PROJEKT BUDOWLANY. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków Temat: Projekt architektoniczno budowlany budynku socjalno - biurowego, technologicznego, wiaty magazynowej na surowce wtórne i odwodniony osad, przebudowa istniej cego gara u, przebudowa budynku warsztatowo - gara owego oraz rozbiórka istniej cego budynku, wiat i zbiorników oczyszczalni cieków Adres: Bran a: Inwestor : 241/6, 241/7, 254/4 i 240/12 w obr b elazno Architektoniczno - Budowlana Urz d Gminy Choczewo Ul. Pierwszych Osadników Choczewo Zespó projektowy: G.P. Marcin Kaczmarek POM/0206/POOS/08 mgr in. arch. Grzegorz Serafin in. Edward Komorowski PO/KK/146/2006 ZGP-III-630/258/78 Opracowa : S awomir Golonka Sprawdzi : mgr in. arch. Damian Czapli ski PO/KK/192/2008 mgr in. Marcin Milewczyk POM/0118/POOK/08 Gda sk, kwiecie 2009 r.

2 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Biologiczna oczyszczalnia cieków KA/FR EcoTech NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków w m. Choczewo gm. Choczewo, woj. pomorskie dzia ka nr 241/6, 241/7, 254/4 i 240/12 TEMAT Projekt architektoniczno budowlany budynku socjalno - biurowego, technologicznego, wiaty magazynowej na surowce wtórne i odwodniony osad, przebudowa istniej cego budynku warsztatowego i gara u oraz rozbiórka istniej cego budynku, wiaty i zbiorników oczyszczalni cieków INWESTOR Urz d Gminy Choczewo Ul. Pierwszych Osadników Choczewo AUTORZY mgr in. arch. Grzegorz Serafin PO/KK/146/2006 in. Edward Komorowski ZGP - III-630/258/78 Marcin Kaczmarek B.P.T. EcoTech ul. M. Reja Gda sk B R A N A A R C H I T E K T O N I C Z N O B U D O W L A N A Kopie dokumentów: Uprawnienia projektanta. SPIS TRE CI Budynek warsztatowo - gara owy... 3 Gara 4 1. Cel opracowania Zakres opracowania Podstawa opracowania Stan istniej cy Charakterystyka przydatno ci gruntów do celów budowlanych Budynek socjalno biurowy Dane liczbowe Opis obiektu, analiza funkcjonalna Konstrukcja awy fundamentowe ciany fundamentowe ciany zewn trzne... 8 KA/FR Strona 1

3 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie ciany wewn trzne Nadpro a i wieniec Wi ba dachowa Strop budynku Wentylacja Pod ogi i posadzki Izolacje Stolarka okienna i drzwiowa Rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie Ogrzewanie Instalacje Budynek technologiczny Program u ytkowy Wykaz pomieszcze Dane liczbowe Konstrukcja awy fundamentowe ciany fundamentowe ciany zewn trzne cianki dzia owe Nadpro a i s upy Wi ba dachowa Wentylacja Pod ogi i posadzki Izolacja przeciwwilgociowa ciany wewn trzne Stolarka okienna i drzwiowa Rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie Ogrzewanie Wyposa enie Instalacje Wiata magazynowa na surowce wtórne i odwodniony osad Program u ytkowy Warunki i sposób posadowienia Rozwi zania konstrukcyjne Opis elementów konstrukcyjnych Pokrycie dachu Obróbki blacharskie S upy Wi zary P atwie St enia dachowe P yta posadzki i podjazdów Zabezpieczenie antykorozyjne Transport, sk adowanie i monta konstrukcji Budynek warsztatowo gara owy Program u ytkowy Budynek gara owy KA/FR Strona 2

4 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 10.2 Program u ytkowy Prace rozbiórkowe BEZPIECZE STWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego Istniej ce obiekty Wykaz elementów zagospodarowania mog ce stwarza zagro enia Zagro enia podczas realizacji robót Instrukta pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót Zabezpieczenie terenu budowy Zabezpieczenie pracy personelu obs uguj cego oczyszczalnie Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpo arowa Materia y szkodliwe dla otoczenia Bezpiecze stwo i higiena pracy Stosowanie si do prawa i innych przepisów Uwagi ko cowe O wiadczenie Budynek socjalno biurowy Nr rys. 1 Rzut przyziemia 1:100 2 Przekrój A A 1:100 3 Przekrój B B 1:100 4 Rzut wi by dachowej 1:100 5 Rzut dachu 1:100 6 Elewacja tylna i frontowa 1:100 7 Elewacje boczne 1:100 8 Zestawienie stolarki - Budynek technologiczny 1 Rzut przyziemia 1:100 2 Przekrój A-A 1:50 3 Przekrój B-B 1:50 4 Przekrój C-C 1:50 5 Rzut dachu 1:100 6 Elewacje 1:100 7 Zestawienie stolarki - Wiata magazynowa 1 Rzut przyziemia 1:100 2 Przekrój A-A 1:100 3 Elewacja tylna i frontowa 1:100 4 Elewacje boczne 1:100 KA/FR Strona 3

5 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Budynek warsztatowo - gara owy 1 Rzut przyziemia 1:100 Gara 1 Rzut przyziemia 1:100 KA/FR Strona 4

6 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 1. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i modernizacji mechaniczno - biologicznej oczyszczalni cieków pracuj cej w oparciu o metod niskoobci onego osadu czynnego wraz z budow budynku technologicznego. 2. Zakres opracowania Dokumentacja obejmuje projekt architektoniczno budowlany: budynku socjalno biurowego (ob. 1); budynku technologicznego oczyszczalni cieków (ob. 6); wiaty magazynowej na surowce wtórne (ob. 7); przebudowy budynku warsztatowo gara owego (ob.10); przebudowa budynku gara owego (ob.11); rozbiórki istniej cego budynku socjalno technologicznego (ob.15); rozbiórki istniej cej wiaty (ob. 17); rozbiórki istniej cych zbiorników oczyszczalni cieków (ob. 14). 3. Podstawa opracowania Zlecenie Inwersora - Gmina Choczewo; Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AB-7331/61/2008; Mapy do celów projektowych w skali 1:500, opracowane przez Area Pracownia Geodezyjna Wejherowo ul. Urocza 7; Ekspertyza geotechniczna opracowana w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oczyszczalni cieków na dz. nr 241/6 w Choczewie wykonana przez Zak ad Us ug Geotechnicznych GEODOM Gda sk ul. Bulo ska 8c/11;Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla gminy Choczewo; Obowi zuj ce przepisy i normy; Wizja lokalna. 4. Stan istniej cy Na terenie istniej cej oczyszczalni cieków istniej zabudowania o charakterze murowanym. Istniej ce obiekty oczyszczalni cieków: budynek socjalno techniczny likwidacja (ob. 15); dwa ci gi technologiczne biologicznej oczyszczalni cieków typu BIOBLOK WS 400 z komorami napowietrzania, osadnikami wtórnymi oraz wydzielonymi komorami stabilizacji tlenowej likwidacja (ob. 14); lokalna przepompownia cieków zbieraj ca cieki z budynku socjalno biurowego oraz z uk adu grawitacyjnego miejscowo ci elazno adaptacja (ob. Pist); ruroci gi mi dzyobiektowe likwidacja; komora pomiarowa z przelewem trójk tnym Thomasa likwidacja (ob. 18); labiryntowa komora kontaktowa chlorowania cieków likwidacja (ob. 19); poletka osadowe likwidacja (ob. 16); budynki warsztatowe adaptacja (ob. 10 i 11); wiaty magazynowe likwidacja (ob. 9). KA/FR Strona 5

7 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie L.p. Obiekt Powierzchnia [m 2 ] Kubatura [m 3 ] 1 Budynek socjalno techniczny (ob.15) 162,0 405,0 2 Zbiorniki oczyszczalni BIOBLOK (ob. 14) 368,0 1324,8 3 Budynek warsztatowo gara owy (ob. 10) 242,0-4 Budynek warsztatowy (ob. 11) 52,5 131,25 5 Magazyn wraz z wiat (ob. 9) 253,0 759,0 6 Labiryntowe komory kontaktowe (ob. 19) 26,5 74,2 7 Komory pomiarowe (ob. 18) 7,0 11,9 8 Poletka osadowe (ob. 16) 1577,0-5. Charakterystyka przydatno ci gruntów do celów budowlanych Zgodnie z wykonanym w pa dzierniku 2008 r. przez Zak ad Us ug Geotechnicznych GEODOM badaniem pod o a gruntowego dla posadowienia zbiorników oczyszczalni cieków oraz budynków technologicznych stwierdzono, e gruntami zdolnymi do przej cia obci e bezpo rednich od fundamentów obiektów s piaski drobne rednio-zag szczone. W okresie przeprowadzonych bada stwierdzono wyst powanie wody gruntowej w zale no ci od otworu badawczego w granicy mi dzy 2,1 a 2,5 m. ppt. Poziom wody gruntowej mo e ulega niewielkim wahaniom w zale no ci od warunków atmosferycznych o amplitudzie ±0,5 m. W pod o u, pod warstw sabono nej gleby wyst puj grunty no ne nadaj ce si do bezpo redniego posadowienia. W pod o u wyst puj korzystne warunki gruntowo wodne dla posadowienia projektowanych zbiorników KA/FR, zbiorników retencyjnych, budowy budynku technologicznego oraz budynku socjalno biurowego. G boko przemarzania dla rejonu bada wg normy PN-81/B wynosi 1,0 m ppt. UWAGA: Nale y pami ta aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszy stanu gruntów, a ewentualnie naruszone partie nale y odpowiednio zag ci. Zgodnie z Dz.U nr 126 poz. 839 projektowane obiekty: budynek socjalno biurowy, technologiczny oraz wiata magazynowa, nale do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadwiane s w prostych warunkach gruntowych, jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoleg ych do powierzchni terenu. KA/FR Strona 6

8 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 6. Budynek socjalno biurowy 6.1 Dane liczbowe Wielko obiektu : wysoko do kalenicy 6,99m / 5,73m ilo kondygnacji jedna powierzchnia zabudowy budynku P z =264,74m 2 powierzchnia u ytkowa budynku P u =221,48m 2 kubatura budynku K=1246,71m Opis obiektu, analiza funkcjonalna Zaprojektowany budynek socjalno - biurowy jest budynkiem jedno-kondygnacyjnym niepodpiwniczonym z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi dla pracowników technicznych. Poddasze projektuje si jako nieu ytkowe. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej o uk adzie konstrukcyjnym pod u nym. Budynek przykryty dachem dwuspadowym krytym blachodachówk. Ogrzewanie budynku zaprojektowano z w za cieplnego zlokalizowanego w budynku. Budynek zlokalizowany w miejscowo ci Choczewo, woj. pomorskie, na dzia ce nr 241/6, jest budynkiem murowanym z elementów ma ogabarytowych, parterowym i niepodpiwniczonym. Budynek zostanie wybudowany na miejsce istniej cego który zostanie poddany rozbiórce. Przewidywane przy cza wodoci gowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz telefoniczne. Wykaz pomieszcze KA/FR Strona 7

9 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 6.3 Konstrukcja awy fundamentowe Projektowane awy elbetowe o przekroju poprzecznym wg rysunku konstrukcyjnego fundamentów, posadowione na g boko ci 1.20m poni ej poziomu terenu. awy fundamentowe elbetowe wylewane na mokro z betonu B-15, zbrojenie konstrukcyjne 5 x 12mm stal 34GS, strzemiona 6mm co 30cm stal St0S. Wylewany beton w szalowaniu nale y dobrze zag ci. Wykonane elementy do poziomu gruntu rodzimego nale y zabezpieczy przeciwwilgociowo Izobud Br i dwie warstwy Izobud KL lub Dysperbit (boki i góra awy). Na awach pod cianami nale y zastosowa paski z papy termozgrzewalnej ciany fundamentowe ciany fundamentowe budynku technologiczno socjalnego zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych grubo ci 25cm na zaprawie cementowej Rz=5MPa, ocieplone styropianem FS20 grubo ci 10cm. ciana dwuwarstwowa pod ziemi do poziomu opaski z kostki betonowej (warstwa od zewn trz) - folia kube kowa, - styropian ekstradowany (ew. twardy FS 20) grubo ci 10cm, - 2 x papa termozgrzewalna - Izobud Br + dwie warstwy Izobud KL lub Dysperbit - ciana fundamentowa murowana z bloczków betonowych - Izobud Br + dwie warstwy Izobud KL lub Dysperbi ciany zewn trzne ciany zewn trzne z bloczków betonu komórkowego tzw. (gazobeton) M600, grubo 24 cm, klej zgodnie z zaleceniem producenta bloczków betonu komórkowego, styropian FS15 grubo ci - 12cm, uk adany naprzemiennie lub styropian fazowany. ciana zewn trzna z tynkiem (warstwy od zewn trz) - tynk g adzony drobnoziarnisty typu cyklina, kolor piaskowy - grunt pod tynk typu cyklina - szpachla plastyczna - siatka PCV wtopiona w masie klej cej (mocowana ko kami do ciany) - styropian ekstradowany na masie klej cej(ew. twardy FS 20) grubo ci 12cm, - ciana zewn trzna murowana z bloczków betonu komórkowego - tynk mineralny grubo ci 1,5cm Rynny i rury spustowe systemowe w kolorze RAL 8016(br z), obróbki i opierzenia z blachy stalowej w kolorze RAL 8016(br z), powlekane, rynny 120 mm i rury spustowe 90 mm ciany wewn trzne cianki konstrukcyjne w celu usztywnienia budynku zaprojektowano ciany dzia owe z bloczków betonu komórkowego M600, grubo 24 cm na klej proponowany przez producenta bloczków betonu komórkowego. ciany dzia owe wszystkie ciany dzia owe z bloczków betonu komórkowego M600, grubo 12 cm na klej proponowany przez producenta bloczków betonu komórkowego. KA/FR Strona 8

10 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Tynki wewn trzne wapienno-cementowe kat. III lub gipsowe kat. IV, malowane farb akrylow w kolorze bia ym. ciany wewn trzne wy o one glazur : - pomieszczenie pomiaru i analiz - 1,5m; - w z y sanitarne 2,2m Nadpro a i wieniec Nadpro a o rozpi to ci od 0,9m do 1,8m zaprojektowano jako typowe z belek L-19. Wieniec elbetowy 24x24 cm, beton B20, zbrojenie 4 12 mm, strzemiona 6mm co 25cm Wi ba dachowa Wi ba dachowa krokwiowo-j tkowa oraz krokwiowo-p atwiowa (nad pomieszczeniami nr 8 i 9) o nachyleniu Krokwie w rozstawie ok.80cm, oparte na mur atach 12/14 cm zakotwionych we wie cu co 2,0 m kotwami M14 = 40 cm. krokwie - 8x16 cm; j tki /16 pod p atwi kalenicow 5/16; aty - 4x5 cm; kontr aty - gr 2,5 cm. W konstrukcji patwiowo krokwiowej, patwie oparte na cianach no nych i kotwione kotwami M20. Dwa wi zary p atwiowe H=126c. Konstrukcj czy na typowe cza ciesielskie lub czniki typu Domax. Wiatrownice - ta my metalowe Domax. Drewno klasy K27 impregnowa Fobosem 2M lub innymi solnymi preparatami grzybo- i owadobójczymi. Krycie dachu blachodachówk z pow ok z plastizolu na atach 4x5 cm co 40 cm i kontr atach, w kolorze ciemnozielonym. Izolacja przeciwwilgociowa - folia wst pnego krycia (FWK), mi dzy pokryciem FWK a izolacj termiczn pozostawi pustk powietrzn min.2.5 cm. Warstwy dachu: - blachodachówka w kolorze RAL 8016(br z), - aty 4,0 x 5,0cm, - kontr aty - izolacja folia PE zbrojona - krokiew 8,0 x 16,0cm Podsufitka w odcieniu budynku malowana na kolor ciemny br z. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone preparatem Fobos M Strop budynku Strop g sto ebrowy, prefabrykowany Leier H=24.5 cm Rozpi to ci stropów l=330/450/600cm. Stropy docieplone styropianem 20cm /FS 25/ Wentylacja Przewody wentylacyjne - rury PCV 160 mm. Przewody ocieplone we n mineraln gr.5 cm. W celu zapewnienia odpowiedniej ilo ci wymian projektuje si wentylatory kana owe (za czaj ce si wraz z o wietleniem pomieszczenia), zamontowane na przewodach wentylacyjnych w w z ach sanitarnych oraz pomieszczeniu pomiaru i analiz. KA/FR Strona 9

11 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Pod ogi i posadzki Pod ogi u o one na podsypce wirowo-piaskow zag szczon do Id=0,6. Warstwa dociskowa na posadzce na gruncie zbrojona siatk z drutu. Podsypk zag szcza warstwami nie wi kszymi ni 30cm. Podsypk nie zag szczan nale y stabilizowa cementem, winna wynosi minimum gr.15cm, a nast pnie nale y wykona podk ad betonowy pod posadzk grubo ci 10 cm z betonu B15. Na tak wykonanym podk adzie wykona izolacj przeciwwilgociow z folii polietylenowa gr.0.3 mm, ocieplenie z styropianu FS30 gr.5 cm. Na tak wykonan posadzk nale y po o y terakot, a w pomieszczeniach biurowych panele pod ogowe. Posadzki betonowe zdylatowane co 1.75 m Izolacje Izolacj przeciwwilgociow i paroizolacj stanowi: pionowa aw fundamentowych: - folia kube kowa ( w poziomie gruntu) - papa termozgrzewalna - Izobud Br i dwie warstwy Izobud KL lub Dysperbit, pozioma w pod odze na gruncie - warstwa papy termozgrzewalne pozioma na stropie parteru - paroizolacja folia PE grubo ci 3 cm. w po aci dachowej - folia PE zbrojona pionowa aw fundamentowych: - styropian ekstradowany (ew. twardy FS 20) - 10cm pozioma w pod odze na gruncie, - styropian twardy FS 20-8cm pozioma nad stropem, - we na mineralna - 20cm Stolarka okienna i drzwiowa Okna PCV w kolorze RAL 8016 br z od zewn trz i bia e od wewn trz. Okna z funkcj rozszczelnienia, zaopatrzone w nawietrzaki higrosterowane. Okna winny posiada wspó czynnik infiltracji > 0,3m 3 /h. Szyby zespolone wspó czynniku przenikania ciep a Uk<1,1W/m 2 K. Drzwi wej ciowe aluminiowe o profilu ciep ym. Aluminium w kolorze RAL 8016 (br z). Drzwi wewn trzne pe ne okleinowane oklein drewnopodobn w kolorze buk. Drzwi do WC i magazynów zaopatrzone w tuleje b d kratki wentylacyjne. Parapety zewn trzne z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jak pozosta e opierzenia. Parapety wewn trzne z konglomeratu w kolorze jasnobe owym (ewentualnie dopuszcza si parapety z PCV komorowego w kolorze bia ym) Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe systemowe w kolorze RAL 8016(br z), obróbki i opierzenia z blachy stalowej w kolorze RAL 8016(br z), powlekane. rynny 120 mm i rury spustowe 90 mm Obróbki blacharskie KA/FR Strona 10

12 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0.6 mm Ogrzewanie W budynku technologiczno-socjalnym zaprojektowano ogrzewanie za pomoc pompy ciep a. Przewiduje si ogrzewanie pod ogowe w ca ym budynku socjalno - biurowym. Dla okien Uk<1,1 W/m 2 K. Wspó czynnik przenikania ciep a dla ciany warstwowej gr. 36 cm z bloczków betonu komórkowego i izolacji termicznej U=0,31 W/m 2 K Instalacje instalacja wodno-kanalizacyjna; instalacja elektryczna zasilaj ca, o wietleniowa i grzewcza wg projektów bran owych. KA/FR Strona 11

13 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 7. Budynek technologiczny 7.1 Program u ytkowy Budynek technologiczny projektuje si jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z pomieszczeniami gara owymi, magazynem i pomieszczeniem technologicznym które wyposa one b dzie w system sterowania prac oczyszczalni i urz dzenia obs uguj ce prac oczyszczalni. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej o uk adzie konstrukcyjnym pod u nym. Budynek przykryty dachem dwuspadowym. Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako elektryczne. Budynek zlokalizowany w miejscowo ci Choczewo, woj. pomorskie, na dzia ce nr 241/6, jest budynkiem murowanym z elementów ma ogabarytowych, parterowym. Przewiduje si przy cza wodoci gowe, kanalizacyjne i elektryczne. 7.2 Wykaz pomieszcze 1 Pomieszczenie warsztatowe 36.8 m 2 2 Pomieszczenie magazynu 13.8 m 2 3 Pomieszczenie gara owe 134.6m 2 4 Pomieszczenie technologiczne 86 m 2 5 Sterownia m 2 6 Wiata m 2 Razem: m Dane liczbowe pow. u ytkowa budynek technologiczny P u =271.2 m 2 pow. u ytkowa wiaty P u =54.8 m 2 pow. zabudowy budynek technologiczny P z =299 m 2 pow. zabudowy wiaty P z =56.7 m 2 Razem: P u =326.0 m 2 Razem: P z =355.7 m Konstrukcja awy fundamentowe awy fundamentowe elbetowe, szeroko 70/30 cm konstrukcyjne i 30 cm niekonstrukcyjne, wysoko 30 cm, beton B20. Zbrojenie 4 x 12mm stal A III, strzemiona 6mm co 30cm, stal A0. Pod awami u o y warstw betonu B8 grubo ci 10cm. awy posadowione na g boko ci 1.30 m poni ej poziomu terenu. awy nie no ne (pod cianami dzia owymi) szeroko ci 30cm, beton B20, posadowione 80cm (grunt no ny) poni ej poziomu terenu. Stopy fundamentowe (pod s upy wiaty) stanowi odcinki awy fundamentowej - 60cm. Zbrojenie stopy 4 12mm. S upy 25x25cm, beton B20. W s upach zakotwi pr ty stalowe gr. 12mm, do których mocowane b d supy wiaty ciany fundamentowe ciany fundamentowe budynku technologicznego warstwowe - pustaki betonowe 25 cm, KA/FR Strona 12

14 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie - styropian FS25 8 cm, ciany zewn trzne ciany zewn trzne warstwowe: - bloczki gazobetonowe M600, grubo 24 cm, - styropian FS15 8 cm, uk adany naprzemiennie, - pokrycie cian - tynk mineralny na siatce poliw glanowej, gruboziarnisty, kolor piaskowy, - cokó pytek klinkierowych na pycie wiórowo-cementowej gr. 12 mm mocowanej ko kami rozporowymi do ciany fundamentowej cianki dzia owe cianki dzia owe 12 cm - gazobeton M Nadpro a i s upy Nadpro a o rozpi to ci od 1,0m do 2,7m zaprojektowano jako typowe z belek L-19. S upy elbetowe wykona zgodnie z rysunkami technicznymi. Wieniec elbetowy 24x24 cm, beton B20, zbrojenie 4 12 mm, strzemiona 6 mm co 25cm Wi ba dachowa Wi ba dachowa krokwiowo-j tkowa oraz krokwiowo-p atwiowa (wiata) o nachyleniu 13 0, rozstaw krokwi ok.100cm, oparta na mur atach 12/14 cm, zakotwionych we wie cu co 2,0 m kotwami M14 = 40 cm. krokwie 8x16cm, j tki 38/14 pod p atwi kalenicow cm, 5/14 deski stropowe 38/14 co 40 cm aty 4x5 cm. kontr aty gr. 2,5 cm Konstrukcja wiaty patwiowo krokwiowa, patwie oparte na supach 14/14 kotwiowych kotwami M20 do supów elbetowych. Supy 18/18 cm z mieczami 8/12 cm. Dwa wi zary p atwiowe H=126c. Konstrukcj czy na typowe cza ciesielskie lub czniki typu Domax. Wiatrownice - ta my metalowe Domax. Drewno klasy K27 impregnowa Fobosem 2M lub innymi solnymi preparatami grzybo - i owadobójczymi. Krycie dachu blachodachówk z pow ok z plastizolu na atach 4x5 cm co 40 cm i kontr atach, w kolorze ciemnozielonym. Izolacja przeciwwilgociowa - folia wst pnego krycia (FWK), mi dzy pokryciem FWK a izolacj termiczn pozostawi pustk powietrzn min.2.5 cm Wentylacja Przewody wentylacyjne - rury PCV 120 mm, uoone nad stropem do dachowego deflektora. Przewody ocieplone we n mineraln gr.5 cm. Deflektor kalenicowy - konstrukcja drewniana, kantówki 8/8 cm. Przewód 200 PCV- doprowadzony pod posadzk do pom. Agregatu pr dotwórczego. Przewód spalinowy ze stali nierdzewnej, dwup aszczowy W=120, izolowany we n gr. 5 cm. KA/FR Strona 13

15 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Pod ogi i posadzki Pod ogi u o one na ubitym piasku gr.10cm, betonie B15 gr.4,5 cm, zbrojonym 4 mm co 15 cm. Izolacj przeciwwilgociow stanowi folia polietylenowa gr.0.3 mm X2. Ocieplenie-styropian FS30 gr.8 cm. Glazur antypo lizgow 30x30 cm. u o y na betonie B20 gr.10 cm, zbrojonym jw. Posadzki betonowe zdylatowane co 1.75 m Izolacja przeciwwilgociowa Izolacj przeciwwilgociow stanowi: - pionowa: Abizol R+P + folia kube kowa - pozioma: 2 x papa na lepiku i folia PCV. Paroizolacja - folia PE 0.3 mm. -membrana kube kowa Tefond Hp z uszczelk elastomerobitumiczn wiata kompostowa ciany wewn trzne ciany wewn trzne wy o one glazur : - Hala technologiczna 2,5 m - Pozosta e pomieszczenia 1,8 m Stolarka okienna i drzwiowa Okna i drzwi typowe PCV - wg zestawienia, Kolorystyka - okna bia e, drzwi zewn trzne br zowe. Parapety PCV (w hali technologicznej: bez parapetów wyko czenie p ytkami ceramicznymi) Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe ocynkowane, powlekane - rynny 120 mm, - rury spustowe 100 mm Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0.6 mm Ogrzewanie Wed ug bran y sanitarnej Wyposa enie Przed wej ciami wycieraczki kratowe, stalowe, ocynkowane, wpuszczane 80x50 cm. Pom. 4 Hala technologiczna 4 szt. Rega wykonany z blachy ocynkowanej 5-cio pó kowy Wym. 940 x 600 x 1980 no no rega u 450 kg Pom. 3 Gara 4 szt. Rega wykonany z blachy ocynkowanej 5-cio pó kowy Wym. 940 x 600 x 1980 no no rega u 450 kg, wieszak wisz cy KA/FR Strona 14

16 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Pom. 1 Sterownia 3 szt. Rega wykonany z blachy ocynkowanej 5-cio pó kowy Wym. 940 x 600 x 1980 no no rega u 450 kg, wieszak wisz cy Biurko, krzes o Instalacje Instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna wed ug projektów bran owych. KA/FR Strona 15

17 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 8. Wiata magazynowa na surowce wtórne i odwodniony osad. 8.1 Program u ytkowy Wiata stalowa zosta a zaprojektowana jako obiekt otwarty, nieobudowany, dost pny dla wjazdu ze stron szczytowych. Jest to obiekt wielofunkcyjny. Wiata u ytkowana b dzie jako magazyn na surowce wtórne i odwodniony osad. Dane liczbowe powierzchnia zabudowy P z =167,64 m 2 powierzchnia u ytkowa P u =155,28 m 2 kubatura V=824,78 m 3 Wiata o konstrukcji stalowej, nieobudowana. Modu poprzeczny wiaty wynosi 10.76m, pod u ny 5.0m. Konstrukcj wiaty stanowi stopy fundamentowe elbetowe, s upy stalowe oraz wi zary stalowe o rozpi to ci osiowej 10.76m. Dach kryty blach trapezow na patwiach stalowych. Normy zastosowane w obliczeniach statycznych PN-77/B Obci enie wiatrem (II strefa ) PN-81/B Posadowienie bezpo rednie budowli (II strefa ) PN-82/B Obci enia budowli. Obci enia sta e PN-90/B Konstrukcje stalowe PN-B-03264: Warunki i sposób posadowienia S upy konstrukcji wiaty zamocowane w stopach kielichowych, elbetowych z betonu klasy B20, zbrojonych stal klasy A-ll. Wzd u obrysu posadzki budynku zaprojektowano awy fundamentowe z betonu klasy B20, zbrojone stal klasy A-lll. Stopy supów posadowione na g boko ci 1,0 m od powierzchni terenu na warstwie chudego betonu. 8.3 Rozwi zania konstrukcyjne Opis elementów konstrukcyjnych Stopy fundamentowe elbetowe z betonu B20 awa fundamentowa z betonu B20, zbrojona Posadzka z betonu B20, zbrojona cianki z bloczków S upy stalowe z dwuteownika 240 Dach: wi zary stalowe trójk tne, pas górny o k cie nachylenia Pokrycie dachu Blacha trapezowa ocynkowana lub powlekana KA/FR Strona 16

18 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Obróbki blacharskie S upy Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 0.5 mm lub PVC w kolorze pokrycia S upy stalowe z dwuteowników 240 zamocowane w stopach fundamentowych i przegubowo po czone z wi zarami dachowymi. W polach rodkowych dano st enia pionowe ci gnowe z pr tów okr g ych 20mm Wi zary Wi zary kratowe stalowe, spawane, o kszta cie trójk tnym. Rozpi to wi zarów 10,76m. Pas górny o nachyleniu 10 z dwóch k towników 60x60x6mm, pas dolny poziomy z dwóch k towników 60x60x6mm. S upki z pojedynczych k towników 60x60x6mm, krzy ulce o przekroju z o onym z dwóch k towników 60x60x6mm. Przekroje zoone pasów i krzy ulców czone przek adkami stalowymi. Blachy w z owe o grubo ci 10mm P atwie P atwie ci g e przegubowe, z ceowników 120E w rozstawie 1.00m. Styki p atwi pomoc k townika 60x60x6mm na ruby. czone za St enia dachowe W polach skrajnych zaprojektowano st enia po aciowe ci gnowe z pr tów ( 20mm z nakr tkami napinaj cymi. St enie pionowe w osi kalenicy wi zarów przebiega wzd u ca ego budynku. Jako element st enia wykorzystano p atwie przykalenicowe. 8.4 P yta posadzki i podjazdów P yta posadzki o grubo ci 12cm wykonana z betonu klasy B20, zbrojona siatkami z pr tów 6 w rozstawie 20x20cm. Pyta dylatowana przeciwskurczowo. Na styku pyty posadzki z podjazdami dylatacja ruchowa o szeroko ci 2cm. P yta posadowiona na 15cm warstwie zag szczonej podsypki piaskowo- wirowej. P yt wykona w spadku poprzecznym 0.5%, podjazdy w spadku 10%. Powierzchnia p yty posadzki zatarta. 8.5 Zabezpieczenie antykorozyjne Przed malowaniem powierzchnie musz by oczyszczone do II stopnia czysto ci zgodnie z norm PN/H Malowa nast puj cym zestawem farb: farba podk adowa NUBIKOR o symbolu X XXXX 40 m, farba nawierzchniowa AUTORENOLAK o symbolu X XXXX 90 m (zaleca si malowanie ostatniej warstwy 30 m na budowie) 8.6 Transport, sk adowanie i monta konstrukcji Elementy nie mog ulec uszkodzeniu podczas transportu. Wi zary musz by transportowane w pozycji pionowej, ustawione na podk adach drewnianych tak aby wykluczy mo liwo zaburzenia geometrii wi zara. S upy z dwuteowników transportowa ustawione stopk na podk adach drewnianych. Podobne zasady dotycz sk adowania elementów na placu budowy. KA/FR Strona 17

19 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Monta s upów w stopach fundamentowych mo na rozpocz po osi gni ciu przez beton stóp za o onej wytrzyma o ci (nie wcze niej ni miesi c od wykonania stóp). S upy nale y umie ci na podk adkach w kielichach stóp, po dok adnej (geodezyjnej) regulacji usytuowania i wysoko ci, zabetonowa kielich. Po ówki wi zara po czy w ca o i montowa na s upach za pomoc urawia z zawiesiem belkowo linowym. Monta nale y rozpocz od pola skrajnego. Po zamontowaniu wi zara skrajnego i przedskrajnego, w pierwszej kolejno ci zamontowa p atwie przykalenicowe i po rednie bez przegubu w tym polu. Nast pnie zainstalowa st enia pionowe i poziome po aciowe. Po st eniu pola skrajnego mo na kontynuowa monta pozosta ych elementów konstrukcji przekrycia. KA/FR Strona 18

20 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 9. Budynek warsztatowo gara owy 9.1 Program u ytkowy W ramach przebudowy istniej cego budynku gara owo warsztatowego projektuje si wymian po aci dachowej i elementów konstrukcyjnych, okien, od wie enie elewacji budynku oraz wymian bram gara owych. Budynek warsztatowo gara owy przeznaczony jest na gara owanie sprz tu b d cego na wyposa eniu Zak adu Komunalnego. Istniej ce wydzielone pomieszczenie agregatu pr dotwórczego po wykonaniu remontu nadal b dzie pe ni swoj funkcje. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz oceny stanu technicznego stwierdzono e konstrukcja i stan techniczny istniej cego budynku pozwala na rozbudow budynku poprzez wymian po aci i konstrukcji dachu. Budynek zlokalizowany w miejscowo ci Choczewo, woj. pomorskie, na dzia ce nr 241/6, jest budynkiem murowanym z elementów ma ogabarytowych, parterowym. Wykaz pomieszcze : 1 Pomieszczenie Powierzchnia u ytkowa [m 2 ] Kubatura [m 3 ] 2 Pomieszczenie warsztatowo gara owe 178,33 875,64 3 Pomieszczenie agregatu 34,56 145,67 4 Razem 212, ,3 KA/FR Strona 19

21 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 10. Budynek gara owy 10.2 Program u ytkowy W ramach przebudowy istniej cego budynku gara owego projektuje si wymian po aci dachowej i elementów konstrukcyjnych, okien, od wie enie elewacji budynku oraz wymian bram gara owych. Budynek gara owy przeznaczony jest na gara owanie sprz tu b d cego na wyposa eniu Zak adu Komunalnego. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz oceny stanu technicznego stwierdzono e konstrukcja i stan techniczny istniej cego budynku pozwala na rozbudow budynku poprzez wymian po aci i konstrukcji dachu. Budynek zlokalizowany w miejscowo ci Choczewo, woj. pomorskie, na dzia ce nr 241/6, jest budynkiem murowanym z elementów ma ogabarytowych, parterowym. Wykaz pomieszcze : 1 Pomieszczenie Powierzchnia u ytkowa [m 2 ] Kubatura [m 3 ] 2 Pomieszczenie gara owe 43,43 875,64 KA/FR Strona 20

22 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 11. Prace rozbiórkowe W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni cieków przewiduje si rozbiórk poszczególnych obiektów oczyszczalni cieków okre lonych w punkcie 2 nn. opracowania i zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu. Sposób post powania w sytuacji usuwania azbestu zawarto w planie zagospodarowania terenu. Opracowa : mgr in. arch. Grzegorz Serafin in. Edward Komorowski PO/KK/146/2006 ZGP-III-630/258/78 KA/FR Strona 21

23 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZE STWA I OCHRONA ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH Temat: Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Inwestor: Urz d Gminy Choczewo Ul. Pierwszych Osadników Choczewo Projektant: mgr in. arch. Grzegorz Serafin PO/KK/146/2006 in. Edward Komorowski ZGP - III-630/258/78 B.P.T. EcoTech ul. M. Reja Gda sk KA/FR Strona 22

24 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 1. BEZPIECZE STWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pó n. zm.) i zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacj (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowi zany, sporz dzi lub zapewni sporz dzenie, przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj c specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomi z ni pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za ca okszta t spraw dotycz cych bezpiecze stwa pracy na placu budowy, mo e da od wykonawców robót dokumentów stwierdzaj cych, e zatrudnieni przez nich pracownicy posiadaj odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robót, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponuj rodkami ochrony indywidualnej, w a ciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Mo e równie, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprz tu i maszyn, da potwierdzenia, e spe niaj wymagania wynikaj ce z przepisów o ocenie zgodno ci, a ich operatorzy posiadaj stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obs ugi. Wykonawca przed przyst pieniem do robót ziemnych powinien zapozna si z map sytuacyjno-wysoko ciow, na której widnieje projektowana sie i istniej ce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. 1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego. Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku technologicznego z wiat. Specyfik projektowanego obiektu budowlanego stanowi : - wykopy jamiste do g boko ci 1,5m wykonywane r cznie i sprz tem mechanicznym; - roboty budowlane na wysoko ciach; - monta ruroci gu i kszta tek PVC czonych na uszczelki gumowe oraz na klej; - monta ruroci gów z PE zgrzewanych doczo owo i elektrooporowo specjalistycznym sprz tem; - prace ogólnobudowlane; Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacj w technologii tradycyjnej. Szczegó owe informacje zwi zane z poszczególnymi obiektami i urz dzeniami zawarte s w projekcie bran y technologicznej, elektrycznej, sanitarnej i konstrukcyjnej stanowi cym integraln cz niniejszej dokumentacji. 1.2 Istniej ce obiekty L.p. Obiekt Powierzchnia [m 2 ] Kubatura [m 3 ] 1 Budynek socjalno techniczny (ob.15) 162,0 405,0 2 Zbiorniki oczyszczalni BIOBLOK (ob. 14) 368,0 1324,8 3 Budynek warsztatowo gara owy (ob. 10) 242,0-4 Budynek warsztatowy (ob. 11) 52,5 131,25 5 Magazyn wraz z wiat (ob. 9) 253,0 759,0 6 Labiryntowe komory kontaktowe (ob. 19) 26,5 74,2 7 Komory pomiarowe (ob. 18) 7,0 11,9 8 Poletka osadowe (ob. 16) 1577,0 - KA/FR Strona 23

25 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 1.3 Wykaz elementów zagospodarowania mog ce stwarza zagro enia Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementów mog cych stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 1.4 Zagro enia podczas realizacji robót. Do zagro e zwi zanych z budow zbiorników w trakcie prowadzenia robót ziemnych jak i monta owych w wykopie nale : zasypanie pracowników w wyniku zawalenia si cian wykopu; wpadni cie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchom cz maszyny budowlanej ( y ka koparki), obsuni cie si ziemi z kraw dzi wykopu, po lizgni cie si ; spadanie na pracuj cych w wykopie bry ziemi, kamieni lub narz dzi; pora enie pr dem elektrycznym: - w trakcie u ytkowania urz dze i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem; - podczas przekraczania kolizji z istniej cymi kablami energetycznymi; wpadni cie do wykopu osób postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia wykopów. 1.5 Instrukta pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót. Przed przyst pieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna pracowników ze specyfik i zakresem prac. Przeprowadzi instrukta przedstawiaj cy potencjalne zagro enia w trakcie robót. Ustali procedury skutecznej konsultacji i udzia u pracowników w rozwi zywaniu problemów na budowie. Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia obejmuje: Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp. Urz dzenia te musz by zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa Zabezpieczenie pracy personelu obs uguj cego oczyszczalnie. W celu zapewnienia bezpiecze stwa personelowi obs uguj cemu prac oczyszczalni projektuje si : barierki, schody i pomosty obs ugowe wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego w óknem szklanym (minimalna wysoko barierek 1,10 m); pokrywy w azów ze stali nierdzewnej V2A; oznaczy ci gi komunikacyjne, kierunki otwierania drzwi, drogi i wyj cia ewakuacyjne; w widocznym miejscu umie ci tabliczki ostrzegawcze, informacyjne, nakazu i zakazu; opis urz dze technologicznych i poszczególnych elementów ci gu technologicznego; zapewni rodki ochrony bezpo redniej ko a ratunkowe, linki. KA/FR Strona 24

26 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu Sprz t powinien spe nia parametry techniczne i powinien by stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mo na uruchamia dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzia ania. Nale y je zabezpieczy przed mo liwo ci uruchomienia przez osoby niepowo ane Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W czasie trwanie budowy i wyka czanie robót wykonawca b dzie: utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej; unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie prowadzonych prac; w celu zachowania wszelkich naturalnych uk adów przyrodniczych nale y ogranicza do minimum prace ziemne, ruch ci kiego sprz tu oraz wycink drzew i krzewów; w czasie prac budowlanych nale y odpowiednio zabezpieczy roboty ziemne tzn. nie wolno pozostawia niezabezpieczonych otworów w ziemi, do których mog yby si dosta oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycji, dlatego prace budowlane nale y prowadzi w ten sposób, aby ochroni wody powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sk adów; nale y unika dewastacji lokalnego uk adu dróg polnych i gminnych, place zaplecza budowy nale y przywróci do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by poprowadzone z dba o ci o walory rodowiska przyrodniczego; baz postojow sprz tu, sk ady materia owe i paliw zorganizowa poza terenami podmok ymi oraz poza stref bezpo redniego sp ywu wód do cieków i zbiorników wodnych; ograniczy w maksymalnym stopniu szeroko strefy monta owej, zdejmowa i zabezpiecza yzn warstw gleby, przed wymieszaniem jej z ziemi ja ow z dna wykopu. odtwarza struktur glebow ; organizacja placu budowy musi uwzgl dnia wymagania ochrony rodowiska w zakresie gospodarki odpadami; budow realizowa zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami (równie BHP); nale y przestrzega ustale wynikaj cych z tre ci uzgodnie za czonych do projektów; wszystkie nowe i zmodernizowane obiekty i instalacje powinny zosta obj te systemem kontroli szczelno ci przewidywanym w instrukcjach post powania w przypadku awaryjnych rozlewów Ochrona przeciwpo arowa. Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej oraz utrzymywa sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b d sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich Materia y szkodliwe dla otoczenia Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia nie b d dopuszczone do u ycia. Wszystkie materia y odpadowe u yte do robót b d mia y wiadectwa dopuszczenia, KA/FR Strona 25

27 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie wydane przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwo ci tych materia ów dla rodowiska Bezpiecze stwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowi zek zapewni i trzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie Stosowanie si do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez wadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci g y b dzie informowa inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, pozostawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 1.6 Uwagi ko cowe Kierownik budowy jest obowi zany, w oparciu o informacj sporz dzi lub zapewni sporz dzenie, przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj c specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BiOZ,oprócz cz ci opisowej, powinien zawiera w cz ci rysunkowej, opracowanej na kopii projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu, dane okre laj ce bezpieczne wykonywanie robót budowlanych, a w szczególno ci: 1) oznaczenie czynników mog cych stwarza zagro enie; 2) rozmieszczenie urz dze przeciwpo arowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinaj cymi, drogami dojazdowymi 3) rozmieszczenie sprz tu ratunkowego (w tym pywaj cego, je eli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezb dnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 4) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewn trznych i zewn trznych stref ochronnych, wynikaj cych z przepisów odr bnych, takich jak strefy magazynowania i sk adowania materia ów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego; 5) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak w z y produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 6) przedstawienie rozwi za uk adów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu; 7) lokalizacj pomieszcze higieniczno-sanitarnych. W planie bioz nie zamieszcza si danych dotycz cych obiektów lub cz ci tych obiektów s u cych obronno ci lub bezpiecze stwu, które mog ujawni charakter, przeznaczenie i nazw tych obiektów. Zakres wy czenia okre la inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Kierownik budowy, wprowadzaj c w cz ci opisowej i w cz ci rysunkowej planu BiOZ zmiany, zamieszcza adnotacj okre laj c przyczyny ich wprowadzenia. Szczegó owy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku: KA/FR Strona 26

28 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 1) robót budowlanych których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, a w szczególno ci przysypania ziemi lub upadku z wysoko ci: a) roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci ponad 5,0 m, b) roboty wykonywane przy u yciu d wigów lub mig owców, c) roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w odleg o ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni : 3,0 m - dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 kv, 5,0 m - dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 1 kv, lecz nieprzekraczaj cym 15 kv, 10,0 m - dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 15 kv, lecz nieprzekraczaj cym 30 kv, d) roboty wykonywane w pobli u linii kolejowych; 2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których wyst puj dzia ania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagra aj cych bezpiecze stwu i zdrowiu ludzi: a) roboty prowadzone w temperaturze poni ej -10 C, 3) robót budowlanych stwarzaj cych zagro enie promieniowaniem jonizuj cym. 4) robót budowlanych prowadzonych w pobli u linii wysokiego napi cia lub czynnych linii komunikacyjnych: a) roboty wykonywane w odleg o ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni 15,0 m - dla linii o napi ciu znamionowym 110 kv, b) roboty wykonywane w odleg o ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni 30,0 m - dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 110 kv, 5) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemi i w tunelach: a) roboty zwi zane z wykonywaniem przej ruroci gów pod przeszkodami metodami: tunelow przecisku lub podobnymi; 6) roboty ziemne zwi zane z przemieszczaniem lub zag szczaniem gruntu, 7) robót budowlanych prowadzonych przy monta u i demonta u ci kich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,01. Opracowa : mgr in. arch. Grzegorz Serafin in. Edward Komorowski mgr in. Marcin Kaczmarek PO/KK/146/2006 ZGP-III-630/258/78 POM/0206/POOS/08 KA/FR Strona 27

29 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie O wiadczenie Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku nr 207, poz z pó niejszymi zmianami) O wiadczam e, projekt budowlany: Budynku socjalno - biurowego, technologicznego, wiaty magazynowej na surowce wtórne i odwodniony osad oraz modernizacja istniej cego budynku warsztatowego i gara u ( rodzaj obiektu budowlanego b d robót budowlanych) Projektowanego w Choczewie gm. Choczewo, woj. pomorskie (adres zamierzenia budowlanego) zosta sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. G.P. mgr in. Marcin Kaczmarek POM/0206/POOS/08 Projektant architekt: mgr in. arch. Grzegorz Serafin PO/KK/146/2006 Projektant konstrukcji: in. Edward Komorowski ZGP-III-630/258/78 Sprawdzaj cy architekt: mgr in. arch. Damian Czapli ski PO/KK/192/2008 Sprawdzaj cy konstrukcji: mgr in. Marcin Milewczyk POM/0118/POOK/08 KA/FR Strona 28

30 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie II Rysunki KA/FR Strona 29

31

32 B C C B A A

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Zestawienie stolarki Biuro Projektowo Technologiczne Gda sk ul. M. Reja 3 Tel Przedmiot rysunku: Skala: - Data: Faza: Tom: P.B. Budynek technologiczny Zestawienie stolarki Bran a: architektoniczno - budowlana Projektowa : Architektura: mgr in. arch. Grzegorz Serafin Konstrukcje: in. Edward Komorowski Opracowa : S awomir Golonka Obiekt: Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo Adres: Gmina Choczewo pow. Wejherowo Inwestor: Urz d Gminy Choczewo Nr ewidencyjny: Podpis: PO/KK/146/2006 ZGP - III-630/258/78 Nr rys.: 11 Sprawdzi: Architektura: mgr in. arch. Damian Czapli ski Konstrukcje: mgr in. Marcin Milewczyk Nr ewidencyjny: PO/KK/192/2008 POM/0118/POOK/08 Podpis:

42 C B A A

43 O2 O1 2x L19/ 150 2x L19/ 270 2x L19/ 100 Hp=110 Hp=110 Hp=60 W1 0,5% 0,5% 2x L19/150 2x L19/150 W2 0,5% 0,5% W2 0,5% 0,5% W2 0,5% 0,5% 2x L19/150 2 NP 150 W1 0,5% 0,5% D2 2x L19/ 100 2x L19/150 Hp=110 2x L19/ 270 O2

44

45

46

47

48

49 C C B B A A

50 C C B B A A

51

52

53

54 ST.PO AC. IPO CZ.P ATWI 1:10 Biuro Projektowo Technologiczne Gda sk ul. M. Reja 3 Tel Przedmiot rysunku: Budynek technologiczny St enie po aciowe i po cze p atwi Skala: 1:10 Data: Faza: Tom: P.B. Bran a: architektoniczno - budowlana Projektowa : Architektura: mgr in. arch. Grzegorz Serafin Konstrukcje: in. Edward Komorowski Opracowa : S awomir Golonka Obiekt: Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo Adres: Gmina Choczewo pow. Wejherowo Inwestor: Urz d Gminy Choczewo Nr ewidencyjny: Podpis: PO/KK/146/2006 ZGP - III-630/258/78 Nr rys.: 24 Sprawdzi : Nr ewidencyjny: Architektura: mgr in. arch. Damian Czapli ski PO/KK/192/2008 Konstrukcje: mgr in. Marcin Tadeusz Milewczyk POM/0118/POOK/08

55

56

57

58

59

60 Biuro Projektowo Technologiczne Gda sk ul. M. Reja 3 Tel Przedmiot rysunku: Skala: 1:50 Data: Faza: Tom: P.B. Wiata magazynowa Stopa fundamentowa ST Bran a: architektoniczno - budowlana Projektowa : Architektura: mgr in. arch. Grzegorz Serafin Konstrukcje: in. Edward Komorowski Opracowa : S awomir Golonka Obiekt: Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo Adres: Gmina Choczewo pow. Wejherowo Inwestor: Urz d Gminy Choczewo Nr ewidencyjny: Podpis: PO/KK/146/2006 ZGP - III-630/258/78 Nr rys.: 30 Sprawdzi : Architektura: mgr in. arch. Damian Czapli ski Konstrukcje: mgr in. Marcin Milewczyk Nr ewidencyjny: PO/KK/192/2008 POM/0118/POOK/08

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice

PROJEKT BUDOWLANY. POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD POTOKIEM STRÓ NIANKA W MIEJSCOWO CI WILCZYSKA W CI GU DP NR 1506K JANKOWA STRÓ NA SZALOWA KM 1+271 ORAZ ROZBIÓRKA MOSTU ISTNIEJ CEGO INWESTOR POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody

Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody azów gm. Sterdy pow. soko owski woj. mazowieckie Inwestor: Gmina Sterdy 08-320

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP w Ignacowie Inwestor: Gmina Przy k 26-704 Przy k Bran a : - Roboty budowlane Kod CPV: Nazwy

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 1. INFORMACJE OGÓLNE OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 Ostrowiec w., dnia 23/04/2014 1.1 Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Spó ka z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA FAZA OPACOWANIA CZ OPRACOWANIA DATA OPRACOWANIA ZESPÓ

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym BRAN A ADRES INWESTYCJI SANITARNA ul. Mazurska 26 m 33 70-444 Szczecin dz. nr 20/15

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic

Bardziej szczegółowo

1. DANE WYJ CIOWE... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.3 ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. PRZYŁ CZ WODOCI GOWY...

1. DANE WYJ CIOWE... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.3 ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. PRZYŁ CZ WODOCI GOWY... 2 ZAWARTO OPRACOWANIA I.PRZYŁ CZA I SIECI SANITARNE 1. DANE WYJ CIOWE.... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.... 4 2. PRZYŁ CZ WODOCI GOWY... 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : POWIATOWY URZ D PRACY W GRODZISKU WLKP. ZLECENIODAWCA : j.w. 62-065 GRODZISK Wlkp. ul. Pozna ska 15 Budynek administracyjny

INWESTOR : POWIATOWY URZ D PRACY W GRODZISKU WLKP. ZLECENIODAWCA : j.w. 62-065 GRODZISK Wlkp. ul. Pozna ska 15 Budynek administracyjny Projektowanie Nadzór Kosztorysowanie Instalacji, Wod Kan, Gaz, C.O. Grzegorz Supsar os. Wojska Polskiego 15/28 62-065 Grodzisk Wlkp pnkgs@interia.pl tel / fax (0.61) 44 47 316 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo