CRITICAL EQUIPMENT - INSTRUKCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRITICAL EQUIPMENT - INSTRUKCJA"

Transkrypt

1 Dot: CRITICAL EQUIPMENT - INSTRUKCJA Zastosowania ujednoliconych szablonów prac dotyczących testów wyposażenia oraz systemów technicznych, których nagłe awarie mogą powodowad sytuacje zagrożenia (P-12-zał. 06). 1. Wprowadzenie Zgodnie z procedurą systemową P-12 punkt 5.3 a) każdy statek winien posiadad opracowany przez Inspektora Technicznego każdy ze statków posiada udokumentowany Wykaz wyposażenia i systemów technicznych, których nagłe awarie mogą powodowad sytuacje zagrożenia. b) osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie testów (wyposażenia oraz systemów technicznych ujętych w wykazie) odpowiedzialna jest za dokonywanie zapisów dotyczących wyników przeprowadzonego testu. Zapisy powyższe dokonywane są w systemie MRS, Dzienniku Okrętowym, Dzienniku Maszynowym, oraz innych wymienionych w zestawieniu dokumentach. Z powyższych zapisów wynika koniecznośd zdefiniowania w systemie MRS prac związanych z testowaniem wspomnianego wyposażenia i systemów technicznych. Dla osiągnięcia celu łatwej identyfikacji prac oraz raportów z nimi związanych w ramach MRS: 1. Wykorzystano dodatkowy typu pracy Critical equipment oznaczonego skrótowo literą E co pozwoliło w ramach istniejących komponentów dopisanie/wymianę prac wynikających z załącznika 06 do P Zdefiniowano szablony prac wynikających z P-12 zał. 06 (prace typu Critical equipment ). 3. Wykonano szablony Advanced Reports dla prac wymagających rozszerzonego raportowania np.: inspekcja ładowni lub zbiornika. 4. Wykonano modyfikację oprogramowania MRS 2.1 ukierunkowując system na użycie szablonów prac. 2. Definicje Advanced Report Kod szablonu pracy OMM Shell doors Raport szczegółowy w postaci listy kontrolnej lub formularza kontrolnego wymagana przy raportowaniu niektórych typów prac okresowych Kod szablonu (nazwa) związana z typem pracy, grupę urządzeo z którą jest związana, numer kolejny. Onboard Maintenance Manual dla furt (wymagany dla statków RO- RO przez SOLAS) C_E_Instrukcja_ doc 1 z 10

2 2.1. Zestawienie szablonów dla Critical equipment wynikającej z P-12 zał. 6 - przedstawia poniższa tabela: Nr Nazwa urządzenia, systemu Kod szablonu pracy związany 1 Urządzenie sterowe (CE) EL Agregat awaryjny (CE) EL Akumulatory awaryjne (CE) EL Oświetlenie awaryjne (CE) EL Silnik łodzi ratunkowej (CE) EL EL EL EL EL EL EL Jednostki ratunkowe, łodzie ratownicze i urządzenia do ich wodowania (CE) 7a Łodzie ratunkowe (CE) 7b Wyposażenie łodzi EL EL EL EL EL EL c Wodowanie łodzi ratunkowych i EL ratowniczych 8 Środki sygnałowe (CE) EL Rampy oraz furty (CE) EL IL System bezpieczeństwa kotła parowego (CE) 11 System awaryjnego ssania zęz (CE) 12 Awaryjne odcinanie zaworów paliwa, zdalne odstawianie mechanizmów (CE) EL EL Wymagany "Advanced report" OMMShellDoors_1M_Chk_List.doc OMMShellDoors_1M_Chk_List_F_Aft.doc OMMShellDoors_1M_Chk_List_F_Car.doc OMMShellDoors_1M_Chk_List_F_Fore.doc OMMShellDoors_1M_Chk_List_F_Pilot.doc OMMShellDoors_1M_Chk_List_F_Trans.doc Uwagi Szablon pracy IL wraz z szablonami Advanced Reports dotyczy statków RO-RO na których wymagane jest zgodnie z SOLAS posiadanie OMM (Onboard Maintenance Manual) C_E_Instrukcja_ doc 2 z 10

3 13 Systemu ppoż., wyposażenie ppoż. (CE) EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL Wyposażenie awaryjne do walki z rozlewami olejowymi wg SOPEP(CE) 15 Wyposażenie do walki z wodą (CE) 16 Przegląd środków ratunkowych (CE) EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL Wyposażenie GMDSS (CE) nie raportowan e w MRS 18 Wyposażenie nawigacyjne (CE) EL EL EL EL EL EL Środki łączności (CE) EL RAD_1M_Chk_List.doc 20 Drzwi grodziowe (CE) EL Separator wód zaolejonych (CE) EL C_E_Instrukcja_ doc 3 z 10

4 22 Wywieszone instrukcje, tablice informacyjnych, oznaczenia, piktogramy, taśmy odblaskowe, napisy, oznaczenia wolnej burty 23 Pokrywy lukowe, włazy,klapy wentylacyjne pomieszczeń bronionych instalacjami gaśniczymi (CE) 24 Odpowietrzenia, wlewy, głowice wentylacyjne (CE) EL EL EL EL Sprężarka awaryjna EL (CE)/zasilana z ATR/ 26 Telegraf maszynowy, awaryjny EL stop SG, start SG z awaryjnego EL stanowiska manewrowego, symulacja black-out, (CE) 27 Sygnalizacja wysokiego EL poziomu zęz (CE) 28 Przerzuty pomp (CE) EL Sterowanie awaryjne maszyna sterową (CE) 30 Stan izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych (CE) 31 Awaryjne sterowanie śruba nastawną z CMK i siłowni (CE) 32 System oczyszczania ścieków szarych czarnych, gospodarka śmieciami 33 Nastawy automatyki SG, SP, sprzęgła (CE) 34 Zawory bezpieczeństwa na butlach sprężonego powietrza, sprężarkach powietrza, hydroforów, podgrzewaczy (CE) 35 Kadłub pokłady, poszycie burtowe, nadburcie, nadbudówka (CE) 36 Osprzęt do mocowania ładunku (CE) 37 Urządzenia kotwiczne, EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL cumownicze (CE) 38 Trapy, drabinki pilotowe EL Ster strumieniowy EL DOOR_1M_Chk_List.doc AIRP_1Y_Chk_List.doc DECK_3M_Chk_List.doc LASHING_2M_Report.xls 40 Ładownie / pokłady ładunkowe EL HOLD_1Y_Chk_List.xls 41 Zbiorniki stan ogólny, EL TANK_5Y_Chk_List.xls uszkodzenia, korozja, stan konserwacji, włazy, rurociągi ssąco - tłoczne. 42 Urządzenia, systemy objęte - nadzorem stałym CMS, PMS oraz urządzenia, systemy, dla których producent określił wymagania odnoszące się do okresowego sprawdzania 43 Urządzenia ładunkowe (Starszy Oficer raz do roku) EL Przestawianie końców lin talii żurawików łodziowych 45 Test wewn./zewnętrzny SSAS Ship Security Alert System EL EL EL C_E_Instrukcja_ doc 4 z 10

5 2.2. Procedura założenia nowych prac dla Critical Equipment (CE) Aktualizacja oprogramowania MRS 2.0 do wersji MRS 2.1 Przed rozpoczęciem zakładania nowych pracy wynikających z P-12 zał. 6 należy aktualizowad program MRS 2.0 do wersji 2.1 na wszystkich komputerach na statku na których znajdowała się wersja 2.0. Aby aktualizowad na komputerze: a) Zamknij program MRS 2.0 b) Rozpakuj plik: MRS 2.1 pliki do podmiany w katalogu MRS2-ver zip c) Zawartośd z rozpakowanego katalogu skopiuj do katalogu MRS (katalog w którym zainstalowany jest program MRS 2.0 na komputerze) potwierdzając zamiar zamiany plików d) Powyższe powtórzyd na pozostałych komputerach Aktualizacja danych dla MRS 2.1 niezbędnych do założenia prac. Poniższe operacje dotyczą komputera na którym znajduje się używana baza danych (serwer bazy MRS). Aby aktualizowad dane: a) Rozpakuj plik: CE-JobLayouts.zip b) Zawartośd (szablony prac) skopiuj do podkatalogu \Layouts, katalogu w którym znajduje się MRS 2.1. Zazwyczaj: C:\Program Files\MRS 2.0 Standard\Layouts. c) Rozpakuj plik: AR-Schems.zip d) Zawartośd (Advanced Reports raporty szczegółowe) skopiuj do podkatalogu \Schems, katalogu w którym znajduje się MRS 2.1. Zazwyczaj: C:\Program Files\MRS 2.0 Standard\Schems. e) Uruchomid program MRS 2.1. f) W menu: Maintenances Managers Job Job layouts manager otworzyd menadżera szablonów prac: g) Kliknij Import aby zaimportowad poszczególne szablony z katalogu C:\Program Files\MRS 2.0 Standard\Layouts C_E_Instrukcja_ doc 5 z 10

6 Wprowadzanie prac do system MRS 2.1. Jako podstawę przy zakładaniu prac służyd będzie tabela z zestawieniem szablonów prac z punktu 2.1 niniejszej instrukcji. a) Odszukad komponent wymieniony w kolumnie 2 tabeli b) Kliknij Add Job - wprowadź tytuł pracy c) Zaznacz pole Job based on layout d) Wybierz odpowiedni szablon pracy w oparciu o tabelę z punktu 2.1 C_E_Instrukcja_ doc 6 z 10

7 e) Przypisz kod pracy (Code manager) f) Ustaw odpowiednią Due date. Uwaga: w przypadku gdyby dla danego komponentu istniała praca o takim samym charakterze jak zakładana Critical equipment to należy ją usunąd i zastąpid przez pracę z szablonu szczególnie jest to istote ze względu na kod pracy planuje się aby wszystkie prace związane z CE ujęte w P-12 form. 6 miały numer kodowy zaczynający się od E np.: EE g) W przypadku gdy dla danej pracy wymagany jest raport szczegółowy (Advanced Report) informacje w kolumnie 4 tabeli należy zaznaczyd pole Reporting with advanced report i wybrad raport z podkatalogu C:\Program Files\MRS 2.0 Standard\Schems C_E_Instrukcja_ doc 7 z 10

8 h) Zapisz nową pracę. Więcej informacji na temat wykorzystania szablonów prac znaleźd można w systemie pomocy MRS 2.3. Informacje dodatkowe. MRS w wersji 2.1 ukierunkowany jest bardziej niż poprzednie wersje na użycie szablonów prac jest to szczególnie widoczne w Reminder oraz Component Manager ale nie tylko. Wynika to z faktu rozwijającej się standaryzacji dokumentów, prac i systemów zarządzania na statkach EUROAFRICA L.Ż. Jednym z elementów standaryzacji jest użycie jednakowych szablonów prac typowych na statkach. Pierwszy etap to standaryzacja prac w zakresie Critical Equipment. Kolejny etap to nadanie komponentom indywidualnych kodów ESL w celu jednoznacznej identyfikacji komponentu na wszystkich statkach (obecnie bazy danych na statkach różnią się od siebie często bardzo). Dla osiągnięcia powyższego celu opracowany został już w wersji 2.1 ESL code manager, który pozwala definiowad kody ESL dla późniejszego szerszego zastosowania. System kodowania szablonów prac oparty jest częściowo na ESL kodzie: Docelowo wszystkie szablony prac będą kodowane w powyższy sposób: po cyfrze związanej z ESL koden np. 5 występuje trzycyfrowy numer kolejny przy czym numery od 001 do 200 są dla Critical Equipment E a od 201 do 999 dla pozostałych typów prac. Wszelkie zapytania i wątpliwości proszę kierowad pod adres mailowy C_E_Instrukcja_ doc 8 z 10

9 2.4. Zastosowanie ww. wariantu pokazuje poniższy przykład. Screen 1 Komponent nr Maszyna sterowa rufowa LB ze zdefiniowanymi dla niej 3 pracami typu Critical equipment - EE 1440 praca typu Critical equipment działu maszynowego Engine, o numerze Screen 2 - Ustawienia Reminder-a dla wyselekcjonowania prac typu Critical equipment dla Elektryka ze wszystkich komponentów C_E_Instrukcja_ doc 9 z 10

10 Screen 3 - Prace klasy Critical equipment wyszukane przez Reminder dla ustawieo zadanych na poprzednim screen-ie. Screen 4 - Raporty prac klasy Critical equipment wyszukane przez Reminder dla zadanych ustawieo. Powyższe rozwiązanie zastosowano na promie mf KOPERNIK skąd pochodzą powyższe przykłady. C_E_Instrukcja_ doc 10 z 10

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 29/I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ NA STATKACH 2015 styczeń Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. P O LS K I R EJES T R 1 9 3 6 S TA T K Ó W Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 6/250 Gdańsk grudzień 2004 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku 2005 życzą

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi

Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi 2013 info@softwareprojekt.com.pl Spis treści 1. programie...3 2. Instalacja programu...3 2.1. Konfiguracja uprawnień w systemach Windows...5 2.2. Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji państwa portu 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji państwa portu 2) 1460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji państwa portu 2) Na podstawie art. 11i ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim

Bardziej szczegółowo

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG czerwiec 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Instalacja programu... 5 Klucze licencyjne... 5 Interfejs programu... 6 Panel nawigacji... 6 Menu główne... 7 Funkcje grupy Plik...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4 Weryfikator

Sigillum Sign 4 Weryfikator Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 SŁOWNIK... 4 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 11 1.3 CERTYFIKATY... 12 1.4 O APLIKACJI... 13 1.4.1

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 963 OBWIESZCZENIE. z dnia 8 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 963 OBWIESZCZENIE. z dnia 8 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 963 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowa

Instrukcja podstawowa Instrukcja podstawowa Kalisz, sierpień 2007r. Rozdział 1 Wstęp... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Możliwości programu Comotel... 3 1.3 Wymagania techniczne... 3 Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

LIDER FK. Program finansowo - księgowy

LIDER FK. Program finansowo - księgowy LIDER FK Program finansowo - księgowy LiderFK Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna cześć tej instrukcji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. Produkty które są wzmiankowane

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT NA USŁUGI OKRĘTOWE W CZASIE BUDOWY

KONTRAKT NA USŁUGI OKRĘTOWE W CZASIE BUDOWY Nr kontraktu: Nr IMO INFORMACJE OGÓLNE Główny zamawiający/konstruktor/stocznia budująca Nr budowy Drugi zamawiający /stocznia (stocznie) Nr stoczniowy/fabryczny Jednostki siostrzane Nazwa i adres przyszłego

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition

Access Professional Edition Access Professional Edition Configuration pl Podręcznik użytkownika Access Professional Edition 2.1 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Informacje ogólne 5 1.1 Logowanie użytkownika 8 1.2 Menu i pasek narzędzi

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Szybki start Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e-commerce dla systemu RAKSSQL...1-2 Modele e-commerce...1-4

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo