Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk"

Transkrypt

1 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk

2 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: a) higieny środowiska, b) higieny pracy w zakładach pracy, c) higieny radiacyjnej, d) higieny procesów nauczania i wychowania, e) higieny wypoczynku i rekreacji, f) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi jest aparatem wykonawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i działa w formie jednostki budżetowej. - ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2011r. Nr 212,poz.1263, z 2012r.poz 460 i 892 oraz z 2013r.poz. 2) - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2013r poz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012r. poz.1548 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i, będącej podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Przystąpienie do Unii Europejskiej zobowiązało Państwową Inspekcję Sanitarną do działań w kierunku spełnienia koniecznych warunków dostosowania się do przepisów technicznych i standardów m.in. w dziedzinie badań laboratoryjnych poprzez wprowadzenie systemu zarządzania jakością i uzyskania akredytacji badań wykonywanych z zakresu badania wody, badań epidemiologicznych oraz narażenia środowiskowego i zawodowego na czynniki szkodliwe dla zdrowia jak i systemu zarządzania jakością w działalności nadzorowej. 2

3 Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 543 z dnia 25 października 2004r. W 2012r. Oddział Laboratoryjny uzyskał bardzo dobre wyniki w trakcie auditu PCA odnawiającego posiadaną akredytację na następne 4 lata. Uzyskany certyfikat potwierdził skuteczność systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań zawartych w zakresie akredytacji aktualny zakres akredytacji Nr AB 543 wyd. 10 z dnia r. Celem wdrożonego systemu zarządzania jest budowanie zaufania do Naszej Jednostki oraz spełnianie wymagań Klienta, jak też wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach. Badania laboratoryjne wykonywane są przez kompetentny personel, zgodnie z obowiązującymi metodami, przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej i pomiarowej. Działania Oddziału Laboratoryjnego zmierzają do podnoszenia jakości świadczonych usług w celu spełnienia oczekiwań klientów. Ciągle wzrastająca liczba klientów korzystających z usług Oddziału Laboratoryjnego potwierdza, że zadania i cele uwzględniające przede wszystkim potrzeby klientów są właściwie realizowane. W Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, funkcjonują cztery laboratoria : Sekcja Badań Wody wykonuje badania w zakresie: 1. analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 2. Legionella w wodzie ciepłej; 3. naturalnych wód mineralnych i naturalnych wód źródlanych; 4. wody z kąpielisk i basenów; W 2012r. w tym laboratorium wykonano 5446 badań w tym 5279 oznaczeń chemicznych, 7297 oznaczeń fizycznych, 4286 oznaczeń mikrobiologicznych. Laboratorium posiada wdrożoną i akredytowaną metodę amerykańską Colilert pozwalającą na szybkie uzyskanie wyników w zakresie badań mikrobiologicznych wody. Sekcja Badań Bakteriologicznych wykonuje: 1. badania skuteczności sterylizacji (Sporale A i Sporale B), 2. badania mikrobiologicznej czystości powierzchni, 3. badania mikrobiologicznej czystości powietrza, 4. badania w kierunku nosicielstwa gronkowców chorobotwórczych, 5. badania właściwości bakteriobójczych próbek. W 2012r. w tym laboratorium wykonano 524 badania wymazów sanitarnych ze środowiska placówek medycznych w celu zapewnienia właściwego poziomu sanitarnego w otoczeniu pacjenta. Laboratorium jest jedynym w województwie łódzkim posiadającym akredytację PCA na wykonywanie tych badań. W 2012r. laboratorium prowadziło badania środowiska w zakresie czystości mikrobiologicznej dla stomatologii, branży farmaceutycznej i kosmetycznej jak również dla firm 3

4 współpracujących z placówkami służby zdrowia np. pralnie szpitalne. W związku dużym zapotrzebowaniem na te badania liczba klientów systematycznie rośnie. z Od wielu lat laboratorium bierze udział w ogólnopolskim sprawdzianie wiarygodności badań w mikrobiologii Polmicro, uzyskując bardzo dobre wyniki. Sekcja Badań Schorzeń Jelitowych wykonuje: badania kału i wymazy z odbytu: 1. w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, 2. w kierunku pałeczek Yersinia sp,. 3. w kierunku E. coli 0157, 4. w kierunku ogólnej flory bakteryjnej u dzieci do 3 lat, 5. antybiogramy. W 2012r. w tym laboratorium wykonano 3392 badania co stanowi oznaczeń mikrobiologicznych w tym z wynikiem dodatnim 176 badań. Od wielu lat laboratorium bierze udział w ogólnopolskim sprawdzianie wiarygodności badań w mikrobiologii Polmicro, uzyskując bardzo dobre wyniki. Sekcja Badań Środowiskowych Zajmuje się pomiarami czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy oraz pomiarami w środowisku komunalnym. 1. Pomiary drgań działających na organizm człowieka. 2. Pomiary warunków termicznych. 3. Pomiary oświetlenia. 4. Pomiary natężenia hałasu. 5. Pomiary stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i w budynkach użyteczności publicznej. 6. Pobieranie próbek do badania czynników chemicznych i pyłowych. W 2012r. w tym laboratorium wykonano 126 badań w tym oznaczeń chemicznych 28 i oznaczeń fizycznych 292. Badania i pomiary wykonywane w tym laboratorium służą ochronie zdrowia pracowników, zabezpieczeniu przed działaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz ochronie mieszkańców przed działaniem tlenku węgla i hałasu komunalnego. 4

5 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 W roku 2012 sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie łódzkim wschodnim w porównaniu z rokiem 2011 uległa zmianom w zakresie części chorób zakaźnych. W przypadku niektórych chorób podlegających rejestracji liczba przypadków zwiększyła się, a co za tym idzie zapadalność wzrosła. Wynika to między innymi z poprawiającej się zgłaszalności chorób zakaźnych przez podmioty lecznicze. Sytuację epidemiologiczną w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2012 można określić nadal jako korzystną. Odnotowano spadek zapadalności m.in. na: gruźlicę, zatrucia pokarmowe, wirusowe zakażenia jelitowe, w tym wywołane przez rotawirusy, podejrzeń grypę i schorzenia grypopodobne. Zgłoszono mniej przypadków osób pokąsanych przez zwierzęta. W roku 2012 nie zarejestrowano przypadków: inwazyjnej choroby wywołanej przez Streptococcus pneumoniae, inwazyjnej choroby wywołanej przez Haemophilus influenzae, inwazyjnej choroby meningokokowej, duru brzusznego, durów rzekomych, czerwonki bakteryjnej, zatruć pokarmowych jadem kiełbasianym, zatruć pokarmowych gronkowcowych, wirusowego zapalenia wątroby typu A, błonicy, tężca, odry, choroby Creutzfeldta-Jakoba, kleszczowego zapalenia mózgu, wrodzonych chorób wirusowych, w tym różyczki wrodzonej. malarii, listeriozy, wścieklizny. 5

6 Nie zarejestrowano przypadków ostrego porażenia wiotkiego u dzieci 0-14 lat. Od roku 2004 nie rejestruje się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przypadków: duru brzusznego, durów rzekomych, czerwonki bakteryjnej, zatruć jadem kiełbasianym, zatruć grzybami, ostrych porażeń wiotkich u dzieci w wieku 0-14 lat, odry, błonicy, tężca i włośnicy. Wzrosła liczba zachorowań na: wirusowe zapalenie wątroby, płonicę, krztusiec, różyczkę, ospę wietrzną, świnkę. Choroby zakaźne wieku dziecięcego W roku 2012 w porównaniu z 2011 rokiem wzrosła zapadalność na takie choroby zakaźne wieku dziecięcego jak: - ospa wietrzna - z 247,3 do 394,6 - różyczka - z 6,0 do 18,9 - krztusiec - z 11,9 do 23,3 - płonica - z 6,0 do 17,5 - świnka - z 6,0 do 7,3 /100 tys. lud. Nie zgłoszono przypadków odry. Wirusowe zapalenie wątroby Liczba zachorowań na wszystkie typy wirusowego zapalenia wątroby (ogółem) w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2012 jest większa w porównaniu z rokiem 2011 (wzrosła z 14 do 26), w tym wzw typu B - 11, a wzw typu C 15. Wszystkie zachorowania są to zakażenia przewlekłe. Korzystnie przedstawia się sytuacja epidemiologiczna wzw typu A. W latach zarejestrowano 1 przypadek (w 2009 roku). 6

7 Zatrucia i zakażenia pokarmowe Ogólna liczba przypadków zatruć i zakażeń pokarmowych w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2012 spadła ( , przypadków zachorowań). Minimalnie wzrosła ilość zachorowań na zatrucia pokarmowe salmonelozowe (z 8 na 10). Tak jak w 2011 r. większość odnotowanych w powiecie łódzkim wschodnim przypadków zatruć pokarmowych salmonelozowych było wywołanych przez pałeczki Salmonella z grupy D, najczęściej pałeczki Salmonella Enteritidis rzadziej przez inne typy serologiczne. Spadła liczba zakażeń rotawirusowych z 34 na 15. Ogniska zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych. W roku 2011 i 2012 na terenie powiatu łódzkiego wschodniego nie odnotowano ognisk zbiorowych zatruć/zakażeń pokarmowych. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu W powiecie łódzkim wschodnim w 2012 r. zarejestrowano 1 przypadek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii wirusowej nieokreślonej, zaś w 2011 r Podobnie jak w latach ubiegłych nie odnotowano przypadków zapaleń mózgu. Inne choroby zakaźne Spośród innych chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłaszania można wspomnieć o boreliozie liczba zachorowań w 2012 roku była taka sama jak w roku ubiegłym 3 przypadki. k kleszcze 7

8 Pokąsania ludzi przez zwierzęta Liczba zarejestrowanych w 2012 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego pokąsań ludzi przez zwierzęta spadła w porównaniu z 2011 rokiem (z 101 osób pokąsanych do 97) p/wściekliźnie wzrosła (z 30 do 37). natomiast liczba osób pokąsanych przez zwierzęta i szczepionych Tabela 1. Przypadki pokąsań ludzi przez zwierzęta na terenie powiatu łódzkiego wschodniego zarejestrowane w latach liczba % liczba % przypadków przypadków Pokąsania ogółem Pokąsania, po których wykonano szczepienia przeciwko wściekliźnie Pokąsania przez zwierzęta domowe Pokąsania przez zwierzęta dzikie Pokąsania przez psy Pokąsania przez psy znane Pokąsania przez koty Pokąsania przez koty znane Inne zwierzęta domowe będące sprawcami pokąsań Zwierzęta dzikie będące sprawcami pokąsań brak Szczur hodowlany - 1 brak lis 1 wiewiórka 1 *pokąsanie w Indonezji mysz 1 Szczepienia p/wściekliźnie w 2012 roku rozpoczęło 37 osób (w roku ), natomiast 1 osoba zakwalifikowana zrezygnowała ze szczepień. W roku 2012 podobnie jak w roku 2011 do PSSE w Łodzi nie zgłoszono przypadków wykrycia wścieklizny wśród zwierząt na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 8

9 Grypa W 2012 roku w powiecie łódzkim wschodnim zgłoszono przypadków podejrzeń grypy i schorzeń grypopodobnych (w roku poprzednim 9 116), w tym odpowiednio dzieci do lat r , 2011 r W 2012 r. nie odnotowano grypy wywołanej wirusem grypy A/H1N1 w roku przypadki zakażeń A/H1N1. Gruźlica W 2012 roku zarejestrowano ogółem 16 przypadków gruźlicy (w 2011 r. 19), w tym 14 przypadków gruźlicy płuc i 2 gruźlicy pozapłucnej. 9

10 L.p. Tabela 2. Zarejestrowane przypadki chorób zakaźnych i zatruć chemicznych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w latach Podana została liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. ludności Jednostka chorobowa Liczba zachorowań Zapadalność na 100 tys. ludności Liczba zachorowań Zapadalność na 100 tys. ludności 1 Cholera Dur brzuszny Dury rzekome A, B, C zatrucie pokarmowe 8 11, ,6 5 Salmoneloza posocznica inne zakażenie pozajelitowe Czerwonka bakteryjna (szigeloza) wywołane przez E. coli biegunkotwórczą 1 1,5 4 5,8 9 wywołane przez E. coli enterokrwotoczną Inne 10 wywołane przez E. coli inną i BNO bakteryjne 11 zakażenia wywołane przez Campylobacter jelitowe wywołane przez Yersinia enterocolitica lub 12 (ogółem) pseudotuberculosis inne 12 17,9 4 5,8 14 w tym u dzieci do lat Inne gronkowcowe bakteryjne jadem kiełbasianym (botulizm) zatrucia 17 wywołane przez Cl. perfringens pokarmowe (ogółem) inne w tym u dzieci do lat Lamblioza (giardioza) Kryptosporydioza wywołane przez rotawirusy 34 50, ,8 Wirusowe 23 zakażenia wywołane przez norowirusy 1 1,5 1 1,5 24 jelitowe inne 8 11,9 7 10,2 (ogółem) 25 w tym u dzieci do lat Biegunka i zapalenie żołądkowojelitowe BNO, o prawdopodobnie ogółem 5 7,5 5 7,3 27 zakaźnym pochodzeniu w tym u dzieci do lat Dżuma Tularemia Wąglik Bruceloza: nowe zachorowania Nosacizna Leptospiroza Jersinioza pozajelitowa Mikobakteriozy - inne i BNO Listerioza 1 1, ogółem Tężec 38 noworodków Błonica Krztusiec 8 11, Płonica (szkarlatyna) 4 6, ogółem Choroba 43 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu meningokokowa, 44 inwazyjna posocznica inna

11 46 ogółem 6 8,9 9 13,1 Choroba 47 róża 6 wywołana przez 8,9 9 13,1 48 Streptococcus zespół wstrząsu toksycznego pyogenes, 49 gorączka połogowa inwazyjna inna choroba legionistów Legioneloza 52 gorączka z Pontiac Borelioza z Lyme 3 4,5 3 4,5 54 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) Dur wysypkowy Gorączka Q Gorączka plamista i inne riketsjozy wywołane dzikim wirusem Poliomyelitis 59 wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) Encefalopatie 62 wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vcjd) gąbczaste inne Wścieklizna Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 32 47, ,3 66 Kleszczowe zapalenie mózgu Inne 67 opryszczkowe wirusowe zapalenie 68 inne mózgu 69 Wirusowe enterowirusowe zapalenie 70 opryszczkowe opon 71 mózgowych inne 2 3,0 1 1,5 72 Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) Gorączka zachodniego Nilu Żółta gorączka Wirusowe gorączki 76 krwotoczne Choroba wywołana przez hantawirusy Ospa wietrzna , ,6 79 Ospa prawdziwa Odra Różyczka 4 6, ,9 82 Pryszczyca typu A typu B - ostre typu B - przewlekłe 8 11, ,0 Wirusowe 86 zapalenie typu C - ostre wątroby typu C - przewlekłe 6 9, ,8 88 typu B+C (zakażenie mieszane) inne AIDS Zespół nabytego upośledzenia odporności 1 1,5 1 1,5 91 Nowo wykryte zakażenia HIV Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) 3 4,5 5 7,3 93 Malaria (zimnica) Bąblowica (echinokokoza) Wągrzyca (cysticerkoza) Włośnica

12 97 Choroba ogółem wywołana przez 98 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu Streptococcus 99 pneumoniae, posocznica inwazyjna inna Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli Choroba ogółem wywołana przez 103 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu Haemophilus 104 influenzae, posocznica inwazyjna inna Inne bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone ,9 108 Zapalenie mózgu inne i nie określone Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ogółem Grypa* 111 u dzieci w wieku 0-14 lat Wrodzone choroby 113 wirusowe Inne wrodzone 115 zakażenia i choroby pasożytnicze SARS Zespół ostrej niewydolności oddechowej Zatrucia pestycydami ostre Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm Ostre zatrucia żywnością skażoną 124 biologicznie i/lub chemicznie Grypa wywołana nowym wirusem ogółem 4 6, A(H1N1) u dzieci w wieku 0-14 lat 4 39,3 - - * zgłoszenia podejrzeń gryp i zachorowań na schorzenia grypopodobne ogółem Liczba ludności na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2011 roku Stan na r. 12

13 Ocena wykonawstwa szczepień ochronnych w punktach szczepień Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2012 r. znajdowało się 11 poradni podstawowej opieki zdrowotnej realizujących obowiązkowe i zalecane szczepienia ochronne. W 2012 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi przeprowadzili 18 kontroli wykonawstwa i dokumentacji szczepień. W bieżącym roku pracę punktów szczepień należy ocenić dość dobrze. Stan uodpornienia dzieci i młodzieży z powiatu łódzkiego-wschodniego w roku 2012 w porównaniu do uodpornienia dzieci i młodzieży zadeklarowanych w podmiotach leczniczych na terenie Łodzi był wyższy. Wynikało to z dużego zaangażowania personelu jak również dobrej organizacji pracy poradni. W porównaniu do roku 2011 wykonawstwo szczepień na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2012 było porównywalne. Niestety z roku na rok wzrasta na terenie powiatu łódzkiego wschodniego liczba tzw. środowisk uchylających się od szczepień, czyli rodziców przeciwnych szczepieniom. W 2010 r. takich środowisk było 20, w 2011 r.- 26, natomiast w 2012 r. zgłoszono 44 dzieci nie zgłaszających się na szczepienia. Powiatowa Stacja posiada elektroniczny system kontroli temperatur w lodówkach i chłodni gdzie przechowywane są preparaty szczepionkowe 13

14 Podmioty Lecznicze W 2012 roku nadzorem objęto: 9 zakładów opieki zdrowotnej, 3 szpitale, 21 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym 2 laboratoria diagnostyczne), 32 gabinety działające w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Zlikwidowane zostały obiekty takie jak: NZOZ Luxmedicum, Przychodnia Lekarska ul. Rokicińska 124 w Andrespolu oraz Gabinet Stomatologiczny Iwona Fortuna w Koluszkach. Do odwołania zawieszono działalność filii w Górkach Dużych Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie. NZOZ DENTIS i ESCULAP w Gałkowie Dużym zostały przeniesione do nowo wybudowanych pomieszczeń. W 2012 r. na terenie powiatu powstały nowe placówki min.: - Omega Dent Karolina Zielińska ul. Wł. Jagiełły 5 w Tuszynie W 2012 r. pracownicy powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przeprowadzili 71 kontroli w powiecie łódzkim wschodnim ( w tym 7 kontroli kompleksowych). Kontrole obiektów służby zdrowia dotyczyły zabezpieczenia p/epidemicznego, stanu czystości bieżącej i stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, zagadnień aseptyki i antyseptyki, zachowania właściwego reżimu sanitarnego stosowanego przez personel medyczny. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012, poz. 739) większość placówek z terenu powiatu jest nadal w trakcie przystosowywania pomieszczeń i urządzeń do nowych wymagań Ogólny stan sanitarny i higieniczny podmiotów leczniczych będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ulega ciągłej poprawie. Polecenia i zalecenia wydawane w trakcie bieżących kontroli wykonywane są w ustalonych terminach. Niezbędne jest prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w zakresie profilaktyki zagrożeń profilaktyki. Wpływa ona na wzrost wiedzy na temat zagrożeń chorobowych, umiejętności uchronienia się przed nimi oraz na wzrost świadomości społeczeństwa. Dezynfekcja w placówkach medycznych W 2012 roku do dezynfekcji narzędzi medycznych najczęściej stosowano: Orolin Multisept, Orolin Burbath Aniosyme DD1; Sekusept pulver + aktywator, Aldesan E + aktywator, Cidex + aktywator, Pera Med, Sekusept forte, Sekudril, Ultradesmit, Polsept + aktywator, Stabimed. Do dezynfekcji powierzchni dotykowych najczęściej stosowano: Propano AF, Presept, Incidur Spray, Incidin Liquid Spray, Aerodesin 2000, Fugaten Spray, Mikrozid AF Liquid, Desprej, Quick Des,, Incidin Plus, Incidin Foam. Do dezynfekcji powierzchni bezdotykowych najczęściej stosowano: Surfanios Lemon Fresh, Orolin OP Forte, Virufen, Medicarina, Desam Ox, Savo Prim, SumaTab D4, Desam Efekt. 14

15 Ponadto stosowane były Cidex, Thermosept ER i ED, Olimpus do dezynfekcji endoskopów oraz akcesoriów endoskopowych. Do dezynfekcji rąk i skóry personel służby zdrowia stosuje: Bakteriosol żel, Promanum, Skinman Soft, Sterillium, Esept, Etaproben, Softasept, Desderman N, Kodan i Octenisept. Do najczęstszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli należały: brak pojemników przeznaczonych do transportu narzędzi oraz nieprzestrzeganie wymaganego czasu dezynfekcji, stosowanie przeterminowanych środków do dezynfekcji. Sterylizacja w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej Większość szpitali na terenie powiatu łódzkiego wschodniego wykonuje sterylizację we własnym zakresie w centralnych sterylizatorniach, punktach sterylizacji lub też przy użyciu podręcznych autoklawów w znajdujących się w poradniach lub oddziałach szpitalnych. Niektóre placówki podpisały umowę z Centralną Sterylizatornią TZMO,ul. Świętojańska 3/5. Procesowi sterylizacji poddawane są narzędzia medyczne, bielizna operacyjna i materiały opatrunkowe. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi, ul. Okólna 181, - budynek przy ul. Okólnej 181 lokalna dwustrefowa sterylizacja: 1 parowy nieprzelotowy, - budynek przy ul. Szpitalnej 5 w Tuszynie - sterylizacja na Bloku Operacyjnym: 1 autoklaw parowy przelotowy i 1 plazmowy, Gameta Szpital w Rzgowie, ul. Rudzka 34/36 podręczna sterylizatornia przy bloku operacyjnym 1 autoklaw parowy przelotowy, Prywatna Klinika Psychiatryczna Inventiva w Tuszynie, ul. Polna 16/20 sprzęt jednorazowy. Sterylizacja w otwartych zakładach opieki zdrowotnej Sterylizacja głównie przeprowadzana jest w autoklawach parowych usytuowanych w oddzielnych pomieszczeniach lub aneksach przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub w gabinetach zabiegowych. W coraz większej liczbie obiektów spotyka się w użyciu sprzęt jednorazowego użycia. W niektórych zawarta jest umowa na usługi sterylizacji. Optymistyczny jest fakt, iż w coraz większej ilości placówek procesy dezynfekcji, mycia, suszenia, pakietowania i sterylizacji narzędzi przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ruch jednokierunkowy z zachowanym ciągiem technologicznym sterylizacji. W większości przypadków procesy sterylizacji kontrolowane są zgodnie z wytycznymi PZH, tzn. każdy proces i każdy pakiet kontrolowany jest testem chemicznym zintegrowanym (np. Twindicator, OK, Steam, 3M, Sterrad), raz w miesiącu testem biologicznym (np. Sporal A, lub Atest) oraz coraz częściej jest możliwość archiwizowania procesów sterylizacji wskaźnikami fizycznymi. Pomimo to nadal stwierdzić można, że najczęściej występującymi nieprawidłowościami w trakcie kontroli sanitarnych w Łodzi i w powiecie łódzkim wschodnim należą: brak oznaczenia sterylizowanych pakietów datą sterylizacji i datą ważności; zbyt ciasno umieszczone narzędzia w pakietach przez co spotyka się uszkodzone opakowania, wiertła stomatologiczne pakietowane w zbyt dużej ilości lub sterylizowane bez pakietów wyłącznie na szkiełkach; niesterylizowanie kątnic i prostnic w gabinetach stomatologicznych, brak rejestru przekazywania narzędzi do sterylizacji (dotyczy podmiotów leczniczych posiadających umowę na sterylizację narzędzi z firmą zewnętrzną); 15

16 We wszystkich szpitalach są powołane i działają Zespoły do Spraw Zakażeń Szpitalnych. Do zadań Członków Zespołów należą: konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń, zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji, działalność szkoleniowa dla personelu medycznego, bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych, nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego zakładu we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta, koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu, a szczególnie: metody i techniki pracy personelu, systemu transportu wewnętrznego, sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów, procesów dezynfekcji i sterylizacji, procedury higieniczne, nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej, uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych, określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu, współpraca z komórkami zakładu odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu, współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu przeciw W.Z.W.). Rejestracja zakażeń odbywała się w większości przypadków metodą bierną, co jest traktowane jako pierwszy etap przed wdrażaniem metody czynnej. W związki z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2011 nr 294 poz. 1741) nałożony został większy nacisk na monitorowanie zakażeń szpitalnych metodą czynną. Przeprowadzano są szkolenia, narady, inicjowane nowe procedury zapobiegawcze. W przypadku wystąpienia podejrzenia ognisk zakażeń zespoły kontroli zakażeń zakładowych współpracowały z PSSE w Łodzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi co roku przypomina placówkom o obowiązujących przepisach prawnych oraz o terminie przekazywania raportu rocznego. Na podstawie uzyskanych dokumentów można wysnuć wniosek, że rejestracja zakażeń jest w trakcie wdrażania i wymaga udoskonalenia. 16

17 Gromadzenie, transport, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych Odpady i nieczystości z zakładów służby zdrowia podlegają segregacji w miejscu ich powstawania. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach zamykanych z 1x wsadem foliowym, a następnie usuwane przez wyznaczone osoby do zbiorczych kontenerów lub prasokontenerów. Każda placówka ma umowę na odbiór odpadów z wyspecjalizowanymi firmami: Remondis, MPO, Czystość, ZRK, Sanator- Rąbień. Odpady medyczne: ostre- zbierane do poj. bezpiecznych, zamykanych hermetycznie, inne do worków foliowych czerwonych- a następnie przekazywane do spalania. Nadzorowane placówki przekazują odpady medyczne: ECO- ABC Bełchatów, Emka Żyrardów, TPO. Działa linia do unieszkodliwiania odpadów medycznych w TPO przy ul. Mińskiej 2a dzierżawiona przez firmę EKO- TOP Sp. z o.o. Szpitale posiadają Decyzje Prezydenta Miasta Łodzi i Starosty Łódzkiego Wschodniego dotyczące wytworzenia odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Dezynsekcja i deratyzacja Zabiegi DDD na terenie placówek służby zdrowia wykonują wyspecjalizowane firmy. Zabiegi wykonywane są wg. harmonogramów, z uwzględnieniem specyfiki pomieszczeń. Gospodarka ściekami Ścieki z placówek usuwane są do kanalizacji miejskiej. Ścieki z WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie odprowadzane są do własnej oczyszczalni ścieków.. Nadzór nad ściekami z placówek lecznictwa zamkniętego sprawuje ZW i K. Porządek, czystość i estetyka otoczenia Tereny wokół podmiotów leczniczych są zagospodarowane, zieleń zadbana. Inne działania PSSE Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi przeprowadzili kontrole w placówkach zajmujących się diagnostyką i leczeniem osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem gruźlicy praktycznie z terenu całego województwa. W pierwszym kwartale 2011 r. kontrolą objęto: Przychodnię Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Łodzi, ul. Limanowskiego 47, Przychodnię Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Łodzi, ul. Mielczarskiego 35, Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie, ul. Szpitalna 5, Laboratorium medycznym dr n. med. Teresa Fryda w Łodzi, ul. Okólna 181. W większości w/w placówki usytuowane są w starych budynkach, których stan techniczny budzi wiele zastrzeżeń w związku z czym pomieszczenia wymagają generalnych remontów. Natomiast stan czystości bieżącej oraz stan sanitarny i higieniczny nie budził zastrzeżeń. Placówki wyposażone były w odpowiednie środki do dezynfekcji powietrzni dotykowych i bezdotykowych oraz do dezynfekcji skóry i rąk. Po kontrolach zostały wydane polecenia oraz zalecenia, które sukcesywnie były wykonywane zgodnie z narzuconymi terminami. W związku z Turniejem EURO 2012 w okresie od 01 czerwca 2012 r. do 16 lipca 2012 r. wykonano kontrole w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta, ul. Gen. S. Maczka 35 w Łodzi pod kątem zabezpieczenia przeciwepidemicznego oraz istniejących procedur postępowania służb medycznych. Kontrolą objęto w szczególności podmioty lecznicze posiadające w swojej strukturze oddziały SOR, oddziały chirurgiczne, oddziały obserwacyjno zakaźne. W celu realizacji wzmożonego nadzoru na obszarze całego kraju zwiększona została częstotliwość przesyłania sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach MZ-56 oraz sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę MZ 55 17

18 co tydzień. Wprowadzono także codzienne raporty przesyłane drogą elektroniczną do GIS i PZH NIZP w Warszawie. Na stronie internetowej PSSE w Łodzi umieszczono informację o obowiązku zgłaszania podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych w ciągu 24 godzin, także z uwzględnieniem kraju, z którego przybyła dana osoba chora. Ponadto umieszczono ulotkę informacyjną 5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibica. W 2012 r. przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną. Interwencja dotyczyła nie przestrzegania reżimu sanitarnego, braku odpowiedniego zabezpieczenia przeciwepidemicznego, Centrum Medyczne Medinea w Kraszewie, ul. Rokicińska 3 Zaopatrzenie w wodę do spożycia Zaopatrzenie wodę do spożycia na terenie powiatu łódzkiego wschodniego zapewniają następujące wodociągi: Wydajność w m³/d miasto wieś < inne 2 1 Stacja uzdatniania w Koluszkach Stan sanitarno-techniczny nadzorowanych wodociągów publicznych i lokalnych dobry. Jakość wody monitorowana jest poprzez badania wykonywane przez PIS, częstotliwość poboru wody uzależniona jest od zużycia wody przez ludność danego terenu. Próby wody pobierane są w obecności właścicieli wodociągów i użytkowników. Na terenie powiatu próbki wody pobierano z 43 wodociągów (z 86 punktami poboru próbek ).W 2012r. pobrano do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych 189 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 18

19 Jakość wody z wodociągów publicznych i lokalnych: Producent Zakład Gospodarki Wodnej w Andrespolu Nazwa wodociągu Bedoń Janówka Justynów Kraszew Stróża Wiśniowa Góra Jakość wody Parametry przekroczone Postępowanie administracyjne dobra - - Działania naprawcze Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Brójce Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Koluszki ul. Mickiewicza4 Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie ul. Stawowa 11 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie ul. Brzezińska 86a Bukowiec Brójce Kotliny Kurowice Pałczew Stefanów Wola Rakowa Koluszki Borowa Gałków Mały Gałków Duży Kaletnik Regny Stefanów Długie Zielona Góra Dąbrówka Dobieszków Lipiny Natolin Teolin Wiączyn* Rzgów Gospodarz Grodzisko Kalino Czyżeminek Romanów Modlica Niedas Górki Duże Szczukwin Rydzynki Tuszyn ul. 3-go Maja Tuszyn ul. Wschodnia Mn warunkowo nadaje się do spożycia Decyzja warunkowa Termin wykonania dobra - - dobra - - dobra - - dobra - - Fe, Mn warunkowo nadaje się do spożycia Decyzja warunkowa termin wykonania r. dobra - - Planowana rozbudowa stacji wodociągowej i budowa stacji uzdatniania Wiączyń*- wyłączony z eksploatacji w 2012 r. z powodu remontu. Odbiorcy zaopatrywani byli w wodę z wodociągu łódzkiego. W 2012 r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego nie odnotowano jakiegokolwiek pogorszenia jakości wody w nadzorowanych wodociągach. - 19

20 Legionella w instalacjach wody ciepłej W ramach monitoringu jakości wody ciepłej Inspekcja Sanitarna prowadzi badania wody w kierunku bakterii Legionella sp. L Rodzaj Ilość placówek, w Ilość W tym P obiektu których pobrano próby próbek ogółem zakwestionowanych 1 Szpitale Domy 2 pomocy 2* 7** - społecznej X Razem X 26** 9 * w tym 1 placówka WSSE ** w tym 4 próbki w placówce WSSE Baseny Pływalnia Oceanik w Tuszynie PSSE w Łodzi prowadzi nadzór nad 3 obiektami (w tym: 1 basen sportowy, 1 basen rekreacyjny, 1 brodzik, 2 wanny z hydromasażem, 1 zjeżdżalnia, 2 baseny rekreacyjne sezonowe). W 2012 roku nie wydano żadnej decyzji unieruchamiającej baseny. Wodę z basenów pobierano do badań bakteriologicznych 1 w miesiącu, pobrano 68 próbek wody. Stan techniczny basenów nie budził zastrzeżeń. Gospodarka odpadami Na terenie powiatu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.nieczystości stałe na terenach gmin gromadzone są w kontenerach bądź puszkach. Odpady wywożone przez specjalistyczne firmy na wysypiska śmieci w Kruszowie, Kalinku oraz na wysypisko w Koluszkach.. Nieczystości płynne odprowadzane są do kanalizacji lub do szamb. Szamba opróżniane systematycznie przez specjalistyczne firmy wywozowe do gminnych oczyszczalni ścieków rozlokowanych na terenie powiatu (Koluszki, Tuszyn, Rzgów, Kraszew). 20

21 Tabela 1. Gospodarka ściekowa na terenie nadzorowanego powiatu Nazwa powiatu Łódzki wschodni Nazwa gmin w powiecie Nazwa gminy posiadającej skanalizowa nie całego obszaru Czy jest prowadzona w poszczególnych gminach ewidencja? bezodpływowyc h zbiorników Koluszki - W trakcie prowadzenia ewidencji przydomowyc h oczyszczalni ścieków W trakcie prowadzenia ewidencji Liczba oczyszczalni ścieków na terenie powiatu/gmin y Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków w poszczególnych gminach Liczba bezodpływowych zbiorników w poszczególnych gminach 1 Koluszki nie Nowosolna - nie nie nie Brójce - Brak szczegółowej ewidencji Brak szczegółowej ewidencji Andrespol - W trakcie wprowadzania W trakcie wprowadzania Tuszyn - tak tak 1. Tuszyn Plan Kraszew nie Brzezińska 86a 2. Tuszyn Szpitalna 3.Żeromin Tuszyńska Rzgów - nie nie 1Rzgów ul. Stawowa nie nie Czy jest w budowie lub planowana (podać rok) na terenie (nazwa gminy) oczyszczalnia ścieków? 21

22 Szalety Szalety zlokalizowane są w: - Tuszynie przy ul. Żeromskiego i na terenie prywatnych bazarów przy al. Jana P.II II, - Kruszowie, - Koluszkach stacja PKP, - Rzgowie Centra Targowe: PTAK, POLROS, CHOLAŚ, Pl lecia 23 Wszystkie obiekty w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szalety podłączone do sieci wodociągowej woda ciepła i zimna. Kanalizacja miejska lub lokalna szamba opróżniane systematycznie. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, solaria, salony tatuażu Stan sanitarno-techniczny w/w placówek jest na ogół zadawalający. Znacznym utrudnieniem dla nowopowstających i funkcjonujących obiektów stanowi, od początku 2012 r.,brak aktualnego rozporządzenia MZ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty. Zakład fryzjerski - Tuszyn Hotele, motele i inne placówki świadczące usługi hotelowe Obiekty oceniane są jako dobre. Sukcesywne podwyższanie standardu poprzez remonty, wymianę wyposażenia, to obecnie norma w funkcjonujących obiektach. W związku z EURO 2012 r wzmożony został nadzór nad tymi obiektami. GOSiR Wiśniowa Góra Hotel Eden w Rzgowie 22

23 Dworce, przystanki W 2012 r., w związku z EURO 2012 wzmożono nadzór nad obiektami przeznaczonymi do obsługi podróżnych. Na terenie powiatu znajdują się: 1 dworzec PKP: Koluszki, 5 przystanków PKP: Żakowice, Justynów, Bedoń,Słotwiny, Gałkówek. Po modernizacji trasy Łódź- Warszawa stan techniczny i estetyczny obiektów uległ poprawie Dworzec PKP Koluszki Targowiska, minitargowiska, bazary Systematycznie ulegają poprawie warunki sanitarno-techniczne nadzorowanych targowisk: targowiska zaopatrzone są w wodę, posiadają prawidłowe odprowadzenie ścieków, są zaopatrzone w toalety dla osób zatrudnionych oraz dla klientów. 23

24 Stan sanitarny posesji, ulic, terenów rekreacyjnych Ogólny stan sanitarno- porządkowy miejscowości znajdujących się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego należy uznać za dobry.w 2012r. wpłynęło 7 interwencji z terenu powiatu łódzkiego wschodniego dot. dzikiego wysypiska,brudnej piaskownicy, braku wody, obecności prusaków i gryzoni oraz zanieczyszczeniu wód podziemnych (w 4 przypadkach uchybienia i awarie usunięto, 1 interwencję przekazano do Starostwa). 1-Słotwiny-dzikie wysypisko przy budynkach PKP; teren uprzątnięto 3 razy-bazary PTAK- brak wody- awaria(podstawiony beczkowóz) - prusaki, szczury- przeprowadzono zabiegi ddd 5.Starowa Góra- brudna piaskownica ( wymieniono piasek) 6.Gałków Mały- zanieczyszczenie wód podziemnych- przekazano do Wydz. Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 7.Basen Oceanik- woda zanieczyszczona kałem przeprowadzono kontrolę z pobraniem próbek wody. Wyniki prawidłowe Tereny rekreacyjne Tuszyn Rzgów - plac zabaw Koluszki 24

25 W zakresie nadzoru nad higieną żywności i żywienia. W 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nadzorował na terenie powiatu łódzkiego wschodniego: 71 zakładów produkcji żywności, 364 obiekty obrotu żywnością, w tym 2 markety (hala Makro Cash&Carry w Rzgowie oraz Tesco w Tuszynie), 183 zakłady gastronomiczne, 54 zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego, 10 miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. W nadzorowanych zakładach podejmowane były następujące działania: liczba przeprowadzonych kontroli: 440, w tym 56 to kontrole interwencyjne karanie mandatowe: 13 mandatów karnych na sumę 2200,00 zł; liczba wniosków do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o nałożenie kary pieniężnej: 6, wszystkie rozpatrzono. Nałożono kary na łączną kwotę zł. liczba wydanych decyzji administracyjnych: 2 obie nakazujące zwrot do dostawcy środka spożywczego niezgodnego z wymaganiami (dot. sfałszowanej masy jajowej w proszku); liczba zawiadomień złożonych do Prokuratury: 2 (dot. hurtowni suplementów diety w Rzgowie) Wszystkie skontrolowane zakłady ocenione zostały jako zgodne z wymaganiami. Mandaty karne nakładane były najczęściej za: brak porządku i czystości w pomieszczeniach zakładu (7), kontrola wewnętrzna nieudokumentowana ( brak zapisów) lub nieskuteczna (3), przeterminowana żywność w obrocie (3), brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych (1), brak środków czystości, brak warunków do utrzymania higieny osobistej (1). Wnioski do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nałożenie kary pieniężnej kierowane były za: rozpoczęcie działalności bez decyzji zatwierdzającej lub wpisu do rejestru (4) nieprawidłowe oznakowanie środka spożywczego (1) uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli (1). Pobrano do badań laboratoryjnych 36 próbek żywności (17 w zakładach produkcyjnych, 18 w obiektach obrotu żywnością i 1 w zakładzie gastronomicznym). Zakwestionowana została 1 próbka tłuszcz smażalniczy w restauracji McDonald s. Próbki badane były w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, poziomu metali szkodliwych, pozostałości pestycydów i in. 25

26 W 2012r. nie odnotowano na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych (analogicznie jak w 2011r.) W ramach kontroli granicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przeprowadził 4 kontrole importowe, w trakcie których i ocenił 10 partii środków spożywczych (herbaty z Indii, odżywki dla sportowców z USA i napoje z Korei Pd.) oraz 2 kontrole eksportowe (16 próbek herbaty wysyłanej do Chin i 40 próbek herbaty wysyłanej do Mongolii). W zakładach żywienia zamkniętego w trakcie kontroli oceniano również jadłospisy pod kątem realizacji zasad racjonalnego żywienia. W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę 34 jadłospisów dekadowych pod kątem realizacji zasad racjonalnego żywienia. W 8 badanych przypadkach jadłospis był mało urozmaicony. Część posiłków planowano bez udziału białka zwierzęcego oraz owoców i warzyw, które są podstawowym źródłem witamin i soli mineralnych. W każdym przypadku udzielano instruktażu nt. zasad racjonalnego żywienia. W szkolnych kioskach i stołówkach szkolnych propagowano ideę programu edukacyjnego Trzymaj formę, który łączy prawidłowe żywienie z zdrowym trybem życia. Zachęcano właścicieli kiosków do zastępowania słodyczy i wysokosłodzonych napojów owocami, kanapkami, deserami mlecznymi, woda mineralną itp. Sprawdzano skład i prawidłowość oznakowania słodyczy zawierających barwniki (w przypadku stwierdzenia w sprzedaży wyrobów zawierających w składzie barwniki o symbolach E102, E104, E110, E122, E124, E129 konieczne jest zamieszczane przez producenta ostrzeżenia o treści: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci ). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi udzielił instruktażu i oczekuje na poprawę sytuacji w tym zakresie. borowik szatański Zatrucia pokarmowe grzybami W 2012r. nie odnotowano przypadków zatruć grzybami. W sezonie grzybowym grzyboznawca zatrudniony w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi udzielił 28 porad dla ludności w zakresie identyfikacji gatunkowej grzybów. 26

27 W zakresie nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu kosmetykami W 2012r. w powiecie łódzkim wschodnim skontrolowane zostały 3 zakłady produkujące kosmetyki. Przeprowadzono w nich 4 kontrole, w trakcie których oceniono warunki produkcji kosmetyków, dokumentację kosmetyków oraz ich oznakowanie pod kątem zgodności z przepisami prawa. Uchybień nie stwierdzono. Pobrano również do badań laboratoryjnych chemicznych i mikrobiologicznych 13 próbek kosmetyków, z czego została zakwestionowana 1 za błędy w oznakowaniu. Podobnie jak w 2011r. jakość produkowanych kosmetyków i warunki ich produkcji nie budziły zastrzeżeń. Jakość środków spożywczych Ogółem w 2012r. w nadzorowanych obiektach w ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobrano do badań laboratoryjnych i oceniono 456 próbek krajowych środków spożywczych oraz 86 próbek środków spożywczych z importu. W kierunku parametrów mikrobiologicznych przebadano 324 próbki, z czego zakwestionowano 46 (14,2%) próbek środków spożywczych krajowych (w 2011r. 2,6%). Pod względem parametrów chemicznych i zanieczyszczeń biologicznych zbadano 203 próbki 10 (4,9%) zdyskwalifikowano (w 2011r. 0%). Ponadto pod kątem prawidłowości znakowania oceniono 263 próbki obowiązującym przepisom nie odpowiadało 13 (4,9%) w 2011r. 1,9%. Kwestionowane środki spożywcze GRUPA PROCENT PRZYCZYNA Tłuszcze roślinne 67,0 Zawyżona liczba kwasowa Inne środki spożywcze 32,0 Przetwory rybne 20,0 Sól spożywcza i jej zamienniki 18,7 Ciastka z kremem 17,1 Przetwory zbożowo-mączne 16,7 Drób, podroby, przetwory drobiarskie 15,4 Lody z automatu 9,6 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 8,8 Zanieczyszczenie Enterobacteriaceae powyżej dopuszczonego limitu Substancje słodzące oraz konserwanty powyżej dopuszczalnego poziomu Zawyżony poziom siarczanów i żelazocyjanku potasu Obecność Salmonella, zawyżona liczba Bacillus cereus Obecność szkodników, niedeklarowana zawartość glutenu Obecność Salmonella, nieprawidłowe oznakowanie Zanieczyszczenie Enterobacteriaceae powyżej dopuszczonego limitu Przekroczony dopuszczalny poziom kadmu, nieprawidłowe oznakowanie Warzywa i owoce 7,7 Nieprawidłowe oznakowanie Główne kierunki badań środków spożywczych w 2012r. to: organoleptyka, znakowanie, mikrobiologia, metale szkodliwe, substancje dodatkowe, pestycydy, mykotoksyny, WWA, GMO, histamina, skażenia promieniotwórcze, furan, 3-MCPD. 27

28 RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RAPEX Wspólnotowy System Szybkiej Wymiany Informacji o produktach niebezpiecznych W 2012r. wpłynęło 85 powiadomień z systemu RASFF, w tym 62 powiadomienia alarmowe, oraz 3 powiadomienia z systemu RAPEX. Działania związane z wycofywaniem niebezpiecznych produktów dotyczyły: I. Różnych środków spożywczych, np.: przetwory zbożowo-mączne deklarowane jako bezglutenowe, w których wykryto obecność glutenu (łącznie 8 powiadomień), masa jajowa w proszku i produkty pochodne wytwarzane w zakładach nienadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, ryby mrożone i produkty rybołówstwa nienadzorowana produkcja, nieprawidłowe oznakowanie, suplementy diety pochodzące z USA, w których stwierdzono obecność nieautoryzowanej substancji 1,3-dimetyloamyloaminy (DMAA) łącznie 15 powiadomień, suplementy diety zakwestionowane za stwierdzenie niedozwolonych substancji: dimetylosildenafilu i sildenafilu, zupa instant importowana z Wietnamu wykrycie wysokiej zawartości glinu, suszony borowik wykrycie wysokiej zawartości rtęci, suszone i kandyzowane owoce z Litwy wykrycie ponadnormatywnej zawartości dwutlenku siarki, morele z Turcji wykrycie ponadnormatywnej zawartości aflatoksyn, figi suszone z Grecji stwierdzenie obecności szkodników, rodzynki stwierdzenie obecności żywych szkodników, przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów ochratoksyny A (4 powiadomienia), mięso z indyka wykrycie obecności pałeczek Salmonella, herbata ROOIBOS wykrycie obecności pałeczek Salmonella, czarny sezam z Indii wykrycie DDT, mąka (różne typy) przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości ochratoksyny A (3 powiadomienia), papryka czerwona ostra wykrycie obecności niedozwolonego barwnika SUDAN 4 woda źródlana niegazowana stwierdzenie obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa, mleko początkowe dla niemowląt stwierdzenie obecności Cronobacter sakazakii. II. III. Materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, np.: materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (głównie importowane z Chin), np. czajniki elektryczne, przybory kuchenne drewniane, kubki, komplety szklanek, półmiski przekroczenie migracji ołowiu, kadmu, formaldehydu, zmiana cech organoleptycznych wody (10 powiadomień). Kosmetyków: różne kategorie kosmetyków z Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Irlandii, USA, Malezji. Przyczyną ich kwestionowania było zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi (Pseudomonas, Serratia) oraz obecność rtęci, pleśni i substancji niedozwolonych w składzie. 28

29 EURO UEFA 2012 Pierwsze półrocze 2012r. upłynęło na pracach związanych z przygotowaniami do zabezpieczenia turnieju UEFA EURO W pracę zaangażowany był cały personel zarówno w czasie godzin pracy Stacji, jak i po godzinach. Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku pełnił całodobowy dyżur (wspólnie z Oddziałem Higieny Komunalnej i Odziałem Epidemiologii). Działania te prowadzone były jednocześnie z normalną pracą oddziału. Wstrzymano udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom. Wzmożonym nadzorem objęto 20 obiektów na trasie przelotowej drodze krajowej nr 1. Przeprowadzono 34 kontrole, nałożono 5 mandatów karnych na sumę 1300,00 zł (niewłaściwej jakości tłuszcz smażalniczy, kwestionowane próbki sanitarne wymazy sanitarne ze sprzętu i naczyń). Do badan laboratoryjnych pobrano 30 próbek sanitarnych (wymazy ze sprzętu), w tym zakwestionowano 8. Przy użyciu testu lipidowego przebadano 6 próbek tłuszczów smażalniczych (zakwestionowana 1). W okresie trwania EURO 2012 nie odnotowano przypadków zatruć pokarmowych ani większej niż zwykle liczby interwencji. METANOL W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym, którego źródłem był sfałszowany alkohol wprowadzony do obrotu na terenie Czech konieczne było podjęcie szczególnych środków ostrożności. W dniu 16 września 2012r. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina. W ślad za tą decyzją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał własną decyzję wstrzymującą sprzedaż detaliczną, hurtową oraz w punktach gastronomicznych. W przypadku stwierdzenia alkoholu produkcji czeskiej wręczał postanowienie o zabezpieczeniu środka spożywczego. Wydano 11 decyzji, 8 postanowień, zabezpieczono 207 butelek różnego rodzaju mocnych alkoholi. Po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających pochodzenie i jakość alkoholu, postanowienia były sukcesywnie uchylane. W związku z pojawiającymi się nowymi przypadkami zatruć metanolem trwa wzmożony nadzór w tym zakresie. PPIS w Łodzi pozostaje w ciągłym kontakcie z Pogotowiem Ratunkowym oraz miejscowymi szpitalami. Informacje na bieżąco przekazywane są do Głównego Inspektora Sanitarnego. Sól wypadowa i proszek jajeczny W związku z nagłośnionymi medialnie sprawami zastosowania w produkcji środków spożywczych soli technicznej (wypadowej) jako soli spożywczej oraz masy jajowej w proszku wyprodukowanej w zakładach nienadzorowanych, PPIS podjął działania kontrolne w zakładach produkcji żywności oraz w magazynach hurtowych. W wyniku tych działań dokonano zabezpieczenia następujących wyrobów: 1.peklosól- 4042,5 kg 2.proszek jajeczny i mieszanki piekarnicze z udziałem jaj- 40,5 Łącznie w obu akcjach przeprowadzono 668 kontroli (353 w związku z solą wypadową i 315 w związku z proszkiem jajecznym). 29

30 Podsumowanie W 2012r. stan sanitarno-higieniczny zakładów produkcji i obrotu żywnością oraz zakładów żywienia zbiorowego nie budził poważniejszych zastrzeżeń. W porównaniu do 2011r. w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odnotowano spadek liczby nałożonych mandatów karnych oraz kar pieniężnych za naruszenie przepisów w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Jednakże, zaobserwowany w 2012r. wzrost liczby zakwestionowanych próbek żywności, wzrost liczby powiadomień alarmowych o niebezpiecznych produktach w obrocie (RASFF, RAPEX), ujawnione przypadki fałszowania żywności (sól, masa jajowa w proszku, alkohole) wskazują na konieczność zwiększenia nadzoru nad bezpieczeństwem żywności realizowanego: I. przez producenta w zakresie kontroli wewnętrznej opartej na zasadach systemu HACCP, II. przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie kontroli urzędowej Aby osiągnąć w tych działaniach zadowalające wyniki konieczne są odpowiednie środki finansowe na dostosowanie zakładów do obecnych standardów oraz na badania i szkolenia. Ocena stanu sanitarnego placówek oświatowo- wychowawczych Liczba placówek objętych ewidencją- 46 Liczba dokonanych kontroli- 64 Liczba zakładów, w których stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny- 2 Liczba wydanych decyzji ogółem- 5 w tym administracyjnych- 4 ( 1 pierwsza i 3 przedłużające), płatniczych- 1 Liczba wydanych upomnień- nie było Liczba tytułów wykonawczych- nie było Liczba dzieci i młodzieży objętych nadzorem Higiena warunków wychowania i nauczania: Liczba oddziałów, w których oceniono meble 20 w /14 placówkach / 471 dzieci Nieprawidłowości nie stwierdzono. - Rozkłady zajęć Skontrolowano oddziałów / w 23 placówkach. Nieprawidłowości nie stwierdzono Oddział sprawuje nadzór bieżący i zapobiegawczy nad takimi placówkami jak : przedszkola, szkoły w zakresie stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń, przestrzegania przepisów sanitarnych oraz zapewnienia prawidłowych warunków zdrowotnych dzieci młodzieży w tych placówkach. i W roku 2012 pracownik przeprowadził 64 kontrole sanitarne, na podstawie których dokonano oceny stanu sanitarnego placówek oświatowo- wychowawczych. PRZEDSZKOLA Nadzorem objętych jest 18 przedszkoli. Stan sanitarny placówek / dotyczy czystości bieżącej / bez zastrzeżeń. 30

UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2013

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu śremskiego w 2013 r. mgr Urszula Sitnicka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 2010 rok

STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 2010 rok STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 21 rok I. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU RAWSKIEGO ZA 21r. Odnosząc się do sytuacji epidemiologicznej powiatu rawskiego w 21 roku, w porównaniu z 29r., stwierdzić

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok ZAWIERCIE, LUTY 2011 r. 2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. 1 Sytuacja prawna Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu skierniewickiego za rok 2012.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu skierniewickiego za rok 2012. Skierniewice, marzec 2013r. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu skierniewickiego za rok 2012. Działalność Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Skierniewicach w 2012r. obejmowała pełny

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r.

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI strona Sytuacja Epidemiologiczna 2-8 Higiena Żywienia,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK NYSA 2012 rok 1 SPIS TREŚCI I. Sytuacja epidemiologiczna... 4 II. Stan

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego

Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego za 2012 rok SPIS TREŚCI SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH... 3 REALIZACJA SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH..9 STAN SANITARNY OBIEKTÓW PROWADZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK 1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK Promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU

POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KOŚCIERSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011

Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny STAN SANITARNY KRAJU W ROKU 2011 Warszawa Maj 2012 1 Spis treści I. Wstęp...4 II. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych...8 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Tychy 2006 Spis treści: 1. WSTĘP..2 2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA W KOMÓRKACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHEŁMIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK Chełm, dnia 28 lutego 2014 r. I N F O R M A C J A o stanie bezpieczeństwa sanitarnego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE w 2010r

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA SZCZECINA za

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2015r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej yczka

Epidemiologia  Choroby szerz ce si drog kropelkow ospy wietrznej  yczka Wstęp Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Otwocku obejmuje zapobiegawczym i bieŝącym nadzorem sanitarnym gminy: Otwock, Karczew, Józefów, Wiązowna, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Celestynów

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU Szczecin, marzec 2011 r. Zastępca Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo