Granice działek geodezyjnych: nr: 110/2, 111/3 i 111/5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Granice działek geodezyjnych: nr: 110/2, 111/3 i 111/5."

Transkrypt

1 2005 HEL

2 BŁĘKITNA WIOSKA i MORŚWINARIUM KONCEPCJA REWITALIZACJI ZDEGRADOWANEGO ŚRODOWISKA STREFY BRZEGU MORSKIEGO W REJONIE HELU NA POTRZEBY EDUKACJI I AKTYWNEJ OCHRONNY PRZYRODY BAŁTYKU NA OBSZARACH SYSTEMU NATURA 2000 Geneza projektu Konieczność rekultywacji terenu po zapleczu budowlanym portu wojennego oraz znalezienie nowej funkcji dla tego obszaru. Lokalizacja Nieruchomości gruntowe i zabudowania oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 110/2, 111/2, 111/3, 111/5 położone przy ulicy Portowej w Helu na które składają się: byłe zaplecze budowlane: barak, hale magazynowe, place składowe, śmietniki (działka 111/3 - własność Gminy Hel), pas roślinności wydmowej (działki 111/3 (częściowo), 111/5 i 111/2, - własność Skarbu Państwa we władaniu Urzędu Morskiego), pas zieleni - drzew i krzewów, wzdłuż ulicy Portowej (działka 110/2 - własność Gminy Hel), plaża. Granice działek geodezyjnych: nr: 110/2, 111/3 i 111/5. 1

3 Aktualny stan środowiska obszaru Obszar położony nad brzegiem Zatoki Puckiej i obejmuje teren w obrębie miasta Hel ograniczony od strony zachodniej falochronem Portu Wojennego, a od strony wschodniej dochodzi do betonowego placu przed kompleksem basenów hodowlanych Stacji Morskiej UG (fokarium). Od strony północnej, poprzez ulicę Portową sąsiaduje z kolonią domków rybackich, usytuowanych tu w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Warunki naturalne tego obszaru cechuje duży stopień degradacji, szczególnie w części zainwestowanej obiektami byłego zaplecza budowlanego. Obiekty te (baraki, magazyny, place składowe) i teren wokół nich (wał wydmowy) w ciągu ostatnich 10 lat uległy dekompozycji i degradacji, będąc doraźnie użytkowanymi jako parking, noclegownia, dyskoteka i magazyny plażowego sprzętu pływającego. Obraz zdegradowanej części obszaru byłego zaplecza budowlanego. Należy nadmienić, że w wyniku działalności bazy rzędna terenu obniżona została do 1,8 1,9 m nad poziomem morza (przy wymaganym przez Urząd Morski minimum 2,5 m nad poziomem morza dla terenów objętych zainwestowaniem). Jakiekolwiek więc projekty inwestycji na tym terenie muszą wg urzędu zakładać podniesienie rzędnej terenu o minimum 0,6-0,7 m. Niezabudowany odcinek wału wydmowego jest terenem piaszczystym pokrytym głównie roślinnością wydmową (piaskownicą zwyczajną i wydmuchrzycą piaskową). Odnotowuje się tu także ekspansję gatunku obcego - róży pomarszczonej. Inne obce gatunki wsiedlono w celu przeciwdziałania eolicznemu przemieszczaniu się piasku. Podkreślenia wymaga fakt istnienia pojedynczych stanowisk mikołajka nadmorskiego gatunku 2

4 chronionego prawem. Innym gatunkiem chronionym, który występuje na tym obszarze jest rokitnik. Tworzy on wraz ze skupiskiem innych krzewów i drzew (głównie wierzb) pas zieleni przy ulicy Portowej. Plaża - poza sezonem letnim jest miejscem odpoczynku ptaków: mew, łabędzi, kaczek. Dla wielu z nich pełni rolę zimowiska. Z racji dużej ekspozycji linii brzegu na dominujący z kierunku pd.-zach. dryf i falowanie, na brzegu plaży kumuluje się duża ilość butwiejącej roślinności wodnej. Współtowarzyszące jej skorupiaki i owady stają się pokarmem drobnych ptaków - pliszek, siewek. Przybrzeżne, piaszczyste dno jest zasiedlone głównie przez ryby dobijakowate, młode płastugi, cierniki, okonie oraz chronione gatunki ryb babkowatych - babki małej i piaskowej. Ze skorupiaków najliczniej występuje garnela. W rejonie kamiennej rafy, wśród bujnej poroślowej roślinności bytują wężynki i pojawia się iglicznia, bałtyckie krewetki, liczne kiełże. 3

5 . Projekt. Kierując się powyższymi przesłankami Uniwersytet Gdański proponuje zrealizowanie przedsięwzięcia publicznego o funkcjach edukacyjno-szkoleniowych oraz przyrodniczo ochronnych. Celem jest szerzenie morskiej wiedzy przyrodniczej i etnograficznej. Ochronie zagrożonych morskich gatunków i siedlisk. Inwestycja służyć ma także funkcjom proturystycznym ukierunkowanym na poznawanie bioróżnorodności strefy przybrzeżnej morza, poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju, poszanowania historycznego dziedzictwa, regionalnych tradycji rybackich i kaszubskich, krzewieniu tolerancji na bazie proprzyrodniczych wartości. Osiągnięcie tego będzie możliwe głównie poprzez następujące działania: rewitalizację naturalnego środowiska zaplecza wydmowego plaży na obszarze zniszczonym z racji jego wcześniejszych funkcji zabudowę najbardziej zurbanizowanej i zniszczonej części tego terenu zespołem budynków, które swoją architekturą i układem będą odtworzeniem nadbrzeżnej wioski rybackiej z przypisaniem im nowych funkcji edukacyjno socjalnych. budowę ujęcia wody morskiej dla hodowli gatunków zagrożonych budowę wydmowego parku. budowę ośrodka hodowli, badań i ekspozycji edukacyjnej morświnów - morświnarium. Elementy składowe koncepcji projektu. Objaśnienia: 1. Uliczka rybackiej wioski. 2. Miejsce postoju rybackich łodzi z zapleczem magazynków i miejscem na suszenie sieci. 3. Budynek zaplecza szkółki nurków i żeglarzy. 4. Plaża i pomosty z miejscami postojowymi dla małych łódek. 5. Podwodna rafa. 6. Pole baterii słonecznych i zasilania i filtrowania wody morskiej dla układu hodowlanego 7. Budynki pomocnicze. 8. Ponadwydmowe pomosty na przedłużeniu ulic: Lipowej i Plażowej oraz wzdłuż wydmy. 9. Park wydmowy (rewitalizowane siedlisko przyrodnicze). 10. Ośrodek ekspozycji i hodowli morskich ssaków morświnarium. 4

6 A. Koncepcji zagospodarowania części lądowej. Rozważono dwa warianty przestrzennego zagospodarowania tego terenu. Uniwersytet Gdański proponuje wybudowanie zespołu budynków pełniących funkcję młodzieżowego schroniska noclegowego, a ich otoczenie - poznawczego traktu spacerowego o charakterze ekologiczno etnograficznym. Architektura obiektów ma być odtworzeniem typowej ulicy nadmorskiej wioski rybackiej.. Wzór widok dawnej ulicy w Helu. Proponowane sposoby zabudowy. c 1. Uliczka rybackiej wioski Koncepcja zakłada przedłużenie ulicy Rybackiej w części pomiędzy ulicą Portową, a poprzeczną ostrogą falochronu portu Marynarki Wojennej zabudowując ją jednokondygnacyjnymi budynkami. Układ przestrzenny ma odpowiadać tradycyjnej ulicy rybackiej wioski. Jej współczesną funkcją będzie ciąg komunikacyjny dla pieszych (nadmorski pasaż spacerowy) prowadzący do przystani rybackiej, pomostów, publicznej plaży a w przyszłości i do ośrodka badań oraz hodowli morświnów (morświnarium). Po obu strona ulicy posadowione zostaną jednokondygnacyjne budynki o tradycyjnej regionalnej architekturze checze. Ulica będzie zaprojektowana w sposób oddający historyczny charakter takich miejsc, jednocześnie ma być nowoczesnym (=proekologicznym), ciągiem komunikacyjnym dla pieszych, który zawierał będzie w sobie powierzchnie i linie akumulujące wodę opadową, separującym potencjalne zanieczyszczenia itp. W części końcowej ulicy planuje się wykonanie zjazdu do slipowania plażowych i rybackich jednostek pływających. Uliczka może być miejscem drobnego handlu ulicznego o charakterze nawiązującym np. do lokalnych tradycji. Pożądanymi w tym miejscu będą stoiska z wyrobami artystycznymi 5

7 (np. z bursztynu), spożywczymi (warzywa, owoce, pieczywo). Niewykluczone, że łódkowi rybacy będą na tym terenie (ulicy lub plaży) sprzedawać świeże i wędzone ryby. Otoczenie checzy zawierać ma przydomowe ogródki, pełniące funkcje aneksów wypoczynkowych oraz fakultatywnie, w zależności od potrzeb i możliwości, powinny przejmować zadania związane z mikroretencją wód opadowych, utylizacji odpadów (kompostowniki), powierzchni magazynowych (np. dla sprzętu rybackiego), funkcji rzemieślniczych (np. przydomowych wędzarni, warsztatów szkutniczych) itp. Studialne propozycje architektury rybackiej wioski. (Uwaga: uproszczenie faktur elewacji i detali architektonicznych wynika z zastosowania prostych technik grafiki komputerowej (zamierzony w realizacji efekt ma odzwierciedlać rzeczywistość utrwaloną na starych fotografiach i w dokumentacjach konserwatorskich) 2. Checze. Architektura checzy swoją skalą, detalem, zastosowanymi rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych odwoływać się będzie do tradycji chat kaszubskich - checzy i pomocniczych zabudowań gospodarskich. Ich podstawowym przeznaczeniem będzie funkcja młodzieżowej bazy noclegowej zdolnej do wypełniania współczesnych funkcji szkoleniowych, edukacyjnych i socjalnych. We wiosce kwaterować będzie szkolna i studencka młodzież przyjeżdżająca do Helu na zajęcia edukacyjne (do muzeów, Stacji Morskiej, Błękitnej Szkoły itp). Zakłada się, że część kubatury będzie przystosowana dla przyjmowania osób niepełnosprawnych. Miejsce to może służyć także kwaterowaniu młodych sportowców z innych miast rozgrywających turnieje w pobliskiej hali sportowej oraz być ośrodkiem integracji międzynarodowej młodego pokolenia. Pomiędzy budynkami mieszkalnymi zaprojektowano bezpieczne, zadaszone stanowiska postojowe dla rowerów, gdyż zakłada się, iż checze mogą pełnić rolę ostatniej (noclegowej) stacji postojowej przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Półwyspu Helskiego. Ważne jest, aby budynki, będąc ergonomicznymi i ekonomicznymi były wyposażone w urządzenia i rozwiązania funkcjonalne o pro-przyrodniczym charakterze (pojemniki na segregowane śmieci, oszczędzacze wody i energii, wykonane z materiałów naturalnych, bezpieczne, połączone infra- i inter- sieciami informacyjnymi, maksymalnie autonomiczne w swych funkcjach socjalnych. Przyjęte założenia są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 6

8 Parter. Poddasze. Elewacja ściany szczytowej oraz plan zagospodarowania parteru i poddasza checzy socjalnej. 7

9 3. Plażowa przystań. Koncepcja zakłada podtrzymywanie tradycji istnienia rybołówstwa łodziowego. Każdy rybak, posługujący się tradycyjną łódką, otrzyma do dyspozycji magazynek na sprzęt połowowy i niezbędną przestrzeń dla sprzętu. Będzie mógł korzystać z tego miejsca, jeśli będzie poławiał używając do tego celu tradycyjnej łodzi, w sposób sprzyjający promocji swojego zawodu, miasta, rodzimych gatunków ryb oraz z poszanowaniem zasad tzw. kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa FAO. 4. Zaplecze nurkowe Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w bezpośredniej bliskości plaży przewiduje się utworzenie zaplecza dla szkoleń nurkowych. W tym celu zaprojektowano pomost, a istniejąca kamienna rafa (poligon badawczy) może być miejscem pierwszych podwodnych eksploracji młodzieży odbywającej tu szkolenia. Dalszym urozmaiceniem podwodnej dydaktyki może być zatapianie dla celów ćwiczebnych innych elementów, których poznanie pod wodą powinno być elementem szkoleniowym bezpiecznego nurkowania lub nauki biologii i ekologii morskich organizmów. 5. Plaża Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada utrzymanie publicznego charakteru plaży. Przyjmuje się, że tzw. Mała Plaża stanie się modelowym miejscem rekreacji i odpoczynku. Plaża ta spełnia już obecnie ważną rolę rekreacyjną wobec dwóch grup społecznych: matek z małymi dziećmi i ludzi starszych. Jest to największa polska plaża o południowej ekspozycji. Woda jest tu bardziej nagrzana niż od strony otwartego morza, a pirsy portowe chronią jej brzeg przed wzmożonym falowaniem. Jej przestrzeń powinna pomieścić funkcje typowo letniskowe z potrzebami plażowej przystani dla łodzi rybackich i jednostek sportowo-rekreacyjnych (kajaków, żaglówek), a także dla potrzeb nurkowych i badawczych. Codzienny monitoring mikrobiologicznej czystości oraz zapewnione bezpieczeństwo kąpiących, posiadanie stosownego zaplecza sanitarnego powinno pomóc miastu w staraniu się o pozyskanie dla tej plaży standardu Błękitnej Flagi. Wymóg FEE (Fundation for Environmental Education) dotyczący realizacji w obrębie kąpieliska paru pro-przyrodniczych programów edukacyjnych będzie łatwy do spełnienia. Plaża w sposób naturalny będzie także miejscem badawczych eksploracji uczącej się młodzieży. Tu będzie wykonywać swoje terenowe eksperymenty, połowy, pobieranie próbek, spotykać się z rybakami i obserwować awifaunę. Funkcja ta ograniczona do okresu szkolnego roku (od ~10.IX do ~15.VI) nie będzie kolidować z potrzebami letniskowymi. 6. Instalacje hydro - energetyczne Infrastruktura Rybackiej wioski wymagać będzie zabezpieczenia energetycznego i grzewczego. Jeśli nie będzie możliwości podłączenia do centralnego systemu grzewczego miasta przewiduje się zastosowanie ogniw oraz próżniowych kolektorów cieplnych wykorzystujących nasłonecznienie. Ich użytkowanie i demonstracja zasad działania ma być elementem edukacji pro-przyrodniczej. W rejonie posadowienia baterii słonecznych rozpatruje się także ulokowanie nowej przepompowni i filtrów wody morskiej dla hodowli basenowych. Wydajność dotychczasowego ujęcia, ulokowanego na pirsie portu rybackiego, jest już niewystarczająca dla wypełnienia współcześnie wymaganych warunków hodowli fok i ryb. Poprowadzenie nowej instalacji zaplanowano wzdłuż pirsu portu Marynarki Wojennej i ulicy Portowej. Zasoby przetaczanej wody będzie można zdyskontować do pracy pompy cieplnej ogrzewającej projektowane budynki. 8

10 Część powierzchni terenu będzie przeznaczona na retencjonowanie wody opadowej, która będzie wykorzystywana do celów gospodarczych. Uważamy za celowe wykazanie konieczności oszczędzania helskich zasobów wody pitnej (z natury bardzo ograniczonych). 7. Inne budynki (pomocnicze) Budynki takie będą potrzebne na salę edukacyjną, pomocnicze warsztaty szkutniczorybackie, stanowisko dozoru, toalety itp. Część ich powierzchni będzie niezbędna dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń technicznych wspomagających systemy ogrzewania, oświetlenia oraz funkcjonowanie zaopatrzenia i filtrowania wody oraz odbioru ścieków. 8. Pomosty ponadwydmowe Ekspozycja krajobrazowa w kierunku południowym i zachodnim na Zatokę Pucką oraz ulokowane na horyzoncie morenowe wzgórza Trójmiasta są najcenniejszym atutem tego terenu (!). Koncepcja jego przestrzennego zagospodarowania ze szczególną atencją musi podejść do tego waloru. Uważając, że na maksymalnie dużej przestrzeni widok ten powinien być osiągalny dla spacerujących, zaprojektowano ciąg ponadwydmowych drewnianych pomostów (kładek), które z jednej strony dadzą pożądane dla obserwatorów podwyższenie, a z drugiej zabezpieczą roślinność wydm przed jej rozdeptaniem. Pomosty idące w osi ulic Plażowej i Lipowej pozwolą przechodzić spacerowiczom nad zielenią wydmy bezpośrednio na plaże. Natomiast pomost biegnący równolegle do brzegu, środkiem wału wydmowego stworzy przyrodniczo - niekolizyjny ciąg dla ruchu pieszego ku bulwarowi. Widok, który obejmie będącą u stóp obserwatora roślinność wydmy, dalej wody zatoki oraz horyzont gdyńskich klifów i moren będzie ważnym elementem identyfikującym helski pasaż spacerowy. Wydłuży go od pirsu portu wojennego po nabrzeża portu rybackiego i dalej (w przyszłości) aż po Cypel Helski. 9. Park wydmowy Uniwersytet Gdański proponuje, aby na jak największej powierzchni działek 110/2, 111/2, 111/3 i 111/5 dokonać, chroniąc szczególnie wrażliwe gatunki wydmowej flory, odtworzenia możliwe wszystkich walorów przyrodniczych tego miejsca i nadać mu funkcję parku o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. Stworzy to możliwość prezentacji szaty roślinnej charakterystycznej dla wydm nadmorskich wybrzeży Bałtyku, z ich specyficznymi zespołami roślinnymi i fauną, a także innymi elementami środowiska przyrodniczego i abiotycznego. Umożliwi również przedstawianie etapów sukcesji na wydmach, a także problemów ochrony nadmorskich wydm przed niszczeniem. Dając szansę wejścia nad wydmę, będzie można pokazać jak rośliny wydmowe przyczyniają się do stabilizacji piasku. Uzmysłowienie faktu jak wrażliwe są na mechaniczne niszczenie i prezentację sposobów mechanicznej i biologicznej ochrony będzie można wykazać jak duży wysiłek niezbędny jest do naprawiania zniszczeń poczynionych przez nadmierną ludzka penetrację tego siedliska. Wydmowy park będzie kolejną obok fokarium dobrą wizytówką Helu, wskazująca na zrozumienie problemów ochrony przyrody i potrzeby stałej na tym polu edukacji społeczeństwa. Będzie także naturalna ozdobą miasta. Ułatwi to fakt istnienia autentycznego siedliska z wieloma naturalnymi składnikami szaty roślinnej, poczynając od gatunków rzadkich, jak np. mikołajek nadmorski, po charakterystyczne nawydmowe zespoły a także pospolite gatunki przybrzeżne. 9

11 Naturalna roślinność wału wydmowego Dla zrealizowania założeń prezentowanego projektu niezbędne jest podjęcie zadań dodatkowych. Pierwszym powinien stać się plan czynnej ochrony części wydmy oraz usunięcie wybranych obcych elementów, uzupełnienie o wybrane gatunki lub zwiększenie liczby okazów podsiewy lub nasadzenia, rekonstrukcja miejsc zniszczonych. Kolejnym - wykonanie kładek, przegrodzeń, koszy na odpadki oraz opracowanie niezbędnych treści plansz, tablic i kierunkowskazów oraz ich projektów plastycznych. Przestrzeń terenu będzie wysycona informacją poznawczą na temat występujących na wydmach i plażach gatunków flory i fauny, informacją o przebiegu procesów litodymanicznych (w tym abrazji brzegowej) oraz geologicznej budowy Półwyspu Helskiego i zmianach jego linii brzegowej na przestrzeni czasu. Pokazane zostaną przykłady antropogenicznych zmian na polskim brzegu, które zagrażają funkcjonowaniu plażowego ekotonu. Wydma na terenie miasta Helu będzie stanowiła pierwszy tego typu obiekt w kraju. Stanowiąc ważny wkład w system proekologicznego kształcenia społeczeństwa poprawi stan wiedzy o środowisku przyrodniczym piaszczystych wydm nadmorskich Bałtyku i może się w ten sposób przyczynić do ich ochrony na całej długości polskiego wybrzeża. 10. Inne elementy Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w najbliższym czasie port wojenny w Helu może ulegać stopniowemu przeobrażaniu i otwarciu na potrzeby cywilne. Wówczas to należy przewidzieć możliwość pozyskania dla potrzeb Błękitnej wioski dostępu do południowego pirsu. Z jednej strony mógłby być to wygodny ciąg komunikacyjny do morświnarium a z drugiej miejsce postojowe dla jednostek pływających uczestniczących w projektach edukacyjno-naukowych. 11. Komunikacja Całość ruchu komunikacyjnego (jakość nawierzchni, natężenie, kierunki) w tej części Helu wymaga profesjonalnej i wnikliwej weryfikacji przez stosowne instytucje. Przy okazji należy pamiętać, iż koniecznym stanie się doprowadzenie do Błękitnej Wioski szlaku rowerowego. Zakłada się maksymalne ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych w sąsiedztwie omawianego terenu (z wyłączeniem potrzeb osób niepełnosprawnych, mieszkańców, zaopatrzenia, transportu sprzętu pływającego). Ciągi piesze i jezdnie sąsiadujące z nową inwestycją będą wymagały remontu i wszechstronnego dostosowania do nowych funkcji terenu. Pokładamy nadzieję, iż modernizacja ulicy Portowej zyska przychylność w oczach decydentów odpowiedzialnych za ten rodzaj infrastruktury transportowej. Opracowując przyszłą, finalną koncepcję ciągów komunikacyjnych dla tego terenu należy się liczyć, że przestrzeń, która do tej pory była dla funkcji cywilnych niedostępna (np. drogi, pirs i nabrzeże portu wojennego), może okazać się rychło elementem, który będzie musiał być uwzględniony przy projektowaniu ostatecznego kształtu urbanistycznego wioski. Wymusi to wręcz zredefiniowanie przyszłej funkcji tej części miasta. 10

12 B. Koncepcji zagospodarowania części wodnej Projekt planu przewiduje także budowę ośrodka badań i hodowli morświnów. Warunkiem jest to, że infrastruktura lądowej części (np. budynki pomocnicze) swą funkcją wspierać będzie przedsięwzięcie zrealizowane na wodzie. Jej funkcjonowanie zależy od logistycznego zaplecza umiejscowionego na lądzie. Budowa tej części inwestycji wymaga innych procedur akceptacji i uzgodnień niż część lądowa. Zostaną one poczynione w najbliższym czasie. 12. Morświnarium - atol hodowlany Koncepcja morświnarium zakłada stworzenie ośrodka o cechach, co do formy znanych z innych części świata jako delfinarium, ale dedykowanego czynnej ochronie naszego rodzinnego gatunku walenia - morświnowi 1. Przy czym ma to być ośrodek o charakterze badawczo edukacyjnym, stroniący od cech, w złym słowa tego znaczeniu, ZOO czy cyrku. Będzie to narzędzie służące zdobywaniu wiedzy o biologii gatunku, jego potencjalne hydroakustycznej orientacji, a także czynnikach determinujących rozmnażanie oraz patologiach zdrowotnych. Projekt zakłada wybudowanie w pewnej odległości od brzegu sztucznego atolu, w którym będzie można te zwierzęta przetrzymywać i badać. Woda będzie swobodnie, bez udziału pomp przepływać przez ich baseny. Podwodne okna pozwolą na oglądanie nie tylko tych zwierząt, ale także i innych organizmów zamieszkujących dno zatoki i jej toń. Widok na morświnarium. Studialne rozwiązania architektoniczne helskiego morświnarium. 1 Nie wyklucza się, że przedmiotem badań będą mogłyby być także inne zimnolubne walenie. 11

13 13. Mola i pirs. Prowadzące ku morświnarium molo będzie przedłużeniem osi ulicy Rybackiej. Taka hydrotechniczna budowla zwykle staje się miejscem agregacji ryb. Stymulować będzie to zjawisko roznoszona wodą karma dla hodowanych ssaków. Miejsce to może stać się atrakcyjnym dla wykonywania połowów wędkarskich. Drugi, mniejszy i niższy pomost wspomagać będzie szkolenia nurkowe oraz będzie mógł być wykorzystywany do cumowania najmniejszych łódek (np. klasy Optymist), służąc szkoleniu najmłodszych adeptów sztuki żeglowania. Jeśli pirs portu wojennego okaże się wolny i dostępny dla funkcji cywilnych, także on może stanowić ciąg komunikacyjny wiodący do morświnarium. 12

14 C. Użytkowanie. Zasady realizacji i działania przedsięwzięcia. 1. Cel projektu i adresaci Poprzez rozbudowanie infrastruktury edukacyjnej i badawczej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego planuje uzyskać: - rewitalizację post-militarnie zdegradowanego środowiska strefy brzegu morskiego na potrzeby pro-przyrodniczej edukacji, badań i czynnej ochrony gatunków morskich - infrastrukturę dla prowadzenia czynnej ochrony gatunków morskich - możliwość stosowania w ochronie czynnej wiedzy biologicznej wynikającej z wykonywania badań podstawowych - środek do edukacji pro-przyrodniczej na poziomie i sposobami odpowiednimi dla problemów jakie stwarza współczesny stan ekosystemu Bałtyku oraz postulat zrównoważonej eksploatacji jego morskich zasobów Ponadto celami są: - rekultywacja zdegradowanego przyrodniczo fragmentu wydmy, - podniesienie walorów krajobrazowych i urbanistycznych dzielnicy Kolonia Rybacka, a w konsekwencji podniesienie jakości życia jej i innych mieszkańców Helu, - umożliwienie rozwoju nowych usług w oparciu o działalność Błękitnej Wioski i morświnarium oraz inne zadania Stacji Morskiej UG w Helu. Adresatami działalności oraz pierwszoplanowymi beneficjantami realizacji projektu będą: w wyniku edukacji profesjonalnej - studenci uczelni polskich i zagranicznych, w wyniku rozpowszechniania informacji i prowadzonych szkoleń eksploatatorzy walorów przyrodniczych rybacy i przetwórcy ryb, sektor turystyczny, administracja morska i samorządowa, mieszkańcy Helu, regionu, turyści z Polski i Europy, ogół społeczeństwa w wyniku prowadzonej działalności oświatowej - uczniowie szkół wszystkich szczebli w kraju i Europie, w wymiarze ekonomicznym mieszkańcy miasta i okolic (usługi na rzecz edukacyjnych, naukowych i pro-turystycznych aktywności), w wymiarze socjalnym mieszkańcy miasta i Półwyspu Helskiego (osoby poszukujące pracy). 2. Podział funkcjonalny obiektów oraz ramowy program działalności Część ośrodka (zespół checzy) będzie tanią noclegową bazą dla uczestników zajęć dydaktycznych. Inne budynki (pomocnicze, pracownie, baza nurków itp.) będą spełniać rolę miejsc edukacji praktycznej (lekcje, szkolenia). Morświnarium będzie miejscem pokazów zwierząt, ich hodowli, badań i rehabilitacji. Ulokowany na zapleczu system poboru i filtrowania wody zostanie zdyskontowany na rzecz hodowli organizmów morskich dla potrzeb badawczych, restytucji i dydaktycznych. Połączą je inne, poboczne obiekty lub instalacje o funkcjach ekspozycyjnych i eksploatacyjnych. Część z nich, uzbrojona w systemy informacyjne i wizualizacyjne, spełniać będzie tę rolę jednocześnie (np. instalacje energii odnawialnej). Główny nurt edukacji będzie miał charakter oświatowy i będzie skierowany do młodzieży. Będzie to pro-przyrodnicza edukacja na tle działalności naukowej. Uwzględniane będą regionalne związki kulturowych tradycji rybaków i Kaszubów z lokalnymi walorami przyrodniczymi. Rdzeniem będzie rozwijany od 5 lat projekt Błękitna Szkoła finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 13

15 Po wybudowaniu ośrodka będzie można przejść do szerszej, międzynarodowej formuły jego realizacji. W obrębie znanej już na polskim rynku morskich eko-lekcji zostaną zainicjowane stałe, cykliczne międzynarodowe zajęcia dydaktyczne. Będą to 1-2 tygodniowe bloki lekcji (kursy) dla uczniów klas gimnazjalnych z różnych krajów Unii Europejskiej (dwu lub trójstronne np. polsko/niemieckie lub polsko/niemiecko/rosyjskie i in.). Jak pokazują doświadczenia podobnych zachodnioeuropejskich ośrodków, potrzeby integracyjne młodego pokolenia Europy na płaszczyźnie edukacyjnej uzyskiwały do tej pory znaczące wsparcie ze strony instytucji i programów UE. W nurcie edukacji profesjonalnej będą mieścić się zajęcia dydaktyczne realizujące założenia programowe kierunków studiów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych polskich i europejskich uczelni (ćwiczenia, wykłady, praktyki). Wybudowana baza pozwoli na zwielokrotnienie ich częstotliwości i da szansę nauki w Helu większej liczby studentów. Tak, jak to już się dzieje w ramach projektu UE BALTDER, 2 oferta będzie skierowana do studentów wszystkich krajów europejskich. Planowane jest także zainicjowanie kursów skierowanych do grup zawodowych czerpiących pożytki z morza. Głównym (priorytetowym w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej UE) staną się działania edukacyjne dotyczące promowania metod zrównoważonego sposobu eksploatacji morza, a szczególnie tzw. odpowiedzialnego rybołówstwa. Oddzielnym zadaniem będzie prowadzenie edukacji i informacji o morzu, rybakach i kaszubskich tradycjach wobec rzesz turystów odwiedzających Hel. Etnograficzny charakter wioski, wydmowy park i pasaż spacerowy oraz morświnarium przyciągną, oraz zatrzymają na dłużej w Helu zapewne nie mniejszą liczba odwiedzających niż fokarium 3. Ważną częścią inwestycji będzie budowa nowego ujęcia i filtrowania wody morskiej. Jest to konieczność wynikająca z potrzeby dostarczenia tego medium do istniejących w stacji Morskiej systemów hodowli (basenów, akwariów) w celu wzmożenia jej wymiany i polepszenia warunków życia przetrzymywanych zwierząt. Pozwoli także na rozwinięcie hodowli innych zagrożonych gatunków morskich. 3. Koszt, zysk, partycypacja Uniwersytet Gdański stoi na stanowisku, że inwestycja powinna mieć charakter inwestycji celu publicznego. Założono, iż głównymi partnerami będzie miasto Hel oraz uczelnia. Środki na inwestycje budowlane pozyskane przez uczelnię na rzecz realizacji celów edukacyjnych badawczych i społecznych uzupełni wkład gminy w postaci własności gruntu działek 111/3 i 110/2. Wstępne kosztorysy wykonawcze wskazują, iż koszty budowy poszczególnych elementów Błękitnej Wioski i morświnarium ukształtują się następująco: 1. Zespół nowo projektowanej zabudowy o funkcji bazy noclegowej dla młodzieży i studentów dla ok. 50 osób + budynek administracyjno-dydaktyczny: o kubaturze: ok. 650m 3 i powierzchni: ok. 150 m 2 + budynek zaplecza nurkowego o pow. ok. 200 m 2 + rekultywacja wydmy = 4-4,5 mln zł 2. Do kosztów inwestycji należałoby również włączyć koszt zmiany nawierzchni ulicy Portowej, jej chodników, odnowy oświetlenia i odtworzenia drzewostanu. 3. Budowa sztucznej laguny: kubatura m 3 materiału na tym etapie trudna do oszacowania, prawdopodobnie koszt rzędu 3-5 mln. PLN a Obiekty nadwodne morświnarium ok. 650 m 2 = 3,25 mln. PLN 4. Budowa ujęcia i filtrowania wody morskiej ok. 5.mln zł 2 Bałtyckie Centrum Doskonałości Rozwoju Edukacji i Badań 3 >410 tys. osób w 2003 roku 14

16 Uczelnia (w jej imieniu Stacja Morska) podejmie się prowadzenia projektów zapewniających wykorzystanie i utrzymanie inwestycji. Zarządzającym funkcjami i majątkiem na terenie działek gminy będzie UG działając w porozumieniu z wyznaczonym organem Urzędu Miasta oraz partnerami uczelni realizującymi projekt główny oraz jego części. Przychód z opłat wynikających z kwaterowania oraz obsługi dydaktycznej użytkowników będzie kierowany na cele utrzymania zbudowanej infrastruktury i jej obsługi. Podobnie będzie z przychodem z wynajmu powierzchni na sezonowe usługi (np. miejsca stoisk, ew. opłaty parkingowe). * * * Miasto odczuje dodatni efekt finansowy działalności ośrodka. Roczny rytm różnych form edukacji będzie niezwykle wspomagającym ekonomię i rozwój usług w mieście. Zadania oświatowe zapewnią miastu napływ licznych konsumentów usług i towarów w trudnym okresie jesienno-wiosennym. W lecie natomiast nowe atrakcje spowodują wydłużenie pobytu turystów w Helu i stymulować będą np. wydłużony czas postoju jachtów, samochodów, liczniejszą frekwencję konsumentów w punktach żywienia itp. Wzrośnie cena gruntów w okolicy ośrodka oraz popyt na usługi w okolicy nowo stworzonych atrakcji. Wstępne symulacyjne obliczenia dla tego typu działalności zostały już wykonane. 15

17 Autoreferencje (zakończenie) Uczelnia wyższa o charakterze uniwersytetu, zgodnie z wielowiekową, europejską tradycją jest instytucją o niezwykle stabilnym czasie trwania oraz długookresowej projekcji rozwoju. Uniwersytet Gdański obecnie największy zakład pracy w województwie pomorskim, spełnia warunki wiarygodnego i silnego partnera dla wspólnych przedsięwzięć. Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest placówką predestynowaną do spełnienia funkcji terenowego ośrodka edukacyjnego dzięki m.in. doskonałemu geograficzno-przyrodniczemu położeniu. Dowodzi tego jej dotychczasowa działalność. Liczba osób chcących korzystać z jej oferty edukacyjnej wzrasta (ponad 5 tys. osobo/dni wykorzystania akademickiego, >4 tys. uczniów/rok na lekcjach Błękitnej Szkoły, >ok. 400 tys./rok odwiedzających ośrodek edukacyjny fokarium). Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, podejmowane projekty skutkują dodatkowymi miejscami pracy w samej placówce (z 12 w roku 1995 do 24 osób w 2004r ) oraz kilkudziesięcioma innymi zatrudnionymi w sferze usług. Warto podkreślić, iż działalność Stacji Morskiej UG dostarcza lokalnemu rynkowi odbiorców usług (gastronomicznych, kwaterunkowych, handlowych) w trudnym, poza-letnim okresie, gdy to inne, podobne nadmorskie miejscowości, pozbawione tradycyjnych letniskowych atrybutów przeżywają prawie dniową dekoniunkturę. Uniwersytet Gdański nie od dziś stara się tak działać i rozwijać, aby maksymalnie możliwe pożytki z tego odnosił Hel i jego mieszkańcy. Ponad 25 lat pracy zespołu Stacji Morskiej zaświadcza dostatecznie dobrze, że beneficjantów jest więcej niż tych, którzy w swoim przeświadczeniu tracą. Dalszy rozwój Stacji, to sposobność zdobycia funduszy na przedsięwzięcia, o których inne małe miasta tylko mogą marzyć. Uniwersytet Gdański daje pracę ponad 3 tysiącom ludzi. Pracuje w nim także kilkunastu helan. Większość to pracownicy helskiej placówki. Jeśli zapadną, stosowne uzgodnienia, przybędą następne miejsca pracy w Helu, a nowe obiekty, podobnie jak fokarium, będą sycić niemal całe miasto. Koncepcja zagospodarowania terenu w postaci Błękitnej Wioski jest propozycją Uniwersytetu Gdańskiego skierowaną do mieszkańców i władz Helu na drodze ku obopólnemu rozwojowi, wobec możliwości, i wyzwań jakie stwarza nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Instytucje konsultowane Koncepcja projektu Uniwersytetu Gdańskiego w tracie jego tworzenia była i jest konsultowana z najbardziej istotnymi dla tej sprawy podmiotami. Były i są to zarówno instytucje, jak i lokalne organizacji społeczne, mieszkańcy miasta, a szczególnie tej jego części, której projektowana inwestycja dotyczy. Konsultantami były i są także organy opiniujące rutynowo tego typu przedsięwzięcia. Lista konsultowanych stron: Rada Miasta Hel, Mieszkańcy Helu, w tym mieszkańcy Osiedla Rybackiego przy ulicy Portowej. Rada Naukowa Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz władze administracyjne UG. Lokalne organizacje społeczne (Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, stowarzyszenie Przyjaciele Helu). Urząd Morski w Gdyni, Główny Inspektor Nadzoru Zagospodarowania i Zabudowy, 16

18 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wojewódzki Konserwator Przyrody Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dowódca Marynarki Wojennej RP, Starosta Powiatu Puckiego Marszałek Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Przeprowadzono też stosowne rozmowy z instytucjami finansującymi tego rodzaju przedsięwzięcia. Wstępny projekt koncepcji przedstawiono także tym dziennikarzom, którzy w tej sprawie zwracali się do Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego (z prasy ogólnopolskiej lokalnego dwutygodnika Helska Bliza, TVP3 - Gdańsk). Warto także podkreślić, że projekt dotyczący rozbudowy Stacji Morskiej m.in. o część roboczo zwaną Błękitną Wioską został zaprezentowany przez JM Rektora UG, prof. dr hab. Andrzeja Ceynowę na spotkaniu z posłami i senatorami z województwa pomorskiego, wzbudzając ich zainteresowanie i przychylność wobec planów rozwoju uczelni. Budowie Błękitnej Wioski sprzyja list intencyjny jaki w dniu roku w sprawie realizacji koncepcji Uniwersytetu Gdańskiego podpisali: - Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Kozłowski - Starosta Pucki - Artur Jabłoński - Burmistrz Miasta Helu - Mirosław Wądołowski - oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego - Andrzej Ceynowa Uchwalone przez Radę Miasta Helu w dniu zapisy plan zagospodarowania przestrzennego, dotyczące terenu, gdzie może powstać Błękitna Wioska są kolejnym, ważnym krokiem na drodze do zrealizowania koncepcji Uniwersytetu Gdańskiego. STACJA MORSKA INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO HEL, MORSKA 2, TEL; , FAX; , K.E.Skóra, I.Kuklik - tekst K.E.Skóra, J.Abramowicz, R.Kretkiewicz - fotografie A.M.architekci sp. z o.o. rysunki 17

19 18

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

- analiza przykładów z praktyki -

- analiza przykładów z praktyki - - analiza przykładów z praktyki - Monika Selin Stacja Morska IO UG Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Hel, 4 października 2011 r. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fot.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1)

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Operacja

Bardziej szczegółowo

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Plan prezentacji Co zawiera projekt zieleni, na co zwrócić uwagę w rozmowie z architektem Etapy pracy nad projektem:

Bardziej szczegółowo

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (poz. ) OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załącznik nr 1 I. Opis granic w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/215/05. Rady Miasta Helu

UCHWAŁA NR XXIX/215/05. Rady Miasta Helu UCHWAŁA NR XXIX/215/05 Rady Miasta Helu Z dnia 22 września 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, składającego się z działek geod. nr 111/2,111/3,111/5

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS /08

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS /08 Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08 Projekt realizowany w ramach: działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Studium Uwarunkowań. zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. III Bałtycki Okrągły Stół

Studium Uwarunkowań. zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. III Bałtycki Okrągły Stół Studium Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich III Bałtycki Okrągły Stół 18.11.2014 Jacek Zaucha Monika Michałek Magdalena Matczak Juliusz Gajewski STUDIUM - zespół Kierownik

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Założenia wstępne: 1.Lokalizacja i stan istniejący Informacje na temat położenia obszaru opracowania w mieście Nowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała Nr XXIII/251/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ia przestrzennego jednostki A Centrum Karpacza, obejmującej teren działki nr 513/4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

I. OCENA MERYTORYCZNA DZIAŁANIE 7.2 DZIEDZICTWO NATURALNE (PROJEKTY REGIONALNE)

I. OCENA MERYTORYCZNA DZIAŁANIE 7.2 DZIEDZICTWO NATURALNE (PROJEKTY REGIONALNE) Załącznik nr do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 04-00 I. OCENA MERYTORYCZNA A. KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ (MAKSYMALNIE 00

Bardziej szczegółowo

P A R K N A R O D O W Y. Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym

P A R K N A R O D O W Y. Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym P A R K N A R O D O W Y Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym Cele: 1. Uzyskanie akceptacji społeczeństwa dla istnienia Parku Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, obejmującej część miasta Myszyniec

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa opracowania. Opis PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r.

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Cel główny projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji Ogródek Jordanowski 2016 adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 stadium PROJEKT KONCEPCYJNY zakres URBANISTYKA autor mgr inż. arch. Michał Zawer współpraca

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Zamość ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin tel. +48 517 419 995 e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl www.bydgoskidomaukcyjny.pl OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/243/2016 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/243/2016 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XV/243/2016 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uzgodnienia zmiany uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI A. Podstawa opracowania 1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna a Spółką Cywilną BUDMAR. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Gdynia, dnia r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ZATWIERDZAM DYREKTOR OREG. AMW W GDYNI Gdynia, dnia 08.09.2016r. OGN.541.77.2016/3.. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Lp Adres nieruchomości (lokale mieszkalne) 1 Opis nieruchomości ewidencji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu I. Podstawa opracowania: II. Zlecenie i umowa z Inwestorem. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AUTiOŚ:7331/M/15/07. Wizje lokalne w terenie.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna

CZĘŚĆ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna CZĘŚĆ II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna Temat: Adres: Inwestor: Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.olszanowo gm.rzeczenica dz nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKA BUDOWLANA W DĘBKACH POD ZABUDOWĘ PENSJONATOWĄ LUB DO DŁUGOTERMINOWEJ DZIERŻAWY TERENU (POD OŚRODEK DOMKÓW HOLENDERSKICH) przy ul.

DZIAŁKA BUDOWLANA W DĘBKACH POD ZABUDOWĘ PENSJONATOWĄ LUB DO DŁUGOTERMINOWEJ DZIERŻAWY TERENU (POD OŚRODEK DOMKÓW HOLENDERSKICH) przy ul. DZIAŁKA BUDOWLANA W DĘBKACH POD ZABUDOWĘ PENSJONATOWĄ LUB DO DŁUGOTERMINOWEJ DZIERŻAWY TERENU (POD OŚRODEK DOMKÓW HOLENDERSKICH) przy ul. Słonecznej KRÓTKI OPIS MIEJSCOWOŚCI DĘBKI Dębki to przepiękna nadmorska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Jeżewo Jeżewo-tereny

Bardziej szczegółowo

G D A Ń S K I E P R Z E S T R Z E N I E L O K A L N E STARE PRZEDMIEŚCIE I DOLNE MIASTO

G D A Ń S K I E P R Z E S T R Z E N I E L O K A L N E STARE PRZEDMIEŚCIE I DOLNE MIASTO G D A Ń S K I E P R Z E S T R Z E N I E L O K A L N E STARE PRZEDMIEŚCIE I DOLNE MIASTO REJON ULICY KOCURKI REJON PLACU WAŁOWEGO REJON STAREJ ZAJEZDNI REJON ULICY DOLNEJ PODZIAŁ TERENU PRZYJĘTY NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Cieszyn, Październik 2006 r.

Cieszyn, Październik 2006 r. Cieszyn, Październik 2006 r. Struktura finansowania projektu : Całkowity koszt projektu 208 tys. złotych Dofinansowanie z EFRR 156 tys. złotych (75%) Budżet miasta Cieszyn 52 tys. złotych (25%) Cele projektu

Bardziej szczegółowo

www.harcerskanatura.eu PROJEKT

www.harcerskanatura.eu PROJEKT PROJEKT kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży 4 żywioły przyjaciele człowieka cykl konkursów w szkołach główna nagroda w konkursach wymiana dzieci i młodzieży między Partnerami projektu program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o.

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. LOKALIZACJA TERENU W STRUKTURZE REGIONU LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO: - 36 mil morskich od ujścia Odry do Bałtyku -17 km do autostrady - 7

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DN r. PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DN r. PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DN. 17.02.2017 r. PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE 17 lutego 2017 r. podczas trzygodzinnych konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa mieli okazję przedstawić propozycje zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku Gdańsk 2017 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pn. Wybór partnera w celu wspólnej lokalizacji i eksploatacji Terminalu Pasażerskiego w Porcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie ulicy Szkolnej Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z MORZEM BAŁTYCKIM PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ dla miasta Gdynia

SPOTKANIE Z MORZEM BAŁTYCKIM PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ dla miasta Gdynia SPOTKANIE Z MORZEM BAŁTYCKIM PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ dla miasta Gdynia Projekt Spotkanie z Morzem Bałtyckim został dofinansowany ze środków WYDZIAŁU ŚRODOWISKA URZĘDU MIASTA GDYNI ma na celu jak

Bardziej szczegółowo

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi STADIUM : Projekt Budowlany OBIEKT : Budynek wielofunkcyjny ADRES : 33-314 Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi OPRACOWANIE : Projekt dojazdów, placów i

Bardziej szczegółowo

Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego. Wrocławski Budżet Obywatelski 2017

Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego. Wrocławski Budżet Obywatelski 2017 Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego Wrocławski Budżet Obywatelski 2017 Rewitalizacja południowo-zachodniego narożnika skrzyżowania ulic Kościuszki i Pułaskiego Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI RYBACKIEJ w Rybołówstwie Przybrzeżnym Bałtyku a szczególnie Zatoki Pomorskiej

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI RYBACKIEJ w Rybołówstwie Przybrzeżnym Bałtyku a szczególnie Zatoki Pomorskiej KODEKS DOBREJ PRAKTYKI RYBACKIEJ w Rybołówstwie Przybrzeżnym Bałtyku a szczególnie Zatoki Pomorskiej Kodeks dobrej praktyki rybackiej został opracowany w celu zapewnienia standaryzacji prowadzenia racjonalnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Anna Świątek Kierownik LGR Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1455/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2013 roku

Zarządzenie Nr 1455/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2013 roku Zarządzenie Nr 1455/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do oddania w

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r. 1 Rewitalizacja terenów nadwodnych w Polsce: Renaturyzacja Bulwary nadrzeczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku.

Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku. Nazwa projektu: Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku Lokalizacja: ul. Zwycięstwa 28, Białystok Budżet Obywatelski:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. VI

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. VI UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. VI UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. VI 12. W zakresie rozwiązań komunikacyjnych, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się, co następuje: 1. Dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. PODSTAWA OPRACOWANIA będącego opracowania opracowany Warszawie odnawialnych inż. W. Umowa z Inwestorem Mapa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ 1 Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU 2 BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNO-SOCJALNEGO Dom nad Rozchodnikiem

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI PROJEKTY TYPOWE, INDYWUDUALNE, WNĘTRZA 87-800 WŁOCŁAWEK UL. KALISKA 90/69 TEL 0501-53-66-37 e-mail archisize@wp.pl NR. 01 PROJEKT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO. Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A.

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO. Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A. PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A. Molo Rybackie Molo Rybackie Molo Rybackie to sztuczny półwysep wysunięty w głąb Zatoki Gdańskiej i z trzech stron otoczony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GDAŃSKU PRZY UL. SOBÓTKI 14,14B,15, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA (SPRZEDAŻY)

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GDAŃSKU PRZY UL. SOBÓTKI 14,14B,15, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA (SPRZEDAŻY) SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GDAŃSKU PRZY UL. SOBÓTKI 14,14B,15, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA (SPRZEDAŻY) Telewizja Polska S.A. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADAŃ 1. ZADANIE 1 - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B5

OPIS ZADAŃ 1. ZADANIE 1 - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B5 OPIS ZADAŃ 1. ZADANIE 1 - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B5 a) Powierzchnia opracowania 10,3 ha b) Położenie tereny w większości niezabudowane wzdłuż ulicy Nadmorskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEREN LOKALIZACJI... - 3-2. BUDYNKI ISTNIEJĄCE... - 4-3. ZIELEŃ... - 4-4. INFRASTRUKTURA... - 4-5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY... - 4-5.1.1. STAN TYMCZASOWY... - 4-5.1.2. STAN DOCELOWY...

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo