Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie. Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie. Rozdział 1. Przepisy ogólne."

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Warszawa, dnia r. Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie, zwana dalej Wojewódzką Stacją, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 1198, z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342, z późn. zm.); 5) statutu Wojewódzkiej Stacji nadanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubelskiego (Dz. Urz. MZ. Nr 11, poz. 68, z późn. zm); 6) niniejszego regulaminu; 7) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zakładów opieki zdrowotnej.

2 2. 1. Wojewódzka Stacja jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 2. Wojewódzka Stacja jest dysponentem środków finansowych drugiego stopnia. 3. Siedziba Wojewódzkiej Stacji mieści się w Lublinie przy ul. Pielęgniarek Wojewódzka Stacja działa na obszarze województwa lubelskiego. Rozdział 2. Podstawowe zadania i cele Wojewódzkiej Stacji Do podstawowych celów Wojewódzkiej Stacji należy obsługa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie poprzez realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności: 1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych; 2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych, zawodowych i cywilizacyjnych; 3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych; 4) prowadzenie działalności kontrolnej z zakresu zdrowia publicznego W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie wdrożony i realizowany jest System Zarządzania Jakością. 2. Głównym celem polityki jakości jest zagwarantowanie społeczeństwu wysokiej jakości świadczonych usług kontrolnych i laboratoryjnych. 2

3 7. Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług, a uzyskane z niej dochody gromadzi na rachunku dochodów własnych. Zasady gospodarowania dochodami własnymi określa obowiązujący w Województwie Stacji Regulamin dochodów własnych. Rozdział 3. Zasady kierowania Wojewódzką Stacją Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, który: 1) kieruje Wojewódzką Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie; 2) reprezentuje Wojewódzką Stację na zewnątrz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Głównego Księgowego, Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk. 2. Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykonuje zadania w zakresie określonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 3. W czasie nieobecności Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zastępuje go Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 10. Pracą działów, oddziałów, sekcji kierują kierownicy, którzy wykonują zadania w zakresie określonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 3

4 Rozdział 4. Organizacja wewnętrzna Wojewódzkiej Stacji W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 1) Dział Nadzoru Sanitarnego; 2) Dział Laboratoryjny; 3) Dział Ekonomiczny i Administracyjny; 4) Sekcja Organizacji, Ocen i Analiz; 5) Sekcja Kadr i Szkoleń; 6) Sekcja Zamówień Publicznych; 7) Sekcja Informatyki; 8) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 9) Stanowisko Pracy ds. Obronności Cywilnej i Spraw Obronnych; 10) Stanowisko Pracy ds. BHP i P. Poż.; 11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego; 12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości; 13) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu. 2. Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu podlegają bezpośrednio kierownicy komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy z zastrzeżeniem ust Kierownicy komórek wymienionych w 11 ust.1 pkt 1 i 2 podlegają bezpośrednio Zastępcy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 4

5 Rozdział 5. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Do zadań Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako Dyrektora Wojewódzkiej Stacji, należy w szczególności: 1) kierowanie pracą Wojewódzkiej Stacji; 2) wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji; 3) określanie Polityki Jakości; 4) zatwierdzanie programów działania oraz szczegółowych planów pracy komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji; 5) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej oraz podejmowanie decyzji w tym zakresie; 6) wydatkowanie środków budżetowych i pozabudżetowych, zgodnie z postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych, dysponowanie funduszami płac, premii, nagród, świadczeń socjalnych i innych; 7) nadzór nad realizacją zakupów Wojewódzkiej Stacji w ramach ustawy o zamówieniach publicznych; 8) nadzór nad załatwianiem skarg ludności; 9) nadzór nad ochroną danych osobowych; 10) nadzór nad ochroną informacji niejawnych. 2. Do zadań Zastępcy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako Zastępcy Dyrektora Stacji, należy w szczególności: 1) koordynacja i nadzór nad pracą Działu Nadzoru Sanitarnego; 2) koordynacja i nadzór nad pracą Działu Laboratoryjnego; 3) koordynacja szkolenia pracowników laboratorium; 4) koordynacja szkolenia pracowników nadzoru; 5) nadzór nad wykonawstwem planów pracy; 6) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z działalności poszczególnych komórek organizacyjnych; 7) koordynowanie kontroli powiatowych i granicznych stacji sanitarnoepidemiologicznych; 5

6 8) nadzór nad sporządzaniem zbiorczych sprawozdań, wystąpień, ocen stanu sanitarnego do władz rządowych i samorządowych; 9) współuczestnictwo w przeglądach zarządzania Do zadań Głównego Księgowego, będącego jednocześnie Kierownikiem Oddziału Ekonomicznego, należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiej Stacji; 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Wojewódzkiej Stacji; 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 5) koordynowanie pracy Oddziału Ekonomicznego Do zadań Kierownika Działu Nadzoru Sanitarnego, należy w szczególności: 1) organizowanie i koordynowanie pracy oddziałów Nadzoru Sanitarnego; 2) planowanie, realizowanie i analizowanie kompleksowych kontroli powiatowych i granicznych stacji sanitarno epidemiologicznych; 3) nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi dotyczącymi działalności kontrolnej; 4) realizacja polityki jakości; 5) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zagadnień związanych z zakresem działalności; 6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz ocen stanu higieniczno sanitarnego i sprawozdań z działalności oddziałów Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji; 7) planowanie i organizowanie szkoleń merytorycznych dla pracowników nadzoru sanitarnego; 8) zatwierdzanie sprawozdań z kontroli; 9) planowanie i nadzorowanie zakupów środków i wyposażenia niezbędnego do realizacji czynności kontrolnych; 6

7 10) koordynacja prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji technicznej DNS; 11) współudział w przygotowywaniu auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania. 2. W skład Działu Nadzoru Sanitarnego wchodzą następujące Oddziały: 1) Oddział Epidemiologii, do zadań którego należy w szczególności: a) nadzór nad działalnością pionu Epidemiologii powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych z obszaru województwa lubelskiego, b) prowadzenie nadzoru epidemiologicznego, sporządzenie okresowych ocen i analiz sytuacji epidemiologicznej województwa lubelskiego oraz stanu sanitarnego placówek służby zdrowia, c) prowadzenie statystyki epidemiologicznej, d) rejestracja zgonów z powodu chorób zakaźnych, e) rejestracja podejrzeń oraz stwierdzonych przypadków zakażeń HIV, zachorowań na AIDS, f) rejestracja i analiza zdarzeń stwarzających zagrożenie epidemiologiczne (w tym noszących znamiona ataku bioterrorystycznego), g) realizacja zadań wynikających z międzynarodowych programów eradykacji i eliminacji wybranych chorób zakaźnych, h) udział w epidemiologiczno wirusologicznym nadzorze nad grypą w systemie SENTINEL, i) opracowywanie zbiorczych zapotrzebowań na preparaty szczepionkowe dla województwa, j) prowadzenie magazynu szczepionek, dystrybucja preparatów szczepionkowych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z obszaru województwa lubelskiego, k) realizacja obowiązków sprawozdawczych odnośnie zagadnień związanych ze szczepieniami ochronnymi (nadzór nad kartami uodpornienia, wykorzystanie preparatów szczepionkowych, stany magazynowe szczepionek), l) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii, działań prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych i powodowanych warunkami środowiska, m) sporządzanie okresowych ocen i analiz wykonawstwa szczepień ochronnych, 7

8 n) rejestracja i ocena niepożądanych odczynów poszczepiennych, o) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, p) rozpatrywanie skarg; 2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, do zadań którego należy w szczególności: a) określanie kierunków oraz koordynacja nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetykami a także nad jakością żywienia, b) przygotowywanie ocen stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-żywieniowych w skali województwa, c) dokonywanie oceny ryzyka i koordynowanie działań dotyczących niebezpiecznych produktów w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed), d) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku powiatowych i granicznych stacji sanitarnoepidemiologicznych, e) prowadzenie spraw rozpatrywanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako organu II instancji, f) współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi, g) wdrażanie w województwie Planu pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w PIS oraz przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji, h) koordynacja działań związanych z powiadomieniami w systemie RAPEX w zakresie kosmetyków. 3) Oddział Higieny Komunalnej, do zadań którego należy w szczególności: a) nadzór merytoryczny nad działalnością stacji sanitarno epidemiologicznych w zakresie egzekwowania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg oraz środków transportu osobowego przez: - koordynację bieżącego nadzoru w województwie, 8

9 - analizę i ocenę powiatowych planów kontroli obiektów użyteczności publicznej i środków transportu osobowego, b) prowadzenie zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi przez: - koordynację bieżącego nadzoru w województwie, - analizę i ocenę powiatowych planów i harmonogramów kontroli i badań laboratoryjnych, - sporządzanie wojewódzkich programów monitoringu jakości zdrowotnej wody, - organizację i aktualizację wojewódzkich baz danych dotyczących nadzorowanych obiektów wyników badań monitoringowych, działalności decyzyjnej oraz ocen i prognoz, - weryfikację zgromadzonych danych, - opracowywanie wojewódzkich ocen i raportów, - rozpowszechnianie ocen i raportów, c) realizacja monitoringu jakości powietrza atmosferycznego wynikająca z realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz z porozumienia zawartego w dn r. pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska przez: - analizę, weryfikację wyników badań, - sporządzanie sprawozdań, d) prowadzenie spraw rozpatrywanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako organu II instancji, e) rozpatrywanie skarg na działalność prowadzoną przez powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne oraz graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne, f) współpraca z innymi służbami i organizacjami m.in. Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Inspekcją Weterynaryjną; 4) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, do zadań którego należy w szczególności: a) koordynowanie i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją i właściwym dokumentowaniem działań prowadzonych przez pracowników powiatowych stacji 9

10 sanitarno-epidemiologicznych w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące: - higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży, - higieny procesów nauczania, - warunków przechowywania i stosowania substancji i preparatów chemicznych w pracowniach szkolnych, b) organizowanie narad i szkoleń dla pracowników powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych podległego pionu, c) prowadzenie spraw rozpatrywanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako organu II instancji, d) rozpatrywanie skarg i wniosków, e) współpraca z innymi inspekcjami, jednostkami organizacyjnymi (Kuratorium Oświaty, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski), f) sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i raportów dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych w nadzorowanych placówkach oraz ich rozpowszechnianie, g) opracowywanie oceny stanu bezpieczeństwa i sytuacji epidemiologicznej placówek oświatowo-wychowawczych na terenie województwa lubelskiego; 5) Oddział Higieny Pracy, do zadań którego należy w szczególności: a) koordynowanie działań kontrolnych w obiektach nadzorowanych przez państwowych powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, a w szczególności: - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa nakładających obowiązki na podmioty wprowadzające do obrotu oraz stosujące do celów zawodowych substancje i preparaty chemiczne niebezpieczne, - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotyków kategorii 2 i 3, - nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz stosowaniem ich w działalności zawodowej, - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie wprowadzenia do obrotu i stosowania środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne, 10

11 - nadzoru nad warunkami pracy, w których występuje narażenie na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, - nadzoru nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, w tym nad procesami z użyciem organizmów genetycznie zmodyfikowanych, - nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników szkodliwych (chemicznych, fizycznych, biologicznych, psychofizycznych) na zdrowie zatrudnionych, szczególnie w aspekcie przeciwdziałania powstawaniu chorób zawodowych, b) prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w zakresie zagadnień higieny pracy oraz chorób zawodowych, c) współpraca z innymi inspekcjami, instytucjami i organami samorządowymi takimi jak: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy i chorób zawodowych; 6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, do zadań którego należy w szczególności: a) inicjowanie, koordynowanie, monitorowanie i ocenianie działalności oświatowozdrowotnej prowadzonej w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz wspieranie realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb zdrowotnych w środowiskach lokalnych, b) wdrażanie, koordynacja i ocena programów oraz akcji edukacyjno - zdrowotnych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym skierowanych do wybranych grup społecznych, c) inicjowanie działań informacyjno - edukacyjnych w dziedzinie promocji zdrowia, pozyskiwanie partnerów (władze lokalne i organizacje pozarządowe) do realizacji programów i akcji prozdrowotnych, współpraca z mediami; 7) Oddział Higieny Radiacyjnej, do zadań którego należy w szczególności: a) kontrole: użytkowników urządzeń wytwarzających pola elektromagnetycznych, 11

12 użytkowników źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów medycznych, b) wydawanie zezwoleń i opinii: zezwolenia na uruchamianie pracowni rentgenowskich, zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatów rtg do celów medycznych, opiniowanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, opiniowanie projektów osłon stałych pracowni rentgenowskich, c) prowadzenie rejestrów: rejestr urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, rejestr źródeł promieniowania jonizującego, rejestr urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów medycznych, d) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków z zakresu działalności Oddziału, e) współpraca z innymi komórkami organizacjami Wojewódzkiej Stacji oraz zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi, f) realizacja polityki jakości, g) działalność sprawozdawcza, h) nadzór nad sytuacją radiologiczną środowiska; 8) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, do zadań którego należy w szczególności: a) rozpatrywanie odwołań i zażaleń odpowiednio od decyzji i postanowień wydanych w I instancji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych oraz państwowych granicznych inspektorów sanitarnych, b) opracowywanie ocen i sprawozdań dotyczących działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, c) współpraca z innymi inspekcjami, instytucjami i organami samorządowymi, d) rozpatrywanie skarg i wniosków, e) organizowanie szkoleń dla pracowników powiatowych i granicznych stacji sanitarnoepidemiologicznych, f) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością pionu nadzoru zapobiegawczego w powiatowych i granicznych stacjach sanitarnoepidemiologicznych, 12

13 g) uzgadnianie projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystki i wykorzystania terenu, opracowywane przez organy administracji, ustalające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, h) uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska, i) rozpatrywanie wniosków w sprawach o udzielenie odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie określonym w przepisach szczególnych, j) nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych oraz organizowanie dla nich szkoleń, k) wydawanie opinii i zaświadczeń w zakresie określonym w przepisach szczególnych, uzgadnianie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych w zakresie zagadnień higieny radiacyjnej Do zadań Kierownika Działu Laboratoryjnego, należy w szczególności: 1) planowanie działalności laboratorium i jego realizacja; 2) nadzór nad realizacją polityki jakości; 3) nadzór nad współpracą z klientem wewnętrznym i zewnętrznym; 4) koordynowanie i realizowanie programów szkoleń pracowników oraz opracowywanie programu szkoleń dla pracowników nowozatrudnionych; 5) koordynowanie współpracy Działu Laboratoryjnego z innymi komórkami Wojewódzkiej Stacji oraz laboratoriami powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych z obszaru województwa lubelskiego pracującymi w zintegrowanym systemie badania żywności i wody; 6) prowadzenie postępowania reklamacyjnego; 7) zatwierdzanie raportów z badań ; 8) zatwierdzanie dokumentacji technicznej Działu Laboratoryjnego; 9) nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym oraz zaopatrzeniem laboratorium w materiały pomocnicze; 10) udział w przeglądach zarządzania oraz auditach wewnętrznych i zewnętrznych. 13

14 2. W skład Działu Laboratoryjnego wchodzą: 1) Oddział Badań Epidemiologicznych, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia Bakteriologii, do zadań której należy w szczególności: badania w kierunku zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego, badania w kierunku krztuśca (Bordetella pertussis), badania w kierunku Neissena meningitidis osób z otoczenia chorego, badania w kierunku atypowego zapalenia płuc (zakażenia Mycoplasma pneumoniae), kontrola procesów sterylizacji autoklawów i sterylizatorów, identyfikacja czynników biologicznych w miejscu pracy (bakterie, grzyby), badanie w kierunku mikrobiolog. czystości powietrza i powierzchni, b) Pracownia Wirusologii, do zadań której należy w szczególności: - badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu A, B, C, diagnostyka wirusa HIV z testem potwierdzenia wyników dodatnich, badanie poziomu limfocytów CD4 u nosicieli HIV, badania w kierunku wirusów uszkadzających płód (różyczka, cytomegalia, opryszczka pospolita), badanie biegunek o etiologii wirusowej (rotawirusy, adenowirusy, norowirusy), badanie w kierunku wirusowych neuroinfekcji, wirusowego zapalenia mięśnia sercowego, porażeń wiotkich (enterowirusy, neuroinfekcje, infekcje wirusami Coxackie), badanie w kierunku mononukleozy zakaźnej, nadzór SENTINEL nad wirusami oddechowymi (grypa), c) Pracownia Parazytologii, do zadań której należy w szczególności: badanie w kierunku pasożytów jelitowych, test immunoenzymatyczny w kierunku gardiozy, ascariozy, 14

15 d) Pracownia Przygotowania Podłoży, do zadań której należy w szczególności: przygotowywanie podłoży mikrobiologicznych, kontrola fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna podłoży, e) Zmywalnia Bakteriologiczna, do zadań której należy w szczególności: dekontaminacja, mycie, suszenie, pakowanie szkła, sterylizacja szkła; 2) Oddziału Badań Fizyko-Chemicznych Żywności i Przedmiotów Użytku, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia analiz sensorycznych do zadań, której należy wykonywanie badań w zakresie oceny organoleptycznej i analizy sensorycznej w produktach żywnościowych, wodzie oraz materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością, b) Pracownia żywności, do zadań której należy w szczególności wykonywanie badań fizykochemicznych żywności, w zakresie m.in.: środków konserwujących i innych substancji dodatkowych; zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznym; pestycydów z grupy manebu, c) Pracownia przedmiotów użytku, do zadań której należy wykonywanie badań fizykochemicznych w materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością w zakresie migracji globalnej i specyficznej oraz przygotowywanie próbek materiałów ceramicznych do oznaczania metali szkodliwych, d) Zmywalnia chemiczna, do zadań której należy: mycie szkła i sprzętu Działu Laboratoryjnego, utrzymywanie bieżącej czystości digestoriów, urządzeń chłodniczych i stanowisk pracy w pracowniach chemicznych; 15

16 3) Oddziału Badań Mikrobiologicznych Żywności i Wody, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia żywności, do zadań której należy: wykonywanie badań żywności w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, wykonywanie badań mikrobiologicznych w próbkach wymazów sanitarnych, b) Pracownia wody, do zadań której należy wykonywanie badań wody do spożycia, wód mineralnych, wody z kąpielisk oraz wody z ośrodków dializ w kierunku zanieczyszczeń bakteriologicznych; 4) Oddział Badań Higieny Komunalnej, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia wody, do zadań której należy: wykonywanie badań parametrów fizyko-chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, wykonywanie badań parametrów fizyko-chemicznych w wodach mineralnych, wodzie z kąpielisk oraz wodzie z ośrodków dializ, wykonywanie badań anionów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie, b) Pracownia powietrza, do zadań której należy w szczególności: pobieranie próbek oraz wykonywanie badań pyłowych i chemicznych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w ramach monitoringu, pobieranie próbek, wykonywanie badań zanieczyszczeń chemicznych oraz pomiarów czynników fizycznych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 5) Oddział Badań Środowiska Pracy, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia fizyczna, do zadań której należy: wykonywanie pomiarów szkodliwych i uciążliwych czynników fizycznych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, mających wpływ na powstawanie chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, ocena i interpretacja wyników pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 16

17 przygotowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem upoważnień przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dla laboratoriów wykonujących badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kontrola ich działalności, b) Pracownia chemiczna, do zadań której należy: wykonywanie badań szkodliwych czynników chemicznych dla zdrowia występujących w środowisku pracy mających wpływ na powstawanie chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, pobierania próbek do badań szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy, ocena i interpretacja wyników badań czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, przygotowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem upoważnień przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dla laboratoriów wykonujących badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kontrola ich działalności; 6) Oddział Badań Instrumentalnych, w skład którego wchodzą następujące pracownie: a) Pracownia przygotowania prób ASA, do zadań której należy: przygotowywanie próbek żywności, wody do spożycia, wód mineralnych oraz wody z ośrodków dializ do oznaczeń zawartości metali, przygotowywanie próbek powietrza na stanowiskach pracy, powietrza atmosferycznego oraz powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi do oznaczeń w kierunku zawartości metali, b) Pracownia ASA, do zadań której należy: wykonywanie oznaczeń metali w próbkach przygotowanych przez pracownię przygotowania prób, wykonywanie oznaczeń metali w próbkach materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, c) Pracownia Przygotowania Prób Chromatograficznych, do zadań której należy: przygotowywanie próbek żywności do oznaczeń pozostałości pestycydów, mykotoksyn, barwników i innych związków organicznych, przygotowywanie próbek wody do oznaczeń związków organicznych, 17

18 przygotowywanie próbek powietrza na stanowiskach pracy, powietrza atmosferycznego oraz powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi do oznaczeń w kierunku rozpuszczalników i innych związków organicznych, d) Pracownia Chromatografii, do zadań której należy wykonywanie oznaczeń w próbkach przygotowanych przez pracownię przygotowania próbek chromatograficznych; 7) Pracownia Pomiarów Higieny Radiacyjnej, do zadań, której należy: pomiary parametrów technicznych aparatów rentgenowskich, pomiary natężenia pól elektromagnetycznych dla celów BHP i ochrony środowiska naturalnego, pomiary radioaktywności cezu-137 w próbach środowiskowych, pomiary mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu atmosferycznym. 16. W skład Działu Ekonomicznego i Administracyjnego wchodzą: 1. Oddział Ekonomiczny, do zadań którego należy w szczególności: 1) prowadzenie terminowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami; 2) terminowe wdrażanie procedur postępowania egzekucyjnego wobec kontrahentów; 3) analiza wykonania planu wydatków budżetowych i środków pozabudżetowych; 4) opracowanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych; 5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku Wojewódzkiej Stacji; 6) pobieranie, gromadzenie i przekazywanie dochodów budżetowych; 7) wystawianie faktur za wykonane usługi; 8) naliczanie wynagrodzeń, należnych składek, zasiłków, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych; 9) obsługa kasowo bankowa pracowników i kontrahentów. 2. Oddział Administracyjny, do zadań którego należy w szczególności: 1) zaopatrywanie Wojewódzkiej Stacji w media, we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały, druki itp. niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania; 2) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 18

19 3) dokonywanie kontroli faktur i rachunków pod względem merytorycznym; 4) zapewnienie czystości otoczenia Wojewódzkiej Stacji i utrzymanie wszystkich pomieszczeń Wojewódzkiej Stacji w należytym stanie higieniczno-sanitarnym; 5) ekspedycja przesyłek i przyjmowanie przesyłek przychodzących do Wojewódzkiej Stacji i przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym; 6) transport szczepionek z magazynu Wojewódzkiej Stacji do poszczególnych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych położonych na obszarze województwa lubelskiego; 7) prowadzenie magazynu i nadzór nad prawidłową gospodarką materiałową Wojewódzkiej Stacji; 8) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, instalacji telefonicznej, klimatyzacyjnej, chłodniczej i aparatury medycznej poprzez: przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustalanie zasad, programów i planów zapobiegawczo konserwacyjnych oraz napraw instalacji centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i remontów sprzętu i aparatury specjalistycznej, medycznej poprzez zabezpieczenie serwisu specjalistycznego, zapewnienie legalizacji oraz orzeczeń technicznych dla urządzeń wykorzystywanych w Wojewódzkiej Stacji; 9) nadzór nad środkami transportu i ich racjonalnym wykorzystaniem Sekcja Organizacji, Ocen i Analiz, do zadań której należy w szczególności: 1) przygotowywanie ocen działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubelskiego (sprawozdania i informacje do organów nadrzędnych i współpracujących); 2) opracowywanie dokumentów (statuty, regulaminy, zarządzenia) regulujących organizację wewnętrzną Wojewódzkiej Stacji; 3) koordynacja skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiej Stacji; 4) sporządzanie planu zasadniczych przedsięwzięć Wojewódzkiej Stacji na dany rok kalendarzowy; 19

20 5) prowadzenie rejestrów wydawanych upoważnień i zarządzeń; 6) tworzenie porozumień z innymi instytucjami i organami państwowymi na szczeblu województwa; 7) prowadzenie książki kontroli sanitarnych; 8) prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej; 9) prowadzenie Archiwum Wojewódzkiej Stacji. 2. Sekcja Kadr i Szkoleń, do zadań której należy w szczególności: 1) planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, rekrutacja, dobór i rozmieszczenie kadr; 2) prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, wydawanie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych oraz zaświadczeń potwierdzających status pracowników; 3) rozliczanie czasu pracy oraz utrzymania dyscypliny pracy; 4) nadzór nad sprawami osobowymi prowadzonymi w powiatowych stacjach sanitarnoepidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. lubelskiego; 5) kompletowanie dokumentów związanych z przechodzeniem pracowników na renty i emerytury; 6) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników; 7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz szkoleń; 8) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Wojewódzkiej Stacji oraz dokumentacji dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 9) koordynowanie obiegu dokumentacji związanej ze szkoleniami zewnętrznymi pracowników Wojewódzkiej Stacji oraz prowadzenie rejestru szkoleń; 10) przygotowywanie wniosków o nadanie orderu/odznaczenia dla pracowników Wojewódzkiej Stacji. 3. Sekcja Zamówień Publicznych, do zadań której należy w szczególności: 1) udział w opracowywaniu rocznego planu zamówień publicznych; 2) opracowywanie zapotrzebowań wewnętrznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia i opracowanie stosownej dokumentacji; 3) opracowywanie projektów umów; 20

21 4) udział w pracach Komisji Przetargowej; 5) opracowywanie wniosków i sprawozdań rocznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, opracowywanie ogłoszeń i publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych, prowadzenie postępowań związanych z protestami i odwołaniami; 6) analizowanie rynku oferentów w zakresie dostaw i usług; 7) realizacja dostaw zgodnie z zawartymi umowami; 8) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień; 9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji w zakresie zakupu dostaw i usług zgodnie procedurą ogólną systemu zarządzania jakością PO-07; 10) aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 4. Sekcja Informatyki, do zadań której należy w szczególności: 1) administrowanie i monitorowanie lokalnej sieci komputerowej; 2) administrowanie, w powierzonym zakresie, systemami szczebla centralnego; 3) instalowanie, aktualizacja i nadzór nad systemami operacyjnymi i oprogramowaniem biurowym (z wyłączeniem aparatury specjalnej); 4) konfiguracja i instalacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych (z wyłączeniem aparatury specjalnej); 5) konserwacja i serwisowanie, w zakresie podstawowym, sprzętu komputerowego (z wyłączeniem aparatury specjalnej); 6) archiwizowanie kluczowych danych z zasobów sieciowych; 7) nadzorowanie przestrzegania polityki bezpieczeństwa danych; 8) nadzorowanie przestrzegania zasad korzystania z sieci lokalnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania; 9) wspomaganie pracy użytkowników Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, do zadań którego należy w szczególności: 1) ochrona informacji niejawnych, w tym zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych; 2) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych; 21

22 3) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 4) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubelskiego zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z dostępem do informacji niejawnych; 5) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową i oznaczanych klauzulami zastrzeżone i poufne ; 6) wydawanie zaświadczeń stwierdzających przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych; 7) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad kancelarią tajną; 8) merytoryczny nadzór nad ochroną informacji niejawnych w poszczególnych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarnoepidemiologicznych woj. lubelskiego; 9) wdrożenie i zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; 10) merytoryczny nadzór nad ochroną danych osobowych w poszczególnych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarnoepidemiologicznych woj. lubelskiego; 11) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Wojewódzkiej Stacji. 2. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, do zadań którego należy w szczególności: 1) opracowanie, wdrożenie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji obrony cywilnej i spraw obronnych; 2) opracowanie na podstawie wypisu z Planu operacyjnego województwa lubelskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz Tabeli realizacji zadań operacyjnych - Kart realizacji zadań operacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ; 3) opracowanie, wdrożenie oraz bieżąca aktualizacja Planu zabezpieczenia świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb WSSE w Lublinie na czas wojny ; 4) zapewnienie funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania /SWA/ oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania /SWO/ w Wojewódzkiej Stacji; 5) opracowywanie wniosków do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom Wojewódzkiej Stacji wchodzących w skład formacji obrony cywilnej tj. plutonu sanitarno-epidemiologicznego; 22

23 6) sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem, właściwym przechowywaniem, konserwacją i terminową rotacją sprzętu i materiałów obrony cywilnej; 7) prowadzenie szkoleń pracowników Wojewódzkiej Stacji z zakresu obrony cywilnej; 8) merytoryczny nadzór nad obroną cywilną w poszczególnych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. lubelskiego; 9) zapewnienie właściwej realizacji zadań Obrony Cywilnej w czasie pokoju i w czasie wojny w Wojewódzkiej Stacji. 3. Stanowisko ds. BHP i P. Poż., do zadań którego należy w szczególności: 1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 3) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników; 4) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; 5) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; 6) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, wiążącego się z wykonywaną pracą. 4. Stanowisko Radcy Prawnego, do zadań którego należy w szczególności: 1) opiniowanie decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 2) opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Wojewódzką Stację oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 3) udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiej Stacji; 4) zastępstwo prawne i procesowe Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym. 23

24 5. Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, do zadań którego należy w szczególności: 1) rozpowszechnianie założeń Polityki Jakości wśród pracowników Wojewódzkiej Stacji; 2) koordynacja i systematyczne doskonalenie systemu zarządzania jakością w Wojewódzkiej Stacji; 3) analizowanie realizacji celów z poszczególnych komórek organizacyjnych i przekazywanie wyników analizy Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji; 4) prowadzenie narad i szkoleń w zakresie Systemu Zarządzania Jakością; 5) opiniowanie i zarządzanie dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością; 6) zatwierdzanie dokumentów określonych w Systemie Zarządzania Jakością; 7) organizowanie i zarządzanie programami auditów wewnętrznych; 8) uczestnictwo w auditach wewnętrznych, zewnętrznych i przeglądach Systemu Zarządzania Jakością; 9) planowanie przeglądów zarządzania i ocena realizacji ustaleń z przeglądu. 6. Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu, do zadań którego należy w szczególności: 1) prowadzenie całości spraw kancelaryjnych dotyczących Wojewódzkiej Stacji; 2) prowadzenie rejestru i gospodarki pieczątek i pieczęci; 3) prowadzenie wykazu adresów i telefonów osób i instytucji współpracujących z Wojewódzką Stacją; 4) kompletowanie artykułów z prasy dotyczących działalności wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych. 19. Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 20. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu wymagają formy właściwej dla jego nadania. 24

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2010r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy ustalił: Powiatowy Lekarz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach, zwana w dalszej części Stacją,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. w Chrzanowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie z dnia 24.06.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŃSKICH

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŃSKICH Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 4 stycznia 2010r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM JACEK KOZŁOWSKI WOJEWODA MAZOWIECKI Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rybniku, zwany dalej Regulaminem, określa jej szczegółową organizację wewnętrzną, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 13/10 Głównego Inspektora Pracy z dnia 13 maja 2010 r. uwzględniający zmiany dokonane zarządzeniem GIP z dnia 28 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1.

R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział 1. R e g u l a m i n p o r z ą d k o w y Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim Nr 1/01/2013 z 28.01.2013 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2010. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z 20 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2010. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z 20 września 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z 20 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOSZALINIE. Rozdział 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOSZALINIE. Rozdział 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOSZALINIE Rozdział 1 1 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie, zwana dalej Powiatową Stacją, ma siedzibę w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach STYCZEŃ 2008 r. R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 34/08 Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 września 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Okręgowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zarządzenie nr 2 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 stycznia 2013 r. Zarządzenie nr 2 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Opolu Na podstawie 5 ust. 3 Statutu Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu z dnia 1 czerwca 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KALISZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2012 r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo