Strona 1 z 9. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SYSTEMU PLAGIAT.PL POZNAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 9. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SYSTEMU PLAGIAT.PL POZNAŃ"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SYSTEMU PLAGIAT.PL POZNAŃ 2011

2 Strona 2 z 9 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres działania Systemu Plagiat.pl.. 3 Rozdział 3 Prawa i obowiązki Operatora Systemu (pracownika dziekanatu). 3 Rozdział 4 Opinia i ocena Promotora 3 Rozdział 5 Postanowienia końcowe 4

3 Strona 3 z 9 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowanie procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania przez Uczelnię z systemu Plagiat.pl począwszy od roku akademickiego 2011/ Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych powstających w uczelni, a pozytywny wynik tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia studenta (autora pracy) do egzaminu dyplomowego. Rozdział 2 ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SYSTEMU PLAGIAT.PL 1. Tekst pracy w wersji ostatecznej wraz z oświadczeniem według wzoru określonego w załączniku nr 5, musi zostać złożony w odpowiednim dziekanacie, w postaci wydruku komputerowego oraz pliku elektronicznego w formacie ODT (Open Office Document), DOC i DOCX (Microsoft World) lub PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej) dostarczonego na nośniku CD lub DVD. 2. Teksty prac w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego muszą być identyczne. Kontroli identyczności tekstów dokonuje pracownik dziekanatu, odbierający pracę od studenta. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie jest dopuszczana do procedury antyplagiatowej. Rozdział 3 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA SYSTEMU (PRACOWNIKA DZIEKANATU) 1. Operator systemu (pracownik dziekanatu) wprowadza tekst pracy do analizy w Systemie Plagiat.pl. Tekst pracy musi zostać poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym w ciągu 96 godzin od momentu jej złożenia przez studenta w dziekanacie. 2. Dla każdej sprawdzonej pracy generowany jest Raport Podobieństwa w Systemie Plagiat.pl. 3. Operator Systemu dokonuje oględzin Raportu Podobieństwa pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności ustala się czy: 1) współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 50 %; 2) współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5 %; 3) próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń ( alert ). 4. Na podstawie analizy Raportu Podobieństwa Operator Systemu (pracownik dziekanatu) w ciągu 72 godzin przygotowuje protokół kontroli oryginalności pracy (zał. nr 1). 5. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu Podobieństwa o których mowa w ust. 3, praca zostaje uznana za niebudzącą wątpliwości, Operator Systemu podpisuje protokół kontroli oryginalności pracy (stanowiący zał. nr 1), wprowadza pracę do Bazy Systemu, a praca zostaje dopuszczona do procedury obrony. Rozdział 4 OPINIA I OCENA PROMOTORA 1. Jeżeli w wyniku oględzin Raportu Podobieństwa, według kryteriów wskazanych w rozdz. 3 ust. 3, Operator Systemu uzna pracę za wymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń, generuje Rozszerzony Raport Podobieństwa, który wraz z protokołem kontroli oryginalności pracy (zał. nr 1) przekazuje promotorowi pracy w celu jej merytorycznej oceny. Promotor na podstawie Rozszerzonego Raportu Podobieństwa przygotowuje opinię (według wzoru stanowiącego zał. nr 2), w której ocenia czy praca, nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do samodzielności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. W szczególności promotor powinien zwrócić uwagę czy: 1) praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50. słów) zidentyfikowanych jako podobne ; 2) nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła;

4 Strona 4 z 9 3) nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń; 4) cechy redakcyjne badanej pracy nie wskazują na obecność mechanicznych zapożyczeń. Opinia promotora winna być wydana w terminie 2. tygodni od daty złożenia pracy przez studenta. 2. Jeżeli opinia promotora, o której mowa w rozdz. 4 ust. 1, wskazuje, że praca, pomimo przesłanek wskazanych w rozdz. 3 ust.3, nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, Operator Systemu dołącza do niej Rozszerzony Raport Podobieństwa i wprowadza do Bazy Systemu. Pracę taką uważa się za zakwalifikowaną do procedury obrony. 3. Jeżeli z oceny, o której mowa w rozdz. 4 ust.1 wynika, że praca nie zawiera przesłanek popełnienia plagiatu przez jej autora, lecz nadmierna liczba cytatów wskazuje na niski stopień samodzielności - praca nie jest dopuszczana do procedury obrony i dodawana do Bazy Systemu. Student po konsultacji z promotorem dokonuje poprawy pracy, która następnie ponownie przechodzi całą procedurę antyplagiatową. 4. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w rozdz. 4 ust.1. wynika, że praca jest plagiatem, nie zostaje ona dopuszczona do procedury obrony ani dodawana do Bazy Systemu, a wobec jej autora, w terminie 14. dni od przekazania informacji przez promotora za pośrednictwem dziekana wydziału, Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniające w trybie ustalonym w art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy szczegółowe. Autorowi pracy przysługuje prawo do zapoznania się z decyzją Rektora w terminie 24 godzin od momentu jej podjęcia. Autor pracy ma również prawo złożenia odwołania od tej decyzji w terminie 24 godzin od momentu zapoznania się z nią. Odwołanie może zostać złożone wyłącznie na piśmie, we właściwym dziekanacie. Odwołanie rozpatruje Rektor w terminie 7 dni od złożenia. Decyzja Rektora po rozpoznaniu odwołania jest ostateczna. 5. Wszystkie prace, dopuszczone do egzaminu dyplomowego, są dodawane obligatoryjnie przez Operatorów Systemu (pracowników dziekanatu) do Bazy Danych Systemu Plagiat.pl w terminie 48. godzin od zakończenia procedury antyplagiatowej. Dodania prac do bazy danych Systemu dokonuje Operator systemu, który wprowadził pracę do analizy w Systemie. Rozdział 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie kwestie dotyczące trybu postępowania dyscyplinarnego, nieujęte w Regulaminie określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1707). 2. Załączniki nr 1 5 stanowią nierozłączną część niniejszego Regulaminu. 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem -1 lutego 2012 roku. Załączniki: 1. Wzór Protokołu Kontroli Oryginalności Pracy 2. Wzór opinii promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony 3. Wzór oświadczenia A1 (KANDYDAT NA STUDIA) 4. Wzór oświadczenia A2 (STUDENT - dotyczy tych osób które nie złożyły przedmiotowych oświadczeń przed podjęciem studiów) 5. Wzór oświadczenia B R E K T O R dr Andrzej ZDUNIAK

5 Strona 5 z 9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Systemu Plagiat.pl PROTOKÓŁ KONTROLI ORYGINALNOŚCI PRACY Autor. Tytuł Promotor Wydział Rodzaj pracy Praca licencjacka Praca magisterska Praca podyplomowa Ocena Praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń Praca może zawierać uprawnione zapożyczenia 1 Uwagi Operatora Systemu (pracownika dziekanatu) dotyczące nieuprawnionych zapożyczeń:... Operator systemu Promotor Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, przeznaczonych dla: Promotora w przypadku stwierdzonego plagiatu Do akt osobowych Autora pracy 1 W takim przypadku należy wydrukować Rozszerzony Raport Podobieństwa i przekazać go promotorowi wraz z wnioskiem o przygotowanie opinii w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony według załączonego wzoru zał. nr 2 ro Regulaminu antyplagiatowego

6 Strona 6 z 9 Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu Plagiat.pl OPINIA PROMOTORA W SPRAWIE DOPUSZCZENIA PRACY DYPOLOMOWEJ DO OBRONY Oświadczam, że zapoznałem się z Rozszerzonym Raportem Podobieństwa wygenerowanym przez System Antyplagiatowy dla pracy: Autor. Tytuł Po analizie raportu stwierdzam, co następuje: Wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamiona plagiatu. W związku z powyższym uznaję pracę za samodzielną i dopuszczam ją do obrony. Wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamiona plagiatu, ale ich nadmierna ilość budzi wątpliwości co do jej merytorycznej wartości w związku z brakiem samodzielności autora. W związku z powyższym, praca powinna zostać ponownie zredagowana pod kątem ograniczenia zapożyczeń. Wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust.4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn.zm.). W pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na próbę ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń. W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust.4 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn.zm.) Uzasadnienie:. data... podpis promotora

7 Strona 7 z 9 OŚWIADCZENIE (KANDYDAT NA STUDIA) Załącznik nr 3 do Regulaminu Systemu Plagiat.pl Wzór oświadczenia A1 Oświadczam, że poinformowano mnie o prawach i obowiązkach studenta Uczelni, a także o zasadach dotyczących kontroli samodzielności prac dyplomowych i zaliczeniowych. W związku z powyższym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 2 moich prac pisemnych (w tym prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej) powstałych w toku studiów i związanych z realizacją standardów kształcenia na Uczelni, a także na przechowywanie ich w celach realizowanej procedury antyplagiatowej w bazie cyfrowej Systemu Antyplagiatowego..., dn.... podpis studenta 2 Przez przetwarzanie pracy rozumie się porównywanie przez System Plagiat.pl jej treść z innymi dokumentami ( w celu ustalenia istnienia nieuprawnionych zapożyczeń), generowanie Raportu Podobieństwa oraz przechowywanie w bazie danych Systemu plagiat.pl.

8 Strona 8 z 9 OŚWIADCZENIE (STUDENT) Załącznik nr 4 do Regulaminu Systemu Plagiat.pl Wzór oświadczenia A2 3 Oświadczam, że poinformowano mnie o prawach i obowiązkach studenta Uczelni, a także o zasadach dotyczących kontroli samodzielności prac dyplomowych i zaliczeniowych. W związku z powyższym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 4 moich prac pisemnych (w tym prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej) powstałych w toku studiów i związanych z realizacją standardów kształcenia na Uczelni, a także na przechowywanie ich w celach realizowanej procedury antyplagiatowej w bazie cyfrowej Systemu Antyplagiatowego..., dn.... podpis studenta 3 Dotyczy tych osób które nie złożyły przedmiotowych oświadczeń przed podjęciem studiów 4 Przez przetwarzanie pracy rozumie się porównywanie przez System Plagiat.pl jej treść z innymi dokumentami ( w celu ustalenia istnienia nieuprawnionych zapożyczeń), generowanie Raportu Podobieństwa oraz przechowywanie w bazie danych Systemu plagiat.pl.

9 Strona 9 z 9 Imię i Nazwisko Studenta OŚWIADCZENIE (STUDENT) Załącznik nr 5 do Regulaminu Systemu Plagiat.pl Wzór oświadczenia B Nr albumu Oświadczam, że moja praca pt.: Została przygotowana przeze mnie samodzielnie 5, Nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem, Nie zawiera danych i informacji, które ukazały się w sposób niedozwolony, Nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani innej osoby Ponadto oświadczam, że treść pracy przedstawionej przeze mnie do obrony, zawarta na przekazywanym nośniku elektronicznym, jest identyczna z jej wersja drukowaną..., dn.... podpis studenta 5 Uwzględniając merytoryczny wkład promotora ( w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego)

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 10/15 z dn. 29.01.2015 r. Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PISMO OKÓLNE nr 27 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 12.05.2011 r. zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej Wydział Prawa i Nauk Społecznych Regulamin pisania pracy licencjackiej Strona 1 z 18 1. Zagadnienia ogólne 1. Praca licencjacka na Wydziale Prawa i Nauk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 1. Zasady ogólne Prace licencjackie oraz prace magisterskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 1 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 Podstawa prawna procedury PROCEDURA DYPLOMOWANIA Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 1225

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 29.06.2010 r. Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo