PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2009"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2009 Marzec 2010

2 Spis treści: Wstęp 3 Charakterystyka 3 Struktura 4 Działalność 5 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w roku 2009 na terenie powiatu grudziądzkiego 6 Roczna ocena stanu sanitarnego urządzeń wodnych i zaopatrzenia ludności w wodę 12 Zakłady opieki zdrowotnej indywidualne, specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie 17 Stan sanitarny obiektów żywienia zbiorowego, produkcji i obrotu środkami spożywczymi, produkcji i obrotu kosmetykami w powiecie za rok Choroby zawodowe. Środowisko pracy 28 Ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń i chorób zakaźnych w 2009r. 34 Warunki sanitarno - higieniczne w palcówkach oświatowo wychowawczych 41 Promocja zdrowia 45 Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny 47 Oddział Laboratoryjny 48 2

3 Wstęp Charakterystyka Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska oraz zapobieganie powstawaniu chorób w tym zakaźnych i zawodowych poprzez działania umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi lub je przywracające na podstawie identyfikacji i oszacowania skali zagrożeń, a także kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zbiorowości ludzkiej. Takie główne cele realizuje w swojej działalności Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Grudziądzu jest zakładem opieki zdrowotnej powołanym do prowadzenia działalności kontrolno-nadzorowej i laboratoryjnej na terenie północno wschodnim województwa kujawsko pomorskiego. Swym zasięgiem obejmuje miasto na prawach powiatu Grudziądz, oraz powiat ziemski, w skład którego wchodzi 6 gmin i 2 miasta /Łasin i Radzyń Chełmiński/. Miasto Grudziądz liczy 99 tys. 3 mieszkańców i zajmuje obszar 58,7 km 2, powiat ziemski o powierzchni 728,4 km 2, zamieszkuje 38 tys. 799 mieszkańców w 6 gminach. Odległości do najdalej położonych osad i wsi to : w kierunku północnym 36 km w kierunku wschodnim 48 km w kierunku południowym 35 km w kierunku zachodnim granica miasta i powiatu przebiega na rzece Wiśle. Budynek PSSE zlokalizowany jest w obszarze śródmiejskim Grudziądza, z dogodnym dojazdem dla mieszkańców, środkami komunikacji miejskiej. Obiekt jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Państwowej Inspekcji Sanitarnej od r. Budynek znajduje się na działce o powierzchni 511m 2. Budynek IV kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 403m 2, kubaturze 7.463m 2 i powierzchni użytkowej 1.457m 2 Poszczególne laboratoria znajdują się na trzech kondygnacjach. Z dniem w zawiązku z reformą administracyjną Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna została zespolona z samorządem. 3

4 Struktura Organizacja Stacji zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia przedstawia się następująco: 1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, którego strukturę tworzą: a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, b) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego, c) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi, d) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych, e) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, f) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży; 2) Oddział Laboratoryjny, którego strukturę tworzą: a) Laboratorium Badania Żywności i Żywienia, b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego, c) Laboratorium Oceny Środowiska Pracy, d) Laboratorium Mikrobiologiczne; 3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, którego strukturę tworzą: a) Sekcja Ekonomiczno-Księgowa, b) Sekcja Administracyjno-Techniczna, c) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej; 4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia; 5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz; 6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych; 7) Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Księgowy; 8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego. 9) Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości. 4

5 Działalność Wykonywanie zadań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu odbywa się w oparciu o coroczne plany działalności opracowywane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz zgodnie z zapotrzebowaniem terenu wg potrzeb lokalnych. W oparciu o zatwierdzone plany pracy, zawierające wykaz przedsięwzięć, planowany jest zakres kontroli kompleksowych, problemowych i szczegółowych oraz pobory próbek z obiektów będących w ewidencji stacji. Zgodnie z założeniami odstępuje się od częstych, rutynowych kontroli podmiotów, na rzecz lepszych jakościowo, wnikliwych i ukierunkowanych działań. W związku z powyższym obserwuje się zmniejszenie ogólnej liczby ( ilościowe ) kontroli, przy zmniejszonym zatrudnieniu. W działalności Stacji ważnym elementem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie wiedzy na kursach i szkoleniach. Pracownicy Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, Oddziału Laboratoryjnego a także administracyjni i ekonomiczni, korzystali i korzystają ze szkoleń zewnętrznych organizowanych m.in. przez Główny Inspektorat Sanitarny, Państwowy Zakład Higieny, Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Akademie Medyczne, Gdańską Fundację Wody, oraz organizują dla potrzeb Stacji szkolenia wewnętrzne : - tematyczne planowane corocznie - szkolenia w systemie jakości - szkolenie kaskadowe pracowników Stacji po powrocie pracownika ze szkolenia zewnętrznego - inne wynikające z zaistniałej sytuacji ( np. zagrożenie bioterroryzmem, inne ) Zadaniem Stacji jest wydawanie na wniosek strony opinii sanitarnych w przypadku ubiegania się podmiotu o dotacje w ramach programu SAPARD. Obecnie Stacja prowadzi nadzór nad systemami informatycznymi: w zakresie bezpieczeństwa żywności: System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt - Rapid Alert System For Food and Feed RASFF, System Bezpieczeństwa Żywności SBŻ II, Krajowy System Informowania o Kosmetykach RAPEX ), w zakresie bezpieczeństwa wody system informatyczny Woda-Excel - nadzór sanitarny nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi, Geograficzny System Informatyczny dotyczący geobazy urządzeń wodociągowych, basenów i kąpielisk, w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego system informatyczny kontroli chorób zakaźnych GISK-NET, W 2004r. przystąpiono do akredytacji laboratoriów mikrobiologicznych, badania żywności i wody, w wyniku czego uzyskano certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 561. W latach następnych rozszerzono zakres akredytacji o mikrobiologię wody, żywności, mikrobiologię lekarską, fizyko-chemię wody oraz środowisko pracy. W 2008r. certyfikat PCA nr AB561 został przedłużony na podstawie auditu zewnętrznego do 2012r. Obecnie oddział pracuje zgodnie z nowym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących W ramach zintegrowanego sytemu badań, Oddział Laboratorium PSSE w Grudziądzu wykonuje nieodpłatnie badania dla powiatów Chełmno oraz Świecie nad Wisłą. 5

6 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w roku 2009 na terenie powiatu grudziądzkiego W roku 2009 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu znajdowało się 106 obiektów użyteczności publicznej oraz 3 kąpieliska. Kontrolami objęto 92 obiekty użyteczności publicznej oraz wszystkie kąpieliska. W roku sprawozdawczym z kontroli wyłączono apteki i przystanki kolejowe z uwagi na ich dość stabilny stan sanitarno - higieniczny. Poniżej graficznie przedstawiono ilość obiektów użyteczności publicznej, które objęto kontrolami sanitarnymi w 2009r. OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBJĘTE KONTROLAMI SANITARNYMI W 2009 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH NA TERENIE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 1,1% 8,4% 1,1% 11,6% 3,2% 20,0% 54,7% INNE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY HOTELARSKIE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ USTĘPY PUBLICZNE TERENY REKREACYJNE KĄPIELISKA ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, ODNOWY BIOLOGICZNEJ, TATUAŻU Kąpieliska W roku 2009 nadzorowano 3 kąpieliska śródlądowe: Zorganizowane: Kąpielisko CASUS nad Jeziorem Zamkowym, Łasin Niezorganizowane: Kąpielisko GOW Delfin Biały Bór, gm. Grudziądz Kąpielisko SFINX 2, Pieńki Królewskie 5, gm. Grudziądz Dwa kąpieliska mieszczą się na terenie wiejskim (kąpielisko GOW Delfin Biały Bór i SFINX 2 Pieńki Królewskie), natomiast kąpielisko CASUS w Łasinie. Wszystkie powyższe kąpieliska, po uprzednich kontrolach i badaniach wody, dopuszczono do użytkowania. 6

7 Woda kąpieliskowa ponownie oceniana była pod kątem przydatności do kąpieli na podstawie 5 parametrów tj.: Bakterie coli Escherichia coli Oleje mineralne Substancje powierzchniowo czynne Fenole Nie odnotowano przekroczeń w/w parametrów. Ponadto wodę w kąpieliskach badano też oceniając jej ph, tlen rozpuszczony, BZT 5, barwę, zapach, przezroczystość, osady smoliste, zakwity sinic i enterokoki kałowe. Odnotowano pewne przekroczenia w zakresie przezroczystości, wartości pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen oraz tlenu rozpuszczonego w wodzie. Rozkład w/w trzech parametrów przedstawiono na poniższych wykresach tj. Przezroczystości (przy obowiązującej normie 1 metr- zaznaczonej czerwoną linią) WARTOŚCI PRZEZROCZYSTOŚCI WODY W KĄPIELISKACH POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 MAJ I MAJ II CZERWIEC I CZERWIEC II LIPIEC I LIPIEC II SIERPIEŃ I SIERPIEŃ II WRZESIEŃ I TERMIN POBORU PRÓBEK WODY KĄPIELISKOWEJ KĄPIELISKO "CASUS" KĄPIELISKO "DELFIN" KĄPIELISKO SFINX 2 7

8 BZT 5 (przy obowiązującej normie do 6 [mg O 2 /l] - zaznaczonej czerwoną linią) WARTOŚCI BZT 5 W WODZIE W KĄPIELISKACH POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO MAJ I MAJ II CZERWIEC I CZERWIEC II LIPIEC I LIPIEC II SIERPIEŃ I SIERPIEŃ II WRZESIEŃ I TERMIN POBORU PRÓBEK WODY KĄPIELISKOWEJ KĄPIELISKO "CASUS" KĄPIELISKO "DELFIN" KĄPIELISKO SFINX 2 Tlenu rozpuszczonego (przy obowiązującej normie > 80% - zaznaczonej czerwoną linią) WARTOŚCI TLENU ROZPUSZCZONEGO W WODZIE W KĄPIELISKACH POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO Setki 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MAJ I MAJ II CZERWIEC I CZERWIEC II LIPIEC I LIPIEC II SIERPIEŃ I SIERPIEŃ II WRZESIEŃ I TERMIN POBORU PRÓBEK WODY KĄPIELISKOWEJ KĄPIELISKO "CASUS" KĄPIELISKO "DELFIN" KĄPIELISKO SFINX 2 8

9 Badania wody powierzchniowej w roku 2009 nie wykazały przekroczeń bakteriologicznych. Stan sanitarno techniczny kąpielisk nie budził większych zastrzeżeń. W porównaniu z ubiegłym rokiem, większych zmian w funkcjonowaniu kąpielisk nie odnotowano tzn. odpowiednio przygotowano plaże, właściwie oznakowano miejsca dla kąpiących, wykonano brodziki dla kąpiących się dzieci, wywieszono regulaminy. Wszystkie kąpieliska wyposażone są w stałe sanitariaty. Ustępy publiczne W roku 2009 powstała nowa toaleta wolnostojąca w Łasinie posiadającą podłączenie wodno kanalizacyjne i energetyczne. Nie stwierdzono tu uchybień natury higieniczno zdrowotnej. Domy pomocy społecznej W grupie tej znajduje się 1 Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu n/osą. Został on skontrolowany i nie stwierdzono tam żadnych uchybień. Personel Domu Pomocy Społecznej dokłada starań, aby pensjonariusze mieli zapewnioną godziwą opiekę i warunki bytowe. Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie W tej grupie znajduje się 8 obiektów i we wszystkich przeprowadzono kontrole sanitarne. Zalicza się tutaj hotele i motele nie posiadające kategoryzacji, gospodarstwa agroturystyczne oraz ośrodki wczasowo turystyczne. Hotele, motele w grupie tej znajdują się 2 obiekty bez kategorii zaszeregowania. Wszystkie zostały skontrolowane. W porównaniu z rokiem 2008 nie odnotowano tutaj większych zmian, gdyż inwestycje poczynione w ubiegłych latach pozwoliły zachować dobry stan higieniczno sanitarny na dłuższy czas. Ośrodki wczasowo turystyczne w grupie tej funkcjonują 2 obiekty tj. jeden położony jest nad Jeziorem Rudnickim, a drugi mieści się nad Jeziorem Zamkowym w Łasinie. Jak co roku skontrolowano wszystkie ośrodki przed otwarciem sezonu turystycznego. Właściciele i administratorzy zadbali o właściwy stan bieżącej czystości oraz przeprowadzili szereg prac remontowo malarskich. Gospodarstwa agroturystyczne w ewidencji znajdują się 4 gospodarstwa agroturystyczne wszystkie skontrolowano. Stan sanitarno techniczny tych obiektów nie budzi zastrzeżeń. W jednym z gospodarstw oddano do użytkowania nowy budynek mieszkalny z 12 pokojami gościnnymi, w innym natomiast przeprowadzono remont malarski pokoi i pomieszczeń sanitarnych. Grupa obiektów świadczących usługi pielęgnacyjne ciała W grupie tej znajdują się następujące rodzaje obiektów: zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej i inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu. Ich łączna liczba wynosi 19. Obiekty te charakteryzują się dużą zmiennością w ilości oraz w zaszeregowaniu. Wiele z nich rozszerza swoją działalność i podnosi jakość świadczonych usług, a w innych stwierdza się szereg uchybień choć mają one tylko charakter przejściowy. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu przyczyniają się do poprawy ich stanu higieniczno zdrowotnego. Poniżej przedstawiono jak w danej grupie rozkładają się poszczególne rodzaje obiektów. 9

10 GRUPA OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA 10,5% 5,3% 10,5% 73,7% ZAKŁADY FRYZJERSKIE ZAKŁADY KOSMETYCZNE ZAKŁADY ODNOWY BIOLOGICZNEJ INNE ZAKŁADY, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ JEDNA Z USŁUG FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I TATUAŻU Zakłady fryzjerskie Na nadzorowanym terenie znajduje się 14 zakładów fryzjerskich. W roku 2009 kontrole przeprowadzono we wszystkich obiektach. Stan higieniczno zdrowotny salonów fryzjerskich nie budził większych zastrzeżeń. Z reguły właściciele dbają o wizerunek zakładu, aby był on konkurencyjny dla innych. Zakłady kosmetyczne W roku 2009 powstały 2 zakłady kosmetyczne. W danym roku sprawozdawczym nie prowadzono postępowania administracyjnego. W obiektach tych prowadzi się zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, są to przede wszystkim: kosmetyka twarzy, ciała, manicure i pedicure. Kontrole nie wykazały tu uchybień natury sanitarnej. Stan higieniczno zdrowotny pomieszczeń, wyposażenia i narzędzi kosmetycznych nie budził zastrzeżeń. W związku z art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570), w bieżącym roku sprawdzano również wdrożenie i stosowanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Wszystkie kontrolowane podmioty posiadały takowe procedury. Zakłady odnowy biologicznej Na terenie powiatu grudziądzkiego znajduje się jeden zakład odnowy biologicznej. Obiekt ten świadczy usługi solaryjne. W bieżącym roku skontrolowano go akcyjnie w związku z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym programu Bezpieczne solarium. W ramach tego przedsięwzięcia sprawdzano bezpieczeństwo urządzeń wykorzystywanych do opalania oraz stan sanitarno techniczny całego zakładu, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normę PN-EN :2004(U) Bezpieczeństwo elektryczne przyrządów do użytku domowego i podobnego część 2-27: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do naświetlań skóry promieniami podczerwonymi i nadfioletowymi. Efektem tej akcji było zwiększenie świadomości właścicieli solariów o ciążącym na nich obowiązku większej dbałości o zdrowie opalającego się u nich klienta. Okazało się, iż największym problemem jest określenie poziomu irradiacji efektywnej i uzyskanie instrukcji obsługi łóżek w języku polskim. Nie wszyscy są też przeszkoleni z zakresu bezpiecznego użytkowania sprzętu przez personel i klientów Część łóżek nie posiada też odpowiednich oznaczeń. Nie prowadzi się też kart naświetlań. Kontrolowane solarium wyposażono w instrukcje bezpiecznego korzystania i przeciwwskazania oraz plakaty do określenia fototypu skóry klienta, a także w odpowiednią ilość okularów ochronnych do opalania. Zużyte lampy solaryjne oddawane są do utylizacji firmom wymieniającym je na nowe. Stan higieniczno zdrowotny kontrolowanego obiektu nie budził większych zastrzeżeń. 10

11 Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu Jest to grupa obiektów, w których świadczy się kompleksowo usługi fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej. W 2009r. liczba tych zakładów wynosiła 2. Wszystkie objęto kontrolami sanitarnymi, a ich stan higieniczno zdrowotny nie budził zastrzeżeń. Większość właścicieli zakładów, obok zwyczajowych usług wprowadza też elementy nowatorskie. Mieszkańcy, a zwłaszcza kobiety, chcą obecnie korzystać z profesjonalnych, kompleksowych usług, dlatego też w ofercie w/w obiektów znajduje się szeroki zakres podstawowych usług fryzjerskich, kosmetycznych, a także usługi solaryjne, manicure oraz pedicure. Obiekty i urządzenia komunikacji publicznej W porównaniu do zeszłego roku nie zmienił się stan ewidencji tych obiektów. Jest nadal 6 przystanków kolejowych. W roku sprawozdawczym wyłączono je z kontroli z uwagi na ich dość stabilny stan sanitarno - higieniczny. Tereny rekreacyjne Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu znajduje się 5 obiektów: 3 plaże, 1 ogródek jordanowski i 1 park. Wszystkie te obiekty objęto kontrolami sanitarnymi. Przeprowadzono coroczne prace związane z przygotowaniem do sezonu. Uchybień natury sanitarnej nie stwierdzono. W tym roku na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego wzmożono nadzór nad piaskownicami. Skontrolowano łącznie 6 piaskownic i placów zabaw w przedszkolach i na osiedlach mieszkaniowych. Kontrole objęły takie zagadnienia jak częstotliwość wymiany piasku, jego czystość, stan techniczny piaskownic oraz zabezpieczenie ich przed dostępem zwierząt. Wydano 1 decyzję administracyjną, którą wykonano w ciągu roku sprawozdawczego. Powtarzającymi się nieprawidłowościami były: brak lub uszkodzone ławeczki wokół piaskownic, niesprawny technicznie i nieodmalowany sprzęt zabawowy oraz uszkodzone ogrodzenia. W czasie przedmiotowych kontroli piaskownic nie stwierdzono zanieczyszczeń piasku śmieciami czy też zwierzęcymi odchodami. Wymieniano go przynajmniej dwukrotnie w czasie tego sezonu. Skontrolowane piaskownice nie były zabezpieczone przed dostępem zwierząt. Administratorzy, na zalecenie dotyczące przykrywania piaskownic celem zabezpieczenia ich przed dostępem zwierząt, odpowiedzieli, iż jest ono niemożliwe do zrealizowania zarówno ze względów finansowych jak i organizacyjnych (kwestia zamykania i otwierania piaskownic), a stawianie powyższych wymagań w konsekwencji może spowodować likwidacje piaskownic. W przypadku przedszkoli zakrywanie piaskownic może być wykonywane przez pracownika gospodarczego. Inne obiekty użyteczności publicznej W tej grupie znajduje się 66 obiektów wykonano 42 kontrole obiektów kulturalno-widowiskowych i sportowych, pralni, targowisk zwierzęcych, stacji paliw, zakładów karnych oraz cmentarzy, baz hodowlanych i zakładów rolnych, a także obiektów kontrolowanych w ramach interwencji. W tym roku z kontroli wyłączono apteki z uwagi na ich dobry stan sanitarny. Wybrane grupy obiektów omówiono poniżej: Obiekty sportowe Do grupy tej zalicza się stadion sportowy w Łasinie. Nie prowadzono tu postępowania administracyjnego. W roku sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z modernizacją stadionu, w związku z tworzeniem boiska w ramach programu orlik. Obiekty kulturalno widowiskowe Do grupy tej zalicza się ośrodki kultury. Jak co roku odnotowuje się tu szereg zmian dotyczących przeprowadzania modernizacji i podwyższania standardu oferowanych usług kulturalno widowiskowych. Nie odnotowano tu uchybień natury sanitarnej i nie wszczynano postępowania administracyjnego. W roku sprawozdawczym rozpoczęto też przebudowę jednego z gminnych ośrodków kultury (Rogoźno) obejmującą także zmianę zagospodarowania terenu. 11

12 Cmentarze W ewidencji znajdują się 23 cmentarze. Zostały one wszystkie skontrolowane. Obiekty te charakteryzują się dobrym stanem sanitarnym. Nie stwierdzono żadnych uchybień, a stan alejek, ogrodzenia i kontenerów na śmieci był dobry. Ogólne uwagi i wnioski dotyczące stanu sanitarnego obiektów komunalnych: W 2009r. Główny Inspektor Sanitarny zarządził w całym kraju kontrole piaskownic. Były sprawdzane głównie pod kątem czystości piasku i zabezpieczenia przed zwierzętami. Nadal należy skutecznie kontynuować tę akcję i sprawdzać utrzymanie reżimu sanitarnego w piaskownicach. Nadrzędnym celem działalności obiektów kulturalno widowiskowych w powiecie ziemskim jest podnoszenie jakości życia kulturalnego na terenie powiatu, dlatego też należy popierać rozpoczynające się inwestycje mające poprawić wizerunek tych obiektów. Roczna ocena stanu sanitarnego urządzeń wodnych i zaopatrzenia ludności w wodę Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę W roku 2009r. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi obejmowała nadzorem sanitarnym 25 obiektów wodnych, w tym 13 wodociągów o produkcji < 100m³/d, 12 wodociągów o produkcji m³/d. Nowo powstałych obiektów wodnych nie odnotowano. W ciągu 2009r. PPIS w Grudziądzu na obiekty wodne wydał 11 decyzji administracyjnych dotyczących nieodpowiedniej jakości wody. W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego pobrano 104 próbki wody do badań laboratoryjnych. Próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego badane były w PSSE w Grudziądzu, zaś w ramach monitoringu przeglądowego w PSSE w Toruniu i WSSE w Bydgoszczy. W 2009r. wodociągi zaopatrywały w wodę mieszkańców powiatu grudziądzkiego, z czego (76%) ludzi korzystało z wody odpowiadającej obowiązującym normom, zaś 6762 (24%) ludzi korzystało z wody nie odpowiadającej wymaganiom. Gmina Wodociągi o produkcji m³/dobę Ilość wodociągów Liczba ludności zaopatrywanej w wodę w powiecie Odpowiadająca wymaganiom Nie odpowiadająca wymaganiom Grudziądz Gruta Łasin < < < Radzyń < Chełmiński Rogóźno Świecie n/osą < <

13 Stan sanitarno-techniczny poszczególnych grup urządzeń wodnych przedstawiał się następująco: WODOCIĄGI O PRODUKCJI <100m³/dobę W tej grupie obiektów na terenie wsi zlokalizowanych jest 13 obiektów. Na koniec roku zmieniono grupę zaszeregowania wodociągu publicznego Boguszewo, gm. Gruta (z grupy wodociągów o większej produkcji do mniejszej). Stan higieniczno-zdrowotny obiektów ocenia się jako dobry. Z własnej inicjatywy administratorów przeprowadzono remonty malarskie hydroforni i urządzeń wodnych w następujących obiektach: wodociągu publicznym Kłódka, gm. Rogóźno, wodociągu publicznym Mazanki gm. Radzyń Chełmiński, wodociągu publicznym Rywałd gm. Radzyń Chełmiński, wodociągu publicznym Szynwałd gm. Łasin, wodociągu publicznym Zarośle, gm. Rogóźno. W pozostałych wodociągach stan higieniczno-zdrowotny pomieszczeń hydroforni, urządzeń wodnych nie budził zastrzeżeń. W 2009r. 8 wodociągów dostarczało wodę odpowiadającą obowiązującym wymaganiom, zaś 5 wodociągów dostarczało wodę o nieodpowiedniej jakości. W porównaniu z rokiem ubiegłym jakość wody w: 2 wodociągach uległa poprawie (wodociąg lokalny, wodociąg publiczny), w 6 wodociągach cały czas odpowiadała obowiązującym normom (2 wodociągi lokalne, 4 wodociągi publiczne); w 2 wodociągach jakość wody budziła zastrzeżenia podobnie jak w poprzednim roku sprawozdawczym (wodociąg lokalny, wodociąg publiczny), a w 3 wodociągach jakość wody uległa pogorszeniu (1 wodociąg lokalny, 2 wodociągi publiczne). W porównaniu do roku ubiegłego poprawiła się jakość wody w: wodociągu publicznym Mazanki gm. Radzyń Chełmiński (z wody wyeliminowano mangan, żelazo i mętność) wodociągu lokalnym Stadniny Koni Gospodarstwo Szarnoś, gm. Świecie n/osą (z wody wyeliminowano mangan) Planowane jest też podłączenie mieszkańców miejscowości Szarnoś do wodociągu publicznego Partęczyny, gm. Świecie n/osą na początku roku W porównaniu do roku ubiegłego jakość wody uległa pogorszeniu w: wodociągu lokalnym SK Gospodarstwo Mędrzyce, gmina Świecie n/osą Badana woda charakteryzowała się zwiększoną mętnością, zawierała ponadnormatywne ilości żelaza. Na koniec 2009r. podłączono gospodarstwa domowe w miejscowości Mędrzyce do wodociągu miejskiego Łasin. wodociągu publicznym Przesławice, gmina Łasin Regeneracja studni i uzdatnianie podziemne w 2008r. przyniosła pożądany efekt tylko na krótki czas. Szybko okazało się, że woda charakteryzuje się podwyższoną mętnością, zawiera ponadnormatywne ilości manganu i żelaza. W 2009r. przeprowadzono inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej łączącej wodociąg miejski Łasin z Przesławicami. Ostatecznie wyłączono z eksploatacji hydrofornię w Przesławicach. Odbiorcy wody z Przesławic korzystać będą z wody pochodzącej w wodociągu miejskiego Łasin. Z początkiem 2010r. planuje się prace odbiorcze nowej sieci. wodociągu publicznym Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński W 2009r. badana woda charakteryzowała się zwiększoną barwą i utlenialnością. Uzdatnianie wody w w/w wodociągach nie było prawidłowe, spowodowane eksploatowaniem przestarzałych i zużytych urządzeń. Również słaba obsada kadrowa w małych wodociągach (jedna osoba wykonuje kilka różnorodnych prac, nie jest fachowcem) wpływa negatywnie na jakość obsługi tych wodociągów. 13

14 W porównaniu do roku ubiegłego jakość wody nie uległa zmianie i nadal nie odpowiada wymaganiom obowiązującego rozporządzenia w: wodociągu lokalnym SK Gospodarstwo Bogdanki gmina Łasin W 2008r. i 2009r. w badanej wodzie stwierdzono nadal przekroczenia ilości manganu, żelaza i jonu amonowego oraz mętności. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami właściciela wodociągu inwestycja polegająca na budowie nowej sieci wodociągowej z Łasina do Przesławic objęła swym zasięgiem również Bogdanki. Mieszkańcy Bogdanek wraz z wejściem w nowy rok zostali zaopatrzeni w wodę pitną z wodociągu miejskiego Łasin. wodociągu publicznym Szynwałd gmina Łasin Jakość wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Szynwałd, gm. Łasin nadal wykazuje ponadnormatywne ilości manganu, żelaza i charakteryzuje się zwiększoną mętnością. Z początkiem roku zaobserwowano tendencję spadkową w ilości tych przekroczeń, ale cały czas nie są to wartości odpowiadające normom. W ciągu roku administrator wykonał szereg prac remontowych mających na celu poprawę istniejącego stanu, jednak bezskutecznie. W 2010r. planuje się wykonać dogłębną analizę przebiegu procesów uzdatniania wody, a w ostateczności połączenie sieci wodociągowej Szynwałdu z sąsiadującymi wodociągami (publicznym Zawda i miejskim Łasin) i wyłączenie hydroforni z eksploatacji. Skład mikrobiologiczny wody Przejściowo pogorszyła się jakość wody pod względem bakteriologicznym w wodociągu publicznym Kłódka, gm. Rogóźno. W badanej wodzie stwierdzono zwiększoną ogólną liczbę bakterii w 22ºC po 72h. W wodzie z Rogóźna odnotowano również pojedyńcze przypadki pojawienia się bakterii enterokoków kałowych i bakterii grupy coli. Również jakość wody w wodociągu publicznym Przesławice, gm. Łasin budziła zastrzeżenia. W badanej wodzie stwierdzono znaczne przekroczenia ogólnej liczby bakterii w 22ºC po 72h i ogólnej liczby bakterii w 36ºC po 48h. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto stosowne działania: przeprowadzono płukanie sieci i dezynfekcję podchlorynem sodu, wydano stosowne komunikaty dla mieszkańców o pogorszeniu się jakości wody. Jakość wody przebadanej w pozostałych wodociągach odpowiadała wymaganiom sanitarnym według obowiązującego rozporządzenia zarówno pod względem składu fizykochemicznego jak i bakteriologicznego. Wszystkie wodociągi w tej grupie obiektów poza wodociągiem Przesławice gm. Łasin posiadają odżelaziacze. W Przesławicach zastosowane jest uzdatnianie podziemne. W roku sprawozdawczym w tej grupie obiektów przeprowadzono łącznie 15 kontroli sanitarnych, wydano 5 decyzji na nieodpowiednią jakość wody (w tym 1 z uwagi na niewłaściwy skład mikrobiologiczny). W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego pobrano 37 próbek do badań laboratoryjnych. Są to wodociągi zaopatrujące w wodę 4779 mieszkańców powiatu ziemskiego, z czego 3408 ludzi (ok. 71%) korzysta z wody odpowiadającej obowiązującym normom. WODOCIĄGI O PRODUKCJI m³/dobę W powiecie zlokalizowanych jest 10 obiektów. Zmieniono grupę zaszeregowania wodociągu publicznego Boguszewo, gm. Gruta ( z grupy wodociągów o większej produkcji do mniejszej). Nie odnotowano wodociągów nowo wybudowanych. W 2009r. zostały zakończone prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego Gruta, a także zmodernizowano proces uzdatniania polegający na szeregu operacji jednostkowych: napowietrzanie wody surowej w areatorze kaskadowym I stopień pompowania, trójstopniowa filtracja napowietrzanej wody poprzez złoże żwirowe (wstępne odżelazianie), złoże piaskowe (odżelazianie) złoże kombinowane (odmanganianie) II stopień pompowania, pompowanie wody czystej do sieci III stopień pompowania. Wszystkie urządzenia uzdatniające wymieniono na nowe. Do gromadzenia wody uzdatnionej dostawiono 1 zbiornik retencyjny 4-komorowy o pojemności 200m³ wody. Przeprowadzono również gruntowny remont hydroforni. Położono płytki ceramiczne na ścianach i podłodze oraz wydzielono 14

15 pomieszczenie socjalno-sanitarne dla konserwatora wodociągu. Odnowiono elewację budynku. Teren przy hydroforni został uporządkowany, utwardzony i ogrodzony. Z własnej inicjatywy administratorów przeprowadzono remonty malarskie hydroforni i urządzeń wodnych w następujących obiektach: wodociąg publiczny Nowe Błonowo, gm. Łasin, wodociąg publiczny Rogóźno, wodociąg publiczny Szembruk, gm. Rogóźno, W wodociągu publicznym Zawda, gm. Łasin położono płytki ceramiczne na ścianach i podłodze. Stan higieniczno-zdrowotny skontrolowanych obiektów ocenia się jako dobry. W 2009r. 8 wodociągów dostarczało wodę odpowiadającą obowiązującym wymaganiom, zaś 4 wodociągi dostarczały wodę o nieodpowiedniej jakości. W porównaniu z rokiem ubiegłym jakość wody w 2 wodociągach uległa poprawie (wodociągi publiczne), w 6 wodociągach woda cały czas odpowiadała normom (wodociągi publiczne), w 3 wodociągach jakość wody dalej budziła zastrzeżenia (1 wodociąg lokalny i 2 wodociągi publiczne), a w 1 wodociągu jakość wody uległa pogorszeniu (1 wodociąg publiczny). W porównaniu z rokiem ubiegłym jakość wody w 2 wodociągach uległa poprawie: wodociąg miejski Łasin (z wody wyeliminowano jon amonowy, mangan, utlenialność i mętność) wodociąg publiczny Zawda gm. Łasin (z wody wyeliminowano mangan i mętność), W porównaniu do roku ubiegłego jakość wody nie uległa zmianie i nadal nie odpowiada normom obowiązującego rozporządzenia w: wodociągu lokalnym RSP Przełom Linowo, gm. Świecie n/osą Na koniec 2008r. w badanej wodzie ujawniono ponadnormatywne ilości manganu i żelaza. Nastąpiła chwilowa poprawa jakości wody. Jednak następne badania wody w 2009r, wykazały ponowne przekroczenia ilości manganu, a także ponadnormatywne ilości jonu amonowego. wodociągu publicznym Gruta Pomimo modernizacji stacji uzdatniania wody i zastosowania nowej technologii uzdatniania wody, woda nadal nie odpowiada normom obowiązującego rozporządzenia. W badanej wodzie stwierdzono ponadnormatywne ilości jonu amonowego i manganu. Spowodowane jest to prawdopodobnie długotrwałym wpracowywaniem się złóż filtracyjnych, które może potrwać maksymalnie do pół roku. W ramach kontroli wewnętrznej firma odpowiedzialna za modernizację stacji uzdatniania wody w Grucie wykonuje badania wody co 2 miesiące. Wyniki analiz wykazują wahania wartości parametrów amonowego jonu i manganu. wodociągu publicznym Nowe Błonowo, gm. Łasin Ponadnormatywne ilości manganu, jonu amonowego, żelaza i mętności wykazano w sprawozdaniach z badań na koniec 2008r. Ze względów finansowych administrator musi przeprowadzić gradację koniecznych remontów i rozłożyć je odpowiednio w czasie. Na bieżąco jednak prowadzone są płukania sieci i urządzeń wodnych oraz prace konserwacyjne mające nie dopuścić do pogorszenia istniejącego stanu. W porównaniu do roku ubiegłego jakość wody uległa pogorszeniu w: wodociągu publicznym Mełno gm. Gruta Badana woda zawierała ponadnormatywne zawartości manganu i jonu amonowego. W budżecie gminy na 2010r. zaplanowano kompleksową modernizację stacji uzdatniania w Mełnie, gm. Gruta. Uzdatnianie wody w opisanych wodociągach nie było prawidłowe, najczęściej z uwagi na przestarzałe i wyeksploatowane urządzenia, zaś w zmodernizowanym wodociągu spowodowane jest to prawdopodobnie długotrwałym wpracowywaniem się złóż filtracyjnych Również słaba obsada kadrowa w małych wodociągach (jedna osoba wykonuje kilka różnorodnych prac, nie jest fachowcem) nie sprzyja prawidłowej eksploatacji wodociągów. 15

16 Wodociągi o dobrej jakości wody Jakość przebadanej wody w pozostałych 6 publicznych wodociągach odpowiadała wymaganiom sanitarnym według obowiązującego rozporządzenia zarówno pod względem składu fizykochemicznego jak i mikrobiologicznego. Skład mikrobiologiczny wody Przejściowo pogorszyła się jakość wody pod względem bakteriologicznym w wodociągu publicznym Partęczyny, gm. Świecie n/osą. W badanej wodzie stwierdzono bakterie grupy coli i enterokoki kałowe. Podjęto stosowne działania, przeprowadzono dezynfekcję co wpłynęło na poprawę jakości wody. Stałej dezynfekcji podchlorynem sodu była poddawana woda w wodociągach miejskich Łasin i Radzyń Chełmiński. Dezynfekcję lampami UV stosowano w wodociągu miejskim Radzyń Chełmiński, w wodociągu publicznym Plemięta gm. Gruta i Partęczyny gm. Świecie n/osą. Ilość chloru wolnego w badanej wodzie odpowiadała obowiązującej normie. W roku sprawozdawczym w tej grupie obiektów przeprowadzono łącznie 19 kontroli sanitarnych, wydano 6 decyzji administracyjnych na poprawę jakości wody (w tym 1 pod względem mikrobiologicznym). W ramach monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego pobrano 67 próbek wody. Opisane wodociągi zaopatrują w wodę mieszkańców powiatu grudziądzkiego, z czego (ok. 77%) korzysta z wody odpowiadającej obowiązującym normom mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński korzysta z wody z wodociągu publicznego Mgowo, gm. Płużnica, powiat Wąbrzeźno (woda odpowiada obowiązującym normom). Jakość wody w 2009r. z wodociągów o produkcji <100 m³/dobę i m³/dobę przedstawiała się następująco: Inne podmioty zaopatrujące w wodę W tej grupy zaliczono 2 wodociągi: wodociąg awaryjny szpitala w Łasinie, ul. Grudziądzka 2 i wodociąg lokalny Szkoły Podstawowej w Mokrem, gm. Grudziądz. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło pogorszenie się jakości wody pod względem fizykochemicznym w wodociągu lokalnym-awaryjnym Szpitala w Łasinie. W badanej wodzie stwierdzono ponadnormatywne ilości jonu amonowego, żelaza i mętności. PPIS w Grudziądzu wydał 1 decyzję administracyjną na poprawę jakości wody. Stan higieniczno-zdrowotny skontrolowanych stacji uzdatniania wody był dobry. W roku 2009 przeprowadzono 2 kontrole sanitarne. W ramach monitoringu kontrolnego pobrano 2 próbki wody. 16

17 Kontrole wewnętrzne W ramach kontroli wewnętrznych jakości wody przeznaczonej do spożycia, realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w uzgodnieniu z PPIS opracowano harmonogramy poboru próbek wody. Stopień zwodociągowania poszczególnych gmin Na terenie miasta i gminy Łasin i Radzyń Chełmiński wszystkie miejscowości są zwodociągowane. Tylko pojedyncze gospodarstwa nie są zwodociągowane, co stanowi 1% ludności w mieście i gminie Łasin i 0,5% w mieście i gminie Radzyń Chełmiński. Na terenie gminy Rogóźno wszystkie miejscowości są zwodociągowane. Tylko pojedyncze gospodarstwa nie są zwodociągowane, co stanowi 1,5% mieszkańców gminy Rogoźno. Na terenie gminy Gruta również wszystkie wsie są zwodociągowane, jednak 4% ludności nie jest podłączona do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Świecie n/osą tylko 1 wieś Karolewo nie jest zwodociągowana: co stanowi 1,6% ludności gminy. Gmina Grudziądz posiada już tylko 4 miejscowości, które nie są zwodociągowane: Mokre, Zakurzewo, Lisie Kąty i Wielki Wełcz. Ogólne uwagi i wnioski dotyczące potrzeb i możliwości dalszej poprawy zaopatrzenia w wodę. Obserwuje się tendencję likwidacji wodociągów lokalnych i małych wodociągów publicznych dostarczających wodę o nieodpowiedniej jakości. Realizowane są zadania przyłączania istniejących sieci wodociągowych i budowy nowych sieci celem poszerzania zasięgu rozprowadzania wody z tych stacji wodociągowych, które dostarczają wodę dobrej jakości. Współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi ulega systematycznej poprawie. Zakłady opieki zdrowotnej indywidualne, specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu na koniec 2009r. zewidencjonowano tak samo jak w poprzednim roku 17 placówek ochrony zdrowia, w tym jest 7 publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 10 praktyk lekarskich. W 2009r. zlikwidowano 1 NZOZ w Łasinie, zgłoszono działalność 1 nowego prywatnego gabinetu stomatologicznego w Grucie. W 2009r. skontrolowano wszystkie obiekty, przeprowadzając w nich 19 kontroli. Nie odnotowano obiektów złych pod względem sanitarnym. W 2009r. wydano 3 postanowienia o spełnieniu wymogów fachowych i sanitarnych przez placówki ochrony zdrowia. Na 7 zewidencjonowanych zakładów opieki zdrowotnej 6 nadal nie spełnia wszystkich wymogów aktualnie obowiązującego rozporządzenia i jest objęta programami dostosowawczymi. Jedynie Gminny Ośrodek Zdrowia w Rogoźnie w całości dostosowany jest do wymogów obowiązujących przepisów. W 2009r. wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą poprawy wyposażenia gabinetu stomatologicznego w jednym z ośrodków zdrowia. Szpital Na terenie działalności PSSE w powiecie ziemskim funkcjonuje Szpital SPZOZ w Łasinie przy ul. Grudziądzkiej 2. W szpitalu w Łasinie w porównaniu do roku ubiegłego większych zmian w funkcjonalności pomieszczeń nie odnotowano. Nadal newralgicznymi punktami rzutującymi na reżim sanitarny są: brak funkcjonalności na bloku operacyjnym - wspólne wejście dla pacjentów i personelu oraz dostarczania narzędzi operacyjnych, brak rozdziału na część czystą i brudną; brak śluz dla pacjenta, śluz szatniowych dla personelu, 17

18 śluzy materiałowej dla transportowania czystego sprzętu operacyjnego. Wyżej wymienione oraz inne nieprawidłowości szpital ma ujęte w opracowanym programie dostosowawczym. Realizacja większości punktów programu przewidziana jest zgodnie z przepisami do 2012r. Dodatkowo SPZOZ w Łasinie posiada opracowany projekt Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitala SPZOZ w Łasinie. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata W roku sprawozdawczym rozpoczęto prace remontowo modernizacyjne na oddziale wewnętrznym i chirurgicznym związane z realizacją projektu. Czystość bieżąca szpitala podobnie jak w roku ubiegłym utrzymana była na właściwym poziomie. Wyposażenie w sprzęt medyczny jednorazowego użycia chorych było wystarczające. Nie budziło zastrzeżeń zaopatrzenie w środki do utrzymania czystości, dezynfekcyjne i bieliznę szpitalną. Podobnie jak w latach ubiegłych sprzątaniem pomieszczeń szpitala zajmowali się pracownicy zatrudnieni przez SP ZOZ Łasin. W szpitalu opracowane i wdrożone są procedury sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. W strukturze SPZOZ w Łasinie działa Zakład Opieki Długoterminowej. W jego skład wchodzą trzy jednostki tj. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Grudziądzkiej 2 (mieści się w tym samym budynku co szpital, przy oddziale chirurgii ogólnej), Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla pacjentów apalicznych przy ul. Kościuszki 22 (mieszczą się w sąsiednim budynku). Po gruntownym remoncie wykonanym w 2008r. w budynku przy ul. Kościuszki 22, (w ramach realizacji programu dostosowawczego), w roku sprawozdawczym obiekt funkcjonował bez uwag. Szpital korzysta z wody z wodociągu miejskiego, która pod względem składu mikrobiologicznego spełnia wymagania. Wyniki badań wody z końca 2009r. ujawniły niewielkie przekroczenia azotynów oraz mętności. Dodatkowo szpital posiada własne rezerwowe ujęcie, z którego woda zawiera zwiększone ilości żelaza, jonu amonowego oraz charakteryzuje się zwiększoną mętnością. Na poprawę jakości wody wydano decyzję z terminem realizacji do r. W 2009r. ze szpitala Łasinie pobrano próbki ciepłej wody w celu przeprowadzenia badań w kierunku wykrycia bakterii Legionella sp. Pobrane próbki nie wykazały obecności bakterii Legionella sp. W szpitalu postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi odbywa się zgodnie z opracowanymi procedurami. Segregacja odpadów następuje w miejscu ich powstawania. Pojemniki do odpadów są opisane i wyłożone workami o odpowiedniej kolorystyce. Ostre odpady medyczne zbierane są w jednorazowych, plastikowych z twardej tektury pudełkach i przechowywane w magazynie odpadów medycznych. W 2009r. zamontowano agregat chłodniczy co zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury. Odbiór odpadów zapewniają specjalistyczne firmy. W 2009r. zmieniło się miejsce prania bielizny z SP ZOZ w Łasinie. Zakład podpisał umowę z firmą Unipral sp. z o.o. ul. Pod Jarem w Olsztynie. Postępowanie z bielizną na oddziałach szpitalnych odbywa się zgodnie z opracowanymi procedurami. Przychodnie, ośrodki, poradnie W 2009r. zlikwidowano NZOZ Medyk Łasin ul. Studzienna 5. Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalny placówek lecznictwa ambulatoryjnego jest zróżnicowany. Na 6 zewidencjonowanych obiektów 5 objętych jest programami dostosowania do obowiązujących przepisów. Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami w obiektach są: brak bezpośredniego połączenia pokoju badań lekarskich z kabiną higieniczną w poradniach dla kobiet i brak kranów bezdotykowych w gabinetach zabiegowych. W przypadku obiektów dla osób niepełnosprawnych ruchowo - brak podjazdów przy wejściach głównych i toalet. W 2009r. w całości program dostosowawczy zrealizowały dwa obiekty Wiejski Ośrodek Zdrowia Lisnowo gm. Świecie n/osą należący do ZOZ Gminy Świecie n/osą i Gminny Ośrodek Zdrowia Rogóźno. W obu ośrodkach zmodernizowano toalety zapewniając możliwość korzystania z nich osobom niepełnosprawnym. W porównaniu do roku ubiegłego poprawę warunków sanitarno technicznych odnotowano w 3 innych placówkach. W obiektach przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne w ramach realizacji programów dostosowawczych lub na interwencję organów PIS. 18

19 W omawianym okresie nałożono 1 decyzję administracyjną na poprawę wyposażenia gabinetu stomatologicznego w jednym z ośrodków. Przeprowadzone kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości w zakresie zaopatrzenia placówek w sprzęt i aparaturę medyczną, sprzęt jednorazowego użytku, odzież ochronną i środki czystości. Bieżąca czystość placówek utrzymana jest prawidłowo. Zaopatrzenie w wodę przychodni, ośrodków, poradni na terenie powiatu było wystarczające. Obiekty korzystają z dobrej wody z wodociągów publicznych w Świeciu n/osą i Partęczynach gm. Świecie n/osą oraz w Rogóźnie. Placówki w Łasinie korzystające z wodociągu miejskiego otrzymywały wodę, która pod względem składu mikrobiologicznego spełnia wymagania. Wyniki badań wody z końca 2009r. ujawniły niewielkie przekroczenia azotynów oraz mętności. Ośrodki zdrowia w gminie Gruta, podłączone do wodociągów publicznych Gruta i Mełno otrzymywały wodę o niewłaściwym składzie fizyko-chemicznym (z podwyższoną zawartością manganu i jonu amonowego). Ze zmiennej jakości wody, w której okresowo stwierdzano podwyższoną zawartość manganu i żelaza, dostarczanej przez wodociąg miejski w Radzyniu Chełmińskim korzysta SPZOZ Radzyń Chełmiński. Na koniec roku nastąpiła poprawa jakości wody. Własny wodociąg lokalny dający dobrą wodę posiada wiejski ośrodek zdrowia w Mokrem gm. Grudziądz. W ambulatoryjnych placówkach opieki zdrowotnej postępowanie z odpadami medycznymi jest podobne jak w szpitalu. Przestrzegana jest segregacja odpadów w miejscu ich powstawania. Odpady medyczne gromadzone są w oznakowanych pojemnikach wyłożonych workami o odpowiedniej kolorystyce. Odpady medyczne o ostrych krawędziach zbierane są do sztywnych pudełek odpornych na uszkodzenie. Zabezpieczone odpady, przechowywane są w wyznaczonych miejscach. W celu zapewnienia właściwej temperatury przechowywania odpadów, umieszczane są one w specjalnie do tego celu wydzielonych chłodziarkach. Odbiorem odpadów zajmują się specjalistyczne firmy. W stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego nie zmieniły się zasady postępowania z bielizną czystą i brudną. Bielizna mająca kontakt z pacjentem jest najczęściej jednorazowa, zużyta traktowana jest jako odpad medyczny przekazywany do unieszkodliwienia. Część ośrodków głównie z terenów wiejskich bieliznę pierze we własnym zakresie w automatach pralniczych w wydzielonych pomieszczeniach. Bielizna czysta przechowywana jest w szafach, na regałach. Brudna bielizna i odzież zabezpieczone w workach foliowych, przechowywane są w składzikach porządkowych. Praktyki lekarskie w tym lekarzy dentystów Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalny większości obiektów jest dobry. Odnawianie gabinetów wykonywano w miarę potrzeb. W działających jednostkach nie stwierdzano braków w zaopatrzeniu w środki czystości, dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe. W gabinetach zabiegowych w dużym zakresie używa się sprzętu medycznego jednorazowego użycia. W gabinetach sprzątanie odbywa się we własnym zakresie. Gabinety działające w gm. Grudziądz (2) korzystają z dobrej wody z wodociągu miejskiego. W Radzyniu Chełmińskim gabinet stomatologiczny (1) korzysta z wody z wodociągu miejskiego charakteryzującej się zmienną jakością pod względem fizykochemicznym przy czym poprawa jakości wody nastąpiła pod koniec roku. W Łasinie 4 gabinety lekarskie korzystały na ogół z dobrej wody z wodociągu miejskiego, woda pewnemu pogorszeniu uległa pod koniec 2009r., kiedy to ujawniono niewielkie przekroczenia azotynów i mętności. W Grucie 2 gabinety, korzystają z wodociągu publicznego, z którego woda pod względem fizykochemicznym nie spełnia norm sanitarnych (charakteryzuje się podwyższoną zawartością manganu i jonu amonowego). Własne ujęcie dobrej wody posiada prywatny gabinet stomatologiczny w miejscowości Mokre gm. Grudziądz. W gabinetach zabiegowych prowadzona jest segregacja odpadów medycznych i komunalnych. Postępowanie z odpadami medycznymi opisano w procedurach wewnętrznych. Po dniu pracy odpady medyczne przenoszone są do wyznaczonych miejsc magazynowania - przeważnie są to wydzielone chłodziarki ustawione poza miejscem świadczenia usług medycznych. Lekarze posiadają stosowne umowy na odbiór odpadów medycznych. Odzież ochronna prana jest we własnym zakresie. Pozostała bielizna jak prześcieradła, podkłady, serwety w większości gabinetów jest jednorazowa, po użyciu traktowana jako odpad przeznaczony do spalenia. 19

20 Otoczenie placówek ochrony zdrowia Nie odnotowano uchybień. Otoczenie placówek ochrony zdrowia utrzymane było w dobrym stanie sanitarno-porządkowym. Za czystość i porządek w otoczeniu budynków, w których mieszczą się obiekty ochrony zdrowia odpowiadają ich administratorzy i właściciele. Podsumowanie W 2009r. liczba placówek ochrony zdrowia utrzymana była na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Nie odnotowano placówek w złym stanie sanitarno-technicznym. SPZOZ w Łasinie rokuje rozwój swojej placówki szpitalnej dzięki realizacji projektu Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitala SP ZOZ Łasin, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata Placówki lecznictwa otwartego charakteryzują się zróżnicowanymi warunkami sanitarnotechnicznymi. W 2009r. programy dostosowawcze do obowiązujących przepisów w całości zrealizowały 2 wiejskie ośrodki zdrowia (w gminach Świecie n/osą i Rogóźno). W 3 innych obiektach, dzięki modernizacjom i przeprowadzonym remontom odnotowano poprawę ogólnego stanu sanitarnego w stosunku do roku poprzedniego. W dalszym ciągu jednak z ogólnej liczby 6 przychodni, ośrodków, poradni 5 (ok. 83%) programy dostosowawcze musi jeszcze zrealizować (zgodnie z przepisami do końca 2012r.). Dobry jest stan sanitarno techniczny i funkcjonalny prywatnych gabinetów lekarskich. Postępowanie z odpadami, zwłaszcza medycznymi we wszystkich nadzorowanych obiektach odbywa się zgodnie z opracowanymi procedurami. Sposób postępowania z odpadami medycznymi jest na ogół poprawny. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury magazynowania odpadów, przechowywane są one w wydzielonych chłodziarkach. Postępowanie z bielizną szpitalną również odbywa się zgodnie z procedurami. 20

21 Placówki ochrony zdrowia nadzorowane w powiecie ziemskim przez PSSE w Grudziądzu Lp Rodzaj obiektów Liczba obiektów Wg ewidencji Skontrolowano Liczba złych obiektów pod względem Sanitarno - technicznym Liczba obiektów nie spełniających wymagań, objętych programem dostosowawczym* Liczba obiektów nie spełniających wymagań, i nie objętych programem dostosowawczym* Liczba obiektów spełniających wymagania* Ogółem publiczne w tym niepubliczne Szpitale ogółem Przychodnie, ośrodki, poradnie, ambulatoria- ogółem Medyczne laboratoria diagnostyczne Zakłady opieki zdrowotnej Inne zakłady opieki zdrowotnej Indywidualne praktyki lekarskie n.d. n.d. n.d. 9 Indywidualne specjalistyczne praktyki n.d n.d. lekarskie n.d. 10 Grupowe praktyki lekarskie n.d. n.d. n.d. 11 Indywidualne praktyki lekarzy n.d n.d. dentystów n.d. 12 Indywidualne specjalistyczne praktyki n.d n.d. lekarzy dentystów n.d. 13 Grupowe praktyki lekarzy dentystów n.d. n.d. n.d. 14 Indywidualne praktyki pielęgniarek i n.d n.d. położnych n.d. 15 Inne obiekty świadczące usługi n.d n.d. medyczne n.d. * - dotyczy wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.).

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO 1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ORAZ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2007 Marzec 2008 2 Spis treści: Wstęp... 3 Charakterystyka...

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2014 Poznań, luty 2015 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 WARUNKI ZDROWOTNE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR-SANITARNY W POZNANIU OCENA STANU SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO M. POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA ROK 2013 Poznań, luty 2014 Kierujący zespołem /skład komputerowy/opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2015r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu skierniewickiego za rok 2012.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu skierniewickiego za rok 2012. Skierniewice, marzec 2013r. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu skierniewickiego za rok 2012. Działalność Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Skierniewicach w 2012r. obejmowała pełny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE w 2010r

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 2010 rok

STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 2010 rok STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 21 rok I. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU RAWSKIEGO ZA 21r. Odnosząc się do sytuacji epidemiologicznej powiatu rawskiego w 21 roku, w porównaniu z 29r., stwierdzić

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK NYSA 2012 rok 1 SPIS TREŚCI I. Sytuacja epidemiologiczna... 4 II. Stan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. 1 Sytuacja prawna Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r.

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI strona Sytuacja Epidemiologiczna 2-8 Higiena Żywienia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Tychy 2006 Spis treści: 1. WSTĘP..2 2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA W KOMÓRKACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK 1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK Promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej yczka

Epidemiologia  Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej  yczka Wstęp Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Otwocku obejmuje zapobiegawczym i bieŝącym nadzorem sanitarnym gminy: Otwock, Karczew, Józefów, Wiązowna, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Celestynów

Bardziej szczegółowo

4. NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM

4. NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM 4. NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM W 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu obejmowała nadzorem 345 obiekty żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Skontrolowano łącznie

Bardziej szczegółowo

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie 1.01.- 31.10. 2008r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie 1.01.- 31.10. 2008r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie 1.01.- 31.10. 2008r. Warunki zdrowotne środowiska Na terenie powiatu 9 wodociągów jest objętych

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych INFORMACJA O STANIE SANITARNYM I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2011 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu. STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2012 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu. STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2012 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 2012 r. WROCŁAW 2013 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 7 2 ANALIZA ZAGROśEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego

Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego za 2012 rok SPIS TREŚCI SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH... 3 REALIZACJA SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH..9 STAN SANITARNY OBIEKTÓW PROWADZĄCYCH

Bardziej szczegółowo