Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie. Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie. Rozdział 1. Przepisy ogólne."

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Warszawa, dnia r. Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie, zwana dalej Wojewódzką Stacją, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 1198, z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342, z późn. zm.); 5) statutu Wojewódzkiej Stacji nadanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubelskiego (Dz. Urz. MZ. Nr 11, poz. 68, z późn. zm); 6) niniejszego regulaminu; 7) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zakładów opieki zdrowotnej.

2 2. 1. Wojewódzka Stacja jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 2. Wojewódzka Stacja jest dysponentem środków finansowych drugiego stopnia. 3. Siedziba Wojewódzkiej Stacji mieści się w Lublinie przy ul. Pielęgniarek Wojewódzka Stacja działa na obszarze województwa lubelskiego. Rozdział 2. Podstawowe zadania i cele Wojewódzkiej Stacji Do podstawowych celów Wojewódzkiej Stacji należy obsługa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie poprzez realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności: 1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych; 2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych, zawodowych i cywilizacyjnych; 3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych; 4) prowadzenie działalności kontrolnej z zakresu zdrowia publicznego W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie wdrożony i realizowany jest System Zarządzania Jakością. 2. Głównym celem polityki jakości jest zagwarantowanie społeczeństwu wysokiej jakości świadczonych usług kontrolnych i laboratoryjnych. 2

3 7. Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług, a uzyskane z niej dochody gromadzi na rachunku dochodów własnych. Zasady gospodarowania dochodami własnymi określa obowiązujący w Województwie Stacji Regulamin dochodów własnych. Rozdział 3. Zasady kierowania Wojewódzką Stacją Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, który: 1) kieruje Wojewódzką Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie; 2) reprezentuje Wojewódzką Stację na zewnątrz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Głównego Księgowego, Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk. 2. Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykonuje zadania w zakresie określonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 3. W czasie nieobecności Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zastępuje go Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 10. Pracą działów, oddziałów, sekcji kierują kierownicy, którzy wykonują zadania w zakresie określonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 3

4 Rozdział 4. Organizacja wewnętrzna Wojewódzkiej Stacji W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 1) Dział Nadzoru Sanitarnego; 2) Dział Laboratoryjny; 3) Dział Ekonomiczny i Administracyjny; 4) Sekcja Organizacji, Ocen i Analiz; 5) Sekcja Kadr i Szkoleń; 6) Sekcja Zamówień Publicznych; 7) Sekcja Informatyki; 8) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 9) Stanowisko Pracy ds. Obronności Cywilnej i Spraw Obronnych; 10) Stanowisko Pracy ds. BHP i P. Poż.; 11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego; 12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości; 13) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu. 2. Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu podlegają bezpośrednio kierownicy komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy z zastrzeżeniem ust Kierownicy komórek wymienionych w 11 ust.1 pkt 1 i 2 podlegają bezpośrednio Zastępcy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 4

5 Rozdział 5. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Do zadań Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako Dyrektora Wojewódzkiej Stacji, należy w szczególności: 1) kierowanie pracą Wojewódzkiej Stacji; 2) wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji; 3) określanie Polityki Jakości; 4) zatwierdzanie programów działania oraz szczegółowych planów pracy komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji; 5) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej oraz podejmowanie decyzji w tym zakresie; 6) wydatkowanie środków budżetowych i pozabudżetowych, zgodnie z postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych, dysponowanie funduszami płac, premii, nagród, świadczeń socjalnych i innych; 7) nadzór nad realizacją zakupów Wojewódzkiej Stacji w ramach ustawy o zamówieniach publicznych; 8) nadzór nad załatwianiem skarg ludności; 9) nadzór nad ochroną danych osobowych; 10) nadzór nad ochroną informacji niejawnych. 2. Do zadań Zastępcy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako Zastępcy Dyrektora Stacji, należy w szczególności: 1) koordynacja i nadzór nad pracą Działu Nadzoru Sanitarnego; 2) koordynacja i nadzór nad pracą Działu Laboratoryjnego; 3) koordynacja szkolenia pracowników laboratorium; 4) koordynacja szkolenia pracowników nadzoru; 5) nadzór nad wykonawstwem planów pracy; 6) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z działalności poszczególnych komórek organizacyjnych; 7) koordynowanie kontroli powiatowych i granicznych stacji sanitarnoepidemiologicznych; 5

6 8) nadzór nad sporządzaniem zbiorczych sprawozdań, wystąpień, ocen stanu sanitarnego do władz rządowych i samorządowych; 9) współuczestnictwo w przeglądach zarządzania Do zadań Głównego Księgowego, będącego jednocześnie Kierownikiem Oddziału Ekonomicznego, należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiej Stacji; 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Wojewódzkiej Stacji; 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 5) koordynowanie pracy Oddziału Ekonomicznego Do zadań Kierownika Działu Nadzoru Sanitarnego, należy w szczególności: 1) organizowanie i koordynowanie pracy oddziałów Nadzoru Sanitarnego; 2) planowanie, realizowanie i analizowanie kompleksowych kontroli powiatowych i granicznych stacji sanitarno epidemiologicznych; 3) nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi dotyczącymi działalności kontrolnej; 4) realizacja polityki jakości; 5) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zagadnień związanych z zakresem działalności; 6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz ocen stanu higieniczno sanitarnego i sprawozdań z działalności oddziałów Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji; 7) planowanie i organizowanie szkoleń merytorycznych dla pracowników nadzoru sanitarnego; 8) zatwierdzanie sprawozdań z kontroli; 9) planowanie i nadzorowanie zakupów środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji czynności kontrolnych; 6

7 10) koordynacja prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji technicznej DNS; 11) współudział w przygotowywaniu auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania. 2. W skład Działu Nadzoru Sanitarnego wchodzą następujące Oddziały: 1) Oddział Epidemiologii, do zadań którego należy w szczególności: a) nadzór nad działalnością pionu Epidemiologii powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych z obszaru województwa lubelskiego, b) prowadzenie nadzoru epidemiologicznego, sporządzenie okresowych ocen i analiz sytuacji epidemiologicznej województwa lubelskiego oraz stanu sanitarnego placówek służby zdrowia, c) prowadzenie statystyki epidemiologicznej, d) rejestracja zgonów z powodu chorób zakaźnych, e) rejestracja podejrzeń oraz stwierdzonych przypadków zakażeń HIV, zachorowań na AIDS, f) rejestracja i analiza zdarzeń stwarzających zagrożenie epidemiologiczne (w tym noszących znamiona ataku bioterrorystycznego), g) realizacja zadań wynikających z międzynarodowych programów eradykacji i eliminacji wybranych chorób zakaźnych, h) udział w epidemiologiczno wirusologicznym nadzorze nad grypą w systemie SENTINEL, i) opracowywanie zbiorczych zapotrzebowań na preparaty szczepionkowe dla województwa, j) prowadzenie magazynu szczepionek, dystrybucja preparatów szczepionkowych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z obszaru województwa lubelskiego, k) realizacja obowiązków sprawozdawczych odnośnie zagadnień związanych ze szczepieniami ochronnymi (nadzór nad kartami uodpornienia, wykorzystanie preparatów szczepionkowych, stany magazynowe szczepionek), l) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii, działań prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych i powodowanych warunkami środowiska, m) sporządzanie okresowych ocen i analiz wykonawstwa szczepień ochronnych, 7

8 n) rejestracja i ocena niepożądanych odczynów poszczepiennych, o) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, p) rozpatrywanie skarg; 2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, do zadań którego należy w szczególności: a) określanie kierunków oraz koordynacja nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetykami a także nad jakością żywienia, b) przygotowywanie ocen stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-żywieniowych w skali województwa, c) dokonywanie oceny ryzyka i koordynowanie działań dotyczących niebezpiecznych produktów w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed), d) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku powiatowych i granicznych stacji sanitarnoepidemiologicznych, e) prowadzenie spraw rozpatrywanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako organu II instancji, f) współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi, g) wdrażanie w województwie Planu pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w PIS oraz przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji, h) koordynacja działań związanych z powiadomieniami w systemie RAPEX w zakresie kosmetyków. 3) Oddział Higieny Komunalnej, do zadań którego należy w szczególności: a) nadzór merytoryczny nad działalnością stacji sanitarno epidemiologicznych w zakresie egzekwowania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg oraz środków transportu osobowego przez: - koordynację bieżącego nadzoru w województwie, 8

9 - analizę i ocenę powiatowych planów kontroli obiektów użyteczności publicznej i środków transportu osobowego, b) prowadzenie zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi przez: - koordynację bieżącego nadzoru w województwie, - analizę i ocenę powiatowych planów i harmonogramów kontroli i badań laboratoryjnych, - sporządzanie wojewódzkich programów monitoringu jakości zdrowotnej wody, - organizację i aktualizację wojewódzkich baz danych dotyczących nadzorowanych obiektów wyników badań monitoringowych, działalności decyzyjnej oraz ocen i prognoz, - weryfikację zgromadzonych danych, - opracowywanie wojewódzkich ocen i raportów, - rozpowszechnianie ocen i raportów, c) realizacja monitoringu jakości powietrza atmosferycznego wynikająca z realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz z porozumienia zawartego w dn r. pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska przez: - analizę, weryfikację wyników badań, - sporządzanie sprawozdań, d) prowadzenie spraw rozpatrywanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako organu II instancji, e) rozpatrywanie skarg na działalność prowadzoną przez powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne oraz graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne, f) współpraca z innymi służbami i organizacjami m.in. Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Inspekcją Weterynaryjną; 4) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, do zadań którego należy w szczególności: a) koordynowanie i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją i właściwym dokumentowaniem działań prowadzonych przez pracowników powiatowych stacji 9

10 sanitarno-epidemiologicznych w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące: - higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży, - higieny procesów nauczania, - warunków przechowywania i stosowania substancji i preparatów chemicznych w pracowniach szkolnych, b) organizowanie narad i szkoleń dla pracowników powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych podległego pionu, c) prowadzenie spraw rozpatrywanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako organu II instancji, d) rozpatrywanie skarg i wniosków, e) współpraca z innymi inspekcjami, jednostkami organizacyjnymi (Kuratorium Oświaty, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski), f) sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i raportów dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych w nadzorowanych placówkach oraz ich rozpowszechnianie, g) opracowywanie oceny stanu bezpieczeństwa i sytuacji epidemiologicznej placówek oświatowo-wychowawczych na terenie województwa lubelskiego; 5) Oddział Higieny Pracy, do zadań którego należy w szczególności: a) koordynowanie działań kontrolnych w obiektach nadzorowanych przez państwowych powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, a w szczególności: - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa nakładających obowiązki na podmioty wprowadzające do obrotu oraz stosujące do celów zawodowych substancje i preparaty chemiczne niebezpieczne, - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotyków kategorii 2 i 3, - nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz stosowaniem ich w działalności zawodowej, - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie wprowadzenia do obrotu i stosowania środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne, 10

11 - nadzoru nad warunkami pracy, w których występuje narażenie na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, - nadzoru nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, w tym nad procesami z użyciem organizmów genetycznie zmodyfikowanych, - nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników szkodliwych (chemicznych, fizycznych, biologicznych, psychofizycznych) na zdrowie zatrudnionych, szczególnie w aspekcie przeciwdziałania powstawaniu chorób zawodowych, b) prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w zakresie zagadnień higieny pracy oraz chorób zawodowych, c) współpraca z innymi inspekcjami, instytucjami i organami samorządowymi takimi jak: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy i chorób zawodowych; 6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, do zadań którego należy w szczególności: a) inicjowanie, koordynowanie, monitorowanie i ocenianie działalności oświatowozdrowotnej prowadzonej w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz wspieranie realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb zdrowotnych w środowiskach lokalnych, b) wdrażanie, koordynacja i ocena programów oraz akcji edukacyjno - zdrowotnych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym skierowanych do wybranych grup społecznych, c) inicjowanie działań informacyjno - edukacyjnych w dziedzinie promocji zdrowia, pozyskiwanie partnerów (władze lokalne i organizacje pozarządowe) do realizacji programów i akcji prozdrowotnych, współpraca z mediami; 7) Oddział Higieny Radiacyjnej, do zadań którego należy w szczególności: a) kontrole: użytkowników urządzeń wytwarzających pola elektromagnetycznych, 11

12 użytkowników źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów medycznych, b) wydawanie zezwoleń i opinii: zezwolenia na uruchamianie pracowni rentgenowskich, zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatów rtg do celów medycznych, opiniowanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, opiniowanie projektów osłon stałych pracowni rentgenowskich, c) prowadzenie rejestrów: rejestr urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, rejestr źródeł promieniowania jonizującego, rejestr urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów medycznych, d) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków z zakresu działalności Oddziału, e) współpraca z innymi komórkami organizacjami Wojewódzkiej Stacji oraz zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi, f) realizacja polityki jakości, g) działalność sprawozdawcza, h) nadzór nad sytuacją radiologiczną środowiska; 8) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, do zadań którego należy w szczególności: a) rozpatrywanie odwołań i zażaleń odpowiednio od decyzji i postanowień wydanych w I instancji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych oraz państwowych granicznych inspektorów sanitarnych, b) opracowywanie ocen i sprawozdań dotyczących działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, c) współpraca z innymi inspekcjami, instytucjami i organami samorządowymi, d) rozpatrywanie skarg i wniosków, e) organizowanie szkoleń dla pracowników powiatowych i granicznych stacji sanitarnoepidemiologicznych, f) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością pionu nadzoru zapobiegawczego w powiatowych i granicznych stacjach sanitarnoepidemiologicznych, 12

13 g) uzgadnianie projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystki i wykorzystania terenu, opracowywane przez organy administracji, ustalające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, h) uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska, i) rozpatrywanie wniosków w sprawach o udzielenie odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie określonym w przepisach szczególnych, j) nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych oraz organizowanie dla nich szkoleń, k) wydawanie opinii i zaświadczeń w zakresie określonym w przepisach szczególnych, uzgadnianie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych w zakresie zagadnień higieny radiacyjnej Do zadań Kierownika Działu Laboratoryjnego, należy w szczególności: 1) planowanie działalności laboratorium i jego realizacja; 2) nadzór nad realizacją polityki jakości; 3) nadzór nad współpracą z klientem wewnętrznym i zewnętrznym; 4) koordynowanie i realizowanie programów szkoleń pracowników oraz opracowywanie programu szkoleń dla pracowników nowozatrudnionych; 5) koordynowanie współpracy Działu Laboratoryjnego z innymi komórkami Wojewódzkiej Stacji oraz laboratoriami powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych z obszaru województwa lubelskiego pracującymi w zintegrowanym systemie badania żywności i wody; 6) prowadzenie postępowania reklamacyjnego; 7) zatwierdzanie raportów z badań ; 8) zatwierdzanie dokumentacji technicznej Działu Laboratoryjnego; 9) nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym oraz zaopatrzeniem laboratorium w materiały pomocnicze; 10) udział w przeglądach zarządzania oraz auditach wewnętrznych i zewnętrznych. 13

14 2. W skład Działu Laboratoryjnego wchodzą: 1) Oddział Badań Epidemiologicznych, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia Bakteriologii, do zadań której należy w szczególności: badania w kierunku zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego, badania w kierunku krztuśca (Bordetella pertussis), badania w kierunku Neissena meningitidis osób z otoczenia chorego, badania w kierunku atypowego zapalenia płuc (zakażenia Mycoplasma pneumoniae), kontrola procesów sterylizacji autoklawów i sterylizatorów, identyfikacja czynników biologicznych w miejscu pracy (bakterie, grzyby), badanie w kierunku mikrobiolog. czystości powietrza i powierzchni, b) Pracownia Wirusologii, do zadań której należy w szczególności: - badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu A, B, C, diagnostyka wirusa HIV z testem potwierdzenia wyników dodatnich, badanie poziomu limfocytów CD4 u nosicieli HIV, badania w kierunku wirusów uszkadzających płód (różyczka, cytomegalia, opryszczka pospolita), badanie biegunek o etiologii wirusowej (rotawirusy, adenowirusy, norowirusy), badanie w kierunku wirusowych neuroinfekcji, wirusowego zapalenia mięśnia sercowego, porażeń wiotkich (enterowirusy, neuroinfekcje, infekcje wirusami Coxackie), badanie w kierunku mononukleozy zakaźnej, nadzór SENTINEL nad wirusami oddechowymi (grypa), c) Pracownia Parazytologii, do zadań której należy w szczególności: badanie w kierunku pasożytów jelitowych, test immunoenzymatyczny w kierunku gardiozy, ascariozy, 14

15 d) Pracownia Przygotowania Podłoży, do zadań której należy w szczególności: przygotowywanie podłoży mikrobiologicznych, kontrola fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna podłoży, e) Zmywalnia Bakteriologiczna, do zadań której należy w szczególności: dekontaminacja, mycie, suszenie, pakowanie szkła, sterylizacja szkła; 2) Oddziału Badań Fizyko-Chemicznych Żywności i Przedmiotów Użytku, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia analiz sensorycznych do zadań, której należy wykonywanie badań w zakresie oceny organoleptycznej i analizy sensorycznej w produktach żywnościowych, wodzie oraz materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością, b) Pracownia żywności, do zadań której należy w szczególności wykonywanie badań fizykochemicznych żywności, w zakresie m.in.: środków konserwujących i innych substancji dodatkowych; zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznym; pestycydów z grupy manebu, c) Pracownia przedmiotów użytku, do zadań której należy wykonywanie badań fizykochemicznych w materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością w zakresie migracji globalnej i specyficznej oraz przygotowywanie próbek materiałów ceramicznych do oznaczania metali szkodliwych, d) Zmywalnia chemiczna, do zadań której należy: mycie szkła i sprzętu Działu Laboratoryjnego, utrzymywanie bieżącej czystości digestoriów, urządzeń chłodniczych i stanowisk pracy w pracowniach chemicznych; 15

16 3) Oddziału Badań Mikrobiologicznych Żywności i Wody, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia żywności, do zadań której należy: wykonywanie badań żywności w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, wykonywanie badań mikrobiologicznych w próbkach wymazów sanitarnych, b) Pracownia wody, do zadań której należy wykonywanie badań wody do spożycia, wód mineralnych, wody z kąpielisk oraz wody z ośrodków dializ w kierunku zanieczyszczeń bakteriologicznych; 4) Oddział Badań Higieny Komunalnej, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia wody, do zadań której należy: wykonywanie badań parametrów fizyko-chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, wykonywanie badań parametrów fizyko-chemicznych w wodach mineralnych, wodzie z kąpielisk oraz wodzie z ośrodków dializ, wykonywanie badań anionów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie, b) Pracownia powietrza, do zadań której należy w szczególności: pobieranie próbek oraz wykonywanie badań pyłowych i chemicznych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w ramach monitoringu, pobieranie próbek, wykonywanie badań zanieczyszczeń chemicznych oraz pomiarów czynników fizycznych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 5) Oddział Badań Środowiska Pracy, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia fizyczna, do zadań której należy: wykonywanie pomiarów szkodliwych i uciążliwych czynników fizycznych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, mających wpływ na powstawanie chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, ocena i interpretacja wyników pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 16

17 przygotowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem upoważnień przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dla laboratoriów wykonujących badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kontrola ich działalności, b) Pracownia chemiczna, do zadań której należy: wykonywanie badań szkodliwych czynników chemicznych dla zdrowia występujących w środowisku pracy mających wpływ na powstawanie chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, pobierania próbek do badań szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy, ocena i interpretacja wyników badań czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, przygotowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem upoważnień przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dla laboratoriów wykonujących badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kontrola ich działalności; 6) Oddział Badań Instrumentalnych, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia przygotowania prób ASA, do zadań której należy: przygotowywanie próbek żywności, wody do spożycia, wód mineralnych oraz wody z ośrodków dializ do oznaczeń zawartości metali, przygotowywanie próbek powietrza na stanowiskach pracy, powietrza atmosferycznego oraz powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi do oznaczeń w kierunku zawartości metali, b) Pracownia ASA, do zadań której należy: wykonywanie oznaczeń metali w próbkach przygotowanych przez pracownię przygotowania prób, wykonywanie oznaczeń metali w próbkach materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, c) Pracownia Przygotowania Prób Chromatograficznych, do zadań której należy: przygotowywanie próbek żywności do oznaczeń pozostałości pestycydów, mykotoksyn, barwników i innych związków organicznych, przygotowywanie próbek wody do oznaczeń związków organicznych, 17

18 przygotowywanie próbek powietrza na stanowiskach pracy, powietrza atmosferycznego oraz powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi do oznaczeń w kierunku rozpuszczalników i innych związków organicznych, d) Pracownia Chromatografii, do zadań której należy wykonywanie oznaczeń w próbkach przygotowanych przez pracownię przygotowania próbek chromatograficznych; 7) Pracownia Pomiarów Higieny Radiacyjnej, do zadań, której należy: pomiary parametrów technicznych aparatów rentgenowskich, pomiary natężenia pól elektromagnetycznych dla celów BHP i ochrony środowiska naturalnego, pomiary radioaktywności cezu-137 w próbach środowiskowych, pomiary mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu atmosferycznym. 16. W skład Działu Ekonomicznego i Administracyjnego wchodzą: 1. Oddział Ekonomiczny, do zadań którego należy w szczególności: 1) prowadzenie terminowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami; 2) terminowe wdrażanie procedur postępowania egzekucyjnego wobec kontrahentów; 3) analiza wykonania planu wydatków budżetowych i środków pozabudżetowych; 4) opracowanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych; 5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku Wojewódzkiej Stacji; 6) pobieranie, gromadzenie i przekazywanie dochodów budżetowych; 7) wystawianie faktur za wykonane usługi; 8) naliczanie wynagrodzeń, należnych składek, zasiłków, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych; 9) obsługa kasowo bankowa pracowników i kontrahentów. 2. Oddział Administracyjny, do zadań którego należy w szczególności: 1) zaopatrywanie Wojewódzkiej Stacji w media, we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały, druki itp. niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania; 2) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 18

19 3) dokonywanie kontroli faktur i rachunków pod względem merytorycznym; 4) zapewnienie czystości otoczenia Wojewódzkiej Stacji i utrzymanie wszystkich pomieszczeń Wojewódzkiej Stacji w należytym stanie higieniczno-sanitarnym; 5) ekspedycja przesyłek i przyjmowanie przesyłek przychodzących do Wojewódzkiej Stacji i przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym; 6) transport szczepionek z magazynu Wojewódzkiej Stacji do poszczególnych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych położonych na obszarze województwa lubelskiego; 7) prowadzenie magazynu i nadzór nad prawidłową gospodarką materiałową Wojewódzkiej Stacji; 8) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, instalacji telefonicznej, klimatyzacyjnej, chłodniczej i aparatury medycznej poprzez: przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustalanie zasad, programów i planów zapobiegawczo konserwacyjnych oraz napraw instalacji centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i remontów sprzętu i aparatury specjalistycznej, medycznej poprzez zabezpieczenie serwisu specjalistycznego, zapewnienie legalizacji oraz orzeczeń technicznych dla urządzeń wykorzystywanych w Wojewódzkiej Stacji; 9) nadzór nad środkami transportu i ich racjonalnym wykorzystaniem Sekcja Organizacji, Ocen i Analiz, do zadań której należy w szczególności: 1) przygotowywanie ocen działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubelskiego (sprawozdania i informacje do organów nadrzędnych i współpracujących); 2) opracowywanie dokumentów (statuty, regulaminy, zarządzenia) regulujących organizację wewnętrzną Wojewódzkiej Stacji; 3) koordynacja skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiej Stacji; 4) sporządzanie planu zasadniczych przedsięwzięć Wojewódzkiej Stacji na dany rok kalendarzowy; 19

20 5) prowadzenie rejestrów wydawanych upoważnień i zarządzeń; 6) tworzenie porozumień z innymi instytucjami i organami państwowymi na szczeblu województwa; 7) prowadzenie książki kontroli sanitarnych; 8) prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej; 9) prowadzenie Archiwum Wojewódzkiej Stacji. 2. Sekcja Kadr i Szkoleń, do zadań której należy w szczególności: 1) planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, rekrutacja, dobór i rozmieszczenie kadr; 2) prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, wydawanie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych oraz zaświadczeń potwierdzających status pracowników; 3) rozliczanie czasu pracy oraz utrzymania dyscypliny pracy; 4) nadzór nad sprawami osobowymi prowadzonymi w powiatowych stacjach sanitarnoepidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. lubelskiego; 5) kompletowanie dokumentów związanych z przechodzeniem pracowników na renty i emerytury; 6) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników; 7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz szkoleń; 8) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Wojewódzkiej Stacji oraz dokumentacji dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 9) koordynowanie obiegu dokumentacji związanej ze szkoleniami zewnętrznymi pracowników Wojewódzkiej Stacji oraz prowadzenie rejestru szkoleń; 10) przygotowywanie wniosków o nadanie orderu/odznaczenia dla pracowników Wojewódzkiej Stacji. 3. Sekcja Zamówień Publicznych, do zadań której należy w szczególności: 1) udział w opracowywaniu rocznego planu zamówień publicznych; 2) opracowywanie zapotrzebowań wewnętrznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia i opracowanie stosownej dokumentacji; 3) opracowywanie projektów umów; 20

21 4) udział w pracach Komisji Przetargowej; 5) opracowywanie wniosków i sprawozdań rocznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, opracowywanie ogłoszeń i publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych, prowadzenie postępowań związanych z protestami i odwołaniami; 6) analizowanie rynku oferentów w zakresie dostaw i usług; 7) realizacja dostaw zgodnie z zawartymi umowami; 8) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień; 9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji w zakresie zakupu dostaw i usług zgodnie procedurą ogólną systemu zarządzania jakością PO-07; 10) aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 4. Sekcja Informatyki, do zadań której należy w szczególności: 1) administrowanie i monitorowanie lokalnej sieci komputerowej; 2) administrowanie, w powierzonym zakresie, systemami szczebla centralnego; 3) instalowanie, aktualizacja i nadzór nad systemami operacyjnymi i oprogramowaniem biurowym (z wyłączeniem aparatury specjalnej); 4) konfiguracja i instalacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych (z wyłączeniem aparatury specjalnej); 5) konserwacja i serwisowanie, w zakresie podstawowym, sprzętu komputerowego (z wyłączeniem aparatury specjalnej); 6) archiwizowanie kluczowych danych z zasobów sieciowych; 7) nadzorowanie przestrzegania polityki bezpieczeństwa danych; 8) nadzorowanie przestrzegania zasad korzystania z sieci lokalnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania; 9) wspomaganie pracy użytkowników Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, do zadań którego należy w szczególności: 1) ochrona informacji niejawnych, w tym zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych; 2) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych; 21

22 3) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 4) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubelskiego zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z dostępem do informacji niejawnych; 5) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową i oznaczanych klauzulami zastrzeżone i poufne ; 6) wydawanie zaświadczeń stwierdzających przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych; 7) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad kancelarią tajną; 8) merytoryczny nadzór nad ochroną informacji niejawnych w poszczególnych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarnoepidemiologicznych woj. lubelskiego; 9) wdrożenie i zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; 10) merytoryczny nadzór nad ochroną danych osobowych w poszczególnych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarnoepidemiologicznych woj. lubelskiego; 11) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Wojewódzkiej Stacji. 2. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, do zadań którego należy w szczególności: 1) opracowanie, wdrożenie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji obrony cywilnej i spraw obronnych; 2) opracowanie na podstawie wypisu z Planu operacyjnego województwa lubelskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz Tabeli realizacji zadań operacyjnych - Kart realizacji zadań operacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ; 3) opracowanie, wdrożenie oraz bieżąca aktualizacja Planu zabezpieczenia świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb WSSE w Lublinie na czas wojny ; 4) zapewnienie funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania /SWA/ oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania /SWO/ w Wojewódzkiej Stacji; 5) opracowywanie wniosków do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom Wojewódzkiej Stacji wchodzących w skład formacji obrony cywilnej tj. plutonu sanitarno-epidemiologicznego; 22

23 6) sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem, właściwym przechowywaniem, konserwacją i terminową rotacją sprzętu i materiałów obrony cywilnej; 7) prowadzenie szkoleń pracowników Wojewódzkiej Stacji z zakresu obrony cywilnej; 8) merytoryczny nadzór nad obroną cywilną w poszczególnych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. lubelskiego; 9) zapewnienie właściwej realizacji zadań Obrony Cywilnej w czasie pokoju i w czasie wojny w Wojewódzkiej Stacji. 3. Stanowisko ds. BHP i P. Poż., do zadań którego należy w szczególności: 1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 3) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników; 4) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; 5) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; 6) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, wiążącego się z wykonywaną pracą. 4. Stanowisko Radcy Prawnego, do zadań którego należy w szczególności: 1) opiniowanie decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 2) opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Wojewódzką Stację oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 3) udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiej Stacji; 4) zastępstwo prawne i procesowe Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym. 23

24 5. Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, do zadań którego należy w szczególności: 1) rozpowszechnianie założeń Polityki Jakości wśród pracowników Wojewódzkiej Stacji; 2) koordynacja i systematyczne doskonalenie systemu zarządzania jakością w Wojewódzkiej Stacji; 3) analizowanie realizacji celów z poszczególnych komórek organizacyjnych i przekazywanie wyników analizy Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji; 4) prowadzenie narad i szkoleń w zakresie Systemu Zarządzania Jakością; 5) opiniowanie i zarządzanie dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością; 6) zatwierdzanie dokumentów określonych w Systemie Zarządzania Jakością; 7) organizowanie i zarządzanie programami auditów wewnętrznych; 8) uczestnictwo w auditach wewnętrznych, zewnętrznych i przeglądach Systemu Zarządzania Jakością; 9) planowanie przeglądów zarządzania i ocena realizacji ustaleń z przeglądu. 6. Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu, do zadań którego należy w szczególności: 1) prowadzenie całości spraw kancelaryjnych dotyczących Wojewódzkiej Stacji; 2) prowadzenie rejestru i gospodarki pieczątek i pieczęci; 3) prowadzenie wykazu adresów i telefonów osób i instytucji współpracujących z Wojewódzką Stacją; 4) kompletowanie artykułów z prasy dotyczących działalności wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych. 19. Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 20. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu wymagają formy właściwej dla jego nadania. 24

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

8.11.2012r. SPIS TREŚCI

8.11.2012r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 8.11.2012r. I. Przepisy ogólne II. Kierowanie pracą Szkoły III. Struktura organizacyjna Szkoły IV. Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych V. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 34/08 Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 września 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Okręgowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.08.2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu jest mowa o:

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu jest mowa o: 1 3 Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu jest mowa o: 1. Inspekcji - należy przez to rozumieć: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/14 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo