PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2009"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2009 Marzec 2010

2 Spis treści: Wstęp 3 Charakterystyka 3 Struktura 4 Działalność 5 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w roku 2009 na terenie powiatu grudziądzkiego 6 Roczna ocena stanu sanitarnego urządzeń wodnych i zaopatrzenia ludności w wodę 12 Zakłady opieki zdrowotnej indywidualne, specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie 17 Stan sanitarny obiektów żywienia zbiorowego, produkcji i obrotu środkami spożywczymi, produkcji i obrotu kosmetykami w powiecie za rok Choroby zawodowe. Środowisko pracy 28 Ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń i chorób zakaźnych w 2009r. 34 Warunki sanitarno - higieniczne w palcówkach oświatowo wychowawczych 41 Promocja zdrowia 45 Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny 47 Oddział Laboratoryjny 48 2

3 Wstęp Charakterystyka Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska oraz zapobieganie powstawaniu chorób w tym zakaźnych i zawodowych poprzez działania umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi lub je przywracające na podstawie identyfikacji i oszacowania skali zagrożeń, a także kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zbiorowości ludzkiej. Takie główne cele realizuje w swojej działalności Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Grudziądzu jest zakładem opieki zdrowotnej powołanym do prowadzenia działalności kontrolno-nadzorowej i laboratoryjnej na terenie północno wschodnim województwa kujawsko pomorskiego. Swym zasięgiem obejmuje miasto na prawach powiatu Grudziądz, oraz powiat ziemski, w skład którego wchodzi 6 gmin i 2 miasta /Łasin i Radzyń Chełmiński/. Miasto Grudziądz liczy 99 tys. 3 mieszkańców i zajmuje obszar 58,7 km 2, powiat ziemski o powierzchni 728,4 km 2, zamieszkuje 38 tys. 799 mieszkańców w 6 gminach. Odległości do najdalej położonych osad i wsi to : w kierunku północnym 36 km w kierunku wschodnim 48 km w kierunku południowym 35 km w kierunku zachodnim granica miasta i powiatu przebiega na rzece Wiśle. Budynek PSSE zlokalizowany jest w obszarze śródmiejskim Grudziądza, z dogodnym dojazdem dla mieszkańców, środkami komunikacji miejskiej. Obiekt jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Państwowej Inspekcji Sanitarnej od r. Budynek znajduje się na działce o powierzchni 511m 2. Budynek IV kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 403m 2, kubaturze 7.463m 2 i powierzchni użytkowej 1.457m 2 Poszczególne laboratoria znajdują się na trzech kondygnacjach. Z dniem w zawiązku z reformą administracyjną Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna została zespolona z samorządem. 3

4 Struktura Organizacja Stacji zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia przedstawia się następująco: 1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, którego strukturę tworzą: a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, b) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego, c) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi, d) Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych, e) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, f) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży; 2) Oddział Laboratoryjny, którego strukturę tworzą: a) Laboratorium Badania Żywności i Żywienia, b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego, c) Laboratorium Oceny Środowiska Pracy, d) Laboratorium Mikrobiologiczne; 3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, którego strukturę tworzą: a) Sekcja Ekonomiczno-Księgowa, b) Sekcja Administracyjno-Techniczna, c) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej; 4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia; 5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz; 6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych; 7) Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Księgowy; 8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego. 9) Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości. 4

5 Działalność Wykonywanie zadań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu odbywa się w oparciu o coroczne plany działalności opracowywane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz zgodnie z zapotrzebowaniem terenu wg potrzeb lokalnych. W oparciu o zatwierdzone plany pracy, zawierające wykaz przedsięwzięć, planowany jest zakres kontroli kompleksowych, problemowych i szczegółowych oraz pobory próbek z obiektów będących w ewidencji stacji. Zgodnie z założeniami odstępuje się od częstych, rutynowych kontroli podmiotów, na rzecz lepszych jakościowo, wnikliwych i ukierunkowanych działań. W związku z powyższym obserwuje się zmniejszenie ogólnej liczby ( ilościowe ) kontroli, przy zmniejszonym zatrudnieniu. W działalności Stacji ważnym elementem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie wiedzy na kursach i szkoleniach. Pracownicy Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, Oddziału Laboratoryjnego a także administracyjni i ekonomiczni, korzystali i korzystają ze szkoleń zewnętrznych organizowanych m.in. przez Główny Inspektorat Sanitarny, Państwowy Zakład Higieny, Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Akademie Medyczne, Gdańską Fundację Wody, oraz organizują dla potrzeb Stacji szkolenia wewnętrzne : - tematyczne planowane corocznie - szkolenia w systemie jakości - szkolenie kaskadowe pracowników Stacji po powrocie pracownika ze szkolenia zewnętrznego - inne wynikające z zaistniałej sytuacji ( np. zagrożenie bioterroryzmem, inne ) Zadaniem Stacji jest wydawanie na wniosek strony opinii sanitarnych w przypadku ubiegania się podmiotu o dotacje w ramach programu SAPARD. Obecnie Stacja prowadzi nadzór nad systemami informatycznymi: w zakresie bezpieczeństwa żywności: System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt - Rapid Alert System For Food and Feed RASFF, System Bezpieczeństwa Żywności SBŻ II, Krajowy System Informowania o Kosmetykach RAPEX ), w zakresie bezpieczeństwa wody system informatyczny Woda-Excel - nadzór sanitarny nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi, Geograficzny System Informatyczny dotyczący geobazy urządzeń wodociągowych, basenów i kąpielisk, w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego system informatyczny kontroli chorób zakaźnych GISK-NET, W 2004r. przystąpiono do akredytacji laboratoriów mikrobiologicznych, badania żywności i wody, w wyniku czego uzyskano certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 561. W latach następnych rozszerzono zakres akredytacji o mikrobiologię wody, żywności, mikrobiologię lekarską, fizyko-chemię wody oraz środowisko pracy. W 2008r. certyfikat PCA nr AB561 został przedłużony na podstawie auditu zewnętrznego do 2012r. Obecnie oddział pracuje zgodnie z nowym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących W ramach zintegrowanego sytemu badań, Oddział Laboratorium PSSE w Grudziądzu wykonuje nieodpłatnie badania dla powiatów Chełmno oraz Świecie nad Wisłą. 5

6 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w roku 2009 na terenie powiatu grudziądzkiego W roku 2009 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu znajdowało się 106 obiektów użyteczności publicznej oraz 3 kąpieliska. Kontrolami objęto 92 obiekty użyteczności publicznej oraz wszystkie kąpieliska. W roku sprawozdawczym z kontroli wyłączono apteki i przystanki kolejowe z uwagi na ich dość stabilny stan sanitarno - higieniczny. Poniżej graficznie przedstawiono ilość obiektów użyteczności publicznej, które objęto kontrolami sanitarnymi w 2009r. OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBJĘTE KONTROLAMI SANITARNYMI W 2009 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH NA TERENIE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 1,1% 8,4% 1,1% 11,6% 3,2% 20,0% 54,7% INNE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY HOTELARSKIE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ USTĘPY PUBLICZNE TERENY REKREACYJNE KĄPIELISKA ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, ODNOWY BIOLOGICZNEJ, TATUAŻU Kąpieliska W roku 2009 nadzorowano 3 kąpieliska śródlądowe: Zorganizowane: Kąpielisko CASUS nad Jeziorem Zamkowym, Łasin Niezorganizowane: Kąpielisko GOW Delfin Biały Bór, gm. Grudziądz Kąpielisko SFINX 2, Pieńki Królewskie 5, gm. Grudziądz Dwa kąpieliska mieszczą się na terenie wiejskim (kąpielisko GOW Delfin Biały Bór i SFINX 2 Pieńki Królewskie), natomiast kąpielisko CASUS w Łasinie. Wszystkie powyższe kąpieliska, po uprzednich kontrolach i badaniach wody, dopuszczono do użytkowania. 6

7 Woda kąpieliskowa ponownie oceniana była pod kątem przydatności do kąpieli na podstawie 5 parametrów tj.: Bakterie coli Escherichia coli Oleje mineralne Substancje powierzchniowo czynne Fenole Nie odnotowano przekroczeń w/w parametrów. Ponadto wodę w kąpieliskach badano też oceniając jej ph, tlen rozpuszczony, BZT 5, barwę, zapach, przezroczystość, osady smoliste, zakwity sinic i enterokoki kałowe. Odnotowano pewne przekroczenia w zakresie przezroczystości, wartości pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen oraz tlenu rozpuszczonego w wodzie. Rozkład w/w trzech parametrów przedstawiono na poniższych wykresach tj. Przezroczystości (przy obowiązującej normie 1 metr- zaznaczonej czerwoną linią) WARTOŚCI PRZEZROCZYSTOŚCI WODY W KĄPIELISKACH POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 MAJ I MAJ II CZERWIEC I CZERWIEC II LIPIEC I LIPIEC II SIERPIEŃ I SIERPIEŃ II WRZESIEŃ I TERMIN POBORU PRÓBEK WODY KĄPIELISKOWEJ KĄPIELISKO "CASUS" KĄPIELISKO "DELFIN" KĄPIELISKO SFINX 2 7

8 BZT 5 (przy obowiązującej normie do 6 [mg O 2 /l] - zaznaczonej czerwoną linią) WARTOŚCI BZT 5 W WODZIE W KĄPIELISKACH POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO MAJ I MAJ II CZERWIEC I CZERWIEC II LIPIEC I LIPIEC II SIERPIEŃ I SIERPIEŃ II WRZESIEŃ I TERMIN POBORU PRÓBEK WODY KĄPIELISKOWEJ KĄPIELISKO "CASUS" KĄPIELISKO "DELFIN" KĄPIELISKO SFINX 2 Tlenu rozpuszczonego (przy obowiązującej normie > 80% - zaznaczonej czerwoną linią) WARTOŚCI TLENU ROZPUSZCZONEGO W WODZIE W KĄPIELISKACH POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO Setki 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MAJ I MAJ II CZERWIEC I CZERWIEC II LIPIEC I LIPIEC II SIERPIEŃ I SIERPIEŃ II WRZESIEŃ I TERMIN POBORU PRÓBEK WODY KĄPIELISKOWEJ KĄPIELISKO "CASUS" KĄPIELISKO "DELFIN" KĄPIELISKO SFINX 2 8

9 Badania wody powierzchniowej w roku 2009 nie wykazały przekroczeń bakteriologicznych. Stan sanitarno techniczny kąpielisk nie budził większych zastrzeżeń. W porównaniu z ubiegłym rokiem, większych zmian w funkcjonowaniu kąpielisk nie odnotowano tzn. odpowiednio przygotowano plaże, właściwie oznakowano miejsca dla kąpiących, wykonano brodziki dla kąpiących się dzieci, wywieszono regulaminy. Wszystkie kąpieliska wyposażone są w stałe sanitariaty. Ustępy publiczne W roku 2009 powstała nowa toaleta wolnostojąca w Łasinie posiadającą podłączenie wodno kanalizacyjne i energetyczne. Nie stwierdzono tu uchybień natury higieniczno zdrowotnej. Domy pomocy społecznej W grupie tej znajduje się 1 Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu n/osą. Został on skontrolowany i nie stwierdzono tam żadnych uchybień. Personel Domu Pomocy Społecznej dokłada starań, aby pensjonariusze mieli zapewnioną godziwą opiekę i warunki bytowe. Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie W tej grupie znajduje się 8 obiektów i we wszystkich przeprowadzono kontrole sanitarne. Zalicza się tutaj hotele i motele nie posiadające kategoryzacji, gospodarstwa agroturystyczne oraz ośrodki wczasowo turystyczne. Hotele, motele w grupie tej znajdują się 2 obiekty bez kategorii zaszeregowania. Wszystkie zostały skontrolowane. W porównaniu z rokiem 2008 nie odnotowano tutaj większych zmian, gdyż inwestycje poczynione w ubiegłych latach pozwoliły zachować dobry stan higieniczno sanitarny na dłuższy czas. Ośrodki wczasowo turystyczne w grupie tej funkcjonują 2 obiekty tj. jeden położony jest nad Jeziorem Rudnickim, a drugi mieści się nad Jeziorem Zamkowym w Łasinie. Jak co roku skontrolowano wszystkie ośrodki przed otwarciem sezonu turystycznego. Właściciele i administratorzy zadbali o właściwy stan bieżącej czystości oraz przeprowadzili szereg prac remontowo malarskich. Gospodarstwa agroturystyczne w ewidencji znajdują się 4 gospodarstwa agroturystyczne wszystkie skontrolowano. Stan sanitarno techniczny tych obiektów nie budzi zastrzeżeń. W jednym z gospodarstw oddano do użytkowania nowy budynek mieszkalny z 12 pokojami gościnnymi, w innym natomiast przeprowadzono remont malarski pokoi i pomieszczeń sanitarnych. Grupa obiektów świadczących usługi pielęgnacyjne ciała W grupie tej znajdują się następujące rodzaje obiektów: zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej i inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu. Ich łączna liczba wynosi 19. Obiekty te charakteryzują się dużą zmiennością w ilości oraz w zaszeregowaniu. Wiele z nich rozszerza swoją działalność i podnosi jakość świadczonych usług, a w innych stwierdza się szereg uchybień choć mają one tylko charakter przejściowy. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu przyczyniają się do poprawy ich stanu higieniczno zdrowotnego. Poniżej przedstawiono jak w danej grupie rozkładają się poszczególne rodzaje obiektów. 9

10 GRUPA OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA 10,5% 5,3% 10,5% 73,7% ZAKŁADY FRYZJERSKIE ZAKŁADY KOSMETYCZNE ZAKŁADY ODNOWY BIOLOGICZNEJ INNE ZAKŁADY, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ JEDNA Z USŁUG FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I TATUAŻU Zakłady fryzjerskie Na nadzorowanym terenie znajduje się 14 zakładów fryzjerskich. W roku 2009 kontrole przeprowadzono we wszystkich obiektach. Stan higieniczno zdrowotny salonów fryzjerskich nie budził większych zastrzeżeń. Z reguły właściciele dbają o wizerunek zakładu, aby był on konkurencyjny dla innych. Zakłady kosmetyczne W roku 2009 powstały 2 zakłady kosmetyczne. W danym roku sprawozdawczym nie prowadzono postępowania administracyjnego. W obiektach tych prowadzi się zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, są to przede wszystkim: kosmetyka twarzy, ciała, manicure i pedicure. Kontrole nie wykazały tu uchybień natury sanitarnej. Stan higieniczno zdrowotny pomieszczeń, wyposażenia i narzędzi kosmetycznych nie budził zastrzeżeń. W związku z art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570), w bieżącym roku sprawdzano również wdrożenie i stosowanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Wszystkie kontrolowane podmioty posiadały takowe procedury. Zakłady odnowy biologicznej Na terenie powiatu grudziądzkiego znajduje się jeden zakład odnowy biologicznej. Obiekt ten świadczy usługi solaryjne. W bieżącym roku skontrolowano go akcyjnie w związku z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym programu Bezpieczne solarium. W ramach tego przedsięwzięcia sprawdzano bezpieczeństwo urządzeń wykorzystywanych do opalania oraz stan sanitarno techniczny całego zakładu, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normę PN-EN :2004(U) Bezpieczeństwo elektryczne przyrządów do użytku domowego i podobnego część 2-27: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do naświetlań skóry promieniami podczerwonymi i nadfioletowymi. Efektem tej akcji było zwiększenie świadomości właścicieli solariów o ciążącym na nich obowiązku większej dbałości o zdrowie opalającego się u nich klienta. Okazało się, iż największym problemem jest określenie poziomu irradiacji efektywnej i uzyskanie instrukcji obsługi łóżek w języku polskim. Nie wszyscy są też przeszkoleni z zakresu bezpiecznego użytkowania sprzętu przez personel i klientów Część łóżek nie posiada też odpowiednich oznaczeń. Nie prowadzi się też kart naświetlań. Kontrolowane solarium wyposażono w instrukcje bezpiecznego korzystania i przeciwwskazania oraz plakaty do określenia fototypu skóry klienta, a także w odpowiednią ilość okularów ochronnych do opalania. Zużyte lampy solaryjne oddawane są do utylizacji firmom wymieniającym je na nowe. Stan higieniczno zdrowotny kontrolowanego obiektu nie budził większych zastrzeżeń. 10

11 Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu Jest to grupa obiektów, w których świadczy się kompleksowo usługi fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej. W 2009r. liczba tych zakładów wynosiła 2. Wszystkie objęto kontrolami sanitarnymi, a ich stan higieniczno zdrowotny nie budził zastrzeżeń. Większość właścicieli zakładów, obok zwyczajowych usług wprowadza też elementy nowatorskie. Mieszkańcy, a zwłaszcza kobiety, chcą obecnie korzystać z profesjonalnych, kompleksowych usług, dlatego też w ofercie w/w obiektów znajduje się szeroki zakres podstawowych usług fryzjerskich, kosmetycznych, a także usługi solaryjne, manicure oraz pedicure. Obiekty i urządzenia komunikacji publicznej W porównaniu do zeszłego roku nie zmienił się stan ewidencji tych obiektów. Jest nadal 6 przystanków kolejowych. W roku sprawozdawczym wyłączono je z kontroli z uwagi na ich dość stabilny stan sanitarno - higieniczny. Tereny rekreacyjne Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu znajduje się 5 obiektów: 3 plaże, 1 ogródek jordanowski i 1 park. Wszystkie te obiekty objęto kontrolami sanitarnymi. Przeprowadzono coroczne prace związane z przygotowaniem do sezonu. Uchybień natury sanitarnej nie stwierdzono. W tym roku na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego wzmożono nadzór nad piaskownicami. Skontrolowano łącznie 6 piaskownic i placów zabaw w przedszkolach i na osiedlach mieszkaniowych. Kontrole objęły takie zagadnienia jak częstotliwość wymiany piasku, jego czystość, stan techniczny piaskownic oraz zabezpieczenie ich przed dostępem zwierząt. Wydano 1 decyzję administracyjną, którą wykonano w ciągu roku sprawozdawczego. Powtarzającymi się nieprawidłowościami były: brak lub uszkodzone ławeczki wokół piaskownic, niesprawny technicznie i nieodmalowany sprzęt zabawowy oraz uszkodzone ogrodzenia. W czasie przedmiotowych kontroli piaskownic nie stwierdzono zanieczyszczeń piasku śmieciami czy też zwierzęcymi odchodami. Wymieniano go przynajmniej dwukrotnie w czasie tego sezonu. Skontrolowane piaskownice nie były zabezpieczone przed dostępem zwierząt. Administratorzy, na zalecenie dotyczące przykrywania piaskownic celem zabezpieczenia ich przed dostępem zwierząt, odpowiedzieli, iż jest ono niemożliwe do zrealizowania zarówno ze względów finansowych jak i organizacyjnych (kwestia zamykania i otwierania piaskownic), a stawianie powyższych wymagań w konsekwencji może spowodować likwidacje piaskownic. W przypadku przedszkoli zakrywanie piaskownic może być wykonywane przez pracownika gospodarczego. Inne obiekty użyteczności publicznej W tej grupie znajduje się 66 obiektów wykonano 42 kontrole obiektów kulturalno-widowiskowych i sportowych, pralni, targowisk zwierzęcych, stacji paliw, zakładów karnych oraz cmentarzy, baz hodowlanych i zakładów rolnych, a także obiektów kontrolowanych w ramach interwencji. W tym roku z kontroli wyłączono apteki z uwagi na ich dobry stan sanitarny. Wybrane grupy obiektów omówiono poniżej: Obiekty sportowe Do grupy tej zalicza się stadion sportowy w Łasinie. Nie prowadzono tu postępowania administracyjnego. W roku sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z modernizacją stadionu, w związku z tworzeniem boiska w ramach programu orlik. Obiekty kulturalno widowiskowe Do grupy tej zalicza się ośrodki kultury. Jak co roku odnotowuje się tu szereg zmian dotyczących przeprowadzania modernizacji i podwyższania standardu oferowanych usług kulturalno widowiskowych. Nie odnotowano tu uchybień natury sanitarnej i nie wszczynano postępowania administracyjnego. W roku sprawozdawczym rozpoczęto też przebudowę jednego z gminnych ośrodków kultury (Rogoźno) obejmującą także zmianę zagospodarowania terenu. 11

12 Cmentarze W ewidencji znajdują się 23 cmentarze. Zostały one wszystkie skontrolowane. Obiekty te charakteryzują się dobrym stanem sanitarnym. Nie stwierdzono żadnych uchybień, a stan alejek, ogrodzenia i kontenerów na śmieci był dobry. Ogólne uwagi i wnioski dotyczące stanu sanitarnego obiektów komunalnych: W 2009r. Główny Inspektor Sanitarny zarządził w całym kraju kontrole piaskownic. Były sprawdzane głównie pod kątem czystości piasku i zabezpieczenia przed zwierzętami. Nadal należy skutecznie kontynuować tę akcję i sprawdzać utrzymanie reżimu sanitarnego w piaskownicach. Nadrzędnym celem działalności obiektów kulturalno widowiskowych w powiecie ziemskim jest podnoszenie jakości życia kulturalnego na terenie powiatu, dlatego też należy popierać rozpoczynające się inwestycje mające poprawić wizerunek tych obiektów. Roczna ocena stanu sanitarnego urządzeń wodnych i zaopatrzenia ludności w wodę Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę W roku 2009r. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi obejmowała nadzorem sanitarnym 25 obiektów wodnych, w tym 13 wodociągów o produkcji < 100m³/d, 12 wodociągów o produkcji m³/d. Nowo powstałych obiektów wodnych nie odnotowano. W ciągu 2009r. PPIS w Grudziądzu na obiekty wodne wydał 11 decyzji administracyjnych dotyczących nieodpowiedniej jakości wody. W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego pobrano 104 próbki wody do badań laboratoryjnych. Próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego badane były w PSSE w Grudziądzu, zaś w ramach monitoringu przeglądowego w PSSE w Toruniu i WSSE w Bydgoszczy. W 2009r. wodociągi zaopatrywały w wodę mieszkańców powiatu grudziądzkiego, z czego (76%) ludzi korzystało z wody odpowiadającej obowiązującym normom, zaś 6762 (24%) ludzi korzystało z wody nie odpowiadającej wymaganiom. Gmina Wodociągi o produkcji m³/dobę Ilość wodociągów Liczba ludności zaopatrywanej w wodę w powiecie Odpowiadająca wymaganiom Nie odpowiadająca wymaganiom Grudziądz Gruta Łasin < < < Radzyń < Chełmiński Rogóźno Świecie n/osą < <

13 Stan sanitarno-techniczny poszczególnych grup urządzeń wodnych przedstawiał się następująco: WODOCIĄGI O PRODUKCJI <100m³/dobę W tej grupie obiektów na terenie wsi zlokalizowanych jest 13 obiektów. Na koniec roku zmieniono grupę zaszeregowania wodociągu publicznego Boguszewo, gm. Gruta (z grupy wodociągów o większej produkcji do mniejszej). Stan higieniczno-zdrowotny obiektów ocenia się jako dobry. Z własnej inicjatywy administratorów przeprowadzono remonty malarskie hydroforni i urządzeń wodnych w następujących obiektach: wodociągu publicznym Kłódka, gm. Rogóźno, wodociągu publicznym Mazanki gm. Radzyń Chełmiński, wodociągu publicznym Rywałd gm. Radzyń Chełmiński, wodociągu publicznym Szynwałd gm. Łasin, wodociągu publicznym Zarośle, gm. Rogóźno. W pozostałych wodociągach stan higieniczno-zdrowotny pomieszczeń hydroforni, urządzeń wodnych nie budził zastrzeżeń. W 2009r. 8 wodociągów dostarczało wodę odpowiadającą obowiązującym wymaganiom, zaś 5 wodociągów dostarczało wodę o nieodpowiedniej jakości. W porównaniu z rokiem ubiegłym jakość wody w: 2 wodociągach uległa poprawie (wodociąg lokalny, wodociąg publiczny), w 6 wodociągach cały czas odpowiadała obowiązującym normom (2 wodociągi lokalne, 4 wodociągi publiczne); w 2 wodociągach jakość wody budziła zastrzeżenia podobnie jak w poprzednim roku sprawozdawczym (wodociąg lokalny, wodociąg publiczny), a w 3 wodociągach jakość wody uległa pogorszeniu (1 wodociąg lokalny, 2 wodociągi publiczne). W porównaniu do roku ubiegłego poprawiła się jakość wody w: wodociągu publicznym Mazanki gm. Radzyń Chełmiński (z wody wyeliminowano mangan, żelazo i mętność) wodociągu lokalnym Stadniny Koni Gospodarstwo Szarnoś, gm. Świecie n/osą (z wody wyeliminowano mangan) Planowane jest też podłączenie mieszkańców miejscowości Szarnoś do wodociągu publicznego Partęczyny, gm. Świecie n/osą na początku roku W porównaniu do roku ubiegłego jakość wody uległa pogorszeniu w: wodociągu lokalnym SK Gospodarstwo Mędrzyce, gmina Świecie n/osą Badana woda charakteryzowała się zwiększoną mętnością, zawierała ponadnormatywne ilości żelaza. Na koniec 2009r. podłączono gospodarstwa domowe w miejscowości Mędrzyce do wodociągu miejskiego Łasin. wodociągu publicznym Przesławice, gmina Łasin Regeneracja studni i uzdatnianie podziemne w 2008r. przyniosła pożądany efekt tylko na krótki czas. Szybko okazało się, że woda charakteryzuje się podwyższoną mętnością, zawiera ponadnormatywne ilości manganu i żelaza. W 2009r. przeprowadzono inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej łączącej wodociąg miejski Łasin z Przesławicami. Ostatecznie wyłączono z eksploatacji hydrofornię w Przesławicach. Odbiorcy wody z Przesławic korzystać będą z wody pochodzącej w wodociągu miejskiego Łasin. Z początkiem 2010r. planuje się prace odbiorcze nowej sieci. wodociągu publicznym Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński W 2009r. badana woda charakteryzowała się zwiększoną barwą i utlenialnością. Uzdatnianie wody w w/w wodociągach nie było prawidłowe, spowodowane eksploatowaniem przestarzałych i zużytych urządzeń. Również słaba obsada kadrowa w małych wodociągach (jedna osoba wykonuje kilka różnorodnych prac, nie jest fachowcem) wpływa negatywnie na jakość obsługi tych wodociągów. 13

14 W porównaniu do roku ubiegłego jakość wody nie uległa zmianie i nadal nie odpowiada wymaganiom obowiązującego rozporządzenia w: wodociągu lokalnym SK Gospodarstwo Bogdanki gmina Łasin W 2008r. i 2009r. w badanej wodzie stwierdzono nadal przekroczenia ilości manganu, żelaza i jonu amonowego oraz mętności. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami właściciela wodociągu inwestycja polegająca na budowie nowej sieci wodociągowej z Łasina do Przesławic objęła swym zasięgiem również Bogdanki. Mieszkańcy Bogdanek wraz z wejściem w nowy rok zostali zaopatrzeni w wodę pitną z wodociągu miejskiego Łasin. wodociągu publicznym Szynwałd gmina Łasin Jakość wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Szynwałd, gm. Łasin nadal wykazuje ponadnormatywne ilości manganu, żelaza i charakteryzuje się zwiększoną mętnością. Z początkiem roku zaobserwowano tendencję spadkową w ilości tych przekroczeń, ale cały czas nie są to wartości odpowiadające normom. W ciągu roku administrator wykonał szereg prac remontowych mających na celu poprawę istniejącego stanu, jednak bezskutecznie. W 2010r. planuje się wykonać dogłębną analizę przebiegu procesów uzdatniania wody, a w ostateczności połączenie sieci wodociągowej Szynwałdu z sąsiadującymi wodociągami (publicznym Zawda i miejskim Łasin) i wyłączenie hydroforni z eksploatacji. Skład mikrobiologiczny wody Przejściowo pogorszyła się jakość wody pod względem bakteriologicznym w wodociągu publicznym Kłódka, gm. Rogóźno. W badanej wodzie stwierdzono zwiększoną ogólną liczbę bakterii w 22ºC po 72h. W wodzie z Rogóźna odnotowano również pojedyńcze przypadki pojawienia się bakterii enterokoków kałowych i bakterii grupy coli. Również jakość wody w wodociągu publicznym Przesławice, gm. Łasin budziła zastrzeżenia. W badanej wodzie stwierdzono znaczne przekroczenia ogólnej liczby bakterii w 22ºC po 72h i ogólnej liczby bakterii w 36ºC po 48h. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto stosowne działania: przeprowadzono płukanie sieci i dezynfekcję podchlorynem sodu, wydano stosowne komunikaty dla mieszkańców o pogorszeniu się jakości wody. Jakość wody przebadanej w pozostałych wodociągach odpowiadała wymaganiom sanitarnym według obowiązującego rozporządzenia zarówno pod względem składu fizykochemicznego jak i bakteriologicznego. Wszystkie wodociągi w tej grupie obiektów poza wodociągiem Przesławice gm. Łasin posiadają odżelaziacze. W Przesławicach zastosowane jest uzdatnianie podziemne. W roku sprawozdawczym w tej grupie obiektów przeprowadzono łącznie 15 kontroli sanitarnych, wydano 5 decyzji na nieodpowiednią jakość wody (w tym 1 z uwagi na niewłaściwy skład mikrobiologiczny). W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego pobrano 37 próbek do badań laboratoryjnych. Są to wodociągi zaopatrujące w wodę 4779 mieszkańców powiatu ziemskiego, z czego 3408 ludzi (ok. 71%) korzysta z wody odpowiadającej obowiązującym normom. WODOCIĄGI O PRODUKCJI m³/dobę W powiecie zlokalizowanych jest 10 obiektów. Zmieniono grupę zaszeregowania wodociągu publicznego Boguszewo, gm. Gruta ( z grupy wodociągów o większej produkcji do mniejszej). Nie odnotowano wodociągów nowo wybudowanych. W 2009r. zostały zakończone prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego Gruta, a także zmodernizowano proces uzdatniania polegający na szeregu operacji jednostkowych: napowietrzanie wody surowej w areatorze kaskadowym I stopień pompowania, trójstopniowa filtracja napowietrzanej wody poprzez złoże żwirowe (wstępne odżelazianie), złoże piaskowe (odżelazianie) złoże kombinowane (odmanganianie) II stopień pompowania, pompowanie wody czystej do sieci III stopień pompowania. Wszystkie urządzenia uzdatniające wymieniono na nowe. Do gromadzenia wody uzdatnionej dostawiono 1 zbiornik retencyjny 4-komorowy o pojemności 200m³ wody. Przeprowadzono również gruntowny remont hydroforni. Położono płytki ceramiczne na ścianach i podłodze oraz wydzielono 14

15 pomieszczenie socjalno-sanitarne dla konserwatora wodociągu. Odnowiono elewację budynku. Teren przy hydroforni został uporządkowany, utwardzony i ogrodzony. Z własnej inicjatywy administratorów przeprowadzono remonty malarskie hydroforni i urządzeń wodnych w następujących obiektach: wodociąg publiczny Nowe Błonowo, gm. Łasin, wodociąg publiczny Rogóźno, wodociąg publiczny Szembruk, gm. Rogóźno, W wodociągu publicznym Zawda, gm. Łasin położono płytki ceramiczne na ścianach i podłodze. Stan higieniczno-zdrowotny skontrolowanych obiektów ocenia się jako dobry. W 2009r. 8 wodociągów dostarczało wodę odpowiadającą obowiązującym wymaganiom, zaś 4 wodociągi dostarczały wodę o nieodpowiedniej jakości. W porównaniu z rokiem ubiegłym jakość wody w 2 wodociągach uległa poprawie (wodociągi publiczne), w 6 wodociągach woda cały czas odpowiadała normom (wodociągi publiczne), w 3 wodociągach jakość wody dalej budziła zastrzeżenia (1 wodociąg lokalny i 2 wodociągi publiczne), a w 1 wodociągu jakość wody uległa pogorszeniu (1 wodociąg publiczny). W porównaniu z rokiem ubiegłym jakość wody w 2 wodociągach uległa poprawie: wodociąg miejski Łasin (z wody wyeliminowano jon amonowy, mangan, utlenialność i mętność) wodociąg publiczny Zawda gm. Łasin (z wody wyeliminowano mangan i mętność), W porównaniu do roku ubiegłego jakość wody nie uległa zmianie i nadal nie odpowiada normom obowiązującego rozporządzenia w: wodociągu lokalnym RSP Przełom Linowo, gm. Świecie n/osą Na koniec 2008r. w badanej wodzie ujawniono ponadnormatywne ilości manganu i żelaza. Nastąpiła chwilowa poprawa jakości wody. Jednak następne badania wody w 2009r, wykazały ponowne przekroczenia ilości manganu, a także ponadnormatywne ilości jonu amonowego. wodociągu publicznym Gruta Pomimo modernizacji stacji uzdatniania wody i zastosowania nowej technologii uzdatniania wody, woda nadal nie odpowiada normom obowiązującego rozporządzenia. W badanej wodzie stwierdzono ponadnormatywne ilości jonu amonowego i manganu. Spowodowane jest to prawdopodobnie długotrwałym wpracowywaniem się złóż filtracyjnych, które może potrwać maksymalnie do pół roku. W ramach kontroli wewnętrznej firma odpowiedzialna za modernizację stacji uzdatniania wody w Grucie wykonuje badania wody co 2 miesiące. Wyniki analiz wykazują wahania wartości parametrów amonowego jonu i manganu. wodociągu publicznym Nowe Błonowo, gm. Łasin Ponadnormatywne ilości manganu, jonu amonowego, żelaza i mętności wykazano w sprawozdaniach z badań na koniec 2008r. Ze względów finansowych administrator musi przeprowadzić gradację koniecznych remontów i rozłożyć je odpowiednio w czasie. Na bieżąco jednak prowadzone są płukania sieci i urządzeń wodnych oraz prace konserwacyjne mające nie dopuścić do pogorszenia istniejącego stanu. W porównaniu do roku ubiegłego jakość wody uległa pogorszeniu w: wodociągu publicznym Mełno gm. Gruta Badana woda zawierała ponadnormatywne zawartości manganu i jonu amonowego. W budżecie gminy na 2010r. zaplanowano kompleksową modernizację stacji uzdatniania w Mełnie, gm. Gruta. Uzdatnianie wody w opisanych wodociągach nie było prawidłowe, najczęściej z uwagi na przestarzałe i wyeksploatowane urządzenia, zaś w zmodernizowanym wodociągu spowodowane jest to prawdopodobnie długotrwałym wpracowywaniem się złóż filtracyjnych Również słaba obsada kadrowa w małych wodociągach (jedna osoba wykonuje kilka różnorodnych prac, nie jest fachowcem) nie sprzyja prawidłowej eksploatacji wodociągów. 15

16 Wodociągi o dobrej jakości wody Jakość przebadanej wody w pozostałych 6 publicznych wodociągach odpowiadała wymaganiom sanitarnym według obowiązującego rozporządzenia zarówno pod względem składu fizykochemicznego jak i mikrobiologicznego. Skład mikrobiologiczny wody Przejściowo pogorszyła się jakość wody pod względem bakteriologicznym w wodociągu publicznym Partęczyny, gm. Świecie n/osą. W badanej wodzie stwierdzono bakterie grupy coli i enterokoki kałowe. Podjęto stosowne działania, przeprowadzono dezynfekcję co wpłynęło na poprawę jakości wody. Stałej dezynfekcji podchlorynem sodu była poddawana woda w wodociągach miejskich Łasin i Radzyń Chełmiński. Dezynfekcję lampami UV stosowano w wodociągu miejskim Radzyń Chełmiński, w wodociągu publicznym Plemięta gm. Gruta i Partęczyny gm. Świecie n/osą. Ilość chloru wolnego w badanej wodzie odpowiadała obowiązującej normie. W roku sprawozdawczym w tej grupie obiektów przeprowadzono łącznie 19 kontroli sanitarnych, wydano 6 decyzji administracyjnych na poprawę jakości wody (w tym 1 pod względem mikrobiologicznym). W ramach monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego pobrano 67 próbek wody. Opisane wodociągi zaopatrują w wodę mieszkańców powiatu grudziądzkiego, z czego (ok. 77%) korzysta z wody odpowiadającej obowiązującym normom mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński korzysta z wody z wodociągu publicznego Mgowo, gm. Płużnica, powiat Wąbrzeźno (woda odpowiada obowiązującym normom). Jakość wody w 2009r. z wodociągów o produkcji <100 m³/dobę i m³/dobę przedstawiała się następująco: Inne podmioty zaopatrujące w wodę W tej grupy zaliczono 2 wodociągi: wodociąg awaryjny szpitala w Łasinie, ul. Grudziądzka 2 i wodociąg lokalny Szkoły Podstawowej w Mokrem, gm. Grudziądz. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło pogorszenie się jakości wody pod względem fizykochemicznym w wodociągu lokalnym-awaryjnym Szpitala w Łasinie. W badanej wodzie stwierdzono ponadnormatywne ilości jonu amonowego, żelaza i mętności. PPIS w Grudziądzu wydał 1 decyzję administracyjną na poprawę jakości wody. Stan higieniczno-zdrowotny skontrolowanych stacji uzdatniania wody był dobry. W roku 2009 przeprowadzono 2 kontrole sanitarne. W ramach monitoringu kontrolnego pobrano 2 próbki wody. 16

17 Kontrole wewnętrzne W ramach kontroli wewnętrznych jakości wody przeznaczonej do spożycia, realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w uzgodnieniu z PPIS opracowano harmonogramy poboru próbek wody. Stopień zwodociągowania poszczególnych gmin Na terenie miasta i gminy Łasin i Radzyń Chełmiński wszystkie miejscowości są zwodociągowane. Tylko pojedyncze gospodarstwa nie są zwodociągowane, co stanowi 1% ludności w mieście i gminie Łasin i 0,5% w mieście i gminie Radzyń Chełmiński. Na terenie gminy Rogóźno wszystkie miejscowości są zwodociągowane. Tylko pojedyncze gospodarstwa nie są zwodociągowane, co stanowi 1,5% mieszkańców gminy Rogoźno. Na terenie gminy Gruta również wszystkie wsie są zwodociągowane, jednak 4% ludności nie jest podłączona do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Świecie n/osą tylko 1 wieś Karolewo nie jest zwodociągowana: co stanowi 1,6% ludności gminy. Gmina Grudziądz posiada już tylko 4 miejscowości, które nie są zwodociągowane: Mokre, Zakurzewo, Lisie Kąty i Wielki Wełcz. Ogólne uwagi i wnioski dotyczące potrzeb i możliwości dalszej poprawy zaopatrzenia w wodę. Obserwuje się tendencję likwidacji wodociągów lokalnych i małych wodociągów publicznych dostarczających wodę o nieodpowiedniej jakości. Realizowane są zadania przyłączania istniejących sieci wodociągowych i budowy nowych sieci celem poszerzania zasięgu rozprowadzania wody z tych stacji wodociągowych, które dostarczają wodę dobrej jakości. Współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi ulega systematycznej poprawie. Zakłady opieki zdrowotnej indywidualne, specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu na koniec 2009r. zewidencjonowano tak samo jak w poprzednim roku 17 placówek ochrony zdrowia, w tym jest 7 publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 10 praktyk lekarskich. W 2009r. zlikwidowano 1 NZOZ w Łasinie, zgłoszono działalność 1 nowego prywatnego gabinetu stomatologicznego w Grucie. W 2009r. skontrolowano wszystkie obiekty, przeprowadzając w nich 19 kontroli. Nie odnotowano obiektów złych pod względem sanitarnym. W 2009r. wydano 3 postanowienia o spełnieniu wymogów fachowych i sanitarnych przez placówki ochrony zdrowia. Na 7 zewidencjonowanych zakładów opieki zdrowotnej 6 nadal nie spełnia wszystkich wymogów aktualnie obowiązującego rozporządzenia i jest objęta programami dostosowawczymi. Jedynie Gminny Ośrodek Zdrowia w Rogoźnie w całości dostosowany jest do wymogów obowiązujących przepisów. W 2009r. wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą poprawy wyposażenia gabinetu stomatologicznego w jednym z ośrodków zdrowia. Szpital Na terenie działalności PSSE w powiecie ziemskim funkcjonuje Szpital SPZOZ w Łasinie przy ul. Grudziądzkiej 2. W szpitalu w Łasinie w porównaniu do roku ubiegłego większych zmian w funkcjonalności pomieszczeń nie odnotowano. Nadal newralgicznymi punktami rzutującymi na reżim sanitarny są: brak funkcjonalności na bloku operacyjnym - wspólne wejście dla pacjentów i personelu oraz dostarczania narzędzi operacyjnych, brak rozdziału na część czystą i brudną; brak śluz dla pacjenta, śluz szatniowych dla personelu, 17

18 śluzy materiałowej dla transportowania czystego sprzętu operacyjnego. Wyżej wymienione oraz inne nieprawidłowości szpital ma ujęte w opracowanym programie dostosowawczym. Realizacja większości punktów programu przewidziana jest zgodnie z przepisami do 2012r. Dodatkowo SPZOZ w Łasinie posiada opracowany projekt Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitala SPZOZ w Łasinie. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata W roku sprawozdawczym rozpoczęto prace remontowo modernizacyjne na oddziale wewnętrznym i chirurgicznym związane z realizacją projektu. Czystość bieżąca szpitala podobnie jak w roku ubiegłym utrzymana była na właściwym poziomie. Wyposażenie w sprzęt medyczny jednorazowego użycia chorych było wystarczające. Nie budziło zastrzeżeń zaopatrzenie w środki do utrzymania czystości, dezynfekcyjne i bieliznę szpitalną. Podobnie jak w latach ubiegłych sprzątaniem pomieszczeń szpitala zajmowali się pracownicy zatrudnieni przez SP ZOZ Łasin. W szpitalu opracowane i wdrożone są procedury sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. W strukturze SPZOZ w Łasinie działa Zakład Opieki Długoterminowej. W jego skład wchodzą trzy jednostki tj. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Grudziądzkiej 2 (mieści się w tym samym budynku co szpital, przy oddziale chirurgii ogólnej), Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla pacjentów apalicznych przy ul. Kościuszki 22 (mieszczą się w sąsiednim budynku). Po gruntownym remoncie wykonanym w 2008r. w budynku przy ul. Kościuszki 22, (w ramach realizacji programu dostosowawczego), w roku sprawozdawczym obiekt funkcjonował bez uwag. Szpital korzysta z wody z wodociągu miejskiego, która pod względem składu mikrobiologicznego spełnia wymagania. Wyniki badań wody z końca 2009r. ujawniły niewielkie przekroczenia azotynów oraz mętności. Dodatkowo szpital posiada własne rezerwowe ujęcie, z którego woda zawiera zwiększone ilości żelaza, jonu amonowego oraz charakteryzuje się zwiększoną mętnością. Na poprawę jakości wody wydano decyzję z terminem realizacji do r. W 2009r. ze szpitala Łasinie pobrano próbki ciepłej wody w celu przeprowadzenia badań w kierunku wykrycia bakterii Legionella sp. Pobrane próbki nie wykazały obecności bakterii Legionella sp. W szpitalu postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi odbywa się zgodnie z opracowanymi procedurami. Segregacja odpadów następuje w miejscu ich powstawania. Pojemniki do odpadów są opisane i wyłożone workami o odpowiedniej kolorystyce. Ostre odpady medyczne zbierane są w jednorazowych, plastikowych z twardej tektury pudełkach i przechowywane w magazynie odpadów medycznych. W 2009r. zamontowano agregat chłodniczy co zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury. Odbiór odpadów zapewniają specjalistyczne firmy. W 2009r. zmieniło się miejsce prania bielizny z SP ZOZ w Łasinie. Zakład podpisał umowę z firmą Unipral sp. z o.o. ul. Pod Jarem w Olsztynie. Postępowanie z bielizną na oddziałach szpitalnych odbywa się zgodnie z opracowanymi procedurami. Przychodnie, ośrodki, poradnie W 2009r. zlikwidowano NZOZ Medyk Łasin ul. Studzienna 5. Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalny placówek lecznictwa ambulatoryjnego jest zróżnicowany. Na 6 zewidencjonowanych obiektów 5 objętych jest programami dostosowania do obowiązujących przepisów. Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami w obiektach są: brak bezpośredniego połączenia pokoju badań lekarskich z kabiną higieniczną w poradniach dla kobiet i brak kranów bezdotykowych w gabinetach zabiegowych. W przypadku obiektów dla osób niepełnosprawnych ruchowo - brak podjazdów przy wejściach głównych i toalet. W 2009r. w całości program dostosowawczy zrealizowały dwa obiekty Wiejski Ośrodek Zdrowia Lisnowo gm. Świecie n/osą należący do ZOZ Gminy Świecie n/osą i Gminny Ośrodek Zdrowia Rogóźno. W obu ośrodkach zmodernizowano toalety zapewniając możliwość korzystania z nich osobom niepełnosprawnym. W porównaniu do roku ubiegłego poprawę warunków sanitarno technicznych odnotowano w 3 innych placówkach. W obiektach przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne w ramach realizacji programów dostosowawczych lub na interwencję organów PIS. 18

19 W omawianym okresie nałożono 1 decyzję administracyjną na poprawę wyposażenia gabinetu stomatologicznego w jednym z ośrodków. Przeprowadzone kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości w zakresie zaopatrzenia placówek w sprzęt i aparaturę medyczną, sprzęt jednorazowego użytku, odzież ochronną i środki czystości. Bieżąca czystość placówek utrzymana jest prawidłowo. Zaopatrzenie w wodę przychodni, ośrodków, poradni na terenie powiatu było wystarczające. Obiekty korzystają z dobrej wody z wodociągów publicznych w Świeciu n/osą i Partęczynach gm. Świecie n/osą oraz w Rogóźnie. Placówki w Łasinie korzystające z wodociągu miejskiego otrzymywały wodę, która pod względem składu mikrobiologicznego spełnia wymagania. Wyniki badań wody z końca 2009r. ujawniły niewielkie przekroczenia azotynów oraz mętności. Ośrodki zdrowia w gminie Gruta, podłączone do wodociągów publicznych Gruta i Mełno otrzymywały wodę o niewłaściwym składzie fizyko-chemicznym (z podwyższoną zawartością manganu i jonu amonowego). Ze zmiennej jakości wody, w której okresowo stwierdzano podwyższoną zawartość manganu i żelaza, dostarczanej przez wodociąg miejski w Radzyniu Chełmińskim korzysta SPZOZ Radzyń Chełmiński. Na koniec roku nastąpiła poprawa jakości wody. Własny wodociąg lokalny dający dobrą wodę posiada wiejski ośrodek zdrowia w Mokrem gm. Grudziądz. W ambulatoryjnych placówkach opieki zdrowotnej postępowanie z odpadami medycznymi jest podobne jak w szpitalu. Przestrzegana jest segregacja odpadów w miejscu ich powstawania. Odpady medyczne gromadzone są w oznakowanych pojemnikach wyłożonych workami o odpowiedniej kolorystyce. Odpady medyczne o ostrych krawędziach zbierane są do sztywnych pudełek odpornych na uszkodzenie. Zabezpieczone odpady, przechowywane są w wyznaczonych miejscach. W celu zapewnienia właściwej temperatury przechowywania odpadów, umieszczane są one w specjalnie do tego celu wydzielonych chłodziarkach. Odbiorem odpadów zajmują się specjalistyczne firmy. W stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego nie zmieniły się zasady postępowania z bielizną czystą i brudną. Bielizna mająca kontakt z pacjentem jest najczęściej jednorazowa, zużyta traktowana jest jako odpad medyczny przekazywany do unieszkodliwienia. Część ośrodków głównie z terenów wiejskich bieliznę pierze we własnym zakresie w automatach pralniczych w wydzielonych pomieszczeniach. Bielizna czysta przechowywana jest w szafach, na regałach. Brudna bielizna i odzież zabezpieczone w workach foliowych, przechowywane są w składzikach porządkowych. Praktyki lekarskie w tym lekarzy dentystów Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalny większości obiektów jest dobry. Odnawianie gabinetów wykonywano w miarę potrzeb. W działających jednostkach nie stwierdzano braków w zaopatrzeniu w środki czystości, dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe. W gabinetach zabiegowych w dużym zakresie używa się sprzętu medycznego jednorazowego użycia. W gabinetach sprzątanie odbywa się we własnym zakresie. Gabinety działające w gm. Grudziądz (2) korzystają z dobrej wody z wodociągu miejskiego. W Radzyniu Chełmińskim gabinet stomatologiczny (1) korzysta z wody z wodociągu miejskiego charakteryzującej się zmienną jakością pod względem fizykochemicznym przy czym poprawa jakości wody nastąpiła pod koniec roku. W Łasinie 4 gabinety lekarskie korzystały na ogół z dobrej wody z wodociągu miejskiego, woda pewnemu pogorszeniu uległa pod koniec 2009r., kiedy to ujawniono niewielkie przekroczenia azotynów i mętności. W Grucie 2 gabinety, korzystają z wodociągu publicznego, z którego woda pod względem fizykochemicznym nie spełnia norm sanitarnych (charakteryzuje się podwyższoną zawartością manganu i jonu amonowego). Własne ujęcie dobrej wody posiada prywatny gabinet stomatologiczny w miejscowości Mokre gm. Grudziądz. W gabinetach zabiegowych prowadzona jest segregacja odpadów medycznych i komunalnych. Postępowanie z odpadami medycznymi opisano w procedurach wewnętrznych. Po dniu pracy odpady medyczne przenoszone są do wyznaczonych miejsc magazynowania - przeważnie są to wydzielone chłodziarki ustawione poza miejscem świadczenia usług medycznych. Lekarze posiadają stosowne umowy na odbiór odpadów medycznych. Odzież ochronna prana jest we własnym zakresie. Pozostała bielizna jak prześcieradła, podkłady, serwety w większości gabinetów jest jednorazowa, po użyciu traktowana jako odpad przeznaczony do spalenia. 19

20 Otoczenie placówek ochrony zdrowia Nie odnotowano uchybień. Otoczenie placówek ochrony zdrowia utrzymane było w dobrym stanie sanitarno-porządkowym. Za czystość i porządek w otoczeniu budynków, w których mieszczą się obiekty ochrony zdrowia odpowiadają ich administratorzy i właściciele. Podsumowanie W 2009r. liczba placówek ochrony zdrowia utrzymana była na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Nie odnotowano placówek w złym stanie sanitarno-technicznym. SPZOZ w Łasinie rokuje rozwój swojej placówki szpitalnej dzięki realizacji projektu Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitala SP ZOZ Łasin, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata Placówki lecznictwa otwartego charakteryzują się zróżnicowanymi warunkami sanitarnotechnicznymi. W 2009r. programy dostosowawcze do obowiązujących przepisów w całości zrealizowały 2 wiejskie ośrodki zdrowia (w gminach Świecie n/osą i Rogóźno). W 3 innych obiektach, dzięki modernizacjom i przeprowadzonym remontom odnotowano poprawę ogólnego stanu sanitarnego w stosunku do roku poprzedniego. W dalszym ciągu jednak z ogólnej liczby 6 przychodni, ośrodków, poradni 5 (ok. 83%) programy dostosowawcze musi jeszcze zrealizować (zgodnie z przepisami do końca 2012r.). Dobry jest stan sanitarno techniczny i funkcjonalny prywatnych gabinetów lekarskich. Postępowanie z odpadami, zwłaszcza medycznymi we wszystkich nadzorowanych obiektach odbywa się zgodnie z opracowanymi procedurami. Sposób postępowania z odpadami medycznymi jest na ogół poprawny. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury magazynowania odpadów, przechowywane są one w wydzielonych chłodziarkach. Postępowanie z bielizną szpitalną również odbywa się zgodnie z procedurami. 20

21 Placówki ochrony zdrowia nadzorowane w powiecie ziemskim przez PSSE w Grudziądzu Lp Rodzaj obiektów Liczba obiektów Wg ewidencji Skontrolowano Liczba złych obiektów pod względem Sanitarno - technicznym Liczba obiektów nie spełniających wymagań, objętych programem dostosowawczym* Liczba obiektów nie spełniających wymagań, i nie objętych programem dostosowawczym* Liczba obiektów spełniających wymagania* Ogółem publiczne w tym niepubliczne Szpitale ogółem Przychodnie, ośrodki, poradnie, ambulatoria- ogółem Medyczne laboratoria diagnostyczne Zakłady opieki zdrowotnej Inne zakłady opieki zdrowotnej Indywidualne praktyki lekarskie n.d. n.d. n.d. 9 Indywidualne specjalistyczne praktyki n.d n.d. lekarskie n.d. 10 Grupowe praktyki lekarskie n.d. n.d. n.d. 11 Indywidualne praktyki lekarzy n.d n.d. dentystów n.d. 12 Indywidualne specjalistyczne praktyki n.d n.d. lekarzy dentystów n.d. 13 Grupowe praktyki lekarzy dentystów n.d. n.d. n.d. 14 Indywidualne praktyki pielęgniarek i n.d n.d. położnych n.d. 15 Inne obiekty świadczące usługi n.d n.d. medyczne n.d. * - dotyczy wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.).

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK 1. Domy pomocy społecznej. 2. Hotele, motele, pensjonaty. 3. Obiekty wczasowo-turystyczne oraz inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok Powiatowa ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ZA ROK 2009 Marzec 2010 1 Spis treści: Wstęp 3 Charakterystyka 3 Struktura 4

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 04.02.2016 r. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2015 w zakresie Higieny Komunalnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54)

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl N.HK 072-9/.../16 Lipno, dnia. Wójt Gminy Wielgie

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA SKOCZÓW

MIASTO I GMINA SKOCZÓW MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). Ponadto

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU ZIEMSKIEGO ZA ROK 214 LUTY 215 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 Charakterystyka 3 Struktura 4 Działalność

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA STRUMIEŃ

MIASTO I GMINA STRUMIEŃ MIASTO I GMINA STRUMIEŃ Gmina zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez jeden wodociąg publiczny (ujecie powierzchniowe). W gminie z wody wodociągowej w 2012r. korzystało w obszarze miejskim około 90%

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok.

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Cały obszar Gminy Klucze zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 5 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU 1. OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO OBIEKTÓW WCZASOWO- TURYSTYCZNYCH 1.1. Baza

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajduje się 49 wodociągów publicznych,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne:

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015

Bardziej szczegółowo

1. Roczna ocena i zaopatrzenia ludności w wodę na nadzorowanym terenie za 2009r.

1. Roczna ocena i zaopatrzenia ludności w wodę na nadzorowanym terenie za 2009r. 1. Roczna ocena i zaopatrzenia ludności w wodę na nadzorowanym terenie za 2009r. a) liczba ludności ogółem 191,2 tys., b) liczba ludności korzystającej z wody o kontrolowanej jakości 182,8 tys., c) liczba

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce.

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce. 1 Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce. Służby sanitarno epidemiologiczne swoją działalność rozpoczęły po I wojnie. Podstawę do ich działania, dała uchwalona przez Sejm RP w 1919

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r.

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Urządzenia wodociągowe w województwie mazowieckim zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych, tylko cztery ujęcia wód powierzchniowych są wykorzystywane do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 2013R.

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 2013R. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 203R. W roku 203 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego,

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10 44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://www.psse.gliwice.pl ppis@psse.gliwice.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go Maja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). W rejonie

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R.

JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. w minionym roku próbek wody z uwzględnieniem monitoringu kontrolnego (podstawowego) i przeglądowego (rozszerzonego), została przedstawiona w poniŝszej

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r.

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r. W powiecie białostockim ziemskim mieszkały 139643 osoby. W 2010 r. nadzorowano 65 wodociągów, w tym 59 publicznych i 6 lokalnych o charakterze publicznym. Ponadto część mieszkańców omawianego powiatu otrzymywała

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wspierające elementy Planów Bezpieczeństwa Wody Anna Kamińska Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2014

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2014 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

II. Gmina Dąbrowa Biskupia:

II. Gmina Dąbrowa Biskupia: Ocena stanu sanitarnego urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągów zlokalizowanych na terenie powiatu inowrocławskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia 30.01.2014 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia 30.01.2014 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 30.01.2014 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2013 w zakresie Higieny Komunalnej Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie Załącznik 1 do Zarządzenia Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę. Kontrolowany obszar (temat) okres r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę. Kontrolowany obszar (temat) okres r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadzająca kontrolę 1. 12.01.2016 r. Państwowy Powiatowy decyzją administracyjną z dnia 23.03.2011 r. - dot. Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Rycerskiej 4. 2. 12.01.2016 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA WAŁBRZYCHA W 2015 ROKU

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA WAŁBRZYCHA W 2015 ROKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA WAŁBRZYCHA W 2015 ROKU 1. OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA Charakterystyka zaopatrzenia w wodę Miasto Wałbrzych zaopatrywane jest w wodę z wodociągu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie likwidacji filii w Miłowicach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadowej Kłodzie,

Bardziej szczegółowo

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 1. Wodociągi produkujące wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 2. Nadzór sanitarny nad jakością wody. 3. Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w miastach.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ROKU 2012

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ROKU 2012 Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73-77, 50-950 Wrocław OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich Ciechanów

Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich Ciechanów Warszawa, 10 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.9612.1.6.2015 Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki.

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. I CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i sprawnego

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-6/16 Limanowa, dnia. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r. ON.HK-4201-02-15117 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2016 r. Działaj ąc na podstawie 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości

Bardziej szczegółowo