Forma dofinansowania / Alokacja. Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja ,00 zł / ,00 zł (PJB) do 50% kosztów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forma dofinansowania / Alokacja. Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja. 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) do 50% kosztów"

Transkrypt

1 Dziedzina: Gospodarka wodna ,00 zł ,00 zł / ,00 zł (PJB) GW-1 Budowa, przebudowa i remont urządzeń służących zwiększaniu retencji wodnej jako sposobu zmniejszenia zagrożeń obszarów zurbanizowanych przed powodzią ,00 zł ,00 zł w formie dotacji z możliwością uzupełnienia pożyczką do 10 terytorialnego i jednostki podległe, Lasy Państwowe, Park Narodowy, Parki Krajobrazowe, jednostki organizacyjne utworzone przez w/w podmioty; budowa, odbudowa i modernizacja zbiorników wodnych łącznie z towarzyszącymi budowlami hydrotechnicznymi; GW-2 Zadania z zakresu gospodarki wodnej 15% ,00 zł (w uzasadnionych przypadkach) ,00 zł / ,00 zł(pjb) w formie dotacji z możliwością uzupełnienia pożyczką do 10 % (w uzasadnionych przypadkach) terytorialnego i jednostki podległe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne, jednostki organizacyjne administracji publicznej, nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy administracji; ochrona przeciwpowodziowa budowa i przebudowa instalacji, budowli hydrotechnicznych i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, likwidacja skutków powodzi, renaturyzacja rzek i regulacja cieków wodnych, budowa, przebudowa i remont ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody oraz budowa i przebudowa systemów zbiorczego zaopatrzenia w wodę pitną, ochrona i zrównoważone gospodarowanie wodami; od r. do GW-3 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi ,00 zł ,00 zł terytorialnego, ich związki i jednostki podległe, spółki wodne i ich związki, Parki Krajobrazowe; modernizacja oraz odbudowa urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej; w zakresie pożyczek: od r. do Strona 1 z 17

2 GW-4 Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu 15% - 35% ,00 zł terytorialnego i jednostki podległe, spółki wodne i ich związki, związki wałowe; zakup specjalistycznych maszyn, sprzętu oraz osprzętu służących odbudowie, remontom oraz utrzymaniu urządzeń wodnych wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie wykorzystywanymi dla celów ochrony terenu przed powodzi, zalaniem czy nadmiernym uwilgoceniem; od r. do Dziedzina: Ochrona Wód ,00 zł ,00 zł OW-5 Zadania z zakresu ochrony wód 15% - 4 (w uzasadnionych przypadkach) w formie dotacji z możliwością uzupełnienia pożyczką do 100 % (w uzasadnionych przypadkach) terytorialnego i jednostki podległe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne, jednostki organizacyjne administracji publicznej, nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy administracji; porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę nowych oraz rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków oraz budowę nowych i przebudowę istniejących sieci kanalizacyjnych, zagospodarowanie osadów ściekowych, ochrona powierzchniowych ujęć wody pitnej oraz ochrony obszarów zasilania zbiorników wód podziemnych, wprowadzeniem zmian technologicznych w zakładach przemysłowych, zmniejszających ładunki zanieczyszczeń w ściekach poprzez budowę i modernizację instalacji oczyszczających lub podczyszczających ścieki; od r. do wyczrpania alokacji ,00 zł ,00 zł Realizacja przedsięwzięć ujętych w 6 Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 2014-OW-6 Komunalnych 15% - 4 porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę nowych oraz rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków oraz terytorialnego i jednostki podległe, budowę nowych i przebudowę istniejących sieci podmioty świadczące usługi kanalizacyjnych, publiczne w ramach realizacji zadań zagospodarowanie osadów ściekowych, własnych jednostek samorządu ochrona powierzchniowych ujęć wody pitnej oraz terytorialnego; ochrony obszarów zasilania zbiorników wód podziemnych; od r. do ,00 zł Strona 2 z 17

3 OW-7 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m 3 /d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne do 45% kosztów do 45% kosztów w formie dotacji z możliwością uzupełnienia pożyczką do 100 % osoby fizyczne mające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, podmioty prawne wykonujące funkcje publiczne lub społeczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków; budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m 3 /d posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN A1; od r. do wyczrpania alokacji ,00 zł ,00 zł OW-8 Podłączenie budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej ,00 zł terytorialnego i jednostki podległe, podmioty świadczące usługi budowa, podłączenie budynków do zbiorczej sieci publiczne w ramach realizacji zadań kanalizacyjnej; własnych jednostek samorządu terytorialnego; od r. do OW-9 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego Dziedzina: Ochrona Atmosfery ,00 zł ,00 zł ,00 zł terytorialnego realizujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5m 3 /d. (Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych); budowa przydomowych oczyszczalni ścieków posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN A1; od r. do wyczrpania alokacji Modernizacja oświetlenia w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego 2-4 terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; przedsięwzięcia polegające na ograniczaniu zużycia energii elektrycznej; od r. do ,00 zł Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej ,00 zł osoby prawne (z wyłaczeniem JST), działalność gospodarczą; przedsięwzięcia polegające na ograniczaniu zużycia energii elektrycznej; od r. do Strona 3 z 17

4 12 12 Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł do 25% kosztów w formie dotacji pod warunkiem zaciągnięcia co najmniej 5 pożyczki terytorialnego oraz podległe jednostki; przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, np. kompleksowa termomodernizacja budynków, docieplenie ścian zewnętrznych, zastosowanie rekuperacji ciepła; od r. do Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji ,00 zł osoby prawne (z wyłaczeniem JST), działalność gospodarczą; przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, np. kompleksowa termomodernizacja budynków, docieplenie ścian zewnętrznych, zastosowanie rekuperacji ciepła; od r. do wyczrepania alokacji Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji pyłowych i gazowych w transporcie poprzez wymianę taboru ,00 zł osoby prawne, terytorialnego oraz podległe jednostki; przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisji pyłowych i gazowych w transporcie; od r. do Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie emisji ,00 zł osoby prawne (z wyłaczeniem JST), działalność gospodarczą; modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, sieci ciepłowniczych, budowa układów wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych pozwalających na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń; od r. do Modernizacja źródeł ciepła przez jednostki samorządu terytorialnego w celu ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji ,00 zł terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; modernizacja lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą; od r. do Ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła 1 rozbudowa sieci ciepłowniczej, osoby prawne (z wyłaczeniem budowa sieci gazowej połączona z likwidacją lokalnych JST), kotłowni, osoby fizyczne prowadzące modernizacja lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana działalność gospodarczą; kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą; od r. do Strona 4 z 17

5 18 18 Dziedzina: Ochrona Ziemi Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł do 45% kosztów w formie dotacji z możliwością uzupełnienia pożyczką do 100 % osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania; modernizacja lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą; od r. do OZ- 19 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z perspektywą lat ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wytwarzających energię ,00 zł terytorialnego - gmina, osoby prawne, działalność gospodarczą; przedsięwzięcia mające na celu redukcję składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowisko; od r. do OZ- 20 Realizacja przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem odpadów oraz tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; budowa/modernizacja linii do recyklingu odpadów innych niż komunalne, tworzenie punktów selektywnego zbierania innych niż komunalne, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów innych niż komunalne, tworzenie selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych; od r. do OZ- 21 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego ,00 zł ,00 zł do 85% kosztów w formie dotacji (dla JST) z możliwością uzupełnienia pożyczką do 15% terytorialnego, osoby prawne, działalność gospodarczą; jednostki organizacyjne administracji publicznej nie posiadające osobowości prawnej, a także związki celowe tych osób. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest; I nabór: od r. do wyczerpania alokacji; II nabór: r r. (dotacja), r. do (pożyczka) OZ- 22 Realizacja przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem odpadów oraz tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów ,00 zł osoby prawne, działalność gospodarczą; budowa/modernizacja linii do recyklingu odpadów innych niż komunalne, tworzenie punktów selektywnego zbierania innych niż komunalne, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów innych niż komunalne, tworzenie selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych; od r. do Strona 5 z 17

6 OZ OZ- 24 Dziedzina: Odnawialne Źródła Energii OZE OZE- 26 Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk dla jednostek samorządu terytorialnego Zakup i montaż kolektorów słonecznych Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł do 45% kosztów ,00 zł ,00 zł osoby prawne; terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; przedsięwzięcia polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne; przedsięwzięcia polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne; osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu zakup i montaż kolektorów słonecznych; realizowanego zadania; terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowlotaicznych; od r. do od r. do OZE- 27 Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii ,00 zł zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, osoby prawne z wyłączeniem instalacji fotowlotaicznych, jednostek samorządu terytorialnego małe elektrownie wodne, i ich jednostek podległych; biogazownie, elektrownie wiatrowe; od r. do OZE- 27A Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ,00 zł działalność gospodarczą zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowlotaicznych, małe elektrownie wodne, biogazownie, elektrownie wiatrowe; od r. do OZE- 28 Zakup i montaż pomp ciepła do 25% kosztów ,00 zł ,00 zł do 25% kosztów w formie dotacji z możliwością uzupełnienia pożyczką do 100 % osoby fizyczne nie prowadzce działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania; zakup i montaż pomp ciepła; od r. wznowienie wniosków w formie pożyczki do Strona 6 z 17

7 OŚ- 29 Wspracie przedsięwięć, realizowanych w celu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie zostały ujęte w inych programach WFOŚiGW w Warszawie do 3 dla zadań inwestycyjnych, dla zadań nieinwestycyjnych terytorialnego, osoby prawne realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; przedsięwzięcia związane z ochroną wód, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, wspomaganie ekologicznych form transportu (w tym ścieżki rowerowe), przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem, przedsięwzięcia związane z ochroną gatunkową i siedliskową roślin i zwierząt umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, jak również na Czerwonej Liście Roślin Naczyniowych, opracowywanie planów ochrony oraz projektów planów dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, inne działania ochrony środowiska obejmujące: przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju; od r. do Strona 7 z 17

8 Dziedzina: Edukacja Ekologiczna ,00 zł Stoisko promocyjne - Dzień Ziemi 2014 na Polu Mokotowskim w Warszawie zamknięty do 8 kosztów, maksymalna kwota dofinansowania do zł terytorialnego, ich związki i jednostki podległe, jednostki realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, Park Narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne, doposażenie stoiska promocyjnego "Dzień Ziemi 2014" organizacje, stowarzyszenia, na Polu Mokotowskim w Warszawie; zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej, szkoły wyższe i instytuty badawcze, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej r ,00 zł Strona 8 z 17

9 31 31 Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej zamknięty, maksymalna kwota dofinansowania do zł terytorialnego, ich związki i jednostki podległe; jednostki realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; Park Narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne; konkursy i olimpiady z zakresu wiedzy o środowisku organizacje, stowarzyszenia, przyrodniczym i ekologii; zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej; szkoły wyższe i instytuty badawcze; państwowe lub samorządowe instytucje kultury; państwowe osoby prawne prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej. od r. do r ,00 zł Strona 9 z 17

10 32 32 Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów w zakresie edukacji ekologicznej zamknięty, maksymalna kwota dofinansowania do zł terytorialnego, ich związki i jednostki podległe, jednostki realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, Park Narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne, konferencje, warszataty, szkolenia i seminaria z zakresu organizacje, stowarzyszenia, wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii; zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej, szkoły wyższe i instytuty badawcze, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej. od r. do r ,00 zł Strona 10 z 17

11 33 33 Wydawnictwa ekologiczne zamknięty do 8 kosztów kwalifikowach, maksymalna kwota dofinansowania do zł ,00 zł terytorialnego, ich związki i jednostki podległe; jednostki, które realizują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; Park Narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy), organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej, szkoły wyższe i instytuty badawcze, państwowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej. wydawnictwa ekologiczne (standardowe i multimedialne), w tym gry edukacyjne; od r. do r. Strona 11 z 17

12 34 34 Wspieranie kampanii i akcji edukacyjnoinformacyjnych do 8 kosztów Park Narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy), organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na kampanie, akcje i imprezy edukacyjno-informacyjne ze rzecz ochrony środowiska lub szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej edukacji ekologicznej, gospodarki odpadami oraz promocji OZE; szkoły wyższe i instytuty badawcze, państwowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej ,00 zł Wspieranie kampanii i akcji edukacyjnoinformacyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe terytorialnego, ich związki i jednostki podległe, jednostki, które realizują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; samorządowe instytucje kultury. kampanie, akcje i imprezy edukacyjno-informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej gospodarki odpadami oraz promocji OZE; ,00 zł Strona 12 z 17

13 36 36 Programy edukacyjne z zakresu ekologii do 8 kosztów Park Narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy), organizacje, stowarzyszenia, programy edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem zrzeszenia, fundacje działające na tematyki dotyczącej gospodarki odpadami oraz promocji rzecz ochrony środowiska lub OZE, edukacji ekologicznej, wspieranie działań utrzymujących czystość terenów szkoły wyższe i instytuty leśnych i parków krajobrazowych; badawcze, państwowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej. od r. do ,00 zł Programy edukacyjne z zakresu ekologii prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe terytorialnego, ich związki i jednostki podległe, jednostki, które realizują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury. programy edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej gospodarki odpadami oraz promocji OZE, wspieranie działań utrzymujących czystość terenów leśnych i parków krajobrazowych; od r. do ,00 zł Strona 13 z 17

14 38 38 Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej w zadaniach nieinwestycyjnych, w zadanich inwestycyjnych terytorialnego, ich związki i jednostki podległe, jednostki realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, Park Narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne, organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej, szkoły wyższe i instytuty badawcze; państwowe lub samorządowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej. budowa, rozbudowa, modernizacja baz edukacyjnych, budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury terenowej (w tym ścieżek edukacyjnych, kładek do obserwacji terenowej miejsc trudnodostępnych, pomostów do badań hydrobiologicznych, ogrodów dydaktycznych, kolekcji dendrologicznych, florystycznych, faunistycznych, zagród obserwacyjnych, dostrzegalni, profili glebowych, terenowych stacji obserwacyjnych i meteorologicznych, silwarii, terenowych pomocy edukacyjnych, tablic edukacyjnych, zegarów fenologicznych, wiat, wigwamów z wyposażeniem edukacyjnym, gier dydaktycznych itp.); ,00 zł Strona 14 z 17

15 Dziedzina: Ochrona Przyrody OP- 39 Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów zielonych 1 zadania osoby prawne, działalność gospodarczą, związki celowe; uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach, terenach zielonych, tworzenie nowych zwartych terenów zielonych, rewaloryzacja zabytkowych alei i parków; ,00 zł OP- 40 Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów zielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 10 kosztów zadania ,00 zł terytorialnego ich związki i jednostki podległe; uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach, terenach zielonych, tworzenie nowych zwartych terenów zielonych, rewaloryzacja zabytkowych alei i parków; OP- 41 Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei do 8 kosztów zadania terytorialnego, Parki Krajobrazowe, osoby prawne, osoby fizyczne, działalność gospodarczą; prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew starych, drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków bądź właściwej gminy, rewaloryzacja zabytkowych alei i parków, uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach; od r. do ,00 zł Strona 15 z 17

16 OP- 42 Ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej na obszarach chronionych do 9 kosztów zadania ,00 zł Park Narodowy, Parki Krajobrazowe, Lasy Państwowe, organizacje ekologiczne, terytorialnego; czynna ochrona gatunków chronionych, budowa gniazd, podestów, poprawa warunków bytowych, monitoring gatunków chronionych; od r. do OP- 43 Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych poprzez inwentaryzację i sporządzanie planów urządzania lasów oraz zwiększenie lesistości poprzez zalesienia zadania, maksymalna kwota dofinansowania do zł samorządy powiatowe; sporządzanie uproszczonych planów i inwentaryzacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa; od r. do ,00 zł OP- 44 Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów do 9 kosztów zadania Park Narodowy, Parki Krajobrazowe, Lasy Państwowe, organizacje ekologiczne, terytorialnego, stowarzyszenia rejestrowe działające na rzecz ochrony przyrody; programy ochrony i ratowania gatunków chronionych, reintrodukcja, restytucja gatunków chronionych, ochrona in situ i ex situ gatunków chronionych, monitoring stanu populacji gatunków chronionych; od r. do Dziedzina: Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków ,00 zł ,00 zł ,00 zł NZ- 45 Zakup sprzętu ratowniczego zadania, maksymalna kwota dofinansowania do zł Ochotnicza Straż Pożarna, terytorialnego dla OSP lub PSP, Szkoły pożarnicze; Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; zakup sprzętu ratowniczego służącego do likwidacji lub ograniczania skutków, nadzwyczajnych zagrożeń i poważnych awarii; od r. do ,00 zł Strona 16 z 17

17 NZ- 46 Zakup specjalnych samochodów pożarniczych 3 do 100 % kosztów zadania do 25 % kosztów zadania Ochotnicza Straż Pożarna, terytorialnego dla OSP lub PSP; zakup specjalnych samochodów pożarniczych różnych typów; od r. do ,00 zł ,00 zł - prowadzony jest w naborze ciągłym od dnia rozpoczęcia do środków w danym programie. W przypadku małego zainteresowania programem Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może podjąć decyzję o zamknięciu programu o czym poinformuje z 14 - dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej zamknięty - prowadzony jest w terminach określonych w dokumentach programowych Strona 17 z 17

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 r. Dziedzina: Gospodarka wodna 22 000 000,00 zł 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) 1 2014-GW-1 Budowa, przebudowa i remont urządzeń służących zwiększaniu retencji wodnej jako sposobu zmniejszenia zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Forma dofinansowania / Alokacja. Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja. 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) do 50% kosztów

Forma dofinansowania / Alokacja. Pożyczka Dotacja Pożyczkodotacja. 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) do 50% kosztów Dziedzina: Gospodarka wodna 36 000 000,00 zł 4 554 000,00 zł / 110 000,00 zł (PJB) 1 2014-GW-1 Budowa, przebudowa i remont urządzeń służących zwiększaniu retencji wodnej jako sposobu zmniejszenia zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 rok

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 rok 1 z 7 Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 rok Dziedzina: Ochrona wód 2016-OW-1 Realizacja przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Forma dofinansowania Beneficjenci

Forma dofinansowania Beneficjenci 1 z 8 Dziedzina: Ochrona wód 2015-OW- 1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w ramach programów WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Płońsk 27-28 maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2010 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2010 ROKU Załącznik do uchwały Nr 20/09 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2009 r., zm. uch. Nr 20/10 z 28.05.10r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2014 r. zm. uchwałą Nr 10/14 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 23 października 2014 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. em strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania

Programy krajowe NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania. Numer i nazwa działania Programy krajowe 2015-2020 - NFOŚiGW Typy projektów Typ beneficjenta Forma dofinansowania Lp. Numer i nazwa działania Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1. 1.1. Racjonalna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska w 2012 r. Efekty uzyskane z umów zawartych w 2012 r.

Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska w 2012 r. Efekty uzyskane z umów zawartych w 2012 r. rzeczowe i ekologiczne w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska rzeczowe w dziedzinie Ochrona Powietrza efekty 202 r. docieplenie stropodachu m 2 34.082,3 9.554,7 43.636,84 docieplenie ścian m 2

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2015 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2015 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r. www.wfosigw.pl

Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce Warszawa, dnia 2 lipca 2012 r. www.wfosigw.pl Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym i inżynieria finansowania wybranych przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na rok

Terminy naborów wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na rok Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Katowicach nr 1062/2015 z 25.06.2015 roku Terminy naborów wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na rok 2015 1 Lp. 1. Ochrona zasobów

Bardziej szczegółowo

Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska.

Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska. rzeczowe i ekologiczne w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska. Tabela nr 1 Przykładowe efekty rzeczowe i ekologiczne w dziedzinie Ochrona Ziemi efekty Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa

Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Efekty uzyskane z Programów Priorytetowych w dziedzinie Ochrona Powietrza

Efekty uzyskane z Programów Priorytetowych w dziedzinie Ochrona Powietrza Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska w 2014 roku Efekty rzeczowe uzyskane w dziedzinie Ochrona Powietrza zawartych w z umów z lat efekty docieplenie stropodachu/dachu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ochrona powietrza i zdrowie - działania WFOŚiGW w Gdańsku

Ochrona powietrza i zdrowie - działania WFOŚiGW w Gdańsku Ochrona powietrza i zdrowie - działania WFOŚiGW w Gdańsku 1) opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu :: III Konferencja o Jeziorach :: Wolsztyn :: 12 września 2013r. :: Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki wodnej w Wielkopolsce Dotychczasowe działania i nowe inicjatywy WFOŚiGW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 06.09.2012 r. Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie BENEFICJENCI WFOŚiGW w SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2007 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2007 ROKU Załącznik do uchwały RN Nr 28/06 z dn. 16.VI.06 r., zm. uchwałą RN Nr 4/07 z dn. 31.I.2007 r. zm. uchwałą RN Nr 27/07 z dn. 27.VII.2007 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2017 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2017 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 28/2016 z dnia 22.06.2016 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2017 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. Celem strategicznym

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami

WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami WFOŚiGW w Gdańsku współpraca z przedsiębiorcami Zakres dofinansowania Dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

POZYSKANIE FIANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO ŚRODKI KRAJWOWE I INNE CUS ARAW SA

POZYSKANIE FIANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO ŚRODKI KRAJWOWE I INNE CUS ARAW SA Wrocław, czerwiec 2011r. Agnieszka Jurgielaniec Dyrektor Centrum Usług Samorządowych POZYSKANIE FIANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO ŚRODKI KRAJWOWE I INNE CUS ARAW SA Prawdopodobnie największą bolączką wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta programowa na lata 2015 2020

Nowa oferta programowa na lata 2015 2020 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa dla JST na lata 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Nowa oferta programowa na lata 2015 2020 Nowa oferta zawiera 17

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Katowice, czerwiec 2014 roku. Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok str.

Katowice, czerwiec 2014 roku. Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok str. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK Katowice, czerwiec 2014 roku str. 1 LISTA

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzona uchwałą. Rady Nadzorczej nr 184/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku

Zatwierdzona uchwałą. Rady Nadzorczej nr 184/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2012 ROK Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 184/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działań związanych z rozwojem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. środki krajowe. Paulina Górska

Finansowanie działań związanych z rozwojem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. środki krajowe. Paulina Górska Finansowanie działań związanych z rozwojem selektywnego zbierania odpadów komunalnych środki krajowe Paulina Górska Gdańsk, 14 listopada 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Katowice, czerwiec 2015 roku. Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok str.

Katowice, czerwiec 2015 roku. Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok str. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2016 ROK Katowice, czerwiec 2015 roku Lista przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Kołobrzeg, 11 grudnia 2014r.

Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Kołobrzeg, 11 grudnia 2014r. Możliwości i formy współfinansowania zadań ze środków statutowych Funduszu, realizowanych w ramach POIiŚ i innych programów unijnych. Zasady finansowania inwestycji proekologicznych w ramach programu PROSUMENT

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie gospodarki odpadami. Finansowanie gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie gospodarki odpadami Finansowanie gospodarki odpadami dr MAŁGORZATA SKUCHA Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW 1 Rok 2009 jest pierwszym rokiem

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej PROGRAM

Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku ( działanie zgodne z punktem 5.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel konkursu: Podniesienie świadomości

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Nowa Energia dla Kraśnika

Nowa Energia dla Kraśnika Nowa Energia dla Kraśnika Projekty zrealizowane Zakup i montaż instalacji solarnych Termomodernizacja obiektów oświatowych Przebudowa modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku Planowane projekty

Bardziej szczegółowo

Katowice, sierpień 2017 roku. Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 rok str.

Katowice, sierpień 2017 roku. Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 rok str. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2018 ROK Katowice, sierpień 2017 roku Lista przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 dla jednostek samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zadania z zakresu ochrony przyrody

Tytuł programu: Zadania z zakresu ochrony przyrody PROGRAM PRIORYTETOWY ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku (działanie zgodne z pkt. 6 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Ochrona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2012 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem

1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem Uchwała nr 152/05 RN z dnia 19.12.2005r. Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowanych do finansowania w roku 2006 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Katowice, czerwiec 2016 roku. Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok str.

Katowice, czerwiec 2016 roku. Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok str. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2017 ROK Katowice, czerwiec 2016 roku Lista przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku UCHWAŁA Nr III/43/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kaliszu na 2003

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH Przemysław Wojcieszak Główne źródła finansowania Środki prywatne Środki pomocowe dotacje instrumenty finansowe Środki krajowe

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne w obszarze energetyki - wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku

Projekty innowacyjne w obszarze energetyki - wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku Projekty innowacyjne w obszarze energetyki - wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku Autor: Energa Operator Marcin Gregorowicz Słupsk 12.10.2016r. System finansowania ochrony środowiska w Polsce Zdj. Archiwum Szymon

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Arnold Donitza Z-ca PrezesaWFOSiGW 1 Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu Nowa oferta NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 75 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)

Bardziej szczegółowo

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WFOŚiGW w KIELCACH w 2016 ROKU 2. ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie udziela dofinansowania

Bardziej szczegółowo