konstrukcje stalowe steel structures projektowanie designing hale stalowe steel buildings inżynieria przemysłowa industrial engineering

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "konstrukcje stalowe steel structures projektowanie designing hale stalowe steel buildings inżynieria przemysłowa industrial engineering"

Transkrypt

1 sprawdź nas!

2 o nas about us Firma OMIS SC powstała w 1999 roku: fundament firmy to jej Właściciel - inżynier budownictwa z 30 letnim doświadczeniem w realizacji obiektów budowlanych, zespół tworzący jej rynkową wartość funkcjonuje od 1990 roku, ponad 200 doświadczonych fachowców, w tym 30 osób kadry inżynieryjnej i zarządzającej, potencjał wykonawczy na poziomie 6-8 tysięcy ton konstrukcji rocznie. Istniejemy aby poprawić warunki pracy, jakość i rentowność przedsięwzięć realizowanych przez naszych klientów We exist to improve working conditions, quality and profitability of undertakings implemented by our customers 2 OMIS SC company was set up in 1999: the basis of the company is its Owner a building engineer with 30 years experience in building objects erection, the team creating its market value has been functioning since 1990, over 200 experienced specialists, including 30 people of engineering and management, production potential reaching 6-8 thousand tons of constructions a year.

3 konstrukcje stalowe steel structures profesjonalna prefabrykacja konstrukcji stalowych o charakterze przemysłowym i budowlanym halowe konstrukcje nośne i drugorzędne, systemy transportu mediów i surowców, estakady, konstrukcje nośne maszyn, wykonawstwo na podstawie projektów własnych lub powierzonych. professional prefabrication of industrial and building steelwork load-bearing and secondary hall structures, media and raw material transportation systems, trestle bridges, machines load-bearing structures, manufacture on the basis of own or entrusted designs. projektowanie designing własny dział projektowy, kompleksowa obsługa projektowa inwestycji budowlanych, pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze. own design department, overall design services of building investments, complex building designs and working drawings. hale stalowe steel buildings Na życzenie klientów częściowe lub generalne wykonawstwo obiektów halowych w technologii prefabrykowanego szkieletu stalowego o przeznaczeniu produkcyjnym, magazynowym, handlowym, technologicznym i sportowym Partial or general execution of industrial, manufacture, warehouse, trade, technological or sports buildings in prefabricated steel carcass technology at the customer s request inżynieria przemysłowa industrial engineering serwis, montaż oraz modernizacja urządzeń i instalacji technologicznych w tym: zbiorników, rurociągów technologicznych, rozbudowa i modernizacja linii technologicznych. service, assembly and modernization of technological appliances and systems including: tanks, technological pipelines, expansion and modernization of technological lines.

4 stawiamy na kompleksowość, jakość i satysfakcję klienta we base on comprehensiveness, quality and customer satisfaction 1. kontakt z klientem w jego siedzibie 1. contact with a customer in the customer s office Oszczędzamy czas klientów We save our customer s time 2. obliczenia, modelowanie, optymalizacja konstrukcji 2. calculations, modelling, steel structure optimization Dbamy o bezpieczeństwo i efektywność rozwiązań We care for safety and effectiveness of solutions 3. zamówienia materiału 3. material orders Niezawodność najlepszych sprawdzonych dostawców dodajemy w standardzie We offer reliability of the best suppliers as standard 4. oczyszczanie materiału 4. material cleaning Oferujemy naszym partnerom czysty układ We offer our customers clear conditions 5. scalania/spawanie konstrukcji 5. structure elements joining / welding Sztuka utrzymania wysokiej jakości Ability to keep high quality 4

5 10. dokumentacja powykonwcza 10. post executive documentation Terminowość i kompleksowość przekazywania dokumentacji Punctuality and comprehensiveness of documentation submitting 9. montaż na placu 9. site assembly Nowoczesne technologie w służbie naszych klientów Modern technologies at our customers disposal 8. kontrola jakości na każdym etapie produkcji i montażu 8. quality control at every stage of manufacture and assembly Jakość jest dla nas tak ważna jak sam klient The quality is important for us as the customer himself 7. identyfikacja, konfekcjonowanie, transport 7. identification, preparation for shipment, transportation Pełna kontrola procesu = bezproblemowy montaż Full process control = assembly without problems 6. fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne 6. factory anticorrosive and fire protection guarantee Do 20 lat użytkowania bez dodatkowej konserwacji Up to 20 years of exploitation without extra maintenance

6 projektowanie designing BIURO PROJEKTOWE OMIS SC: zatrudnia kilkunastu konstruktorów, architektów i projektantów innych branż, dysponuje niezbędnymi uprawnieniami wymaganymi do realizacji wszelkiego rodzaju projektów, posiada wieloletnie doświadczenie połączone z wdrażaniem najnowocześniejszych rozwiązań, wykorzystuje oprogramowanie: TEKLA (modelowanie 3D), RCAD (modelowanie 3D), Robot Millenium (obliczenia). AutoCAD (projektowanie) zapewniające płynny transfer informacji skracając czas realizacji. OMIS SC DESIGN OFFICE: employs several constructors, architects and other branches designers, has indispensable rights demanded for execution of all kinds of projects, has long term experience combined with implementation of the most modern solutions uses the following software: TEKLA (3D modelling), RCAD (3D modelling), Robot Millenium (calculations), AutoCAD (designing) providing steady transfer of information shortening the completion time. kompleksowa obsługa projektowa inwestycji budowlanych full design service of building investments koncepcje architektoniczne i wizualizacje, maksymalna funkcjonalność i optymalizacja kosztów, pełnobranżowe projekty do uzyskania pozwolenia na budowę, fachowa obsługa administracyjna procesu projektowego, projekty wykonawcze i technologiczne wraz z nadzorami, budżetowanie i kosztorysowanie inwestycji w wybranym przez klienta zakresie, projektowanie i wykonawstwo infrastruktury przemysłowej. preliminary designs and visualizations, maximum functionality and costs optimization, full trade designs for obtaining a building permit, professional administrative service of the design process, executive and technological projects including supervision, investment budgeting and cost estimation in the customer selected scope, industrial infrastructure designs and execution. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za zaproponowane rozwiązania projektowe, sprawnie reagujemy na zmiany pojawiające się w trakcie realizacji obiektu We take full responsibility for proposed design solutions and efficiently react to changes occurring during construction of a structure 6

7 rozwiązania konstrukcyjne optymalizowane są pod względem funkcji, obciążeń i kosztów wykonania construction solutions are optimized in terms of functions, loads and execution costs konstrukcje stalowe steel structures budowlane building steel structures ramowe, kratowe, drugorzędne girders, trusses, secondary structures technologiczne technological structures konstrukcje wsporcze, estakady pod rurociągi i instalacje technologiczne, maszty supporting structures, piping and technologic systems trestle bridges, masts drogowe road steel structures kadki, mosty, ekrany footbridges, bridges, screens maszyny i urządzenia dla przemysłu machines and appliances for industry transport technologiczny rurociągi, maszyny dla kopalnictwa kruszyw supporting structures, piping and technologic systems trestle bridges, masts zbiorniki tanks standardowe i indywidualne o dowolnej pojemności standard and individual tanks of any capacity Na życzenie klienta OMIS SC proponuje rozwiązania szyte na miarę z wykorzystaniem optymalnie dobranych rozwiązań konstrukcyjnych i użytkowych. At the customer s request, OMIS SC offers tailor-made solutions with the use of optimally selected construction and functional solutions.

8 potencjał technologiczny technological potential nasze atuty to nowoczesność, innowacyjność, zaplecze our assets are modernity, innovation and the infrastructure Posiadamy: obiekty o łącznej powierzchni ponad 5000 m2, nowoczesne linie technologiczne klasy CNC do obróbki wstępnej, cięcia i profilowania stali, urządzenia spawalnicze uznanych firm. Współpracujemy tylko z wiodącymi dostawcami materiałów i akcesoriów. We possess: buildings of the total surface area over 5000 m2, modern CNC class technological lines for initial processing, steel cutting and profiling, recognized companies welding equipment. We cooperate only with leading suppliers of materials and accessories. gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości we guarantee the highest level of safety and quality wykonujemy konstrukcje o najwyższych parametrach wytrzymałościowych, stosujemy wieloetapową weryfikację poprawności wykonywanych prac, nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. constructions made by us are of the highest strength parameters, we apply multi-stage verification of correctness of the performed works, our employees constantly improve their professional qualifications. Sterowane numerycznie (CNC) maszyny do obróbki materiału pozwalają na połączenie szybkości z chirurgiczną precyzją Numerically controlled (CNC) machines for material processing enable us to combine speed with surgical precision Zakup maszyn współfinansowany został ze środków funduszy UE The machines were bought with the support of EU funds 8

9 skuteczne i sprawdzone zabezpieczenie antykorozyjne effective and verified anticorrosive protection oczyszczamy stal przed obróbką, co zapewnia optymalną wytrzymałość spoin, po zakończeniu prac spawalniczych powtórne oczyszczanie następuje w nowoczesnej komorze śrutowniczej co gwarantuje brak ognisk korozji w tzw. trudnych miejscach, aplikację powłok malarskich przeprowadzamy metodą natrysku hydrodynamicznego w zamkniętej kabinie lakierniczej oznacza to krótki proces dojrzewania i gwarantuje trwałość powłoki sięgającą 20 lat, proces zabezpieczenia antykorozyjnego prowadzimy w cyklu zamkniętym co minimalizuje jego wpływ na środowisko, stosowane przez nas sprawdzone i precyzyjnie dopasowane systemy malarskie zapewniają najwyższą jakość powłoki oraz brak kosztów konserwacji w przyszłości, używamy systemów malarskich tylko uznanych firm - Hempel, Oliva, opcjonalnie stosujemy cynkowanie ogniowe w uznanym zakładzie. we clean the steel before processing, which provides optimal welds strength, after finishing of welding works another cleaning takes place, this time in a modern blasting chamber, which guarantees lack of corrosion centres in so called difficult places, we carry out the coatings in airless technology in a closed painting cabin this means a short maturing process and guarantees durability of coatings up to 20 years, anticorrosive protection process is carried out in a closed cycle, which reduced its influence upon the environment, verified, carefully selected painting systems ensure the highest coating quality and low maintenance costs in the future, we use only painting systems of recognized companies Hempel, Oliva, optionally, we apply hot galvanizing in a recognized plant.

10 o bezpiecznym i profesjonalnym montażu wiemy wszystko we know everything about safe and professional assembly własne brygady montażowe z kilkunastoletnim doświadczeniem w montażu wszystkich rodzajów konstrukcji, nowoczesne urządzenia do montażu podnośniki samojezdne, żurawie budowlane, rusztowania, szybkość działania połączona z umiejętnością współpracy z zespołami wykonującymi pozostałe prace budowlane, połączenia skręcane, wykonywane przy użyciu kluczy dynamometrycznych, standardowe stosowanie śrub o podwyższonej wytrzymałości posiadających fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne, sprawna obsługa geodezyjna potwierdzająca wysoką jakość montażu. own assembly teams with years experience in assembly of all kinds of steel structures, modern assembly equipment self-propelled lifts, building cranes, scaffoldings, speed combined with good cooperation with teams performing the remaining building works, screw joints made with the use of torque spanners, standard use of increased strength screws with factory anticorrosive protection, efficient geodetic service proving high quality of assembly. 30 lat bezpiecznego budowania, bez awarii, katastrof i wypadków. Nasze umiejętności są gwarancją szybkiego i bezproblemowego montażu. 30 years of safe building, with no failures, catastrophes or accidents. Our skills guarantee fast and easy assembly. 10

11 konfekcjonowanie, załadunek, transport preparation for shipment, loading, transport dokładne znakowanie elementów zabezpiecza przed pomyłkami montażowymi oraz skraca czas montażu accurate marking of elements prevents assembly mistakes and shortens the assembly time przygotowanie kotew, geodezyjna kontrola jakości, kotwienie chemiczne grapling iron preparation, land-surveing quality control, chemical anchoring prefabrykacja kotew tradycyjnych lub dostawa kotew chemicznych zgodnie z projektem konstrukcyjnym, montaż w oparciu o operat geodezyjny, potwierdzający prawidłowe wykonanie miejsc zakotwienia. traditional anchors manufacture or chemical anchors delivery in accordance with a construction design, assembly based on geodetic evaluation, confirmation of making correct places of anchoring. geodezyjna kontrola jakości po zakończeniu montażu assembly based on geodetic survey confirming correct preparation of anchoring places Po zmontowaniu konstrukcji stalowej a przed zejściem z budowy, konstrukcja zawsze podlega kontroli wymiarowej przeprowadzanej przez specjalistyczne firmy geodezyjne After assembly completion and before leaving the building site, our steel structures always undergo dimension control carried out by specialized geodetic companies.

12 jakość quality Wysokie kwalifikacje zespołu OMIS SC, najwyższa jakość produktów i usług zostały potwierdzone przez liczne certyfikaty. Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne technologie oraz wewnętrzny system kontroli, gwarantują najwyższą jakość naszych konstrukcji. High qualifications of OMIS SC team and the highest quality of their products and services were confirmed by numerous certificates. Long term experience, modern technologies and internal control system ensure the highest quality of our structures. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością serii ISO 9001:2000 Quality Management System Certificate, ISO 9001:2000 series Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach I Grupa Zakładów Dużych Welding Institute in Gliwice Qualifications Certificate First Group of Big Companies Świadectwo Kwalifikacyjne GSI SLV klasy D D class GSI SLV Qualifications Certificate Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego wytwarzanie i modernizacja instalacji technologicznych Technical Supervision Office Decisions manufacture and modernization of technological systems Certyfikat Systemu Zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska serii ISO 14001:2004 Management System Certificate in the field of environment protection, ISO 14001:2004 series Świadectwo kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych wydane przez Ministerstwo Infrastruktury The certificate of qualifications for renovation and mounting of steel bridge constructions issued by the Ministry Of Infrastructure nowoczesna organizacja procentuje modern organization pays off zamknięcie procesu prefabrykacji pod jednym dachem ułatwia i przyspiesza kontrolę jakości, prowadzenie całego procesu dostawy konstrukcji stalowej przez jeden podmiot minimalizuje błędy komunikacji, skraca czas realizacji, optymalizuje koszty, pomimo realizacji schematu produkcji na zamówienie stosujemy powtarzalne i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Dlatego gwarantujemy niezmienną, wysoką jakość produktu finalnego. closing the prefabrication process under one roof makes the quality control easier and more efficient, running the whole process of steel structure delivery by one company reduces communication mistakes, shortens completion time and optimizes the costs, despite following manufacture for order pattern we use repeatable and verified technological solutions. Therefore, we assure unchanging high quality of the final product. 12 Zapewniamy europejski standard wykonania w konkurencyjnej cenie We provide European standard of workmanship in a competitive price

13 najczęściej zadawane pytania FAQ dostarczamy pewność, jakość i bezpieczeństwo w standardzie. we provide reliability, quality and safety as standard. czy produkty firmy OMIS są bezpieczne? are the products of OMIS company safe? Zdecydowanie tak! Trwałość i wytrzymałość połączeń analizowana jest już na etapie doboru materiałów, następnie poddawane są one bieżącej kontroli i weryfikacji jakości połączeń spawanych. Nowoczesne urządzenia spawalnicze obsługiwane są przez doświadczonych spawaczy powtarzalność parametrów. Definitely yes! Permanence and resistance of joints is analyzed already at the level of materials selection, next they undergo current control and welding joints quality verification. Modern welding equipment is operated by experienced welders - repeatability of parameters. skąd pochodzą materiały i surowce do produkcji konstrukcji OMIS SC? what is the origin of materials used for OMIS SC steel structure manufacture? Współpracujemy tylko z wiodącymi globalnie dostawcami materiałów i akcesoriów, w tym między innymi z: ThyssenKrupp, Pruszyński, Balex, Kingspan, Gunnebo, Hilti, Rockwool, Esab, Hypertherm, Roboprojekt, Wheelabrator, Hempel, Oliva. Wysoka jakość komponentów gwarantuje brak usterek produkcyjnych, krótkie terminy realizacji oraz brak zgłoszeń gwarancyjnych. We cooperate only with the leading materials and accessories suppliers such as ThyssenKrupp, Pruszynski, Balex,Kingspan, Gunnebo, Hilti, Rockwool, Esab, Hypertherm, Roboprojekt, Wheelabrator, Hempel, Oliva. High quality of components assures lack of manufacture failures, short completion terms and lack of guarantee notifications. czy załoga OMIS SC ma wystarczające kwalifikacje i doświadczenie? is OMIS SC staff sufficiently qualified and experienced? Nasze doświadczenie w wykonawstwie i montażu przemysłowych konstrukcji stalowych sięga lat osiemdziesiątych XX w. Ponad 30 osobowa kadra to ludzie z wyższym wykształceniem inżynierskim, w tym dwóch Międzynarodowych Inżynierów Spawalnictwa. W latach zrealizowaliśmy kilkaset obiektów stalowych. Gwarantujemy wykonanie powierzonych inwestycji w terminie i zgodnie z oczekiwaniami. Our experience in workmanship and industrial steel structures assembly dates back to the eighties of 20 th. Our over 30 people senior staff consists of employees with higher engineer degrees including two International Welding Engineers. During the years we made a few hundred steel structure projects. We guarantee completion of the entrusted investments on time and in accordance with expectations. co się dzieje, gdy w trakcie realizacji zlecenia pojawią się zmiany w projekcie? what happens in case of design changes during fulfillment of an order? Upoważniony do kontaktu z Klientem pracownik OMIS SC dokonuje opisu zgłoszenia zmiany. Klient otrzymuje alternatywy rozwiązań wraz z ewentualnym kosztem ich wykonania. Zlecenie analizowane jest pod kątem możliwości wystąpienia ewentualnych problemów w kolejnych fazach produkcji. Tworzymy rozwiązania uwzględniające oczekiwania klientów An OMIS SC employee authorized to contact the customer describes the notification of change. The customer receives alternative solutions including potential cost of their implementation. The order is analyzed paying special attention to possibilities of appearance of potential problems in all manufacture stages. We create solutions approaching our customer expectations.

14 nasze realizacje example realizations hala magazynowa warehouse building Pruszcz Gdański LPP S.A. termin realizacji: , powierzchnia: m², waga konstrukcji: 290 t, zakres prac: projekt warsztatowy, prefabrykacja, dosatawa i montaż konstrukcji stalowej. Pruszcz Gdanski -LPP S.A. (Plc.) term of realization: , surface: m², weight of the construction: 290 t, s cope of works: technical design, prefabrication, steel structure delivery and assembly. hala produkcyjno magazynowa manufacture - warehouse building Karczew-Marflex M.J. Maillis Poland Sp.z o.o. termin realizacji: , powierzchnia: 5500 m², waga konstrukcji: 120 t, zakres prac: projekt budowlany i warsztatowy, prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji. Karczew-Marflex M.J. Maillis Poland Sp.z o.o. (Ltd.) term of realization: , surface: 5500 m², weight of the construction: 120 t, scope of works: building and technical design, prefabrication, steel structure delivery and assembly. obiekt magazynowo-technologiczny warehouse technological object Ostrołęka Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. termin realizacji: , powierzchnia: 1936 m2, waga konstrukcji: 300 t, z akres prac: projekt warsztatowy, prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji. Ostroleka- Complex of Power Stations Ostroleka Plc. term of realization: , surface: 1936 m2, weight of the construction: 300 t, scope of works: technical design, prefabrication, steel construction delivery and assembly. 14 referencje letters of reference Potwierdzeniem naszych umiejętności i europejskich standardów, stosowanych w firmie jest zadowolenie naszych Klientów. Liczne referencje dowodzą, że zawsze stawiamy ich potrzeby i wymagania na pierwszym miejscu. Our customers satisfaction is confirmation of our skills and european standards used in our company. Numerous letters of reference prove that we always put their needs and demands in the first place. do tej pory zaufali nam m.in.: Mlekovita, Stora Enso Poland, Xella Polska, Elektrobudowa SA, RWE Stoen, Rezaw-Plast, Suominen Flexible Packaging, Tesco, Avans, LPP, Biedronka, Elektrownia Pątnów, Raisio Foods Polska, Marflex M.J. Maillis Poland, Struga, Agromasz, Wiprobet, Zespół Elektrowni Ostrołęka, Opol-Trans, Aldo, Jumida, Dzủkijos Popierius, Antczak-Avenir, Auto-Land, KRC Okna, Drewniane, Primator. so far the following companies trusted us: SM Mlekovita, Stora Enso Poland, Xella Polska, Elektrobudowa SA, RWE Stoen, Rezaw-Plast, Suominen FlexiblePackaging, Tesco, Avans, LPP, Biedronka, Patnow Power Station, Raisio Foods Poland, Marflex M.J. Maillis Poland, Struga, Agromasz, Wiprobet, Ostroleka Complex of Power Stations, Opol-Trans, Aldo, Jumida, Dzủkijos Popierius, Antczak-Avenir, Auto-Land, KRC Okna, Drewniane, Primator.

15

16 OMIS SC Wiesław Szczepkowski ul. Kołobrzeska 8, Ostrołęka, tel./fax (+48 29) ,

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years WSTĘP Introduction Wstęp Energomontaż-Południe SA jest spółką, której dzisiejsza pozycja została zbudowana poprzez wieloletnie doświadczenie i kompetencję. Lata praktyki pozwalają firmie brać udział w

Bardziej szczegółowo

Drogi i koleje Roads and Railways

Drogi i koleje Roads and Railways Drogi i koleje Roads and Railways Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Drogi i koleje 6 Roads and Railways Bariery drogowe i panele akustyczne 8 Road Barriers and Acoustic

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Polska / Poland 09-410 Płock, ul. Sikorskiego 6/57 tel./fax: +48 (24) 266 85 06 Polska / Poland

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

In service for Power Industry

In service for Power Industry n e i przesy ł o w e d l a r ó ż n yc h g a ł ę z i p r z e m y s ł u, T e c h n o lo g i c a l a n d t r a n s f e r p i p i n g s f o r d i f f e r e n t b r a n c r d o s ta r czo n yc h u r z ą d z

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

www.gsegroup.com Crédit photos : L. Molinier. Brice Toul. Fotostudio Knut Zeisel. APSL. Hervé Abbadie. François Deladerrière - Arles.

www.gsegroup.com Crédit photos : L. Molinier. Brice Toul. Fotostudio Knut Zeisel. APSL. Hervé Abbadie. François Deladerrière - Arles. Grupa GSE specjalizuje się w realizacji inwestycji budowlanych pod klucz dla firm sektora przemysłowego, biurowego i logistycznego. Od daty swych narodzin w 1976 roku, GSE weszła do ścisłej, międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo