Poznań, październik Nr 10(49)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, październik 2011. Nr 10(49)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

Transkrypt

1 Nr 10(49)/2011 Poznań, październik 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych informacje o zmianach w kluczowych dokumentach programowych Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Wawrzyniaka 37, Poznań tel , fax

2 Informacje o aktualnych konkursach Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości Poznań tel fax Otwarty nabór wniosków w trybie małych grantów na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w 2011 r. Celem Konkursu jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom działającym w sferze działalności poŝytku publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego o charakterze lokalnym (min. obszar 2 powiatów) lub regionalnym (maks. obszar województwa) w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w 2011 roku określonym w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności poŝytku publicznego na rok Rodzaj zadań publicznych: budowanie toŝsamości regionalnej, konkurencyjna współpraca. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy. Podmioty składające wniosek muszą spełniać kryteria: Prowadzenie statutowej działalności poŝytku publicznego: o na terenie województwa wielkopolskiego, o w dziedzinie objętej naborem wniosków, o zgodnie z zakresem zlecanego zadania publicznego. Posiadanie własnego konta bankowego. Nieposiadanie zobowiązań publiczno prawnych wobec budŝetu państw - 2 -

3 Wysokość dotacji: na realizację powyŝszych zadań została zarezerwowana kwota ,30 zł, jednak wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie moŝe przekraczać kwoty zł. Termin składania wniosków: Wnioski naleŝy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sekretariacie Departamentu Gospodarki UMWW w Poznaniu, ul. Przemysłowa 46, Poznań, II piętro. O przyjęciu wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Departamentu Gospodarki UMWW (nie decyduje data stempla pocztowego). Wnioski naleŝy składać w terminie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia 1 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania się środków finansowych. Oferty złoŝone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:. Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a Warszawa tel fax Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie Projekty na rzecz społeczności romskiej Celem Poddziałania jest dofinansowanie projektów obejmujących działania z zakresu integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem tych, które w ciągu ostatnich 3 lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgod-nie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości i podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wysokość dotacji: alokacja na rok 2011 w ramach konkursu wynosi zł. Termin składania wniosków - Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu naleŝy składać osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2A, Warszawa, wnioski moŝna składać od 4 kwietnia 2011 r. w godzinach od 8.30 do Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Celem Działania jest: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maks. przez okres 3 lat), pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla uŝytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych), dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposaŝenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze połoŝone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej), dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem. Wnioski mogą składać : jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wysokość dotacji: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złoŝonych w ramach II rundy 2011 wynosi ,34 zł. Termin składania wniosków - wnioski o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, naleŝy składać w zamkniętej kopercie, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w biurze WWPE. Wnioski naleŝy składać w dniach pracy instytucji, w godzinach pracy biura tj , pod adresem: Władza WdraŜająca Programy Europejskie, ul. śurawia 6/12, II piętro, pokój 302, Warszawa. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uwaŝa się dzień wpływu przesyłki do WWPE. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 sierpnia 2011 r. do 28 października 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: aspx Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha Warszawa tel. (22) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty - 4 -

5 Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe Ŝycie Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe Ŝycie - projekty konkursowe Konkurs Opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego Celem Konkursu jest opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Ma się to przyczynić do wypracowania nowej jakości doskonalenia nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekty powinny zaangaŝować przedsiębiorstwa do procesu realizacji programu, aby umoŝliwić nauczycielom odbycie staŝy i praktycznego uzupełnienia wiedzy. Efektem projektu ma być takŝe poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie nowych technik i technologii w obszarze nauczania zawodu, doskonalenie warsztatu pracy z uczniem przy uŝyciu nowoczesnych środków dydaktycznych, takich jak techniki wizualne i multimedialne. W ramach konkursu wyłonione zostaną podmioty, które: opracują program praktyk, dokonają rekrutacji uczestników, zorganizują i zrealizują praktyczne doskonalenie w przedsiębiorstwie. Rezultatem konkursu ma być wypracowanie rozwiązań, które poprawią jakość doskonalenia nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym. Celem projektów realizowanych w konkursie ma być opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Ma się to przyczynić do wypracowania nowej jakości doskonalenia nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekty powinny zaangaŝować przedsiębiorstwa do procesu realizacji programu, aby umoŝliwić nauczycielom odbycie staŝy i praktycznego uzupełnienia wiedzy. Efektem projektu ma być takŝe poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie nowych technik i technologii w obszarze nauczania zawodu, doskonalenie warsztatu pracy z uczniem przy uŝyciu nowoczesnych środków dydaktycznych, takich jak techniki wizualne i multimedialne. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty oprócz osób fizycznych z uwagi na brak moŝliwości zapewnienia warunków realizacji projektów. Jedynym wyjątkiem są osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową lub gospodarczą. Projekty realizowane w ramach Działania 3.4, Poddziałania muszą być skierowane bezpośrednio do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wysokość dotacji: środki przeznaczone na konkurs w roku 2011 wynoszą zł. Nabór wniosków w konkursie rozpoczął się 7 kwietnia W związku z tym, Ŝe konkurs ma charakter otwarty nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania środków. Termin składania wniosków: wnioski o dofinansowanie projektów naleŝy składać w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, tj.: w Departamencie Funduszy Strukturalnych (sekretariat, pokój nr 374, III piętro) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 8.30 do Wnioski moŝna składać osobiście lub nadsyłać pocztą bądź przesyłką kurierską. Instytucja Pośrednicząca prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób ciągły od 7 kwietnia 2011 (otwarcie konkursu) do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

6 Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. ze środków 0,6% rezerwy Celem Akcji jest dofinansowania kosztów likwidacji szkód powstałych w obiektach szkół w wyniku zdarzeń losowych oraz klęsk Ŝywiołowych. Samorządy mogą występować do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w szczególności w ramach następujących zadań: pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (kryterium III), dofinansowanie JST, w których wystąpiły klęski Ŝywiołowe (kryterium VII). Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji: środki przekazywane będą samorządom z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Termin składania wniosków - wnioski naleŝy składać w dwóch kompletnych egzemplarzach i kierować je do Ministerstwa Edukacji Narodowej na następujący adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs Radosna szkoła Celem Konkursu jest: stworzenie 6- i 7-latkom rozpoczynającym naukę, bezpiecznych warunków do nauki, opieki i wychowania w szkole, porównywalnych do warunków w edukacji przedszkolnej, uwzględniającej aktywną naukę i zabawę, wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły, stworzenie warunków organizacyjnych umoŝliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci, spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole. Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół podstawowych. Wnioski będą podzielone wg kryterium: szkoła mała gdzie liczba uczniów w klasach I-III wynosi od 1 do 69, szkoła duŝa - gdzie liczba uczniów w klasach I-III wynosi 70 osób i więcej. Wysokość dotacji - na 2012 rok w programie zaplanowano kwotę zł. Środki mogą być przeznaczone na: zakup pomocy dydaktycznych (wnioski złoŝone po raz pierwszy i ponownie), zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (wnioski złoŝone ponownie), zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw albo utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (wnioski złoŝone ponownie), zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (wnioski złoŝone po raz pierwszy), utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (wnioski złoŝone po raz pierwszy), zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw (wnioski złoŝone po raz pierwszy). Maksymalne wsparcie finansowe: dla szkół małych : - 6 -

7 o zł zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, o zł utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw, dla szkół duŝych : o zł - zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, o zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji duŝego placu zabaw, dla szkół duŝych, które nie mają terenu na duŝy plac zabaw: o zł - zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do kilku miejsc zabaw w szkole, o zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw. Termin składania wniosków 10 października 2011 r. upływa termin składania wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o wsparcie finansowe w 2012 roku na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz na szkolne place zabaw. Termin składania wniosków organów prowadzących do wojewodów mija natomiast 2 listopada 2012 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa tel. (22) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego Konkurs Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną Celem Konkursu jest wspieranie podmiotów w obszarze rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych przez administrację publiczną. Wnioski mogą składać: podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność poŝytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, projekty muszą być realizowane w partnerstwie co najmniej jednej organizacji pozarządowej i jednej jednostki samorządu terytorialnego

8 Wysokość dotacji: - na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Termin składania wniosków - Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 20 czerwca 2011 r. Wniosek naleŝy złoŝyć osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą listem poleconym na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa tel. (22) Konkurs Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce Celem Konkursu jest dostarczenie źródła wiedzy dla: rozwiązywania bieŝących problemów przez inne jednostki administracji publicznej o podobnej charakterystyce, unikania przyszłych błędów na podstawie doświadczeń instytucji, które przeszły juŝ podobne wyzwania i problemy w przeszłości, szukania inspiracji uczenia się od liderów w danej dziedzinie. W konkursie będą brane pod uwagę modele, narzędzia czy rozwiązania, które nawiązują do kluczowych zagadnień określonych w Strategii EUROPA Strategia Europa 2020 (zatwierdzona 17 czerwca 2010 r. przez Radę Europejską) ma zapewnić UE wyjście z kryzysu i przygotowanie europejskiej gospodarki na wyzwania następnego dziesięciolecia poprzez działania na rzecz wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia produktywności i spójności społecznej, zgrupowane w trzech priorytetach: Priorytet I. Rozwój inteligentny (smart growth) zwiększenie roli wiedzy, badań naukowych/innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego, Priorytet II. Rozwój zrównowaŝony (sustainable growth) w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej dla środowiska i bardziej konkurencyjne, Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) gospodarka charakteryzująca się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniająca spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty publiczne odpowiedzialne za kształtowanie i realizację polityki rozwoju oraz podmioty realizujące przedsięwzięcia w ramach tej polityki, tj. jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki im podległe lub od nich zaleŝne oraz podmioty, które realizują przedsięwzięcia, kwalifikujące się do - 8 -

9 konkursu, np. organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, związki, stowarzyszenia jst, pracobiorców, pracodawców i inne. Zgłoszenia konkursowe podmiotów innych niŝ administracja publiczna muszą uzyskać poparcie ze strony administracji uczestniczącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Do Konkursu moŝna zgłaszać przykłady rozwiązań, które mają oddziaływanie: ogólnopolskie, ponadregionalne, obszar co najmniej 2 województw, w tym w ramach obszarów funkcjonalnych, regionalne, ponadlokalne, obszar co najmniej 2 gmin lub 1 powiatu, w tym w ramach obszarów funkcjonalnych, lokalne: o stolica województwa, o gmina miejska, o gmina miejsko-wiejska, o gmina wiejska. Nagrody: Przykłady dobrych praktyk posłuŝą jako studia przypadków w materiałach dydaktycznych wykorzystywanych podczas szkoleń w 2012 r. dla administracji publicznej. Laureaci i nominowani będą zapraszani w charakterze prelegentów lub uczestników na spotkania tematyczne organizowane przez MRR i poświęcone zarządzaniu strategicznemu rozwojem, w trakcie trwania projektu Zarządzanie strategiczne rozwojem poprawa jakości rządzenia w Polsce. Wszystkie rozwiązania, przedsięwzięcia, działania, które otrzymały nominację oraz zwycięskie przykłady dobrych praktyk zostaną zamieszczone w elektronicznym katalogu najlepszych praktyk zarządzania strategicznego rozwojem na stronie internetowej MRR. przykładom dobrych praktyk zostaną poświęcone artykuły w czasopismach przeznaczonych dla administracji publicznej oraz na portalu MRR i portalach branŝowych. Nominowani zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród. Nagrodą dla laureatów i nominowanych jest pamiątkowa statuetka Ministra Rozwoju Regionalnego. Termin składania wniosków: 10 października 2011 r. termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, 15 października 2011 r. termin nadsyłania zgłoszeń w wersji papierowej. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie naleŝy przesłać w wersji elektronicznej na adres: oraz w wersji papierowej na adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, ul. Wspólna 2/4, Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: zania_strategicznego_rozwojem_kraju_ aspx Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet V Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Celem Działania jest udzielenie dofinansowania na: wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu: o stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, o opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdraŝania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu. Dofinansowanie moŝe zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne. fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie moŝe zostać przyznane na projekty o charakterze - 9 -

10 inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowoadministracyjne. Wnioski mogą składać koordynatorzy powiązania kooperacyjnego: działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej, oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych w 27 ust. 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. Nr 36, poz. 185 ), oraz instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, spełniający warunki określone w 27, 27a ust 1-2 i 28 ww. Rozporządzenia. Wysokość dotacji: wynosi zł. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi: na wczesna fazę rozwoju powiązania ekwiwalent euro ( euro w przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze transportu drogowego), na fazę rozwoju powiązania: o 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, o 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe, o 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo, o 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia, o 600 tysięcy złotych w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania. Termin składania wniosków: wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie naleŝt przesyłać listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, Warszawa w terminie od od 19 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: IG_ aspx Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Kwalifikowanego i MłodzieŜowego ul. Senatorska Warszawa tel. (22) Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich Podzadanie: Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych Celem Konkursu jest realizacja poniŝszych zadań: organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych

11 W ramach dwóch pierwszych zadań wznawia się rozpatrywanie wniosków wyłącznie adresowanych do osób starszych niepełnosprawnych (50+). Priorytetowo będą traktowane wnioski przewidujące: włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych, poprzez sport, realizowane z udziałem wolontariuszy, działania kształtujące zachowania prozdrowotne społeczeństwa i promujące zdrowie, działania integracyjne, realizowane w szczególności na obiektach Moje Boisko ORLIK Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. Dopuszczalne jest złoŝenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków pomiędzy poszczególne organizacje. Wysokość dotacji: nie została jeszcze określona. Termin składania wniosków - oferty naleŝy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, Warszawa, ul. Senatorska 14, w terminie do 24 stycznia 2011 r. Nabór uruchomiono od 1 sierpnia 2011 r. Data zakończenia naboru nie została podana. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej ul. Stefana Batorego Warszawa tel. (22) , (22) Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie działań związanych z uruchomieniem systemu Child Alert Celem Konkursu jest prowadzenie działań przygotowujących do uruchomienia w Polsce systemu Child Alert. Child Abduction Alert System to system alarmowy stworzony w celu uruchomienia zorganizowanej i natychmiastowej akcji poszukiwawczej w momencie uprowadzenia dziecka. Bardzo waŝne jest wypracowanie w tym celu skutecznych metod i form współpracy z Policją oraz innymi podmiotami, które mogą zwiększyć skuteczność działań poszukiwawczych. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczynić się do jak najszybszego przygotowania moŝliwości uruchomienia w Polsce systemu Child Alert, w tym takŝe do skutecznego zbierania informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywania tych informacji Policji, włączania mediów, telefonii oraz innych podmiotów w działania związane z uruchomieniem tego systemu, a takŝe poszarzenia wiedzy społeczeństwa o istnieniu tego systemu. Realizacja zadania powinna zakończyć się sporządzeniem raportu o zasadach funkcjonowania systemu Child Alert w Unii Europejskiej oraz koncepcji wdroŝenia systemu Child Alert w Polsce, uwzględniającej przede wszystkim obowiązujące przepisy prawa, przede wszystkim z zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiednie rozwiązania teleinformatyczne, a takŝe planowane procedury współpracy z Policją w zakresie przekazywania danych

12 Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzące działalność poŝytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego. Wysokość dotacji: zł. Termin składania wniosków: oferty naleŝy składać do dnia 18 października 2011 r. : korespondencyjnie na adres: Departament Analiz i Nadzoru, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, Warszawa, z dopiskiem otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie działań związanych z uruchomieniem systemu Child Alert, bezpośrednio, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Batorego 5, w godzinach Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: European Commission Education, Audiovisual and Culture DG avenue du Bourget 1 B-1140 Brussels Belgium Program Kultura Część 1. Projekty współpracy Obszar Wspieranie europejskich festiwali kultury Celem Działań jest ułatwianie międzynarodowych działań oraz nawiązywanie międzynarodowych kontaktów w dziedzinie kultury. Rodzaje działań kwalifikujących się do dofinansowania: dotyczące wszystkich dziedzin kultury i sztuki: sztuki performatywne i wizualne, literatura, dziedzictwo. Nie kwalifikują się projekty audiowizualne, o wyraźnym europejskim charakterze, wpisujące się w cele Programu Kultura, oparte na realnej współpracy międzynarodowej: w projektach muszą uczestniczyć co najmniej trzy organizacje z róŝnych państw uczestniczących w Programie oraz co najmniej jeden operator kulturalny z państwa trzeciego. Wszyscy organizatorzy muszą działać na podstawie umowy określającej zasady i wkład kaŝdego z nich w tworzenie, realizację i finansowanie projektu, ukierunkowanej na działalność w państwie trzecim: co najmniej połowa działań musi się odbywać w państwie trzecim, przedsięwzięcia interdyscyplinarne, łączące kilka róŝnych dziedzin sztuki, innowacyjne, oryginalne, oparte na interesującym pomyśle. Jedna edycja festiwalu maksymalnie 12 miesięcy. Wnioski mogą składać: publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, których główna działalność polega na organizowaniu festiwali. Wnioskodawca musi mieć siedzibę w jednym z krajów

13 uczestniczących w Programie Kultura oraz wykazać się finansową i operacyjną zdolnością do przeprowadzenia proponowanych działań. Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa naleŝące do EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), państwa kandydujące do UE (Turcja, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra), państwa Bałkanów Zachodnich: Bośnia i Hercegowina oraz o ile zostanie podpisane porozumienie o współpracy Albania. Wysokość dotacji wynosi do euro. Dofinansowanie nie moŝe stanowić więcej niŝ 60% kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków upływa 16 listopada 2011 r. Formularz wypełnia się i przesyła elektronicznie (do godz. 12:00). Kopię wydrukowaną formularza wysyła się na adres Agencji Wykonawczej w Brukseli (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek moŝna wypełnić w języku polskim, jednak zaleca się uŝywać jednego z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (angielski, francuski, niemiecki). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Uczenie się przez całe Ŝycie Program sektorowy Jean Monnet Działanie Zdobywanie wiedzy o UE w szkole Celem Działania jest informacja i działalność badawcza nacelowane na propagowanie dyskusji i wiedzy na temat procesu europejskiej integracji. Projekty powinny skupiać się na rozwoju treści nauczania o Unii Europejskiej na poziomie szkoły podstawowej, średniej oraz zawodowej oraz innych szkoleń. Kwalifikujące się działania muszą spełniać przynajmniej jedno z wymienionych kryteriów: opracowanie i przekazywanie odpowiedniej wiedzy dydaktycznej oraz nowych lub dostosowanych materiałów dydaktycznych przeznaczonych do nauczania w dziedzinie integracji europejskiej na poziomie szkoły podstawowej i średniej oraz w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, organizowanie szkolenia nauczycieli i ich ustawicznego kształcenia poprzez przekazywanie im odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o integracji europejskiej na poziomie szkoły podstawowej i średniej oraz w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, organizowanie seminariów lub warsztatów poświęconych integracji europejskiej opracowanych specjalnie dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekty te muszą być złoŝone przez instytucje szkolnictwa wyŝszego, które mogą wykazać się doświadczeniem w nauczaniu i działalności badawczej w dziedzinie integracji europejskiej. Do projektów naleŝy dołączyć wykaz szkół, które zgodziły się uczestniczyć w działaniach. Wnioski mogą składać: instytucje szkolnictwa wyŝszego, stowarzyszenia: o profesorów i pracowników naukowych specjalizujących się w studiach nad integracją europejską, o nauczycieli i pedagogów, o świadczące usługi w zakresie ustawicznego kształcenia i szkolenia nauczycieli, o instytucji szkolnictwa wyŝszego i/lub szkół

14 Wysokość dotacji: maksymalna kwota dofinansowania wynosi euro. Komisja maksymalnie moŝe pokryć 75% kosztów kwalifikowanych. Projekt powinien trwać 1 rok. Termin składania wniosków: upływa 12 lutego 2012 r. Formularz aplikacyjny naleŝy wysłać do właściwej agencji Komisji. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Programów Europejskich Al. Jerozolimskie Warszawa tel fax Inicjatywa Jessica Celem Inicjatywy są działania rewitalizacyjne dostępne w ramach Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich a takŝe Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich, oraz w zakresie Działania 4.2 Rewitalizacja obszarów powojskowych i poprzemysłowych. W ramach działania wspierane będą kompleksowe projekty, przyczyniające się do wykształcenia bądź wzmocnienia potencjału rozwojowego danego obszaru. Miasta, gminy lub powiaty, w obrębie których znajdują się obszary poprzemysłowe lub powojskowe wymagające rewitalizacji i które będą chciały uzyskać wsparcie w ramach działania, muszą posiadać programy rewitalizacji pozwalające na identyfikację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych. W programach tych muszą zostać wyznaczone granice obszarów dysfunkcyjnych wraz z uzasadnieniem. Powinny one zawierać takŝe opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego terenów rewitalizowanych oraz sposoby rozwiązywania problemów społecznych. Przedmiotem finansowania mogą być inwestycje miejskie na obszarach zdegradowanych, ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji. Finansowane będą projekty umoŝliwiające zwrot zainwestowanego kapitału i spłatę zaciągniętej poŝyczki, ale jednocześnie, ze względu na komponent społeczny, nie mające moŝliwości uzyskania pełnego finansowania komercyjnego. Wnioski mogą składać m.in. przedsiębiorcy, miasta, spółki komunalne, wyŝsze uczelnie. Wysokość środków wynosi zł przeznaczone na finansowanie projektów rewitalizacyjnych. PoŜyczki udzielane są w PLN. Maksymalna wysokość poŝyczki nie moŝe przekroczyć 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu Miejskiego. Okres spłaty poŝyczki to maksymalnie 20 lat, z maksymalną karencją w spłacie kapitału do 4 lat. Środki finansowe przeznaczone na realizację Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce są inwestowane w Projekty Miejskie w formie poŝyczek, z zastrzeŝeniem, iŝ: 60% środków przeznaczone zostanie na inwestycje w Projekty Miejskie zlokalizowane w duŝych miastach (powyŝej 50 tysięcy mieszkańców); 40% środków przeznaczone zostanie na inwestycje w Projekty Miejskie zlokalizowane w małych miastach (poniŝej 50 tysięcy mieszkańców); euro przeznaczonych zostanie na realizację inwestycji związanych ze wsparciem instytucji otoczenia biznesu

15 Termin składania wniosków upływa wraz z wyczerpaniem całej kwoty. Wnioski o udzielenie poŝyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK, naleŝy przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską na adres (moŝna takŝe złoŝyć osobiście w siedzibie Oddziału BGK w Poznaniu) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Oddział w Poznaniu, ul. Św. Marcin 58/64, Poznań. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Central Europe Programme Joint Technical Secretariat Museumstrasse 3/A/III 1070 Vienna Austria Program dla Europy Środkowej IV nabór projektów Celem Programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej. Działania realizowane powinny być w ramach jednego z pięciu obszarów interwencji: 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy, 2.4 Technologie ICT i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu, 3.4 Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań, 4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej, 4.3 Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. Projekty powinny prezentować innowacyjne rozwiązanie problemu wspólnego dla partnerów z róŝnych państw przystępujących do projektu. Wsparcie uzyskają jedynie projekty ukierunkowane na wdroŝenie. W ramach projektu moŝna zrealizować działanie pilotaŝowe (w tym inwestycję) testujące skuteczność danej metodologii w praktyce. Wnioski mogą składać m.in.: władze centralne, regionalne i lokalne, ich związki i stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, wyŝsze uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje wspierające i promujące zrównowaŝony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość. Wysokość dotacji - alokacja planowana na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach IV naboru to ok euro z EFRR. Kwota ta moŝe się zwiększyć dzięki oszczędnościom z finalizowanych projektów. Rekomendowana wielkość projektu wynosi od do kosztów kwalifikowalnych. Wysokość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaleŝna jest od składu partnerstwa (patrz powyŝej). Dofinansowanie dla polskich partnerów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego moŝe wynieść do 85% ponoszonych w projekcie wydatków i udzielane jest w formie refundacji. Termin składania wniosków trwa od 10 czerwca do 19 października 2011 r., w przypadku wysłania wniosku projektowego pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Wersję elektroniczną wniosku projektowego wraz z wybranymi załącznikami naleŝy dostarczyć na CD lub innym nośniku wraz z wersją drukowaną pod adres: Central Europe Programme, Joint Technical Sekretariat, Application Fourth Call, Museumstrasse 3/A/III, 1070 Vienna, Austria Wysłanie dokumentacji drogą elektroniczną nie będzie uznawane

16 W przypadku osobistego dostarczenia dokumentacji projektowej naleŝy złoŝyć ją najpóźniej do godziny ostatniego dnia naboru w siedzibie Sekretariatu. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/ Warszawa tel. (22) fax (22) Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Priorytet II Promowanie i/lub wzmacnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii Konkurs projektów Celem Konkursu jest promowanie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi oraz tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu.. Działania w ramach Funduszu Partnerskiego powinny mieć na celu między innymi: promowanie i wymianę najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów/instytucji, zapewnienie transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji i partnerów społecznych polskim władzom lokalnym i regionalnym, instytucjom i partnerom społecznym w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania dotyczących konkretnych przedsięwziąć takich jak działania informacyjne, konsultacje społeczne i negocjacje z partnerami społecznymi, współpracę polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu. W ramach Funduszu Partnerskiego Wnioskodawcy będą mieli moŝliwość realizacji projektów nastawionych przede wszystkim na zacieśnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Celem Funduszu Partnerskiego jest takŝe tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i w Szwajcarii. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Partnerskiego ma ponadto umoŝliwić przeprowadzenie takich przedsięwzięć, które przyczynią się do wzmocnienia partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu regionalnego, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i w Szwajcarii i do uzyskania znaczącej pozycji organizacji pozarządowych we współtworzeniu społeczności lokalnej. Fundusz Partnerski stworzy równieŝ szansę na realizację projektów o charakterze lokalnym lub regionalnym w obrębie róŝnych sektorów tematycznych mających na celu wymianę najlepszych praktyk oraz transfer pomiędzy regionami

17 Wnioski mogą składać: polskie jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i stowarzyszenia załoŝone w oparciu o ustawy, z wyłączeniem ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ich stowarzyszeniami i związkami, jak równieŝ szwajcarskimi partnerami społecznymi i instytucjami, polskie instytucje i polscy partnerzy społeczni w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ich stowarzyszeniami i związkami lub szwajcarskimi instytucjami i partnerami społecznymi. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe uŝyte powyŝej określenie instytucja oznacza instytucję non-profit lub non-for-profit nie będącą organizacją pozarządową w myśl polskiej Ustawy o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) podejmującą działania dla dobra publicznego, której właścicielem jest samorząd terytorialny. Jednocześnie podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego muszą spełniać następujące warunki: mieć osobowość prawną, być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złoŝeniem Wniosku o dofinansowanie, być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działać na zasadzie non-profit lub non-for-profit, tj. nie dla osiągnięcia zysku lub przeznaczać wygenerowany zysk na cele statutowe. Wysokość dotacji - na Priorytet 2 w ramach Grantu Blokowego przeznaczono ok. 1, CHF. Wartość dofinansowania projektu w Priorytecie 2 będzie mogła wynosić od CHF do CHF. Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie pierwszego naboru do Funduszu Partnerskiego: 1 CHF 3,1907 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 1 czerwca Termin składania wniosków - wnioski naleŝy składać pod adres: ECORYS Polska Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, Warszawa od 1 czerwca do 30 listopada 2011 r. do godz osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ul. Traugutta 7/ Warszawa tel./fax (22) Program dotacji Celem Programu są działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania dla instytucji non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: edukacji, obejmujących: o innowacje w edukacji,

18 o edukację ekonomiczną, o dziedzictwo kulturowe i tradycje, o twórczość artystyczną dzieci i młodzieŝy, rozwoju lokalnego, obejmującego: o priorytety opieki zdrowotnej, o polityka społeczna, o nauka przedsiębiorczości. Wnioski mogą składać fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe. Szkoły równieŝ muszą posiadać własne konto bankowe, niezaleŝne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złoŝony przez instytucję prowadzącą Wysokość dotacji nie została określona. Termin składania wniosków: na działania o charakterze lokalnym, tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) - do 30 września 2011 r. (udostępnienie systemu od 1 września 2011), na działania o charakterze ponadlokalnym, tzn. realizowane na obszarze większym niŝ jedno województwo od 14 listopada do 14 grudnia 2011 r. (udostępnienie systemu od 4 maja). System przyjmie jedynie wnioski zawierające kompletną dokumentację dodatkową (załączniki - szczegółowy opis projektu, szczegółowy budŝet oraz statut organizacji i aktualny wypis z rejestru sądowego). Niedotrzymanie terminu złoŝenia wniosku będzie skutkowało odrzuceniem go przez system i koniecznością złoŝenia w kolejnym wyznaczonym terminie. Nie będą przyjmowane wnioski wysyłane em. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Fundacja Banku Zachodniego WBK ul. Grzybowska 5A Warszawa tel. (22) fax (22) Program Bank Dziecięcych Uśmiechów Celem Programu jest inwestowanie w edukację i rozwój talentów poszczególnych dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej oraz w ciągły rozwój wychowawców, pedagogów i wolontariuszy, którzy z wielkim poświęceniem zajmują się dziećmi. Program BDU jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na codzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. PoniewaŜ wiele dzieci, we własnych rodzinach, nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości, to część odpowiedzialności za ich wychowanie biorą na siebie instytucje państwowe i organizacje społeczne. To one najlepiej znają swoich podopiecznych, ich potrzeby, marzenia, talenty

19 Organizacje mogą złoŝyć wniosek na dowolny projekt, który według nich odpowiada potrzebom danego dziecka lub grupy dzieci. Fundacja rekomenduje: organizowanie lub finansowanie indywidualnych lub grupowych kursów: o językowych, o muzycznych, o artystycznych, o komputerowych, o sportowych, o logopedycznych. wycieczki edukacyjne (do 3 dni), których program będzie obejmował zajęcia poprzedzające wyjazd, aktywność indywidualną uczestnika podczas wycieczki oraz zajęcia podsumowujące wyjazd. organizację świąt narodowych w lokalnym środowisku, w szkole lub innej placówce. udział w konkursach i warsztatach, szczególnie tych promujących wiedzę o Polsce, historii XX i XXI w., kształtujących postawy obywatelskie. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieŝy, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa na drodze itp. konsultacje z psychologami, specjalistami, logopedami itp. Wnioski mogą składać placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły, Rodzinne Domy Dziecka. Wysokość dotacji - maksymalna kwota dotacji, o którą moŝna się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi zł. Termin składania wniosków trwa od 19 września do 14 października 2011 r. W programie grantowym rozpatrywane będą TYLKO te wnioski, które złoŝone zostały złoŝone przy uŝyciu specjalnie stworzonej aplikacji internetowej. Do kaŝdego wniosku naleŝy dołączyć imienną listę dzieci (bez nazwisk) wraz ze skróconą informacją nt. ich sytuacji rodzinnej. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs Odkryj e-wolontariat Fundacja Dobra Sieć ul. Marszałkowska 6/ Warszawa tel. (22) fax (22) wew Celem Konkursu jest nagrodzenie i promowanie przykładów ciekawych i wartościowych projektów wykorzystujących nowe technologie dla dobra wspólnego. Innymi celami są:

20 promocja e-wolontariatu rozumianego jako działania o charakterze pomocy lub pracy wolontarystycznej zachodzącej w przestrzeni wirtualnej, stworzenie bazy dobrych praktyk e-wolontariatu, badanie zjawiska e-wolontariatu. Do Konkursu moŝna zgłaszać projekty e-wolontariatu rozumianego jako: współpraca na zasadzie wolontariatu z organizacją pozarządową, instytucją publiczną lub firmą na odległość, za pośrednictwem narzędzi internetowych, w celu realizowania projektów na rzecz dobra wspólnego, realizowanie działalności społecznej przez grupę nieformalną w środowisku Internetu, działania wszechstronne realizowania na rzecz społeczności lub osób indywidualnych, na polu kultury, edukacji, poradnictwa, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania 2 dobra wspólnego i innych społecznie waŝnych dziedzin, niekoniecznie związane z tworzeniem narzędzi internetowych, działania zakładające zarówno długotrwałą współpracę z organizatorem wolontariatu, jak i jednorazowe wsparcie. Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, instytucje posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoŝy osoba prawna, prowadzące stronę internetową lub inną działalność w Internecie oraz współpracujące z wolontariuszami za pośrednictwem Internetu. Nagrody: środki finansowe z przeznaczeniem na rozwój projektów angaŝujących e-wolontariuszy. O liczbie laureatów i wysokości poszczególnych nagród zadecyduje Kapituła. Termin składania wniosków: zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane poprzez stronę internetową e-wolontariat.pl w okresie od 17 września do 31 października 2011 r., w formie internetowego formularza. Formularz jest dostępny i moŝe być wypełniony wyłącznie poprzez stronę internetową e-wolontariat.pl. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Fundacja Dzieci Niczyje ul. Katowicka Warszawa tel/fax (22) Konkurs Dzień Bezpiecznego Internetu Celem Konkursu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieŝy do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2005 roku. Jego organizatorami są Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), tworzące Polskie Centrum Programu "Safer Internet", a głównym partnerem jest Fundacja Orange. Głównym elementem narodowych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu są inicjatywy lokalne promujące temat bezpieczeństwa, realizowane m.in. przez organizacje pozarządowe oraz szkoły. Konkurs mikrograntów ma na celu wsparcie realizacji tego typu działań wśród dzieci, młodzieŝy i rodziców w dowolnej formie: zajęć edukacyjnych, konkursów, happeningów, pikników czy przedstawień. itp

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 01 (88)/2015 Poznań, styczeń 2015 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 1(28)/2010 Poznań, styczeń 2010 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo