Ogólne Warunki Zamówienia EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Zamówienia EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59"

Transkrypt

1 PREAMBUŁA W postępowaniu Zamawiający będzie kierował się również postanowieniami artykułu 8 i artykułu 18 Porozumienia o odpowiedzialności społecznej koncernu EDF określającego wymagania stawiane Wykonawcom odnośnie świadczenia wysokiej jakości usług z poszanowaniem przepisów prawa, dbałości o BHP, poszanowania uczciwości wobec pracowników, przestrzegania zasad etycznych oraz ochrony środowiska, stanowiących Suplement nr 1 do niniejszych OWU. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią art. 8 i art. 18 Porozumienia o Odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF, stanowiącymi Suplement nr 1, i wyraża zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. 1 Definicje 1. BIOZ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, określający szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby technicznych i organizacyjnych metod zapobiegania tym zagrożeniom sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz.1126). 2. Dalszy Podwykonawca(y) oznacza podmiot, któremu Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca powierzył wykonanie części Przedmiotu Umowy. 3. Dokument przekazania dokument potwierdzający prawidłową realizację usług, robót budowlanych, dostaw np. protokół odbioru, list przewozowy lub inny uzgodniony przez Strony Umowy. 4. Dostawa towarów operacja gospodarcza obejmująca przeniesienie własności rzeczy na podmiot należący do Grupy EDF Polska, w szczególności w wykonaniu umowy sprzedaży lub dostawy. 5. Grupa EDF Polska poniżej wymienione podmioty tworzą, dla potrzeb niniejszego dokumentu, Grupę EDF Polska: (1), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Kapitał Zakładowy Spółki: PLN, opłacony w całości. (2) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Łowieckiej 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Kapitał Zakładowy Spółki: PLN opłacony w całości. (3) EDF Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Kapitał Zakładowy Spółki: PLN, opłacony w całości. (4) Elektrociepłownia Zielona S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Kapitał Zakładowy Spółki: PLN, opłacony w całości. (5) EDF Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Kapitał Zakładowy Spółki: PLN. 6. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy zbiór zasad i warunków bezpiecznego wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązki uczestników procesu pracy. Instrukcja zawiera sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. 7. OWZ 8. Pełnomocnik Zamawiającego 9. Podwykonawca(y) oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części Przedmiotu Umowy. 10. POR Projekt organizacji robót - plan określający szczegółowo metody przygotowania i realizacji prac w ramach poszczególnych zadań, które zapewniają bezpieczne ich wykonanie w poszczególnych etapach. 11. Przedmiot Umowy zakres, usług, prac określny szczegółowo w Umowie, do której niniejsze OWZ stanowią załącznik 12. Specyfikacja techniczna - dokument udostępniany oferentom, zawierający w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania zamówień w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, usług i/lub dostaw, właściwości materiałów oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, usług i/lub dostaw. 13. Umowa umowa na dostawy towarów, na świadczenie usług lub o roboty budowlane, zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W celu uproszczenia interpretacji zapisów OWU terminem umowa objęte będą również Umowy realizacyjne, Umowy sukcesywne i Zamówienia. 14. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wybrana do realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw. 15. Zamawiający - podmiot wchodzący w skład Grupy EDF Polska. 16. Zamówienie - oferta zawarcia umowy na dostawę określonych towarów lub realizację określonych usług lub robót budowlanych, kierowana do oznaczonego podmiotu i określająca dostawcę, materiał lub usługę, jego ilość, termin dostawy, cenę i dodatkowe warunki cenowe oraz warunki płatności. Zamówienie stanowi podstawę do zawarcia Umowy oraz podstawę dla weryfikacji danych przyjęcia materiałów i/lub usług oraz faktury od Wykonawcy. 2 Postanowienia Ogólne 1) Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umów: a) na dostawy towarów, b) na świadczenie usług, c) na roboty budowlane zawieranych przez z siedzibą w Warszawie z Wykonawcami w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, zarówno na rzecz i w imieniu własnym, jak również w imieniu i na rzecz innych spółek Grupy EDF Polska na podstawie udzielonych pełnomocnictw. 2) Niniejsze Warunki wiążą drugą Stronę, jeżeli zostaną Jej doręczone przed zawarciem Umowy lub jeżeli Zamawiający zamieścił niniejsze Warunki w postaci elektronicznej na swojej ogólnodostępnej stronie internetowej tak, aby Wykonawca mógł się z nimi zapoznać przed zawarciem Umowy oraz mógł się nimi posługiwać w trakcie jej realizacji. 3) Niniejsze Warunki stanowią integralną część każdej Umowy. 4) W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy: a) Umowa, b) Załączniki do Umowy inne niż OWZ, c) OWZ. 5) Postanowienia niniejszych Warunków obowiązują przez cały czas trwania Umowy, o ile Strony Umowy nie postanowią inaczej, zmiana niniejszych Warunków nie wpływa na treść Umowy zawartej przed datą zmiany. 6) Przedmiot Umowy, w szczególności jego rodzaj, waluta transakcji, wymiary, ciężar, jakość oraz ilość, warunki dostawy Incoterms 2010 i miejsce dostawy określane są przez Zamawiającego w Zamówieniu. 7) Wiążącym językiem Umowy jest język polski. 8) Umowa realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami technicznymi i normami ochrony środowiska obowiązującymi w dniu podpisania Dokumentu przekazania. 3 Obowiązki Zamawiającego / Pełnomocnika Zamawiającego Strona 1 z 9

2 1) Jeżeli nie postanowiono inaczej w dokumentach Umowy wymienionych w 2 pkt4 lit. a) i b) Zamawiający / Pełnomocnik Zamawiającego zobowiązuje się do: a) Umożliwienia organizowania i prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo ppoż. oraz ochronę środowiska naturalnego. b) Informowania o występujących w obszarze prowadzonej działalności zagrożeniach i znaczących aspektach środowiskowych. c) Wskazania źródeł poboru energii elektrycznej, sprężonego powietrza, wody. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) weryfikowania i zatwierdzania Projektu Organizacji Robót i/lub BIOZ oraz kolejnych aktualizacji tego planu, opracowanych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. b) niedopuszczenia do wykonywania prac na obiektach Zamawiającego osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców w następujących przypadkach: i) nieprzekazania Zamawiającemu lub niezatwierdzenia przez Zamawiającego Pprojektu Organizacji Robót i/lub BIOZ. ii) niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej listy Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy będą wykonywać prace na obiektach Zamawiającego, z uwzględnieniem punktu i dalszych; iii) nieprzekazania załączników o których mowa w Wymaganiach BHP i Zasad Gospodarki Odpadami określonymi w Specyfikacji Technicznej. iv) nieprzekazania Zamawiającemu kopii umów z Podwykonawcami oraz Dalszymi Podwykonawcami, przed wprowadzeniem ich na obiekty Zamawiającego; v) nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach Zamawiającego zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz bieżącej jej aktualizacji; vi) braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach energetycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828, ze zm.), uzyskanych na podstawie przepisów prawa energetycznego przez którąkolwiek z osób wykonujących prace eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach Zamawiającego w ramach niniejszej umowy (dotyczy zarówno osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców); vii) nie wyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, dla prac nie będących pracami eksploatacyjnymi, jeżeli przedstawiciel Zamawiającego określił taki obowiązek w Projekcie Organizacji Robót i/lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem). c) Kontroli w zakresie prowadzonych przez Wykonawcę prac na terenie Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy przez uprawnionych pracowników Zamawiającego, w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. d) Wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz stosowania przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców niezatwierdzonej przez Zamawiającego innej technologii Prac niż określonej w Projekcie Organizacji Robót i/ lub BIOZ. Takie wstrzymanie Prac nie jest podstawą do zmiany harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy. e) Zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w regulaminie BHP - innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów Strona 2 z 9 prawa - która wymagać będzie aktualizacji Projektu Organizacji Robót i/lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem). f) Usunięcia ze swojego terenu osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w przypadku stwierdzenia u niej stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania Prac objętych zakresem Umowy. 4 Obowiązki Wykonawcy 1) Jeżeli nie postanowiono inaczej w dokumentach Umowy wymienionych w 2 pkt4 lit. a) i b) Wykonawca zobowiązuje się do: a) Przestrzegania przez pracowników Wykonawcy oraz pracowników Podwykonawców zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy: i) przepisów w zakresie BHP i ppoż., określonych w regulaminie ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy i obowiązujących normach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących zasady BHP, ii) obowiązujących zwyczajowo norm postępowania, takich jak zasady etyczne, w szczególności szacunek dla człowieka i uczciwość. b) Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach Umowy i/lub zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami. c) Zabezpieczenia dostatecznej ilości personelu posiadającego odpowiednie kompetencje oraz o ile wymaga tego przedmiot zamówienia ważne i aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne itp., a także wszystkich koniecznych materiałów i narzędzi w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy. d) Utrzymania ogólnego porządku w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia, a po zakończeniu prac uporządkowanie terenu. e) Stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnych z kryteriami technicznymi, określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnych z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. f) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym w dokumentach Umowy wymienionych w 2 pkt4 lit. a) i b). g) Niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego lub Pełnomocnika Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. h) Opracowania oraz bieżącej aktualizacji Projektu Organizacji Robót i/lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem) zgodnie z wymaganiami określonymi w wewnętrznych regulaminach BHP Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obejmującego swoim zakresem wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Powyższy dokument należy przekazać do zatwierdzenia Zleceniodawcy na 6 dni przed rozpoczęciem robót. 2) Wykonawca, jego Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy mają obowiązek wstrzymania się od wykonywania prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku możliwości ich wykonywania sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do: a) niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Kierownikowi Projektu wymienionym imiennie w niniejszej umowie; b) przerwania prac; c) dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac i/ lub przerwania polecenia na prace. 3) Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości ani w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 5 Zawarcie umowy z Podwykonawcą

3 1) Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 2) Podwykonawca/Podwykonawcy muszą wykazać się doświadczeniem w realizacji zleconych im Prac. Dokumenty potwierdzające ich doświadczenie zostaną przekazane przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. 3) Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o zamiarze zlecenia podwykonawstwa innemu/ dodatkowemu Podwykonawcy/ Dalszemu Podwykonawcy. Wspomniane w zdaniu poprzednim zawiadomienie będzie zawierać informacje dotyczące potencjalnego Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy i zlecanego mu zakresu Prac. W przypadku umowy o roboty budowlane zawiadomienie ma spełniać wymagania art Kodeksu Cywilnego, w przypadku podzlecenia robót budowlanych. Jeśli Zamawiający nie wniesie żadnych zastrzeżeń na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia, uznaje się, że Podwykonawca został zatwierdzony przez Zamawiającego. 4) Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami realizującymi Przedmiot Umowy na obiektach Zamawiającego zapisów dotyczących przestrzegania wymagań BHP obowiązujących na obiektach Zamawiającego w tym uwzględnienia z 4 punktów 1 lit. a i s oraz 2. niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców, aby w umowach które będą oni zawierać Dalszymi Podwykonawcami realizującymi Przedmiot Umowy na obiektach Zamawiającego, zawarte zostały zapisy dotyczące przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego (w szczególności dotyczy to prac wykonywanych na obiektach Zamawiającego). W szczególności dotyczy to prac wykonywanych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców na obiektach Zamawiającego. 5) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 6) Nie później niż na 3 dni przed przystąpieniem przez poszczególnych Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców do realizacji Prac na obiektach Zamawiającego, Wykonawca przekaże Kierownikowi Projektu kopie wszystkich umów (w tym zleceń lub zamówień) zawartych z tymi Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami. Zamawiający wymaga w szczególności ujawnienia zapisów umownych dotyczących wymagań odnośnie przestrzegania zasad BHP w trakcie realizacji prac, w tym dotyczących regulaminów BHP Zamawiającego. W przypadku gdy Przedmiot Umowy nie obejmuje robót budowlanych, obowiązek ujawnienia postanowień umownych nie dotyczy wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. Ponadto obowiązek ten nie dotyczy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie w oparciu o pkt 6) naraziłoby Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę na szkodę. 7) Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco aktualizować listę osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, realizujących Prace na obiektach Zamawiającego. 6 Terminy i zasady odbioru prac/dostaw 1) Jeżeli zasad odbioru nie określono inaczej w dokumentach Umowy wymienionych w 2 pkt4 lit. a) i b), to obowiązują postanowienia tego paragrafu. 2) Zamawiający może dopuścić odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu każdego z etapów prac/dostaw, określonych w dokumentach Umowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru prac nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakończenia. 4) Zamawiający wyznacza datę przystąpienia do odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. 5) Czynności odbiorowe powinny zostać przeprowadzone w terminie 3 dni roboczych licząc od daty przystąpienia do odbioru, o której mowa w pkt 4), za wyjątkiem sytuacji, w których ze względów technologicznych Zamawiający nie mógł ich przeprowadzić. W tym przypadku Strony ustalą inne terminy. 6) Do podpisania protokołu odbioru upoważnione są osoby wskazane w Umowie. 7) W przypadku stwierdzenia Wad, Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu Odbioru. Zasady Dostaw Do Magazynu 1) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o Dostawie do magazynu Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych podając: a) informację dotyczącą przedmiotu Dostawy (waga/wielkość/ilość), b) orientacyjną datę i godzinę Dostawy, c) numer Zamówienia SAP Zamawiającego. 2) Odbiór Dostawy do magazynu Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do ) Przy realizacji Dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: a) dowód dostawy/wydania lub dokument WZ, b) specyfikacja przedmiotu Dostawy, karta charakterystyki (w przypadku substancji niebezpiecznych), atest lub świadectwo jakości, c) instrukcja składowania (umieszczona na zewnętrznym opakowaniu), d) instrukcja rozładunku (tylko w przypadku szczególnych uwarunkowań). 4) W przypadku niestosowania się Wykonawcy do procedur Zamawiającego (w tym procedur BHP), magazynier ma prawo odmówić odbioru Dostawy. 5) Rozładunek Dostawy następował będzie przy użyciu sprzętu Zamawiającego dostępnego w danej lokalizacji, zgodnie z wykazem stanowiącym Suplement nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Zamówienia. Wówczas, gdy rozładunek Dostawy wymaga użycia specjalistycznego sprzętu nie wymienionego w wykazie dla danej lokalizacji, a w Umowie nie postanowiono inaczej, rozładunek realizowany będzie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, zgodnie z odpowiednimi procedurami Zamawiającego (w tym procedurami BHP). 7 Warunki płatności 1) Zamawiający może dopuścić płatności częściowe na podstawie częściowych faktur VAT za dokonane już odbiory częściowe. 2) Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony Dokument przekazania, za wyjątkiem przypadku gdy dokumentem przekazania jest faktura VAT. 3) Każda faktura VAT wystawiona na podstawie Umowy będzie zawierać numer zamówienia SAP Zamawiającego (numer zostanie wygenerowany po zawarciu Umowy i dostarczony Wykonawcy) oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy w formacie IBAN wraz z numerem SWIFT Banku Wykonawcy. Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w zakresie danych określonych w zdaniu pierwszym lub niezawierająca danych określonych w zdaniu pierwszym może zostać zwrócona Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo, tj. zawierającej w szczególności numer zamówienia SAP i numer rachunku bankowego w standardzie IBAN. W przypadku faktur wystawianych dla Wykonawca w fakturze VAT powinien wskazać jako odbiorcę świadczenia właściwy oddział dla którego jest ono realizowane tj.: Rybnik ul. Podmiejska; Oddział nr Kraków, ul. Ciepłownicza 1; Oddział nr 2 CUW Kraków, ul. Ciepłownicza 1; Warszawie Warszawa, ul. Złota 59; Dyrekcja Optymalizacji i Sprzedaży Warszawa, ul. Złota 59; Oddział Wybrzeże Gdańsk, ul. Swojska 9. Strona 3 z 9

4 W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury zawierającej błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji faktury przewidzianych przepisami prawa lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. Wykonawca może poprawić swoją fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej. Strony zgodnie postanawiają, że w takich przypadkach wszystkie przewidziane Umową terminy, które są liczone od dnia otrzymania faktury biegną od dnia otrzymania faktury korygującej. W przypadku dokonania zwrotu przez Zamawiającego faktury zawierającej uchybienia, o których mowa powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. Strony zgodnie postanawiają, że w takich przypadkach wszystkie przewidziane Umową terminy, które są liczone od dnia otrzymania faktury biegną od dnia otrzymania faktury wystawionej prawidłowo. 4) Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym odebrano zrealizowane prace na podstawie podpisanego Protokół Odbioru i dostarczona wraz z kopią Protokołu Odbioru na adres: Oddział nr 2 CUW Skrytka pocztowa nr Kraków 28 5) Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres podany w pkt 3) niniejszego paragrafu. 6) Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia pieniężnego. 7) W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego na kolejnej fakturze, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo, w każdej chwili zażądać dodatkowego potwierdzenia poprawności konta bankowego w postaci potwierdzania z banku wraz z pismem przewodnim podpisanym zgodnie z reprezentacją Wykonawcy. Negatywne skutki prawne nie zastosowania się do powyższych zapisów ponosi Wykonawca. 8 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania jakościowe określone w Umowie. 2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres wskazany w Umowie. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego Prac. 3. W przypadku gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały i urządzenia udzielony przez producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w Umowie, w stosunku od takich materiałów i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi gwarancji lub rękojmi udzielonemu przez producenta materiałów i urządzeń. 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie Okresu Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi wada została zgłoszona Wykonawcy. 5. Termin usunięcia wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych. 6. Do usuwania Wad Wykonawca przystąpi nie później niż 48 godzin od godziny ich zgłoszenia przez Zamawiającego, o ile są to wady nielimitujące ruch urządzenia/instalacji. Wady lub usterki limitujące ruch urządzenia/instalacji będą usuwane w trybie awaryjnym (przystąpienie do naprawy do 12 godzin od powiadomienia). 7. Koszty usuwania wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi w całości pokrywa Wykonawca. 8. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi oraz prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo Strona 4 z 9 naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wady do chwili usunięcia wady przez osobę trzecią. 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że Wada powstała na skutek: 9.1 niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji konserwacji przy odbiorze końcowym, 9.2 nieautoryzowanych napraw, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym, 9.3 użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno-ruchową, 9.4 Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie Wady powstałe z przyczyn wymienionych powyżej w pkt , Zamawiający zapłaci Wykonawcy za usunięcie tych Wad, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółową wycenę naprawy przed przystąpieniem do usunięcia Wady. 10. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym dostawy/prace nie mogą być wykorzystane do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu wady lub uszkodzenia. 11. Niedotrzymanie przez Wykonawcę w Okresie Gwarancji parametrów gwarantowanych określonych w DTR urządzenia / instalacji traktowane jest jak niewykonanie zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji. 9 Kary umowne 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach: a) 15% Wynagrodzenia Umownego netto, z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca. b) 10% Wynagrodzenia Umownego netto, z tytułu niezgłoszenia Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców Zamawiającemu zgodnie z 5 lub nieuzgodnienia POR i/lub BIOZ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 3 dni przed wejściem na Teren Prac lub braku jego aktualizacji. Sankcja z tego tytułu nie ogranicza również możliwości domagania się kar z tytułu opóźnień spowodowanych wstrzymaniem Prac. c) 2% Wynagrodzenia Umownego netto, z tytułu nieprzekazania Zamawiającemu umów z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami w terminie 3 dni przed wejściem na Teren Prac lub braku zawarcia w nich klauzul dotyczących przestrzegania wewnętrznych regulacji BHP na Terenie Prac. d) 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminów określonych w harmonogramie realizacji Przedmiotu Umowy. e) 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji Prac. f) 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu w ustalonym terminie Wad stwierdzonych przy odbiorze i wskazanym w Protokole Odbioru. g) 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu w ustalonym terminie Wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi. h) za naruszenia obowiązujących pracowników Wykonawcy i pracowników Podwykonawców przepisów BHP i ppoż. na terenie Zamawiającego zgodnie z Taryfikatorem Kar obowiązującym u Zamawiającego. 2) Łączna suma kar, o których mowa w pkt 1 b) 1 h) nie może być wyższa niż 35% Wynagrodzenia Umownego netto. 3) W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury VAT Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych. 4) W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w sposób niezgodny z formalnymi zasadami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający na podstawie obowiązujących przepisów poniesie konsekwencje ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu dokumenty wystawione przez Urząd Skarbowy lub inny organ kontrolny, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony.

5 5) Każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 6) Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z terminem płatności 21 dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i należności z bieżących należności drugiej Strony. 6) Przez Wynagrodzenie Umowne netto należy rozumieć określone Umową wynagrodzenie/szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, a w odniesieniu do umów dostawy określoną w Umowie wartość/szacunkową wartość przedmiotu dostawy, bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług. 10 Rozwiązanie Umowy 1) Zamawiający jest uprawniony, wedle własnego wyboru, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: a) Wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, b) zwłoka Wykonawcy w wykonaniu danego etapu określonego w umowie lub harmonogramie przekracza 30 dni, c) co najmniej 3-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, ppoż. lub ochrony środowiska pomimo uprzedniego wezwania do usunięcia tych naruszeń pod rygorem rozwiązania albo odstąpienia od Umowy d) Wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających istotne informacje przedstawione w złożonym przez siebie oświadczeniu. 2) Po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu albo o odstąpieniu od Umowy, lecz nie później jednak niż w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania takiej decyzji, Wykonawca powinien: a) zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym punkcie 2 b), b) zabezpieczyć Prace i materiały znajdujące się już na terenie wykonywania Prac, oczyścić Teren Prac i usunąć pracowników i sprzęt własny jak i Podwykonawców; i c) dostarczyć całą dokumentację i dokumenty wymagane zgodnie z Umową; i d) opuścić Teren Prac. 3) Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za Wady w stosunku do Prac ukończonych i odebranych przed dniem rozwiązania Umowy. 4) Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania albo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wobec Zamawiającego zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne. 5) W przypadku rozwiązania albo odstąpienia od Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie i prawidłowo wykonanych przez niego Prac w zakresie potwierdzonym przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru. 11 Zwolnienie z odpowiedzialności 1. Wykonawca zwolni oraz zabezpieczy Zamawiającego i zatrudniane przez niego osoby przed wszelkimi roszczeniami z tytułu szkód, strat i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub jakichkolwiek innymi rodzajami roszczeń związanych z realizacją Umowy, powstałych w wyniku: a) straty lub uszkodzenia mienia Zamawiającego i osób trzecich; lub b) choroby, urazu lub śmierci jakichkolwiek osób zatrudnionych przez Zamawiającego i osób trzecich; lub c) wszelkich naruszeń Umowy przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub inne osoby odpowiedzialne w ramach Umowy; chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia, szkody, straty i wydatki wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 12 Ograniczenie odpowiedzialności Bez względu na inne postanowienia: 1. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do wartości 100% całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto, lecz nie będzie niższa niż suma ubezpieczenia, ustalona zgodnie z 16 pkt Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 2.1. płatności, którą Wykonawca jest zobowiązany dokonać wobec Zamawiającego, o ile Zamawiający posiada odpowiednie prawo do tej płatności na podstawie polisy ubezpieczeniowej określonej w 16; 2.2. oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd, umyślnego działania na szkodę, umyślnego niedopełnienia obowiązków, naruszenia lub pogwałcenia obowiązujących przepisów prawa; 2.3. odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu zobowiązań odszkodowawczych określonych w 11; 2.4. odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu zobowiązań odszkodowawczych określonych w Siła wyższa 1) Siła wyższa oznacza zdarzenie, któremu Zamawiający i Wykonawca nie mogą przeciwdziałać i którego nie mogli przewidzieć, a które czyni niemożliwym wykonanie zobowiązań określonych Umową, obejmując w szczególności: a) klęskę żywiołową, b) wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, rekwizycję lub embargo, c) rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową, d) skażenie radioaktywne, e) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 2) W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem siły wyższej, wpływających bezpośrednio na realizację przedmiotu Umowy, planowane terminy realizacji zostaną przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania siły wyższej. 3) Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności siły wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania siły wyższej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 4) Po wystąpieniu siły wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez siłę wyższą. Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia. 5) Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 6) Jeżeli którakolwiek ze Stron wypowie Umowę lub odstąpi od Umowy zgodnie z pkt 5, to Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie Protokołów Odbioru do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. 14 Klauzula poufności 1) Każda ze Stron ma obowiązek zachowania w tajemnicy postanowień Umowy oraz informacji przekazanych drugiej Stronie w jakiejkolwiek postaci: ustnie, na piśmie, na nośniku elektronicznym lub w innej postaci w związku z Umową, łącznie zwanych dalej Informacjami. Strona 5 z 9

6 2) Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zachowanie tajemnicy informacji uznanych przez Strony za poufne, a w szczególności: a) Nie ujawniać w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych w toku realizacji Umowy. b) Udostępniać zatrudnianym przez siebie osobom poufne informacje dotyczące Zamawiającego tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. c) Na pisemne żądanie Zamawiającego bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć wszelkie dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od Zamawiającego wraz z ich kopiami. 3) Informacjami poufnymi są informacje obejmujące w szczególności: a) Informacje handlowe i finansowe, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na cenę akcji lub udziału, w przypadku spółki prawa handlowego lub na wynik finansowy, w przypadku innych podmiotów gospodarczych. b) Wszelkie procedury, formularze, specyfikacje, plany handlowe, wiedza techniczna, dokumentacja licencyjna, biznes-plany. 4) Strony zobowiązują się traktować informacje, o których mowa w pkt 3), jako tajemnicę przedsiębiorstwa, której ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 z późn. zm.), z wyjątkiem informacji udostępnianych instytucjom finansowym tj. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym itp. w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 5) Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: a) Staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa. b) Zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. c) Ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu, wówczas Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed takim ujawnieniem.. 6) Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji, działającemu w imieniu Strony konsultantowi i Podwykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych w pkt 7). 7) Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków gwarantujących dochowanie klauzuli poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa przez jej pracowników i inne zatrudniane osoby, konsultantów oraz Podwykonawców. 8) Zobowiązania Stron, co do zachowania poufności j wynikające z niniejszego paragrafu, wygasają po upływie 3 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 15 Własność intelektualna 1) Wykonawca zapewnia, że zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej jest właścicielem względnie posiada inny tytuł prawny do dysponowania przedmiotem Umowy. 2) W ramach Wynagrodzenia Umownego Zamawiający jest uprawniony do korzystania w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy i wszelkich opracowanych w ramach Umowy koncepcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub handlowych oraz innych, w tym dokumentów utworzonych w trakcie realizacji Umowy, na podstawie których realizowany jest przedmiot Umowy. Prawo to dotyczy także podmiotów, za pomocą których Zamawiający będzie realizował przedmiot Umowy lub prowadził eksploatację, remonty i modernizacje dotyczące przedmiotu Umowy. 3) Całą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich i praw z zakresu własności przemysłowej osób trzecich przy realizacji przedmiotu Umowy przejmuje na siebie Wykonawca. 4) W sytuacji, gdy osoby trzecie wystąpią z roszczeniem naruszenia przysługujących im praw własności przemysłowej lub praw autorskich, Strona 6 z 9 wskazując, że naruszenie to pośrednio lub bezpośrednio wiąże się z wykonywaniem przez Zamawiającego praw nabytych na mocy Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich z powyższego tytułu. 5) Jeżeli w wyniku postępowania, w tym sądowego, okaże się, że użytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zostało zabronione, Wykonawca na własny koszt uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania albo zastąpi je pozycją nie naruszającą praw lub zmodyfikuje tak, aby nie doszło do naruszenia praw albo usunie ją i zwróci równowartość ceny zakupu. 16 Ubezpieczenie 1) Przystępując do wykonywania Umowy, Wykonawca będzie posiadał aktualne ubezpieczenie OC z tytułu odpowiedzialności za wszelką szkodę: a) Powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, w związku z wykonywaniem Umowy. b) Powstałą w związku z wykonywaniem Umowy na osobie poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu oraz ich następstw. c) Wyrządzoną przez Podwykonawców, o ile Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji Umowy. 2) Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia łącznie nie będzie niższa niż ,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), o ile nie zaznaczono inaczej w Umowie, a udział własny Wykonawcy nie będzie większy niż 10% wartości sumy ubezpieczenia. 3) Wykonawca: a) Przystępując do wykonywania Umowy przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczeń wymaganych przez Zamawiającego. b) Nie będzie wprowadzał żadnych istotnych zmian w treści umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego. c) Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu przez ubezpieczyciela zmian istotnych warunków ubezpieczenia. d) Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu nowy dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczeń, gdyby taki został wydany w toku realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. e) Na każde żądanie Zamawiającego okaże dowody wpłaty składek ubezpieczeniowych. f) Będzie należycie wypełniał wszelkie obowiązki wynikające z polis ubezpieczeniowych. 4) Wykonawca zobowiązuje się posiadać również stosowne ubezpieczenie zgodne z punktami 1) i 2) przed przystąpieniem do prac wynikających z gwarancji lub rękojmi. 17 Cesje praw 1) Przeniesienie praw i obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. Zamawiający jest uprawniony do przelewu praw z umowy na inny podmiot, będący członkiem Grupy EDF Polska, bez gody Wykonawcy. 2) Druga Strona, wyrażając pisemną zgodę na przeniesienie praw i obowiązków, wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą cesji określonych obowiązków. 18 Postanowienia końcowe 1) W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zamówienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego znajduje się siedziba Pełnomocnika Zamawiającego. 3) Niniejsze obowiązują od wystawienia Zamówienia, zawarcia Umowy. Integralną część niniejszych OWU stanowi Suplement nr 1 - wyciąg, z Porozumienia o odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF, o treści:

7 Artykuł 8 Zwracanie w kontaktach z podwykonawcami uwagi na przestrzeganie prawa, zasad BHP i zasad etycznych w odniesieniu do klientów i w zakresie ochrony środowiska 1. Spółki EDF zawsze sprawdzają, czy podwykonawcy świadczą wysokiej jakości usługi z poszanowaniem przepisów prawa i obowiązujących norm międzynarodowych (m.in. odnośnie zakazu wykorzystywania do pracy dzieci). Dokładają one wszelkich starań, aby umożliwić podwykonawcom i ich pracownikom pracę w warunkach i przy zapewnieniu BHP na najwyższym poziomie pośród operatorów tej branży w danym kraju. Wymagania koncernu dotyczą szczególnie: przestrzegania prawa dbałości o BHP pracowników podwykonawców przestrzegania w kontaktach z klientami zasad etycznych, a szczególnie zasad szacunku dla człowieka i uczciwości ochrony środowiska 2. Spółki, należące do koncernu EDF wdrożą adekwatne procedury wyboru i oceny podwykonawców w oparciu o wyżej określone kryteria. 3. Podwykonawcy będą informowani o powyższych wymaganiach. Wszelkie poważne i niewyeliminowane mimo upomnień uchybienia wobec ustawodawstwa, zasad BHP, zasad postępowania w kontaktach z klientami i przepisów, obowiązujących w zakresie ochrony środowiska, spowodują zerwanie kontaktów z podwykonawcą, z poszanowaniem zobowiązań umownych. 4. Odnośnie bezpieczeństwa swoich pracowników, podwykonawca musi zgłaszać wypadki przy pracy, które wydarzyły się w czasie powierzonego im zadania. 5. Każdy podwykonawca koncernu EDF musi od swoich własnych podwykonawców wymagać przestrzegania wszystkich zasad, których wymaga od niego koncern EDF. Artykuł 18 - Zrównoważony Rozwój Środowisko W celu reakcji względem spraw środowiskowych, Spółka przyjęła za cel kontrolowanie wpływu na środowisko oraz uzyskanie i utrzymanie certyfikatu ISO na wszystkie aspekty swojej działalności (produkcja, dystrybucja, projektowanie, etc.). Zgodnie z wewnętrzną polityką środowiskową, Spółka podjęła zobowiązania, m.in. do: - oszczędzania źródeł nieodnawialnych, - przeciwdziałania zanieczyszczeniom i kontrolowania emisji gazów cieplarnianych, - polepszania zdrowia i bezpieczeństwa W szczególności, Spółka jest stroną zainteresowaną podejściem ciągłego usprawniania również poprzez staranie się o certyfikat ISO dla swoich głównych zakładów. Spółka podjęła się w procesie kontraktowania i wykonywania umów, identyfikacji kluczowych zagadnień związanych z poszanowaniem środowiska, a w szczególności dotyczących gospodarowania odpadami i używania substancji chemicznych. W wyniku powyższego, nadmienia się Wykonawcy, oraz zobowiązuje do przekazania swoim podwykonawcom i poddostawcom o obowiązku zawierania umów bezwzględnie zgodnych z obowiązującymi przepisami. Jako część zakresu obowiązków doradcy oraz dla umożliwienia Spółce poszanowania zobowiązań w zakresie certyfikacji ISO 14001, Wykonawca jest proszony, w kontekście wykonania umowy, udzielanie Spółce informacji dotyczących poszanowania środowiska (dotychczasowe zobowiązania, planowane działania zmniejszenie lub przeciwdziałanie uzyskanego wpływu, etc.) oraz ostrzegania Spółki o jakichkolwiek okolicznościach mogących mieć istotny wpływ na środowisko. Strona 7 z 9 Wypełnienie obowiązków doradcy, takich jak zobowiązanie wymagane od Wykonawcy w zakresie mniejszej klauzuli 18.1, będzie oceniane w zakresie granicy misji jemu powierzonych zgodnie z konkretnymi kompetencjami Klauzula socjalna Zgodnie z zobowiązaniami etycznymi, Spółka będzie w szczególności zobligowana do poszanowania fundamentalnych zasad i praw wynikających z Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju oraz Konwencji ONZ przeciw korupcji. W powyższym kontekście, Spółka będzie stosowała te zasady do swoich zakupów, oraz, w szczególności, zasady dotyczące zatrudniania nieletnich i pracy przymusowej. Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegał podstawowych zasad i praw wymienionych powyżej. Będzie szanował i stosował zasady przedsiębiorcze i kadrowe niezbędne do zapewnienia ich stosowania u siebie, u swoich podwykonawców i poddostawców. Zobowiąże się ponadto do przekazania dowodów ich stosowania Spółce na jej pierwsze żądanie. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji przez kompetentną i upoważnioną organizację, iż warunki pracy u Wykonawcy, jego podwykonawców i poddostawców nie są sprzeczne względem tych zasad.

8 Integralną część niniejszych OWU stanowi Suplement nr 2 - Wykaz sprzętu magazynowego: Spółka Lokalizacja Rodzaj wyposażenia Ładowność/ Wysokość podnoszenia Dodatkowe informacje magazynu Udźwig Oddział nr 1 Kraków Suwnica elektryczna 12,5 t 6 m Lokalizacja: wiata magazynowa. Oddział nr 1 Kraków Wciągnik elektryczny 5,0 t 3 m Lokalizacja: rampa magazynu głównego Oddział nr 1 Kraków Wózek widłowy 3,5 t 3 m Oddział nr 1 Kraków Wózek widłowy 2,5 t 5 m Oddział nr 1 Kraków Wózek podnośnikowy 1,4 t 2,6 m Oddział nr 1 Kraków Wózek paletowy ręczny 2,5 t - PR 2500 Oddział nr 1 Kraków Wózek paletowy ręczny 2,0 t - NF 20 Gdańsk Suwnica 5,0 t 12 m Lokalizacja: plac złomowy. Wykorzystywana do rozładunku wielkogabarytowych części młyna Gdańsk Wciągnik elektryczny 3,2 t 12 m 11T10536 Gdańsk Wciągnik elektryczny 2,0 t 12 m 11T10536 Gdańsk Wózek widłowy gazowy 2,5 t 3,3 m STILL R70-25T Gdańsk Wózek widłowy spalinowy 4,0 t 3,3 m GPW 400 T Gdańsk Wózek paletowy 2,5 t LIN-W-04/2/-2 Gdańsk Wózek magazynowy 0,5 t *900 Gdańsk Wózek widłowy 1,25 t - TYP WRU-4 Gdańsk Wózek paletowy 2,1 t - MAK 2100 AG+ Gdańsk Wózek widłowy unoszący 3,0 t - Gdynia Suwnica 8,0 t 6 m Lokalizacja: hala magazynowa. Gdynia Wciągnik elektryczny 11T 1,0 t 12 m Gdynia Wózek widłowy gazowy STILL R70-25T 2,5 t 3,3 m Gdynia Wózek widłowy spalinowy 3,2 t 3,3 m GPW 3210 Gdynia Wózek paletowy 1,0 t - Gdynia Wózek paletowy 1,15 t LIN-W-06/2/-2 Gdynia Wózek paletowy 2,1 t - Gdynia Wózek paletowy 2,0 t - Gdynia Wózek dwukołowy z - - Wykorzystywany do obrotnicą beczek Rybnik Wózek widłowy spalinowy 3,5 t 3,3 m Rybnik Wózek widłowy spalinowy 3,0 t 3,3 m Rybnik Wózek widłowy elektryczny 2,5 t 3,8 m Rybnik Wózek widłowy elektryczny 1,25 t 3,4 m Strona 8 z 9

9 Spółka Lokalizacja Rodzaj wyposażenia Ładowność/ Wysokość podnoszenia Dodatkowe informacje magazynu Udźwig Rybnik Wózek podnośnikowy 1,6 t 2,5 m elektryczny Rybnik Dźwig 20,0 t - Obsługiwany przez wydział Rybnik Dźwig 20,0 t - Obsługiwany przez wydział Rybnik Dźwig 10,0 t - Obsługiwany przez wydział Rybnik Wózek widłowy spalinowy 12,0 t 3,75 m Obsługiwany przez wydział Rybnik Wózek widłowy spalinowy 5,0 t 3,4 m Obsługiwany przez wydział ZEW Kogeneracja Wrocław Wózek widłowy spalinowy 3,0 t 3,3 m Clark CMP 30D ZEW Kogeneracja Wrocław Wózek paletowy ręczny 2,0 t - ZEW Kogeneracja Czechnica Wózek widłowy spalinowy 3,0 t 3,3 m Clark DPM 30 ZEW Kogeneracja Czechnica Wózek paletowy ręczny 2,0 t - EC Zielona Zielona Suwnica pomostowa 5 t 4 m Lokalizacja: Magazyn główny. EC Zielona Zielona Wciągnik elektryczny 2 t 3 m Lokalizacja: Wiata magazynowa. Wózek podnośnikowy 1,5 t 3,3 m elektryczny Wózek paletowy ręczny 2,5 t - EC Zielona Zielona EC Zielona Zielona EC Zielona Zielona Wózek do beczek ręczny 0,3 t - EC Zielona Zielona Wózek platformowy ręczny 0,3 t - EDF Toruń Toruń Suwnica 5,0 t 5 m Lokalizacja: hala magazynowa. EDF Toruń Toruń Wózek paletowy 2,0 t - EDF Toruń Toruń Wózek paletowy 2,1 t - Strona 9 z 9

Ogólne Warunki Umowne EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59

Ogólne Warunki Umowne EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59 PREAMBUŁA W postępowaniu Zamawiający będzie kierował się również postanowieniami artykułu 8 i artykułu 18 Porozumienia o odpowiedzialności społecznej koncernu EDF określającego wymagania stawiane Wykonawcom

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... PREAMBUŁA 1 PRZEDMIOT UMOWY. Remont modernizacyjny lokomotywy LS 800 (SM-42) zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska CUW sp. z o.o.

UMOWA Nr... PREAMBUŁA 1 PRZEDMIOT UMOWY. Remont modernizacyjny lokomotywy LS 800 (SM-42) zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska CUW sp. z o.o. zawarta w dniu. pomiędzy: EDF Polska CUW sp. z o.o. UMOWA Nr... z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne EDF Polska CUW Sp. z o. o. PREAMBUŁA 1 Definicje OWU Dokument przekazania Pełnomocnik Zamawiającego Specyfikacja techniczna

Ogólne Warunki Umowne EDF Polska CUW Sp. z o. o. PREAMBUŁA 1 Definicje OWU Dokument przekazania Pełnomocnik Zamawiającego Specyfikacja techniczna PREAMBUŁA W trakcie realizacji zamówień będzie kierowała się również postanowieniami artykułu 8 Porozumienia o odpowiedzialności społecznej koncernu EDF określającego wymagania stawiane Wykonawcom odnośnie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta..r. w Krakowie

Umowa. zawarta..r. w Krakowie Umowa zawarta..r. w Krakowie pomiędzy: Agencją Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lema 7, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, KRS 146404. NIP 676 17 03 853. Kapitał

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ... ... ...

Wzór umowy ... ... ... Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 WZÓR Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Szczecinie, pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą", 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, 1 Przedmiot umowy Wzór umowy Zawarta w dniu... 2014r. w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą", a łącznie stronami.

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, a łącznie stronami. Załącznik Nr 4 WZÓR U M O W Y NR.... zawarta w Bydgoszczy w dniu.. 2016 r. pomiędzy Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszeniem Oświatowo - Technicznym, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AZ/ /2015 1... 2...

UMOWA NR AZ/ /2015 1... 2... Załącznik nr 8 Projekt / wzór umowy do ZAPO/ AZ /42/11/2015 UMOWA NR AZ/ /2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu roku w Płocku pomiędzy Gminą -Miasto Płock, z siedzibą w Płocku,, NIP 7743135712, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta Miasta Płocka zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo