Granice działek geodezyjnych: nr: 110/2, 111/3 i 111/5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Granice działek geodezyjnych: nr: 110/2, 111/3 i 111/5."

Transkrypt

1 2005 HEL

2 BŁĘKITNA WIOSKA i MORŚWINARIUM KONCEPCJA REWITALIZACJI ZDEGRADOWANEGO ŚRODOWISKA STREFY BRZEGU MORSKIEGO W REJONIE HELU NA POTRZEBY EDUKACJI I AKTYWNEJ OCHRONNY PRZYRODY BAŁTYKU NA OBSZARACH SYSTEMU NATURA 2000 Geneza projektu Konieczność rekultywacji terenu po zapleczu budowlanym portu wojennego oraz znalezienie nowej funkcji dla tego obszaru. Lokalizacja Nieruchomości gruntowe i zabudowania oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 110/2, 111/2, 111/3, 111/5 położone przy ulicy Portowej w Helu na które składają się: byłe zaplecze budowlane: barak, hale magazynowe, place składowe, śmietniki (działka 111/3 - własność Gminy Hel), pas roślinności wydmowej (działki 111/3 (częściowo), 111/5 i 111/2, - własność Skarbu Państwa we władaniu Urzędu Morskiego), pas zieleni - drzew i krzewów, wzdłuż ulicy Portowej (działka 110/2 - własność Gminy Hel), plaża. Granice działek geodezyjnych: nr: 110/2, 111/3 i 111/5. 1

3 Aktualny stan środowiska obszaru Obszar położony nad brzegiem Zatoki Puckiej i obejmuje teren w obrębie miasta Hel ograniczony od strony zachodniej falochronem Portu Wojennego, a od strony wschodniej dochodzi do betonowego placu przed kompleksem basenów hodowlanych Stacji Morskiej UG (fokarium). Od strony północnej, poprzez ulicę Portową sąsiaduje z kolonią domków rybackich, usytuowanych tu w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Warunki naturalne tego obszaru cechuje duży stopień degradacji, szczególnie w części zainwestowanej obiektami byłego zaplecza budowlanego. Obiekty te (baraki, magazyny, place składowe) i teren wokół nich (wał wydmowy) w ciągu ostatnich 10 lat uległy dekompozycji i degradacji, będąc doraźnie użytkowanymi jako parking, noclegownia, dyskoteka i magazyny plażowego sprzętu pływającego. Obraz zdegradowanej części obszaru byłego zaplecza budowlanego. Należy nadmienić, że w wyniku działalności bazy rzędna terenu obniżona została do 1,8 1,9 m nad poziomem morza (przy wymaganym przez Urząd Morski minimum 2,5 m nad poziomem morza dla terenów objętych zainwestowaniem). Jakiekolwiek więc projekty inwestycji na tym terenie muszą wg urzędu zakładać podniesienie rzędnej terenu o minimum 0,6-0,7 m. Niezabudowany odcinek wału wydmowego jest terenem piaszczystym pokrytym głównie roślinnością wydmową (piaskownicą zwyczajną i wydmuchrzycą piaskową). Odnotowuje się tu także ekspansję gatunku obcego - róży pomarszczonej. Inne obce gatunki wsiedlono w celu przeciwdziałania eolicznemu przemieszczaniu się piasku. Podkreślenia wymaga fakt istnienia pojedynczych stanowisk mikołajka nadmorskiego gatunku 2

4 chronionego prawem. Innym gatunkiem chronionym, który występuje na tym obszarze jest rokitnik. Tworzy on wraz ze skupiskiem innych krzewów i drzew (głównie wierzb) pas zieleni przy ulicy Portowej. Plaża - poza sezonem letnim jest miejscem odpoczynku ptaków: mew, łabędzi, kaczek. Dla wielu z nich pełni rolę zimowiska. Z racji dużej ekspozycji linii brzegu na dominujący z kierunku pd.-zach. dryf i falowanie, na brzegu plaży kumuluje się duża ilość butwiejącej roślinności wodnej. Współtowarzyszące jej skorupiaki i owady stają się pokarmem drobnych ptaków - pliszek, siewek. Przybrzeżne, piaszczyste dno jest zasiedlone głównie przez ryby dobijakowate, młode płastugi, cierniki, okonie oraz chronione gatunki ryb babkowatych - babki małej i piaskowej. Ze skorupiaków najliczniej występuje garnela. W rejonie kamiennej rafy, wśród bujnej poroślowej roślinności bytują wężynki i pojawia się iglicznia, bałtyckie krewetki, liczne kiełże. 3

5 . Projekt. Kierując się powyższymi przesłankami Uniwersytet Gdański proponuje zrealizowanie przedsięwzięcia publicznego o funkcjach edukacyjno-szkoleniowych oraz przyrodniczo ochronnych. Celem jest szerzenie morskiej wiedzy przyrodniczej i etnograficznej. Ochronie zagrożonych morskich gatunków i siedlisk. Inwestycja służyć ma także funkcjom proturystycznym ukierunkowanym na poznawanie bioróżnorodności strefy przybrzeżnej morza, poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju, poszanowania historycznego dziedzictwa, regionalnych tradycji rybackich i kaszubskich, krzewieniu tolerancji na bazie proprzyrodniczych wartości. Osiągnięcie tego będzie możliwe głównie poprzez następujące działania: rewitalizację naturalnego środowiska zaplecza wydmowego plaży na obszarze zniszczonym z racji jego wcześniejszych funkcji zabudowę najbardziej zurbanizowanej i zniszczonej części tego terenu zespołem budynków, które swoją architekturą i układem będą odtworzeniem nadbrzeżnej wioski rybackiej z przypisaniem im nowych funkcji edukacyjno socjalnych. budowę ujęcia wody morskiej dla hodowli gatunków zagrożonych budowę wydmowego parku. budowę ośrodka hodowli, badań i ekspozycji edukacyjnej morświnów - morświnarium. Elementy składowe koncepcji projektu. Objaśnienia: 1. Uliczka rybackiej wioski. 2. Miejsce postoju rybackich łodzi z zapleczem magazynków i miejscem na suszenie sieci. 3. Budynek zaplecza szkółki nurków i żeglarzy. 4. Plaża i pomosty z miejscami postojowymi dla małych łódek. 5. Podwodna rafa. 6. Pole baterii słonecznych i zasilania i filtrowania wody morskiej dla układu hodowlanego 7. Budynki pomocnicze. 8. Ponadwydmowe pomosty na przedłużeniu ulic: Lipowej i Plażowej oraz wzdłuż wydmy. 9. Park wydmowy (rewitalizowane siedlisko przyrodnicze). 10. Ośrodek ekspozycji i hodowli morskich ssaków morświnarium. 4

6 A. Koncepcji zagospodarowania części lądowej. Rozważono dwa warianty przestrzennego zagospodarowania tego terenu. Uniwersytet Gdański proponuje wybudowanie zespołu budynków pełniących funkcję młodzieżowego schroniska noclegowego, a ich otoczenie - poznawczego traktu spacerowego o charakterze ekologiczno etnograficznym. Architektura obiektów ma być odtworzeniem typowej ulicy nadmorskiej wioski rybackiej.. Wzór widok dawnej ulicy w Helu. Proponowane sposoby zabudowy. c 1. Uliczka rybackiej wioski Koncepcja zakłada przedłużenie ulicy Rybackiej w części pomiędzy ulicą Portową, a poprzeczną ostrogą falochronu portu Marynarki Wojennej zabudowując ją jednokondygnacyjnymi budynkami. Układ przestrzenny ma odpowiadać tradycyjnej ulicy rybackiej wioski. Jej współczesną funkcją będzie ciąg komunikacyjny dla pieszych (nadmorski pasaż spacerowy) prowadzący do przystani rybackiej, pomostów, publicznej plaży a w przyszłości i do ośrodka badań oraz hodowli morświnów (morświnarium). Po obu strona ulicy posadowione zostaną jednokondygnacyjne budynki o tradycyjnej regionalnej architekturze checze. Ulica będzie zaprojektowana w sposób oddający historyczny charakter takich miejsc, jednocześnie ma być nowoczesnym (=proekologicznym), ciągiem komunikacyjnym dla pieszych, który zawierał będzie w sobie powierzchnie i linie akumulujące wodę opadową, separującym potencjalne zanieczyszczenia itp. W części końcowej ulicy planuje się wykonanie zjazdu do slipowania plażowych i rybackich jednostek pływających. Uliczka może być miejscem drobnego handlu ulicznego o charakterze nawiązującym np. do lokalnych tradycji. Pożądanymi w tym miejscu będą stoiska z wyrobami artystycznymi 5

7 (np. z bursztynu), spożywczymi (warzywa, owoce, pieczywo). Niewykluczone, że łódkowi rybacy będą na tym terenie (ulicy lub plaży) sprzedawać świeże i wędzone ryby. Otoczenie checzy zawierać ma przydomowe ogródki, pełniące funkcje aneksów wypoczynkowych oraz fakultatywnie, w zależności od potrzeb i możliwości, powinny przejmować zadania związane z mikroretencją wód opadowych, utylizacji odpadów (kompostowniki), powierzchni magazynowych (np. dla sprzętu rybackiego), funkcji rzemieślniczych (np. przydomowych wędzarni, warsztatów szkutniczych) itp. Studialne propozycje architektury rybackiej wioski. (Uwaga: uproszczenie faktur elewacji i detali architektonicznych wynika z zastosowania prostych technik grafiki komputerowej (zamierzony w realizacji efekt ma odzwierciedlać rzeczywistość utrwaloną na starych fotografiach i w dokumentacjach konserwatorskich) 2. Checze. Architektura checzy swoją skalą, detalem, zastosowanymi rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych odwoływać się będzie do tradycji chat kaszubskich - checzy i pomocniczych zabudowań gospodarskich. Ich podstawowym przeznaczeniem będzie funkcja młodzieżowej bazy noclegowej zdolnej do wypełniania współczesnych funkcji szkoleniowych, edukacyjnych i socjalnych. We wiosce kwaterować będzie szkolna i studencka młodzież przyjeżdżająca do Helu na zajęcia edukacyjne (do muzeów, Stacji Morskiej, Błękitnej Szkoły itp). Zakłada się, że część kubatury będzie przystosowana dla przyjmowania osób niepełnosprawnych. Miejsce to może służyć także kwaterowaniu młodych sportowców z innych miast rozgrywających turnieje w pobliskiej hali sportowej oraz być ośrodkiem integracji międzynarodowej młodego pokolenia. Pomiędzy budynkami mieszkalnymi zaprojektowano bezpieczne, zadaszone stanowiska postojowe dla rowerów, gdyż zakłada się, iż checze mogą pełnić rolę ostatniej (noclegowej) stacji postojowej przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Półwyspu Helskiego. Ważne jest, aby budynki, będąc ergonomicznymi i ekonomicznymi były wyposażone w urządzenia i rozwiązania funkcjonalne o pro-przyrodniczym charakterze (pojemniki na segregowane śmieci, oszczędzacze wody i energii, wykonane z materiałów naturalnych, bezpieczne, połączone infra- i inter- sieciami informacyjnymi, maksymalnie autonomiczne w swych funkcjach socjalnych. Przyjęte założenia są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 6

8 Parter. Poddasze. Elewacja ściany szczytowej oraz plan zagospodarowania parteru i poddasza checzy socjalnej. 7

9 3. Plażowa przystań. Koncepcja zakłada podtrzymywanie tradycji istnienia rybołówstwa łodziowego. Każdy rybak, posługujący się tradycyjną łódką, otrzyma do dyspozycji magazynek na sprzęt połowowy i niezbędną przestrzeń dla sprzętu. Będzie mógł korzystać z tego miejsca, jeśli będzie poławiał używając do tego celu tradycyjnej łodzi, w sposób sprzyjający promocji swojego zawodu, miasta, rodzimych gatunków ryb oraz z poszanowaniem zasad tzw. kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa FAO. 4. Zaplecze nurkowe Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w bezpośredniej bliskości plaży przewiduje się utworzenie zaplecza dla szkoleń nurkowych. W tym celu zaprojektowano pomost, a istniejąca kamienna rafa (poligon badawczy) może być miejscem pierwszych podwodnych eksploracji młodzieży odbywającej tu szkolenia. Dalszym urozmaiceniem podwodnej dydaktyki może być zatapianie dla celów ćwiczebnych innych elementów, których poznanie pod wodą powinno być elementem szkoleniowym bezpiecznego nurkowania lub nauki biologii i ekologii morskich organizmów. 5. Plaża Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada utrzymanie publicznego charakteru plaży. Przyjmuje się, że tzw. Mała Plaża stanie się modelowym miejscem rekreacji i odpoczynku. Plaża ta spełnia już obecnie ważną rolę rekreacyjną wobec dwóch grup społecznych: matek z małymi dziećmi i ludzi starszych. Jest to największa polska plaża o południowej ekspozycji. Woda jest tu bardziej nagrzana niż od strony otwartego morza, a pirsy portowe chronią jej brzeg przed wzmożonym falowaniem. Jej przestrzeń powinna pomieścić funkcje typowo letniskowe z potrzebami plażowej przystani dla łodzi rybackich i jednostek sportowo-rekreacyjnych (kajaków, żaglówek), a także dla potrzeb nurkowych i badawczych. Codzienny monitoring mikrobiologicznej czystości oraz zapewnione bezpieczeństwo kąpiących, posiadanie stosownego zaplecza sanitarnego powinno pomóc miastu w staraniu się o pozyskanie dla tej plaży standardu Błękitnej Flagi. Wymóg FEE (Fundation for Environmental Education) dotyczący realizacji w obrębie kąpieliska paru pro-przyrodniczych programów edukacyjnych będzie łatwy do spełnienia. Plaża w sposób naturalny będzie także miejscem badawczych eksploracji uczącej się młodzieży. Tu będzie wykonywać swoje terenowe eksperymenty, połowy, pobieranie próbek, spotykać się z rybakami i obserwować awifaunę. Funkcja ta ograniczona do okresu szkolnego roku (od ~10.IX do ~15.VI) nie będzie kolidować z potrzebami letniskowymi. 6. Instalacje hydro - energetyczne Infrastruktura Rybackiej wioski wymagać będzie zabezpieczenia energetycznego i grzewczego. Jeśli nie będzie możliwości podłączenia do centralnego systemu grzewczego miasta przewiduje się zastosowanie ogniw oraz próżniowych kolektorów cieplnych wykorzystujących nasłonecznienie. Ich użytkowanie i demonstracja zasad działania ma być elementem edukacji pro-przyrodniczej. W rejonie posadowienia baterii słonecznych rozpatruje się także ulokowanie nowej przepompowni i filtrów wody morskiej dla hodowli basenowych. Wydajność dotychczasowego ujęcia, ulokowanego na pirsie portu rybackiego, jest już niewystarczająca dla wypełnienia współcześnie wymaganych warunków hodowli fok i ryb. Poprowadzenie nowej instalacji zaplanowano wzdłuż pirsu portu Marynarki Wojennej i ulicy Portowej. Zasoby przetaczanej wody będzie można zdyskontować do pracy pompy cieplnej ogrzewającej projektowane budynki. 8

10 Część powierzchni terenu będzie przeznaczona na retencjonowanie wody opadowej, która będzie wykorzystywana do celów gospodarczych. Uważamy za celowe wykazanie konieczności oszczędzania helskich zasobów wody pitnej (z natury bardzo ograniczonych). 7. Inne budynki (pomocnicze) Budynki takie będą potrzebne na salę edukacyjną, pomocnicze warsztaty szkutniczorybackie, stanowisko dozoru, toalety itp. Część ich powierzchni będzie niezbędna dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń technicznych wspomagających systemy ogrzewania, oświetlenia oraz funkcjonowanie zaopatrzenia i filtrowania wody oraz odbioru ścieków. 8. Pomosty ponadwydmowe Ekspozycja krajobrazowa w kierunku południowym i zachodnim na Zatokę Pucką oraz ulokowane na horyzoncie morenowe wzgórza Trójmiasta są najcenniejszym atutem tego terenu (!). Koncepcja jego przestrzennego zagospodarowania ze szczególną atencją musi podejść do tego waloru. Uważając, że na maksymalnie dużej przestrzeni widok ten powinien być osiągalny dla spacerujących, zaprojektowano ciąg ponadwydmowych drewnianych pomostów (kładek), które z jednej strony dadzą pożądane dla obserwatorów podwyższenie, a z drugiej zabezpieczą roślinność wydm przed jej rozdeptaniem. Pomosty idące w osi ulic Plażowej i Lipowej pozwolą przechodzić spacerowiczom nad zielenią wydmy bezpośrednio na plaże. Natomiast pomost biegnący równolegle do brzegu, środkiem wału wydmowego stworzy przyrodniczo - niekolizyjny ciąg dla ruchu pieszego ku bulwarowi. Widok, który obejmie będącą u stóp obserwatora roślinność wydmy, dalej wody zatoki oraz horyzont gdyńskich klifów i moren będzie ważnym elementem identyfikującym helski pasaż spacerowy. Wydłuży go od pirsu portu wojennego po nabrzeża portu rybackiego i dalej (w przyszłości) aż po Cypel Helski. 9. Park wydmowy Uniwersytet Gdański proponuje, aby na jak największej powierzchni działek 110/2, 111/2, 111/3 i 111/5 dokonać, chroniąc szczególnie wrażliwe gatunki wydmowej flory, odtworzenia możliwe wszystkich walorów przyrodniczych tego miejsca i nadać mu funkcję parku o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. Stworzy to możliwość prezentacji szaty roślinnej charakterystycznej dla wydm nadmorskich wybrzeży Bałtyku, z ich specyficznymi zespołami roślinnymi i fauną, a także innymi elementami środowiska przyrodniczego i abiotycznego. Umożliwi również przedstawianie etapów sukcesji na wydmach, a także problemów ochrony nadmorskich wydm przed niszczeniem. Dając szansę wejścia nad wydmę, będzie można pokazać jak rośliny wydmowe przyczyniają się do stabilizacji piasku. Uzmysłowienie faktu jak wrażliwe są na mechaniczne niszczenie i prezentację sposobów mechanicznej i biologicznej ochrony będzie można wykazać jak duży wysiłek niezbędny jest do naprawiania zniszczeń poczynionych przez nadmierną ludzka penetrację tego siedliska. Wydmowy park będzie kolejną obok fokarium dobrą wizytówką Helu, wskazująca na zrozumienie problemów ochrony przyrody i potrzeby stałej na tym polu edukacji społeczeństwa. Będzie także naturalna ozdobą miasta. Ułatwi to fakt istnienia autentycznego siedliska z wieloma naturalnymi składnikami szaty roślinnej, poczynając od gatunków rzadkich, jak np. mikołajek nadmorski, po charakterystyczne nawydmowe zespoły a także pospolite gatunki przybrzeżne. 9

11 Naturalna roślinność wału wydmowego Dla zrealizowania założeń prezentowanego projektu niezbędne jest podjęcie zadań dodatkowych. Pierwszym powinien stać się plan czynnej ochrony części wydmy oraz usunięcie wybranych obcych elementów, uzupełnienie o wybrane gatunki lub zwiększenie liczby okazów podsiewy lub nasadzenia, rekonstrukcja miejsc zniszczonych. Kolejnym - wykonanie kładek, przegrodzeń, koszy na odpadki oraz opracowanie niezbędnych treści plansz, tablic i kierunkowskazów oraz ich projektów plastycznych. Przestrzeń terenu będzie wysycona informacją poznawczą na temat występujących na wydmach i plażach gatunków flory i fauny, informacją o przebiegu procesów litodymanicznych (w tym abrazji brzegowej) oraz geologicznej budowy Półwyspu Helskiego i zmianach jego linii brzegowej na przestrzeni czasu. Pokazane zostaną przykłady antropogenicznych zmian na polskim brzegu, które zagrażają funkcjonowaniu plażowego ekotonu. Wydma na terenie miasta Helu będzie stanowiła pierwszy tego typu obiekt w kraju. Stanowiąc ważny wkład w system proekologicznego kształcenia społeczeństwa poprawi stan wiedzy o środowisku przyrodniczym piaszczystych wydm nadmorskich Bałtyku i może się w ten sposób przyczynić do ich ochrony na całej długości polskiego wybrzeża. 10. Inne elementy Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w najbliższym czasie port wojenny w Helu może ulegać stopniowemu przeobrażaniu i otwarciu na potrzeby cywilne. Wówczas to należy przewidzieć możliwość pozyskania dla potrzeb Błękitnej wioski dostępu do południowego pirsu. Z jednej strony mógłby być to wygodny ciąg komunikacyjny do morświnarium a z drugiej miejsce postojowe dla jednostek pływających uczestniczących w projektach edukacyjno-naukowych. 11. Komunikacja Całość ruchu komunikacyjnego (jakość nawierzchni, natężenie, kierunki) w tej części Helu wymaga profesjonalnej i wnikliwej weryfikacji przez stosowne instytucje. Przy okazji należy pamiętać, iż koniecznym stanie się doprowadzenie do Błękitnej Wioski szlaku rowerowego. Zakłada się maksymalne ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych w sąsiedztwie omawianego terenu (z wyłączeniem potrzeb osób niepełnosprawnych, mieszkańców, zaopatrzenia, transportu sprzętu pływającego). Ciągi piesze i jezdnie sąsiadujące z nową inwestycją będą wymagały remontu i wszechstronnego dostosowania do nowych funkcji terenu. Pokładamy nadzieję, iż modernizacja ulicy Portowej zyska przychylność w oczach decydentów odpowiedzialnych za ten rodzaj infrastruktury transportowej. Opracowując przyszłą, finalną koncepcję ciągów komunikacyjnych dla tego terenu należy się liczyć, że przestrzeń, która do tej pory była dla funkcji cywilnych niedostępna (np. drogi, pirs i nabrzeże portu wojennego), może okazać się rychło elementem, który będzie musiał być uwzględniony przy projektowaniu ostatecznego kształtu urbanistycznego wioski. Wymusi to wręcz zredefiniowanie przyszłej funkcji tej części miasta. 10

12 B. Koncepcji zagospodarowania części wodnej Projekt planu przewiduje także budowę ośrodka badań i hodowli morświnów. Warunkiem jest to, że infrastruktura lądowej części (np. budynki pomocnicze) swą funkcją wspierać będzie przedsięwzięcie zrealizowane na wodzie. Jej funkcjonowanie zależy od logistycznego zaplecza umiejscowionego na lądzie. Budowa tej części inwestycji wymaga innych procedur akceptacji i uzgodnień niż część lądowa. Zostaną one poczynione w najbliższym czasie. 12. Morświnarium - atol hodowlany Koncepcja morświnarium zakłada stworzenie ośrodka o cechach, co do formy znanych z innych części świata jako delfinarium, ale dedykowanego czynnej ochronie naszego rodzinnego gatunku walenia - morświnowi 1. Przy czym ma to być ośrodek o charakterze badawczo edukacyjnym, stroniący od cech, w złym słowa tego znaczeniu, ZOO czy cyrku. Będzie to narzędzie służące zdobywaniu wiedzy o biologii gatunku, jego potencjalne hydroakustycznej orientacji, a także czynnikach determinujących rozmnażanie oraz patologiach zdrowotnych. Projekt zakłada wybudowanie w pewnej odległości od brzegu sztucznego atolu, w którym będzie można te zwierzęta przetrzymywać i badać. Woda będzie swobodnie, bez udziału pomp przepływać przez ich baseny. Podwodne okna pozwolą na oglądanie nie tylko tych zwierząt, ale także i innych organizmów zamieszkujących dno zatoki i jej toń. Widok na morświnarium. Studialne rozwiązania architektoniczne helskiego morświnarium. 1 Nie wyklucza się, że przedmiotem badań będą mogłyby być także inne zimnolubne walenie. 11

13 13. Mola i pirs. Prowadzące ku morświnarium molo będzie przedłużeniem osi ulicy Rybackiej. Taka hydrotechniczna budowla zwykle staje się miejscem agregacji ryb. Stymulować będzie to zjawisko roznoszona wodą karma dla hodowanych ssaków. Miejsce to może stać się atrakcyjnym dla wykonywania połowów wędkarskich. Drugi, mniejszy i niższy pomost wspomagać będzie szkolenia nurkowe oraz będzie mógł być wykorzystywany do cumowania najmniejszych łódek (np. klasy Optymist), służąc szkoleniu najmłodszych adeptów sztuki żeglowania. Jeśli pirs portu wojennego okaże się wolny i dostępny dla funkcji cywilnych, także on może stanowić ciąg komunikacyjny wiodący do morświnarium. 12

14 C. Użytkowanie. Zasady realizacji i działania przedsięwzięcia. 1. Cel projektu i adresaci Poprzez rozbudowanie infrastruktury edukacyjnej i badawczej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego planuje uzyskać: - rewitalizację post-militarnie zdegradowanego środowiska strefy brzegu morskiego na potrzeby pro-przyrodniczej edukacji, badań i czynnej ochrony gatunków morskich - infrastrukturę dla prowadzenia czynnej ochrony gatunków morskich - możliwość stosowania w ochronie czynnej wiedzy biologicznej wynikającej z wykonywania badań podstawowych - środek do edukacji pro-przyrodniczej na poziomie i sposobami odpowiednimi dla problemów jakie stwarza współczesny stan ekosystemu Bałtyku oraz postulat zrównoważonej eksploatacji jego morskich zasobów Ponadto celami są: - rekultywacja zdegradowanego przyrodniczo fragmentu wydmy, - podniesienie walorów krajobrazowych i urbanistycznych dzielnicy Kolonia Rybacka, a w konsekwencji podniesienie jakości życia jej i innych mieszkańców Helu, - umożliwienie rozwoju nowych usług w oparciu o działalność Błękitnej Wioski i morświnarium oraz inne zadania Stacji Morskiej UG w Helu. Adresatami działalności oraz pierwszoplanowymi beneficjantami realizacji projektu będą: w wyniku edukacji profesjonalnej - studenci uczelni polskich i zagranicznych, w wyniku rozpowszechniania informacji i prowadzonych szkoleń eksploatatorzy walorów przyrodniczych rybacy i przetwórcy ryb, sektor turystyczny, administracja morska i samorządowa, mieszkańcy Helu, regionu, turyści z Polski i Europy, ogół społeczeństwa w wyniku prowadzonej działalności oświatowej - uczniowie szkół wszystkich szczebli w kraju i Europie, w wymiarze ekonomicznym mieszkańcy miasta i okolic (usługi na rzecz edukacyjnych, naukowych i pro-turystycznych aktywności), w wymiarze socjalnym mieszkańcy miasta i Półwyspu Helskiego (osoby poszukujące pracy). 2. Podział funkcjonalny obiektów oraz ramowy program działalności Część ośrodka (zespół checzy) będzie tanią noclegową bazą dla uczestników zajęć dydaktycznych. Inne budynki (pomocnicze, pracownie, baza nurków itp.) będą spełniać rolę miejsc edukacji praktycznej (lekcje, szkolenia). Morświnarium będzie miejscem pokazów zwierząt, ich hodowli, badań i rehabilitacji. Ulokowany na zapleczu system poboru i filtrowania wody zostanie zdyskontowany na rzecz hodowli organizmów morskich dla potrzeb badawczych, restytucji i dydaktycznych. Połączą je inne, poboczne obiekty lub instalacje o funkcjach ekspozycyjnych i eksploatacyjnych. Część z nich, uzbrojona w systemy informacyjne i wizualizacyjne, spełniać będzie tę rolę jednocześnie (np. instalacje energii odnawialnej). Główny nurt edukacji będzie miał charakter oświatowy i będzie skierowany do młodzieży. Będzie to pro-przyrodnicza edukacja na tle działalności naukowej. Uwzględniane będą regionalne związki kulturowych tradycji rybaków i Kaszubów z lokalnymi walorami przyrodniczymi. Rdzeniem będzie rozwijany od 5 lat projekt Błękitna Szkoła finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 13

15 Po wybudowaniu ośrodka będzie można przejść do szerszej, międzynarodowej formuły jego realizacji. W obrębie znanej już na polskim rynku morskich eko-lekcji zostaną zainicjowane stałe, cykliczne międzynarodowe zajęcia dydaktyczne. Będą to 1-2 tygodniowe bloki lekcji (kursy) dla uczniów klas gimnazjalnych z różnych krajów Unii Europejskiej (dwu lub trójstronne np. polsko/niemieckie lub polsko/niemiecko/rosyjskie i in.). Jak pokazują doświadczenia podobnych zachodnioeuropejskich ośrodków, potrzeby integracyjne młodego pokolenia Europy na płaszczyźnie edukacyjnej uzyskiwały do tej pory znaczące wsparcie ze strony instytucji i programów UE. W nurcie edukacji profesjonalnej będą mieścić się zajęcia dydaktyczne realizujące założenia programowe kierunków studiów Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych polskich i europejskich uczelni (ćwiczenia, wykłady, praktyki). Wybudowana baza pozwoli na zwielokrotnienie ich częstotliwości i da szansę nauki w Helu większej liczby studentów. Tak, jak to już się dzieje w ramach projektu UE BALTDER, 2 oferta będzie skierowana do studentów wszystkich krajów europejskich. Planowane jest także zainicjowanie kursów skierowanych do grup zawodowych czerpiących pożytki z morza. Głównym (priorytetowym w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej UE) staną się działania edukacyjne dotyczące promowania metod zrównoważonego sposobu eksploatacji morza, a szczególnie tzw. odpowiedzialnego rybołówstwa. Oddzielnym zadaniem będzie prowadzenie edukacji i informacji o morzu, rybakach i kaszubskich tradycjach wobec rzesz turystów odwiedzających Hel. Etnograficzny charakter wioski, wydmowy park i pasaż spacerowy oraz morświnarium przyciągną, oraz zatrzymają na dłużej w Helu zapewne nie mniejszą liczba odwiedzających niż fokarium 3. Ważną częścią inwestycji będzie budowa nowego ujęcia i filtrowania wody morskiej. Jest to konieczność wynikająca z potrzeby dostarczenia tego medium do istniejących w stacji Morskiej systemów hodowli (basenów, akwariów) w celu wzmożenia jej wymiany i polepszenia warunków życia przetrzymywanych zwierząt. Pozwoli także na rozwinięcie hodowli innych zagrożonych gatunków morskich. 3. Koszt, zysk, partycypacja Uniwersytet Gdański stoi na stanowisku, że inwestycja powinna mieć charakter inwestycji celu publicznego. Założono, iż głównymi partnerami będzie miasto Hel oraz uczelnia. Środki na inwestycje budowlane pozyskane przez uczelnię na rzecz realizacji celów edukacyjnych badawczych i społecznych uzupełni wkład gminy w postaci własności gruntu działek 111/3 i 110/2. Wstępne kosztorysy wykonawcze wskazują, iż koszty budowy poszczególnych elementów Błękitnej Wioski i morświnarium ukształtują się następująco: 1. Zespół nowo projektowanej zabudowy o funkcji bazy noclegowej dla młodzieży i studentów dla ok. 50 osób + budynek administracyjno-dydaktyczny: o kubaturze: ok. 650m 3 i powierzchni: ok. 150 m 2 + budynek zaplecza nurkowego o pow. ok. 200 m 2 + rekultywacja wydmy = 4-4,5 mln zł 2. Do kosztów inwestycji należałoby również włączyć koszt zmiany nawierzchni ulicy Portowej, jej chodników, odnowy oświetlenia i odtworzenia drzewostanu. 3. Budowa sztucznej laguny: kubatura m 3 materiału na tym etapie trudna do oszacowania, prawdopodobnie koszt rzędu 3-5 mln. PLN a Obiekty nadwodne morświnarium ok. 650 m 2 = 3,25 mln. PLN 4. Budowa ujęcia i filtrowania wody morskiej ok. 5.mln zł 2 Bałtyckie Centrum Doskonałości Rozwoju Edukacji i Badań 3 >410 tys. osób w 2003 roku 14

16 Uczelnia (w jej imieniu Stacja Morska) podejmie się prowadzenia projektów zapewniających wykorzystanie i utrzymanie inwestycji. Zarządzającym funkcjami i majątkiem na terenie działek gminy będzie UG działając w porozumieniu z wyznaczonym organem Urzędu Miasta oraz partnerami uczelni realizującymi projekt główny oraz jego części. Przychód z opłat wynikających z kwaterowania oraz obsługi dydaktycznej użytkowników będzie kierowany na cele utrzymania zbudowanej infrastruktury i jej obsługi. Podobnie będzie z przychodem z wynajmu powierzchni na sezonowe usługi (np. miejsca stoisk, ew. opłaty parkingowe). * * * Miasto odczuje dodatni efekt finansowy działalności ośrodka. Roczny rytm różnych form edukacji będzie niezwykle wspomagającym ekonomię i rozwój usług w mieście. Zadania oświatowe zapewnią miastu napływ licznych konsumentów usług i towarów w trudnym okresie jesienno-wiosennym. W lecie natomiast nowe atrakcje spowodują wydłużenie pobytu turystów w Helu i stymulować będą np. wydłużony czas postoju jachtów, samochodów, liczniejszą frekwencję konsumentów w punktach żywienia itp. Wzrośnie cena gruntów w okolicy ośrodka oraz popyt na usługi w okolicy nowo stworzonych atrakcji. Wstępne symulacyjne obliczenia dla tego typu działalności zostały już wykonane. 15

17 Autoreferencje (zakończenie) Uczelnia wyższa o charakterze uniwersytetu, zgodnie z wielowiekową, europejską tradycją jest instytucją o niezwykle stabilnym czasie trwania oraz długookresowej projekcji rozwoju. Uniwersytet Gdański obecnie największy zakład pracy w województwie pomorskim, spełnia warunki wiarygodnego i silnego partnera dla wspólnych przedsięwzięć. Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest placówką predestynowaną do spełnienia funkcji terenowego ośrodka edukacyjnego dzięki m.in. doskonałemu geograficzno-przyrodniczemu położeniu. Dowodzi tego jej dotychczasowa działalność. Liczba osób chcących korzystać z jej oferty edukacyjnej wzrasta (ponad 5 tys. osobo/dni wykorzystania akademickiego, >4 tys. uczniów/rok na lekcjach Błękitnej Szkoły, >ok. 400 tys./rok odwiedzających ośrodek edukacyjny fokarium). Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, podejmowane projekty skutkują dodatkowymi miejscami pracy w samej placówce (z 12 w roku 1995 do 24 osób w 2004r ) oraz kilkudziesięcioma innymi zatrudnionymi w sferze usług. Warto podkreślić, iż działalność Stacji Morskiej UG dostarcza lokalnemu rynkowi odbiorców usług (gastronomicznych, kwaterunkowych, handlowych) w trudnym, poza-letnim okresie, gdy to inne, podobne nadmorskie miejscowości, pozbawione tradycyjnych letniskowych atrybutów przeżywają prawie dniową dekoniunkturę. Uniwersytet Gdański nie od dziś stara się tak działać i rozwijać, aby maksymalnie możliwe pożytki z tego odnosił Hel i jego mieszkańcy. Ponad 25 lat pracy zespołu Stacji Morskiej zaświadcza dostatecznie dobrze, że beneficjantów jest więcej niż tych, którzy w swoim przeświadczeniu tracą. Dalszy rozwój Stacji, to sposobność zdobycia funduszy na przedsięwzięcia, o których inne małe miasta tylko mogą marzyć. Uniwersytet Gdański daje pracę ponad 3 tysiącom ludzi. Pracuje w nim także kilkunastu helan. Większość to pracownicy helskiej placówki. Jeśli zapadną, stosowne uzgodnienia, przybędą następne miejsca pracy w Helu, a nowe obiekty, podobnie jak fokarium, będą sycić niemal całe miasto. Koncepcja zagospodarowania terenu w postaci Błękitnej Wioski jest propozycją Uniwersytetu Gdańskiego skierowaną do mieszkańców i władz Helu na drodze ku obopólnemu rozwojowi, wobec możliwości, i wyzwań jakie stwarza nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Instytucje konsultowane Koncepcja projektu Uniwersytetu Gdańskiego w tracie jego tworzenia była i jest konsultowana z najbardziej istotnymi dla tej sprawy podmiotami. Były i są to zarówno instytucje, jak i lokalne organizacji społeczne, mieszkańcy miasta, a szczególnie tej jego części, której projektowana inwestycja dotyczy. Konsultantami były i są także organy opiniujące rutynowo tego typu przedsięwzięcia. Lista konsultowanych stron: Rada Miasta Hel, Mieszkańcy Helu, w tym mieszkańcy Osiedla Rybackiego przy ulicy Portowej. Rada Naukowa Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz władze administracyjne UG. Lokalne organizacje społeczne (Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, stowarzyszenie Przyjaciele Helu). Urząd Morski w Gdyni, Główny Inspektor Nadzoru Zagospodarowania i Zabudowy, 16

18 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wojewódzki Konserwator Przyrody Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dowódca Marynarki Wojennej RP, Starosta Powiatu Puckiego Marszałek Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Przeprowadzono też stosowne rozmowy z instytucjami finansującymi tego rodzaju przedsięwzięcia. Wstępny projekt koncepcji przedstawiono także tym dziennikarzom, którzy w tej sprawie zwracali się do Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego (z prasy ogólnopolskiej lokalnego dwutygodnika Helska Bliza, TVP3 - Gdańsk). Warto także podkreślić, że projekt dotyczący rozbudowy Stacji Morskiej m.in. o część roboczo zwaną Błękitną Wioską został zaprezentowany przez JM Rektora UG, prof. dr hab. Andrzeja Ceynowę na spotkaniu z posłami i senatorami z województwa pomorskiego, wzbudzając ich zainteresowanie i przychylność wobec planów rozwoju uczelni. Budowie Błękitnej Wioski sprzyja list intencyjny jaki w dniu roku w sprawie realizacji koncepcji Uniwersytetu Gdańskiego podpisali: - Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Kozłowski - Starosta Pucki - Artur Jabłoński - Burmistrz Miasta Helu - Mirosław Wądołowski - oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego - Andrzej Ceynowa Uchwalone przez Radę Miasta Helu w dniu zapisy plan zagospodarowania przestrzennego, dotyczące terenu, gdzie może powstać Błękitna Wioska są kolejnym, ważnym krokiem na drodze do zrealizowania koncepcji Uniwersytetu Gdańskiego. STACJA MORSKA INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO HEL, MORSKA 2, TEL; , FAX; , K.E.Skóra, I.Kuklik - tekst K.E.Skóra, J.Abramowicz, R.Kretkiewicz - fotografie A.M.architekci sp. z o.o. rysunki 17

19 18

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 Biuro Szkoleniowo-Doradcze KREATOR Łojewo 49A, 88-101 Inowrocław zenon.lewandowski@onet.pl, tel. 600 88 02 88 Spis treści Część I STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ PROF. DR ARCH. SZCZEPAN BAUM DR HAB. MARIUSZ KISTOWSKI STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA

PROGRAM TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA PROGRAM TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA opracował Zespół pod kierunkiem dr. Tomasza Studzienieckiego, w składzie: 1. Prof. dr hab. Barbara Marciszewska 2. Dr hab. Beata Meyer,

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO Włocławek, kwiecień 2013 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Zbigniew Brenda Cecylia Fechner Mariusz Leszczyński Aleksandra Lewandowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ) ROZWÓJ FUNKCJI EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ) projekty ZAGRODY i Julinka obszar

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA BARCZEWO Plan odnowy miejscowości Wójtowo na lata 2014-2021 Strona 1 Spis treści: I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 3 STANIS AWA GOLA, RENATA LANGNER* Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów Słowa kluczowe: inwestycje drogowe,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 693/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 693/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 693/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii promocji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.1 w związku

Bardziej szczegółowo

MIASTO BIELSK PODLASKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI

MIASTO BIELSK PODLASKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI MIASTO BIELSK PODLASKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI Bielsk Podlaski 2014 Spis treści 1. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji... 5 1.1 Prezentacja metody sporządzania LPR...

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Milanówka

Program Rewitalizacji Milanówka Program Rewitalizacji Milanówka WPROWADZENIE Program Rewitalizacji Milanówka opracowany został przez Horyzontalny Zespół ds. Rewitalizacji, w którego skład weszli merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo