konstrukcje stalowe steel structures projektowanie designing hale stalowe steel buildings inżynieria przemysłowa industrial engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "konstrukcje stalowe steel structures projektowanie designing hale stalowe steel buildings inżynieria przemysłowa industrial engineering"

Transkrypt

1 sprawdź nas!

2 o nas about us Firma OMIS SC powstała w 1999 roku: fundament firmy to jej Właściciel - inżynier budownictwa z 30 letnim doświadczeniem w realizacji obiektów budowlanych, zespół tworzący jej rynkową wartość funkcjonuje od 1990 roku, ponad 200 doświadczonych fachowców, w tym 30 osób kadry inżynieryjnej i zarządzającej, potencjał wykonawczy na poziomie 6-8 tysięcy ton konstrukcji rocznie. Istniejemy aby poprawić warunki pracy, jakość i rentowność przedsięwzięć realizowanych przez naszych klientów We exist to improve working conditions, quality and profitability of undertakings implemented by our customers 2 OMIS SC company was set up in 1999: the basis of the company is its Owner a building engineer with 30 years experience in building objects erection, the team creating its market value has been functioning since 1990, over 200 experienced specialists, including 30 people of engineering and management, production potential reaching 6-8 thousand tons of constructions a year.

3 konstrukcje stalowe steel structures profesjonalna prefabrykacja konstrukcji stalowych o charakterze przemysłowym i budowlanym halowe konstrukcje nośne i drugorzędne, systemy transportu mediów i surowców, estakady, konstrukcje nośne maszyn, wykonawstwo na podstawie projektów własnych lub powierzonych. professional prefabrication of industrial and building steelwork load-bearing and secondary hall structures, media and raw material transportation systems, trestle bridges, machines load-bearing structures, manufacture on the basis of own or entrusted designs. projektowanie designing własny dział projektowy, kompleksowa obsługa projektowa inwestycji budowlanych, pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze. own design department, overall design services of building investments, complex building designs and working drawings. hale stalowe steel buildings Na życzenie klientów częściowe lub generalne wykonawstwo obiektów halowych w technologii prefabrykowanego szkieletu stalowego o przeznaczeniu produkcyjnym, magazynowym, handlowym, technologicznym i sportowym Partial or general execution of industrial, manufacture, warehouse, trade, technological or sports buildings in prefabricated steel carcass technology at the customer s request inżynieria przemysłowa industrial engineering serwis, montaż oraz modernizacja urządzeń i instalacji technologicznych w tym: zbiorników, rurociągów technologicznych, rozbudowa i modernizacja linii technologicznych. service, assembly and modernization of technological appliances and systems including: tanks, technological pipelines, expansion and modernization of technological lines.

4 stawiamy na kompleksowość, jakość i satysfakcję klienta we base on comprehensiveness, quality and customer satisfaction 1. kontakt z klientem w jego siedzibie 1. contact with a customer in the customer s office Oszczędzamy czas klientów We save our customer s time 2. obliczenia, modelowanie, optymalizacja konstrukcji 2. calculations, modelling, steel structure optimization Dbamy o bezpieczeństwo i efektywność rozwiązań We care for safety and effectiveness of solutions 3. zamówienia materiału 3. material orders Niezawodność najlepszych sprawdzonych dostawców dodajemy w standardzie We offer reliability of the best suppliers as standard 4. oczyszczanie materiału 4. material cleaning Oferujemy naszym partnerom czysty układ We offer our customers clear conditions 5. scalania/spawanie konstrukcji 5. structure elements joining / welding Sztuka utrzymania wysokiej jakości Ability to keep high quality 4

5 10. dokumentacja powykonwcza 10. post executive documentation Terminowość i kompleksowość przekazywania dokumentacji Punctuality and comprehensiveness of documentation submitting 9. montaż na placu 9. site assembly Nowoczesne technologie w służbie naszych klientów Modern technologies at our customers disposal 8. kontrola jakości na każdym etapie produkcji i montażu 8. quality control at every stage of manufacture and assembly Jakość jest dla nas tak ważna jak sam klient The quality is important for us as the customer himself 7. identyfikacja, konfekcjonowanie, transport 7. identification, preparation for shipment, transportation Pełna kontrola procesu = bezproblemowy montaż Full process control = assembly without problems 6. fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne 6. factory anticorrosive and fire protection guarantee Do 20 lat użytkowania bez dodatkowej konserwacji Up to 20 years of exploitation without extra maintenance

6 projektowanie designing BIURO PROJEKTOWE OMIS SC: zatrudnia kilkunastu konstruktorów, architektów i projektantów innych branż, dysponuje niezbędnymi uprawnieniami wymaganymi do realizacji wszelkiego rodzaju projektów, posiada wieloletnie doświadczenie połączone z wdrażaniem najnowocześniejszych rozwiązań, wykorzystuje oprogramowanie: TEKLA (modelowanie 3D), RCAD (modelowanie 3D), Robot Millenium (obliczenia). AutoCAD (projektowanie) zapewniające płynny transfer informacji skracając czas realizacji. OMIS SC DESIGN OFFICE: employs several constructors, architects and other branches designers, has indispensable rights demanded for execution of all kinds of projects, has long term experience combined with implementation of the most modern solutions uses the following software: TEKLA (3D modelling), RCAD (3D modelling), Robot Millenium (calculations), AutoCAD (designing) providing steady transfer of information shortening the completion time. kompleksowa obsługa projektowa inwestycji budowlanych full design service of building investments koncepcje architektoniczne i wizualizacje, maksymalna funkcjonalność i optymalizacja kosztów, pełnobranżowe projekty do uzyskania pozwolenia na budowę, fachowa obsługa administracyjna procesu projektowego, projekty wykonawcze i technologiczne wraz z nadzorami, budżetowanie i kosztorysowanie inwestycji w wybranym przez klienta zakresie, projektowanie i wykonawstwo infrastruktury przemysłowej. preliminary designs and visualizations, maximum functionality and costs optimization, full trade designs for obtaining a building permit, professional administrative service of the design process, executive and technological projects including supervision, investment budgeting and cost estimation in the customer selected scope, industrial infrastructure designs and execution. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za zaproponowane rozwiązania projektowe, sprawnie reagujemy na zmiany pojawiające się w trakcie realizacji obiektu We take full responsibility for proposed design solutions and efficiently react to changes occurring during construction of a structure 6

7 rozwiązania konstrukcyjne optymalizowane są pod względem funkcji, obciążeń i kosztów wykonania construction solutions are optimized in terms of functions, loads and execution costs konstrukcje stalowe steel structures budowlane building steel structures ramowe, kratowe, drugorzędne girders, trusses, secondary structures technologiczne technological structures konstrukcje wsporcze, estakady pod rurociągi i instalacje technologiczne, maszty supporting structures, piping and technologic systems trestle bridges, masts drogowe road steel structures kadki, mosty, ekrany footbridges, bridges, screens maszyny i urządzenia dla przemysłu machines and appliances for industry transport technologiczny rurociągi, maszyny dla kopalnictwa kruszyw supporting structures, piping and technologic systems trestle bridges, masts zbiorniki tanks standardowe i indywidualne o dowolnej pojemności standard and individual tanks of any capacity Na życzenie klienta OMIS SC proponuje rozwiązania szyte na miarę z wykorzystaniem optymalnie dobranych rozwiązań konstrukcyjnych i użytkowych. At the customer s request, OMIS SC offers tailor-made solutions with the use of optimally selected construction and functional solutions.

8 potencjał technologiczny technological potential nasze atuty to nowoczesność, innowacyjność, zaplecze our assets are modernity, innovation and the infrastructure Posiadamy: obiekty o łącznej powierzchni ponad 5000 m2, nowoczesne linie technologiczne klasy CNC do obróbki wstępnej, cięcia i profilowania stali, urządzenia spawalnicze uznanych firm. Współpracujemy tylko z wiodącymi dostawcami materiałów i akcesoriów. We possess: buildings of the total surface area over 5000 m2, modern CNC class technological lines for initial processing, steel cutting and profiling, recognized companies welding equipment. We cooperate only with leading suppliers of materials and accessories. gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości we guarantee the highest level of safety and quality wykonujemy konstrukcje o najwyższych parametrach wytrzymałościowych, stosujemy wieloetapową weryfikację poprawności wykonywanych prac, nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. constructions made by us are of the highest strength parameters, we apply multi-stage verification of correctness of the performed works, our employees constantly improve their professional qualifications. Sterowane numerycznie (CNC) maszyny do obróbki materiału pozwalają na połączenie szybkości z chirurgiczną precyzją Numerically controlled (CNC) machines for material processing enable us to combine speed with surgical precision Zakup maszyn współfinansowany został ze środków funduszy UE The machines were bought with the support of EU funds 8

9 skuteczne i sprawdzone zabezpieczenie antykorozyjne effective and verified anticorrosive protection oczyszczamy stal przed obróbką, co zapewnia optymalną wytrzymałość spoin, po zakończeniu prac spawalniczych powtórne oczyszczanie następuje w nowoczesnej komorze śrutowniczej co gwarantuje brak ognisk korozji w tzw. trudnych miejscach, aplikację powłok malarskich przeprowadzamy metodą natrysku hydrodynamicznego w zamkniętej kabinie lakierniczej oznacza to krótki proces dojrzewania i gwarantuje trwałość powłoki sięgającą 20 lat, proces zabezpieczenia antykorozyjnego prowadzimy w cyklu zamkniętym co minimalizuje jego wpływ na środowisko, stosowane przez nas sprawdzone i precyzyjnie dopasowane systemy malarskie zapewniają najwyższą jakość powłoki oraz brak kosztów konserwacji w przyszłości, używamy systemów malarskich tylko uznanych firm - Hempel, Oliva, opcjonalnie stosujemy cynkowanie ogniowe w uznanym zakładzie. we clean the steel before processing, which provides optimal welds strength, after finishing of welding works another cleaning takes place, this time in a modern blasting chamber, which guarantees lack of corrosion centres in so called difficult places, we carry out the coatings in airless technology in a closed painting cabin this means a short maturing process and guarantees durability of coatings up to 20 years, anticorrosive protection process is carried out in a closed cycle, which reduced its influence upon the environment, verified, carefully selected painting systems ensure the highest coating quality and low maintenance costs in the future, we use only painting systems of recognized companies Hempel, Oliva, optionally, we apply hot galvanizing in a recognized plant.

10 o bezpiecznym i profesjonalnym montażu wiemy wszystko we know everything about safe and professional assembly własne brygady montażowe z kilkunastoletnim doświadczeniem w montażu wszystkich rodzajów konstrukcji, nowoczesne urządzenia do montażu podnośniki samojezdne, żurawie budowlane, rusztowania, szybkość działania połączona z umiejętnością współpracy z zespołami wykonującymi pozostałe prace budowlane, połączenia skręcane, wykonywane przy użyciu kluczy dynamometrycznych, standardowe stosowanie śrub o podwyższonej wytrzymałości posiadających fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne, sprawna obsługa geodezyjna potwierdzająca wysoką jakość montażu. own assembly teams with years experience in assembly of all kinds of steel structures, modern assembly equipment self-propelled lifts, building cranes, scaffoldings, speed combined with good cooperation with teams performing the remaining building works, screw joints made with the use of torque spanners, standard use of increased strength screws with factory anticorrosive protection, efficient geodetic service proving high quality of assembly. 30 lat bezpiecznego budowania, bez awarii, katastrof i wypadków. Nasze umiejętności są gwarancją szybkiego i bezproblemowego montażu. 30 years of safe building, with no failures, catastrophes or accidents. Our skills guarantee fast and easy assembly. 10

11 konfekcjonowanie, załadunek, transport preparation for shipment, loading, transport dokładne znakowanie elementów zabezpiecza przed pomyłkami montażowymi oraz skraca czas montażu accurate marking of elements prevents assembly mistakes and shortens the assembly time przygotowanie kotew, geodezyjna kontrola jakości, kotwienie chemiczne grapling iron preparation, land-surveing quality control, chemical anchoring prefabrykacja kotew tradycyjnych lub dostawa kotew chemicznych zgodnie z projektem konstrukcyjnym, montaż w oparciu o operat geodezyjny, potwierdzający prawidłowe wykonanie miejsc zakotwienia. traditional anchors manufacture or chemical anchors delivery in accordance with a construction design, assembly based on geodetic evaluation, confirmation of making correct places of anchoring. geodezyjna kontrola jakości po zakończeniu montażu assembly based on geodetic survey confirming correct preparation of anchoring places Po zmontowaniu konstrukcji stalowej a przed zejściem z budowy, konstrukcja zawsze podlega kontroli wymiarowej przeprowadzanej przez specjalistyczne firmy geodezyjne After assembly completion and before leaving the building site, our steel structures always undergo dimension control carried out by specialized geodetic companies.

12 jakość quality Wysokie kwalifikacje zespołu OMIS SC, najwyższa jakość produktów i usług zostały potwierdzone przez liczne certyfikaty. Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne technologie oraz wewnętrzny system kontroli, gwarantują najwyższą jakość naszych konstrukcji. High qualifications of OMIS SC team and the highest quality of their products and services were confirmed by numerous certificates. Long term experience, modern technologies and internal control system ensure the highest quality of our structures. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością serii ISO 9001:2000 Quality Management System Certificate, ISO 9001:2000 series Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach I Grupa Zakładów Dużych Welding Institute in Gliwice Qualifications Certificate First Group of Big Companies Świadectwo Kwalifikacyjne GSI SLV klasy D D class GSI SLV Qualifications Certificate Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego wytwarzanie i modernizacja instalacji technologicznych Technical Supervision Office Decisions manufacture and modernization of technological systems Certyfikat Systemu Zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska serii ISO 14001:2004 Management System Certificate in the field of environment protection, ISO 14001:2004 series Świadectwo kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych wydane przez Ministerstwo Infrastruktury The certificate of qualifications for renovation and mounting of steel bridge constructions issued by the Ministry Of Infrastructure nowoczesna organizacja procentuje modern organization pays off zamknięcie procesu prefabrykacji pod jednym dachem ułatwia i przyspiesza kontrolę jakości, prowadzenie całego procesu dostawy konstrukcji stalowej przez jeden podmiot minimalizuje błędy komunikacji, skraca czas realizacji, optymalizuje koszty, pomimo realizacji schematu produkcji na zamówienie stosujemy powtarzalne i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Dlatego gwarantujemy niezmienną, wysoką jakość produktu finalnego. closing the prefabrication process under one roof makes the quality control easier and more efficient, running the whole process of steel structure delivery by one company reduces communication mistakes, shortens completion time and optimizes the costs, despite following manufacture for order pattern we use repeatable and verified technological solutions. Therefore, we assure unchanging high quality of the final product. 12 Zapewniamy europejski standard wykonania w konkurencyjnej cenie We provide European standard of workmanship in a competitive price

13 najczęściej zadawane pytania FAQ dostarczamy pewność, jakość i bezpieczeństwo w standardzie. we provide reliability, quality and safety as standard. czy produkty firmy OMIS są bezpieczne? are the products of OMIS company safe? Zdecydowanie tak! Trwałość i wytrzymałość połączeń analizowana jest już na etapie doboru materiałów, następnie poddawane są one bieżącej kontroli i weryfikacji jakości połączeń spawanych. Nowoczesne urządzenia spawalnicze obsługiwane są przez doświadczonych spawaczy powtarzalność parametrów. Definitely yes! Permanence and resistance of joints is analyzed already at the level of materials selection, next they undergo current control and welding joints quality verification. Modern welding equipment is operated by experienced welders - repeatability of parameters. skąd pochodzą materiały i surowce do produkcji konstrukcji OMIS SC? what is the origin of materials used for OMIS SC steel structure manufacture? Współpracujemy tylko z wiodącymi globalnie dostawcami materiałów i akcesoriów, w tym między innymi z: ThyssenKrupp, Pruszyński, Balex, Kingspan, Gunnebo, Hilti, Rockwool, Esab, Hypertherm, Roboprojekt, Wheelabrator, Hempel, Oliva. Wysoka jakość komponentów gwarantuje brak usterek produkcyjnych, krótkie terminy realizacji oraz brak zgłoszeń gwarancyjnych. We cooperate only with the leading materials and accessories suppliers such as ThyssenKrupp, Pruszynski, Balex,Kingspan, Gunnebo, Hilti, Rockwool, Esab, Hypertherm, Roboprojekt, Wheelabrator, Hempel, Oliva. High quality of components assures lack of manufacture failures, short completion terms and lack of guarantee notifications. czy załoga OMIS SC ma wystarczające kwalifikacje i doświadczenie? is OMIS SC staff sufficiently qualified and experienced? Nasze doświadczenie w wykonawstwie i montażu przemysłowych konstrukcji stalowych sięga lat osiemdziesiątych XX w. Ponad 30 osobowa kadra to ludzie z wyższym wykształceniem inżynierskim, w tym dwóch Międzynarodowych Inżynierów Spawalnictwa. W latach zrealizowaliśmy kilkaset obiektów stalowych. Gwarantujemy wykonanie powierzonych inwestycji w terminie i zgodnie z oczekiwaniami. Our experience in workmanship and industrial steel structures assembly dates back to the eighties of 20 th. Our over 30 people senior staff consists of employees with higher engineer degrees including two International Welding Engineers. During the years we made a few hundred steel structure projects. We guarantee completion of the entrusted investments on time and in accordance with expectations. co się dzieje, gdy w trakcie realizacji zlecenia pojawią się zmiany w projekcie? what happens in case of design changes during fulfillment of an order? Upoważniony do kontaktu z Klientem pracownik OMIS SC dokonuje opisu zgłoszenia zmiany. Klient otrzymuje alternatywy rozwiązań wraz z ewentualnym kosztem ich wykonania. Zlecenie analizowane jest pod kątem możliwości wystąpienia ewentualnych problemów w kolejnych fazach produkcji. Tworzymy rozwiązania uwzględniające oczekiwania klientów An OMIS SC employee authorized to contact the customer describes the notification of change. The customer receives alternative solutions including potential cost of their implementation. The order is analyzed paying special attention to possibilities of appearance of potential problems in all manufacture stages. We create solutions approaching our customer expectations.

14 nasze realizacje example realizations hala magazynowa warehouse building Pruszcz Gdański LPP S.A. termin realizacji: , powierzchnia: m², waga konstrukcji: 290 t, zakres prac: projekt warsztatowy, prefabrykacja, dosatawa i montaż konstrukcji stalowej. Pruszcz Gdanski -LPP S.A. (Plc.) term of realization: , surface: m², weight of the construction: 290 t, s cope of works: technical design, prefabrication, steel structure delivery and assembly. hala produkcyjno magazynowa manufacture - warehouse building Karczew-Marflex M.J. Maillis Poland Sp.z o.o. termin realizacji: , powierzchnia: 5500 m², waga konstrukcji: 120 t, zakres prac: projekt budowlany i warsztatowy, prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji. Karczew-Marflex M.J. Maillis Poland Sp.z o.o. (Ltd.) term of realization: , surface: 5500 m², weight of the construction: 120 t, scope of works: building and technical design, prefabrication, steel structure delivery and assembly. obiekt magazynowo-technologiczny warehouse technological object Ostrołęka Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. termin realizacji: , powierzchnia: 1936 m2, waga konstrukcji: 300 t, z akres prac: projekt warsztatowy, prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji. Ostroleka- Complex of Power Stations Ostroleka Plc. term of realization: , surface: 1936 m2, weight of the construction: 300 t, scope of works: technical design, prefabrication, steel construction delivery and assembly. 14 referencje letters of reference Potwierdzeniem naszych umiejętności i europejskich standardów, stosowanych w firmie jest zadowolenie naszych Klientów. Liczne referencje dowodzą, że zawsze stawiamy ich potrzeby i wymagania na pierwszym miejscu. Our customers satisfaction is confirmation of our skills and european standards used in our company. Numerous letters of reference prove that we always put their needs and demands in the first place. do tej pory zaufali nam m.in.: Mlekovita, Stora Enso Poland, Xella Polska, Elektrobudowa SA, RWE Stoen, Rezaw-Plast, Suominen Flexible Packaging, Tesco, Avans, LPP, Biedronka, Elektrownia Pątnów, Raisio Foods Polska, Marflex M.J. Maillis Poland, Struga, Agromasz, Wiprobet, Zespół Elektrowni Ostrołęka, Opol-Trans, Aldo, Jumida, Dzủkijos Popierius, Antczak-Avenir, Auto-Land, KRC Okna, Drewniane, Primator. so far the following companies trusted us: SM Mlekovita, Stora Enso Poland, Xella Polska, Elektrobudowa SA, RWE Stoen, Rezaw-Plast, Suominen FlexiblePackaging, Tesco, Avans, LPP, Biedronka, Patnow Power Station, Raisio Foods Poland, Marflex M.J. Maillis Poland, Struga, Agromasz, Wiprobet, Ostroleka Complex of Power Stations, Opol-Trans, Aldo, Jumida, Dzủkijos Popierius, Antczak-Avenir, Auto-Land, KRC Okna, Drewniane, Primator.

15

16 OMIS SC Wiesław Szczepkowski ul. Kołobrzeska 8, Ostrołęka, tel./fax (+48 29) ,

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Heron Machine & Electric Industrial Co., Ltd.

Heron Machine & Electric Industrial Co., Ltd. 24 小时服务热线 : 400-088-3325 24 hours service hotline: 400-088-3325 TAKT Technology adres: Przedstawicielstwo w Polsce: TAKT Technology sp. z o.o. ul. Legionów 189 43-502 Czechowice-Dziedzice Tel. +48 601

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

NIWA. INŻYNIERIA Przemysłowa instalacje technologiczne.

NIWA. INŻYNIERIA Przemysłowa instalacje technologiczne. NIWA INŻYNIERIA Przemysłowa instalacje technologiczne www.niwa.pl Spis treści 0 10 Co 20 Prefabrykacja 30 Zbiorniki 40 Inżyniering, 5 Wykwalifikowani O nas robimy? Instalacje technologiczne i montaż Zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES Produkcja konstrukcji ponadgabarytowych Roczne moce wytwórcze do 9 600 ton POWODY, DLA KTÓRYCH WYBIERZESZ NASZĄ OFERTĘ: pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments

Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments Spis treści Table of contents Pincety kosmetyczne Cosmetic tweezers 7 Nożyczki kosmetyczne Cosmetic scissors 8 Cążki do paznokci Nail cutters 12

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges Firma ME Construct nv z siedzibą w Bree (Belgia) od lat specjalizuje się w obudowie dachów i ścian, zarówno budynków przemysłowych jak i biurowych.

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży?

Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży? Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży? Grupa Ematech to trzy wyspecjalizowane spółki z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, bogatym portfolio

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 20 /

KATALOG PRODUKTÓW 20 / KATALOG PRODUKTÓW 2017/2018 O firmie Przedsiębiorstwo MAX-POL to wiodący producent zniczy i wkładów w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1985 roku i należy do grona prekursorów. Na ponad 30 letnią działalność

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Nowa granica doskonałości

Nowa granica doskonałości nasz informacje potencjał o firmie Malarnia proszkowa Linia technologiczna lakierowania proszkowego dostępna w naszej firmie wyposażona jest w nowoczesny O NAS Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy znany

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Trusted. Wasz zaufany partner ds. osprzętu i wyposażenia. Ramiona wyburzeniowe. Designed for Functionality, Engineered for Reliability 1

Trusted. Wasz zaufany partner ds. osprzętu i wyposażenia. Ramiona wyburzeniowe. Designed for Functionality, Engineered for Reliability 1 Trusted Wasz zaufany partner ds. osprzętu i wyposażenia Ramiona wyburzeniowe 1 Designed for Functionality, Engineered for Reliability 1 Certyfikaty ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Ramiona wyburzeniowe posiadają

Bardziej szczegółowo

elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych flexible solutions tailored to your specific needs potrzeb Technologia dla Twojej firmy

elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych flexible solutions tailored to your specific needs potrzeb Technologia dla Twojej firmy Technologia dla Twojej firmy D O B Ó R Z A S O B Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H S P E C J A L N I E D L A T W O J E J F I R M Y Świadczymy różnego rodzaju kompleksowe prace transferowe urządzeń i

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI Wysoka technologia do twoich usług Niezawodność i bezpieczeństwo Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności: Via Bologna, 9 04012 CISTERNA DI LATINA Tel. +39 06 9687 1088 Fax

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

MARINE FENDERS ODBOJNICE NABRZEŻOWE

MARINE FENDERS ODBOJNICE NABRZEŻOWE MARINE FENDERS ODBOJNICE NABRZEŻOWE Made in Poland EU I PRZEMYSŁOWE www.gumalit.com www.rubber-shop.eu \ www.sklep-guma.pl APPLICATION: Rubber and polyurethane fenders are used as protection in: marine

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

Trusted. Wasz zaufany partner ds. osprzętu i wyposażenia. Ramiona Long Reach. Designed for Functionality, Engineered for Reliability 1

Trusted. Wasz zaufany partner ds. osprzętu i wyposażenia. Ramiona Long Reach. Designed for Functionality, Engineered for Reliability 1 Trusted Wasz zaufany partner ds. osprzętu i wyposażenia Ramiona Long Reach 1 Designed for Functionality, Engineered for Reliability 1 Certyfikaty ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Ramiona wyburzeniowe posiadają

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HAL MODUŁOWYCH

SYSTEM HAL MODUŁOWYCH SYSTEM HAL MODUŁOWYCH Siedziba, Zakład Produkcyjny WELDON sp. z o.o. O firmie Weldon sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji kontenerów, konstrukcji stalowych hal i magazynów oraz ekranów akustycznych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej.

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej. Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej www.caps-group.com 2 CO ROBIMY? Grupa CAPS oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania dla kompleksowego wyposażenia powierzchni handlowych, edukacyjnych, biurowych,

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

NITY katalog produktów

NITY katalog produktów NITY kataog produktów Indeks produktów Nity zrywane 1-1031 Kołnierz standard Auminium [AMg2,5] Sta 8 Wg RAL Miedziane St A4/St A2, A4 St ocynk/st ocynk A AMg 3/A AMg3 A AMg/St A2 A/St AMg 1-1032 Kołnierz

Bardziej szczegółowo

pl en PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES

pl en PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES pl en PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES O FIRMIE Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. jest znanym i cenionym producentem odlewów żeliwnych, z żeliwa szarego, sferoidalnego i

Bardziej szczegółowo

Job Title - Zawód Description - Opis Salary - Wynagrodzenie

Job Title - Zawód Description - Opis Salary - Wynagrodzenie ORION GROUP RECRUITMENT SERVICES Lista ofert pracy Job Title - Zawód Description - Opis Salary - Wynagrodzenie Shift Maintenance Engineer - Inżynier konserwator/mechanik Konserwacja, naprawy maszyn w firmie

Bardziej szczegółowo

Grupa LINTER - Spółki partnerskie

Grupa LINTER - Spółki partnerskie 1 Grupa LINTER - Spółki partnerskie systemy transportowe, urządzenia do przeróbki minerałów elementy systemów transportowych usługi górnicze Mining usługi górnicze projektowanie handel międzynarodowy BPL

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

NASZE REALIZACJE Poznań. konstrukcje stalowe. ...wielkie rzeczy! katalog produktów

NASZE REALIZACJE Poznań. konstrukcje stalowe. ...wielkie rzeczy! katalog produktów konstrukcje stalowe Ditta Seria specjalizuje się również w fachowym świadczeniu usług w zakresie wynajmu żurawi kołowych i wieżowych, ładowarek i podnośników teleskopowych, zawodowej obsłudze operatorskiej

Bardziej szczegółowo

Hale i Konstrukcje Stalowe. Budujemy możliwości www.alstal.eu

Hale i Konstrukcje Stalowe. Budujemy możliwości www.alstal.eu Hale i Konstrukcje Stalowe Budujemy możliwości www.alstal.eu Budujemy możliwości www.alstal.eu Hale i Konstrukcje Stalowe ALSTAL to wyspecjalizowany oddział Grupy Budowlanej ALSTAL, który świadczy profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża Adres: Pocztowa 16 64-918 Lotyń woj. wielkopolskie P.W.U-H PLASTROL is dynamically developing a family company in the sector of electronic equipment and plastic

Bardziej szczegółowo

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black TEKNO to seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoja szczelność - IP54. Oznacza to, że produkty są pyłoodporne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo