Dzia anie 5.3. Nabycie us ug doradczych w zakresie projektowo - in ynierskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzia anie 5.3. Nabycie us ug doradczych w zakresie projektowo - in ynierskim"

Transkrypt

1 Dzia anie 5.3. Nabycie us ug doradczych w zakresie projektowo - in ynierskim Opis przedmiotu konkursu: Zamawiaj cy og asza konkurs na dostarczenie us ug doradczych w zakresie projektowo in ynierskim architektury dla Hali Lwowskiej zlokalizowanej w miejscowo ci M yny, woj. Podkarpackie. Us ugi te b polega y na wykonaniu na rzecz Zamawiaj cego: - wykonanie projektów wykonawczych niezb dnych do realizacji projektu, obs uga geotechniczna i geologiczna niezb dna do okre lenia wyj ciowych parametrów niezb dnych do analizy konstrukcyjnych i architektonicznych - przygotowanie niezb dnych instrukcji umo liwiaj cych bezpieczne u ytkowanie obiektu pod wzgl dem p.po oraz zarz dzania budynkiem - wykonanie certyfikatu energetycznego budynku - nadzór oraz doradztwo w zakresie realizacji zagadnie innowacyjnych inwestycji na podstawie dostarczanych przez Zamawiaj cego opracowa konstrukcyjno architektonicznych oraz wytycznych w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie zawartej pomi dzy Zamawiaj cym a PARP. - dokumentacja udost pniana na yczenie. Dokumentacja czyli umowa, za czniki (m.in. biznesplan), patent, projekt budowlany? W celu przed enia oferty odpowiadaj cej oczekiwaniom Zamawiaj cego prosimy o zapoznanie si z opisem inwestycji, jako elementem niezb dnym j charakteryzuj cym. Oferowana us uga doradcza musi spe nia poni sze wytyczne w zakresie projektowo wykonawczym HALI LWOWSKIEJ : Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budynek handlowo-us ugowy Hala Lwowska, zlokalizowany w miejscowo ci M yny gmina Radymno. Wolnostoj cy budynek handlowo-us ugowy - Hala Lwowska. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z antresolami handlowymi i us ugowymi, zaprojektowany jest w konstrukcji elbetowej i stalowej. Przeznaczony jest do prowadzenia handlu oraz us ug zwi zanych z jego obs ug.

2 Wolnostoj cy budynek pompowni wody p-po,. Obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony, zaprojektowany jest w konstrukcji mieszanej elbetowej i tradycyjnej. Jest budynkiem technicznym, w którym zamontowany b dzie zespó pomp s cy zasilaniu instalacji tryskaczowej i hydrantowej. Instalacje b ce przedmiotem inwestycji: Zewn trzne -sie gazowa LPG + zbiorniki -sie wodoci gowa -sie kanalizacji sanitarnej + system ostrzegawczy o przepe nieniu zbiornika -sie kanalizacji deszczowa czysta (zbiornik na wod szar ) i brudna -sie p.po (hydranty, zbiornik z przepompowni ) -sie teletechniczna -sie elektryczna Wewn trzne - instalacja gazowe -instalacja p.po tryskaczowa i hydrantów wewn trznych -instalacja wod-kan -instalacja grzewcza -instalacja wentylacji -instalacja klimatyzacji - solarna w zakresie ciep ej wody i energii elektrycznej - instalacja elektryczna i zasilanie awaryjne -Instalacja teletechniczna (telefony, Internet) - BMS, zarz dzania budynkiem -telewizji przemys owej, monitoringu -alarmowej w amaniowej - SSP, DSO nag nienie Dzia ka.

3 Inwestycj obj te s trzy parcele: zespó dzia ek Nr 94/4, 94/5, 94/6, 94/14, 94/15, 94/16, dzia ka Nr 210/5, dzia ka Nr 210/12 oraz dzia ki drogowe 93, 94/13, wszystkie dzia ki po one s w miejscowo ci M yny gmina Radymno. Dzia ki b ce przedmiotem inwestycji posiadaj kszta t wielok tów. Przylegaj do dróg gminnych 1KZ i 1KL oraz do drogi krajowej KGP. Kontekst urbanistyczny stanowi krajobraz zurbanizowany i otwarty. Teren posiada niewielk tendencj do opadania w kierunku zachodnim. Komunikacja. Obs uga komunikacyjna obj tych opracowaniem dzia ek odbywa si z drogi gminej istniej cej 1KZ Zasady bezpiecze stwa Budow nale y zabezpieczy przed dost pem osób nieuprawnionych. Pracownicy przed rozpocz ciem budowy musz przej stosowne szkolenie BHP. Roboty prowadzone by musz pod nadzorem osób posiadaj cych stosowne uprawnienia. Przygotowanie dzia ki do inwestycji. Przed przyst pieniem do inwestycji dzia ki nale y odpowiednio przygotowa. W tym celu nale y dokona niezb dnych niwelacji i stabilizacji pod a dzia ki. Etapowanie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja realizowana b dzie jednoetapowo Koncepcja zagospodarowania dzia ki. Projektowany budynek handlowo-us ugowy hali lwowskiej zaprojektowano w formie obiektu wolnostoj cego. Zlokalizowany zosta w zachodniej, przylegaj cej do 1KZ cz ci dzia ki z zachowaniem przepisowych odleg ci od istniej cych obiektów i granic posesji. Budynek otoczony zosta z trzech stron (po udniowej, wschodniej i zachodniej) wewn trznym uk adem drogowym i parkingami. Lokalizacja budynku oraz uk ad komunikacji ko owej i pieszej rozwijaj ide wewn trznego systemu komunikacji zorientowanego na osi wschód-zachód. Na parceli znajduje si obs ugiwane z placu miejsce sk adowania odpadków sta ych w formie placu utwardzonego, na którym sk adowane b odpadki sta e bytowe. mieci sk adowane b w szczelnych, oznakowanych kontenerach umo liwiaj cych ich segregacj. W tej cz ci zlokalizowane s równie elementy infrastruktury technicznej s ce obs udze obiektu. Aran acja dzia ki uzupe niona b dzie elementami zieleni i ma ej architektury. Ca a dzia ka 210/5 zagospodarowana zosta a na parking stanowi cy zaplecze dla budynku hali lwowskiej. Aran acja dzia ki uzupe niona b dzie elementami zieleni i ma ej architektury. Dzia ka 210/12 zagospodarowana zosta a jako zaplecze techniczne dla budynku hali lwowskiej. Zlokalizowano na niej elementy infrastruktury technicznej umo liwiaj ce prawid owe funkcjonowanie budynku w postaci: baterii zbiorników na gaz propan-butan, naziemnego zbiornika na wod p-po. oraz pompowni wody p-po. zwi zanej ze zbiornikiem. Aran acja dzia ki uzupe niona b dzie elementami

4 zieleni i ma ej architektury. W po udniowej cz ci dzia ki, wzd granicy s siada zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej. B dzie to szpaler g stej zieleni redniowysokiej dzia aj cej jako naturalny ekran wizualny. Dzia ki drogowe 93 i 94/13 obj te s inwestycj w sposób po redni. W liniach rozgraniczaj cych dróg zlokalizowanych na nich prowadzone s linie gazu wody do celów p-po. i wody do celów bytowych. Projektowana lokalizacja budynku i infrastruktury z nimi zwi zanej wynika z uzgodnie z inwestorem, miejscowego planu zagospodarowania gminy oraz z warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. Sposób zagospodarowania dzia ki jest zgodny z wytycznymi zawartymi w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania gminy. Komunikacja. Przedmiotowa inwestycja oparta jest na pod czeniach do zewn trznego uk adu komunikacyjnego ównymi elementami wewn trznej infrastruktury komunikacyjnej s : Droga 1KD obs uguj ca budynek i zwi zane z nim parkingi od strony po udniowej. Dwie drogi, w orientacji pó noc-po udnie zwi zane z wjazdami z drogi gminnej 1KL. Uwaga: Lokalizacja opisanych powy ej dróg wynika z miejscowego planu zagospodarowania gminy. Parkingi klientów i pracowników. Budynek otoczony zosta parkingami z trzech stron (po udniowej, wschodniej i zachodniej). Uk ad komunikacji ko owej i pieszej rozwijaj ide wewn trznego systemu komunikacji zorientowanego na osi wschód-zachód. Dodatkowe zaplecze parkingowe zrealizowano na dzia ce Nr 210/5. Utwardzenie dróg wewn trznych, parkingów i ci gów pieszych zaprojektowano w formie kostki betonowej. Utwardzenie drogi wewn trznej 1KD i dróg gminnych 1KZ i 1KL w postaci dywanika asfaltowego. Odprowadzenie wód opadowych dróg i parkingów odbywa si za po rednictwem wpustów drogowych kanalizacj do sieci kanalizacji deszczowej na dzia ce i poprzez piaskownik i separator wy apuj cy zanieczyszczenia ropopochodne do lokalnego systemu rowów na podstawie pozwolenia wodno-prawnego. Forma budynku. Obiekt zaprojektowano na planie prostok ta. Przestrzennie zamkni to go w prostych prostopad ciennej formie z mocno akcentowanymi strefami wej ciowymi. Indywidualne formalne potraktowanie stref wej ciowych uczytelnia struktur komunikacyjn obiektu Instalacje wewn trzne i obs uga medialna. Instalacje wewn trzne.

5 Budynek handlowo-us ugowy wyposa ony b dzie w instalacj : elektryczn silnopr dow elektryczn abopr dow, wodny p-po.(hydranty i tryskacze), wody do celów bytowych, kanalizacji sanitarnej bytowej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, klimatyzacji, instalacj komputerow i telefoniczn. Ogrzewanie obiektu realizowane dzie jako nadmuchowe powietrzne. Czynnik grzewczy z rooftopów, dzia aj cej w oparciu o pomp ciep a i gaz propan-butan. Odprowadzanie wód opadowych z dachu do sieci kanalizacji deszczowej. Obs uga medialna. Zasilanie w energi elektryczn z projektowanego przy cza do istniej cej sieci za po rednictwem stacji PZO i stacji trafo na podstawie warunków technicznych gestora sieci. Inwestor uzyska pisemne zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla przedmiotowej inwestycji od zak adu energetycznego. Woda do celów bytowych z projektowanego przy cza do istniej cej sieci wodoci gowej w drodze gminnej 1KL na podstawie warunków technicznych gestora sieci. Woda do celów p-po. z projektowanego na dzia ce Nr 210/12 zbiornika naziemnego, wymagane parametry wody zapewnia stacja pomp. cieki bytowe odprowadzane do projektowanego szczelnego zbiornika o pojemno ci do 50m 3 opró nianego przez firm posiadaj stosowne uprawnienia. Wody opadowe z dachów (czyste) odprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na dzia ce i dalej do lokalnego systemu rowów na podstawie pozwolenia wodno-prawnego. Wody opadowe z terenów utwardzonych odprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na dzia ce i poprzez piaskownik i separator wy apuj cy zanieczyszczenia ropopochodne do lokalnego systemu rowów na podstawie pozwolenia wodno-prawnego. Gaz propan-butan z projektowanej na dzia ce Nr 210/12 baterii zbiorników naziemnych. Przy cze telekomunikacyjne wykonane b dzie przez gestora sieci na podstawie osobnego opracowania. Woda do celów p-po. Woda do celów wewn trznej ochrony p-po. (sie hydrantowa wewn trzna i instalacja tryskaczowa) z projektowanego naziemnego zbiornika o pojemno ci 945m 3 zlokalizowanego na dzia ce Nr 210/12. Wymagane parametry wody zapewnia stacja pomp. Zbiornik zasilany jest z wodoci gu lokalnego. Zapotrzebowanie na wod do zewn trznego gaszenia po aru to 40dm 3 /sekund. Opisany parametr przewiduje mo liwo zmiany funkcji obiektu na budynek magazynowy ze stref PM o g sto ci obci enia ogniowego w przedziale: 1000MJ/m 2 <Q<2000MJ/m 2. Zapotrzebowanie na wod do zewn trznego gaszenia po aru zrealizowane b dzie z wewn trznej sieci hydrantowej z hydrantami 080. Sie hydrantowa dzia a w oparciu o z projektowany naziemny zbiornik o pojemno ci 945m 3 zlokalizowany na dzia ce Nr 210/12. Wymagane parametry wody zapewnia stacja pomp. Zbiornik zasilany jest z wodoci gu lokalnego. Ustalenia wynikaj ce z miejscowego planu zagospodarowania. Przedmiotowa inwestycja polegaj ca na budowie budynku handlowo-us ugowego CENTRUM HANDLU KORCZOWA DOLINA Hala lwowska, zlokalizowana w miejscowo ci M yny gmina Radymno jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego C-M YNY", Gmina Radymno Uchwa a Nr XLII/72/02 Rady Gminy Radymno z dnia 28 sierpnia 2002r.

6 Inne ustalenia. Teren pod projektowan zabudow nie znajduje si w terenach obj tych ochron konserwatora zabytków. Teren pod projektowan zabudow nie znajduje si w terenach obj tych szkodami górniczymi. Nie okre la si innych koniecznych danych wynikaj cych ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego lub robót budowlanych. Ustalenia wynikaj ce z Decyzji o rodowiskowych Uwarunkowaniach. Przedmiotowa inwestycja polegaj ca na budowie budynku handlowo-us ugowego CENTRUM HANDLU KORCZOWA DOLINA Hala lwowska, zlokalizowana w miejscowo ci M yny gmina Radymno, jest zgodna z ustaleniami zawartymi w Decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach sygnowanej SR /09/09 z dnia r. Zagospodarowanie mas ziemnych. Masy ziemi przemieszczane wskutek realizacji obiektu podlega y b zagospodarowaniu w obr bie dzia ek b cych przedmiotem inwestycji. Zmiana rz dnych wysoko ciowych terenów nie utwardzonych pokazana b dzie na mapie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wielko ci charakterystyczne inwestycji: Powierzchnia zabudowy: 22041,85 m 2 Powierzchnia u ytkowa: ok m 2 Kubatura: ok ,64 m 2 Wysoko budynku: 12,50 m Charakterystyka ogólna i funkcja obiektu Charakterystyka ogólna obiektu Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym z antresolami u ytkowymi, niepodpiwniczonym. Zaprojektowany jest w konstrukcji mieszanej: elbetowej i stalowej z dachem w formie dachostropu niewentylowanego na konstrukcji stalowej. Obudowa hal cian z p yty warstwowej PUR lub blachy trapezowej na konstrukcji ryglowej. Struktura funkcjonalna obiektu. Budynek CENTRUM HANDLU KORCZOWA DOLINA Hala lwowska funkcjonowa b dzie jako obiekt handlowo-us ugowy lub magazynowy. Struktura programowo-funkcjonalna obiektu przedstawia si nast puj co:

7 Podstawow funkcj obiektu jest handel. Przestrze handlowa zaprojektowana jest jako komercyjna powierzchnia przeznaczona do wynaj cia potencjalnym najemcom. Podzielona b dzie na boksy handlowe o powierzchni dostosowanej do potrzeb konkretnych najemców. Funkcj wspomagaj obiektu s us ugi, w zakresie których mieszcz si zaprojektowana w strefie po udniowej antresoli restauracja oraz biura czy agencje banków równie projektowane w strefach antresol. Restauracj zaprojektowano w dwóch poziomach. Sala konsumpcyjna i wydawalnia zlokalizowane s na antresoli natomiast zaplecze kuchenne i socjale pracowników ze wzgl dów logistycznych zlokalizowano na parterze obiektu. Komunikacj pionow zapewniaj dwie windy czysta i brudna oraz klatka schodowa. Technologia kuchni restauracji wed ug za czonego opracowania. Docelowy podzia przestrzeni us ugowej dokonany zostanie na etapie projektu wykonawczego. Prawid owemu realizowaniu funkcji podstawowej i pomocniczych s zespo y sanitarne zlokalizowane na terenie ca ego obiektu w odleg ciach okre lonych przepisami. Prawid owemu realizowaniu funkcji podstawowej i pomocniczych s równie zespo y pomieszcze technicznych lokalizowane na terenie ca ego budynku. Nale do nich pomieszczenia stacji trafo i rozdzielni elektrycznych, agregatów oraz pomieszczenia porz dkowe. Ca przestrzeni handlowych na ony jest na uk ad komunikacji poziomej i pionowej zapewniaj cej jej prawid owe funkcjonowanie. Komunikacja pozioma to zespó przestronnych pasa y handlowych zapewniaj cych dost p do boksów. Komunikacj pionow zapewniaj klatki schodowe, windy oraz schody ruchome. Wszystkie pomieszczenia u ytkowe w strefach, gdzie znajduj si sta e miejsca pracy posiadaj do wietlenie wiat em dziennym w ilo ci 1/8 powierzchni pod ogi realizowane poprzez okna i wietliki dachowe. Pomieszczenia u ytkowe przeznaczone na pobyt ludzi posiadaj zaprojektowan wentylacj mechaniczn, klimatyzacje i ogrzewanie, które to instalacje zapewniaj optymalne, zgodne z przepisami warunki pracy i u ytkowania obiektu. W strefach nie obj tych instalacj wentylacji mechanicznej projektuje si wentylacj grawitacyjn. Funkcj podstawow obiektu jest handel. Sprzedawany asortyment od producentów lub z hurtowni do konkretnych najemców dostarczany jest poprzez g ówne wej cia i uk ad komunikacji poza godzinami pracy obiektu. W budynku nie przewiduje si pomieszcze magazynowych, ca y dost pny asortyment znajdowa si b dzie w sklepach na ekspozycji. Roz adunek asortymentu odbywa si w sposób r czny. Utrzymaniem czysto ci w obiekcie zajmuje si specjalny serwis. Serwis posiada specjalnie zaprojektowany zespó pomieszcze przystosowany do realizacji zada zwi zanych z utrzymaniem czysto ci w budynku. Do utrzymania czysto ci s specjalne maszyny parkowane w wydzielonym pomieszczeniu, w którym zapewniono ich obs ug. Wszystkie urz dzenia jak i rodki chemiczne ywane do utrzymania czysto ci w budynku musz posiada stosowne aprobaty i atest dopuszczaj ce ich u ywanie w tego typu obiektach.

8 W obiekcie powstaj jedynie mieci bytowe i niewielkie ilo ci papieru i folii z opakowa. mieci b sk adowane w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie dzia ki. Nale y zapewni mo liwo segregacji mieci bytowych, papieru, folii oraz odpadków niebezpiecznych (np. zu yte wietlówki). Odbiorem mieci zajmowa si musi wyspecjalizowana firma. Instalacje wewn trzne w budynku. - instalacja gazowe -instalacja p.po tryskaczowa i hydrantów wewn trznych -instalacja wod-kan -instalacja grzewcza -instalacja wentylacji -instalacja klimatyzacji - solarna w zakresie ciep ej wody i energii elektrycznej - instalacja elektryczna i zasilanie awaryjne -Instalacja teletechniczna (telefony, Internet) - BMS, zarz dzania budynkiem -telewizji przemys owej, monitoringu -alarmowej w amaniowej - SSP, DSO nag nienie Elementy wyko czenia wn trz wynikaj ce z technologii. Pod ogi w pomieszczeniach handlowych i w pasa ach komunikacyjnych - zmywalne. Wszystkie pomieszczenia nieobj te instalacj wentylacji mechanicznej i klimatyzacji musz posiada kana y wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa wentylatory mechaniczne sprz one z w cznikiem wiat a wspomagaj ce wentylacj. ciany pomieszcze sanitarnych wyko czy glazur fugowan do wysoko ci co najmniej 2,0m, sufity malowa farb wodoodporn. W miejscach, gdzie wyst puj zlewozmywaki lub umywalki ciany wyko czy glazur fugowan do wysoko ci co najmniej 1,6m z ka dej strony na szeroko 1,0m od urz dzenia. W pomieszczeniach szatni zaplecza socjalnego ciany zmywalne (farby zmywalne np.silikonowe).

9 Cz konstrukcyjno-materia owa Fundamenty. Wolnostoj cy Budynek handlowo-us ugowy. Fundamenty pod g ówn konstrukcj stalow w postaci stóp fundamentowych elbetowych Izolacje. Wolnostoj cy Budynek handlowo-us ugowy. Izolacja termiczna: -izolacja termiczna coko ów fundamentowych do g boko ci 1,00m poni ej poziomu terenu wyko czenie wed ug technologii np. "Atlas" lub "Drywit"(do docieple w cz ci podziemnej) lub inne równorz dne rozwi zanie; ciany hali handlowej - p yta warstwowa w uk adzie poziomym z rdzeniem PUR lub w uk adzie kaseta-we na-blacha trapezowa -warstwa izolacji termicznej projektowanego dachu hali - styropian 15cm uk adany na blach trapezow z podk adem z paroizolacji. Pokrycie z atestem NRO. W dachu umieszczone zostan wietliki dachowe i klapy dymowe aluzjowe na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej wg rozwi zania systemowego z u yciem bezpiecznych materia ów przeziernych tzn. szk a lub innych tworzyw o podwy szonej wytrzyma ci na uderzenia. Na dachu zaprojektowano klapy dymowe aluzjowe ciany. ciany zewn trzne os onowe hali zaprojektowano jako systemowe z p yty warstwowych PUR na konstrukcji ryglowej równie w cz ci socjalno-technicznej lub w uk adzie kaseta-izolacja-blacha trapezowa. W miejscach, które b dzie wymaga o indywidualnego potraktowania w postaci paneli stalowych lub aluminiowych. P yty hali w uk adzie poziomym. Kolor p yty od zewn trz i wewn trz do ustalenia na etapie projektu wykonawczego Uwaga: Rozwi zania techniczne monta u, czenia p yt, zachowania szczelno ci, uszczelnie, wyko cze i innych elementów wed ug systemu na podstawie katalogu technicznego a w przypadku w tpliwo ci ewentualnych ustale z doradc technicznym dostawcy. ciany dzia owe hali oddzielaj ce pomieszczenia socjalne, biurowe, klatki schodowe oraz od innych pomieszcze socjalnych i technicznych zaprojektowano jako tradycyjne murowane. W hali wykona kurtyny dymowe. Dobór kurtyn dokonany zostanie na etapie projektu wykonawczego. cianki dzia owe w cz ci socjalno-biurowej oraz pomi dzy boksami wykonane w systemie atwo demontowalnym -wspó czynnika przenikania ciep a U dla cian max wspó czynnika przenikania ciep a U dla dachu max 0.27

10 Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna. Ca y budynek wyposa ony jest w system wentylacji mechanicznej zapewniaj cy zgodny z przepisami dop yw uzdatnianego, wie ego powietrza oraz wentylacji grawitacyjnej z odzyskiem ciep a oraz. System wentylacji mechanicznej posiada równie funkcj ch odzenia. Stropy Konstrukcj stropu w cz ci gdzie znajduje si antresola nale y wykona jako monolityczn elbetow lub w postaci prefabrykowanych p yt kana owych Stropy podwieszone w cz ci socjalno-biurowej musz by podwieszone tak, aby pozostawia minimalne wiat o pomieszcze nast puj cej wysoko ci: w pomieszczeniach sanitarnych i na korytarzach minimum - 2.5m w pomieszczeniach biurowych do 4 osób u ytkuj cych minimum - 2.5m w pomieszczeniach biurowych powy ej 4 osób u ytkuj cych minimum - 3.0m w pomieszczeniach handlowych minimum - 3.0m upy, ramy hali Konstrukcj cz ci halowej budynku stanowi ramy z blachownic stalowych. Kolor konstrukcji stalowej jasno szary lub zgodny z kolorystyk wn trza wykonan odr bnym opracowaniem. Konstrukcja wed ug odr bnego projektu konstrukcyjnego. Dach Ponad ca ci budynku handlowo - us ugowego zaprojektowano przekrycie dachu w formie dachostropu niewentylowanego. Warstwa konstrukcyjna dachostropu blacha trapezowa na konstrukcji stalowej w postaci kratownic i p atwi. Warstwy dachowe z izolacj termiczn ze styropianu grubo ci: 15cm. Pokrycie dachu membran jednopow okow. W celu dodatkowego zwi zania wody opadowej wprowadzono powierzchni dachu zielonego Dach musi mie atest na "NRO" czyli nierozprzestrzeniaj cy ognia poparty stosownym wiadectwem ITB. Klatki schodowe, drabinki zewn trzne. Klatki schodowe w budynku handlowo - us ugowym monolityczne elbetowe wylewane na mokro (biegi i spoczniki) lub jako prefabrykowane. Klatki schodowe w cz ciach dwukondygnacyjnych zaprojektowano jako zamkni te z punktu widzenia przepisów p. po. i wyposa one w klap dymow

11 oraz napowietrzaj i drzwi po arowe EI 30. W budynku handlowo - us ugowym za po rednictwem drabinek zewn trznych mo na dosta si na dachy hali celem obs ugi technicznej budynku. Spe nia one musz nast puj ce obwarowania: musz by trwale zamocowane do konstrukcji, szeroko minimum 0,5m, szczeble co maksymalnie 0,3m, odleg od ciany minimum 0,15m, por cze wyprowadzone minimum 0,75m powy ej poziom pod ogi. W przypadku, gdy ró nica poziomów, na które wchodzimy przekracza 3,0m nale y dodatkowo zaopatrzy drabink w obr cze ochronne w rozstawie nie wi kszym ni 0.8m z pionowymi pr tami w rozstawie minimum 0,3m. Spocznik z balustrad musi by umieszczony co 8-10m wysoko ci drabiny. Górne ko ce pod nic (bocznic) drabiny powinny by wyprowadzone co najmniej 0,75m ponad poziom wej cia (pomostu), je eli nie zosta y zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem. Pod ogi i posadzki. Pod ogi we wszystkich pomieszczeniach handlowych i magazynowych zmywalne - beton zbrojony óknami rozproszonymi, dodatkowo uszlachetniony powierzchniowo. Stolarka okienna i drzwiowa lusarka, stolarka okienna i wietlik dachowy, klapy dymowe. Stolarka okienna na profilach PCV lub aluminiowych indywidualnie projektowana z szybami o wspó czynniku min. U - 1,1 W/m 2 K, ramy minimum U - 2,0 W/m 2 K. Rzeczywisty wspó czynnik przenikania ciep a U dla witryn minimum 1,8 W/m 2 x K. Otwieralno skrzyde okiennych w kierunku pomieszczenia, obs ugiwana z poziomu cz owieka. wietliki dachowe systemowe na konstrukcji aluminiowej, elementy przezierne np. z poliw glanu wielokana owego posiadaj cego klas "NRO". Rzeczywisty wspó czynnik przenikania ciep a U dla wietlika minimum 1,8 W/m 2 x K.W przypadku zastosowania elementów otwieralnych sterowane by one musz z poziomu cz owieka. Drzwi zewn trzne i wewn trzne, witryny i cianki dzia owe wewn trzne. cianki wewn trzne witrynowe wydzielaj ce poszczególne boksy i przestrzenie handlowe zaopatrzone w drzwi systemowe wykonane jako aluminiowe systemowe wg rozwi za producenta systemu. Drzwi do WC musz otwiera si na zewn trz i by zaopatrzone w urz dzenie samozamykaj ce. Drzwi zewn trzne oraz drzwi do zespo ów socjalnych musz zamyka si automatycznie. Drzwi zewn trzne ewakuacyjne na profilach aluminiowych zaopatrzone w automatyk p.po. Wszystkie drzwi zewn trzne musz by izolowane termicznie. Drzwi g ówne zewn trzne zaopatrzone w automatyczne otwieracze wraz z systemem p.po. Drzwi wewn trzne w cz ci socjalnej systemowe Us uga doradcza musi zapewni innowacyjno inwestycji realizowane przez: - Mobilna powierzchnia handlowo-us ugowa

12 wyposa enie elementu mobilnego w samodzielne ród o zasilania, stworzenie systemu dokuj cego w ramach powierzchni stacjonarnej oraz pe na integracja konstrukcyjna elementu mobilnego i stacjonarnego. - Technologia wi zania sk adników posadzek betonowych (nanolithium) lub równowa na, (uzyskanie efektu po ysku powierzchni) - Dymowe klapy aluzjowe przeznaczone do usuwania dymu i toksycznych gazów po arowych oraz do wentylacji bytowej. - Technologia ch odzenia oraz ogrzewania nawiewnego powietrza w systemie dual fuel, tzn. z zastosowaniem hybrydy pompy ciep a i nagrzewnicy gazowej - Zastosowanie odnawialnych róde energii - u ycie kolektorów s onecznych do podgrzewania ciep ej wody u ytkowej oraz zastosowanie ogniw fotowoltaicznych - Zastosowanie urz dze ograniczaj cych przenikanie energii s onecznej (zewn trzne lub wewn trzne os ony, pow oki) - Maksymalizacj o wietlenia naturalnego dzi ki odpowiedniemu projektowania obiektu - Zastosowanie wysokosprawnych urz dze wytwarzaj cych ciep o (kot y kondensacyjne), chillerów o wysokim wska niku ESEER (Eurovent Seasonal Energy Efficiency Ratio), falowników obni aj cych obroty silników pomp i wentylatorów przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciep o/ch ód/powietrze - Zastosowanie wysokosprawnych róde wiat a, zapewniaj cych zmniejszony pobór energii przy niezmienionym poziomie o wietlenia -Optymalizacja izolacji ciep o- i zimnochronnej ruroci gów i kana ów wentylacyjnych; - Zastosowanie niskoemisyjnych róde energii, w tym: pomp ciep a do ogrzewania wybranych pomieszcze w uk adach niskotemperaturowego ogrzewania przez co zapewniona zostanie wysoka efektywno energetyczna ca ego systemu grzewczego oraz spalania biomasy do celów wytwarzania energii w generatorach pr dotwórczych; - Odpowiednia regulacja i opomiarowanie zu ywanej energii w efekcie zastosowania urz dze automatycznej regulacji, zarówno centralnej (regulacja pogodowa), jak i lokalnej, dostosowuj cej pobór energii do oczekiwa u ytkowników. W zakresie poboru i wykorzystania wody przez: - Redukcja zapotrzebowania wody w wyniku ograniczenia nawadniania terenu wod uzdatnion z sieci wodoci gowej oraz ograniczenie zastosowania urz dze trac cych wod (redukcja zapotrzebowania wody) przez wykorzystanie instalacji szarej wody

13 - Zastosowanie 2-biegowych p uczek zbiornikowych o mniejszej pojemno ci oraz eliminacji mikroprzecieków w efekcie zastosowania zaworów elektromagnetycznych odcinaj cych dop yw zimnej wody do toalet ogólnodost pnych i sterowanych czujnikiem ruchu; - Wykorzystanie wód opadowych do sp ukiwania toalet oraz podlewania zieleni; - Regulacja i opomiarowanie wszystkich istotnych odbiorców wody w celu szybkiego zidentyfikowania i usuni cia stanów awaryjnych. W zakresie kanalizacji deszczowej przez: -Zastosowanie na cz ci obiektu tzw. zielonych dachów i fasad wi cych znacz cz wody i zmniejszaj cych odp yw wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej/zbiorników wybieralnych (redukcja sp ywu wód opadowych); -Wychwycenie i zatrzymanie wód opadowych w zbiornikach retencyjnych oraz zwi zanie cz ci wód opadowych przez ro linno i gleb w ramach zielonych dachów i fasad (retencja wód opadowych) W zakresie segregacji i wykorzystania odpadów przez: - Zastosowanie materia ów i sprz tu nadaj cego si do powtórnego wykorzystania; - Wyodr bnienie i kompostowanie odpadów biodegradowalnych; - Zapewnienie odpowiedniego dost pu oraz o wietlenia, wentylacji, wody i odprowadzania cieków w punktach zbiórki odpadów. W zakresie adaptacji do zmian klimatycznych przez: - Zaprojektowanie i zastosowanie wentylacji naturalnej w formie zautomatyzowanej inteligentnej" wentylacji naturalnej, wymagaj cej znikomego nak adu energetycznego; - Wykorzystanie akumulacyjno ci cieplnej budynku (du a masa budynku pozwoli na adowa " budynek ch odem w czasie letnich nocy i oddawa ch ód w ci gu dnia). WYMOGI FORMALNE DLA OFERETNTÓW: 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy spe niaj cy cznie nast puj ce wymogi: 1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ; 2) posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencja em technicznym, a tak e osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

14 3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 2. Szczegó owe wymagania dla wykonawców: 1. wykonawca jako specjalista w zakresie architektury b dzie posiada (lub dysponowa osob, która z ramienia wykonawcy b dzie oddelegowana do realizacji przedmiotowego zlecenia)odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalno ci architektonicznej zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadaj ce im wa ne uprawnienia budowlane, które zosta y wydane na podstawie wcze niej obowi zuj cych przepisów, wraz z za wiadczeniem o przynale no ci do w ciwej izby samorz du zawodowego. 2. w celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca b dzie dysponowa projektantem, posiadaj cym odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz wa ne uprawnienia budowlane, które zosta y wydane na podstawie wcze niej obowi zuj cych przepisów, wraz z za wiadczeniem o przynale no ci do w ciwej izby samorz du zawodowego. 3. wykonawca posiada (lub osob, która z ramienia wykonawcy b dzie oddelegowana do realizacji przedmiotowego zlecenia)- specjalista w zakresie architektury powinni legitymowa si do wiadczeniem zawodowym pe ni c samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U nr 83 poz. 578) 4. wykonawca specjalista w zakresie architektury zrealizowa przynajmniej dwa projekty wielko powierzchniowych obiektów o powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni 8000 m2 ka dy i w tym co najmniej jeden obiekt handlowy o powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni m2 5. wykonawca powinien posiada ubezpieczenie prowadzonej dzia alno ci zawodowej na kwot nie mniejsz ni ,- z. 6. Wykonawca powinien legitymowa si udokumentowanym projektem zielonego budynku budynku z wykorzystaniem zielonych róde energii prosz poda powierzchni ytkow oraz zakres prac projektowych wraz z krótk charakterystyk budynku. 7. wykonawca powinien posiada sformalizowan organizacyjnie struktur dzia ania, przez co rozumie si konsorcjum powo ane na rzecz realizacji niniejszych prac lub wyst powa w ramach jednego organizmu formalno-prawnego przedsi biorstwo. Niedopuszczalne jest sk adanie ofert przez poszczególnych architektów / konstruktorów oddzielnie

15 3. Czas wiadczenia us ugi: od momentu wyboru XII.2012 do zg oszenia przez Generalnego Wykonawc gotowo ci do odbioru ko cowego XII Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji us ugi bez zmiany wynagrodzenia na wykonywan us ug. 4. Oferowana cena powinna zawiera : a) przygotowanie i przedk adanie na bie co projektów wykonawczych we wszystkich bran ach wraz z przekazaniem prawa autorskiego do zaprojektowanych rozwi za. Projekty powinny by wydrukowane oraz nagrane na p ycie CD w formacie DWG i PDF b) gotowo do jednodniowych wizyt na placu budowy w Korczowej / siedzibie spó ki w odzi w wymiarze minimum 2 x w tygodniu w dniach wskazanych przez Zamawiaj cego w pó niejszym terminie c) gotowo do nadzwyczajnych wizyt roboczych na budowie / siedzibie spó ki w dowolnym terminie budowy po wcze niejszej pisemnej informacji ze strony Zamawiaj cego w wymiarze rycza towym - 10 dni d) gotowo do sk adania nieodp atnych wyja nie eksperckich (ustnych, pisemnych) w zakresie przygotowywanych projektów wykonawczych i us ug in ynierskich na potrzeby banku finansuj cego dzia alno Zamawiaj cego czy te jakichkolwiek instytucji administracji Pa stwowej, ze szczególnym uwzgl dnieniem PARP / RARR na w imieniu Zamawiaj cego 5. Dokumentacja ofertowa powinna zawiera : a) o wiadczenie oferenta o spe nieniu ww. warunków b) listy referencyjne z zakresu: przy najmniej 2 projektów zrealizowanych wielko powierzchniowych obiektów o powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni 8000 m2 ka dy i w tym co najmniej jeden obiekt handlowy o powierzchni u ytkowej nie mniejszej ni m2 lub inne dokumenty potwierdzaj ce rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia (np. protokó odbioru). c) kopi posiadanej polisy OC wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) d) kopi dokonanej p atno ci za sk adk polisy OC e) kopi uprawnie projektowych architektonicznych oraz konstrukcyjnych wraz kopi przynale no ci do izby architektów i in ynierów f) kopi aktualnych nie starszych ni 1 miesi c od daty zapytania za wiadcze o niezaleganiu z Urz du Skarbowego, Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych oraz Za wiadczenie o Niekaralno ci ( osoby

16 w przypadku os. fizycznej - lidera konsorcjum lub dzia alno ci gospodarczej lub za wiadczenie podmiotu zbiorowego w sytuacji spó ek prawa handlowego i innych 6. Termin z enia oferty Ofert wraz z ca ym kompletem dokumentów nale y z do siedziby Zamawiaj cego do dnia 10 grudnia do godz oraz wys j równie owo na adres: i 7. Pytania / wyja nienia w zakresie przedmiotu zapytania Dopuszczalna jest tylko droga owa. Pytania nale y kierowa do i z kopi do : Ostateczny termin sk adania pyta mija o w dniu 6 grudnia Kryteria wyboru ofert: - warto ceny 45% - do wiadczenie i referencje w projektowaniu budynków o podobnej charakterystyce -25% - do wiadczenie i referencje w projektowaniu tzw. zielonych budynków - 20% - warto suma ubezpieczeniowej polisy OC - 10 % W przypadku podania warto ci ofert w walucie obcej, warto zamówienia b dzie przeliczana na otówki wed ug redniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. Oferty musz zawiera dat wystawienia i dat obowi zywania (lub termin zwi zania ofert ). Oferty musz by podpisane. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych ani ofert cz ciowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 1. INFORMACJE OGÓLNE OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 Ostrowiec w., dnia 23/04/2014 1.1 Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Spó ka z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody

Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody azów gm. Sterdy pow. soko owski woj. mazowieckie Inwestor: Gmina Sterdy 08-320

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice

PROJEKT BUDOWLANY. POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD POTOKIEM STRÓ NIANKA W MIEJSCOWO CI WILCZYSKA W CI GU DP NR 1506K JANKOWA STRÓ NA SZALOWA KM 1+271 ORAZ ROZBIÓRKA MOSTU ISTNIEJ CEGO INWESTOR POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie Inwestor: Gmina Przy k 26-704 Przy k Bran a : - Roboty budowlane Kod CPV: Nazwy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA FAZA OPACOWANIA CZ OPRACOWANIA DATA OPRACOWANIA ZESPÓ

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Go dap kwiecie 2005 1 Spis tre ci 1. Cel opracowania.3 2. Metodologia przygotowania Planu...4 3. Analiza problemów spo ecznych i gospodarczych Gminy 6 4. Strategiczne

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : POWIATOWY URZ D PRACY W GRODZISKU WLKP. ZLECENIODAWCA : j.w. 62-065 GRODZISK Wlkp. ul. Pozna ska 15 Budynek administracyjny

INWESTOR : POWIATOWY URZ D PRACY W GRODZISKU WLKP. ZLECENIODAWCA : j.w. 62-065 GRODZISK Wlkp. ul. Pozna ska 15 Budynek administracyjny Projektowanie Nadzór Kosztorysowanie Instalacji, Wod Kan, Gaz, C.O. Grzegorz Supsar os. Wojska Polskiego 15/28 62-065 Grodzisk Wlkp pnkgs@interia.pl tel / fax (0.61) 44 47 316 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR

Bardziej szczegółowo