KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC"

Transkrypt

1 wersja z KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub preparatu Agil 100 EC 1.2. Zastosowanie substancji/preparatu Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania chwastów jednoliściennych Identyfikacja przedsiębiorstwa Producent: Makhteshim-Agan Industries, Arava House, 12 Golan Street, Airport City,P.O.B. 298, Zip Code 70151, Izrael, tel: , fax: , Importer: Makhteshim Agan Poland sp. z o.o., ul. Sienna 39, Warszawa, tel , fax Odpowiedzialność za kartę charakterystyki: Makhteshim Agan Poland sp. z o.o. Osoba aktualizująca kartę: Anna Huszcza-Podgórska; 1.4. Telefon alarmowy , w godzinach IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Produkt toksyczny (T), Niebezpieczny dla środowiska (N) R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Nazwa zwyczajowa Nazwa chemiczna Numer CAS/ Numer EU/ Numer Propachizafop (R)-2-[4,6-chlorochinoksalin- 2-yloksy)fenoksy]propionian indeksowy /-/- Zawartość w preparacie % Klasyfikacja i oznakowanie R43 N; R

2 Izotridekanol, polioksyetylenowany; eter poliglikolowy alkoholu tłuszczowego N-metylo-2-pirolidon; 1-metylo-2-pirolidon kerozyna; nafta ciężka 2- izopropylidenoaminooksyetylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) alfa-izotridecylo-omega- hydroksy-poli(oksy-1,2- etanodiyl /-/- solvent nafta węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa niespecyfikowana N-metylo-2-pirolidon / / / / % Xn, R22; Xi, R % T;Repro.Kat.2; R61 Xi; R36/37/ % Xn, R65 Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z REACH/ GHS: propachizafop: nie klasyfikuje się izotridekanol: nie klasyfikuje się 1-metylo-2-pirolidon: klasa zagrożenia i kod kategorii: Repr. 1B, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2; kody identyfikujące zagrożenie: H360D***, H319, H335, H315 solvent nafta: Asp tox 1, H PIERWSZA POMOC Uwaga: osoby udzielające pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej opisane w punkcie Skażenie skóry Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie, skażone powierzchnie ciała spłukać dużą ilością bieżącej letniej wody Skażenie oczu Przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Zapewnić konsultację lekarza okulisty Zatrucie drogą pokarmową Jeżeli poszkodowany jest przytomny, wypłukać usta, niezwłocznie wezwać lekarza. Uwaga: nie podawać żadnych napojów i medykamentów doustnie jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub traci świadomość. Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosować leczenie objawowe i wspomagające 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Zalecane środki gaśnicze: w przypadku małych pożarów: proszki gaśnicze, rozproszone prądy wodne, dwutlenek węgla; w przypadku średnich i dużych pożarów: piany gaśnicze, rozproszone prądy wodne, mgłowe prądy wodne. 2

3 5.2 Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa: Szczególne zagrożenia związane z narażeniem wynikającym z właściwości samej substancji lub preparatu, produktów spalania, powstających gazów: w przypadku pożaru występuje ryzyko eksplozji pojemników w wyniku nagromadzenia się w nich palnych par. W przypadku pożaru mogą powstać lotne toksyczne produkty rozkładu termicznego i palne mieszaniny parowopowietrzne: związki chloru, tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki siarki 5.4 Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: sprzęt ochrony dróg oddechowych niezależny od powietrza otoczenia (aparat powietrzny). W razie pożaru w pomieszczeniach zamkniętych kombinezon gazoszczelny z aparatem tlenowym. 5.5 Pozostałe uwagi: zapobiec lub ograniczyć przedostaniu się skażonej wody gaśniczej do kanalizacji i zbiorników wodnych. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 Indywidualne środki ochrony personelu uczestniczącego w usuwaniu skutków skażenia: odzież ochronna, rękawice ochronne, okulary ochronne lub ochrona twarzy (p. pkt. 8); nie wdychać oparów, unikać kontaktu ze środkiem. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do przedostania się środka do wód gruntowych, powierzchniowych, kanalizacji. Przy przedostaniu się do kanalizacji, informować niezwłocznie powiadomić służby ochrony i właściwe organy administracyjne. 6.3 Metody oczyszczania wyciek absorbować obojętnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia okrzemkowa), zebrać do oznaczonego pojemnika i usuwać jako materiał niebezpieczny zgodnie z punktem POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE Przestrzegać ogólnych zasad higieny obowiązujących przy pracy z substancjami i preparatami chemicznymi. Po zakończeniu pracy oraz przed każdą przerwą w pracy umyć ręce i twarz wodą i mydłem Postępowanie z substancją/preparatem Zapewnić odpowiednią wentylację 7.2. Magazynowanie Przechowywać w szczelnym oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchych, dobrze przewietrzonych pomieszczeniach. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi oraz paszami dla zwierząt Specyficzne zastosowania W trakcie stosowania środka stosować się ściśle do wskazówek zawartych w etykiecie- instrukcji stosowania środka. 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1. Wartości graniczne narażenia propachizafop: NDS, NDSP, NDSch- nie określono izotridekanol: NDS, NDSP, NDSch- nie określono 1-metylo-2-pirolidon: NDS- 120 mg/m 3, NDSP- nie określono, NDSch- 240 mg/m 3 3

4 solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja niespecyfikowana: NDS, NDSP, NDSch- nie określono 8.2. Kontrola narażenia Kontrola narażenia w miejscu pracy a) Ochrona dróg oddechowych: półmaska z pochłaniaczem par organicznych typu A (EN 14387:2004) b) Ochrona rąk: rękawice ochronne kauczuku naturalnego, butylowego, neoprenu i innych tworzyw odpornych na działanie czynników chemicznych (PN-EN 374-1:2005) c) Ochrona oczu: gogle chroniące przed kroplami cieczy klasa odporności 3 (PN-EN 166:2005) d) Ochrona skóry: odzież robocza, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń: odzież ochronna gazoszczelna powlekaną vitonem, kauczukiem butylowym, neoprenem lub hypalonem (typ 1, PN-EN 943-1:2005) Kontrola narażenia środowiska - 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1. Informacje ogólne Stan fizyczny: ciecz Kolor preparatu: żółty do brązowego Zapach: charakterystyczny 9.2. Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska ph: 5-8 (5% roztwór wodny) Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: brak danych Temperatura zapłonu: 101 C Temperatura topnienia (propachizafop): 66.3 C Napięcie powierzchniowe mn/m: 33,5-35,3±0,015 (25 C) Palność: nie palny Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy Właściwości utleniające: nie działa utleniającego Prężność par: propachizafop: 4.4 e-7 (25 C) Gęstość względna: : 1,025 ± 0,015 (20 C) Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: propachizafop: 4,78 (25 C) Lepkość: brak danych 9.3. Inne informacje Zdolność mieszania się: mieszalny z wodą Rozpuszczalność w tłuszczach: brak danych Przewodnictwo elektryczne: brak danych Temperatura topnienia: propachoizafop: 66,3 (25 C) Temperatura samozapłonu: brak danych 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 4

5 10.1. Warunki, których należy unikać Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania. Unikać kontaktu z ogniem i bezpośrednimi źródłąmi ciepła. Patrz punkt Czynniki, których należy unikać Substancje i preparaty o działaniu utleniającym, kwasy, zasady Niebezpieczne produkty rozpadu Związki chloru, tlenki azotu. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE - działanie ostre toksyczność ostra doustna, LD 50, mg/kg, szczur: >2000 toksyczność ostra dermalna, LD 50, mg/kg, szczur: >2000 toksyczność ostra inhalacyjna, LC 50, mg/l, 4 godz., szczur> 5,35 ostre działanie drażniące skóry, królik: drażniący ostre działanie drażniące oka, królik: drażniący - działanie uczulające, świnka morska: nie działa uczulająco - toksyczność dawki powtarzanej: propachizafop: NOEL (2 lata: mysz, mg/kg/dzień): 1,5; NOEL (2 lata: szczur, mg/kg/dzień): 4,5;NOEL (12 miesięcy: pies): 20 - działanie rakotwórcze: propachizafop: nie działa rakotwórczo - działanie mutagenne: propachizafop: nie działa mutagennie - wpływ na rozrodczość: NOEL (2 pokolenia: mysz, mg/kg/dzień): 0,6 - wpływ na rozwój płodu: NOEL (królik, mg/kg/dzień): 6; NOEL (szczur, mg/kg/dzień): INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność Toksyczność dla środowiska wodnego - toksyczność dla ryb (LC 50, mg/l, 96 godz., karp): 1,1 - toksyczność dla ryb (LC 50, mg/l, 96 godz., pstrąg tęczowy): 3,2 - toksyczność dla glonów (EC 50, mg/l, 96 godz., Selenastrum capricornutum): 1,2 - toksyczność dla bezkręgowców wodnych (EC 50, mg/l, 96 godz., Daphnia magna): 2,4 Toksyczność dla mikro- i makroorganizmów glebowych: brak danych Toksyczność dla ptaków - toksyczność ostra, LD 50, mg/kg, kaczka: > toksyczność ostra, LD 50, mg/kg, przepiórka: > toksyczność krótkoterminowa pokarmowa, LD 50, 5 dni, ppm, przepiórka: propachizafop: > toksyczność krótkoterminowa pokarmowa, LD 50, 5 dni, ppm, kaczka: propachizafop: >6593 Toksyczność dla pszczół - toksyczność ostra doustna, LD50, µg per os: >188 - toksyczność ostra dermalna, LD50, µg per os: >188 Wpływ na działanie oczyszczalni ścieków: brak danych Mobilność - znane lub przewidywane rozmieszczenie w kompartamentach środowiska: brak danych - napięcie powierzchniowe: brak danych danych - absorpcja/desorpcja: brak danych W odniesieniu do innych właściwości fizykochemicznych patrz: punkt 9. 5

6 12.3. Trwałość i zdolność do rozkładu Biodegradacja: brak danych Utlenianie: brak danych Hydroliza: brak danych Czas połowicznego rozkładu - w glebie, DT 50, dni: propachizafop: 15-26; substancja aktywna nie jest trwała w środowisku glebowym, rozkład w wyniku aktywności mikroorganizmów - w środowisku wodnym, DT 50, dni: propachizafop: <1, główne produkty rozkładu: 27-39;, rozkład w wyniku aktywności mikroorganizmów Zdolność do biokumulacji Współczynnik podziału n-oktanol-woda (KOW): p. punkt 9 Współczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych Wyniki oceny właściwości PBT brak danych 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne) 13.1 Sposób usuwania nadwyżki lub odpadu Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Preparat można poddać spalaniu w specjalistycznych spalarniach odpadów. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Nr kodu odpadów: Uwaga: Wymienione numery odpadów są propozycją opartą na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu. Jeśli jest to właściwe na podstawie specyficznych zastosowań mogą zostać przyporządkowane także i inne numery odpadów: Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w Środki ochrony roślin inne niż wymienione w Sposób usuwania zużytych opakowań Zużyte opakowania dokładnie opróżnić i przekazać do uprawnionego odbiorcy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U nr 62, poz.628, 2001); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U nr 63, poz. 638, 2001); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U nr 112, poz.1206, 2001). Ustawa z dnia 25 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 175, poz. 1458, 2005). 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE ADR, RID (transport drogowy i kolejowy) - numer ONZ (UN): klasa: 9 - właściwa nazwa przewozowa: materiał zagrażający środowisku, ciekły, i.n.o. (propachizafop, nafta) - grupa opakowaniowa: III IMDG (transport morski) - numer ONZ (UN):

7 - klasa: 9, marine pollutant - właściwa nazwa przewozowa: environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (propaquizafop, naphta) - grupa opakowaniowa: III Transport lotniczy. Poprawna nazwa przesyłki : materiał zagrażający środowisku, ciekły, i.n.o., nafta. UN / ID : 3082 Klasa IATA / DGR : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Symbole zagrożenia: T - toksyczny N- niebezpieczny dla środowiska Zdania określające rodzaj zagrożenia (zdania R): R36/38. Działa drażniąco na oczy i skórę. R51/53. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Zdania określające warunki bezpiecznego stosowania (zdania S): S2. Chronić przed dziećmi. S7. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. S13. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. S15. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. S20/21. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. S23. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. S24/25. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S27. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. S36/37/39. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S45. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). S46. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. S47. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 C i nie wyższej niż 30 C. S57. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Inne zalecenia: S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. 7

8 Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. Klasyfikacja REACH/ GHS Repr. 1B Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Asp tox 1 Kody identyfikujące zagrożenie: H304. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H360. Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H319. Działa drażniąco na oczy. H335. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H315. Działa drażniąco na skórę. Wykaz aktów prawnych: Punkt 2, 3, 9, 11, 12, Regulation (Ec) No 1272/2008 Of The European Parliament And Of The Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 Commission Regulation (EC) No 790/2009 of 10 August 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U z z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U z późni. zm.). Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych (Dz. U , 2343) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U ) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Z dnia 28 kwietnia 2005 r. Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (takst źródłowy Dz.U z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U ) Punkt 8 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst źródłowy Dz.U z późniejszymi z mianami stan wg Dz.U ) Punkt 13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U z późn. zm.) 8

9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z późn. zm.). Punkt 14 Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U z późn. zm.) Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. W sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U ) Ustawa z dnia 31 marca 2004 o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. (Dz. U ) 16. INNE INFORMACJE - lista odpowiednich zwrotów R:: p. punkt 15 - szkolenia: -- szkolenie w zakresie postępowania i zachowania środków ostrożności przy posługiwaniu się produktami niebezpiecznymi, zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy -- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej -- szkolenie w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin -- szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin - zalecane ograniczenia stosowania: - - dalsze informacje:dostępne u producenta lub importera, p. punkt 1 - źródła kluczowych danych, z których skorzystano, przygotowując kartę charakterystyki: karta chrakterystyki Agil 100 EC (H-0199) z Zastępuje kartę z Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy i opisują wyrób one z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych własności wyrobu. 9

Zawiera Beta-cyflutryna nr CAS: 68359-37-5. Zastosowania odradzane: Obecnie nie zidentyfikowano zastosowań odradzanych.

Zawiera Beta-cyflutryna nr CAS: 68359-37-5. Zastosowania odradzane: Obecnie nie zidentyfikowano zastosowań odradzanych. Wersja: 004.00.00 Strona 1 z 16 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Bulldock 025 EC Zawiera Betacyflutryna nr CAS: 68359375 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Nr KCh/PS/P/109

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Nr KCh/PS/P/109 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nr KCh/PS/P/109 Data wydania 31.01.2008 Wydanie : 3 Strona : 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: 1.2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012 TELDOR 500 SC 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa TELDOR 500 SC Kod produktu (UVP) 05362865 Istotne zidentyfikowane Fungicyd

Bardziej szczegółowo

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja substancji wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie Rady 67/548/EWG

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja substancji wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie Rady 67/548/EWG Strona 1 z 9 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu MIEDZIAN 50 WP 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nr produktu: 25069 Numer indeksowy: - Synonimy: EPSILON; KATANA; CHIKARA; SL-160 25% WG; FLAZASULFURON

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Karta zgodna z Załącznikiem 1 do Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Nr KCh/PS/31 Data wydania 28.10.2005 Wydanie : 6 Strona : 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

RETAR 480 SL. nazwa CAS Symbole Zwroty R Stężenie w preparacie % wag. etefon

RETAR 480 SL. nazwa CAS Symbole Zwroty R Stężenie w preparacie % wag. etefon KARTA CHARAKTERYSTYKI wykonana zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie karty charakterystyki z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 215, poz.1588), wg wytycznych Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalnik KONSOL V

Rozpuszczalnik KONSOL V 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja producenta i dystrybutora Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Przeznaczenie profesjonalne do rozcieńczania farb drogowych. Producent: Fabryka Farb

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/9 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA Data aktualizacji: 2008-01-15 Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz.

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo