Specyficzne zagrożenia: BARDZO ŁATWOPALNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyficzne zagrożenia: BARDZO ŁATWOPALNY"

Transkrypt

1 1. Identyfikacja produktu Specyficzne zagrożenia: BARDZO ŁATWOPALNY Nazwa Przeznaczenie Charakterystyka Wygląd/opakowanie butan, super butan, mieszanina butanu i propanu Paliwo LPG gaz płynny Pojemniki są zgodne z obowiązującymi przepisami. Butle Rodzaj pojemnika Campingaz Zasobniki Zawartość gazu Butan Super butan Mieszanina 70% But. 30% Prop. Campingaz GT 106 (90 g) Campingaz C 206 (190 g) Campingaz CV 206 (190 g ) Coleman 190 (190 g) Coleman CV 100 (97 g) Coleman CV 250 (220 g) Coleman CV 500 (440 g) Campingaz CV 270 (230 g) Campingaz CV 270 Plus (230 g) Campingaz CV 300 Plus (230 g) Campingaz Theophilos (240 g) Campingaz CV 360 (52 g) Campingaz CV 470 (450 g) Campingaz CV 470 Plus (450 g) Campingaz CG 1750 (170 g) Campingaz CG 3500 (350 g) Campingaz CP 250 (250 g) Campingaz El Greco CV470 (450g) Campingaz El Greco CV470 Plus(450g) Taymar-Campingaz T 1750 (170 g) Taymar-Campingaz T 3500 (350 g) Taymar-Campingaz RF 80 (185 g) Taymar-Campingaz RF 89 (277 g) Taymar-Campingaz RF 90 (350 g) Instaflam 190 Flama 190 (190 g) Mieszanina 60% But. 40% Prop. Dostawca: Adres: Telefon: Fax: APPLICATION DES GAZ, Route de Brignais, ST GENIS LAVAL FRANCE / Francja + 33 (0) (0)

2 2. Czynniki ryzyka: Butan i jego mieszaniny są produkowane, przechowywane, transportowane i dystrybuowane pod ciśnieniem, w formie płynnej. W normalnych warunkach pozostają w szczelnych systemach do czasu ostatecznego zniszczenia w procesie spalania (do zużycia), dlatego nigdy nie ma się z nimi do czynienia bezpośrednio. Jest bardzo ważne, aby te gazy pozostawały zawsze szczelnie zamknięte. Zaleca się pewne środki ostrożności w celu zapobieżenia lub właściwego działania w razie ich przypadkowego wydostania się do atmosfery (ulotnienia). Właściwości fizyczno-chemiczne Bardzo łatwopalny W przypadku ulatniania się gaz, jako cięższy od powietrza, przy braku wentylacji ma tendencję do gromadzenia się na najniższych możliwych poziomach. Intensywne ogrzewanie zbiornika może doprowadzić do jego pęknięcia, co umożliwi wydostanie się gazu na zewnątrz; zapalenie oparów może spowodować jego gwałtowne spalenie lub eksplozję. Zagrożenia dla zdrowia Oznakowanie SGH: W stanie lotnym wdychanie oparów o dużym stężeniu może spowodować uczucie senności, zatrucie, utratę przytomności, a w krańcowych przypadkach śpiączkę z powodu rozrzedzenia tlenu. W stanie płynnym może spowodować odmrożenia, zwłaszcza w przypadku pochlapania. Sygnał ostrzegawczy Niebezpieczeństwo Oznaczenie zagrożenia: H220-Ekstremalnie łatwopalny gaz Środki ostrożności: P102- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. P210- Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić. P377- Pożar wyciekającego gazu: Nie gasić, chyba że wyciek można bezpiecznie zahamować. P381- Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. P403- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 3. Skład/informacje na temat składników Charakterystyka Opis N CAS (substancja) N EINECS Preparat Mieszaniny węglowodorów, zawierających głównie butan, buteny, propan i propan z domieszką merkaptanu. - Butan: Skład zgodny z francuską ustawą z dnia 03/09/79 - Super butan: Mieszanina butanów i propanu (ok. 20%) - 70 % Butan -30% mieszanina propanu: Mieszanina butanów, butenów i propanu (ok. 30%) - 60% Butan - 40% mieszanina propanu: Mieszanina butanów, butenów i propanu (ok. 30%)

3 4. Pierwsza pomoc W razie poważnych wypadków wezwać lekarza lub pogotowie. Wdychanie Główne objawy to: ból głowy, zawroty głowy, senność i utrata przytomności z powodu braku tlenu: Chorego należy wynieść na dwór i położyć. W przypadku trudności z oddychaniem lub utraty przytomności, natychmiast wezwać lekarza i zastosować wspomaganie oddychania. Skóra Dokładnie przepłukać zimną wodą. Zdjąć zanieczyszczone ubrania, a potem: pierścionki, zegarek, obrączki; pozostawić na miejscu, jeśli te przedmioty lub ubrania przywierają do skóry. Próbować pomału ogrzewać dotknięte obszary. W poważnych przypadkach natychmiast wezwać lekarza. Oczy Zapalenie ubrania: Bezzwłocznie dokładnie płukać oczy dużą ilością wody przez przynajmniej 10 minut, ochraniać oko i skonsultować się ze specjalistą. Polać wodą. 5. Ochrona przeciwpożarowa Temperatura zapłonu Poniżej -50 C Sposób gaszenia: Specyficzne zagrożenia: Wygaszanie Ochrona składu: Pożar pojemnika: Główne środki: Proszek, CO2, w pewnych przypadkach zraszanie wodą. Zalecane środki: Polewanie silnym strumieniem wody. Nieskuteczne środki: Piana. Niepełne spalanie powoduje powstanie toksycznego tlenku węgla (CO), który jest szczególnie niebezpieczny. Niebezpieczne jest gaszenie ognia, jeśli nie można całkowicie zatrzymać ulatniania się gazu. Tuż po wybuchu pożaru wynieść wszystkie narażone materiały łatwopalne i zbiorniki z gazem płynnym. Dokładnie schłodzić wszystkie zbiorniki, których nie można wynieść, przez zraszanie wodą. Nie polewać silnym strumieniem wody. Jeśli zapali się zbiornik podłączony do urządzenia, nie rzucać ani nie przewracać go do góry nogami, ponieważ może to jeszcze pogorszyć sytuację (rozlanie gazu płynnego lub pęknięcie zbiornika). Nigdy nie umieszczać pojemnika nad ogniem. Zabronić wstępu ludziom. Spróbować zamknąć zawór, osłaniając dłonie i przedramiona wilgotną szmatką. Jeśli to możliwe, wynieść pojemnik na zewnątrz, nie kładąc go. Ochrona ratowników Zabezpieczyć personel odzieżą ochronną, spryskując dużą ilością wody lub ścianą przeciwpożarową. Nie wchodzić do zamkniętej przestrzeni bez odpowiedniego wyposażenia ochronnego, obejmującego m.in. samodzielny aparat oddechowy.

4 6. Środki podejmowane w razie przypadkowej dyspersji gazu Wyciek lub ulatnianie się gazu Wyciek w pomieszczeniu zamkniętym Pojemnik Unikać kontaktu gazu płynnego ze skórą Nie przebywać w chmurze oparów (mieszaninie butanu z powietrzem). Stanąć za źródłem gazu. Dokładnie wywietrzyć pomieszczenie. Stać z dala od wszelkich źródeł zapłonu; unikać używania włączników elektrycznych. Otworzyć najbliższe otwory wentylacyjne, drenażowe itp. Zabronić wstępu ludziom. Wezwać specjalistyczną służbę. Jeśli nie można zahamować wycieku przez zamknięcie zaworu, wynieść pojemnik na dwór, unikając wstrząsów, i postawić w bezpiecznym miejscu, pamiętając, by nie przewracać go do góry nogami. 7. Obsługa i przechowywanie Obsługa Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia oraz podanymi na pojemniku. Zawsze stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby umożliwić usunięcie oparów i spalin (CO, CO2). Nie palić. Stosować wyłącznie odpowiednie urządzenia (podane na pojemniku). Zawsze korzystać z pojemników umieszczonych w pozycji stojącej. Zamykać pojemniki po każdym użyciu. Dodatek zapachowy umożliwia wykrycie w powietrzu gazu o stężeniu 0,5%. Jeśli czuć gaz, znajdź źródło wycieku za pomocą wody z mydłem, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. Nigdy nie szukaj źródła wycieku otwartym ogniem. Nigdy nie napełniaj pustego pojemnika. Nie podgrzewać pojemników. Przechowywanie Odnośnie do ilości przechowywania, należy stosować się do obowiązujących przepisów. W przypadku dużych ilości, przechowywanie może zależeć od specyficznych przepisów. Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie narażać pojemników na działanie temperatury wyższej niż 50 C/120 F. Nie przechowywać poniżej poziomu podłogi (np. w piwnicy lub komórce). Przechowywać z dala od zagłębień, ponieważ mogą się tam gromadzić opary. Nie przechowywać w pojazdach (niebezpieczeństwo nagrzania przez słońce). Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami i przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych. Stosować wyłącznie pojemniki lub zasobniki przeznaczone dla butanu i zgodne z przepisami. W strefie zagrożenia stosować wyłącznie takie urządzenia elektryczne, które są odpowiednio przystosowane (zabezpieczone przed eksplozją).

5 8. Środki ochronne dla ludzi Wszystkie prace na instalacji butanu mogą być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych ludzi i zgodnie z właściwymi instrukcjami. Środki ochrony ludzi Ochrona głowy: Ochrona oczu: Ochrona rąk: Ochrona skóry: Stosować hełm taki, jak do operacji załadunku/rozładunku lub przechowywania. Gogle lub okulary ochronne do ochrony oczu przed płynem. Rękawice ochronne do ochrony przed zimnem. Ognioodporne ubranie, nie podatne na naładowania elektrostatyczne. 9. Właściwości fizyczno-chemiczne Stan skupienia Kolor Zapach Temperatura Limity palności samozapłonu Płynny w pojemniku, lotny w ciśnieniu atmosferycznym W stanie lotnym: bezbarwny. W stanie płynnym: bezbarwny. Charakterystyczny powyżej 400 C dolny: ok. 1.5% górny: ok. 8.8% Temperatura zapłonu Poniżej -50 C Butan Super butan 70% mieszanina 60% mieszanina Przybliżona temp. wrzenia przy 1 atmosferze -5 C -20 C -25 C - 26 C Przybliżone względne ciśnienie oparów max. przy Przybliżone względne ciśnienie oparów max. przy Gęstość (płynu przy 50 C) kg/l min Gęstość/powietrze (T = 15 C, P =1 atm), przybliżone Rozpuszczalność Parowanie butanu Wysoce rozpuszczalny w wodzie 1 l płynnego butanu, który przedostał się do atmosfery, tworzy ok. 230 l oparów. 10. Stabilność-reaktywność Stabilność Produkt rozkładu Niebezpieczna reakcja Produkt jest stabilny w normalnych warunkach użytkowania. Nie są znane żadne produkty rozkładu. Eksploduje lub zapala się przy kontakcie z ciepłem lub źródłem ognia. Produkty spalania to m.in. azot, gaz węglowy i para wodna. Podczas złego spalania uwalnia się tlenek węgla (toksyczny).

6 11. Toksyczność Duża toksyczność Nie dotyczy. Gazy płynne są przechowywane w zamkniętych pojemnikach do momentu zużycia podczas spalania. Największym zagrożeniem jest zapalenie się oparów w powietrzu po przypadkowym ulotnieniu się gazu. Wdychanie wysoce stężonych oparów może doprowadzić do senności, zatrucia lub utraty przytomności, a w wyjątkowych przypadkach także do śpiączki. W przypadku niepełnego spalania dochodzi do uwolnienia tlenku węgla, który może spowodować zawroty głowy, ból głowy, utratę mobilności mięśniowej i śpiączkę. 12. Informacje na temat ochrony środowiska Gazy płynne, ponieważ wyparowują natychmiast i są słabo rozpuszczalne w wodzie, nie stanowią wedle obecnej wiedzy żadnego zagrożenia dla środowiska. Gaz przypadkowo uwolniony do atmosfery jest szybko rozcieńczony i ulega rozkładowi fotochemicznemu. 13. Usuwanie odpadów Ponieważ pojemniki gazu płynnego zawsze zawierają opary, nigdy nie przebijaj ani nie wrzucaj do ognia pojemników, nawet jeśli są puste. Opróżnianie pojemnika z gazu płynnego może być dokonane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby i zgodnie z właściwymi instrukcjami. Puste zasobniki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały opakowaniowe CV 360, MA 300 : aluminium Inne materiały w zasobniku: Blacha stalowa Butle wielokrotnego użytku : stal 14. Transport produktu W przypadku transportu na użytek prywatny należy przestrzegać instrukcji podanych na pojemniku, m.in. nie przechowywać pojemników w nasłonecznionym pojeździe. Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi przepisów dotyczących transportu. W przypadku transportu dużych ilości gazu należy przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa (dotyczących transportu drogowego, morskiego i powietrznego).

7 Transport drogowy: Przepisy ONZ - ADR 2005 Produkt ONU Oznaczenie Klasa Kod Klasa zagrożenia zagrożenia Pojemniki 1965 LPG gaz płynny Klasa 2, 2 F Zasobniki 2037 Małe zbiorniki zawierają gaz pod ciśnieniem Klasa 2, 5 F Transport kolejowy: Konwencja o międzynarodowym transporcie kolejowym (COTIF) - RID Produkt ONU Oznaczenie Klasa Kod zagrożenia Klasa zagrożenia Pojemniki 1965 LPG gaz płynny Klasa 2, Zasobniki 2037 Małe zbiorniki zawierają gaz pod ciśnieniem Klasa 2, 5 F Transport morski: Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych (OMI ) IMDG Produkt ONU Oznaczenie Klasa Oznaczenie Karta Numer zagrożenia bezpieczeńst tabeli Pojemniki 1965 LPG gaz płynny Klasa Zasobniki 2037 Małe zbiorniki zawierają gaz pod ciśnieniem Klasa Transport powietrzny: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych - Produkt ONU Oznaczenie Klasa Oznaczenie zagrożenia IATA Samolot osobowy Samolot transportowy Pojemniki 1965 LPG gaz płynny Klasa Ograniczenie Ograniczenie Zasobniki 2037 Małe zbiorniki zawierają gaz pod ciśnieniem Klasa Ograniczenie Ograniczenie

8 15. Informacje wymagane przepisami Oznaczenie zgodne z dyrektywami EWG Oznaczenie niebezpiecznego przygotowania Symbole: Opis niebezpieczeństwa F+: Bardzo łatwopalne R12: Bardzo łatwopalne Opis zabezpieczeń S2 «przechowywać poza zasięgiem dzieci», S9 «przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu», S16«przechowywać z dala od wszelkiego ognia i źródeł ognia. Nie palić«. Zastosowanie w gospodarstwie domowym: patrz: przepisy krajowe. Przyczepy kempingowe: patrz: przepisy krajowe. Oznakowanie SGH: Sygnał ostrzegawczy Niebezpieczeństwo Oznaczenie zagrożenia: H220-Ekstremalnie łatwopalny gaz Środki ostrożności: P102- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. P210- Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić. P377- Pożar wyciekającego gazu: Nie gasić, chyba że wyciek można bezpiecznie zahamować. P381- Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. P403- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 16. Informacje dodatkowe: Stosować wyłącznie do zastosowań i z urządzeniami określonymi na pojemnikach. Przed zastosowaniem tego produktu w celu wykonania doświadczenia lub do nowego zastosowania, dokładnie zapoznaj się z instrukcjami podanymi na pojemniku lub na urządzeniu, aby dowiedzieć się o zgodności z urządzeniem i poznać zasady bezpieczeństwa. Podane tu informacje dotyczące przepisów i porady mają za zadanie pomóc klientowi wywiązać się z obowiązków nałożonych na niego przez przepisy oraz opisują środki ostrożności, które należy stosować. Jednak ten opis nie powinien być traktowany jako wyczerpujący. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać przepisów krajowych, międzynarodowych lub lokalnych. Karta bezpieczeństwa utworzona na podstawie rozporządzenia REACH. Regulacja europejska EC N 1907/2006. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na naszej wiedzy. Niniejszy dokument uzupełnia instrukcje załączone do produktu, lecz nie zastępuje ich. Niniejszy dokument został przygotowany z należytą starannością, jednak nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności wynikającej z obrażeń lub szkód wynikłych z jego zastosowania.

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

SOLUGEN ANTIGUM 312045 - SOLUGEN ANTIGUM

SOLUGEN ANTIGUM 312045 - SOLUGEN ANTIGUM Stránka č. 1 z 5 Karta charakterystyki substancji 312045 SOLUGEN ANTIGUM Środek do usuwania gumy do żucia 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA Kod produktu i nazwa handlowa: Uso

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo