KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC"

Transkrypt

1 wersja z KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub preparatu Agil 100 EC 1.2. Zastosowanie substancji/preparatu Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania chwastów jednoliściennych Identyfikacja przedsiębiorstwa Producent: Makhteshim-Agan Industries, Arava House, 12 Golan Street, Airport City,P.O.B. 298, Zip Code 70151, Izrael, tel: , fax: , Importer: Makhteshim Agan Poland sp. z o.o., ul. Sienna 39, Warszawa, tel , fax Odpowiedzialność za kartę charakterystyki: Makhteshim Agan Poland sp. z o.o. Osoba aktualizująca kartę: Anna Huszcza-Podgórska; 1.4. Telefon alarmowy , w godzinach IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Produkt toksyczny (T), Niebezpieczny dla środowiska (N) R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Nazwa zwyczajowa Nazwa chemiczna Numer CAS/ Numer EU/ Numer Propachizafop (R)-2-[4,6-chlorochinoksalin- 2-yloksy)fenoksy]propionian indeksowy /-/- Zawartość w preparacie % Klasyfikacja i oznakowanie R43 N; R

2 Izotridekanol, polioksyetylenowany; eter poliglikolowy alkoholu tłuszczowego N-metylo-2-pirolidon; 1-metylo-2-pirolidon kerozyna; nafta ciężka 2- izopropylidenoaminooksyetylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) alfa-izotridecylo-omega- hydroksy-poli(oksy-1,2- etanodiyl /-/- solvent nafta węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa niespecyfikowana N-metylo-2-pirolidon / / / / % Xn, R22; Xi, R % T;Repro.Kat.2; R61 Xi; R36/37/ % Xn, R65 Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z REACH/ GHS: propachizafop: nie klasyfikuje się izotridekanol: nie klasyfikuje się 1-metylo-2-pirolidon: klasa zagrożenia i kod kategorii: Repr. 1B, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2; kody identyfikujące zagrożenie: H360D***, H319, H335, H315 solvent nafta: Asp tox 1, H PIERWSZA POMOC Uwaga: osoby udzielające pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej opisane w punkcie Skażenie skóry Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie, skażone powierzchnie ciała spłukać dużą ilością bieżącej letniej wody Skażenie oczu Przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Zapewnić konsultację lekarza okulisty Zatrucie drogą pokarmową Jeżeli poszkodowany jest przytomny, wypłukać usta, niezwłocznie wezwać lekarza. Uwaga: nie podawać żadnych napojów i medykamentów doustnie jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub traci świadomość. Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosować leczenie objawowe i wspomagające 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Zalecane środki gaśnicze: w przypadku małych pożarów: proszki gaśnicze, rozproszone prądy wodne, dwutlenek węgla; w przypadku średnich i dużych pożarów: piany gaśnicze, rozproszone prądy wodne, mgłowe prądy wodne. 2

3 5.2 Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa: Szczególne zagrożenia związane z narażeniem wynikającym z właściwości samej substancji lub preparatu, produktów spalania, powstających gazów: w przypadku pożaru występuje ryzyko eksplozji pojemników w wyniku nagromadzenia się w nich palnych par. W przypadku pożaru mogą powstać lotne toksyczne produkty rozkładu termicznego i palne mieszaniny parowopowietrzne: związki chloru, tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki siarki 5.4 Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: sprzęt ochrony dróg oddechowych niezależny od powietrza otoczenia (aparat powietrzny). W razie pożaru w pomieszczeniach zamkniętych kombinezon gazoszczelny z aparatem tlenowym. 5.5 Pozostałe uwagi: zapobiec lub ograniczyć przedostaniu się skażonej wody gaśniczej do kanalizacji i zbiorników wodnych. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 Indywidualne środki ochrony personelu uczestniczącego w usuwaniu skutków skażenia: odzież ochronna, rękawice ochronne, okulary ochronne lub ochrona twarzy (p. pkt. 8); nie wdychać oparów, unikać kontaktu ze środkiem. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do przedostania się środka do wód gruntowych, powierzchniowych, kanalizacji. Przy przedostaniu się do kanalizacji, informować niezwłocznie powiadomić służby ochrony i właściwe organy administracyjne. 6.3 Metody oczyszczania wyciek absorbować obojętnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia okrzemkowa), zebrać do oznaczonego pojemnika i usuwać jako materiał niebezpieczny zgodnie z punktem POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE Przestrzegać ogólnych zasad higieny obowiązujących przy pracy z substancjami i preparatami chemicznymi. Po zakończeniu pracy oraz przed każdą przerwą w pracy umyć ręce i twarz wodą i mydłem Postępowanie z substancją/preparatem Zapewnić odpowiednią wentylację 7.2. Magazynowanie Przechowywać w szczelnym oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchych, dobrze przewietrzonych pomieszczeniach. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi oraz paszami dla zwierząt Specyficzne zastosowania W trakcie stosowania środka stosować się ściśle do wskazówek zawartych w etykiecie- instrukcji stosowania środka. 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1. Wartości graniczne narażenia propachizafop: NDS, NDSP, NDSch- nie określono izotridekanol: NDS, NDSP, NDSch- nie określono 1-metylo-2-pirolidon: NDS- 120 mg/m 3, NDSP- nie określono, NDSch- 240 mg/m 3 3

4 solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja niespecyfikowana: NDS, NDSP, NDSch- nie określono 8.2. Kontrola narażenia Kontrola narażenia w miejscu pracy a) Ochrona dróg oddechowych: półmaska z pochłaniaczem par organicznych typu A (EN 14387:2004) b) Ochrona rąk: rękawice ochronne kauczuku naturalnego, butylowego, neoprenu i innych tworzyw odpornych na działanie czynników chemicznych (PN-EN 374-1:2005) c) Ochrona oczu: gogle chroniące przed kroplami cieczy klasa odporności 3 (PN-EN 166:2005) d) Ochrona skóry: odzież robocza, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń: odzież ochronna gazoszczelna powlekaną vitonem, kauczukiem butylowym, neoprenem lub hypalonem (typ 1, PN-EN 943-1:2005) Kontrola narażenia środowiska - 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1. Informacje ogólne Stan fizyczny: ciecz Kolor preparatu: żółty do brązowego Zapach: charakterystyczny 9.2. Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska ph: 5-8 (5% roztwór wodny) Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: brak danych Temperatura zapłonu: 101 C Temperatura topnienia (propachizafop): 66.3 C Napięcie powierzchniowe mn/m: 33,5-35,3±0,015 (25 C) Palność: nie palny Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy Właściwości utleniające: nie działa utleniającego Prężność par: propachizafop: 4.4 e-7 (25 C) Gęstość względna: : 1,025 ± 0,015 (20 C) Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: propachizafop: 4,78 (25 C) Lepkość: brak danych 9.3. Inne informacje Zdolność mieszania się: mieszalny z wodą Rozpuszczalność w tłuszczach: brak danych Przewodnictwo elektryczne: brak danych Temperatura topnienia: propachoizafop: 66,3 (25 C) Temperatura samozapłonu: brak danych 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 4

5 10.1. Warunki, których należy unikać Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania. Unikać kontaktu z ogniem i bezpośrednimi źródłąmi ciepła. Patrz punkt Czynniki, których należy unikać Substancje i preparaty o działaniu utleniającym, kwasy, zasady Niebezpieczne produkty rozpadu Związki chloru, tlenki azotu. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE - działanie ostre toksyczność ostra doustna, LD 50, mg/kg, szczur: >2000 toksyczność ostra dermalna, LD 50, mg/kg, szczur: >2000 toksyczność ostra inhalacyjna, LC 50, mg/l, 4 godz., szczur> 5,35 ostre działanie drażniące skóry, królik: drażniący ostre działanie drażniące oka, królik: drażniący - działanie uczulające, świnka morska: nie działa uczulająco - toksyczność dawki powtarzanej: propachizafop: NOEL (2 lata: mysz, mg/kg/dzień): 1,5; NOEL (2 lata: szczur, mg/kg/dzień): 4,5;NOEL (12 miesięcy: pies): 20 - działanie rakotwórcze: propachizafop: nie działa rakotwórczo - działanie mutagenne: propachizafop: nie działa mutagennie - wpływ na rozrodczość: NOEL (2 pokolenia: mysz, mg/kg/dzień): 0,6 - wpływ na rozwój płodu: NOEL (królik, mg/kg/dzień): 6; NOEL (szczur, mg/kg/dzień): INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność Toksyczność dla środowiska wodnego - toksyczność dla ryb (LC 50, mg/l, 96 godz., karp): 1,1 - toksyczność dla ryb (LC 50, mg/l, 96 godz., pstrąg tęczowy): 3,2 - toksyczność dla glonów (EC 50, mg/l, 96 godz., Selenastrum capricornutum): 1,2 - toksyczność dla bezkręgowców wodnych (EC 50, mg/l, 96 godz., Daphnia magna): 2,4 Toksyczność dla mikro- i makroorganizmów glebowych: brak danych Toksyczność dla ptaków - toksyczność ostra, LD 50, mg/kg, kaczka: > toksyczność ostra, LD 50, mg/kg, przepiórka: > toksyczność krótkoterminowa pokarmowa, LD 50, 5 dni, ppm, przepiórka: propachizafop: > toksyczność krótkoterminowa pokarmowa, LD 50, 5 dni, ppm, kaczka: propachizafop: >6593 Toksyczność dla pszczół - toksyczność ostra doustna, LD50, µg per os: >188 - toksyczność ostra dermalna, LD50, µg per os: >188 Wpływ na działanie oczyszczalni ścieków: brak danych Mobilność - znane lub przewidywane rozmieszczenie w kompartamentach środowiska: brak danych - napięcie powierzchniowe: brak danych danych - absorpcja/desorpcja: brak danych W odniesieniu do innych właściwości fizykochemicznych patrz: punkt 9. 5

6 12.3. Trwałość i zdolność do rozkładu Biodegradacja: brak danych Utlenianie: brak danych Hydroliza: brak danych Czas połowicznego rozkładu - w glebie, DT 50, dni: propachizafop: 15-26; substancja aktywna nie jest trwała w środowisku glebowym, rozkład w wyniku aktywności mikroorganizmów - w środowisku wodnym, DT 50, dni: propachizafop: <1, główne produkty rozkładu: 27-39;, rozkład w wyniku aktywności mikroorganizmów Zdolność do biokumulacji Współczynnik podziału n-oktanol-woda (KOW): p. punkt 9 Współczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych Wyniki oceny właściwości PBT brak danych 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne) 13.1 Sposób usuwania nadwyżki lub odpadu Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Preparat można poddać spalaniu w specjalistycznych spalarniach odpadów. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Nr kodu odpadów: Uwaga: Wymienione numery odpadów są propozycją opartą na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu. Jeśli jest to właściwe na podstawie specyficznych zastosowań mogą zostać przyporządkowane także i inne numery odpadów: Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w Środki ochrony roślin inne niż wymienione w Sposób usuwania zużytych opakowań Zużyte opakowania dokładnie opróżnić i przekazać do uprawnionego odbiorcy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U nr 62, poz.628, 2001); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U nr 63, poz. 638, 2001); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U nr 112, poz.1206, 2001). Ustawa z dnia 25 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 175, poz. 1458, 2005). 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE ADR, RID (transport drogowy i kolejowy) - numer ONZ (UN): klasa: 9 - właściwa nazwa przewozowa: materiał zagrażający środowisku, ciekły, i.n.o. (propachizafop, nafta) - grupa opakowaniowa: III IMDG (transport morski) - numer ONZ (UN):

7 - klasa: 9, marine pollutant - właściwa nazwa przewozowa: environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (propaquizafop, naphta) - grupa opakowaniowa: III Transport lotniczy. Poprawna nazwa przesyłki : materiał zagrażający środowisku, ciekły, i.n.o., nafta. UN / ID : 3082 Klasa IATA / DGR : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Symbole zagrożenia: T - toksyczny N- niebezpieczny dla środowiska Zdania określające rodzaj zagrożenia (zdania R): R36/38. Działa drażniąco na oczy i skórę. R51/53. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Zdania określające warunki bezpiecznego stosowania (zdania S): S2. Chronić przed dziećmi. S7. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. S13. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. S15. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. S20/21. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. S23. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. S24/25. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S27. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. S36/37/39. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S45. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). S46. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. S47. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 C i nie wyższej niż 30 C. S57. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Inne zalecenia: S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. 7

8 Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. Klasyfikacja REACH/ GHS Repr. 1B Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Asp tox 1 Kody identyfikujące zagrożenie: H304. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H360. Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H319. Działa drażniąco na oczy. H335. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H315. Działa drażniąco na skórę. Wykaz aktów prawnych: Punkt 2, 3, 9, 11, 12, Regulation (Ec) No 1272/2008 Of The European Parliament And Of The Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 Commission Regulation (EC) No 790/2009 of 10 August 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U z z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U z późni. zm.). Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych (Dz. U , 2343) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U ) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Z dnia 28 kwietnia 2005 r. Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (takst źródłowy Dz.U z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U ) Punkt 8 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst źródłowy Dz.U z późniejszymi z mianami stan wg Dz.U ) Punkt 13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U z późn. zm.) 8

9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z późn. zm.). Punkt 14 Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U z późn. zm.) Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. W sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U ) Ustawa z dnia 31 marca 2004 o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. (Dz. U ) 16. INNE INFORMACJE - lista odpowiednich zwrotów R:: p. punkt 15 - szkolenia: -- szkolenie w zakresie postępowania i zachowania środków ostrożności przy posługiwaniu się produktami niebezpiecznymi, zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy -- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej -- szkolenie w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin -- szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin - zalecane ograniczenia stosowania: - - dalsze informacje:dostępne u producenta lub importera, p. punkt 1 - źródła kluczowych danych, z których skorzystano, przygotowując kartę charakterystyki: karta chrakterystyki Agil 100 EC (H-0199) z Zastępuje kartę z Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy i opisują wyrób one z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych własności wyrobu. 9

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ORIUS 250 EW

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ORIUS 250 EW Wersja 004.00.00 z dnia 25.11.2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ORIUS 250 EW sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU METAZANEX 500 SC

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU METAZANEX 500 SC Wersja 00.00.004.z. 17.11.2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU METAZANEX 500 SC sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 19.08.2006 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja importera 1.1. Identyfikacja preparatu Odświeżacz do WC w kostce 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU MERPAN 500 S.C.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU MERPAN 500 S.C. Wersja 004.00.00 z dnia 28.12. 2009 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU MERPAN 500 S.C. sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TAIFUN 360 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TAIFUN 360 SL Wersja 005.00.00 z dnia 30.12.2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TAIFUN 360 SL sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Klej do montażu Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. Z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BLUSAP NA KOMARY

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BLUSAP NA KOMARY 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: Środek odstraszający owady, w atomizerze Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/ Strona 1/6 Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/017152550 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 Straż pożarna

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 25.11.1998 Data aktualizacji: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Kategoria: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia 01.10.2009 Wydanie: 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AKTUALIZACJA 01.10.2015 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu Płyn do prania

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu GLUCO-CheX 2 %

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu GLUCO-CheX 2 % Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: GLUCO-CHeX 2 % Zastosowanie: Producent: Płyn do płukania kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora Nazwa handlowa: Flodur FM1 Zastosowanie: ciekły utwardzacz ester dioctanu glikolu etylenowego modyfikowanego z dodatkiem katalizatora Producent

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu ZINC OXIDE FAST

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu ZINC OXIDE FAST Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: ZINC OXIDE FAST Tlenek cynku PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN PASTA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN PASTA 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: Preparat gryzoniobójczy w postaci pasty do zwalczania myszy i szczurów Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Chromol Edelstahlpfleger- środek czyszczący do powierzchni ze stali Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego

Chromol Edelstahlpfleger- środek czyszczący do powierzchni ze stali Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: +49/2119893-0 Tel. Awaryjny: +49/2117973350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN GRANULAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN GRANULAT 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: rodentycyd, przynęta w postaci granulatu do zwalczania szczurów i myszy Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 ze zmianami w

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Renolit

Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Renolit Strona 1/5 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: +49/2119893-0 Tel. Awaryjny: +49/2117973350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu Alustat Foam

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu Alustat Foam Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Alustat Foam Preparat do tamowania drobnych krwawień Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego CALCIPAST

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego CALCIPAST Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: CALCIPAST Zastosowanie: Materiał do tymczasowych wypełnień kanałów korzeniowych Producent: PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 6 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu MTA +

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu MTA + Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: MTA + Zastosowanie: Producent: Materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych. PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Solid Shine

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Solid Shine Strona 1/7 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed.4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++33/13 670511 Tel. Awaryjny:++33/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 21.12.2001 Data aktualizacji: 10.2006 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN GRANULAT Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria:

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Strona 1/4 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Identyfikacja preparatu: Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do gruntowania oraz wzmacniania podłoży przed nanoszeniem ostatecznej

Bardziej szczegółowo

5-10% kwas etylenodiamonitetraoctowy (EDTA) WE: 200-573-9 CAS:64-02-8 Symbol: Xn,Xi R-zdanie: 22-36

5-10% kwas etylenodiamonitetraoctowy (EDTA) WE: 200-573-9 CAS:64-02-8 Symbol: Xn,Xi R-zdanie: 22-36 Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- -alkaliczny środek myjący do membranowych instalacji filtracyjnych dla przemysłu spożywczego. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Dystrybutor Tel. alarmowy Data opracowania wersji polskiej karty Data aktualizacji: Nie zawierający

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI On-Line masa szczepna

KARTA CHARAKTERYSTYKI On-Line masa szczepna Wydanie 1 Data wydania 22 grudzień 2009 Data aktualizacji 22 grudzień 2009 Strona/stron 1/6 Atest Higieniczny HK/B/1637/10/2009 1. Identyfikacja Substancji/Preparatu. Identyfikacja Producenta: Nazwa Handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RENISOL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ZINC OXIDE

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ZINC OXIDE Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: ZINC OXIDE Tlenek cynku PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i importera. ------------------------------------------------------------------------------------ - Środek do zabezpieczania podłóg. Wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego ALUSTAT gel

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego ALUSTAT gel Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: ALUSTAT gel Preparat do zmniejszania obrzęku dziąsła oraz tamowania drobnych krwawień PPH CERKAMED

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SYNTEX PASTA A

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SYNTEX PASTA A Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SYNTEX PASTA A Zastosowanie: Materiał do wypełniania i uszczelniania kanałów korzeniowych Producent: PPH CERKAMED Wojciech

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Nazwa preparatu: ROKO GOLD GREFA INTENSIVE Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: ROKO GOLD GREFA INTENSIVE PREPARAT DO CZYSZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej HYDROCAL

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej HYDROCAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: HYDROCAL Wodorotlenek wapnia do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu kopolimer metakrylanu metylu i akrylan metylu b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AFANISEP 25 WP

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AFANISEP 25 WP 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: insektycyd, proszek do sporządzania zawiesiny Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl

Bardziej szczegółowo

ATTRACIDE 26 SC ATTRACIDE 26 SC KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BIOBÓJCZEGO. ICB PHARMA Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spólka Jawna

ATTRACIDE 26 SC ATTRACIDE 26 SC KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BIOBÓJCZEGO. ICB PHARMA Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spólka Jawna Producent ICB PHARMA Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spólka Jawna Adres 43-602 Jaworzno, ul. Moździerzowców 6 a Tel. +48-32-66-000-06 Fax: +48-32-66-000-11 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (0-42) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

Telefon alarmowy: (0-42) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 20.04.2005 Aktualizacja: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent: Afanisep

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych tekst jednolity oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniającym

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AFANISEP PYLISTY

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AFANISEP PYLISTY 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: Preparat owadobójczy w postaci proszku do opylania Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl

Bardziej szczegółowo