Spis treci: REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treci: REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS"

Transkrypt

1 2005

2 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS Spis treci: 1. Wstp...4 CZ I. ZASADY OGÓLNE Rodzaje zawodów bryda sportowego Organizator i organizacja zawodów Sprzt Dokumentacja zawodów Uczestnicy zawodów Widzowie Sdzia zawodów Czas gry Stosowanie systemów licytacyjnych Alertowanie Stopowanie Kasety licytacyjne (bidding boxy) Zasłony zasady ogólne Alertowanie przy uyciu zasłon Zmiany niektórych przepisów MPB przy uyciu zasłon Brydrama i inne rodki medialne Zapisywanie wyników rozdania Punktowanie wyników Podawanie wyników Odwołania Komisja Odwoławcza zasady powoływania Komisja Odwoławcza zasady pracy...13 CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) Podstawowe rodzaje turniejów Rodzaje turniejów w zalenoci od uczestników Rodzaje turniejów w zalenoci od organizatora Organizator turnieju Rejestracja turniejów Obowizki organizatora turnieju Zlecenie organizacji turnieju Dokumentacja turnieju Sposoby rozgrywania turniejów Rozstawienie uczestników w turniejach Dopuszczanie uczestników rezerwowych Rozdawanie i powielanie kart Liczba rozda w turnieju Warunki sklasyfikowania uczestnika Zasady zajmowania miejsc w turniejach specjalnych Kary Orzekanie procentowych rezultatów rozjemczych Zdjcie rozdania w skutek przekroczenia czasu Metody obliczania wyników Punktacja długofalowa Dzielenie lokat

3 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 45. Zrónicowanie lokat dzielonych w turniejach liczonych na wynik maksymalny Zrónicowanie lokat dzielonych w teamach round robin Zrónicowanie lokat dzielonych w teamach na dochodzenie Wpisowe i nagrody CZ III. REGULAMIN MECZU BRYDOWEGO (RMB) Definicja meczu brydowego Organizator meczu Warunki organizacji meczu Pokój otwarty, pokój zamknity Dokumentacja przebiegu meczu Definicja druyny, definicje gospodarza i gocia Kapitan druyny Wystawianie składów druyn Zasady tworzenia par w meczu Zasady ogólne przebiegu meczu Zasady zajmowania miejsc Rozdawanie kart Walkower Rozegranie meczu na tych samych liniach Zasady sdziowania meczu Zasady obliczania wyników meczu Przepisy kocowe

4 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 1. Wstp 1. Regulamin Zawodów Bryda Sportowego (RZ) wraz z Midzynarodowym Prawem Brydowym (MPB) tworz kodeks obejmujcy wikszo aspektów gry w bryda sportowego. Regulamin szczegółowy imprezy moe zawiera dodatkowe regulacje zgodne ze specyfik danych rozgrywek. 2. Regulamin Zawodów składa si z czci I Zasady Ogólne, czci II Regulamin Turniejów Bryda Sportowego, czci III Regulamin Meczu Brydowego. 3. Cz I formułuje przepisy prawne dotyczce gry w bryda sportowego w zawodach organizowanych lub nadzorowanych przez Polski Zwizek Bryda Sportowego (PZBS). 4. Cz II i III kodyfikuje przepisy obowizujce w poszczególnych rodzajach zawodów rozgrywanych pod patronatem PZBS w turniejach (Regulamin Turniejów Bryda Sportowego) i w meczu (Regulamin Meczu Brydowego). CZ I. ZASADY OGÓLNE 2. Rodzaje zawodów bryda sportowego 1. Zawody bryda sportowego uwaa si za zawody sportowe w rozumieniu przepisów, zawartych w odpowiednich aktach prawnych (pastwowych, sportowych itd.) 2. Zawodami bryda sportowego s: a) turnieje bryda sportowego, b) mecz brydowy. 3. Organizator i organizacja zawodów 1. Zawody bryda sportowego mog by organizowane przez PZBS, członków Zwizku, sekcje bryda sportowego, kluby sportowe oraz inne instytucje i organizacje, a take przez osoby fizyczne. 2. Do obowizku organizatora naley: a) przygotowanie odpowiednich pomieszcze oraz zapewnienie odpowiednich warunków rozgrywek, b) przygotowanie sprztu w tym kaset licytacyjnych i zasłon stolikowych, gdy wymaga tego szczegółowy regulamin danych rozgrywek, c) zapewnienie naleytego porzdku w trakcie rozgrywek oraz warunków gwarantujcych tajno rozda, d) spełnienie innych wymogów, ujtych w odnonych regulaminach, w tym m. in. informacji o zawodach, zapewnienie obsady sdziowskiej, ogłoszenie wyników zawodów, realizacji zobowiza finansowych i jeli jest wymagane, złoenie sprawozdania z zawodów. 4. Sprzt 1. Wymogi odnonie sprztu s nastpujce: a) pudełka rozdaniowe (z kartami) powinny by oznaczone zgodnie z przepisem 2 MPB, 4

5 CZ I. ZASADY OGÓLNE b) stoliki przeznaczone do gry, w miar moliwoci kwadratowe, o wymiarach co najmniej 0,9 m na 0,9 m, a wysoko stolika około 0,8 m. Stoliki winny by oznakowane i ustawione zgodnie z przepisem 3 MPB, c) kady stolik powinien by wyposaony w komplet czterech kaset licytacyjnych, d) zasłony stolikowe (o ile ich uycie przewiduje regulamin szczegółowy zawodów), odpowiednio dopasowane do uytych stolików powinny by ustawione po przektnej stolika tak, e zawodnicy N i E siedz po jednej stronie zasłony, a zawodnicy S i W po drugiej stronie. Zasłona powinna by umieszczona zarówno nad, jak i pod stołem. Otwór w zasłonie, zasłaniany ruchom czci zasłony, powinien posiada odpowiedni wielko, aby spełniał swoj rol. Gdy zasłona jest podniesiona ma on umoliwia obserwowanie kart dziadka i kart dokładanych do lew przez wszystkich zawodników siedzcych przy tym stoliku. 5. Dokumentacja zawodów Szczegółowe regulaminy rozgrywek okrelaj jakie dokumenty i formularze s potrzebne do przeprowadzenia danego rodzaju zawodów oraz okrelaj zasady sporzdzania dokumentacji i sprawozdawczoci. 6. Uczestnicy zawodów. 1. Okrelenie uczestnika zawodów jest zdefiniowane w rozdziale I MPB. 2. Zawodnicy startujcy w zawodach maj okrelone uprawnienia i obowizki. Zgłoszenie si do zawodów jest uwaane za zobowizanie uczestnika do podporzdkowania si przepisom obowizujcym w tych zawodach. 3. Zawodnik ma prawo: a) uzyskiwa korzyci sportowe (punkty klasyfikacyjne, awansy, medale) i nagrody, jakie moe dawa uczestnictwo w zawodach, b) wzywa sdziego w sprawach przepisów gry z wyjtkiem sytuacji, gdy na podstawie innych przepisów uprawnienia zawodnika s ograniczone np. przy zastosowaniu przepisu 43 MPB, c) otrzymywa informacje dotyczce zasad regulaminowych toczcych si rozgrywek, d) sprawdza, w odpowiednim czasie, zapisy w dokumentacji zawodów, e) składa zaalenia oraz odwołania (protesty) do właciwych organów. 4. Zawodnika obowizuje: a) stosowanie si do przepisów MPB, RZ i regulaminów szczegółowych zawodów, b) podporzdkowanie si decyzjom sdziego i organizatora, c) zachowanie porzdku i spokoju w czasie, przed i po zawodach, d) przestrzeganie ogólnie przyjtych norm współycia, e) taktowne, właciwe zachowanie si i przestrzeganie zasad etykiety zgodnie z przepisem 74 MPB, f) zakaz palenia tytoniu i spoywania napojów alkoholowych w miejscu zawodów, g) przestrzeganie zakazu uywania lub wnoszenia na sal gry telefonów komórkowych lub innego sprztu elektronicznego o ile regulamin szczegółowy imprezy przewiduje taki zakaz, h) bezzwłoczne powiadamianie sdziego o dostrzeonych jakichkolwiek nieprawidłowociach i naruszeniach przepisów (z zastrzeeniem jak w 6 pkt 3b), i) współdziałanie z sdzi w sprawach gry fair i sportowego zachowania si zawodników (zgłaszanie przypadków budzcych wtpliwoci dotyczcych licytacji, 5

6 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS wistów, namysłów oraz nieprawidłowo zadawanych pyta i nieprawidłowo udzielanych odpowiedzi), j) zakaz omawiania i komentowania rozda w trakcie gry (rundy, sesji), k) posiadanie karty konwencyjnej (lub dodatkowo opisu stosowanego przez siebie systemu gry) zgodnie z wymogami Polityki Systemowej PZBS. l) noszenia identyfikatora, jeeli został wprowadzony przez organizatora. 5. Jedynym dokumentem stwierdzajcym przynaleno do Zwizku jest wana legitymacja członkowska. 7. Widzowie 1. Widzowie (kibice) powinni stosowa si do przepisów porzdkowych obowizujcych w zawodach, a w szczególnoci dotyczy to zakazu: a) zakłócania porzdku, b) utrudniania sdziom i organizatorowi prowadzenia zawodów, c) przeszkadzania zawodnikom, d) prowadzenia rozmów na temat rozdania i gry w trakcie jej trwania, e) palenia tytoniu i spoywania napojów alkoholowych w miejscu zawodów, f) uywania telefonów komórkowych lub innego sprztu elektronicznego. 2. Widz moe zaj miejsce siedzce tylko przy jednym zawodniku i tylko po jednej stronie zasłony. 3. Widzowie naruszajcy jakiekolwiek z tych ogranicze s zobowizani do opuszczenie pomieszcze bez moliwoci powrotu, chyba e na taki powrót wyrazi zgod sdzia zawodów. 8. Sdzia zawodów 1. Sdziego zawodów (zespół sdziowski) powołuje si na podstawie Regulaminu Sdziowskiego PZBS i regulaminów rozgrywek. 2. W skład zespołu sdziowskiego wchodz (w zalenoci od potrzeb i rodzaju zawodów): sdzia główny i jego zastpca oraz sdziowie pomocniczy (sekcyjni), asystenci sdziego, centrum komputerowe, personel techniczny. 3. Zakres uprawnie i obowizków sdziego oraz wszelkie sprawy zwizane z prowadzeniem zawodów, s ujte w przepisach MPB, Regulaminie Sdziowskim PZBS oraz w czciach szczegółowych niniejszego regulaminu. 4. Do obowizków sdziego w szczególnoci naley równie: a) dba o gr fair oraz sportow i kulturaln atmosfer zawodów, b) dba o zachowanie tajnoci rozda, c) czuwa nad porzdkiem w czasie trwania zawodów w miejscu rozgrywek d) egzekwowa przestrzeganie obowizujcych zakazów, e) prowadzi zawody wykorzystujc w pełni swe umiejtnoci dokona wyboru stosownego systemu rozgrywania zawodów (zgodnie z odpowiednimi regulaminami oraz instrukcjami organizacyjnymi i sdziowskimi, a take yczeniami organizatora o ile nie stoj one w sprzecznoci z tymi regulaminami i instrukcjami), f) przekazywa uczestnikom informacje dotyczce strony technicznej rozgrywek: zajmowania pozycji, przekazywania pudełek rozdaniowych, dokonywania zapisów i wypełniania protokołów, podawa limity czasu gry i informowa o upływie czasu na ni przeznaczonego, 6

7 CZ I. ZASADY OGÓLNE g) ustala warunki przebywania w miejscu zawodów i obserwacji gry przez widzów, a take decydowa o usuniciu widza (w myl 7 pkt 3), h) rozstrzyga spory, wydawa decyzje, wymierza kary regulaminowe z powołaniem si na odpowiedni przepis, który musi by podany zainteresowanym stronom, i) przyjmowa zaalenia, odwołania (protesty) i po zaopiniowaniu przekazywa je do właciwych instancji, j) sporzdza sprawozdania z zawodów, o ile jest wymagane, k) odnotowa wszelkie budzce wtpliwoci sprawy dotyczce gry uczestników zawodów i przekaza je w ustalonych terminach do właciwych instancji. 5. Sdzia główny, delegowany na turnieje mistrzowskie, turnieje kadry i turnieje szczebla centralnego otrzymuje od organizatora zlecenie organizacyjne precyzujce warunki techniczne, finansowe i inne rozegrania danych zawodów (midzy innymi list uprawnionych do gry oraz rezerwowych uczestników, harmonogram zawodów, ustalenia dotyczce honorariów sdziów i obsługi technicznej). 6. Jeeli wyznaczony sdzia nie przybdzie na zawody, wówczas organizator powinien powierzy pełnienie obowizków sdziego osobie najbardziej kompetentnej sporód dostpnych. 9. Czas gry 1. Zawody bryda sportowego (sesja, runda) rozpoczynaj si z chwil, gdy sdzia zarzdzi rozpoczcie gry. Od tego momentu liczony jest czas danych zawodów (sesji, rundy). 2. Obowizuj nastpujce limity czasu, przeznaczonego na rozegranie jednego rozdania: a) bez uycia kaset licytacyjnych i zasłon stolikowych 7 minut, b) przy stosowaniu kaset licytacyjnych 7½ minuty, c) przy stosowaniu zasłon 8½ minuty. 3. Czas przeznaczony na rozegranie rundy (sesji) okrela si za pomoc iloczynu czasu przeznaczonego na jedno rozdanie i liczby rozda rozgrywanych w danej rundzie (sesji). 4. Czas na rozegranie rundy, sesji moe by korygowany przez sdziego w zalenoci od potrzeb i sytuacji. 5. W ramach limitu czasu przeznaczonego na rozdanie zawodnicy obowizani s: a) przeliczy karty przed ich obejrzeniem, b) rozegra rozdanie, c) dokona zapisu w formie pisemnej lub elektronicznej, d) sprawdzi zgodno kart z protokołem (o ile jest taka moliwo), e) schowa trzynacie kart swojej pocztkowej rki. 10. Stosowanie systemów licytacyjnych Dopuszczalno lub zakaz stosowania systemów licytacyjnych, konwencji i ustale umownych okrela Polityka systemowa PZBS. Spraw t mog równie normowa szczegółowe regulaminy rozgrywek. 11. Alertowanie 1. Zapowiedzi umowne konwencyjne musz by alertowane zgodnie z Polityk systemow PZBS. 2. Alertuje partner zawodnika, który dał zapowied konwencyjn przez wyłoenie kartki alert z kasety licytacyjnej (gdy brak kaset: przez puknicie w stolik). 7

8 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 3. Nie wolno wyjania znaczenia alertowanej zapowiedzi bez zapytania ze strony przeciwników. Pytanie o wyjanienie alertowanej zapowiedzi moe by zadane w dalszych okreniach licytacji, jak równie po zakoczeniu licytacji, zgodnie z przepisem 20 MPB. 4. Na danie którejkolwiek ze stron sdzia moe zarzdzi całkowity zakaz alertowania. Zakaz ten dotyczy wyłcznie przeciwników pary, która si o to zwróciła. 5. Zasady alertowania przy stosowaniu zasłon reguluje Stopowanie 1. Odzywki skaczce (licytacja z przeskokiem) musz by poprzedzone przez licytujcego słowem stop (wypowiedzianym przed mianem odzywki) lub, gdy stosowane s kasety licytacyjne, przez uycie kartki z takim napisem. 2. Licytujcy gracz sygnalizuje odzywk skaczc przez wyłoenie przed sob kartki z napisem stop wyjtej z kasety licytacyjnej, nastpnie połoenie kartki licytacyjnej i w kocu usunicie kartki stop. 3. Po odzywce skaczcej przeciwnik z lewej strony nie powinien licytowa wczeniej, ni po około 8 10 sekundach, przy czym zawodnik nie moe w sposób demonstracyjny odmierza wymagany czas. Właciw postaw jest normalne spogldanie w swoje karty. 4. Odpowiedzialno za upewnienie si, e przeciwnik został ostrzeony spoczywa na graczu stopujcym. 5. Przy stosowaniu zasłon, kartki z napisem stop nie uywa si. 13. Kasety licytacyjne (bidding boxy) 1. Przy uywaniu kaset licytacyjnych kartki licytacyjne powinny by wyjmowane z kasety w sposób zdecydowany i kładzione na stoliku wzgldnie tacy zawsze w jednakowy sposób i moliwie jak najciszej; kartki licytacyjne układa si od lewej ku prawej stronie licytujcego, starannie nakładajc na siebie tak, aby wszystkie odzywki były widoczne i skierowane ku partnerowi. 2. Gracze powinni unika dotykania kartek licytacyjnych przed podjciem decyzji odnonie zapowiedzi. Zapowied uwaa si za zgłoszon, gdy kartka licytacyjna zostanie wskazana przez zawodnika z wyranym zamiarem jej uycia poprzez wyjcie lub prób wyjcia z kasety licytacyjnej (ale moe mie zastosowanie przepis 25 MPB). 3. Zanim kartki licytacyjne zostan zdjte ze stolika, gracz ma moliwo przegldu całej licytacji. Gdy nie ma ju takiej moliwoci gracz moe uzyska pisemny przegld licytacji przed zagraniem w pierwszej lewie. 4. Podczas gry przy uyciu zasłon zapowied umieszczon na tacy mona zmieni (sytuacje opisane s szczegółowo w 16): a) jeeli jest nieprawidłowa lub niedozwolona, b) jeeli sdzia uzna, e zapowied została wybrana w sposób niezamierzony (przepis 25A MPB), c) gdy ma zastosowanie przepis 25B MPB. 14. Zasłony zasady ogólne 1. Przy uywaniu zasłon stolikowych licytacja odbywa si wyłcznie za pomoc kaset licytacyjnych. 2. Poszczególni zawodnicy obsługuj urzdzenie zasłony i tak zawodnik N jest odpowiedzialny za prawidłowe umieszczenie pudełka rozdaniowego na tacy i 8

9 CZ I. ZASADY OGÓLNE zdejmowanie go z tacy po rozegraniu rozdania, zawodnicy N i S (odpowiednio) za przesuwanie tacy pod zasłon na jej drug stron. Za zamykanie ruchomej czci zasłony odpowiedzialny jest gracz W. 3. Gracze N i E siedz przez cały czas po tej samej stronie zasłony. Procedura jest nastpujca: N umieszcza pudełko na tacy. Ruchoma cz zasłony zostaje opuszczona (i pozostaje w tym połoeniu przez cały czas licytacji) tak, aby taca mogła przesun si tylko pod ni. Gracze wyjmuj karty z pudełka. Po zgłoszeniu zapowiedzi przez obu graczy z tej samej strony zasłony, N oraz S przesuwaj tac pod przesłon tak, aby była widoczna dla graczy po drugiej stronie. Gracze zgłaszaj zapowiedzi w ten sam sposób i przesuwaj tac z powrotem. T procedur utrzymuje si a do zakoczenia licytacji. Po przegldniciu licytacji przez wszystkich czterech graczy (równowane do prawa dania powtórzenia licytacji) umieszczaj oni swoje kartki licytacyjne w kasetach licytacyjnych. 4. Pierwsze wyjcie przy grze za zasłon ma specjaln procedur. Naley wistowa zakryt kart, a przeciwnik wistujcego, siedzcy po tej samej stronie zasłony powinien anonsowa jego wykonanie (np. poprzez zapukanie w zasłon). Partner wistujcego podnosi (lub inicjuje podniesienie) ruchom cz zasłony tak, aby wszyscy gracze mogli widzie karty dziadka i karty zagrywane do kolejnych lew. 15. Alertowanie przy uyciu zasłon 1. Zawodnik licytujcy zapowied umown musi j alertowa przeciwnikowi znajdujcemu si po tej samej stronie zasłony, uywajc w tym celu kartki z napisem alert. Podobnie postpuje jego partner, gdy taca z licytacj znajdzie si po drugiej stronie zasłony. Odpowiedzialno za upewnienie si, e przeciwnik został ostrzeony spoczywa na alertujcym graczu. 2. Zalecan form alertowania przy zasłonach jest połoenie kartki alert na ostatniej zapowiedzi przeciwnika, w jego segmencie tacy. Gracz, który został ostrzeony, musi potwierdzi przyjcie tego do wiadomoci przez zwrócenie kartki alert przeciwnikowi. 3. Wyjanie o znaczeniu licytacji udziela si na pimie, odpowiadajc na pytania zadane równie na pimie. Pytania w czasie rozgrywki zadaje si na pimie, przy opuszczonej czci ruchomej zasłony. Po udzieleniu odpowiedzi ruchom cz zasłony podnosi si. 4. Jeeli zawodnicy przy stole przyjm inny sposób komunikacji, np. ustny, nie mog domaga si rekompensaty w przypadku niezrozumienia wyjanie przeciwnika. 5. Przed zakoczeniem rozgrywania rozdania nie jest dozwolone jakiekolwiek porozumiewanie si odnonie pyta lub odpowiedzi z graczami po drugiej stronie zasłony. 16. Zmiany niektórych przepisów MPB przy uyciu zasłon Przy grze za zasłonami obowizuj przepisy MBP z przedstawionymi poniej wyjtkami: 1. Przepisy 9A2(b)(1), 42B(3), 43A(1)(b) dziadek moe zwróci uwag na przedwczenie odsłonit kart obrocy. 2. Przepis 13 procentowy wynik rozjemczy i kara przewidziana w pierwszym paragrafie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zapowied została przekazana na drug stron zasłony. 3. Przepis 16 w czasie licytacji przy grze przy uywaniu zasłon, opónienie lub popiech podczas przesuwania tacy moe stanowi nielegaln informacj. Okrelenie zaistnienia nieprawidłowego tempa przesunicia tacy moe by dokonane tylko przez graczy, którzy odbieraj tac. Z tego wzgldu zwrócenie uwagi przez gracza na naruszenie tempa licytacji po jego stronie zasłony jest wykroczeniem, które powoduje utrat praw strony niewykraczajcej. Opónienie przekazania tacy w granicach 15 sekund nie uznaje si za czas wystarczajcy do przekazania nielegalnej informacji. 9

10 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 4. Przepis 20 powtarzanie licytacji i udzielanie wyjanie. Do momentu zdjcia kartek licytacyjnych z tacy gracz ma pełny przegld licytacji. Gdy po raz pierwszy przypada na gracza kolej zagrywania, ma on nadal prawo do powtórzenia licytacji, a poniewa przegld kartek licytacyjnych nie jest ju moliwy, uzyskuje powtórzenie na pimie od przeciwnika siedzcego po tej samej stronie zasłony. 5. Przepis 25A zmiany zapowiedzi niezamierzonych moliwe s do momentu powrotu tacy na stron gracza, który zgłosił omyłkowa zapowied. 6. Przepis 25B zmiany zapowiedzi s dozwolone w przypadku popełnienia omyłki przy pierwszej zapowiedzi. Gracz sam decyduje, e dał błdn zapowied W praktyce oznacza to, e nie stosuje si kary redniej minus wg przepisu 25B2(b)(2) i gracz moe zmieni swoj zamierzon zapowied, zanim jego LHO nie zalicytował i zanim taca z zapowiedzi nie została przesunita na drug stron zasłony, ale tylko wtedy, gdy powód zmiany nie jest zwizany z nastpn zapowiedzi przeciwnika. 7. Przepisy 25 do 32, 34, 36 do 39 do nieprawidłowoci objtych przez te przepisy stosuje si nastpujc procedur: a) Taca nie przesunita na drug stron zasłony. Gdy gracz zauway nieprawidłowo po swojej stronie zasłony musi przywoła sdziego, który orzeka, czy nieprawidłowo mona poprawi bez kary. Nieprawidłowych zapowiedzi nie wolno akceptowa. b) Obie strony winne. Gdy obie strony s winne przesuniciu tacy z nieprawidłow zapowiedzi (wtedy, gdy jeden gracz popełnia nieprawidłowo, a właciwy gracz N lub S przesuwa tac przed dokonaniem korekty) to obaj gracze po drugiej stronie zasłony s odpowiedzialni za wezwanie sdziego. Sdzia powinien wróci tac do wykraczajcych graczy do poprawy bez nakładania kary. Nieprawidłowych zapowiedzi nie wolno akceptowa. c) Jedna strona jest winna. Gdy taca z nieprawidłow zapowiedzi zostanie przesunita na drug stron zasłony, obaj gracze po drugiej stronie zasłony s odpowiedzialni za wezwanie sdziego. Gdy postpowanie wg punktu b) nie moe mie zastosowania, to nieprawidłowa zapowied podlega normalnym przepisom MPB. d) Nie zwrócono uwagi na nieprawidłowo. Gdy nieprawidłowa zapowied zostanie przesunita na drug stron zasłony i aden z graczy nie zwróci na to uwagi, a taca wróci na stron, po której popełniono nieprawidłowo, wano zapowiedzi zostaje utrzymana, ponownie bez kary, z wyjtkiem zapowiedzi niedozwolonych, do których stosuje si przepis 35 MPB. e) Legalno informacji. Informacja z wycofanych zapowiedzi jest nieautoryzowana dla strony wykraczajcej, a autoryzowana dla strony niewykraczajcej. Jeeli sdzia uzna, e nieautoryzowana informacja z wycofanych zapowiedzi uniemoliwia normalne prowadzenie licytacji, orzeka procentowy wynik rozjemczy. 8. Przepis 33 zapowied jednoczesn, uznan za póniejsz, wycofuje si bez kary (ale moe mie zastosowanie P72.B.1) 9. Przepis 40 Alerty. Gracz zgłaszajcy zapowied podlegajc alertowaniu, musi alertowa przeciwnika siedzcego po tej samej stronie zasłony. Gdy taca zjawi si po drugiej stronie zasłony, obaj gracze zobowizani s do natychmiastowego alertowania umownej zapowiedzi swojego partnera. 10. Przepis 41A pierwsze wyjcie poza kolejnoci. Przeciwnik wykraczajcego z tej samej strony zasłony powinien próbowa przeciwdziała jego realizacji. Obowizuje procedura zwizana z pierwszym wyjciem opisana w 14 pkt 4. Pierwsze wyjcie zakryt kart wycofuje si bez kary. Gdy nastpi pierwsze wyjcie odkryt kart, to wycofuje si go bez kary, jeeli ruchoma cz zasłony nie została podniesiona. Jeeli ruchoma cz zasłony została podniesiona bez winy strony rozgrywajcej 10

11 CZ I. ZASADY OGÓLNE a) i druga strona nie wyszła odkryt kart, wyjcie uwaa si za wyjcie poza kolejnoci i stosuje si przepis 54 MBP, b) i druga strona wyszła równie odkryt kart, karta ta staje si normaln kart przygwodon. Gdy nastpi pierwsze wyjcie odkryt kart a strona rozgrywajca nieprawnie uniosła przesłon, wtedy nastpuje akceptacja tego wyjcia. Rozgrywajcy wykłada karty dziadka. Sdzia ma prawo do orzeczenia wyniku rozjemczego, gdy uwaa, e gracz podnoszcy ruchom cz zasłony mógł wiedzie o odniesieniu korzyci przez akceptacj tego wyjcia. 11. Przepis 73D gdy w czasie licytacji przeciwnik działa zbyt szybko, właciwym jest powrót do normalnego tempa albo przez opónienie własnej zapowiedzi (kładc kartk licytacyjn przed sob, ale nie na tacy) albo opóniajc przesunicie tacy. 12. Przepis 76 widzowie. Widzowie nie mog zajmowa miejsc z moliwoci ogldania kart z obu stron zasłony. 17. Brydrama i inne rodki medialne 1. Zawody bryda sportowego mog by organizowane przy zastosowaniu rodków medialnych. W tym przypadku uczestnicy zawodów zobowizani s podporzdkowa si decyzjom organizatora. 2. W pomieszczeniach rozgrywek organizowanych z uyciem brydramy mog przebywa: sdzia i osoby upowanione, których wykaz organizator przekazuje sdziemu. Wszystkie inne osoby (tak zwizane z zawodami jak i widzowie) mog przebywa i obserwowa zawody wyłcznie w sali widowiskowej brydramy. 18. Zapisywanie wyników rozdania 1. Po rozegraniu rozdania dokonuje si zapisu uzyskanego rezultatu, wypełniajc odpowiednie rubryki protokołu. 2. Wprowadzanie wyników moe odbywa si innymi metodami, przy pomocy urzdze dostarczonych przez organizatora. 3. Wszyscy uczestnicy grajcy przy danym stoliku s odpowiedzialni za prawidłowo zapisu. 4. Uczestnik, który stwierdził błd merytoryczny w którym z zapisów dokonanych wczeniej, ma obowizek powiadomienia o tym sdziego. 5. Jeeli pozwala na to specyfika zawodów, sdzia ustala prawidłowe brzmienie zapisu zawierajcego błd. 6. Poprawienie błdu we własnym zapisie dotyczcego wysokoci kontraktu, liczby lew lub wartoci liczbowej, a take zmian w przypisaniu numerów startowych liniom NS i EW (tzw. brak obrotu) wymaga parafy/aprobaty sdziego. 7. W przypadku niezgodnoci elementów zapisu i wtpliwoci co do jego prawidłowego brzmienia decyduje rezultat liczbowy. Jedynie w sytuacjach ewidentnych sdzia moe zmieni rezultat liczbowy według opisu kontraktu. 19. Punktowanie wyników 1. Punktowania rezultatów poszczególnych uczestników dokonuje sdzia lub upowaniona przez niego osoba, stosujc odpowiedni system punktowania, który powinien by podany do wiadomoci uczestnikom przed zawodami. 2. Systemy punktowania i sposoby obliczania rezultatów ujte s w 42 niniejszego Regulaminu, a take w przepisie 78 MPB. 11

12 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 3. Jeeli moliwoci techniczne organizatora na to pozwalaj, oprócz wyników zawodów powinny by udostpnione protokoły lub frekwensy rozda, rozkłady granych rozda oraz na yczenie zainteresowanych historie ich gry. 4. Sdzia główny jest odpowiedzialny za prawidłowo obliczenia wyników zawodów. 20. Podawanie wyników 1. Wyniki kadego uczestnika zawodów, obliczone według przyjtych zasad, ustalaj kolejno miejsc uczestników. 2. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez kilku uczestników gdy rodzaj zawodów wymaga ustalenia kolejnoci lokat (np. awansy lub lokaty medalowe na Mistrzostwach Polski) lokaty dzielone s rónicowane według zasad okrelonych w lub w szczegółowych regulaminach tych rozgrywek. 21. Odwołania 1. Uczestnik zawodów (a w teamach, kapitan) moe składa odwołanie (protest), jeli zostan zachowane warunki i spełnione wymogi proceduralne (patrz rozdział XI MPB). 2. Odwołanie powinno by złoone a) za porednictwem sdziego, b) do instancji odwoławczej, w formie pisemnej i na odpowiednim druku, c) przed upływem czasu reklamacji, d) wraz z kaucj w wysokoci ustalonej w regulaminie tych rozgrywek; jeeli regulamin tego nie precyzuje wówczas wysoko kaucji równa si wysokoci opłaty wpisowej do zawodów. 3. Termin składania odwoła od wyników upływa 30 minut od momentu ich ogłoszenia, chyba e regulamin danej imprezy stanowi inaczej. 4. W rozgrywkach DMP, gdy w miejscu rozgrywek nie działa komisja odwoławcza, naley w regulaminowym czasie awizowa odwołanie, co sdzia odnotowuje w protokole. 5. W turniejach granych systemem barometr czas reklamacji zostaje skrócony. Odwołanie musi by złoone zanim nastpi rozstawienie uczestników do rundy według zapisów zawierajcych protestowany wynik. O ile to moliwe, takie odwołanie powinno zosta rozpatrzone przed rozstawieniem. 6. W meczach play-off czas reklamacji zostaje skrócony. Odwołanie musi by złoone przed przystpieniem do kolejnej sesji. 7. Oprócz przepisów regulujcych sprawy odwoła, ujtych w tym regulaminie, stosuje si w tym zakresie równie przepisy zawarte w rozdziale X MPB. 22. Komisja Odwoławcza zasady powoływania 1. Instancj odwoławcz jest Komisja Odwoławcza. 2. Komisj Odwoławcz powołuje: a) w zawodach mistrzowskich szczebla centralnego, Wydział Gier i Klasyfikacji ZG PZBS, b) w Kongresach i Mityngach ujtych w JKS, organizator z tym, e Przewodniczcego Komisji wyznacza WGiK ZG PZBS. c) w innych zawodach właciwy terytorialnie WGiD w porozumieniu z organizatorem zawodów, 3. Komisja Odwoławcza powinna składa si z 2 3 członków, w tym równie powołanych z zawodników uczestniczcych w zawodach. 12

13 CZ I. ZASADY OGÓLNE 4. Decyzje Komisji Odwoławczej s ostateczne (ale nadal obowizuje przepis 93C MPB) 23. Komisja Odwoławcza zasady pracy 1. Komisja Odwoławcza stosuje zasady Kodeksu Postpowania wiatowej Federacji Brydowej. 2. W czasie rozpatrywania odwoła komisja postpuje według nastpujcych wytycznych: 1) Rozprawa odwoławcza obejmuje postpowanie dowodowe, narad komisji i ogłoszenie decyzji komisji. 2) Przewodniczcy moe, według swego uznania, zada obecnoci okrelonych stron w czasie rozpatrywania odwołania. W czasie postpowania dowodowego zazwyczaj obecne s nastpujce strony: a) para odwołujca si, b) para pozwana, c) kapitanowie (w turnieju teamów), d) sdzia, który wydał sporne orzeczenie, e) inne osoby, które zdaniem przewodniczcego mog pomóc komisji w poznaniu faktów, f) członkowie komisji, wyznaczeni na dane posiedzenie g) sekretarz rejestrujcy rozpraw. 3) Po rozpoczciu postpowania dowodowego adni dodatkowi członkowie komisji nie mog wzi udziału w rozprawie. 4) Rozpraw prowadzi przewodniczcy, przestrzegajc nastpujcej kolejnoci czynnoci: a) rozprowadzenie kopii odpowiedniego druku odwołania (sdzia powinien przed rozpraw przekaza pozwanemu kopi druku odwołania), b) identyfikacja odwołujcego si i pozwanego, przedstawienie wszystkich obecnych przez przewodniczcego, c) przedstawienie faktów przez sdziego, który wydał sporne orzeczenie, d) pytania do sdziego kierowane przez członków komisji, e) okazja dla odwołujcego si i pozwanego do potwierdzenia lub zakwestionowania faktów przedstawionych przez sdziego, f) zeznanie specjalnych wiadków, zaproszonych przez przewodniczcego do pomocy komisji; nastpnie jak w (d) i (e) powyej, g) stanowisko odwołujcego si h) pytania członków komisji i) stanowisko pozwanego j) pytania członków komisji, k) dalsze pytania lub komentarz wygłoszony przez przewodniczcego, l) po zakoczeniu postpowania dowodowego wszystkie osoby, oprócz członków komisji opuszczaj sal posiedzenia, chyba e przewodniczcy poprosi sdziego do pozostania na cało lub cz narady komisji, m) komisja, po podjciu decyzji przekazuje j zainteresowanym stronom (jeeli nadal s obecne) i sdziemu, wraz z krótkim uzasadnienia decyzji przez przewodniczcego. Obowizkiem sdziego jest przekazanie decyzji nieobecnym stronom. 5) Przedstawione wytyczne maj pomóc komisji w prowadzeniu rozpatrywania odwoła sprawiedliwie i taktownie. 6) W przypadkach prowadzenia przez komisj postpowania nie dotyczcego odwołania od decyzji sdziego, przewodniczcy moe modyfikowa odpowiednio wytyczne, dla zapewnienia sprawiedliwoci. 13

14 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) 24. Podstawowe rodzaje turniejów 1. Rozrónia si nastpujce podstawowe rodzaje turniejów: a) turnieje par, b) turnieje teamów, c) turnieje indywidualne, d) turnieje teamowo parowe. 2. Turnieje mog by pojedynczymi zawodami, stanowicymi cało, albo te wchodzi w skład zawodów cyklicznych długofalowych, mityngów oraz kongresów (festiwali). 3. Cykl jednorodnych turniejów (np. turniejów par) rozegranych w terminach z góry ustalonych, przy wczeniejszym podaniu zasad punktacji za wyniki łczne nazywamy turniejem długofalowym. 4. Cykl kilku turniejów rónego rodzaju (np. turnieje par, teamów itd.) rozgrywany zwykle w cigu kilku nastpujcych po sobie dni, nazywamy mityngiem. 5. Mianem kongresu (festiwalu) brydowego okrela si cykl turniejów, o wysokiej frekwencji i z udziałem wysokiej klasy zawodników. Rang kongresu nadaje (wzgldnie odbiera) Zarzd Główny PZBS. 6. O nadaniu cyklowi turniejów odpowiedniej nazwy i przyjciu sposobu jego rozegrania decyduje organizator, przedstawiajc odpowiedni wniosek właciwemu organowi PZBS. 25. Rodzaje turniejów w zalenoci od uczestników 1. W zalenoci od wymaga dotyczcych uczestników rozrónia si turnieje: a) otwarte, b) zamknite, c) specjalne. 2. Turnieje otwarte s ogólnodostpne. W turniejach tych stosuje si Polityk Systemow PZBS. 3. Turnieje zamknite s organizowane dla okrelonych uczestników. Organizator tego rodzaju zawodów podaje w szczegółowym regulaminie zasady doboru uczestników i obowizujce w nich zasady systemowe. 4. Turnieje specjalne s to takie turnieje, które organizuje si dla cile okrelonych grup uczestników, spełniajcych wymagane warunki (dotyczce np. wieku, płci, zawodu, kwalifikacji itp.). Zalicza si do nich midzy innymi turnieje: juniorów, mikstów, kadry, osób nalecych do rodowisk zawodowych, społecznych. Turnieje te rozgrywane s na podstawie odrbnych regulaminów. 26. Rodzaje turniejów w zalenoci od organizatora 1. Ze wzgldu na organizatora i zasig terytorialny rozrónia si turnieje: a) klubowe, b) okrgowe, c) regionalne, d) ogólnopolskie. 2. Turnieje klubowe organizowane s przez kluby, sekcje bryda sportowego, inne organizacje i instytucje, a take przez osoby fizyczne. 3. Turnieje okrgowe s organizowane przez terenowe jednostki PZBS lub na ich zlecenie, przez innych członków Zwizku. 14

15 CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) 4. Turnieje regionalne organizowane s za zgod Wojewódzkiego Zwizku Bryda Sportowego, na którego terenie działania odbywa si turniej i wprowadzone do kalendarza sportowego WZBS. 5. Turnieje ogólnopolskie s organizowane za zgod odpowiedniego terytorialnie WZBS i wprowadzone do Jednolitego Kalendarza Sportowego PZBS. 27. Organizator turnieju 1. Mianem organizatora turnieju okrela si osob prawn lub fizyczn, która jest odpowiedzialna za właciwe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów. 2. Obowizki te organizator moe scedowa na powołanego przez siebie dyrektora turnieju lub sdziego. 28. Rejestracja turniejów 1. W celu zarejestrowania turnieju organizator składa do właciwego zarzdu Zwizku szczegółowe propozycje i wnioski w sprawach sportowych, organizacyjnych, finansowych i innych, dotyczcych imprezy, któr zamierza organizowa. 2. W propozycjach tych naley przedstawi informacje o: a) rodzaju turnieju, b) miejscu i dacie rozgrywek (datach, gdy chodzi o turnieje cykliczne, długofalowe), c) godzinie rozpoczcia, d) terminach i sposobach zgłosze, e) opłatach startowych i nagrodach (ich liczbie, wysokoci lub rodzaju). 3. Ponadto wskazane jest podanie informacji o: a) systemie rozegrania zawodów, b) liczbie rozda, c) przewidywanej godzinie zakoczenia zawodów, d) sposobie punktacji i obliczenia wyników, e) proponowanej obsadzie sdziowskiej (ewentualnie wniosek o jej wyznaczenie), f) miejscu i terminie ogłoszenia wyników, g) miejscu i terminie wrczenia nagród, h) wielkoci sali rozgrywek, liczbie stolików, bufecie, szatni, i) bazie noclegowej (gdy zawody wielodniowe) i innych podobnych sprawach. 4. Organizator ogólnopolskiego turnieju, mityngu lub kongresu obowizany jest przesła do biura ZG PZBS powysze propozycje i wnioski w terminie wyznaczonym przez ZG PZBS. 5. Turniej zarejestrowany przez organ Zarzdu właciwego szczebla zostaje umieszczony w Jednolitym Kalendarzu Sportowym PZBS lub lokalnym kalendarzu rozgrywek WZBS i staje si turniejem podległym Zwizkowi (bdcym pod jego patronatem) w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uzyskujc wszelkie uprawnienia, jakie std wynikaj, w tym równie uprawnienia klasyfikacyjne. 29. Obowizki organizatora turnieju Rejestrujc dany turniej organizator przyjmuje na siebie nastpujce obowizki: a) ogłoszenie informacji o turnieju (dane organizacyjne i sportowe) w sposób przyjty w danym rodowisku (miecie, regionie itd.) z moliwoci wykorzystania mediów, b) przyjcie zgłosze zapisów do turnieju i przyjcie opłaty startowej, 15

16 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS c) udostpnienie zawodnikom (uczestnikom) regulaminu danych rozgrywek i ewentualnie listy startowej, d) zapewnienie odpowiednich warunków do gry i przygotowanie sprztu oraz druków dokumentów potrzebnych do rozegrania zawodów, (w tym take druków kart konwencyjnych dla zawodników), e) pokrycie kosztów sdziowania i organizacji turnieju, f) ogłoszenie wyników i przekazanie nagród, g) terminowe przekazanie nalenych kwot pieninych na rzecz właciwych organów Zwizku, h) inne, ujte w 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 30. Zlecenie organizacji turnieju 1. Jeeli ZG PZBS zleca przeprowadzenie turnieju szczebla centralnego instytucji lub organizacji, wówczas przekazuje jej zlecenie organizacyjne, które okrela warunki rozegrania tych zawodów (techniczne, finansowe i inne). 2. Form, sposoby i termin zgłosze do turnieju ustala organizator. Moe on zastrzec, e przy przyjmowaniu zgłosze bdzie obowizywało pierwszestwo dla okrelonych uczestników. Przyjmuje si jednake ogóln zasad, gdy zachodzi konieczno ustalenia prawa do pierwszestwa czy te kolejnoci umieszczenia na licie startowej wzgldnie rezerwowej, e obowizuj kryteria klasyfikacyjne oraz fakt przybycia zawodnika z terenu poza miejscem rozgrywek. 3. Organizator nie moe przyj zgłoszenia do turnieju osób (zarówno zrzeszonych w PZBS, jak i niezrzeszonych), na których ciy kara bezwzgldnej dyskwalifikacji. Poza tym organizator moe odmówi przyjcia zgłoszenia do turnieju z innych wanych przyczyn, podajc powód odmowy. W takiej sytuacji zarejestrowanemu przysługuje prawo do odwołania si do Zarzdu nadzorujcego dany turniej. 4. Wyniki turnieju winny by ogłoszenie najpóniej nastpnego dnia po rozegraniu zawodów w sposób podany w regulaminie (propozycjach organizatora). Organizator powinien umoliwi uczestnikom zapoznanie si z dokumentacj turniejow. 31. Dokumentacja turnieju Na dokumentacj turnieju składaj si: a) wyniki turnieju (uwzgldniajce wyrównania i kary), zawierajce nazwiska zawodników (z podaniem ich PID) oraz zdobyte przez nich punkty klasyfikacyjne, b) wykaz nagród (i ewent. listy pokwitowa ich odbioru), c) protokoły rozda. 32. Sposoby rozgrywania turniejów Sposoby rozgrywania i prowadzenia turniejów s przedstawione w szczegółowych instrukcjach technicznych, sdziowskich oraz w podrcznikach techniki sdziowania i prowadzenia zawodów brydowych. 33. Rozstawienie uczestników w turniejach 1. Jeeli istnieje potrzeba przeprowadzenia turniejów mistrzowskich i ogólnopolskich w grupach (sekcjach) wzgldnie konieczno podziału uczestników na linie czy pozycje, wówczas dokonuje si rozstawienia ich do tzw. koszyków, tworzonych według kryteriów 16

17 CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) klasyfikacyjnych, a nastpnie losowania z koszyków do grup, na linie wzgldnie pozycje, zachowujc odpowiednie proporcje liczbowe poszczególnych kategorii uczestników w przydziale do koszyków. 2. W miar moliwoci w kadym turnieju naley dy do rozstawienia uczestników turnieju systemem ptelkowym. 34. Dopuszczanie uczestników rezerwowych 1. W razie nie przybycia na czas uczestnika (zawodnika) uprzednio zgłoszonego do zawodów, sdzia moe powoła (dopuci) uczestnika rezerwowego, albo wyrazi zgod na zastpstwo. Zasady obowizujce w tym wzgldzie powinny by ustalone przez organizatora przed rozpoczciem zawodów i podane do wiadomoci w regulaminie, zawiadomieniach lub w innym dokumencie. Naley przy tym przestrzega kryteriów przedstawionych w 30 pkt 2. i 30 pkt Jeeli zgłosi si uczestnik uprawniony, zanim upłynie czas przeznaczony na I rund turnieju, wówczas bierze udział w zawodach, a uczestnik rezerwowy lub zastpujcy nie nabywa tego prawa. 3. Jeeli uczestnik uprawniony przybdzie po upływie czasu I rundy, wówczas traci prawo udziału w zawodach, na rzecz rezerwowego. 4. Szczegółowe regulaminy rozgrywek mog w tej sprawie rozstrzyga inaczej. 35. Rozdawanie i powielanie kart 1. W turniejach obowizuje zwykle rozdawanie kart przed rozpoczciem gry. Moliwe jest jednak wczeniejsze przygotowanie rozkładów i powielenie ich maszynowo lub przez uczestników (w I rundzie). 2. W przypadku powielania rozda przez uczestników, kady uczestnik odpowiada za prawidłowe powielenie rozda powielanych przy jego stole. Natomiast w I rundzie granej, kady uczestnik ma obowizek sprawdzenia zgodnoci swojej rki z protokółem. 36. Liczba rozda w turnieju 1. Ustala si minimaln liczb rozda granych przez uczestników w turnieju, jako warunek uzyskania uprawnie klasyfikacyjnych (wg RK): a) w turniejach klubowych: 20, b) w turniejach okrgowych: 24, c) w turniejach regionalnych: 28, d) w turniejach ogólnopolskich jednosesyjnych, krótkich: 26, e) w turniejach ogólnopolskich wielosesyjnych: W turniejach trwajcych nie mniej ni 6 godzin gry, naley wprowadzi przerw, trwajc co najmniej 60 minut. 3. W kadej sesji turnieju naley zapewni uczestnikom moliwo rozegrania wszystkich rozda bdcych w grze. Ze wzgldów organizacyjnych dopuszcza si moliwo zmniejszenia tej iloci pod warunkiem, e kada para rozegra minimum 75% rozda granych. 4. Liczba rozda przewidzianych do rozegrania w cigu dnia nie moe przekroczy 80, chyba e regulamin szczegółowy stanowi inaczej. 17

18 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 37. Warunki sklasyfikowania uczestnika 1. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika turnieju w ostatecznej tabeli wyników jest rozegranie przez niego co najmniej 50% rozda przewidzianych do rozegrania. 2. Jeeli zawodnik nie został sklasyfikowany w turnieju wyniki rozda, które rozegrał pozostaj wane, z wyjtkiem sytuacji opisanej w pkt W przypadku, gdy na danym etapie rozgrywek kady uczestnik spotyka si z kadym, wówczas, o ile wycofujcy si uczestnik nie rozegrał 50% przewidzianych do gry (na danym etapie) rozda, uzyskane przez niego rezultaty zostaj uniewanione. 4. Uczestnicy maj obowizek rozegrania wszystkich rozda przewidzianych dla nich w turnieju. Sdzia moe, z wanych powodów, zwolni uczestników z rozegrania czci rozda lub dopuci na ich miejsce zastpstwo. 5. Wycofanie si z gry uczestnika (zawodnika) albo zmiana partnera w parze (w turnieju par) wymaga aprobaty sdziego; w innym razie moe spowodowa konsekwencje dyscyplinarne. 38. Zasady zajmowania miejsc w turniejach specjalnych 1. W turniejach mikstowych par i teamów wszystkie zawodniczki zajmuj pozycje S i E. 2. Zajmowanie stałych, wyznaczonych przez sdziego pozycji obowizuje równie w turniejach, w których regulamin dotyczy okrelonych cech pary (np. para z udziałem juniora, seniora lub zrónicowana wg WK. 39. Kary 1. Definicja kary (proceduralnej, dyscyplinarnej) oraz wykaz wykrocze podlegajcych karze s sformułowane w rozdziale X, sekcja 4 MPB. 2. W turniejach stosuje si nastpujce zrónicowanie kar porzdkowych (chyba, e regulamin danej imprezy stanowi inaczej): a) kara maksymalna (KM) wynoszca: 1) w przypadku turnieju na maksy, 15% punktów moliwych do zdobycia w jednym rozdaniu, 2) w przypadku turnieju na punkty meczowe 2,0 IMP, b) kara zwyczajna (KZ) odpowiednio 10% lub 1,0 IMP, c) kara minimalna (KP) odpowiednio 5% lub 0,5 IMP. 3. Wysoko kary w PT okrela si z maksymaln dokładnoci na jak pozwala program do obliczania wyników. W przypadku oblicze bez uycia komputera wysoko kary zaokrgla si do 0.1PT. 4. Sdzia ma prawo zastosowa kar dyscyplinarn w postaci odsunicia od gry zawodnika na cz lub cało turnieju za: a) powtarzajce si wykroczenia wymienione powyej, po wyczerpaniu arsenału kar, b) niewłaciwe zachowanie si, c) ustalenie zapisu innego wyniku ni osignito w grze, d) wiadome udzielenie fałszywych informacji o swoim systemie gry, e) uywanie nielegalnych sposobów porozumiewania si z partnerem, f) celowo nieprawidłow lub złoliw gr w celu dokuczenia partnerowi albo dla uzyskania przez przeciwnika korzystnego rezultatu. 5. Uczestnik odsunity od gry, w rozdaniach których nie rozegrał otrzymuje wynik w zalenoci od wagi wykroczenia powodujcego odsunicie, ale nie wikszy ni: 18

19 CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) a) 30% punktów turniejowych moliwych do zdobycia w danym rozdaniu b) 4IMP w przypadku turnieju na punkty meczowe 6. Jeeli sdzia uzna, e odsunicie zawodnika od gry do koca imprezy jest kar niewystarczajc, ma obowizek przekaza spraw na drog dyscyplinarn. 7. W turniejach kary porzdkowe obciaj uczestnika, który popełnił wykroczenie: a) zawodnika w turnieju indywidualnym, jeli wykroczenie miało charakter indywidualny, wzgldnie aktualnych partnerów, jeli przewinienie nie miało takiego charakteru, b) par zawodników w turnieju par, c) team w turnieju teamów, którego członkiem jest wykraczajcy. 40. Orzekanie procentowych rezultatów rozjemczych 1. W przypadku gdy sdzia przyznaje procentowy wynik rozjemczy, to: a) strona niewykraczajca otrzymuje 60% (rednia plus) osigalnych punktów turniejowych z rozdania lub redni z sesji, jeli jest wysza, pod warunkiem, e sesja składa si z co najmniej 20 rozda, b) strona wykraczajca otrzymuje 40% (rednia minus) osigalnych punktów turniejowych z rozdania lub redni z sesji, jeli jest nisza, pod warunkiem, e sesja składa si z co najmniej 20 rozda. 2. W turniejach obliczanych w impach, te rednie wynosz odpowiednio +3 lub 3 IMP. 3. W turniejach granych systemem barometr rednia plus i rednia minus wynosi zawsze odpowiednio 60% i 40%. 41. Zdjcie rozdania w skutek przekroczenia czasu Sdzia ma prawo zdj rozdanie nierozegrane lub czciowo rozegrane, gdy upłynł czas przewidziany na jego rozegranie. 1. Jeeli rozdanie zostanie zdjte przed rozpoczciem licytacji to: a) strona(y) wykraczajca(e) otrzymuje() redni minus, b) strona(y) niewykraczajca(e) otrzymuje() redni plus. 2. Jeeli czciowo rozegrane rozdanie zostanie zdjte to sdzia orzeka: a) procentowy rezultat rozjemczy z uwzgldnieniem 40 pkt 1 i 40 pkt 3 lub b) zapisowy rezultat rozjemczy, jeli sdzia uzna, e wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania 42. Metody obliczania wyników 1. W turniejach par i indywidualnych stosowane s nastpujce metody obliczania wyników: a) w punktach turniejowych (PT) na maksy, b) w Midzynarodowych Punktach Meczowych (IMP) 1) z wyliczeniem redniej kadego rozdania, po odrzuceniu czci zapisów skrajnych i zastosowaniu ograniczenia liczby IMP zdobytych na jednym stole (Butler). Jeli regulamin danej imprezy nie przewiduje inaczej, to odrzuca si co najmniej 25% skrajnych wyników z kadej strony oraz wprowadza ograniczenie ze stołu równe liczbie rozda granych w danej rundzie + 10, 2) systemem Cavendish kady zapis porównuje si z zapisami osignitymi na pozostałych stołach i przelicza na IMP (w skali 0 17 IMP), z ewentualnym dzieleniem przez liczb porówna (Cavendish uredniony), 19

20 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 3) według specjalnej tabeli przeliczeniowej w przypadku turnieju rozgrywanego na trzech stołach. 2. W turniejach teamów stosowane s nastpujce metody obliczania wyników: a) IMP przeliczanych na punkty zwyciskie (VP), b) punkt za rozdanie ( board a match). 3. Dopuszcza si inne sposoby obliczania wyników, jeeli regulamin imprezy tak stanowi. 4. Szczegóły techniczne dotyczce sposobów punktowania rezultatów i obliczania wyników turnieju podane s w odnonych instrukcjach sdziowskich oraz podrcznikach techniki sdziowania. 43. Punktacja długofalowa 1. W turniejach długofalowych (kongresach, mityngach), o ile ich regulamin nie zawiera innych rozwiza stosuje si nastpujc punktacj za wyniki łczne: a) za pierwsze miejsce otrzymuje si liczb punktów długofalowych (pdf) równ 1) w turnieju indywidualnym 1/3 liczby startujcych zawodników z zaokrgleniem w dół, 2) w turnieju par liczbie par startujcych w turnieju, 3) w turnieju teamów dwukrotnej liczbie teamów. b) za kade nastpne miejsce otrzymuje si nastpujc liczb pdf: 1) w turniejach indywidualnych o 1 mniej od poprzednika, 2) w turniejach par o 2 mniej od poprzedników, 3) w turniejach teamów o 4 mniej od poprzedników. 2. Przy lokatach równorzdnych dzieli si odpowiednio pdfy z zaokrgleniem w gór. 3. Czołowe lokaty w turniejach mog by dodatkowo premiowane w pdf. 44. Dzielenie lokat 1. Jeeli kilku uczestników uzyska jednakowy wynik w turnieju, lokaty zajte przez nich uwaa si za dzielone. Podziałowi podlegaj take przypadajce na te miejsca punkty klasyfikacyjne oraz ewent. nagrody pienine. 2. Szczegółowy regulamin rozgrywek moe przewidywa bezwzgldne ustalenie kolejnoci miejsc, zwłaszcza tam, gdzie z nimi zwizane s przywileje (tytuł, awans, nagrody rzeczowe, puchary itp.) 45. Zrónicowanie lokat dzielonych w turniejach liczonych na wynik maksymalny 1. W przypadku koniecznoci rónicowania lokat dzielonych dokonuje si oddzielnego obliczenia (wypunktowania) dla kadego z porównywanych uczestników, uzyskanych rezultatów rozda rozegranych przez nich na jednej linii, w ten sposób, e za osignicie w danym rozdaniu rónego rezultatu w PT przyznaje si punkty porównawcze (np. 2 0; 4 2 0; zalenie ilu uczestników porównujemy ze sob), a za osignicie jednakowego rezultatu przyznaje si po 1 punkcie porównawczym lub odpowiednio wicej wg zasad maksowania; na podstawie takiego wypunktowania ustala si kolejno porównywanych uczestników wiksza suma punktów porównawczych daje wysze miejsce. 2. Gdyby ten sposób nie rozstrzygał kolejnoci miejsc, wówczas ustala si j na podstawie liczby wygranych rozda, a nastpnie sumy arytmetycznej wszystkich zapisów (zapis sumaryczny) uzyskanych w rozdaniach rozegranych przez porównywanych uczestników. 20

21 CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) 3. Gdyby i te sposoby rónicowania lokat dzielonych nie przyniosły rozstrzygnicia, wówczas przeprowadza si losowanie. 4. W zawodach, w których kady uczestnik gra z kadym (rozgrywki z zastosowaniem pełnego kojarzenia), o wyszym miejscu decyduje wynik bezporedniego spotkania. Gdyby ten wynik był remisowy, wówczas naley zastosowa kryteria podane wyej, w pkt Zrónicowanie lokat dzielonych w teamach round robin Jeeli w turnieju teamów rozgrywanych systemem kady z kadym (round robin), dwa (lub wicej) teamy zdobyły t sam liczb punktów, a szczegółowy regulamin zawodów nie stanowi inaczej, zrónicowanie miejsc dzielonych odbywa si w sposób nastpujcy: 1. Dwa teamy: a) wynik bezporednich meczów midzy nimi, b) wysze saldo IMPów, c) lepsze saldo VP przeciwko teamom, które przeszły do dalszej fazy (jeli regulamin zakładał taki sposób rozgrywek), d) losowanie. 2. Trzy lub wicej teamów: a) wyniki bezporednich meczów pomidzy nimi ( tabelka ), b) w razie remisów w tabelce stosuje si pkt 1, c) wysze saldo IMPów, d) lepsze saldo VP przeciwko teamom, które przeszły do dalszej fazy (jeli regulamin zakładał taki sposób rozgrywek) e) losowanie. 3. W przypadku niemonoci zrónicowania miejsc dzielonych, organizator moe zdecydowa o innej procedurze zrónicowania miejsc dzielonych, np. poprzez wprowadzenie dogrywki. 47. Zrónicowanie lokat dzielonych w teamach na dochodzenie Jeeli w turnieju teamów rozgrywanych systemem na dochodzenie, dwa (lub wicej) teamy zdobyły t sam liczb punktów, a szczegółowy regulamin zawodów nie stanowi inaczej, zrónicowanie miejsc dzielonych odbywa si w sposób nastpujcy: 1. wynik bezporednich meczów midzy nimi, 2. wysza lokata w poprzedniej rundzie, 3. wysza suma VP wszystkich przeciwników, tzw. Punkty Szwajcarskie, 4. losowanie. 48. Wpisowe i nagrody 1. Organizator moe wprowadzi opłaty wpisowe jako jeden z warunków uczestnictwa w turnieju. 2. Organizator ustala wysoko opłaty wpisowej, przysługujce zniki, wysoko funduszu nagród oraz jego podział. Ustalenia te zatwierdzane podczas rejestracji turnieju i podawane w ogłoszeniu o turnieju. 3. Zebrane opłaty startowe przeznaczone s na: a) wniesienie opłat turniejowych do odpowiednich organów PZBS, b) wynagrodzenia sdziowskie, c) wynajem sali, 21

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r.

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wycigowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW WIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW wersja 4.0 sierpie 2004 r. PREAMBUŁA wiatowego Kodeksu Antydopingowego jest standardem midzynarodowym szczebla 2 opracowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY Przepisy s"dziowania gimnastyki sportowej m"#czyzn 2009-2012 Opracowanie i t!umaczenie Adam Koperski, Adam Jaroszewski Gda$sk 2009 Spis tre"ci Cz#"$ I 1. Zadania i cele przepisów.....

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007 Copyright Światowa Federacja Brydża Z podziękowaniem dla członków Komisji w składzie: Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (koordynator),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 I. Przepisy ogólne. 1. Definicje KJS. REGULAMIN RAMOWY REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 1.1. Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin

WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin Art.1. Przepisy ogólne 1.1. W sezonie 2009 Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (zwane dalej DSMP) s zawodami otwartymi. 1.2. Rozgrywki odbd si wg zasad

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo