PROJEKT BUDOWLANY. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków Temat: Projekt architektoniczno budowlany budynku socjalno - biurowego, technologicznego, wiaty magazynowej na surowce wtórne i odwodniony osad, przebudowa istniej cego gara u, przebudowa budynku warsztatowo - gara owego oraz rozbiórka istniej cego budynku, wiat i zbiorników oczyszczalni cieków Adres: Bran a: Inwestor : 241/6, 241/7, 254/4 i 240/12 w obr b elazno Architektoniczno - Budowlana Urz d Gminy Choczewo Ul. Pierwszych Osadników Choczewo Zespó projektowy: G.P. Marcin Kaczmarek POM/0206/POOS/08 mgr in. arch. Grzegorz Serafin in. Edward Komorowski PO/KK/146/2006 ZGP-III-630/258/78 Opracowa : S awomir Golonka Sprawdzi : mgr in. arch. Damian Czapli ski PO/KK/192/2008 mgr in. Marcin Milewczyk POM/0118/POOK/08 Gda sk, kwiecie 2009 r.

2 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Biologiczna oczyszczalnia cieków KA/FR EcoTech NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków w m. Choczewo gm. Choczewo, woj. pomorskie dzia ka nr 241/6, 241/7, 254/4 i 240/12 TEMAT Projekt architektoniczno budowlany budynku socjalno - biurowego, technologicznego, wiaty magazynowej na surowce wtórne i odwodniony osad, przebudowa istniej cego budynku warsztatowego i gara u oraz rozbiórka istniej cego budynku, wiaty i zbiorników oczyszczalni cieków INWESTOR Urz d Gminy Choczewo Ul. Pierwszych Osadników Choczewo AUTORZY mgr in. arch. Grzegorz Serafin PO/KK/146/2006 in. Edward Komorowski ZGP - III-630/258/78 Marcin Kaczmarek B.P.T. EcoTech ul. M. Reja Gda sk B R A N A A R C H I T E K T O N I C Z N O B U D O W L A N A Kopie dokumentów: Uprawnienia projektanta. SPIS TRE CI Budynek warsztatowo - gara owy... 3 Gara 4 1. Cel opracowania Zakres opracowania Podstawa opracowania Stan istniej cy Charakterystyka przydatno ci gruntów do celów budowlanych Budynek socjalno biurowy Dane liczbowe Opis obiektu, analiza funkcjonalna Konstrukcja awy fundamentowe ciany fundamentowe ciany zewn trzne... 8 KA/FR Strona 1

3 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie ciany wewn trzne Nadpro a i wieniec Wi ba dachowa Strop budynku Wentylacja Pod ogi i posadzki Izolacje Stolarka okienna i drzwiowa Rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie Ogrzewanie Instalacje Budynek technologiczny Program u ytkowy Wykaz pomieszcze Dane liczbowe Konstrukcja awy fundamentowe ciany fundamentowe ciany zewn trzne cianki dzia owe Nadpro a i s upy Wi ba dachowa Wentylacja Pod ogi i posadzki Izolacja przeciwwilgociowa ciany wewn trzne Stolarka okienna i drzwiowa Rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie Ogrzewanie Wyposa enie Instalacje Wiata magazynowa na surowce wtórne i odwodniony osad Program u ytkowy Warunki i sposób posadowienia Rozwi zania konstrukcyjne Opis elementów konstrukcyjnych Pokrycie dachu Obróbki blacharskie S upy Wi zary P atwie St enia dachowe P yta posadzki i podjazdów Zabezpieczenie antykorozyjne Transport, sk adowanie i monta konstrukcji Budynek warsztatowo gara owy Program u ytkowy Budynek gara owy KA/FR Strona 2

4 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 10.2 Program u ytkowy Prace rozbiórkowe BEZPIECZE STWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego Istniej ce obiekty Wykaz elementów zagospodarowania mog ce stwarza zagro enia Zagro enia podczas realizacji robót Instrukta pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót Zabezpieczenie terenu budowy Zabezpieczenie pracy personelu obs uguj cego oczyszczalnie Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpo arowa Materia y szkodliwe dla otoczenia Bezpiecze stwo i higiena pracy Stosowanie si do prawa i innych przepisów Uwagi ko cowe O wiadczenie Budynek socjalno biurowy Nr rys. 1 Rzut przyziemia 1:100 2 Przekrój A A 1:100 3 Przekrój B B 1:100 4 Rzut wi by dachowej 1:100 5 Rzut dachu 1:100 6 Elewacja tylna i frontowa 1:100 7 Elewacje boczne 1:100 8 Zestawienie stolarki - Budynek technologiczny 1 Rzut przyziemia 1:100 2 Przekrój A-A 1:50 3 Przekrój B-B 1:50 4 Przekrój C-C 1:50 5 Rzut dachu 1:100 6 Elewacje 1:100 7 Zestawienie stolarki - Wiata magazynowa 1 Rzut przyziemia 1:100 2 Przekrój A-A 1:100 3 Elewacja tylna i frontowa 1:100 4 Elewacje boczne 1:100 KA/FR Strona 3

5 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Budynek warsztatowo - gara owy 1 Rzut przyziemia 1:100 Gara 1 Rzut przyziemia 1:100 KA/FR Strona 4

6 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 1. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i modernizacji mechaniczno - biologicznej oczyszczalni cieków pracuj cej w oparciu o metod niskoobci onego osadu czynnego wraz z budow budynku technologicznego. 2. Zakres opracowania Dokumentacja obejmuje projekt architektoniczno budowlany: budynku socjalno biurowego (ob. 1); budynku technologicznego oczyszczalni cieków (ob. 6); wiaty magazynowej na surowce wtórne (ob. 7); przebudowy budynku warsztatowo gara owego (ob.10); przebudowa budynku gara owego (ob.11); rozbiórki istniej cego budynku socjalno technologicznego (ob.15); rozbiórki istniej cej wiaty (ob. 17); rozbiórki istniej cych zbiorników oczyszczalni cieków (ob. 14). 3. Podstawa opracowania Zlecenie Inwersora - Gmina Choczewo; Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AB-7331/61/2008; Mapy do celów projektowych w skali 1:500, opracowane przez Area Pracownia Geodezyjna Wejherowo ul. Urocza 7; Ekspertyza geotechniczna opracowana w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oczyszczalni cieków na dz. nr 241/6 w Choczewie wykonana przez Zak ad Us ug Geotechnicznych GEODOM Gda sk ul. Bulo ska 8c/11;Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla gminy Choczewo; Obowi zuj ce przepisy i normy; Wizja lokalna. 4. Stan istniej cy Na terenie istniej cej oczyszczalni cieków istniej zabudowania o charakterze murowanym. Istniej ce obiekty oczyszczalni cieków: budynek socjalno techniczny likwidacja (ob. 15); dwa ci gi technologiczne biologicznej oczyszczalni cieków typu BIOBLOK WS 400 z komorami napowietrzania, osadnikami wtórnymi oraz wydzielonymi komorami stabilizacji tlenowej likwidacja (ob. 14); lokalna przepompownia cieków zbieraj ca cieki z budynku socjalno biurowego oraz z uk adu grawitacyjnego miejscowo ci elazno adaptacja (ob. Pist); ruroci gi mi dzyobiektowe likwidacja; komora pomiarowa z przelewem trójk tnym Thomasa likwidacja (ob. 18); labiryntowa komora kontaktowa chlorowania cieków likwidacja (ob. 19); poletka osadowe likwidacja (ob. 16); budynki warsztatowe adaptacja (ob. 10 i 11); wiaty magazynowe likwidacja (ob. 9). KA/FR Strona 5

7 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie L.p. Obiekt Powierzchnia [m 2 ] Kubatura [m 3 ] 1 Budynek socjalno techniczny (ob.15) 162,0 405,0 2 Zbiorniki oczyszczalni BIOBLOK (ob. 14) 368,0 1324,8 3 Budynek warsztatowo gara owy (ob. 10) 242,0-4 Budynek warsztatowy (ob. 11) 52,5 131,25 5 Magazyn wraz z wiat (ob. 9) 253,0 759,0 6 Labiryntowe komory kontaktowe (ob. 19) 26,5 74,2 7 Komory pomiarowe (ob. 18) 7,0 11,9 8 Poletka osadowe (ob. 16) 1577,0-5. Charakterystyka przydatno ci gruntów do celów budowlanych Zgodnie z wykonanym w pa dzierniku 2008 r. przez Zak ad Us ug Geotechnicznych GEODOM badaniem pod o a gruntowego dla posadowienia zbiorników oczyszczalni cieków oraz budynków technologicznych stwierdzono, e gruntami zdolnymi do przej cia obci e bezpo rednich od fundamentów obiektów s piaski drobne rednio-zag szczone. W okresie przeprowadzonych bada stwierdzono wyst powanie wody gruntowej w zale no ci od otworu badawczego w granicy mi dzy 2,1 a 2,5 m. ppt. Poziom wody gruntowej mo e ulega niewielkim wahaniom w zale no ci od warunków atmosferycznych o amplitudzie ±0,5 m. W pod o u, pod warstw sabono nej gleby wyst puj grunty no ne nadaj ce si do bezpo redniego posadowienia. W pod o u wyst puj korzystne warunki gruntowo wodne dla posadowienia projektowanych zbiorników KA/FR, zbiorników retencyjnych, budowy budynku technologicznego oraz budynku socjalno biurowego. G boko przemarzania dla rejonu bada wg normy PN-81/B wynosi 1,0 m ppt. UWAGA: Nale y pami ta aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszy stanu gruntów, a ewentualnie naruszone partie nale y odpowiednio zag ci. Zgodnie z Dz.U nr 126 poz. 839 projektowane obiekty: budynek socjalno biurowy, technologiczny oraz wiata magazynowa, nale do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadwiane s w prostych warunkach gruntowych, jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoleg ych do powierzchni terenu. KA/FR Strona 6

8 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 6. Budynek socjalno biurowy 6.1 Dane liczbowe Wielko obiektu : wysoko do kalenicy 6,99m / 5,73m ilo kondygnacji jedna powierzchnia zabudowy budynku P z =264,74m 2 powierzchnia u ytkowa budynku P u =221,48m 2 kubatura budynku K=1246,71m Opis obiektu, analiza funkcjonalna Zaprojektowany budynek socjalno - biurowy jest budynkiem jedno-kondygnacyjnym niepodpiwniczonym z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi dla pracowników technicznych. Poddasze projektuje si jako nieu ytkowe. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej o uk adzie konstrukcyjnym pod u nym. Budynek przykryty dachem dwuspadowym krytym blachodachówk. Ogrzewanie budynku zaprojektowano z w za cieplnego zlokalizowanego w budynku. Budynek zlokalizowany w miejscowo ci Choczewo, woj. pomorskie, na dzia ce nr 241/6, jest budynkiem murowanym z elementów ma ogabarytowych, parterowym i niepodpiwniczonym. Budynek zostanie wybudowany na miejsce istniej cego który zostanie poddany rozbiórce. Przewidywane przy cza wodoci gowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz telefoniczne. Wykaz pomieszcze KA/FR Strona 7

9 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 6.3 Konstrukcja awy fundamentowe Projektowane awy elbetowe o przekroju poprzecznym wg rysunku konstrukcyjnego fundamentów, posadowione na g boko ci 1.20m poni ej poziomu terenu. awy fundamentowe elbetowe wylewane na mokro z betonu B-15, zbrojenie konstrukcyjne 5 x 12mm stal 34GS, strzemiona 6mm co 30cm stal St0S. Wylewany beton w szalowaniu nale y dobrze zag ci. Wykonane elementy do poziomu gruntu rodzimego nale y zabezpieczy przeciwwilgociowo Izobud Br i dwie warstwy Izobud KL lub Dysperbit (boki i góra awy). Na awach pod cianami nale y zastosowa paski z papy termozgrzewalnej ciany fundamentowe ciany fundamentowe budynku technologiczno socjalnego zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych grubo ci 25cm na zaprawie cementowej Rz=5MPa, ocieplone styropianem FS20 grubo ci 10cm. ciana dwuwarstwowa pod ziemi do poziomu opaski z kostki betonowej (warstwa od zewn trz) - folia kube kowa, - styropian ekstradowany (ew. twardy FS 20) grubo ci 10cm, - 2 x papa termozgrzewalna - Izobud Br + dwie warstwy Izobud KL lub Dysperbit - ciana fundamentowa murowana z bloczków betonowych - Izobud Br + dwie warstwy Izobud KL lub Dysperbi ciany zewn trzne ciany zewn trzne z bloczków betonu komórkowego tzw. (gazobeton) M600, grubo 24 cm, klej zgodnie z zaleceniem producenta bloczków betonu komórkowego, styropian FS15 grubo ci - 12cm, uk adany naprzemiennie lub styropian fazowany. ciana zewn trzna z tynkiem (warstwy od zewn trz) - tynk g adzony drobnoziarnisty typu cyklina, kolor piaskowy - grunt pod tynk typu cyklina - szpachla plastyczna - siatka PCV wtopiona w masie klej cej (mocowana ko kami do ciany) - styropian ekstradowany na masie klej cej(ew. twardy FS 20) grubo ci 12cm, - ciana zewn trzna murowana z bloczków betonu komórkowego - tynk mineralny grubo ci 1,5cm Rynny i rury spustowe systemowe w kolorze RAL 8016(br z), obróbki i opierzenia z blachy stalowej w kolorze RAL 8016(br z), powlekane, rynny 120 mm i rury spustowe 90 mm ciany wewn trzne cianki konstrukcyjne w celu usztywnienia budynku zaprojektowano ciany dzia owe z bloczków betonu komórkowego M600, grubo 24 cm na klej proponowany przez producenta bloczków betonu komórkowego. ciany dzia owe wszystkie ciany dzia owe z bloczków betonu komórkowego M600, grubo 12 cm na klej proponowany przez producenta bloczków betonu komórkowego. KA/FR Strona 8

10 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Tynki wewn trzne wapienno-cementowe kat. III lub gipsowe kat. IV, malowane farb akrylow w kolorze bia ym. ciany wewn trzne wy o one glazur : - pomieszczenie pomiaru i analiz - 1,5m; - w z y sanitarne 2,2m Nadpro a i wieniec Nadpro a o rozpi to ci od 0,9m do 1,8m zaprojektowano jako typowe z belek L-19. Wieniec elbetowy 24x24 cm, beton B20, zbrojenie 4 12 mm, strzemiona 6mm co 25cm Wi ba dachowa Wi ba dachowa krokwiowo-j tkowa oraz krokwiowo-p atwiowa (nad pomieszczeniami nr 8 i 9) o nachyleniu Krokwie w rozstawie ok.80cm, oparte na mur atach 12/14 cm zakotwionych we wie cu co 2,0 m kotwami M14 = 40 cm. krokwie - 8x16 cm; j tki /16 pod p atwi kalenicow 5/16; aty - 4x5 cm; kontr aty - gr 2,5 cm. W konstrukcji patwiowo krokwiowej, patwie oparte na cianach no nych i kotwione kotwami M20. Dwa wi zary p atwiowe H=126c. Konstrukcj czy na typowe cza ciesielskie lub czniki typu Domax. Wiatrownice - ta my metalowe Domax. Drewno klasy K27 impregnowa Fobosem 2M lub innymi solnymi preparatami grzybo- i owadobójczymi. Krycie dachu blachodachówk z pow ok z plastizolu na atach 4x5 cm co 40 cm i kontr atach, w kolorze ciemnozielonym. Izolacja przeciwwilgociowa - folia wst pnego krycia (FWK), mi dzy pokryciem FWK a izolacj termiczn pozostawi pustk powietrzn min.2.5 cm. Warstwy dachu: - blachodachówka w kolorze RAL 8016(br z), - aty 4,0 x 5,0cm, - kontr aty - izolacja folia PE zbrojona - krokiew 8,0 x 16,0cm Podsufitka w odcieniu budynku malowana na kolor ciemny br z. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone preparatem Fobos M Strop budynku Strop g sto ebrowy, prefabrykowany Leier H=24.5 cm Rozpi to ci stropów l=330/450/600cm. Stropy docieplone styropianem 20cm /FS 25/ Wentylacja Przewody wentylacyjne - rury PCV 160 mm. Przewody ocieplone we n mineraln gr.5 cm. W celu zapewnienia odpowiedniej ilo ci wymian projektuje si wentylatory kana owe (za czaj ce si wraz z o wietleniem pomieszczenia), zamontowane na przewodach wentylacyjnych w w z ach sanitarnych oraz pomieszczeniu pomiaru i analiz. KA/FR Strona 9

11 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Pod ogi i posadzki Pod ogi u o one na podsypce wirowo-piaskow zag szczon do Id=0,6. Warstwa dociskowa na posadzce na gruncie zbrojona siatk z drutu. Podsypk zag szcza warstwami nie wi kszymi ni 30cm. Podsypk nie zag szczan nale y stabilizowa cementem, winna wynosi minimum gr.15cm, a nast pnie nale y wykona podk ad betonowy pod posadzk grubo ci 10 cm z betonu B15. Na tak wykonanym podk adzie wykona izolacj przeciwwilgociow z folii polietylenowa gr.0.3 mm, ocieplenie z styropianu FS30 gr.5 cm. Na tak wykonan posadzk nale y po o y terakot, a w pomieszczeniach biurowych panele pod ogowe. Posadzki betonowe zdylatowane co 1.75 m Izolacje Izolacj przeciwwilgociow i paroizolacj stanowi: pionowa aw fundamentowych: - folia kube kowa ( w poziomie gruntu) - papa termozgrzewalna - Izobud Br i dwie warstwy Izobud KL lub Dysperbit, pozioma w pod odze na gruncie - warstwa papy termozgrzewalne pozioma na stropie parteru - paroizolacja folia PE grubo ci 3 cm. w po aci dachowej - folia PE zbrojona pionowa aw fundamentowych: - styropian ekstradowany (ew. twardy FS 20) - 10cm pozioma w pod odze na gruncie, - styropian twardy FS 20-8cm pozioma nad stropem, - we na mineralna - 20cm Stolarka okienna i drzwiowa Okna PCV w kolorze RAL 8016 br z od zewn trz i bia e od wewn trz. Okna z funkcj rozszczelnienia, zaopatrzone w nawietrzaki higrosterowane. Okna winny posiada wspó czynnik infiltracji > 0,3m 3 /h. Szyby zespolone wspó czynniku przenikania ciep a Uk<1,1W/m 2 K. Drzwi wej ciowe aluminiowe o profilu ciep ym. Aluminium w kolorze RAL 8016 (br z). Drzwi wewn trzne pe ne okleinowane oklein drewnopodobn w kolorze buk. Drzwi do WC i magazynów zaopatrzone w tuleje b d kratki wentylacyjne. Parapety zewn trzne z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jak pozosta e opierzenia. Parapety wewn trzne z konglomeratu w kolorze jasnobe owym (ewentualnie dopuszcza si parapety z PCV komorowego w kolorze bia ym) Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe systemowe w kolorze RAL 8016(br z), obróbki i opierzenia z blachy stalowej w kolorze RAL 8016(br z), powlekane. rynny 120 mm i rury spustowe 90 mm Obróbki blacharskie KA/FR Strona 10

12 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0.6 mm Ogrzewanie W budynku technologiczno-socjalnym zaprojektowano ogrzewanie za pomoc pompy ciep a. Przewiduje si ogrzewanie pod ogowe w ca ym budynku socjalno - biurowym. Dla okien Uk<1,1 W/m 2 K. Wspó czynnik przenikania ciep a dla ciany warstwowej gr. 36 cm z bloczków betonu komórkowego i izolacji termicznej U=0,31 W/m 2 K Instalacje instalacja wodno-kanalizacyjna; instalacja elektryczna zasilaj ca, o wietleniowa i grzewcza wg projektów bran owych. KA/FR Strona 11

13 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 7. Budynek technologiczny 7.1 Program u ytkowy Budynek technologiczny projektuje si jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z pomieszczeniami gara owymi, magazynem i pomieszczeniem technologicznym które wyposa one b dzie w system sterowania prac oczyszczalni i urz dzenia obs uguj ce prac oczyszczalni. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej o uk adzie konstrukcyjnym pod u nym. Budynek przykryty dachem dwuspadowym. Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako elektryczne. Budynek zlokalizowany w miejscowo ci Choczewo, woj. pomorskie, na dzia ce nr 241/6, jest budynkiem murowanym z elementów ma ogabarytowych, parterowym. Przewiduje si przy cza wodoci gowe, kanalizacyjne i elektryczne. 7.2 Wykaz pomieszcze 1 Pomieszczenie warsztatowe 36.8 m 2 2 Pomieszczenie magazynu 13.8 m 2 3 Pomieszczenie gara owe 134.6m 2 4 Pomieszczenie technologiczne 86 m 2 5 Sterownia m 2 6 Wiata m 2 Razem: m Dane liczbowe pow. u ytkowa budynek technologiczny P u =271.2 m 2 pow. u ytkowa wiaty P u =54.8 m 2 pow. zabudowy budynek technologiczny P z =299 m 2 pow. zabudowy wiaty P z =56.7 m 2 Razem: P u =326.0 m 2 Razem: P z =355.7 m Konstrukcja awy fundamentowe awy fundamentowe elbetowe, szeroko 70/30 cm konstrukcyjne i 30 cm niekonstrukcyjne, wysoko 30 cm, beton B20. Zbrojenie 4 x 12mm stal A III, strzemiona 6mm co 30cm, stal A0. Pod awami u o y warstw betonu B8 grubo ci 10cm. awy posadowione na g boko ci 1.30 m poni ej poziomu terenu. awy nie no ne (pod cianami dzia owymi) szeroko ci 30cm, beton B20, posadowione 80cm (grunt no ny) poni ej poziomu terenu. Stopy fundamentowe (pod s upy wiaty) stanowi odcinki awy fundamentowej - 60cm. Zbrojenie stopy 4 12mm. S upy 25x25cm, beton B20. W s upach zakotwi pr ty stalowe gr. 12mm, do których mocowane b d supy wiaty ciany fundamentowe ciany fundamentowe budynku technologicznego warstwowe - pustaki betonowe 25 cm, KA/FR Strona 12

14 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie - styropian FS25 8 cm, ciany zewn trzne ciany zewn trzne warstwowe: - bloczki gazobetonowe M600, grubo 24 cm, - styropian FS15 8 cm, uk adany naprzemiennie, - pokrycie cian - tynk mineralny na siatce poliw glanowej, gruboziarnisty, kolor piaskowy, - cokó pytek klinkierowych na pycie wiórowo-cementowej gr. 12 mm mocowanej ko kami rozporowymi do ciany fundamentowej cianki dzia owe cianki dzia owe 12 cm - gazobeton M Nadpro a i s upy Nadpro a o rozpi to ci od 1,0m do 2,7m zaprojektowano jako typowe z belek L-19. S upy elbetowe wykona zgodnie z rysunkami technicznymi. Wieniec elbetowy 24x24 cm, beton B20, zbrojenie 4 12 mm, strzemiona 6 mm co 25cm Wi ba dachowa Wi ba dachowa krokwiowo-j tkowa oraz krokwiowo-p atwiowa (wiata) o nachyleniu 13 0, rozstaw krokwi ok.100cm, oparta na mur atach 12/14 cm, zakotwionych we wie cu co 2,0 m kotwami M14 = 40 cm. krokwie 8x16cm, j tki 38/14 pod p atwi kalenicow cm, 5/14 deski stropowe 38/14 co 40 cm aty 4x5 cm. kontr aty gr. 2,5 cm Konstrukcja wiaty patwiowo krokwiowa, patwie oparte na supach 14/14 kotwiowych kotwami M20 do supów elbetowych. Supy 18/18 cm z mieczami 8/12 cm. Dwa wi zary p atwiowe H=126c. Konstrukcj czy na typowe cza ciesielskie lub czniki typu Domax. Wiatrownice - ta my metalowe Domax. Drewno klasy K27 impregnowa Fobosem 2M lub innymi solnymi preparatami grzybo - i owadobójczymi. Krycie dachu blachodachówk z pow ok z plastizolu na atach 4x5 cm co 40 cm i kontr atach, w kolorze ciemnozielonym. Izolacja przeciwwilgociowa - folia wst pnego krycia (FWK), mi dzy pokryciem FWK a izolacj termiczn pozostawi pustk powietrzn min.2.5 cm Wentylacja Przewody wentylacyjne - rury PCV 120 mm, uoone nad stropem do dachowego deflektora. Przewody ocieplone we n mineraln gr.5 cm. Deflektor kalenicowy - konstrukcja drewniana, kantówki 8/8 cm. Przewód 200 PCV- doprowadzony pod posadzk do pom. Agregatu pr dotwórczego. Przewód spalinowy ze stali nierdzewnej, dwup aszczowy W=120, izolowany we n gr. 5 cm. KA/FR Strona 13

15 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Pod ogi i posadzki Pod ogi u o one na ubitym piasku gr.10cm, betonie B15 gr.4,5 cm, zbrojonym 4 mm co 15 cm. Izolacj przeciwwilgociow stanowi folia polietylenowa gr.0.3 mm X2. Ocieplenie-styropian FS30 gr.8 cm. Glazur antypo lizgow 30x30 cm. u o y na betonie B20 gr.10 cm, zbrojonym jw. Posadzki betonowe zdylatowane co 1.75 m Izolacja przeciwwilgociowa Izolacj przeciwwilgociow stanowi: - pionowa: Abizol R+P + folia kube kowa - pozioma: 2 x papa na lepiku i folia PCV. Paroizolacja - folia PE 0.3 mm. -membrana kube kowa Tefond Hp z uszczelk elastomerobitumiczn wiata kompostowa ciany wewn trzne ciany wewn trzne wy o one glazur : - Hala technologiczna 2,5 m - Pozosta e pomieszczenia 1,8 m Stolarka okienna i drzwiowa Okna i drzwi typowe PCV - wg zestawienia, Kolorystyka - okna bia e, drzwi zewn trzne br zowe. Parapety PCV (w hali technologicznej: bez parapetów wyko czenie p ytkami ceramicznymi) Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe ocynkowane, powlekane - rynny 120 mm, - rury spustowe 100 mm Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0.6 mm Ogrzewanie Wed ug bran y sanitarnej Wyposa enie Przed wej ciami wycieraczki kratowe, stalowe, ocynkowane, wpuszczane 80x50 cm. Pom. 4 Hala technologiczna 4 szt. Rega wykonany z blachy ocynkowanej 5-cio pó kowy Wym. 940 x 600 x 1980 no no rega u 450 kg Pom. 3 Gara 4 szt. Rega wykonany z blachy ocynkowanej 5-cio pó kowy Wym. 940 x 600 x 1980 no no rega u 450 kg, wieszak wisz cy KA/FR Strona 14

16 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Pom. 1 Sterownia 3 szt. Rega wykonany z blachy ocynkowanej 5-cio pó kowy Wym. 940 x 600 x 1980 no no rega u 450 kg, wieszak wisz cy Biurko, krzes o Instalacje Instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna wed ug projektów bran owych. KA/FR Strona 15

17 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 8. Wiata magazynowa na surowce wtórne i odwodniony osad. 8.1 Program u ytkowy Wiata stalowa zosta a zaprojektowana jako obiekt otwarty, nieobudowany, dost pny dla wjazdu ze stron szczytowych. Jest to obiekt wielofunkcyjny. Wiata u ytkowana b dzie jako magazyn na surowce wtórne i odwodniony osad. Dane liczbowe powierzchnia zabudowy P z =167,64 m 2 powierzchnia u ytkowa P u =155,28 m 2 kubatura V=824,78 m 3 Wiata o konstrukcji stalowej, nieobudowana. Modu poprzeczny wiaty wynosi 10.76m, pod u ny 5.0m. Konstrukcj wiaty stanowi stopy fundamentowe elbetowe, s upy stalowe oraz wi zary stalowe o rozpi to ci osiowej 10.76m. Dach kryty blach trapezow na patwiach stalowych. Normy zastosowane w obliczeniach statycznych PN-77/B Obci enie wiatrem (II strefa ) PN-81/B Posadowienie bezpo rednie budowli (II strefa ) PN-82/B Obci enia budowli. Obci enia sta e PN-90/B Konstrukcje stalowe PN-B-03264: Warunki i sposób posadowienia S upy konstrukcji wiaty zamocowane w stopach kielichowych, elbetowych z betonu klasy B20, zbrojonych stal klasy A-ll. Wzd u obrysu posadzki budynku zaprojektowano awy fundamentowe z betonu klasy B20, zbrojone stal klasy A-lll. Stopy supów posadowione na g boko ci 1,0 m od powierzchni terenu na warstwie chudego betonu. 8.3 Rozwi zania konstrukcyjne Opis elementów konstrukcyjnych Stopy fundamentowe elbetowe z betonu B20 awa fundamentowa z betonu B20, zbrojona Posadzka z betonu B20, zbrojona cianki z bloczków S upy stalowe z dwuteownika 240 Dach: wi zary stalowe trójk tne, pas górny o k cie nachylenia Pokrycie dachu Blacha trapezowa ocynkowana lub powlekana KA/FR Strona 16

18 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Obróbki blacharskie S upy Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 0.5 mm lub PVC w kolorze pokrycia S upy stalowe z dwuteowników 240 zamocowane w stopach fundamentowych i przegubowo po czone z wi zarami dachowymi. W polach rodkowych dano st enia pionowe ci gnowe z pr tów okr g ych 20mm Wi zary Wi zary kratowe stalowe, spawane, o kszta cie trójk tnym. Rozpi to wi zarów 10,76m. Pas górny o nachyleniu 10 z dwóch k towników 60x60x6mm, pas dolny poziomy z dwóch k towników 60x60x6mm. S upki z pojedynczych k towników 60x60x6mm, krzy ulce o przekroju z o onym z dwóch k towników 60x60x6mm. Przekroje zoone pasów i krzy ulców czone przek adkami stalowymi. Blachy w z owe o grubo ci 10mm P atwie P atwie ci g e przegubowe, z ceowników 120E w rozstawie 1.00m. Styki p atwi pomoc k townika 60x60x6mm na ruby. czone za St enia dachowe W polach skrajnych zaprojektowano st enia po aciowe ci gnowe z pr tów ( 20mm z nakr tkami napinaj cymi. St enie pionowe w osi kalenicy wi zarów przebiega wzd u ca ego budynku. Jako element st enia wykorzystano p atwie przykalenicowe. 8.4 P yta posadzki i podjazdów P yta posadzki o grubo ci 12cm wykonana z betonu klasy B20, zbrojona siatkami z pr tów 6 w rozstawie 20x20cm. Pyta dylatowana przeciwskurczowo. Na styku pyty posadzki z podjazdami dylatacja ruchowa o szeroko ci 2cm. P yta posadowiona na 15cm warstwie zag szczonej podsypki piaskowo- wirowej. P yt wykona w spadku poprzecznym 0.5%, podjazdy w spadku 10%. Powierzchnia p yty posadzki zatarta. 8.5 Zabezpieczenie antykorozyjne Przed malowaniem powierzchnie musz by oczyszczone do II stopnia czysto ci zgodnie z norm PN/H Malowa nast puj cym zestawem farb: farba podk adowa NUBIKOR o symbolu X XXXX 40 m, farba nawierzchniowa AUTORENOLAK o symbolu X XXXX 90 m (zaleca si malowanie ostatniej warstwy 30 m na budowie) 8.6 Transport, sk adowanie i monta konstrukcji Elementy nie mog ulec uszkodzeniu podczas transportu. Wi zary musz by transportowane w pozycji pionowej, ustawione na podk adach drewnianych tak aby wykluczy mo liwo zaburzenia geometrii wi zara. S upy z dwuteowników transportowa ustawione stopk na podk adach drewnianych. Podobne zasady dotycz sk adowania elementów na placu budowy. KA/FR Strona 17

19 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Monta s upów w stopach fundamentowych mo na rozpocz po osi gni ciu przez beton stóp za o onej wytrzyma o ci (nie wcze niej ni miesi c od wykonania stóp). S upy nale y umie ci na podk adkach w kielichach stóp, po dok adnej (geodezyjnej) regulacji usytuowania i wysoko ci, zabetonowa kielich. Po ówki wi zara po czy w ca o i montowa na s upach za pomoc urawia z zawiesiem belkowo linowym. Monta nale y rozpocz od pola skrajnego. Po zamontowaniu wi zara skrajnego i przedskrajnego, w pierwszej kolejno ci zamontowa p atwie przykalenicowe i po rednie bez przegubu w tym polu. Nast pnie zainstalowa st enia pionowe i poziome po aciowe. Po st eniu pola skrajnego mo na kontynuowa monta pozosta ych elementów konstrukcji przekrycia. KA/FR Strona 18

20 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 9. Budynek warsztatowo gara owy 9.1 Program u ytkowy W ramach przebudowy istniej cego budynku gara owo warsztatowego projektuje si wymian po aci dachowej i elementów konstrukcyjnych, okien, od wie enie elewacji budynku oraz wymian bram gara owych. Budynek warsztatowo gara owy przeznaczony jest na gara owanie sprz tu b d cego na wyposa eniu Zak adu Komunalnego. Istniej ce wydzielone pomieszczenie agregatu pr dotwórczego po wykonaniu remontu nadal b dzie pe ni swoj funkcje. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz oceny stanu technicznego stwierdzono e konstrukcja i stan techniczny istniej cego budynku pozwala na rozbudow budynku poprzez wymian po aci i konstrukcji dachu. Budynek zlokalizowany w miejscowo ci Choczewo, woj. pomorskie, na dzia ce nr 241/6, jest budynkiem murowanym z elementów ma ogabarytowych, parterowym. Wykaz pomieszcze : 1 Pomieszczenie Powierzchnia u ytkowa [m 2 ] Kubatura [m 3 ] 2 Pomieszczenie warsztatowo gara owe 178,33 875,64 3 Pomieszczenie agregatu 34,56 145,67 4 Razem 212, ,3 KA/FR Strona 19

21 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 10. Budynek gara owy 10.2 Program u ytkowy W ramach przebudowy istniej cego budynku gara owego projektuje si wymian po aci dachowej i elementów konstrukcyjnych, okien, od wie enie elewacji budynku oraz wymian bram gara owych. Budynek gara owy przeznaczony jest na gara owanie sprz tu b d cego na wyposa eniu Zak adu Komunalnego. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz oceny stanu technicznego stwierdzono e konstrukcja i stan techniczny istniej cego budynku pozwala na rozbudow budynku poprzez wymian po aci i konstrukcji dachu. Budynek zlokalizowany w miejscowo ci Choczewo, woj. pomorskie, na dzia ce nr 241/6, jest budynkiem murowanym z elementów ma ogabarytowych, parterowym. Wykaz pomieszcze : 1 Pomieszczenie Powierzchnia u ytkowa [m 2 ] Kubatura [m 3 ] 2 Pomieszczenie gara owe 43,43 875,64 KA/FR Strona 20

22 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 11. Prace rozbiórkowe W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni cieków przewiduje si rozbiórk poszczególnych obiektów oczyszczalni cieków okre lonych w punkcie 2 nn. opracowania i zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu. Sposób post powania w sytuacji usuwania azbestu zawarto w planie zagospodarowania terenu. Opracowa : mgr in. arch. Grzegorz Serafin in. Edward Komorowski PO/KK/146/2006 ZGP-III-630/258/78 KA/FR Strona 21

23 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZE STWA I OCHRONA ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH Temat: Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Inwestor: Urz d Gminy Choczewo Ul. Pierwszych Osadników Choczewo Projektant: mgr in. arch. Grzegorz Serafin PO/KK/146/2006 in. Edward Komorowski ZGP - III-630/258/78 B.P.T. EcoTech ul. M. Reja Gda sk KA/FR Strona 22

24 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 1. BEZPIECZE STWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pó n. zm.) i zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacj (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowi zany, sporz dzi lub zapewni sporz dzenie, przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj c specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomi z ni pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za ca okszta t spraw dotycz cych bezpiecze stwa pracy na placu budowy, mo e da od wykonawców robót dokumentów stwierdzaj cych, e zatrudnieni przez nich pracownicy posiadaj odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robót, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponuj rodkami ochrony indywidualnej, w a ciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Mo e równie, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprz tu i maszyn, da potwierdzenia, e spe niaj wymagania wynikaj ce z przepisów o ocenie zgodno ci, a ich operatorzy posiadaj stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obs ugi. Wykonawca przed przyst pieniem do robót ziemnych powinien zapozna si z map sytuacyjno-wysoko ciow, na której widnieje projektowana sie i istniej ce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. 1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego. Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku technologicznego z wiat. Specyfik projektowanego obiektu budowlanego stanowi : - wykopy jamiste do g boko ci 1,5m wykonywane r cznie i sprz tem mechanicznym; - roboty budowlane na wysoko ciach; - monta ruroci gu i kszta tek PVC czonych na uszczelki gumowe oraz na klej; - monta ruroci gów z PE zgrzewanych doczo owo i elektrooporowo specjalistycznym sprz tem; - prace ogólnobudowlane; Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacj w technologii tradycyjnej. Szczegó owe informacje zwi zane z poszczególnymi obiektami i urz dzeniami zawarte s w projekcie bran y technologicznej, elektrycznej, sanitarnej i konstrukcyjnej stanowi cym integraln cz niniejszej dokumentacji. 1.2 Istniej ce obiekty L.p. Obiekt Powierzchnia [m 2 ] Kubatura [m 3 ] 1 Budynek socjalno techniczny (ob.15) 162,0 405,0 2 Zbiorniki oczyszczalni BIOBLOK (ob. 14) 368,0 1324,8 3 Budynek warsztatowo gara owy (ob. 10) 242,0-4 Budynek warsztatowy (ob. 11) 52,5 131,25 5 Magazyn wraz z wiat (ob. 9) 253,0 759,0 6 Labiryntowe komory kontaktowe (ob. 19) 26,5 74,2 7 Komory pomiarowe (ob. 18) 7,0 11,9 8 Poletka osadowe (ob. 16) 1577,0 - KA/FR Strona 23

25 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 1.3 Wykaz elementów zagospodarowania mog ce stwarza zagro enia Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementów mog cych stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 1.4 Zagro enia podczas realizacji robót. Do zagro e zwi zanych z budow zbiorników w trakcie prowadzenia robót ziemnych jak i monta owych w wykopie nale : zasypanie pracowników w wyniku zawalenia si cian wykopu; wpadni cie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchom cz maszyny budowlanej ( y ka koparki), obsuni cie si ziemi z kraw dzi wykopu, po lizgni cie si ; spadanie na pracuj cych w wykopie bry ziemi, kamieni lub narz dzi; pora enie pr dem elektrycznym: - w trakcie u ytkowania urz dze i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem; - podczas przekraczania kolizji z istniej cymi kablami energetycznymi; wpadni cie do wykopu osób postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia wykopów. 1.5 Instrukta pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót. Przed przyst pieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna pracowników ze specyfik i zakresem prac. Przeprowadzi instrukta przedstawiaj cy potencjalne zagro enia w trakcie robót. Ustali procedury skutecznej konsultacji i udzia u pracowników w rozwi zywaniu problemów na budowie. Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia obejmuje: Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp. Urz dzenia te musz by zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa Zabezpieczenie pracy personelu obs uguj cego oczyszczalnie. W celu zapewnienia bezpiecze stwa personelowi obs uguj cemu prac oczyszczalni projektuje si : barierki, schody i pomosty obs ugowe wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego w óknem szklanym (minimalna wysoko barierek 1,10 m); pokrywy w azów ze stali nierdzewnej V2A; oznaczy ci gi komunikacyjne, kierunki otwierania drzwi, drogi i wyj cia ewakuacyjne; w widocznym miejscu umie ci tabliczki ostrzegawcze, informacyjne, nakazu i zakazu; opis urz dze technologicznych i poszczególnych elementów ci gu technologicznego; zapewni rodki ochrony bezpo redniej ko a ratunkowe, linki. KA/FR Strona 24

26 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu Sprz t powinien spe nia parametry techniczne i powinien by stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mo na uruchamia dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzia ania. Nale y je zabezpieczy przed mo liwo ci uruchomienia przez osoby niepowo ane Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W czasie trwanie budowy i wyka czanie robót wykonawca b dzie: utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej; unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie prowadzonych prac; w celu zachowania wszelkich naturalnych uk adów przyrodniczych nale y ogranicza do minimum prace ziemne, ruch ci kiego sprz tu oraz wycink drzew i krzewów; w czasie prac budowlanych nale y odpowiednio zabezpieczy roboty ziemne tzn. nie wolno pozostawia niezabezpieczonych otworów w ziemi, do których mog yby si dosta oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycji, dlatego prace budowlane nale y prowadzi w ten sposób, aby ochroni wody powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sk adów; nale y unika dewastacji lokalnego uk adu dróg polnych i gminnych, place zaplecza budowy nale y przywróci do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by poprowadzone z dba o ci o walory rodowiska przyrodniczego; baz postojow sprz tu, sk ady materia owe i paliw zorganizowa poza terenami podmok ymi oraz poza stref bezpo redniego sp ywu wód do cieków i zbiorników wodnych; ograniczy w maksymalnym stopniu szeroko strefy monta owej, zdejmowa i zabezpiecza yzn warstw gleby, przed wymieszaniem jej z ziemi ja ow z dna wykopu. odtwarza struktur glebow ; organizacja placu budowy musi uwzgl dnia wymagania ochrony rodowiska w zakresie gospodarki odpadami; budow realizowa zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami (równie BHP); nale y przestrzega ustale wynikaj cych z tre ci uzgodnie za czonych do projektów; wszystkie nowe i zmodernizowane obiekty i instalacje powinny zosta obj te systemem kontroli szczelno ci przewidywanym w instrukcjach post powania w przypadku awaryjnych rozlewów Ochrona przeciwpo arowa. Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej oraz utrzymywa sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b d sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich Materia y szkodliwe dla otoczenia Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia nie b d dopuszczone do u ycia. Wszystkie materia y odpadowe u yte do robót b d mia y wiadectwa dopuszczenia, KA/FR Strona 25

27 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie wydane przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwo ci tych materia ów dla rodowiska Bezpiecze stwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowi zek zapewni i trzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie Stosowanie si do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez wadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci g y b dzie informowa inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, pozostawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 1.6 Uwagi ko cowe Kierownik budowy jest obowi zany, w oparciu o informacj sporz dzi lub zapewni sporz dzenie, przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj c specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BiOZ,oprócz cz ci opisowej, powinien zawiera w cz ci rysunkowej, opracowanej na kopii projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu, dane okre laj ce bezpieczne wykonywanie robót budowlanych, a w szczególno ci: 1) oznaczenie czynników mog cych stwarza zagro enie; 2) rozmieszczenie urz dze przeciwpo arowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinaj cymi, drogami dojazdowymi 3) rozmieszczenie sprz tu ratunkowego (w tym pywaj cego, je eli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezb dnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 4) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewn trznych i zewn trznych stref ochronnych, wynikaj cych z przepisów odr bnych, takich jak strefy magazynowania i sk adowania materia ów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego; 5) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak w z y produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 6) przedstawienie rozwi za uk adów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu; 7) lokalizacj pomieszcze higieniczno-sanitarnych. W planie bioz nie zamieszcza si danych dotycz cych obiektów lub cz ci tych obiektów s u cych obronno ci lub bezpiecze stwu, które mog ujawni charakter, przeznaczenie i nazw tych obiektów. Zakres wy czenia okre la inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Kierownik budowy, wprowadzaj c w cz ci opisowej i w cz ci rysunkowej planu BiOZ zmiany, zamieszcza adnotacj okre laj c przyczyny ich wprowadzenia. Szczegó owy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku: KA/FR Strona 26

28 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie 1) robót budowlanych których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, a w szczególno ci przysypania ziemi lub upadku z wysoko ci: a) roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci ponad 5,0 m, b) roboty wykonywane przy u yciu d wigów lub mig owców, c) roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w odleg o ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni : 3,0 m - dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 kv, 5,0 m - dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 1 kv, lecz nieprzekraczaj cym 15 kv, 10,0 m - dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 15 kv, lecz nieprzekraczaj cym 30 kv, d) roboty wykonywane w pobli u linii kolejowych; 2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których wyst puj dzia ania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagra aj cych bezpiecze stwu i zdrowiu ludzi: a) roboty prowadzone w temperaturze poni ej -10 C, 3) robót budowlanych stwarzaj cych zagro enie promieniowaniem jonizuj cym. 4) robót budowlanych prowadzonych w pobli u linii wysokiego napi cia lub czynnych linii komunikacyjnych: a) roboty wykonywane w odleg o ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni 15,0 m - dla linii o napi ciu znamionowym 110 kv, b) roboty wykonywane w odleg o ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni 30,0 m - dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 110 kv, 5) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemi i w tunelach: a) roboty zwi zane z wykonywaniem przej ruroci gów pod przeszkodami metodami: tunelow przecisku lub podobnymi; 6) roboty ziemne zwi zane z przemieszczaniem lub zag szczaniem gruntu, 7) robót budowlanych prowadzonych przy monta u i demonta u ci kich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,01. Opracowa : mgr in. arch. Grzegorz Serafin in. Edward Komorowski mgr in. Marcin Kaczmarek PO/KK/146/2006 ZGP-III-630/258/78 POM/0206/POOS/08 KA/FR Strona 27

29 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie O wiadczenie Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku nr 207, poz z pó niejszymi zmianami) O wiadczam e, projekt budowlany: Budynku socjalno - biurowego, technologicznego, wiaty magazynowej na surowce wtórne i odwodniony osad oraz modernizacja istniej cego budynku warsztatowego i gara u ( rodzaj obiektu budowlanego b d robót budowlanych) Projektowanego w Choczewie gm. Choczewo, woj. pomorskie (adres zamierzenia budowlanego) zosta sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. G.P. mgr in. Marcin Kaczmarek POM/0206/POOS/08 Projektant architekt: mgr in. arch. Grzegorz Serafin PO/KK/146/2006 Projektant konstrukcji: in. Edward Komorowski ZGP-III-630/258/78 Sprawdzaj cy architekt: mgr in. arch. Damian Czapli ski PO/KK/192/2008 Sprawdzaj cy konstrukcji: mgr in. Marcin Milewczyk POM/0118/POOK/08 KA/FR Strona 28

30 Projekt Budowlany Bran a: Architektoniczno Budowlana Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo, gm. Choczewo, woj. pomorskie II Rysunki KA/FR Strona 29

31

32 B C C B A A

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Zestawienie stolarki Biuro Projektowo Technologiczne Gda sk ul. M. Reja 3 Tel Przedmiot rysunku: Skala: - Data: Faza: Tom: P.B. Budynek technologiczny Zestawienie stolarki Bran a: architektoniczno - budowlana Projektowa : Architektura: mgr in. arch. Grzegorz Serafin Konstrukcje: in. Edward Komorowski Opracowa : S awomir Golonka Obiekt: Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo Adres: Gmina Choczewo pow. Wejherowo Inwestor: Urz d Gminy Choczewo Nr ewidencyjny: Podpis: PO/KK/146/2006 ZGP - III-630/258/78 Nr rys.: 11 Sprawdzi: Architektura: mgr in. arch. Damian Czapli ski Konstrukcje: mgr in. Marcin Milewczyk Nr ewidencyjny: PO/KK/192/2008 POM/0118/POOK/08 Podpis:

42 C B A A

43 O2 O1 2x L19/ 150 2x L19/ 270 2x L19/ 100 Hp=110 Hp=110 Hp=60 W1 0,5% 0,5% 2x L19/150 2x L19/150 W2 0,5% 0,5% W2 0,5% 0,5% W2 0,5% 0,5% 2x L19/150 2 NP 150 W1 0,5% 0,5% D2 2x L19/ 100 2x L19/150 Hp=110 2x L19/ 270 O2

44

45

46

47

48

49 C C B B A A

50 C C B B A A

51

52

53

54 ST.PO AC. IPO CZ.P ATWI 1:10 Biuro Projektowo Technologiczne Gda sk ul. M. Reja 3 Tel Przedmiot rysunku: Budynek technologiczny St enie po aciowe i po cze p atwi Skala: 1:10 Data: Faza: Tom: P.B. Bran a: architektoniczno - budowlana Projektowa : Architektura: mgr in. arch. Grzegorz Serafin Konstrukcje: in. Edward Komorowski Opracowa : S awomir Golonka Obiekt: Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo Adres: Gmina Choczewo pow. Wejherowo Inwestor: Urz d Gminy Choczewo Nr ewidencyjny: Podpis: PO/KK/146/2006 ZGP - III-630/258/78 Nr rys.: 24 Sprawdzi : Nr ewidencyjny: Architektura: mgr in. arch. Damian Czapli ski PO/KK/192/2008 Konstrukcje: mgr in. Marcin Tadeusz Milewczyk POM/0118/POOK/08

55

56

57

58

59

60 Biuro Projektowo Technologiczne Gda sk ul. M. Reja 3 Tel Przedmiot rysunku: Skala: 1:50 Data: Faza: Tom: P.B. Wiata magazynowa Stopa fundamentowa ST Bran a: architektoniczno - budowlana Projektowa : Architektura: mgr in. arch. Grzegorz Serafin Konstrukcje: in. Edward Komorowski Opracowa : S awomir Golonka Obiekt: Oczyszczalnia cieków w m. Choczewo Adres: Gmina Choczewo pow. Wejherowo Inwestor: Urz d Gminy Choczewo Nr ewidencyjny: Podpis: PO/KK/146/2006 ZGP - III-630/258/78 Nr rys.: 30 Sprawdzi : Architektura: mgr in. arch. Damian Czapli ski Konstrukcje: mgr in. Marcin Milewczyk Nr ewidencyjny: PO/KK/192/2008 POM/0118/POOK/08

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16 PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler 90-629 ÓDZ, ul Lipowa 26/2 tel./fax. /o-42/ 636-46-70 jkepler@interia.pl V. PROJEKT ALTANY Adres obiektu : PI TEK dz nr 855, 879, 853/4 Inwestor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 KONTAKT : TEL. (0-32) 730-25-24, TEL/FAX (0-32) 730-28-76, MAIL: poczta@ pryzmatapa.pl TEMAT : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA BIURO PROJEKTÓW SZACHMAT SEBASTIAN MATEJKO UL. GDAŃSKA 40/56 31-411 KRAKÓW 501 120 586 biuro@szachmat.com.pl www.szachmat.com.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca zmiany sposobu uŝytkowania i adaptacji poddasza

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Pracownia Projektowa Jacek Dobkowski 81-412 Gdynia, Kasztelańska 15/1 tel. 0 601 660 754 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Remont wybranych pomieszczeń w budynku biurowym GDDKiA o. w Gdańsku z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9 Program funkcjonalno-użytkowy dla wyburzenia 9 budynków na terenach Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin w ramach zadania p.n. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej Strona tytułowa 1 Spis treści 2 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Opis techniczny Rys. nr K-1; Rzut fundamentów [skala 1:50] Rys. nr K-1A; Stopy żelbetowe St1,St2,St3,St4,Sk1,ława

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie Działka nr 26 obręb 50310 Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁEBA

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ RZESZÓW DZ. NR 487, OBR.208

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ RZESZÓW DZ. NR 487, OBR.208 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ NA POTRZEBY REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14 DZ.NR 487 obr.208

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO.

KONSTRUKCJA. NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO. nazwa obiektu NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branża KONSTRUKCJA Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości

Bardziej szczegółowo

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL Załącznik nr 7 Do specyfikacji zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę Hotelu Grand Sal TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne.

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne. III. Część formalno-prawna. 1. Oświadczenie projektanta. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Do Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację budynku na środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY do indywidualnego projektu architektonicznokonstrukcyjnego (zawierającego również rysunki wykonawcze ) budynku remizy strażackiej w miejscowości Babice

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 Zlec. 102/2011 Zamawiaj cy: Agencja Nieruchomo ci Rolnych Oddzia

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 22 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kolonia Druga gmina Kamionka. m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11

INFORMACJA. Kolonia Druga gmina Kamionka. m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zamierzenie budowlane: Adres: Oczyszczalnia Ścieków w m. Samoklęski Kolonia Druga gmina Kamionka m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Domu Bajkowy

ZESTAWIENIE. Domu Bajkowy 1 mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 4 5 5a awy fundamentowe B-2 12,54 Stopy fundamentowe B-2 1,72 ciany fundamentowe 49,4 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 923,78

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu "Zuzia"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu Zuzia 1 1 awy fundamentowe B-20 11,18 Stopy fundamentowe B-20 1,64 ciany fundamentowe 68,80 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 286,56 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIURA ADRES: ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław BRANŻA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr in. Jaros aw Miko ajczyk 59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10a tel. kom. 502-296-226 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ptaszkowa I - bud. oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja 2012

Przedmiar robót. Ptaszkowa I - bud. oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja 2012 Przedmiar robót oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja Budowa: Ptaszkowa I- oczyszczalnia ścieków Obiekt: Budynek oczyszczalni-roboty budowlane Zamawiający: Gmina Grybów Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI 1 COKOŁY - PŁYTKI KAMIENNE - KOLOR PIASKOWY +6,72

A B C D E F G H I J ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI 1 COKOŁY - PŁYTKI KAMIENNE - KOLOR PIASKOWY +6,72 5 6 ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI COKOŁY - PŁYTKI KAMIENNE - KOLOR PIASKOWY TYNK MINERALNY - KOLOR PIASKOWY OKŁADZINA KAMIENNA - KOLOR PIASKOWY STOLARKA OKIENNA - KOLOR MAHOŃ 5 ŚLUSARKA

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA (ETAP I) KANCELARIA PREZYDENTA R.P. WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAWA

OPIS TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAWA OPIS TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAWA 1.Przedmiot opracowania Podstawą formalną opracowania jest zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE KONSTRUKCJI BUDOW LANYCH AKN-467 PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE Lokalizacja: Cichawka 8, 32-704 Łapanów Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a. w U l a n o w i e

O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a. w U l a n o w i e O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a t e r e n i e Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w U l a n o w i e Lokalizacja: Działki nr ewid.408;409,1 połoŝone w Ulanowie

Bardziej szczegółowo

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ I PROFILOWEJ 3. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Sytuacja 1 : 500 2. Fundament pod BIOCLERE B180 1 : 25 3. Posadowienie separatora osadu V=15

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Obiekt: BUDYNEK BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Lokalizacja: Zambrów ul. Obwodowa 2 Inwestor: Zarząd Powiatu Zambrowskiego 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 Autor: inŝ.

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10)

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10) BIURO PROJEKTÓW;; NADZORÓW;; KIEROWANIA ROBOTAMI I KOSZTORYSOWANIA -- Zbiigniiew Rattajjczyk ull.. Włłocłławska 7//4;; 62--600 Kołło //0--507//142801 PROJEKT BUDOWLANY na wykonaniie odbudowy sttawów ii

Bardziej szczegółowo

A B C D. wyko czenie elewacji: deski elewacyjne na konstr. drewnanej lub panele w óko-cementowe. hp.90

A B C D. wyko czenie elewacji: deski elewacyjne na konstr. drewnanej lub panele w óko-cementowe. hp.90 RZUT PARTERU 4 3 5 60 69 60 3 5 A C D 04 3 5 35 9 3 5 0 447 3 5 7 58 457 65 0 5 335 367 5 0 o3 0 o 585 4 47 4 0 05 35 67 40 40 0 67 65 45 39 90 6 5 90 7 45 d o 05 6 90 54 d3 05 300 5 36 5 6 d 05 5 90 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1. Opis 2. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

SPIS TREŚCI I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1. Opis 2. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Opis 2. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 1. Oświadczenia projektantów 2 szt. 2. Kopie zaświadczeń o przynależności

Bardziej szczegółowo

taras / terakota ,02 okiennica przesówna wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu

taras / terakota ,02 okiennica przesówna wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu RZUT PRTERU 0 6 8 4 0 00 0 up drewniany x cm o taras / 7 460 4 40 7 90 60 7 4 60 00 7-0,0 wyo czenie ciany z p yt fasadowych z w óknocementu na konstrukcji stalowej okiennica przesówna wg. odr bnego opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ LIPNO; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 143/2

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ LIPNO; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 143/2 OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ LIPNO; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 143/2 1. Lokalizacja obiektu: Przyjęto lokalizację obiektu w: - I strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo

Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo IKAR Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo Zarejestrowano w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4170 EGZ.: 2 INWESTOR: STOWARZYSZENIE BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki /7, 0-77 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Usługowy Przedszkole Szcześcioodziałowe. Roboty konstrukcyjno-budowlane - etap I. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Obiekt "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szkoły na pomieszczenie sanitarne

Bardziej szczegółowo

przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu uŝytkowania podstawa opracowania 2 cel opracowania przedmiot opracowania - opis ogólny budynku 3.a.

przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu uŝytkowania podstawa opracowania 2 cel opracowania przedmiot opracowania - opis ogólny budynku 3.a. ekspertyza techniczna - dotycząca oceny moŝliwości wykonania przebudowy i zmiany sposobu uŝytkowania części budynku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA CZ KONSTRUKCYJNA 2 1. SPIS TRE CI 1. Spis tre ci... 3 2. Spis rysunków... 4 3. Opis techniczny konstrukcyjno budowlany... 5 3.1. Podstawa opracowania... 5 3.2. Przedmiot Inwestycji... 5 3.3. Istniej cy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 Zał.Nr.2 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18 OBIEKT: DOM AKADEMICKI nr 4 ADRES: KRAKÓW, AL. 29-LISTOPADA 48B DZIAŁKA NR 60/6

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca: robót remontowo - budowlanych Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciechowice etap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA PRZEDSIĘBIORSTWO B.T.L. TOMASZ LEŃ BLIZNE 338A, 36-221 BLIZNE TEL. 501-242-837; e-mail: ljanusz55@o2.pl NIP 686-142-06-23 REGON 180-203-114 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA Zadanie

Bardziej szczegółowo

Z11 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z11 wersja podstawowa w technologii murowanej PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU WIDOKI PERSPEKTYWICZNE 1 708 24 660 24 2 A B 918 24 870 24 134 124 142 160 118 8 34 8 40 35 668 35 40 8 34 8 50 818 50 36 314 10 312 36 h= h=85 h=85

Bardziej szczegółowo