Ogólne Warunki Zamówienia EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Zamówienia EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59"

Transkrypt

1 PREAMBUŁA W postępowaniu Zamawiający będzie kierował się również postanowieniami artykułu 8 i artykułu 18 Porozumienia o odpowiedzialności społecznej koncernu EDF określającego wymagania stawiane Wykonawcom odnośnie świadczenia wysokiej jakości usług z poszanowaniem przepisów prawa, dbałości o BHP, poszanowania uczciwości wobec pracowników, przestrzegania zasad etycznych oraz ochrony środowiska, stanowiących Suplement nr 1 do niniejszych OWU. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią art. 8 i art. 18 Porozumienia o Odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF, stanowiącymi Suplement nr 1, i wyraża zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. 1 Definicje 1. BIOZ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, określający szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby technicznych i organizacyjnych metod zapobiegania tym zagrożeniom sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz.1126). 2. Dalszy Podwykonawca(y) oznacza podmiot, któremu Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca powierzył wykonanie części Przedmiotu Umowy. 3. Dokument przekazania dokument potwierdzający prawidłową realizację usług, robót budowlanych, dostaw np. protokół odbioru, list przewozowy lub inny uzgodniony przez Strony Umowy. 4. Dostawa towarów operacja gospodarcza obejmująca przeniesienie własności rzeczy na podmiot należący do Grupy EDF Polska, w szczególności w wykonaniu umowy sprzedaży lub dostawy. 5. Grupa EDF Polska poniżej wymienione podmioty tworzą, dla potrzeb niniejszego dokumentu, Grupę EDF Polska: (1), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Kapitał Zakładowy Spółki: PLN, opłacony w całości. (2) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Łowieckiej 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Kapitał Zakładowy Spółki: PLN opłacony w całości. (3) EDF Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Kapitał Zakładowy Spółki: PLN, opłacony w całości. (4) Elektrociepłownia Zielona S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 103, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Kapitał Zakładowy Spółki: PLN, opłacony w całości. (5) EDF Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Kapitał Zakładowy Spółki: PLN. 6. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy zbiór zasad i warunków bezpiecznego wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązki uczestników procesu pracy. Instrukcja zawiera sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. 7. OWZ 8. Pełnomocnik Zamawiającego 9. Podwykonawca(y) oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części Przedmiotu Umowy. 10. POR Projekt organizacji robót - plan określający szczegółowo metody przygotowania i realizacji prac w ramach poszczególnych zadań, które zapewniają bezpieczne ich wykonanie w poszczególnych etapach. 11. Przedmiot Umowy zakres, usług, prac określny szczegółowo w Umowie, do której niniejsze OWZ stanowią załącznik 12. Specyfikacja techniczna - dokument udostępniany oferentom, zawierający w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania zamówień w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, usług i/lub dostaw, właściwości materiałów oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, usług i/lub dostaw. 13. Umowa umowa na dostawy towarów, na świadczenie usług lub o roboty budowlane, zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W celu uproszczenia interpretacji zapisów OWU terminem umowa objęte będą również Umowy realizacyjne, Umowy sukcesywne i Zamówienia. 14. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wybrana do realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw. 15. Zamawiający - podmiot wchodzący w skład Grupy EDF Polska. 16. Zamówienie - oferta zawarcia umowy na dostawę określonych towarów lub realizację określonych usług lub robót budowlanych, kierowana do oznaczonego podmiotu i określająca dostawcę, materiał lub usługę, jego ilość, termin dostawy, cenę i dodatkowe warunki cenowe oraz warunki płatności. Zamówienie stanowi podstawę do zawarcia Umowy oraz podstawę dla weryfikacji danych przyjęcia materiałów i/lub usług oraz faktury od Wykonawcy. 2 Postanowienia Ogólne 1) Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umów: a) na dostawy towarów, b) na świadczenie usług, c) na roboty budowlane zawieranych przez z siedzibą w Warszawie z Wykonawcami w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, zarówno na rzecz i w imieniu własnym, jak również w imieniu i na rzecz innych spółek Grupy EDF Polska na podstawie udzielonych pełnomocnictw. 2) Niniejsze Warunki wiążą drugą Stronę, jeżeli zostaną Jej doręczone przed zawarciem Umowy lub jeżeli Zamawiający zamieścił niniejsze Warunki w postaci elektronicznej na swojej ogólnodostępnej stronie internetowej tak, aby Wykonawca mógł się z nimi zapoznać przed zawarciem Umowy oraz mógł się nimi posługiwać w trakcie jej realizacji. 3) Niniejsze Warunki stanowią integralną część każdej Umowy. 4) W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy: a) Umowa, b) Załączniki do Umowy inne niż OWZ, c) OWZ. 5) Postanowienia niniejszych Warunków obowiązują przez cały czas trwania Umowy, o ile Strony Umowy nie postanowią inaczej, zmiana niniejszych Warunków nie wpływa na treść Umowy zawartej przed datą zmiany. 6) Przedmiot Umowy, w szczególności jego rodzaj, waluta transakcji, wymiary, ciężar, jakość oraz ilość, warunki dostawy Incoterms 2010 i miejsce dostawy określane są przez Zamawiającego w Zamówieniu. 7) Wiążącym językiem Umowy jest język polski. 8) Umowa realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami technicznymi i normami ochrony środowiska obowiązującymi w dniu podpisania Dokumentu przekazania. 3 Obowiązki Zamawiającego / Pełnomocnika Zamawiającego Strona 1 z 9

2 1) Jeżeli nie postanowiono inaczej w dokumentach Umowy wymienionych w 2 pkt4 lit. a) i b) Zamawiający / Pełnomocnik Zamawiającego zobowiązuje się do: a) Umożliwienia organizowania i prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo ppoż. oraz ochronę środowiska naturalnego. b) Informowania o występujących w obszarze prowadzonej działalności zagrożeniach i znaczących aspektach środowiskowych. c) Wskazania źródeł poboru energii elektrycznej, sprężonego powietrza, wody. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) weryfikowania i zatwierdzania Projektu Organizacji Robót i/lub BIOZ oraz kolejnych aktualizacji tego planu, opracowanych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. b) niedopuszczenia do wykonywania prac na obiektach Zamawiającego osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców w następujących przypadkach: i) nieprzekazania Zamawiającemu lub niezatwierdzenia przez Zamawiającego Pprojektu Organizacji Robót i/lub BIOZ. ii) niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej listy Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy będą wykonywać prace na obiektach Zamawiającego, z uwzględnieniem punktu i dalszych; iii) nieprzekazania załączników o których mowa w Wymaganiach BHP i Zasad Gospodarki Odpadami określonymi w Specyfikacji Technicznej. iv) nieprzekazania Zamawiającemu kopii umów z Podwykonawcami oraz Dalszymi Podwykonawcami, przed wprowadzeniem ich na obiekty Zamawiającego; v) nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach Zamawiającego zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców oraz bieżącej jej aktualizacji; vi) braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach energetycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828, ze zm.), uzyskanych na podstawie przepisów prawa energetycznego przez którąkolwiek z osób wykonujących prace eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach Zamawiającego w ramach niniejszej umowy (dotyczy zarówno osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców); vii) nie wyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, dla prac nie będących pracami eksploatacyjnymi, jeżeli przedstawiciel Zamawiającego określił taki obowiązek w Projekcie Organizacji Robót i/lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem). c) Kontroli w zakresie prowadzonych przez Wykonawcę prac na terenie Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy przez uprawnionych pracowników Zamawiającego, w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. d) Wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz stosowania przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców niezatwierdzonej przez Zamawiającego innej technologii Prac niż określonej w Projekcie Organizacji Robót i/ lub BIOZ. Takie wstrzymanie Prac nie jest podstawą do zmiany harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy. e) Zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w regulaminie BHP - innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów Strona 2 z 9 prawa - która wymagać będzie aktualizacji Projektu Organizacji Robót i/lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem). f) Usunięcia ze swojego terenu osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w przypadku stwierdzenia u niej stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania Prac objętych zakresem Umowy. 4 Obowiązki Wykonawcy 1) Jeżeli nie postanowiono inaczej w dokumentach Umowy wymienionych w 2 pkt4 lit. a) i b) Wykonawca zobowiązuje się do: a) Przestrzegania przez pracowników Wykonawcy oraz pracowników Podwykonawców zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy: i) przepisów w zakresie BHP i ppoż., określonych w regulaminie ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy i obowiązujących normach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących zasady BHP, ii) obowiązujących zwyczajowo norm postępowania, takich jak zasady etyczne, w szczególności szacunek dla człowieka i uczciwość. b) Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach Umowy i/lub zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami. c) Zabezpieczenia dostatecznej ilości personelu posiadającego odpowiednie kompetencje oraz o ile wymaga tego przedmiot zamówienia ważne i aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne itp., a także wszystkich koniecznych materiałów i narzędzi w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy. d) Utrzymania ogólnego porządku w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia, a po zakończeniu prac uporządkowanie terenu. e) Stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnych z kryteriami technicznymi, określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnych z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. f) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym w dokumentach Umowy wymienionych w 2 pkt4 lit. a) i b). g) Niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego lub Pełnomocnika Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. h) Opracowania oraz bieżącej aktualizacji Projektu Organizacji Robót i/lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem) zgodnie z wymaganiami określonymi w wewnętrznych regulaminach BHP Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obejmującego swoim zakresem wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Powyższy dokument należy przekazać do zatwierdzenia Zleceniodawcy na 6 dni przed rozpoczęciem robót. 2) Wykonawca, jego Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy mają obowiązek wstrzymania się od wykonywania prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku możliwości ich wykonywania sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do: a) niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Kierownikowi Projektu wymienionym imiennie w niniejszej umowie; b) przerwania prac; c) dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac i/ lub przerwania polecenia na prace. 3) Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości ani w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 5 Zawarcie umowy z Podwykonawcą

3 1) Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 2) Podwykonawca/Podwykonawcy muszą wykazać się doświadczeniem w realizacji zleconych im Prac. Dokumenty potwierdzające ich doświadczenie zostaną przekazane przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. 3) Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o zamiarze zlecenia podwykonawstwa innemu/ dodatkowemu Podwykonawcy/ Dalszemu Podwykonawcy. Wspomniane w zdaniu poprzednim zawiadomienie będzie zawierać informacje dotyczące potencjalnego Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy i zlecanego mu zakresu Prac. W przypadku umowy o roboty budowlane zawiadomienie ma spełniać wymagania art Kodeksu Cywilnego, w przypadku podzlecenia robót budowlanych. Jeśli Zamawiający nie wniesie żadnych zastrzeżeń na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia, uznaje się, że Podwykonawca został zatwierdzony przez Zamawiającego. 4) Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami realizującymi Przedmiot Umowy na obiektach Zamawiającego zapisów dotyczących przestrzegania wymagań BHP obowiązujących na obiektach Zamawiającego w tym uwzględnienia z 4 punktów 1 lit. a i s oraz 2. niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców, aby w umowach które będą oni zawierać Dalszymi Podwykonawcami realizującymi Przedmiot Umowy na obiektach Zamawiającego, zawarte zostały zapisy dotyczące przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego (w szczególności dotyczy to prac wykonywanych na obiektach Zamawiającego). W szczególności dotyczy to prac wykonywanych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców na obiektach Zamawiającego. 5) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 6) Nie później niż na 3 dni przed przystąpieniem przez poszczególnych Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców do realizacji Prac na obiektach Zamawiającego, Wykonawca przekaże Kierownikowi Projektu kopie wszystkich umów (w tym zleceń lub zamówień) zawartych z tymi Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami. Zamawiający wymaga w szczególności ujawnienia zapisów umownych dotyczących wymagań odnośnie przestrzegania zasad BHP w trakcie realizacji prac, w tym dotyczących regulaminów BHP Zamawiającego. W przypadku gdy Przedmiot Umowy nie obejmuje robót budowlanych, obowiązek ujawnienia postanowień umownych nie dotyczy wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. Ponadto obowiązek ten nie dotyczy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie w oparciu o pkt 6) naraziłoby Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę na szkodę. 7) Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco aktualizować listę osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, realizujących Prace na obiektach Zamawiającego. 6 Terminy i zasady odbioru prac/dostaw 1) Jeżeli zasad odbioru nie określono inaczej w dokumentach Umowy wymienionych w 2 pkt4 lit. a) i b), to obowiązują postanowienia tego paragrafu. 2) Zamawiający może dopuścić odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu każdego z etapów prac/dostaw, określonych w dokumentach Umowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru prac nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakończenia. 4) Zamawiający wyznacza datę przystąpienia do odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. 5) Czynności odbiorowe powinny zostać przeprowadzone w terminie 3 dni roboczych licząc od daty przystąpienia do odbioru, o której mowa w pkt 4), za wyjątkiem sytuacji, w których ze względów technologicznych Zamawiający nie mógł ich przeprowadzić. W tym przypadku Strony ustalą inne terminy. 6) Do podpisania protokołu odbioru upoważnione są osoby wskazane w Umowie. 7) W przypadku stwierdzenia Wad, Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu Odbioru. Zasady Dostaw Do Magazynu 1) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o Dostawie do magazynu Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych podając: a) informację dotyczącą przedmiotu Dostawy (waga/wielkość/ilość), b) orientacyjną datę i godzinę Dostawy, c) numer Zamówienia SAP Zamawiającego. 2) Odbiór Dostawy do magazynu Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do ) Przy realizacji Dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: a) dowód dostawy/wydania lub dokument WZ, b) specyfikacja przedmiotu Dostawy, karta charakterystyki (w przypadku substancji niebezpiecznych), atest lub świadectwo jakości, c) instrukcja składowania (umieszczona na zewnętrznym opakowaniu), d) instrukcja rozładunku (tylko w przypadku szczególnych uwarunkowań). 4) W przypadku niestosowania się Wykonawcy do procedur Zamawiającego (w tym procedur BHP), magazynier ma prawo odmówić odbioru Dostawy. 5) Rozładunek Dostawy następował będzie przy użyciu sprzętu Zamawiającego dostępnego w danej lokalizacji, zgodnie z wykazem stanowiącym Suplement nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Zamówienia. Wówczas, gdy rozładunek Dostawy wymaga użycia specjalistycznego sprzętu nie wymienionego w wykazie dla danej lokalizacji, a w Umowie nie postanowiono inaczej, rozładunek realizowany będzie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, zgodnie z odpowiednimi procedurami Zamawiającego (w tym procedurami BHP). 7 Warunki płatności 1) Zamawiający może dopuścić płatności częściowe na podstawie częściowych faktur VAT za dokonane już odbiory częściowe. 2) Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony Dokument przekazania, za wyjątkiem przypadku gdy dokumentem przekazania jest faktura VAT. 3) Każda faktura VAT wystawiona na podstawie Umowy będzie zawierać numer zamówienia SAP Zamawiającego (numer zostanie wygenerowany po zawarciu Umowy i dostarczony Wykonawcy) oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy w formacie IBAN wraz z numerem SWIFT Banku Wykonawcy. Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w zakresie danych określonych w zdaniu pierwszym lub niezawierająca danych określonych w zdaniu pierwszym może zostać zwrócona Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo, tj. zawierającej w szczególności numer zamówienia SAP i numer rachunku bankowego w standardzie IBAN. W przypadku faktur wystawianych dla Wykonawca w fakturze VAT powinien wskazać jako odbiorcę świadczenia właściwy oddział dla którego jest ono realizowane tj.: Rybnik ul. Podmiejska; Oddział nr Kraków, ul. Ciepłownicza 1; Oddział nr 2 CUW Kraków, ul. Ciepłownicza 1; Warszawie Warszawa, ul. Złota 59; Dyrekcja Optymalizacji i Sprzedaży Warszawa, ul. Złota 59; Oddział Wybrzeże Gdańsk, ul. Swojska 9. Strona 3 z 9

4 W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury zawierającej błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji faktury przewidzianych przepisami prawa lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. Wykonawca może poprawić swoją fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej. Strony zgodnie postanawiają, że w takich przypadkach wszystkie przewidziane Umową terminy, które są liczone od dnia otrzymania faktury biegną od dnia otrzymania faktury korygującej. W przypadku dokonania zwrotu przez Zamawiającego faktury zawierającej uchybienia, o których mowa powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. Strony zgodnie postanawiają, że w takich przypadkach wszystkie przewidziane Umową terminy, które są liczone od dnia otrzymania faktury biegną od dnia otrzymania faktury wystawionej prawidłowo. 4) Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym odebrano zrealizowane prace na podstawie podpisanego Protokół Odbioru i dostarczona wraz z kopią Protokołu Odbioru na adres: Oddział nr 2 CUW Skrytka pocztowa nr Kraków 28 5) Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres podany w pkt 3) niniejszego paragrafu. 6) Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia pieniężnego. 7) W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego na kolejnej fakturze, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo, w każdej chwili zażądać dodatkowego potwierdzenia poprawności konta bankowego w postaci potwierdzania z banku wraz z pismem przewodnim podpisanym zgodnie z reprezentacją Wykonawcy. Negatywne skutki prawne nie zastosowania się do powyższych zapisów ponosi Wykonawca. 8 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania jakościowe określone w Umowie. 2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres wskazany w Umowie. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego Prac. 3. W przypadku gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały i urządzenia udzielony przez producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w Umowie, w stosunku od takich materiałów i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi gwarancji lub rękojmi udzielonemu przez producenta materiałów i urządzeń. 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie Okresu Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi wada została zgłoszona Wykonawcy. 5. Termin usunięcia wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych. 6. Do usuwania Wad Wykonawca przystąpi nie później niż 48 godzin od godziny ich zgłoszenia przez Zamawiającego, o ile są to wady nielimitujące ruch urządzenia/instalacji. Wady lub usterki limitujące ruch urządzenia/instalacji będą usuwane w trybie awaryjnym (przystąpienie do naprawy do 12 godzin od powiadomienia). 7. Koszty usuwania wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi w całości pokrywa Wykonawca. 8. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi oraz prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo Strona 4 z 9 naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wady do chwili usunięcia wady przez osobę trzecią. 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że Wada powstała na skutek: 9.1 niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji konserwacji przy odbiorze końcowym, 9.2 nieautoryzowanych napraw, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym, 9.3 użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno-ruchową, 9.4 Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie Wady powstałe z przyczyn wymienionych powyżej w pkt , Zamawiający zapłaci Wykonawcy za usunięcie tych Wad, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółową wycenę naprawy przed przystąpieniem do usunięcia Wady. 10. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym dostawy/prace nie mogą być wykorzystane do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu wady lub uszkodzenia. 11. Niedotrzymanie przez Wykonawcę w Okresie Gwarancji parametrów gwarantowanych określonych w DTR urządzenia / instalacji traktowane jest jak niewykonanie zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji. 9 Kary umowne 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach: a) 15% Wynagrodzenia Umownego netto, z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca. b) 10% Wynagrodzenia Umownego netto, z tytułu niezgłoszenia Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców Zamawiającemu zgodnie z 5 lub nieuzgodnienia POR i/lub BIOZ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 3 dni przed wejściem na Teren Prac lub braku jego aktualizacji. Sankcja z tego tytułu nie ogranicza również możliwości domagania się kar z tytułu opóźnień spowodowanych wstrzymaniem Prac. c) 2% Wynagrodzenia Umownego netto, z tytułu nieprzekazania Zamawiającemu umów z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami w terminie 3 dni przed wejściem na Teren Prac lub braku zawarcia w nich klauzul dotyczących przestrzegania wewnętrznych regulacji BHP na Terenie Prac. d) 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminów określonych w harmonogramie realizacji Przedmiotu Umowy. e) 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji Prac. f) 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu w ustalonym terminie Wad stwierdzonych przy odbiorze i wskazanym w Protokole Odbioru. g) 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu w ustalonym terminie Wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi. h) za naruszenia obowiązujących pracowników Wykonawcy i pracowników Podwykonawców przepisów BHP i ppoż. na terenie Zamawiającego zgodnie z Taryfikatorem Kar obowiązującym u Zamawiającego. 2) Łączna suma kar, o których mowa w pkt 1 b) 1 h) nie może być wyższa niż 35% Wynagrodzenia Umownego netto. 3) W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury VAT Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych. 4) W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w sposób niezgodny z formalnymi zasadami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający na podstawie obowiązujących przepisów poniesie konsekwencje ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu dokumenty wystawione przez Urząd Skarbowy lub inny organ kontrolny, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony.

5 5) Każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 6) Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z terminem płatności 21 dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i należności z bieżących należności drugiej Strony. 6) Przez Wynagrodzenie Umowne netto należy rozumieć określone Umową wynagrodzenie/szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, a w odniesieniu do umów dostawy określoną w Umowie wartość/szacunkową wartość przedmiotu dostawy, bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług. 10 Rozwiązanie Umowy 1) Zamawiający jest uprawniony, wedle własnego wyboru, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: a) Wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, b) zwłoka Wykonawcy w wykonaniu danego etapu określonego w umowie lub harmonogramie przekracza 30 dni, c) co najmniej 3-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, ppoż. lub ochrony środowiska pomimo uprzedniego wezwania do usunięcia tych naruszeń pod rygorem rozwiązania albo odstąpienia od Umowy d) Wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających istotne informacje przedstawione w złożonym przez siebie oświadczeniu. 2) Po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu albo o odstąpieniu od Umowy, lecz nie później jednak niż w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania takiej decyzji, Wykonawca powinien: a) zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym punkcie 2 b), b) zabezpieczyć Prace i materiały znajdujące się już na terenie wykonywania Prac, oczyścić Teren Prac i usunąć pracowników i sprzęt własny jak i Podwykonawców; i c) dostarczyć całą dokumentację i dokumenty wymagane zgodnie z Umową; i d) opuścić Teren Prac. 3) Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za Wady w stosunku do Prac ukończonych i odebranych przed dniem rozwiązania Umowy. 4) Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania albo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wobec Zamawiającego zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne. 5) W przypadku rozwiązania albo odstąpienia od Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie i prawidłowo wykonanych przez niego Prac w zakresie potwierdzonym przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru. 11 Zwolnienie z odpowiedzialności 1. Wykonawca zwolni oraz zabezpieczy Zamawiającego i zatrudniane przez niego osoby przed wszelkimi roszczeniami z tytułu szkód, strat i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub jakichkolwiek innymi rodzajami roszczeń związanych z realizacją Umowy, powstałych w wyniku: a) straty lub uszkodzenia mienia Zamawiającego i osób trzecich; lub b) choroby, urazu lub śmierci jakichkolwiek osób zatrudnionych przez Zamawiającego i osób trzecich; lub c) wszelkich naruszeń Umowy przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub inne osoby odpowiedzialne w ramach Umowy; chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia, szkody, straty i wydatki wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 12 Ograniczenie odpowiedzialności Bez względu na inne postanowienia: 1. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do wartości 100% całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto, lecz nie będzie niższa niż suma ubezpieczenia, ustalona zgodnie z 16 pkt Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 2.1. płatności, którą Wykonawca jest zobowiązany dokonać wobec Zamawiającego, o ile Zamawiający posiada odpowiednie prawo do tej płatności na podstawie polisy ubezpieczeniowej określonej w 16; 2.2. oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd, umyślnego działania na szkodę, umyślnego niedopełnienia obowiązków, naruszenia lub pogwałcenia obowiązujących przepisów prawa; 2.3. odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu zobowiązań odszkodowawczych określonych w 11; 2.4. odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu zobowiązań odszkodowawczych określonych w Siła wyższa 1) Siła wyższa oznacza zdarzenie, któremu Zamawiający i Wykonawca nie mogą przeciwdziałać i którego nie mogli przewidzieć, a które czyni niemożliwym wykonanie zobowiązań określonych Umową, obejmując w szczególności: a) klęskę żywiołową, b) wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, rekwizycję lub embargo, c) rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową, d) skażenie radioaktywne, e) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 2) W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem siły wyższej, wpływających bezpośrednio na realizację przedmiotu Umowy, planowane terminy realizacji zostaną przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania siły wyższej. 3) Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności siły wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania siły wyższej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 4) Po wystąpieniu siły wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez siłę wyższą. Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia. 5) Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 6) Jeżeli którakolwiek ze Stron wypowie Umowę lub odstąpi od Umowy zgodnie z pkt 5, to Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie Protokołów Odbioru do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. 14 Klauzula poufności 1) Każda ze Stron ma obowiązek zachowania w tajemnicy postanowień Umowy oraz informacji przekazanych drugiej Stronie w jakiejkolwiek postaci: ustnie, na piśmie, na nośniku elektronicznym lub w innej postaci w związku z Umową, łącznie zwanych dalej Informacjami. Strona 5 z 9

6 2) Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zachowanie tajemnicy informacji uznanych przez Strony za poufne, a w szczególności: a) Nie ujawniać w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych w toku realizacji Umowy. b) Udostępniać zatrudnianym przez siebie osobom poufne informacje dotyczące Zamawiającego tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. c) Na pisemne żądanie Zamawiającego bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć wszelkie dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od Zamawiającego wraz z ich kopiami. 3) Informacjami poufnymi są informacje obejmujące w szczególności: a) Informacje handlowe i finansowe, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na cenę akcji lub udziału, w przypadku spółki prawa handlowego lub na wynik finansowy, w przypadku innych podmiotów gospodarczych. b) Wszelkie procedury, formularze, specyfikacje, plany handlowe, wiedza techniczna, dokumentacja licencyjna, biznes-plany. 4) Strony zobowiązują się traktować informacje, o których mowa w pkt 3), jako tajemnicę przedsiębiorstwa, której ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 z późn. zm.), z wyjątkiem informacji udostępnianych instytucjom finansowym tj. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym itp. w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 5) Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: a) Staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa. b) Zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. c) Ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu, wówczas Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed takim ujawnieniem.. 6) Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji, działającemu w imieniu Strony konsultantowi i Podwykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych w pkt 7). 7) Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków gwarantujących dochowanie klauzuli poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa przez jej pracowników i inne zatrudniane osoby, konsultantów oraz Podwykonawców. 8) Zobowiązania Stron, co do zachowania poufności j wynikające z niniejszego paragrafu, wygasają po upływie 3 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 15 Własność intelektualna 1) Wykonawca zapewnia, że zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej jest właścicielem względnie posiada inny tytuł prawny do dysponowania przedmiotem Umowy. 2) W ramach Wynagrodzenia Umownego Zamawiający jest uprawniony do korzystania w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy i wszelkich opracowanych w ramach Umowy koncepcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub handlowych oraz innych, w tym dokumentów utworzonych w trakcie realizacji Umowy, na podstawie których realizowany jest przedmiot Umowy. Prawo to dotyczy także podmiotów, za pomocą których Zamawiający będzie realizował przedmiot Umowy lub prowadził eksploatację, remonty i modernizacje dotyczące przedmiotu Umowy. 3) Całą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich i praw z zakresu własności przemysłowej osób trzecich przy realizacji przedmiotu Umowy przejmuje na siebie Wykonawca. 4) W sytuacji, gdy osoby trzecie wystąpią z roszczeniem naruszenia przysługujących im praw własności przemysłowej lub praw autorskich, Strona 6 z 9 wskazując, że naruszenie to pośrednio lub bezpośrednio wiąże się z wykonywaniem przez Zamawiającego praw nabytych na mocy Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich z powyższego tytułu. 5) Jeżeli w wyniku postępowania, w tym sądowego, okaże się, że użytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zostało zabronione, Wykonawca na własny koszt uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania albo zastąpi je pozycją nie naruszającą praw lub zmodyfikuje tak, aby nie doszło do naruszenia praw albo usunie ją i zwróci równowartość ceny zakupu. 16 Ubezpieczenie 1) Przystępując do wykonywania Umowy, Wykonawca będzie posiadał aktualne ubezpieczenie OC z tytułu odpowiedzialności za wszelką szkodę: a) Powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, w związku z wykonywaniem Umowy. b) Powstałą w związku z wykonywaniem Umowy na osobie poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu oraz ich następstw. c) Wyrządzoną przez Podwykonawców, o ile Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji Umowy. 2) Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia łącznie nie będzie niższa niż ,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), o ile nie zaznaczono inaczej w Umowie, a udział własny Wykonawcy nie będzie większy niż 10% wartości sumy ubezpieczenia. 3) Wykonawca: a) Przystępując do wykonywania Umowy przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczeń wymaganych przez Zamawiającego. b) Nie będzie wprowadzał żadnych istotnych zmian w treści umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego. c) Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu przez ubezpieczyciela zmian istotnych warunków ubezpieczenia. d) Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu nowy dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczeń, gdyby taki został wydany w toku realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. e) Na każde żądanie Zamawiającego okaże dowody wpłaty składek ubezpieczeniowych. f) Będzie należycie wypełniał wszelkie obowiązki wynikające z polis ubezpieczeniowych. 4) Wykonawca zobowiązuje się posiadać również stosowne ubezpieczenie zgodne z punktami 1) i 2) przed przystąpieniem do prac wynikających z gwarancji lub rękojmi. 17 Cesje praw 1) Przeniesienie praw i obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. Zamawiający jest uprawniony do przelewu praw z umowy na inny podmiot, będący członkiem Grupy EDF Polska, bez gody Wykonawcy. 2) Druga Strona, wyrażając pisemną zgodę na przeniesienie praw i obowiązków, wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą cesji określonych obowiązków. 18 Postanowienia końcowe 1) W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zamówienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego znajduje się siedziba Pełnomocnika Zamawiającego. 3) Niniejsze obowiązują od wystawienia Zamówienia, zawarcia Umowy. Integralną część niniejszych OWU stanowi Suplement nr 1 - wyciąg, z Porozumienia o odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF, o treści:

7 Artykuł 8 Zwracanie w kontaktach z podwykonawcami uwagi na przestrzeganie prawa, zasad BHP i zasad etycznych w odniesieniu do klientów i w zakresie ochrony środowiska 1. Spółki EDF zawsze sprawdzają, czy podwykonawcy świadczą wysokiej jakości usługi z poszanowaniem przepisów prawa i obowiązujących norm międzynarodowych (m.in. odnośnie zakazu wykorzystywania do pracy dzieci). Dokładają one wszelkich starań, aby umożliwić podwykonawcom i ich pracownikom pracę w warunkach i przy zapewnieniu BHP na najwyższym poziomie pośród operatorów tej branży w danym kraju. Wymagania koncernu dotyczą szczególnie: przestrzegania prawa dbałości o BHP pracowników podwykonawców przestrzegania w kontaktach z klientami zasad etycznych, a szczególnie zasad szacunku dla człowieka i uczciwości ochrony środowiska 2. Spółki, należące do koncernu EDF wdrożą adekwatne procedury wyboru i oceny podwykonawców w oparciu o wyżej określone kryteria. 3. Podwykonawcy będą informowani o powyższych wymaganiach. Wszelkie poważne i niewyeliminowane mimo upomnień uchybienia wobec ustawodawstwa, zasad BHP, zasad postępowania w kontaktach z klientami i przepisów, obowiązujących w zakresie ochrony środowiska, spowodują zerwanie kontaktów z podwykonawcą, z poszanowaniem zobowiązań umownych. 4. Odnośnie bezpieczeństwa swoich pracowników, podwykonawca musi zgłaszać wypadki przy pracy, które wydarzyły się w czasie powierzonego im zadania. 5. Każdy podwykonawca koncernu EDF musi od swoich własnych podwykonawców wymagać przestrzegania wszystkich zasad, których wymaga od niego koncern EDF. Artykuł 18 - Zrównoważony Rozwój Środowisko W celu reakcji względem spraw środowiskowych, Spółka przyjęła za cel kontrolowanie wpływu na środowisko oraz uzyskanie i utrzymanie certyfikatu ISO na wszystkie aspekty swojej działalności (produkcja, dystrybucja, projektowanie, etc.). Zgodnie z wewnętrzną polityką środowiskową, Spółka podjęła zobowiązania, m.in. do: - oszczędzania źródeł nieodnawialnych, - przeciwdziałania zanieczyszczeniom i kontrolowania emisji gazów cieplarnianych, - polepszania zdrowia i bezpieczeństwa W szczególności, Spółka jest stroną zainteresowaną podejściem ciągłego usprawniania również poprzez staranie się o certyfikat ISO dla swoich głównych zakładów. Spółka podjęła się w procesie kontraktowania i wykonywania umów, identyfikacji kluczowych zagadnień związanych z poszanowaniem środowiska, a w szczególności dotyczących gospodarowania odpadami i używania substancji chemicznych. W wyniku powyższego, nadmienia się Wykonawcy, oraz zobowiązuje do przekazania swoim podwykonawcom i poddostawcom o obowiązku zawierania umów bezwzględnie zgodnych z obowiązującymi przepisami. Jako część zakresu obowiązków doradcy oraz dla umożliwienia Spółce poszanowania zobowiązań w zakresie certyfikacji ISO 14001, Wykonawca jest proszony, w kontekście wykonania umowy, udzielanie Spółce informacji dotyczących poszanowania środowiska (dotychczasowe zobowiązania, planowane działania zmniejszenie lub przeciwdziałanie uzyskanego wpływu, etc.) oraz ostrzegania Spółki o jakichkolwiek okolicznościach mogących mieć istotny wpływ na środowisko. Strona 7 z 9 Wypełnienie obowiązków doradcy, takich jak zobowiązanie wymagane od Wykonawcy w zakresie mniejszej klauzuli 18.1, będzie oceniane w zakresie granicy misji jemu powierzonych zgodnie z konkretnymi kompetencjami Klauzula socjalna Zgodnie z zobowiązaniami etycznymi, Spółka będzie w szczególności zobligowana do poszanowania fundamentalnych zasad i praw wynikających z Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju oraz Konwencji ONZ przeciw korupcji. W powyższym kontekście, Spółka będzie stosowała te zasady do swoich zakupów, oraz, w szczególności, zasady dotyczące zatrudniania nieletnich i pracy przymusowej. Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegał podstawowych zasad i praw wymienionych powyżej. Będzie szanował i stosował zasady przedsiębiorcze i kadrowe niezbędne do zapewnienia ich stosowania u siebie, u swoich podwykonawców i poddostawców. Zobowiąże się ponadto do przekazania dowodów ich stosowania Spółce na jej pierwsze żądanie. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji przez kompetentną i upoważnioną organizację, iż warunki pracy u Wykonawcy, jego podwykonawców i poddostawców nie są sprzeczne względem tych zasad.

8 Integralną część niniejszych OWU stanowi Suplement nr 2 - Wykaz sprzętu magazynowego: Spółka Lokalizacja Rodzaj wyposażenia Ładowność/ Wysokość podnoszenia Dodatkowe informacje magazynu Udźwig Oddział nr 1 Kraków Suwnica elektryczna 12,5 t 6 m Lokalizacja: wiata magazynowa. Oddział nr 1 Kraków Wciągnik elektryczny 5,0 t 3 m Lokalizacja: rampa magazynu głównego Oddział nr 1 Kraków Wózek widłowy 3,5 t 3 m Oddział nr 1 Kraków Wózek widłowy 2,5 t 5 m Oddział nr 1 Kraków Wózek podnośnikowy 1,4 t 2,6 m Oddział nr 1 Kraków Wózek paletowy ręczny 2,5 t - PR 2500 Oddział nr 1 Kraków Wózek paletowy ręczny 2,0 t - NF 20 Gdańsk Suwnica 5,0 t 12 m Lokalizacja: plac złomowy. Wykorzystywana do rozładunku wielkogabarytowych części młyna Gdańsk Wciągnik elektryczny 3,2 t 12 m 11T10536 Gdańsk Wciągnik elektryczny 2,0 t 12 m 11T10536 Gdańsk Wózek widłowy gazowy 2,5 t 3,3 m STILL R70-25T Gdańsk Wózek widłowy spalinowy 4,0 t 3,3 m GPW 400 T Gdańsk Wózek paletowy 2,5 t LIN-W-04/2/-2 Gdańsk Wózek magazynowy 0,5 t *900 Gdańsk Wózek widłowy 1,25 t - TYP WRU-4 Gdańsk Wózek paletowy 2,1 t - MAK 2100 AG+ Gdańsk Wózek widłowy unoszący 3,0 t - Gdynia Suwnica 8,0 t 6 m Lokalizacja: hala magazynowa. Gdynia Wciągnik elektryczny 11T 1,0 t 12 m Gdynia Wózek widłowy gazowy STILL R70-25T 2,5 t 3,3 m Gdynia Wózek widłowy spalinowy 3,2 t 3,3 m GPW 3210 Gdynia Wózek paletowy 1,0 t - Gdynia Wózek paletowy 1,15 t LIN-W-06/2/-2 Gdynia Wózek paletowy 2,1 t - Gdynia Wózek paletowy 2,0 t - Gdynia Wózek dwukołowy z - - Wykorzystywany do obrotnicą beczek Rybnik Wózek widłowy spalinowy 3,5 t 3,3 m Rybnik Wózek widłowy spalinowy 3,0 t 3,3 m Rybnik Wózek widłowy elektryczny 2,5 t 3,8 m Rybnik Wózek widłowy elektryczny 1,25 t 3,4 m Strona 8 z 9

9 Spółka Lokalizacja Rodzaj wyposażenia Ładowność/ Wysokość podnoszenia Dodatkowe informacje magazynu Udźwig Rybnik Wózek podnośnikowy 1,6 t 2,5 m elektryczny Rybnik Dźwig 20,0 t - Obsługiwany przez wydział Rybnik Dźwig 20,0 t - Obsługiwany przez wydział Rybnik Dźwig 10,0 t - Obsługiwany przez wydział Rybnik Wózek widłowy spalinowy 12,0 t 3,75 m Obsługiwany przez wydział Rybnik Wózek widłowy spalinowy 5,0 t 3,4 m Obsługiwany przez wydział ZEW Kogeneracja Wrocław Wózek widłowy spalinowy 3,0 t 3,3 m Clark CMP 30D ZEW Kogeneracja Wrocław Wózek paletowy ręczny 2,0 t - ZEW Kogeneracja Czechnica Wózek widłowy spalinowy 3,0 t 3,3 m Clark DPM 30 ZEW Kogeneracja Czechnica Wózek paletowy ręczny 2,0 t - EC Zielona Zielona Suwnica pomostowa 5 t 4 m Lokalizacja: Magazyn główny. EC Zielona Zielona Wciągnik elektryczny 2 t 3 m Lokalizacja: Wiata magazynowa. Wózek podnośnikowy 1,5 t 3,3 m elektryczny Wózek paletowy ręczny 2,5 t - EC Zielona Zielona EC Zielona Zielona EC Zielona Zielona Wózek do beczek ręczny 0,3 t - EC Zielona Zielona Wózek platformowy ręczny 0,3 t - EDF Toruń Toruń Suwnica 5,0 t 5 m Lokalizacja: hala magazynowa. EDF Toruń Toruń Wózek paletowy 2,0 t - EDF Toruń Toruń Wózek paletowy 2,1 t - Strona 9 z 9

Rozdział III. Wzór Umowy

Rozdział III. Wzór Umowy Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział III Wzór Umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą o następującej treści:

zwanym w dalszej części Kontraktu Wykonawcą o następującej treści: KONTRAKT NR.. NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ DLA PROJEKTU pn. BUDOWA TERMINALA KONTENEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI KOLEJOWEJ ORAZ Z UZYSKANIEM ODPOWIEDNICH POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE W wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr../2011

Umowa o dzieło nr../2011 Umowa o dzieło nr../2011 zawarta dnia. r. w Toruniu pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul..., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w.,.wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym,

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym, PROJEKT UMOWA nr./2015 zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy

Bardziej szczegółowo