PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, Radom. Oświadczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń w budynku magazynowym w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku na Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa połoŝonego przy ul. Chorzowskiej w Radomiu na działkach nr 72/, 72/2, 72/4. Inwestor: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 6/8, Radom Projektował: inŝ. Tomasz Barszcz Oświadczenie Niniejszym oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt instalacji wentylacji mechanicznej został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kwiecień 20 r.

2 Dokumentacja zawiera: A. Część opisowa:. Opis techniczny i obliczenia. B. Część rysunkowa:. Sytuacja. 2. Instalacja wentylacji mechanicznej hal produkcyjnych i części sanitarnej - rzut parteru. 3. Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu. 4. Przekroje instalacji wentylacji zespołów nawiewnych i wywiewnych A A do 5. Przekroje instalacji wentylacji w pomieszczeniach części sanitarnej adaptowanego budynku. rys. nr rys. nr 2 rys. nr 3 rys. nr 4 rys. nr 5 2

3 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego, wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń budynku magazynowego w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa połoŝonego przy ul. Chorzowskiej 6/8 w Radomiu.. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora tj. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 6/8. 2. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń hal przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa oraz pomieszczeń sanitarnych w adaptowanej części budynku magazynowego - zgodnie z projektem architektonicznym i technologicznym. 3. Materiały do projektowania. 3.. Aktualny podkład geodezyjny wraz z uzbrojeniem i lokalizacją budynku na terenie C. D. R Decyzja o warunkach zabudowy Projekt technologiczny przebiegu procesu przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa Uzgodnienia z Inwestorem Obowiązujące przepisy Wytyczne do celów projektowych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej instalacji pasteryzatora gazowego PAS w hali przetwórstwa owoców i warzyw opracowane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poŝarowych. 3

4 4. Projektowane rozwiązania techniczne. 4.. Wentylacja mechaniczna hali przetwórstwa owoców i warzyw. W hali zlokalizowana będzie linia produkcyjna - przetwórstwo owoców i warzyw na soki wraz z pasteryzatorem soków, wymiennikiem ciepła i kotłem gazowym opalanym gazem propan-butan z butli zlokalizowanych na zewnątrz budynku. Zgodnie z projektem technologicznym i wytycznymi rzeczoznawcy ds. p.poŝarowych w hali zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewnowywiewną z zespołem nawiewnym i wywiewnym zlokalizowanymi w hali pod stropodachem. Do nawiewu powietrza zewnętrznego dobrano centralę nawiewną wyposaŝoną w filtr powietrza tkaninowy, nagrzewnicę elektryczną do ogrzania powietrza zewnętrznego, przepustnicę powietrza oraz niezbędną automatykę sterująco-regulacyjną pracą centrali nawiewnej. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczono dla krotności wymian: n = 4 w/h, co wynosi: kubatura hali: V = 97,3 x 3,0 = 29 m 3 n = 4 w/h Vn= 4 x 29 = 64 m 3 /h Do wywiewu przyjęto n=4w/h, tj. Vw = 4 x 29 = 64 m 3 /h W hali będzie równowaga nawiewu z wywiewem. Do nawiewu powietrza zewnętrznego dobrano centralę nawiewną firmy VTS CLIMA w Gdańsku wielkość VS 0, podwieszaną o wydajności powietrza V = m 3 /h wyposaŝoną w elektryczną nagrzewnice powietrza o mocy P,4 kw. Powietrze zewnętrzne będzie ogrzewane w zakresie temperatur: tz = -5 C, tw = +2 C. 4

5 Przyjęta centrala nawiewna wyposaŝona będzie w tzw. moduł chłodniczy, tj. chłodnicę, którą docelowo Inwestor moŝe wykorzystać po wykonaniu instalacji chłodniczej - co nie jest tematem niniejszego projektu. Instalację nawiewną zaprojektowano z kształtek i prostek kanałowych wykonanych z blachy ocynkowanej łączonej na kołnierze lub kielichowo z opaską z taśmy PVC samoprzylepnej. Jako nawiewniki powietrza zaprojektowano kratki nawiewne typu A/II z kierownicami poziomymi, osiatkowane. Proponuje się kratki wykonać ze stali chromowanej w kolorze szarym RAL Regulację ilości powietrza nawiewanego naleŝy wykonać na kratkach nawiewnych przy pomocy kierownic poziomych Wywiew z hali przetwórstwa owoców i warzyw. Ilość powietrza wywiewanego: Vw = 64 m 3 /h Do wywiewu powietrza z hali dobrano wentylator wywiewny dachowy typu WD25 o wydajności V = 300 m 3 /h, dwubiegowy o mocy P = 0,06 / 0,8 kw, n = 940 / 400 obr/min, silnik trójfazowy. Praca zespołu nawiewnego i wywiewnego niezaleŝna, ale w czasie produkcji soków winny być włączone: nawiew i wywiew. Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poŝarowych w hali soków zamontowany będzie pasteryzator wyposaŝony w kocioł gazowy opalany gazem propan-butan. W sąsiedztwie kotła projektuje się dolny wyciąg mechaniczny oddzielnym zespołem wyciągowym wyposaŝonym w wentylator dachowy w wykonaniu p.wybuchowym typu WD6, silnik i wentylator Ex II AT 2 o wydajności około m 3 /h. 5

6 Kratka wyciągowa zamontowana będzie na kanale wywiewnym na wysokości 0,3 m od posadzki. Przy czynnym zespole do pasteryzacji naleŝy włączyć w/w wentylator. Uzupełnienie powietrza rekompensującego powietrze wywiewane w/w zespołem będzie grawitacyjne kanałem typu Z projektowanym w ścianie zewnętrznej na wysokości H = 0,3 m od posadzki obustronnie osiatkowanym o wymiarach 50x50mm. W syfonach wpustów podłogowych w hali winna być zawsze woda zabezpieczająca infiltrację gazu do wpustów i kanalizacji pod posadzką hali i dalej do kanalizacji sanitarnej na terenie C. D. R. Na przyłączu kanalizacyjnym z w/w hali będzie wykonana studzienka kanalizacyjna z osadnikiem i odpływem zasyfonowanym w wodzie. Jest to drugie zabezpieczenie infiltracji gazu z kotła, w przypadku awarii do kanalizacji. Przy nieczynnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej hala będzie wentylowana grawitacyjnie z wywiewem powietrza kanałami murowanymi i wywietrzakami dachowymi. 5. Wentylacja hali przetworów mięsnych. W hali projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową z niewielkim podciśnieniem w pomieszczeniu obróbki cieplnej, tj. przy komorze wędzalniczej i kotle do gotowania wyrobów mięsnych. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczono dla n = 4 w/h dla hali i pomieszczeń przyległych do hali, tj. śluzy, myjni sprzętu, przyległych magazynków i pomieszczenia obróbki cieplnej. Kubatura w/w pomieszczeń łącznie: V = 44,5 x 3,0 434 m 3 n = 4 w/h Vn = 434 x 4 = 730 m 3 /h 6

7 Vw =, x 730 = 90 m 3 /h Dobrano do nawiewu centralę nawiewną VS 5 o wydajności powietrza nawiewanego Vn = m 3 /h wyposaŝoną w nagrzewnicę o mocy P = 2,6 kw firmy VTS CLIMA w Gdyni, spręŝ wentylatora p = 40 dapa na wylocie z centrali. Do nawiewu powietrza do hali zaprojektowano instalację nawiewną z prostek kanałowych typu A, z blachy ocynkowanej. Nawiewnikami będą kratki nawiewne typu A/II z blachy nierdzewnej w kolorze szarym wyposaŝone w Ŝaluzje poziome. W/w zespół nawiewny doprowadzał będzie powietrze wentylacyjne do pom. gotowego wyrobu / sklepu /. Kratkę nawiewną w ścianie działowej projektowanej pomiędzy halą mięsną a sklepem. 6. Wentylacja wywiewna z hali produktów mięsnych. Do wywiewu powietrza z w/w hali projektuje się niezaleŝny zespół wywiewny wyposaŝony w instalację kanałową i wentylator dachowy WD25 na dachu budynku. Wydajność wentylatora dachowego V = m 3 /h, p = 22 dapa, dwubiegowy o mocy P = 0,25 0,2 kw. Przy czynnej linii produkcyjnej obydwa zespoły: nawiewny i wywiewny winny być czynne. 7. Magazyn obróbki cieplnej Kubatura: V = 24,6 x 3,2 ~= 78m 3, n = 6w/h Vn = 78 x 6 = 470m 3 /h Nawiew z zespołu nawiewnego do hali przetwórstwa mięsa centralą VS 5. 7

8 Wywiew powietrza mechaniczny okapami zamontowanymi nad komorą wędzarniczą i kotłem do gotowania wyrobów garmaŝeryjnych. Do wywiewu dobrano wentylator dachowy typu WD 20 o wydajności: V= 500 m 3 /h, V2 = 000 m 3 /h, p = 2 25,0 dapa, silnik jednofazowy o mocy P=0,2 0,25 KW, n = 670 obr/min, n2 = 800 obr/min. Z uwagi na znaczne zyski ciepła w pomieszczeniu od urządzeń oraz gotowego wyrobu, nad komora wędzarniczą zamontowany będzie okap, który posiada inwestor, a nad kotłem warzelnym projektuje się okap o wym. 000x800 mm z króćcem D=50mm włączonym do króćca wywiewnego z komory wędzarniczej D=200mm. Przy pracującym zespole nawiewnym i wywiewnym w pomieszczeniu będzie podciśnienie i zapachy z tego pomieszczenia nie będą się infiltrowały do hali produkcyjnej. Po wyłączonej instalacji nawiewno-wywiewnej, wywiew powietrza będzie grawitacyjny kanałami murowanymi i wywietrznikiem dachowym D=250mm. W pomieszczeniu wiórków wędzarniczych projektuje się nawiew i wywiew grawitacyjny, nawiew powietrza kanałem typu Z o przekroju 200x200mm obustronnie osiatkowanym siatką nierdzewną o małych oczkach, aby nie mogły wchodzić do pomieszczenia owady. Ww. kanał naleŝy montować nad posadzką pomieszczenia, aby wylot znajdował się na wysokości 0,3m od posadzki. Wywiew powietrza z pomieszczenia grawitacyjny kanałami murowanymi nad dach budynku. 8. Ekspedycja wyrobów sklep Kubatura: V=2,04 x3,2=68m3, n=4w/h Vn=68x4=272 m3/h Nawiew kratka nawiewną o wymiarach: 500x200mm w ścianie działowej pomiędzy halą a sklepem na wysokości 2,5m od posadzki. 8

9 Wywiew grawitacyjny kanałem murowanym wspomagany wentylatorem dachowym WD6 o wyd. V= m3/h zlokalizowanym na dachu budynku. 9. Śluza-korytarz Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie z nawiewem powietrza z halo produkcyjnej i wywiewem kanałami murowanymi nad dach budynku. 0. Myjnia i magazyn sprzętu Kubatura: V=2,4 x 3,2 ~=40m3, n=40w/h, Vn = 4 x 40 =60 m3/h Nawiew powietrza z hali produkcyjnej kratka nawiewna w dolnej części drzwi a wywiew kanałem murowanym wspomaganymi okresowo wentylatorem dachowym WD6nad dach budynku. W pomieszczeniu przy czynnym wentylatorze wywiewnym będzie podciśnienie. Magazynki przypraw i jelit będą wentylowane grawitacyjnie z nawiewem powietrza z hali, wywiewem kanałami murowanymi nad dach. Wszystkie pomieszczenia mają zapewnioną wentylację grawitacyjną. Wentylatory dachowe wszystkich zespołów wywiewnych naleŝy montować na podstawach dachowych typy B/II i tłumikach akustycznych rurowych L=,0m lub innych równowaŝnych.. Wentylacja pomieszczeń sanitarnych Do wszystkich pomieszczeń zaplecza sanitarnego, tj. szatni, WCK, WCD, natrysku, korytarza i halu zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewną i wywiewną przy pomocy wentylatorów osiowych typu EDM projektowanych kratkach wentylacyjnych w pomieszczeniach WC uruchamianych wyłącznikami światła do tych pomieszczeń. 9

10 Ilośc powietrza nawiewanego do pomieszczeń zaplecza sanitarnego wynosi: - szatnia dla n=4w/h Vn=60,3/h - hal Vn=50m3h - natrysk + WC Vn=20m3/h - WC niepełnosprawnych Vn=50m3/h - WCM Vn=50m3/h - WCD Vn=30m3/h Łącznie: Vn=40m3/h Do nawiewu powietrza do w/w pomieszczeń dobrano centralę nawiewną typu CPO o wydajności V= m3/h z nagrzewnicą elektryczną powietrza o mocy P=40KW zamontowaną w centrali produkcji JUWENT Ryki. Powietrze zewnętrzna do w/w pomieszczeń będzie doprowadzone kanałami wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej, prowadzonymi pod stropem w izolacji termicznej i obudowie z płyty G-K. Wywiew grawitacyjny i mechaniczny wentylatorami osiowymi typu EDM 00 w kaŝdym z pomieszczeń na WC, Przy nieczynnej wentylacji mechanicznej wszystkie pomieszczenia będą wentylowane grawitacyjne kanałami murowanymi z wywiewem nad dach budynku. Wszystkie urządzenia wentylacyjne na dachu budynku naleŝy uziemić odgromowo, pod wentylatorami naleŝy zamontować wyłączniki energii elektrycznej remontowe. 2. Uwagi końcowe Całość robót budowlano - instalacyjnych naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami, wytycznymi montaŝu urządzeń wentylacyjnych Dz. U. Nr 45, oraz Warunkami technicznymi wykonania i 0

11 odbioru robót budowalno-instalacyjnych część 2 oraz część Instrukcje wentylacji mechanicznej Zeszyt nr 9 / COBRTI-INSTAL. Opracował InŜ. Tomasz Barszcz

12 WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. SZT HALA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. Czerpnia ścienna typu A o wym. 500 x 400 mm Ŝaluzje poziome 30 45, osiatkowana od wewnątrz.2 Kanał wentylacyjny typ A/I 500/400/500 x 360 mm dł. 600 mm.3 Kolano wentylacyjne typ A/I 500 x 360/660 x 360 mm.4 Przepustnica wielopłaszczyznowa 500 x 360 mm.5 Króciec amortyzacyjny brezentowy 500 x 360 mm 2.6 Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS0 o wyd. pow. V = m 3 /h, p = 40 dapa z nagrzewnicą elektryczną powietrza o mocy P = 2,7 kw z automatyką sterującą firmy VTS CLIMA w Gdyni.7 Kanał wentylacyjny typ A/I 660/360/800 x 400 mm dł. 250 mm.8 Tłumik akustyczny kanałowy o wym. 800 x 4000 dł. 500 mm.9 Kształtka przejściowa typ A/I 800 x 400/ 35 x 35/ 300 mm Dł. ustalić w montaŝu.0 Kolano wentylacyjne typ A/I 35 x 35 mm. Trójnik typ A/I 35 x 35 dł. 000 mm z otworem 50 x 35 zaślepiany deklem /jako otwór rewizyjny/.2 Trójnik wentylacyjny A/I 35 x 35 dł. 000 mm z otworem do kratki nawiewnej 500 x 200 mm.3 Kratka wentylacyjna A/II z kierownicami poziomymi ruchomymi, osiatkowana całość z blachy nierdzewnej o wym. 500 x 200 mm.4 Kanał went. A/I 35 x 35 mm dł mm.5 Kanał went. A/I 35 x 35 dł mm.6 Kanał went. A/I 35 x 35 dł mm.7 Przepustnica wielopłaszczyznowa 35 x 35 typ A Zespół wywiewny z hali przetwórstwa owoców i warzyw kpl. 4 4 W przypadku kolizji z konstrukcją drzwi 250 x 400 mm 2. Trójnik went. A/I z blachy ocynkowanej 35 x 35/ 000 z odgałęzieniem do kratki 500 x 200 mm Kratka wentylacyjna A/II 500 x 200 mm, osiatkowana z blachy nierdzewnej Kanał went. typa/i 35 x 35/ dł. 000mm Kanał went. typ A/I 35 x 35/ dł. 500 mm 2.5 Kanał went. typ A/I 35 x 35/ dł. 500 mm lecz jeden otwór zaślepiający z króćcem do podstawy dachowej φ 250 mm dł. 200 mm 2.6 Podstawa dachowa typ B/II φ 250 mm dł. 000 mm 2.7 Tłumik akustyczny φ 250 mm, dł.,0 m 2.8 Wentylator dachowy WD 25 o wyd. V = 300 m 3 /h 2 biegowy P = 0,06/0,8 kw Długość ustalić w montaŝu Dług. ustalić w montaŝu JUWENT RYKI

13 NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. SZT Zespół wywiewny dla kotła gazowego 3. Kratka wywiewna typ A/I osiatkowana o wym. 200 x 50 mm Dł. ustalić w montaŝu 3.2 Kanał went. A/I z blachy ocynkowanej o wym. 50 x 50 mm dł m 3.3. Kolano went. typ A/I 50 x Kanał went. A/I 50 x 50 dł. 000 mm 3.5 Kanał went. A/I 50 x 50 mm dł mm 3.6 Trójnik typu A/I 50 x 50 / φ 60 mm dł. 400 mm pod wentylator WD Podstawa dachowa typ B/II φ 60 mm, dł. 800 mm Dł. ustalić w montaŝu 3.8 Kanał went. typ B/I φ 60 mm dł. 500 mm 3.9 Wentylator dachowy w wykonaniu p. wybuchowym EX II AT2 D = 60 mm V = m 3 /h współpracujący z automatyką p. wybuchową DEX- zaworem MAG i syreną alarmową Nawiew i wywiew grawitacyjny 4. Kratka nawiewna 50 x 50 nierdzewna o małych oczkach zabezpieczonych przed owadami 4.2 Kanał nawiewny 50 x 50 mm dł. 500 mm 4.3 Kolano typ A/I 50 x 50 mm /otwór wlotowy powietrza osiatkowany siatką j.w. 4.4 Podstawa dachowa typ B/II φ 250 mm dług. 000 mm z tacą ociekową od dołu 4.5 Kanał wentylacyjny typ B/I φ 250 mm dł. 500 mm Wywietrzak dachowy typ A φ 250 mm 3 Zespół nawiewny do hali przetwórstwa mięsa 5. Czerpnia ścienna typu A/I 800 x 400 mm 5.2 Kanał typ A/I z blachy ocynkowanej 800 x 400 mm dł. 500 mm Dł. ustalić w montaŝu 5.3 Kolano A/I 800 x Króciec amortyzacyjny, brezentowy 800 x 400 mm Przepustnica wielopłaszczyznowa typ A 800 x 400 mm 5.6 Centralka nawiewna typ VS5 o wyd. V = 700 m 3 /h p = 40 dapa, z nagrzewnicą elektryczną o mocy P = 2,6 kw z modułem chłodniczym po\rod. VTS CLIMA Gdynia z szafą sterowniczą i automatyką 5.7 Tłumik akustyczny kanałowy o wym. 800 x 400 mm dł. 500 mm 5.8 Kształtka przejściowa 800 x 400/ 400 x 35 mm dł. 000 mm 5.9 Trójnik typ A/I 400 x 35/800 mm z odgałęzieniem 250 x 250 mm 5.0 Przepustnica pow. typ. A/ 250 x 250 mm 5. Kolano typ A/I 250 x 250 mm 5.2 Kanał wentylacyjny A/I 250 x 250 mm dł. 200 mm 5.3 Kształtka przejściowa A/I 250 x 250 / 500 x 200 mm kpl. 3 kpl. Dług ustalić w montaŝu

14 NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE POZ. SZT. UWAGI Kratka nawiewna A/II Ŝaluzja pozioma, osiatkowana z blachy stalowej nierdzewnej Kształtka przejściowa 400 x 35/ 35 x 35 mm dł. 250 mm 5.6 Trójnik A/I 35 x 35/000 mm z odgał. do kratki o wym. 500 x 200 mm Kanał typ A/I 35 x 35 / dł mm Kanał A/I 35 x 35/ 2200 mm 5.9 Kształtka przejściowa 35 x 35/ 250 x 250 / dł. 500 mm 5.20 Kanał typ A/I 250 x 250 mm dł. 800 mm 5.2 Przepustnica jednopłaszczyznowa 250 x 250 mm 5.22 Kanał typ A/I 250 x 250 mm dł. 400 mm 5.23 Kolano A/I 250 x 250 mm 5.24 Kanał A/I 250 x 250 mm dł mm Dł. ustalić w montaŝu 5.25 Kanał odsadzaka 250 x 250 mm dł. 000 mm 5.26 Trójnik A/I 250 x 250 / 250 x 250/ 250 x 250 mm dł. 600 mm 5.27 Przepustnica typ A 250 x 250 mm Kształtka przejściowa 250 x 250/ 300 x 200 mm dł. 300 mm 5.29 Kratka nawiewna A/II 300 x 200 mm 5.30 Kanał A/I 250 x 250 mm dł. 300 mm 5.3 Kanał A/I 250 x 250/ 50 x 50/ dł. 600 mm 5.32 Kratka nawiewna A/II 50 x 50 mm Wywiew z myjni sprzętu 5.33 Podstawa dachowa typ B/II φ 60 mm dł. 000 mm 5.34 Kanał typ B/I φ 60 mm dł. 500 mm 5.35 Wentylator dachowy WD 6 V = m 3 /h dwubiegowy P = 0,06/02 kw JUWENT RYKI Zespół wywiewny z hali przetwórstwa mięsa 6. Kratka wentylacyjna A/II wywiewna z blachy stalowej nierdzewnej o wym. 400 x 200 mm Kolano went. A/I 400 x 200 / 250 x 250 mm 6.3 Kanał A/I 250 x 250mm dł mm 6.4 Trójnik A/I 250/ 250/400 x 200mm dł. 000 mm 6.5 Kanał A/I 250 x 250 mm dł. 000 mm 6.6 Trójnik A/I 250 x 250/ 250 x 250/ z otw. φ 250 mm, dł. 600 mm 6.7 Kanał typ A/I 250 x 250/ 250 x 200/ 500 mm 6.8 Kolano went. A/I 200 x 250/ 400 x 200 mm 6.9 Podstawa dachowa typ B/II φ 250 mm dł. 000 mm Dł. ustalić w montaŝu 6.0 Tłumik akustyczny rurowy φ 250 mm 6. Wentylator dachowy WD 25 o wyd. V = m 3 /h p = 22 dapa, JUWENT RYKI P = 0,06/0,8 kw

15 NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE POZ. SZT. UWAGI Przepustnica typ B/I φ 250 mm Wywiew grawitacyjny z hali przetwórstwa mięsa 7. Podstawa dachowa typ B/II φ 250 mm dł. 000 mm Dł. ustalić w montaŝu 7.2 Kanał typ B/II φ 250 mm, dł. 500 mm 7.3 Wywietrzak dachowy typ A φ 250 mm Ekspedycja - sklep 8. Kratka nawiewna 500 x 200 z blachy stalowej nierdzewnej drobno osiatkowana A/I w ściance działowej /obustronny montaŝ/ w otworze Kratka wywiewna 250 x 250 mm A/I 8.3 Kanał 250 x 200 dł. 800 mm z otworem φ 60 mm pod wentylator 8.4 Podstawa dachowa typ B φ 60 mm dł. 000 mm 8.5 Tłumik akustyczny φ 60 mm 8.6 Wentylator dachowy WD 6 o wyd. V = m 3 /h p = 22 dapa, n = 000 obr./min., P = 0,06/0,8 kw dwubiegowy JUWENT RYKI Pomieszczenie obróbki cieplnej magazyn wiórków wędzarniczych 9. Okap wentylacyjny o wym. 000 x 800/500 mm φ 25 mm 9.2 Przepustnica typ B/I φ 25 mm 9.4 Łuk B/I φ 25 mm Kanał B/I φ 25 mm dł. 500 mm 9.6 Podstawa dachowa typ B/II φ 70 mm do istniejącego okapu nietypowa dł. ustalić dł. 200 mm w montaŝu 9.7 Kształtka przejściowa φ 80/ φ 200 mm dł. 250 mm typ B/I 9.8 Tłumik akustyczny φ 200 mm, h =,0 m 9.9 Wentylator dachowy WD 20 o wyd. V = m 3 /h dwubiegowy JUWENT RYKI P = 0,25/0,37 kw, n = 900/200 obr./min. 9.0 Okap wentylacyjny z blachy stalowej nierdzewnej z króćcem φ 70 mm istniejący 9. Kratka nawiewna z drobnym osiatkowaniem, stalowa nierdzewna 200 x 200 mm 9.2 Kanał nawiewny 200 x 200mm dł. 500 mm 9.3 Kolano typ A/I 200 x 200 mm z otworem nawiewnym osiatkowanym siatką j.w. 9.4 Podstawa dachowa typ B/II φ 250 mm dł. 000 mm z tacą ociekową 9.5 Kanał typ B/I φ 250 mm dł. 500 mm 9.6 Wywietrzak dachowy typ A φ 250 mm Wywiewy grawitacyjne z magazynu produktu gotowego i magazynu surowca 0. Podstawa dachowa B/II φ 40 mm / nietypowa dł. 000 mm 2 Dł. ustalić w montaŝu 0.2 Kształtka przejściowa φ 40/ φ 60 mm, dł. 250 mm Wywietrzak dachowy typ A φ 60 mm 2

16 NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. SZT Wentylacja mechaniczna w części sanitarnej HAL. Podstawa dachowa typ B/II φ 60 mm dł. 000 mm z tacą ociekową.2 Kanał typ B/I φ 60 mm, dł. 500 mm.3 Wywietrzak dachowy typ A φ 60 mm Szatnie i węzły sanitarne 2. Czerpnia ścienna A/I 400 x 250 mm 2.2 Kanał typ A/I 400 x 400 mm dł. 500 mm 2.3 Króciec amortyzacyjny brezentowy 400 x 400 mm 2.4 Przepustnica typ A 400 x 400 mm 2.5 Centrala wentylacyjne nawiewna typu CPO o wyd. V = m 3 /h z nagrzewnicą elektryczną P = 30 kw, p=30 dapa, L = 940 mm 2.6 Tłumik akustyczny kanałowy 400 x 400 mm, dł. 000 mm 2.7 Kształtka przejściowa A/I 400 x 400 / 35 x 35/ 250 mm 2.8 Czwórnik went. 200 x 50/ 200 x 50 dł. 500 mm 2.9 Kształtka 400 x 400/ 50 x 50 dł. 250 mm 2.0 Przepustnica typ A 50 x 50 mm kpl. Wymiary kanału ustalić po zakupie centrali JUWENT RYKI 2. Kanał typ A/I 50 x 50 mm dł. 500 mm Dł. ustalić w montaŝu 2.2 Kratka nawiewna typ A/II Ŝaluzja pozioma, osiatkowana 50 x 50 mm Przepustnica pow. typ A 200 x 50 mm 2.4 Kanał typ A/I 200 x 50 mm dł. 200 mm 2.5 Trójnik A/I 200 x 50, dł. 500 mm odgał. 50 x 50 mm dł. 300 mm 2.6 Kanał A/I 50 x 50 mm dł. 300 mm 2.7 Kanał A/I 200 x 50 mm dł. 250 mm 2.8 Przepustnica typ A/ 200 x 50 mm 2.9 Kształtka przejściowa A/I 250 x 50/ 200 x 50 dł. 250 mm 2.20 Kratka nawiewna typ A/II 250 x 50 mm 2.2 Trójnik A/I 250 x 250 mm, dł. 500 mm z odgał. 20 x 50 mm dł. 300 mm Kanał wentylacyjny A/I 200 x 50 mm dł. 400 mm 2.23 Kratka typ A/II 200 x 50 mm 2.24 Przepustnica typ A/ 50 x 50 mm 2.25 Kanał typ A/I 50 x 50 mm dł. 800 mm Dł. ustalić w montaŝu 2.26 Kratka nawiewna typ A/II 50 x 50 mm Kanał went. A/I 200 x 50 mm dł mm Dł. ustalić w montaŝu 2.28 Kolano typ a/i 200 x 50 mm 2.29 Przepustnica typ A 200 x 50 mm 2.30 Kształtka przejściowa 200 x 50/ 50 x 50 mm dług. 800 mm Dł. ustalić w montaŝu

17 NR ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. SZT Wentylatory osiowe typu EDM 80 i EDM 00 zamontowane na kratkach 8 wentylacyjnych w WC i magazyn jelit Odprowadzenie spalin z kotła gazowego 3. Kanał z rury kwasoodpornej d n = 80 mm dł mm + obróbka blacharska 3.2 Wyrzutnia spalin φ 80 mm zakończona kapeluszem /kwasoodporna/

18

19

20

21

22

23

24

25

26

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ.

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI NR 2 4 HALA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. Czerpnia ścienna typu A o wym. 500 x 400 mm żaluzje poziome 0 45, osiatkowana od wewnątrz.2 Kanał wentylacyjny typ A/I 500/400/500

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH AMPER 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 99D/4 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY Remont sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy instalacji ogrzewania elektrycznego adaptowanych pomieszczeń oraz instalacji gazu propan-butan do celów technologicznych w budynku magazynowych w związku ze zmianą sposobu

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-5 2. Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Rys nr-s1 Strona S1 INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ścieków technologicznych w budynku magazynowym w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SP NR 16 GDYNIA, UL. CHABROWA 43 INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SP NR 16 GDYNIA, UL. CHABROWA 43 INSTALACJE SANITARNE Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wielbarku ADRES

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU INSTALACJA WENTYLACJI ZGÓRSKO 58 gm. SITKÓWKA - NOWINY Adres inwestycji: ZGORSKO

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE. S. Z. G. Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE. S. Z. G. Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Budynek mieszkalny (oficyna) MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

Teczka zawiera. 1.Opis techniczny, obliczenia str. nr 3-12

Teczka zawiera. 1.Opis techniczny, obliczenia str. nr 3-12 Teczka zawiera 1.Opis techniczny, obliczenia str. nr 3-12 2.Rysunki: - Plan sytuacyjny rys. nr 1 - Rzut piwnic instalacja c.o. rys. nr 2 - Rzut parteru instalacja c.o. rys. nr 3 - Rozwinięcie inst. c.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO

HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zawartość opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Modernizacja pompowni. 6. Wentylacja projektowana -

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NIP 774-184-90-92 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa obiektu budowlanego: Projekt przebudowy internatu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

- Rzut instalacji grzewczej i wentylacyjnej rys Rzut instalacji wod-kan rys. 02

- Rzut instalacji grzewczej i wentylacyjnej rys Rzut instalacji wod-kan rys. 02 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawy opracowania... 3 2. Zakres i cel opracowania... 3 3. Normy i przepisy... 3 4. Wewnętrzna instalacja wody... 3 5. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej...

Bardziej szczegółowo

1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY WSPÓLNY CZERPNI I WYRZUTNI POWIETRZA

1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY WSPÓLNY CZERPNI I WYRZUTNI POWIETRZA ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH Wentylacja mechaniczna Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Lublińcu ul. Grunwaldzka 9 1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY

Bardziej szczegółowo

1000x x x x x x200

1000x x x x x x200 do istn. czerpnii terenowej do istn. wyrzutni terenowej do istn. czerpnii terenowej 500x500 28 1400x710 12520 m³/h 500x500 centrala wentylacyjna AHU1 Vn= Vw= centrala wentylacyjna AHU2 Vn=2000 m³/h Vw=17

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHNI W BUDYNKU SOSW NR1 ul. Płk. Dąbka 77, GDYNIA INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHNI W BUDYNKU SOSW NR1 ul. Płk. Dąbka 77, GDYNIA INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA Pracownia Architektury PROSPERITA -Anita Wilczyńska,Gdynia ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora podkłady budowlane wizja

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA w KRAKOWIE ul. Olszańska5 Remont pomieszczeń Przychodni dla Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci

PRZYCHODNIA w KRAKOWIE ul. Olszańska5 Remont pomieszczeń Przychodni dla Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Kraków, grudzień 2007 1 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Zestawienie elementów. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA rys. nr 1 - Rzut II piętra Kraków, grudzień 2007 2 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW 5. III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ 6-8

II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW 5. III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ 6-8 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Charakterystyka instalacji 2 4. Bilans powietrza wentylacyjnego 3 5. Kanały i elementy uzbrojenia kanałów 4 6. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR INWESTMAR Marcin Strózik 0-60 Lublin, ul. Zana 8A/0 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 400-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 400- Roboty instalacyjne hydrauliczne 400-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna pomieszczeń kuchni i jadalni ADRES INWESTYCJI : ZPL "Jan Kazimierz",

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8. Wola Dalsza 375a; 37-100 Łańcut

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8. Wola Dalsza 375a; 37-100 Łańcut Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7086 Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a; 37-100 Łańcut PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Andrzej Balcewicz PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Andrzej Balcewicz PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Andrzej Balcewicz 501 019 580 PRZEDIAR ROBÓT 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Przedmiar robót Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Obiekt Budynek Przedszkola nr 5 w Skawinie Kod CPV 45331210-1 Budowa 32-050 Skawina, ul. Daszyńskiego 11

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Charakterystyka obiektu

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Charakterystyka obiektu OPIS TECHNICZNY do projektu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń dodatkowych stanowisk konsultantów dla COF Dział Contact Centre w budynku Poczty Polskiej S.A. w Wieluniu, ul. Kolejowa 10 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

projektowanie, nadzór budowlany, doradztwo inwestycyjne

projektowanie, nadzór budowlany, doradztwo inwestycyjne U S Ł U G I I N ś Y N I E R I A P R O J E K T O W E Ś R O D O W I S K A projektowanie, nadzór budowlany, doradztwo inwestycyjne 18-400 ŁomŜa, ul. Woziwodzka 36 tel. (0-86) 215-36-36, 0 606-772-099 ********************************************************

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania.

Zawartość opracowania. Zawartość opracowania. I. techniczny. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. projektowanych instalacji 4.. Wentylacja sali sportowej 4.2. Wentylacja wywiewna Sali gimnastyki korekcyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania PROJEKT TECHNICZNY, WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA, BUDYNKU SZATNI BOISKA MIEJSKIEGO w OZIMKU Zawartość opracowania I. Opis techniczny, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 1. Opis obiektu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Wylęgarnia - rozbudowa z przebudową istniejącego budynku Obiekt : Branża sanitarna Adres : Kołuda Wielka, gmina Janikowo działka nr

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Uzdrowisko Cieplice Sp.zo.o. Grupa PGU ul. Piotra Ściegiennego 5/7, 58-506 Jelenia Góra

Zamawiający: Uzdrowisko Cieplice Sp.zo.o. Grupa PGU ul. Piotra Ściegiennego 5/7, 58-506 Jelenia Góra Zamawiający: Uzdrowisko Cieplice Sp.zo.o. Grupa PGU ul. Piotra Ściegiennego 5/7, 58-506 Jelenia Góra Temat opracowania: MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO W BUDYNKU NYSA

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice mgr inż. Sebastian Kościelniak 58-160 Świebodzice ul. Ciernie 54-55 tel. (074) 854-29-92 tel. kom. 0 504 784 325 e-mail: biuro@kormetprojekt.pl www.kormetprojekt.pl Zadanie: Adres: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW: SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania.... 3 2. Podstawa opracowania.... 3 3. Zakres opracowania... 3 4. Rozwiązania projektowe... 4 4.1. Sale prób (pomieszczenia nr 0.10 i 0.34)... 4 4.2. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 1. RODZAJ OPRACOWANIA: 2. OBIEKT: WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEDSZKOLE NR 18 3. INWESTOR: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

A. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 B. ZAKRES OPRACOWANIA 3 C. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

A. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 B. ZAKRES OPRACOWANIA 3 C. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ SPIS TREŚCI A. PODSTAWA OPRACOWANIA str. 3 B. ZAKRES OPRACOWANIA str. 3 C. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ C1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA str. 3 C2. KANALIZACJA SANITARNA str. 4 C3. INSTALACJA C.O. str. 5 C4. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji " PROBUD", sp z o.o. 19-300 Ełk, Konieczki 15B. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212225-9 Hale sportowe 45331210-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo