PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, Radom. Oświadczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń w budynku magazynowym w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku na Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa połoŝonego przy ul. Chorzowskiej w Radomiu na działkach nr 72/, 72/2, 72/4. Inwestor: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 6/8, Radom Projektował: inŝ. Tomasz Barszcz Oświadczenie Niniejszym oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt instalacji wentylacji mechanicznej został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kwiecień 20 r.

2 Dokumentacja zawiera: A. Część opisowa:. Opis techniczny i obliczenia. B. Część rysunkowa:. Sytuacja. 2. Instalacja wentylacji mechanicznej hal produkcyjnych i części sanitarnej - rzut parteru. 3. Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu. 4. Przekroje instalacji wentylacji zespołów nawiewnych i wywiewnych A A do 5. Przekroje instalacji wentylacji w pomieszczeniach części sanitarnej adaptowanego budynku. rys. nr rys. nr 2 rys. nr 3 rys. nr 4 rys. nr 5 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego, wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń budynku magazynowego w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa połoŝonego przy ul. Chorzowskiej 6/8 w Radomiu.. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora tj. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 6/8. 2. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń hal przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa oraz pomieszczeń sanitarnych w adaptowanej części budynku magazynowego - zgodnie z projektem architektonicznym i technologicznym. 3. Materiały do projektowania. 3.. Aktualny podkład geodezyjny wraz z uzbrojeniem i lokalizacją budynku na terenie C. D. R Decyzja o warunkach zabudowy Projekt technologiczny przebiegu procesu przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa Uzgodnienia z Inwestorem Obowiązujące przepisy Wytyczne do celów projektowych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej instalacji pasteryzatora gazowego PAS w hali przetwórstwa owoców i warzyw opracowane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poŝarowych. 3

4 4. Projektowane rozwiązania techniczne. 4.. Wentylacja mechaniczna hali przetwórstwa owoców i warzyw. W hali zlokalizowana będzie linia produkcyjna - przetwórstwo owoców i warzyw na soki wraz z pasteryzatorem soków, wymiennikiem ciepła i kotłem gazowym opalanym gazem propan-butan z butli zlokalizowanych na zewnątrz budynku. Zgodnie z projektem technologicznym i wytycznymi rzeczoznawcy ds. p.poŝarowych w hali zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewnowywiewną z zespołem nawiewnym i wywiewnym zlokalizowanymi w hali pod stropodachem. Do nawiewu powietrza zewnętrznego dobrano centralę nawiewną wyposaŝoną w filtr powietrza tkaninowy, nagrzewnicę elektryczną do ogrzania powietrza zewnętrznego, przepustnicę powietrza oraz niezbędną automatykę sterująco-regulacyjną pracą centrali nawiewnej. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczono dla krotności wymian: n = 4 w/h, co wynosi: kubatura hali: V = 97,3 x 3,0 = 29 m 3 n = 4 w/h Vn= 4 x 29 = 64 m 3 /h Do wywiewu przyjęto n=4w/h, tj. Vw = 4 x 29 = 64 m 3 /h W hali będzie równowaga nawiewu z wywiewem. Do nawiewu powietrza zewnętrznego dobrano centralę nawiewną firmy VTS CLIMA w Gdańsku wielkość VS 0, podwieszaną o wydajności powietrza V = m 3 /h wyposaŝoną w elektryczną nagrzewnice powietrza o mocy P,4 kw. Powietrze zewnętrzne będzie ogrzewane w zakresie temperatur: tz = -5 C, tw = +2 C. 4

5 Przyjęta centrala nawiewna wyposaŝona będzie w tzw. moduł chłodniczy, tj. chłodnicę, którą docelowo Inwestor moŝe wykorzystać po wykonaniu instalacji chłodniczej - co nie jest tematem niniejszego projektu. Instalację nawiewną zaprojektowano z kształtek i prostek kanałowych wykonanych z blachy ocynkowanej łączonej na kołnierze lub kielichowo z opaską z taśmy PVC samoprzylepnej. Jako nawiewniki powietrza zaprojektowano kratki nawiewne typu A/II z kierownicami poziomymi, osiatkowane. Proponuje się kratki wykonać ze stali chromowanej w kolorze szarym RAL Regulację ilości powietrza nawiewanego naleŝy wykonać na kratkach nawiewnych przy pomocy kierownic poziomych Wywiew z hali przetwórstwa owoców i warzyw. Ilość powietrza wywiewanego: Vw = 64 m 3 /h Do wywiewu powietrza z hali dobrano wentylator wywiewny dachowy typu WD25 o wydajności V = 300 m 3 /h, dwubiegowy o mocy P = 0,06 / 0,8 kw, n = 940 / 400 obr/min, silnik trójfazowy. Praca zespołu nawiewnego i wywiewnego niezaleŝna, ale w czasie produkcji soków winny być włączone: nawiew i wywiew. Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poŝarowych w hali soków zamontowany będzie pasteryzator wyposaŝony w kocioł gazowy opalany gazem propan-butan. W sąsiedztwie kotła projektuje się dolny wyciąg mechaniczny oddzielnym zespołem wyciągowym wyposaŝonym w wentylator dachowy w wykonaniu p.wybuchowym typu WD6, silnik i wentylator Ex II AT 2 o wydajności około m 3 /h. 5

6 Kratka wyciągowa zamontowana będzie na kanale wywiewnym na wysokości 0,3 m od posadzki. Przy czynnym zespole do pasteryzacji naleŝy włączyć w/w wentylator. Uzupełnienie powietrza rekompensującego powietrze wywiewane w/w zespołem będzie grawitacyjne kanałem typu Z projektowanym w ścianie zewnętrznej na wysokości H = 0,3 m od posadzki obustronnie osiatkowanym o wymiarach 50x50mm. W syfonach wpustów podłogowych w hali winna być zawsze woda zabezpieczająca infiltrację gazu do wpustów i kanalizacji pod posadzką hali i dalej do kanalizacji sanitarnej na terenie C. D. R. Na przyłączu kanalizacyjnym z w/w hali będzie wykonana studzienka kanalizacyjna z osadnikiem i odpływem zasyfonowanym w wodzie. Jest to drugie zabezpieczenie infiltracji gazu z kotła, w przypadku awarii do kanalizacji. Przy nieczynnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej hala będzie wentylowana grawitacyjnie z wywiewem powietrza kanałami murowanymi i wywietrzakami dachowymi. 5. Wentylacja hali przetworów mięsnych. W hali projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową z niewielkim podciśnieniem w pomieszczeniu obróbki cieplnej, tj. przy komorze wędzalniczej i kotle do gotowania wyrobów mięsnych. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczono dla n = 4 w/h dla hali i pomieszczeń przyległych do hali, tj. śluzy, myjni sprzętu, przyległych magazynków i pomieszczenia obróbki cieplnej. Kubatura w/w pomieszczeń łącznie: V = 44,5 x 3,0 434 m 3 n = 4 w/h Vn = 434 x 4 = 730 m 3 /h 6

7 Vw =, x 730 = 90 m 3 /h Dobrano do nawiewu centralę nawiewną VS 5 o wydajności powietrza nawiewanego Vn = m 3 /h wyposaŝoną w nagrzewnicę o mocy P = 2,6 kw firmy VTS CLIMA w Gdyni, spręŝ wentylatora p = 40 dapa na wylocie z centrali. Do nawiewu powietrza do hali zaprojektowano instalację nawiewną z prostek kanałowych typu A, z blachy ocynkowanej. Nawiewnikami będą kratki nawiewne typu A/II z blachy nierdzewnej w kolorze szarym wyposaŝone w Ŝaluzje poziome. W/w zespół nawiewny doprowadzał będzie powietrze wentylacyjne do pom. gotowego wyrobu / sklepu /. Kratkę nawiewną w ścianie działowej projektowanej pomiędzy halą mięsną a sklepem. 6. Wentylacja wywiewna z hali produktów mięsnych. Do wywiewu powietrza z w/w hali projektuje się niezaleŝny zespół wywiewny wyposaŝony w instalację kanałową i wentylator dachowy WD25 na dachu budynku. Wydajność wentylatora dachowego V = m 3 /h, p = 22 dapa, dwubiegowy o mocy P = 0,25 0,2 kw. Przy czynnej linii produkcyjnej obydwa zespoły: nawiewny i wywiewny winny być czynne. 7. Magazyn obróbki cieplnej Kubatura: V = 24,6 x 3,2 ~= 78m 3, n = 6w/h Vn = 78 x 6 = 470m 3 /h Nawiew z zespołu nawiewnego do hali przetwórstwa mięsa centralą VS 5. 7

8 Wywiew powietrza mechaniczny okapami zamontowanymi nad komorą wędzarniczą i kotłem do gotowania wyrobów garmaŝeryjnych. Do wywiewu dobrano wentylator dachowy typu WD 20 o wydajności: V= 500 m 3 /h, V2 = 000 m 3 /h, p = 2 25,0 dapa, silnik jednofazowy o mocy P=0,2 0,25 KW, n = 670 obr/min, n2 = 800 obr/min. Z uwagi na znaczne zyski ciepła w pomieszczeniu od urządzeń oraz gotowego wyrobu, nad komora wędzarniczą zamontowany będzie okap, który posiada inwestor, a nad kotłem warzelnym projektuje się okap o wym. 000x800 mm z króćcem D=50mm włączonym do króćca wywiewnego z komory wędzarniczej D=200mm. Przy pracującym zespole nawiewnym i wywiewnym w pomieszczeniu będzie podciśnienie i zapachy z tego pomieszczenia nie będą się infiltrowały do hali produkcyjnej. Po wyłączonej instalacji nawiewno-wywiewnej, wywiew powietrza będzie grawitacyjny kanałami murowanymi i wywietrznikiem dachowym D=250mm. W pomieszczeniu wiórków wędzarniczych projektuje się nawiew i wywiew grawitacyjny, nawiew powietrza kanałem typu Z o przekroju 200x200mm obustronnie osiatkowanym siatką nierdzewną o małych oczkach, aby nie mogły wchodzić do pomieszczenia owady. Ww. kanał naleŝy montować nad posadzką pomieszczenia, aby wylot znajdował się na wysokości 0,3m od posadzki. Wywiew powietrza z pomieszczenia grawitacyjny kanałami murowanymi nad dach budynku. 8. Ekspedycja wyrobów sklep Kubatura: V=2,04 x3,2=68m3, n=4w/h Vn=68x4=272 m3/h Nawiew kratka nawiewną o wymiarach: 500x200mm w ścianie działowej pomiędzy halą a sklepem na wysokości 2,5m od posadzki. 8

9 Wywiew grawitacyjny kanałem murowanym wspomagany wentylatorem dachowym WD6 o wyd. V= m3/h zlokalizowanym na dachu budynku. 9. Śluza-korytarz Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie z nawiewem powietrza z halo produkcyjnej i wywiewem kanałami murowanymi nad dach budynku. 0. Myjnia i magazyn sprzętu Kubatura: V=2,4 x 3,2 ~=40m3, n=40w/h, Vn = 4 x 40 =60 m3/h Nawiew powietrza z hali produkcyjnej kratka nawiewna w dolnej części drzwi a wywiew kanałem murowanym wspomaganymi okresowo wentylatorem dachowym WD6nad dach budynku. W pomieszczeniu przy czynnym wentylatorze wywiewnym będzie podciśnienie. Magazynki przypraw i jelit będą wentylowane grawitacyjnie z nawiewem powietrza z hali, wywiewem kanałami murowanymi nad dach. Wszystkie pomieszczenia mają zapewnioną wentylację grawitacyjną. Wentylatory dachowe wszystkich zespołów wywiewnych naleŝy montować na podstawach dachowych typy B/II i tłumikach akustycznych rurowych L=,0m lub innych równowaŝnych.. Wentylacja pomieszczeń sanitarnych Do wszystkich pomieszczeń zaplecza sanitarnego, tj. szatni, WCK, WCD, natrysku, korytarza i halu zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewną i wywiewną przy pomocy wentylatorów osiowych typu EDM projektowanych kratkach wentylacyjnych w pomieszczeniach WC uruchamianych wyłącznikami światła do tych pomieszczeń. 9

10 Ilośc powietrza nawiewanego do pomieszczeń zaplecza sanitarnego wynosi: - szatnia dla n=4w/h Vn=60,3/h - hal Vn=50m3h - natrysk + WC Vn=20m3/h - WC niepełnosprawnych Vn=50m3/h - WCM Vn=50m3/h - WCD Vn=30m3/h Łącznie: Vn=40m3/h Do nawiewu powietrza do w/w pomieszczeń dobrano centralę nawiewną typu CPO o wydajności V= m3/h z nagrzewnicą elektryczną powietrza o mocy P=40KW zamontowaną w centrali produkcji JUWENT Ryki. Powietrze zewnętrzna do w/w pomieszczeń będzie doprowadzone kanałami wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej, prowadzonymi pod stropem w izolacji termicznej i obudowie z płyty G-K. Wywiew grawitacyjny i mechaniczny wentylatorami osiowymi typu EDM 00 w kaŝdym z pomieszczeń na WC, Przy nieczynnej wentylacji mechanicznej wszystkie pomieszczenia będą wentylowane grawitacyjne kanałami murowanymi z wywiewem nad dach budynku. Wszystkie urządzenia wentylacyjne na dachu budynku naleŝy uziemić odgromowo, pod wentylatorami naleŝy zamontować wyłączniki energii elektrycznej remontowe. 2. Uwagi końcowe Całość robót budowlano - instalacyjnych naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami, wytycznymi montaŝu urządzeń wentylacyjnych Dz. U. Nr 45, oraz Warunkami technicznymi wykonania i 0

11 odbioru robót budowalno-instalacyjnych część 2 oraz część Instrukcje wentylacji mechanicznej Zeszyt nr 9 / COBRTI-INSTAL. Opracował InŜ. Tomasz Barszcz

12 WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. SZT HALA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. Czerpnia ścienna typu A o wym. 500 x 400 mm Ŝaluzje poziome 30 45, osiatkowana od wewnątrz.2 Kanał wentylacyjny typ A/I 500/400/500 x 360 mm dł. 600 mm.3 Kolano wentylacyjne typ A/I 500 x 360/660 x 360 mm.4 Przepustnica wielopłaszczyznowa 500 x 360 mm.5 Króciec amortyzacyjny brezentowy 500 x 360 mm 2.6 Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS0 o wyd. pow. V = m 3 /h, p = 40 dapa z nagrzewnicą elektryczną powietrza o mocy P = 2,7 kw z automatyką sterującą firmy VTS CLIMA w Gdyni.7 Kanał wentylacyjny typ A/I 660/360/800 x 400 mm dł. 250 mm.8 Tłumik akustyczny kanałowy o wym. 800 x 4000 dł. 500 mm.9 Kształtka przejściowa typ A/I 800 x 400/ 35 x 35/ 300 mm Dł. ustalić w montaŝu.0 Kolano wentylacyjne typ A/I 35 x 35 mm. Trójnik typ A/I 35 x 35 dł. 000 mm z otworem 50 x 35 zaślepiany deklem /jako otwór rewizyjny/.2 Trójnik wentylacyjny A/I 35 x 35 dł. 000 mm z otworem do kratki nawiewnej 500 x 200 mm.3 Kratka wentylacyjna A/II z kierownicami poziomymi ruchomymi, osiatkowana całość z blachy nierdzewnej o wym. 500 x 200 mm.4 Kanał went. A/I 35 x 35 mm dł mm.5 Kanał went. A/I 35 x 35 dł mm.6 Kanał went. A/I 35 x 35 dł mm.7 Przepustnica wielopłaszczyznowa 35 x 35 typ A Zespół wywiewny z hali przetwórstwa owoców i warzyw kpl. 4 4 W przypadku kolizji z konstrukcją drzwi 250 x 400 mm 2. Trójnik went. A/I z blachy ocynkowanej 35 x 35/ 000 z odgałęzieniem do kratki 500 x 200 mm Kratka wentylacyjna A/II 500 x 200 mm, osiatkowana z blachy nierdzewnej Kanał went. typa/i 35 x 35/ dł. 000mm Kanał went. typ A/I 35 x 35/ dł. 500 mm 2.5 Kanał went. typ A/I 35 x 35/ dł. 500 mm lecz jeden otwór zaślepiający z króćcem do podstawy dachowej φ 250 mm dł. 200 mm 2.6 Podstawa dachowa typ B/II φ 250 mm dł. 000 mm 2.7 Tłumik akustyczny φ 250 mm, dł.,0 m 2.8 Wentylator dachowy WD 25 o wyd. V = 300 m 3 /h 2 biegowy P = 0,06/0,8 kw Długość ustalić w montaŝu Dług. ustalić w montaŝu JUWENT RYKI

13 NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. SZT Zespół wywiewny dla kotła gazowego 3. Kratka wywiewna typ A/I osiatkowana o wym. 200 x 50 mm Dł. ustalić w montaŝu 3.2 Kanał went. A/I z blachy ocynkowanej o wym. 50 x 50 mm dł m 3.3. Kolano went. typ A/I 50 x Kanał went. A/I 50 x 50 dł. 000 mm 3.5 Kanał went. A/I 50 x 50 mm dł mm 3.6 Trójnik typu A/I 50 x 50 / φ 60 mm dł. 400 mm pod wentylator WD Podstawa dachowa typ B/II φ 60 mm, dł. 800 mm Dł. ustalić w montaŝu 3.8 Kanał went. typ B/I φ 60 mm dł. 500 mm 3.9 Wentylator dachowy w wykonaniu p. wybuchowym EX II AT2 D = 60 mm V = m 3 /h współpracujący z automatyką p. wybuchową DEX- zaworem MAG i syreną alarmową Nawiew i wywiew grawitacyjny 4. Kratka nawiewna 50 x 50 nierdzewna o małych oczkach zabezpieczonych przed owadami 4.2 Kanał nawiewny 50 x 50 mm dł. 500 mm 4.3 Kolano typ A/I 50 x 50 mm /otwór wlotowy powietrza osiatkowany siatką j.w. 4.4 Podstawa dachowa typ B/II φ 250 mm dług. 000 mm z tacą ociekową od dołu 4.5 Kanał wentylacyjny typ B/I φ 250 mm dł. 500 mm Wywietrzak dachowy typ A φ 250 mm 3 Zespół nawiewny do hali przetwórstwa mięsa 5. Czerpnia ścienna typu A/I 800 x 400 mm 5.2 Kanał typ A/I z blachy ocynkowanej 800 x 400 mm dł. 500 mm Dł. ustalić w montaŝu 5.3 Kolano A/I 800 x Króciec amortyzacyjny, brezentowy 800 x 400 mm Przepustnica wielopłaszczyznowa typ A 800 x 400 mm 5.6 Centralka nawiewna typ VS5 o wyd. V = 700 m 3 /h p = 40 dapa, z nagrzewnicą elektryczną o mocy P = 2,6 kw z modułem chłodniczym po\rod. VTS CLIMA Gdynia z szafą sterowniczą i automatyką 5.7 Tłumik akustyczny kanałowy o wym. 800 x 400 mm dł. 500 mm 5.8 Kształtka przejściowa 800 x 400/ 400 x 35 mm dł. 000 mm 5.9 Trójnik typ A/I 400 x 35/800 mm z odgałęzieniem 250 x 250 mm 5.0 Przepustnica pow. typ. A/ 250 x 250 mm 5. Kolano typ A/I 250 x 250 mm 5.2 Kanał wentylacyjny A/I 250 x 250 mm dł. 200 mm 5.3 Kształtka przejściowa A/I 250 x 250 / 500 x 200 mm kpl. 3 kpl. Dług ustalić w montaŝu

14 NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE POZ. SZT. UWAGI Kratka nawiewna A/II Ŝaluzja pozioma, osiatkowana z blachy stalowej nierdzewnej Kształtka przejściowa 400 x 35/ 35 x 35 mm dł. 250 mm 5.6 Trójnik A/I 35 x 35/000 mm z odgał. do kratki o wym. 500 x 200 mm Kanał typ A/I 35 x 35 / dł mm Kanał A/I 35 x 35/ 2200 mm 5.9 Kształtka przejściowa 35 x 35/ 250 x 250 / dł. 500 mm 5.20 Kanał typ A/I 250 x 250 mm dł. 800 mm 5.2 Przepustnica jednopłaszczyznowa 250 x 250 mm 5.22 Kanał typ A/I 250 x 250 mm dł. 400 mm 5.23 Kolano A/I 250 x 250 mm 5.24 Kanał A/I 250 x 250 mm dł mm Dł. ustalić w montaŝu 5.25 Kanał odsadzaka 250 x 250 mm dł. 000 mm 5.26 Trójnik A/I 250 x 250 / 250 x 250/ 250 x 250 mm dł. 600 mm 5.27 Przepustnica typ A 250 x 250 mm Kształtka przejściowa 250 x 250/ 300 x 200 mm dł. 300 mm 5.29 Kratka nawiewna A/II 300 x 200 mm 5.30 Kanał A/I 250 x 250 mm dł. 300 mm 5.3 Kanał A/I 250 x 250/ 50 x 50/ dł. 600 mm 5.32 Kratka nawiewna A/II 50 x 50 mm Wywiew z myjni sprzętu 5.33 Podstawa dachowa typ B/II φ 60 mm dł. 000 mm 5.34 Kanał typ B/I φ 60 mm dł. 500 mm 5.35 Wentylator dachowy WD 6 V = m 3 /h dwubiegowy P = 0,06/02 kw JUWENT RYKI Zespół wywiewny z hali przetwórstwa mięsa 6. Kratka wentylacyjna A/II wywiewna z blachy stalowej nierdzewnej o wym. 400 x 200 mm Kolano went. A/I 400 x 200 / 250 x 250 mm 6.3 Kanał A/I 250 x 250mm dł mm 6.4 Trójnik A/I 250/ 250/400 x 200mm dł. 000 mm 6.5 Kanał A/I 250 x 250 mm dł. 000 mm 6.6 Trójnik A/I 250 x 250/ 250 x 250/ z otw. φ 250 mm, dł. 600 mm 6.7 Kanał typ A/I 250 x 250/ 250 x 200/ 500 mm 6.8 Kolano went. A/I 200 x 250/ 400 x 200 mm 6.9 Podstawa dachowa typ B/II φ 250 mm dł. 000 mm Dł. ustalić w montaŝu 6.0 Tłumik akustyczny rurowy φ 250 mm 6. Wentylator dachowy WD 25 o wyd. V = m 3 /h p = 22 dapa, JUWENT RYKI P = 0,06/0,8 kw

15 NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE POZ. SZT. UWAGI Przepustnica typ B/I φ 250 mm Wywiew grawitacyjny z hali przetwórstwa mięsa 7. Podstawa dachowa typ B/II φ 250 mm dł. 000 mm Dł. ustalić w montaŝu 7.2 Kanał typ B/II φ 250 mm, dł. 500 mm 7.3 Wywietrzak dachowy typ A φ 250 mm Ekspedycja - sklep 8. Kratka nawiewna 500 x 200 z blachy stalowej nierdzewnej drobno osiatkowana A/I w ściance działowej /obustronny montaŝ/ w otworze Kratka wywiewna 250 x 250 mm A/I 8.3 Kanał 250 x 200 dł. 800 mm z otworem φ 60 mm pod wentylator 8.4 Podstawa dachowa typ B φ 60 mm dł. 000 mm 8.5 Tłumik akustyczny φ 60 mm 8.6 Wentylator dachowy WD 6 o wyd. V = m 3 /h p = 22 dapa, n = 000 obr./min., P = 0,06/0,8 kw dwubiegowy JUWENT RYKI Pomieszczenie obróbki cieplnej magazyn wiórków wędzarniczych 9. Okap wentylacyjny o wym. 000 x 800/500 mm φ 25 mm 9.2 Przepustnica typ B/I φ 25 mm 9.4 Łuk B/I φ 25 mm Kanał B/I φ 25 mm dł. 500 mm 9.6 Podstawa dachowa typ B/II φ 70 mm do istniejącego okapu nietypowa dł. ustalić dł. 200 mm w montaŝu 9.7 Kształtka przejściowa φ 80/ φ 200 mm dł. 250 mm typ B/I 9.8 Tłumik akustyczny φ 200 mm, h =,0 m 9.9 Wentylator dachowy WD 20 o wyd. V = m 3 /h dwubiegowy JUWENT RYKI P = 0,25/0,37 kw, n = 900/200 obr./min. 9.0 Okap wentylacyjny z blachy stalowej nierdzewnej z króćcem φ 70 mm istniejący 9. Kratka nawiewna z drobnym osiatkowaniem, stalowa nierdzewna 200 x 200 mm 9.2 Kanał nawiewny 200 x 200mm dł. 500 mm 9.3 Kolano typ A/I 200 x 200 mm z otworem nawiewnym osiatkowanym siatką j.w. 9.4 Podstawa dachowa typ B/II φ 250 mm dł. 000 mm z tacą ociekową 9.5 Kanał typ B/I φ 250 mm dł. 500 mm 9.6 Wywietrzak dachowy typ A φ 250 mm Wywiewy grawitacyjne z magazynu produktu gotowego i magazynu surowca 0. Podstawa dachowa B/II φ 40 mm / nietypowa dł. 000 mm 2 Dł. ustalić w montaŝu 0.2 Kształtka przejściowa φ 40/ φ 60 mm, dł. 250 mm Wywietrzak dachowy typ A φ 60 mm 2

16 NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. SZT Wentylacja mechaniczna w części sanitarnej HAL. Podstawa dachowa typ B/II φ 60 mm dł. 000 mm z tacą ociekową.2 Kanał typ B/I φ 60 mm, dł. 500 mm.3 Wywietrzak dachowy typ A φ 60 mm Szatnie i węzły sanitarne 2. Czerpnia ścienna A/I 400 x 250 mm 2.2 Kanał typ A/I 400 x 400 mm dł. 500 mm 2.3 Króciec amortyzacyjny brezentowy 400 x 400 mm 2.4 Przepustnica typ A 400 x 400 mm 2.5 Centrala wentylacyjne nawiewna typu CPO o wyd. V = m 3 /h z nagrzewnicą elektryczną P = 30 kw, p=30 dapa, L = 940 mm 2.6 Tłumik akustyczny kanałowy 400 x 400 mm, dł. 000 mm 2.7 Kształtka przejściowa A/I 400 x 400 / 35 x 35/ 250 mm 2.8 Czwórnik went. 200 x 50/ 200 x 50 dł. 500 mm 2.9 Kształtka 400 x 400/ 50 x 50 dł. 250 mm 2.0 Przepustnica typ A 50 x 50 mm kpl. Wymiary kanału ustalić po zakupie centrali JUWENT RYKI 2. Kanał typ A/I 50 x 50 mm dł. 500 mm Dł. ustalić w montaŝu 2.2 Kratka nawiewna typ A/II Ŝaluzja pozioma, osiatkowana 50 x 50 mm Przepustnica pow. typ A 200 x 50 mm 2.4 Kanał typ A/I 200 x 50 mm dł. 200 mm 2.5 Trójnik A/I 200 x 50, dł. 500 mm odgał. 50 x 50 mm dł. 300 mm 2.6 Kanał A/I 50 x 50 mm dł. 300 mm 2.7 Kanał A/I 200 x 50 mm dł. 250 mm 2.8 Przepustnica typ A/ 200 x 50 mm 2.9 Kształtka przejściowa A/I 250 x 50/ 200 x 50 dł. 250 mm 2.20 Kratka nawiewna typ A/II 250 x 50 mm 2.2 Trójnik A/I 250 x 250 mm, dł. 500 mm z odgał. 20 x 50 mm dł. 300 mm Kanał wentylacyjny A/I 200 x 50 mm dł. 400 mm 2.23 Kratka typ A/II 200 x 50 mm 2.24 Przepustnica typ A/ 50 x 50 mm 2.25 Kanał typ A/I 50 x 50 mm dł. 800 mm Dł. ustalić w montaŝu 2.26 Kratka nawiewna typ A/II 50 x 50 mm Kanał went. A/I 200 x 50 mm dł mm Dł. ustalić w montaŝu 2.28 Kolano typ a/i 200 x 50 mm 2.29 Przepustnica typ A 200 x 50 mm 2.30 Kształtka przejściowa 200 x 50/ 50 x 50 mm dług. 800 mm Dł. ustalić w montaŝu

17 NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. SZT Wentylatory osiowe typu EDM 80 i EDM 00 zamontowane na kratkach 8 wentylacyjnych w WC i magazyn jelit Odprowadzenie spalin z kotła gazowego 3. Kanał z rury kwasoodpornej d n = 80 mm dł mm + obróbka blacharska 3.2 Wyrzutnia spalin φ 80 mm zakończona kapeluszem /kwasoodporna/

18

19

20

21

22

23

24

25

26

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ścieków technologicznych w budynku magazynowym w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 szt. 1 W3/68 kratka wywiewna 250x200 z przepustnicą regulacyjną

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej.

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej. PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA REMONTOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO USYTUOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 007 Łódź pl. Komuny Paryskiej 3 m.5 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: biuro@piotrbilinski.com Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin PROJEKT WYKONAWCZY cz. instalacyjna

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin PROJEKT WYKONAWCZY cz. instalacyjna 2 SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 4 2 Zakres opracowania 4 3 Opis instalacji 4 3.1 Ogrzewanie 4 3.2 Wentylacja 4 4 Ogrzewanie obliczenia i dobór urządzeń 5 4.1 Dobór grzejników 5 5 Wentylacja obliczenia

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 CZĘŚĆ GRAFICZNA... 13

SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 CZĘŚĆ GRAFICZNA... 13 Faza: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW ORAZ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W REJONIE KAPONIERY WRAZ Z CZĘŚCIĄ OTOCZENIA NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 15 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo