Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B"

Transkrypt

1 Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe INTELLIGENT SYSTEMS Kraków, ul. Ściegiennego 70/102 tel/fax (012) , Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B Obiekt: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Kraków, ul. Reymonta 25 Branża: Elektryczna słabo i silnoprądowa Stadium: Inwestor: Projekt budowlano wykonawczy Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Opis: Nazwisko; Imię; Uprawnienia Data: Podpis: Główny projektant: mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk nr upr. BPP 332/82IA-PMK-8/02/WM mgr inż. Rafał Łucki Asystenci projektanta: inż. Matusz Styś mgr inż. Bartłomiej Grochowiec mgr inż. Konrad Adamczyk Sprawdzający: Nr egz.: / 2 Opracowanie w 2kpl.+CDKraków, marzec 2011 r.

2 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 2 z 11 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot i zakres projektu Podstawa opracowania Wykaz użytych pojęć i skrótów STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY Instalacja silnoprądowa Okablowanie i trasy kablowe Rozdzielnie elektryczne zasilanie... 5 Gniazda i odbiorniki Oświetlenie Instalacja teleinformatyczna Instalacja sygnalizacji pożarowej (SAP) Instalacja KD i SSWiN PRZEDSIĘWZIĘCIA ĘCIA BHP, ERGONOMII I POŻAROWE System ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym System ochrony przed przepięciami i pożarem System ochrony przed czynnikiem ludzkim Uwagi końcowe CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys.1 Rys.2 Plan instalacji elektrycznej i teleinformatycznej biblioteki- gniazda, oświetlenie, PEL-e Plan instalacji słaboprądowej biblioteki - KD, SSWiN, SAP ZAŁĄCZNIKI: 1) Oświadczenie projektanta. 2) Zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby i uprawnienia projektanta. 3) Wytyczne BiOZ. 4) Zestawienie materiałów. 5) Wyniki symulacji oświetlenia w programie DIALUX. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

3 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 3 z WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres projektu. Przedmiotem projektu budowlano-wykonawczego jest przebudowa instalacji elektrycznej silnoprądowej i instalacji słaboprądowych, komputerowych, oraz instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej SAP, KD, SSWiNw związku z przebudową pomieszczeń magazynowogospodarczych 08 i 09 w budynku B (hala) Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Kraków, ul. Reymonta w celu dostosowania ich do funkcji biblioteki. Modernizacja instalacjiw projektowanej bibliotece obejmuje: rozmieszczenie gniazd standardowych i dedykowanych, łącznikówoświetlenia i innego osprzętu elektrycz, zasilanie silnoprądowe urządzeń - miedziane, w systemie 3-żyłowym TN-S prowadzone z istniejących rozdzielni i zabezpieczeń, wymianęopraw oświetleniowych i dostosowanie oświetlenia pomieszczeń do obowiązujących norm i przepisów, instalacja gniazd telefonicznych i internetowych w pomieszczeniu z istniejącej serwerowni, wyposażenie pomieszczenia w instalację monitoringu ppoż SAP, instalacje słabo prądowe kontroli dostępu KD, antywłamaniowa SSWiN. Osobne opracowanie stanowi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Podstawa opracowania. Opracowanie zostało sporządzone na podstawie: umowy z Inwestorem, inwentaryzacjii dokumentów przekazanych przez Inwestora, norm i przepisów dotyczących projektowania instalacji elektrycznej i strukturalnej Wykaz użytych pojęć i skrótów. nn system energetyczny niskiego napięcia 0.4 kv 400 V, 50 Hz. TN-S układ instalacji elektrycznej wg standardu 400V/230V/N/PE; 50Hz tj. 3 i 5-cio przewodowej - żyłowej z rozdzielonym przewodem N i PE. TN-C układ sieci elektrycznej wg. standardu 400V/230V/PEN; 50Hz tj. 2 i 4 przewodowej żyłowej z wspólnym przewodem PEN. KD- kontrola dostępu. SSWiN system sygnalizacji włamania i napadu. SAP system alarmowania pożarowego. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

4 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 4 z STAN ISTNIEJĄCY. Prace będą prowadzone w budynku naukowo-laboratoryjny Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, przy ul. Reymonta 25. Pomieszczenia objęte projektem znajdują się w budynku B przy istniejącej hali zlokalizowanej na parterze. Remontowane pomieszczenia posiadają numery administracyjne nr 08 i 09. W chwili obecnej pełnią ą funkcję pomieszczeń gospodarczych (magazyny podręczne materiałów biurowych i magazynu OC.). Budynek wyposażony ony jest w instalacje: elektryczną, teletechniczną, komputerową ą LAN, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, alarmową, centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną. Istniejąca instalacja elektryczna i słaboprądowa w stanie dobrym i zgodnym z przepisami, w pomieszczeniach adaptowanych wymaga dostosowania do nowego przeznaczenia pomieszczeń. Instalacja silnoprądowa w pomieszczeniach wykonana jest przewodami miedzianymi w układzie zasilania TN-S. Rozdzielnia RS zasilająca obwody standardowe pomieszczeń remontowanych, znajduje się w pomieszczeniu Hali Technologicznej jako szafę stojącą złożoną ą z 2 szaf. Tablica RD0.3 umieszczona w szafie rozdzielni RS do zasilania odbiorników komputerowych w poszczególnych pomieszczeniach budynku B. Rozdzielnie w stanie dobrym zmodernizowane. Ochrona przepięciowa klasy B+C, oraz klasy D dla obwodów dedykowanych. Przewody prowadzone wtynkowo, lub natynkowo w rurkach PVC, oraz w korytkach i na drabinkach. Osprzęt elektryczny został wymieniony na nowy.oświetlenie wietlenie głównie świetlówkowe, zwieszane. Instalacja teletechniczna sieć informatyczna, oraz telefoniczna prowadzona z serwerowni, na parterze budynku A. W serwerowni umieszczone centrale systemu KD (Roger), oraz SSWiN (Satel). Instalacja sygnalizacji pożarowej SAP prowadzona z centrali Polon w portierni (przy wejściu do budynku A). Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

5 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 5 z STAN PROJEKTOWANY. Prace projektowe modernizacji instalacji elektrycznej należy skoordynować z pracami pozostałych branż. Pomieszczenia 08 i 09 zostaną połączone i adaptowane do funkcji biblioteki. Będą posiadać jedno wejście i zostaną wyposażone w sufit podwieszany. Znaczną część pomieszczenia zajmą regały przesuwne. Projektuje się jedno stanowisko komputerowe.zaprojektowana instalacja elektryczna dostosowana została do nowej funkcji i rozkładu pomieszczeń.zapewniony został monitoring pożarowy, kontrola dostępu i ochrona antywłamaniowa. Nie przewiduje się zwiększenia przydziału mocy zapotrzebowanej owanej pomieszczenia biblioteki. Należy zdemontować ć istniejący osprzęt przeznaczony do wymiany. Zdemontowany osprzęt przekazać inwestorowi Instalacja silnoprądowa. Okablowanie i trasy kablowe. Cała nowa instalacja wykonana zostanie w systemie TN-S przewodami miedzianymi 3-żyłowymi. Zabezpieczyć ć przejścia kablowe przez ściany rurami osłonowymi. Stosować przewody o wytrzymałości izolacji min. 750V.Wszystkie puszki łączeniowe i przelotowe montować pod sufitem w odległości do 30cm od sufitu. Przekroje kabli i przewodów dobrano zgodnie z zapisami normy PN IEC Wszystkie przewody należy prowadzić w liniach prostych (prostopadle i równolegle do płaszczyzn ścian i sufitów) zgodnie z zasadami prowadzenia tras kablowych. Przewody należy przykryć warstwą tynku gipsowego o grubości nie mniejszej niż 5mm. Wszystkie przewody należy prowadzić w liniach prostych (prostopadle i równolegle do płaszczyzn ścian i sufitów) zgodnie z zasadami prowadzenia tras kablowych. Przewody należy prowadzić w pomieszczeniu podtynkowo, oraz nad sufitem podwieszanym na istniejących drabinkach kablowych stalowych ocynkowanych Wszystkie obwody oświetlenia należy prowadzić przewodami YDYżo 3x1,5mm 2, 450/750V. Wydzielono sieć elektryczną dedykowaną dla odbiorników komputerowych. Gniazda zwykłe i dedykowane prowadzone kablem YDYżo 3x2,5mm2 450/750V. Rozdzielnie elektryczne zasilanie. Wszystkie odbiory końcowe dla instalacji elektrycznych wewnętrznych oświetlenia i gniazd standardowych w bibliotece zasilane będą z rozdzielni RS, istniejącej, zlokalizowanej przy wejściu w Hali Technologicznej (po lewej stronie od wejścia). Obwód oświetlenia podpiąć do istniejącej rezerwy (obwód 49).Obwód gniazd standardowych podpiąć do zabezpieczenia Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

6 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 6 z 11 istniejącego gniazd w magazynie (obwód 50), obwód nr 51 także zasilający gniazda w magazynach przed przebudową pozostanie jako rezerwa. Instalację dedykowaną należy prowadzić z istniejącej rozdzielni obwodów dedykowanych RD 0.3 znajdującej się w szafie rozdzielni RS w Hali Technologicznej. Obwód gniazda dedykowanego podpiąć do istniejącej rezerwy (obwód 4). Ochrona dodatkowa zapewniona będzie poprzez samoczynne szybkie wyłączenie. Po wykonaniu rozdzielni należy opisać wszystkie zabezpieczenia w sposób pozwalający na identyfikację obwodów. Gniazda i odbiorniki. Wszystkie końcowe odbiory (oświetlenie, gniazda standardowe, dedykowane) należy oznaczyć zgodnie z poniższym kluczem: Rozdzielnia, z której zasilany jest obwód / numer obwodu / kolejny numer odbioru Projektuje się, że e wszystkie gniazda i łączniki należy montować podtynkowo w puszkach o głębokości nie większej niż ż 50mm.Wysokość montowania gniazd i osprzętu elektrycznego dostosować do istniejącego umeblowania pomieszczenia, zainstalowanego osprzętu oraz po uzgodnieniu z Inwestorem przy przyjęciu ogólnej zasady jak następuje: - gniazda standardowe jednofazowe: 0,3 m od podłoża lub 0,2m nad blatem biurka - gniazda dedykowane jednofazowe: 0,3 m od podłoża lub 0,2m nad blatem biurka Wszystkie wymieniane gniazda 1-fazowe będą podwójne z bolcem ochronnym. Projektuje się wykonanie Punktu Elektryczno-Logicznego (tzw. PEL) w pomieszczeniu biblioteki. Na jeden zestaw PEL składać się będą dwa gniazda elektryczne dedykowane 230/V oraz gniazda RJ45. Projektuje się ę zestaw PEL, które należy wykonać wg przedstawionych poniżej rysunków: Punkt elektryczno logiczny (PEL) 2xGniazdo elektryczne MOSAIC + 1x RJ45 komputerowe + 1x RJ45 telefoniczne Gniazda dedykowane koloru czerwonego, powinny być opisane jak gniazda zwykłe.punkt logiczny stanową 2 gniazda elektryczne 2x230V 2Z+N+PE i 2 gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

7 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 7 z 11 (komputery). Każde gniazdo dedykowane jest kluczowane.do gniazd dedykowanych nie należy podłączać drukarek, zwłaszcza laserowych, ze względu na duży prąd rozruchowy. Gniazda elektryczne i logiczne montowane wtynkowo. Oświetlenie. W zakresie oświetlenia zostaną wymienione stare oprawy oświetlenia podstawowego, wraz z całym oprze wodowaniem. Łączniki oświetleniowe 1,1m od podłoża montowane wtynkowo Nowe oprawy n.p.: Plexiform ROMA 4x18W, montowane w suficie podwieszanym.zastosowano wysokosprawne oprawy świetlówkowe ( liniowe, rastrowe), ze statecznikami elektronicznymi EVG..Średnie natężenie oświetlenia ogólnego, zaprojektowanego ego w miejscach pracy, w pomieszczeniach spełnia wartości z normy Polskiej PN-EN : - przestrzeń między półkami min 300lx -Biblioteka- czytelnia (praca na komputerze)- 500lx Zasady konserwacji i eksploatacji oświetlenia : Projektowane oświetlenie ma zapewnić równomierność oświetlenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN :20041:2004 wyrażoną współczynnikiem Ra na poziomie powyżej 80. Źródła oświetlenia ogólnego należy wymieniać grupowo na nowe raz na 6000 godzin dla wydanych w projekcie źródeł światła, dokonując jednoczesnego czyszczenia kloszy w oprawach. Obliczenia instalacji oświetleniowej (symulacje w programie DIALUX). Obliczeń oświetlenia (wymagane natężenie i równomierność) dokonano za pomocą programu Dialux, z wykorzystaniem baz opraw udostępnionych przez ich producentów. W załączniku nr 5przedstawiono wyniki symulacji oświetlenia.wyniki równomierności i natężenia w płaszczyźnie pracy, przedstawione w załączniku, są wynikami dla całej powierzchni pomieszczenia. Równomierność dla konkretnych pól zadań w danym pomieszczeniu jest większa od przedstawionych. Równomierność E min/e m obliczona dla całego pomieszczenia jest wyższa niż 0.5, czyli wymaganarównomierności w bezpośrednim otoczeniu pola zadania Instalacja teleinformatyczna. Gniazda końcowe teleinformatyczne i telefoniczne montować obok, w linii wg uzgodnień z gniazdami elektrycznymi dedykowanymi do sieci komputerowej. indywidualnych życzeń Inwestora dla poszczególnych gniazd. Poszczególne gniazda teleinformatyczne RJ45w zestawie PELa należy ponumerować zgodnie z kluczem: Teleinformatyka: kolejny numer gniazda / typ gniazda (T: gniazdo telefoniczne, K: gniazdo komputerowe) Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

8 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 8 z 11 Instalację sieci komputerowej należy wykonać w kategorii 6 z oprzewodowaniem RJ45 UTP skrętka nieekranowana (4 pary, PVC, 250MHz). Zakres projektu obejmuje instalację końcowych gniazd wtykowych (RJ45) oraz okablowanie (trasy kablowe) zakończone na w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku A. Wszystkie przewody UTP należy doprowadzić od gniazd wtyczkowych RJ45 do pomieszczenia serwerowni. Na korytarzu bud. A przewody UTP należy prowadzić nad sufitem podwieszanym w istniejącym metalowym korytku kablowym przeznaczonym dla instalacji słaboprądowych.w pomieszczeniach kable UTP należy rozprowadzać za pomocą rurek, podtynkowo. Zabezpieczyć ć przejścia kablowe przez ściany rurami osłonowymi Instalacja sygnalizacji pożarowej (SAP). Projektuje się system sygnalizacji pożarowej, który obejmuje urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. Projektuje się ochronę ę w pomieszczeniu biblioteki przy zastosowaniu konwencjonalnych optycznych czujek dymu np.: adresowalna czujka DOR Należy umieścić jedną czujkę na poziomie sufitu podwieszanego i jedną w przestrzeni nad sufitem, ze wskaźnikiem zadziałania tej czujki, tuż pod nią na suficie podwieszanym. Projektowane czujki dymu należy połączyć w pętle dozorową istniejącej centrali sygnalizacji pożaru SAP (Polon),zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni na parterze budynku.rozmieszczenie czujek pokazane na planach instalacji SAP. Powierzchnia dozorowania czujek: Wysokość pomieszczeń nie przekracza 6m; Dla potrzeb projektu przyjęto zalecenie normy PN-E : Dla czujek dymu dla wysokości pom. do 6 m przyjmuje się maksymalny promień dozorowania równy 6 m (patrz pkt normy), Czujek nie należy umieszczać bliżej niż 1 m od otworów wentylacyjnych nawiewnych (patrz pkt normy), Odległość czujek od ścian i podciągów większych niż 20 cm nie może być mniejsza niż 0,5 m (patrz pkt normy ), Właściwa odległość (tzn. w granicach od 30 do 200 mm) elementu aktywnego czujki od stropu zapewniona będzie przez geometrię samego urządzenia (patrz pkt normy). Linie dozorowe pętlowe należy wykonać przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8PH90 zgodnie z planem instalacji systemu alarmowania. okablowanie poprowadzić w istniejących korytach kablowych instalacji teletechnicznych dla części słaboprądowej, oraz w rurkach ochronnych PCV 12podtynkowo Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

9 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 9 z 11 przewody przechodzące przez ściany lub stropy prowadzić w osłonach rurkowych PCV (przepustach ) 3.4 Instalacja KD i SSWiN. Instalacja kontroli dostępu realizowana jest za pomocą kodu dostępu wprowadzanego z klawiatury SL200B projektowanej przy wejściu do pomieszczenia. Pomieszczenie zamykane zworą elektromagnetyczną 12VAC, 0,5A, zasilanego poprzez transformator sieciowy 230V/12V. Wewnątrz pomieszczenia przycisk otwarcia drzwi. Drzwi wyposażone one także w magnetyczne czujniki otwarcia drzwi Satel K-1 po jednym dla kontroli dostępu i systemu antywłamaniowego. System SSWiN wykonany poprzez montaż czujników ruchu PIR Satel Amber.Czujniki PIR należy montować, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokości około 2,4 m, tak aby tor podczerwieni mógł wykryć ruchpoprzeczny do chronionej strefy. Należy unikać źródeł ciepła, miejscnasłonecznionych i refleksów światła (lustra, gładkie metalowepowierzchnie). Zakłócenia pracy czujnika mogą powodować również lampy fluorescencyjne. Miejsce montażu należy tak dobrać, aby czujniknie miał martwych stref tzn. nie był przysłonięty przez meble, półki, ściany itp. Podczas montażu nie wolno dotykać powierzchni elementupir co może spowodować zmniejszenie czułości ci toru podczerwieni. Elementy systemu KD należy podłączyć do istniejącej centrali Roger, natomiast elementy systemu SSWiN do istniejącej centrali Satel. Obie centrale zlokalizowane w serwerowni, na parterze w budynku A, PAN-u. Stosować przewody wielożyłowe komunikacyjne TKSY 1x4x0,8 i 5x2x0,8(dla klawiatury), typy zgodnie z rysunkiem nr2. Okablowanie poprowadzić w istniejących korytach kablowych instalacji teletechnicznych dla części słaboprądowej, oraz w rurkach ochronnych PCV 12 podtynkowo. Opis elementu-adresu w systemie KD oraz SSWiN będzie umożliwiał dokładne jego zlokalizowanie. 4. PRZEDSIĘWZIĘCIA BHP, ERGONOMII I POŻAROWE System ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym. Całą instalację wykonać jako układ sieci TN-S.Ochrona porażeniowa podstawowa w postaci izolacji i obudów. Ochronaporażeniowa dodatkowa w postaci wyłączników nadmiarowych i różnicowo-prądowych(dla urządzeń klasy I z prądem różnicowym 30 ma), dla których należy przyjmować czas wyłączenia 0,2-0,4 sek oraz dla ochrony w rozdzielni 5 sek. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

10 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 10 z System ochrony przed przepięciami i pożarem. Projektuje się ochronę ę przepięciową klasyb+c, oraz D dla obwodów komputerowych (na poziomie 2,5/1,5kV oraz 1,2kV w tablicach obwodów dedykowanych) realizowaną przez ochronniki przepięciowe. Pomieszczenie biblioteki chronione systemem SAP System ochrony przed czynnikiem ludzkim. Pomieszczenie biblioteki chronione systemem alarmowym SSWiN, oraz systemem kontroli Dostępu Uwagi końcowe. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację z pozostałymi instalacjami budynku. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać badania ochrony przeciwporażeniowej instalacji,pomiary rezystancji izolacji kabli,pomiary ochronne instalacji, wg PN-IEC 60364, oraz pomiary natężenia oświetlenia Wszystkie wykonywane prace, oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. Warunki ogólne Wykonawca jest zobowiązany zany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej objętej zakresem prac w sposób zapewniający jej pełną funkcjonalność. Wykonawca jest zobowiązany zany do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami dotyczącymi zapewniania bezpieczeństwa, użyteczności i należytej staranności zakresu prac. Zobowiązany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnień, zaświadczeń i certyfikatów poświadczających cych o tym, że jest on przeszkolony i przygotowany do wykonania wszystkich prac ujętych w całym zakresie. Przed przystąpieniem pieniem do prac oferent/wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z pełną dokumentacją ą projektową. Opis techniczny, rysunki i schematy, które zawarto w dokumentacji projektowej stanowią integralną całość i wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie elementy, które zawarto w opisie technicznym, a nie przedstawiono w części rysunkowej oraz przedstawiono w części kosztorysowej, a nie zawarto w opisie technicznym, przedmiarze,stwior należy traktować tak, jakby zawarto w wszystkich częściach i się wzajemnie uzupełniają. Uwaga: Zgodnie z zasadami Zamówień Publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemne, tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk, udowodnić, że e zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę ę wydajności oraz pewności prawidłowego selektywnego i kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

11 Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 11 z 11 zapewnia ochronę i bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. Równoważność techniczną musi po weryfikacji technicznej pisemnie potwierdzić - przedstawiciel Inwestora i Projektant Prawa Autorskie Za zespół projektowy: Wiesław Jędrzejczyk Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe owe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102,

12 Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe "INTELLI- GENT SYSTEMS" Kraków, ul. Ściegiennego 70/102 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Inne instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B ADRES INWESTYCJI : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 INWESTOR : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN ADRES INWESTORA : Kraków, ul. Reymonta 25 BRANŻA : Elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Stachura SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Jędrzejczyk DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: Opracował : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

13 przedmiar _Modernizacja Instalacja elektryczna TABELA częsc B ELEMENTÓW Hali PAN SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM 1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZE- WODOWA, i ROBOTY POMOCNICZE 2 MONTAŻ I URUCHOM. URZADZEŃ SYGN. POŻARU, WŁAMANIA, KONTR- OLI DOSTĘPU ORAZ DODATKOWYCH GNIAZD 230V, TELETECHNICZNYCH I OŚWIETLENIA 3 Pomiary elektryczne, metryki urzadzeń wyrównania potencjału, natężenia oświetlenia RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja 4.21

14 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU, WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU ORAZ GNIAZD 230V, TELETECHNICZNYCH I OŚWIETLENIA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEWODOWA, i ROBOTY POMOCNICZE 1.1 kal indywid Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym kpl 1 przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych oraz inne- go osprżetu rg 1.2 KNNR Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach otw lub stropach z cegły 1.3 KNNR Przepusty rurowe w ścianie, dla rur do Fi 21 mm - p. analogię szt KNNR Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym szt. 20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory szt 30 pod mocowanie na zaprawie, w cegle Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach szt. 13 dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt KNNR KNNR KNNR KNNR Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m KNNR Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych m bruzdach w podłożu innym niż beton 1.10 KNNR Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, m rury, przekrój do 7,5 mm2 - YnTKSYekw 1x2x0,8mm KNNR Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, m rury, przekrój do 7,5 mm2 - TKSY 1x4x0, KNNR Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, m rury, przekrój do 7,5 mm2 - TKSY 5x2x0, KNNR Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, m rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 3x1, KNNR Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, m przekrój do 7,5 mm2 - YDYżo 3x2, KNNR Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, m przekrój do 7,5 mm2 - przewód UTP kat KNR Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2 końc.kabl KNR Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 3x2 końc.kabl KNR Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 5x2 końc.kabl Norma PRO Wersja 4.21

15 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) MONTAŻ I URUCHOM. URZADZEŃ SYGN. POŻARU, WŁAMANIA, KONTROLI DOSTĘPU ORAZ DODAT- KOWYCH GNIAZD 230V, TELETECHNICZNYCH I OŚWIETLENIA 2.1 KNR Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie 2.2 KNR Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 2.3 KNR Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania 08 w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach szt. 2 szt. 2 szt. 1 wraz ze sprawdzeniem 2.4 KNR Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - szt p. analogię uruchomienie dodatkowych czujek 2.5 KNR Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SSWiN na got.podłożu szt z podłączeniem - manipulator zewnętrzny 2.6 KNR Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SSWiN na got.podłożu szt z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących - p. analogie instalacja rygla elektromagnetycznego 2.7 KNR Montaż i uruchomienie czujnika podczerwieni układ KNR Montaż i uruchomienie czujnika otwarcia drzwi układ KNR Programowanie linii dozorowych i sygnałowych centralki szt 5 05 sygn. włamania, czytników 2.10 KNR Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - szt p. analogię programowanie manipulatora, skonfigurowanie do 2.11 KNNR KNR pracy w istniejącym systemie Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Zarobienie,rozszycie na gn.nożowych i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 4x2 - p. analogię montaż gniazda komputerowego szt. 5 końc.kabl KNNR Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa kpl do 4x40 W 2.14 KNNR Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt KW Kalkulacja indywidualna - szkolenie obsługi kpl. 1 Norma PRO Wersja 4.21

16 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Pomiary elektryczne, metryki urzadzeń wyrównania potencjału, natężenia oświetlenia 3.1 KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar niskiego napięcia 3.2 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar KNR AT-14 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar KNR AT-14 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego 3.5 KNR AL-01 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów szt liniowych 3.6 KNR-W 4-03 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu przew sprawdzenie stanu izolacji 3.7 KNNR-W 9 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach punkt pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 3.8 KNP 18 D Aktualizacja dokumentacji, powyżej 100 pakietów elektronicznych (wsuwek) p,.analogię do opracowania dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej x 2 x CD instalacje ukł. 2 Wartość zł (5 x 6) PODSUMOWANIE RAZEM OGÓŁEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja 4.21

17 przedmiar _Modernizacja Instalacja elektryczna częsc ZESTAWIENIE B Hali PANMATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. Czujka optyczna dymu DOR 4046 szt Wskażnik zadziałania WZ-31 szt Transformator wewnętrzny SCOT DE-06-12T szt przycisk wyjscia BT-2 szt klawiatura SL2000B szt Gniazdo G40 szt Gniazdo 2P+Z z blokadą szt ramka potrójna Simon szt ramka podwójna Simon szt Wkład gniazda komputerowego UTP 1xRJ45-kat. 6 szt Pokrywa gniazda komp. podwójna kątowa Simon Classic szt Zwora elektromagnetyczna EL-350S szt Wspornik montażowy typu "L" szt śruby,podkładki,nakrętki kg śruby,podkładki,nakrętki' kg Zaprawa cementowa m oprawa oświetleniowa pxif IP44, 4x18 szt świetlówki szt YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 m YDYżo 3x2,5 m YDY żo 3x1,5 m Łącznik świecznikowy Simon Classic szt gniazdo podwójne 16A/230V Simon Classic szt detektor ruchu Amber szt puszka instalacyjna gł. 40 szt puszka podtynkowa rozgałęźna szt czujnik otwarcia drzwi k-1 szt Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL22 m Rura sztywna RB Max 12 m złączki szt TKSY 1x4x0,8(6x0,8) m przewód UTP 4x2x 0,5 mm2, kat. 6 m TKSY 5x2x0,8 m kołki rozporowe plastykowe szt kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt materiały pomocnicze zł 37. materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja 4.21

18 przedmiar _Modernizacja Instalacja elektryczna częsc ZESTAWIENIE B Hali PAN SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g środek łączności bezprzewodowej m-g RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja 4.21

19 istn. drzwi istn. drzwi 3x1,5 B B RS/49 RS/49 Plexiform ROMA 4x18W R1 istn. drzwi B B istn. drzwi RS/47 symbol rozdzielni/nr obwodu(zabezpieczenia) R1 RS/49 RS/49 R2 R2 3x2,5 R1 Korytarz h pom. = 243cm 2 A A RS/49 RS/49 Biblioteka-budynek B Korytarz h pom. = 243cm 2 K,T Biblioteka-budynek B R1 R1 3x2,5 2xUTP kat. 6 gniazdo internetowe i dystrybucyjnej i centrali w serwerowni na parterze istn. drzwi A RS/49 A RS/49 R1 A RS/49 A RS/49 R1 B A istn. drzwi INSTALACJA GNIAZD INSTALACJA OŚWIETLENIA 1:100 UWAGI UWAGI 3)Instalacja w pomieszczeniu nad sufitem podwieszanym, oprawy wbudowane w sufit

20 istn. drzwi Czujka optyczna dymu DOR 4046 R1 KD klawiatura R1 istn. drzwi czujnik otwarcia drzwi-kd zwora el-mag. R1 detektor ruchu PIR Czujnik umieszczony na suficie podwieszanym R2 R2 R1 Korytarz h pom. = 243cm K Czujnik otwarcia dzwi-sswin 2 Czujnik umieszczony na suficie z nad sufitem podwieszanym w przestrzeni nad sufitem YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 podwieszanym Biblioteka-budynek B R1 R1 1 x TKSY 1x4x0,8 K 1 x TKSY 1x4x0,8 KD YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 4 x TKSY 1x4x0,8 1 x TKSY 5x2x0,8 istn. drzwi UWAGI 1:100

21 Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe INTELLIGENT SYSTEMS Kraków, ul. Ściegiennego 70/102 tel/fax (012) , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: Projekt budowlano-wykonawczy. Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV Roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie okablowania komputerowego Roboty malarskie Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Nr egz.: / 2 Opracowanie w 2 kpl.+ CD Kraków, marzec 2011r.

22 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 2 z 23 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Zakres stosowania specyfikacji Zakres robót objętych specyfikacją Określenia podstawowe Wymagania ogólne MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne dla instalacji elektrycznej Wymagania szczegółowe wybrane Wymagania dla instalacji oświetleniowej Harmonogram Konserwacji i eksploatacji do Projektu wykonawczego Konserwacja i harmonogram wymiany świetlówki Wymagania dla instalacji słaboprądowej, teletechnicznej,sap,sswin Zakres budowy sieci niskoprądowych Sieć komputerowa Dokumenty Inne wymagania wykonawcze Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego 9 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru Odbiór końcowy Badania odbiorcze instalacji elektrycznych Oględziny instalacji elektrycznych Estetyka i jakość wykonanej instalacji Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych Oznaczenia przewodów Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodów, łączników, bezpieczników, zacisków Połączenia przewodów Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych GWARANCJE PRZEPISY ZWIĄZANE WYMAGANIA A OGÓLNE DOTYCZĄCE CE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

23 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 3 z WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych obejmujących modernizację ę instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B, poprzez dostosowanie pomieszczeń magazynowo- gospodarczych do funkcji biblioteki wbudynku u instytutu metalurgii i inżynierii materiałowej im. Aleksandra Krapkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych specyfikacją Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z demontażem i montażem nowej instalacji elektrycznej,strukturalnej, SAP, KD i SSWiN: kabli i przewodów elektrycznych opraw oświetleniowych, gniazd 1-fazowych, osprzętu elektroinstalacyjnego, Instalacji rozdzielczych tablice elektryczne wraz z przygotowaniem robotami towarzyszącymi, podłoża i kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, wykonaniem wszelkich robót pomocniczych okablowania i urządzeń instalacji słaboprądowej, teleinformatycznej,sswin, KD okablowania i urządzeń instalacji słaboprądowej, wykrywania i sygnalizacji pożaru 1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami Wymagania ogólne Zamawiający jest zobowiązany zany do przekazania w terminie zgodnym z Umowa terenu Budowy, wszystkich prawnych i administracyjnych uzgodnień oraz dokumentacje projektową. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane przez Inwestora stanowią integralna część Umowy. Wymagania zawarte w tych materiałach są obowiązujące dla Wykonawcy. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

24 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 4 z 23 Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujęte Projektem należy wykonać ściśle według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: część D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach Użyteczności ci publicznej oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Roboty rozbiórkowe winny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MGPiB z dnia r w sprawie warunków i toku postępowania powania przy rozbiórkach oraz ogólnie obowiązujące przepisy BHP. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń ń Elektroenergetycznych oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. Wszystkie czynności wykonywane w pobliżu istniejących i czynnych urządzeń elektrycznych, rozdzielnic winny być prowadzone za zgoda użytkownika budynku, pod nadzorem upoważnionych pracowników służb eksploatacyjnych posiadających wymagane świadectwa kwalifikacyjne. Od daty rozpoczęcia robót aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca odpowiada za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia używane do pracy. 2. MATERIAŁY Wykonawca odpowiada za jakość robót i materiałów. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej i winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. Inspektor Nadzoru może zezwolić na wbudowanie tylko materiałów, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa potwierdzający, że e została zapewniona zgodność z wymaganiami Polskich Norm i aprobat technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna dla tych materiałów i wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy - jeśli nie są objęte certyfikatem określonym w poprzednim punkcie i które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej. Materiały musza posiadać wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i odpowiednie znaki towarowe krajowe B lub europejskie CE. 3. SPRZĘT. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu prowadzenia tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności ci pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

25 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 5 z 23 Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. 4. TRANSPORT. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentów. 5. WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne dla instalacji elektrycznej. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać przejrzyście po liniach prostych i pionowych. Dopuszcza się montaż w szybach, korytkach, drabinkach w podłodze i ścianach według projektu wykonawczego, oraz według wpisów w dziennik ik nadzorów autorskich. Ciągi instalacji - układać w istniejących korytach i rurkach PVC zgodnie z projektem. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Przy układaniu przewodów na trasie odległości pomiędzy uchwytami nie powinny być ć większe niż 0,5 mb dla przewodów kabelkowych i 1,0 m dla kabli Wymagania szczegółowe wybrane. a) Przejścia przewodów przez ściany, stropy itp. należy wykonywać: w rurach z materiału izolacyjnego, przez z otwory w płytach z materiału izolacyjnego zamontowanych w otworach konstrukcji budowlanych, przez izolatory przepustowe, przez rury metalowe, po uprzednim pokryciu przewodu na odpowiedniej długości izolacją (taśmą z PVC lub rurą termokurczliwą) w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym. Przewody należy łączyć za pomocą zacisków śrubowych, zaprasowywanych lub karbowanych Nie wolno łączyć przewodów przez lutowanie po uprzednim skręceniu. Połączenia muszą wytrzymywać naciąg przewodów w każdych, występujących w danym pomieszczeniu warunkach. Łączenie przewodów powinno być wykonane w pobliżu punktów ich mocowania. Doprowadzenia do odbiorników należy wykonać ć tak, aby skraplająca się na przewodach woda nie spływała do ich wnętrza. b) Urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (wyłączniki przeciwporażeniowe, eniowe, wyłącznik instalacyjne nadmiarowe, transformatory bezpieczeństwa itp.) powinny być ć dostarczone wraz z zaświadczeniami, potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

26 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 6 z Wymagania dla instalacji oświetleniowej Przebudowa obejmuje wymianę opraw i okablowania oświetlenia ogólnego.w ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. 1. Gniazda bezpieczników należy montować na szynie TH-3,5, blachach wsporczych, lub bezpośrednio na kołkach rozporowych osadzonych w ścianie. Wyłączniki instalacyjne płaskie należy montować na listwach aparatowych. 2. Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy i długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki Harmonogram Konserwacji i eksploatacji do Projektu wykonawczego Konserwacja i harmonogram wymiany świetlówki Świetlówki - z uwagi na brak gwarancji w przypadku jakiegokolwiek błędnego zadziałania należy wymienić na nowe średnio co 6 tys. godzin. Elektronika - zalecana jest wymiana grupowa co 6-8 lat,chyba że wcześniej ulegnie uszkodzeniu. Wymiana grupowa opraw - zaleca się wymienić grupowo oprawy po 6-8 lat. Koszt wymiany 100% wartość opraw i źródeł światła Wymagania dla instalacji słaboprądowej, teletechnicznej,sap,sswin Zakres budowy sieci niskoprądowych. dostawa i instalacja okablowania i urządzeń sieci logicznej w bibliotece (rozbudowa istniejącego systemu) dostawa i instalacja okablowania i urządzeń sieci SAP, KD, SSWiN zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej (rozbudowa istniejącego systemu) wdrożenie i przeszkolenie w zakresie systemu monitoringu sieci logicznej, telefonicznej,, elektrycznej,sap.kd,sswin wg. PW Sieć komputerowa Dopuszcza się każdy system okablowania spełniający wszystkie poniższe wymagania: Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

27 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 7 z 23 Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe potwierdzone następującymi programami i certyfikatami: między innymi Six Sigma, ISO 9001, GHMT Premium Verification Program Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm na Kategorię 6 wg.: ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN :2004, IEC : :2002. Producent systemu musi przedstawić ć odpowiednie certyfikaty niezależnego nego laboratorium, np. Delta Electronics, GHMT, potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym. Wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze. Instalacja ma być ć poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji UTP o częstotliwości ci min.250mhz i średnicy żyły 23AWG, kat.6.. Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.300mhz. Kabel ma posiadać ć separator par transmisyjnych i osłonę trudnopalną (LSZH). W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą ą być zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Nie dopuszcza się złącz zarabianych metodami beznarzędziowymi. Zalecane są takie rozwiązania, do których montażu możliwe jest zastosowanie narzędzi zautomatyzowanych zapewniających powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże marginesy bezpieczeństwa pracy. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 umieszczonych w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być większy niż 6,0 mm. Pomiary wszystkich zainstalowanych torów transmisyjnych muszą zostać wykonane miernikiem co najmniej poziomu III umożliwiającego pomiar Cat.6 do 250 MHz. Pomiary torów transmisyjnych muszą wskazywać zgodność wymienionych poniżej parametrów torów z wymaganiami normy ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN :2004 dla Cat.6: Mapa połączeń: Impedancja; Rezystancja pętli stałoprądowej; Prędkość propagacji; Opóźnienie propagacji; Tłumienie; Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego; Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego; Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

28 STWiOR dla zadania Projekt bud-wyk Modernizacja instalacji elektrycz. hali warsztatowej i technologicznej cz. B Str. 8 z 23 Stratność odbiciowa; Zmniejszenie przesłuchu zdalnego; Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej. Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej; Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu; Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu. Wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać ć się udokumentowaną, kompleksową realizacją projektów z zakresu tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej oraz dostawą, instalacją oraz konfiguracją centrali dla tego samego projektu Dokumenty Należy przedstawić dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą ę ą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia: W przypadku ofertowania systemu uznanego przez oferenta za równoważny, należy przedstawić pisemną opinię ę o równoważności od Projektanta systemu, jak również przekazać Zamawiającemu (Inwestorowi) dołączyć do oferty - wszelką dokumentację techniczną i użytkową rozwiązania uznanego przez Wykonawcę za alternatywne - karty katalogowe, certyfikaty niezależnych nych laboratoriów, opis możliwości funkcjonalnych i użytkowych, specyfikację wykonania robót,nowe opracowanie zgodne z ofertowanym systemem alternatywnym - celem oceny i decyzji przez Zamawiającego Inne wymagania wykonawcze. a) okablowanie strukturalne musi być prowadzone w wtynkowych w rurkach o rozmiarach niezbędnych do pomieszczenia wymaganej ilości kabli, oraz na istniejących korytach metalowych b) instalacja gniazd logicznych musi być wykonana w technologii podtynkowej c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian odnośnie prowadzenia torów kablowych oraz szczegółowego rozmieszczenia gniazd w pomieszczeniach. d) dopuszcza się wprowadzenie zmian przez Wykonawcę, po uprzednim ich uzgodnieniu z Zamawiającym zmiany mogą dotyczyć jedynie rozmieszczenia punktów dostępowych, wprowadzane zmiany nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu na ostateczną cenę ę realizowanego przedmiotu zamówienia. e) wprowadzone zmiany nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu na jakość, trwałość, funkcjonalność czy bezpieczeństwo użytkowania przedmiotu zamówienia, f) wszelkie zmiany i odstępstwa, muszą zostać zaakceptowane zarówno przez Zamawiającego projektanta jak i przez Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem ich unieważnienia. Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe eniowe Intelligent Systems, Kraków, ul. Sciegiennego70/102, ego70/102,

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013 Jednostka projektowa: AWANSS 05-805 KANIE, UL. WARSZAWSKA 22 tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350 www.awanss.pl Obiekt: Temat opracowania: BUDYNEK BIUROWY 15-110 BIAŁYSTOK ul. Kamienna17 CZĘŚĆ IV Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE DZ. NR 51 OBRĘB DASZEWO SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 1. Wstęp 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

1 Zestawienie rysunków

1 Zestawienie rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (5) 48504,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-00.00.01 ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-00.00.01 ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-00.00.01 ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo