Granice działek geodezyjnych: nr: 110/2, 111/3 i 111/5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Granice działek geodezyjnych: nr: 110/2, 111/3 i 111/5."

Transkrypt

1 2005 HEL

2 BŁĘKITNA WIOSKA i MORŚWINARIUM KONCEPCJA REWITALIZACJI ZDEGRADOWANEGO ŚRODOWISKA STREFY BRZEGU MORSKIEGO W REJONIE HELU NA POTRZEBY EDUKACJI I AKTYWNEJ OCHRONNY PRZYRODY BAŁTYKU NA OBSZARACH SYSTEMU NATURA 2000 Geneza projektu Konieczność rekultywacji terenu po zapleczu budowlanym portu wojennego oraz znalezienie nowej funkcji dla tego obszaru. Lokalizacja Nieruchomości gruntowe i zabudowania oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 110/2, 111/2, 111/3, 111/5 położone przy ulicy Portowej w Helu na które składają się: byłe zaplecze budowlane: barak, hale magazynowe, place składowe, śmietniki (działka 111/3 - własność Gminy Hel), pas roślinności wydmowej (działki 111/3 (częściowo), 111/5 i 111/2, - własność Skarbu Państwa we władaniu Urzędu Morskiego), pas zieleni - drzew i krzewów, wzdłuż ulicy Portowej (działka 110/2 - własność Gminy Hel), plaża. Granice działek geodezyjnych: nr: 110/2, 111/3 i 111/5. 1

3 Aktualny stan środowiska obszaru Obszar położony nad brzegiem Zatoki Puckiej i obejmuje teren w obrębie miasta Hel ograniczony od strony zachodniej falochronem Portu Wojennego, a od strony wschodniej dochodzi do betonowego placu przed kompleksem basenów hodowlanych Stacji Morskiej UG (fokarium). Od strony północnej, poprzez ulicę Portową sąsiaduje z kolonią domków rybackich, usytuowanych tu w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Warunki naturalne tego obszaru cechuje duży stopień degradacji, szczególnie w części zainwestowanej obiektami byłego zaplecza budowlanego. Obiekty te (baraki, magazyny, place składowe) i teren wokół nich (wał wydmowy) w ciągu ostatnich 10 lat uległy dekompozycji i degradacji, będąc doraźnie użytkowanymi jako parking, noclegownia, dyskoteka i magazyny plażowego sprzętu pływającego. Obraz zdegradowanej części obszaru byłego zaplecza budowlanego. Należy nadmienić, że w wyniku działalności bazy rzędna terenu obniżona została do 1,8 1,9 m nad poziomem morza (przy wymaganym przez Urząd Morski minimum 2,5 m nad poziomem morza dla terenów objętych zainwestowaniem). Jakiekolwiek więc projekty inwestycji na tym terenie muszą wg urzędu zakładać podniesienie rzędnej terenu o minimum 0,6-0,7 m. Niezabudowany odcinek wału wydmowego jest terenem piaszczystym pokrytym głównie roślinnością wydmową (piaskownicą zwyczajną i wydmuchrzycą piaskową). Odnotowuje się tu także ekspansję gatunku obcego - róży pomarszczonej. Inne obce gatunki wsiedlono w celu przeciwdziałania eolicznemu przemieszczaniu się piasku. Podkreślenia wymaga fakt istnienia pojedynczych stanowisk mikołajka nadmorskiego gatunku 2

4 chronionego prawem. Innym gatunkiem chronionym, który występuje na tym obszarze jest rokitnik. Tworzy on wraz ze skupiskiem innych krzewów i drzew (głównie wierzb) pas zieleni przy ulicy Portowej. Plaża - poza sezonem letnim jest miejscem odpoczynku ptaków: mew, łabędzi, kaczek. Dla wielu z nich pełni rolę zimowiska. Z racji dużej ekspozycji linii brzegu na dominujący z kierunku pd.-zach. dryf i falowanie, na brzegu plaży kumuluje się duża ilość butwiejącej roślinności wodnej. Współtowarzyszące jej skorupiaki i owady stają się pokarmem drobnych ptaków - pliszek, siewek. Przybrzeżne, piaszczyste dno jest zasiedlone głównie przez ryby dobijakowate, młode płastugi, cierniki, okonie oraz chronione gatunki ryb babkowatych - babki małej i piaskowej. Ze skorupiaków najliczniej występuje garnela. W rejonie kamiennej rafy, wśród bujnej poroślowej roślinności bytują wężynki i pojawia się iglicznia, bałtyckie krewetki, liczne kiełże. 3

5 . Projekt. Kierując się powyższymi przesłankami Uniwersytet Gdański proponuje zrealizowanie przedsięwzięcia publicznego o funkcjach edukacyjno-szkoleniowych oraz przyrodniczo ochronnych. Celem jest szerzenie morskiej wiedzy przyrodniczej i etnograficznej. Ochronie zagrożonych morskich gatunków i siedlisk. Inwestycja służyć ma także funkcjom proturystycznym ukierunkowanym na poznawanie bioróżnorodności strefy przybrzeżnej morza, poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju, poszanowania historycznego dziedzictwa, regionalnych tradycji rybackich i kaszubskich, krzewieniu tolerancji na bazie proprzyrodniczych wartości. Osiągnięcie tego będzie możliwe głównie poprzez następujące działania: rewitalizację naturalnego środowiska zaplecza wydmowego plaży na obszarze zniszczonym z racji jego wcześniejszych funkcji zabudowę najbardziej zurbanizowanej i zniszczonej części tego terenu zespołem budynków, które swoją architekturą i układem będą odtworzeniem nadbrzeżnej wioski rybackiej z przypisaniem im nowych funkcji edukacyjno socjalnych. budowę ujęcia wody morskiej dla hodowli gatunków zagrożonych budowę wydmowego parku. budowę ośrodka hodowli, badań i ekspozycji edukacyjnej morświnów - morświnarium. Elementy składowe koncepcji projektu. Objaśnienia: 1. Uliczka rybackiej wioski. 2. Miejsce postoju rybackich łodzi z zapleczem magazynków i miejscem na suszenie sieci. 3. Budynek zaplecza szkółki nurków i żeglarzy. 4. Plaża i pomosty z miejscami postojowymi dla małych łódek. 5. Podwodna rafa. 6. Pole baterii słonecznych i zasilania i filtrowania wody morskiej dla układu hodowlanego 7. Budynki pomocnicze. 8. Ponadwydmowe pomosty na przedłużeniu ulic: Lipowej i Plażowej oraz wzdłuż wydmy. 9. Park wydmowy (rewitalizowane siedlisko przyrodnicze). 10. Ośrodek ekspozycji i hodowli morskich ssaków morświnarium. 4

6 A. Koncepcji zagospodarowania części lądowej. Rozważono dwa warianty przestrzennego zagospodarowania tego terenu. Uniwersytet Gdański proponuje wybudowanie zespołu budynków pełniących funkcję młodzieżowego schroniska noclegowego, a ich otoczenie - poznawczego traktu spacerowego o charakterze ekologiczno etnograficznym. Architektura obiektów ma być odtworzeniem typowej ulicy nadmorskiej wioski rybackiej.. Wzór widok dawnej ulicy w Helu. Proponowane sposoby zabudowy. c 1. Uliczka rybackiej wioski Koncepcja zakłada przedłużenie ulicy Rybackiej w części pomiędzy ulicą Portową, a poprzeczną ostrogą falochronu portu Marynarki Wojennej zabudowując ją jednokondygnacyjnymi budynkami. Układ przestrzenny ma odpowiadać tradycyjnej ulicy rybackiej wioski. Jej współczesną funkcją będzie ciąg komunikacyjny dla pieszych (nadmorski pasaż spacerowy) prowadzący do przystani rybackiej, pomostów, publicznej plaży a w przyszłości i do ośrodka badań oraz hodowli morświnów (morświnarium). Po obu strona ulicy posadowione zostaną jednokondygnacyjne budynki o tradycyjnej regionalnej architekturze checze. Ulica będzie zaprojektowana w sposób oddający historyczny charakter takich miejsc, jednocześnie ma być nowoczesnym (=proekologicznym), ciągiem komunikacyjnym dla pieszych, który zawierał będzie w sobie powierzchnie i linie akumulujące wodę opadową, separującym potencjalne zanieczyszczenia itp. W części końcowej ulicy planuje się wykonanie zjazdu do slipowania plażowych i rybackich jednostek pływających. Uliczka może być miejscem drobnego handlu ulicznego o charakterze nawiązującym np. do lokalnych tradycji. Pożądanymi w tym miejscu będą stoiska z wyrobami artystycznymi 5

7 (np. z bursztynu), spożywczymi (warzywa, owoce, pieczywo). Niewykluczone, że łódkowi rybacy będą na tym terenie (ulicy lub plaży) sprzedawać świeże i wędzone ryby. Otoczenie checzy zawierać ma przydomowe ogródki, pełniące funkcje aneksów wypoczynkowych oraz fakultatywnie, w zależności od potrzeb i możliwości, powinny przejmować zadania związane z mikroretencją wód opadowych, utylizacji odpadów (kompostowniki), powierzchni magazynowych (np. dla sprzętu rybackiego), funkcji rzemieślniczych (np. przydomowych wędzarni, warsztatów szkutniczych) itp. Studialne propozycje architektury rybackiej wioski. (Uwaga: uproszczenie faktur elewacji i detali architektonicznych wynika z zastosowania prostych technik grafiki komputerowej (zamierzony w realizacji efekt ma odzwierciedlać rzeczywistość utrwaloną na starych fotografiach i w dokumentacjach konserwatorskich) 2. Checze. Architektura checzy swoją skalą, detalem, zastosowanymi rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych odwoływać się będzie do tradycji chat kaszubskich - checzy i pomocniczych zabudowań gospodarskich. Ich podstawowym przeznaczeniem będzie funkcja młodzieżowej bazy noclegowej zdolnej do wypełniania współczesnych funkcji szkoleniowych, edukacyjnych i socjalnych. We wiosce kwaterować będzie szkolna i studencka młodzież przyjeżdżająca do Helu na zajęcia edukacyjne (do muzeów, Stacji Morskiej, Błękitnej Szkoły itp). Zakłada się, że część kubatury będzie przystosowana dla przyjmowania osób niepełnosprawnych. Miejsce to może służyć także kwaterowaniu młodych sportowców z innych miast rozgrywających turnieje w pobliskiej hali sportowej oraz być ośrodkiem integracji międzynarodowej młodego pokolenia. Pomiędzy budynkami mieszkalnymi zaprojektowano bezpieczne, zadaszone stanowiska postojowe dla rowerów, gdyż zakłada się, iż checze mogą pełnić rolę ostatniej (noclegowej) stacji postojowej przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Półwyspu Helskiego. Ważne jest, aby budynki, będąc ergonomicznymi i ekonomicznymi były wyposażone w urządzenia i rozwiązania funkcjonalne o pro-przyrodniczym charakterze (pojemniki na segregowane śmieci, oszczędzacze wody i energii, wykonane z materiałów naturalnych, bezpieczne, połączone infra- i inter- sieciami informacyjnymi, maksymalnie autonomiczne w swych funkcjach socjalnych. Przyjęte założenia są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 6

8 Parter. Poddasze. Elewacja ściany szczytowej oraz plan zagospodarowania parteru i poddasza checzy socjalnej. 7

9 3. Plażowa przystań. Koncepcja zakłada podtrzymywanie tradycji istnienia rybołówstwa łodziowego. Każdy rybak, posługujący się tradycyjną łódką, otrzyma do dyspozycji magazynek na sprzęt połowowy i niezbędną przestrzeń dla sprzętu. Będzie mógł korzystać z tego miejsca, jeśli będzie poławiał używając do tego celu tradycyjnej łodzi, w sposób sprzyjający promocji swojego zawodu, miasta, rodzimych gatunków ryb oraz z poszanowaniem zasad tzw. kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa FAO. 4. Zaplecze nurkowe Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w bezpośredniej bliskości plaży przewiduje się utworzenie zaplecza dla szkoleń nurkowych. W tym celu zaprojektowano pomost, a istniejąca kamienna rafa (poligon badawczy) może być miejscem pierwszych podwodnych eksploracji młodzieży odbywającej tu szkolenia. Dalszym urozmaiceniem podwodnej dydaktyki może być zatapianie dla celów ćwiczebnych innych elementów, których poznanie pod wodą powinno być elementem szkoleniowym bezpiecznego nurkowania lub nauki biologii i ekologii morskich organizmów. 5. Plaża Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada utrzymanie publicznego charakteru plaży. Przyjmuje się, że tzw. Mała Plaża stanie się modelowym miejscem rekreacji i odpoczynku. Plaża ta spełnia już obecnie ważną rolę rekreacyjną wobec dwóch grup społecznych: matek z małymi dziećmi i ludzi starszych. Jest to największa polska plaża o południowej ekspozycji. Woda jest tu bardziej nagrzana niż od strony otwartego morza, a pirsy portowe chronią jej brzeg przed wzmożonym falowaniem. Jej przestrzeń powinna pomieścić funkcje typowo letniskowe z potrzebami plażowej przystani dla łodzi rybackich i jednostek sportowo-rekreacyjnych (kajaków, żaglówek), a także dla potrzeb nurkowych i badawczych. Codzienny monitoring mikrobiologicznej czystości oraz zapewnione bezpieczeństwo kąpiących, posiadanie stosownego zaplecza sanitarnego powinno pomóc miastu w staraniu się o pozyskanie dla tej plaży standardu Błękitnej Flagi. Wymóg FEE (Fundation for Environmental Education) dotyczący realizacji w obrębie kąpieliska paru pro-przyrodniczych programów edukacyjnych będzie łatwy do spełnienia. Plaża w sposób naturalny będzie także miejscem badawczych eksploracji uczącej się młodzieży. Tu będzie wykonywać swoje terenowe eksperymenty, połowy, pobieranie próbek, spotykać się z rybakami i obserwować awifaunę. Funkcja ta ograniczona do okresu szkolnego roku (od ~10.IX do ~15.VI) nie będzie kolidować z potrzebami letniskowymi. 6. Instalacje hydro - energetyczne Infrastruktura Rybackiej wioski wymagać będzie zabezpieczenia energetycznego i grzewczego. Jeśli nie będzie możliwości podłączenia do centralnego systemu grzewczego miasta przewiduje się zastosowanie ogniw oraz próżniowych kolektorów cieplnych wykorzystujących nasłonecznienie. Ich użytkowanie i demonstracja zasad działania ma być elementem edukacji pro-przyrodniczej. W rejonie posadowienia baterii słonecznych rozpatruje się także ulokowanie nowej przepompowni i filtrów wody morskiej dla hodowli basenowych. Wydajność dotychczasowego ujęcia, ulokowanego na pirsie portu rybackiego, jest już niewystarczająca dla wypełnienia współcześnie wymaganych warunków hodowli fok i ryb. Poprowadzenie nowej instalacji zaplanowano wzdłuż pirsu portu Marynarki Wojennej i ulicy Portowej. Zasoby przetaczanej wody będzie można zdyskontować do pracy pompy cieplnej ogrzewającej projektowane budynki. 8

10 Część powierzchni terenu będzie przeznaczona na retencjonowanie wody opadowej, która będzie wykorzystywana do celów gospodarczych. Uważamy za celowe wykazanie konieczności oszczędzania helskich zasobów wody pitnej (z natury bardzo ograniczonych). 7. Inne budynki (pomocnicze) Budynki takie będą potrzebne na salę edukacyjną, pomocnicze warsztaty szkutniczorybackie, stanowisko dozoru, toalety itp. Część ich powierzchni będzie niezbędna dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń technicznych wspomagających systemy ogrzewania, oświetlenia oraz funkcjonowanie zaopatrzenia i filtrowania wody oraz odbioru ścieków. 8. Pomosty ponadwydmowe Ekspozycja krajobrazowa w kierunku południowym i zachodnim na Zatokę Pucką oraz ulokowane na horyzoncie morenowe wzgórza Trójmiasta są najcenniejszym atutem tego terenu (!). Koncepcja jego przestrzennego zagospodarowania ze szczególną atencją musi podejść do tego waloru. Uważając, że na maksymalnie dużej przestrzeni widok ten powinien być osiągalny dla spacerujących, zaprojektowano ciąg ponadwydmowych drewnianych pomostów (kładek), które z jednej strony dadzą pożądane dla obserwatorów podwyższenie, a z drugiej zabezpieczą roślinność wydm przed jej rozdeptaniem. Pomosty idące w osi ulic Plażowej i Lipowej pozwolą przechodzić spacerowiczom nad zielenią wydmy bezpośrednio na plaże. Natomiast pomost biegnący równolegle do brzegu, środkiem wału wydmowego stworzy przyrodniczo - niekolizyjny ciąg dla ruchu pieszego ku bulwarowi. Widok, który obejmie będącą u stóp obserwatora roślinność wydmy, dalej wody zatoki oraz horyzont gdyńskich klifów i moren będzie ważnym elementem identyfikującym helski pasaż spacerowy. Wydłuży go od pirsu portu wojennego po nabrzeża portu rybackiego i dalej (w przyszłości) aż po Cypel Helski. 9. Park wydmowy Uniwersytet Gdański proponuje, aby na jak największej powierzchni działek 110/2, 111/2, 111/3 i 111/5 dokonać, chroniąc szczególnie wrażliwe gatunki wydmowej flory, odtworzenia możliwe wszystkich walorów przyrodniczych tego miejsca i nadać mu funkcję parku o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. Stworzy to możliwość prezentacji szaty roślinnej charakterystycznej dla wydm nadmorskich wybrzeży Bałtyku, z ich specyficznymi zespołami roślinnymi i fauną, a także innymi elementami środowiska przyrodniczego i abiotycznego. Umożliwi również przedstawianie etapów sukcesji na wydmach, a także problemów ochrony nadmorskich wydm przed niszczeniem. Dając szansę wejścia nad wydmę, będzie można pokazać jak rośliny wydmowe przyczyniają się do stabilizacji piasku. Uzmysłowienie faktu jak wrażliwe są na mechaniczne niszczenie i prezentację sposobów mechanicznej i biologicznej ochrony będzie można wykazać jak duży wysiłek niezbędny jest do naprawiania zniszczeń poczynionych przez nadmierną ludzka penetrację tego siedliska. Wydmowy park będzie kolejną obok fokarium dobrą wizytówką Helu, wskazująca na zrozumienie problemów ochrony przyrody i potrzeby stałej na tym polu edukacji społeczeństwa. Będzie także naturalna ozdobą miasta. Ułatwi to fakt istnienia autentycznego siedliska z wieloma naturalnymi składnikami szaty roślinnej, poczynając od gatunków rzadkich, jak np. mikołajek nadmorski, po charakterystyczne nawydmowe zespoły a także pospolite gatunki przybrzeżne. 9

11 Naturalna roślinność wału wydmowego Dla zrealizowania założeń prezentowanego projektu niezbędne jest podjęcie zadań dodatkowych. Pierwszym powinien stać się plan czynnej ochrony części wydmy oraz usunięcie wybranych obcych elementów, uzupełnienie o wybrane gatunki lub zwiększenie liczby okazów podsiewy lub nasadzenia, rekonstrukcja miejsc zniszczonych. Kolejnym - wykonanie kładek, przegrodzeń, koszy na odpadki oraz opracowanie niezbędnych treści plansz, tablic i kierunkowskazów oraz ich projektów plastycznych. Przestrzeń terenu będzie wysycona informacją poznawczą na temat występujących na wydmach i plażach gatunków flory i fauny, informacją o przebiegu procesów litodymanicznych (w tym abrazji brzegowej) oraz geologicznej budowy Półwyspu Helskiego i zmianach jego linii brzegowej na przestrzeni czasu. Pokazane zostaną przykłady antropogenicznych zmian na polskim brzegu, które zagrażają funkcjonowaniu plażowego ekotonu. Wydma na terenie miasta Helu będzie stanowiła pierwszy tego typu obiekt w kraju. Stanowiąc ważny wkład w system proekologicznego kształcenia społeczeństwa poprawi stan wiedzy o środowisku przyrodniczym piaszczystych wydm nadmorskich Bałtyku i może się w ten sposób przyczynić do ich ochrony na całej długości polskiego wybrzeża. 10. Inne elementy Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w najbliższym czasie port wojenny w Helu może ulegać stopniowemu przeobrażaniu i otwarciu na potrzeby cywilne. Wówczas to należy przewidzieć możliwość pozyskania dla potrzeb Błękitnej wioski dostępu do południowego pirsu. Z jednej strony mógłby być to wygodny ciąg komunikacyjny do morświnarium a z drugiej miejsce postojowe dla jednostek pływających uczestniczących w projektach edukacyjno-naukowych. 11. Komunikacja Całość ruchu komunikacyjnego (jakość nawierzchni, natężenie, kierunki) w tej części Helu wymaga profesjonalnej i wnikliwej weryfikacji przez stosowne instytucje. Przy okazji należy pamiętać, iż koniecznym stanie się doprowadzenie do Błękitnej Wioski szlaku rowerowego. Zakłada się maksymalne ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych w sąsiedztwie omawianego terenu (z wyłączeniem potrzeb osób niepełnosprawnych, mieszkańców, zaopatrzenia, transportu sprzętu pływającego). Ciągi piesze i jezdnie sąsiadujące z nową inwestycją będą wymagały remontu i wszechstronnego dostosowania do nowych funkcji terenu. Pokładamy nadzieję, iż modernizacja ulicy Portowej zyska przychylność w oczach decydentów odpowiedzialnych za ten rodzaj infrastruktury transportowej. Opracowując przyszłą, finalną koncepcję ciągów komunikacyjnych dla tego terenu należy się liczyć, że przestrzeń, która do tej pory była dla funkcji cywilnych niedostępna (np. drogi, pirs i nabrzeże portu wojennego), może okazać się rychło elementem, który będzie musiał być uwzględniony przy projektowaniu ostatecznego kształtu urbanistycznego wioski. Wymusi to wręcz zredefiniowanie przyszłej funkcji tej części miasta. 10

12 B. Koncepcji zagospodarowania części wodnej Projekt planu przewiduje także budowę ośrodka badań i hodowli morświnów. Warunkiem jest to, że infrastruktura lądowej części (np. budynki pomocnicze) swą funkcją wspierać będzie przedsięwzięcie zrealizowane na wodzie. Jej funkcjonowanie zależy od logistycznego zaplecza umiejscowionego na lądzie. Budowa tej części inwestycji wymaga innych procedur akceptacji i uzgodnień niż część lądowa. Zostaną one poczynione w najbliższym czasie. 12. Morświnarium - atol hodowlany Koncepcja morświnarium zakłada stworzenie ośrodka o cechach, co do formy znanych z innych części świata jako delfinarium, ale dedykowanego czynnej ochronie naszego rodzinnego gatunku walenia - morświnowi 1. Przy czym ma to być ośrodek o charakterze badawczo edukacyjnym, stroniący od cech, w złym słowa tego znaczeniu, ZOO czy cyrku. Będzie to narzędzie służące zdobywaniu wiedzy o biologii gatunku, jego potencjalne hydroakustycznej orientacji, a także czynnikach determinujących rozmnażanie oraz patologiach zdrowotnych. Projekt zakłada wybudowanie w pewnej odległości od brzegu sztucznego atolu, w którym będzie można te zwierzęta przetrzymywać i badać. Woda będzie swobodnie, bez udziału pomp przepływać przez ich baseny. Podwodne okna pozwolą na oglądanie nie tylko tych zwierząt, ale także i innych organizmów zamieszkujących dno zatoki i jej toń. Widok na morświnarium. Studialne rozwiązania architektoniczne helskiego morświnarium. 1 Nie wyklucza się, że przedmiotem badań będą mogłyby być także inne zimnolubne walenie. 11

13 13. Mola i pirs. Prowadzące ku morświnarium molo będzie przedłużeniem osi ulicy Rybackiej. Taka hydrotechniczna budowla zwykle staje się miejscem agregacji ryb. Stymulować będzie to zjawisko roznoszona wodą karma dla hodowanych ssaków. Miejsce to może stać się atrakcyjnym dla wykonywania połowów wędkarskich. Drugi, mniejszy i niższy pomost wspomagać będzie szkolenia nurkowe oraz będzie mógł być wykorzystywany do cumowania najmniejszych łódek (np. klasy Optymist), służąc szkoleniu najmłodszych adeptów sztuki żeglowania. Jeśli pirs portu wojennego okaże się wolny i dostępny dla funkcji cywilnych, także on może stanowić ciąg komunikacyjny wiodący do morświnarium. 12

14 C. Użytkowanie. Zasady realizacji i działania przedsięwzięcia. 1. Cel projektu i adresaci Poprzez rozbudowanie infrastruktury edukacyjnej i badawczej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego planuje uzyskać: - rewitalizację post-militarnie zdegradowanego środowiska strefy brzegu morskiego na potrzeby pro-przyrodniczej edukacji, badań i czynnej ochrony gatunków morskich - infrastrukturę dla prowadzenia czynnej ochrony gatunków morskich - możliwość stosowania w ochronie czynnej wiedzy biologicznej wynikającej z wykonywania badań podstawowych - środek do edukacji pro-przyrodniczej na poziomie i sposobami odpowiednimi dla problemów jakie stwarza współczesny stan ekosystemu Bałtyku oraz postulat zrównoważonej eksploatacji jego morskich zasobów Ponadto celami są: - rekultywacja zdegradowanego przyrodniczo fragmentu wydmy, - podniesienie walorów krajobrazowych i urbanistycznych dzielnicy Kolonia Rybacka, a w konsekwencji podniesienie jakości życia jej i innych mieszkańców Helu, - umożliwienie rozwoju nowych usług w oparciu o działalność Błękitnej Wioski i morświnarium oraz inne zadania Stacji Morskiej UG w Helu. Adresatami działalności oraz pierwszoplanowymi beneficjantami realizacji projektu będą: w wyniku edukacji profesjonalnej - studenci uczelni polskich i zagranicznych, w wyniku rozpowszechniania informacji i prowadzonych szkoleń eksploatatorzy walorów przyrodniczych rybacy i przetwórcy ryb, sektor turystyczny, administracja morska i samorządowa, mieszkańcy Helu, regionu, turyści z Polski i Europy, ogół społeczeństwa w wyniku prowadzonej działalności oświatowej - uczniowie szkół wszystkich szczebli w kraju i Europie, w wymiarze ekonomicznym mieszkańcy miasta i okolic (usługi na rzecz edukacyjnych, naukowych i pro-turystycznych aktywności), w wymiarze socjalnym mieszkańcy miasta i Półwyspu Helskiego (osoby poszukujące pracy). 2. Podział funkcjonalny obiektów oraz ramowy program działalności Część ośrodka (zespół checzy) będzie tanią noclegową bazą dla uczestników zajęć dydaktycznych. Inne budynki (pomocnicze, pracownie, baza nurków itp.) będą spełniać rolę miejsc edukacji praktycznej (lekcje, szkolenia). Morświnarium będzie miejscem pokazów zwierząt, ich hodowli, badań i rehabilitacji. Ulokowany na zapleczu system poboru i filtrowania wody zostanie zdyskontowany na rzecz hodowli organizmów morskich dla potrzeb badawczych, restytucji i dydaktycznych. Połączą je inne, poboczne obiekty lub instalacje o funkcjach ekspozycyjnych i eksploatacyjnych. Część z nich, uzbrojona w systemy informacyjne i wizualizacyjne, spełniać będzie tę rolę jednocześnie (np. instalacje energii odnawialnej). Główny nurt edukacji będzie miał charakter oświatowy i będzie skierowany do młodzieży. Będzie to pro-przyrodnicza edukacja na tle działalności naukowej. Uwzględniane będą regionalne związki kulturowych tradycji rybaków i Kaszubów z lokalnymi walorami przyrodniczymi. Rdzeniem będzie rozwijany od 5 lat projekt Błękitna Szkoła finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 13

15 Po wybudowaniu ośrodka będzie można przejść do szerszej, międzynarodowej formuły jego realizacji. W obrębie znanej już na polskim rynku morskich eko-lekcji zostaną zainicjowane stałe, cykliczne międzynarodowe zajęcia dydaktyczne. Będą to 1-2 tygodniowe bloki lekcji (kursy) dla uczniów klas gimnazjalnych z różnych krajów Unii Europejskiej (dwu lub trójstronne np. polsko/niemieckie lub polsko/niemiecko/rosyjskie i in.). Jak pokazują doświadczenia podobnych zachodnioeuropejskich ośrodków, potrzeby integracyjne młodego pokolenia Europy na płaszczyźnie edukacyjnej uzyskiwały do tej pory znaczące wsparcie ze strony instytucji i programów UE. W nurcie edukacji profesjonalnej będą mieścić się zajęcia dydaktyczne realizujące założenia programowe kierunków studiów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych polskich i europejskich uczelni (ćwiczenia, wykłady, praktyki). Wybudowana baza pozwoli na zwielokrotnienie ich częstotliwości i da szansę nauki w Helu większej liczby studentów. Tak, jak to już się dzieje w ramach projektu UE BALTDER, 2 oferta będzie skierowana do studentów wszystkich krajów europejskich. Planowane jest także zainicjowanie kursów skierowanych do grup zawodowych czerpiących pożytki z morza. Głównym (priorytetowym w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej UE) staną się działania edukacyjne dotyczące promowania metod zrównoważonego sposobu eksploatacji morza, a szczególnie tzw. odpowiedzialnego rybołówstwa. Oddzielnym zadaniem będzie prowadzenie edukacji i informacji o morzu, rybakach i kaszubskich tradycjach wobec rzesz turystów odwiedzających Hel. Etnograficzny charakter wioski, wydmowy park i pasaż spacerowy oraz morświnarium przyciągną, oraz zatrzymają na dłużej w Helu zapewne nie mniejszą liczba odwiedzających niż fokarium 3. Ważną częścią inwestycji będzie budowa nowego ujęcia i filtrowania wody morskiej. Jest to konieczność wynikająca z potrzeby dostarczenia tego medium do istniejących w stacji Morskiej systemów hodowli (basenów, akwariów) w celu wzmożenia jej wymiany i polepszenia warunków życia przetrzymywanych zwierząt. Pozwoli także na rozwinięcie hodowli innych zagrożonych gatunków morskich. 3. Koszt, zysk, partycypacja Uniwersytet Gdański stoi na stanowisku, że inwestycja powinna mieć charakter inwestycji celu publicznego. Założono, iż głównymi partnerami będzie miasto Hel oraz uczelnia. Środki na inwestycje budowlane pozyskane przez uczelnię na rzecz realizacji celów edukacyjnych badawczych i społecznych uzupełni wkład gminy w postaci własności gruntu działek 111/3 i 110/2. Wstępne kosztorysy wykonawcze wskazują, iż koszty budowy poszczególnych elementów Błękitnej Wioski i morświnarium ukształtują się następująco: 1. Zespół nowo projektowanej zabudowy o funkcji bazy noclegowej dla młodzieży i studentów dla ok. 50 osób + budynek administracyjno-dydaktyczny: o kubaturze: ok. 650m 3 i powierzchni: ok. 150 m 2 + budynek zaplecza nurkowego o pow. ok. 200 m 2 + rekultywacja wydmy = 4-4,5 mln zł 2. Do kosztów inwestycji należałoby również włączyć koszt zmiany nawierzchni ulicy Portowej, jej chodników, odnowy oświetlenia i odtworzenia drzewostanu. 3. Budowa sztucznej laguny: kubatura m 3 materiału na tym etapie trudna do oszacowania, prawdopodobnie koszt rzędu 3-5 mln. PLN a Obiekty nadwodne morświnarium ok. 650 m 2 = 3,25 mln. PLN 4. Budowa ujęcia i filtrowania wody morskiej ok. 5.mln zł 2 Bałtyckie Centrum Doskonałości Rozwoju Edukacji i Badań 3 >410 tys. osób w 2003 roku 14

16 Uczelnia (w jej imieniu Stacja Morska) podejmie się prowadzenia projektów zapewniających wykorzystanie i utrzymanie inwestycji. Zarządzającym funkcjami i majątkiem na terenie działek gminy będzie UG działając w porozumieniu z wyznaczonym organem Urzędu Miasta oraz partnerami uczelni realizującymi projekt główny oraz jego części. Przychód z opłat wynikających z kwaterowania oraz obsługi dydaktycznej użytkowników będzie kierowany na cele utrzymania zbudowanej infrastruktury i jej obsługi. Podobnie będzie z przychodem z wynajmu powierzchni na sezonowe usługi (np. miejsca stoisk, ew. opłaty parkingowe). * * * Miasto odczuje dodatni efekt finansowy działalności ośrodka. Roczny rytm różnych form edukacji będzie niezwykle wspomagającym ekonomię i rozwój usług w mieście. Zadania oświatowe zapewnią miastu napływ licznych konsumentów usług i towarów w trudnym okresie jesienno-wiosennym. W lecie natomiast nowe atrakcje spowodują wydłużenie pobytu turystów w Helu i stymulować będą np. wydłużony czas postoju jachtów, samochodów, liczniejszą frekwencję konsumentów w punktach żywienia itp. Wzrośnie cena gruntów w okolicy ośrodka oraz popyt na usługi w okolicy nowo stworzonych atrakcji. Wstępne symulacyjne obliczenia dla tego typu działalności zostały już wykonane. 15

17 Autoreferencje (zakończenie) Uczelnia wyższa o charakterze uniwersytetu, zgodnie z wielowiekową, europejską tradycją jest instytucją o niezwykle stabilnym czasie trwania oraz długookresowej projekcji rozwoju. Uniwersytet Gdański obecnie największy zakład pracy w województwie pomorskim, spełnia warunki wiarygodnego i silnego partnera dla wspólnych przedsięwzięć. Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest placówką predestynowaną do spełnienia funkcji terenowego ośrodka edukacyjnego dzięki m.in. doskonałemu geograficzno-przyrodniczemu położeniu. Dowodzi tego jej dotychczasowa działalność. Liczba osób chcących korzystać z jej oferty edukacyjnej wzrasta (ponad 5 tys. osobo/dni wykorzystania akademickiego, >4 tys. uczniów/rok na lekcjach Błękitnej Szkoły, >ok. 400 tys./rok odwiedzających ośrodek edukacyjny fokarium). Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, podejmowane projekty skutkują dodatkowymi miejscami pracy w samej placówce (z 12 w roku 1995 do 24 osób w 2004r ) oraz kilkudziesięcioma innymi zatrudnionymi w sferze usług. Warto podkreślić, iż działalność Stacji Morskiej UG dostarcza lokalnemu rynkowi odbiorców usług (gastronomicznych, kwaterunkowych, handlowych) w trudnym, poza-letnim okresie, gdy to inne, podobne nadmorskie miejscowości, pozbawione tradycyjnych letniskowych atrybutów przeżywają prawie dniową dekoniunkturę. Uniwersytet Gdański nie od dziś stara się tak działać i rozwijać, aby maksymalnie możliwe pożytki z tego odnosił Hel i jego mieszkańcy. Ponad 25 lat pracy zespołu Stacji Morskiej zaświadcza dostatecznie dobrze, że beneficjantów jest więcej niż tych, którzy w swoim przeświadczeniu tracą. Dalszy rozwój Stacji, to sposobność zdobycia funduszy na przedsięwzięcia, o których inne małe miasta tylko mogą marzyć. Uniwersytet Gdański daje pracę ponad 3 tysiącom ludzi. Pracuje w nim także kilkunastu helan. Większość to pracownicy helskiej placówki. Jeśli zapadną, stosowne uzgodnienia, przybędą następne miejsca pracy w Helu, a nowe obiekty, podobnie jak fokarium, będą sycić niemal całe miasto. Koncepcja zagospodarowania terenu w postaci Błękitnej Wioski jest propozycją Uniwersytetu Gdańskiego skierowaną do mieszkańców i władz Helu na drodze ku obopólnemu rozwojowi, wobec możliwości, i wyzwań jakie stwarza nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Instytucje konsultowane Koncepcja projektu Uniwersytetu Gdańskiego w tracie jego tworzenia była i jest konsultowana z najbardziej istotnymi dla tej sprawy podmiotami. Były i są to zarówno instytucje, jak i lokalne organizacji społeczne, mieszkańcy miasta, a szczególnie tej jego części, której projektowana inwestycja dotyczy. Konsultantami były i są także organy opiniujące rutynowo tego typu przedsięwzięcia. Lista konsultowanych stron: Rada Miasta Hel, Mieszkańcy Helu, w tym mieszkańcy Osiedla Rybackiego przy ulicy Portowej. Rada Naukowa Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz władze administracyjne UG. Lokalne organizacje społeczne (Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, stowarzyszenie Przyjaciele Helu). Urząd Morski w Gdyni, Główny Inspektor Nadzoru Zagospodarowania i Zabudowy, 16

18 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wojewódzki Konserwator Przyrody Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dowódca Marynarki Wojennej RP, Starosta Powiatu Puckiego Marszałek Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Przeprowadzono też stosowne rozmowy z instytucjami finansującymi tego rodzaju przedsięwzięcia. Wstępny projekt koncepcji przedstawiono także tym dziennikarzom, którzy w tej sprawie zwracali się do Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego (z prasy ogólnopolskiej lokalnego dwutygodnika Helska Bliza, TVP3 - Gdańsk). Warto także podkreślić, że projekt dotyczący rozbudowy Stacji Morskiej m.in. o część roboczo zwaną Błękitną Wioską został zaprezentowany przez JM Rektora UG, prof. dr hab. Andrzeja Ceynowę na spotkaniu z posłami i senatorami z województwa pomorskiego, wzbudzając ich zainteresowanie i przychylność wobec planów rozwoju uczelni. Budowie Błękitnej Wioski sprzyja list intencyjny jaki w dniu roku w sprawie realizacji koncepcji Uniwersytetu Gdańskiego podpisali: - Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Kozłowski - Starosta Pucki - Artur Jabłoński - Burmistrz Miasta Helu - Mirosław Wądołowski - oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego - Andrzej Ceynowa Uchwalone przez Radę Miasta Helu w dniu zapisy plan zagospodarowania przestrzennego, dotyczące terenu, gdzie może powstać Błękitna Wioska są kolejnym, ważnym krokiem na drodze do zrealizowania koncepcji Uniwersytetu Gdańskiego. STACJA MORSKA INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO HEL, MORSKA 2, TEL; , FAX; , K.E.Skóra, I.Kuklik - tekst K.E.Skóra, J.Abramowicz, R.Kretkiewicz - fotografie A.M.architekci sp. z o.o. rysunki 17

19 18

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

- analiza przykładów z praktyki -

- analiza przykładów z praktyki - - analiza przykładów z praktyki - Monika Selin Stacja Morska IO UG Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Hel, 4 października 2011 r. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fot.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Operacja

Bardziej szczegółowo

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Plan prezentacji Co zawiera projekt zieleni, na co zwrócić uwagę w rozmowie z architektem Etapy pracy nad projektem:

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (poz. ) OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załącznik nr 1 I. Opis granic w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Zamość ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin tel. +48 517 419 995 e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl www.bydgoskidomaukcyjny.pl OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r.

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Cel główny projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji Ogródek Jordanowski 2016 adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 stadium PROJEKT KONCEPCYJNY zakres URBANISTYKA autor mgr inż. arch. Michał Zawer współpraca

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o.

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. LOKALIZACJA TERENU W STRUKTURZE REGIONU LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO: - 36 mil morskich od ujścia Odry do Bałtyku -17 km do autostrady - 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r. 1 Rewitalizacja terenów nadwodnych w Polsce: Renaturyzacja Bulwary nadrzeczne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

www.harcerskanatura.eu PROJEKT

www.harcerskanatura.eu PROJEKT PROJEKT kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży 4 żywioły przyjaciele człowieka cykl konkursów w szkołach główna nagroda w konkursach wymiana dzieci i młodzieży między Partnerami projektu program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1455/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2013 roku

Zarządzenie Nr 1455/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2013 roku Zarządzenie Nr 1455/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do oddania w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja BRANŻA: D R O G I OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego dla przebudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ekologiczna mini przystań żeglarska wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów położony na dział kach nr 6 i nr 994 w Piszu przy Al. Turystów oraz na części działki 1026/5 /jez. Ro ś/ Dla: Gmina Pisz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć?

Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? Pomysły, inspiracje, przykłady. Czyli co możemy z tego mieć? PO RYBY 2007-2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 finansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI Polegającej na rozbudowie i przebudowie kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w ZOCHCINKU a także na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Targ. w centrum Gdańska. Sprzedaż i promocja żywności naturalnej i tradycyjnej

Kaszubski Targ. w centrum Gdańska. Sprzedaż i promocja żywności naturalnej i tradycyjnej Kaszubski Targ w centrum Gdańska Sprzedaż i promocja żywności naturalnej i tradycyjnej Po 70 latach nieobecności, ponownie powstaje w Gdańsku TARG KASZUBSKI, który będzie wizytówką handlowo-kulturalną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 123456 1. Lokalizacja Projektowany obszar znajduję się w miejscowości Różan, miedzy ulicami

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr X/134/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej Załącznik nr 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PRZESTRZENNE Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 stycznia 7 Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. W O L S K A N R 1 1 7 / 1 2 3 D z i a ł k i n r 1 0 i 1 1 o ł ą c z n e j p o w i e r

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie gmina miejsko-wiejska siedzibą gminy jest miasto

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

WYST ĄPIENIE POKONTROLNE

WYST ĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYZSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Gdańsku LGD - 4101-019-02/2013 P/13/056 WYST ĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSlA IZBA KONTROLI Delegatura w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk T +48 58 768

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz W ramach zamówienia zrealizowane zostaną: 1. domki letniskowe - powstaną łącznie 23 domki letniskowe

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. W O L S K A N R 1 1 7 / 1 2 3 D z i a ł k i n r 1 0 i 1 1 o ł ą c z n e j p o w i e r

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70. Kadyny 29 kwietnia 2015 r.

PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70. Kadyny 29 kwietnia 2015 r. PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70 Kadyny 29 kwietnia 2015 r. OBROTOWY MOST KOLEJOWY W RYBINIE W PERSPEKTYWIE ZWODZONY MOST DROGOWY RYBACY NA ZALEWIE WIŚLANYM Pętla Żuławska rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu. opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie służył Szacunkowy koszt. 100 tys.

Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu. opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie służył Szacunkowy koszt. 100 tys. Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu 1 Dofinansowanie budowy nowoczesnego systemu segregacji odpadów (np. pojemniki podziemne). opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Udane projekty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Udane projekty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Udane projekty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych www.ckps.pl Główny zakres działalności Centrum Koordynacji Projektów

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OŻYWIENIA DRÓG WODNYCH W GDAŃSKU

PROGRAM OŻYWIENIA DRÓG WODNYCH W GDAŃSKU PROGRAM OŻYWIENIA DRÓG WODNYCH W GDAŃSKU Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku jest kontynuacją projektu InWater zrealizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza 20 80-275 Gdańsk tel./ fax. 058-346-13-69 NIP: 584-10-26-673 Regon:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego 12/11/2015 1 1 Historia SGH Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego Analiza konkursów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Kierunek Rolnictwo - cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie

Kierunek Rolnictwo - cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie Kierunek Rolnictwo - cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie Praktyka obowiązuje wszystkich studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Rolnictwo, a jej zaliczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA,

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, MAREK WĘGLARZ TEMAT: Zieleń jako 'tworzywo' w kompozycji

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

2.2.6. Wskaźnik opisowy W10 Śmieci w morzu

2.2.6. Wskaźnik opisowy W10 Śmieci w morzu Raport do Komisji Europejskiej dot. Wstępnej oceny stanu środowiska morskiego 133 2.2.6. Wskaźnik opisowy W10 Śmieci w morzu W10: Właściwość ani ilość znajdujących się w wodzie morskiej nie powodują szkód

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji

Bardziej szczegółowo

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę I NAGRODA Praca nr 2 otrzymała I nagrodę za najlepsze równoważenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i odpowiednich standardów zamieszkania w Śródmieściu oraz udaną próbę powiązania promenadowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo