Spis treci: REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treci: REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS"

Transkrypt

1 2005

2 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS Spis treci: 1. Wstp...4 CZ I. ZASADY OGÓLNE Rodzaje zawodów bryda sportowego Organizator i organizacja zawodów Sprzt Dokumentacja zawodów Uczestnicy zawodów Widzowie Sdzia zawodów Czas gry Stosowanie systemów licytacyjnych Alertowanie Stopowanie Kasety licytacyjne (bidding boxy) Zasłony zasady ogólne Alertowanie przy uyciu zasłon Zmiany niektórych przepisów MPB przy uyciu zasłon Brydrama i inne rodki medialne Zapisywanie wyników rozdania Punktowanie wyników Podawanie wyników Odwołania Komisja Odwoławcza zasady powoływania Komisja Odwoławcza zasady pracy...13 CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) Podstawowe rodzaje turniejów Rodzaje turniejów w zalenoci od uczestników Rodzaje turniejów w zalenoci od organizatora Organizator turnieju Rejestracja turniejów Obowizki organizatora turnieju Zlecenie organizacji turnieju Dokumentacja turnieju Sposoby rozgrywania turniejów Rozstawienie uczestników w turniejach Dopuszczanie uczestników rezerwowych Rozdawanie i powielanie kart Liczba rozda w turnieju Warunki sklasyfikowania uczestnika Zasady zajmowania miejsc w turniejach specjalnych Kary Orzekanie procentowych rezultatów rozjemczych Zdjcie rozdania w skutek przekroczenia czasu Metody obliczania wyników Punktacja długofalowa Dzielenie lokat

3 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 45. Zrónicowanie lokat dzielonych w turniejach liczonych na wynik maksymalny Zrónicowanie lokat dzielonych w teamach round robin Zrónicowanie lokat dzielonych w teamach na dochodzenie Wpisowe i nagrody CZ III. REGULAMIN MECZU BRYDOWEGO (RMB) Definicja meczu brydowego Organizator meczu Warunki organizacji meczu Pokój otwarty, pokój zamknity Dokumentacja przebiegu meczu Definicja druyny, definicje gospodarza i gocia Kapitan druyny Wystawianie składów druyn Zasady tworzenia par w meczu Zasady ogólne przebiegu meczu Zasady zajmowania miejsc Rozdawanie kart Walkower Rozegranie meczu na tych samych liniach Zasady sdziowania meczu Zasady obliczania wyników meczu Przepisy kocowe

4 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 1. Wstp 1. Regulamin Zawodów Bryda Sportowego (RZ) wraz z Midzynarodowym Prawem Brydowym (MPB) tworz kodeks obejmujcy wikszo aspektów gry w bryda sportowego. Regulamin szczegółowy imprezy moe zawiera dodatkowe regulacje zgodne ze specyfik danych rozgrywek. 2. Regulamin Zawodów składa si z czci I Zasady Ogólne, czci II Regulamin Turniejów Bryda Sportowego, czci III Regulamin Meczu Brydowego. 3. Cz I formułuje przepisy prawne dotyczce gry w bryda sportowego w zawodach organizowanych lub nadzorowanych przez Polski Zwizek Bryda Sportowego (PZBS). 4. Cz II i III kodyfikuje przepisy obowizujce w poszczególnych rodzajach zawodów rozgrywanych pod patronatem PZBS w turniejach (Regulamin Turniejów Bryda Sportowego) i w meczu (Regulamin Meczu Brydowego). CZ I. ZASADY OGÓLNE 2. Rodzaje zawodów bryda sportowego 1. Zawody bryda sportowego uwaa si za zawody sportowe w rozumieniu przepisów, zawartych w odpowiednich aktach prawnych (pastwowych, sportowych itd.) 2. Zawodami bryda sportowego s: a) turnieje bryda sportowego, b) mecz brydowy. 3. Organizator i organizacja zawodów 1. Zawody bryda sportowego mog by organizowane przez PZBS, członków Zwizku, sekcje bryda sportowego, kluby sportowe oraz inne instytucje i organizacje, a take przez osoby fizyczne. 2. Do obowizku organizatora naley: a) przygotowanie odpowiednich pomieszcze oraz zapewnienie odpowiednich warunków rozgrywek, b) przygotowanie sprztu w tym kaset licytacyjnych i zasłon stolikowych, gdy wymaga tego szczegółowy regulamin danych rozgrywek, c) zapewnienie naleytego porzdku w trakcie rozgrywek oraz warunków gwarantujcych tajno rozda, d) spełnienie innych wymogów, ujtych w odnonych regulaminach, w tym m. in. informacji o zawodach, zapewnienie obsady sdziowskiej, ogłoszenie wyników zawodów, realizacji zobowiza finansowych i jeli jest wymagane, złoenie sprawozdania z zawodów. 4. Sprzt 1. Wymogi odnonie sprztu s nastpujce: a) pudełka rozdaniowe (z kartami) powinny by oznaczone zgodnie z przepisem 2 MPB, 4

5 CZ I. ZASADY OGÓLNE b) stoliki przeznaczone do gry, w miar moliwoci kwadratowe, o wymiarach co najmniej 0,9 m na 0,9 m, a wysoko stolika około 0,8 m. Stoliki winny by oznakowane i ustawione zgodnie z przepisem 3 MPB, c) kady stolik powinien by wyposaony w komplet czterech kaset licytacyjnych, d) zasłony stolikowe (o ile ich uycie przewiduje regulamin szczegółowy zawodów), odpowiednio dopasowane do uytych stolików powinny by ustawione po przektnej stolika tak, e zawodnicy N i E siedz po jednej stronie zasłony, a zawodnicy S i W po drugiej stronie. Zasłona powinna by umieszczona zarówno nad, jak i pod stołem. Otwór w zasłonie, zasłaniany ruchom czci zasłony, powinien posiada odpowiedni wielko, aby spełniał swoj rol. Gdy zasłona jest podniesiona ma on umoliwia obserwowanie kart dziadka i kart dokładanych do lew przez wszystkich zawodników siedzcych przy tym stoliku. 5. Dokumentacja zawodów Szczegółowe regulaminy rozgrywek okrelaj jakie dokumenty i formularze s potrzebne do przeprowadzenia danego rodzaju zawodów oraz okrelaj zasady sporzdzania dokumentacji i sprawozdawczoci. 6. Uczestnicy zawodów. 1. Okrelenie uczestnika zawodów jest zdefiniowane w rozdziale I MPB. 2. Zawodnicy startujcy w zawodach maj okrelone uprawnienia i obowizki. Zgłoszenie si do zawodów jest uwaane za zobowizanie uczestnika do podporzdkowania si przepisom obowizujcym w tych zawodach. 3. Zawodnik ma prawo: a) uzyskiwa korzyci sportowe (punkty klasyfikacyjne, awansy, medale) i nagrody, jakie moe dawa uczestnictwo w zawodach, b) wzywa sdziego w sprawach przepisów gry z wyjtkiem sytuacji, gdy na podstawie innych przepisów uprawnienia zawodnika s ograniczone np. przy zastosowaniu przepisu 43 MPB, c) otrzymywa informacje dotyczce zasad regulaminowych toczcych si rozgrywek, d) sprawdza, w odpowiednim czasie, zapisy w dokumentacji zawodów, e) składa zaalenia oraz odwołania (protesty) do właciwych organów. 4. Zawodnika obowizuje: a) stosowanie si do przepisów MPB, RZ i regulaminów szczegółowych zawodów, b) podporzdkowanie si decyzjom sdziego i organizatora, c) zachowanie porzdku i spokoju w czasie, przed i po zawodach, d) przestrzeganie ogólnie przyjtych norm współycia, e) taktowne, właciwe zachowanie si i przestrzeganie zasad etykiety zgodnie z przepisem 74 MPB, f) zakaz palenia tytoniu i spoywania napojów alkoholowych w miejscu zawodów, g) przestrzeganie zakazu uywania lub wnoszenia na sal gry telefonów komórkowych lub innego sprztu elektronicznego o ile regulamin szczegółowy imprezy przewiduje taki zakaz, h) bezzwłoczne powiadamianie sdziego o dostrzeonych jakichkolwiek nieprawidłowociach i naruszeniach przepisów (z zastrzeeniem jak w 6 pkt 3b), i) współdziałanie z sdzi w sprawach gry fair i sportowego zachowania si zawodników (zgłaszanie przypadków budzcych wtpliwoci dotyczcych licytacji, 5

6 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS wistów, namysłów oraz nieprawidłowo zadawanych pyta i nieprawidłowo udzielanych odpowiedzi), j) zakaz omawiania i komentowania rozda w trakcie gry (rundy, sesji), k) posiadanie karty konwencyjnej (lub dodatkowo opisu stosowanego przez siebie systemu gry) zgodnie z wymogami Polityki Systemowej PZBS. l) noszenia identyfikatora, jeeli został wprowadzony przez organizatora. 5. Jedynym dokumentem stwierdzajcym przynaleno do Zwizku jest wana legitymacja członkowska. 7. Widzowie 1. Widzowie (kibice) powinni stosowa si do przepisów porzdkowych obowizujcych w zawodach, a w szczególnoci dotyczy to zakazu: a) zakłócania porzdku, b) utrudniania sdziom i organizatorowi prowadzenia zawodów, c) przeszkadzania zawodnikom, d) prowadzenia rozmów na temat rozdania i gry w trakcie jej trwania, e) palenia tytoniu i spoywania napojów alkoholowych w miejscu zawodów, f) uywania telefonów komórkowych lub innego sprztu elektronicznego. 2. Widz moe zaj miejsce siedzce tylko przy jednym zawodniku i tylko po jednej stronie zasłony. 3. Widzowie naruszajcy jakiekolwiek z tych ogranicze s zobowizani do opuszczenie pomieszcze bez moliwoci powrotu, chyba e na taki powrót wyrazi zgod sdzia zawodów. 8. Sdzia zawodów 1. Sdziego zawodów (zespół sdziowski) powołuje si na podstawie Regulaminu Sdziowskiego PZBS i regulaminów rozgrywek. 2. W skład zespołu sdziowskiego wchodz (w zalenoci od potrzeb i rodzaju zawodów): sdzia główny i jego zastpca oraz sdziowie pomocniczy (sekcyjni), asystenci sdziego, centrum komputerowe, personel techniczny. 3. Zakres uprawnie i obowizków sdziego oraz wszelkie sprawy zwizane z prowadzeniem zawodów, s ujte w przepisach MPB, Regulaminie Sdziowskim PZBS oraz w czciach szczegółowych niniejszego regulaminu. 4. Do obowizków sdziego w szczególnoci naley równie: a) dba o gr fair oraz sportow i kulturaln atmosfer zawodów, b) dba o zachowanie tajnoci rozda, c) czuwa nad porzdkiem w czasie trwania zawodów w miejscu rozgrywek d) egzekwowa przestrzeganie obowizujcych zakazów, e) prowadzi zawody wykorzystujc w pełni swe umiejtnoci dokona wyboru stosownego systemu rozgrywania zawodów (zgodnie z odpowiednimi regulaminami oraz instrukcjami organizacyjnymi i sdziowskimi, a take yczeniami organizatora o ile nie stoj one w sprzecznoci z tymi regulaminami i instrukcjami), f) przekazywa uczestnikom informacje dotyczce strony technicznej rozgrywek: zajmowania pozycji, przekazywania pudełek rozdaniowych, dokonywania zapisów i wypełniania protokołów, podawa limity czasu gry i informowa o upływie czasu na ni przeznaczonego, 6

7 CZ I. ZASADY OGÓLNE g) ustala warunki przebywania w miejscu zawodów i obserwacji gry przez widzów, a take decydowa o usuniciu widza (w myl 7 pkt 3), h) rozstrzyga spory, wydawa decyzje, wymierza kary regulaminowe z powołaniem si na odpowiedni przepis, który musi by podany zainteresowanym stronom, i) przyjmowa zaalenia, odwołania (protesty) i po zaopiniowaniu przekazywa je do właciwych instancji, j) sporzdza sprawozdania z zawodów, o ile jest wymagane, k) odnotowa wszelkie budzce wtpliwoci sprawy dotyczce gry uczestników zawodów i przekaza je w ustalonych terminach do właciwych instancji. 5. Sdzia główny, delegowany na turnieje mistrzowskie, turnieje kadry i turnieje szczebla centralnego otrzymuje od organizatora zlecenie organizacyjne precyzujce warunki techniczne, finansowe i inne rozegrania danych zawodów (midzy innymi list uprawnionych do gry oraz rezerwowych uczestników, harmonogram zawodów, ustalenia dotyczce honorariów sdziów i obsługi technicznej). 6. Jeeli wyznaczony sdzia nie przybdzie na zawody, wówczas organizator powinien powierzy pełnienie obowizków sdziego osobie najbardziej kompetentnej sporód dostpnych. 9. Czas gry 1. Zawody bryda sportowego (sesja, runda) rozpoczynaj si z chwil, gdy sdzia zarzdzi rozpoczcie gry. Od tego momentu liczony jest czas danych zawodów (sesji, rundy). 2. Obowizuj nastpujce limity czasu, przeznaczonego na rozegranie jednego rozdania: a) bez uycia kaset licytacyjnych i zasłon stolikowych 7 minut, b) przy stosowaniu kaset licytacyjnych 7½ minuty, c) przy stosowaniu zasłon 8½ minuty. 3. Czas przeznaczony na rozegranie rundy (sesji) okrela si za pomoc iloczynu czasu przeznaczonego na jedno rozdanie i liczby rozda rozgrywanych w danej rundzie (sesji). 4. Czas na rozegranie rundy, sesji moe by korygowany przez sdziego w zalenoci od potrzeb i sytuacji. 5. W ramach limitu czasu przeznaczonego na rozdanie zawodnicy obowizani s: a) przeliczy karty przed ich obejrzeniem, b) rozegra rozdanie, c) dokona zapisu w formie pisemnej lub elektronicznej, d) sprawdzi zgodno kart z protokołem (o ile jest taka moliwo), e) schowa trzynacie kart swojej pocztkowej rki. 10. Stosowanie systemów licytacyjnych Dopuszczalno lub zakaz stosowania systemów licytacyjnych, konwencji i ustale umownych okrela Polityka systemowa PZBS. Spraw t mog równie normowa szczegółowe regulaminy rozgrywek. 11. Alertowanie 1. Zapowiedzi umowne konwencyjne musz by alertowane zgodnie z Polityk systemow PZBS. 2. Alertuje partner zawodnika, który dał zapowied konwencyjn przez wyłoenie kartki alert z kasety licytacyjnej (gdy brak kaset: przez puknicie w stolik). 7

8 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 3. Nie wolno wyjania znaczenia alertowanej zapowiedzi bez zapytania ze strony przeciwników. Pytanie o wyjanienie alertowanej zapowiedzi moe by zadane w dalszych okreniach licytacji, jak równie po zakoczeniu licytacji, zgodnie z przepisem 20 MPB. 4. Na danie którejkolwiek ze stron sdzia moe zarzdzi całkowity zakaz alertowania. Zakaz ten dotyczy wyłcznie przeciwników pary, która si o to zwróciła. 5. Zasady alertowania przy stosowaniu zasłon reguluje Stopowanie 1. Odzywki skaczce (licytacja z przeskokiem) musz by poprzedzone przez licytujcego słowem stop (wypowiedzianym przed mianem odzywki) lub, gdy stosowane s kasety licytacyjne, przez uycie kartki z takim napisem. 2. Licytujcy gracz sygnalizuje odzywk skaczc przez wyłoenie przed sob kartki z napisem stop wyjtej z kasety licytacyjnej, nastpnie połoenie kartki licytacyjnej i w kocu usunicie kartki stop. 3. Po odzywce skaczcej przeciwnik z lewej strony nie powinien licytowa wczeniej, ni po około 8 10 sekundach, przy czym zawodnik nie moe w sposób demonstracyjny odmierza wymagany czas. Właciw postaw jest normalne spogldanie w swoje karty. 4. Odpowiedzialno za upewnienie si, e przeciwnik został ostrzeony spoczywa na graczu stopujcym. 5. Przy stosowaniu zasłon, kartki z napisem stop nie uywa si. 13. Kasety licytacyjne (bidding boxy) 1. Przy uywaniu kaset licytacyjnych kartki licytacyjne powinny by wyjmowane z kasety w sposób zdecydowany i kładzione na stoliku wzgldnie tacy zawsze w jednakowy sposób i moliwie jak najciszej; kartki licytacyjne układa si od lewej ku prawej stronie licytujcego, starannie nakładajc na siebie tak, aby wszystkie odzywki były widoczne i skierowane ku partnerowi. 2. Gracze powinni unika dotykania kartek licytacyjnych przed podjciem decyzji odnonie zapowiedzi. Zapowied uwaa si za zgłoszon, gdy kartka licytacyjna zostanie wskazana przez zawodnika z wyranym zamiarem jej uycia poprzez wyjcie lub prób wyjcia z kasety licytacyjnej (ale moe mie zastosowanie przepis 25 MPB). 3. Zanim kartki licytacyjne zostan zdjte ze stolika, gracz ma moliwo przegldu całej licytacji. Gdy nie ma ju takiej moliwoci gracz moe uzyska pisemny przegld licytacji przed zagraniem w pierwszej lewie. 4. Podczas gry przy uyciu zasłon zapowied umieszczon na tacy mona zmieni (sytuacje opisane s szczegółowo w 16): a) jeeli jest nieprawidłowa lub niedozwolona, b) jeeli sdzia uzna, e zapowied została wybrana w sposób niezamierzony (przepis 25A MPB), c) gdy ma zastosowanie przepis 25B MPB. 14. Zasłony zasady ogólne 1. Przy uywaniu zasłon stolikowych licytacja odbywa si wyłcznie za pomoc kaset licytacyjnych. 2. Poszczególni zawodnicy obsługuj urzdzenie zasłony i tak zawodnik N jest odpowiedzialny za prawidłowe umieszczenie pudełka rozdaniowego na tacy i 8

9 CZ I. ZASADY OGÓLNE zdejmowanie go z tacy po rozegraniu rozdania, zawodnicy N i S (odpowiednio) za przesuwanie tacy pod zasłon na jej drug stron. Za zamykanie ruchomej czci zasłony odpowiedzialny jest gracz W. 3. Gracze N i E siedz przez cały czas po tej samej stronie zasłony. Procedura jest nastpujca: N umieszcza pudełko na tacy. Ruchoma cz zasłony zostaje opuszczona (i pozostaje w tym połoeniu przez cały czas licytacji) tak, aby taca mogła przesun si tylko pod ni. Gracze wyjmuj karty z pudełka. Po zgłoszeniu zapowiedzi przez obu graczy z tej samej strony zasłony, N oraz S przesuwaj tac pod przesłon tak, aby była widoczna dla graczy po drugiej stronie. Gracze zgłaszaj zapowiedzi w ten sam sposób i przesuwaj tac z powrotem. T procedur utrzymuje si a do zakoczenia licytacji. Po przegldniciu licytacji przez wszystkich czterech graczy (równowane do prawa dania powtórzenia licytacji) umieszczaj oni swoje kartki licytacyjne w kasetach licytacyjnych. 4. Pierwsze wyjcie przy grze za zasłon ma specjaln procedur. Naley wistowa zakryt kart, a przeciwnik wistujcego, siedzcy po tej samej stronie zasłony powinien anonsowa jego wykonanie (np. poprzez zapukanie w zasłon). Partner wistujcego podnosi (lub inicjuje podniesienie) ruchom cz zasłony tak, aby wszyscy gracze mogli widzie karty dziadka i karty zagrywane do kolejnych lew. 15. Alertowanie przy uyciu zasłon 1. Zawodnik licytujcy zapowied umown musi j alertowa przeciwnikowi znajdujcemu si po tej samej stronie zasłony, uywajc w tym celu kartki z napisem alert. Podobnie postpuje jego partner, gdy taca z licytacj znajdzie si po drugiej stronie zasłony. Odpowiedzialno za upewnienie si, e przeciwnik został ostrzeony spoczywa na alertujcym graczu. 2. Zalecan form alertowania przy zasłonach jest połoenie kartki alert na ostatniej zapowiedzi przeciwnika, w jego segmencie tacy. Gracz, który został ostrzeony, musi potwierdzi przyjcie tego do wiadomoci przez zwrócenie kartki alert przeciwnikowi. 3. Wyjanie o znaczeniu licytacji udziela si na pimie, odpowiadajc na pytania zadane równie na pimie. Pytania w czasie rozgrywki zadaje si na pimie, przy opuszczonej czci ruchomej zasłony. Po udzieleniu odpowiedzi ruchom cz zasłony podnosi si. 4. Jeeli zawodnicy przy stole przyjm inny sposób komunikacji, np. ustny, nie mog domaga si rekompensaty w przypadku niezrozumienia wyjanie przeciwnika. 5. Przed zakoczeniem rozgrywania rozdania nie jest dozwolone jakiekolwiek porozumiewanie si odnonie pyta lub odpowiedzi z graczami po drugiej stronie zasłony. 16. Zmiany niektórych przepisów MPB przy uyciu zasłon Przy grze za zasłonami obowizuj przepisy MBP z przedstawionymi poniej wyjtkami: 1. Przepisy 9A2(b)(1), 42B(3), 43A(1)(b) dziadek moe zwróci uwag na przedwczenie odsłonit kart obrocy. 2. Przepis 13 procentowy wynik rozjemczy i kara przewidziana w pierwszym paragrafie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zapowied została przekazana na drug stron zasłony. 3. Przepis 16 w czasie licytacji przy grze przy uywaniu zasłon, opónienie lub popiech podczas przesuwania tacy moe stanowi nielegaln informacj. Okrelenie zaistnienia nieprawidłowego tempa przesunicia tacy moe by dokonane tylko przez graczy, którzy odbieraj tac. Z tego wzgldu zwrócenie uwagi przez gracza na naruszenie tempa licytacji po jego stronie zasłony jest wykroczeniem, które powoduje utrat praw strony niewykraczajcej. Opónienie przekazania tacy w granicach 15 sekund nie uznaje si za czas wystarczajcy do przekazania nielegalnej informacji. 9

10 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 4. Przepis 20 powtarzanie licytacji i udzielanie wyjanie. Do momentu zdjcia kartek licytacyjnych z tacy gracz ma pełny przegld licytacji. Gdy po raz pierwszy przypada na gracza kolej zagrywania, ma on nadal prawo do powtórzenia licytacji, a poniewa przegld kartek licytacyjnych nie jest ju moliwy, uzyskuje powtórzenie na pimie od przeciwnika siedzcego po tej samej stronie zasłony. 5. Przepis 25A zmiany zapowiedzi niezamierzonych moliwe s do momentu powrotu tacy na stron gracza, który zgłosił omyłkowa zapowied. 6. Przepis 25B zmiany zapowiedzi s dozwolone w przypadku popełnienia omyłki przy pierwszej zapowiedzi. Gracz sam decyduje, e dał błdn zapowied W praktyce oznacza to, e nie stosuje si kary redniej minus wg przepisu 25B2(b)(2) i gracz moe zmieni swoj zamierzon zapowied, zanim jego LHO nie zalicytował i zanim taca z zapowiedzi nie została przesunita na drug stron zasłony, ale tylko wtedy, gdy powód zmiany nie jest zwizany z nastpn zapowiedzi przeciwnika. 7. Przepisy 25 do 32, 34, 36 do 39 do nieprawidłowoci objtych przez te przepisy stosuje si nastpujc procedur: a) Taca nie przesunita na drug stron zasłony. Gdy gracz zauway nieprawidłowo po swojej stronie zasłony musi przywoła sdziego, który orzeka, czy nieprawidłowo mona poprawi bez kary. Nieprawidłowych zapowiedzi nie wolno akceptowa. b) Obie strony winne. Gdy obie strony s winne przesuniciu tacy z nieprawidłow zapowiedzi (wtedy, gdy jeden gracz popełnia nieprawidłowo, a właciwy gracz N lub S przesuwa tac przed dokonaniem korekty) to obaj gracze po drugiej stronie zasłony s odpowiedzialni za wezwanie sdziego. Sdzia powinien wróci tac do wykraczajcych graczy do poprawy bez nakładania kary. Nieprawidłowych zapowiedzi nie wolno akceptowa. c) Jedna strona jest winna. Gdy taca z nieprawidłow zapowiedzi zostanie przesunita na drug stron zasłony, obaj gracze po drugiej stronie zasłony s odpowiedzialni za wezwanie sdziego. Gdy postpowanie wg punktu b) nie moe mie zastosowania, to nieprawidłowa zapowied podlega normalnym przepisom MPB. d) Nie zwrócono uwagi na nieprawidłowo. Gdy nieprawidłowa zapowied zostanie przesunita na drug stron zasłony i aden z graczy nie zwróci na to uwagi, a taca wróci na stron, po której popełniono nieprawidłowo, wano zapowiedzi zostaje utrzymana, ponownie bez kary, z wyjtkiem zapowiedzi niedozwolonych, do których stosuje si przepis 35 MPB. e) Legalno informacji. Informacja z wycofanych zapowiedzi jest nieautoryzowana dla strony wykraczajcej, a autoryzowana dla strony niewykraczajcej. Jeeli sdzia uzna, e nieautoryzowana informacja z wycofanych zapowiedzi uniemoliwia normalne prowadzenie licytacji, orzeka procentowy wynik rozjemczy. 8. Przepis 33 zapowied jednoczesn, uznan za póniejsz, wycofuje si bez kary (ale moe mie zastosowanie P72.B.1) 9. Przepis 40 Alerty. Gracz zgłaszajcy zapowied podlegajc alertowaniu, musi alertowa przeciwnika siedzcego po tej samej stronie zasłony. Gdy taca zjawi si po drugiej stronie zasłony, obaj gracze zobowizani s do natychmiastowego alertowania umownej zapowiedzi swojego partnera. 10. Przepis 41A pierwsze wyjcie poza kolejnoci. Przeciwnik wykraczajcego z tej samej strony zasłony powinien próbowa przeciwdziała jego realizacji. Obowizuje procedura zwizana z pierwszym wyjciem opisana w 14 pkt 4. Pierwsze wyjcie zakryt kart wycofuje si bez kary. Gdy nastpi pierwsze wyjcie odkryt kart, to wycofuje si go bez kary, jeeli ruchoma cz zasłony nie została podniesiona. Jeeli ruchoma cz zasłony została podniesiona bez winy strony rozgrywajcej 10

11 CZ I. ZASADY OGÓLNE a) i druga strona nie wyszła odkryt kart, wyjcie uwaa si za wyjcie poza kolejnoci i stosuje si przepis 54 MBP, b) i druga strona wyszła równie odkryt kart, karta ta staje si normaln kart przygwodon. Gdy nastpi pierwsze wyjcie odkryt kart a strona rozgrywajca nieprawnie uniosła przesłon, wtedy nastpuje akceptacja tego wyjcia. Rozgrywajcy wykłada karty dziadka. Sdzia ma prawo do orzeczenia wyniku rozjemczego, gdy uwaa, e gracz podnoszcy ruchom cz zasłony mógł wiedzie o odniesieniu korzyci przez akceptacj tego wyjcia. 11. Przepis 73D gdy w czasie licytacji przeciwnik działa zbyt szybko, właciwym jest powrót do normalnego tempa albo przez opónienie własnej zapowiedzi (kładc kartk licytacyjn przed sob, ale nie na tacy) albo opóniajc przesunicie tacy. 12. Przepis 76 widzowie. Widzowie nie mog zajmowa miejsc z moliwoci ogldania kart z obu stron zasłony. 17. Brydrama i inne rodki medialne 1. Zawody bryda sportowego mog by organizowane przy zastosowaniu rodków medialnych. W tym przypadku uczestnicy zawodów zobowizani s podporzdkowa si decyzjom organizatora. 2. W pomieszczeniach rozgrywek organizowanych z uyciem brydramy mog przebywa: sdzia i osoby upowanione, których wykaz organizator przekazuje sdziemu. Wszystkie inne osoby (tak zwizane z zawodami jak i widzowie) mog przebywa i obserwowa zawody wyłcznie w sali widowiskowej brydramy. 18. Zapisywanie wyników rozdania 1. Po rozegraniu rozdania dokonuje si zapisu uzyskanego rezultatu, wypełniajc odpowiednie rubryki protokołu. 2. Wprowadzanie wyników moe odbywa si innymi metodami, przy pomocy urzdze dostarczonych przez organizatora. 3. Wszyscy uczestnicy grajcy przy danym stoliku s odpowiedzialni za prawidłowo zapisu. 4. Uczestnik, który stwierdził błd merytoryczny w którym z zapisów dokonanych wczeniej, ma obowizek powiadomienia o tym sdziego. 5. Jeeli pozwala na to specyfika zawodów, sdzia ustala prawidłowe brzmienie zapisu zawierajcego błd. 6. Poprawienie błdu we własnym zapisie dotyczcego wysokoci kontraktu, liczby lew lub wartoci liczbowej, a take zmian w przypisaniu numerów startowych liniom NS i EW (tzw. brak obrotu) wymaga parafy/aprobaty sdziego. 7. W przypadku niezgodnoci elementów zapisu i wtpliwoci co do jego prawidłowego brzmienia decyduje rezultat liczbowy. Jedynie w sytuacjach ewidentnych sdzia moe zmieni rezultat liczbowy według opisu kontraktu. 19. Punktowanie wyników 1. Punktowania rezultatów poszczególnych uczestników dokonuje sdzia lub upowaniona przez niego osoba, stosujc odpowiedni system punktowania, który powinien by podany do wiadomoci uczestnikom przed zawodami. 2. Systemy punktowania i sposoby obliczania rezultatów ujte s w 42 niniejszego Regulaminu, a take w przepisie 78 MPB. 11

12 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 3. Jeeli moliwoci techniczne organizatora na to pozwalaj, oprócz wyników zawodów powinny by udostpnione protokoły lub frekwensy rozda, rozkłady granych rozda oraz na yczenie zainteresowanych historie ich gry. 4. Sdzia główny jest odpowiedzialny za prawidłowo obliczenia wyników zawodów. 20. Podawanie wyników 1. Wyniki kadego uczestnika zawodów, obliczone według przyjtych zasad, ustalaj kolejno miejsc uczestników. 2. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez kilku uczestników gdy rodzaj zawodów wymaga ustalenia kolejnoci lokat (np. awansy lub lokaty medalowe na Mistrzostwach Polski) lokaty dzielone s rónicowane według zasad okrelonych w lub w szczegółowych regulaminach tych rozgrywek. 21. Odwołania 1. Uczestnik zawodów (a w teamach, kapitan) moe składa odwołanie (protest), jeli zostan zachowane warunki i spełnione wymogi proceduralne (patrz rozdział XI MPB). 2. Odwołanie powinno by złoone a) za porednictwem sdziego, b) do instancji odwoławczej, w formie pisemnej i na odpowiednim druku, c) przed upływem czasu reklamacji, d) wraz z kaucj w wysokoci ustalonej w regulaminie tych rozgrywek; jeeli regulamin tego nie precyzuje wówczas wysoko kaucji równa si wysokoci opłaty wpisowej do zawodów. 3. Termin składania odwoła od wyników upływa 30 minut od momentu ich ogłoszenia, chyba e regulamin danej imprezy stanowi inaczej. 4. W rozgrywkach DMP, gdy w miejscu rozgrywek nie działa komisja odwoławcza, naley w regulaminowym czasie awizowa odwołanie, co sdzia odnotowuje w protokole. 5. W turniejach granych systemem barometr czas reklamacji zostaje skrócony. Odwołanie musi by złoone zanim nastpi rozstawienie uczestników do rundy według zapisów zawierajcych protestowany wynik. O ile to moliwe, takie odwołanie powinno zosta rozpatrzone przed rozstawieniem. 6. W meczach play-off czas reklamacji zostaje skrócony. Odwołanie musi by złoone przed przystpieniem do kolejnej sesji. 7. Oprócz przepisów regulujcych sprawy odwoła, ujtych w tym regulaminie, stosuje si w tym zakresie równie przepisy zawarte w rozdziale X MPB. 22. Komisja Odwoławcza zasady powoływania 1. Instancj odwoławcz jest Komisja Odwoławcza. 2. Komisj Odwoławcz powołuje: a) w zawodach mistrzowskich szczebla centralnego, Wydział Gier i Klasyfikacji ZG PZBS, b) w Kongresach i Mityngach ujtych w JKS, organizator z tym, e Przewodniczcego Komisji wyznacza WGiK ZG PZBS. c) w innych zawodach właciwy terytorialnie WGiD w porozumieniu z organizatorem zawodów, 3. Komisja Odwoławcza powinna składa si z 2 3 członków, w tym równie powołanych z zawodników uczestniczcych w zawodach. 12

13 CZ I. ZASADY OGÓLNE 4. Decyzje Komisji Odwoławczej s ostateczne (ale nadal obowizuje przepis 93C MPB) 23. Komisja Odwoławcza zasady pracy 1. Komisja Odwoławcza stosuje zasady Kodeksu Postpowania wiatowej Federacji Brydowej. 2. W czasie rozpatrywania odwoła komisja postpuje według nastpujcych wytycznych: 1) Rozprawa odwoławcza obejmuje postpowanie dowodowe, narad komisji i ogłoszenie decyzji komisji. 2) Przewodniczcy moe, według swego uznania, zada obecnoci okrelonych stron w czasie rozpatrywania odwołania. W czasie postpowania dowodowego zazwyczaj obecne s nastpujce strony: a) para odwołujca si, b) para pozwana, c) kapitanowie (w turnieju teamów), d) sdzia, który wydał sporne orzeczenie, e) inne osoby, które zdaniem przewodniczcego mog pomóc komisji w poznaniu faktów, f) członkowie komisji, wyznaczeni na dane posiedzenie g) sekretarz rejestrujcy rozpraw. 3) Po rozpoczciu postpowania dowodowego adni dodatkowi członkowie komisji nie mog wzi udziału w rozprawie. 4) Rozpraw prowadzi przewodniczcy, przestrzegajc nastpujcej kolejnoci czynnoci: a) rozprowadzenie kopii odpowiedniego druku odwołania (sdzia powinien przed rozpraw przekaza pozwanemu kopi druku odwołania), b) identyfikacja odwołujcego si i pozwanego, przedstawienie wszystkich obecnych przez przewodniczcego, c) przedstawienie faktów przez sdziego, który wydał sporne orzeczenie, d) pytania do sdziego kierowane przez członków komisji, e) okazja dla odwołujcego si i pozwanego do potwierdzenia lub zakwestionowania faktów przedstawionych przez sdziego, f) zeznanie specjalnych wiadków, zaproszonych przez przewodniczcego do pomocy komisji; nastpnie jak w (d) i (e) powyej, g) stanowisko odwołujcego si h) pytania członków komisji i) stanowisko pozwanego j) pytania członków komisji, k) dalsze pytania lub komentarz wygłoszony przez przewodniczcego, l) po zakoczeniu postpowania dowodowego wszystkie osoby, oprócz członków komisji opuszczaj sal posiedzenia, chyba e przewodniczcy poprosi sdziego do pozostania na cało lub cz narady komisji, m) komisja, po podjciu decyzji przekazuje j zainteresowanym stronom (jeeli nadal s obecne) i sdziemu, wraz z krótkim uzasadnienia decyzji przez przewodniczcego. Obowizkiem sdziego jest przekazanie decyzji nieobecnym stronom. 5) Przedstawione wytyczne maj pomóc komisji w prowadzeniu rozpatrywania odwoła sprawiedliwie i taktownie. 6) W przypadkach prowadzenia przez komisj postpowania nie dotyczcego odwołania od decyzji sdziego, przewodniczcy moe modyfikowa odpowiednio wytyczne, dla zapewnienia sprawiedliwoci. 13

14 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) 24. Podstawowe rodzaje turniejów 1. Rozrónia si nastpujce podstawowe rodzaje turniejów: a) turnieje par, b) turnieje teamów, c) turnieje indywidualne, d) turnieje teamowo parowe. 2. Turnieje mog by pojedynczymi zawodami, stanowicymi cało, albo te wchodzi w skład zawodów cyklicznych długofalowych, mityngów oraz kongresów (festiwali). 3. Cykl jednorodnych turniejów (np. turniejów par) rozegranych w terminach z góry ustalonych, przy wczeniejszym podaniu zasad punktacji za wyniki łczne nazywamy turniejem długofalowym. 4. Cykl kilku turniejów rónego rodzaju (np. turnieje par, teamów itd.) rozgrywany zwykle w cigu kilku nastpujcych po sobie dni, nazywamy mityngiem. 5. Mianem kongresu (festiwalu) brydowego okrela si cykl turniejów, o wysokiej frekwencji i z udziałem wysokiej klasy zawodników. Rang kongresu nadaje (wzgldnie odbiera) Zarzd Główny PZBS. 6. O nadaniu cyklowi turniejów odpowiedniej nazwy i przyjciu sposobu jego rozegrania decyduje organizator, przedstawiajc odpowiedni wniosek właciwemu organowi PZBS. 25. Rodzaje turniejów w zalenoci od uczestników 1. W zalenoci od wymaga dotyczcych uczestników rozrónia si turnieje: a) otwarte, b) zamknite, c) specjalne. 2. Turnieje otwarte s ogólnodostpne. W turniejach tych stosuje si Polityk Systemow PZBS. 3. Turnieje zamknite s organizowane dla okrelonych uczestników. Organizator tego rodzaju zawodów podaje w szczegółowym regulaminie zasady doboru uczestników i obowizujce w nich zasady systemowe. 4. Turnieje specjalne s to takie turnieje, które organizuje si dla cile okrelonych grup uczestników, spełniajcych wymagane warunki (dotyczce np. wieku, płci, zawodu, kwalifikacji itp.). Zalicza si do nich midzy innymi turnieje: juniorów, mikstów, kadry, osób nalecych do rodowisk zawodowych, społecznych. Turnieje te rozgrywane s na podstawie odrbnych regulaminów. 26. Rodzaje turniejów w zalenoci od organizatora 1. Ze wzgldu na organizatora i zasig terytorialny rozrónia si turnieje: a) klubowe, b) okrgowe, c) regionalne, d) ogólnopolskie. 2. Turnieje klubowe organizowane s przez kluby, sekcje bryda sportowego, inne organizacje i instytucje, a take przez osoby fizyczne. 3. Turnieje okrgowe s organizowane przez terenowe jednostki PZBS lub na ich zlecenie, przez innych członków Zwizku. 14

15 CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) 4. Turnieje regionalne organizowane s za zgod Wojewódzkiego Zwizku Bryda Sportowego, na którego terenie działania odbywa si turniej i wprowadzone do kalendarza sportowego WZBS. 5. Turnieje ogólnopolskie s organizowane za zgod odpowiedniego terytorialnie WZBS i wprowadzone do Jednolitego Kalendarza Sportowego PZBS. 27. Organizator turnieju 1. Mianem organizatora turnieju okrela si osob prawn lub fizyczn, która jest odpowiedzialna za właciwe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów. 2. Obowizki te organizator moe scedowa na powołanego przez siebie dyrektora turnieju lub sdziego. 28. Rejestracja turniejów 1. W celu zarejestrowania turnieju organizator składa do właciwego zarzdu Zwizku szczegółowe propozycje i wnioski w sprawach sportowych, organizacyjnych, finansowych i innych, dotyczcych imprezy, któr zamierza organizowa. 2. W propozycjach tych naley przedstawi informacje o: a) rodzaju turnieju, b) miejscu i dacie rozgrywek (datach, gdy chodzi o turnieje cykliczne, długofalowe), c) godzinie rozpoczcia, d) terminach i sposobach zgłosze, e) opłatach startowych i nagrodach (ich liczbie, wysokoci lub rodzaju). 3. Ponadto wskazane jest podanie informacji o: a) systemie rozegrania zawodów, b) liczbie rozda, c) przewidywanej godzinie zakoczenia zawodów, d) sposobie punktacji i obliczenia wyników, e) proponowanej obsadzie sdziowskiej (ewentualnie wniosek o jej wyznaczenie), f) miejscu i terminie ogłoszenia wyników, g) miejscu i terminie wrczenia nagród, h) wielkoci sali rozgrywek, liczbie stolików, bufecie, szatni, i) bazie noclegowej (gdy zawody wielodniowe) i innych podobnych sprawach. 4. Organizator ogólnopolskiego turnieju, mityngu lub kongresu obowizany jest przesła do biura ZG PZBS powysze propozycje i wnioski w terminie wyznaczonym przez ZG PZBS. 5. Turniej zarejestrowany przez organ Zarzdu właciwego szczebla zostaje umieszczony w Jednolitym Kalendarzu Sportowym PZBS lub lokalnym kalendarzu rozgrywek WZBS i staje si turniejem podległym Zwizkowi (bdcym pod jego patronatem) w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uzyskujc wszelkie uprawnienia, jakie std wynikaj, w tym równie uprawnienia klasyfikacyjne. 29. Obowizki organizatora turnieju Rejestrujc dany turniej organizator przyjmuje na siebie nastpujce obowizki: a) ogłoszenie informacji o turnieju (dane organizacyjne i sportowe) w sposób przyjty w danym rodowisku (miecie, regionie itd.) z moliwoci wykorzystania mediów, b) przyjcie zgłosze zapisów do turnieju i przyjcie opłaty startowej, 15

16 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS c) udostpnienie zawodnikom (uczestnikom) regulaminu danych rozgrywek i ewentualnie listy startowej, d) zapewnienie odpowiednich warunków do gry i przygotowanie sprztu oraz druków dokumentów potrzebnych do rozegrania zawodów, (w tym take druków kart konwencyjnych dla zawodników), e) pokrycie kosztów sdziowania i organizacji turnieju, f) ogłoszenie wyników i przekazanie nagród, g) terminowe przekazanie nalenych kwot pieninych na rzecz właciwych organów Zwizku, h) inne, ujte w 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 30. Zlecenie organizacji turnieju 1. Jeeli ZG PZBS zleca przeprowadzenie turnieju szczebla centralnego instytucji lub organizacji, wówczas przekazuje jej zlecenie organizacyjne, które okrela warunki rozegrania tych zawodów (techniczne, finansowe i inne). 2. Form, sposoby i termin zgłosze do turnieju ustala organizator. Moe on zastrzec, e przy przyjmowaniu zgłosze bdzie obowizywało pierwszestwo dla okrelonych uczestników. Przyjmuje si jednake ogóln zasad, gdy zachodzi konieczno ustalenia prawa do pierwszestwa czy te kolejnoci umieszczenia na licie startowej wzgldnie rezerwowej, e obowizuj kryteria klasyfikacyjne oraz fakt przybycia zawodnika z terenu poza miejscem rozgrywek. 3. Organizator nie moe przyj zgłoszenia do turnieju osób (zarówno zrzeszonych w PZBS, jak i niezrzeszonych), na których ciy kara bezwzgldnej dyskwalifikacji. Poza tym organizator moe odmówi przyjcia zgłoszenia do turnieju z innych wanych przyczyn, podajc powód odmowy. W takiej sytuacji zarejestrowanemu przysługuje prawo do odwołania si do Zarzdu nadzorujcego dany turniej. 4. Wyniki turnieju winny by ogłoszenie najpóniej nastpnego dnia po rozegraniu zawodów w sposób podany w regulaminie (propozycjach organizatora). Organizator powinien umoliwi uczestnikom zapoznanie si z dokumentacj turniejow. 31. Dokumentacja turnieju Na dokumentacj turnieju składaj si: a) wyniki turnieju (uwzgldniajce wyrównania i kary), zawierajce nazwiska zawodników (z podaniem ich PID) oraz zdobyte przez nich punkty klasyfikacyjne, b) wykaz nagród (i ewent. listy pokwitowa ich odbioru), c) protokoły rozda. 32. Sposoby rozgrywania turniejów Sposoby rozgrywania i prowadzenia turniejów s przedstawione w szczegółowych instrukcjach technicznych, sdziowskich oraz w podrcznikach techniki sdziowania i prowadzenia zawodów brydowych. 33. Rozstawienie uczestników w turniejach 1. Jeeli istnieje potrzeba przeprowadzenia turniejów mistrzowskich i ogólnopolskich w grupach (sekcjach) wzgldnie konieczno podziału uczestników na linie czy pozycje, wówczas dokonuje si rozstawienia ich do tzw. koszyków, tworzonych według kryteriów 16

17 CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) klasyfikacyjnych, a nastpnie losowania z koszyków do grup, na linie wzgldnie pozycje, zachowujc odpowiednie proporcje liczbowe poszczególnych kategorii uczestników w przydziale do koszyków. 2. W miar moliwoci w kadym turnieju naley dy do rozstawienia uczestników turnieju systemem ptelkowym. 34. Dopuszczanie uczestników rezerwowych 1. W razie nie przybycia na czas uczestnika (zawodnika) uprzednio zgłoszonego do zawodów, sdzia moe powoła (dopuci) uczestnika rezerwowego, albo wyrazi zgod na zastpstwo. Zasady obowizujce w tym wzgldzie powinny by ustalone przez organizatora przed rozpoczciem zawodów i podane do wiadomoci w regulaminie, zawiadomieniach lub w innym dokumencie. Naley przy tym przestrzega kryteriów przedstawionych w 30 pkt 2. i 30 pkt Jeeli zgłosi si uczestnik uprawniony, zanim upłynie czas przeznaczony na I rund turnieju, wówczas bierze udział w zawodach, a uczestnik rezerwowy lub zastpujcy nie nabywa tego prawa. 3. Jeeli uczestnik uprawniony przybdzie po upływie czasu I rundy, wówczas traci prawo udziału w zawodach, na rzecz rezerwowego. 4. Szczegółowe regulaminy rozgrywek mog w tej sprawie rozstrzyga inaczej. 35. Rozdawanie i powielanie kart 1. W turniejach obowizuje zwykle rozdawanie kart przed rozpoczciem gry. Moliwe jest jednak wczeniejsze przygotowanie rozkładów i powielenie ich maszynowo lub przez uczestników (w I rundzie). 2. W przypadku powielania rozda przez uczestników, kady uczestnik odpowiada za prawidłowe powielenie rozda powielanych przy jego stole. Natomiast w I rundzie granej, kady uczestnik ma obowizek sprawdzenia zgodnoci swojej rki z protokółem. 36. Liczba rozda w turnieju 1. Ustala si minimaln liczb rozda granych przez uczestników w turnieju, jako warunek uzyskania uprawnie klasyfikacyjnych (wg RK): a) w turniejach klubowych: 20, b) w turniejach okrgowych: 24, c) w turniejach regionalnych: 28, d) w turniejach ogólnopolskich jednosesyjnych, krótkich: 26, e) w turniejach ogólnopolskich wielosesyjnych: W turniejach trwajcych nie mniej ni 6 godzin gry, naley wprowadzi przerw, trwajc co najmniej 60 minut. 3. W kadej sesji turnieju naley zapewni uczestnikom moliwo rozegrania wszystkich rozda bdcych w grze. Ze wzgldów organizacyjnych dopuszcza si moliwo zmniejszenia tej iloci pod warunkiem, e kada para rozegra minimum 75% rozda granych. 4. Liczba rozda przewidzianych do rozegrania w cigu dnia nie moe przekroczy 80, chyba e regulamin szczegółowy stanowi inaczej. 17

18 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 37. Warunki sklasyfikowania uczestnika 1. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika turnieju w ostatecznej tabeli wyników jest rozegranie przez niego co najmniej 50% rozda przewidzianych do rozegrania. 2. Jeeli zawodnik nie został sklasyfikowany w turnieju wyniki rozda, które rozegrał pozostaj wane, z wyjtkiem sytuacji opisanej w pkt W przypadku, gdy na danym etapie rozgrywek kady uczestnik spotyka si z kadym, wówczas, o ile wycofujcy si uczestnik nie rozegrał 50% przewidzianych do gry (na danym etapie) rozda, uzyskane przez niego rezultaty zostaj uniewanione. 4. Uczestnicy maj obowizek rozegrania wszystkich rozda przewidzianych dla nich w turnieju. Sdzia moe, z wanych powodów, zwolni uczestników z rozegrania czci rozda lub dopuci na ich miejsce zastpstwo. 5. Wycofanie si z gry uczestnika (zawodnika) albo zmiana partnera w parze (w turnieju par) wymaga aprobaty sdziego; w innym razie moe spowodowa konsekwencje dyscyplinarne. 38. Zasady zajmowania miejsc w turniejach specjalnych 1. W turniejach mikstowych par i teamów wszystkie zawodniczki zajmuj pozycje S i E. 2. Zajmowanie stałych, wyznaczonych przez sdziego pozycji obowizuje równie w turniejach, w których regulamin dotyczy okrelonych cech pary (np. para z udziałem juniora, seniora lub zrónicowana wg WK. 39. Kary 1. Definicja kary (proceduralnej, dyscyplinarnej) oraz wykaz wykrocze podlegajcych karze s sformułowane w rozdziale X, sekcja 4 MPB. 2. W turniejach stosuje si nastpujce zrónicowanie kar porzdkowych (chyba, e regulamin danej imprezy stanowi inaczej): a) kara maksymalna (KM) wynoszca: 1) w przypadku turnieju na maksy, 15% punktów moliwych do zdobycia w jednym rozdaniu, 2) w przypadku turnieju na punkty meczowe 2,0 IMP, b) kara zwyczajna (KZ) odpowiednio 10% lub 1,0 IMP, c) kara minimalna (KP) odpowiednio 5% lub 0,5 IMP. 3. Wysoko kary w PT okrela si z maksymaln dokładnoci na jak pozwala program do obliczania wyników. W przypadku oblicze bez uycia komputera wysoko kary zaokrgla si do 0.1PT. 4. Sdzia ma prawo zastosowa kar dyscyplinarn w postaci odsunicia od gry zawodnika na cz lub cało turnieju za: a) powtarzajce si wykroczenia wymienione powyej, po wyczerpaniu arsenału kar, b) niewłaciwe zachowanie si, c) ustalenie zapisu innego wyniku ni osignito w grze, d) wiadome udzielenie fałszywych informacji o swoim systemie gry, e) uywanie nielegalnych sposobów porozumiewania si z partnerem, f) celowo nieprawidłow lub złoliw gr w celu dokuczenia partnerowi albo dla uzyskania przez przeciwnika korzystnego rezultatu. 5. Uczestnik odsunity od gry, w rozdaniach których nie rozegrał otrzymuje wynik w zalenoci od wagi wykroczenia powodujcego odsunicie, ale nie wikszy ni: 18

19 CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) a) 30% punktów turniejowych moliwych do zdobycia w danym rozdaniu b) 4IMP w przypadku turnieju na punkty meczowe 6. Jeeli sdzia uzna, e odsunicie zawodnika od gry do koca imprezy jest kar niewystarczajc, ma obowizek przekaza spraw na drog dyscyplinarn. 7. W turniejach kary porzdkowe obciaj uczestnika, który popełnił wykroczenie: a) zawodnika w turnieju indywidualnym, jeli wykroczenie miało charakter indywidualny, wzgldnie aktualnych partnerów, jeli przewinienie nie miało takiego charakteru, b) par zawodników w turnieju par, c) team w turnieju teamów, którego członkiem jest wykraczajcy. 40. Orzekanie procentowych rezultatów rozjemczych 1. W przypadku gdy sdzia przyznaje procentowy wynik rozjemczy, to: a) strona niewykraczajca otrzymuje 60% (rednia plus) osigalnych punktów turniejowych z rozdania lub redni z sesji, jeli jest wysza, pod warunkiem, e sesja składa si z co najmniej 20 rozda, b) strona wykraczajca otrzymuje 40% (rednia minus) osigalnych punktów turniejowych z rozdania lub redni z sesji, jeli jest nisza, pod warunkiem, e sesja składa si z co najmniej 20 rozda. 2. W turniejach obliczanych w impach, te rednie wynosz odpowiednio +3 lub 3 IMP. 3. W turniejach granych systemem barometr rednia plus i rednia minus wynosi zawsze odpowiednio 60% i 40%. 41. Zdjcie rozdania w skutek przekroczenia czasu Sdzia ma prawo zdj rozdanie nierozegrane lub czciowo rozegrane, gdy upłynł czas przewidziany na jego rozegranie. 1. Jeeli rozdanie zostanie zdjte przed rozpoczciem licytacji to: a) strona(y) wykraczajca(e) otrzymuje() redni minus, b) strona(y) niewykraczajca(e) otrzymuje() redni plus. 2. Jeeli czciowo rozegrane rozdanie zostanie zdjte to sdzia orzeka: a) procentowy rezultat rozjemczy z uwzgldnieniem 40 pkt 1 i 40 pkt 3 lub b) zapisowy rezultat rozjemczy, jeli sdzia uzna, e wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania 42. Metody obliczania wyników 1. W turniejach par i indywidualnych stosowane s nastpujce metody obliczania wyników: a) w punktach turniejowych (PT) na maksy, b) w Midzynarodowych Punktach Meczowych (IMP) 1) z wyliczeniem redniej kadego rozdania, po odrzuceniu czci zapisów skrajnych i zastosowaniu ograniczenia liczby IMP zdobytych na jednym stole (Butler). Jeli regulamin danej imprezy nie przewiduje inaczej, to odrzuca si co najmniej 25% skrajnych wyników z kadej strony oraz wprowadza ograniczenie ze stołu równe liczbie rozda granych w danej rundzie + 10, 2) systemem Cavendish kady zapis porównuje si z zapisami osignitymi na pozostałych stołach i przelicza na IMP (w skali 0 17 IMP), z ewentualnym dzieleniem przez liczb porówna (Cavendish uredniony), 19

20 REGULAMIN ZAWODÓW BRYDA SPORTOWEGO PZBS 3) według specjalnej tabeli przeliczeniowej w przypadku turnieju rozgrywanego na trzech stołach. 2. W turniejach teamów stosowane s nastpujce metody obliczania wyników: a) IMP przeliczanych na punkty zwyciskie (VP), b) punkt za rozdanie ( board a match). 3. Dopuszcza si inne sposoby obliczania wyników, jeeli regulamin imprezy tak stanowi. 4. Szczegóły techniczne dotyczce sposobów punktowania rezultatów i obliczania wyników turnieju podane s w odnonych instrukcjach sdziowskich oraz podrcznikach techniki sdziowania. 43. Punktacja długofalowa 1. W turniejach długofalowych (kongresach, mityngach), o ile ich regulamin nie zawiera innych rozwiza stosuje si nastpujc punktacj za wyniki łczne: a) za pierwsze miejsce otrzymuje si liczb punktów długofalowych (pdf) równ 1) w turnieju indywidualnym 1/3 liczby startujcych zawodników z zaokrgleniem w dół, 2) w turnieju par liczbie par startujcych w turnieju, 3) w turnieju teamów dwukrotnej liczbie teamów. b) za kade nastpne miejsce otrzymuje si nastpujc liczb pdf: 1) w turniejach indywidualnych o 1 mniej od poprzednika, 2) w turniejach par o 2 mniej od poprzedników, 3) w turniejach teamów o 4 mniej od poprzedników. 2. Przy lokatach równorzdnych dzieli si odpowiednio pdfy z zaokrgleniem w gór. 3. Czołowe lokaty w turniejach mog by dodatkowo premiowane w pdf. 44. Dzielenie lokat 1. Jeeli kilku uczestników uzyska jednakowy wynik w turnieju, lokaty zajte przez nich uwaa si za dzielone. Podziałowi podlegaj take przypadajce na te miejsca punkty klasyfikacyjne oraz ewent. nagrody pienine. 2. Szczegółowy regulamin rozgrywek moe przewidywa bezwzgldne ustalenie kolejnoci miejsc, zwłaszcza tam, gdzie z nimi zwizane s przywileje (tytuł, awans, nagrody rzeczowe, puchary itp.) 45. Zrónicowanie lokat dzielonych w turniejach liczonych na wynik maksymalny 1. W przypadku koniecznoci rónicowania lokat dzielonych dokonuje si oddzielnego obliczenia (wypunktowania) dla kadego z porównywanych uczestników, uzyskanych rezultatów rozda rozegranych przez nich na jednej linii, w ten sposób, e za osignicie w danym rozdaniu rónego rezultatu w PT przyznaje si punkty porównawcze (np. 2 0; 4 2 0; zalenie ilu uczestników porównujemy ze sob), a za osignicie jednakowego rezultatu przyznaje si po 1 punkcie porównawczym lub odpowiednio wicej wg zasad maksowania; na podstawie takiego wypunktowania ustala si kolejno porównywanych uczestników wiksza suma punktów porównawczych daje wysze miejsce. 2. Gdyby ten sposób nie rozstrzygał kolejnoci miejsc, wówczas ustala si j na podstawie liczby wygranych rozda, a nastpnie sumy arytmetycznej wszystkich zapisów (zapis sumaryczny) uzyskanych w rozdaniach rozegranych przez porównywanych uczestników. 20

21 CZ II. REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDA SPORTOWEGO (RT) 3. Gdyby i te sposoby rónicowania lokat dzielonych nie przyniosły rozstrzygnicia, wówczas przeprowadza si losowanie. 4. W zawodach, w których kady uczestnik gra z kadym (rozgrywki z zastosowaniem pełnego kojarzenia), o wyszym miejscu decyduje wynik bezporedniego spotkania. Gdyby ten wynik był remisowy, wówczas naley zastosowa kryteria podane wyej, w pkt Zrónicowanie lokat dzielonych w teamach round robin Jeeli w turnieju teamów rozgrywanych systemem kady z kadym (round robin), dwa (lub wicej) teamy zdobyły t sam liczb punktów, a szczegółowy regulamin zawodów nie stanowi inaczej, zrónicowanie miejsc dzielonych odbywa si w sposób nastpujcy: 1. Dwa teamy: a) wynik bezporednich meczów midzy nimi, b) wysze saldo IMPów, c) lepsze saldo VP przeciwko teamom, które przeszły do dalszej fazy (jeli regulamin zakładał taki sposób rozgrywek), d) losowanie. 2. Trzy lub wicej teamów: a) wyniki bezporednich meczów pomidzy nimi ( tabelka ), b) w razie remisów w tabelce stosuje si pkt 1, c) wysze saldo IMPów, d) lepsze saldo VP przeciwko teamom, które przeszły do dalszej fazy (jeli regulamin zakładał taki sposób rozgrywek) e) losowanie. 3. W przypadku niemonoci zrónicowania miejsc dzielonych, organizator moe zdecydowa o innej procedurze zrónicowania miejsc dzielonych, np. poprzez wprowadzenie dogrywki. 47. Zrónicowanie lokat dzielonych w teamach na dochodzenie Jeeli w turnieju teamów rozgrywanych systemem na dochodzenie, dwa (lub wicej) teamy zdobyły t sam liczb punktów, a szczegółowy regulamin zawodów nie stanowi inaczej, zrónicowanie miejsc dzielonych odbywa si w sposób nastpujcy: 1. wynik bezporednich meczów midzy nimi, 2. wysza lokata w poprzedniej rundzie, 3. wysza suma VP wszystkich przeciwników, tzw. Punkty Szwajcarskie, 4. losowanie. 48. Wpisowe i nagrody 1. Organizator moe wprowadzi opłaty wpisowe jako jeden z warunków uczestnictwa w turnieju. 2. Organizator ustala wysoko opłaty wpisowej, przysługujce zniki, wysoko funduszu nagród oraz jego podział. Ustalenia te zatwierdzane podczas rejestracji turnieju i podawane w ogłoszeniu o turnieju. 3. Zebrane opłaty startowe przeznaczone s na: a) wniesienie opłat turniejowych do odpowiednich organów PZBS, b) wynagrodzenia sdziowskie, c) wynajem sali, 21

CZ I. ZASADY OGÓLNE. 9. Czas gry

CZ I. ZASADY OGÓLNE. 9. Czas gry g) ustala warunki przebywania w miejscu zawodów i obserwacji gry przez widzów, a take decydowa o usuniciu widza (w myl 7 pkt 3), h) rozstrzyga spory, wydawa decyzje, wymierza kary regulaminowe z powołaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW BRYDŻA SPORTOWEGO. /Format A5/

REGULAMIN ZAWODÓW BRYDŻA SPORTOWEGO. /Format A5/ REGULAMIN ZAWODÓW BRYDŻA SPORTOWEGO 2005 /Format A5/ - 2 - Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS - 2005 Spis treści: 1. Wstęp...4 CZĘŚĆ I. ZASADY OGÓLNE...4 2. Rodzaje zawodów brydża sportowego...4

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17 /2016. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 22 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 17 /2016. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 22 grudnia 2016 roku Uchwała nr 17 /2016 Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 22 grudnia 2016 roku w sprawie rozgrywek cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego 2017 Na podstawie 25 pkt 3 Statutu ZZBS uchwala

Bardziej szczegółowo

III Liga DMP REGULAMIN SEZON 2008/2009

III Liga DMP REGULAMIN SEZON 2008/2009 III Liga DMP REGULAMIN SEZON 2008/2009 lp Druyna Kapitan telefon 1 GREINPLAST Dbica Wojciech Micek 501 477174 2 ELEKTRYCY Rzeszów Jerzy Paja 698 128811 3 AKBS Mielec Marek Wesołowski 692 949330 4 ENERGOM-PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2015. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 7 lipca 2015 roku

Uchwała nr 11/2015. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 7 lipca 2015 roku Uchwała nr 11/2015 Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 7 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozgrywek drużynowych w Zachodniopomorskim Związku Brydża Sportowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJÓW prawie WTORKOWYCH

REGULAMIN TURNIEJÓW prawie WTORKOWYCH REGULAMIN TURNIEJÓW prawie WTORKOWYCH 1. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorami turniejów wtorkowych są: a. KS AZS Wratislavia, b. PKPS we Wrocławiu, c. Dolnośląski Związek Brydża Sportowego 1.2 Osobami odpowiedzialnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Okręgowych Turniejów Par CZWARTKOWYCH

REGULAMIN. Okręgowych Turniejów Par CZWARTKOWYCH REGULAMIN Okręgowych Turniejów Par CZWARTKOWYCH 1 REGULAMIN CZWARTKOWYCH OKRĘGOWYCH TURNIEJÓW PAR BRYDŻA SPORTOWEGO 1. RODZAJ TURNIEJÓW: Turnieje Par zwane dalej CZWARTKOWYMI organizowane przez Sekcję

Bardziej szczegółowo

Druynowe Mistrzostwa Polski Regulamin rozgrywek lig centralnych w sezonie 2004/2005

Druynowe Mistrzostwa Polski Regulamin rozgrywek lig centralnych w sezonie 2004/2005 Druynowe Mistrzostwa Polski Regulamin rozgrywek lig centralnych w sezonie 2004/2005 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sezon 2004/2005 DMP trwa od 1.09.2004 do 30.06.2005r. 2. W I lidze startuje 16 druyn, w II

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2011/2012

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2011/2012 REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2011/2012 I. ZałoŜenia organizacyjne 1.Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek BrydŜa Sportowego, w którego imieniu rozgrywki prowadzi Wydział Gier. 2.

Bardziej szczegółowo

57. Międzynarodowy Kongres Bałtycki REGULAMIN ZAWODÓW

57. Międzynarodowy Kongres Bałtycki REGULAMIN ZAWODÓW 57. Międzynarodowy Kongres Bałtycki REGULAMIN ZAWODÓW I. Postanowienia ogóle 1. Organizatorem 57. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego, zwanego dalej Zawodami, jest Pomorski Wojewódzki Związek Brydża

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2015. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 11 lutego 2015 roku

Uchwała nr 10/2015. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 11 lutego 2015 roku Uchwała nr 10/2015 Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 11 lutego 2015 roku w sprawie rozgrywek eliminacyjnych do Mistrzostw Polski Par Na podstawie 25 pkt 3 Statutu ZZBS uchwala się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Regulamin GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA EKPOL 2015

Regulamin GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA EKPOL 2015 Regulamin GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA EKPOL 2015 1. Osoby uprawnione do zdobywania punktów w GPW oraz kwestie ogólne A. W GPW 2015 klasyfikowani będą tylko zawodnicy, będący aktualnie (czyli w dniu rozgrywania

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia

C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia Regulamin klasyfikacji sportowej Część C.V str. C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia Regulamin Klasyfikacji Sportowej w szachach dla gry bezpośredniej (zwany dalej Regulaminem") jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PAR BRYDŻOWO - TENISOWYCH

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PAR BRYDŻOWO - TENISOWYCH UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKAUT ORGANIZUJE W DNIACH 29 31.05.2009 r. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PAR BRYDŻOWO - TENISOWYCH TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ W BĘDZINIE PRZY MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 UL. WOLNOŚCI 51 ( OSIEDLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZDNOCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZDNOCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZDNOCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin okrela warunki wydawania, uywania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

2.3. Klasy sportowe okręgowe: drugą, trzecią i młodzieŝową nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach.

2.3. Klasy sportowe okręgowe: drugą, trzecią i młodzieŝową nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach. C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia Regulamin Klasyfikacji Sportowej w szachach dla gry bezpośredniej (zwany dalej Regulaminem") jest dokumentem ustalającym warunki i sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku:

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku: Ci# Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Binowo Park Golf Club 18-21 czerwca 2015 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH Sekcji Brydża Sportowego KS GWARDIA Wrocław

REGULAMIN ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH Sekcji Brydża Sportowego KS GWARDIA Wrocław REGULAMIN ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH Sekcji Brydża Sportowego KS GWARDIA Wrocław I. Rodzaje rozgrywek: 1. Turnieje par: organizowanych w Klubie Seniora Rady Osiedla KUŹNIKI we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH Sekcji Brydża Sportowego KS GWARDIA Wrocław

REGULAMIN ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH Sekcji Brydża Sportowego KS GWARDIA Wrocław REGULAMIN ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH Sekcji Brydża Sportowego KS GWARDIA Wrocław I. Rodzaje rozgrywek: 1. Turnieje par: organizowanych w Klubie Seniora Rady Osiedla KUŹNIKI we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017

Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017 Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017 Na mocy przepisu 80A PZBS, jako Organizacja Nadzorująca dla zawodów brydżowych organizowanych w Polsce, ma prawo podjąć szereg decyzji dotyczących Międzynarodowego Prawa

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TURNIEJOWE LIGI SKATA ZIEMI PUCKIEJ

PRZEPISY TURNIEJOWE LIGI SKATA ZIEMI PUCKIEJ PRZEPISY TURNIEJOWE LIGI SKATA ZIEMI PUCKIEJ POJĘCIA OGÓLNE 1.1 Turnieje Ligi Skata Ziemi Puckiej organizowane są przez OKSiT w Gminie Puck. Mają one za zadanie zebranie i zjednoczenie do spokojnej rywalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Obliczanie wyników. Jacek Marciniak. Dlaczego sędzia powinien umieć liczyć. Wprowadzenie. Regulaminy zawodów

Plan wykładu. Obliczanie wyników. Jacek Marciniak. Dlaczego sędzia powinien umieć liczyć. Wprowadzenie. Regulaminy zawodów Plan wykładu Obliczanie wyników Wprowadzenie Mecz brydżowy Turniej na punkty meczowe (turniej na y) Turniej na zapis maksymalny (turniej na maksy) Turnieje teamów Małe turnieje klubowe Wykład. rozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH Sekcji Brydża Sportowego KS GWARDIA Wrocław

REGULAMIN ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH Sekcji Brydża Sportowego KS GWARDIA Wrocław REGULAMIN ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH Sekcji Brydża Sportowego KS GWARDIA Wrocław organizowanych w Klubie Seniora Rady Osiedla KUŹNIKI we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej 19/21 I. Rodzaje rozgrywek: 1. Turnieje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego

Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Zgodnie z RSM rozdz. 3 pkt.3.3 podajemy ustalenia i zasady rozgrywek wycigów motocyklowych obowizujce w 2006 roku. 1. Rozgrywki 1.1.W roku 2006

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁCZNIK DO ZARZADZENIA NR P.0152/48/2006 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 11 MAJA 2006 ROKU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I KONKURSÓW NA STANOWISKA W URZDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU I KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 C.IV REGULAMIN KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Tabela nr 1 C.IV REGULAMIN KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO C.IV REGULAMIN KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO A.2.3. Szachiści zrzeszeni w klubach i WZSzach, będących członkami PZSzach, a za jego pośrednictwem FIDE, mają względnie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gorzowskiej Ligi Okręgowej na sezon 2011/2012

REGULAMIN Gorzowskiej Ligi Okręgowej na sezon 2011/2012 Gorzów 31-10-11 REGULAMIN Gorzowskiej Ligi Okręgowej na sezon 2011/2012 1. Gorzowska Liga Okręgowa (zwana dalej GLO) składa się z 10 drużyn (wymienionych w załączniku nr 1). Rozegrają one każda z każdą

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

2. Klasy rozgrywek klubowych

2. Klasy rozgrywek klubowych Klubowe Mistrzostwa Polski 1. Zasady ogólne 1. Prawo do udziału w rozgrywkach KMP mają reprezentacje klubów zrzeszonych w PFP. 2. Klub może zgłosić więcej niż jedną reprezentację do rozgrywek KMP. 3. Kluby

Bardziej szczegółowo

[Wpisz tekst] Regulamin Zawodów

[Wpisz tekst] Regulamin Zawodów [Wpisz tekst] Regulamin Zawodów Citi Handlowy XV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Mazury Golf & Country Club 7-10 lipca 2016 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA POSTPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO NKJO W TYCHACH 1 Wstp 1. Rekrutacja na pierwszy rok nauki w NKJO odbywa si na podstawie konkursu wiadectw dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

B.VII USTALANIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W TURNIEJACH PZSZACH. q Ustalanie kolejności miejsc (PZSzach) Część B.VII str. 1

B.VII USTALANIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W TURNIEJACH PZSZACH. q Ustalanie kolejności miejsc (PZSzach) Część B.VII str. 1 q Ustalanie kolejności miejsc (PZSzach) Część B.VII str. 1 q B.VII USTALANIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W TURNIEJACH PZSZACH 1. WSTĘP 1.1. O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga zawsze liczba punktów zdobytych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Rosa Private Golf Club czerwca 2013

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Rosa Private Golf Club czerwca 2013 Regulamin Zawodów Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Rosa Private Golf Club 20-23 czerwca 2013 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego Turniejów

Bardziej szczegółowo

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Regulamin Zawodów Citi Handlowy XVI Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Kraków Valley Golf Club 8-11 czerwca 2017 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa ligowe - (ML)

Mistrzostwa ligowe - (ML) L I G A - Regulamin od 2017 1 Mistrzostwa ligowe - (ML) W mistrzostwach ligowych biorą udział drużyny reprezentujące kluby/sekcje zrzeszone w PZSkat. Każdy klub/sekcja ma obowiązek wystawienia drużyny

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w Sochaczewie

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w Sochaczewie Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w Sochaczewie niniejszy regulamin stanowi załcznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku. 1 Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASYFIKACYJNY

REGULAMIN KLASYFIKACYJNY Polski Związek Brydża Sportowego REGULAMIN KLASYFIKACYJNY W zawodach brydżowych organizowanych przez PZBS zawodnicy zdobywają punkty klasyfikacyjne (PKL) i krajowe punkty mistrzowskie (PM). W głównych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA ZARZDZENIE NR 1007/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 wrzenia 2005 r. w sprawie Kodeksu postpowania pracowników. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

D.II STATUS SĘDZIEGO SZACHOWEGO W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

D.II STATUS SĘDZIEGO SZACHOWEGO W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM l Status sędziego szachowego Część D.II str. 1 l D.II STATUS SĘDZIEGO SZACHOWEGO W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM Uchwalony na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych w Licheniu. 25 listopada 2006 roku.

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Drużynowe Mistrzostwa Polski 2015/2016

Drużynowe Mistrzostwa Polski 2015/2016 Drużynowe Mistrzostwa Polski 2015/2016 Regulamin rozgrywek III ligi Małopolska Regulamin rozgrywek Ligi Okręgowej Małopolska SPRAWY ORGANIZACYJNE Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN LIGOWY. Sezon 2017/18. Województwo Warmińsko - Mazurskie

BIULETYN LIGOWY. Sezon 2017/18. Województwo Warmińsko - Mazurskie BIULETYN LIGOWY Sezon 2017/18 Województwo Warmińsko - Mazurskie Adresy brydżowe PZBS: 00-019 Warszawa, ul. Złota 7/3, tel. (022) 827 24 29, W-M OZBS: Olsztyn 10-811, ul. Żniwna 60, Jan Rogowski, k. 502

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO ZARZDZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na stanowisku kierowcy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu JEDZ i LE Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazw JEDZ i LE ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyłaniania i przygotowania Reprezentacji Polski na oficjalne rozgrywki międzynarodowe na sezon 2017/2018

Regulamin wyłaniania i przygotowania Reprezentacji Polski na oficjalne rozgrywki międzynarodowe na sezon 2017/2018 Regulamin wyłaniania i przygotowania Reprezentacji Polski na oficjalne rozgrywki międzynarodowe na sezon 2017/2018 1. Reprezentacje Polski na oficjalne rozgrywki międzynarodowe, w szczególności na Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin rozgrywek

1 Regulamin rozgrywek 1 Regulamin rozgrywek 1.1. Uzyskując członkostwo w WLF Członkowie WLF potwierdzają znajomość i zobowiązują się przestrzegać Regulamin WLF oraz inne przepisy ustanawiające sposób przeprowadzania rozgrywek.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo