Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie. Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie. Rozdział 1. Przepisy ogólne."

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Warszawa, dnia r. Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie, zwana dalej Wojewódzką Stacją, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 1198, z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342, z późn. zm.); 5) statutu Wojewódzkiej Stacji nadanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubelskiego (Dz. Urz. MZ. Nr 11, poz. 68, z późn. zm); 6) niniejszego regulaminu; 7) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zakładów opieki zdrowotnej.

2 2. 1. Wojewódzka Stacja jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 2. Wojewódzka Stacja jest dysponentem środków finansowych drugiego stopnia. 3. Siedziba Wojewódzkiej Stacji mieści się w Lublinie przy ul. Pielęgniarek Wojewódzka Stacja działa na obszarze województwa lubelskiego. Rozdział 2. Podstawowe zadania i cele Wojewódzkiej Stacji Do podstawowych celów Wojewódzkiej Stacji należy obsługa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie poprzez realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności: 1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych; 2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych, zawodowych i cywilizacyjnych; 3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych; 4) prowadzenie działalności kontrolnej z zakresu zdrowia publicznego W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie wdrożony i realizowany jest System Zarządzania Jakością. 2. Głównym celem polityki jakości jest zagwarantowanie społeczeństwu wysokiej jakości świadczonych usług kontrolnych i laboratoryjnych. 2

3 7. Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług, a uzyskane z niej dochody gromadzi na rachunku dochodów własnych. Zasady gospodarowania dochodami własnymi określa obowiązujący w Województwie Stacji Regulamin dochodów własnych. Rozdział 3. Zasady kierowania Wojewódzką Stacją Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, który: 1) kieruje Wojewódzką Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie; 2) reprezentuje Wojewódzką Stację na zewnątrz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Głównego Księgowego, Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk. 2. Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykonuje zadania w zakresie określonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 3. W czasie nieobecności Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zastępuje go Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 10. Pracą działów, oddziałów, sekcji kierują kierownicy, którzy wykonują zadania w zakresie określonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 3

4 Rozdział 4. Organizacja wewnętrzna Wojewódzkiej Stacji W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 1) Dział Nadzoru Sanitarnego; 2) Dział Laboratoryjny; 3) Dział Ekonomiczny i Administracyjny; 4) Sekcja Organizacji, Ocen i Analiz; 5) Sekcja Kadr i Szkoleń; 6) Sekcja Zamówień Publicznych; 7) Sekcja Informatyki; 8) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 9) Stanowisko Pracy ds. Obronności Cywilnej i Spraw Obronnych; 10) Stanowisko Pracy ds. BHP i P. Poż.; 11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego; 12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości; 13) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu. 2. Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu podlegają bezpośrednio kierownicy komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy z zastrzeżeniem ust Kierownicy komórek wymienionych w 11 ust.1 pkt 1 i 2 podlegają bezpośrednio Zastępcy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 4

5 Rozdział 5. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Do zadań Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako Dyrektora Wojewódzkiej Stacji, należy w szczególności: 1) kierowanie pracą Wojewódzkiej Stacji; 2) wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji; 3) określanie Polityki Jakości; 4) zatwierdzanie programów działania oraz szczegółowych planów pracy komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji; 5) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej oraz podejmowanie decyzji w tym zakresie; 6) wydatkowanie środków budżetowych i pozabudżetowych, zgodnie z postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych, dysponowanie funduszami płac, premii, nagród, świadczeń socjalnych i innych; 7) nadzór nad realizacją zakupów Wojewódzkiej Stacji w ramach ustawy o zamówieniach publicznych; 8) nadzór nad załatwianiem skarg ludności; 9) nadzór nad ochroną danych osobowych; 10) nadzór nad ochroną informacji niejawnych. 2. Do zadań Zastępcy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako Zastępcy Dyrektora Stacji, należy w szczególności: 1) koordynacja i nadzór nad pracą Działu Nadzoru Sanitarnego; 2) koordynacja i nadzór nad pracą Działu Laboratoryjnego; 3) koordynacja szkolenia pracowników laboratorium; 4) koordynacja szkolenia pracowników nadzoru; 5) nadzór nad wykonawstwem planów pracy; 6) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z działalności poszczególnych komórek organizacyjnych; 7) koordynowanie kontroli powiatowych i granicznych stacji sanitarnoepidemiologicznych; 5

6 8) nadzór nad sporządzaniem zbiorczych sprawozdań, wystąpień, ocen stanu sanitarnego do władz rządowych i samorządowych; 9) współuczestnictwo w przeglądach zarządzania Do zadań Głównego Księgowego, będącego jednocześnie Kierownikiem Oddziału Ekonomicznego, należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiej Stacji; 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Wojewódzkiej Stacji; 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 5) koordynowanie pracy Oddziału Ekonomicznego Do zadań Kierownika Działu Nadzoru Sanitarnego, należy w szczególności: 1) organizowanie i koordynowanie pracy oddziałów Nadzoru Sanitarnego; 2) planowanie, realizowanie i analizowanie kompleksowych kontroli powiatowych i granicznych stacji sanitarno epidemiologicznych; 3) nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi dotyczącymi działalności kontrolnej; 4) realizacja polityki jakości; 5) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zagadnień związanych z zakresem działalności; 6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz ocen stanu higieniczno sanitarnego i sprawozdań z działalności oddziałów Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji; 7) planowanie i organizowanie szkoleń merytorycznych dla pracowników nadzoru sanitarnego; 8) zatwierdzanie sprawozdań z kontroli; 9) planowanie i nadzorowanie zakupów środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji czynności kontrolnych; 6

7 10) koordynacja prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji technicznej DNS; 11) współudział w przygotowywaniu auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania. 2. W skład Działu Nadzoru Sanitarnego wchodzą następujące Oddziały: 1) Oddział Epidemiologii, do zadań którego należy w szczególności: a) nadzór nad działalnością pionu Epidemiologii powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych z obszaru województwa lubelskiego, b) prowadzenie nadzoru epidemiologicznego, sporządzenie okresowych ocen i analiz sytuacji epidemiologicznej województwa lubelskiego oraz stanu sanitarnego placówek służby zdrowia, c) prowadzenie statystyki epidemiologicznej, d) rejestracja zgonów z powodu chorób zakaźnych, e) rejestracja podejrzeń oraz stwierdzonych przypadków zakażeń HIV, zachorowań na AIDS, f) rejestracja i analiza zdarzeń stwarzających zagrożenie epidemiologiczne (w tym noszących znamiona ataku bioterrorystycznego), g) realizacja zadań wynikających z międzynarodowych programów eradykacji i eliminacji wybranych chorób zakaźnych, h) udział w epidemiologiczno wirusologicznym nadzorze nad grypą w systemie SENTINEL, i) opracowywanie zbiorczych zapotrzebowań na preparaty szczepionkowe dla województwa, j) prowadzenie magazynu szczepionek, dystrybucja preparatów szczepionkowych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z obszaru województwa lubelskiego, k) realizacja obowiązków sprawozdawczych odnośnie zagadnień związanych ze szczepieniami ochronnymi (nadzór nad kartami uodpornienia, wykorzystanie preparatów szczepionkowych, stany magazynowe szczepionek), l) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii, działań prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych i powodowanych warunkami środowiska, m) sporządzanie okresowych ocen i analiz wykonawstwa szczepień ochronnych, 7

8 n) rejestracja i ocena niepożądanych odczynów poszczepiennych, o) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, p) rozpatrywanie skarg; 2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, do zadań którego należy w szczególności: a) określanie kierunków oraz koordynacja nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetykami a także nad jakością żywienia, b) przygotowywanie ocen stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-żywieniowych w skali województwa, c) dokonywanie oceny ryzyka i koordynowanie działań dotyczących niebezpiecznych produktów w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed), d) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku powiatowych i granicznych stacji sanitarnoepidemiologicznych, e) prowadzenie spraw rozpatrywanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako organu II instancji, f) współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi, g) wdrażanie w województwie Planu pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w PIS oraz przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji, h) koordynacja działań związanych z powiadomieniami w systemie RAPEX w zakresie kosmetyków. 3) Oddział Higieny Komunalnej, do zadań którego należy w szczególności: a) nadzór merytoryczny nad działalnością stacji sanitarno epidemiologicznych w zakresie egzekwowania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg oraz środków transportu osobowego przez: - koordynację bieżącego nadzoru w województwie, 8

9 - analizę i ocenę powiatowych planów kontroli obiektów użyteczności publicznej i środków transportu osobowego, b) prowadzenie zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi przez: - koordynację bieżącego nadzoru w województwie, - analizę i ocenę powiatowych planów i harmonogramów kontroli i badań laboratoryjnych, - sporządzanie wojewódzkich programów monitoringu jakości zdrowotnej wody, - organizację i aktualizację wojewódzkich baz danych dotyczących nadzorowanych obiektów wyników badań monitoringowych, działalności decyzyjnej oraz ocen i prognoz, - weryfikację zgromadzonych danych, - opracowywanie wojewódzkich ocen i raportów, - rozpowszechnianie ocen i raportów, c) realizacja monitoringu jakości powietrza atmosferycznego wynikająca z realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz z porozumienia zawartego w dn r. pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska przez: - analizę, weryfikację wyników badań, - sporządzanie sprawozdań, d) prowadzenie spraw rozpatrywanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako organu II instancji, e) rozpatrywanie skarg na działalność prowadzoną przez powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne oraz graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne, f) współpraca z innymi służbami i organizacjami m.in. Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Inspekcją Weterynaryjną; 4) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, do zadań którego należy w szczególności: a) koordynowanie i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją i właściwym dokumentowaniem działań prowadzonych przez pracowników powiatowych stacji 9

10 sanitarno-epidemiologicznych w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące: - higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży, - higieny procesów nauczania, - warunków przechowywania i stosowania substancji i preparatów chemicznych w pracowniach szkolnych, b) organizowanie narad i szkoleń dla pracowników powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych podległego pionu, c) prowadzenie spraw rozpatrywanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako organu II instancji, d) rozpatrywanie skarg i wniosków, e) współpraca z innymi inspekcjami, jednostkami organizacyjnymi (Kuratorium Oświaty, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski), f) sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i raportów dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych w nadzorowanych placówkach oraz ich rozpowszechnianie, g) opracowywanie oceny stanu bezpieczeństwa i sytuacji epidemiologicznej placówek oświatowo-wychowawczych na terenie województwa lubelskiego; 5) Oddział Higieny Pracy, do zadań którego należy w szczególności: a) koordynowanie działań kontrolnych w obiektach nadzorowanych przez państwowych powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, a w szczególności: - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa nakładających obowiązki na podmioty wprowadzające do obrotu oraz stosujące do celów zawodowych substancje i preparaty chemiczne niebezpieczne, - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotyków kategorii 2 i 3, - nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz stosowaniem ich w działalności zawodowej, - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie wprowadzenia do obrotu i stosowania środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne, 10

11 - nadzoru nad warunkami pracy, w których występuje narażenie na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, - nadzoru nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, w tym nad procesami z użyciem organizmów genetycznie zmodyfikowanych, - nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników szkodliwych (chemicznych, fizycznych, biologicznych, psychofizycznych) na zdrowie zatrudnionych, szczególnie w aspekcie przeciwdziałania powstawaniu chorób zawodowych, b) prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w zakresie zagadnień higieny pracy oraz chorób zawodowych, c) współpraca z innymi inspekcjami, instytucjami i organami samorządowymi takimi jak: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy i chorób zawodowych; 6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, do zadań którego należy w szczególności: a) inicjowanie, koordynowanie, monitorowanie i ocenianie działalności oświatowozdrowotnej prowadzonej w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz wspieranie realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb zdrowotnych w środowiskach lokalnych, b) wdrażanie, koordynacja i ocena programów oraz akcji edukacyjno - zdrowotnych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym skierowanych do wybranych grup społecznych, c) inicjowanie działań informacyjno - edukacyjnych w dziedzinie promocji zdrowia, pozyskiwanie partnerów (władze lokalne i organizacje pozarządowe) do realizacji programów i akcji prozdrowotnych, współpraca z mediami; 7) Oddział Higieny Radiacyjnej, do zadań którego należy w szczególności: a) kontrole: użytkowników urządzeń wytwarzających pola elektromagnetycznych, 11

12 użytkowników źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów medycznych, b) wydawanie zezwoleń i opinii: zezwolenia na uruchamianie pracowni rentgenowskich, zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatów rtg do celów medycznych, opiniowanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, opiniowanie projektów osłon stałych pracowni rentgenowskich, c) prowadzenie rejestrów: rejestr urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, rejestr źródeł promieniowania jonizującego, rejestr urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów medycznych, d) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków z zakresu działalności Oddziału, e) współpraca z innymi komórkami organizacjami Wojewódzkiej Stacji oraz zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi, f) realizacja polityki jakości, g) działalność sprawozdawcza, h) nadzór nad sytuacją radiologiczną środowiska; 8) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, do zadań którego należy w szczególności: a) rozpatrywanie odwołań i zażaleń odpowiednio od decyzji i postanowień wydanych w I instancji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych oraz państwowych granicznych inspektorów sanitarnych, b) opracowywanie ocen i sprawozdań dotyczących działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, c) współpraca z innymi inspekcjami, instytucjami i organami samorządowymi, d) rozpatrywanie skarg i wniosków, e) organizowanie szkoleń dla pracowników powiatowych i granicznych stacji sanitarnoepidemiologicznych, f) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością pionu nadzoru zapobiegawczego w powiatowych i granicznych stacjach sanitarnoepidemiologicznych, 12

13 g) uzgadnianie projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystki i wykorzystania terenu, opracowywane przez organy administracji, ustalające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, h) uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska, i) rozpatrywanie wniosków w sprawach o udzielenie odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie określonym w przepisach szczególnych, j) nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych oraz organizowanie dla nich szkoleń, k) wydawanie opinii i zaświadczeń w zakresie określonym w przepisach szczególnych, uzgadnianie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych w zakresie zagadnień higieny radiacyjnej Do zadań Kierownika Działu Laboratoryjnego, należy w szczególności: 1) planowanie działalności laboratorium i jego realizacja; 2) nadzór nad realizacją polityki jakości; 3) nadzór nad współpracą z klientem wewnętrznym i zewnętrznym; 4) koordynowanie i realizowanie programów szkoleń pracowników oraz opracowywanie programu szkoleń dla pracowników nowozatrudnionych; 5) koordynowanie współpracy Działu Laboratoryjnego z innymi komórkami Wojewódzkiej Stacji oraz laboratoriami powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych z obszaru województwa lubelskiego pracującymi w zintegrowanym systemie badania żywności i wody; 6) prowadzenie postępowania reklamacyjnego; 7) zatwierdzanie raportów z badań ; 8) zatwierdzanie dokumentacji technicznej Działu Laboratoryjnego; 9) nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym oraz zaopatrzeniem laboratorium w materiały pomocnicze; 10) udział w przeglądach zarządzania oraz auditach wewnętrznych i zewnętrznych. 13

14 2. W skład Działu Laboratoryjnego wchodzą: 1) Oddział Badań Epidemiologicznych, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia Bakteriologii, do zadań której należy w szczególności: badania w kierunku zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego, badania w kierunku krztuśca (Bordetella pertussis), badania w kierunku Neissena meningitidis osób z otoczenia chorego, badania w kierunku atypowego zapalenia płuc (zakażenia Mycoplasma pneumoniae), kontrola procesów sterylizacji autoklawów i sterylizatorów, identyfikacja czynników biologicznych w miejscu pracy (bakterie, grzyby), badanie w kierunku mikrobiolog. czystości powietrza i powierzchni, b) Pracownia Wirusologii, do zadań której należy w szczególności: - badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu A, B, C, diagnostyka wirusa HIV z testem potwierdzenia wyników dodatnich, badanie poziomu limfocytów CD4 u nosicieli HIV, badania w kierunku wirusów uszkadzających płód (różyczka, cytomegalia, opryszczka pospolita), badanie biegunek o etiologii wirusowej (rotawirusy, adenowirusy, norowirusy), badanie w kierunku wirusowych neuroinfekcji, wirusowego zapalenia mięśnia sercowego, porażeń wiotkich (enterowirusy, neuroinfekcje, infekcje wirusami Coxackie), badanie w kierunku mononukleozy zakaźnej, nadzór SENTINEL nad wirusami oddechowymi (grypa), c) Pracownia Parazytologii, do zadań której należy w szczególności: badanie w kierunku pasożytów jelitowych, test immunoenzymatyczny w kierunku gardiozy, ascariozy, 14

15 d) Pracownia Przygotowania Podłoży, do zadań której należy w szczególności: przygotowywanie podłoży mikrobiologicznych, kontrola fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna podłoży, e) Zmywalnia Bakteriologiczna, do zadań której należy w szczególności: dekontaminacja, mycie, suszenie, pakowanie szkła, sterylizacja szkła; 2) Oddziału Badań Fizyko-Chemicznych Żywności i Przedmiotów Użytku, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia analiz sensorycznych do zadań, której należy wykonywanie badań w zakresie oceny organoleptycznej i analizy sensorycznej w produktach żywnościowych, wodzie oraz materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością, b) Pracownia żywności, do zadań której należy w szczególności wykonywanie badań fizykochemicznych żywności, w zakresie m.in.: środków konserwujących i innych substancji dodatkowych; zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznym; pestycydów z grupy manebu, c) Pracownia przedmiotów użytku, do zadań której należy wykonywanie badań fizykochemicznych w materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością w zakresie migracji globalnej i specyficznej oraz przygotowywanie próbek materiałów ceramicznych do oznaczania metali szkodliwych, d) Zmywalnia chemiczna, do zadań której należy: mycie szkła i sprzętu Działu Laboratoryjnego, utrzymywanie bieżącej czystości digestoriów, urządzeń chłodniczych i stanowisk pracy w pracowniach chemicznych; 15

16 3) Oddziału Badań Mikrobiologicznych Żywności i Wody, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia żywności, do zadań której należy: wykonywanie badań żywności w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, wykonywanie badań mikrobiologicznych w próbkach wymazów sanitarnych, b) Pracownia wody, do zadań której należy wykonywanie badań wody do spożycia, wód mineralnych, wody z kąpielisk oraz wody z ośrodków dializ w kierunku zanieczyszczeń bakteriologicznych; 4) Oddział Badań Higieny Komunalnej, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia wody, do zadań której należy: wykonywanie badań parametrów fizyko-chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, wykonywanie badań parametrów fizyko-chemicznych w wodach mineralnych, wodzie z kąpielisk oraz wodzie z ośrodków dializ, wykonywanie badań anionów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie, b) Pracownia powietrza, do zadań której należy w szczególności: pobieranie próbek oraz wykonywanie badań pyłowych i chemicznych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w ramach monitoringu, pobieranie próbek, wykonywanie badań zanieczyszczeń chemicznych oraz pomiarów czynników fizycznych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 5) Oddział Badań Środowiska Pracy, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia fizyczna, do zadań której należy: wykonywanie pomiarów szkodliwych i uciążliwych czynników fizycznych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, mających wpływ na powstawanie chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, ocena i interpretacja wyników pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 16

17 przygotowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem upoważnień przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dla laboratoriów wykonujących badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kontrola ich działalności, b) Pracownia chemiczna, do zadań której należy: wykonywanie badań szkodliwych czynników chemicznych dla zdrowia występujących w środowisku pracy mających wpływ na powstawanie chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, pobierania próbek do badań szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy, ocena i interpretacja wyników badań czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, przygotowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem upoważnień przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dla laboratoriów wykonujących badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kontrola ich działalności; 6) Oddział Badań Instrumentalnych, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia przygotowania prób ASA, do zadań której należy: przygotowywanie próbek żywności, wody do spożycia, wód mineralnych oraz wody z ośrodków dializ do oznaczeń zawartości metali, przygotowywanie próbek powietrza na stanowiskach pracy, powietrza atmosferycznego oraz powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi do oznaczeń w kierunku zawartości metali, b) Pracownia ASA, do zadań której należy: wykonywanie oznaczeń metali w próbkach przygotowanych przez pracownię przygotowania prób, wykonywanie oznaczeń metali w próbkach materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, c) Pracownia Przygotowania Prób Chromatograficznych, do zadań której należy: przygotowywanie próbek żywności do oznaczeń pozostałości pestycydów, mykotoksyn, barwników i innych związków organicznych, przygotowywanie próbek wody do oznaczeń związków organicznych, 17

18 przygotowywanie próbek powietrza na stanowiskach pracy, powietrza atmosferycznego oraz powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi do oznaczeń w kierunku rozpuszczalników i innych związków organicznych, d) Pracownia Chromatografii, do zadań której należy wykonywanie oznaczeń w próbkach przygotowanych przez pracownię przygotowania próbek chromatograficznych; 7) Pracownia Pomiarów Higieny Radiacyjnej, do zadań, której należy: pomiary parametrów technicznych aparatów rentgenowskich, pomiary natężenia pól elektromagnetycznych dla celów BHP i ochrony środowiska naturalnego, pomiary radioaktywności cezu-137 w próbach środowiskowych, pomiary mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu atmosferycznym. 16. W skład Działu Ekonomicznego i Administracyjnego wchodzą: 1. Oddział Ekonomiczny, do zadań którego należy w szczególności: 1) prowadzenie terminowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami; 2) terminowe wdrażanie procedur postępowania egzekucyjnego wobec kontrahentów; 3) analiza wykonania planu wydatków budżetowych i środków pozabudżetowych; 4) opracowanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych; 5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku Wojewódzkiej Stacji; 6) pobieranie, gromadzenie i przekazywanie dochodów budżetowych; 7) wystawianie faktur za wykonane usługi; 8) naliczanie wynagrodzeń, należnych składek, zasiłków, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych; 9) obsługa kasowo bankowa pracowników i kontrahentów. 2. Oddział Administracyjny, do zadań którego należy w szczególności: 1) zaopatrywanie Wojewódzkiej Stacji w media, we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały, druki itp. niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania; 2) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 18

19 3) dokonywanie kontroli faktur i rachunków pod względem merytorycznym; 4) zapewnienie czystości otoczenia Wojewódzkiej Stacji i utrzymanie wszystkich pomieszczeń Wojewódzkiej Stacji w należytym stanie higieniczno-sanitarnym; 5) ekspedycja przesyłek i przyjmowanie przesyłek przychodzących do Wojewódzkiej Stacji i przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym; 6) transport szczepionek z magazynu Wojewódzkiej Stacji do poszczególnych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych położonych na obszarze województwa lubelskiego; 7) prowadzenie magazynu i nadzór nad prawidłową gospodarką materiałową Wojewódzkiej Stacji; 8) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, instalacji telefonicznej, klimatyzacyjnej, chłodniczej i aparatury medycznej poprzez: przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustalanie zasad, programów i planów zapobiegawczo konserwacyjnych oraz napraw instalacji centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i remontów sprzętu i aparatury specjalistycznej, medycznej poprzez zabezpieczenie serwisu specjalistycznego, zapewnienie legalizacji oraz orzeczeń technicznych dla urządzeń wykorzystywanych w Wojewódzkiej Stacji; 9) nadzór nad środkami transportu i ich racjonalnym wykorzystaniem Sekcja Organizacji, Ocen i Analiz, do zadań której należy w szczególności: 1) przygotowywanie ocen działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubelskiego (sprawozdania i informacje do organów nadrzędnych i współpracujących); 2) opracowywanie dokumentów (statuty, regulaminy, zarządzenia) regulujących organizację wewnętrzną Wojewódzkiej Stacji; 3) koordynacja skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiej Stacji; 4) sporządzanie planu zasadniczych przedsięwzięć Wojewódzkiej Stacji na dany rok kalendarzowy; 19

20 5) prowadzenie rejestrów wydawanych upoważnień i zarządzeń; 6) tworzenie porozumień z innymi instytucjami i organami państwowymi na szczeblu województwa; 7) prowadzenie książki kontroli sanitarnych; 8) prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej; 9) prowadzenie Archiwum Wojewódzkiej Stacji. 2. Sekcja Kadr i Szkoleń, do zadań której należy w szczególności: 1) planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, rekrutacja, dobór i rozmieszczenie kadr; 2) prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, wydawanie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych oraz zaświadczeń potwierdzających status pracowników; 3) rozliczanie czasu pracy oraz utrzymania dyscypliny pracy; 4) nadzór nad sprawami osobowymi prowadzonymi w powiatowych stacjach sanitarnoepidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. lubelskiego; 5) kompletowanie dokumentów związanych z przechodzeniem pracowników na renty i emerytury; 6) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników; 7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz szkoleń; 8) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Wojewódzkiej Stacji oraz dokumentacji dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 9) koordynowanie obiegu dokumentacji związanej ze szkoleniami zewnętrznymi pracowników Wojewódzkiej Stacji oraz prowadzenie rejestru szkoleń; 10) przygotowywanie wniosków o nadanie orderu/odznaczenia dla pracowników Wojewódzkiej Stacji. 3. Sekcja Zamówień Publicznych, do zadań której należy w szczególności: 1) udział w opracowywaniu rocznego planu zamówień publicznych; 2) opracowywanie zapotrzebowań wewnętrznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia i opracowanie stosownej dokumentacji; 3) opracowywanie projektów umów; 20

21 4) udział w pracach Komisji Przetargowej; 5) opracowywanie wniosków i sprawozdań rocznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, opracowywanie ogłoszeń i publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych, prowadzenie postępowań związanych z protestami i odwołaniami; 6) analizowanie rynku oferentów w zakresie dostaw i usług; 7) realizacja dostaw zgodnie z zawartymi umowami; 8) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień; 9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji w zakresie zakupu dostaw i usług zgodnie procedurą ogólną systemu zarządzania jakością PO-07; 10) aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 4. Sekcja Informatyki, do zadań której należy w szczególności: 1) administrowanie i monitorowanie lokalnej sieci komputerowej; 2) administrowanie, w powierzonym zakresie, systemami szczebla centralnego; 3) instalowanie, aktualizacja i nadzór nad systemami operacyjnymi i oprogramowaniem biurowym (z wyłączeniem aparatury specjalnej); 4) konfiguracja i instalacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych (z wyłączeniem aparatury specjalnej); 5) konserwacja i serwisowanie, w zakresie podstawowym, sprzętu komputerowego (z wyłączeniem aparatury specjalnej); 6) archiwizowanie kluczowych danych z zasobów sieciowych; 7) nadzorowanie przestrzegania polityki bezpieczeństwa danych; 8) nadzorowanie przestrzegania zasad korzystania z sieci lokalnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania; 9) wspomaganie pracy użytkowników Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, do zadań którego należy w szczególności: 1) ochrona informacji niejawnych, w tym zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych; 2) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych; 21

22 3) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 4) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubelskiego zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z dostępem do informacji niejawnych; 5) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową i oznaczanych klauzulami zastrzeżone i poufne ; 6) wydawanie zaświadczeń stwierdzających przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych; 7) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad kancelarią tajną; 8) merytoryczny nadzór nad ochroną informacji niejawnych w poszczególnych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarnoepidemiologicznych woj. lubelskiego; 9) wdrożenie i zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; 10) merytoryczny nadzór nad ochroną danych osobowych w poszczególnych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarnoepidemiologicznych woj. lubelskiego; 11) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Wojewódzkiej Stacji. 2. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, do zadań którego należy w szczególności: 1) opracowanie, wdrożenie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji obrony cywilnej i spraw obronnych; 2) opracowanie na podstawie wypisu z Planu operacyjnego województwa lubelskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz Tabeli realizacji zadań operacyjnych - Kart realizacji zadań operacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ; 3) opracowanie, wdrożenie oraz bieżąca aktualizacja Planu zabezpieczenia świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb WSSE w Lublinie na czas wojny ; 4) zapewnienie funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania /SWA/ oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania /SWO/ w Wojewódzkiej Stacji; 5) opracowywanie wniosków do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom Wojewódzkiej Stacji wchodzących w skład formacji obrony cywilnej tj. plutonu sanitarno-epidemiologicznego; 22

23 6) sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem, właściwym przechowywaniem, konserwacją i terminową rotacją sprzętu i materiałów obrony cywilnej; 7) prowadzenie szkoleń pracowników Wojewódzkiej Stacji z zakresu obrony cywilnej; 8) merytoryczny nadzór nad obroną cywilną w poszczególnych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. lubelskiego; 9) zapewnienie właściwej realizacji zadań Obrony Cywilnej w czasie pokoju i w czasie wojny w Wojewódzkiej Stacji. 3. Stanowisko ds. BHP i P. Poż., do zadań którego należy w szczególności: 1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 3) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników; 4) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; 5) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; 6) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, wiążącego się z wykonywaną pracą. 4. Stanowisko Radcy Prawnego, do zadań którego należy w szczególności: 1) opiniowanie decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 2) opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Wojewódzką Stację oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 3) udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiej Stacji; 4) zastępstwo prawne i procesowe Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym. 23

24 5. Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, do zadań którego należy w szczególności: 1) rozpowszechnianie założeń Polityki Jakości wśród pracowników Wojewódzkiej Stacji; 2) koordynacja i systematyczne doskonalenie systemu zarządzania jakością w Wojewódzkiej Stacji; 3) analizowanie realizacji celów z poszczególnych komórek organizacyjnych i przekazywanie wyników analizy Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji; 4) prowadzenie narad i szkoleń w zakresie Systemu Zarządzania Jakością; 5) opiniowanie i zarządzanie dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością; 6) zatwierdzanie dokumentów określonych w Systemie Zarządzania Jakością; 7) organizowanie i zarządzanie programami auditów wewnętrznych; 8) uczestnictwo w auditach wewnętrznych, zewnętrznych i przeglądach Systemu Zarządzania Jakością; 9) planowanie przeglądów zarządzania i ocena realizacji ustaleń z przeglądu. 6. Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu, do zadań którego należy w szczególności: 1) prowadzenie całości spraw kancelaryjnych dotyczących Wojewódzkiej Stacji; 2) prowadzenie rejestru i gospodarki pieczątek i pieczęci; 3) prowadzenie wykazu adresów i telefonów osób i instytucji współpracujących z Wojewódzką Stacją; 4) kompletowanie artykułów z prasy dotyczących działalności wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych. 19. Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 20. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu wymagają formy właściwej dla jego nadania. 24

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie, zwana dalej Wojewódzką Stacją" działa na podstawie:

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie, zwana dalej Wojewódzką Stacją działa na podstawie: Sporządził: inż. Andrzej Kaszak Osoba odpowiedzialna: mgr Tomasz Kałduś Redaktor Biuletynu Andrzej Kaszak Data sporządzenia: 2003-10-01 Data upublicznienia: 2003-10-03 Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2010r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy ustalił: Powiatowy Lekarz

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach, zwana w dalszej części Stacją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie z dnia 24.06.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach 1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach, zwana dalej Stacją, działa na podstawie powszechnie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów Zmniejszenie odległości dla usytuowania śmietnika wydawanie zgody na zachowanie odległości mniejszych niż określone w przepisach pomiędzy miejscami do gromadzenia pojemników na odpady stałe a oknami i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Zatwierdzam Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30.06.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH ZATWIERDZAM: Załącznik do zarządzenia Nr 6.. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach z dnia 12 kwietnia 2012 r... ( data i podpis Wojewody Lubuskiego) REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŃSKICH

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŃSKICH Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 4 stycznia 2010r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KAMIENIU POMORSKIM Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu działa w szczególności na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rybniku, zwany dalej Regulaminem, określa jej szczegółową organizację wewnętrzną, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Pałacu Młodzieży w Koszalinie Jednostka Pałac Młodzieży w Koszalinie, zwany dalej placówką jest jednostką samorządu terytorialnego działającego na podstawie: 1. art. 5 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szamotułach

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szamotułach Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szamotułach Ustalił: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach. W uzgodnieniu z: Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii. Szamotuły,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 4 stycznia 2010r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lipnie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lipnie Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/05 Dyrektora PSSE w Lipnie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lipnie (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1.

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1. R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim Nr 1/01/2013 z 28.01.2013 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU

Załącznik do zarządzenia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU Załącznik do zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu z dnia 29 maja 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie Ustalił: W uzgodnieniu z: 18 maja 2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie działa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE Załącznik do zarządzenia Nr 1/17 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Międzychodzie z dnia 20 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 6 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 6 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo