe przeznaczone do usuwania dymu i toksycznych gazów po arowych oraz do wentylacji bytowej. - Technologia ch odzenia oraz ogrzewania nawiewnego powietrza w systemie dual fuel, tzn. z zastosowaniem hybrydy pompy ciep a i nagrzewnicy gazowej - Zastosowanie odnawialnych róde energii - u ycie kolektorów s onecznych do podgrzewania ciep ej wody u ytkowej oraz zastosowanie ogniw fotowoltaicznych - Zastosowanie urz dze ograniczaj cych przenikanie energii s onecznej (zewn trzne lub wewn trzne os ony, pow oki) - Maksymalizacj o wietlenia naturalnego dzi ki odpowiedniemu projektowania obiektu - Zastosowanie wysokosprawnych urz dze wytwarzaj cych ciep o (kot y kondensacyjne), chillerów o wysokim wska niku ESEER (Eurovent Seasonal Energy Efficiency Ratio), falowników obni aj cych obroty silników pomp i wentylatorów przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciep o/ch ód/powietrze - Zastosowanie wysokosprawnych róde wiat a, zapewniaj cych zmniejszony pobór energii przy niezmienionym poziomie o wietlenia -Optymalizacja izolacji ciep o- i zimnochronnej ruroci gów i kana ów wentylacyjnych; - Zastosowanie niskoemisyjnych róde energii, w tym: pomp ciep a do ogrzewania wybranych pomieszcze w uk adach niskotemperaturowego ogrzewania przez co zapewniona zostanie wysoka efektywno energetyczna ca ego systemu grzewczego oraz spalania biomasy do celów wytwarzania energii w generatorach pr dotwórczych; - Odpowiednia regulacja i opomiarowanie zu ywanej energii w efekcie zastosowania urz dze automatycznej regulacji, zarówno centralnej (regulacja pogodowa), jak i lokalnej, dostosowuj cej pobór energii do oczekiwa u ytkowników. W zakresie poboru i wykorzystania wody przez: - Redukcja zapotrzebowania wody w wyniku ograniczenia nawadniania terenu wod uzdatnion z sieci wodoci gowej oraz ograniczenie zastosowania urz dze trac cych wod (redukcja zapotrzebowania wody) przez wykorzystanie instalacji szarej wody

13 - Zastosowanie 2-biegowych p uczek zbiornikowych o mniejszej pojemno ci oraz eliminacji mikroprzecieków w efekcie zastosowania zaworów elektromagnetycznych odcinaj cych dop yw zimnej wody do toalet ogólnodost pnych i sterowanych czujnikiem ruchu; - Wykorzystanie wód opadowych do sp ukiwania toalet oraz podlewania zieleni; - Regulacja i opomiarowanie wszystkich istotnych odbiorców wody w celu szybkiego zidentyfikowania i usuni cia stanów awaryjnych. W zakresie kanalizacji deszczowej przez: -Zastosowanie na cz ci obiektu tzw. zielonych dachów i fasad wi cych znacz cz wody i zmniejszaj cych odp yw wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej/zbiorników wybieralnych (redukcja sp ywu wód opadowych); -Wychwycenie i zatrzymanie wód opadowych w zbiornikach retencyjnych oraz zwi zanie cz ci wód opadowych przez ro linno i gleb w ramach zielonych dachów i fasad (retencja wód opadowych) W zakresie segregacji i wykorzystania odpadów przez: - Zastosowanie materia ów i sprz tu nadaj cego si do powtórnego wykorzystania; - Wyodr bnienie i kompostowanie odpadów biodegradowalnych; - Zapewnienie odpowiedniego dost pu oraz o wietlenia, wentylacji, wody i odprowadzania cieków w punktach zbiórki odpadów. W zakresie adaptacji do zmian klimatycznych przez: - Zaprojektowanie i zastosowanie wentylacji naturalnej w formie zautomatyzowanej inteligentnej" wentylacji naturalnej, wymagaj cej znikomego nak adu energetycznego; - Wykorzystanie akumulacyjno ci cieplnej budynku (du a masa budynku pozwoli na adowa " budynek ch odem w czasie letnich nocy i oddawa ch ód w ci gu dnia). WYMOGI FORMALNE DLA OFERETNTÓW: 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy spe niaj cy cznie nast puj ce wymogi: 1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ; 2) posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencja em technicznym, a tak e osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

14 3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 2. Szczegó owe wymagania dla wykonawców: 1. wykonawca jako specjalista w zakresie architektury b dzie posiada (lub dysponowa osob, która z ramienia wykonawcy b dzie oddelegowana do realizacji przedmiotowego zlecenia)odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalno ci architektonicznej zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadaj ce im wa ne uprawnienia budowlane, które zosta y wydane na podstawie wcze niej obowi zuj cych przepisów, wraz z za wiadczeniem o przynale no ci do w ciwej izby samorz du zawodowego. 2. w celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca b dzie dysponowa projektantem, posiadaj cym odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz wa ne uprawnienia budowlane, które zosta y wydane na podstawie wcze niej obowi zuj cych przepisów, wraz z za wiadczeniem o przynale no ci do w ciwej izby samorz du zawodowego. 3. wykonawca posiada (lub osob, która z ramienia wykonawcy b dzie oddelegowana do realizacji przedmiotowego zlecenia)- specjalista w zakresie architektury powinni legitymowa si do wiadczeniem zawodowym pe ni c samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U nr 83 poz. 578) 4. wykonawca specjalista w zakresie architektury zrealizowa przynajmniej dwa projekty wielko powierzchniowych obiektów o powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni 8000 m2 ka dy i w tym co najmniej jeden obiekt handlowy o powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni m2 5. wykonawca powinien posiada ubezpieczenie prowadzonej dzia alno ci zawodowej na kwot nie mniejsz ni ,- z. 6. Wykonawca powinien legitymowa si udokumentowanym projektem zielonego budynku budynku z wykorzystaniem zielonych róde energii prosz poda powierzchni ytkow oraz zakres prac projektowych wraz z krótk charakterystyk budynku. 7. wykonawca powinien posiada sformalizowan organizacyjnie struktur dzia ania, przez co rozumie si konsorcjum powo ane na rzecz realizacji niniejszych prac lub wyst powa w ramach jednego organizmu formalno-prawnego przedsi biorstwo. Niedopuszczalne jest sk adanie ofert przez poszczególnych architektów / konstruktorów oddzielnie

15 3. Czas wiadczenia us ugi: od momentu wyboru XII.2012 do zg oszenia przez Generalnego Wykonawc gotowo ci do odbioru ko cowego XII Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji us ugi bez zmiany wynagrodzenia na wykonywan us ug. 4. Oferowana cena powinna zawiera : a) przygotowanie i przedk adanie na bie co projektów wykonawczych we wszystkich bran ach wraz z przekazaniem prawa autorskiego do zaprojektowanych rozwi za. Projekty powinny by wydrukowane oraz nagrane na p ycie CD w formacie DWG i PDF b) gotowo do jednodniowych wizyt na placu budowy w Korczowej / siedzibie spó ki w odzi w wymiarze minimum 2 x w tygodniu w dniach wskazanych przez Zamawiaj cego w pó niejszym terminie c) gotowo do nadzwyczajnych wizyt roboczych na budowie / siedzibie spó ki w dowolnym terminie budowy po wcze niejszej pisemnej informacji ze strony Zamawiaj cego w wymiarze rycza towym - 10 dni d) gotowo do sk adania nieodp atnych wyja nie eksperckich (ustnych, pisemnych) w zakresie przygotowywanych projektów wykonawczych i us ug in ynierskich na potrzeby banku finansuj cego dzia alno Zamawiaj cego czy te jakichkolwiek instytucji administracji Pa stwowej, ze szczególnym uwzgl dnieniem PARP / RARR na w imieniu Zamawiaj cego 5. Dokumentacja ofertowa powinna zawiera : a) o wiadczenie oferenta o spe nieniu ww. warunków b) listy referencyjne z zakresu: przy najmniej 2 projektów zrealizowanych wielko powierzchniowych obiektów o powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni 8000 m2 ka dy i w tym co najmniej jeden obiekt handlowy o powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni m2 lub inne dokumenty potwierdzaj ce rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia (np. protokó odbioru). c) kopi posiadanej polisy OC wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) d) kopi dokonanej p atno ci za sk adk polisy OC e) kopi uprawnie projektowych architektonicznych oraz konstrukcyjnych wraz kopi przynale no ci do izby architektów i in ynierów f) kopi aktualnych nie starszych ni 1 miesi c od daty zapytania za wiadcze o niezaleganiu z Urz du Skarbowego, Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych oraz Za wiadczenie o Niekaralno ci ( osoby

16 w przypadku os. fizycznej - lidera konsorcjum lub dzia alno ci gospodarczej lub za wiadczenie podmiotu zbiorowego w sytuacji spó ek prawa handlowego i innych 6. Termin z enia oferty Ofert wraz z ca ym kompletem dokumentów nale y z do siedziby Zamawiaj cego do dnia 10 grudnia do godz oraz wys j równie owo na adres: i 7. Pytania / wyja nienia w zakresie przedmiotu zapytania Dopuszczalna jest tylko droga owa. Pytania nale y kierowa do i z kopi do : Ostateczny termin sk adania pyta mija o w dniu 6 grudnia Kryteria wyboru ofert: - warto ceny 45% - do wiadczenie i referencje w projektowaniu budynków o podobnej charakterystyce -25% - do wiadczenie i referencje w projektowaniu tzw. zielonych budynków - 20% - warto suma ubezpieczeniowej polisy OC - 10 % W przypadku podania warto ci ofert w walucie obcej, warto zamówienia b dzie przeliczana na otówki wed ug redniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. Oferty musz zawiera dat wystawienia i dat obowi zywania (lub termin zwi zania ofert ). Oferty musz by podpisane. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych ani ofert cz ciowych.

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ 1 2 Lokalizacja i teren Centrum Logistycznego znajduje się w mieście Jaworznie, dzielnicy Jeleń, na terenie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej przy zjeździe z autostrady

Bardziej szczegółowo

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Ochrona przeciwpożarowa. 1. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. - powierzchnia użytkowa : 1672,65 m 2, - wysokość liczona od najniżej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Zadanie nr 1 Wykonanie projektu pn. Przebuwa istniejącego budynku auli szkolnej i zaadaptowanie istniejącego budynku pod potrzeby hali sportowej - uzyskanie pozwolenia na buwę

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych KRAJOWA RADA ZARZ DÓW DRÓG POWIATOWYCH Przy cza. Wsparcie udzielone przez Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Ekoenergia Silesia SA

Ekoenergia Silesia SA Załącznik nr 5 do Wytycznych do przetargu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania: Remont i przebudowa powierzchni biurowych na kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w budynkach A, B i C Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot zamówienia: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania p.n. Ośrodki radarowe kolokowanych radarów dozorowania

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102. POŚ.271.28.2015 Józefów: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SIKORSKIEGO Z PRZEPOMPOWNIĄ Numer ogłoszenia: 171906-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIURA ADRES: ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław BRANŻA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9 Program funkcjonalno-użytkowy dla wyburzenia 9 budynków na terenach Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin w ramach zadania p.n. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przebudowa ulic Kosynierów i Marynarki Polskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Dworcowej w Ustce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przebudowa ulic Kosynierów i Marynarki Polskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Dworcowej w Ustce Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przebudowa ulic Kosynierów i Marynarki Polskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Dworcowej w Ustce 22.01.2010 - wyjaśnienie treści SIWZ 27.01.2010 - wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

17.05.2016r. zawiadomienie o wyniku postępowania (treść w załączeniu)

17.05.2016r. zawiadomienie o wyniku postępowania (treść w załączeniu) Zamówienie publiczne Tytuł zamówienia Przedmiot zamówienia usługi Rodzaj ogłoszenia Tryb zamówienia Ogłaszający Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 26 inspekcja kamerą TV stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33. Ełk: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych polegających na wykonaniu pomieszczeń bloku operacyjnego łącznie z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONAWCY. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych polegających na

OFERTA WYKONAWCY. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych polegających na ... OFERTA WYKONAWCY Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych polegających na Budowie hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Star Fitness S.A. Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.rzeszow.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.rzeszow.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.rzeszow.pl/ Rzeszów: Instalacje elektryczne i teletechniczne oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla dwóch zadań inwestycyjnych w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB Numer ogłoszenia: 114810-2012; data zamieszczenia: 12.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie 1 1. Program inwestycji: PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie a) celowość inwestycji: Program inwestycji przewiduje wykonanie nowych inwestycji oraz modernizację istniejących

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa inwestycji : Oczyszczenie zbiornika wodnego w Lubrańcu Adres: Lubraniec dz. Nr 625 Inwestor: Gmina Lubraniec ul. Brzeska 49 87-890 Lubraniec

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Wolbrom

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Wolbrom WYNAJEM KOPAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ DLA POTRZEB WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2013 ROKU Numer ogłoszenia: 65213-2013; data zamieszczenia: 29.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: remont wentylacji - klimatyzacji skarbca zasilającego

Bardziej szczegółowo

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami Warszawa: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Numer ogłoszenia: 381173-2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov. Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdm-chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdm-chelm.pl 1 z 6 2013-09-10 12:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdm-chelm.pl Chełm: Wycinka 146 szt. drzew zlokalizowanych w pasie drogowym

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wywoławczy miesięczny czynsz netto 200 zł / m 2 p.u.

OGŁOSZENIE. Wywoławczy miesięczny czynsz netto 200 zł / m 2 p.u. OGŁOSZENIE Zakład Narodowy im. Ossolińskich ogłasza negocjacje w sprawie najmu lokali gastronomicznych, zlokalizowanych w kompleksie budynków Rynek 6 Kiełbaśnicza 5 wraz z oficynami. Na podstawie Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo